Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem."

Transkript

1 Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše Horáková, Otomar Němeček, Jan Dvořák, Petr Pirunčík Omluveni: Ing. Anna Kobosilová, Nepřítomni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: JUDr. Jana Zejdová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:30 hodin. Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY PRONÁJMY Na vlastní žádost vystoupil žadatel o pronájem nebytových prostor p. Jan Lukeš - viz bod č. 23 pronájmy a seznámil členy výboru se svým příspěvkem. 1. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 5292/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města (od ) a nachází se v České Lípě mezi ulicemi Tovární a Svatopluka Čecha. Jedná se o nevyužívaný travnatý pozemek, který má zájem si žadatelka odkoupit za účelem vjezdu, parkování a odstavování vozidel. Dle místního šetření se na pozemku nachází 3 zahrádky, které jsou oploceny a není na ně sjednán žádný nájemní vztah (žádost podána ). Po prověření nepovoleného oplocení Městskou policií se dostavili uživatelé zahrádek s tím, že pozemky užívají (nebo jejich předchůdci) již od roku 1987 (kdy byly ve vlastnictví Vagónky) na základě písemného souhlasu až do současné doby. Mají zájem si zahrádky odkoupit (žádosti podány ). Další žádost o část stejného pozemku, ale v jiné části (mezi a za garážemi) byla doručena (další nájemníci bytových domů si zde vybudovali zahrádku). doporučili tento bod odložit a seznámit uživatele zahrádek se vzniklou situací. 2. Záměr prodeje pozemků p. č. 5292/56, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a p. č. 5292/57, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 vše v k. ú. Pozemek p. č. 5292/56 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Svatopluka Čecha. Jedná se o pozemek, který byl převeden Hospodářskou smlouvou ze dne z Vagónky na město. Manželé Sovovi si na tomto pozemku postavili garáž (vlastnictví přiznáno soudním rozhodnutím ze dne ). Dále se obrátili na město a

2 Strana č. 2 / 13 žádali bezúplatný převod pozemku pod garáží, ale rada města v té době převod nedoporučila. Následně se prodejem zabývala komise pro prodej nemovitostí dne , která doporučila prodej pozemku za cenu ve výši 350,- Kč/m 2. Žadatelé zřejmě nereagovali a opětovně byli vyzváni k aktualizaci své žádosti dne Dne manželé Sovovi sdělili městu, že žádají o bezúplatný převod pozemku, nebo prodej za cenu platnou v roce 1989 viz přílohy. V současné době byli vyzváni k odkoupení pozemku, žádost podali s ohledem na předchozí skutečnosti na bezúplatný převod ( ). nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5292/56 v k. ú., ale doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 5292/56 a 5292/57 v k. ú., jedná se o pozemky pod garážemi. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 173, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 197 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Pozemek p. č. 173 je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě u příjezdové komunikace. Jedná se o volné prostranství porostlé vzrostlými stromy. Žadatel má zájem si pozemek odkoupit za účelem parkování osobního vozu. V sousedství nevlastní žádné nemovitosti (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 173 v k. ú. Dolní Libchava, jedná se o veřejné prostranství. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 182/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u hlavní komunikace. Jedná se o travnatý porost se stavbou udírny nezjištěného původu. Žadatel má zájem odkoupit pozemek za účelem stavby jednoduchého přístřešku odpočívadla při cestě vedoucí úvozem od Písečné k Šidlovu (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 182/3 v k. ú. Písečná u Dobranova, jedná se o veřejné prostranství. HLASOVÁNÍ: 13 pro 1 proti 0 se zdrželo 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 266, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v centru České Lípy. Jedná se o volné prostranství mezi domy v Klášterní ulici Žadatelé vlastní sousední dům čp. 244 a žádají o

