Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní"

Transkript

1 Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I a.s editelka divize

2 Obsah 1. ÚVOD REKAPITULACE VÝSTUP ANALÝZY PROJEKTOVÉHO ZÁMRU SOUASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU Analýza souasného stavu Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání Rehabilitace osob se zdravotním postižením Zámr projektu Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky9 3.4 Historie projektu a jeho souasný stav Definice projektu a jeho popis (projektový rámec) Základní cíle a popis projektu Zdvodnní projektového zámru Aktivity projektu Žadatel a cílové skupiny projektu Partnei projektu Lokalizace projektu Charakteristika pedkladatele projektu Zkušenosti pedkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty SWOT ANALÝZA A MARKETINGOVÁ KONCEPCE Analýza poptávky a nabídky SWOT analýza Marketingová koncepce ORGANIZANÍ ÍZENÍ PROJEKTU Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu Metodika ízení projektu ídící výbor Manažer projektu Realizaní tým Požadavky na odbornost HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Etapizace projektu Pedpokládaný harmonogram projektu FINANNÍ ANALÝZA PROJEKTU Náklady projektu Zdroje projektu Vlastní zdroje Dotaní zdroje Zpsobilé výdaje v IOP oblast intervence Jiné zdroje ANALÝZA RIZIK ZÁVRY A DOPORUENÍ Strana 2 (celkem 25)

3 Seznam tabulek Tabulka 2-1 Rekapitulace výsledk analýzy projektového zámru Centra v úrazovém pojištní... 5 Tabulka 4-1 SWOT analýza projektu Tabulka Nákladový plán projektu Tabulka Pedpokládané financování projektu (v K) Tabulka 8-1 Pravdpodobnost výskytu a intenzita negativního vlivu faktor rizik projektu 22 Tabulka Závry a doporuení projektového zámru Strana 3 (celkem 25)

4 1. Úvod Pedmtem této studie je analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní. Vzhledem k tomu, že se pedpokládá vytvoení center rehabilitace u fakultních nemocnic v rámci tvoící se sít (- již dnes se poítá s centrem pro lébu úraz ve FN v Brn, ve FN v Ostrav, s centrem úraz na Vinohradech), jeví se jako optimální vytvoit soubžn v rámci této sít u fakultních nemocnic i centra úrazového pojištní s píslušnou akreditací pro ucelenou rehabilitaci v úrazovém pojištní a, bude li to situace vyžadovat, pak s výhledem do budoucna rozšíit tato centra i do dalších lokalit s cílem pokrýt území jednotlivých okres. Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní budou sloužit systému úrazového pojištní a osobám po pracovních úrazech a nemocech z povolání ve smyslu jejich znovunavrácení do pracovního procesu a zapojení do spolenosti. Má se na mysli vytvoení virtuálních center založených na vytvoení databází zdravotnických a rehabilitaních zaízení, databází zamstnavatel, databázi zamstnanc, kteí utrpli pracovní úraz nebo onemocnli nemocí z povolání, databázi píjemc dávek z úrazového pojištní, databázi úad práce, databázi ostatních orgán veejné správy, které budou vstupovat do procesu ucelené rehabilitace úrazového pojištní. Hlavní klíové aktivity v projektu budou: 1. Vytvoení center ucelené rehabilitace úrazového pojištní. 2. Efektivní komunikace manažer center se všemi aktéry, kteí budou zapojeni do procesu ucelené rehabilitace úrazového pojištní a zabezpeení všech navazujících složek ucelené rehabilitace tak, aby se zamstnanec s poškozeným zdravím mohl co nejdíve a co nejefektivnji znovu zapojit do pracovního procesu po absolvování ucelené rehabilitace. 3. Zpracování metodik pro vyšetení: a. psychodiagnostické (posouzení individuálních dispozic zamstnance vykonávat píslušnou profesi nebo zamstnání), b. ergodiagnostické (posouzení jeho zbytkového pracovního potenciálu), c. motivaní ( individuální pomoc pi zapojení do pracovního procesu). 4. Pilotní realizace ucelené rehabilitace úrazového pojištní. Oblast podpory rehabilitace je v rámci prevence zdravotních rizik jednou z priorit podpory z finanních prostedk EU fond v programovacím období Oblast rehabilitace je zahrnuta v Integrovaném operaním programu, v prioritní ose 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Žadatelem projektu bude Svaz zdravotních pojiš oven R. Strana 4 (celkem 25)

