UDS - Podnikový informaní systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UDS - Podnikový informaní systém"

Transkript

1 UDS - Podnikový informaní systém V Plzni

2 Obsah 1 ÚVOD PROCESNÍ SCHÉMA MODULÁRNÍ EŠENÍ A ÍZENÍ LOGISTICKÉHO ETZCE Založení zakázky Definice hlaviky zakázky Definice výrobních proces Definice pedlohy díl Definice jednotlivých verzí Píjem zákaznického materiálu Peskladnní zákaznického materiálu Produkce denní výkaz spoteba materiálu Založení len osádky Odebrat lena z osádky Vyhledání lena v seznamu Založení položky výkazu Pihlášení na jiném terminálu Ukonení výkazu Zadání spoteby materiálu Podmínky a kontrola realizace spoteby On-line monitorování produkce Logistické operace s hotovými výrobky Expedice Fakturace Píprava faktury Kontrola faktury Uzavení faktury Bilancování a sledování zakázky Kontrola pohybu díl Pehled verzí výrobní statistika Pehled palet podle transport Expedice hotových výrobk Produkní statistika AVG (Arbeitsvorgang) Pehled fakturace zakázky Bilancování zakázky ZÁVR

3 1 Úvod Problematika ízení výroby v odvtví polygrafického prmyslu se ve spolenosti reus s.r.o. zaala pozitivn ešit již v letech 2004, kdy stál podnik ped rozhodnutím, zda využít nkterých komerních ERP systém, které v té dob nabízel trh, ovšem bez možnosti rozsáhlých investic, napíklad do renomovaných systém jako je SAP, a nebo pistoupit zodpovdn k ízení projektu vývoje vlastního softwaru. V té dob docházelo ke zkoumání napíklad systému NAVISION, bohužel nebyl v té dob znám systém CICERO, který je dnes asi nejznámjším ERP systémem na eském trhu, který se zamuje práv na oblast polygrafické výroby. Výsledkem analýz, které byly v letech 2004 provádny, byl systém i24reus, který byl koncipován pedevším pro oblast výroby knižní vazby. Postupem asu, kdy spolenost pecházela do jiného koncernu, se ukázalo, že nkteré ovládací prvky tohoto systému nevyhovují a bylo na snadn rozhodnout, zda má dojít k jeho úprav a nebo pepracování. V roce 2008 se ukázalo, že pepracování systému by bylo nákladné a i asov nehospodárné. Spolenost pistoupila k využití svých kapacit v oblasti vývoje databázových systém a s pomocí vývojového prostedí Delphi7.0 a databáze INTERBASE zaal vznikat zcela nový informaní systém využívající dosavadních zkušeností a integrující do ešení další moduly a funkce: UDS-reus. V nkolika následujících odstavcích bude podán výklad k základním funkcím systému a pedevším bude popsán proces ízení jednotlivých oblastí logistického etzce. 2 Procesní schéma Systém UDS-reus je konceptuáln navržen jako procesn orientovaný. Mžeme jej tak adit do skupiny systém, které oznaujeme jako ERP (Enterprise Resource Planning). Díky procesnímu pístupu systém podmínen ídí jednotlivé ásti logistického etzce tak, jak následují v reálném provozu. Vzhledem k politice koncernu schlott, kam se spolenost reus s.r.o. adí, neobsahuje systém nkteré aktivní standardní moduly ízení logistického etzce pedevším potom založení poptávky a její kalkulaci. Tyto ásti lze aktivovat, ovšem v reálném provozu spolenosti to není nutné s ohledem na její postavení v koncernu. Definice zakázky a pedevším její další struktury jako je napíklad struktura díl a jednotlivých složek, je podmínkou pro založení píjmu zákaznického materiálu. Systém generuje sérii paletových lístk, kterými jsou jednotlivé palety identifikovány. Následn poté, je-li dokonena definice jednotlivých verzí zakázky, jsou do výroby distribuovány zakázkové listy a souasn je provádno peskladnní zákaznického materiálu (ZM). Uvedený pohyb je uložen formou transakcí, takže je možné v libovolném okamžiku sledovat stav zásob ZM a množství pedané do výroby, pípadn potebné dodávky od zákazníka. Oblast ízení se tím pesouvá do výroby. Zde je pomocí terminálu veden tzv. denní výkaz, který je zdrojem informací pro další výrobní statistiky, souasn je terminál vybaven diodovým idlem pro sledování vyrobených kus. Data jsou pedávána systému v dávkové podob, který je vyhodnocuje v režimu pro monitorování produkce. Souasn je provádno zpracování a vyízení materiálových požadavk na spotební materiál (SpMa), který je pomocí terminálu v urených intervalech formou inventury na pracovišti deklarován jako 3

4 spotebovaný. Vznikají tak transakce spoteby, které jsou v dávkové form pedávány systému SAP. V pípad vyrobení prvních kus jsou tyto stohovány na paletách, které jsou vybaveny identifikaní kartou (paletový lístek) a árovým kódem. Takto vyrobená a identifikovaná paleta je naskladnna do skladovacích prostor pomocí skenování. Systém tak získává informaci o vyrobeném množství, které je uskladnno. Souasn s definicí palet hotových výrobk vzniká informace nejen o tom, jaké množství je vyrobeno, ale pedevším jaké množství zbývá vyrobit. V pípad naskladnní hotových výrobk do skladovacích prostor je možné tyto použít k expedici. Jednotlivé palety, které jsou naváženy do návsu tahae, jsou souasn skenovány a pidružovány k pipravenému píkazu k expedici, který se ve finále mní v dodací list, jak jsou mu postupn pidružovány jednotlivé palety. Každý doklad nese pesnou informaci o konkrétní naložené palet. Expedované množství je zdrojem pro množství k fakturaci. Dokumenty mohou být vystaveny bhem expedice nebo tsn po ní. Následn je soubor vystavených úetních doklad použit pro bilancování výroby zakázky, kde se porovnávají hodnoty získané z výroby na základ denních výkaz a hodnoty z dokument fakturace. ' ) % (%./ "!"# # $'! 6)#!"#$ % # -# 0) ( 45 #! '5 ('" /'% '"/' *! ' )#+!,-% *1*,23*!!"(% # &'!!"( Obr. 2-1 Procesní schéma funkcí systému UDS 4

