I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů"

Transkript

1

2 I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : Kč až Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : d 75 % hdnty tržní ceny nemvitsti (Praha, krajská města / bnita / kvalitní investiční záměr) Splatnst : d 1 d 30 let Způsb splácení : anuitní d 55 % hdnty tržní ceny nemvitsti (LTV) akceptujeme dlžení příjmů i frmu čestnéh prhlášení u účelvých úvěrů může být čerpán až 20 % jeh výše bez dlžení účelu Rezerva : dle bnity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a pplatku za správu úvěru) na účtu klienta ve výši d 1 splátky (může být dpuštěna) a 1 pplatku d výše 3 splátek a 3 pplatků Čerpání : jednrázvé na běžný účet klienta, účelvé čerpání frmu platebních příkazů pd kntrlu ASUDu, mžnst rezervace zdrjů a příslibů Pplatky : celkvé pplatky ASUDu se standardně phybují v rzmezí 2 3 % z výše úvěru (min. z 1 mil Kč), bližší infrmace k inkasu pplatků je uveden v ppisu prcesu níže Zajištění úvěru : nemvitst na území České a Slvenské republiky (v jakékli kmbinaci) a ntářský zápis uznání dluhu se svlením k vyknatelnsti ntářskéh zápisu II. Úvěry pr fyzické sby Účelvý sptřebitelský úvěr pr bčany Typické účely úvěru: - Knslidace / refinancvání půjček - Veškeré další mžné účely mim účelu bydlení (resp. dle zákna 145 sptřebitelském úvěru 2) 1. nabytí vlastnickéh práva k nemvitsti, vypřádání vlastnických vztahů k nemvitsti neb výstavba nemvitsti, 2. úhrada za převd členských práv a pvinnstí v bytvém družstvu neb nabytí účasti v jiné právnické sbě za účelem získání práva užívání bytu či rdinnéh dmu, 3. změna stavby neb její připjení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spjených se získáním půjčky, úvěru neb jiné bdbné finanční služby s účelem uvedeným v bdech 1 až 3, neb 5. splacení úvěru, půjčky neb jiné bdbné finanční služby pskytnuté k účelům uvedeným v bdech 1 až 4, ppřípadě 5. Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč Verze 1/2015 Stránka 2

3 - Úrkvá sazba d 7,9 % p.a. - Zajištěné nemvitstí, d výše 75 % hdnty zajištění - Až 20% úvěru může být čerpán bez dlžení účelu - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Mžnst nastavení individuálníh splátkvéh kalendáře - Splatnst bvykle 20 let s mžnstí až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické sby bčané ČR, SR i cizinci Účelvý sptřebitelský úvěr pr bčany bez dkládání příjmů Typické účely úvěru: - Knslidace / refinancvání půjček - Veškeré další mžné účely mim účelu bydlení (resp. dle zákna 145 sptřebitelském úvěru 2) 1. nabytí vlastnickéh práva k nemvitsti, vypřádání vlastnických vztahů k nemvitsti neb výstavba nemvitsti, 2. úhrada za převd členských práv a pvinnstí v bytvém družstvu neb nabytí účasti v jiné právnické sbě za účelem získání práva užívání bytu či rdinnéh dmu, 3. změna stavby neb její připjení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spjených se získáním půjčky, úvěru neb jiné bdbné finanční služby s účelem uvedeným v bdech 1 až 3, neb Parametry úvěru: 5. splacení úvěru, půjčky neb jiné bdbné finanční služby pskytnuté k účelům uvedeným v bdech 1 až 4, ppřípadě 5. - Výše úvěru Kč Kč - Úrkvá sazba d 8,5 % p.a. - Až 20% úvěru může být čerpán bez dlžení účelu - Zajištěné nemvitstí d výše 55 % hdnty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnst bvykle 20 let s mžnstí až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické sby bčané ČR, SR i cizinci Neúčelvý sptřebitelský úvěr pr bčany U tht prduktu není účel úvěru smluvně vyžadván. Parametry: - Výše úvěru Kč Kč - Úrkvá sazba d 8,9 % p.a. Verze 1/2015 Stránka 3

