o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1"

Transkript

1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

2 I. Základní údaje škle, šklském zařízení 1. Přesný název právnické sby dle zřizvací listiny ve znění platném k Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefn Ředitelka škly: Mgr. Stanislava Pruzvá, e mail : tel , mb.: Statutární zástupkyně ředitelky škly: Mgr. Zuzana Dlejší, e mail : tel , linka: 114, mb.: Webvé stránky právnické sby (sučasná adresa) 4. Škly a šklská zařízení, jejichž činnst právnická sba vyknává a jejich cílvá kapacita (pdle rzhdnutí zápisu d šklskéh rejstříku) Sučásti škly Cílvá kapacita IZO Základní škla Šklní klub Šklní jídelna Pzn. Šklní klub není v sučasné dbě prvzván. 5. Obry vzdělání a vzdělávací prgramy, které škla vyučuje a jsu zařazeny ve šklském rejstříku Výuka prbíhala ve všech rčnících pdle šklníh vzdělávacíh prgramu: SPUN, Č.J. ZSUBP /2007, který byl vypracván tak, aby zhledňval specifické pruchy učení. 6. Změny ve skladbě brů vzdělání / vzdělávacích prgramů prti šklnímu rku 2012/2013: a) nvé bry / prgramy b) zrušené bry / prgramy Ve šklním rce 2013/2014 nedšl ke změně vzdělávacíh prgramu. 2

3 7. Místa pskytvanéh vzdělávání neb šklských služeb (d závrky uveďte vlastníka bjektu): a) uvedená v rzhdnutí zápisu d šklskéh rejstříku Vzdělávání prbíhá v prstrách Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 (vlastníkem bjektu je Hlavní měst Praha). b) jiná Pr výuku tělesné výchvy škla využívá hřiště Dmu dětí a mládeže pr Prahu 6, U Brviček 5 (vlastníkem pzemku je Hlavní měst Praha) a tělcvičnu v Praze 6 Břevnvě, ulice Heleny Malířvé 14/279 (TJ Skl Břevnv Hradčany). 8. Stručná charakteristika materiálně technickéh vybavení právnické sby Ve šklním rce 2013/2014 jsme dplnili stávající vybavení tříd nvými skříňkami. Byly dknčeny rzvdy pčítačvé sítě d všech tříd a zajištěn připjení k internetu. Následně byla zprvzněna tzv. elektrnická třídní kniha. Byl zakupen zařízení, které umžňuje interaktivní výuku. Pr výuku jsu využívány dvě pčítačvé učebny (bě s internetvým připjením). V rámci finančních mžnstí dplňujeme didaktické pmůcky. 9. Šklská rada - datum ustanvení, seznam členů, jmén předsedy šklské rady a jeh kntaktní údaje Datum zřízení Pčet členů šklské rady 6 Kntakt / předseda/ Mgr. Jan Tábrský Šklská rada má 6 členů - 2 členvé se vlí z řad pedaggů škly, 2 členvé ze zástupců rdičů žáků škly, 2 členvé byli jmenváni zřizvatelem škly. Šklská rada zasedá zpravidla 2 x rčně, na jednání šklské rady je pravidelně zvána ředitelka škly, která infrmuje členy hspdaření škly s přidělenými finančními prstředky, prběhlých kntrlách a jejich výsledcích, všech akcích a výchvně vzdělávací činnsti škly. Na začátku šklníh rku 2014/ prběhly vlby nvých členů šklské rady. 3

4 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 ředitel a zástupce ředitele fyzické sby celkem ředitel a zástupce ředitele přepčtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické sby celkem interní učitelé přepčtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické sby celkem externí učitelé přepčtení na plně zaměstnané pedaggičtí pracvníci fyzické sby celkem pedaggičtí pracvníci přepčtení na plně zaměstnané celkem 1. Pedaggičtí pracvníci II. Pracvníci právnické sby a) pčty sb (uvádějte údaje ze zahajvacích výkazů) , ,8 Dále na škle pracuje na 1 celý pracvní úvazek etpedka a speciální pedagg. b) kvalifikvanst pedaggických pracvníků (stav ke dni vyplnění zahajvacíh výkazu) škla Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 celkem % z celkvéh pčtu pčet pedaggických pracvníků ped. pracvníků kvalifikvaných 15 83,3% nekvalifikvaných 3 16,6% V tabulce nejsu uvedeni asistenti pedagga. Na škle pracují 3 asistenti pedagga, celkem 3 plné pracvní úvazky. c) věkvá struktura pedaggických pracvníků pčet celkem ve fyzických sbách k v tm pdle věkvých kategrií d 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedaggických pracvníků pčet dplňkvé pedaggické studium 4 rzšiřvání aprbace 1 zaměření Speciální pedaggika Výchvné pradenství Spec.pg. v prcesu vých. a vzděl. dětí s autismem Bilgie, výchva ke zdravíbakalářské studium pčet účastníků vzdělávací instituce Univerzita Karlva, Praha 1 Univerzita Karlva, Praha 4

