Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem."

Transkript

1 Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše Horáková, Otomar Němeček, Jan Dvořák, Petr Pirunčík Omluveni: Ing. Anna Kobosilová, Nepřítomni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: JUDr. Jana Zejdová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:30 hodin. Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY PRONÁJMY Na vlastní žádost vystoupil žadatel o pronájem nebytových prostor p. Jan Lukeš - viz bod č. 23 pronájmy a seznámil členy výboru se svým příspěvkem. 1. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 5292/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města (od ) a nachází se v České Lípě mezi ulicemi Tovární a Svatopluka Čecha. Jedná se o nevyužívaný travnatý pozemek, který má zájem si žadatelka odkoupit za účelem vjezdu, parkování a odstavování vozidel. Dle místního šetření se na pozemku nachází 3 zahrádky, které jsou oploceny a není na ně sjednán žádný nájemní vztah (žádost podána ). Po prověření nepovoleného oplocení Městskou policií se dostavili uživatelé zahrádek s tím, že pozemky užívají (nebo jejich předchůdci) již od roku 1987 (kdy byly ve vlastnictví Vagónky) na základě písemného souhlasu až do současné doby. Mají zájem si zahrádky odkoupit (žádosti podány ). Další žádost o část stejného pozemku, ale v jiné části (mezi a za garážemi) byla doručena (další nájemníci bytových domů si zde vybudovali zahrádku). doporučili tento bod odložit a seznámit uživatele zahrádek se vzniklou situací. 2. Záměr prodeje pozemků p. č. 5292/56, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a p. č. 5292/57, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 vše v k. ú. Pozemek p. č. 5292/56 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Svatopluka Čecha. Jedná se o pozemek, který byl převeden Hospodářskou smlouvou ze dne z Vagónky na město. Manželé Sovovi si na tomto pozemku postavili garáž (vlastnictví přiznáno soudním rozhodnutím ze dne ). Dále se obrátili na město a

2 Strana č. 2 / 13 žádali bezúplatný převod pozemku pod garáží, ale rada města v té době převod nedoporučila. Následně se prodejem zabývala komise pro prodej nemovitostí dne , která doporučila prodej pozemku za cenu ve výši 350,- Kč/m 2. Žadatelé zřejmě nereagovali a opětovně byli vyzváni k aktualizaci své žádosti dne Dne manželé Sovovi sdělili městu, že žádají o bezúplatný převod pozemku, nebo prodej za cenu platnou v roce 1989 viz přílohy. V současné době byli vyzváni k odkoupení pozemku, žádost podali s ohledem na předchozí skutečnosti na bezúplatný převod ( ). nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5292/56 v k. ú., ale doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 5292/56 a 5292/57 v k. ú., jedná se o pozemky pod garážemi. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 173, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 197 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Pozemek p. č. 173 je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě u příjezdové komunikace. Jedná se o volné prostranství porostlé vzrostlými stromy. Žadatel má zájem si pozemek odkoupit za účelem parkování osobního vozu. V sousedství nevlastní žádné nemovitosti (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 173 v k. ú. Dolní Libchava, jedná se o veřejné prostranství. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 182/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u hlavní komunikace. Jedná se o travnatý porost se stavbou udírny nezjištěného původu. Žadatel má zájem odkoupit pozemek za účelem stavby jednoduchého přístřešku odpočívadla při cestě vedoucí úvozem od Písečné k Šidlovu (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 182/3 v k. ú. Písečná u Dobranova, jedná se o veřejné prostranství. HLASOVÁNÍ: 13 pro 1 proti 0 se zdrželo 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 266, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v centru České Lípy. Jedná se o volné prostranství mezi domy v Klášterní ulici Žadatelé vlastní sousední dům čp. 244 a žádají o