5 3 Modulární ešení a ízení logistického etzce Aplikaní ást systému je ešena modulárn, což znamená, že obsahuje dílí moduly logistického etzce jako je napíklad modul: Zakázka Logistika Výroba Fakturace Takové rozdlení aplikaní úrovn umožuje modifikovat jednotlivé aplikace pro koncové uživatele podle oblasti jejich pracovního psobení. V souasné dob umožuje systém uživatelm nahlížet do více oblastí než pouze do té ásti, která jim z hlediska jejich pracovního zaazení písluší. To má zvýšit informovanost a rozšíit možnosti získávání informací i z tch oblastí, které uživatel sice neobsluhuje nebo nevyužívá pímo, ale mže nahlížet do nkterých vlastností napíklad zakázky, pestože psobí uživatel v oddlení napíklad logistiky. Moduly jsou mezi sebou vzájemn propojeny strukturou vazeb jednotlivých tabulek databáze. Není proto možné pijímat napíklad zákaznický materiál (modul Logistika) aniž by pedtím manažer zakázky definoval nejen zakázku samotnou, ale pedevším strukturu díl, která jí písluší. (modul Zakázka) A takových píklad bychom nalezli mnoho. Tyto podmínené procesy adí UDS do skupiny ERP systém. Logistický etzec je tímto ízen podmínen a definovaná konzistentní kontrola vstupních údaj zajišuje maximální soudržnost a logickou správnost poízených dat. Systém pitom k takové kontrole pistupuje formou tzv. restrikce, tedy bu je njaká operace možná a nebo není možná vbec, neexistuje tedy možnost njakého chybného zadání. Než se budeme ízením v jednotlivých modulech UDS zabývat podrobnji, zde jeden píklad: Pedpokladem pro vystavení dodacího listu pi expedici (berme nyní hotové výrobky) je správné založení tzv. píkazu k expedici. Ten udává místo doruení výbrem uritého transportu verze zakázky. Není-li takový transport definován, není možné vytvoit zmiovaný píkaz k expedici. Pokud je tento definován, je pi vlastní nakládce zapotebí paletových lístk, které se párují k vybranému píkazu a to pouze v tom pípad, že jsou zaazeny (ve své definici) do skupiny transportu, který je vybrán v píkazu k expedici. V opaném pípad systém nemže nakládku realizovat, není pidružena žádná paleta a dodací list také nelze vyhotovit. Paletové lístky lze založit pouze k definovanému transportu urité verze zakázky. Není-li transport definován, není možné definovat paletové lístky atd. Podmínnost zmiovaného procesu nás pivádí až na samotný zaátek: K definici zakázky, odkud se odvíjí všechny další procesy logistického etzce. 3.1 Založení zakázky Proces založení zakázky je jedním ze základních proces systému UDS. Bez této ásti ízení není možné dále využívat možností systému. Jestliže je tomu tak, mžeme pedpokládat, že její založení (myšleno zakázky) je základním prvkem, kterému ve vývoji byla vnována zvláštní pée, nebo a chceme i nechceme, musíme se smíit s tím, že založení zakázky je jednou z asov nejnáronjších operací obsluhy systému UDS. 5

6 Manažer zakázky pipravuje živnou pdu pro všechny další uživatele, kteí na ízení participují. Objem dat, které manažer zakázky do systému zadává je dvakrát až tikrát vtší než v ostatních modulech. Proto tento modul nabízí také nejvíce výjimek v zadávání: Speciální kopírovací funkce Zadávání hromadných záznam Hromadné mazání záznam (podle nastavení práv uživatele) Nativní vytváení vazeb mezi jednotlivými tabulkami atp. Hned v prvním kroku definice zakázky mže uživatel využít kopírovací funkce a zkopírovat nové hodnoty z vybrané zakázky s možností kopie i všech podružných struktur, popípad si z této struktury mže vybrat, co chce kopírovat. Obr. 3-1 Kopírovací funkce pro zakázku Výet všech inností, které musí manažer zakázky zvládnout by obsáhla samostatná píruka pro manažery zakázek, pesto si popíšeme ty základní. Pokud není využita kopírovací funkce, je teba pro správnou funkci dalších modul systému provést: Definici hlaviky zakázky Definici výrobních proces Definici pedlohy díl (složky a další komponenty) Definici jednotlivých verzí (a všech jejích podstruktur) Definice hlaviky zakázky Hlavika zakázky nese pedevším její identifikaní íslo v systému, dále pak identifikaci v systému koncernu schlott gruppe tzv. koncernové oznaení. Mezi další dležité vlastnosti, které pebírá pak napíklad modul fakturace, patí píjemce faktury a odbratel. Systém dále pracuje napíklad s nkterými daty, které slouží pro zaazení zakázky v asové ose nejen výroby, ale také vystavení dokument fakturace. 6

7 3.1.2 Definice výrobních proces Výrobní procesy slouží v prvé ad jako identifikátory zakázek pro externí systémy (SAP). Zde je každá zakázka rozdlena do tolika definovaných záznam, kolik je definovaných výrobních proces. Souasn je definice výrobního procesu (VP) jistým integritním omezením napíklad v definici pracovního postupu již urité verze zakázky, kde není možné vybrat stroj, který neodpovídá definovanému VP v zakázce. Jinak eeno: Jestliže máme zakázku, která spoívá ve vyhotovení knižní vazby napíklad V2 (brožura lepená), nemžeme do pracovního postupu zaadit napíklad balení do fólie, což odpovídá zcela jinému VP, který by musel být v zakázce definován Definice pedlohy díl Pedloha se skládá ze všech složek potebných pro výrobu, obálek, ale také dalších tzv. díl, které do vyhotovení koneného produktu patí. (CD, DVD, tašky, obálky, napíklad vzorové tastery atp.) Její definice je pedpokladem pro realizaci dalších operací, napíklad píjmu tchto materiál v modulu Logistika, kde uživatel vybírá z definovaného seznamu a provádí potebné transakce. Pedloha díl je pouze seznam. Nkteré definované položky pak mohou být použity v definici konené struktury bloku (katalogu) urité verze. V seznamu se tedy objevují vždy všechny složky a díly, v definici struktury bloku uritých verzí je to potom výbr z tohoto seznamu. Pitom platí, že verze mže obsahovat ve své struktue i všechny položky definované v pedloze a nebo žádné (což se nestává). Pedloha díl mže být pomrn rozsáhlá, proto systém umožuje nkteré akce, které napomáhají uživateli tuto ást definovat velmi rychle. Patí sem pedevším operace hromadného zadání, kdy systém založí hned nkolik záznam najednou, které pak uživatel rychle v tabulkovém zobrazení upraví, nebo mže použít kopírovací funkci, která vygeneruje strukturu pesn podle zvolené pedlohy jiné zakázky. Obr. 3-2 Pedloha díl a možnosti její rychlé definice 7

8 3.1.4 Definice jednotlivých verzí Každá zakázka se mže skládat z libovolného potu verzí, které se od sebe odlišují nejastji jazykovou mutací, je možné ovšem zakládat verze, které sice spadají pod uritou jednu zakázku, napíklad díky zákazníkovi, ale mohou se lišit i výrobní technologií. Mžeme tak mít ást nákladu voln, ást nákladu balenou do fólie. Takových píklad bychom zde mohli uvést mnoho. Verze je opt pomrn složitá struktura, která krom základních vlastností obsahuje pedevším také další podružné struktury, tabulky (v relaci 1:N a M:N): Definice struktury bloku Definice výrobního postupu v. použitých materiál Definice transport Obr. 3-3 Základní vlastnosti verze zakázky V pípad struktury bloku, která vychází z pedlohy, má možnost uživatel vybírat položky jednotliv, nebo lépe: Oznait ty položky pedlohy, které chce k definované verzi pidružit. Tato operace výrazn urychluje proces vlastní definice, což je rozhodující pro posouzení uritého komfortu systému, který tak dává uživateli mnoho nástroj k tomu, aby svou práci maximáln urychlil. Objem dat zadávaných v modulu Zakázka je rozsáhlý a nesrovnatelný s ostatními moduly systému UDS. Pi vývoji byl kladen velký draz na tvorbu takových akcí, které efektivn pracují s asem a minimalizují jej pro založení všech dat na hodnotu pijatelnou nejen z hlediska ekonomického, ale pedevším z hlediska individuálního pístupu manažera zakázky k práci, kdy mu systém otevírá vždy nkolik možností jak k zadávání pistupovat a neomezuje ho pouze na jeden jediný zpsob, který by sice mohl být optimalizován, ale ve finále by mohl psobit jako monotónní innost, která by negativn ovlivnila jeho individuální výkonnostní kivku. 8