4 - Zajištěné nemvitstí až d výše 65 % hdnty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnst bvykle 20 let s mžnstí až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické sby bčané ČR, SR i cizinci III. Dále úvěrujeme Můžeme tlervat příjmy z různých zdrjů i přechd mezi zaměstnáními a pdnikáním; ptimalizvané daňvé přiznání; příjmy z prnájmu lze akceptvat až d výše 85% tržníh nájmu; prblémvé zadlužení a závazky (banky i nebankvní splečnsti, sukrmí věřitelé); zápisy v registrech dlužníků; dluhy vůči finančnímu úřadu, správě sc. zabezpečení, zdravtní pjišťvně apd., které budu řešeny úvěrem d ASUD; dstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemvitsti Netlerujeme neb nefinancujeme klienty, kterým na nemvitsti k zajištění visí exekuce (nutné předem vyplatit a uvlnit, specifický pstup vyplacení exekuce třetí sbu před čerpáním úvěru nutn knzultvat se zaměstnanci ASUD!). retailvé knslidace předlužených FO s predátry na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh ASUDu na vznik zástavníh práva před čerpáním úvěru; IV. Pstup vyřízení žádsti sptřebitelský úvěr 1. Prvtní psuzení Následující pdklady pšlete na neb ddejte pštu či sbně. Všechny přílhy zaslané elektrnicky musí mít název dpvídající bsahu dkumentu. 1) žádst sptřebitelský úvěr kmpletně vyplněná a pdepsaná, všechny statní údaje akceptujeme i na aktuálních frmulářích jiných bank a institucí d stáří 30 dnů; 2) kpii (sken) bčanskéh průkazu žadatele se suhlasným a pdepsaným prhlášením pskytvatele údajů pr ASUD; 3) ppis nemvitstí k zajištění (dle návdu v přílze č.1 a 2 dle typu nemvitsti), list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, ftdkumentaci (dle návdu v přílze č.1 a 2) neb i starší expertní dhad ceny nemvitsti); 4) ppis pžadvanéh úvěru, účelu úvěru, suvisejících klnstí (např. pdnikatelský záměr či příležitst, u knslidace důvdy finančních prblémů ), Verze 1/2015 Stránka 4

5 5) dklady příjmu klienta: ptvrzení příjmu za pslední kalendářní rk, neb u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických sb se všemi přílhami (případně bjí). Kntinuální přechd mezi zaměstnáními, příp. pdnikáním akceptujeme; 2. Indikativní nabídka - žadateli je předlžena indikativní nabídka sptřebitelskéh úvěru na základě psuzení pdkladů dlžených pr prvtní psuzení žádsti úvěr; - suhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Pplatek za žádst úvěr, uzavírá členství na základě ASUDem vyhtvené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných spludlužníků) platba pplatků dle instrukcí přílhy č Vznik členství žadatele v družstvu i Družstv může pskytvat své služby (úvěry) puze jeh členům. Pdáním Přihlášky za člena pr žadatele úvěr nevznikají žádné pvinnsti ani závazky. Vznikem členství (tj. ptvrzením Přihlášky za člena ze strany ASUDu) vznikají žadateli-klientvi standardní práva a pvinnsti vyplývající ze Stanv družstva. Členský vklad činí 1 Kč s tím, že člen družstva ručí d výše dvjnásbku svéh vkladu, tj. 2 Kč. - Prces přijetí žadatele/splužadatele za člena může prbíhat paralelně s přípravu materiálů a jejich psuzváním, musí však být zpracván před předlžením zpracvanéh úvěrvéh návrhu ke schválení d Úvěrvé kmise. - Pstup přijetí za člena včetně úhrady členské vkladu Vám sdělí pracvník útvaru bchd, který žádst zpracvává. - Zájemce členství musí splnit následující pdmínky, aby dšl ke vzniku členství: pdá písemnu přihlášku za člena družstva, zaplatí členský vklad (1 Kč) platba dle instrukcí Přílhy č.4. - Při pdpisu přihlášky za člena musí být prvedena identifikace klienta dle zákna č. 253/2008 Sb, která může být prvedena puze zaměstnancem ASUD neb sbu, která má s ASUD uzavřenu smluvu na identifikaci klientů a pravidelně abslvuje šklení AML (identifikaci lze prvést i na úřadě s rzšířenu půsbnstí neb i ntáře) - Za člena družstva může být přijata fyzická sba bčan - identifikátrem je RČ sby neb právnická sba - identifikátrem je IČO 4. Pplatek za psuzení žádsti úvěr - individuální dle indikativní nabídky, - pplatek kryje náklady spjené s psuzením žádsti, cenění nemvitsti, příp. dhlídky na místě pracvníka ASUD, Vybíráme jej standardně až p pzitivním prvtním psuzení, předlžení indikativní nabídky a p suhlasu žadatele s nabízenými parametry úvěru. Verze 1/2015 Stránka 5

