CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN"

Transkript

1 CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

2 rýtun^ "^ L. <vo Presented to the UBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by JOSEF SKVORECKY

3 KNIHOVNA ''LITERÁRNÍHO KROUŽKU' Sv. III, OBÁLKU KRESLIL RUDOLF RŽIKA, NEW YORK. 1 o4 VYDAL "LITERÁRNÍ KROUŽEK", CHICAGO. B67V6 TISKEM NÁRODNÍ TISKÁRNY, CHICAGO c.l ROBARTS

4 Y.\BRARy~ FEB ^i i

5 CESKO-AMERICKÉ EPIŠTOLY JAR. E. PÍŠE SALABA VOJAN Nj CUL / CHICAGO. ILL. 1911

6

7 SVÉ ŽEN OLZE, VRNÉ DRUŽCE DNÚ TEMNÝCH I PIPISUJE SVTLÝCH, AUTOR.

8 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

9 TO BE, OR NOT TO BE.

10 o be, or not to be: that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortun, Or to také arms against a sea o troubles, And by opposing end them? To die: to sleep; No more; and by a sleep to say we end The heart-ache... Shakespeare, Hamlet, III, i, 56.

11 ; Být, ili nebýt, ta jest otázka víc dstojno-li ducha trpti od stel a prak zlého osudu, neb ozbrojit se proti moi bd a ukonit je vzpourou? Umít, spát; nic víc a spánkem, eknm, ukonit bol srdce... Tmito slov}^ Hamlet v nejhlubším dramat Shakespeareov a zárove v jednom z nejvtších evangelií pessimismu zahajuje svj nesmrtelný rozbor ješt nesmrtelnjší otázky: Být, ili nebýt?... Sládkv nový peklad vystihuje klasicky slova originálu, jimiž neváhám otevíti tuto mou knihu, jelikož piléhají neobyejn k situaci cesko-americké vtve. Prve než lze mjuviti o cesko-americkém školství, o cesko-americké literatue a vbec o všem možném esko-ameriekém, nutno si zodpovídati základní otázku : Být, ili nebýt? Máme se oddati chmurnému pessimismu, kterým uchváceno bylo i dosti z našich nejlepších muž, i máme vysoko zdvihati prapor bojechtivé touhy po život? To teba nejdíve rozhodnouti, protože nemá-li náš zdejší život smyslu, jest i nesmyslným mrháním energie všechen ten náš zápas. Otázka zní ist Shakespeareovsky. Být, ili nebýt? Jest nás dstojnjší poddati se v této zemi, již osud uinil novou naší vlastí, bez zápasu drtivé síle amerikanismu

12 : i vzepíti se tomuto pívalu a zachrániti národní svj život, udržeti zde svží tu haluz eského národa, zavátou za slanou tni Atlantiku? Máme zemíti, spáti, a spánkem tím ukoniti bol srdce. i máme vzchopiti se k úsilné práci, jež udrží nás pi život? Jsou nás tu celkem ti tábory. Tábor Smrti pojímá ty, kdo bu nemají citu pro samobytnost eského národa nebo kdo oddali se chorobné resignaci nebo konen kdo vdom dali se uchvátiti niivým dechem praktického sobectví. A tak rodina jejich nabývá záhy výhradn anglického nátru, dti nenauí se vbec esky nebo tak u- boze, že se samy stydí jazyka toho užívati, a o citu pro eskou národnost není ovšem ani potuchy. Piznávám, že tento tábor je hodn veliký. Nenapadá mi zakrývati skutenost. Píiny jsou celkem uvedeného práv trojího rázu. Pedn jsou tu mnozí, kdož vbec jsou lhostejni ke všemu ideálnjšímu snažení a jimž proto i národní snahy jsou zcela cizí. Tm pak ani nenapadá, aby zachovávali v dtech svých ešství, naopak tší je, jakými ''Amerikány" jsou jejich dti, teba ve skutenosti dti ty pohybovaly se jen ve spodinách amerického života. Za druhé jsou zde tací, kdož po celý život zstali vrni svému eskému cítní i zde v Americe, ale zapomnli na povinnou péi o své dti. Ty se jim vymkly z výchovného vlivu, pozbyly smj^slu pro ešství svých rodi, a rodie oddaly se pak sebeklamu, že to jinak nejde, že je to zjev, proti nmuž není obrany. Aby pak ješt více zkonejšili své svdomí, jež obas se ohlásí a sžírav pipomíná jim jejich vinu, vlastní zanedbání výchovné povinnosti, shledávají, kde jen mohou, oporu pro omluvu stavu, v jakém se octla jejich rodina. A tak jsem zase u Shakespearea, jehož Hamlet svj velký monolog, položený v záhlaví této stati, koní sinavými slovy: ''Thus conscience does make cowards of us all "... ili v Sládkov eském roilše 10

