Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE"

Transkript

1 Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: Datum platnsti d: Aktualizvat: ANO NE * Účinnst: Vydávající útvar: Pčet stran: 9 Pčet přílh: 0 Oddělení vnitřní kntrly a bezpečnsti bezpečnstní manažer pr ICT Určen: Přístup pr exter: - úrveň přístupu členvé představenstva zaměstnanci splečnst externí partneři ANO NE * EOZ * Výhradní agenti Agenti Makléři Asistenční služby * pdtrhněte správnu variantu Ing. František Mareš člen představenstva a náměstek generálníh ředitele

2 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/2006 OBSAH 1. ÚVOD Výchzí dkumenty Definice pjmů a zkratek OBECNÁ USTANOVENÍ Závazky a pvinnsti stran Typy certifikátů a metdika vydávání certifikátu žadatelům Využitelnst certifikátů Zneplatnění certifikátu Pdmínky zneplatnění Kd může žádat zneplatnění platnsti Pstup při žádsti zneplatnění certifikátu Frekvence vydávání seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) Způsb využití CRL Frmy znamvání zneplatnění Zajištění důvěrnsti Prces schvalvání základních materiálů Zveřejňvání a kntaktní infrmace... 8 Intranet Strana 2 (celkem 9) Verze 1.00

3 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ ÚVOD Tent dkument představuje Certifikační plitiku (dále též CP) platnu pr Certifikační autritu Pjišťvny České spřitelny, a.s. (dále též CAPjCS). Certifikační autrita Pjišťvny České spřitelny plní rli Zprstředkujícíh vydávajícíh certifikačníh úřadu ve struktuře certifikačních autrit České spřitelny a.s. Je pdřízenu certifikační autritu křenvé certifikační autrity České spřitelny. Certifikáty vydané CAPjCS jsu uznávány uvnitř Finanční skupiny České spřitelny. Tat certifikační plitika se zabývá skutečnstmi, které se vztahují na CAPjCS, žadatele, klienty, uživatele, a smluvní partnery, a které suvisí s vydáváním certifikátů, jejich další správu, pužitím, akceptací, a všemi aspekty suvisejícími s nakládáním s párvými daty (dvjicí klíčů). 1.1 Výchzí dkumenty Certifikační plitika dpvídá pžadavkům stanveným v RFC 2527 s přihlédnutím k dpručením rgánů EU a k legislativě ČR v daném bru. CP vychází zejména z následujících legislativních předpisů, nrem, standardů a dpručení: Zákn č.227/2000sb. v platném znění elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů. Certifikační plitika a Prváděcí certifikační směrnice České spřitelny, a.s. RFC 2527 Internet X 509 Public Key Infrastructure Certificate Plicy and Certificatin Practices Framewrk (dále též RFC 2527) RFC 3280 Internet X 509 Public Key Infrastrukture Certificate and Certificate Revcatin List (CRL) Prfile (dále též RFC 3280) 1.2 Definice pjmů a zkratek CA CAPjCS Certifikát Certifikační autrita (CA) Certifikát externíh uživatele Certifikační prváděcí směrnice (CPS) Certifikační plitika (CP) CRL Držitel Externí uživatel CAPjCS Hlavní správce PKI-PČS Infrastruktura Certifikační autrita Certifikační autrita Pjišťvna České spřitelny, a.s. Elektrnické svědčení vydané certifikační autritu (datvá zpráva), které prpjuje data pr věřvání pdpisů (veřejný kryptgrafický klíč) s pdepisujícím subjektem (určitu sbu) a umžňuje věřit jeh ttžnst. Sučást PKI, sftwarvá aplikace pracující na zvláštním zabezpečeném hardwaru, která transfrmuje elektrnické pžadavky na certifikát (request) předlžené žadatelem či registrační autritu d tvaru elektrnickéh certifikátu pdepsanéh sukrmým klíčem vydávající certifikační autrity. Certifikát, jehž držitelem je externí uživatel CAPjCS Interní směrnice Pjišťvny České spřitelny definující ve svých ustanveních pravidla a pstupy, které jsu uplatňvány na všechny prvky PKI vstupující d registračníh a certifikačníh prcesu. Tvří rámec pr uplatňvání pravidel stanvených v Obecné certifikační plitice Pjišťvny České spřitelny. CPS je vytvářena na základě dpručení dkumentu RFC Dkument bsahující suhrn pravidel pr vydávání určitéh typu certifikátů v systému PKI PČS, který sučasně stanví jeh pužitelnst pr určitu aplikaci neb skupinu aplikací v suladu s pžadavky na bezpečnst. (Certificate Revcatin List) seznam certifikátů, které byly zneplatněny uživatel, který má párvá data, a kterému CAPjCS vydala certifikát fyzická neb právnická sba, která pskytuje PČS služby na základě bchdníh smluvníh vztahu, k jehž realizaci využívá i smluvně djednaných služeb CAPjČS. Pracvník dpvědný za základní parametry certifikační autrity, za řízení a správu klíčů administrátrů a registračních pracvníků a celkvý běh systému PKI-PČS Technlgické prvky a jejich prpjení zajišťující služby spjené s vydáváním a správu certifikátů Intranet Strana 3 (celkem 9) Verze 1.00