9 Obr. 3-4 Možnost výbru položek pedlohy díl pro založení struktury bloku Výrobní postup definuje uživatel pro možnost pozdjší kalkulace pedbžných náklad na výrobu. Tato ást systému UDS není ve spolenosti reus využívána, nebo zakázky, které se v závod zpracovávají, jsou kalkulovány ze strany koncernu a cena pro zákazníka je tím již pevn daná. Výrobní postup, jako další struktura urité verze zakázky, slouží tedy vícemén pro zápis do technologického postupu, který se dále distribuuje jako podklad pro výrobu. Obsahuje tedy veškeré informace o provádných operacích vetn použitých stroj a materiál. Je teba dodat, že výrobní postup je možné tzv. normovat a vyjádit tak asovou náronost výroby a souasn také pedpokládanou materiálovou spotebu. Souástí výrobního postupu jsou také poznámky nkdy i nevýrobního charakteru. Ve finále pak vzniká kompletní zakázková dokumentace jako smrodatný podklad pro produkci. Aby bylo možné definici provádt rychleji, disponuje systém akcí, která zakládá položky výrobního postupu automaticky s možnosti výbru stroj, piemž je založeno tolik záznam operací, kolik je vybráno stroj. Zárove pak systém ke každé položce nadefinuje položky materiál spotebovávaných v každé definované operaci. V pípad použití více stroj pro zhotovení nákladu koriguje technolog požadované množství koeficientem (0-1) tak, aby kalkulace a výpoet asové náronosti pro výrobu požadovaného nákladu probíhal vždy pro uritou jeho ást na jednom stroji. Mžeme si to piblížit napíklad pro výrobu na dvou strojích, kdy jeden i druhý vyrábí polovinu požadovaného nákladu: Pak musí technolog (manažer zakázky) korigovat výpoet asové náronosti koeficientem 0,5 na každém stroji. 9

10 Obr. 3-5 Použití šablony pro založení operací výrobního postupu Dležitou souástí pro ízení výroby zakázky jsou definice jednotlivých transport vždy urité verze. Dvodem tohoto lenní je skutenost, že pi expedici hotových výrobk musíme sledovat verzi, kterou expedujeme, aby nedošlo k jejich pomíchání v rámci dodávek celé zakázky. Vzhledem k velikým objemm výroby, které se pohybují ádov ve sto tisících až miliónech kus, je ošetení expedice uritých verzí velmi dležité. Prostedkem jak toho dosáhnout je definice transportu pro uritou verzi. Transportem rozumíme záznam (vázaný na vybranou verzi relaní vazbou), který obsahuje jednak informaci o tom, co chceme transportovat (vlastnosti verze), jednak datum, kdy chceme transport provést, jednak také místo dodání. Poet položek v databázi se zvtšuje, jestliže se transport rozloží do více dn, jestliže se napíklad ást expeduje na jiných paletách atp. Lze íci, že každá zmna v uvedených vlastnostech ukazuje na nutnost založit nový transport. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to zbytené, ale další využití takových záznam (pedevším pak v definici píkazu k expedici) ukazuje, že tomu tak není, ba naopak! Každému transportu totiž písluší automaticky generované paletové lístky (tabulka databázových záznam), které pak systém pidluje dodacímu listu, ímž jednoznan vytváí vazbu mezi dodacím listem, který vychází z píkazu k expedici, a paletou, která byla vyskladnna a naložena na návs. Jednoznan tak mžeme urit, která paleta byla transportována konkrétním vozem, idiem potažmo pepravní spoleností. Paletové lístky jsou klíovými záznamy v databázi, které nesou informaci o tom, zda bylo již požadované množství na palet vyrobeno, uloženo do skladu nebo ve finále odvezeno zákazníkovi. (Více o tom v kapitole: 3.5 Logistické operace s hotovými výrobky) 10

11 Objem takových záznam je veliký a jejich založení je pln automatizováno akcí, která operaci provede v pijateln krátkém ase. Záleží pitom na definici transportu, kde je teba zadat celkové množství pro daný transport a poet kus na palet. Ze znalosti tchto hodnot systém vypoítá potebný poet záznam s pedepsaným potem kus na palet. Hodnoty potu kus uložených v záznamu paletových lístk je možno mnit. Je možné záznamy v tomto smru modifikovat a dokonce ídit i poet takto vytvoených záznam. (Napíklad pidáním nebo ubráním nkolika palet.) Paletové lístky vznikají jako záznamy v databázi a je jim pidleno jednoznané identifikaní íslo, podle kterého je systém v dalších oblastech ízení vyhledává a mže s nimi dále pracovat pomocí skenování jejich árového kódu. Obr. 3-6 Základní vlastnosti transportu Paletové lístky v tištné podob slouží jako nedílná souást zakázkové dokumentace. Bez jejich definice a distribuce do výroby není možné s produkcí zaít, nebo urují poty kus, které se mají skládat na jednu paletu. Pokud systém vypoítává množství hotových výrobk v uritém stavu (nové/nevyrobené vyrobené/na sklad - expedované), vždy vychází z vlastností záznam paletových lístk. Tabulka tchto záznam barevn odlišuje ádky jednotlivých palet pro uritý stav, který mže nastat. Je tak možné nejen vizuáln posoudit, zda nkteré palety byly již vyrobeny nebo expedovány. Poskytuje hlavn zdroj dat pro vyjádení informací na otázku, jak výroba postupuje. 11