3 Strana č. 3 / 13 prodej tohoto pozemku, na kterém chtějí vybudovat parkoviště se zachováním průjezdu k ostatním nemovitostem (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 266 v k. ú., pozemek slouží jako přístup k několika soukromým nemovitostem. 6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/235, orná půda o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem mezi jednotlivými RD v ulici Salusova. Jedná se o travnatý pozemek, o který mají zájem dva žadatelé za účelem zřízení zahrádky (žádosti podány ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/235 v k. ú., jedná se o průchod mezi RD. 7. Záměr prodeje pozemků p. č. 98, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m 2 včetně objektu pro administrativu čp. 22, p. č. 99, zahrada o výměře 623 m 2, p. č. 100, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici při hlavní silnici u vjezdu do společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o. Jedná se o travnaté pozemky včetně objektu čp. 22, který město vykoupilo pro zajištění výstavby obchvatu České Lípy. Pozemky má zájem odkoupit společnost Fehrer Bohemia za účelem zřízení parkoviště pro své zaměstnance (žádost podána ). doporučili tento bod odložit na příští jednání a vyzvat žadatele k doložení platné projektové dokumentace obchvatu, aby bylo zřejmé, jaké pozemky nebo jejich části lze prodat. 8. Záměr prodeje objektu občanské vybavenosti čp. 97 na pozemku p. č. 117 včetně pozemku p. č. 117, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 522 m 2 v k. ú. Objekt čp. 97 je vlastnictví města a nachází se v České Lípě na hlavní třídě Jindřicha z Lipé. Jedná se o dvoupodlažní objekt, v přízemí jsou 2 nebytové prostory a v prvním patře 4 byty. Do současné doby má o tento dům zájem 6 žadatelů (od roku ) Objekt čp. 97 na parcele č. 117 v ulici Jindřicha z Lipé se nachází v památkově chráněném území v bloku domů se vstupní fasádou orientovanou do ulice Jindřicha

4 Strana č. 4 / 13 z Lipé. V současné době jsou v domě volné dva byty a to 2+1 o rozloze 112 m 2 od 1/2012 a 2+1 o rozloze 58 m 2 od 6/2013. Zbývající dva bytové prostory jsou v současné době pronajaty. V přízemí jsou dva nebytové prostory. Nebytové prostory jsou dlouhodobě pronajímány s předpokladem dalšího užívání. Volné byty se nedaří dlouhodobě pronajmout z důvodu vysokých nákladů na provoz. Na objektu probíhá dlouhodobá pravidelná údržba s výhledem na rekonstrukci a modernizaci v částce cca 2 mil. Kč. V horizontu 5-ti let by bylo vhodné provést výměnu stávajících otvorových výplní a rozvodů vody. V letošním roce 2014 bude nutná oprava boční zdi sousedící s vedlejším objektem v částce cca ,- Kč. projednávali záměr prodeje objektu čp. 97 v k. ú. a nepřijali žádné usnesení. HLASOVÁNÍ: 1 pro 7 proti 6 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 9. Záměr prodeje pozemků p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a část p. č. 5499/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 877 m 2 vše v k. ú. Pozemky p. č. 1376/8 a 5499/1jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Jedná se částečně o travnatý porost a částečně o vstup a příjezd k rodinnému domu žadatelů. Manželé Kadlečkovi mají zájem si o tyto pozemky rozšířit zahradu a zajistit přístup a vjezd ke svému RD. Pozemky mají v pronájmu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 1376/8 a 5499/1 v k. ú. s podmínkou zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - veřejného osvětlení. 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 295/1, lesní pozemek o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek p. č. 295/1 je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově. Jedná se o vzrostlý les. Žadatel společnost Solar - má zájem si část tohoto pozemku odkoupit za účelem rozšíření svých podnikatelských aktivit (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 295/1 v k. ú. Žizníkov, jedná se o souvislé lesní porosty.

