Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY"

Transkript

1 Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková, Otomar Němeček Omluveni: Roman Málek, Jan Dvořák, Jaroslav Ulbrich Nepřítomni:Petr Pirunčík, Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 16:50 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Po zahájení byly projednány termíny na rok 2014: Odsouhlasené termíny: , , , , , , vždy od 16:00 hod. 1. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 5292/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města (od ) a nachází se v České Lípě mezi ulicemi Tovární a Svatopluka Čecha. Jedná se o nevyužívaný travnatý pozemek, který má zájem si žadatelka odkoupit za účelem vjezdu, parkování a odstavování vozidel. Dle místního šetření se na pozemku nachází 3 zahrádky, které jsou oploceny a není na ně sjednán žádný nájemní vztah viz foto (žádost podána ). Po prověření nepovoleného oplocení Městskou policií se dostavili uživatelé zahrádek s tím, že pozemky užívají (nebo jejich předchůdci) již od roku 1987 (kdy byly ve vlastnictví Vagónky) na základě písemného souhlasu až do současné doby. Mají zájem si zahrádky odkoupit (žádosti podány ). Další žádost o část stejného pozemku, ale v jiné části (mezi a za garážemi) byla doručena (další nájemníci bytových domů si zde vybudovali zahrádku) nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5292/2 v k. ú., na základě místního šetření členové doporučili ORMI dát podnět na stavební úřad na prošetření umístění nepovolených staveb na tomto pozemku, dále doporučili vyzvat vlastníky 2 garáží k odkoupení pozemků pod stavbami.

2 Strana č. 2 / Záměr prodeje části pozemku p. č. 167/2, trvalý travní porost o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Stará Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se ve Staré Lípě. Jedná se o travnatý porost včetně náletových dřevin. Žadatelka má zájem o odkoupení části pozemku za účelem výstavby rodinného domu, nabízí technickou, případně i finanční pomoc na zpevnění příjezdové komunikace (žádost podána ). Po vytyčení hranic pozemků bylo zjištěno, že na pozemky p. č. 166 a 167/2 byla navezena zemina sousedním vlastníkem pozemku a bude nutné vybudovat opěrnou zeď. Na tento stav byl upozorněn stavební úřad a bylo zahájeno řízení o odstranění doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 167/2 v k. ú. Stará Lípa odložit do doby odstranění navážky na pozemku a stavby opěrné zdi. 3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 457/18, orná půda o výměře cca 60 m 2 z celkové výměry 129 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích u České Lípy. Jedná se o pruh travnatého pozemku před zahrádkami. Vlastníci jedné zahrádky mají zájem si část pozemku před svou zahrádkou, který 10 let udržují, odkoupit (žádost podána ) nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 457/18 v k. ú. Okřešice u České Lípy, doporučili pozemek ponechat ve vlastnictví města pro případné rozšíření komunikace. 4. Záměr prodeje pozemků p. č. 553, trvalý travní porost o výměře 857 m 2 a p. č. 554, lesní pozemek o výměře m 2 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy Pozemky p. č. 553 a 554 jsou ve vlastnictví města, jedná se o zalesněnou plochu mezi obcí Sosnová a nově vybudovanou silnicí směrem na Prahu. O prodej žádá vlastník rodinného domu čp. 203, jehož zahrada na tento les navazuje a on by chtěl zachovat vzrostlý les jako protihlukovou bariéru (žádost podána ) nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 553 a 554 v k. ú. Sosnová u, město má zájem lesní pozemek udržovat. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 1338/153, orná půda o výměře 343 m 2 v k. ú. Česká Lípa