12 Obr. 3-7 Tabulka paletových lístk pro definovaný transport Obr. 3-8 Ukázka tisku: paletový lístek 12

13 3.2 Píjem zákaznického materiálu Objem dat, která jsou zadávána v oddlení logistiky, je ve srovnání se založením zakázky a všech jejích dalších struktur, pedevším potom verzí, menší, pesto nemžeme íct, že by to nebyl proces složitý. I zde bylo v prbhu vývoje systému pihlédnuto ke skutenosti, že práce musí být optimalizována a asov nenároná. Pracovníci logistiky pinášejí do systému stžejní informace o materiálovém toku. Zadávání dat tak musí probíhat rychle a pedevším je teba zajistit stabilitu systému i v obdobích, kdy je frekvence zpracování vstupních dat velmi vysoká, jak tomu je napíklad v msících kvten až záí. Dležitým bodem procesu ízení celé zakázky je evidence pohybu zákaznického materiálu. Jedná se o složky, které zakládá pracovník odbytu (manažer zakázky) jako pedlohu díl. Tento seznam slouží pracovníkovi logistiky, aby mohl pi píjmu pesn identifikovat druh polotvaru, který pichází ke zpracování do závodu. Samozejm je tato innost velmi zodpovdná, vždy na základ tchto informací ídí vedoucí pracovníci a celý výrobní proces. Píjem materiálu je operace, která procesn probíhá ve dvou krocích: Založit píjem Generovat paletové lístky Nejprve je teba urit materiál, který je pijímán. (Musí být definován v pedloze díl.) Následn se provede operace píjmu, která založí potebné transakce pohybu. Zde je teba urit, kdo je dodavatelem zboží, tiskárna a také kdo je dopravce a odkud bylo zboží dodáno. Všechny tyto vlastnosti sloužily díve pro automatické vedení správy dat pro INTRASTAT. Obr. 3-9 Píjem zákaznického materiálu (vybrány 3 položky) 13

14 Založení píjmu je uzpsobeno tak, aby bylo možné provést rychle a pohodln píjem i více druh složek, takže uživatel vybírá ze seznamu pedlohy díl a provádí pohyb pro všechny vybrané položky najednou s tím, že je mže pozdji kdykoli upravit v generovaném dokumentu pohybu. Ten je vytvoen automaticky a tvoí jej záhlaví s adresou místa odeslání, informací o dopravci a další. Dále obsahuje tento doklad podružné záznamy (položky), které pedstavují jednotlivé složky, které byly pro tento druh pohybu vybrány. Jednotlivým složkám systém nejprve piadí jednotný poet kus pro píjem tak, jak bylo zadáno ve formulái. Pokud se poty píjmu u jednotlivých položek reáln ovšem liší, je nutné je v dokumentu pohybu opravit, což se provede jednoduše pepisem. Z dalších možností, jak dokument upravit, si mžeme popsat napíklad identifikaci vzork. Položky dokladu mžeme zkopírovat, oznait požadované ádky jako vzorky zaškrtnutím píslušného políka v tabulce a opravit pijaté množství. Obecn platí, že píjem lze založit také pouze definováním dokumentu pohybu zvolením správné transakce. UDS umožuje nativní zadání píjmu proto, že výrazn optimalizuje proces založení tohoto pohybu a snižuje asovou náronost této operace na minimální možnou míru. Je-li píjem založen a upraven dokument pohybu, je možné pistoupit k vygenerován záznam pro paletové lístky zákaznického materiálu. Prakticky jde o jednoznanou identifikaci každé palety v systému proto, aby bylo možné provádt skenování tchto palet pi peskladnní (výdeji) do výroby a tím zajistit jednoznanou identifikaci místa, kde se paleta práv nachází. Obr Dokument pohybu Paletové lístky se generují pomocí akce, která je souástí kontextové nabídky položek dokumentu pohybu. Principieln dochází k automatickému založení záznam palet pro každý materiál, který je obsažen v položkách dokumentu pohybu. Poet záznam, které systém vytvoí je dán potem palet pi píjmu. Souasn je uživateli ihned pi generování tchto záznam umožnno dílí poty na jednotlivých paletách mnit, nebo není pravidlem, že pi píjmu celkového potu ks na 5 paletách je na každé z nich 3000 ks. 14

15 Obr Možnost zmny potu kus na palet pi generování paletových lístk Systém generuje paletové lístky pro každou položku v dokumentu pohybu. Jestliže dokoní proces generování, je možné paletové lístky vytisknout. Tisk se týká pak pouze tch, které jsou pidruženy k aktuálnímu dokumentu pohybu, což je dležité, nebo takových palet mže být v prbhu dne generováno nkolik vždy pro jiný píjem, tedy i jiný dokument pohybu. Tištné paletové lístky jsou pak umístny na jednotlivé palety a zajišují tak jejich identifikaci pi manipulaci. Paletový lístek je vybaven árovým kódem, který je možno skenovat. 3.3 Peskladnní zákaznického materiálu Peskladnní zákaznického materiálu, které se z vtší ásti využívá pro výdej materiálu do výroby, je realizováno na obslužném terminálovém pracovišti ve skladu u vjezdu do haly. Toto pracovišt je vybaveno skenerem a nejen verzí UDS pro skenování palet, ale také verzí pro provádní píjmu materiálu, což umožuje provádt plynule tuto operaci i v dob, kdy není na pracovišti logistiky pítomen zamstnanec. V takovém pípad provádí píjem zaškolená osoba (skladník-vozíká). Pracovišt slouží ovšem pedevším k realizaci pohybu peskladnní samozejm s možností v obou smrech! Pracovník skladu provede vývoz materiálu do výroby a sejme paletový lístek, který skenuje. Systém nejprve provede formální kontrolu po nalezení píslušného záznamu a oví, zda paleta nebyla již vydána do výroby. Teprve potom založí dokument pohybu, kterému pidruží dv položky vždy pro transakci výdeje a píjmu. Operace výdeje je provedena na pracovišti hlavního skladu, operace píjmu je provedena na produkním skladu, který pracovník zvolí. Jednotlivé palety tak systémov putují na zvolené pracovišt. Tím se poet palet na hlavním skladu sníží o jednu a zvýší na produkním skladu píslušného stroje, kam byla paleta odvezena. Souasn se tak zmní pomr množství palet a potu kus daného zákaznického materiálu pi sledování ve skladu a ve výrob. Oddlení logistiky a všichni, kteí se systémem UDS pracují pak mají v daný okamžik možnost 15

16 sledovat, jak se množství zákaznického materiálu odvíjí (mní) v souvislosti s jeho pohybem po závod. Je též možné rozhodnout, kolik materiálu bylo do výroby již vydáno, jaké množství zstává na hlavním skladu a popípad jaké množství je teba ješt pijmout (oekávaná dodávka), aby bylo možné produkci dokonit pro stanovený náklad. Obr Skenování zákaznického materiálu pi výdeji do výroby 3.4 Produkce denní výkaz spoteba materiálu Denní výkazy jsou jediným zdrojem informací pro statistická vyhodnocení produkce, ale také pro bilancování zakázky. Množství vyrobených kus zadávané pomocí terminálu slouží pouze pro statistické ukazatele výkonnosti. Jinak je pro sledování vyrobeného množství použito palet, které se skenují ve skladu, což je obsahem kapitoly: 3.5 Logistické operace s hotovými výrobky. Zpsob vedení pracovních snímk ety (denní výkaz) je dvojí: Papírová forma Terminálové on-line zadávání V pípad, že nefunguje terminálová aplikace pro zadávání denního výkazu on-li, je možné zadat výkaz v papírové podob, který je potom pepsán do systému. Taková byla první koncepce pi vývoji UDS. Produkní data získaná tímto zpsobem mohla být ovšem vyhodnocována až s uritým zpoždním. Proto byla vyvinuta terminálová aplikace UDS terminál, která umožuje zadávat data pímo a ty pak sledovat napíklad pomocí monitorovacího nástroje, který je souástí systému UDS a slouží pro ízení z místa centrálního velína. Terminál pitom plní dv základní funkce: Zápis denního výkazu Provedení odetu spoteby materiálu formou malé inventury 16