3 Strana č. 3 / 13 prodej tohoto pozemku, na kterém chtějí vybudovat parkoviště se zachováním průjezdu k ostatním nemovitostem (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 266 v k. ú., pozemek slouží jako přístup k několika soukromým nemovitostem. 6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/235, orná půda o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem mezi jednotlivými RD v ulici Salusova. Jedná se o travnatý pozemek, o který mají zájem dva žadatelé za účelem zřízení zahrádky (žádosti podány ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/235 v k. ú., jedná se o průchod mezi RD. 7. Záměr prodeje pozemků p. č. 98, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m 2 včetně objektu pro administrativu čp. 22, p. č. 99, zahrada o výměře 623 m 2, p. č. 100, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici při hlavní silnici u vjezdu do společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o. Jedná se o travnaté pozemky včetně objektu čp. 22, který město vykoupilo pro zajištění výstavby obchvatu České Lípy. Pozemky má zájem odkoupit společnost Fehrer Bohemia za účelem zřízení parkoviště pro své zaměstnance (žádost podána ). doporučili tento bod odložit na příští jednání a vyzvat žadatele k doložení platné projektové dokumentace obchvatu, aby bylo zřejmé, jaké pozemky nebo jejich části lze prodat. 8. Záměr prodeje objektu občanské vybavenosti čp. 97 na pozemku p. č. 117 včetně pozemku p. č. 117, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 522 m 2 v k. ú. Objekt čp. 97 je vlastnictví města a nachází se v České Lípě na hlavní třídě Jindřicha z Lipé. Jedná se o dvoupodlažní objekt, v přízemí jsou 2 nebytové prostory a v prvním patře 4 byty. Do současné doby má o tento dům zájem 6 žadatelů (od roku ) Objekt čp. 97 na parcele č. 117 v ulici Jindřicha z Lipé se nachází v památkově chráněném území v bloku domů se vstupní fasádou orientovanou do ulice Jindřicha

4 Strana č. 4 / 13 z Lipé. V současné době jsou v domě volné dva byty a to 2+1 o rozloze 112 m 2 od 1/2012 a 2+1 o rozloze 58 m 2 od 6/2013. Zbývající dva bytové prostory jsou v současné době pronajaty. V přízemí jsou dva nebytové prostory. Nebytové prostory jsou dlouhodobě pronajímány s předpokladem dalšího užívání. Volné byty se nedaří dlouhodobě pronajmout z důvodu vysokých nákladů na provoz. Na objektu probíhá dlouhodobá pravidelná údržba s výhledem na rekonstrukci a modernizaci v částce cca 2 mil. Kč. V horizontu 5-ti let by bylo vhodné provést výměnu stávajících otvorových výplní a rozvodů vody. V letošním roce 2014 bude nutná oprava boční zdi sousedící s vedlejším objektem v částce cca ,- Kč. projednávali záměr prodeje objektu čp. 97 v k. ú. a nepřijali žádné usnesení. HLASOVÁNÍ: 1 pro 7 proti 6 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 9. Záměr prodeje pozemků p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a část p. č. 5499/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 877 m 2 vše v k. ú. Pozemky p. č. 1376/8 a 5499/1jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Jedná se částečně o travnatý porost a částečně o vstup a příjezd k rodinnému domu žadatelů. Manželé Kadlečkovi mají zájem si o tyto pozemky rozšířit zahradu a zajistit přístup a vjezd ke svému RD. Pozemky mají v pronájmu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 1376/8 a 5499/1 v k. ú. s podmínkou zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - veřejného osvětlení. 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 295/1, lesní pozemek o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek p. č. 295/1 je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově. Jedná se o vzrostlý les. Žadatel společnost Solar - má zájem si část tohoto pozemku odkoupit za účelem rozšíření svých podnikatelských aktivit (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 295/1 v k. ú. Žizníkov, jedná se o souvislé lesní porosty.

5 Strana č. 5 / 13 PRODEJE 11. Prodej pozemků p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m 2 a p. č. 1376/13, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 426 m 2 vše v k. ú. Žadatelé: 1) Zdenek Mihoč, bytem xxx (žádost podána ) 2) David a Lenka Kadlečkovi, bytem xxx (žádost podána ) 3) Ing. Jiří a Ing. Dita Šmahelovi, bytem xxx (žádost podána ) Pozemky p. č. 1376/6 a 13 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Prodej těchto pozemků byl odložen do doby schválení nového územního plánu. Jedná se o travnatý porost se vzrostlými smrky po obvodu. Manželé Kadlečkovi vlastní sousední rodinný dům a mají zájem si o tyto pozemky rozšířit zahradu. Pozemky mají v pronájmu. Další žadatelé mají zájem zde postavit rodinný dům. doporučili tento bod odložit na příští jednání a informovat žadatele o snížení výměr pozemků. HLASOVÁNÍ: 13 pro 0 proti 1 se zdržel 12. Prodej pozemků p. č. 1424, trvalý travní porost o výměře m 2 a p. č. 1427/3, trvalý travní porost o výměře 377 m 2 vše v k. ú. Žadatelé: 1) Ing. Michal Kajlík, bytem xxx (žádost podána ) 2) Zbyněk Holan, bytem xxx (žádost podána ) Pozemky p. č a 1427/3 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v blízkosti nákupního centra Paráda. Jedná se o pruh travnatého porostu podél silnice. Prodej těchto pozemků byl odložen do doby schválení nového územního plánu. O pozemek mají zájem dva žadatelé za účelem výstavby rodinného domu. doporučili tento bod odložit na příští jednání a informovat žadatele o snížení výměr pozemků.

