Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí"

Transkript

1 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Měření příkonu rotačních íchadel př íchání suspenzí I. Úkol ěření V průyslu téěř 60% všech operacích, kdy je íchání používáno, představuje íchání suspenzí (systé kapalna tuhá fáze). Účele je ntensfkace přenosu hoty ez pevnou fází a kapalnou ; například př rozpouštění, krystalzac, vyluhování, checkých reakcích. Pro denzování pohonu íchadla (převodovka, elektrootor, hřídel) je nutné znát př daných otáčkách jeho příkon. K výpočtu příkonu slouží tzv. příkonová charakterstka. Př íchání suspenzí je třeba, aby pevné částce byly ve vznosu a nezůstávaly ležet na dně. Mnohá íchací zařízení dosahují velkých rozěrů a pracují nepřetržtě (např. zásobníky vápenné suspenze na odsřovacích jednotkách tepelných elektráren). Vzhlede k tou, že příkon závsí na typu íchadla, snažíe se př návrhu zařízení zajstt volbou vhodného typu íchadla a vhodných provozních podínek, aby zařízení splňovalo požadovanou funkc a příkon íchadla byl nální. Cíle ěření je: Proěřt a vyhodnott příkonovou charakterstku vybraných typů rychloběžných íchadel. Stanovt ěrný příkon vybraných typů íchadel př vznosu. Porovnat příkonovou charakterstku vybraných typů íchadel a určt íchadlo vyžadující nejenší příkon př íchání suspenze. II. Pops zařízení Eperentální zařízení íchací stance slouží k ěření kroutícího oentu na hřídel íchadla př současné ěření otáček. Z těchto hodnot je pak ožno stanovt příkon íchadla. Stance á tyto hlavní část : A. Poháněcí ústrojí, které tvoří trojfázový regulační koutátorový elektrootor o aální výkonu 5, 4 kw s regulační transforátore (systé Wnter Echberg), který uožňuje plynulou regulac otáček v rozsahu n -. B. Dynaoetr SFINDEX, který sestává z torzního sníače a elektroncké část, která je uístěna v saostatné přístroj s vestavěný ukazatel kroutícího oentu a otáček. Torzní sníač je zabudován ez elektrootor a hřídel íchadla a je tvořen torzní tyčí, která á na obou koncích generátory střídavého proudu. Př prác bez zatížení jsou střídavé proudy z obou generátorů ve fáz. Př zatížení hřídele kroutící oente dojde k vzájenéu natočení rotorů generátorů o úhel zkroucení, který je úěrný kroutícíu oentu. To se projeví fázový posune střídavého proudu z obou generátorů. Tento sgnál je vyhodnocován v elektroncké část dynaoetru a na ukazovacích přístrojích je ožno odečítat kroutící oent a frekvenc otáčení. Přístroj á dva přepínatelné rozsahy ěření kroutícího oentu a to 0 N a 0 40 N a dva rozsahy ěření otáček n - a n -. Tento otáčkoěr slouží Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí

2 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze pouze k orentačníu nastavení otáček. K přesnéu odečítání otáček slouží dgtální otáčkoěr, který sestává z děrovaného kotouče uístěného na horní konc hřídele elektrootoru, fotoelektrckého sníače a elektronckého čítače pulsů. C. Hřídel íchadla s uložení ve dvou kulčkových ložscích. D. Míchadlo upevněné na hřídel na pero a drážku. E. Válcová nádoba se čtyř držáky pro uchycení plochých narážek. Pohon je uložen na svslých saních, které uožňují vertkální nastavení íchadla nade dne nádoby v různých polohách a jeho snadnou výěnu. Nádoba je uložena na vozíku, který uožňuje horzontální posuv a případně provádět ěření př různé vyosení hřídele íchadla vůč nádobě. Do válcové nádoby je ožno uístt narážky, které slouží k potlačení středového víru. III. Schéa zařízení Schéa ěřící stance je na obr.. Obr. Schéa íchací stance koutátorový elektrootor 6 - íchadlo regulační transforátor 7 - nádoba 3 sníač dynaoetru 8 - narážky 4 dynaoetr SFINDEX 9 - fotoelektrcký sníač 5 hřídel íchadla 0 - dgtální otáčkoěr Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí

3 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze IV. Teoretcké základy ěření příkonu echanckých íchadel Pro příkon geoetrcky podobných íchadel byla odvozena obecná bezrozěrná závslost ( Re) kde příkonové číslo Po je defnováno vztahe Po = f, () P Po = ρ n 3 d 5, () a Reynoldsovo číslo vztahe Re = n d ρ µ, (3) kde P příkon na hřídel íchadla [W] d průěr íchadla [] n frekvence otáčení íchadla [s-] µ - dynacká vskosta [Pa.s] ρ - hustota kapalny [kg. -3 ] Grafcký tvar závslost Po = f (Re) se nazývá příkonová charakterstka. Typcký tvar této závslost v logartckých souřadncích je na obr.. Obr. Příkonová charakterstka typcký tvar Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 3

4 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Ploužvé proudění V oblast ploužvého proudění (nízké hodnoty Reynoldsova čísla) je příkonová charakterstka v logartckých souřadncích příka se sěrncí a lze j vyjádřt rovncí: Po = A Re. (4) Mezní hodnota Reynoldsova čísla, která oezuje platnost rovnce (4) závsí na geoetr íchaného systéu, pro většnu rotačních íchadel bývá v lteratuře uváděna přblžná hodnota Re 0. Přechodná a turbulentní oblast Průběh příkonové charakterstky v přechodné a turbulentní oblast závsí na to, zda je nebo není potlačena tvorba středového víru. K potlačení středového víru se nejčastěj používají narážky, které se nejčastěj usťují těsně u stěny nádoby a které ají obvykle tvar plochých lšt o šířce /0 průěru nádoby. Př použtí narážek á příkonová charakterstka průběh naznačený křvkou a, př íchání v nádobách bez narážek je charakterstcký tvar znázorněný křvkou b na obr.. Př íchání rychloběžný íchadly se ve většně případů používá uspořádání s narážka. V toto případě nezávsí příkonové číslo v turbulentní oblast na Reynoldsově čísle a příkonové číslo je konstantní: Po = C. (5) Mezní hodnota Reynoldsova čísla, od kterého platí rovnce (5) opět závsí na geoetr íchaného systéu. Pro většnu rychloběžných rotačních íchadel je příkonové číslo konstantní pro Re > 0-4. Rovnce (4), (5) platí pro geoetrcky podobná uspořádání íchacího zařízení. Pro noralzovaná íchadla jsou jejch příkonové charakterstky uvedeny v norě CVS [4]. Pokud je třeba použít jné než standardní geoetre, je nutné vzít v úvahu, že příkonové číslo pro daný typ íchadla závsí obecně nejen na Reynoldsově čísle, ale také na geoetr íchaného systéu nádoba íchadlo, která je charakterzována geoetrcký spley: Po = D H H L f Re,,,,..., d D d d, (6) kde kroě jž uvedeného značí: D vntřní průěr nádoby H výška kapalny v nádobě H vzdálenost dolní hrany íchadla nade dne nádoby L obecný geoetrcký paraetr. [] [] [] [] Konkrétní tvar závslost () se určuje eperentálně. V celé rozsahu Reynoldsových čísel se dá průběh příkonové charakterstky korelovat závslostí: Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 4