5 2. Rekapitulace výstup analýzy projektového zámru Výsledky analýzy projektového zámru jsou shrnuty v následující tabulce: Tabulka 2-1 Rekapitulace výsledk analýzy projektového zámru Centra v úrazovém pojištní Název projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní Svaz zdravotních pojišoven Pedkladatel projektu nám. W. Churchilla Praha 3 Zámr a cíle projektu Zámrem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní je podpora aktivit smující k jednotné koordinaci ucelené rehabilitace po pracovním úraze a nemoci z povolání u cílové skupiny projektu. Cílovou skupinou projektu jsou zamstnanci po pracovním úraze a zamstnanci trpící nemocemi z povolání. Úelem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní je zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé pée pro osoby po pracovních úrazech a nemocech z povolání. Konkrétn se jedná o uplatnní systémového pístupu, tj. vytvoení komplexu nástroj pro vytvoení Centrer ucelené rehabilitace sloužící osobám po pracovním úraze i nemoci z povolání. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat kvalitu pée a lékaské možnosti zamstnanc, kteí utrpli pracovní úraz i trpí nemocí z povolání. Hlavním strategickým cílem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní je zajištní systémové koordinace nástroj pro zvýšení kvality následné pée pro osoby po pracovním úraze i nemoci z povolání. Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je systémové ešení rehabilitace pro osoby po pracovním úrazu a osoby trpící nemocí z povolání. Hlavní aktivity projektu: Vytvoení virtuálního koordinaního centra úrazového pojištní, celoplošná koordinace proces dílích složek rehabilitace v úrazovém pojištní. Zpracování metodik pro realizaci ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní. Vymezení osobního rozsahu rehabilitace, tj. rehabilitace definované zákonem o úrazovém pojištní zamstnanc. Monitorování všech náklad pro ucelenou rehabilitaci úrazového pojištní. Definování standardních požadavk na subjekty zapojené do sít ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní (jejich vybavenost a nabízené služby). Vytvoení sít specializovaných center úrazového pojištní u fakultních nemocnic, popípad - s výhledem do budoucna - i v dalších lokalitách s cílem pokrýt území okres. Standardizace a následná akreditace vybraných ucelených rehabilitaních center úrazového pojištní. Pilotní realizace ucelené rehabilitace úrazového pojištní. Etapy projektu Projekt bude rozdlen do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa: Píprava projektu vymezení osobního rozsahu ucelené rehabilitace úrazového pojištní, celoplošná koordinace proces, vytvoení virtuálního koordinaního centra, vymezení standard na centra ucelené rehabilitace úrazového pojištní 2. etapa: Realizace projektu pilotní projekt zasíování center ucelené rehabilitace a jejich akreditace, publicita. Strana 5 (celkem 25)

6 Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, dílí aktivity budou realizovány paraleln. Harmonogram projektu asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, piemž v této fázi pípravy projektu je zahájení realizace projektu pedpokládáno k lednu 2008 a ukonení realizace je naplánováno k prosinci Harmonogram bude upesnn podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem píslušného operaního programu. Rok Kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. 1. etapa projektu Píprava projektu x x x x 2. etapa projektu Realizace projektu x x x x Náklady a zdroje projektu Náklady projektu I. Zpsobilé výdaje celkem bez DPH II. Zpsobilé výdaje celkem s DPH III. Nezpsobilé výdaje celkem 0 IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % 0, Vlastní zdroje: 15 % 0, Zdroje projektu Celkem Vlastní zdroje , , Dotaní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem Strana 6 (celkem 25)

7 3. Souasný stav a historie projektu 3.1 Analýza souasného stavu Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání je dležitou složkou znovuzapojení poškozené osoby do spolenosti. V závislosti na typu a míe poškození zdraví zamstnance zpsobeného pracovním úrazem se jedná o rehabilitaci ve smyslu úplného nabytí úrovn zdraví ped úrazem i o rehabilitaci ástenou, smující ke zmírnní ztráty a omezení sobstanosti. V rámci ástené rehabilitace mže dojít k profesní reorientaci, tj. rekvalifikaci, umožující pracovní uplatnní postižené osoby v oboru, které bude zdravotn vhodné a kvalifikan pimené. Rehabilitace, tedy forma znovuzapojení osoby po pracovním úraze, pedstavuje jeden z velmi dležitých nástroj politiky státu umožující zachování maximální produktivity populace v rámci udržitelného rozvoje zem. Rehabilitovaní obané zapojení do pracovního procesu se pímo podílejí na ekonomickém rstu eské republiky a tím také upevují své zalenní ve spolenosti. V eské republice je ron prmrn hlášeno pes 80 tisíc 1 nových pracovních úraz a nemocí vyžadující pracovní neschopnost. Vzhledem k tomu, že prmrná délka pracovní neschopnosti je 35 dn, íslo pomrn vysoké v EU, dá se tedy usuzovat, že postižení procházejí uritou formou rehabilitace. V souasné dob je rehabilitace hrazena ze zdravotního pojištní, tedy souasn s ostatními formami rehabilitace pedepsané lékaem v souvislosti s jinými zranními než pracovními. Po stabilizaci zdravotního stavu dochází k evaluaci ošetujícím lékaem a pacientovi je vypláceno odškodnní za bolest a ztížení spoleenského uplatnní. To je provádno na základ vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (440/2001 Sb.) bodovým ohodnocením bolesti dle píslušných píloh vyhlášky. Zákon.266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, byl sice schválen, je platný, ale jeho úinnost byla odložena k Tento asový prostor mže být dostaten využit pro projektové ízení a nastavení program, která jsou v daném zákon specifikovány. Po vstupu v úinnost tohoto zákona bude souástí úrazového pojištní rehabilitace po pracovním úraze a nemoci z povolání. Zákon bude dávat možnost zamstnanci požádat o rehabilitaci v rámci úrazového pojištní, pokud míra poškození jeho zdraví iní nejmén 33 % a jeho spoleenské uplatnní vyžaduje obnovení dovedností a kvalifikaních znalostí. Rehabilitaní pée se bude provádt ve specializovaných rehabilitaních zaízeních pedem vybraných na základ právního pedpisu. Rehabilitace po úraze utrpném na pracovišti mže být jak zdravotní, tak profesní. Zdravotní rehabilitace je provádna na celém území eské republiky v rzných zaízeních v závislosti na povaze zranní. Mže se jednat o formu ambulantní i pobytovou ve vtšin pípad v lázeských zaízeních i sanatoriích. Nkteré vtší podniky psobící v echách, které podnikají v odvtvích, kde je frekvence úrazovosti pomrn vysoká, dokonce zajišují rehabilitaní péi svým zamstnancm v konkrétních lékaských zaízeních. Jednotlivé složky ucelené rehabilitace obyvatel v eské republice jsou zajišovány rznými subjekty. Koordinovanost pístupu je v souasné dob zabezpeována v oblasti pracovní rehabilitace ze strany úad práce, které jsou dle zákona o zamstnanosti. 435/2004 Sb. povinny zabezpeit pracovní rehabilitaci, která je dílí složkou ucelené rehabilitace. Ty nabízejí rekvalifikaní kurzy v rámci pracovní rehabilitace,avšak otevené vtší skupin 1 Souhrnná zpráva o stavu bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v R v roce 2005 Strana 7 (celkem 25)

