Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem"

Transkript

1 Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. 24 Vám ušetí as a náklady spjené s fakturací. 24 je Vám k dispzici 24 hdin denn, 7 dní v týdnu, 365 dní v rce 1) pím ve Vašem úetním systému neb 2) na internetvé adrese: Telefnní pdpra služby v eské republice vlejte Klientské centrum Finanní skupiny eské spitelny: ze zahranií mžete vlat na telefnní ísl: Internetvá pdpra služby /2010 1/8

2 O B S A H 1. ÚVOD POPIS DOPLKOVÉ SLUŽBY ARCHIVACE DAT NA CD SCHÉMA ZALOŽENÍ SLUŽBY PODMÍNKY ZALOŽENÍ SLUŽBY TECHNICKÉ PEDPOKLADY VYUŽITÍ SLUŽBY PIPOJENÍ KE ODESÍLATEL FAKTUR PÍJEMCE FAKTUR PIHLÁŠENÍ STANDARDNÍ FAKTURA FORMÁT STRUKTUROVANÝCH DAT FAKTURY GRAFICKÁ PREZENTACE FAKTURY ELEKTRONICKÝ PODPIS INTERNETOVÝ PORTÁL PIHLÁŠENÍ NA INTERNETOVÝ PORTÁL ZMNA HESLA ZAPOMENUTÉ HESLO ZABLOKOVÁNÍ HESLA VÝBR PARTNER MOŽNOSTI PODPORY /2010 2/8

3 1. Úvd 24 umžuje vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Klient mže využívat službu: pím ve svém úetním (ERP) systému prstednictvím internetvéh prtálu eské Spitelny na adrese Tent uživatelský manuál ppisuje užívání 24 pr klienty, kteí jsu ke služb pipjeni prstednictvím píméh napjení d svéh ERP systému je ppsána pr klienty využívající službu pím ze svéh úetníh systému (ERP) Ppis 24 Vystavená faktura v ERP systému je autmaticky pepslána ve vlastním datvém frmátu výstavce d systému 24, který fakturu p knverzi d pžadvanéh frmátu píjemce, dešle píjemci faktury d jeh úetníh systému; fakturu dešle píjemci faktury na internetvý prtál; dešle píjemci faktury vygenervanu platební ádku z fakturaních údaj d internetvé bankvní aplikace. Splu se subrem s fakturaními údaji mže být zaslaná faktura ve vlastní grafické pdb (PDF, JPG, BMP, IMP ), pp. mhu být zaslány i další dkumenty ( nap. pílha k faktue, ddací list, prtkl prvedení práce). V rámci 24 mhu být pskytvány i dplkvé služby viz kapitla 3.2 Dplkvé služby Dplkvé služby V rámci 24 mhu být dle dhdy pskytvány následující služby: tisk faktur (pr zákazníky nepipjené ke 24), genervání faktur v grafické pdb (PDF, JPG, BMP, IMP) viz kapitla 5.2 Grafická prezentace faktury, pdepsání faktur certifikátem viz kapitla 5.3 Elektrnický pdpis, ukládání dat internetvý prtál: 90 dn; jinak: 18 msíc; archivace dat na CD viz kapitla Archivace dat na CD, skenvání dkument d ddavatel nepipjených ke Archivace dat na CD Pkud klient v Prtklu ke služb pžadval pskytvání archivních kpií na CD-ROM, bude mu CD zaslán 1x rn na adresu, kteru uvedl v Prtklu ke služb Schéma 24 Uživatel v ERP systému pmcí funkcinality pr exprt vydaných faktur d subru vytví subr v dhdnutém frmátu (nap. XML, CSV, IDOC (XML), IDOC (flat), EDIFACT) a ulží subr na urené míst. Subr je autmaticky pmcí dhdnutéh prtklu (nap. HTTP(s), FTP, SFTP, OFTP, X.400, SMTP/POP3) pepslán ve vlastním datvém frmátu výstavce knslidátrvi. Pskytvatel 24 dle dhdnutých služeb prvede: knverzi d pžadvanéh frmátu píjemce, vygeneruje fakturu v pžadvané grafické pdb (PDF, JPG, BMP, IMP), pdepíše fakturu certifikátem a patí asvým razítkem, prvede archivaci dat. Pskytvatel služby dešle píjemci elektrnicku fakturu s graficku pdbu faktury (pp. další dkumenty jak jsu pílhy, prtkly prvedení práce neb ddací listy) d úetníh systému, na internetvý prtál, neb z fakturaních údaj vygenervanu platební ádku s graficku pdbu faktury d internetvé bankvní aplikace /2010 3/8