5 Semináře, kurzy, jiné (uvést jaké) Instrumentální bhacvání FIE (Metda Instrumentálníh bhacvání Reuvena Feuersteina Metdika výuky angličtiny Rzvj čtenářské a infrmační gramtnsti u žáků Agresivita dětí a rdičů vůči pedaggům a jak ji zvládat Speciální pedaggika v prcesu výchvy a vzdělávání dětí, žáků a dspělých sb s pruchami autistickéh spektra Kmunističtí prezidenti Českslvenska KUPOZ Objevujeme v matematice Přechd přes desítku Rzvj funkčníh myšlení Prblémvý žák na škle běžnéh typu Děti a dspívající s rizikvým chváním v prstředí škly Právní dpvědnst pedaggů a ředitelů škl Stížnsti a jejich řešení 2. Nepedaggičtí pracvníci škly (vyplňte údaje za celu právnicku sbu) a) pčty sb fyzické sby celkem přepčtení na plně zaměstnané 16 9,9% další vzdělávání nepedaggických pracvníků Spisvá služba a archivnictví EMA 5

6 III. Údaje žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZŠP, ZŠS, SŠ) 1. Pčty tříd / studijních skupin a pčty dětí / žáků Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 Přípravná třída - pčet tříd a pčet žáků škla pčet tříd / skupin pčet dětí / žáků Není zřízena Přípravný stupeň základní škly speciální - pčet tříd a pčet žáků Není zřízena 2. Změny v pčtech dětí / žáků v průběhu šklníh rku, včetně uvedení důvdu na začátku šklníh rku 134 žáků, na knci šklníh rku 137 žáků (přestup z jiných škl) 3. Rzdělení škl vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami pdle druhu zdravtníh pstižení Zdravtní pstižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ škly děti/žáci škly děti škly žáci škly žáci z th: mentální zrakvé sluchvé vady řeči tělesné kmbinvané vady autismus vývjvé pruchy učení vývjvé pruchy chvání Vývjvé pruch učení jsu u mnha žáků v kmbinaci se syndrmem ADHD, psychiatrickými diagnózami atd. 6

7 kraj Jihčeský Jihmravský Karlvarský Vysčina Králvéhradecký Liberecký Mravskslezský Olmucký Pardubický Plzeňský Středčeský Ústecký Zlínský CELKEM 4. Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajvacíh výkazu) škla pčet žáků/studentů celkem z th nvě přijatí Údaje výsledcích vzdělávání žáků (za každu šklu vyplňte zvlášť) škla Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 prspěl s vyznamenáním 8 z celkvéh pčtu žáků / studentů: 137 neprspěl 5 pakval rčník 0 pčet žáků / studentů s uzavřenu klasifikací d tj. % z celkvéh pčtu žáků/studentů 96% průměrný pčet zameškaných hdin na žáka / studenta 65,5 z th nemluvených 0,3 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkušek - SŠ škla ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání pčet žáků, kteří knali zkušku z th knali zkušku pakvaně pčet žáků závěrečných rčníků, kteří nebyli připuštěni ke zkušce v řádném termínu prspěl s vyznamenáním pčet žáků, kteří byli hdnceni prspěl neprspěl škla MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání pčet žáků, kteří knali zkušku 7

8 z th knali zkušku pakvaně pčet žáků závěrečných rčníků, kteří nebyli připuštěni ke zkušce v řádném termínu prspěl s vyznamenáním pčet žáků, kteří byli hdnceni prspěl neprspěl 7. Údaje dětech / žácích nvě přijatých ke vzdělávání pr šklní rk 2014/2015 MŠ - údaje přijetí k předšklnímu vzdělávání Pčet přihlášených Pčet přijatých Pčet nepřijatých Pčet nvě tevřených tříd Sučástí škly není mateřská škla. ZŠ - údaje zápisu k plnění pvinné šklní dcházky (pdle typu škly - RVP) Pčet nvě Pčet přihlášených Pčet přijatých Pčet dkladů PŠD tevřených tříd údaje nvě přijatých d přípravné třídy a přípravnéh stupně není přípravná třída a přípravný stupeň Ve šklním rce 2013/14 nastupil 30 nvých žáků jednal se žáky rčníků. SŠ - údaje přijímacím řízení d 1. rčníků šklníh rku 2014/2015 Pčet Kód a název bru Pčet přijatých přihlášených Pčet nvě tevřených tříd 8. Šklní vzdělávací prgramy Šklní vzdělávací prgram: SPUN, Č.J. ZSUBP /2007 8