13 Tak skety iní svdomí z nás všech a pirozenou barvu odvahy zchorobní bledý nátr myšlenky, a veliké a vážné podniky tím ohledem od smru odboí a ztratí jméno skutkv. Odtud vyrostla báje o nezdolné chimée Amerikanismu, jež všechno musí jednou pohltiti, o obrovitém pívalu, proti nmuž není odboje. Ale ve skutenosti bylo to jen špatné svdomí, jež zveliilo jinak nesporný fakt neobyejné síly americké assimilace, o nmž však chci ukázati, že nevyluuje možnost spojení ešství s amerikanismem. Odvaha, jež mla dti zachovati pro toto ešství,, ale jíž se v daných tchto pípadech nedostávalo, dostane pak chorobný nátr myšlenky o marnosti všeho úsilí, a na velikých a vážných podnicích, jimiž by mohl býti docílen zdravý, skuten "esko-americký", to jest oba kulturní prvky spojující život, hlodá pak nezdravá resignace, nemužné oddání se v domnlou nutnost a neodvratnost záhynu. Tetí kídlo tohoto tábora konen vrhá se zcela vdom, z hrubé zištnosti, v náru odnárodnní. Jsou to lidé, uchvácení jedin hospodáským prospchem, jenž kyne tm, kdož s plnými plachtami vplují do amerických vod. Ti pak jsou pesvdeni, že ešství je škodlivou pítží, zadržující povážliv hospodáský úspch, i vyhazují nenávidnou tu pítž pes palubu. Mluví sami výhradn jen anglicky, nevezmou do ruky ani eský asopis, neku-li eskou knihu, rodina je úpln anglická, styk s Cechy, pokud není diktován ziskem, jest úpln perušen. Myšlenkový pochod tohoto druhu našinc jest ovšem zcela zvrácený. Není pravda, že by se každ}', kdož se chce oddati americkému životu plnou m- rou, musil napiti nevyhnuteln z Léthé, oné eky, jež dle staroecké báje zpsobuje zapomenutí všeho minulého života. Nepopírám, že ten, kdo se chce dodlati velkého 11

14 amerického úspchu, musí se vytrhnouti z úzkýcli mezí života esko-amerických mstských tvrtí neb osad. Emily Green Balch (Our Slavic Fellow Citizens, str. 411) ovšem dí též: ''V Americe, cesta k úspchu ve velkém mítku (a již k úspchu politickému, finannímu, spoleenskému i literárnímu), jediná cesta k národnímu vlivu nebo postavení, jest cesta ven z Ghetta, Malé Itálie, nebo eské tvrti." Slovm tm sluší však rozumti jen tak, že každý, kdo chce ve velkém americkém život dobyti si jména, a již v jakémkoli oboru, musí se pirozen dostati do velkých amerických kruh. Musí se svou lokou do širokého amerického proudu a nesmí zstati v malém postranním rameni. Ale proto nemusí svléci své ešství! Dr. Aleš Hrdlika, abych jeden píklad uvedl, má dobré jméno v americké vd. Jeho anthropologické studie mají dobrý zvuk, jeho postavení pi Smithsonovském ústavu ve "Washingtone, D. C, je velmi estné, a pece zstal echem. Ped nedávném jej práv eská Akademie Vd, Slovesnosti a Umní v Praze jmenovala svým lenem. Žije úpln mimo eské tvrti a pece ešství neodhodil. Druhý tábor, k nmuž sám se hlásím, nazval bych nejradji Táborem Nového Života. Náležejí do nho všichni ti, kdo usilují o zachování ešství na americké pd vytvoením tj^pu echo-ameriana, spojením kultury eské a americké na tak dlouho, jak vbec bude možno. Kdj^by to bylo jen na sto let, jist to staí za dvod nejúsilnjší práce. Na zdejší pd vytváí se nový národ, o tom není sporu. Spojené Státy nejsou anglickou, nýbrž americkou zemí. Základem republiky byly sice anglické kolonie. Ti, kdo tuto zemi utváeli a duševn vedli, byli Angliané neb muži anglicky mluvící a cítící. Politická, právní, literární tradice je anglická, zem otevena byla hlavn jen anglickým ideám. Ale k tomu pisthovalectví pipojilo nové živly, nové vlivy zdánliv nejrznorodjší. Amerika živly ty nepohltila bez dsledk, aniž pipodo- 12

