Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice"

Transkript

1 Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice 4.1 ekvivalentní úpravy Při řešení lineárních nerovnic používáme ekvivalentní úpravy (tyto úpravy nijak neovlivní výsledek řešení). Jsou to především tyto úpravy: 1. Vzájemná výměna stran nerovnice se současnou změnou znaku nerovnosti v obrácený. 2. Přičtení (odečtení) stejného výrazu k oběma stranám rovnice, přitom znak nerovnosti se nemění. 3. Vynásobení (vydělení) obou stran nerovnice kladným číslem, přitom znak nerovnosti se nemění. 4. Vynásobení (vydělení) obou stran nerovnice záporným číslem, přitom znak nerovnosti se změní v obrácený.!!! tyto úpravy provádíme vždy na obou stranách rovnice!!! 4.2 intervaly Názvy intervalů Uzavřený Označení Zápis charakteristickou vlastností a; b a x b Grafické znázornění na číselné ose Otevřený a; b a < x < b Zleva uzavřený Zprava otevřený Zleva otevřený Zprava uzavřený Zleva neomezený s krajním bodem a b a; a x < b a; b a < x b ; a ; a x < a x a Zprava neomezený s krajním bodem a a; a; x > a x a Oboustranně neomezený ; x R

2 4.3 lineární nerovnice Lineární nerovnice obsahují (po ekvivalentních úpravách) neznámou v první mocnině. Obsahují právě jednu neznámou (např. x, ). Všechny nerovnice, které lze upravit na tvar ax + b > 0, resp. ax + b < 0, kde a, b jsou libovolná reálná čísla. Všechny nerovnice, které lze upravit na tvar ax + b 0, resp. ax + b 0, kde a, b jsou libovolná reálná čísla. Např. 2x + 3-6x + 2 (lze upravit na tvar 8x + 1 0). Řešením lineární nerovnice je interval, do kterého neznámá x náleží. Postup řešení 1. Nejdříve upravíme lineární nerovnici (odstranění zlomku, roznásobení závorek, ) 2. Všechny výrazy, které obsahují neznámou, převedeme na jednu stranu nerovnice (např. x), zbytek (čísla) převedeme na druhou stranu (převádíme vždy s opačným znaménkem). 3. Neznámé na jedné straně sečteme (např. všechna x, která jsme převedli na jednu stranu, na této straně sečteme), čísla na druhé straně rovnice sečteme (odečteme). 4. Upravíme tak, aby na jedné straně zůstala pouze neznámá (většinou vydělíme obě strany rovnice číslem, které neznámou násobí).!!! Pozor: při násobení (dělení) záporným číslem vždy zaměňujeme znaménko nerovnosti za obrácené!!! 5. Znázorníme výsledek na číselné ose. 6. Zapíšeme množinu kořenů rovnice (výsledek zapíšeme jako interval). 7. Krajní body intervalu jsou součástí řešení v případě, že je v zadání neostrá nerovnost, tedy,. 8. Krajní body intervalu nejsou součástí řešení v případě, že je v zadání ostrá nerovnost, tedy <, >.

3 Řešené úlohy 1. Řešte lineární nerovnici v množině reálných čísel 3x 9 < 9x 21 3x 9 < 9x 21 3x 9x < x <12 /:( 6 ) x > 2 Všechny výrazy, které obsahují neznámou x převedeme na levou stranu, zbytek na pravou (od obou stran rovnice odečteme výraz 9x a číslo 9) Sečteme (odečteme) výrazy obsahující neznámou na levé straně a čísla na pravé straně. Obě strany nerovnice vydělíme číslem 6 (protože dělíme výraz záporným číslem, musíme vyměnit znaménko nerovnosti za opačné). Výsledek znázorníme na číselné ose. 2; ; K 2 x ; Zapíšeme výsledek (množina všech kořenů je zprava neomezený interval). Číslo 2 není součástí řešení, protože v zadání je ostrá nerovnost <. 2. Řešte lineární nerovnici v množině reálných čísel 59 36x 18x x 18x 19 Všechny výrazy, které obsahují neznámou x převedeme na levou stranu, zbytek na pravou (od obou stran rovnice odečteme výraz 18x a číslo 59) 36x 18x Sečteme (odečteme) výrazy obsahující neznámou na levé straně a čísla na pravé straně. 18x 78/ : x x 9 Obě strany rovnice vydělíme číslem 18. Zlomek upravíme na základní tvar (zlomek krátíme číslem 2). Výsledek znázorníme na číselné ose. 39 x ; 9 39 K ; 9 Zapíšeme výsledek (množina všech kořenů je zleva neomezený, zprava uzavřený interval). Číslo nerovnost. 39 je součástí řešení, protože v zadání je neostrá 9