6 5. Další psuzení - dkumenty dsud ddané v elektrnické pdbě pr prvtní psuzení vyžadujeme písemně v riginále; - všechny dkumenty a kmentáře, které jsu vyhtveny žadatelem (všechny s výjimku úředních písemnstí), musí být patřeny datem zpracvání a pdpisem žadatele; - všechny následující pdklady jsu zpracvány útvarem úvěrvých bchdů. Slžku úvěrvé žádsti je nutné dplnit : - Infrmace k žadateli/splužadateli/ručiteli 1) sken neb kpie dvu dkladů ttžnsti - bčanskéh průkazu, řidičskéh průkazu, pasu,, u cizinců - pvlení k trvalému pbytu na území ČR, pas a dklad trvalém/přechdném pbytu, platnéh řidičskéh právnění apd., na kpii je nutný suhlas žadatele s přízením kpie dkladů (z předlženéh dkladu musí být patrné bydliště); Dklady ttžnsti předlží žadatel v riginálu k nahlédnutí/věření při prvním sbním jednání s pracvníky útvaru úvěrvých bchdů; 2) výpis z Registrů dlužníků z bankvníh (CBCB, a nebankvníh registru (CNCB, (SOLUS na vyžádání, a t především v případě knslidací), 3) v případě ručení za úvěr třetí sbu suhlas ručitele a jeh dklad ttžnsti dle bdu 1); 4) pkud mají manželé rzdělené/zúžené SJM, pak Ntářský zápis jeh zúžení či rzdělení; 5) ptvrzení bezdlužnsti (event. stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u pdnikatelů; - Infrmace k účelu a zdrjům na splácení úvěru 6) dlžení účelu financvání z úvěru, je-li účelvé; - Infrmace k nemvitsti 7) nabývací titul k nemvitsti, např. Kupní smluva k nemvitstem, které jsu předmětem zajištění; 8) dlžení práv třetích sb, pkud je jimi nemvitst zatížena (např. věcná břemena, nájemní smluvy atd.); 9) pjistná smluva k nemvitstem příp. mvitstem, které budu předmětem zajištění a dklad zaplacení, mžn dlžit i ddatečně až p schválení úvěru; 10) jiné dkumenty vyžádané ASUDem: Všechny pdklady jsu následně zpracvány útvarem úvěrvých bchdů, v průběhu psuzvání si může útvar úvěrvých bchdů vyžádat další dplňující infrmace, dkumenty, smluvy, sbní návštěvu (tzv. dhlídku) nemvitsti určené k zástavě, sbní návštěvu firmy (prvzu) pdnikatele (v pdstatě ckliv, c uzná za vhdné pr psuzení případu); Pkud všechny pdklady nevylučují mžnst pskytnut úvěr, zpracuje útvar úvěrvých bchdů tzv. Úvěrvý návrh. Verze 1/2015 Stránka 6

7 6. Úvěrvý návrh, schvalvání - zpracvává pracvník ASUD standardně kpíruje dříve zaslanu indikativní nabídku sptřebitelskéh úvěru; - úvěrvý návrh schvaluje Úvěrvá kmise, která se schází dle ptřeby (bvykle však 2x týdně); - pkud Úvěrvá kmise úvěr schválí, útvar úvěrvých bchdů zasílá klientvi přesnu Specifikaci sptřebitelskéh úvěru (nabídku), ve které jsu uvedeny všechny schválené parametry a pdmínky úvěru splu s dkládacími pdmínkami čerpání. 7. Specifikace sptřebitelskéh úvěru, smluvní dkumentace, čerpání - Klient se zprstředkvatelem Specifikaci sptřebitelskéh úvěru prstuduje, dplní případné další infrmace, které dpsud nebyly d ASUD předány, dkument na znamení suhlasu pdepíše a zašle em (neb pštu) zpět d ASUD k dalšímu zpracvání; - pkud žadatel předlženu Specifikaci úvěru přijme (způsb viz nahře), útvar úvěrvých bchdů nechá vypracvat úvěrvu smluvní dkumentaci sptřebitelskéh úvěru; - pplatek za vyhtvení smluvní dkumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je p dhdě mžn uhradit až z čerpanéh úvěru; - vypracvání úvěrvé dkumentace ASUDem; - klientvi je zaslána smluvní dkumentace minimálně 24 hdin před plánvaným pdpisem k prstudvání; - pdpis rámcvé smluvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžnéh účtu u ASUDu, pdpis suvisejících dkumentů; - pdpis smluvní dkumentace klientem, a t buď na centrále ASUDu v Hradci Králvé neb na bchdním místě v Praze, Bratislavě či Kšicích; - splnění dkládacích pdmínek čerpání ve smluvě úvěru je stanven, jaké pdmínky musí klient splnit, aby mhl prstředky načerpat, např. ddání některých dkumentů, vyplacení závazků, atd.; - načerpání úvěru na běžný účet klienta vedenéh ASUDem a následně jeh účelvé pukázání na jiné účty v suladu se Smluvu sptřebitelském úvěru; - pdpis ntářskéh zápisu v Hradci Králvé neb v Praze - mezi pdpisem smluvní úvěrvé dkumentace, resp. pdáním zástavní smluvy na příslušný katastr nemvitstí a pdpisem ntářskéh zápisu musí uplynut nejméně 1 den (plmba vkladu zástavníh práva v katastru nemvitstí); - za čerpání úvěru klient hradí pplatek v individuální výši dle slžitsti případu (uveden v dříve zaslané indikativní nabídce sptřebitelskéh úvěru a následně ve Specifikaci pdmínek sptřebitelskéh úvěru). 8. Pplatky jiným subjektům - výpisy z registrů CBCB (www.cbcb.cz), CNCB (www.cncb.cz); Verze 1/2015 Stránka 7