17 Souasn mžeme operace zápisu denního výkazu taktéž rozdlit do nkolika inností: Zápis len osádky Zápis prbhu produkce (pomocí pracovních kód) V prvním pípad jde o jmenný seznam pracovník, kteí se na produkci podílejí. Cílem je evidovat každou lovko-hodinu, která je poteba k výrob požadovaného množství. Systém tak umí rozlišit, zda se na výrob podílel zamstnanec nebo brigádník, je možné statisticky vyhodnocovat poet pracovník, kteí se na výrob podílejí a stanovovat píslušné výrobní koeficienty k posouzení výroby z hlediska plnní norem, ale také k posouzení ekonomických hledisek výroby. Toto srovnání je vyjádeno v tzv. bilanci zakázky Založení len osádky Seznam len se zakládá pomocí íselných kód lidí a smn a je ukládán do tabulky. Prostedí pro zadávání zobrazíme tlaítkem Osádka stroje z levé nabídky tlaítek. Pi založení prvního lena osádky je nutné zadat i íslo smny, v dalších zadáních zstává hodnota již pedvolena. Záznam o lenovi osádky se ukládá pomocí tlaítka Pidat. Pi správném uložení je naplnn jeden ádek tabulky na pracovní ploše. Zde je zobrazen jméno a píjmení, popis smny, asová známka píchodu a asová známka odchodu. Ta se pepoítá až ve chvíli, kdy pracovník opustí pracovišt. Obr Pidání nového lena do osádky stroje Systém kontroluje duplicitu v zadání len osádky. Jakmile je týž len zadán na jiném stedisku, je z pvodního stroje (pracovišt) automaticky odebrán. V tabulce záznam zstává, ale je barevn zvýraznn. To samé platí i v rámci jednoho pracovišt. Pokud zadám záznam duplicitn, systém v prvním kroku lena nejprve odebere a pak znovu pidá v asové návaznosti, ímž nedochází k duplicit hodin strávených na pracovišti. 17

18 3.4.2 Odebrat lena z osádky Každý len osádky mže být ze seznamu odebrán. Existují celkem dva zpsoby jak je možné lena z osádky stroje odebrat: Odepíši jej sám ze svého seznamu Pipíše si lena jiný strojmistr na jiné pracovišt V prvním pípad je nutné oznait ádek lena osádky (umístit zde kurzor), který chceme ze seznamu odebrat. Potom klávesou Del (Delete) provedeme akci, které lena v seznamu deaktivuje a barevn zvýrazní. Souasn se dopoítá as odchodu. V druhém pípad staí, když lena zapíše jiný strojmistr na jiném stroji. Jakmile aktualizujeme zobrazení tabulky (viz. další kapitola) objeví se nám zvýraznní indikující na skutenost, že osoba byla ze seznamu odebrána. Stejn jako v pedchozím pípad je i zde uložena hodnota odchodu, která je souasn hodnotou píchodu pracovníka na jiné pracovišt. Tím nevznikají v systému žádné asové prodlevy pracovník pi pecházení z jednoho pracovišt na druhé Vyhledání lena v seznamu Obr Odebraný len osádky (Barbora Nmejcová) V pípad, že pro zadání lena osádky neznáme personální íslo UDS, máme možnost provést vyhledání zadáním píjmení nebo jen jeho ásti. Ukažme si, jak v seznamu najít všechny Nováky, které bychom mohli do seznamu pidat. Nejprve je dležité umístit kurzor do libovolné buky tabulky len osádky. Pak stiskneme kombinaci kláves Ctrl+F. Systém zobrazí dialogové okno pro hledání, které nám umožní osoby najít (zadáním píjmení) a následn postupn do seznamu len osádky také vložit. 18

19 Obr Dialogové okno pro hledání osob Vyhledání je jednoduché: Staí zadat píjmení nebo jen jeho ást do píslušného políka a pokraovat tlaítkem Najít, které vyhledá požadované záznamy a zobrazí je v tabulce. Pomocí klávesy Tab se pak pepneme do tabulky (nebo do ní klikneme myší) a vybereme ádek, který chceme vložit do seznamu len osádky. Vložení provedeme tlaítkem: Do výkazu. Obr Výsledek hledání píjmení Novák Výbr ádku (osoby), který chceme vložit do seznamu len osádky se provádí bu kliknutím na libovolný sloupec v požadovaném ádku nebo pomocí šipek, které nám pohyb v tabulce umožují. Je pitom jedno, která buka v ádku je oznaena (zvýraznna modrou barvou). V našem pípad je oznaen první ádek, takže tlaítko Do výkazu by do seznamu len osádky vložilo Miroslava Nováka. Dialog pitom zstává stále aktivní, takže mžeme dále vyhledávat, nebo vybrat ze seznamu jiný ádek a opt vložit do seznamu len osádky. 19

20 Pokud chceme hledání ukonit, použijeme tlaítko Zavít, které zave dialogové okno pro hledání a vrátí nás zpt do zadávání denního výkazu Založení položky výkazu Položkou výkazu se rozumí zadání kombinací hodnot pracovního kódu a verze zakázky, kterou na pracovišti zpracováváme. Formulá pro zadání tchto hodnot zobrazíme nejprve tlaítkem Položky výkazu ze seznamu vlevo na pracovní ploše. Do editaních polí zadáme postupn: Pracovní kód Verzi zakázky Vždy, když opustím zadávací editaní pole, zobrazí systém popisek zadaného kódu, pokud jsou hodnoty kód zadány správn. Pokud ne, políko je prázdné, což indikuje chybu v zadání. Pak je možné, že íslo je formáln správné, systém jej ovšem nezná. Hodnoty se ukládají do tabulky pomocí tlaítka Uložit zmny. Pokud je založení provedeno úspšn, objeví se nový ádek v tabulce. Uživatelé tak neztrácejí pehled o tom, jaké hodnoty byly až do tohoto okamžiku zadány. Obr Zadání pracovního kódu a verze zakázky V prbhu smny je možné kódy libovoln mnit, je možné mnit i ísla zakázek. V pípad zmny pracovního kódu, kdy pvodní je tzv. produkní, vyžaduje systém zadání potu vyrobených kus Pihlášení na jiném terminálu Jestliže z jakéhokoliv dvodu potebujeme dokonit nebo jen upravit váš denní výkaz na jiném poítai (terminálu), je možné tak uinit. Pravdpodobn na jiném terminálu bude rozpracovaný jiný výkaz. V takovém pípad potebujeme zobrazit pihlašovací obrazovku, abychom se mohli pihlásit a zobrazit tak náš výkaz. 20