9 9. Ověřvání výsledků vzdělávání Ověřvání výsledků vzdělávání neprbíhal. Prbíhaly puze interní srvnávací testy žáků. 10. Pedaggická asistence Na škle pracují 3 asistenti pedagga. Jedná se 3 plné pracvní úvazky. 11. Vzdělávání nadaných žáků Šklu nenavštěvují žáci, u kterých by byl dpručen pedaggick psychlgicku pradnu tt vzdělávání. 12. Kurzy na dplnění základníh vzdělání neb základů vzdělání Tyt kurzy škla nerganizuje. 13. Vzdělávání cizinců a příslušníků nárdnstních menšin Pčet žáků: 1 (státní příslušnst Ukrajina) Vzhledem k předchzímu dluhdbému pbytu žáka v České republice, nebyly zaznamenány žádné prblémy s integrací tht žáka d klektivu splužáků. Rdiče žáka se chtně zapjují d akcí škly např. setkání rdičů žáků na knci šklníh rku. 14. Jazykvé vzdělávání a jeh pdpra Na základě výjimky MŠMT se žáci učí puze jeden cizí jazyk anglický jazyk. Vzhledem k zaměření škly na žáky se specifickými pruchami učení, je výuka českéh jazyka rzšířena předmět čtení s przuměním, dále se vyučuje předmět psaní (Prgram psaní všemi deseti prsty). Hdiny anglickéh jazyka jsu psíleny předmět knverzace v anglickém jazyce. 15. Výchvné a kariérvé pradenství Na škle půsbí výchvná pradkyně, která se specializuje na kariérvé pradenství. Pracuje zejména se žáky 8. a 9. rčníků. V rámci třídních schůzek knzultuje vlbu pvlání také s rdiči. D škly dchází šklní psychlžka pracvnice Pedaggick psychlgické pradny pr Prahu 6. Žáci, kteří ptřebují lgpedicku péči, mhu využít služby externí lgpedky, která má pracvnu v budvě škly a dchází d škly dvakrát týdně. 9

10 16. Prevence sciálně patlgických jevů (rizikvéh chvání) Na škle půsbí metdik primární prevence etped. Úklem etpedky je plánvání a realizace Minimálníh preventivníh prgramu škly, řešení závažnějších výchvných prblémů, příprava a realizace adaptačních kurzů. V průběhu šklníh rku splupracuje s třídními učiteli jedntlivých tříd, s výchvnu pradkyní, speciálními pedaggy, s rdiči žáků a především se žáky. V rámci prevence sciálně patlgických jevů se žáci zúčastňují exkurzí d věznice a Psychiatrické léčebny Bhnice ddělení léčby závislstí. 17. Eklgická výchva a envirnmentální výchva Škla každrčně zajišťuje besedu zaměřenu na prblematiku třídění dpadů a jejich recyklaci. V jedntlivých třídách jsu umístěny kntejnery na tříděný dpad. Vedeme žáky k aktivní účasti na chraně a utváření živtníh prstředí žáci se zapjují d péče květiny v prstrách škly a zeleň na šklní zahradě. Prvky eklgické a envirnmentální výchvy jsu průběžně zařazvány d výuky v jedntlivých předmětech. Pravidelně se škla zapjuje d akce Den Země, kteru přádá Základní škla Jana Wericha v Praze Multikulturní výchva Multikulturní výchva prbíhá v rámci jedntlivých předmětů, zejména v těcht předmětech: bčanská nauka, rdinná výchva, svět práce, český jazyk. Vedeme žáky k tleranci, sužití s lidmi, kteří jsu jakkliv dlišní (dlišnst může být dána rasu, nárdnstí, jazykem, kulturu, nábženstvím, sciálním prstředím apd.) IV. Aktivity právnické sby - Prezentace škl a šklských zařízení na veřejnsti 1. Škly v přírdě, vzdělávací a pznávací zájezdy, sprtvní kurzy Žáci 6. rčníků a nvě tevřené 7. třídy se zúčastnili na začátku šklníh rku zážitkvéh kurzu. Tent kurz napmáhá dětem snáze se adaptvat v nvém prstředí, v klektivu nvých splužáků. Kurz prbíhal v Krknších v hrské chatě Zvnice. Pbytu se zúčastnil 32 žáků. Splečně s dětmi a jejich třídními učiteli zde byla přítmna také paní etpedka, která každrčně tent kurz zajišťuje. 10