5 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze A Po = Re A + Re A 3 A ( A 5 4 Re ) + A 6 A. (7) Hodnoty konstant A až A6 se určují na základě vyhodnocení eperentálních dat a pro základní typy íchadel je lze nalézt v lteratuře []. Míchání suspenzí Příkon př íchání suspenzí Příkon př íchání suspenzí v turbulentní oblast lze počítat ze znáých hodnot příkonového čísla pro íchání čstých kapaln, jestlže za hustotu do příkonového čísla () se dosadí hustota suspenze ρ su vypočtená dle vztahu: ρ su v s s v ( cs ) ρl = c ρ +, (8) kde ρ su hustota suspenze [kg. -3 ] ρ s hustota pevné fáze [kg. -3 ] ρ l hustota kapalné fáze [kg. -3 ] c v s objeová koncentrace pevné fáze v suspenz. [-] Tento způsob výpočtu dává dobré výsledky pro hodnoty objeové koncentrace c v s < 0 %. Př větších objeových koncentracích je skutečný příkon větší než takto vypočtený. Vznos Vznos pevné fáze je defnován jako stav, kdy jsou všechny tuhé částce rozptýleny v íchané kapalně, takže žádné částce nezůstávají na dně nádoby. Po dosažení vznosu jsou všechny částce zcela obklopeny kapalnou a tí je dosaženo aální ezfázové plochy, což je žádoucí např. př přenosu hoty (např. rozpouštění.). Volba vhodného typu íchadla Dosáhnee-l s některý type íchadla vznosu tuhé fáze př enších otáčkách než s jný type, neusí být toto íchadlo výhodnější. O výhodnost určtého typu íchadla pro íchání suspenzí rozhoduje předevší energetcké hledsko, tj. příkon, kterého je zapotřebí pro dosažení vznosu tuhé fází. Pro porovnání energetcké náročnost íchání se často používá ěrný příkon ε, tj. příkon vztažený na jednotku hotnost vsádky: ε P = Vsu ρ. su (9) Měrný příkon př stavu vznosu se získá výpočte ε př otáčkách vznosu n f. V. Postup ěření Vypínače na levé straně přístroje se zapne dynaoetr a po ustálení tepelných poěrů (as po deset nutách) se spustí elektrootor. Elektrootor lze spouštět jen př nejnžších otáčkách, což je zajštěno koncový spínače v regulační transforátoru. Tí je chráněn Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 5

6 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze sníač dynaoetru prot přetížení. Nastaví se nální otáčky z rozsahu dynaoetru n = 300 n - a př těchto otáčkách se nastaví knoflíke na pravé straně přístroje ruččku ukazovacího přístroje kroutícího oentu na nulu, přepínač rozsahu kroutícího oentu je nastaven v poloze, tj. na rozsah 0 N. Kroutící oent je ovlvněn také pasvní odpory v uložení hřídele íchadla a ložskách sníače kroutícího oentu. Aby bylo ožné tyto vlvy respektovat, proěří se nejdříve závslost ztrátového oentu M kz na otáčkách př běhu naprázdno (hřídel bez íchadla) v rozsahu n n až n a. Výsledky se zapíší do tabulky naěřených hodnot. Po stanovení závslost M kz = f (n) se vypne elektrootor, na hřídel se naontuje íchadlo, posuve vertkálních saní se nastaví předepsaná vzdálenost dolní hrany lopatky íchadla nade dne nádoby H a poloha nádoby se upraví tak, aby osa nádoby byla totožná s osou hřídele íchadla. Nádoba se naplní suspenzí do výšky H. Spustí se elektrootor, nastaví se nejnžší otáčky 300 n - a odečte se příslušná hodnota kroutícího oentu. Další ěření se provedou postupně pro vyšší hodnoty otáček (n, M k ). Po dosažení aálních otáček se ěření opakuje př postupné snžování otáček pro stejné nastavené hodnoty jako v prvé, vzestupné sér (n, M k ). Naěřené hodnoty se zapsují do tabulky. Pro výpočet příkonu se použje střední hodnota kroutícího oentu z obou ěření př stejných otáčkách, zenšená o příslušnou hodnotu ztrátového oentu M kz. Toto ěření se provede pro zadané typy a geoetrcké uspořádání íchacího zařízení. Jako odelová suspenze byla použta sěs vody a tuhé fáze Neraltu. Před a po každé sér ěření bude zěřena teplota vsádky teploěre a potřebné fyzkální vlastnost se určí z tabulek fyzkálních vlastností [] pro střední teplotu. VI. Vyhodnocení naěřených hodnot Z naěřených hodnot kroutícího oentu pro jednotlvé hodnoty nastavených otáček íchadla se vypočte příkon ze vztahu: P = M ω = π n, (0) k M k kde ω - úhlová rychlost íchadla [s - ] n otáčky íchadla. [s - ] Odpovídající hodnoty Reynoldsova čísla se vypočtou dle rovnce (3), do které se dosadí za hustotu hustota suspenze (8) a dynacká vskosta kapalné fáze hodnota odečtená z tabulek pro střední teplotu vsádky: ( t t ) t = + str poc konc. () Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 6