3 Strana č. 3 / 12 Pozemek p. č. 1338/153 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Kinského. Jedná se o travnatý porost podél příjezdové cesty, který se v minulosti neprodal jako stavební pozemek z důvodu vedení plynového zařízení společnosti RWE. Žadatel má zájem si pozemek odkoupit za účelem výstavby rodinného domu. K žádosti přikládá stanoviska stavebního úřadu a společnosti RWE (žádost podána ). Žadatel doručil další žádost se stanoviskem společnosti ČEZ Distribuce o možnosti připojení odběrného zařízení a zákresem sítí SČVK a žádá o znovuprojednání doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 1338/153 v k. ú. s tím, že se v kupní smlouvě ošetří případná rizika ohledně sítí. HLASOVÁNÍ: 8 pro 1 proti 2 se zdrželi 6. Záměr směny části pozemku p. č. 2026/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 700 m 2 z celkové výměry m 2 za pozemky p. č. 5793/5, 5793/6, 5794/2, 5794/3 a 5795/8 vše ostatní plocha o celkové výměře 1230 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa Pozemek p. č. 2026/2 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o travnatý porost kolem budovy ve vlastnictví společnosti Starlit. Pozemky p. č. 5793/5, 5793/6, 5794/2, 5794/3 a 5795/8 jsou ve vlastnictví společnosti Domov správa objektů, s.r.o., která je nabízí městu. Jedná se o zatravněné pozemky v blízkosti silnice I/9 (žádost podána ) nedoporučili záměr směny části pozemků p. č. 2026/2 za p. č. 5793/5, 5793/6, 5794/2, 5794/3 a 5795/8 vše v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 7. Záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1, o výměře m 2 a p. č. 5511/32, o výměře m 2 vše zahrada v k. ú Pozemky p. č. 5505/1 a 5511/32 jsou historickým majetkem města a nachází se v České Lípě v ulici Boženy Němcové. Jedná se o zahrádkářskou kolonii osada č. 8. Zahrádky, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí, jsou v osobním vlastnictví. Žadatel ČZS má zájem si odkoupit celé pozemky (žádost podána již v roce 2006 a obnovena ). V současné době začínají mít zájem o části pozemků i ostatní nájemci jednotlivých zahrádek (např. p. Jiří Hájek vlastní ½ zahrádky a má zájem si odkoupit od města druhou část žádost podána ) Žádosti byly odloženy do doby schválení nového územního plánu nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1 a 5511/32 v k. ú., doporučili pronájem pozemků Českému zahrádkářskému svazu. HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 0 se zdrželo

4 Strana č. 4 / Záměr prodeje pozemků p. č. 4017/1, zahrada o výměře 750 m 2 a p. č. 4017/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v u výjezdu z České Lípy na Žizníkov na konci zahrádkářské osady. Jedná se o udržovanou zahrádku včetně chatky, která je ve vlastnictví žadatelů. Žadatelé mají pozemky v pronájmu a mají zájem si je odkoupit do svého vlastnictví (žádost podána ) nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 4017/1 a 2 v k. ú., doporučili ponechat pronájem, jedná se o lokalitu pronajatých zahrádek. PRODEJE 9. Prodej objektu čp. 252 Sokolská ul., (včetně pozemku p. č. 233 o výměře 136 m 2 a p. č. 234 o výměře 44 m 2 ) Tržní cena domu dle znaleckého posudku ,-Kč Záměr prodeje za podmínek: - minimální navrhovaná cena ,- Kč - objekt lze využít v přízemí jako sídlo firmy (lékaři, služby, administrativa, obchod) a v dalších patrech pro výstavbu bytů či jiné ubytovací kapacity nebo kanceláří - objekt bude rekonstruován a uveden do provozu ve lhůtě 2 let ode dne prodeje s dodržením účelu minimálně po dobu 10 let (v případě nedodržení podmínek sankce ve výši ,- Kč) - objekt nebude využíván za účelem restauračních zařízení, heren, barů, umístění automatů apod. - prodávající si vyhrazuje právo uskutečnit na základě přijatých nabídek elektronickou aukci mezi zájemci, v níž budou přijaté nabídky považovány za předběžné nabídky koupě nemovitosti Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 27. února 2013 doporučili záměr prodeje objektu čp. 252 v k. ú. s výše uvedenými podmínkami. Záměr prodeje byl 2x zveřejněn (25.3 a ) a byla podána jedna nabídka. Dne se sešla komise pro hodnocení nabídek a doručená nabídka paní Lenky Křenkové splnila všechny podmínky zveřejněného záměru. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 9. září 2013 doporučili prodat objekt čp. 252 v k. ú. na základě podané nabídky paní Lence Křenkové za cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy. Dne paní Lenka Křenková ORMI sdělila, že od koupě objektu domu čp. 252 odstupuje.

