Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE"

Transkript

1 Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: Datum platnsti d: Aktualizvat: ANO NE * Účinnst: Vydávající útvar: Pčet stran: 9 Pčet přílh: 0 Oddělení vnitřní kntrly a bezpečnsti bezpečnstní manažer pr ICT Určen: Přístup pr exter: - úrveň přístupu členvé představenstva zaměstnanci splečnst externí partneři ANO NE * EOZ * Výhradní agenti Agenti Makléři Asistenční služby * pdtrhněte správnu variantu Ing. František Mareš člen představenstva a náměstek generálníh ředitele

2 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/2006 OBSAH 1. ÚVOD Výchzí dkumenty Definice pjmů a zkratek OBECNÁ USTANOVENÍ Závazky a pvinnsti stran Typy certifikátů a metdika vydávání certifikátu žadatelům Využitelnst certifikátů Zneplatnění certifikátu Pdmínky zneplatnění Kd může žádat zneplatnění platnsti Pstup při žádsti zneplatnění certifikátu Frekvence vydávání seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) Způsb využití CRL Frmy znamvání zneplatnění Zajištění důvěrnsti Prces schvalvání základních materiálů Zveřejňvání a kntaktní infrmace... 8 Intranet Strana 2 (celkem 9) Verze 1.00

3 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ ÚVOD Tent dkument představuje Certifikační plitiku (dále též CP) platnu pr Certifikační autritu Pjišťvny České spřitelny, a.s. (dále též CAPjCS). Certifikační autrita Pjišťvny České spřitelny plní rli Zprstředkujícíh vydávajícíh certifikačníh úřadu ve struktuře certifikačních autrit České spřitelny a.s. Je pdřízenu certifikační autritu křenvé certifikační autrity České spřitelny. Certifikáty vydané CAPjCS jsu uznávány uvnitř Finanční skupiny České spřitelny. Tat certifikační plitika se zabývá skutečnstmi, které se vztahují na CAPjCS, žadatele, klienty, uživatele, a smluvní partnery, a které suvisí s vydáváním certifikátů, jejich další správu, pužitím, akceptací, a všemi aspekty suvisejícími s nakládáním s párvými daty (dvjicí klíčů). 1.1 Výchzí dkumenty Certifikační plitika dpvídá pžadavkům stanveným v RFC 2527 s přihlédnutím k dpručením rgánů EU a k legislativě ČR v daném bru. CP vychází zejména z následujících legislativních předpisů, nrem, standardů a dpručení: Zákn č.227/2000sb. v platném znění elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů. Certifikační plitika a Prváděcí certifikační směrnice České spřitelny, a.s. RFC 2527 Internet X 509 Public Key Infrastructure Certificate Plicy and Certificatin Practices Framewrk (dále též RFC 2527) RFC 3280 Internet X 509 Public Key Infrastrukture Certificate and Certificate Revcatin List (CRL) Prfile (dále též RFC 3280) 1.2 Definice pjmů a zkratek CA CAPjCS Certifikát Certifikační autrita (CA) Certifikát externíh uživatele Certifikační prváděcí směrnice (CPS) Certifikační plitika (CP) CRL Držitel Externí uživatel CAPjCS Hlavní správce PKI-PČS Infrastruktura Certifikační autrita Certifikační autrita Pjišťvna České spřitelny, a.s. Elektrnické svědčení vydané certifikační autritu (datvá zpráva), které prpjuje data pr věřvání pdpisů (veřejný kryptgrafický klíč) s pdepisujícím subjektem (určitu sbu) a umžňuje věřit jeh ttžnst. Sučást PKI, sftwarvá aplikace pracující na zvláštním zabezpečeném hardwaru, která transfrmuje elektrnické pžadavky na certifikát (request) předlžené žadatelem či registrační autritu d tvaru elektrnickéh certifikátu pdepsanéh sukrmým klíčem vydávající certifikační autrity. Certifikát, jehž držitelem je externí uživatel CAPjCS Interní směrnice Pjišťvny České spřitelny definující ve svých ustanveních pravidla a pstupy, které jsu uplatňvány na všechny prvky PKI vstupující d registračníh a certifikačníh prcesu. Tvří rámec pr uplatňvání pravidel stanvených v Obecné certifikační plitice Pjišťvny České spřitelny. CPS je vytvářena na základě dpručení dkumentu RFC Dkument bsahující suhrn pravidel pr vydávání určitéh typu certifikátů v systému PKI PČS, který sučasně stanví jeh pužitelnst pr určitu aplikaci neb skupinu aplikací v suladu s pžadavky na bezpečnst. (Certificate Revcatin List) seznam certifikátů, které byly zneplatněny uživatel, který má párvá data, a kterému CAPjCS vydala certifikát fyzická neb právnická sba, která pskytuje PČS služby na základě bchdníh smluvníh vztahu, k jehž realizaci využívá i smluvně djednaných služeb CAPjČS. Pracvník dpvědný za základní parametry certifikační autrity, za řízení a správu klíčů administrátrů a registračních pracvníků a celkvý běh systému PKI-PČS Technlgické prvky a jejich prpjení zajišťující služby spjené s vydáváním a správu certifikátů Intranet Strana 3 (celkem 9) Verze 1.00