7 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Příslušné hodnoty bezrozěrného krtéra příkonového čísla Po se vypočtou dle (). Naěřené a vypočtené hodnoty se uvedou v tabulce: Tabulka naěřených a vypočtených hodnot Typ íchadla:.. íchadla d =. nádoby D = Počet narážek p =. Poěr D/d =.. H/D = H /d =.. b/d = Kapalna: µ l =... t stř = Pevná fáze:. c v s = ρ su = Otáčky n [n - ] M kz [N] M k [N] M k [N] M k = (M k +M k )/-M kz [N] Re [-] Po [-] Vypočtené hodnoty příkonového čísla se vynesou v závslost na Reynoldsově čísle v logartcké stupnc. Pokud lze naěřené hodnoty proložt příkou, lze příkonovou charakterstku vysthnout ocnnovou závslostí: Po b = B Re. () Vyhodnocení paraetrů () Logartování lze nelneární rovnc () převést na lneární rovnc vzhlede k paraetrů: log Po = log B + b logre. (3) Pak lze paraetry B,b stanovt lneární regresí etodou nejenších čtverců. Označíe-l log Po = y, log Re =, = počet ěření, lze paraetr b vyjádřt ze vztahu: = ( ) ( y y) = ( ) = = = y = = = = y b, (4) konstantu B ze vztahu Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 7

8 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze log B y b = y b = = = (5) následný odlogartování. Sěrodatná odchylka sěrnce regresní příky s b se vypočte dle vztahu: s b = y log B ( ) y b y. (6) Statstcká hypotéza b = 0 V turbulentní oblast u rychloběžných íchadel v nádobě se čtyř narážka lze příkonovou charakterstku popsat rovncí (5) kdy b = 0. Pokud b dle (4) se blíží 0, provede se statstcký test pro hypotézu b = 0. Vypočte se poěr b 0 t = s b (7) a porovná se s krtckou hodnotou Studentova rozdělení pro (-) stupňů volnost a zvolenou hladnu význanost α odečtenou z tabulky (vz Příloha). Pozn. Př technckých výpočtech se obvykle volí α = 0,05. Pokud platí: t t (8) ( ),0, 05 lze statstckou hypotézu b = 0 přjout. V to případě naěřené hodnoty příkonových čísel splňují rovnc (5), tj. nezávsejí na Reynoldsově čísle. Konstanta C se vypočte jako artetcký průěr naěřených hodnot příkonových čísel a určí se eze 95%-ního ntervalu spolehlvost konstanty C dle vztahu: C = Po s C,0,05 ± t( ), (9) kde t (-),0,05 je krtcká hodnota Studentova rozdělení pro (-) stupně volnost a α = 0,05, s sěrodatná odchylka dle vztahu: Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 8

9 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze C = Po Po s. (0) Pozn. Odvození vztahů používaných př statstcké vyhodnocení je uvedeno např. v [3]. VII. Obsah protokolu Protokol bude obsahovat tyto body:. Účel ěření.. Schéa a pops ěřícího zařízení.. Schéa a pops ěřícího zařízení.. Geoetre íchacího zařízení hlavní rozěry nádoby, rozěrové náčrtky proěřovaných íchadel. 3. Teoretcké základy ěření základní výpočtové vztahy. 4. Vyhodnocení ěření 4. Tabulky naěřených a vypočtených hodnot. 4. Statstcké vyhodnocení výsledků. 4.3 Příkonová charakterstka graf. 5. Závěry dskuse výsledků, zhodnocení výsledků. 6. Sezna lteratury 7. Sezna sybolů Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 9