21 Z nabídky tlaítek vlevo zvolíme Pihlášení. Systém práci stávajícího výkazu neukoní, pouze jej skryje a umožní jinému uživateli, aby zobrazil svým pihlášením vlastní výkaz, který pak mže upravit. Pi každé zmn pracovního kódu nebo zakázky systém pepoítá asy postupné a vyjádí tzv. as jednotlivý, tedy v hodinách. Mže se stát, že napíklad pro hodnoty 10:00 12:00 systém vyjádí celkový jednotlivý as jako 1,5 hod. Toto není chyba! Systém z intervalu pouze odeetl pestávku na obd podle zadání v záhlaví výkazu Ukonení výkazu Denní výkaz ukonujeme v pípadech že: Strojmistr, který píše denní výkaz, koní smnu. Strojmistr pechází na jiné pracovní stanovišt. Denní výkaz ukoníme snadno pomocí tlaítka Ukonit výkaz. Systém v daném okamžiku provede nkolik operací. Nejprve se dotazuje, zda chceme výkaz opravdu ukonit. Pak ukoní aktivní záznamy len osádky a všem dopoítá as odchodu. Zkontroluje, zda je poslední zadaný pracovní kód produkní a pokud ano, vyžádá si množství. Ukoní otevený as posledního zadaného pracovního kódu, spoítá jednotlivý as a ukoní denní výkaz. Zobrazí seznam materiál, které by se mly nacházet na pracovišti a pedvolí poslední zmnný stav. Po zadání inventury (viz. následující kapitola) se zobrazí pihlašovací obrazovka Zadání spoteby materiálu Spoteba materiálu se zadává formou inventury. Strojmistr nezapisuje tedy faktickou spotebu, ale udává hodnoty stavu materiálu v daný okamžik. Systém na základ hodnoty minulé a souasné rozdílem tchto dvou vyjádí spotebu, pokud je minulá hodnota vtší než souasná. O provedení inventury je také založen záznam v podob inventárního archu. Tsn ped ukonením výkazu je zobrazen formulá pro zadání stav materiál. Zde je teba vyplnit hodnoty ve sloupci Stav. Tlaítkem Uložit zmny systém vygeneruje soubor transakcí spoteby materiálu, pokud platí, že hodnota ve sloupci Systém je menší než hodnota ve sloupci Systémový stav. Zmny se ukládají pohybem šipky dol, v posledním ádku potom pohybem šipky nahoru. 21

22 Obr Inventární zadání stavu materiál Podmínky a kontrola realizace spoteby Zadání vlastní spoteby materiálu je pro pracovníka obsluhujícího terminál pomrn jednoduché a pedevším asov nenároné. Takový stav ovšem pedpokládá, že jsou splnny nkteré podmínky, které zaruují zdárný prbh zadání spoteby. Materiál, který se v terminálu vyísluje v tabulkovém zobrazení, a u kterého se pedpokládá zadání aktuálního stavu tak, aby systém mohl provést generování transakcí spoteby na základ rozdílu hodnot skutené a systémové, se musí systémov evidovat a to pedevším ve smyslu pohybu z hlavního skladu na produkní sklad ke konkrétnímu stroji (na konkrétní pracovišt). Kmenová data materiálu jsou dávkov aktualizována podle záznam uložených v systému SAP, který v oblasti materiálového hospodáství figuruje v souboru systémových ešení závodu jako majoritní, pestože jeho výrobní moduly spolenost z finanních dvod nevyužívá (modul PP není implementován). Na druhou stranu díky autonomnímu chování UDS je možné celý proces replikovat a vracet tak získané hodnoty spoteb do SAP tak, aby etzec modulu MM byl kompletní. Dochází tak k integraci UDS do SAP a naopak, tento proces funguje automaticky v obou smrech. Systém SAP poskytuje UDS kmenová data materiál, se kterými systém dále pracuje a vrací zpt hodnoty spoteb, které vznikly na základ využívání terminálových aplikací na pracovišti. Protože je systém UDS zcela autonomní, je možné i zde realizovat veškeré pohyby spotebního materiálu. S ohledem na skutenost, že ást z nich je realizována pomocí SAP (píjem materiálu na sklad), realizuje se pomocí UDS pouze další krok pedevším vyskladnní materiálu podle požadavk výroby. Toto vyskladnní zaruí, že je možné v každém okamžiku stanovit systémový stav materiálu na konkrétním pracovišti. V porovnání se skuteným stavem pak mžeme rozdílem obou hodnot stanovit spotebu a to v libovolném okamžiku výroby. 22

23 Proces peskladnní spotebního materiálu (lepidlo a fólie pedevším) se provádí formou materiálové žádanky, kterou smnový mistr vystaví a pipraví tak podklad pro skladníka. Ten na základ stavu daného (nebo daných) materiálu provede vyskladnní a to bu požadovaného množství nebo množství jiného, pokud napíklad skladová zásoba požadavku nestaí. Toto množství potvrzené žádanky je smrodatné pro vznik transakce peskladnní, která je realizována opt dokumentem pohybuje se dvma položkami: Výdej z hlavního skladu Píjem na produkní sklad Výdej je realizován na hlavním skladu a snižuje stav zásoby, píjem je proveden na tom pracovišti (produkním skladu), kde byl proveden závoz. V daném okamžiku také terminál registruje zmnu stavu zásob na pracovišti. Spoteba materiálu se tak pehledn realizuje i v pípad, že je pracovišt opakovan bhem dne zaváženo spotebním materiálem. Obr Založení materiálové žádanky V okamžiku, kdy smnový mistr zpracuje požadavek na doplnní stavu zásob, je do logistiky odeslán automatický s pipomenutím na vyízení tohoto požadavku. Tato operace spoívá pouze v doplnní skuten vydaného množství a potvrzením, že píslušný ádek v požadavku byl zpracován. Systém pak pi uložení provedených zmn vygeneruje dokument pohybu s požadovanými transakcemi (pro každou položku požadavku vždy výdej ze skladu a píjem na produkní sklad). Tímto zpsobem se v prbhu smny aktualizuje systémový stav spotebního materiálu na všech pracovištích a zárove mže být provádnou inventurou stanovena (z rozdílu skutené a systémové hodnoty) spoteba. Spolen s dokumentem pohybu vzniká již pi zadávání inventárních hodnot pomocí terminálu záznam o provedené inventue (inventární arch), takže je možné kdykoli provit, jak byla tato innost ze strany strojmistra, který terminál obsluhuje, provedena. Je možné jednoznan urit, zda strojmistr zadání provedl, nebo jen opsal systémové hodnoty. Je totiž nepravdpodobné, že v dob produkce nedojde bhem smny k takovému úbytku napíklad 23