5 Strana č. 5 / 13 PRODEJE 11. Prodej pozemků p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m 2 a p. č. 1376/13, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 426 m 2 vše v k. ú. Žadatelé: 1) Zdenek Mihoč, bytem xxx (žádost podána ) 2) David a Lenka Kadlečkovi, bytem xxx (žádost podána ) 3) Ing. Jiří a Ing. Dita Šmahelovi, bytem xxx (žádost podána ) Pozemky p. č. 1376/6 a 13 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Prodej těchto pozemků byl odložen do doby schválení nového územního plánu. Jedná se o travnatý porost se vzrostlými smrky po obvodu. Manželé Kadlečkovi vlastní sousední rodinný dům a mají zájem si o tyto pozemky rozšířit zahradu. Pozemky mají v pronájmu. Další žadatelé mají zájem zde postavit rodinný dům. doporučili tento bod odložit na příští jednání a informovat žadatele o snížení výměr pozemků. HLASOVÁNÍ: 13 pro 0 proti 1 se zdržel 12. Prodej pozemků p. č. 1424, trvalý travní porost o výměře m 2 a p. č. 1427/3, trvalý travní porost o výměře 377 m 2 vše v k. ú. Žadatelé: 1) Ing. Michal Kajlík, bytem xxx (žádost podána ) 2) Zbyněk Holan, bytem xxx (žádost podána ) Pozemky p. č a 1427/3 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v blízkosti nákupního centra Paráda. Jedná se o pruh travnatého porostu podél silnice. Prodej těchto pozemků byl odložen do doby schválení nového územního plánu. O pozemek mají zájem dva žadatelé za účelem výstavby rodinného domu. doporučili tento bod odložit na příští jednání a informovat žadatele o snížení výměr pozemků.

6 Strana č. 6 / Prodej pozemků p. č. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 458 m 2, p. č. 466/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 449 m 2 a p. č. 466/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 183 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelé: 1) Lipea, s.r.o., se sídlem Klášterní 245,, IČ: (žádost podána ) 2) Iva a Miloš Stupkovi, bytem xxx (žádost podána ) 3) Petr Pilecký, bytem xxx (žádost podána ) Pozemky p. č. 63/1, 466/1 a 466/3 jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích za kaplí. Jedná se o travnatý porost, slouží jako veřejné prostranství. Prodej těchto pozemků byl odložen do doby schválení nového územního plánu. První dva žadatelé mají zájem zde postavit rodinný domek a p. Pilecký má zájem pozemky pouze sekat a zachovat zde zeleň. doporučili tento bod odložit na příští jednání a informovat žadatele o snížení výměr pozemků. 14. Prodej pozemku p. č. 34, trvalý travní porost o výměře 964 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelka: Barbora Sobotová, bytem xxx (žádos podána ) Pozemek p. č. 34 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za bývalou MŠ. Jedná se o oplocený travnatý porost se vzrostlými stromy. Prodej tohoto pozemku byl odložen do doby schválení nového územního plánu. Do roku 2008 byl pozemek pronajat společnosti MODUS, která vlastnila i přilehlý objekt. Současný vlastník domu (Real Invest) o pronájem nepožádal. Žadatelka má zájem o pozemek za účelem výstavby rodinného domu doporučili prodej pozemku p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy paní Barboře Sobotové za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 2 se zdrželi

7 Strana č. 7 / Prodej pozemku p. č. 4470, zahrada o výměře 186 m 2 v k. ú. Žadatelé: Miloslav a Vladislava Štajncovi, bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově mezi rodinnými domy. Jedná se o travnatý porost v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si pozemek odkoupit za účelem rozšíření zahrady (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen doporučili prodej pozemku p. č v k. ú. manželům Štajncovým za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 16. Prodej části pozemku p. č. 4059/1, trvalý travní porost o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: 1) David a Petra Koubovi, bytem xxx (žádost podána ) 2) Václav a Marta Volní, bytem xxx (žádost podána ) 3) Ing. Jan a Kamila Stárkovi, bytem xxx (žádost podána ) Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově podél hlavní silnice I/9. Prodej tohoto pozemku byl odložen do doby schválení nového územního plánu. Jedná se o travnatý porost včetně náletových dřevin. Větší část pozemku je pronajatá vlastníkům rodinných domů za účelem rozšíření zahrádek. V současné době žádají o odkup 3 vlastníci RD. doporučili prodej části pozemku p. č. 4059/1 v k. ú. manželům Koubovým, Volným a Stárkovým za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 17. Prodej části pozemku p. č. 3723/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Gabriela a Slavomír Hávovi, bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově. Jedná se o komunikaci - ulice Husova. Žadatelé mají zájem o odkoupení travnaté části pozemku (tato část pozemku není ze strany města udržována), který přiléhá ke komunikaci a tím si rozšířit a oplotit zahradu. (žádost podána ).