4 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/2006 Klient CAPjCS Křenvá CA (RCA) Následný certifikát (CP) Párvá data PČS PKI PČS Pdřízená CA Pžadavek (Request) Pracvník PČS Registrační autrita (RA) Sukrmý klíč Správa PKI-PČS Subjekt Veřejný klíč Vydávající CA Zneplatněný certifikát Žadatel Žádst službu pracvník Pjišťvny České spřitelny neb externí uživatel. Jedinečná sučást v rámci určité PKI, která vydává a spravuje certifikáty pdřízených certifikačních autrit v rámci tét PKI. certifikát, který byl vydán na základě nvéh pžadavku (requestu) na vydání certifikátu pdepsanéh platným sukrmým klíčem suvisejícím s již vydaným certifikátem, ke kterému je vydáván tent následný certifikát. Údaje věřvané CAPjCS musí být stejné. Data pr věřvání elektrnickéh pdpisu (veřejný klíč) musí být jiná. Ostatní plžky následnéh certifikátu pdléhají aktuálním pravidlům pr vydávání certifikátů. Dkument bsahující becná pravidla platná pr vydávání certifikátů všech typů v systému PKI PČS. Uplatňvání becné certifikační plitiky dále upravuje certifikační prváděcí směrnice (CPS). Data pr vytváření elektrnickéh pdpisu splu s dpvídajícími daty pr věřvání elektrnickéh pdpisu (dpvídající si sukrmý a veřejný klíč). Klíčvý pár vytvřený na principu asymetrické kryptgrafie, jedním klíčem se šifruje a druhým dešifruje. Pjišťvna České spřitelny, a.s. Suhrnný pjem zahrnující technlgii, subr rganizačních nrem a persnál zajišťující služby spjené s prvzváním CAPjCS, t je s vydáváním a správu certifikátů pr zaměstnance Pjišťvny České spřitelny a externí smluvní partnery. Obsahuje infrastrukturu veřejných klíčů Pjišťvny České spřitelny a Správu PKI. Sučást určité PKI, zajišťující vydávání a správu certifikátů vydávajících certifikačních autrit. Pdřízená CA může být sučasně i vydávající CA. frmální, standardní dkument elektrnickéh pžadavku na certifikát vyplněný dle pžadavků definvaných v příslušné plitice fyzická sba, která má pracvní smluvní vztah s PČS neb pracuje v PČS na základě smluvy uzavřené mezi jeh zaměstnavatelem (pracvní agenturu) a PČS. Sučást PKI, přijímá žádsti certifikát, dpvídá za věření ttžnsti žadatelů certifikát. Data pr vytváření elektrnickéh pdpisu Organizační struktura v rámci úseku IT zajišťující služby spjené s vydáváním a správu certifikátů fyzická sba, právnická sba neb sftwarvý mdul s dpvědnstí knkrétní fyzické sby Data pr věřvání elektrnickéh pdpisu Sučást určité PKI, zajišťující vydávání a správu certifikátů. certifikát, u nějž byla uknčena platnst bez mžnsti bnvení tét platnsti fyzická sba neb právněný jednatel právnické sby pdávající na RA žádst službu (certifikát). P vydání certifikátu se žadatel stává držitelem certifikátu. frmální dkument žádsti některu ze služeb pskytvaných CAPjCS, např. žádst zneplatnění certifikátu. Intranet Strana 4 (celkem 9) Verze 1.00

