O em si budeme povídat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O em si budeme povídat"

Transkript

1 !

2 O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co vypadá jako ešení (Nizozemí) co asi pinesou nové zákony vývoj postavení VZP naše základní strategie 2

3 Vývoj zdravotního pojištní u nás I 1859 živnostenský zákon (nemocenské pokladny pro zamstnance) 1924 rozšíení (221/1924 Sb. o pojištní zamstnanc pro pípad nemoci, invalidity a stáí) 1948 jednotné národní pojištní (99/1948 Sb.) 1952 oddlení dchodového pojištní, zdravotní pée poskytována státem, nemocenské dávky ROH 1991 uzákonní veejného zdravotního pojištní (550/91 Sb. o všeobecném zdravotním pojištní, 551/91 Sb. o VZP), rušení KÚNZ a OÚNZ 3

4 Vývoj zdravotního pojištní u nás II 1992 zdravotnictví financováno ze státního rozpotu pes VZP (280/92 Sb. o rezortních, oborových, zamstnaneckých a jiných ZP) 1993 zahájen výbr pojistného start plurality v pojišovenském systému (27-8) % perozdlení dle vku, kompenzace nákladné pée 2007 regulaní poplatky s limitem K zmny v regulaci úhrad lék (novela 48/1997 Sb.) regulovaný trh ve zdravotní pojištní 4

5 Pro všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí pímý vztah mezi pacientem a lékaem (peovateli ) prmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zamstnance (Bismark) mezi válkami 1/3 prostedk pokladen vynakládáno na zdravotní péi poválené období finanní problémy pokladen, poptávka po zásahu státu, vznik modelu Národní zdravotní služby (Beveridge, Semaško) 70. léta rozvoj medicíny, potíže národních i pojišovenských systém (rst náklad, nespokojenost pacient, ) narušení pirozeného vztahu mezi pacienty a lékai (selhání tetí strany ) 5

6 Nabídka soukromého zdravotního pojištní základní (principal) není veejné zdravotní pojištní nebo na nj nemá jedinec nárok (cizinci z nesmluvních zemí) náhradní (substitute) celý rozsah služeb v.z.p. pro ty, kteí z nj mají možnost vystoupit (Nmecko, díve Nizozemí) doplkové (complementary) krytí dodatených náklad spojených s erpáním služeb hrazených z v.z.p. (Francie) dodatkové (suplementary) ke krytí služeb vylouených z v.z.p. nebo lepší kvality a dostupnosti (klasické pipojištní) duplicitní (duplicate) k úhrad pée, která by mla být dostupná z v.z.p., ale není (Velká Británie) malý podíl na celkových výdajích (pod 10 %) 6

7 Srovnání typ zdravotního pojištní sociální (veejné zdravotní) pojištní povinné procento z píjmu poskytování vcné dávky malá orientace na poteby individuálního klienta, malá adaptabilita na zmny, nízké provozní náklady, univerzalita soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní dobrovolné cena pojistky podle rizika úhrada škodová (peníze zdravotnickému zaízení) nebo obnosová (peníze pojištnci) vysoká orientace na klienta, pružnost, vysoké provozní náklady, není pro všechny hledání možností jejich propojení 7

8 Hlavní trendy zmn oban konzument zákazník zdravotník autorita, dárce partner, poskytovatel služby pojišovna plátce, distributor kupec, organizátor stát vše v jednom regulátor zdravotnictví ízené nabídkou ízené poptávkou pídlový systém regulovaný trh 8

9 Regulovaný trh ve zdravotním pojištní regulace (srovnatelné výchozí podmínky pro všechny) kompenzace rizik (perozdlení solidárníásti pojistného) ochrana spotebitele pojištní (otevenost, základní balík, pevná struktura nabídky, finanní rezerva) zdravotní pée - kvalifikace, technika prmysl - správná výrobní praxe náhrada tržních signál - regulaní poplatky trh (zptná vazba, efektivita, kvalita) prmysl (jako dosud) poskytovatelé zdravotní pée (pry od státu) pojišovny (místo veejné správy služba) stát a politici (místo pímého vlivu pravidla) obané (zákazníci poskytovatel, pojišoven, prmyslu i politik) informace kupní síla - rozdlení pojistného (solidární a individuálníást) 9

