ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce"

Transkript

1 ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA

2 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové podpory v oblasti normování spoteby asu je stále aktuálním tématem. Ukázalo se, že pedevším nástroj pro podporu provedení a hlavn statistické vyhodnocení chronometráže zcela chybí. I proto jsem svou diplomovou práci orientoval na koncepci softwarového nástroje pro podporu stanovení asové náronosti manuálních pracovních inností v polygrafickém závod. Následn došlo k pepracování a drobným zmnám ve struktue dat tak, aby bylo možné databázovou aplikaci využít také v oblasti strojírenství. S odstupem asu je možné odhalit postupn nkteré nedostatky systému zvlášt pak pi uvedení do praxe, takže vzniká poteba inovace. Dá se íci, že je toto tématem disertace: Vyvinout systém normování manuálních pracovních inností a rozšíit jeho funkce krom provedení a statistického vyhodnocení chronometráže také na další metody stanovení asové náronosti vybrané operace. Je nasnad implementovat nkteré zásady REFA a zamit se také na další asové studie jako je snímkování i multimomentková pozorování. Vzniká otázka, zda má taková práce smysl? Praxe ukazuje, že existuje mnoho nástroj, které dokáží racionalizovat pípravné fáze výroby jako je technologická píprava, obsahují mnohdy i nkteré moduly pro normová, ale z vtší ásti je to MTM, nebo prost nástroj pro využití tabulkových normativ, který definuje skladbu asu a ze zadaných hodnot normativ sestavuje vlastní normu spoteby. Jak ovšem získat hodnoty platných normativ? V souasné dob se jedná o problém, jehož ešení zaspávalo celkem nkolik desetiletí, takže normativy stanovené v sedmdesátých letech (nkde dodnes používané) již nevyhovují moderním trendm technologie obrábní a prmyslové innosti vbec. Vyvstává myšlenka koncipovat relaní databázový systém s možností efektivního sbru dat mením a centrálním zpsobem vyhodnocení. Zvýšit tak produktivitu získávání dat napíklad chronometráží, jejíž výsledky mže management spolenosti sledovat, zatímco normovai, pracovníci v terénu, sestavují pomrn rychle (díky databázovému pístupu) široký okruh dat relevantních pro jejich statistické posouzení. Dílí ešení existují, i když zamená vtšinou na jinou oblast získávání asových údaj a pokud ano, vždy se jedná pouze o jednu metodu zpracování. Disertaní práce si klade za cíl nabídnout takových metod hned nkolik základních. O možné ešení projevuje zájem spolenost TPVGroup autoi databázového systému TPV2000 se zámrem implementovat takové ešení do vlastního systému za úelem možného dalšího využití v technologické píprav výroby. Tím získává ešení disertaní práce zcela jiný rozmr a hlavn další fázi vývoje. Pedpokladem je, aby byl systém schopen samostatného fungování. Tato úloha je prioritní. Plánované zalenní ásti systému jako modulu TPV2000 je plánované jako druhá fáze projektu. 2 Co by ml systém ChronData splovat? Jak již bylo nastínno, systém ChronData by ml vyplnit chybjící lánek v systémech technologické pípravy výroby pedevším v ásti stanovování asové náronosti technologických operací metodami odmování. Vtšina systém podporujících 2