4 3. Řešte lineární nerovnici v množině reálných čísel 3x 6x 18x 3x x x 6x 18x 3x x 18x 3x x R, K R Odstraníme závorku na levé straně nerovnice (musíme si uvědomit, že ji zleva násobí číslo 3 a zprava ji násobí neznámá x). Na levé straně odečteme výrazy 18x, zároveň od obou stran rovnice odečteme výraz 3x 2. Dospěli jsme k výsledku, který neobsahuje neznámou a je pravdivý, množinou kořenů jsou tedy všechna reálná čísla (tato nerovnost platí pro všechna reálná čísla). 4. Řešte lineární nerovnici v množině reálných čísel 5 12x x6 3x 2 > 6x x 8 48 x x6 3x 2 > 6xx 8 48x x 12x 6x > 6x 2 48x 48x x Ø, K Ø 5 > 0 5. Řešte lineární nerovnici v množině reálných čísel x 3 6 5x 15 x 1 / x x 615 x 1 4 4x x 90 x 1 6 x x 5x 67 / : ( 5) 67 x x ;, K ; 5 5 Na obou stranách rovnice roznásobíme závorky Upravíme nerovnici (sečteme výrazy obsahující druhé mocniny neznámých, neznámé a čísla). Tato nerovnost neobsahuje neznámou a není pravdivá, množinou kořenů je tedy prázdná množina (tato nerovnost neplatí pro žádné reálné číslo). x 3 6 5x 15 x Nejdříve odstraníme zlomky (všechny zlomky nerovnice vynásobíme nejmenším společným násobkem jmenovatelů, tedy číslem 12). Roznásobíme závorky. Upravíme levou a pravou stranu. Na levou stranu převedeme neznámou, na pravou stranu čísla. Obě strany nerovnice vydělíme číslem 5 (pozor na změnu znaku nerovnosti). Znázorníme na číselné ose. Zapíšeme výsledek (množinou všech kořenů je zleva neomezený, zprava uzavřený interval). Číslo 67 je součástí řešení, protože v zadání je 5 neostrá nerovnost.

5 Úlohy k procvičení 1. 15x 6 3x x 18 < 5x x x 15x 22x x3x 1 2x 12x < < 2x 18x x 3 x 1 3x < 3x x 8 1 3x x 3x 1 > x x 7x x 8. 6 x xx 8 x < 5 6x x 1 23 x 6 6x x 12> 712x 5 2 Výsledky 1. 7 K ; 6 2. K 11; K ; K R 5. K R 6. K ;15 7. [ K = Ø] [ K = ; ] 3 9. [ K = 3 ;] K ; 49

6 4.4 lineární nerovnice v součinovém tvaru Např. x 5x 2 0 Postup řešení 1. Tento typ nerovnice řešíme metodou intervalů (metodou nulových bodů). 2. Nejdříve určíme nulové body (jednotlivé závorky součinu položíme rovny nule). Počet nulových bodů je roven počtu závorek součinu. 3. Nulové body naneseme na číselnou osu a zjistíme intervaly (nulové body rozdělí číselnou osu množinu reálných čísel na jednotlivé intervaly). 4. Určíme hodnotu výrazu (znaménka plus nebo mínus) v jednotlivých intervalech (buď pomocí tabulky, nebo přímo na číselné ose). 5. Množinou kořenů je interval (sjednocení intervalů), ve kterých se znaménko shoduje se znakem nerovnosti ze zadání. 6. Nulové body jsou součástí řešení v případě, že je v zadání neostrá nerovnost, tedy,. 7. Nulové body nejsou součástí řešení v případě, že je v zadání ostrá nerovnost, tedy <, >.

7 Řešené úlohy 1. Řešte lineární nerovnici v součinovém tvaru v množině reálných čísel x 2x 5 0 x 2x 5 0 x 2 0 x 2 x 5 0 x 5 Nejdříve určíme nulové body (výrazy v závorkách se musí rovnat nule). Určíme intervaly (nulové body naneseme na číselnou osu, kterou rozdělí na jednotlivé intervaly). Hodnotu výrazů v jednotlivých intervalech zapíšeme buď rovnou na číselnou osu, nebo sestavíme tabulku. Určení znamének na číselné ose. zvolíme jakékoli číslo v intervalu ;5, např. 6, dosadíme ho do součinu a zjistíme tak znaménko součinu pro daný interval. x 2x tímto způsobem určíme hodnotu součinu pro každý Interval znaménka na číselné ose se střídají ;5 5;2 2 ; x 2 + x x 5 x + + x 5;2, K 5;2 Určení znamének v prvním řádku tabulky. zvolíme jakékoli číslo z intervalu ;5 např. 6 a dosadíme ho do výrazu x = 8, proto je ve druhém sloupci druhého řádku tabulky znaménko mínus zvolíme jakékoli číslo z intervalu 5;2 např. 0 a dosadíme ho do výrazu x = 2, proto je ve třetím sloupci druhého řádku tabulky znaménko mínus takto bychom postupovali i pro interval 2; a další řádek. Poslední řádek vyplníme tak, že vynásobíme znaménka v jednotlivých sloupcích. Znaménka v posledním řádku se budou vždy střídat Výsledkem je interval, ve kterém se znaménko shoduje se znakem nerovnosti ze zadání. V zadání máme 2x 5 0 x, proto vybereme interval 5; 2 (V tomto intervalu je daný součin menší roven nule, je u něj mínus). Nulové body jsou součástí řešení, protože v zadání je neostrá nerovnost.