10 U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Sezna lteratury [] Novák, V., Reger, Fr., Vavro, K.: Hydraulcké pochody v checké a potravnářské průyslu. SNTL, Praha 989 [] Šesták, J. a kol.: Tepelné pochody transportní a terodynacká data. Vyd. ČVUT, Praha 993 [3] Abros, F., Dufek, M.: Eperentální etody (cvčení). Vyd. ČVUT, Praha 99 [4] CVS Míchací zařízení. Výpočet příkonu rotačních íchadel kapaln. Nora sdružení CheVess, Brno 99 Sezna sybolů b šířka narážky paraetr [] [-] B paraetr [-] c koncentrace [-] C konstanta [-] D vntřní průěr nádoby [] d průěr íchadla [] H výška hladny v nádobě [] H vzdálenost spodní hrany lopatky íchadla nade dne nádoby [] M k kroutící oent [N] M kz ztrátový kroutící oent [N] počet ěření [-] n otáčky [s - ] Po příkonové číslo ; Po = P/ρ.n 3.d 5 [-] Re Reynoldsovo číslo ; Re = n.d.ρ/µ [-] s b sěrodatná odchylka sěrnce regresní příky - paraetru b [-] s C sěrodatná odchylka konstanty C [-] t stř střední teplota vsádky [ C] t krtcká hodnota Studentova rozdělení [-] Řecké syboly α hladna význanost [-] µ dynacká vskosta [Pa.s] ρ hustota [kg. -3 ] ω úhlová rychlost [s - ] Indey konc konečná stř střední l kapalna su suspenze poč počáteční v objeová s pevná fáze Měření příkonu íchadla př íchání suspenzí 0

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace procesů v míchané vsádce (přenos tepla a hmoty) příprava směsí požadovaných vlastností (suspenze, emulze) Způsoby míchání: mechanické míchání hydraulické

Více

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y 4 Lneární regrese 4 LINEÁRNÍ REGRESE RYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY Častokrát potřebujete zjstt nejen, jestl jsou dvě nebo více proměnných na sobě závslé, ale také jakým vztahem se tato závslost dá popsat.

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Závslost příčnná (kauzální). Závslostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhé jevu (a často naopak). Z pravděpodobnostního hledska

Více

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP FP 5 Měření paraetrů solárních článků Úkoly : 1. Naěřte a poocí počítače graficky znázorněte voltapérovou charakteristiku solárního článku. nalyzujte vliv různé intenzity osvětlení, vliv sklonu solárního

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2) Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny Příloha PŘÍKLAD VÝPOČTU Pro doplnění vedené teore je veden praktcký výpočetní příklad. Jedná se o návrh vyztžené opěrné stěny s betonový prvky Gravty Stone a s výztží z geoříží Mragrd. Výškový rozdíl terénů,

Více

h ztr = ς = v = (R-4) π d Po dosazení z rov.(r-3) a (R-4) do rov.(r-2) a úpravě dostaneme pro ztrátový součinitel (R-1) a 2 Δp ς = (R-2)

h ztr = ς = v = (R-4) π d Po dosazení z rov.(r-3) a (R-4) do rov.(r-2) a úpravě dostaneme pro ztrátový součinitel (R-1) a 2 Δp ς = (R-2) Stanovení součinitele odporu a relativní ekvivalentní délky araturního prvku Úvod: Potrubí na dopravu tekutin (kapalin, plynů) jsou vybavena araturníi prvky, kterýi se regulují průtoky (ventily, šoupata),

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

Informativní řez čerpadlem

Informativní řez čerpadlem Inforativní řez čerpadle 0 0 1.1 2.1 1 2.1 02 01 1 2.2 21.2 2 2 0 0.2 21.1 2 1.2 02.2 20 0 02.1 2.2 20 2. 0.1 Číslování pozic podle DIN 2 20 Sací těleso Výtlačné těleso Těleso článku Rozváděcí kolo 1 Příložka

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Laserové scanovací mikrometry

