ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce"

Transkript

1 ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA

2 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové podpory v oblasti normování spoteby asu je stále aktuálním tématem. Ukázalo se, že pedevším nástroj pro podporu provedení a hlavn statistické vyhodnocení chronometráže zcela chybí. I proto jsem svou diplomovou práci orientoval na koncepci softwarového nástroje pro podporu stanovení asové náronosti manuálních pracovních inností v polygrafickém závod. Následn došlo k pepracování a drobným zmnám ve struktue dat tak, aby bylo možné databázovou aplikaci využít také v oblasti strojírenství. S odstupem asu je možné odhalit postupn nkteré nedostatky systému zvlášt pak pi uvedení do praxe, takže vzniká poteba inovace. Dá se íci, že je toto tématem disertace: Vyvinout systém normování manuálních pracovních inností a rozšíit jeho funkce krom provedení a statistického vyhodnocení chronometráže také na další metody stanovení asové náronosti vybrané operace. Je nasnad implementovat nkteré zásady REFA a zamit se také na další asové studie jako je snímkování i multimomentková pozorování. Vzniká otázka, zda má taková práce smysl? Praxe ukazuje, že existuje mnoho nástroj, které dokáží racionalizovat pípravné fáze výroby jako je technologická píprava, obsahují mnohdy i nkteré moduly pro normová, ale z vtší ásti je to MTM, nebo prost nástroj pro využití tabulkových normativ, který definuje skladbu asu a ze zadaných hodnot normativ sestavuje vlastní normu spoteby. Jak ovšem získat hodnoty platných normativ? V souasné dob se jedná o problém, jehož ešení zaspávalo celkem nkolik desetiletí, takže normativy stanovené v sedmdesátých letech (nkde dodnes používané) již nevyhovují moderním trendm technologie obrábní a prmyslové innosti vbec. Vyvstává myšlenka koncipovat relaní databázový systém s možností efektivního sbru dat mením a centrálním zpsobem vyhodnocení. Zvýšit tak produktivitu získávání dat napíklad chronometráží, jejíž výsledky mže management spolenosti sledovat, zatímco normovai, pracovníci v terénu, sestavují pomrn rychle (díky databázovému pístupu) široký okruh dat relevantních pro jejich statistické posouzení. Dílí ešení existují, i když zamená vtšinou na jinou oblast získávání asových údaj a pokud ano, vždy se jedná pouze o jednu metodu zpracování. Disertaní práce si klade za cíl nabídnout takových metod hned nkolik základních. O možné ešení projevuje zájem spolenost TPVGroup autoi databázového systému TPV2000 se zámrem implementovat takové ešení do vlastního systému za úelem možného dalšího využití v technologické píprav výroby. Tím získává ešení disertaní práce zcela jiný rozmr a hlavn další fázi vývoje. Pedpokladem je, aby byl systém schopen samostatného fungování. Tato úloha je prioritní. Plánované zalenní ásti systému jako modulu TPV2000 je plánované jako druhá fáze projektu. 2 Co by ml systém ChronData splovat? Jak již bylo nastínno, systém ChronData by ml vyplnit chybjící lánek v systémech technologické pípravy výroby pedevším v ásti stanovování asové náronosti technologických operací metodami odmování. Vtšina systém podporujících 2