8 Strana č. 8 / 13 doporučili prodej části pozemku p. č. 3723/1 v k. ú. manželům Hávovým za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 14 pro 0 proti 0 se zdržel 18. Prodej části pozemku p. č. 5813/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Milan a Julie Ležákovi a Radek Ležák, všichni bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se po pravé straně silnice I/9 při výjezdu z České Lípy směrem na Lada. Jedná se o pozemek, kolem RD žadatelů, jehož část je zpevněná zámkovou dlažbou a slouží jako přístup k rodinnému domu. Pozemek mají v pronájmu a nyní mají zájem si ho odkoupit (žádost podána ). doporučili prodej části pozemku p. č. 5813/3 v k. ú. manželům Ležákovým a Radku Ležákovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 19. Prodej pozemku p. č. 307/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: 1) manželé Strejčkovi, bytem xxx 2) Jitka Černá, bytem xxx Pozemek p. č. 307/12 je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově. Jedná se o travnatý porost podél příjezdové cesty. Manželé Strejčkovi vlastníci rodinného domu čp. 153, mají zájem si pozemek odkoupit za účelem uskladnění dřeva (žádost podána ). Dle místního šetření se jedná o pozemek, který slouží i jako přístupová cesta k nemovitosti evidenční číslo 2 viz brána na fotografii. Po výzvě má o pozemek zájem i majitelka chaty eč. 2 za účelem zajištění přístupu (žádost podána ). doporučili prodej pozemku p. č. 307/12 v k. ú. Žizníkov takto: spodní část o výměře cca 50 m 2 prodat manželům Strejčkovým a zbývající část paní Jitce Černé tak, aby byl zajištěn

9 Strana č. 9 / 13 přístup k nemovitosti eč. 2 za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 20. Prodej pozemků p. č. 5786/223, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 286 m 2, p. č. 5786/224, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 a p. č. 5786/225, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 vše v k. ú. Žadatel: CPI BYTY, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1601/47, Praha 1, IČ: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě. Jedná se o veřejné prostranství kolem panelového domu čp a 2160 na sídlišti Sever. Pozemek za domem je zatravněn a u silnice lemován vzrostlými stromy, na pozemcích před vchody asfaltový povrch (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 9. září 2013 trvali na svém původním doporučení ze dne prodat části pozemku p. č. 5786/1 o výměře cca 800 m 2 v k. ú. společnosti CPI BYTY, a. s. za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (stavební pozemek) + náklady za zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. doporučili prodej pozemků p. č. 5786/223, 5786/224 a 5786/225 o celkové výměře 316 m 2 v k. ú. dle předloženého geometrického plánu společnosti CPI BYTY, a.s. za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 21. Prodej pozemku p. č. 1338/153, orná půda o výměře 343 m 2 v k. ú. Žadatel: Jiří Bayer, bytem xxx Pozemek p. č. 1338/153 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Kinského. Jedná se o travnatý porost podél příjezdové cesty, který se v minulosti neprodal jako stavební pozemek z důvodu vedení plynového zařízení společnosti RWE. Žadatel má zájem si pozemek odkoupit za účelem výstavby rodinného domu. K žádosti přikládá stanoviska stavebního úřadu a společnosti RWE (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 1338/153 v k. ú. Jiřímu Bayerovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy s tím, že na příští jednání bude