10 Jak na to jdou v Nizozemí od povinné soukromé pojištní 6,5 (4,5) % píjmu pes fond perozdlení nominální platba kol EUR ron (flat rate premium), možnost slevy pro skupiny, nemajetným pispívá stát soukromé zdravotní pojišovny (ziskové i neziskové) otevené pro všechny jednotný základní balík pée stanovený zákonem jedna cena pojistky mohou si vybrat mezi vcnými dávkami nebo pokladenským zpsobem a výší spoluúasti mohou vyplácet bonusy za neerpání služeb náklady se snížily o 50 EUR na hlavu lidí se nepojistilo 10

11 Zákon o veejném zdravotním pojištní I. vymezení služeb hrazených v.z.p. výet nehrazených služeb v píloze zákona pozitivní výet ve specifických oblastech (prevence) možnost piplácení za nadstandard možnost proplacení nehrazené pée (jediná alternativa, po schválení) rozsah úhrady zdravotních služeb standardní pojištnec, který si plní povinnosti minimální neplatii a pojištnci plánu s vyšší spoluúastí, bez spoluúasti jen neodkladná pée (stanovena v píloze zákona). Limit spoluúasti jen pro platie. dostupnost zdravotních služeb místní dojezdový as z nahlášeného bydlišt asová objednací doba 11

12 Zákon o veejném zdravotním pojištní II. píjmy 99,5% do perozdlení (vk, nákladná pée, chronici) sankce do perozdlení odvody x pojistné výdaje zdravotní plány minimální úhrada standardní úhrada neízení pístupu zdravotní plán s vyšší spoluúastí standardní zdravotní plán ízení pístupu zdravotní plán ízené pée s vyšší spoluúastí zdravotní plán ízené pée vcné bonusy, podíl na kladném hospodáském výsledku (všem pojištncm) autorizace k poskytnutí pée, rizikové kontrakty, ekací listiny oblast psobnosti plánu (okresy nad 5% pojištnc, nad 500 tis. celár) 12

13 Zákon o Úadu pro dohled nad ZP ústední orgán státní správy pro dohled nad zdravotními pojišovnami financován z rozpotu a píspvk pojišoven (0,06% ze základu pedseda jmenován na 5 let prezidentem, neodvolatelný innosti: povolovací licence, plány, schvalování specifických podmínek kontrolní finanní zdraví, dostupnost pée, spolenéinnosti ZP exekutivní nápravná opatení informaní povinnost k vlád, snmovn, veejnosti popsán v zákon o zdravotních pojišovnách 13

14 Zákon o zdravotních pojišovnách a.s. s výhradním pedmtem podnikání ve v.z.p. licence k provozování v.z.p + povolení k provozování zdravotního plánu pojištnc jeden celostátní plán fond minimální hotovostní rezervy 3% z pojistného za 1 rok regulace provozních náklad a zisku (5 let) zisk v rámci limitu provozních náklad zisk v rámci hlavníinnosti podlí se s pojištnci nechá se na píští rok v rezerv vyplatí se stejnáástka všem pojištncm Kancelá zdravotních pojišoven CMÚ, registry, transformaní zákon bude pedložen souasn s znním 14

15 Další chystané zákony o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích akcie 34% univerzita, 66 %stát o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování náhrada 20/1966 Sb. a jeho novel o specifických zdravotních službách p. asistovaná reprodukce,sterilizace, psychochirurgické výkony o zdravotnické záchranné služb 15

16 Zmna postavení VZP nástupce státního rozpotu pro financování zdravotnických zaízení charakter veejné (státní) správy nákup a organizace zdravotních služeb pojištncm charakter veejné služby 16

17 Dosavadní role VZP výbr pojistného VZP spravedlivá distribuce Plátce Poskytovatel 17

18 Nová role VZP produkt VZP smlouva Pojištnec služba Poskytovatel 18

19 Strategie VZP Cíl: plnit závazky vyplývajících z postavení lídra poskytovat služby veejného zdravotního pojištní na kompetitivní úrovni (správným pacientm/pojištncm VZP správné, správn. ve správný as a na správném míst) adaptovat se na zmny ve vývoji medicíny i celého prostedí. Proces: funkní i strukturální transformace v moderní zdravotní pojišovnu s kompetitivními pojistnými produkty a s úinnými právními, finanními, manažerskými, informaními a medicínskými nástroji na jejich realizaci. 19

20 Dkuji za pozornost. Peji radost z dalšího vývoje zdravotnictví. 20

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více