8 2. Řešte lineární nerovnici v součinovém tvaru v množině reálných čísel x 1 x 2 0 x 1 x 2 0 x 1 0 x 1 x 2 0 x 2 ;2 2;1 1 ; x 1 + x x 2 x + + x ; 2 K ; 2 1; 1; Nejdříve určíme nulové body (výrazy v závorkách se musí rovnat nule). Určíme intervaly (nulové body rozdělí číselnou osu na jednotlivé intervaly). Hodnotu výrazů (znaménka) v jednotlivých intervalech zapíšeme buď rovnou na číselnou osu, nebo sestavíme tabulku. Znaménka určíme tak, že si zvolíme libovolné číslo z daného intervalu a dosadíme ho za neznámou x. Znaménka v posledním řádku tabulky (popř. na číselné ose) se budou vždy střídat. Výsledkem je interval, ve kterém se znaménko shoduje se znakem nerovnosti ze zadání. V zadání máme 1 x 2 0 x, proto vybereme intervaly ;2 a 1 ; (v těchto dvou intervalech je daný součin větší roven nule). Výsledkem je sjednocení dvou intervalů. Nulové body jsou součástí řešení, protože v zadání je neostrá nerovnost.

9 3. Řešte lineární nerovnici v součinovém tvaru v množině reálných čísel 3 x 9 3 x 0 x 3 x 9 0 x 9 Určíme nulové body. x > 0 ;9 9;3 3 ; 3 x + + x x x 9 + x 9;3 ; K 9;3 Naneseme nulové body na číselnou osu, tím určíme intervaly. Určíme hodnotu výrazu v jednotlivých intervalech. Číselná osa: Z intervalu ;9 zvolíme např. číslo 10 a dosadíme ho do součinu 3 xx Stejným způsobem bychom pokračovali v dalších intervalech Tabulka: Z intervalu ;9 zvolíme např. číslo 10 a dosadíme ho postupně do výrazů 3 x a x 9, tedy a Takto bychom pokračovali v dalších intervalech Výsledkem je interval, ve kterém se znaménko shoduje se znakem nerovnosti ze zadání. V zadání máme 3 x 9 vybereme interval 9;3 daný součin větší než nula). x >0, proto (v tomto intervalu je Nulové body do intervalu nepatří, protože v zadání je ostrá nerovnost. Množinou všech kořenů je otevřený interval.

10 4. Řešte lineární nerovnici v součinovém tvaru v množině reálných čísel 1 x 3x 2 1 x 0 x 1 x 3 0 x 3 x 2 0 x 2 ;3 3;1 1 ;2 2 ; 1 x + + x 3 _ x 2 _ + 1 x 3x 2 x + _ + _ x < 0 Určíme tři nulové body. Naneseme tři nulové body na číselnou osu, tím určíme čtyři intervaly. Hodnotu výrazů (znaménka) v jednotlivých intervalech zapíšeme buď rovnou na číselnou osu, nebo sestavíme tabulku. 3;1 2 x ; K 3;1 2 ; Zadaná nerovnice má tvar 1 x x 3x 2 <0 zajímají nás proto ty intervaly, ve kterých je součin menší než nula. Nulové body do intervalu nepatří, protože v zadání je ostrá nerovnost. Množinou všech kořenů je sjednocení dvou otevřených intervalů.

11 Úlohy k procvičení 1. x 3x 5> 0; K ; 5 3; 2. x 2x 1 < 0K 1;2 3. x 8x 4 0; K ; 8 4; 4. x 6x 7 0; K 6; x x 3> 0; K 3;1 6. x 2 4 x< 0; K ; 2 4; 7. x 57 x 0; K 5;7 1 x x 6 0; K ; x 9 x 5 x 2 0; K ; 9. 5;2 9; 10. x 1 3 xx 7 > 0; K ;1 3;7

12 4.4 lineární nerovnice v podílovém tvaru Např. 2x 6 x 1 0, 2 x 9 3 x Na pravé straně nerovnice musí být po úpravách vždy nula. Postup řešení 1. Tento typ nerovnice řešíme metodou intervalů (metodou nulových bodů). 2. Nejdříve určíme nulové body (jednotlivé výrazy čitatele i jmenovatele položíme rovny nule). 3. Nulové body naneseme na číselnou osu a zjistíme intervaly (nulové body rozdělí číselnou osu množinu reálných čísel na jednotlivé intervaly). 4. Určíme hodnotu zlomku (znaménka plus a mínus) v jednotlivých intervalech. 5. Výsledkem je interval (sjednocení intervalů), ve kterých se znaménko shoduje se znakem nerovnosti ze zadání. 6. Nulové body jsou součástí řešení v případě, že je v zadání neostrá nerovnost, tedy,. 7. Nulové body nejsou součástí řešení v případě, že je v zadání ostrá nerovnost, tedy <, >. 8. Jmenovatel nesmí být roven nule, proto nulové body ve jmenovateli nebudou nikdy součástí řešení (v případě jakéhokoli zadání)