Laserové scanovací mikrometry Laserové scanovací ikroetry Příklady použití Kontinuální ěření skleněných vláken a tenkých drátů běhe výrobního procesu Měření vnějšího průěru válcových obrobků Měření vnějšího průěru a ovality válcových

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ bstrakt SIMULCE ŘÍZENÍ PNEUMTICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRMU MTL SIMULINK Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ Katedra automatzační technky a řízení Fakulta stroní VŠ-TU Ostrava Příspěvek popsue sestavení matematckého

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

Chemie - cvičení 2 - příklady

Chemie - cvičení 2 - příklady Cheie - cvičení 2 - příklady Stavové chování 2/1 Zásobník o objeu 50 obsahuje plynný propan C H 8 při teplotě 20 o C a přetlaku 0,5 MPa. Baroetrický tlak je 770 torr. Kolik kg propanu je v zásobníku? Jaká

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí 4. Střídavý prod 4. Vznk střídavého prod Doteď jse se zabýval poze prode, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný prod). V prax se kázalo, že tento prod je značně nevýhodný. Zdroje napětí

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. L A B O R A T O Ř O B O R U CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. Ústav organcké technologe (111) Ing. J. Trejbal, Ph.D. budova A, místnost č. S25b Název práce : Vedoucí práce: Umístění práce: Rektfkace

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU PROFESIONÁLNÍSTAEBNÍRÁTKY ŠIKMÉASISLÉŽEBŘÍKOÉÝTAHY SISLÝNÁKLADNÍÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOÝOZÍKDOTERÉNU KATALOGACENÍK208/9 MINOR - profesionální stavební vrátky Nosnost

Více

P i= Od každého obrázku sady odečteme průměrný obraz (provedeme centrování dat): (2)

P i= Od každého obrázku sady odečteme průměrný obraz (provedeme centrování dat): (2) METODA PCA A JEJÍ IMPLEMENTACE V JAZYCE C++ Lukáš Frtsch, Ing. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechncká, Katedra radoelektronky Abstrakt Metoda PCA (Prncpal Coponent Analyss- analýza hlavních koponent) ůže

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU

3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU 3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU Vývrty jsou válcová zkušební tělesa, získaná z konstrukce poocí dobře chlazeného jádrového vrtáku. Vývrty získané jádrový vrtáke jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny

Více

Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková

Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková VLASTNOSTI VLÁKEN Návody na cvčení Pro. Ing. Jří Mltký CSc. EUR ING Ing. Mroslava Maršálková TU Lberec 3 Náplň cvčení z předětu VLASTNOSTI VLÁKEN NÁPLŇ CVIČENÍ:. týden Úvod, bezpečnostní předpsy, poůcky.

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

P ehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich ízení

P ehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich ízení Pehled a stav výtahové technky, pohony pro výtahy a jejch ízení Pohled do hstore Antka 1853 Elsh Graves Ots 1867 Léon Edoux (France) 1870 Anton Fressler (Wen) 1880 Werner von Seens (Mannhe) 1883 Anton

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Agregace vzájemné spojování destabilizovaných částic ve větší celky, případně jejich adheze na povrchu jiných materiálů

Agregace vzájemné spojování destabilizovaných částic ve větší celky, případně jejich adheze na povrchu jiných materiálů Agregace - úvod 1 Agregace vzáemné spoování destablzovaných částc ve větší cely, případně ech adheze na povrchu ných materálů Částce mohou agregovat, poud vyazuí adhezní schopnost a poud e umožněno ech

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky Západočeská unverzta v Plzn Fakulta aplkovaných věd Katedra matematky Bakalářská práce Zpracování výsledků vstupních testů z matematky Plzeň, 13 Tereza Pazderníková Prohlášení Prohlašuj, že jsem bakalářskou

Více

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1 VÝVOJ SOFWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSI PROSOROVÝCH SÍÍ PRECISPLANNER 3D DEVELOPMEN OF HE MEASUREMEN ACCURACY PLANNING OF HE 3D GEODEIC NES PRECISPLANNER 3D Martn Štroner 1 Abstract A software for modellng