11 2. Mimšklní aktivity (aktivity nesuvisející s výuku) Vystupení žáků na výstavě Den dyslexie knané v Nárdní galerii Šklní akademie Uspřádání slav MDD (určen pr žáky škly, ale také pr žáky škl nacházejících se blízkém klí) Exkurze žáků na výstavě Schla Pragensis Veliknční jarmark Dny tevřených dveří naší škly Mikulášská nadílka Sběr lesních pldů Exkurze d Nárdníh památníku v Lidicích Prjektvý den První pmc Akce Spíme ve škle Návštěva ZOO Praha Den Země Muzikterapie Uspřádání dbrnéh semináře Metda Instrumentálníh bhacení Reuvena Feuersteina 3. Sutěže Žáci škly se pravidelně zúčastňují sprtvních sutěží přátelské flrbalvé a ftbalvé utkání ve flrballu se žáky ze Základní škly praktické v Praze 6 Vkvicích. 4. Mezinárdní splupráce a zapjení právnické sby d rzvjvých a mezinárdních prgramů V sučasné dbě není škla zapjena d mezinárdníh prgramu. 11

12 5. Splupráce právnické sby s partnery Škla je aktivní členem Asciace aktivních škl. Dále splupracujeme s Kliniku adiktlgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy. Dluhdbě splupracujeme s Prevcentrem Prahy 6, Občanským sdružením PRAK. Úzce splupracujeme s pracvníky z Pedaggick psychlgické pradny pr Prahu 6 d škly jednu za 14 dní dchází paní psychlžka a jednu týdně speciální pedagžka, která se specializuje na činnst s dyskalkulickými žáky. 6. Další aktivity, prezentace Od začátku zalžení škly úzce splupracujeme s zástupci Dmva svatéh Karla Brmejskéh v Řepích žáci naší škly pravidelně něklikrát d rka navštěvují klienty tht zařízení. Návštěvy jsu spjeny s kulturním vystupením a předáním drbných dárků. Dchází k interakci mezi klienty Dmva a žáky škly, následně i předávání zkušenstí v jednání se seniry. 7. Využití škl a šklských zařízení v dbě šklních prázdnin V dbě šklních prázdnin se zařízení škly nevyužívá. V. Údaje výsledcích inspekční činnsti ČŠI a výsledcích kntrl 1. Výsledky inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí Dne 23. dubna 2014 prběhl šetření ČŠI důvdem šetření byla pdaná stížnst na nespkjenst s pdáváním nevhdné stravy ve šklní jídelně Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6- Řepy, U Brviček 1. Výsledek šetření stížnsti (Čj. ČŠIA- 776/14-A) je ulžen v ředitelně škly. 2. Výsledky jiných inspekcí a kntrl Ve dnech prběhla následná veřejnsprávní finanční kntrla vyknaná kntrlní skupinu Odbru kntrlních činnstí MHMP. Prtkl výsledku následné veřejnsprávní finanční kntrly je ulžen v ředitelně škly. 12

13 VI. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Na škle je zřízen šklní pradenské pracviště mim vedení škly zde pracuje etped, speciální pedagg, výchvná pradkyně (její činnst je zaměřena především na pmc při vlbě pvlání) V případě ptřeby jsu členvé pracviště k dispzici pedaggům i rdičům. 13

14 VII. Základní údaje hspdaření škly za kalendářní rk 2013 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A - eknmická část - šklní rk 2013 /

15 A) PŘÍJMY 1. PŘÍJMY HLAVNÍ ČINNOST v tis. Kč UZ UZ 91 Upravený rzpčet k Upravený rzpčet k Neinvestiční dtace ze státníh rzpčtu Prvzní dtace pskytnutá z rzpčtu hl. m. Prahy*/ celkem OSTATNÍ PŘÍJMY v tis. Kč K K Příjmy z úrků

16 B) VÝDAJE Neinvestiční výdaje celkem v tis. Kč K K Platy zaměstnanců OON Mzdvé prstředky celkem Záknné pjištění a FKSP Nákup materiálu celkem Nákup vdy, paliv, energie celkem Nákup služeb celkem Opravy a udržvání Cestvné 24 6 Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Čerpání přidělených prstředků byl rvnměrné v průběhu celéh bdbí. 16