6 Strana č. 6 / Prodej pozemků p. č. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 458 m 2, p. č. 466/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 449 m 2 a p. č. 466/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 183 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelé: 1) Lipea, s.r.o., se sídlem Klášterní 245,, IČ: (žádost podána ) 2) Iva a Miloš Stupkovi, bytem xxx (žádost podána ) 3) Petr Pilecký, bytem xxx (žádost podána ) Pozemky p. č. 63/1, 466/1 a 466/3 jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích za kaplí. Jedná se o travnatý porost, slouží jako veřejné prostranství. Prodej těchto pozemků byl odložen do doby schválení nového územního plánu. První dva žadatelé mají zájem zde postavit rodinný domek a p. Pilecký má zájem pozemky pouze sekat a zachovat zde zeleň. doporučili tento bod odložit na příští jednání a informovat žadatele o snížení výměr pozemků. 14. Prodej pozemku p. č. 34, trvalý travní porost o výměře 964 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelka: Barbora Sobotová, bytem xxx (žádos podána ) Pozemek p. č. 34 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za bývalou MŠ. Jedná se o oplocený travnatý porost se vzrostlými stromy. Prodej tohoto pozemku byl odložen do doby schválení nového územního plánu. Do roku 2008 byl pozemek pronajat společnosti MODUS, která vlastnila i přilehlý objekt. Současný vlastník domu (Real Invest) o pronájem nepožádal. Žadatelka má zájem o pozemek za účelem výstavby rodinného domu doporučili prodej pozemku p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy paní Barboře Sobotové za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 2 se zdrželi

7 Strana č. 7 / Prodej pozemku p. č. 4470, zahrada o výměře 186 m 2 v k. ú. Žadatelé: Miloslav a Vladislava Štajncovi, bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově mezi rodinnými domy. Jedná se o travnatý porost v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si pozemek odkoupit za účelem rozšíření zahrady (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen doporučili prodej pozemku p. č v k. ú. manželům Štajncovým za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 16. Prodej části pozemku p. č. 4059/1, trvalý travní porost o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: 1) David a Petra Koubovi, bytem xxx (žádost podána ) 2) Václav a Marta Volní, bytem xxx (žádost podána ) 3) Ing. Jan a Kamila Stárkovi, bytem xxx (žádost podána ) Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově podél hlavní silnice I/9. Prodej tohoto pozemku byl odložen do doby schválení nového územního plánu. Jedná se o travnatý porost včetně náletových dřevin. Větší část pozemku je pronajatá vlastníkům rodinných domů za účelem rozšíření zahrádek. V současné době žádají o odkup 3 vlastníci RD. doporučili prodej části pozemku p. č. 4059/1 v k. ú. manželům Koubovým, Volným a Stárkovým za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 17. Prodej části pozemku p. č. 3723/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Gabriela a Slavomír Hávovi, bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově. Jedná se o komunikaci - ulice Husova. Žadatelé mají zájem o odkoupení travnaté části pozemku (tato část pozemku není ze strany města udržována), který přiléhá ke komunikaci a tím si rozšířit a oplotit zahradu. (žádost podána ).

8 Strana č. 8 / 13 doporučili prodej části pozemku p. č. 3723/1 v k. ú. manželům Hávovým za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 14 pro 0 proti 0 se zdržel 18. Prodej části pozemku p. č. 5813/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Milan a Julie Ležákovi a Radek Ležák, všichni bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se po pravé straně silnice I/9 při výjezdu z České Lípy směrem na Lada. Jedná se o pozemek, kolem RD žadatelů, jehož část je zpevněná zámkovou dlažbou a slouží jako přístup k rodinnému domu. Pozemek mají v pronájmu a nyní mají zájem si ho odkoupit (žádost podána ). doporučili prodej části pozemku p. č. 5813/3 v k. ú. manželům Ležákovým a Radku Ležákovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 19. Prodej pozemku p. č. 307/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: 1) manželé Strejčkovi, bytem xxx 2) Jitka Černá, bytem xxx Pozemek p. č. 307/12 je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově. Jedná se o travnatý porost podél příjezdové cesty. Manželé Strejčkovi vlastníci rodinného domu čp. 153, mají zájem si pozemek odkoupit za účelem uskladnění dřeva (žádost podána ). Dle místního šetření se jedná o pozemek, který slouží i jako přístupová cesta k nemovitosti evidenční číslo 2 viz brána na fotografii. Po výzvě má o pozemek zájem i majitelka chaty eč. 2 za účelem zajištění přístupu (žádost podána ). doporučili prodej pozemku p. č. 307/12 v k. ú. Žizníkov takto: spodní část o výměře cca 50 m 2 prodat manželům Strejčkovým a zbývající část paní Jitce Černé tak, aby byl zajištěn