13 Řešené úlohy x 1 1. Řešte v množině reálných čísel lineární nerovnici v podílovém tvaru 0 x 3 x 1 0 x 1 x 3 0 x 3 ; 3 1 x ; ; 3 1 K ; Určíme nulové body (čitatele i jmenovatele zlomku položíme roven nule). Naneseme nulové body na číselnou osu. Zjistíme hodnotu výrazu pro jednotlivé intervaly. zvolíme jakékoli číslo v intervalu ;3, např. 4, dosadíme ho do zlomku, zjistíme tak znaménko pro daný interval. x x tímto způsobem určíme hodnotu zlomku pro každý Interval Znaménka na číselné ose se střídají. Znaménka možno určit pomocí tabulky (viz lineární nerovnice v součinovém tvaru). Výsledkem je interval, ve kterém se znaménko shoduje se znakem x 1 nerovnosti ze zadání. V zadání máme 0, proto vybereme x 3 intervaly 3, 1; je u nich plus). ; (v těchto intervalech je zlomek větší roven nule, Nulový bod x 1 je součástí řešení, protože v zadání je neostrá nerovnost. Nulový bod x 3 není součástí řešení, protože jmenovatel zlomku nesmí být roven nule. Množinou kořenů je sjednocení dvou intervalů.

14 x 5 2. Řešte lineární nerovnici v podílovém tvaru v množině reálných čísel > 0 1 x x 5 0 x 5 1 x 0 x 1 x 5;1 K 5;1 Určíme nulové body (čitatele i jmenovatele zlomku položíme roven nule). Naneseme nulové body na číselnou osu. Zjistíme hodnotu výrazu pro jednotlivé intervaly. zvolíme jakékoli číslo v intervalu ;5, např. 6, dosadíme ho do zlomku, zjistíme tak znaménko pro daný interval. x x tímto způsobem určíme hodnotu zlomku pro každý Interval Znaménka na číselné ose se střídají. Výsledkem je interval, ve kterém se znaménko shoduje se znakem nerovnosti ze zadání. V zadání máme x 1 x 5 > 0, proto vybereme interval 5;1 (V tomto intervalu je zlomek větší než nula, je u něj znaménko plus). Nulové body nejsou součástí řešení, protože v zadání je ostrá nerovnost. Množinou kořenů je otevřený interval. x 1 x 2 3. Řešte v množině reálných čísel lineární nerovnici v podílovém tvaru xx 4 x 1 x 2 0 xx 4 které obsahují neznámou. x 1 0 x 1 x 2 0 x 2 x 0 x 4 0 x 4 x K 4; 1 0; 2 4; 1 0; 2 0 Určíme nulové body pomocí všech výrazů v čitateli i jmenovateli, Nulové body naneseme na číselnou osu. Určíme hodnotu celého zlomku, pro jednotlivé intervaly. Vybereme intervaly, ve kterých se znaménka shodují se znakem nerovnosti v zadání. Nulový bod x 1je součástí řešení, protože v zadání je neostrá nerovnost, nulový bod x 2 je součástí řešení, protože v zadání je neostrá nerovnost, nulový bod x 0 není součástí řešení, protože ve jmenovateli zlomku nesmí být nula, nulový bod x 4 není součástí řešení, protože ve jmenovateli zlomku nesmí být nula. Množinou všech kořenů je sjednocení dvou intervalů.

15 4. Řešte v množině reálných čísel lineární nerovnici v podílovém tvaru x2x 6 8 xx 5 < 0 x 0 2x 6 0 x 3 8 x 0 x 8 x 5 x 5 x2x 6 8 xx 5 Určíme nulové body pomocí všech výrazů v čitateli i jmenovateli, které obsahují neznámou. Nulové body naneseme na číselnou osu. Určíme hodnotu celého zlomku, pro jednotlivé intervaly. <0 0;3 0 0;3 0 x ; 5 ; K ; 5 ; Vybereme intervaly, ve kterých se znaménka shodují se znakem nerovnosti v zadání. Nulové body nejsou součástí řešení, protože v zadání je ostrá nerovnost. Množinou všech kořenů je sjednocení tří intervalů. Úlohy k procvičení 1. 2x 4 x 3 0; K ; 3 2; 2. x 5 0; K 2x 2 5; x 0; K 3;1 x x 8 < 0; K ;2 5; 5 x 5. 4x 7 > 2; K ; 4 1 ; x x 1 1; K ;0 1; x 1 3 2x 7. < 1; K ; 5 8; x 5 xx ; K ; 3 0;2 x 3 9. x 1 0; K 0;1 9; xx x1 x 0; K ;0 1;3 3 x >

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 3 Soustavy lineárních rovnic

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 3 Soustavy lineárních rovnic Lineární funkce, rovnice a nerovnice Soustavy lineárních rovnic motivace Využívají se napřklad při analytickém vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek v rovině a prostoru. Při řešení některých slovních

Více

Nerovnice a nerovnice v součinovém nebo v podílovém tvaru

Nerovnice a nerovnice v součinovém nebo v podílovém tvaru Variace 1 Nerovnice a nerovnice v součinovém nebo v podílovém tvaru Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

M - Příprava na pololetní písemku č. 1 M - Příprava na pololetní písemku č. 1 Určeno pro třídy 3SA, 3SB. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru

Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Nerovnice v součinovém tvaru, kvadratické nerovnice

Nerovnice v součinovém tvaru, kvadratické nerovnice Nerovnice v součinovém tvaru, kvadratické nerovnice Příklad: Pro která x R je součin x x 5 kladný? Řešení: Víme, že součin je kladný, mají-li oba činitelé stejné znaménko. Tedy aby platilo x x 5 0, musí