3 technologickou pípravu výroby podporuje pevážn metody pedem stanovených as jako je MTM, protože tyto metody vykazují nejvtší pesnost a jejich použití zažívá jistý boom Metody pedem stanovených as nelze bez odborného zaškolení zvládnout ani s podprným programem. Jejich použití je tedy závislé na schopnosti uživatele a pedevším na zvládnutí techniky lenní operací nejen na jednotlivé úkony, ale pedevším také na dílí pohyby v úkonu, což je úkol pro laika velmi obtížný by i s podporou softwarového nástroje. Proti tomu se staví systém ChronData, který sám o sob disponuje s potebnými znalostmi tak, že uživatel mže podle pokyn provádt mení a získávat požadované hodnoty bez hlubší znalosti zásad provádní chronometráže. Je tak možné rozšíit pole možných mitel i na osoby, které jsou pouze seznámeni s programem. Díky databázovému zpracování by bylo možné penést odpovdnost za pípravu chronometráže na osobu znalou, vlastní mení pak mže provést osoba pouze zaškolená. (Týká se jen obsluhy programu.) Tuto skutenost ukazuje praxe. Jaká by tedy nová verze mla být? Pokud opomineme již zmiované funkce, které doplují systém o další metody asových studií, chceme též pizpsobit a koncipovat systém ve standardní relaní databázi tak, aby jej bylo možné modulárn zalenit do stávajícího TPV2000. Systém by ml pesto zstat sobstaný s podporou technologické pípravy výroby pro stanovení asových nároností strojních operací, dostaten variabilní i ve smyslu nastavení struktury jednotlivých druh as, nebo i tato je v dnešní dob variabilní a standard, který je používán v eské republice, je pouze jakýsi dodržovaný pedpis, nikoli norma, která by byla zásadní. Jako ešitel jsem omezen prostedky ke zvládnutí jednak návrhu databáze, ale pedevším ve zvládnutí koncipování aplikaní úrovn. Volím systém Delphi 7.0 spolen s databázovým serverem INTERBASE 6.0 (volná licence). Programovací jazyk Delphi disponuje praxí proveným nástrojem k tvorb databázových aplikací pomocí VCL (Visual Component Library) komponent, které byly spoleností Borland vyvinuty pímo pro server INTERBASE. Nebudeme proto používat ani struktury DBF soubor, dokonce opustíme i dlouho používaný databázový nástroje BDE (Borland Databáze Engine) a využijeme práv nových komponent k optimálnímu propojení aplikace s databázovým serverem. Výsledkem by mla být dvouvrstvá struktura Klient/Server, kde na stran klienta stojí aplikaní úrove vytvoená v Delphi, na stran serveru potom databázový server INTERBASE. Tato kombinace není jediná možná. (Volím ji jako optimální pro mé ešitelské schopnosti.) Delphi umjí kombinovat aplikaci i s dalšími druhy databází v podob pipojovacích etzc. Pak ovšem není možné využít širokou paletu pipravených komponent pro INTERBASE. Pro jiné databáze existují též hotová ešení pro ovládání databáze ze strany klienta. Jedná se o komponenty oznaované jako DAC (Direct Access Components). Tyto komponenty je ovšem nutné dokupovat dodaten. Obr. 2-1 Paleta komponent pro práci s INTERBASE Otázkou zstává, jakým zpsobem využít i dalších možných komunikaních nástroj, napíklad pro nkteré manažerské a vyhodnocovací funkce by bylo možné vytvoit webovou aplikaci pro internetový prohlíže a zpístupnit tak nkterá data (zejména výsledky mení a jejich statistické vyhodnocení) bez nutnosti instalace klientské aplikace. Tato možnost by byla pedmtem dalšího vývoje jako nadstavba celého systému. 3