5 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ OBECNÁ USTANOVENÍ 2.1 Závazky a pvinnsti stran Veškeré subjekty, které při své činnsti pužívají neb využívají certifikáty vydané CAPjCS jsu pvinny ddržvat tut Obecnu certifikační plitiku a knkrétní Certifikační plitiku platnu pr pužívaný typ certifikátu a jsu pvinny ddržvat legislativní nrmy platné v ČR. Vydavatel certifikátu CA pvěřená k vydání certifikátu Pjišťvny České spřitelny se nazývá CAPjCS, a její přesné charakteristiky jsu definvány v CPS. Certifikační autrita Pjišťvny České spřitelny plní rli Zprstředkujícíh vydávajícíh úřadu ve struktuře certifikačních autrit ČS, certifikát CAPjCS je pdepsán křenvu certifikační autritu České spřitelny. CAPjCS zaručuje, že její pstupy a prcedury jsu uplatňvány v suladu s interní Certifikační prváděcí směrnicí (CPS), v suladu s Certifikační plitiku České spřitelny a že každý vydaný certifikát byl vydán v suladu s ustanvením tét CPS a příslušnu CP CAPjCS je instalvána v místě, které splňuje pžadavky na zabezpečení pr chranu privátníh klíče certifikační autrity z hlediska prtipžární, režimvé chrany a z hlediska technickéh zabezpečení. Přístup je nepřetržitě mnitrván a je umžněn puze právněným specialistům. Sukrmý a veřejný klíč CAPjCS jsu genervány výhradně v prstředí hardwarvéh kryptgrafickéh mdulu splňujícíh nrmu FIPS úrveň 3. Při vytváření digitálníh pdpisu sukrmý pdepisvací klíč CAPjCS nikdy nepustí tent hardwarvý kryptgrafický mdul. Kryptgrafické perace spjené s vydáváním certifikátů jsu prváděny výhradně v hardwarvém kryptgrafickém mdulu bez mžnsti vlivnění bsluhu CAPjCS zveřejňuje na své WWW adrese infrmace zneplatněných certifikátech včetně dkazů na další adresy, na nichž je mžn získat aktuální seznamy zneplatněných certifikátů. CAPjCS vydává seznam zneplatněných certifikátů nejméně jednu za 60 hdin Ve zvláštních případech má Správa PKI práv zneplatnit certifikátu a musí tmt neprdleně infrmvat držitele certifikátu a zapsat takvý certifikát na seznam neplatných certifikátů (CRL). Správa PKI není dpvědná za pužití certifikátu neb klíčvéh páru, které je v rzpru s příslušnu certifikační plitiku ani za pužívání párů klíčů. Žadatel Žadatel suhlasí s danu certifikační plitiku (CP) a zavazuje se ji ddržvat Žadatel se zavazuje pužívat certifikáty výhradně v suladu s příslušnu Certifikační plitiku, pdle které byl knkrétní certifikát vydán. V tét suvislsti žadatel zvláště akceptuje, že: smluvní ujednání vztažené k danému typu certifikátu se řídí zákny České republiky; musí, p celu dbu pužívání, chránit svůj sukrmý pdepisvací klíč před ztrátu, vyzrazení jiné, třetí straně či sbě, před úpravami či neprávněným pužitím, a t v suladu s danu CPS a CP. Od vytvření svéh sukrméh a veřejnéh klíče je žadatel sbně a výhradně zdpvědný za ulžení a neprušení celistvsti svéh sukrméh klíče. Každé pužití sukrméh klíče bude plně pd kntrlu žadatele a je pvažván za akt žadatele. PIN, pužitý k chraně neautrizvanéh užití sukrméh klíče nesmí být nikdy ulžen na stejném místě jak sukrmý pdepisvací klíč samtný, ani v blízksti médií, na kterých je klíč ulžen. Žadatel nesmí pnechat svůj sukrmý pdepisvací klíč v nechráněném stavu (pracvní stanice je přístupná kmukliv) a v dblkvané pzici (PIN je zadán v paměti pracvní stanice). Žadatel je výhradně zdpvědný za užití svéh sukrméh klíče. PČS není zdpvědná za pužití a využití páru klíčů žadatele; je zdpvědný za genervání své dvjice pdepisvacích klíčů; je zdpvědný za úplnst a správnst údajů, které nahlásil Správě PKI; pžádá Správu PKI pzastavení platnsti neb zneplatnění svéh certifikátu, kdykliv je t žáducí a nutné pdle dané CP. Prcedury zneplatnění jsu ppsány v článku 2.3 tét CP; musí kamžitě infrmvat Správu PKI při jakékliv změně údajů, zahrnutých ve svém certifikátu; je pvinen infrmvat Správu PKI při jakékliv změně údajů, které sice nejsu zahrnuty v certifikátu, ale které byly nahlášeny Správě PKI při registračním prcesu. Správa PKI si upraví registrvané údaje; je dpvědný za kntrlu a věření správnsti bsahu zveřejněnéh certifikátu před jeh prvním pužitím nejpzději d 7 dnů d vydání certifikátu. Zjistí-li žadatel rzpr mezi bsahem Intranet Strana 5 (celkem 9) Verze 1.00