3 technologickou pípravu výroby podporuje pevážn metody pedem stanovených as jako je MTM, protože tyto metody vykazují nejvtší pesnost a jejich použití zažívá jistý boom Metody pedem stanovených as nelze bez odborného zaškolení zvládnout ani s podprným programem. Jejich použití je tedy závislé na schopnosti uživatele a pedevším na zvládnutí techniky lenní operací nejen na jednotlivé úkony, ale pedevším také na dílí pohyby v úkonu, což je úkol pro laika velmi obtížný by i s podporou softwarového nástroje. Proti tomu se staví systém ChronData, který sám o sob disponuje s potebnými znalostmi tak, že uživatel mže podle pokyn provádt mení a získávat požadované hodnoty bez hlubší znalosti zásad provádní chronometráže. Je tak možné rozšíit pole možných mitel i na osoby, které jsou pouze seznámeni s programem. Díky databázovému zpracování by bylo možné penést odpovdnost za pípravu chronometráže na osobu znalou, vlastní mení pak mže provést osoba pouze zaškolená. (Týká se jen obsluhy programu.) Tuto skutenost ukazuje praxe. Jaká by tedy nová verze mla být? Pokud opomineme již zmiované funkce, které doplují systém o další metody asových studií, chceme též pizpsobit a koncipovat systém ve standardní relaní databázi tak, aby jej bylo možné modulárn zalenit do stávajícího TPV2000. Systém by ml pesto zstat sobstaný s podporou technologické pípravy výroby pro stanovení asových nároností strojních operací, dostaten variabilní i ve smyslu nastavení struktury jednotlivých druh as, nebo i tato je v dnešní dob variabilní a standard, který je používán v eské republice, je pouze jakýsi dodržovaný pedpis, nikoli norma, která by byla zásadní. Jako ešitel jsem omezen prostedky ke zvládnutí jednak návrhu databáze, ale pedevším ve zvládnutí koncipování aplikaní úrovn. Volím systém Delphi 7.0 spolen s databázovým serverem INTERBASE 6.0 (volná licence). Programovací jazyk Delphi disponuje praxí proveným nástrojem k tvorb databázových aplikací pomocí VCL (Visual Component Library) komponent, které byly spoleností Borland vyvinuty pímo pro server INTERBASE. Nebudeme proto používat ani struktury DBF soubor, dokonce opustíme i dlouho používaný databázový nástroje BDE (Borland Databáze Engine) a využijeme práv nových komponent k optimálnímu propojení aplikace s databázovým serverem. Výsledkem by mla být dvouvrstvá struktura Klient/Server, kde na stran klienta stojí aplikaní úrove vytvoená v Delphi, na stran serveru potom databázový server INTERBASE. Tato kombinace není jediná možná. (Volím ji jako optimální pro mé ešitelské schopnosti.) Delphi umjí kombinovat aplikaci i s dalšími druhy databází v podob pipojovacích etzc. Pak ovšem není možné využít širokou paletu pipravených komponent pro INTERBASE. Pro jiné databáze existují též hotová ešení pro ovládání databáze ze strany klienta. Jedná se o komponenty oznaované jako DAC (Direct Access Components). Tyto komponenty je ovšem nutné dokupovat dodaten. Obr. 2-1 Paleta komponent pro práci s INTERBASE Otázkou zstává, jakým zpsobem využít i dalších možných komunikaních nástroj, napíklad pro nkteré manažerské a vyhodnocovací funkce by bylo možné vytvoit webovou aplikaci pro internetový prohlíže a zpístupnit tak nkterá data (zejména výsledky mení a jejich statistické vyhodnocení) bez nutnosti instalace klientské aplikace. Tato možnost by byla pedmtem dalšího vývoje jako nadstavba celého systému. 3