24 lepidla, aby se to neprojevilo v zadání spoteby. Inventární arch dokumentuje jednak kdo odeet provedl, na kterém pracovišti (produkním skladu) a v poznámce také pod kterým denním výkazem. Je tak možné vysledovat, jaká byla produkce dané smny a usoudit, zda odeet je reálný i nikoli. V každém pípad by pi kontrole po provedení odetu spoteby materiálu mlo být množství materiálu na pracovišti práv rovno systémové hodnot. Obr Inventární arch generovaný pi zakládání spoteb materiálu On-line monitorování produkce Vývoj systému UDS jako podnikového informaního systému spolenosti reus s.r.o. schlott gruppe si podle projektové dokumentace kladl za cíl vytvoit efektivní sledovací nástroj, který by umožnil vedoucímu výroby nejen monitorovat vlastní produkci, ale pedevším získávat aktuální data a na základ pedané informace mít tak možnost lepšího rozhodování v operativním ízení výroby. K tomu výrazn napomáhá terminálová aplikace pro vedení snímku pracovního dne ety (pracovn nazvaném denní výkaz). Centrální on-line monitorovací modul UDS získaná data pomocí terminálu okamžit vyhodnocuje. Navíc je terminál vybaven také tecím zaízením (fotobukou), která pedává data o vyrobeném množství. Monitorovací modul a datový terminál, umístný na pracovišti, spolu vytváejí systém onli sledování výroby. V první fázi, která je závislá na obsluze terminálu, zaíná pracovník (strojmistr) zapisovat svoji smnu. Po pihlášení do terminálu, který identifikuje místo plnní jeho práce, zadá strojmistr smnu a vyplní nkteré další údaje: Definuje pracovní režim. Zapíše íslo verze zakázky, kterou zpracovává. Doplní ve jmenném seznamu všechny spolupracovníky, kteí se na výrob podílejí. 24

25 Následn pak v prbhu smny mže zadávat zmny ve všech uvedených kategoriích. Takováto definice uruje jednoznan položky výkazu snímku jeho pracovního dne, spolen se seznamem dalších pracovník mžeme hovoit o snímku pracovního dne ety. V okamžiku zadání pracovního kódu je spuštn asova a zárove funkce poítadla, které je tvoenou jednou fotobukou zaznamenávající prchod produkt v jejím zorném poli, piemž každý takový prchod je v terminálu zapoítán jako jeden kus. asova v uritých pravidelných intervalech odesílá data a ukládá je do databáze, odkud k nim mže uživatel okamžit pistupovat. Stejn tak je využívá i druhá ást systému a to je modul on-li sledování. Pomocí UDS uživatel zvolí ze seznamu aktuálních (otevených) denních výkaz ty, které chce sledovat. Poet monitorovacích oken, ve kterých se informace o výrob zobrazují, není omezen. Doporuuje se volit poet vhodn s ohledem na velikost obrazovky (4-6). Na jednom monitoru tak mže uživatel sledovat i 6 stroj souasn. V pípad hardwarového vybavení velína lze pedpokládat, že stedisko používá více monitor pro sledování. Pro zvolené stroje systém vyobrazí nkteré základní informace o výrob, pedevším pak: Pracovní režim Jméno strojmistra Verze a zakázka Poet len osádky stroje Poet vyrobených kus Statistické ukazatele Obr Obrazovka on-line monitorování produkce 25

26 Pracovní režim je v záhlaví tabulky barevn podkreslen, takže barva rychle indikuje základní režimy práce jako je: Seízení Produkce Ostatní pomocné a ztrátové asy Statistické ukazatele kumulovan zobrazují: Poet kus vyrobených za hodinu Poet díl zpracovaných za lovko-hodinu Poet kus zpracovaných za lovko-hodinu Aktualizace zobrazení probíhá v nastavených intervalech. Modul pro monitorování disponuje opt asovaem, který v pravidelných intervalech hledá aktuální data na serveru a následn je zobrazuje. Ve stejný okamžik dochází také k zakreslení grafických hodnot všech sledovaných veliin statistických ukazatel. Obr Grafické vyjádení sledovaných veliin Grafický prbh je kumulativní, takže se poslední zobrazená hodnota shoduje s íselnou hodnotou zobrazenou v tabulce. Od prbhu grafu je možné usuzovat, zda nedochází k prostojm, které by se do zobrazení promítaly klesající kivkou, jak je tomu vidt na obrázku. Souasn by také mla být v monitorovací tabulce patrná zmna pracovního režimu a to dokonce erven podkreslená. 3.5 Logistické operace s hotovými výrobky Identifikace hotových výrobk vychází z identifikace jednotlivých palet pomocí záznam paletových lístk. Ty jsou nositelem informace nejen o množství, ale pedevším také o stavu, ve kterém se paleta nachází a samozejm píslušném zaazení k uritému transportu, verzi a tudíž i k zakázce. Definice paletových lístk je souástí definice transport. V okamžiku založení paletových lístk dochází k jejich tisku. Takto vytvoené záznamy identifikují množství palet, které je teba vyrobit. Souasn jsou tyto distribuovány do výroby. Je-li vyrobena paleta 26

27 (první pedepsané množství), je oznaena paletovým lístkem a putuje na stanovišt, kde bývá zpravidla ovinuta fólií a zde také oznaena jako vyrobená. Protože se pracovišt nachází ve skladovacích prostorách, je každá taková paleta automaticky oznaena také jako naskladnná. (Což je formáln správné, nebo se v okamžiku ovinutí fyzicky nachází na sklad.) Proces pijmutí palety na sklad, ovinutí a oznaení daného množství jako vyrobeno zajišuje terminálová stanice umístná u balicího stroje. Obsluha nejprve sejme útržek z paletového lístku (zpravidla se distribuují lístky dva pro pozdjší skenování pi expedici) a provede skenování árového kódu, který paletu jednoznan identifikuje v systému. Tím je paleta oznaena nejen jako vyrobená, ale pedevším také naskladnná a je možné s ní dále manipulovat ve smyslu expedice. (Pozdji zjistíme, že pokud se tato procedura neprovede, systém neeviduje paletu jako vedenou ve skladu, potažmo vyrobenou a nebude možné ji expedovat. Pak je nutné tento krok uinit dodaten.) Popsaný proces je možné provádt také obrácen, to znamená vracet paletu zpt do výroby. Systém pi identifikaci palety kontroluje její stav a neumožuje naskladnit paletu dvakrát. V pípad, že se paleta již (systémov) na sklad vyskytuje, umožní pouze její vrácení do výroby nebo je možné celou operaci stornovat. Sledování výrobk na paletách v prbhu výroby vychází práv ze zmny stavu definovaných paletových lístk pro hotové výrobky. V prbhu produkce se tak množství generovaných palet ve stavu nová postupn snižuje, pibývají záznamy se stavem vyrobeno/na sklad a procesem expedice se tyto opt mní na stav expedováno. Vždy je díky konzistentní kontrole zachován celkový poet palet definovaného transportu, mní se pouze poty v jednotlivých stavech, než nakonec pejdou všechny záznamy palet do stavu expedováno. Proces je zajištn modulem pro skenování hotových výrobk, který obsluhuje pracovník na balicím stroji ve skladu. Souasn tak odpovídá za množství, které naskladnil a oznail jako vyrobené. Obr Skenování palet s hotovými výrobky 27