8 obyvatel, tedy vztahující se na osoby zdravotn postižené. Pro zamstnance, který utrpí takový úraz, který mu nedovoluje se vrátit ke své pvodní profesi, rekvalifikace pedstavuje velmi dležitý prvek v procesu znovuzalenní se do aktivního života a obnovování spoleenského uplatnní. Rehabilitace po pracovním úraze i nemoci z povolání není systémov ošetena a chybí národní koordinace této problematiky. Pitom dsledný a efektivní pístup k problematice rehabilitace oban postižených pracovním úrazem pedstavuje významný nástroj pro zachování maximální kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje a pro zajištní vysoké výkonnosti ekonomiky a dobrého spoleenského klimatu ve vnitním prostedí eské republiky a vnjším prostedí EU. Problémem je financování ucelené rehabilitace. Pracovní rehabilitace je financována v souladu se zákonem o zamstnanosti prostednictvím úad práce ze státního rozpotu. Pokud jde o úrazovou rehabilitaci, pedpokládá se její financování podle nového zákona o úrazovém pojištní zamstnanc od ze systému úrazového pojištní.v souasné dob je její financování souástí veejného zdravotního pojištní, pokud jde o složku zdravotní (fyzioterapeutickou), tato ást výdaj není speciáln vysledována a ovlivuje výši náklad na zdravotní péi. Pitom ze systému souasného úrazového pojištní, jehož správu zabezpeují 2 komerní pojišovny, tato ást úrazové rehabilitace není ani zajišována, ani hrazena a náklady se ztráci v nákladech zdravotních pojišoven Rehabilitace osob se zdravotním postižením Podle Národního plánu podpory a integrace oban se zdravotním postižením na období existuje meziresortní pracovní skupina pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, která pracuje na píprav vcného zámru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a to v souladu s usnesením vlády. 651 ze dne 31. kvtna Pvodní termín pedložení vcného zámru byl usnesením vlády. 68 ze dne 24. ledna 2007 s ohledem na náronost úkolu vyžadující tsnou spolupráci tí resort posunut ze dne 31. prosince 2006 na 30. dubna Souasn se touto problematikou zabývá i Stálý výbor Rady vlády pro BOZP, který ve své innosti prosazuje jednak opatení v oblasti prevence poškozování zdraví, zejména pi práci, ale i obecný systém rehabilitace, který by ml být doplnn rehabilitací v rámci schváleného komplementárního úrazového pojištní. Zákon. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, má nabýt úinnosti dnem 1. ledna 2010 a snahou Ministerstva práce a sociálních vcí bude v rámci tohoto právního pedpisu prosazovat jak prevenci, tak i rehabilitaci, by v prvních letech úinnosti tohoto právního pedpisu nebude na tyto oblasti vnována taková ástka, která by byla, podle názoru sociálních partner, potebná. Ministerstvo práce a sociálních vcí zpracovává návrh orgán zabezpeujících koordinaci provádní rehabilitace osob se zdravotním postižením v rámci píprav výše zmiovaného vcného zámru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením, a to v souladu s usnesením vlády R. 651 ze dne 31. kvtna 2006, které k zajištní splnní úkol Národního plánu podpory a integrace oban se zdravotním postižením na období týkajících se rehabilitace osob se zdravotním postižením, ve kterém se v bodu II. 1. písm. b) ukládá místopedsedovi vlády a ministru práce a sociálních vcí vytvoit poradenskou základnu pro podporu poskytování komplexní rehabilitace osobám se zdravotním postižením, a to jak na úrovni místní, tak i na úrovni regionální. V souvislosti s plnním uvedeného usnesení pipravuje Ministerstvo práce a sociálních vcí pilotní projekt Koordinace poskytování komplexní rehabilitace osobám se zdravotním postižením na úrovni kraj a obcí, který bude realizován v období a bude financován z prostedk ESF. Projekt je zamen na zajištní koordinace mezi jednotlivými oblastmi komplexní rehabilitace. Úloha koordinátora v celém procesu poskytování komplexní rehabilitace osobám se zdravotním postižením je v R klíová a nezastupitelná, nebo Strana 8 (celkem 25)