4 Jaké by bylo využití? V souasné dob prosperují spolenosti zabývající se poradenstvím, v oblasti racionalizace práce. Nedílnou inností, které tyto spolenosti vykonávají, je práv stanovování asových nároností, obnova podnikových normativ atp. Využití ChronData by bylo pínosné, databázové zpracování by umožnilo ídit výsledky v míst sídla spolenosti, pitom by se asové údaje sbíraly v terénu. Odpadá tím pepis hodnot a asová prodleva vlivem dodatené pípravy dat pro jejich statistické posouzení. 3 Nástroje pro ešení Následující kapitola a pedevším její stat popisují nástroje pro ešení navrhovaného projektu. Bude zapotebí pipravit analytickou ást a navrhnout vhodný datový model. Pitom mžeme použít nkteré stat z již stávající verze systému ChronData a upravit je vhodn tak, aby vyhovly inovované verzi. Chceme souasn, aby systém sploval nkteré základní požadavky na technologickou pípravu výroby, bude nutné vhodn navrhnout strukturu pracoviš, závod, stroj a zaízení, nástroj a pípravk a dalších entit. Mžeme si v tomto ohledu njakým zpsobem pomoci? Opomineme-li databázový skript pro vytvoení SQL databáze a zamíme-li se pouze na myšlenku modelu, mžeme vyjít z nkterých již ešených projekt informaních systém, které vtšinou dávají k dispozici popis jednotlivých entit v rámci uživatelské píruky. Tak mžeme navrhnout entity pro stroje, zaízení, nástroje, abychom do nich zalenili všechny potebné atributy. Zpracování takového modelu pak provedeme pomocí njakého CASE nástroje. Dále se zamíme na vlastní zpracování klientské aplikace. I tato ást vyžaduje nejen uritou pípravu v návrhu ešení (jestli volit MDI aplikaci nebo modální otevíraná okna popípad jinak ) ale pedevším volbu vhodného jazyka. (s ohledem na schopnosti ešitele a na zvolený databázový server) Jak již bylo v pedcházející kapitole uvedeno, cílem je kombinovat možnosti Delphi a INTERBASE. 3.1 Navrhujeme datový model V návrhu datového modelu nám výrazn pomže CASE Studio. Jednak úeln vizualizuje navrhované struktury jak ERA diagramu (Entita Relace - Atribut) tak DFD (Data Flow Diagram) diagramu. Navíc nám umožní snadno a rychle generovat SQL skript pro vytvoení databáze vetn definovaných struktur a dokonce i vytvoí databázový report s popisem jednotlivých deklarovaných tabulek, atribut a vazeb. Následující text by mohl být struným návodem, jak s takovým systémem pracovat. V první ásti užívání programu s cílem vytvoení datového modelu musíme zvolit cílovou databázi. Vybíráme INTERBASE. Systém pak bude generovat skript pro založení databáze v syntaxi pro INTERBASE. I pesto, že je SQL (Structured Query Language) v jisté form standardizovaný, nkteré databáze se mohou mírn odlišovat v syntaxi tohoto jazyka. I zde titíž dochází k trvalému vývoji a pedevším také verzování, takže mžeme najít odlišnosti v jazyce SQL1 a SQL3. 4

5 Obr. 3-1 Výbr cílové databáze V analytické ásti realizace projektu je dležitá pedevším dekompozice a vytvoení seznamu atribut, které jsou následn pevádny z 1.NF do vyšší, minimáln však do 3.NF. (Protože tento dokument zatím nepopisuje vlastní realizaci, ale je jakýmsi reportem o budoucím prbhu projektu, nezabývám se zatím vlastním provedením této dekompozice Pedstavme si, že tato ást byla provedena a je nyní implementována do datové struktury pomocí CASE nástroje.) Jednotlivé entity se v CASE Studiu zakládají na pracovní ploše pomocí vizuálních komponent. Tyto se tažením myši umisují na pracovní plochu, kde se zárove zpracovávají nkteré jejich další vlastnosti. Obr. 3-2 Vizuální komponenty pro sestavení ERA diagramu Mezi základní vlastnosti tabulky (entity) patí definice jednotlivých atribut (sloupc tabulky). Systém eviduje jednak jejich název, tak fyzické názvy sloupc jak se budou objevovat ve struktue SQL databáze. Navíc i každý sloupec (atribut entity) obsahuje další vlastnosti, které po zadání do systému ovlivují cílovou databázi v její definici. 5

6 Obr. 3-3 Definované atributy tabulky souástí Pi ešení je dodrženo nkolik zásad ve volb názv sloupc. 1 Vlastnosti každého z atribut se definují ve zvláštním formulái. Zde je možné urit, zda se jedná o primární klí, zda je pole povinné nebo pípadn unikátní (unique). Souasn je zadáván název atributu a fyzický název sloupce. Název atributu je volen v eštin 2, fyzický název sloupce potom v anglitin pekladem. Z dležitých vlastností bych poznamenal dále datový typ a možnosti nastavení omezení zadání hodnoty tzv. CONTRAINTY. Je možné zadat limitující podmínku, poátení hodnotu pi založení záznamu a další možnosti. 1 Tyto zásady jsou pomckou autora/ešitele tak, aby bylo možné se v definované struktue lépe orientovat. Napíklad všechny fyzické názvy jsou v anglitin a zaínají písmenkem X, aby nedocházelo ke kolizím klíových slov SQL a názv atribut, entit a relací. Stejn tak i v definici cizích klí lze vysledovat jistá pravidla v názvech 2 Opt se jedná o zabhlou konvenci autora/ešitele. 6