9 Strana č. 9 / 13 přístup k nemovitosti eč. 2 za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 20. Prodej pozemků p. č. 5786/223, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 286 m 2, p. č. 5786/224, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 a p. č. 5786/225, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 vše v k. ú. Žadatel: CPI BYTY, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1601/47, Praha 1, IČ: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě. Jedná se o veřejné prostranství kolem panelového domu čp a 2160 na sídlišti Sever. Pozemek za domem je zatravněn a u silnice lemován vzrostlými stromy, na pozemcích před vchody asfaltový povrch (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 9. září 2013 trvali na svém původním doporučení ze dne prodat části pozemku p. č. 5786/1 o výměře cca 800 m 2 v k. ú. společnosti CPI BYTY, a. s. za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (stavební pozemek) + náklady za zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. doporučili prodej pozemků p. č. 5786/223, 5786/224 a 5786/225 o celkové výměře 316 m 2 v k. ú. dle předloženého geometrického plánu společnosti CPI BYTY, a.s. za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 21. Prodej pozemku p. č. 1338/153, orná půda o výměře 343 m 2 v k. ú. Žadatel: Jiří Bayer, bytem xxx Pozemek p. č. 1338/153 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Kinského. Jedná se o travnatý porost podél příjezdové cesty, který se v minulosti neprodal jako stavební pozemek z důvodu vedení plynového zařízení společnosti RWE. Žadatel má zájem si pozemek odkoupit za účelem výstavby rodinného domu. K žádosti přikládá stanoviska stavebního úřadu a společnosti RWE (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 1338/153 v k. ú. Jiřímu Bayerovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy s tím, že na příští jednání bude

10 Strana č. 10 / 13 předložena kupní smlouva se všemi podmínkami pro případ, že zde RD nepůjde umístit a následně bude návrh na prodej předložen na ZM. HLASOVÁNÍ: 11 pro 3 proti 0 se zdrželo PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD SEVER 22.Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov, nebytové prostory o celkové výměře 263 m 2, Dobranov čp. 14 zapůjčení nebytových prostor Záměr zveřejněn Oddělení technické správy majetku předkládá žádost Osadního výboru obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov v zastoupení předsedy Osadního výboru pana Vítězslava Neumanna ze dne Oddělení technické správy uvádí: Jedná se o nebytové prostory v Dobranově čp. 14: taneční sál 152,50 m 2 výčep + sklad. 11,00 m 2 WC 2x 18,00 m 2 kotelna...7,00 m 2 kuchyň...16,50 m 2 šatna...10,00 m 2 kancelář..48,00 m 2 V současné době jsou tyto prostory neobsazené a využívá je Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov schválený Zastupitelstvem města dne pod. č. usn. 450/2013 bezplatně 1x za měsíc pro své schůze s občany. A dále tyto prostory město ČL užívá pro potřeby volební místnosti Provoz těchto prostor hradí ze schváleného rozpočtu Osadního výboru Dobranov, který byl pro tyto potřeby vytvořen a schválen ZM dne doporučili zapůjčení nebytových prostor v objektu čp. 14 v Dobranově o celkové výměře 263 m 2 Osadnímu výboru obcí Vlčí důl, Vítkov, Dobranov, za účelem pořádání tanečních zábav, plesů, akcí pro děti, besed osadního výboru s občany a jiných kulturních akcí na dobu určitou od za uvedených podmínek: - pronajímatel si na své náklady zajistí úklid a přípravu sálu. - umožnění využití uvedený prostor pro potřeby města ČL(volby atd..) 23. Most k naději, IČ , nebytové prostory o celkové výměře 263 m 2, Žižkova 231 žádost o pronájem (umístění K-centra) Záměr zveřejněn Oddělení technické správy majetku předkládá žádost o.s. Most naději, IČ ,