9 dosavadní zkušenosti s fungováním jednotlivých oblastí rehabilitace osob se zdravotním postižením jednoznan ukazují, že jedním z nejzávažnjších problém je její neprovázané a nekoordinované poskytování. Pipravovaný projekt na vybudování sít tchto koordinátor z prostedk ESF mže být cestou, jak v tchto oblastech zaktivizovat píslušné subjekty podílející se na provádní rehabilitace a vybudovat jejich sí. Pracovní rehabilitace je zakotvena v zákon. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, v platném znní v 69 74, dále v provádcí vyhlášce. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon.435/2004 Sb. Zárove je pracovní rehabilitace souástí všech materiál, které se zabývají ucelenou rehabilitací. V souasné dob je pipravena novelizace ustanovení zákona.435/2004 Sb., o zamstnanosti, v platném znní. Bylo také zpracováno Oznámení MPSV.15/2006 Postup úad práce pi zabezpeování pracovní rehabilitace. V OK systému jsou pro úady práce k dispozici jednotné formuláe pro zabezpeení pracovní rehabilitace. Co se týe sociální rehabilitace, ta je nyní zakotvena v zákon o sociálních službách. 108/2006 Sb., v platném znní a v 35 v provádcí vyhlášce k tomuto zákonu. 505/2006 Sb. 3.2 Zámr projektu Zámrem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní je podpora aktivit smující k jednotné koordinaci rehabilitace po pracovním úraze a nemoci z povolání u cílové skupiny projektu. Cílovou skupinou projektu jsou zamstnanci po pracovním úraze a zamstnanci trpící nemocemi z povolání. Úelem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní je zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé pée pro osoby po pracovních úrazech a nemocech z povolání. Konkrétn se jedná o uplatnní systémového pístupu, tj. vytvoení komplexu nástroj pro vytvoení Centrer ucelené rehabilitace sloužící osobám po pracovním úraze i nemoci z povolání. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat kvalitu pée a lékaské možnosti zamstnanc, kteí utrpli pracovní úraz i trpí nemocí z povolání. 3.3 Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky Cíle projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní navazují na hlavní priority hospodáské a sociální soudržnosti EU. Prevence zdravotních rizik jako nástroj zajištní kvalitní zdravotní pée, resp. poskytování zdravotní pée v rámci oblasti zajištní veejných služeb, se prolíná hlavními pilíi Lisabonské strategie. Hlavní draz Lisabonská strategie klade na konkurenceschopnost, ekonomický rst a zvyšování zamstnatelnosti. Základním nástrojem je vytváení pracovních píležitostí, flexibilita a mobilita pracovní síly s oporou v potenciálu zamstnatelnosti a zvyšování potu aktivních let života jinými slovy zdravá pracovní síla. Pedpokladem je zvýšení podílu potu let prožitých ve zdraví. Je nevyhnutné kontinuáln vyhodnocovat kvalitu a efektivitu celého systému poskytování pée, zvyšovat draz na úinnou prevenci zdravotních rizik a motivaci ke zdravému životnímu stylu. Zdravá pracovní síla je základem a východiskem pro prorstov orientovanou a konkurenceschopnou spolenost. K problematice oblasti veejného zdraví, v. prevence zdravotních rizik pijala EU celou adu dokument, které bu v obecnjší rovin, i konkrétn pedstavují zásadní východiska pro navrhovaný projekt. Pro úely této fáze pípravy projektového zámru byly vybrány následující dokumenty: Národní lisabonský program (Národní program reforem) Národní program reforem je dokumentem, kterým eská republika navázala na iniciativu EU vytvoit nový systém ízení Lisabonské strategie na národní úrovni. Národní program reforem R pedstavuje integrovaný a soudržný pístup mezi makroekonomickými politikami, Strana 9 (celkem 25)

10 mikroekonomickými politikami a politikou zamstnanosti. Jedním ze základ udržení a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky je vysoká míra participace obyvatelstva a kvalitní a pružná pracovní síla. Proto je nutným pedpokladem podpora zdravotnictví formou nástroj, které pispjí k zajištní prevence zdravotních rizik obyvatel a ešení systému následné pée vzniklých v dsledku nepedvídání zdravotních rizik, a tak zajistí stabilitu a udržitelný rst. Strategické obecné zásady Spoleenství Projekt je v souladu se Strategickými obecnými zásadami Spoleenství (schválené rozhodnutím Rady ES z ), které jsou hlavním východiskem pro strategii využití finanních prostedk ze strukturálních fond EU v programovacím období Zásady formulují pehled zamení Evropského spoleenství pro politiku soudržnosti za úelem posílení realizace Lisabonské strategie. Zásady vnují samostatnou ást problematice zdraví obyvatel EU. Problematika pée o zdraví obyvatel je jednoznan hodnocena jako faktor s pímým dopadem na produktivitu a konkurenceschopnost spolenosti. Za dležité jsou považovány kroky smující ke zvýšení potu zdravých pracovních let obyvatel, investice do podpory zdraví a prevence nemocí, které pomohou udržet aktivní úast co nejvtšího potu pracovník ve spolenosti, a tedy i jejich ekonomický píspvek, což sníží podíl ekonomické závislosti. Zlepšení zdraví v rámci Spoleenství je dležitou úlohou, protože dobrá zdravotní pée znamená vyšší úast na trhu práce, delší pracovní život, vyšší produktivitu a nižší náklady na zdravotní a sociální péi. Naízení o ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) ERDF v rámci cíle Konvergence mže mj. financovat opatení smující k investicím do zdravotnické a sociální infrastruktury, které pispívají k regionálnímu a místnímu rozvoji a zlepšení kvality života (Naízení o ERDF, l. 4 odst. 11). Národní rozvojový plán Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Prioritní osa Konkurenceschopnost eské ekonomiky Prioritní osa Rozvoj moderní a konkurenceschopné spolenosti Prioritní osa Vyvážený a harmonický rozvoj území eské republiky Národní strategický referenní rámec pro Projekt je v souladu s následujícími cíli a prioritami: Strategický cíl Otevená flexibilní a soudržná spolenost: Priorita Rozvoj informaní spolenosti Priorita Smart administration Strategický cíl Vyvážený rozvoj území: Priorita Vyvážený rozvoj region Strategie hospodáského rstu R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Zefektivnit výkon veejné služby Zvýšit kvalitu veejné služby Rozšiovat elektronickou komunikaci se státní správou Strategie udržitelného rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Lidský potenciál Správa vcí veejných Strategie regionálního rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Strana 10 (celkem 25)

