Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o"

Transkript

1 Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005

2 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a Olomouc Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Kontaktní osoba: Ing. Leopold Podmolík Ředitel a jednatel společnosti Ing. Lenka Podmolíková Vedoucí lektor Termín auditu: červen září 2005 Předchozí termín auditu Q FOR: květen 2002 Obory vzdělávání: informatika daně a účetnictví podnikání komunikace Forma poskytovaných služeb: uzavřené kurzy otevřené kurzy konzultace / poradenství Rok založení: Právní statut: 1990 jako fyzická osoba, v roce 2001 změna právní formy na právnickou osobu Společnost s ručením omezeným Vzdělávací instituce je členem: AIVD ČR Regionální sdružení rozvoje lidských zdrojů Okresní hospodářská komora Vzdělávací instituce spolupracuje s těmito subjekty: Ministerstvo obrany ČR Úřady práce v Olomouci, Jeseníku, Šumperku, Prostějově, Bruntále, Svitavách, České Lípě, Kroměříži, Semilech, Vyškově, Žďáru na Sázavou, Ústí nad Orlicí atd. Univerzita Palckého v Olomouci Okresní hospodářská komora Olomouc Soukromá střední odborná škola s. r. o. v Hranicích Baťova univerzita Zlín Copyright DAHA 2

3 Vysoká škola logistiky o. p. s. Farmak, a. s. Telecom Sdružení soukromých škol Krajský úřad Olomouckého kraje Okresní úřad Olomouc Vzdělávací instituce je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: QFOR Copyright DAHA 3

4 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj vzdělávací instituce Firma vznikla v roce Zakladatelem firmy je Ing. Leopold Podmolík, který v roce 1990 začal podnikat jako fyzická osoba a to především v oblasti výpočetní techniky výroba, prodej a servis výpočetní techniky. V roce 1996 se aktivity firmy rozšířily na oblast vzdělávání dospělých a to především výuky práce s počítačem pro začátečníky i mírně pokročilé uživatele PC. Postupem doby se aktivity firmy v oblasti vzdělávání dospělých začaly rozšiřovat i na ekonomické obory (kurzy jednoduchého a podvojného účetnictví), kurzy pro začínající podnikatele, specializované kurzy výpočetní techniky (správce počítačových sítí, grafické editory atd.). V roce 2001 a 2002 došlo ke změně právní formy z fyzické osoby na osobu právnickou společnost s ručením omezeným. V roce 2003 rozšířila firma na základě projektů OPOK 2002 své vzdělávací aktivity o motivační kurz Jak najít sám sebe. V roce 2004 vzniklo bilančně-diagnostické pracoviště, které poskytuje především uchazečům o zaměstnání psychologické služby v podobě speciálního psychologického testování se zaměřením na profesní specializaci. Výsledkem těchto aktivit byl také nový rekvalifikační program Základy obsluhy s psychologickým zhodnocením pracovních schopností a Motivační kurz s následnou rekvalifikací, obsahující také složku bilanční diagnostiky. Od roku 2003 firma úzce spolupracuje také se Soukromou střední odbornou školou v Hranicích a to především v oblasti počítačového vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol Olomouckého kraje v rámci programu SIPVZ (Státní informační politiky ve vzdělávání). V rámci tohoto programu získali 3 lektoři firmy certifikaci MŠMT ČR pro školení typu P (pokročilý uživatele) a 3 lektoři firmy získalo certifikaci MŠMT ČR pro školení typu Z (začátečník). V roce 2003 a 2004 proškolili lektoři firmy Počítačová služba s.r.o. více jak pedagogických pracovníků. V současné době zaměstnává firma na plný úvazek 6 vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných lektorů a pravidelně spolupracuje s dalšími 3 lektory. Tým firmy tvoří dále psycholog, asistentka ředitele, servisní technik, správce budovy a 2 reprografičky. O kvalitách firmy svědčí mimo jiné i skutečnost, že k má firma absolventů nejrůznějších typů vzdělávacích aktivit, které pořádá. Velká část absolventů se zúčastnila i několika typů školení a kurzů. Díky kvalitě poskytovaných služeb byla firma již po sedmé vybrána ve výběrovém řízení jako dodavatel rekvalifikačních programů pro odcházející příslušníky Armády České republiky. Aktivity a specifika vzdělávací instituce Činnost v oblasti vzdělávání se zaměřuje především na oblast rekvalifikačních programů a to jak v oblasti specifické, tak i nespecifické rekvalifikace. Škála jejich programů je určena jak pro absolventy středních a vysokých škol, tak pro ženy po mateřské dovolené a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče. Specifickým charakterem firmy je skutečnost, že pro všechny své vzdělávací aktivity vytváří vlastní výukové programy, které jsou průběžně aktualizovány. Copyright DAHA 4