10 Strana č. 10 / 13 předložena kupní smlouva se všemi podmínkami pro případ, že zde RD nepůjde umístit a následně bude návrh na prodej předložen na ZM. HLASOVÁNÍ: 11 pro 3 proti 0 se zdrželo PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD SEVER 22.Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov, nebytové prostory o celkové výměře 263 m 2, Dobranov čp. 14 zapůjčení nebytových prostor Záměr zveřejněn Oddělení technické správy majetku předkládá žádost Osadního výboru obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov v zastoupení předsedy Osadního výboru pana Vítězslava Neumanna ze dne Oddělení technické správy uvádí: Jedná se o nebytové prostory v Dobranově čp. 14: taneční sál 152,50 m 2 výčep + sklad. 11,00 m 2 WC 2x 18,00 m 2 kotelna...7,00 m 2 kuchyň...16,50 m 2 šatna...10,00 m 2 kancelář..48,00 m 2 V současné době jsou tyto prostory neobsazené a využívá je Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov schválený Zastupitelstvem města dne pod. č. usn. 450/2013 bezplatně 1x za měsíc pro své schůze s občany. A dále tyto prostory město ČL užívá pro potřeby volební místnosti Provoz těchto prostor hradí ze schváleného rozpočtu Osadního výboru Dobranov, který byl pro tyto potřeby vytvořen a schválen ZM dne doporučili zapůjčení nebytových prostor v objektu čp. 14 v Dobranově o celkové výměře 263 m 2 Osadnímu výboru obcí Vlčí důl, Vítkov, Dobranov, za účelem pořádání tanečních zábav, plesů, akcí pro děti, besed osadního výboru s občany a jiných kulturních akcí na dobu určitou od za uvedených podmínek: - pronajímatel si na své náklady zajistí úklid a přípravu sálu. - umožnění využití uvedený prostor pro potřeby města ČL(volby atd..) 23. Most k naději, IČ , nebytové prostory o celkové výměře 263 m 2, Žižkova 231 žádost o pronájem (umístění K-centra) Záměr zveřejněn Oddělení technické správy majetku předkládá žádost o.s. Most naději, IČ ,

11 Strana č. 11 / 13 zastoupeno panem Lubomírem Šlapkou statutárním zástupcem a výkonným ředitelem ze dne , ve které uvádí: Žádáme o pronájem nebytových prostor č. 332,338 a 347 v Žižkově ulici č.p v příloze (viz příloha č. 1 materiálu): popis činnosti a záměr v objektu OTSM uvádí: V současné době má organizace Most k naději, o. s., Most, IČ: uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2006 ze dne a dodatku č. 1 ze dne na nebytové prostory v ulici Hálkova čp za těchto podmínek: doba nájmu: od na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou účel pronájmu: provozování K- centra (centra pro drogové závislosti) cena nájmu: 106,30 Kč ročně + valorizace a služby doporučili tento bod odložit na příští jednání a zajistit stanovisko investičního oddělení a památkové péče. 24. Žádost o pronájem nebytových prostor Jeřábkovo nám. 456 o celkové výměře 65,07 m 2 - celkem 3 zájemci: Záměr zveřejněn Jedná se tyto nebytové prostory v I. nazd. podl. v objektu Jeřábkovo nám. čp. 456 v České Lípě o této výměře: prodejna ,96 m 2 prodejna ,36 m 2 sklad ,00 m 2 soc. zařízení ,90 m 2 výloha ,85 m 2 doporučili uzavřít nájemní smlouvu se zájemcem č. 1 Firma OVEO s.r.o., se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7, IČ: na nebytové prostory Jeřábkovo náměstí 456 o výměře 65,07 m 2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem pořádání výstav a prezentací a ateliér s vlastní tvorbou, dále prodejny s uměleckými předměty z jiných ateliérů a dílen za cenu nájemného ve výši: - prodejna, kancelář1 701,- Kč/m 2 /rok - sklad 638,- Kč/m 2 /rok - WC + soc. zařízení 319,- Kč/m 2 /rok tj. ročně Kč ,- bez DPH + valorizace a služby 25. Ing. Aleš Zub Drogerie Z&Z, IČ nebytové prostory Komenského ul o výměře 81,9m 2 žádost o schválení podnájmu Pan Ing. Aleš Zub má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování prodejny drogerie o celkové výměře