7 Obr. 3-4 Vlastnosti atributu (sloupce) Pedpokládá se, že v analytické ásti je již navrženo, jaké datové typy se použijí v jednotlivých atributech. Cílem práce s CASE Studiem je získat pehlednou strukturu datového modelu a pedevším spíše dílích submodel, nebo rozsah databáze mnohdy neumožuje sledovat model v jeho celistvosti. Prakticky se tak více pracuje s jeho ástmi, napíklad se rozdlují jednotlivé moduly, aby struktura zstala pehledná. Je úelné, aby zakládané položky byly souasn dokumentovány poznámkou, kterou je možné zapisovat do píslušné záložky ve formulái vlastností. Tato poznámka mže obsahovat další informace o definovaném prvku (a je to tabulka nebo sloupec), která se zobrazuje v databázovém reportu. Toto je smysluplné a výrazn pomáhá pi ešení aplikaní úrovn. Stejným zpsobem jsou ešeny i jednotlivé relace mezi databázovými tabulkami. Jedná se o prvek, který má své vlastnosti a v závislosti na jejich nastavení se výsledná databáze také bude chovat. U relace je dležité volit její kardinalitu a pedevším chování vztahu rodi potomek. Co to znamená? Je možné nastavit tzv. restrikci v pípad, že existuje výše zmínný vztah. Ukažme si tento problém na klasickém píklad: Mjme definovanou tabulku spoleností a adres k dané spolenosti ve vzájemném propojení relací s kardinalitou 1:N. To znamená, že každé spolenosti mžeme definovat N adres. Založení adresy spoívá v piazení cizího klíe spolenosti tak, aby bylo zejmé, ke které spolenosti se adresa váže. Pokud bude tato vazba 7

8 restrikní, v pípad, že budeme chtít záznam o spolenosti smazat a tato bude mít definované adresy (minimáln jednu), databáze provedení operace mazání zablokuje. Jiným pípadem by bylo nastavení vazby na kaskádní, což by zapíinilo s výmazem spolenosti také výmaz všech jejích potomk tedy vazeb na definované adresy. V jistém slova smyslu je restrikce jistým prvkem ochrany. Existuje mnoho dalších možností, které bychom mohli využít. Zmíním se o tzv. textových objektech. K modelu je možné pidružit SQL skripty pedevším k tvorb generátor pro primární klíe databázových tabulek, ale i dalších. Napíklad pokud chceme pímo s generováním databáze založit njaké implicitní výbrové záznamy tabulky. Obr. 3-5 Textové objekty modelu databáze Výsledkem práce s CASE nástrojem (nyní bez ohledu na popisované CASE Studio) je pehledná struktura modelu, který tvoí základnu naší databáze. To samo o sob by pro analytika a programátora nebylo až takovým pínosem, protože stejné diagramy je možné pomrn rychle nartnout run. Co je ovšem výhodou je skutenost, že zpracováním takového modelu (v naší ukázce se jedná o submodel) máme k dispozici data pro automatické generování SQL skriptu, který vytvoí požadovanou strukturu databáze. Navíc mžeme generovat databázový report jako dokumentaci k vytvoené struktue a pedložit ji k posouzení. Ta mže zárove sloužit jako píruka pro ešitele aplikaní úrovn. 8