28 3.6 Expedice Stejn jako v pedchozím pípad je také expedice logistickým procesem hotových výrobk (potažmo palet), který vychází z definice paletových lístk v uritém transportu verze zakázky. Prakticky je tato operace ešena ve dvou krocích: Založení píkazu expedice Skenování expedovaných palet V pípad prvním je pro definici píkazu k expedici minimáln nutná definice transportu. V této ásti pracovník logistiky zakládá záznam jakéhosi pseudo-dodacího listu, který neobsahuje žádné položky k peprav, pouze definuje místo doruení a pepravní spolenost. Podobn jako v pípad definice píjmu, i zde uživatel vypluje i nkteré informace historicky se vztahující k správ pepravy výrobk a zboží v euro-zón (INTRASTAT). Píkaz k expedici definuje transport nebo skupinu transport, ze kterých mohou být palety nakládány do návsu tahae. Souasn s definicí transport, která se provádí výbrem ze seznamu podle zvolené zakázky a verze, což výrazn urychluje zpracování tohoto dokumentu, zadává pracovník také poet palet, které je teba pro konkrétní transport distribuovat. Tím je zajištno, že nedojde k zámn palet z jiných transport, ale také to, že bude do tahae naloženo práv požadované množství palet z konkrétního definovaného transportu. Výbr místa dodání mže být volen uživatelem, nebo se ídí výbrem transportu. (Opt se jedná o vlastnost systému k zefektivnní provádní této innosti, nebo každý transport vždy místo doruení obsahuje.) Poet transport, které mohou být vybrány do píkazu expedice není omezen. Obr Výbr transportu pro píkaz k expedici 28

29 Založený píkaz k expedici pracovníkem logistiky je postoupen dál pracovníkovi ve skladu, který na základ jeho definice provede naložení potebných palet. Tuto operaci provází také skenování paletových lístk hotových výrobk, piemž dochází k formální kontrole v nkolika bodech, kdy systém proví: Stav palety Transport, kterému paleta písluší Celkový naložený poet palet V prvním pípad jde o to, že není možné naložit paletu, která v systému není vedena jako na sklad/vyrobená. V takovém pípad systém hlásí chybu a je nutné toto operaci dodaten provést skenováním na pracovišti balení ve skladu. Pouze paleta, jejíž stav odpovídá, tedy byla vyrobena a nachází se na sklad, mže být dále použita pro transport. Souasn systém proví, jestli skenovaná paleta náleží transportu, který je definovaný v píkazu expedice. Pouze v pípad jednoznané shody (identifikaní íslo transportu) je proces proveden. Navíc musí být splnna ješt podmínka potu. Tato podmínka není tzv. tvrdá, takže systém uživatele pouze informuje, že napíklad pekroil povolený poet k transportu a je na jeho uvážení, zda chyba nevznikla na stran pracovníka logistiky, který poet transportovaných palet zadal chybn. Jinak eeno, v pípad neshody systém umožní uživateli pokraovat ve vyízení procesu expedice, upozoruje ho ovšem varovnou poznámkou, že množství neodpovídá definici v píkazu expedice. Pi splnní všech tí podmínek je databázový záznam skenovaného paletového lístku pidružen k píkazu expedice, ímž z nj iní formáln správný dodací list a souasn je zmnn stav palety. Opt platí pravidlo, že celkový poet palet definovaných pro transport urité verze zakázky se nemní, mní se pouze stav, takže poet palet nacházejících se ve skladu klesá, oproti tomu roste poet expedovaných. Formální zpracování píkazu k expedici mže provádt zaškolený pracovník skladu. Pomocí terminálu, který je umístn v expediní ásti skladu nejprve skenuje árový kód píkazu k expedici, který je souástí jeho tištné podoby. Následn pak dochází postupn ke skenování všech palet, které se nakládají, piemž systém vždy provádí konzistentní kontrolu, jak bylo popsáno výše. Zpracování píkazu k expedici je ukoneno v okamžiku tisku dodacího listu, který je pak pedán dopravci. Systém automaticky pipraví obrazovku pro úpravu dalšího píkazu k expedici. Dokumenty píkaz k expedici mže pracovník logistiky pipravit s pedstihem. V takovém pípad, kdy mu není známa SPZ vozidla, mže tuto ást dopracovat pracovník skladu pi zpracování píkazu. Takové pípady nastávají pi víkendových transportech, kdy jsou v pátek pracovníkem logistiky podle plánu vývozu generovány píkazy k expedici, které skladník zpracuje a doplní chybjící údaje o SPZ až v okamžiku nakládky. Pedpokládá se, že dopravce je znám. 29

30 3.7 Fakturace Obr Skenování palet hotových výrobk pi expedici Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace a snižuje procento chyb, které doposud ešilo oddlení útárny. Pitom systém neeší pouze vlastní proces vyhotovení dokladu (A už se jedná o fakturu nebo jiný druh s tím spojený jako mže být dobropis, storno dokladu, zálohová faktura aj.), ale pedevším nabízí optimalizovaný nástroj s celou adou konzistentních kontrol a kontrol formální správnosti, které v pedchozích zpsobech zpracování nebyly možné. Pínos pro hodnocení systému jako celku je zejmý: Fakturace nabízí další lánek logistického etzce a odráží další ást procesu ízení výroby, ímž dává systému UDS možnost nabídnout další pínosné informace. Vlastní fakturace probíhá v nkolika krocích, které bychom mohli strun charakterizovat jako Píprava faktury Kontrola faktury Uzavení a odeslání faktury Píprava faktury Základní charakteristikou pípravné fáze vystavení faktury (celkový popis ásti systému si ukážeme na faktue, myslíme tím však i další druhy úetních doklad, které je možné pomocí UDS zhotovit) je fakt, že ji provádí pracovník odbytu, který spravuje uritou zakázku. V tomto kroku se ješt nedá mluvit o úetním dokladu, vzniká jakási pseudo-faktura, která je jistým návrhem, by již ve formálním provedení faktury. Tisková podoba (která je 30

31 nutná pro odeslání dokladu) je oznaena jako návrh, nelze ji proto použít jako formální úetní doklad. Manažer zakázky pi založení faktury definuje nejprve její hlaviku, kde uvádí Zakázku Zpsob úhrady Úet Obr Základní definice hlaviky faktury Systém podle pedchozí definice zakázky a podle znalosti kmenových dat zákazníka doplní nkteré další informace, jako je Píjemce faktury a odbratele (podle definice zakázky) Platební podmínku (podle definice píjemce faktury) Data dokladu (podle data založení a platební podmínky) 31

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

UDS podnikový informaní systém

UDS podnikový informaní systém Autor: V Plzni 15.12.2009 Obsah 1 Struktura dat vyšší pizpsobení požadavk koncernu... 3 2 Integrace informací... 5 2.1 Dávková výmna dat... 5 2.2 Integrace volných e informací... 6 2.3 Integrace volných

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob

Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob Jaroslav Halva, Ing., reus s.r.o., schlott gruppe, Plze jaroslav.halva@reus.cz +420-724 36 77 04 Píspvek prezentuje systém databázové

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní Nový InfoFIT Manuál k systému Alfresco DMS Obsah Obsah Úvod Pihlášení do systému pes webové rozhraní Procházení struktury Možnosti práce se soubory Možnosti práce se složkami Verzování Zaputí/vypnutí verzování

Více