5 Firma se přichází každý rok alespoň s jedním novým vzdělávacím programem, kterým rozšiřuje nabídku svých služeb. Společnost pružně reaguje na měnící se požadavky trhu důkazem může být např. kurz Projektový manager (pro projektové manažery nestavebních projektů dle SF EU), kurz Pomocný administrativní pracovník (pro absolventy středních a vysokých škol), Motivační kurz (pro dlouhodobě nezaměstnané a ženy po mateřské dovolené) a v neposlední řadě se jedná také o aktivity střediska bilanční diagnostiky. Vize a záměry v oblasti vzdělávacích aktivit Firma se snaží o zachování vysokého standardu poskytovaných služeb a to jak kvalitou lektorského sboru, tak kvalitou vzdělávacích programů, výukových textů a také kvalitou celkového zázemí učeben, výpočetní techniky atd. V současné době firma připravuje několik nových vzdělávacích projektů, které opět budou reagovat na poptávku na trhu. Vzhledem ke skutečnosti, že většinu posluchačů tvoří uchazeči o zaměstnání, bude se firma více zaměřovat na oblast firemního vzdělávání tj. především na oblast soukromého sektoru. Příprava a realizace vzdělávací akce, následné služby Příprava nových vzdělávacích aktivit (kurzů) průzkum zájmu, případně reakce na zakázku od odběratele tvorba obsahové náplně vzdělávací akce tvorba akreditačního projektu (v případě rekvalifikačního kurzu) tvorba výukových osnov vzdělávací akce tvorba výukových materiálů zajištění lektorů zajištění technického zázemí učebna, didaktická technika, v případě počítačových kurzů také výpočetní technika Průběh stávajících vzdělávacích aktivit (kurzů) inzerce termínů kurzů a školení (tisk, vývěsky u obchodních center, inzerce v prostředcích MHD, internet), kontaktování Úřadů práce a Ministerstva obrany ČR odpovídá asistentka ředitele výběr lektorů dle typu vzdělávací akce - odpovídá vedoucí lektor zajištění technického zázemí učebna, didaktická technika, výukové texty, v případě počítačových kurzů také příprava a kontrola výpočetní techniky odpovídá asistentka ředitele realizace vlastní vzdělávací akce lektoři vedou výuku dle daných osnov nejčastěji používaná metoda výuky je lektorův výklad, praktická cvičení s lektorem a v odpoledních hodinách samostatné procvičování posluchačů pro upevnění získaných znalostí a dovedností. V případě motivačních a komunikačních kurzů jsou využívány i metody tréninku praktického nácviku daných situací za pomocí kamery, takže posluchači mají k dispozici i zpětnou vazbu. Copyright DAHA 5

6 Ověření získaných znalostí a dovedností na konci vzdělávací akce absolvují posluchači praktické zkoušky k ověření získaných dovedností a test k ověření teoretických znalostí. U některých typů rekvalifikačních kurzů mají posluchači povinnost tvorby a obhajoby závěrečné práce (např. u kurzu Projektový manager posluchači vytvoří a obhájí vlastní projekt dle podmínek SF EU) odpovídá lektor kurzu vyhodnocení vzdělávací akce po ukončení vzdělávací akce posluchači vyplní interní dotazník, lektor provede zpracování a vyhodnocení dotazníku, následně je provedena kontrola výsledků vedením firmy a řešení případných neshod stálá evaluace s Úřadem práce vyhodnocení dotazníku a zpětné vazby Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) QFOR Interní sledování kvality Na konci každé vzdělávací akce vyplňují posluchači interní dotazník spokojenosti. Výsledky jsou vždy zpracovány a vyhodnoceny vedením firmy. Posluchači mají možnost jednotlivé sledované oblasti ohodnotit známkou 1 až 5. Dotazník sleduje jednak spokojenost s obsahovou náplní kurzu, technickým zázemím, informovaností posluchačů o kurzu a také jejich spokojenosti s lektorem. V případě, že lektor obdrží výslednou známku horší jak 1,5 proběhne s lektorem pohovor s vedením firmy, kde se řeší důvody daného stavu a návrhy na zlepšení situace. V případě, že by lektor opakovaně obdržel známku horší jak 2,0, firma s ním ukončí další spolupráci. V případě opakujících se připomínek k obsahové náplni kurzu dochází k úpravám tématických celků, případně ke změně uspořádání apod. Totéž se děje i v případě připomínek k technickému zajištění výuky. V průběhu vzdělávacích akcí provádí vedení firmy také náslechy v hodinách v případě zjištěných neshod dochází k pohovorům s lektory a případné nápravě daných situací. Lektoři mají možnost kdykoliv kontaktovat vedení firmy v případě jakýchkoliv problémů týkajících se průběhu kurzu, technického zázemí nebo posluchačů. Jednou týdně pobíhá porada vedení firmy s lektory. Copyright DAHA 6