Více

4. Lineární (ne)rovnice s racionalitou

4. Lineární (ne)rovnice s racionalitou @04 4. Lineární (ne)rovnice s racionalitou rovnice Když se řekne s racionalitou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje nějaký zlomek a neznámá je ve jmenovateli zlomku. Na co si dát pozor? u rovnic je

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice Lineární funkce, rovnice a nerovnice 1. Lineární funkce 1.1 Základní pojmy Pojem lineární funkce Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru funkce přiřadí právě jedno číslo y Obecně je

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

M - Příprava na 2. čtvrtletku - třídy 1P, 1VK

M - Příprava na 2. čtvrtletku - třídy 1P, 1VK M - Příprava na 2. čtvrtletku - třídy 1P, 1VK Souhrnný studijní materiál k přípravě na 2. čtvrtletní písemnou práci. Obsahuje učivo listopadu až ledna. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Nerovnice. Vypracovala: Ing. Stanislava Kaděrková

Nerovnice. Vypracovala: Ing. Stanislava Kaděrková Nerovnice Vypracovala: Ing. Stanislava Kaděrková Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů

Více

Úvod do řešení lineárních rovnic a jejich soustav

Úvod do řešení lineárních rovnic a jejich soustav Úvod do řešení lineárních rovnic a jejich soustav Rovnice je zápis rovnosti dvou výrazů, ve kterém máme najít neznámé číslo (neznámou). Po jeho dosazení do rovnice musí platit rovnost. Existuje-li takové

Více

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar ax 2 + bx + c = 0. x neznámá; v kvadratické rovnici se vyskytuje umocněná na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU

LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU je lineární rovnice, ve které se vyskytuje jeden nebo více výrazů v absolutní hodnotě. ABSOLUTNÍ HODNOTA x reálného čísla x je

Více

VZOROVÝ TEST PRO 1. ROČNÍK (1. A, 3. C)

VZOROVÝ TEST PRO 1. ROČNÍK (1. A, 3. C) VZOROVÝ TEST PRO. ROČNÍK (. A, 3. C) Zjednodušte daný příklad. (a 2 3 b 3 4) 2 (a 2 b 3 8) 3 max. 3 body 2 Ve které z následujících možností je uveden správný postup usměrnění daného zlomku a správný výsledek?

Více

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice Určeno jako učební tet pro studenty dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase.

Více

( ) ( ) Lineární nerovnice II. Předpoklady: Jak je to s problémem z minulé hodiny? Získali jsme dvě řešení nerovnice x < 3 :

( ) ( ) Lineární nerovnice II. Předpoklady: Jak je to s problémem z minulé hodiny? Získali jsme dvě řešení nerovnice x < 3 : .. Lineární nerovnice II Předpoklady: 00 Jak je to s problémem z minulé hodiny? Získali jsme dvě řešení nerovnice x < : Správné řešení. x < / + x 0 < + x / < x K = ( ; ) Test možné správnosti: x = :

Více

ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A ZLOMKOVÝCH NEROVNIC V ŠESTI BODECH

ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A ZLOMKOVÝCH NEROVNIC V ŠESTI BODECH (Tento text je součástí výkladu k definičním oborům, tam najdete další příklady a pokud chcete část tohoto textu někde použít, můžete čerpat ze stažené kompletní verze definičních oborů ve formátu.doc.)

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h)

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h) Příklad Řešte v R rovnice: a) 8 3 5 5 2 8 =20+4 b) = + c) = d) = e) + =2 f) +6 +8=4 g) + =0 h) = Řešení a Máme řešit rovnici 8 3 5 5 2 8 =20+4 Zjevně jde o lineární rovnici o jedné neznámé. Nejprve roznásobíme

Více

2. Řešení algebraické

2. Řešení algebraické @016 2. Řešení algebraické Definice: Nechť a, c jsou reálná čísla. Rovnice v R (s neznámou x) daná formulí se nazývá lineární rovnice a ax + c = 0 se nazývají lineární nerovnice. ax + c 0 ax + c < 0 ax

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Lineární rovnice. Rovnice o jedné neznámé. Rovnice o jedné neznámé x je zápis ve tvaru L(x) = P(x), kde obě strany tvoří výrazy s jednou neznámou x.

Lineární rovnice. Rovnice o jedné neznámé. Rovnice o jedné neznámé x je zápis ve tvaru L(x) = P(x), kde obě strany tvoří výrazy s jednou neznámou x. Lineární rovnice Rovnice je zápis rovnosti mezi dvěma algebraickými výrazy, které obsahují alespoň jednu proměnnou, kterou nazýváme neznámá. Rovnice má levou stranu L a pravou stranu P. Rovnost pak zapisujeme

Více

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem 4 Určete definiční obor elementární funkce g jestliže g je definována předpisem a) g ( x) = x 16 + ln ( x) x 16 ( x + 4 )( x 4) Řešíme-li kvadratickou nerovnice pomocí grafu kvadratické funkce tj paraboly

Více

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C)

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) max. 3 body 1 Zjistěte, zda vektor u je lineární kombinací vektorů a, b, je-li u = ( 8; 4; 3), a = ( 1; 2; 3), b = (2; 0; 1). Pokud ano, zapište tuto lineární kombinaci.