15 Zem stala se tavícím ke- bila je úpln a výhradn sob. límkem, ''melting pot", nastalo luební sluování, prolínání všeho, co zde je, a z tohoto varu vychází ''a new stock, which is no longer English, but something distinctive and different, American". (Green Balch, str. 402). Nové plém, ne již anglické, nýbrž odlišné již, zkrátka americké! Ani zdejší angliina není již angliinou Velké Britannie, Je to pedevším e po celé Unii úžasn jednotná, daleko mén dialektická než v evropském Spojeném Království, a pozvolna nejen výslovností, ale i pravopisem a smyslem slov vzdalující se od evropské angliiny. A daleko rychleji ješt vyrstá svéráz amerického myšlení a cítní, zvyk a mrav, ba i tlesného vzhledu. S tímto novým národem chceme srsti, zarsti do nho, chceme býti Ameriany, ale pi tom chceme zárove zstati echy, nebo jen tímto udržováním eské kultury na americké pd mžeme pozvolna pispti svým osobitým dílem k nové americké kultue, mžeme házeti své eské pímsky do onoho tavícího kelímku a psobiti tím zcela zvláštní, originelní vlastnosti nového kovu. Nemjme strachu, že by lepší Amerika mla nám to za zlé. Leckdy to slýchám, ale vždy to vyvracím. Rozeznávám ovšem, jak ve zvláštní epištole vyložím, spodinovou a lepší Ameriku. Do tetice cituji Green Balchovou (str. 260). Tato intelligentní Amerianka, profesorka národního hospodáství na massachusettské Wellesley College, je mluví té lepší Ameriky. Praví: "Vtší zájem než íslice vládního censu o tom, kolik žije zde osob zrozených v echách, mají pro nás ti, kdo sebe samy ítají za echy a tvoí tak pravou sílu této skupiny. V houževnatém plemeni jako je slovanské, jehož národní cítní bylo utuženo vnuceným bojem o národní existenci a pedevším o rodný jazyk, tetí, ba i tvrté pokolení mže se ješt poítati za náležející k plemeni pedk a pes to nebýti horšími Ameriany. Zmizely snad sympathie potomk "Winthropa 13

16 ! ueb Leea bhem pl tuctu pokolení?" Pokládám teuto odstavec za velmi cenný výrok, kterého se možno znovu a znovu dovolávati. Opravdu vzdlaní Ameriané, se širokým rozhledem a hlubok3'm pochopením, nikdy nebudou nám míti za zlé pstní lásky k národu, z nhož jsme vyšli. Naopak, budou míti v úct tyto naše národní tradice. Autorka výslovn praví, že mžeme zstati echy a pece nebýti o nic horšími Ameriany. Na podporu uvádí anglické tradice starých rod massachusettských Winthrop a virginských Lee. Proto nebojme se býti echo-ameriany Tetí, ovšem velmi malý, ale pece existující tábor je opanou krajností tábora prvního. Kdežto první tábor chce z nás míti jen Ameriany, tento tetí tábor Nesmiitelných hlásá zase výluné ešství, obklopení se pravou ínskou zdí proti všemu americkému, utvoení nepístupných eských výsep v americkém moi. Tento názor pokládám za neblahý. Každá výlunost vede k zrdnosti, každé uzavírání se ped živ proudícím vzduchem vypstovává nedochdata. Nehled ani k tomu, že bychom proti sob vyvolávali oprávnné boue (mnohé útoky nativist byly založeny jen na klamné domnnce, že národní snahy pisthovalc na americké pd, neanglické školy, asopisy, spolky atd., jsou tvoením státek ve stát a protivením se americkým institucím), byli bychom skuten cizím, chorobným tlesem v tle rodícího se národa. Nehled k tomu, že by to byl nevdk (vždy dobrovoln pišli jsme do této zem, nalezli jsme zde nový domov, obživu, svobodnou možnost národního vývoje i kulturních svých snah, musíme tudíž opláceti zemi té pispíváním k jejímu rozvoji), byl by to stav pímo neudržitelný. Jen jako inní obané této zem mžeme si dobyti patiné úcty, kdežto jako cizorodý živel, vzpírající se vší silou splynutí s americkým národem, byli bychom nejen od nativist, ale i od jiných Amerian pokládáni za nežádoucí píživníky. Odsuzujeme-li oste 14

17 Know-n^ingism (snahy co nejvíce znesnadniti naturalizaci a nepipouštti osoby v Americe nenarozené k úadm), musíme na druhé stran piznati, že pisthovalci, kteí by se nechtli trvale usaditi v této zemi a státi se jejími obany, nemohli by žádati, by na n bylo jinak pohlíženo než jako na cizince. Do tchto tí tábor lze rozaditi celou eskou Ameriku. Tu a tam sice naleznete nkteré odchylky, ale pihlédnete-li k jádru, poznáte hned, kam máte takového jednotlivce vaditi. Mli jsme tu na píklad a máme horlivé pracovníky, kteí pochybovali o možnosti udržení esko-americké vtve. Ti pes to vesms patí do tábora Života, protože jejich pochybování bylo stejn inorodé jako pochybování Dobrovského. Tento nejvtší náš buditel z první doby eského obrození také pochyboval o schopnosti eského národa k životu. Ale ráz jeho pochyb vystihl krásn Masaryk v ''eské otázce" slovy. ''Do- Co pak ne- brovský skuten pochyboval, avšak jak? mluví eí dosti jasnou jeho neúmorná, nadšená práce? Obyejná skepse nedovede pracovat; ale Dobrovský pochyboval, jako pochybuje matka nad kolébkou svého slabého dítte, a z takové pochybnosti, prýštící ze srdce, rodí se spásná práce záchranná." Takové pochybovae mli jsme též a dosud máme, ale jen kdybychom jich mli co nejvíce! Nkolikrát se mn stalo, že takový pochybova v njaké stati neb dopise pustil se do mých vývod, neochvjn pesvdených o zachování amerického ešství, a nazval je naprostou marností. Takové posudky mne arci nermoutily, naopak pijímal jsem je s potutelným úsmvem, protože za touto pochybou stála mnoholetá neúmorná práce na prospch udržení esko-americké vtve, záslužná žurnalistická práce, objímající celá desítiletí, velká námaha, odmnná nepopiratelnými plody. A s radostí etl jsem ty výtky, inné mé "nenapravitelnosti", a nadšen blahoeil jsem takovému pochybování. 15