7 Struktura vzdělávací instituce Způsob řízení ředitel poradenství psychologové vedoucí vzdělávání lektoři sekretářka Pracovníci a lektoři vzdělávací instituce Počítačová služba, s. r. o. Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 2 4 externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 4 externí Vzdělávací programy realizované v období Otevřené kurzy Viz údaj v oddíle Uzavřené kurzy. Uzavřené kurzy Počet kurzů 57 Průměrná délka tematického modulu 16 dní Průměrný počet účastníků 13 Pozn.: Do uzavřených kurzů se přihlašují i individuální účastníci (v rozsahu %). Copyright DAHA 7

8 Obory vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Obory/služby, které představují více než 15% činnosti vzdělávací instituce a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti vzdělávací instituce nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 8

9 Seznam kurzů / projektů Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Základy obsluhy PC VU / VO Základy obsluhy PC s psychologickým zhodnocením pracovních schopností VU 15 8 Obsluha PC VU / VO 15 7 Správce počítačových sítí VU / VO 23 3 Projektový manager VU / VO 15 8 Motivační kurz s následnou rekvalifikací Základy obsluhy PC VU 25 7 Podvojné účetnictví s využitím výpočetní techniky VU / VO 19 4 Obsluha PC pro Farmak, a. s. VU 3 1 Řízení lidských zdrojů v podmínkách TS Přerov VU 15 1 * otevřený = O, uzavřený = U, poradenství = P, vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej = D, jiné služby = J Profesní struktura účastníků kurzů % top management, vedení firem 5 Počítáno podle: střední management 5 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 45 x počtu účastníků asistenti/sekretářky 10 obratu dělníci/řemeslníci 35 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci kurzů % průmyslové podniky sektor služeb veřejná správa Počítáno podle: finanční instituce počtu dní obchodní instituce x počtu účastníků drobní podnikatelé 3 obratu uchazeči o zaměstnání 75 jinak veřejnost 22 jiné Copyright DAHA 9

10 Velikost firem vysílajících účastníky kurzů % méně než 50 zaměstnanců 95 Počítáno podle: zaměstnanců 4 x počtu dní zaměstnanců 1 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců obratu jinak Reference významní zákazníci Zákazník Adresa Úřad práce v Olomouci Olomouc Úřad práce v Jeseníku Jeseník Úřad práce v Šumperku Šumperk Ministerstvo obrany ČR Praha SSOŠ Hranice, s.r.o. Hranice Gymnázium Hejčín Olomouc ZŠ Fr.Stupky Olomouc Technické služby města Přerova Přerov Farmak a.s. Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc Copyright DAHA 10

11 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 12 Období, v němž proběhly telefonické ankety: červenec - srpen 2005 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100 % 98,41 % Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Počítačová služba z velké části přizpůsobuje svou nabídku kurzů potřebám úřadů práce. Do kurzů se zároveň mohou hlásit individuální zákazníci. Jednotlivé úřady práce většinou vycházejí ze své potřeby: pokud mají konkrétní uchazeče, hledají si pro ně volné termíny, případně Počítačová služba nabídne volná místa ve svých kurzech a úřady práce do nich přihlásí čekající uchazeče. Individuální zákazníci si zpravidla nacházejí kurzy pomocí internetových stránek Počítačové služby, s nabídkou jsou spokojeni. i spokojeným zákazníkům z řad úřadů práce vyhovuje nabídka kurzů, vzájemnou spolupráci v této fázi hodnotí jako zavedenou a bezproblémovou. Důležité pro ně je, že kurzy mají potřebnou akreditaci MŠMT. Velmi spokojení zákazníci si chválí hlavně komplexnost služeb a to, že Počítačová služba je schopna přizpůsobit náplň kurzů potřebám zákazníka (např. přidat psychologické zhodnocení účastníků). Copyright DAHA 11