17 v tis. Kč Bilance všech nákladů rganizace rzpčet p I. dhd. řízení hrazených z HMP a z dalších zdrjů Kryt rzpčtem Kryt dalšími Celkem HMP(SR) HMP zdrji: Mzdvé prstředky UZ 33xxx UZ Mzdvé prstředky celkem 8771, ,00 733,00 0, xx Platy zaměstnanců 8651, ,00 733,00 03xx Ostat. sb. náklady 70,00 70,00 z th 032x dstupné 0,00 034x -035x Náhrady za dč.prac.nesch. 50,00 50,00 2 Záknné pjištění a FKSP 3027, ,00 256,00 0, x Sciální pjištění 2109, ,00 128,00 031x Zdravtní pjištění 797,00 676,00 121, Jiné sciální pjištění 0, x 1% příděl d FKSP 86,00 79,00 7, Jiné sciální náklady 0, xKperativa - 4,2prmile - pvinné pj. 35,00 35,00 ONI V 3 Sptřeba materiálu celkem 829,00 107,00 222,00 500, x Léky a zdravtnický materiál 0,00 031x Knihy, učební pmůcky vč.učebnic 121,00 71,00 50,00 032x Ptraviny 500,00 500,00 034x Ochranné pmůcky 52,00 52,00 035x phnné hmty 0,00 Ostatní 156,00 36,00 120,00 4 Sptřeba energie celkem 948,00 0,00 948,00 0, x Elektřina 383,00 383,00 031x Plyn 350,00 350,00 032x Vda 215,00 215,00 033x Tepl 0,00 Ostatní* 0,00 5 Nákup služeb celkem 1090,00 0, ,00 0, xx Opravy a údržba 220,00 220, Cestvné 15,00 15, Náklady na reprezentaci 0, Ostatní služby x 030x Vzdělávání 87,00 87,00 17

18 031x Nájemné 100,00 100,00 033x Knzultační a pradenské služby 0,00 Ostatní 668,00 668,00 6 Ostatní 699,00 0,00 699,00 0, Daň silniční 0, Daň z nemvitstí 0, Jiné daně a pplatky 0, Smuvní pkuty a úrky z prdlení 0, Jiné pkuty a penále 0, Dary 0, Prdaný materiál 0, Ostatní náklady z činnsti x x x x 030x dvd za neplnění pvinnsti zaměstnávat zdravtně pstižené 30,00 30, Odpisy dluhdbéh majetku 549,00 549, Náklady z depsaných phledávek 0, Náklady z drbnéh dluhdb. majetku 0, DDNM 0, DDNM pd stanvenu hranicí 0, DDHM 120,00 120, DDHM pd stanvenu hranicí 0, Úrky 0, Ostatní finanční náklady x x x x 591 Daň z příjmů 0, Ddatečné dvdy daně z příjmů 0,00 Ostatní* 0,00 7 ONIV Celkem ( ) 3566,00 107, ,00 500,00 NIV CELKEM (1+2+7) 15364, , ,00 500,00 18

19 VIII. Další infrmace D buducna je vizí škly její rzšíření třídy prvníh stupně, aby reedukace byla zahájena již v mladším šklním věku. Další infrmace škle a její činnsti jsu zveřejněny na webvých stránkách škly Škla jak pvinný subjekt ve šklním rce 2013/2014 nepskytvala žádné údaje vyplývající z 18 zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím. Výrční zpráva byla vypracvána na základě 10 dst. 3 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání v platném znění a dále v suladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti dluhdbých záměrů, výrčních zpráv a vlastníh hdncení škly v platném znění. Zpráva byla vypracvána v suladu s ustanveními zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů v platném znění. V Praze dne Mgr. Stanislava Pruzvá ředitelka 19

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová D praxe bez bariér 11. května 2018, Veletrh sciálníh pdnikání Hradec Králvé Mgr. Jana Hanušvá 15. května 2018 strana 1 Představení prjektu Předkladatel: Partneři: Králvéhradecký kraj Úřad práce České republiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení Infrmace k žádstem ve věcech rejstříku škl a šklských zařízení Kntaktní infrmace: Rejstřík škl a šklských zařízení becní, sukrmé a církevní škly a šklská zařízení (vyjma středních škl, škl a šklských zařízení

Více

Zápis z valné hromady Společnosti Waldorfské školy Příbram, z.s. konané dne ve Waldorfské škole Příbram, Hornická 327, Příbram

Zápis z valné hromady Společnosti Waldorfské školy Příbram, z.s. konané dne ve Waldorfské škole Příbram, Hornická 327, Příbram Zápis z valné hrmady Splečnsti Waldrfské škly Příbram, z.s. knané dne 23. 3. 2017 ve Waldrfské škle Příbram, Hrnická 327, 261 01 Příbram 1) 17:00 hd. byla valná hrmada zahájena průpvědí Zúčastnění, viz

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Přijímací řízení prbíhá v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) a v suladu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více