4 Jaké by bylo využití? V souasné dob prosperují spolenosti zabývající se poradenstvím, v oblasti racionalizace práce. Nedílnou inností, které tyto spolenosti vykonávají, je práv stanovování asových nároností, obnova podnikových normativ atp. Využití ChronData by bylo pínosné, databázové zpracování by umožnilo ídit výsledky v míst sídla spolenosti, pitom by se asové údaje sbíraly v terénu. Odpadá tím pepis hodnot a asová prodleva vlivem dodatené pípravy dat pro jejich statistické posouzení. 3 Nástroje pro ešení Následující kapitola a pedevším její stat popisují nástroje pro ešení navrhovaného projektu. Bude zapotebí pipravit analytickou ást a navrhnout vhodný datový model. Pitom mžeme použít nkteré stat z již stávající verze systému ChronData a upravit je vhodn tak, aby vyhovly inovované verzi. Chceme souasn, aby systém sploval nkteré základní požadavky na technologickou pípravu výroby, bude nutné vhodn navrhnout strukturu pracoviš, závod, stroj a zaízení, nástroj a pípravk a dalších entit. Mžeme si v tomto ohledu njakým zpsobem pomoci? Opomineme-li databázový skript pro vytvoení SQL databáze a zamíme-li se pouze na myšlenku modelu, mžeme vyjít z nkterých již ešených projekt informaních systém, které vtšinou dávají k dispozici popis jednotlivých entit v rámci uživatelské píruky. Tak mžeme navrhnout entity pro stroje, zaízení, nástroje, abychom do nich zalenili všechny potebné atributy. Zpracování takového modelu pak provedeme pomocí njakého CASE nástroje. Dále se zamíme na vlastní zpracování klientské aplikace. I tato ást vyžaduje nejen uritou pípravu v návrhu ešení (jestli volit MDI aplikaci nebo modální otevíraná okna popípad jinak ) ale pedevším volbu vhodného jazyka. (s ohledem na schopnosti ešitele a na zvolený databázový server) Jak již bylo v pedcházející kapitole uvedeno, cílem je kombinovat možnosti Delphi a INTERBASE. 3.1 Navrhujeme datový model V návrhu datového modelu nám výrazn pomže CASE Studio. Jednak úeln vizualizuje navrhované struktury jak ERA diagramu (Entita Relace - Atribut) tak DFD (Data Flow Diagram) diagramu. Navíc nám umožní snadno a rychle generovat SQL skript pro vytvoení databáze vetn definovaných struktur a dokonce i vytvoí databázový report s popisem jednotlivých deklarovaných tabulek, atribut a vazeb. Následující text by mohl být struným návodem, jak s takovým systémem pracovat. V první ásti užívání programu s cílem vytvoení datového modelu musíme zvolit cílovou databázi. Vybíráme INTERBASE. Systém pak bude generovat skript pro založení databáze v syntaxi pro INTERBASE. I pesto, že je SQL (Structured Query Language) v jisté form standardizovaný, nkteré databáze se mohou mírn odlišovat v syntaxi tohoto jazyka. I zde titíž dochází k trvalému vývoji a pedevším také verzování, takže mžeme najít odlišnosti v jazyce SQL1 a SQL3. 4

5 Obr. 3-1 Výbr cílové databáze V analytické ásti realizace projektu je dležitá pedevším dekompozice a vytvoení seznamu atribut, které jsou následn pevádny z 1.NF do vyšší, minimáln však do 3.NF. (Protože tento dokument zatím nepopisuje vlastní realizaci, ale je jakýmsi reportem o budoucím prbhu projektu, nezabývám se zatím vlastním provedením této dekompozice Pedstavme si, že tato ást byla provedena a je nyní implementována do datové struktury pomocí CASE nástroje.) Jednotlivé entity se v CASE Studiu zakládají na pracovní ploše pomocí vizuálních komponent. Tyto se tažením myši umisují na pracovní plochu, kde se zárove zpracovávají nkteré jejich další vlastnosti. Obr. 3-2 Vizuální komponenty pro sestavení ERA diagramu Mezi základní vlastnosti tabulky (entity) patí definice jednotlivých atribut (sloupc tabulky). Systém eviduje jednak jejich název, tak fyzické názvy sloupc jak se budou objevovat ve struktue SQL databáze. Navíc i každý sloupec (atribut entity) obsahuje další vlastnosti, které po zadání do systému ovlivují cílovou databázi v její definici. 5