4 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/2006 Klient CAPjCS Křenvá CA (RCA) Následný certifikát (CP) Párvá data PČS PKI PČS Pdřízená CA Pžadavek (Request) Pracvník PČS Registrační autrita (RA) Sukrmý klíč Správa PKI-PČS Subjekt Veřejný klíč Vydávající CA Zneplatněný certifikát Žadatel Žádst službu pracvník Pjišťvny České spřitelny neb externí uživatel. Jedinečná sučást v rámci určité PKI, která vydává a spravuje certifikáty pdřízených certifikačních autrit v rámci tét PKI. certifikát, který byl vydán na základě nvéh pžadavku (requestu) na vydání certifikátu pdepsanéh platným sukrmým klíčem suvisejícím s již vydaným certifikátem, ke kterému je vydáván tent následný certifikát. Údaje věřvané CAPjCS musí být stejné. Data pr věřvání elektrnickéh pdpisu (veřejný klíč) musí být jiná. Ostatní plžky následnéh certifikátu pdléhají aktuálním pravidlům pr vydávání certifikátů. Dkument bsahující becná pravidla platná pr vydávání certifikátů všech typů v systému PKI PČS. Uplatňvání becné certifikační plitiky dále upravuje certifikační prváděcí směrnice (CPS). Data pr vytváření elektrnickéh pdpisu splu s dpvídajícími daty pr věřvání elektrnickéh pdpisu (dpvídající si sukrmý a veřejný klíč). Klíčvý pár vytvřený na principu asymetrické kryptgrafie, jedním klíčem se šifruje a druhým dešifruje. Pjišťvna České spřitelny, a.s. Suhrnný pjem zahrnující technlgii, subr rganizačních nrem a persnál zajišťující služby spjené s prvzváním CAPjCS, t je s vydáváním a správu certifikátů pr zaměstnance Pjišťvny České spřitelny a externí smluvní partnery. Obsahuje infrastrukturu veřejných klíčů Pjišťvny České spřitelny a Správu PKI. Sučást určité PKI, zajišťující vydávání a správu certifikátů vydávajících certifikačních autrit. Pdřízená CA může být sučasně i vydávající CA. frmální, standardní dkument elektrnickéh pžadavku na certifikát vyplněný dle pžadavků definvaných v příslušné plitice fyzická sba, která má pracvní smluvní vztah s PČS neb pracuje v PČS na základě smluvy uzavřené mezi jeh zaměstnavatelem (pracvní agenturu) a PČS. Sučást PKI, přijímá žádsti certifikát, dpvídá za věření ttžnsti žadatelů certifikát. Data pr vytváření elektrnickéh pdpisu Organizační struktura v rámci úseku IT zajišťující služby spjené s vydáváním a správu certifikátů fyzická sba, právnická sba neb sftwarvý mdul s dpvědnstí knkrétní fyzické sby Data pr věřvání elektrnickéh pdpisu Sučást určité PKI, zajišťující vydávání a správu certifikátů. certifikát, u nějž byla uknčena platnst bez mžnsti bnvení tét platnsti fyzická sba neb právněný jednatel právnické sby pdávající na RA žádst službu (certifikát). P vydání certifikátu se žadatel stává držitelem certifikátu. frmální dkument žádsti některu ze služeb pskytvaných CAPjCS, např. žádst zneplatnění certifikátu. Intranet Strana 4 (celkem 9) Verze 1.00