12 Průběh akce / kurzu U uzavřených kurzů je tento aspekt hodnocen na základě zpětné vazby přímých účastníků nebo hospitace pracovníků úřadů práce. Spokojení zákazníci hodnotí průběh kurzů bez vážných výhrad. V jednom případě popisuje zákazník nechuť k motivační části kurzu účastníci mají pocit, že jim je krácen čas u počítače. Očekávání účastníků se plní, po rekvalifikaci jsou schopni hledat si a také najít nové zaměstnání. Obsahová i metodická stránka je také hodnocena kladně. Velmi spokojení zákazníci z řad úřadů práce vyzdvihují vysokou kvalitu kurzů Počítačové služby, která vychází z dlouhodobé zkušenosti; zvláště zmiňují kurzy PC pro úplné začátečníky (účastníci udělají velký pokrok a otevře jim to nové profesní možnosti). Jeden velmi spokojený zákazník velmi kladně hodnotí praktické zaměření kurzů účetnictví. Lektoři 8,33 16,67 33,33 41,67 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 85,71 % Poměrně vysoké procento zákazníků z úřadů práce nebylo schopno tento aspekt zhodnotit (nebyli na hospitaci nebo neměli zpětnou vazbu). Spokojení zákazníci obecně kladně hodnotí práci lektorů, přímí účastníci si vedení kurzů chválí. Jeden zákazník.zmiňuje dobré vedení kurzů pro začátečníky (trpělivost lektorů, jeho motivační působení, snaha jasně vysvětlit problematiku.) Velmi spokojení zákazníci hodnotí zejména odborné znalosti a pedagogické dovednosti lektorů, kteří mají zároveň praktické zkušenosti. Přímí účastníci jsou lektory přímo nadšeni. Jediný indiferentní zákazník uvádí případ, kdy musela být z důvodu nemoci v průběhu kurzu výborná lektorka vystřídána lektorem, kterého zákazník vnímal velmi negativně. To byl ale zcela ojedinělý případ nespokojenosti s lektory. Didaktický materiál / technika 58,34 33,33 8,33 Spokojení zákazníci uvádějí, že Počítačová služba splňuje podmínku rekvalifikačních kurzů (každý má k dispozici svůj počítač, monitor lektora je promítán na stěnu). Učebnu považují za technicky dobře vybavenou. Studijní materiály jsou také hodnoceny velmi kladně, jsou vnímány jako jasné a přehledné. Účastníci s nimi pracují nejen v kurzu, ale mohou je používat i nadále (a účastníci to také dělají). Jeden velmi spokojený zákazník kurzu Správce sítě chválil technické zázemí kurzu, zejména možnost cvičné práce na starých, vyřazených počítačích. Za nadstandard považoval jeden velmi spokojený zákazník zapůjčení techniky na procvičování přes víkend. Organizace / administrativa 91,67 8,33 V prověřovaných případech většinou nelze hovořit o dlouhodobém projektu, při spolupráci se zákazníky se vychází z momentální potřeby. Spokojení zákazníci uvádějí, že Počítačová služba maximálně vychází vstříc jejich požadavkům a potřebám. Počítačová služba také nedělá žádné změny v dohodnutém postupu. Jediný zákazník uvádí změnu termínu z důvodu malého počtu zájemců. O této změně však byl včas informován. Přímí účastníci. jsou spokojeni s rozvrhem a strukturou dne, shodně uvádějí, že vždy záleží na dohodě s lektorem. Pokud zákazník potřebuje změnit něco na dohodnutém harmonogramu, Počítačová služba vychází vstříc. Copyright DAHA 12