6 Obr. 3-3 Definované atributy tabulky souástí Pi ešení je dodrženo nkolik zásad ve volb názv sloupc. 1 Vlastnosti každého z atribut se definují ve zvláštním formulái. Zde je možné urit, zda se jedná o primární klí, zda je pole povinné nebo pípadn unikátní (unique). Souasn je zadáván název atributu a fyzický název sloupce. Název atributu je volen v eštin 2, fyzický název sloupce potom v anglitin pekladem. Z dležitých vlastností bych poznamenal dále datový typ a možnosti nastavení omezení zadání hodnoty tzv. CONTRAINTY. Je možné zadat limitující podmínku, poátení hodnotu pi založení záznamu a další možnosti. 1 Tyto zásady jsou pomckou autora/ešitele tak, aby bylo možné se v definované struktue lépe orientovat. Napíklad všechny fyzické názvy jsou v anglitin a zaínají písmenkem X, aby nedocházelo ke kolizím klíových slov SQL a názv atribut, entit a relací. Stejn tak i v definici cizích klí lze vysledovat jistá pravidla v názvech 2 Opt se jedná o zabhlou konvenci autora/ešitele. 6

7 Obr. 3-4 Vlastnosti atributu (sloupce) Pedpokládá se, že v analytické ásti je již navrženo, jaké datové typy se použijí v jednotlivých atributech. Cílem práce s CASE Studiem je získat pehlednou strukturu datového modelu a pedevším spíše dílích submodel, nebo rozsah databáze mnohdy neumožuje sledovat model v jeho celistvosti. Prakticky se tak více pracuje s jeho ástmi, napíklad se rozdlují jednotlivé moduly, aby struktura zstala pehledná. Je úelné, aby zakládané položky byly souasn dokumentovány poznámkou, kterou je možné zapisovat do píslušné záložky ve formulái vlastností. Tato poznámka mže obsahovat další informace o definovaném prvku (a je to tabulka nebo sloupec), která se zobrazuje v databázovém reportu. Toto je smysluplné a výrazn pomáhá pi ešení aplikaní úrovn. Stejným zpsobem jsou ešeny i jednotlivé relace mezi databázovými tabulkami. Jedná se o prvek, který má své vlastnosti a v závislosti na jejich nastavení se výsledná databáze také bude chovat. U relace je dležité volit její kardinalitu a pedevším chování vztahu rodi potomek. Co to znamená? Je možné nastavit tzv. restrikci v pípad, že existuje výše zmínný vztah. Ukažme si tento problém na klasickém píklad: Mjme definovanou tabulku spoleností a adres k dané spolenosti ve vzájemném propojení relací s kardinalitou 1:N. To znamená, že každé spolenosti mžeme definovat N adres. Založení adresy spoívá v piazení cizího klíe spolenosti tak, aby bylo zejmé, ke které spolenosti se adresa váže. Pokud bude tato vazba 7

8 restrikní, v pípad, že budeme chtít záznam o spolenosti smazat a tato bude mít definované adresy (minimáln jednu), databáze provedení operace mazání zablokuje. Jiným pípadem by bylo nastavení vazby na kaskádní, což by zapíinilo s výmazem spolenosti také výmaz všech jejích potomk tedy vazeb na definované adresy. V jistém slova smyslu je restrikce jistým prvkem ochrany. Existuje mnoho dalších možností, které bychom mohli využít. Zmíním se o tzv. textových objektech. K modelu je možné pidružit SQL skripty pedevším k tvorb generátor pro primární klíe databázových tabulek, ale i dalších. Napíklad pokud chceme pímo s generováním databáze založit njaké implicitní výbrové záznamy tabulky. Obr. 3-5 Textové objekty modelu databáze Výsledkem práce s CASE nástrojem (nyní bez ohledu na popisované CASE Studio) je pehledná struktura modelu, který tvoí základnu naší databáze. To samo o sob by pro analytika a programátora nebylo až takovým pínosem, protože stejné diagramy je možné pomrn rychle nartnout run. Co je ovšem výhodou je skutenost, že zpracováním takového modelu (v naší ukázce se jedná o submodel) máme k dispozici data pro automatické generování SQL skriptu, který vytvoí požadovanou strukturu databáze. Navíc mžeme generovat databázový report jako dokumentaci k vytvoené struktue a pedložit ji k posouzení. Ta mže zárove sloužit jako píruka pro ešitele aplikaní úrovn. 8