5 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ OBECNÁ USTANOVENÍ 2.1 Závazky a pvinnsti stran Veškeré subjekty, které při své činnsti pužívají neb využívají certifikáty vydané CAPjCS jsu pvinny ddržvat tut Obecnu certifikační plitiku a knkrétní Certifikační plitiku platnu pr pužívaný typ certifikátu a jsu pvinny ddržvat legislativní nrmy platné v ČR. Vydavatel certifikátu CA pvěřená k vydání certifikátu Pjišťvny České spřitelny se nazývá CAPjCS, a její přesné charakteristiky jsu definvány v CPS. Certifikační autrita Pjišťvny České spřitelny plní rli Zprstředkujícíh vydávajícíh úřadu ve struktuře certifikačních autrit ČS, certifikát CAPjCS je pdepsán křenvu certifikační autritu České spřitelny. CAPjCS zaručuje, že její pstupy a prcedury jsu uplatňvány v suladu s interní Certifikační prváděcí směrnicí (CPS), v suladu s Certifikační plitiku České spřitelny a že každý vydaný certifikát byl vydán v suladu s ustanvením tét CPS a příslušnu CP CAPjCS je instalvána v místě, které splňuje pžadavky na zabezpečení pr chranu privátníh klíče certifikační autrity z hlediska prtipžární, režimvé chrany a z hlediska technickéh zabezpečení. Přístup je nepřetržitě mnitrván a je umžněn puze právněným specialistům. Sukrmý a veřejný klíč CAPjCS jsu genervány výhradně v prstředí hardwarvéh kryptgrafickéh mdulu splňujícíh nrmu FIPS úrveň 3. Při vytváření digitálníh pdpisu sukrmý pdepisvací klíč CAPjCS nikdy nepustí tent hardwarvý kryptgrafický mdul. Kryptgrafické perace spjené s vydáváním certifikátů jsu prváděny výhradně v hardwarvém kryptgrafickém mdulu bez mžnsti vlivnění bsluhu CAPjCS zveřejňuje na své WWW adrese infrmace zneplatněných certifikátech včetně dkazů na další adresy, na nichž je mžn získat aktuální seznamy zneplatněných certifikátů. CAPjCS vydává seznam zneplatněných certifikátů nejméně jednu za 60 hdin Ve zvláštních případech má Správa PKI práv zneplatnit certifikátu a musí tmt neprdleně infrmvat držitele certifikátu a zapsat takvý certifikát na seznam neplatných certifikátů (CRL). Správa PKI není dpvědná za pužití certifikátu neb klíčvéh páru, které je v rzpru s příslušnu certifikační plitiku ani za pužívání párů klíčů. Žadatel Žadatel suhlasí s danu certifikační plitiku (CP) a zavazuje se ji ddržvat Žadatel se zavazuje pužívat certifikáty výhradně v suladu s příslušnu Certifikační plitiku, pdle které byl knkrétní certifikát vydán. V tét suvislsti žadatel zvláště akceptuje, že: smluvní ujednání vztažené k danému typu certifikátu se řídí zákny České republiky; musí, p celu dbu pužívání, chránit svůj sukrmý pdepisvací klíč před ztrátu, vyzrazení jiné, třetí straně či sbě, před úpravami či neprávněným pužitím, a t v suladu s danu CPS a CP. Od vytvření svéh sukrméh a veřejnéh klíče je žadatel sbně a výhradně zdpvědný za ulžení a neprušení celistvsti svéh sukrméh klíče. Každé pužití sukrméh klíče bude plně pd kntrlu žadatele a je pvažván za akt žadatele. PIN, pužitý k chraně neautrizvanéh užití sukrméh klíče nesmí být nikdy ulžen na stejném místě jak sukrmý pdepisvací klíč samtný, ani v blízksti médií, na kterých je klíč ulžen. Žadatel nesmí pnechat svůj sukrmý pdepisvací klíč v nechráněném stavu (pracvní stanice je přístupná kmukliv) a v dblkvané pzici (PIN je zadán v paměti pracvní stanice). Žadatel je výhradně zdpvědný za užití svéh sukrméh klíče. PČS není zdpvědná za pužití a využití páru klíčů žadatele; je zdpvědný za genervání své dvjice pdepisvacích klíčů; je zdpvědný za úplnst a správnst údajů, které nahlásil Správě PKI; pžádá Správu PKI pzastavení platnsti neb zneplatnění svéh certifikátu, kdykliv je t žáducí a nutné pdle dané CP. Prcedury zneplatnění jsu ppsány v článku 2.3 tét CP; musí kamžitě infrmvat Správu PKI při jakékliv změně údajů, zahrnutých ve svém certifikátu; je pvinen infrmvat Správu PKI při jakékliv změně údajů, které sice nejsu zahrnuty v certifikátu, ale které byly nahlášeny Správě PKI při registračním prcesu. Správa PKI si upraví registrvané údaje; je dpvědný za kntrlu a věření správnsti bsahu zveřejněnéh certifikátu před jeh prvním pužitím nejpzději d 7 dnů d vydání certifikátu. Zjistí-li žadatel rzpr mezi bsahem Intranet Strana 5 (celkem 9) Verze 1.00