12 Strana č. 12 / 13 81,9 m 2 za těchto podmínek: - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby doporučili udělit souhlas k podnájmu nebytových prostor čp ul. Komenského a to za stejných podmínek nájemní smlouvy s panem Ing. Alešem Zubem s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro nového podnájemce: Ky Pham Van, náměstí Míru 59, Domažlice-Město, IČ HLASOVÁNÍ: 13 pro 0 proti 1 se zdržel Oddělení technické správy majetku RK Kouba 26. Jan Starovič, DiS, Smetanova 890,, IČO nebytové prostory v ul. Pivovarská 3157 o výměře 14 m 2 ukončení nájemní smlouvy Pan Starovič, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2013 ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 14 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu kancelář - cena nájmu roční nájemné ve výši 9.674,- bez DPH + valorizace a služby Finanční odbor neeviduje ke dni žádný dluh. vzali na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Úsek prodejů a pronájmů ORMI 27. Helena Kotrmanová, bytem xxx žádost o pronájem pozemku p. č. 348/4 o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov - za účelem rozšíření zahrady u rekreační chaty Záměr zveřejněn: Jedná se o pozemek p. č. 348/4 o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa. doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu (pachtu), uzavření nájmu (pachtu) na pozemek p. č. 348/4 o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov s Helenou Kotrmanovou za těchto podmínek: - doba nájmu (pachtu) na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu (pachtu) rozšíření zahrady u rekreační chaty - cena nájmu (pachtu) 10,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínka dodržení podmínek stanovených správcem lesních pozemků společnosti Městské lesy: 1) pozemek bude sloužit pouze pro účely rekreace u příměstských lesů

13 Strana č. 13 / 13 2) na pronajatém pozemku nebudou prozatím zřizovány žádné trvalé stavby (chatky, pevné bazény atd.) 28. Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat v majetku města - úprava Rada města na svém jednání dne pod č. usnesení 839/2013 schválila pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby. - viz příloha č. 2 materiálu Město obdrželo doporučení od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne viz příloha č. 3 materiálu na úpravu některých článků. doporučili schválit úpravu pravidel pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby, tj.: - čl. II. odst. 2 - změna doby zveřejnění záměru na nejméně 60 dnů. - čl. II. odst. 10 vypuštění článku z důvodu, že metodika se vztahuje pouze na pozemky uvedené v příloze a není nutné definovat zvláštní případy Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí JUDr. Jana Zejdová místopředsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 109.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ODSTOUPENÍ OD UZAVŘENÍ PACHTOVNÍ SMLOUVY : odstoupení manželů Xxxx bytem Stříbro, Revoluční Xxxx

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE A UKLÁDÁ : Příloha č. 01 Usnesení 09. Rady města Stříbra ze dne 09.03.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ POZEMKŮ: záměr propachtování poz.p.č.1788/7 zahrada

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014)

USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 45. Rady města Stříbra ze dne 112016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Xxxx, nar. Xxxx bytem

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Město Broumov Majetkové záležitosti

Město Broumov Majetkové záležitosti Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se určeno RM č. 8 k jednání dne 21.2. 2011 Předloženo RM dne 18.2.2011 MK 14.2.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 3 Rady města Stříbra ze dne 103.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: ukončení nájemní smlouvy č.105436/2012 na pronájem

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 07.12016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: ukončení nájemní smlouvy uzavřené s p. Xxxx č. 105421/2011 na

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 1 Rady města Stříbra ze dne 105.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : VII. ZMĚNA NÁJEMNÍ SMLOUVY: Žádost o uzavření Dodatku č. 1 na pronájem poz.p.č.190/48 o výměře

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 40603/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 12. prosince 2016

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 8/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 16 ze dne 14.01.2015 Návrh výpovědi z nájemní smlouvy č. 2957004813 ze dne 10.6.2013, včetně všech dodatků, s MgA. Gabrielou Kontra,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Usnesení z 14. jednání

Usnesení z 14. jednání 1 Usnesení z 14. jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konané dne 11.1.2012 KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRŮ V MAJETKOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH UKM/14/VŘ/2012 Výběrové

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 13.01.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMM Přítomni: Mgr. Josef Hrstka František Kadeřábek

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : 1 Příloha č. 1 RADA MĚSTA SCHVALUJE : MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ: záměr pronájmu poz.p.č. 3305/1 o výměře 183m 2 zahrada kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky u rod. domku čp.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více