11 Institucionální systém podpory rozvoje region a jejich spolupráce Integrovaný operaní program Priorita 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví Cíle koncepce státní politiky rozvoje pée o zdraví obyvatel R na léta Cíle koncepce státní politiky rozvoje pée o zdraví obyvatel R na léta stanovuje základní strategické vize a cíle, kterými jsou: Zachování a posilování pozitivních ukazatel zdravotního stavu eské populace, signifikantní zlepšení negativních ukazatel zdravotního stavu ve srovnání s EU25; Podpora aktivit zamených na prevenci onemocnní a posílení odpovdnosti a motivování jedince k pedcházení nemocí a zdravý životní styl; Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity poskytovaných služeb ve zdravotnictví prostednictvím modernizace zastaralého a nevyhovujícího technického vybavení veejných zdravotnických zaízení; Zvýšení využívání moderních informaních technologií pro efektivní ízení a hodnocení kvality v systému veejné zdravotní pée; Zvýšení kvalifikace a efektivity ízení zdravotnických zaízení a zvýšení odborné úrovn zdravotnického personálu; Komplexní pístup ke zdravotn sociální péi o vkem a zdravotním stavem handicapované obany. Projekt je rovnž zpracován v souladu a s ohledem na následující materiály, které se specificky vnují oblasti pée o veejné zdraví: Národní politika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (UV R 475 ze dne ) Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády: UV.1046/2002) Akní program Spoleenství v oblasti veejného zdraví ( ) Zelená kniha akní program pro veejné zdraví (Green paper, COM/2005/637) Koncepce zdravotnictví na léta a krátkodobá stabilizaní opatení k dosažení finanní rovnováhy v systému veejného zdravotního pojištní (usnesení vlády:.735/2005,. 821/2005 a. 871/2005) Strategie podpory dostupnosti a kvality veejných služeb (UV.824/2004) Zákon. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišovnách, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška. 49/1993 Sb., o technických a vcných požadavcích na vybavení zdravotnických zaízení, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostedcích a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Dále projekt vychází ze zákona. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní, vyhlášky MZDr. 440/2001 Sb., o odškodnní bolesti a ztížení spoleenského uplatnní, Národního plánu podpory a integrace oban se zdravotním postižením na období Strana 11 (celkem 25)

12 3.4 Historie projektu a jeho souasný stav Projekt bude realizován v souladu se zákonem.266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, jehož nabytí platnosti je však odloženo až k Projekt má sloužit pro vytvoení výhodnjších podmínek pro uvedení zákona do praxe. Projekt bude realizován prostednictvím žadatele. 3.5 Definice projektu a jeho popis (projektový rámec) Základní cíle a popis projektu V rámci projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní vznikne sí standardizovaných rehabilitaních stedisek urené pacientm trpící úrazem i nemocí z povolání, které by mohly být souástí center rehabilitace, které budou vznikat pi fakultních nemocnicích v regionech mimo Prahu. Pro zavedení ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní na území eské republiky vznikne virtuální koordinaní stedisko, jehož hlavním cílem bude organizan, právn, ekonomicky a personáln zajistit vznik rehabilitaních center úrazového pojištní. Dalšími aktivitami budou aktivity mapovaní všech potebných inností (nap. poskytování akreditací jednotlivým centrm rehabilitace úrazového pojištní). Toto virtuální koordinaní centrum by mlo vzniknout u budoucího správce úrazového pojištní. Sí specializovaných rehabilitaních úrazových center, která budou zízena u fakultních nemocnic a dle poteby na území bývalých okres, bude vytvoena a realizována po dobu 2 let do nabytí úinnosti zákona o úrazovém pojištní jako pilotní projekt. Akreditovaná centra rehabilitace úrazového pojištní, která budou do tohoto projektu zapojena, budou souástí seznamu stanoveným provádcím pedpisem v dob od zavedení úinnosti zákona o úrazovém pojištní zamstnanc. Rozsah služeb poskytovaných osobám po pracovním úraze i nemoci se bude ídit dle specifikace zákona o úrazovém pojištní zamstnanc. Toto systémové ešení povede k zajištní standardizace vybraných rehabilitaních zaízení, zlepšení kvality pée a ucelenému pístupu k problematice rehabilitace v úrazovém pojištní. Hlavním strategickým cílem projektu Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní je zajištní systémové koordinace nástroj pro zvýšení kvality následné pée pro osoby po pracovním úraze i nemoci z povolání. Projekt pispje k realizaci opatení Národního plánu podpory a integrace oban se zdravotním postižením na období , a to pedevším: ke zpracování návrhu právní úpravy zakotvující rehabilitaci osob vytváející dostatený prostor a podmínky pro vzájemnou provázanost a potebnou návaznost jednotlivých oblastí rehabilitace, ke zpracování návrhu zízení orgánu pop. instituce zabezpeující koordinaci provádní rehabilitace a zárove sledovat úinnost poskytnuté rehabilitaní pée, ke zpracování analýzy zamstnanosti a zamstnatelnosti osob zapojených do pracovní rehabilitace za pomoci individuálního plánu pracovní rehabilitace a z nho vyplývajících aktivit, k otestování úinnosti novely zákona. 48/1997 Sb., který by zmocnil Ministerstvo zdravotnictví k vydání provádcí vyhlášky, která by umožnila co nejrychleji reagovat na rozvíjející se moderní techniky a technologie v souvislosti se zdravotnickými prostedky a pružnji reagovat na poteby zmn, týkající se úhrad zdravotnických prostedk. Projekt svým zamením spadá do aktivit podporovaných v rámci Integrovaného operaního programu , prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Projekt Strana 12 (celkem 25)