8 - ntářský zápis; - statní úřední přízení, např. pplatky za věřvání listin, katastr nemvitstí apd.; - pjistné V. Obecná pravidla stanvení hdnty nemvitstí nabízených d zástavy - Úvěry d 1,5 mil Kč Odhad u standardních (rezidenčních) nemvitstí není nutné bjednávat a je prveden interní dhad ceny nemvitsti - Úvěry nad 1,5 mil Kč Klient vlastní bankvní (či jiný tržní) dhad mladší 18 měsíců Pkud dhad dpvídá standardům tržníh cenění nemvitsti je daný dhad předlžen k supervizi a není nutné zpracvávat nvý dhad Klient nevlastní bankvní (či jiný tržní) dhad mladší 18 měsíců Klienta navštíví dhadce vybraný a bjednaný ASUDem, který prvede tržní dhad ceny nemvitsti. Odhad hradí ASUD. Náklady spjené s ceněním nemvitst jsu sučástí pplatku za psuzení žádsti úvěr. VI. Další Infrmace 9. Kmunikace při řešení úvěrvéh případu - útvar úvěrvých bchdů kmunikuje s bchdním zástupcem/zprstředkvatelem, pkud bchdní zástupce/zprstředkvatel nepžádá přímu kmunikaci ASUDu se žadatelem; - za útvar úvěrvých bchdů kmunikuje zpravidla jen jeden úvěrvý specialista p celu dbu trvání úvěrvéh případu (mimřádné situace řeší Obchdní ředitel ASUDu); - pkud bchdní zástupce/zprstředkvatel nesplupracuje kvalitně, útvar úvěrvých bchdů mu známí důvd nespkjensti a sdělí, že pkud nenastane kamžitá náprava, úvěrvý analytik přejde na přímé jednání s žadatelem; - k přímému jednání úvěrvéh specialisty s žadatelem dchází vždy nejpzději d kamžiku schválení úvěrvéh bchdu Úvěrvu kmisí, pkud tak již není učiněn při dhlídce u žadatele či na nemvitsti k zajištění, neb při zalžení rámcvé smluvy ASUDu; - k přímé kmunikaci úvěrvéh specialisty s žadatelem může djít i v případě kvalitní práce bchdníh zástupce/zprstředkvatele, a t z důvdů, kdy tat přímá kmunikace s žadatelem je důležitá pr dkreslení celéh případu, tét kmunikaci je vždy bchdní zástupce/zprstředkvatel beznámen předem, a je infrmván (např. zasíláním vé kmunikace v kpii) i jejím průběhu, pkud s tím žadatel suhlasí; - bchdní zástupce/zprstředkvatel je útvarem úvěrvých bchdů infrmván všech fázích zpracvání úvěru přijetí žádsti, úspěchu v prvtním psuzení, zpracvání Úvěrvéh návrhu, schválení úvěru, čerpání úvěru. Verze 1/2015 Stránka 8