6 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/2006 certifikátu a údaji v prtklu, musí tm bezprstředně uvědmit Správu PKI. Správa PKI zabezpečí zneplatnění certifikátu a učiní patření k nápravě; suhlasí s právy, pvinnstmi a závazky jak jsu ppsány v účastnické smluvě Typy certifikátů a metdika vydávání certifikátu žadatelům CAPjCS vydávává následující typy kmerčních certifikátů pr zaměstnance i externí uživatele: certifikát pr věření klienta a digitální pdpis. v případě ptřeby další certifikát určený pr šifrvání dat. Dále pr pužití puze na interní síti vydává CAPjCS certifikáty: pr server pr pčítač pr zařízení pr pdpis kódu Pstup pdávání žádsti určitý typ certifikátu, pstup identifikace a autentizace žadatele při registraci, metdika pr jeh vydání a dpručené aplikace pr jeh pužití jsu definvány v certifikační plitice pr knkrétní typ certifikátu. Certifikační plitiky pr certifikát pr věření klienta a certifikát pr šifrvání dat jsu pr ptřeby externích uživatelů zveřejněny též na Využitelnst certifikátů Vydaný certifikát lze pužít puze pr interní účely uvnitř Finanční skupiny ČS, v suladu s definvanými parametry certifikátu a ustanveními příslušné certifikační plitiky, na základě které byl certifikát vydán. Rzsah pužití certifikátů externími partnery Pjišťvny České spřitelny musí být stanven smluvním ujednáním. Tut certifikační plitiku se řídí vydávání certifikátů: pr autentizaci držitele při přihlášení d systémů prvzvaných Pjišťvnu České spřitelny pr šifrvání zprávy a pdpis zprávy při kmunikaci prstřednictvím elektrnické pšty ve vnitřním styku uvnitř Finanční skupiny České spřitelny pr šifrvání zprávy a pdpis zprávy při kmunikaci prstřednictvím elektrnické pšty ve styku s externími partnery Pjišťvny České spřitelny, pkud byl tent způsb kmunikace smluvně dhdnut. pr pužití v servervých aplikacích (autentizace a/neb šifrvání) pr chranu dat ulžených na pčítačích Pjišťvny České spřitelny pr pdpis kódu užívaných uvnitř Pjišťvny České spřitelny. certifikátů pr pčítače a zařízení (puze uvnitř infrastruktury PČS) Vydávané certifikáty a příslušné páry kryptgrafických klíčů lze pužít k těmt účelům zajištění integrity dat zajištění důvěrnsti ustanvení sdílenéh tajemství (klíče) v rámci prtklu pr bezpečnu výměnu dat přímé šifrvání a dešifrvání dat přímé pdepisvání dat Prtže CAPjCS nesplňuje pdmínky stanvené pr kvalifikvanéh pskytvatele certifikačních služeb dle zákna 227/2000 Sb. v platném znění, certifikáty vydané CA PjČS nesplňují pdmínky pr kvalifikvaný certifikát, a prt pdpisvý certifikát nelze pužít pr vytvření zaručenéh elektrnické pdpisu dle výše citvanéh zákna. V případě certifikátu vydanéh CA PjČS se jedná kmerční certifikát. Vydávané certifikáty NELZE pužít pr elektrnický styk s rgány veřejné správy pdle Zákna č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu. Pužití certifikátu pr jiné účely neb aplikace je na vlastní rizik držitele certifikátu a Pjišťvna České spřitelny se předem zříká jakékli dpvědnsti za následky takvéh pužití. 2.4 Zneplatnění certifikátu a) Pdmínky a pstupy zneplatnění jsu definvány CPS a příslušnu CP; b) Pkud je držiteli vydán krmě šifrvacíh certifikátu navíc vyhrazený certifikát pr elektrnický pdpis, musí být zneplatněny všechny relevantní certifikáty najednu; c) Žádst zneplatnění a veškeré s ní suvisející dkumenty jsu archivvány. Intranet Strana 6 (celkem 9) Verze 1.00