6 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/2006 certifikátu a údaji v prtklu, musí tm bezprstředně uvědmit Správu PKI. Správa PKI zabezpečí zneplatnění certifikátu a učiní patření k nápravě; suhlasí s právy, pvinnstmi a závazky jak jsu ppsány v účastnické smluvě Typy certifikátů a metdika vydávání certifikátu žadatelům CAPjCS vydávává následující typy kmerčních certifikátů pr zaměstnance i externí uživatele: certifikát pr věření klienta a digitální pdpis. v případě ptřeby další certifikát určený pr šifrvání dat. Dále pr pužití puze na interní síti vydává CAPjCS certifikáty: pr server pr pčítač pr zařízení pr pdpis kódu Pstup pdávání žádsti určitý typ certifikátu, pstup identifikace a autentizace žadatele při registraci, metdika pr jeh vydání a dpručené aplikace pr jeh pužití jsu definvány v certifikační plitice pr knkrétní typ certifikátu. Certifikační plitiky pr certifikát pr věření klienta a certifikát pr šifrvání dat jsu pr ptřeby externích uživatelů zveřejněny též na Využitelnst certifikátů Vydaný certifikát lze pužít puze pr interní účely uvnitř Finanční skupiny ČS, v suladu s definvanými parametry certifikátu a ustanveními příslušné certifikační plitiky, na základě které byl certifikát vydán. Rzsah pužití certifikátů externími partnery Pjišťvny České spřitelny musí být stanven smluvním ujednáním. Tut certifikační plitiku se řídí vydávání certifikátů: pr autentizaci držitele při přihlášení d systémů prvzvaných Pjišťvnu České spřitelny pr šifrvání zprávy a pdpis zprávy při kmunikaci prstřednictvím elektrnické pšty ve vnitřním styku uvnitř Finanční skupiny České spřitelny pr šifrvání zprávy a pdpis zprávy při kmunikaci prstřednictvím elektrnické pšty ve styku s externími partnery Pjišťvny České spřitelny, pkud byl tent způsb kmunikace smluvně dhdnut. pr pužití v servervých aplikacích (autentizace a/neb šifrvání) pr chranu dat ulžených na pčítačích Pjišťvny České spřitelny pr pdpis kódu užívaných uvnitř Pjišťvny České spřitelny. certifikátů pr pčítače a zařízení (puze uvnitř infrastruktury PČS) Vydávané certifikáty a příslušné páry kryptgrafických klíčů lze pužít k těmt účelům zajištění integrity dat zajištění důvěrnsti ustanvení sdílenéh tajemství (klíče) v rámci prtklu pr bezpečnu výměnu dat přímé šifrvání a dešifrvání dat přímé pdepisvání dat Prtže CAPjCS nesplňuje pdmínky stanvené pr kvalifikvanéh pskytvatele certifikačních služeb dle zákna 227/2000 Sb. v platném znění, certifikáty vydané CA PjČS nesplňují pdmínky pr kvalifikvaný certifikát, a prt pdpisvý certifikát nelze pužít pr vytvření zaručenéh elektrnické pdpisu dle výše citvanéh zákna. V případě certifikátu vydanéh CA PjČS se jedná kmerční certifikát. Vydávané certifikáty NELZE pužít pr elektrnický styk s rgány veřejné správy pdle Zákna č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu. Pužití certifikátu pr jiné účely neb aplikace je na vlastní rizik držitele certifikátu a Pjišťvna České spřitelny se předem zříká jakékli dpvědnsti za následky takvéh pužití. 2.4 Zneplatnění certifikátu a) Pdmínky a pstupy zneplatnění jsu definvány CPS a příslušnu CP; b) Pkud je držiteli vydán krmě šifrvacíh certifikátu navíc vyhrazený certifikát pr elektrnický pdpis, musí být zneplatněny všechny relevantní certifikáty najednu; c) Žádst zneplatnění a veškeré s ní suvisející dkumenty jsu archivvány. Intranet Strana 6 (celkem 9) Verze 1.00