Více

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky C Určení geoetrickýc a yzikálníc paraetrů čočky Úkoly :. Určete poloěry křivosti ploc čočky poocí séroetru. Zěřte tloušťku čočky poocí digitálnío posuvnéo ěřítka 3. Zěřte oniskovou vzdálenost spojné čočky

Více

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A MODELOVÁNÍ Teoretcký souhrn k 2. ž 4. cvčení ZS 2009 / 200 . Vyezení zákldních poů.. Systé e Systé e účelově defnovná nožn prvků vze ez n, která spolu se svý vstupy výstupy vykzue ko

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou . Stanovení moduu pružnost v tahu přímou metodou.. Zadání úohy. Určte modu pružnost v tahu přímou metodou pro dva vzorky různých materáů a výsedky porovnejte s tabukovým hodnotam.. Z naměřených hodnot

Více

Výběr pružných spojek

Výběr pružných spojek Výběr pružných spojek Výběr pružných spojek 1] Provozní faktor. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace Pružná spojka 2] Navrhovaný výkon. Vynásobte příkon řízeného

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

5. MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ. 5.1 Stejnosměrný motor s cizím buzením 5.1.1 Štítkové údaje

5. MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ. 5.1 Stejnosměrný motor s cizím buzením 5.1.1 Štítkové údaje nastavíme synchronzac se sítí (označení LINE), což značí, že př kmtočtu 50 Hz bude počet záblesků, kterým osvětlíme hřídel, 3000 mn -1. Řízením dynamometru docílíme stav, kdy se na hřídel objeví tř nepohyblvé

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního uělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v ráci OP VK - EU peníze školá Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Hustota v praxi

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu 10. Čidla rychlosti a polohy Čas ke studiu: 15 inut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy saostatně zěřit zadanou úlohu Výklad 10. 1. Čidla rychlosti

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. ρ = 8,0 kg m, M m 29 10 3 kg mol 1 p =? Příklady

FYZIKA 2. ROČNÍK. ρ = 8,0 kg m, M m 29 10 3 kg mol 1 p =? Příklady Příklady 1. Jaký je tlak vzduchu v pneuatice nákladního autoobilu při teplotě C a hustotě 8, kg 3? Molární hotnost vzduchu M 9 1 3 kg ol 1. t C T 93 K -3 ρ 8, kg, M 9 1 3 kg ol 1 p? p R T R T ρ M V M 8,31

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C" v areálu VŠB-TU Ostrava

Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C v areálu VŠB-TU Ostrava Acta Montanstca lovaca Ročník 0 (005), číslo, 3-7 Určení tvaru vnějšího podhledu objektu C" v areálu VŠB-TU Ostrava J. chenk, V. Mkulenka, J. Mučková 3, D. Böhmová 4 a R. Vala 5 The determnaton of the

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

1A Impedance dvojpólu

1A Impedance dvojpólu 1A pedance dvojpólu Cíl úlohy Na praktických příkladech procvičit výpočty odulů a arguentů ipedancí různých dvojpólů. Na základních typech prakticky užívaných obvodů ověřit ěření příou souvislost ezi ipedancí

Více

DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI

DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI DOBA DOZVUKU V MÍSTNOSTI 1. Úvod Po zapnutí zdroje zvuku v místnost trvá jstou krátkou dobu (řádově vteřny až zlomky vteřn), než dojde k ustálení zvukového pole. Často je v takových případech možné skutečné

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské. 1 Pracovní úkol 1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské. 2. Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny. 3. Pro nenewtonovskou

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

PRIMOR 2060 H. tažené a nesené zastýlací a krmné vozy. Dokonalé zastýlání se značkou Vaší důvěry!

PRIMOR 2060 H. tažené a nesené zastýlací a krmné vozy. Dokonalé zastýlání se značkou Vaší důvěry! PRIMOR 2060 H tažené a nesené zastýlací a krné vozy Dokonalé zastýlání se značkou Vaší důvěry! Zastýlací vůz - Optiální dělení steliva Díky silnéu proudu vzduchu ve ventilátoru je hota rovnoěrně rozdělena.