13 spluje podmínky a pravidla uvedená v tomto opatení, a to v rámci aktivity 3.2b) Systémová opatení v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva. Projekt se adí do aktivit odpovdnosti obyvatel za své zdraví Zdvodnní projektového zámru Na základ zákona. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, který by ml vstoupit v platnost , Ministerstvo práce a sociálních vcí by mlo vyhlásit za cíl zavedení opatení zamená na zamstnance, kteí utrpli pracovní úraz a míra poškození jejich zdraví iní nejmén 33 %, a jejichž spoleenské uplatnní vyžaduje uritou míru rehabilitace. Tato rehabilitace má být na jejich žádost hrazena z úrazového pojištní. Rehabilitace po pracovním úrazu bude tedy pímo vlenna do úrazového pojištní. Z tohoto kroku vyplývá, že problematika rehabilitace bude muset být ešena na národní úrovni. Pestože zákon nabude platnosti až v roce 2010, pípadný asový prostor dvou let je teba ádn využít k píprav na uvedení naízeních tohoto zákona do praxe. Systém a kapacita již existujících rehabilitaních center vcelku odpovídá poptávce. Avšak vlenním pracovní rehabilitace do úrazového pojištní bude nutné provést zastešení a celoplošnou koordinaci této problematiky. Vytvoením sít Center pro ucelenou rehabilitaci s podporou koordinaního centra, dojde k lepší systematizaci a k navýšení efektivnosti v oblasti rehabilitace po pracovním úraze a nemocech z povolání. Rehabilitaci po pracovním úraze a nemoci z povolání bude nutné v budoucnosti pikládat vtší váhu a vnovat více pozornosti. Správným a efektivním pístupem k této problematice dojde ke zvýšení ekonomické produktivity postižených osob a tím i k zachování ekonomického rstu. Díky systémovým rehabilitaním projektm najdou osoby po pracovním úraze a po nároné nemoci z povolání snadnjší spoleenské uplatnní v jejich komunit Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je systémové ešení ucelené rehabilitace úrazového pojištní pro osoby po pracovním úrazu a osoby trpící nemocí z povolání. Hlavní aktivity projektu: Vytvoení virtuálního koordinaního centra úrazového pojištní, celoplošná koordinace proces dílích složek rehabilitace v úrazovém pojištní. Vymezení osobního rozsahu rehabilitace, tj. rehabilitace definované zákonem o úrazovém pojištní zamstnanc. Monitorování všech náklad pro ucelenou rehabilitaci úrazového pojištní Definování standardních požadavk na rehabilitaní zaízení (jejich vybavenost a nabízené služby). Vytvoení sít specializovaných rehabilitaních zaízení úrazového pojištní u fakultních nemocnic, pop. i v dalších lokalitách s budoucím pokrytím území okres. Standardizace a následná akreditace vybraných ucelených rehabilitaních center úrazového pojištní. Pilotní realizace ucelené rehabilitace úrazového pojištní Žadatel a cílové skupiny projektu Žadatelem o podporu bude Svaz zdravotních pojiš oven R. Svaz je právnickou osobou - obanským sdružením ve smyslu ustanovení 20f obanského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Projekt je zamen na tuto cílovou skupinu: zamstnanci po pracovním úraze a zamstnanci trpící nemocemi z povolání dle definice zákona o úrazovém pojištní zamstnanc. Zákon.266/2006 Sb., o úrazovém pojištní Strana 13 (celkem 25)

14 zamstnanc, specifikuje možnost poskytnout rehabilitaci v úrazovém pojištní na žádost zamstnanc po pracovním úraze a nemoci z povolání, pokud míra poškození jejich zdraví iní nejmén 33 % a jejich spoleenské uplatnní vyžaduje obnovení nebo získání dovedností ke zmírnní ztráty nebo omezení sobstanosti, nebo obnovení dosavadních nebo získaní nových znalostí a dovedností teoretickou nebo praktickou pípravou, umožující jeho pracovní uplatnní, které bude zdravotn vhodné a kvalifikan pimené Partnei projektu Hlavními partnery projektu je Ministerstvo zdravotnictví R a rehabilitaní centra u píslušných fakultních nemocnic. Zpsob a podmínky zapojení partner budou upesnny v žádosti o dotaci Lokalizace projektu Projekt bude realizován na celém území eské republiky. Centra ucelené rehabilitace úrazového pojištní budou existovat pi fakultních nemocnicích a s výhledem do budoucna a v pípad poteby - i na úrovni okres tak, aby uspokojila poptávku po daných službách. 3.6 Charakteristika pedkladatele projektu Svaz zdravotních pojiš oven vznikl dne jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne Od sdružuje 7 zamstnaneckých zdravotních pojišoven v eské republice. Svaz je formou právnické osoby vzniklé dobrovolným pistoupením jednotlivých zamstnaneckých a oborových zdravotních pojišoven. Svaz je právnickou osobou - obanským sdružením ve smyslu ustanovení 20f obanského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Sídlem Svazu je Dm odborových svaz, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 a lenství v nm je dobrovolné. Svaz zdravotních pojišoven R nám. W. Churchilla Praha 3 tel.: tel.: fax.: Zkušenosti pedkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty Tato ást bude doplnna v žádosti o dotaci. Strana 14 (celkem 25)