11 Strana č. 11 / 13 zastoupeno panem Lubomírem Šlapkou statutárním zástupcem a výkonným ředitelem ze dne , ve které uvádí: Žádáme o pronájem nebytových prostor č. 332,338 a 347 v Žižkově ulici č.p v příloze (viz příloha č. 1 materiálu): popis činnosti a záměr v objektu OTSM uvádí: V současné době má organizace Most k naději, o. s., Most, IČ: uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2006 ze dne a dodatku č. 1 ze dne na nebytové prostory v ulici Hálkova čp za těchto podmínek: doba nájmu: od na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou účel pronájmu: provozování K- centra (centra pro drogové závislosti) cena nájmu: 106,30 Kč ročně + valorizace a služby doporučili tento bod odložit na příští jednání a zajistit stanovisko investičního oddělení a památkové péče. 24. Žádost o pronájem nebytových prostor Jeřábkovo nám. 456 o celkové výměře 65,07 m 2 - celkem 3 zájemci: Záměr zveřejněn Jedná se tyto nebytové prostory v I. nazd. podl. v objektu Jeřábkovo nám. čp. 456 v České Lípě o této výměře: prodejna ,96 m 2 prodejna ,36 m 2 sklad ,00 m 2 soc. zařízení ,90 m 2 výloha ,85 m 2 doporučili uzavřít nájemní smlouvu se zájemcem č. 1 Firma OVEO s.r.o., se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7, IČ: na nebytové prostory Jeřábkovo náměstí 456 o výměře 65,07 m 2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem pořádání výstav a prezentací a ateliér s vlastní tvorbou, dále prodejny s uměleckými předměty z jiných ateliérů a dílen za cenu nájemného ve výši: - prodejna, kancelář1 701,- Kč/m 2 /rok - sklad 638,- Kč/m 2 /rok - WC + soc. zařízení 319,- Kč/m 2 /rok tj. ročně Kč ,- bez DPH + valorizace a služby 25. Ing. Aleš Zub Drogerie Z&Z, IČ nebytové prostory Komenského ul o výměře 81,9m 2 žádost o schválení podnájmu Pan Ing. Aleš Zub má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování prodejny drogerie o celkové výměře

12 Strana č. 12 / 13 81,9 m 2 za těchto podmínek: - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby doporučili udělit souhlas k podnájmu nebytových prostor čp ul. Komenského a to za stejných podmínek nájemní smlouvy s panem Ing. Alešem Zubem s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro nového podnájemce: Ky Pham Van, náměstí Míru 59, Domažlice-Město, IČ HLASOVÁNÍ: 13 pro 0 proti 1 se zdržel Oddělení technické správy majetku RK Kouba 26. Jan Starovič, DiS, Smetanova 890,, IČO nebytové prostory v ul. Pivovarská 3157 o výměře 14 m 2 ukončení nájemní smlouvy Pan Starovič, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2013 ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 14 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu kancelář - cena nájmu roční nájemné ve výši 9.674,- bez DPH + valorizace a služby Finanční odbor neeviduje ke dni žádný dluh. vzali na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Úsek prodejů a pronájmů ORMI 27. Helena Kotrmanová, bytem xxx žádost o pronájem pozemku p. č. 348/4 o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov - za účelem rozšíření zahrady u rekreační chaty Záměr zveřejněn: Jedná se o pozemek p. č. 348/4 o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa. doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu (pachtu), uzavření nájmu (pachtu) na pozemek p. č. 348/4 o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov s Helenou Kotrmanovou za těchto podmínek: - doba nájmu (pachtu) na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu (pachtu) rozšíření zahrady u rekreační chaty - cena nájmu (pachtu) 10,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínka dodržení podmínek stanovených správcem lesních pozemků společnosti Městské lesy: 1) pozemek bude sloužit pouze pro účely rekreace u příměstských lesů

13 Strana č. 13 / 13 2) na pronajatém pozemku nebudou prozatím zřizovány žádné trvalé stavby (chatky, pevné bazény atd.) 28. Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat v majetku města - úprava Rada města na svém jednání dne pod č. usnesení 839/2013 schválila pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby. - viz příloha č. 2 materiálu Město obdrželo doporučení od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne viz příloha č. 3 materiálu na úpravu některých článků. doporučili schválit úpravu pravidel pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby, tj.: - čl. II. odst. 2 - změna doby zveřejnění záměru na nejméně 60 dnů. - čl. II. odst. 10 vypuštění článku z důvodu, že metodika se vztahuje pouze na pozemky uvedené v příloze a není nutné definovat zvláštní případy Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí JUDr. Jana Zejdová místopředsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více