4 3. Zalžení služby 3.1. Pdmínky zalžení služby Pdmínku pskytnutí služby pr klienty pipjené d ERP systému je sjednání Smluvy pskytvání 24. Vedení bžnéh útu u eské spitelny není vyžadván Technické pedpklady využití služby Pístup z ERP systému Pr pístup ke 24 prstednictvím úetníh systému klienta je nutné vytvit kmunikaní rzhraní a mapvání datvých frmát mezi úetním systémem a službu. Pístup na internetvý prtál Pr pístup na internetvý prtál není pteba žádných ddatených prací. Dprueným vybavením je sbní píta s nainstalvaným peraním systémem Micrsft Windws (pdprvané verze: Win 2000/XP) a internetvými prhlížei Micrsft Internet Explrer verze 6.0 a vyšší neb Mzilla Firefx verze 1.5 a vyšší. Jiné peraní systémy a internetvé prhlížee než výše jmenvané nejsu s internetvým prtálem 24 pln kmpatibilní, a prt není zaruen, že aplikace bude zbrazena správn a všechny nabízené funknsti budu bezchybn zpracvány Pipjení ke 24 Ve Smluv jsu uvedeny technické pžadavky klienta na pipjení ke služb Odesílatel faktur Frmát strukturvaných dat [nap. XML, CSV, IDOC (XML), IDOC (flat), EDIFACT]. Graficku pdbu faktury jestli bude desílatel zasílat vlastní graficku pdbu faktury; pkud an, jestli desílatel pžaduje znait graficku pdbu faktury elektrnicku znaku 24; pkud ne, jestli desílatel pžaduje genervat graficku pdbu faktury 24; pkud an, jaký frmát grafické pdby faktury desílatel pžaduje (PDF, JPG, BMP, IMP); jaký vzhled faktury desílatel pžaduje (Vlastní vzhled / standardní vzhled viz kapitla 5.2 Grafická prezentace faktury); pžaduje desílatel umístit na fakturu se standardním vzhledem vlastní lg. Budu zasílány pílhy. Bude zasílat faktury v Zip archivu. Jaký je pžadvaný kmunikaní prtkl [Web services (SOAP), HTTP(s), FTP, SFTP, OFTP, X.400, SMTP/POP3]. Jestli je pžadván pskytvání archivních kpií deslaných resp. pijatých faktur na CD-ROM (1x rn) /2010 4/8

5 3.4. Pihlášení Píjemce faktur Frmát strukturvaných dat [nap. XML, CSV, IDOC (XML), IDOC (flat), EDIFACT]. Jaký je pžadvaný kmunikaní prtkl [HTTP(s), FTP, SFTP, OFTP, X.400, SMTP/POP3]. Jestli je pžadván píjem dat v zip archivu. Seznam urených uživatel internetvéh 24 pr funkcinalitu Výbr partner Uživatel vystavující faktury pes ERP systém, se ke 24 nepihlašuje, prtže výmna dat mezi 24 a daným ERP systémem prbíhá autmaticky. 4. Standardní faktura Standardní elektrnická faktura je vytvena ze standardníh typu frmátu viz kapitla 4.1 Frmát strukturvaných dat faktury a pdle dhdy je vygenervaná grafická pdba faktury (viz kapitla 4.2 Grafická prezentace faktury) v pdf subru Frmát strukturvaných dat faktury Standardní typ frmátu datvéh subru je XML, CSV, IDOC (XML), IDOC (flat) EDIFACT, ISDOC Grafická prezentace faktury Grafická prezentace faktury je vytvená: výstavcem, dle jeh pžadavku i s pípadnými pílhami 24 dle bsahu zaslaných strukturvaných dat Faktura v grafické pdb je patena zarueným elektrnickým pdpisem 4.3 Elektrnický pdpis. Grafická pdba faktury služí pr autmatické zaslání grafické pdby faktury d úetníh systému píjemce, pr umžnní integrace d archivaníh systému neb na CD ROM, 4.3. Elektrnický pdpis Grafická pdba faktury je patena elektrnickým pdpisem neb elektrnicku znaku zalženu na kvalifikvaném systémvém certifikátu, který je legislativn prkazným prjevem suhlasu desílající sby s bsahem penášených dat. Služí k vení identity kmunikujících stran a k zajištní integrity penášených dat. Schéma prcesu: /2010 5/8