7 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ Pdmínky zneplatnění Certifikát musí být zneplatněn v těcht případech: a) na žádst držitele certifikátu, resp. jeh nadřízenéh; b) na žádst pracvníků Správy PKI-PČS, existují-li vážné a pdlžené důvdy k tmu, aby byl mžné stanvit, že: certifikát byl vydán na základě nepravdivých neb zfalšvaných infrmací; certifikát byl vydán způsbem, který nedpvídal CPS; věřené a certifikvané infrmace již nejsu platné; důvěrnst sukrméh klíče již není zaručena; media bsahující sukrmý klíč jsu ztracena neb zničena; držitel certifikátu pužívá prstředky pr pdepisvání, které vykazují bezpečnstní nedstatky a umžnily by zfalšvání údajů v certifikátu neb změnu pdepisvaných údajů. Dpručené prstředky pr pdepisvání jsu specifikvány v navazujících dkumentech; držitel certifikátu neddržuje své závazky neb hrubě prušil smluvní ujednání s Pjišťvnu České spřitelny; c) v případě, kdy daná CAPjCS uknčí svu činnst, aniž by její aktivity převzala nějaká jiná CA v rámci PKI-PČS; d) na pkyn státních rgánů v suladu s relevantními právními předpisy. Nadřízený je právněn pžádat zneplatnění certifikátu pdřízenéh zaměstnance v situacích závažnéh prušení pracvní kázně zaměstnancem, při přechdu zaměstnance na jinu pzici, při uknčení pracvníh pměru. Případy zneplatnění z rzhdnutí Správy PKI-PČS jsu vždy způsbeny prušením závazků držitelem certifikátu neb půsbením vyšším mci. V těcht případech je rizik plně na straně držitele. V případě zneplatnění certifikátu z důvdu duplicity klíčů nabídne Správa PKI-PČS držiteli ihned nvé vydání certifikátu. Pr detailnější náhled viz příslušné CP Kd může žádat zneplatnění platnsti O zneplatnění mhu pžádat dále jmenvané sby, přičemž se věřuje jejich ttžnst: držitel certifikátu neb jeh nadřízený; pracvník Správy PKI-PČS; státní rgány v suladu s relevantními právními předpisy Pstup při žádsti zneplatnění certifikátu a) O zneplatnění lze pžádat v suladu s relevantní CP: telefnicky, přičemž se věřuje zpětným vláním identita žadatele; elektrnicky, přičemž se věřuje elektrnický pdpis žádsti. Pdrbněji viz příslušná CP. b) Žádst zneplatnění bude následvána zneplatněním certifikátu v nejkratší mžné dbě, nejpzději d 24 hdin d přijetí pžadavku registrační autritu. Zneplatnění pdpisvéh certifikátu bude prveden sučasně se zveřejněním nvé, v případě ptřeby mimřádné verze seznamu CRL, která bude bezprstředně publikvána d AD, na a na c) O zneplatnění certifikátu infrmuje držitele certifikátu RA PKI-PČS. d) Zneplatnění certifikátu nemůže být zrušen. Zneplatnění je prces nevratný. Intranet Strana 7 (celkem 9) Verze 1.00