18 :! Beze zmny zstati zde ovšem nemžeme. Nové prostedí musí na nás psobiti. Jen u nerost není takového vlivu. Zlato americké nerozeznáš od australského. Ale pesadíš-li rostlinu do jiného dílu svta, pevezeš-li zvíe z Evropy do Ameriky, hned se objeví po ase zmny, vytvoí se nová odrda, jež se pizpsobila novým pomrm, novým podmínkám životním. Nejlépe vidíme to na koni s jeho peetnými plemeny a kmeny. Tomuto základnímu zákonu životnímu nemže se vyhnouti ani vysthovalec, ale mže vdom, úeln psobiti na tuto zmnu, dáti jí jistý smr, vylouiti nkteré vlivy a sesíliti urité vlivy. Tudíž práv tak, jako se zde tvoí nový národ Americký, stejn mžeme i my zde vytvoiti nový typ, typ echo-ameriana. Pokud amerikanism pirovnává se k moi, ekl bych : ani ne beze stopy zmizeti v tomto moi, ani nebýti zcela cizí V3'spou, již by beztoho asem stihl osud všech malých ostrov, usta^dn omílaných vlnami, nýbrž jako v oceán moský proud zachovává si svou existenci, své zvláštní zbarvení, býti takovým Golfem, jenž je sice moem, ale pece zstává svj Takový je stav vcí dnes. Vrame se nyní k naší otázce : Být i nebýt 1 Nechme úpln stranou minulé plstoletí. Nevšímejme si prozatím, zda za tch padesát let jsme zesílili i zda úsilí naše bylo mamo, o tom si ješt pohovoíme. Mysleme si, že bychom se tu najednou byli octli od verejška, a formulujme otázku bytí prost úeln Máme býti i nemáme býti? Má to njaký úel a njaký smysl býti? Tuto otázku chci zodpovídati, zodpovídávám ji nejen eské Americe, ale zodpovídávám ji i sob a svým dtem. Na té úelnosti záleží vše. Bezúelné úsilí nemá smyslu. V ten den, kdy bych shledal, že dnešní mé názory nejsou správné, vzdám se veškeré národní práce esko-americké a nebudu plýtvati energií. Ale pevn v- 16

19 ím, že ten den nenadejde, protože poctiv a mnohokráte rozvážil jsem si vše, a výsledek všeho byl: pesvdení, že úsilí o zachování eské svébytnosti v Americe má zdravý smysl. V em spoívá onen úel a smysl eského bytí v Americe? Pedevším plníme tím svou mravní povinnost k národu, jehož krev koluje v našich žilách. Povinnosti len malých národ jsou jiné než povinnosti len národ velkých. Proto je úpln nesprávno poukazovati na Nmce, kteí se tu ztrácejí svému národu daleko více než my. Stalo se mn nkolikráte, že i nejlepší našinci ve chvílích pochyb vedli ty Nmce proti mn za dkaz. Zvnlý pítel jeden obšírn mn kdysi v dopise líil, jako bylo Milwaukee díve nmecké a jak dnes to s tím nmeckým uvdomním vypadá. Proti tomu vždy jsem uvádl íslice. Nmc je na celém svt 90 million (Alldeutscher Atlas, Gotha 1905, udává 89,473,000), nás ech (ech, Moravan a Slezan) jest nanejvýš 8 milion. Dsledky tohoto rozdílu jsou jasné. Nmcm ani úplná ztráta amerického Nmectva by národn neublížila, kdežto u nás ten americký více než plmilión jest píliš dležitou íslicí. Zachová-li se, mže znan prospti eskému národu, ztratí-li se, bude to citelné ochuzení jeho. Nesmíme zapomínati na zvláštnost naší situace: po prvním mst eském, královské Praze, teprve tvrté msto jest opt na pd naší tisícileté domoviny. Druhé a tetí nejvtší msto zaletlo daleko: jedním jest Víde, druhým dokonce až v Novém Svt Chicago. Velkému národu staí, když rozptýlené haluze, teba národn se ztratily, pomáhají aspo hospodásky nkdejší mateské zemi. to amerití Nmci jist iní. Jestliže dnes nmecký pívoz do Spoj. Stát udržuje se stále na druhém míst, hned za Velkou Britannií, je to vedle jiných okolností jist i nemalou zásluhou zdejších Nmc. A jak tento pívoz tvoí samé prmyslové výrobky, nesoucí v sob 17 A