6 5. Internetvý prtál 24 Internetvý prtál služí k výbru partner, Vašich ddavatel, d kterých si pejete pijímat faktury elektrnicky prstednictvím Pihlášení na internetvý prtál Uživatel bdrží sbn d eské spitelny uvítací dpis, ve kterém bude uveden uživatelské jmén a hesl. Pihlášení ke služb mžete realizvat prstednictvím adresy: neb Odkaz je také umístn na stránkách Obrázek 1: Pihlašvací stránka 24 Ppis pihlášení: Kliknte na vlbu pihlášení HESLEM. Zadejte pidlené jmén a hesl a stisknte tlaítk ODESLAT. P ptvrzení a úspšném vení uživatele Vám bude zpístupnna Zmna hesla V menu Nastavení kliknte na vlbu Zmna hesla. Zadejte aktuální hesl, nvé hesl v délce minimáln šesti alfanumerických znak a zadejte ptvrzení nvéh hesla. Stisknte tlaítk ULOŽIT Zapmenuté hesl Pkud jste zapmnli hesl, kliknte na vlbu pihlášení HESLEM. Ve frmulái, který se Vám teve, kliknte na Zapmnli jste vaše ID neb hesl. Vyplte neb Vaše uživatelské jmén a stisknte tlaítk ODESLAT. Váš bankvní pradce Vám sbn pedá dpis s Vašim uživatelským jménem a heslem Zablkvání hesla Pkud zadáte chybné hesl, systém Vás upzrní Zadali jste chybné uživatelské jmén neb hesl. Zadáte-li hesl chybn tikrát, systém Vám známí: Tikrát jste zadali nesprávné hesl neb uživatelské jmén. Váš úet byl zablkván. Kntaktujte prsím naše klientské centrum na tel , neb zašlete na Pdpru. Pkud kliknete na dkaz Pdpra, teve se frmulá pr nvu pštvní zprávu s píjemcem zprávy Od svéh bankvníh pradce bdržíte dpis s Vaším uživatelským jménem a heslem Výbr partner Pr výbr partner Vašich ddavatel, d kterých si pejete pijímat faktury v elektrnické pdb, kliknte na Výbr partner v menu Nastavení. Nyní máte pístup d slžky Výbr partner (viz Obrázek 2) /2010 6/8

7 Obrázek 2: Výbr partner Kliknte na píslušnu ást abecedn azenéh seznamu. V nabídnutém seznamu partner vyberte zaškrtnutím výbrvéh ple (checkbx) ty partnery, kterým chcete udlit suhlas (viz Obrázek 3). Obrázek 3: Vybraní partnei V jedntlivých zálžkách abecedn azenéh seznamu se mžete libvln phybvat, systém si vybraná ple na jedntlivých zálžkách bude pamatvat, dkud jej sami nezrušíte neb neptvrdíte. P uknení výbru kliknte na Ptvrdit. Pr kntrlu se Vám zbrazí seznam s vybranými partnery (viz Obrázek 4). Obrázek 4: Kntrlní seznam vybraných partner Pkud si pejete prvést njaké úpravy ve vybraném seznamu, kliknte na Zrušit a vyberte nvé partnery neb kliknutím d zaškrtávacíh plíka (checkbxu) u vybraných (zaškrtnutých) partner zrušte jejich výbr. Knený seznam vybraných partner ptvrte pt kliknutím na Ptvrdit. Opt Vám bude zbrazen kntrlní seznam - viz Obrázek 4. Následn kliknte na Odeslat. V tét chvíli vygeneruje systém na technicku pdpru S, kteru zajišuje firma TietEnatr Czech s.r.. Na základ tht véh pžadavku Vám budu nastaveny ptebné vazby (vztahy) s vybranými desílateli. O prvedeném nastavení budete splu se zvlenými desílateli infrmváni pmcí u /2010 7/8

8 6. Mžnsti pdpry Nastavením kurzru nad hrní plžku menu Mžnsti pdpry se autmaticky teve rzbalvací menu. Tt menu nabízí uživateli ti mžnsti: pdpry Uživatelský manuál ast kladené tázky Plžka pdpry služí k vygenervání u na Klientské centrum 24. Kliknte na plžku a pkejte na vygenervání u. Následn zadejte své kntaktní infrmace, ppište prblém a dešlete. Na základ tht u Vás budeme kntaktvat. Plžka Uživatelský manuál bsahuje aktuální verzi manuálu k prtálu 24. Kliknutím na plžku se teve nvé kn s píruku, kteru mžete listvat a následn vytisknut neb stáhnut d Vašeh pítae. Plžka ast kladené tázky bsahuje seznam aktuáln nejastji kladených tázek a jejich dpvdí. Kliknutím na plžku se teve nvé kn s dkumentem, kterým mžete listvat a následn vytisknut neb stáhnut d Vašeh pítae /2010 8/8

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více