9 Obr. 3-6 Píklad vizuálního provedení navržené datové struktury (výrobní postup) Je sice pravda, že sestavení datového modelu je asov nároné a pokud chceme využít maximum možností CASE nástroje také pracné, pínos pro naši práci to bezesporu má: Minimáln v tom, že generovaný skript bude bez chyb a peklep, které by mohly zapíinit jeho nezdárný probh v generování vlastní databáze. 3.2 Programujeme v Delphi Co se vývoje aplikaní úrovn týe, je teba si pedem ujasnit nkolik zásad, které budeme ve fázi programování dodržovat. Nkteré hlavní z nich budou podrobn popsány v programové dokumentaci, která souasn obsáhne popis veškerých stžejních metod a objekt. Zamme se nyní spíše na obecné pojetí realizace klient-server aplikace pomocí Delphi. Základem tvorby databází pro INTERBASE v Delphi je knihovna komponent pro práci s daty. Jedná se o vizuální i nevizuální komponenty, které umožují pímé spojení s databází INTERBASE. (viz. Obr. 2-1 Paleta komponent pro práci s INTERBASE) Tyto komponenty vkládáme vtšinou do tzv. datového modulu. Vlastnosti komponenty se tak stávají zddnými metodami modulu a je možné je použít kdekoli v programu deklarováním názvu modulu v klauzuli USES. Pro vlastní databázi slouží komponenta IBDatabase. Její vlastnosti, pedevším pak cílový databázový soubor, který mže být koncipován jednak jako lokální databáze, jednak jako vzdálená databáze s pipojením pomocí TCP-IP protokolu, lze mnit za bhu programu. Jaké to mže mít výhody? Lze využít inicializaního souboru (FileName.ini) k definici umístní 9

10 databáze a tuto zmnu tedy provádt bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu programu. (To je jist žádoucí 3 ) Komponenta IBDatabase Série komponent pro realizaci spojení databázové tabulky s klientskou aplikací: IBQuery, IBUpDateSQL, DataSource Obr. 3-7 Datový modul s komponentami datových tabulek S komponentou IBDatabase se váže také další komponenta: IBTransaction. Pro správné fungování pipojení databáze je teba, aby datový modul obsahoval alespo jednu komponentu IBTransaction a tato byla s pedchozí propojena pomocí vlastností. Krom jiného je možné zadat pístupové heslo a uživatelské jméno pro prvotní pipojení databáze než dojde k pihlášení uživatele. Je možné také nechat ízení pihlášení na databázi samotné (komponenta toto umožuje vlastností LoginPrompt) ale ukazuje se, že je lepší ídit pístup do databáze aplikaní úrovní, nebo tak máme znalost pihlášeného uživatele. Zpsob realizace tohoto problému je popsán v programové dokumentaci. Bez komponent IBDatabase a IBTransaction a jejich vzájemného propojení nelze navázat vazbu mezi databází a aplikaním úrovní. Následující struktury, o kterých se zmíním, jsou již reprezentanty jednotlivých tabulek, které jsme definovali v modelu. Dá se tvrdit, že základem vývoje databázové aplikace v Delphi je komponenta IBQuery nebo IBTable. Ve vtšin pípad používám IBQuery, protože umožuje využití jazyka SQL v operaci vyhledávání metodou selekce dat a stejn tak dobe i azení. Abychom byli schopni svázat existující tabulku v databázi s aplikaní úrovní, musíme použít sérii komponent, jak ukazuje: Obr. 3-7 Datový modul s komponentami datových tabulek. Jedná se o IBQuery, IBUpDateSQL a DataSource. Každá z uvedených komponent plní uritou funkci a jsou vzájemn provázané. Tak napíklad IBQuery musí mít definovanou 3 Poznámka autora. 10