5 Strana č. 5 / 12 Dne sdělila ORMI majitelka sousedního objektu čp. 253, že má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 233, na kterém se nachází část jejího domu. Z tohoto důvodu ORMI navrhuje projednat nejdříve tento prodej a následně opětovně nabízet objekt čp. 252 s nižší výměrou pozemku vzali na vědomí odstoupení paní Křenkové a doporučili odložit prodej objektu do doby oddělení pozemku, o který žádá majitelka sousedního domu. 10. Směna částí pozemků p. č. 3532/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 3532/30, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Žadatel: Modul W, s.r.o., Semická 2028/12, Praha 4 Modřany, IČ: Pozemek p. č. 3532/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem několika vlastníků. Žadatel má zájem o část pozemku, který by sloužil pro vjezd do myčky. Pozemek p. č. 3532/30 je ve vlastnictví žadatele, na kterém bude stavět myčku pro auta. Na přední části tohoto pozemku je vybudován chodník (žádost podána ) Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn nedoporučili směnu pozemků p. č. 3532/21 a 3532/30 v k. ú., doporučili řešit situaci pronájmem. OSTATNÍ 11. Výkup nemovitostí v areálu žst. město v k. ú Město obdrželo nabídku k odkoupení nemovitostí v areálu žst. město. Jedná se o pozemky a stavby na těchto pozemcích v centru České Lípy podél ulice Mimoňská - bývalé nádraží a pozemky přilehlé. Pro upřesnění uvádíme, že pozemky a budovy vlastní České dráhy, ale zařízení jako jsou koleje, stožáry osvětlení, zabezpečovací zařízení atd. jsou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové. Výkup těchto nemovitostí byl již projednáván na zastupitelstvu města dne , a výkup nebyl schválen za cenu ve výši ,- Kč. V současné době nám České dráhy všechny nemovitosti nabízejí znovu - dle nově zpracovaného odborného posudku jsou nemovitosti odhadnuty na ,- Kč viz

6 Strana č. 6 / 12 příloha a celková cena je navýšena o náklady spojené s prodejem - tj ,- Kč. Úhrada kupní ceny by mohla být rovnoměrně rozdělena do splátkového období tří let: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 28. května 2012 nedoporučili výkup nemovitostí v areálu žst. město v k. ú. za cenu ve výši ,- Kč s tím, že konečná částka bude dle sdělení Českých drah navýšena o náklady spojené s prodejem. Výkup byl předložen na 17. jednání zastupitelstva města dne a k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 5. září 2012 nedoporučili výkup výše uvedených nemovitostí za cenu ve výši ,- Kč, ale z důvodu strategického umístění nemovitostí a možnosti jejich využití městem k řešení zásadních otázek koncepce dopravy pověřují starostku města dále jednat se společností o možnosti snížení kupní ceny z pohledu stavu nemovitostí a pravděpodobné ekologické zátěže území. Výkup byl předložen na 19. jednání zastupitelstva města dne a nebyl schválen nedoporučili výkup nemovitostí v areálu žst. město z důvodu vysoké ceny a předpokládaných budoucích nákladů na revitalizaci pozemků vzhledem k zjištěné ekologické zátěži, doporučili zajistit odhad těchto nákladů. HLASOVÁNÍ: 9 pro 2 proti 0 se zdrželo PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku RK Kouba 12. Mototrading, spol. s r.o., IČ se sídlem Tiskařská 257/10 Praha výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Moskevská 686 o výměře 98,90 m 2 Oddělení technické správy majetku předkládá materiál ohledně ukončení smlouvy s firmou Mototrading, spol. s r.o., Tiskařská 257/10, Praha 10,108 00, IČ Firma Mototrading, spol. s r.o. má uzavřenou smlouvu č. A /2012 ze dne na pronájem nebytových prostor o výměře 98,90 m 2 za účelem zřízení a provozování prodejny jízdních kol za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH+ valorizace a služby. Čtvrtletní splátka nájemného ve výši ,- Kč má být hrazena vždy do 15. dne prvého měsíce čtvrtletí. V čl smlouvy se uvádí: "Pokud nájemce poruší povinnost, kterou mu stanoví tato smlouva, nebo poruší právní předpis ve vztahu k této smlouvě, je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s tím, že výpověď nabývá účinnosti doručením nájemci a výpovědní doba činí 7 dnů."