9 Přílha č.1: POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH OBJEKTŮ jmén majitele adresa nemvitsti Čísl/a LV + čísla parcel datum nabytí / přízení rk, kdy byl dům pstaven přibližné datum pslední reknstrukce/mdernizace dispzice RD (klik jakých místnstí ideálně s rzměry) pčet pdlaží a bytů (samstatné vchdy?) bytná pdlahvá plcha v m2 užitná plcha v m2 stav + rzsah pslední reknstrukce výčet příslušenství (garáž, bazén, vedlejší stavby atd.) celkvá velikst pzemku přináležícíh k RD + velikst stavebníh pzemku napjení na inž. Sítě (vypsat na které) způsb vytápění + druh paliva Pžadavky na ftdkumentaci nemvitstí ceňvaných pracvníky CRM K fcení je vhdné mít digitální ftaparát s bleskem (nikliv mbilní telefn) Žádáme držet se následujících zásad: Ftit pkud mžn z rhů neb krajů, aby byl záběr c nejširší V případě fcení prti knům vždy pužít blesk V případě rdinných dmků, chat, chalup apd. pžadujeme vyftit: Celkvý phled na nemvitst z venku (ze všech stran) Phled na nemvitst i s klním pzemkem (neb alespň jeh bezprstřední část přiléhající k budvě + vedlejší budvy) Jedntlivé místnsti interiéru neb vnitřku budvy (minimálně 1 ftku z každé místnsti včetně kuchyně, sc. zařízení, sklep, garáže, atd.) Naftit minimálně 15 ftgrafií, pdle rzsahu danéh bjektu. (přens velkých ftek úschvna neb více mailů nekmprimvat d nižší kvality!).. Pdpis žadatele Verze 1/2015 Stránka 9

10 Přílha č.2_ POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ jmén majitele adresa + čísl bytu Čísl/a LV + čísla parcel datum nabytí / přízení dispzice bytu (klik místnstí např. 3+kk, apd.) pdlahvá plcha bytu v m2 (ideálně m2 jedntlivých místnstí) typ budvy panelvá / cihlvá / jiná (druh) umístění bytu v dmě (patr) existence výtahu ANO/NE zda patří k bytu balkn, ldžie, sklep, garáž, garážvé stání apd. (ideálně uvést velikst) celkvý stav dmu (ideálně stáří + byl-li revitalizván - kdy) stav bytu + rzsah pslední reknstrukce přibližné datum pslední reknstrukce/mdernizace bytu způsb vytápění + druh paliva Patří k bytu pzemek mim dům (zahrada, atd.) druh / rzměr Pžadavky na ftdkumentaci nemvitstí ceňvaných pracvníky CRM K fcení je vhdné mít digitální ftaparát s bleskem (nikliv mbilní telefn) Žádáme držet se následujících zásad: Ftit pkud mžn z rhů neb krajů, aby byl záběr c nejširší V případě fcení prti knům vždy pužít blesk V případě bytů pžadujeme vyftit: Celkvý phled na bytvý dům z venku (pkud mžn alespň ze 2 stran ) Phled na bytvý dům i s klím Phled na vnitřek bytvéh dmu, kde se byt nachází Jedntlivé místnsti interiéru, větší místnsti ze dvu stran (včetně sc. zařízení a kuchyně) Naftit minimálně 10 ftgrafií, pdle rzsahu danéh bjektu. (přens velkých ftek úschvna neb více mailů nekmprimvat d nižší kvality!).. Pdpis žadatele Verze 1/2015 Stránka 10

11 Přílha č. 3 POŽADOVANÉ DOKLADY Druh žadatele I. předselekce FOO FOP PO datum dlžení Žádst úvěr * * * Kpie OP * * živnstenský list * Obchdní rejstřík * Ptvrzení příjmu * Daňvé přiznání včetně všech přílh * * Rzvaha + výsledvka v plnému rzsahu * * Prhlášení k příjmu * * * List vlastnictví * * * Ft nemvitsti * * * Odhad pkud je k dispzici * * * Ppis nemvitsti * * * Infrmace k účelu - příběh/ pdnikatelský plán * * * p dsuhlasení nabídky klientem II. kl FOO FOP PO Kpie druhéh dkladu ttžnsti * * Výpis z registru CBCB - za žadatele/splužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CRÚ - za právnicku sbu * Výpis z registru CNCB - za žadatele/splužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CNCB - za právnicku sbu * Bezdlužnst FÚ, OSSZ, ZP za pdnikatele * Bezdlužnst FÚ, OSSZ, ZP za právnicku sbu * Nabývací titul * * * Pjistná smluva * * * Dklad platbě pjistnéh * * * Dklady k účelu * * * Výpis z Centrálníh registru úvěrů (CRÚ), žádst na - Výpis z registru CBCB, žádst na - Výpis z registru CNCB, žádst na - Verze 1/2015 Stránka 11

12 Přílha č. 4 INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ ČLENSKÝ VKLAD Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. Členský vklad jmén klienta Pplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. žádst úvěr jmén klienta Pplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. zpracvání úvěrvé dkumentace jmén klienta Pplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU Čísl účtu: /0600 Var.s.: Ppis platby: IČ / r.č. čerpání úvěru jmén klienta Verze 1/2015 Stránka 12

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více