Více

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce Určete a grafick znázorněte definiční obor funkce Příklad. z = ln( + ) Řešení: Vpíšeme omezující podmínk pro jednotlivé části funkce. Jmenovatel zlomku musí být 0, logaritmická funkce je definovaná pro

Více

( ) ( )( ) ( x )( ) ( )( ) Nerovnice v součinovém tvaru II. Předpoklady: Př.

( ) ( )( ) ( x )( ) ( )( ) Nerovnice v součinovém tvaru II. Předpoklady: Př. .. Nerovnice v součinovém tvaru II Předpoklady: 0 Př. 1: Řeš nerovnici x x 0. Problém: Na levé straně není součin musíme ho nejdříve vytvořit: x x x x x x x x x x + 0. ( ( ( = = + řešíme nerovnici: ( (

Více

KFC/SEM, KFC/SEMA Rovnice, nerovnice

KFC/SEM, KFC/SEMA Rovnice, nerovnice KFC/SEM, KFC/SEMA Rovnice, nerovnice Požadované dovednosti: Řešení lineárních rovnic a nerovnic Řešení kvadratických rovnic Řešení rovnic s odmocninou Řešení rovnic s parametrem Řešení rovnic s absolutní

Více

M - Příprava na 4. zápočtový test - třídy 1DP, 1DVK

M - Příprava na 4. zápočtový test - třídy 1DP, 1DVK M - Příprava na 4. zápočtový test - třídy 1DP, 1DVK Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz VARIACE 1 Tento

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Algebraické výrazy - řešené úlohy

Algebraické výrazy - řešené úlohy Algebraické výrazy - řešené úlohy Úloha č. 1 Určete jeho hodnotu pro =. Určete, pro kterou hodnotu proměnné je výraz roven nule. Za proměnnou dosadíme: = a vypočteme hodnotu výrazu. Nejprve zapíšeme rovnost,

Více

= - rovnost dvou výrazů, za x můžeme dosazovat různá čísla, tím měníme

= - rovnost dvou výrazů, za x můžeme dosazovat různá čísla, tím měníme - FUNKCE A ROVNICE Následující základní znalosti je nezbytně nutné umět od okamžiku probrání až do konce kapitoly (většinou do napsání čtvrtletní písemné práce, na výjimky z tohoto pravidla bude upozorněno).

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Lineární rovnice

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Lineární rovnice 2. Lineární rovnice označuje rovnici o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje pouze v první mocnině. V základním tvaru vypadá následovně: ax + b = 0, a 0 Zde jsou a a b nějaká reálná čísla, tzv. koeficienty

Více

Funkce pro studijní obory

Funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení,

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Číslo a proměnná Gradovaný řetězec úloh Téma: soustava rovnic, parametry Autor: Stanislav Trávníček

Více

[ 0,2 ] b = 2 y = ax + 2, [ 1;0 ] dosadíme do předpisu Soustavy lineárních nerovnic. Předpoklady: 2206

[ 0,2 ] b = 2 y = ax + 2, [ 1;0 ] dosadíme do předpisu Soustavy lineárních nerovnic. Předpoklady: 2206 ..7 Soustavy lineárních nerovnic Předpoklady: 06 Pedagogická poznámka: První příklad je opakování, pokud se u někoho objeví problémy, je třeba je řešit před hodinou 0009. Př. : Urči předpis funkce f. Odhadni

Více

Z těchto kurzů shrneme poznatky, které budeme potřebovat: výčtem prvků

Z těchto kurzů shrneme poznatky, které budeme potřebovat: výčtem prvků @00. Základní poznatky Umět řešit rovnice a nerovnice je jedna ze stěžejních úloh středoškolské matematiky. Řešit bez problémů základní rovnice by měl umět každý středoškolák, který získal maturitu (jakoukoli,

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.7. listopadu 9 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ..07/.5.00/.005 Šablona: III/ Přírodovědné předměty

Více

ROVNICE A NEROVNICE. Lineární rovnice s absolutní hodnotou II. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M1r0107

ROVNICE A NEROVNICE. Lineární rovnice s absolutní hodnotou II. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M1r0107 ROVNICE A NEROVNICE Lineární rovnice s absolutní hodnotou II. Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M1r0107 LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU V této lekci rozšíříme naše znalosti o počítání lineárních rovnic,

Více

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0 Příklad 1 Určete definiční obor funkce: a) = b) = c) = d) = e) = 9 f) = Řešení 1a Máme určit definiční obor funkce =. Výraz je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy

Více

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 9 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočítejte (7,5 10 3 2 10 2 ) 2. Výsledek zapište ve tvaru a 10 n, kde

Více

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi Racionální čísla a početní operace s nimi Množinu racionálních čísel získáme z množiny čísel celých, jejím rozšířením o čísla desetinná s ukončeným des. rozvojem nebo periodická a zlomky, které lze na

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY

ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z METOD ŘEŠENÍ ÚLOH ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY CIFRIK C. Úloha 1 [kvadratická rovnice s kořeny y_1=x_1^2+x_2^2, y_2=x_1^3+x_2^3]