20 : obživu nmeckých dlník, o tom pesvdí lovka je diny den nákupu a studium pvodových známek na koupených vcech. Kolik z toho je ''made in Germany!" Nej^'tí^avji pipomíná to každému pedmt nejhromadnjší moderní spoteby, pohlednice, jež zde napoád nese tuto znaku. I v národohospodáském smru máme ovšem stejn napomáhati, ale hlavní naše povinnost je rázu kulturního. Musíme udržovati živý styk s kulturním životem hlavního našeho národního pn, kupovati eské knihy a umlecká díla, pstovati eské dramatické a hudební umní ve svém stedu, šíiti známost o eské literatue, vd a umní mezi ostatními Ameriany, podporovati kulturní podniky ve staré vlasti a zde a tvoiti tak živou souást eského kulturního života, americkou jeho poboku. Je nás zde, jak ješt ukáži pozdji, skoro jedna desítina celého eského národa. Tato desítina nesmí mu odumíti, musí býti svže zelenající se haluzí, jež nejen hmotn podporuje jeho zápas o národní bytí, ale i duševn žije s ním. Mra^Tií tato povinnost opena jest též tím, že vi Americe kulturní stav eského národa jest naší hlavní zbraní. Kdykoli nkterý americký nativista ve své obmezenosti hodí nás do stejného pytle s pisthovalci, picházejícími sem beze všeho vzdlání a teprve zde šplhajícími se po kulturním žebíku do výše, máme proti nmu dvojí kulturní minulost eského národa a jeho dnešní znanou kulturní výši a pak íslici analfabetismu u eského pisthoval ectva. Z minulosti eské zaštítí nás bohatá eská literatura nkolika století, první stedoevropská universita v Praze. Hus, Komenský atd., z eské pítomnosti jména eských uenc, skladatel, umlc a spisovatel, známá anglo-americké veejnosti. V druhé píin poukážeme na to, že dle úedních zpráv spolkového Pisthoval eckéh o úadu eští pisthovalci mezi tyiceti poítanými národnostmi ustavin zaujímají velmi estné páté místo. Výroní zprávy za rok 1904 a 1905 v tabulkách o 18

21 analfabetech (illiteracy) nejprve uvádjí Skandinávce, Angliany a Skoty, mezi nimiž bylo jen 1 procento analfabet, pak pijdou Finnové a eši se 2 procenty; další jsou Irané a Francouzové se 3 procenty, pak Walové a Nmci se 4 procenty, Hollanané a Vlámové s 5 atd. Tento stav zachovává se stále, spíše nkterý rok se lepší. Roku 1910 z 8,462 es. pisthovalc bylo 5 umjících jen ísti a 76 neumjících ani ísti, ani psáti, stoupli jsme tudíž na 1 procento. Irané byli za námi (z 38,382 bylo 516 analfabet) a Nmci zvláš (z 71,380 bylo 3,509 analfabet). Zvlášt pomr vi Nmcm je dležitý, protože Nmecko má ze všech zemí evropských nejlépe postaráno o lidové školní vzdlání. Tuto chloubu, na kterou Amerianm ukazuje i Emily Green Balchová (str. 78 citované knihy) a která eské pisthovalce staví na nejvyšší stupn immigraní žádoucnosti, dkujeme staré vlasti, kulturní vysplosti eského národa, které se již r podivoval Aeneas Sylvius (papež Pius II.), jenž napsal, že ženy eské dovedou ísti a znají písmo lépe než knží italští. O stojíme tu na píklad nad jihoitalskými pisthovalci, majícími kolem 50 procent analfabet (r bylo 46 procent. 89,639 analfabet ze 192,673 jihoitalských pisthovalc), o vynikáme i nad celkovou rakouskou íslici, jež pi sítání lidu z r dík hlavn Halii, Bukovin a Dalmácii i jiným zemím vykazovala 43 procent analfabet í Jestliže však právem chceme se brániti tímto štítem eské minulosti a pítomnosti, nesmíme trhati pouta, jež nás s kulturou tou vizí, nýbrž musíme lnouti k ní a pstovati ji dále v sob. Druhý moment jest nezbytnost eské kultury pro první generaci pisthovaleekou. U tch, kdož sem pijdou v dtství nebo narodí se zde, jest jinak. Anglická škola ote^e jim dokoán brány kultury americké, kdo chce, m.že vejíti dovnit. Ale z prvé generace, z dosplých "i^tehovalc, velmi mnozí neovládnou jazyk anglický tou mrou, by mohli erpati z anglických kulturních 19