7 Strana č. 7 / doporučili dát výpověď ze smlouvy č. A /2012 ze dne firmě Mototrading, spol. s r.o. v souladu s čl z důvodu opakovaného porušení podmínek smlouvy, tj. neplacení nájemného dle čl Úsek prodejů a pronájmů ORMI 13. Soubory pozemků na pronájem pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pasta hospodářských zvířat - výběr nájemců Záměry zveřejněny: (termín doručení nabídek do do 13 hod.) - III (termín doručení nabídek do do 13 hod.) Byly zveřejněny níže uvedené soubory pozemků za těchto podmínek pro všechny soubory: - účel pronájmu - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby - doba pronájmu - na dobu určitou v trvání 5 let s účinností od dodržení podmínek stanovených správcem zeleně, tj. a. provedení seče travního porostu minimálně 2 x ročně s tím, že 1. seč pozemku bude provedena na základě výzvy pronajímatele v průběhu měsíce června, nejpozději v červenci b.bez souhlasu vlastníka nebude nájemce provádět zásahy do dřevin (např. nekácet stromy, keře) a)soubor pozemků v k. ú. Častolovice u České Lípy - I. (celkem výměra 9047 m 2 ) p. č. 137/13 o výměře 2894 m 2 p. č. 137/14 o výměře 5952 m 2 p. č. 150/8 o výměře 201 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 4.525,- Kč b)soubor pozemků v k. ú. Častolovice u České Lípy - II. (celkem výměra m 2 ) p. č. 158/8 o výměře 114 m 2 p. č. 158/9 o výměře 7189 m 2 p. č. 158/10 o výměře m 2 p. č. 158/11 o výměře 2973 m 2 p. č. 158/12 o výměře 7727 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč c)soubor pozemků v k. ú. - I. (celkem výměra m 2 ) p. č. 5688/1 o výměře m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč zatížení pozemku věcným břemenem včetně veškerých sítí a umožnění přístupu na pozemek za účelem jejich údržby a revizí, tj.

8 Strana č. 8 / 12 -věcné břemeno Služebnost uložení veřejného vodovodního řádu a kanalizačního výtlaku a přístup za účelem údržby a revizí, zajišťování provozu, rekonstrukcí a oprav pro Obec Horní Libchava d)soubor pozemků v k. ú. - II. (celkem výměra m 2 ) p. č. 5825/1 o výměře m 2 p. č. 5825/521 o výměře 8535 m 2 p. č. 5825/527 o výměře 9652 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč e)soubor pozemků v k. ú. - III. (celkem výměra m 2 ) část p. č o výměře 1400 m 2 část p. č o výměře 7725 m 2 p. č. 5369/1 o výměře m 2 p. č. 5369/2 o výměře 3065 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč - akceptování individuálních podmínek na pozemku p. č se nachází výskyt chráněných druhů motýlů (modrásek bahenní, modrásek očkovaný, batolec duhový a otakárek fenyklový). Údržbu pozemku nelze provádět sečením stroji, ale sekání se musí provádět kosou nebo křovinořezem a v termínu od 1. června do 10. června, nejlépe však až po začátku září. f)soubor pozemků v k. ú. Dobranov (celkem výměra m 2 ) p. č. 618 o výměře m 2 p. č. 672/14 o výměře m 2 p. č. 672/15 o výměře m 2 p. č. 672/23 o výměře 1539 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč zatížení pozemku věcným břemenem včetně veškerých sítí a umožnění přístupu na pozemek za účelem jejich údržby a revizí, tj. -u pozemku p. č. 618 věcné břemeno zřízení a provozování soustavy a právo přetínat pozemek vodiči a umísťovat v něm vedení v rozsahu GP č /2011 pro firmu ČEZ distribuce, a.s. g)soubor pozemků v k. ú. Dolní Libchava - I. (celkem výměra 5242 m 2 ) p. č. 533/6 o výměře 5242 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 2.620,- Kč h)soubor pozemků v k. ú. Dolní Libchava - II. (celkem výměra m 2 ) p. č. 533/3 o výměře 1812 m 2 p. č. 535 o výměře 4566 m 2 p. č. 536 o výměře 2020 m 2 p. č. 537 o výměře 2115 m 2 p. č. 545/2 o výměře 7124 m 2 p. č. 638/1 o výměře 3797 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč

9 Strana č. 9 / 12 i)soubor pozemků v k. ú. Heřmaničky u Dobranova (celkem výměra m 2 ) p. č. 692 o výměře 9247 m 2 p. č. 700/4 o výměře 659 m 2 p. č. 702/4 o výměře 906 m 2 p. č. 707/6 o výměře 1640 m 2 p. č. 709/4 o výměře 3961 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 8.205,- Kč j)soubor pozemků v k. ú. Lada (celkem výměra m 2 ) p. č. 136/6 o výměře 6130 m 2 p. č. 140/10 o výměře 156 m 2 p. č. 141 o výměře 1693 m 2 p. č. 143/1 o výměře m 2 p. č. 145/3 o výměře 117 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč zatížení pozemku věcným břemenem včetně veškerých sítí a umožnění přístupu na pozemek za účelem jejich údržby a revizí, tj. -u pozemku p. č. 140/10 věcné břemeno vstupu, přístupu a vjezdu ke kanalizační soustavě za účelem údržby a oprav pro firmu Severočeská energetika, a.s. -u pozemku p. č. 143/1 věcné břemeno oprav a údržby pro firmu Severočeská energetika, a.s. k)soubor pozemků v k. ú. Okřešice u České Lípy (celkem výměra m 2 ) p. č. 323 o výměře 4006 m 2 p. č. 324 o výměře 9326 m 2 p. č. 387/4 o výměře 4961 m 2 p. č. 550/7 o výměře 3419 m 2 p. č. 550/8 o výměře m 2 p. č. 556/4 o výměře m 2 p. č. 557/2 o výměře m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč zatížení pozemku věcným břemenem včetně veškerých sítí a umožnění přístupu na pozemek za účelem jejich údržby a revizí, tj. -u pozemku p. č. 550/8 věcné břemeno zřízení a provozování stavby přenosové soustavy "Vedení 400 kv V451/488, TR Babylon - TR Bezděčín" v rozsahu GP č /2013 pro firmu ČEPS, a.s. -u pozemku p. č. 557/2 věcné břemeno zřízení a provozování stavby přenosové soustavy "Vedení 400 kv V451/488, TR Babylon - TR Bezděčín" v rozsahu GP č /2013 pro firmu ČEPS, a.s. l)soubor pozemků v k. ú. Písečná u Dobranova - I. (celkem výměra 3994 m 2 ) p. č. 159 o výměře 948 m 2 p. č. 160/5 o výměře 1319 m 2 p. č. 44 o výměře 1727 m 2

10 Strana č. 10 / 12 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 1.995,- Kč m)soubor pozemků v k. ú. Písečná u Dobranova - II. (celkem výměra m 2 ) p. č. 97/3 o výměře 631 m 2 p. č. 98/2 o výměře 313 m 2 p. č. 98/3 o výměře 247 m 2 p. č. 99/1 o výměře 1834 m 2 p. č. 99/5 o výměře 290 m 2 p. č. 99/7 o výměře 142 m 2 p. č. 99/9 o výměře 954 m 2 p. č. 100/1 o výměře 437 m 2 p. č. 101 o výměře 5347 m 2 p. č. 250/8 o výměře 8109 m 2 p. č. 250/18 o výměře 1426 m 2 p. č. 257/1 o výměře m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč n)soubor pozemků v k. ú. Sosnová u České Lípy (celkem výměra m 2 ) p. č. 557 o výměře m 2 p. č. 559/1 o výměře m 2 p. č. 561/1 o výměře m 2 p. č. 564/1 o výměře 4915 m 2 p. č. 567/1 o výměře m 2 p. č. 569 o výměře m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč zatížení pozemku věcným břemenem včetně veškerých sítí a umožnění přístupu na pozemek za účelem jejich údržby a revizí, tj. -u pozemku p. č. 559/1 věcné břemeno zřízení a provozování stavby přenosové soustavy "Vedení 400 kv V451/488, TR Babylon - TR Bezděčín" v rozsahu GP č /2013 pro firmu ČEPS, a.s. -u pozemku p. č. 561/1 věcné břemeno zřízení a provozování stavby přenosové soustavy "Vedení 400 kv V451/488, TR Babylon - TR Bezděčín" v rozsahu GP č /2013 pro firmu ČEPS, a.s. -u pozemku p. č. 564/1 věcné břemeno zřízení a provozování stavby přenosové soustavy "Vedení 400 kv V451/488, TR Babylon - TR Bezděčín" v rozsahu GP č /2013 pro firmu ČEPS, a.s. o)soubor pozemků v k. ú. Stará Lípa - I. (celkem výměra m 2 ) část p. č. 373/1 o výměře m 2 p. č. 373/3 o výměře m 2 p. č. 310/5 o výměře m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč zatížení pozemku věcným břemenem včetně veškerých sítí a umožnění přístupu na pozemek za účelem jejich údržby a revizí, tj.