9 Obr. 3-6 Píklad vizuálního provedení navržené datové struktury (výrobní postup) Je sice pravda, že sestavení datového modelu je asov nároné a pokud chceme využít maximum možností CASE nástroje také pracné, pínos pro naši práci to bezesporu má: Minimáln v tom, že generovaný skript bude bez chyb a peklep, které by mohly zapíinit jeho nezdárný probh v generování vlastní databáze. 3.2 Programujeme v Delphi Co se vývoje aplikaní úrovn týe, je teba si pedem ujasnit nkolik zásad, které budeme ve fázi programování dodržovat. Nkteré hlavní z nich budou podrobn popsány v programové dokumentaci, která souasn obsáhne popis veškerých stžejních metod a objekt. Zamme se nyní spíše na obecné pojetí realizace klient-server aplikace pomocí Delphi. Základem tvorby databází pro INTERBASE v Delphi je knihovna komponent pro práci s daty. Jedná se o vizuální i nevizuální komponenty, které umožují pímé spojení s databází INTERBASE. (viz. Obr. 2-1 Paleta komponent pro práci s INTERBASE) Tyto komponenty vkládáme vtšinou do tzv. datového modulu. Vlastnosti komponenty se tak stávají zddnými metodami modulu a je možné je použít kdekoli v programu deklarováním názvu modulu v klauzuli USES. Pro vlastní databázi slouží komponenta IBDatabase. Její vlastnosti, pedevším pak cílový databázový soubor, který mže být koncipován jednak jako lokální databáze, jednak jako vzdálená databáze s pipojením pomocí TCP-IP protokolu, lze mnit za bhu programu. Jaké to mže mít výhody? Lze využít inicializaního souboru (FileName.ini) k definici umístní 9

10 databáze a tuto zmnu tedy provádt bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu programu. (To je jist žádoucí 3 ) Komponenta IBDatabase Série komponent pro realizaci spojení databázové tabulky s klientskou aplikací: IBQuery, IBUpDateSQL, DataSource Obr. 3-7 Datový modul s komponentami datových tabulek S komponentou IBDatabase se váže také další komponenta: IBTransaction. Pro správné fungování pipojení databáze je teba, aby datový modul obsahoval alespo jednu komponentu IBTransaction a tato byla s pedchozí propojena pomocí vlastností. Krom jiného je možné zadat pístupové heslo a uživatelské jméno pro prvotní pipojení databáze než dojde k pihlášení uživatele. Je možné také nechat ízení pihlášení na databázi samotné (komponenta toto umožuje vlastností LoginPrompt) ale ukazuje se, že je lepší ídit pístup do databáze aplikaní úrovní, nebo tak máme znalost pihlášeného uživatele. Zpsob realizace tohoto problému je popsán v programové dokumentaci. Bez komponent IBDatabase a IBTransaction a jejich vzájemného propojení nelze navázat vazbu mezi databází a aplikaním úrovní. Následující struktury, o kterých se zmíním, jsou již reprezentanty jednotlivých tabulek, které jsme definovali v modelu. Dá se tvrdit, že základem vývoje databázové aplikace v Delphi je komponenta IBQuery nebo IBTable. Ve vtšin pípad používám IBQuery, protože umožuje využití jazyka SQL v operaci vyhledávání metodou selekce dat a stejn tak dobe i azení. Abychom byli schopni svázat existující tabulku v databázi s aplikaní úrovní, musíme použít sérii komponent, jak ukazuje: Obr. 3-7 Datový modul s komponentami datových tabulek. Jedná se o IBQuery, IBUpDateSQL a DataSource. Každá z uvedených komponent plní uritou funkci a jsou vzájemn provázané. Tak napíklad IBQuery musí mít definovanou 3 Poznámka autora. 10

11 vlastnost Database, kde vtšinou vybereme výše popsanou komponentu z výtu možností. To také znamená, že v klientské aplikaci mžete ídit pístup i do více databází. Otázkou zstává, jak moc je toto žádoucí, pinejmenším v pípad nkterých systémových funkcí, napíklad pímý pístup do jiné databáze za úelem synchronizace nkterých kmenových dat. To se vtšinou moc nepoužívá, protože si tvrci databází své zdroje samozejm chrání a synchronizaci tak realizují radji dávkovou výmnou dat. Obr. 3-8 Vlastnosti IBQuery spojení s komponentou IBDatabase Krom jiného je dležitou vlastností komponenty IBQuery také vlastnost urující zpsob generování identifikaního ísla. Je možné ve vlastnosti GeneratorField vybrat deklarovaného generátoru v databázi a zvolit, jak se má hodnota zvyšovat a kdy generovat. (Napíklad pi založení nového záznamu nebo až ped uložením nového záznamu.) Popis výtu všech vlastností by vydal na celou uebnici Delphi. V této stati si vybíráme jen nkteré z nich. Provázanost mezi IBQuery a IBUpDateSQL je realizována opt pes vlastnost IBQuery: UpdateObject, kde je možné vybrat z komponent IBUpDateSQL. Tyto ti uvedené vlastnosti jednoznan udávají: K jaké databázi se tabulka pipojuje Jaký generátor pebírá funkci generování identifikaního ísla tzv. ID Jaký objekt realizuje základní operace INSERT, DELETE, UPDATE a REFRESH v podob píkazu SELECT Aby komponenta byla skuten funkní, musíme zadat také vlastnost SQL, kde vypisujeme SQL píkaz pro zobrazení dat v okamžiku její aktivace. Vtšinou obsahuje prostý píkaz: SELECT * FROM TableName ORDER BY ColumnName. Je možné také realizovat vazby. V takovém pípad musíme ješt do vlastnosti IBQuery: DataSource vybrat zdroj rodiovské tabulky. Jedná se o vytvoení tzv. struktury Master 11