22 zdroj. Všechny prameny kulturního života, asopis, kniha, pednáška, divadlo, vzdlávací styk, vše jest jim pístupno jen v eštin. Ale tato první generace rozhoduje v nejmnožších pípadech i o stavu generace druhé. Tam, kde rodiov nežijí kulturním životem, nelze z pravidla od dtí mnoho ekati. Jen výjimkou nkteré takové dít vyšine se výše, probudí se v nm po vzdálených pedcích zddný hlad po vzdlání a pudí jej k lepšímu životu. Ale ostatní uvíznou ve spodinách života, nemají ni nejmenší touhy po A^zdlání, obstávají jen nároží ulic a v duševní lenosti probíjí celý svj život. Naproti tomu vzdlaní rodiové všemožn usilují o to, aby dtem dostalo se nejlepšího vzdlání. A tu pak nevzniká žádná propast mezi rodii a dtmi, o které tolik již napsali amerití spisovatelé, zabývající se pisthovaleckou otázkou. Kde rodie usta^sán peují o své další sebevzdlávání, teba jedin na eské zdroje odkázáni, tam dti, teba zase hlavn americkou kulturou prosyceni, vždy budou míti hlubokou úctu ke svým rodim. Tací rodie dovedou totiž seznámiti dti s eskou kulturou, dti osvojí si ji, spojí ji s americkým svým myšlením, a tak zrodí se v nich dokonalý typ echo- Ameriana. O úelnosti našeho národního bytí v Americe nemže bjhi tudíž, myslím, sporu. Plníme tím povinnost vi svému národu, z nhož jsme vyšli, a umožujeme tím kulturní život prvé generace zdejší a obohacujeme kulturní život generací ostatních. ]\Iám dokazovati, že jen kulturní život jest pravým, jediným životem? Toho jist neteba, pro nás jako echy jest vc ta již dávno rozhodnuta. Pouze jísti, píti, shánti se po dollaru a spáti, to není žádný život, hodný žití. Od lovka, který, jak již Karel Havlíek napsal r. 1845, "stará se jen výhradn o svou a své rodiny výživu, všechno ostatní jest mu nepraktické, hraka, kapice, jen když on svým jazykem co jísti má. ale jinak jedno mu jest, mluví-li se s ním ta neb ona e,^' od takového lovka nelze arci nic žádati. Ale 20

23 ! každý lovk, jenž opravdu žije duševním životem, ví dobe, jak má sloužiti svému národu. Vyhýbám se zúmysln, jak tená pozoruje, slovu "vlastenectví" a ''vlastenecká innost". Slova ta pílišným zneužíváním povážliv pozbyla na dobrém zvuku. Již za Havlíka bylo mnoho tch, kdož ''poali sebe vlastenci jmenovati, akoli jen pivo pili a eské písn zpívali". Stejn u nás v Americe neplní národní svou povinnost ten, kdo jenom kupuje eský denník, je nic nedlajícím lenem njakého eského spolku a chodí každodenn do eských hostinc. Naši nejvtší lidé nemli dost ostrých slov pro takové lidi. Havlíek napsal "Nám zaíná již býti nanic z tch neustálých eí o vlastenectví", i žádá, ahy nám to vlastenení konen z úst vjelo do rukou a do tla, a abychom místo mluvení pro národ jednali, to jest pracovali na jeho vzdlání. Neruda pozdji vybuchl stejn prudce: "Ano, nám jest stálé žvanní o vlastenectví již pemoženým stanoviskem. Nenávidíme od srdce každého, kdo myslí, že je to už nejvyšším cílem býti národovcem a že mu neteba, aby také nco pro národ konal. K národnosti své se znát a ji ctít jest první povinností každého vzdlance, zárove však i vcí nejlehí, ponvadž nám nyní již povinnost nastává, abychom národ svj postavili na V3'ši svtového uvdomní a vzdlání a jemu tak nejen k uznání dopomohli, ale i život pojistili. Ume se u národ jiných, poznejme stupe jejich vývinu, spátelme se s jejich svtem myšlenkovým a zpracujme pak v sob vše v celek nový s tím, co jsme s mateským mlékem už obdrželi a ve vlastech svých seznali." Vzdlávati sebe, svou rodinu, své okolí, podporovati všechny vzdlávací snahy národní, zpracovávati v sob poznatky amerického svta, seznamovati americké spoluobany s naším kulturním životem a dopomáhati eské kultue k uznání, to náš esko-americký úkol, dstojná výpl našeho života 21

24 ! A tudíž být, být, býti Ameriany a pi tom echy zstati, jak srdce velí, to srdce, v nmž pevn zakoenn národní cit a jež nedbá dálek ni tní oceánu. Tak jak si to již Shakespeare pedstavoval, když v ''Králi Richardu II.'' (I. iii:) vévodovi Bolingbrokeovi, pozdjšímu králi Jindichu IV., vkládá do úst slova : Where'er I wander, boast of this I can, Though banish'd, yet a trueborn Englishman. Stejn my, akoli osud vyvedl naše kroky z vlasti a svil nás nové, druhé matce Americe, zstame vedle své lásky k Unii i vrnými syny první matky, staré naší vlasti 22

25 II. ZELENA VLNA.

26 HE American immigration... Has history anything of equal importance to show since the great folk migrations which marked the breakdown of classic culture and the birth o the new Europe? Emily Green Balch.