7 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ Pdmínky zneplatnění Certifikát musí být zneplatněn v těcht případech: a) na žádst držitele certifikátu, resp. jeh nadřízenéh; b) na žádst pracvníků Správy PKI-PČS, existují-li vážné a pdlžené důvdy k tmu, aby byl mžné stanvit, že: certifikát byl vydán na základě nepravdivých neb zfalšvaných infrmací; certifikát byl vydán způsbem, který nedpvídal CPS; věřené a certifikvané infrmace již nejsu platné; důvěrnst sukrméh klíče již není zaručena; media bsahující sukrmý klíč jsu ztracena neb zničena; držitel certifikátu pužívá prstředky pr pdepisvání, které vykazují bezpečnstní nedstatky a umžnily by zfalšvání údajů v certifikátu neb změnu pdepisvaných údajů. Dpručené prstředky pr pdepisvání jsu specifikvány v navazujících dkumentech; držitel certifikátu neddržuje své závazky neb hrubě prušil smluvní ujednání s Pjišťvnu České spřitelny; c) v případě, kdy daná CAPjCS uknčí svu činnst, aniž by její aktivity převzala nějaká jiná CA v rámci PKI-PČS; d) na pkyn státních rgánů v suladu s relevantními právními předpisy. Nadřízený je právněn pžádat zneplatnění certifikátu pdřízenéh zaměstnance v situacích závažnéh prušení pracvní kázně zaměstnancem, při přechdu zaměstnance na jinu pzici, při uknčení pracvníh pměru. Případy zneplatnění z rzhdnutí Správy PKI-PČS jsu vždy způsbeny prušením závazků držitelem certifikátu neb půsbením vyšším mci. V těcht případech je rizik plně na straně držitele. V případě zneplatnění certifikátu z důvdu duplicity klíčů nabídne Správa PKI-PČS držiteli ihned nvé vydání certifikátu. Pr detailnější náhled viz příslušné CP Kd může žádat zneplatnění platnsti O zneplatnění mhu pžádat dále jmenvané sby, přičemž se věřuje jejich ttžnst: držitel certifikátu neb jeh nadřízený; pracvník Správy PKI-PČS; státní rgány v suladu s relevantními právními předpisy Pstup při žádsti zneplatnění certifikátu a) O zneplatnění lze pžádat v suladu s relevantní CP: telefnicky, přičemž se věřuje zpětným vláním identita žadatele; elektrnicky, přičemž se věřuje elektrnický pdpis žádsti. Pdrbněji viz příslušná CP. b) Žádst zneplatnění bude následvána zneplatněním certifikátu v nejkratší mžné dbě, nejpzději d 24 hdin d přijetí pžadavku registrační autritu. Zneplatnění pdpisvéh certifikátu bude prveden sučasně se zveřejněním nvé, v případě ptřeby mimřádné verze seznamu CRL, která bude bezprstředně publikvána d AD, na a na c) O zneplatnění certifikátu infrmuje držitele certifikátu RA PKI-PČS. d) Zneplatnění certifikátu nemůže být zrušen. Zneplatnění je prces nevratný. Intranet Strana 7 (celkem 9) Verze 1.00