12 Detail Connection (MDC). V podstat se jedná o to, že dceiná tabulka bude zobrazovat jen záznamy podle aktuální pozice kurzoru v tabulce rodie. To lze interpretovat také takto: Jestliže bude v databázi aktivní záznam urité spolenosti A, bude tabulka adres zobrazovat jen adresy píslušné ke spolenosti A, pestože jinak obsahuje de facto všechny adresy z definovaných spoleností. Je zejmé, že takové zobrazení je též jedním ze základ strukturování dat v aplikaní úrovni. Zmínili jsme ješt tetí komponentu: DataSource. Jedná se o objekt, který realizuje vizualizaci dat databázové tabulky pomocí píslušných komponent palety DataControls. Tato paleta je mocným nástrojem pro zobrazování dat. Umožuje programátorovi data strukturovat do formuláe, tabulky, ale také do grafu. Obr. 3-9 Paleta komponent datacontrols Tím se již dostáváme do vlastního zpracování celého vzhledu programu. Každá komponenta z uvedené palety (jedná se nyní o tzv. VCL vizuální komponenty) obsahuje vlastnosti, kterými je pipojena k urité jednak tabulce databáze, ale také k píslušnému sloupci. V podstat jsou tyto dv vlastnosti (DataField a DataSource) základním prvkem nastavení každé z uvedených komponent, které se od sebe dále liší složitostí další instalace ve struktue pipravované aplikace. Podrobnjší popis takovýchto úkon je opt obsahem programové dokumentace. Obr Nastavení vlastností vizuální komponenty DBEdit 12

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob

Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob Jaroslav Halva, Ing., reus s.r.o., schlott gruppe, Plze jaroslav.halva@reus.cz +420-724 36 77 04 Píspvek prezentuje systém databázové

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

UDS podnikový informaní systém

UDS podnikový informaní systém Autor: V Plzni 15.12.2009 Obsah 1 Struktura dat vyšší pizpsobení požadavk koncernu... 3 2 Integrace informací... 5 2.1 Dávková výmna dat... 5 2.2 Integrace volných e informací... 6 2.3 Integrace volných

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

UDS - Podnikový informaní systém

UDS - Podnikový informaní systém UDS - Podnikový informaní systém V Plzni 13.08.2010 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 PROCESNÍ SCHÉMA... 3 3 MODULÁRNÍ EŠENÍ A ÍZENÍ LOGISTICKÉHO ETZCE... 5 3.1 Založení zakázky... 5 3.1.1 Definice hlaviky zakázky...

Více

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní Nový InfoFIT Manuál k systému Alfresco DMS Obsah Obsah Úvod Pihlášení do systému pes webové rozhraní Procházení struktury Možnosti práce se soubory Možnosti práce se složkami Verzování Zaputí/vypnutí verzování

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID ESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Brno, Okružní 31, PS 638 00 IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID Ing. Jindich Pošvá Brno, 2003 1. ÚVOD Zásadní význam pro realizaci právní úpravy metrologie v R bude

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata Databáze Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu Bedřich Košata K čemu jsou databáze Ukládání dat ve strukturované podobě Možnost ukládat velké množství dat

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více