11 Strana č. 11 / 12 -u pozemku p. č. 310/5 věcné břemeno právo vstupu za účelem uložení, oprav a údržby optického kabelu pro firmu České radiokomunikace a.s. p)soubor pozemků v k. ú. Stará Lípa - II. (celkem výměra m 2 ) p. č. 315/5 o výměře 983 m 2 p. č. 316/11 o výměře m 2 p. č. 322/7 o výměře 1769 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč q)soubor pozemků v k. ú. Vítkov u Dobranova - I. (celkem výměra 3864 m 2 ) p. č. 196/4 o výměře 1990 m 2 p. č. 196/5 o výměře 1874 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 1.930,- Kč r)soubor pozemků v k. ú. Vítkov u Dobranova - II. (celkem výměra m 2 ) p. č. 151/1 o výměře 5246 m 2 p. č. 152/2 o výměře m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 9.475,- Kč s)soubor pozemků v k. ú. Vlčí Důl - I. (celkem výměra 6503 m 2 ) p. č. 83/2 o výměře 5978 m 2 p. č. 83/3 o výměře 525 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 3.250,- Kč t)soubor pozemků v k. ú. Vlčí Důl - II. (celkem výměra 6787 m 2 ) p. č. 20 o výměře 1349 m 2 p. č. 21/1 o výměře 732 m 2 p. č. 87/1 o výměře 1215 m 2 p. č. 89/1 o výměře 3491 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši 3.395,- Kč u)soubor pozemků v k. ú. Žizníkov - I. (celkem výměra m 2 ) p. č. 164/1 o výměře m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč v)soubor pozemků v k. ú. Žizníkov - II. (celkem výměra m 2 ) p. č. 356/6 o výměře 5902 m 2 p. č. 460/2 o výměře 745 m 2 p. č. 470/3 o výměře 1267 m 2 p. č. 470/4 o výměře 572 m 2 p. č. 485/1 o výměře m 2 p. č. 492/2 o výměře 2769 m 2 p. č. 492/4 o výměře 198 m 2 p. č. 535/6 o výměře 137 m 2 p. č. 535/7 o výměře 264 m 2 p. č. 701/3 o výměře 2544 m 2

12 Strana č. 12 / 12 p. č. 701/4 o výměře 3011 m 2 - cena pronájmu - minimální cena nájemného za 5 let je stanovena ve výši ,- Kč 2013 schválili výsledky hodnotící komise a doporučili uzavření nájemní smlouvy na jednotlivé soubory pozemků se zájemcem s nejvyšší nabídkovou cenou dle sestaveného pořadí. 14. Miroslav Groh, Libchavská 130, Dolní Libchava, IČ navýšení objemu prostor o polovinu truhlárny o výměře 52,32 m2 v areálu Poříční 1918 Oddělení technické správy majetku předkládá žádost pana Miroslava Groha, Libchavská 130, Dolní Libchava, IČ ze dne o úpravu objemu pronajatých prostor - pronájem poloviny truhlárny na p.p.č. 3356/5 o výměře 52,32 m2 v areálu Poříční 1918, ve které uvádí: Žádám o pronájem poloviny truhlárny o výměře 52,32 m2 od nejbližšího možného termínu. Prostor budu využívat jako skladovací a výrobní prostor. Pan Miroslav Groh, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2013 s účinností ze dne nájemcem nebytových prostor v areálu Poříční: za těchto podmínek: doba nájmu na dobu neurčitou od nájem garáže č ,42 m2 za 532,- Kč/m2 /rok tj. roční nájemné ,-Kč bez DPH + valorizace a služby Finanční odbor (p. Mišagová): dluh neevidujeme 2013 doporučili schválit s účinností od uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené nájemní smlouvě pana Miroslava Groha ze dne specifikující navýšení objemu prostor o polovinu truhlárny o výměře 52,32 m 2 a navýšení roční ceny nájemného za pronajaté prostory na ,- Kč bez DPH + valorizace. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 4. 4. 2017 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 8/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 16 ze dne 14.01.2015 Návrh výpovědi z nájemní smlouvy č. 2957004813 ze dne 10.6.2013, včetně všech dodatků, s MgA. Gabrielou Kontra,

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 25.07.2012 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, PhDr. Böhnisch Robin, Dlabal Radek,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 01 usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 01. záměr prodeje stav.p.č. 1419 o výměře 30 m 2 kat.území

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 17.10.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více