27 "Osud ech amerických ovšem jest zpeetn; jakmile bude zastaven trvale proud zelené vlny pisthovalecké, poanglií se v dob nejkratší a splynou se živlem anglosaskj^m podobn jako píslušníci ostatních národností evropských." Tak napsal Jan "Wagner na str. 838 Ottova Nauného Slovníku, díl XXIII. Je vbec škoda, že tato sta byla svena práv tomuto (dnes již zesnulému) spisovateli. "Wagner sice ztrávil rok v Americe a za tu dobu poznal trochu New York, Chicago, Milwaukee a Omahu, ale to nestaí na správné oceování esko-amerického života, jelikož jen nkolikaletým pobytem lovk pozná všechny psobící zde složky a nauí se chápati jejich sílu a složité vlivy. Jak dlouho trvá ona doba, jíž je teba k nabytí zpsobilosti správného posudku zdejšího života, závisí sice jenom na dvou podmínkách : na vážnosti a opravdovosti, s jakou se lovk oddá studiu eskoamerického života, a na dovednosti pozorování, vytíbené rozhledem po rzných zemích svta a tím uvyklé na takové studium, porovnávání a odhadování. Avšak delší pobyt, tí až pti let, je nutností : souvisí to s první podmínkou, opravdovostí a hlubokým oddáním se pozorování. Za jediný rok nastádám si sice hojn dojm, ale ty teba pak dalším pozorováním opravovati a sloupávati s nich všechnu povrchnost a nahodilost. Kdo pete si v "Matici Lidu" Wagnerovy rty z cest po Severní Americe 25

28 ! (vyšly v Praze 1890 pod názvem "Za Atlantským oceánem"), vidí hned, jak povrchn Wagner pozoroval. Jedním z "Wagnerových pseudonym bylo Theodor Lehký, a to se mn zdá nejvýš pípadné. S lehkostí všedního žurnalisty vede tu autor tenáe z msta do msta, nedbaje nic, že ''Matice Lidu'^ jest vzdlávací knihovnou nejširších vrstev lidových. tená se tu sice dozví n- která historická fakta, sebraná z knižních pramen, ale ze souasného kulturního života se nedozví skoro nic. Waguerovo líení New Yorku seznámí tenáe se starou Bowery a jejími pobudy, s Barnumem a skákáním s Brooklynského mostu, líení Chicaga rovnž zabývá se znovu pobudy, prostitucí a Barnumem, ale o kulturním život americkém autor zpráv nepodává. Arci, co lovk osobn nepoznal, o tom je tžko podávati úsudky. Ke všemu ta vzdálenost asová! Wagner jel do Ameriky jako 281etý muž v ervnu 1884 a dne 23. íjna 1885 již zase opouštl New York, koncem roku byl již v Rychnov, a uvedený díl Ottova slovníku vyšel práv o dvacet let pozdji, roku Praha nemá žádného americky pekotného vývoje, ale pes to ten, kdo ped 20 lety ji opustil, stží by správn líil dnešní pražské pomry. Což teprve Amerika, jak zde se za 20 let vše zmnilo, zvlášt pro toho, kdo tu pobyl jenom rok a nevnikl hloubji do spleti sil zde psobících Ale nejen Wagner, i jiní tak smýšleli a psali ve staré vlasti. Již starý Riegrv Nauný Slovník soudil, že amerití echové "uprosted cizího živlu díve nebo pozdji zmizeti musí a pro svou národnost ztraceni jsou." Slovník ten vycházel v letech Pežili jsme až dosud šastn jeho proroctví, pežijeme i Wagnerovo, vytištné v Ottov Slovníku v beznu 1905, pežijeme i všechna ostatní, jichž bylo hezký poet. Josef Koenský ve své "Cest kolem svta " pi popisu Chicaga (díl L, str. 141) píše stejn: "Pes všecky pokusy, jakéž tam mnozí z vlasteneckého nadšení a z úcty ke své ma- 26