8 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ Frekvence vydávání seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) Frekvence vydávání CRL záleží na typu certifikátu a prt je jedním z parametrů stanvených v příslušné CP. V každém případě jsu CRL seznamy vydávány pravidelně, minimálně jednu za 60 hdin a přírůstkvý (delta) CRL je vydáván každé 4 hdiny. V případě nutnsti může CA vydat i mimřádný CRL seznam Způsb využití CRL a) Závislé strany kntrlují CRL na vlastní zdpvědnst. T platí zejména frekvenci vyhledávání CRL, jejíž vlba je výhradně zdpvědnstí závislé strany. b) CRL lze kntrlvat s pmcí patřičnéh sftware (např. Outlk, www prhlížeč) přístupem d Active directry či (puze z interní sítě) neb (např. prtkly LDAP neb HTML). c) Správa PKI-PČS dpručuje všem uživatelům knfigurvat pužité aplikace tak, aby kntrlvaly platnst certifikátu s využitím všech příslušných CRL před každým pužitím certifikátu. d) Pkud závislá strana bdrží pdepsaný dkument, jehž bsah zavazuje desilatele, neb Pjišťvnu České spřitelny k jakémukli plnění, je příjemce takvéh dkumentu pvinen věřit platnst certifikátu, jímž je dkument pdepsán, mmentálně nejaktuálněji platným CRL publikvaným na adrese e) Přírůstkvé CRL jsu genervány pr urychlení věřvání kmunikace v některých nvějších aplikacích, avšak pr věřvání pravsti pdpisů na dkumentech pdle bdu d) nemají dkazující účinek Frmy znamvání zneplatnění Držitel certifikátu je zneplatnění svéh certifikátu vždy uvědmen, a t buď telefnem, pštu neb elektrnicku pštu. Knkrétní frma dpvídá příslušné CP a vlbě žadatele neb administrátra zaří 2.5 Zajištění důvěrnsti Infrmace získané Správu PKI d žadatele v suvislsti s jeh žádstí certifikát budu pužity puze pr účely, pr které byly přízeny. Pužité pstupy se řídí zákny České republiky. Pr zajištění dpvídajícíh chdu všech prvků infrastruktury veřejných klíčů v PČS je zajištěn pravidelný audit činnsti. 2.6 Prces schvalvání základních materiálů a certifikační prváděcí směrnice jsu schvalvány představenstvem Pjišťvny České spřitelny a.s. Před tímt schválením nelze prvádět jakékliv změny v činnstech, které tat plitika ppisuje. K vydávání knkrétních certifikačních plitik pr jedntlivé typu certifikátů je zmcněn bezpečnstní manažer pr infrmační bezpečnst Pjišťvny České spřitelny. Uplatněné změny v základních materiálech musí být zveřejněny pr ty subjekty, jejichž činnst je těmit materiály upravena nejméně 10 kalendářních dnů před jejich uplatněním. Tat becná certifikační plitika nabývá platnsti dnem schválení s účinnstí d Zveřejňvání a kntaktní infrmace Tat se zveřejňuje na WWW stránkách Pjišťvny České spřitelny Veškeré dtazy týkající se její interpretace je nutn směřvat na níže uvedenu elektrnicku adresu, která služí i pr kntakt klienta s CAPjCS, zejména pkud se jedná pžadavky na zneplatnění certifikátu. Kntaktní infrmace: Pjišťvna České spřitelny, a.s. nám. Republiky 115, Intranet Strana 8 (celkem 9) Verze 1.00

9 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ Pardubice prvzní dba v pracvní dny: 8:00 až 17:00 hd Tel.: (Call centrum pdpry externích uživatelů) Fax: veškeré žádsti zneplatnění a dtazy, změny d interních klientů nvé žádsti externistů certifikát a hlášení změn externistů pznámka: zaměstnanci PČS se mhu v pracvní dbě bracet též přím na pvěřené pracvnice správy PKI PČS Kntaktní sby Registrační autrita Pracvnice ddělení správy aplikací pvěřené činnstí Registrační autrity Marcela Kryntvá Tel.: Michaela Bečičkvá Tel.: Pracvnice úseku pdpry prdeje zajišťující registraci externích partnerů a prdejců Jana Libánská Tel.: Intranet Strana 9 (celkem 9) Verze 1.00

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA (CA)

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA (CA) CERTIFIKAČNÍ POLITIKA (CA) verze: 1.4 Ministerstv financí České republiky Histrie dkumentu Verze Datum Prvedená změna Prvedl Platnst CP d 0.91 04.04.2008 Pre-verze předkládaná MF ČR k připmínkám RNDr.

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více