13 Infrastruktura / ubytování 100 Všichni zákazníci jsou s tímto aspektem spolupráce spokojeni. Prostory, ve kterých kurzy probíhají, jsou hodnoceny jako pěkné a vyhovující. Možnost občerstvení vnímají účastníci jako dostačující. Jedinou výhradou byla skutečnost, že prostory nejsou bezbariérové, není tedy možnost poslat do kurzu vozíčkáře. Kladně (zejména ze strany zákazníků z úřadů práce) je hodnocena pomoc pracovníků Počítačové služby při zajištění ubytování pro účastníky ze vzdálenějších míst. Přímí účastníci jsou s ubytováním také spokojeni. Formální stránka spolupráce (objednávka, fakturace) byla u všech zákazníků hodnocena jako bezproblémová. Vyhodnocení / následný servis Spokojení zákazníci z úřadů práce uvádějí, že Počítačová služba vždy řádně zasílá ty dokumenty, které podle platných předpisů zaslat musí. Velmi spokojení zákazníci oceňují zejména rychlou zpětnou vazbu. Zprostředkovatelé z úřadů práce si zpravidla dělají hodnocení kurzů sami, většinou formou namátkového pohovoru. Jeden velmi spokojený zákazník z úřadu práce udává, že má pro účely zpětné vazby svůj vlastní dotazník, který Počítačová služba kopíruje a rozdává přímým účastníkům. Počítačová služba zákazníkům pravidelně rozesílá katalog s nabídkou kurzů. Počítačová služba je schopna upřesnit svou nabídku pro potřeby daného zákazníka. Chváleny jsou i katalogy a reklamní materiály, zákazníci je vnímají jako přehledné a pěkně graficky zpracované. Přímí účastníci z řad veřejnosti většinou obesíláni dalšími nabídkami nebývají. Kladně je hodnocena následná možnost konzultací s lektorem po ukončení kurzu. Jeden zákazník uvádí, že účastníkům byla nabídnuta možnost po domluvě zdarma přijít procvičovat probranou látku. Kontakt s klientem 58,33 41,67 Všichni dotazovaní zákazníci uvádějí, že Počítačová služba má dobrý vztah se svými klienty, je orientovaná na zákazníka. Jednání jsou vnímána jako vstřícná. Spokojení zákazníci chválí zejména příjemné, vstřícné jednání a ochotu pracovníků Počítačové služby. Velmi spokojení zákazníci navíc vyzdvihují serióznost při vzájemném kontaktu. Vztah kvalita / cena 100 S cenami kurzů jsou všichni zákazníci spokojeni. Cenu hodnotí jako srovnatelnou s podobnými kurzy jiných vzdělávacích institucí. Zákazníci vnímají cenu jako úměrnou kvalitě. Navíc pro úřady práce je cena jedním z rozhodujících faktorů při schvalovacím řízení, cena tedy musí být přiměřeně výhodná. Copyright DAHA 13

14 Celková spokojenost Všichni dotazovaní zákazníci hodnotí spolupráci s počítačovou službou jako dobrou. Spokojení zákazníci označují za silnou stánku vzdělávací instituce flexibilitu a schopnost dodržet i tvrdé podmínky dané úřady práce. Tři čtvrtiny dotazovaných jsou s Počítačovou službou velmi spokojeni, hodnotí zejména dlouhodobé zkušenosti Počítačové služby (fungující, zavedená spolupráce s úřady práce). Za silné stránky považují zejména dobrou komunikaci, serióznost, cílevědomost a flexibilitu Počítačová služba je schopna reagovat nejen na potřeby zákazníků, ale i na technický pokrok. Zákazníci také velmi oceňují kvalitu výuky a erudovaný lektorský sbor. Náměty na zlepšení nebo slabé stránky spolupráce s Počítačovou službou nebyla většina zákazníků schopna udat žádné. Důvodem je zřejmě standardní, zavedená spolupráce a opakující se tematika kurzů. Jeden zákazník měl drobnou výhradu k rozsahu výuky operačního systému Linux (tato výtka je však spíše přáním zákazníka věnovat se této problematice podrobněji). Zazněl námět na vybudování bezbariérového přístupu do učeben. Všichni respondenti by se v případě potřeby na Počítačovou službu v budoucnu obrátili znovu. Návštěva vzdělávací instituce Dne navštívila auditorka Dagmar Hartmannová vzdělávací instituci. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které vzdělávací instituce pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR vzdělávací instituci Počítačová služba. Závěr auditu Vzdělávací instituce Počítačová služba, s. r. o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Mgr. Josef Samec člen komise expertů Copyright DAHA 14

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2003 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 720 180 Fax: 556 720 181 E-mail: info@poe.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 Telefon: 485 107 711 Fax: 485 104 729

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA Zpráva o auditu ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. 2006 Copyright DAHA ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Dolní Paseky 1618 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon:

Více

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu Image Lab, s.r.o. 2005 Image Lab, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štětínská 353/37, Praha 8, 181 00 Telefon: 284 689 877 Fax: 284 689 877 E-mail: imagelab@imagelab.cz Internetová adresa:

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky, Krajská pobočka

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Datum auditu: 05.06.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Jiří Prochovník, vedoucí back office Prezentace firmy Obchodní

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období

Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období 6.1. - 17.2.2012 Turnov, OHS Turnov, Zborovská 519, jazyková učebna č. 202, vždy 12:30-14:00 hodin Garant: PhDr. Eva Kořánová - EDUCA, vzdělávací centrum 17 Lektorka:

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Datum auditu: 21.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Mgr. Věra Růžičková, account manager Prezentace firmy Obchodní

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Specialista pracovně právních vztahů

Specialista pracovně právních vztahů Specialista pracovněprávních vztahů (kód: 62-018-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Specialista pracovně právních vztahů Kvalifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení pracovníků administrativy a obchodního úseku středního managementu Registrační číslo projektu:

Více