15 4. SWOT analýza a marketingová koncepce 4.1 Analýza poptávky a nabídky Analýza poptávky a nabídky projektu vychází zejména se zapojení všech hrá do projektu v oblasti systému následné a dlouhodobé pée pro osoby po pracovních úrazech a nemocech z povolání. 4.2 SWOT analýza SWOT analýza zohleduje pohled na silné, slabé stránky, píležitosti a hrozby za projekt a žadatele jako celek. Tabulka 4-1 SWOT analýza projektu Silné stránky Systémová koordinace problému ucelené rehabilitace pro cílové skupiny projektu Zasíování rehabilitaních center v R Slabé stránky Nízká úrove zapojení jednotlivých rehabilitaních center do projektu Píležitosti Tvorba koordinace systému ucelené rehabilitace v R Ekonomická udržitelnost projektu financování rehabilitace úrazového pojištní v souladu se zákonem Hrozby Pístup státních orgán Špatná vybavenost rehabilitaních stedisek neodpovídající požadované úrovni 4.3 Marketingová koncepce Marketingová koncepce projektu vychází z filozofie, že marketing je základ úspchu projektu. Koncepce vychází z pochopení poteb cílových skupin a následného pizpsobení cíl projektu tak, aby jejich realizace byla v souladu s požadavky cílových skupin a s potebami na trhu. Cílem marketingové koncepce je zajistit informovanost cílových skupin a partner projektu o cílech projektu a zpsobech zapojení do projektu. Primární cílovou skupinou projektu jsou zamstnanci po pracovním úraze a zamstnanci trpící nemocemi z povolání. Marketing projektu bude probíhat v tchto úrovních: marketingové produkty projektu www prezentace vlastní stránka žadatele odkaz na stránky partner projektu spolupráce s partnery vlastní propaganí materiály a prezentace V oblasti marketingu pipravovaného projektu a zejména pro výstupy, které budou na kvalifikované úrovni dostupné po realizaci jednotlivých klíových inností projektu, budou realizátoi apelovat pedevším na cílové skupiny projektu. Pro celou dobu realizace projektu bude zpracován marketingový plán zahrnující jednak povinnou propagaci projektu, komunikaci s médii, partnery projektu, cílovými skupinami. Strana 15 (celkem 25)

16 5. Organizaní ízení projektu 5.1 Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu Metodika ízení projektu V rámci struktury projektového ízení je navrženo vytvoit 2 ídicí úrovn. Tmito úrovnmi budou ídicí výbor pro realizaci projektu (dále jen ídicí výbor ) a manažer projektu. Ob úrovn budou tvoeny personálem žadatele, event. dalších odborník. V rámci struktury projektového ízení bude dále definována další úrove výkonná složka ízení projektu, tzv. realizaní tým. Realizaní tým bude rovnž složen z personálu žadatele a dalších odborník. Níže je uveden popis inností ídícího výboru, manažera projektu a realizaního týmu: ídící výbor ídicí výbor je první úrovní ízení projektu. Jeho úlohou je: sledovat a kontrolovat plnní cíl, rozpotu a kvality projektu; provádt hodnocení prbhu projektu v návaznosti na stanovený plán, harmonogram i rozpoet projektu; schvalovat zásadní zmny projektu; zabezpeovat píslušná rozhodnutí o zmn projektu v rámci vyšších ídicích struktur žadatele; ešit zásadní konflikty v nejvyšších strukturách projektu. ídicí výbor je ízen manažerem projektu. lenové ídicího výboru musí být kompetentní rozhodovat o zásadních otázkách projektu a tyto rozhodnutí prosazovat v rámci organizaních struktur žadatele, kterých se tato rozhodnutí týkají. Za leny ídicího výboru budou navrženi klíoví zástupci vedení žadatele a zástupci partner projektu. ídicí výbor se schází v termínech urených harmonogramem projektu, navíc mže jakýkoli z len ídicího výboru požádat o jeho mimoádné svolání. Na základ zkušeností a vzhledem k významu a rozsahu projektu je považována za nejvhodnjší frekvence zasedání ídicího výboru jednou za 2 3 týdny. Mimo tato jednání bude ídicí výbor vykonávat pravidelnou kontrolu prbhu projektu Manažer projektu Manažer projektu zodpovídá zejména za: zabezpeení požadovaných zdroj pro realizaci projektu v požadované kvalit a podle asového harmonogramu; komunikaci s vrcholovými ídicími pracovníky žadatele a partnery (mimo rámec urený ídicím výborem); ešení bžných problém projektu a autorizaci zmn, které nemají zásadní vliv na parametry projektu; autorizaci formálních dokument projektu (zápisy z jednání, akceptaní dokumenty apod.) a detailních projektových plán. Manažer projektu za žadatele zabezpeuje v souinnosti s vedoucím projektu za dodavatele poskytování informací vyšší úrovni ízení v projektové struktue, jakož i zveejování dosažených výsledk projektu v rámci žadatele. Strana 16 (celkem 25)

17 5.1.4 Realizaní tým Realizaní tým je výkonnou složkou projektu, která zpracovává výstupy projektu a plní úkoly dle projektového plánu. Za žadatele bude v týmu jeden odborný garant nejlépe vedoucí pracovník žadatele. Dále budou souástí projektu vybraní pracovníci, kteí se budou podílet pímo na projektových pracích. Ostatní zamstnanci žadatele i odborníci budou do projektu pizváni na ad hoc bázi dle aktuálních projektových poteb. 5.2 Požadavky na odbornost Správu a realizaci projektu mohou provádt pouze odborníci s potebným vzdláním a praxí v oblasti daného tématu a se zkušenostmi v ízení projektových zámr a tým. Strana 17 (celkem 25)