Více

Elektrotechnika 1. Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu:

Elektrotechnika 1. Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: Elektrotechnka arant předětu: doc ng Jří Sedláček, CSc Autoř textu: doc ng Jří Sedláček, CSc doc ng Mloslav Stenbauer, PhD Brno, leden Elektrotechnka Předluva Předkládaná skrpta slouží jako základní studjní

Více

[ ] 6.2.2 Goniometrický tvar komplexních čísel I. Předpoklady: 4207, 4209, 6201

[ ] 6.2.2 Goniometrický tvar komplexních čísel I. Předpoklady: 4207, 4209, 6201 6.. Gonometrcký tvar kompleních čísel I Předpoklad: 07, 09, 60 Pedagogcká poznámka: Gonometrcký tvar kompleních čísel není pro student njak obtížný. Velm obtížné je pro student s po roce vzpomenout na

Více

ALGORITMUS SILOVÉ METODY

ALGORITMUS SILOVÉ METODY ALGORITMUS SILOVÉ METODY CONSISTENT DEFORMATION METHOD ALGORITHM Petr Frantík 1, Mchal Štafa, Tomáš Pal 3 Abstrakt Příspěvek se věnuje popsu algortmzace slové metody sloužící pro výpočet statcky neurčtých

Více

Příprava ke státním maturitám 2011, vyšší úroveň obtížnosti materiál stažen z www.e-matematika.cz

Příprava ke státním maturitám 2011, vyšší úroveň obtížnosti materiál stažen z www.e-matematika.cz Příprava ke státním maturtám 0, všší úroveň obtížnost materál stažen z wwwe-matematkacz 80 60 Jsou dána čísla s 90, t 5 0 Ve stejném tvaru (součn co nejmenšího přrozeného čísla a mocnn deset) uveďte čísla

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ

METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ Ing. Mečislav Hudeczek,Ph.D. Stonavská 87 75 4 Albrechtice Abstrakt Přednáška pojednává o vlivu nesyetrie elektroagnetického pole elektrootoru

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

Dynamika I - příklady do cvičení

Dynamika I - příklady do cvičení Dynaika I - příklady do cvičení Poocí jednotek ověřte, zda platí vztah: ( sinβ + tgα cosβ) 2 2 2 v cos α L = L [] v [ s -1 ] g [ s -2 ] 2 g cos β π t = 4k v t [s] v [ s -1 ] [kg] k [kg -1 ] ln 2 L = 2k

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol: Název: Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematcký celek: Elektrcký proud. Úkol: Zopakujte s Ohmův zákon pro celý obvod. Sestrojte elektrcký obvod dle schématu. Do obvodu zařaďte robota, který bude hlídat

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

þÿ D o r o t o v i, P e t e r

þÿ D o r o t o v i, P e t e r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ Z v ya o v á

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení Divize výpočtů a převodů CZ 180 68 Praha 9, Lihovarská 12 Telefon: (02) 84811036 E - mail: tajzich@uvmv.cz Fax: (02)66310343 Hypoidní soukolí stálého převodu Str. 1 P R O T O K O L č. Vyhodnocení ukazatelů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo ateriálu Název školy Autor Teatický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_11 Zkoušky kaeniva Střední průyslová škola a Vyšší odborná škola,

Více

Obrázek 2. Rozdělení motoru na jednotlivé funkční části

Obrázek 2. Rozdělení motoru na jednotlivé funkční části ODELOVÁNÍ HNACÍHO ÚSTROJÍ OSOBNÍCH AUTOOBILŮ V ATLAB / SIULINK Ing. chal Jurák VŠB TU Ostrava, Fakulta Strojní, Katedra Automatzační technky a řízení 35 ODEL OTORU odel motoru je vytvořen v smulačním programu

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechncká Božetěchova 3, Olomouc Třída : M4 Školní rok : 2000 / 2001 ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA III. Praktcká úloha z předmětu elektroncké počítače

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více