29 teštin podnikají, není nadje, že by se tam rzné národnosti zachovaly i do vzdálenjší budoucnosti. Jist rozplynou se v mohutném živlu angloamerickém, a mateský jazyk jejich bude udržován jen na tak dlouho, pokud nové pokolení posilováno bude erstvými proudy pisthovalc. Dnes, kdy starý kmen oživován jest ješt stále emigranty novými, by již jenom v míe skrovnjší nežli ped lety (pozn. v dalším tená pesvdí se z úedních íslic, jak ta ''skrovnjší míra" ve skutenosti u nás vypadá), vidíme bujeti jednotlivé národnosti ješt v plné síle, ale vidíme starý jejich pe chadnouti tam, kde proudy, jež díve jej sílily a omlazovaly, náhle se zarazily. Té pirozenosti neujdou v Novém svt ani naši krajané." Stejného názoru jest i spisovatel Josef Štolba, který v dubnu 1873 s hrabtem Arturem Desfours- Walderode pijel do Ameriky, projel Spoj. Státy, navštívil eské osady a ješt téhož roku vrátil se zpt, stejn píše i spisovatel Josef Herites, který r vypravil se s rodinou na výstavu v Chicagu C'Boj náš za moem jest ve svých koncích ztracený a do budoucnosti marný"). Pi tomto svém názoru setrval Herites i v odpovdi na dopis z Chicaga, uveejnný roku 1895 v pražském *'Casu" a odbývající trefn všechno to pedasné pohbívání: ''Pan Štolba pedpovídá, že se eská národnost v Soustátí neudrží. Možná dost. Faktum prozatím jest, že dnes ta národnost zde žije. A dokud jsme živi, nebudeme se starati o rakev. To jsou prazbytené starosti. Budeme hledti, abychom žili!" Herites na to odpovdl, že "ešství v Americe je pítomností, ne budoucností; Cechové amerití jsou vtev, useknutá z národního stromu; národ není vrba, aby vtev jeho ulomená a pesazená v jiné pd se ujala a stala se novým stromem; Amerika pro každého echa v koncích svých neúprosn znamená odnárodnní." Kdyby tak dnes zase jednou Herites podíval se do Ameriky, jak by se díval na tu "umírající" vtev? Musili pijíti praktikové a ni- 27

30 : : j koli sentimentáln naladní lidé, aby prohlédli opak. Uvádím jen newyorskou ''Bank of Europe", založenou z Prah}'. Takové velké podniky nezakládají se na hbitovech, pro umírající tvory. Dkaz to, že ve staré vlasti poínají se již náhledy mniti. Heritesovo porovnání s pesazenou vtví je velmi choulostivé. To vycítil již Dr. Jan Auerhan (eši v Americe, Pokroková Revue 1906, st. 426) který namítá, že Angliané také pišli do Ameriky jako ulomená vtev a musilo by to tedy o nich stejn platiti. A jako nejsou rozhodující uvedená tuto mínní, tím mén významu mají mínní pouliých turist (Dr. Jií Guth také konstatuje, že se ''echové amerití odnárodují pomalu, ale jist"). Zízení Cesko-Americké Tiskové Kanceláe roku 1909, nadšená sbírka ^Matiního milionu cent roku 1910, založení Cesko-Americké Národní rady roku 1911, to pece nejsou zrovna známky smrti? Ani na básníky nesmíme mnoho dáti. Víme pece, že se dají uchvátiti okamžitou náladou a vysloví ji plnou silou. Jan Havlasa, který je napolo Cecho-Amerianem, jelikož tu pobyl sedm let, ale již letos podle novináských zpráv hodlá vrátiti se do ech (možná ovšem, že tam nevydrží, zvyknuv si již píliš na Ameriku, a že z nho bude pak celý echo-amerian), napsal do pražského "eského svta" ped pti lety "Chicažskou balladu", která docela ve slohu Bezruových "sedmdesáti tisíc hrob, jež kopají ped Tšínem" eským Slezanm, pochmurn iší dechem smrti Sto tisíc je nás tu, sto tisíc eských duší, a devadesát devt tisíc tvrd spí. Jen tisíc trpí, ostatní jsou slepí, hluší, a Smrt si tiše hvízdá u nich na záspi. A zsinalá ballada koní pak ve tvrté sloce zoufalou resignací 28

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074,

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074, Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2332 Základní ustanovení (1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje penechat pachtýi vc k doasnému užívání a požívání a pachtý se zavazuje platit za to

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Vojt ch Náprstek Vojt ch Náprstek

Vojt ch Náprstek Vojt ch Náprstek Vojtch Náprstek Vojtch Náprstek (pvodním jménem Adalbert Fingerhut), významný eský vlastenec, národopisec a mecenáš se narodil 17.dubna 1826 v Praze na Uhelném trhu, kde byl jeho otec Antonín Fingerhut

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více

Veejná ochránkyn práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Veejná ochránkyn práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Veejná ochránkyn práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Ústavní soud R Joštova 8 660 83 Brno V Brn dne 16. prosince 2015 Sp. zn.: 22/2015/SZD/MB Navrhovatel: Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veejná ochránkyn práv Úastník

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více