11 vlastnost Database, kde vtšinou vybereme výše popsanou komponentu z výtu možností. To také znamená, že v klientské aplikaci mžete ídit pístup i do více databází. Otázkou zstává, jak moc je toto žádoucí, pinejmenším v pípad nkterých systémových funkcí, napíklad pímý pístup do jiné databáze za úelem synchronizace nkterých kmenových dat. To se vtšinou moc nepoužívá, protože si tvrci databází své zdroje samozejm chrání a synchronizaci tak realizují radji dávkovou výmnou dat. Obr. 3-8 Vlastnosti IBQuery spojení s komponentou IBDatabase Krom jiného je dležitou vlastností komponenty IBQuery také vlastnost urující zpsob generování identifikaního ísla. Je možné ve vlastnosti GeneratorField vybrat deklarovaného generátoru v databázi a zvolit, jak se má hodnota zvyšovat a kdy generovat. (Napíklad pi založení nového záznamu nebo až ped uložením nového záznamu.) Popis výtu všech vlastností by vydal na celou uebnici Delphi. V této stati si vybíráme jen nkteré z nich. Provázanost mezi IBQuery a IBUpDateSQL je realizována opt pes vlastnost IBQuery: UpdateObject, kde je možné vybrat z komponent IBUpDateSQL. Tyto ti uvedené vlastnosti jednoznan udávají: K jaké databázi se tabulka pipojuje Jaký generátor pebírá funkci generování identifikaního ísla tzv. ID Jaký objekt realizuje základní operace INSERT, DELETE, UPDATE a REFRESH v podob píkazu SELECT Aby komponenta byla skuten funkní, musíme zadat také vlastnost SQL, kde vypisujeme SQL píkaz pro zobrazení dat v okamžiku její aktivace. Vtšinou obsahuje prostý píkaz: SELECT * FROM TableName ORDER BY ColumnName. Je možné také realizovat vazby. V takovém pípad musíme ješt do vlastnosti IBQuery: DataSource vybrat zdroj rodiovské tabulky. Jedná se o vytvoení tzv. struktury Master 11

12 Detail Connection (MDC). V podstat se jedná o to, že dceiná tabulka bude zobrazovat jen záznamy podle aktuální pozice kurzoru v tabulce rodie. To lze interpretovat také takto: Jestliže bude v databázi aktivní záznam urité spolenosti A, bude tabulka adres zobrazovat jen adresy píslušné ke spolenosti A, pestože jinak obsahuje de facto všechny adresy z definovaných spoleností. Je zejmé, že takové zobrazení je též jedním ze základ strukturování dat v aplikaní úrovni. Zmínili jsme ješt tetí komponentu: DataSource. Jedná se o objekt, který realizuje vizualizaci dat databázové tabulky pomocí píslušných komponent palety DataControls. Tato paleta je mocným nástrojem pro zobrazování dat. Umožuje programátorovi data strukturovat do formuláe, tabulky, ale také do grafu. Obr. 3-9 Paleta komponent datacontrols Tím se již dostáváme do vlastního zpracování celého vzhledu programu. Každá komponenta z uvedené palety (jedná se nyní o tzv. VCL vizuální komponenty) obsahuje vlastnosti, kterými je pipojena k urité jednak tabulce databáze, ale také k píslušnému sloupci. V podstat jsou tyto dv vlastnosti (DataField a DataSource) základním prvkem nastavení každé z uvedených komponent, které se od sebe dále liší složitostí další instalace ve struktue pipravované aplikace. Podrobnjší popis takovýchto úkon je opt obsahem programové dokumentace. Obr Nastavení vlastností vizuální komponenty DBEdit 12

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

UDS podnikový informaní systém

UDS podnikový informaní systém Autor: V Plzni 15.12.2009 Obsah 1 Struktura dat vyšší pizpsobení požadavk koncernu... 3 2 Integrace informací... 5 2.1 Dávková výmna dat... 5 2.2 Integrace volných e informací... 6 2.3 Integrace volných

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci

Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci Bakaláská práce Petra Fejtková, DiS. srpen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informaních technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více