Více

Šablona 10 VY_32_INOVACE_0106_0110 Rovnice s absolutní hodnotou

Šablona 10 VY_32_INOVACE_0106_0110 Rovnice s absolutní hodnotou Šablona 10 VY_32_INOVACE_0106_0110 Rovnice s absolutní hodnotou 1 Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL

Více

Cvičení z Numerických metod I - 12.týden

Cvičení z Numerických metod I - 12.týden Máme systém lineárních rovnic Cvičení z Numerických metod I - týden Přímé metody řešení systému lineárních rovnic Ax = b, A = a a n a n a nn Budeme hledat přesné řešení soustavy x = x x n, b = b b n, x

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

Logaritmická rovnice

Logaritmická rovnice Ročník:. Logaritmická rovnice (čteme: logaritmus z x o základu a) a základ logaritmu x argument logaritmu Vzorce Použití vzorců a principy počítání s logaritmy jsou stejné jako u logaritmů základních,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 Autor Ing. Antonín Kučera

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel.

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel. Mocniny Mocnina je matematická funkce, která (jednoduše řečeno) slouží ke zkrácenému zápisu násobení. Místo toho abychom složitě psali 2 2 2 2 2, napíšeme jednoduše V množině reálných čísel budeme definovat

Více

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly Rozšiřování a krácení zlomků Rozšiřování vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly rozšířený zlomek vznikl tak, že jsme čitatel i jmenovatel původního zlomku vynásobili číslem rozšířený

Více

Početní operace se zlomky

Početní operace se zlomky Početní operace se zlomky 1. Sčítání a. zlomků - upravíme zlomky na stejného jmenovatele (rozšiřováním, v některých případech krácením) hledáme společný násobek všech jmenovatelů (nejlépe nejmenší společný

Více

Rovnice 2 Vypracovala: Ing. Stanislava Kaděrková

Rovnice 2 Vypracovala: Ing. Stanislava Kaděrková Rovnice 2 Vypracovala: Ing. Stanislava Kaděrková Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů

Více

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) =

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) = ZJIŠŤOVÁNÍ DEFINIČNÍHO OBORU FUNKCÍ Definiční obor funkce f(x) zjišťujeme tímto postupem: I. Vypíšeme si všechny výrazy pro které by mohlo být něco zakázáno a napíšeme podmínky pro to, aby se ty zakázané

Více

( 2 ) ( 8) Nerovnice, úpravy nerovnic. Předpoklady: 2114, Nerovnice například 2x

( 2 ) ( 8) Nerovnice, úpravy nerovnic. Předpoklady: 2114, Nerovnice například 2x ..5 Nerovnice, úpravy nerovnic Předpoklady:, 03 Nerovnice například 3 < + 5 - zápis nerovnosti hodnot dvou výrazů. Za můžeme dosazovat různá čísla, tím měníme hodnoty obou výrazů. Hledáme takové, aby nerovnost

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

M - Lomené algebraické výrazy pro učební obory

M - Lomené algebraické výrazy pro učební obory M - Lomené algebraické výrazy pro učební obory Určeno jako studijní materiál pro třídy učebních oborů. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase.

Více

( ) ( ) Logaritmické nerovnice II. Předpoklady: 2924

( ) ( ) Logaritmické nerovnice II. Předpoklady: 2924 5 Logaritmické nerovnice II Předpoklad: Pedagogická poznámka: Většina studentů spočítá pouze první tři příklad, nejlepší se dostanou až k pátému Pedagogická poznámka: U následujících dvou příkladů je opět

Více

Logaritmické rovnice a nerovnice

Logaritmické rovnice a nerovnice Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Logaritmické rovnice a nerovnice Bakalářská práce Brno 008 Lenka Balounová Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala sama a čerpala jsem pouze z materiálů

Více

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1. Eponenciální rovnice Eponenciální rovnice jsou rovnice, ve kterých se neznámá vsktuje v eponentu. Řešíme je v závislosti na tpu rovnice několika základními metodami. A. Metoda převedení na stejný základ

Více

Racionální čísla. teorie řešené úlohy cvičení tipy k maturitě výsledky. Víš, že. Naučíš se

Racionální čísla. teorie řešené úlohy cvičení tipy k maturitě výsledky. Víš, že. Naučíš se teorie řešené úlohy cvičení tipy k maturitě výsledky Víš, že racionální v matematice znamená poměrový nebo podílový, zatímco v běžné řeči ho užíváme spíše ve významu rozumový? zlomky používali již staří

Více

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel, obsahující jako podmnožiny množiny přirozených, celých, racionálních a iracionálních

Více

Zlín, 23. října 2011

Zlín, 23. října 2011 (. -. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 3. října 0 Postup při vyšetřování průběhu funkce. Definiční obor funkce,

Více

Rovnice v oboru komplexních čísel

Rovnice v oboru komplexních čísel Rovnice v oboru komplexních čísel Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Čerm_01a

Více

Lineární rovnice pro učební obory

Lineární rovnice pro učební obory Variace 1 Lineární rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Rovnice Co je rovnice