8 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ Frekvence vydávání seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) Frekvence vydávání CRL záleží na typu certifikátu a prt je jedním z parametrů stanvených v příslušné CP. V každém případě jsu CRL seznamy vydávány pravidelně, minimálně jednu za 60 hdin a přírůstkvý (delta) CRL je vydáván každé 4 hdiny. V případě nutnsti může CA vydat i mimřádný CRL seznam Způsb využití CRL a) Závislé strany kntrlují CRL na vlastní zdpvědnst. T platí zejména frekvenci vyhledávání CRL, jejíž vlba je výhradně zdpvědnstí závislé strany. b) CRL lze kntrlvat s pmcí patřičnéh sftware (např. Outlk, www prhlížeč) přístupem d Active directry či (puze z interní sítě) neb (např. prtkly LDAP neb HTML). c) Správa PKI-PČS dpručuje všem uživatelům knfigurvat pužité aplikace tak, aby kntrlvaly platnst certifikátu s využitím všech příslušných CRL před každým pužitím certifikátu. d) Pkud závislá strana bdrží pdepsaný dkument, jehž bsah zavazuje desilatele, neb Pjišťvnu České spřitelny k jakémukli plnění, je příjemce takvéh dkumentu pvinen věřit platnst certifikátu, jímž je dkument pdepsán, mmentálně nejaktuálněji platným CRL publikvaným na adrese e) Přírůstkvé CRL jsu genervány pr urychlení věřvání kmunikace v některých nvějších aplikacích, avšak pr věřvání pravsti pdpisů na dkumentech pdle bdu d) nemají dkazující účinek Frmy znamvání zneplatnění Držitel certifikátu je zneplatnění svéh certifikátu vždy uvědmen, a t buď telefnem, pštu neb elektrnicku pštu. Knkrétní frma dpvídá příslušné CP a vlbě žadatele neb administrátra zaří 2.5 Zajištění důvěrnsti Infrmace získané Správu PKI d žadatele v suvislsti s jeh žádstí certifikát budu pužity puze pr účely, pr které byly přízeny. Pužité pstupy se řídí zákny České republiky. Pr zajištění dpvídajícíh chdu všech prvků infrastruktury veřejných klíčů v PČS je zajištěn pravidelný audit činnsti. 2.6 Prces schvalvání základních materiálů a certifikační prváděcí směrnice jsu schvalvány představenstvem Pjišťvny České spřitelny a.s. Před tímt schválením nelze prvádět jakékliv změny v činnstech, které tat plitika ppisuje. K vydávání knkrétních certifikačních plitik pr jedntlivé typu certifikátů je zmcněn bezpečnstní manažer pr infrmační bezpečnst Pjišťvny České spřitelny. Uplatněné změny v základních materiálech musí být zveřejněny pr ty subjekty, jejichž činnst je těmit materiály upravena nejméně 10 kalendářních dnů před jejich uplatněním. Tat becná certifikační plitika nabývá platnsti dnem schválení s účinnstí d Zveřejňvání a kntaktní infrmace Tat se zveřejňuje na WWW stránkách Pjišťvny České spřitelny Veškeré dtazy týkající se její interpretace je nutn směřvat na níže uvedenu elektrnicku adresu, která služí i pr kntakt klienta s CAPjCS, zejména pkud se jedná pžadavky na zneplatnění certifikátu. Kntaktní infrmace: Pjišťvna České spřitelny, a.s. nám. Republiky 115, Intranet Strana 8 (celkem 9) Verze 1.00

9 Pjišťvna České spřitelny, a.s. Směrnice č. 4/ Pardubice prvzní dba v pracvní dny: 8:00 až 17:00 hd Tel.: (Call centrum pdpry externích uživatelů) Fax: veškeré žádsti zneplatnění a dtazy, změny d interních klientů nvé žádsti externistů certifikát a hlášení změn externistů pznámka: zaměstnanci PČS se mhu v pracvní dbě bracet též přím na pvěřené pracvnice správy PKI PČS Kntaktní sby Registrační autrita Pracvnice ddělení správy aplikací pvěřené činnstí Registrační autrity Marcela Kryntvá Tel.: Michaela Bečičkvá Tel.: Pracvnice úseku pdpry prdeje zajišťující registraci externích partnerů a prdejců Jana Libánská Tel.: Intranet Strana 9 (celkem 9) Verze 1.00

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006 Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 5/2006 PČS nebo externího uživatele PKI-PČS SMĚRNICE Věc: elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více