18 6. Harmonogram realizace projektu 6.1 Etapizace projektu Projekt bude rozdlen do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa Píprava projektu vymezení osobního rozsahu rehabilitace, celoplošná koordinace proces, vytvoení koordinaního centra, vymezení standard na centra ucelené rehabilitace úrazového pojištní. 2. etapa Realizace projektu pilotní projekt zasíování center ucelené rehabilitace úrazového pojištní a jejich akreditace, publicita. Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, dílí aktivity budou realizovány paraleln. 6.2 Pedpokládaný harmonogram projektu asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, piemž v této fázi pípravy projektu je zahájení realizace projektu pedpokládáno k lednu 2008 a ukonení realizace je naplánováno k prosinci Harmonogram bude upesnn podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem píslušného operaního programu. Rok Kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. 1. etapa projektu Píprava projektu x x x x 2. etapa projektu Realizace projektu x x x x Strana 18 (celkem 25)

19 7. Finanní analýza projektu 7.1 Náklady projektu Tabulka Nákladový plán projektu Výdaje Mrná jednotka Poet jednotek Jednotková cena (v K) Náklady (v K) 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisouet Mzdové náklady - hrubá mzda 4 osobyx24 msíc Odvody sociálního a zdravotního pojištní zamstnavatele 4 osobyx24 msíc Mzdové náklady - hrubá mzda 8 osobyx24 msíc Odvody sociálního a zdravotního pojištní zamstnavatele 8 osobyx24 msíc Cestovné - mezisouet Cestovné Náklady na vozidlo (služební vz) - spoteba PHM Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisouet 3.1 Nákup materiálu (spotební, pomocný) Nákup zboží Základní a individuální aplikaní software ks PC ks Tiskárna ks Scanner ks Licence ks Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisouet 4.1 Náklady na audit, nezbytné posudky Náklady na publicitu (informaní tabule, pamtní desky) 4.3 Náklady na výbrová ízení v. právních expertíz 4.4 Náklady na poradenství, expertní, konzultaní a jiné služby 4.5 Finanní služby (poplatky,záruky atd.) Investiní náklady - mezisouet Projektová dokumentace do 5 % celkových zpsobilých náklad projektu (projektová dokumentace, dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, CBA) 6. Režijní náklady Jiné náklady - mezisouet Náklady partnera 7.2 DPH, kdy není nárok na odpoet na vstupu 0, Pedpokládané píjmy projektu získané bhem doby jeho realizace Strana 19 (celkem 25)

20 Výdaje Mrná jednotka Poet jednotek Jednotková cena (v K) Náklady (v K) I. Zpsobilé výdaje celkem bez DPH II. Zpsobilé výdaje celkem s DPH III. Nezpsobilé výdaje celkem 0 IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % 0, Vlastní zdroje: 15 % 0, Pozn.: Jedná se o expertní odhad na jednotlivé položky projektu. Rozpoet je pouze orientaní a bude upesnn v návaznosti na specifikaci uznatelných aktivit ze strany žadatele v pípad, že bude projekt implementován. 7.2 Zdroje projektu Zdroje projektu jsou rozdleny následovn: Vlastní zdroje tzn. zdroje žadatele, Dotaní zdroje tzn. zdroje IOP, Jiné zdroje ostatní (v pípad tohoto projektu se s jinými zdroji neuvažuje). Tabulka Pedpokládané financování projektu (v K) Celkem Vlastní zdroje , , Dotaní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který pedpokládá vícezdrojové financování s úastí žadatele i Evropské unie. Uvedený zpsob finanního krytí investice pedpokládá získání dotace na realizaci projektu prostednictvím Integrovaného operaního programu v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná pímá pomoc, poskytovaná v souladu s 7 odst.1, písm. a) zákona.218/2000 Sb., rozpotová pravidla, v platném znní. Píspvek z fond EU bude pedstavovat 85 % celkových zpsobilých výdaj a spolufinancování z vlastních zdroj žadatele dosáhne 15 % celkových zpsobilých výdaj projektu Vlastní zdroje Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který pedpokládá vícezdrojové financování s úastí pedkladatele projektu ve výši 15 % z celkové výše zpsobilých výdaj Dotaní zdroje Integrovaný operaní program Zdrojem finanních prostedk je oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná pímá pomoc, poskytovaná v souladu s 7 odst.1, písm. a) zákona.218/2000 Sb., rozpotová pravidla, v platném znní. Zpsobilé výdaje projektu budou spolufinancovány z veejných zdroj až do výše 85 % z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj). Strana 20 (celkem 25)

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Terminologie OP LZZ Globální cíl OP LZZ

Terminologie OP LZZ Globální cíl OP LZZ Obsah prezentace Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost (2007 2013) NNO a strukturální fondy 18. 3. 2009 Karlovy Vary Obecn k OP LZZ Využívání zdroj ESF Aktuáln k OP LZZ Terminologie OP LZZ Globální

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Studie. 6 : Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Obsah prezentace. Aktuáln k OP LZZ. Využívání zdroj ESF. Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost ( )

Obsah prezentace. Aktuáln k OP LZZ. Využívání zdroj ESF. Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost ( ) Obsah prezentace Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost (2007 2013) NNO a strukturální fondy 11. 6. 2009 eské Budjovice Obecn k OP LZZ Využívání zdroj ESF Aktuáln k OP LZZ Terminologie OP LZZ Globální

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond

Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informaních služeb v Praze Silvie Šaurová Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více