Více

Variace. Lineární rovnice

Variace. Lineární rovnice Variace 1 Lineární rovnice Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Rovnice Co je rovnice Rovnice je

Více

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. na rovnice a nerovnice

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. na rovnice a nerovnice Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Řešení složitějších úloh na rovnice a nerovnice Bakalářská práce BRNO 006 Hana Kotulková Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala sama a čerpala jsem pouze

Více

Soustavy rovnic pro učební obor Kadeřník

Soustavy rovnic pro učební obor Kadeřník Variace 1 Soustavy rovnic pro učební obor Kadeřník Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Soustavy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.7/1.5./34.93 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

1. ČÍSELNÉ OBORY

1. ČÍSELNÉ OBORY ČÍSELNÉ OBORY 1. ČÍSELNÉ OBORY Číselným oborem rozumíme číselnou množinu, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání a násobení, tj. číselný obor je vzhledem k těmto operacím uzavřený.

Více

Goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice Goniometrické rovnice Funkce Existují čtyři goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens. Výraz číslo, ze kterého je daná funkce v obecném tvaru je to x se nazývá argument. Argument může u

Více

Variace. Číselné výrazy

Variace. Číselné výrazy Variace 1 Číselné výrazy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné výrazy Číselné výrazy, výpočty

Více

Nerovnice, grafy, monotonie a spojitost

Nerovnice, grafy, monotonie a spojitost Nerovnice, grafy, monotonie a spojitost text pro studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci vzniklý za podpory fondu F Martina Šimůnková 29. prosince 2016 1 Úvod Na druhém stupni

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

M - Příprava na pololetní písemku č. 1 M - Příprava na pololetní písemku č. 1 Určeno jako studijní materiál pro třídu 2K. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

KVADRATICKÉ FUNKCE. + bx + c, největší hodnotu pro x = a platí,

KVADRATICKÉ FUNKCE. + bx + c, největší hodnotu pro x = a platí, KVADRATICKÉ FUNKCE Definice Kvadratická funkce je každá funkce na množině R (tj. o definičním ooru R), daná ve tvaru y = ax + x + c, kde a je reálné číslo různé od nuly,, c, jsou liovolná reálná čísla.

Více

Nerovnice v podílovém tvaru II. Předpoklady: 2303, x. Podmínky: x x 1, 2 x 0 x 2, 1 3x

Nerovnice v podílovém tvaru II. Předpoklady: 2303, x. Podmínky: x x 1, 2 x 0 x 2, 1 3x .. Nerovnice v podílovém tvaru II Předpoklady: 0, 04 Př. : ( x )( x + ) ( x + )( x)( x) 0. Podmínky: x + 0 x, x 0 x, x 0 x x + je vždy kladný nebudeme se s ním dále zabývat, znaménko neovlivňuje. Člen

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Číslo a

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Soustavy rovnic pro učební obory

Soustavy rovnic pro učební obory Variace 1 Soustavy rovnic pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Soustavy rovnic

Více

Příklad. Řešte v : takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar

Příklad. Řešte v : takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar Řešte v : má rovnice tvar takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar takže rovnice v zadání má v tomto případě opět jedno řešení. Sjednocením obou případů dostaneme úplné

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z ÚVODU DO MATEMATICKÉ ANLÝZY FUNKCE 999/000 CIFRIK Funkce F a) Zadání: Vyšetřete bez užití limit a derivací funkci : y = { x } f Definice:

Více

2.6.5 Další použití lineárních lomených funkcí

2.6.5 Další použití lineárních lomených funkcí .6.5 Další použití lineárních lomených funkcí Předpoklady: 60, 603 U předchozích funkcí jsme měli vždy s funkcemi rovnice existují lineární lomené rovnice a nerovnice? Jak by vypadaly? Například takto:

Více

1. Pojem celé číslo. 2. Zobrazení celých čísel. Číselná osa :

1. Pojem celé číslo. 2. Zobrazení celých čísel. Číselná osa : C e l á č í s l a 1. Pojem celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek, 8 korun apod). Desetinná čísla

Více

MATEMATIKA. Diofantovské rovnice 2. stupně

MATEMATIKA. Diofantovské rovnice 2. stupně MATEMATIKA Diofantovské rovnice 2. stupně LADISLAVA FRANCOVÁ JITKA KÜHNOVÁ Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové V tomto článku se budeme zabývat některými případy diofantovských rovnic 2.

Více

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára 9... ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Pojem zlomku Zlomek zápis části celku a b a je část, b je celek, zlomková čára Každé číslo zapsané zlomkem lze vyjádřit jako číslo desetinné 7 Zlomková čára je dělící čára

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.0/1.5.00/34.080 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Obecnou definici vynecháme. Jednoduše řečeno: složenou funkci dostaneme, když dosadíme za argument funkci g. Potom y f g

Obecnou definici vynecháme. Jednoduše řečeno: složenou funkci dostaneme, když dosadíme za argument funkci g. Potom y f g Složená funkce Obecnou definici vynecháme Jednoduše řečeno: složenou funkci dostaneme, když do funkce y f dosadíme za argument funkci g Potom y f g Funkce f je vnější složka, funkce g vnitřní složka Pochopitelně

Více