Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou"

Transkript

1 Řšní Navrovýc-Stoksovýc rovnc mtodou končnýc prvků Lbor Črmák prosnc 2009 Označní: Abstrakt Txt obsauj klasckou a varační formulac 2D-úloy nstlačtlnéo nstaconárnío proudění, pops prostorové dskrtzac mtodou končnýc prvků, časovou dskrtzac mplctní BDF1 a BDF2 formulí, lnarzac Osnovou a Nwtonovou mtodou, stablzac mtodou SUPG/PSPG/LSIC nbo GLS. Ω... rovnná oblast [0, T ]... časový ntrval x = (x 1, x 2 )... bod rovnné oblast Ω n = (n 1, n 2 )... jdnotková vnější normála ranc Ω t... čas u = (u 1, u 2 ), u = u (x, t)... ryclost p(x, t)... knmatcký tlak ε(u) = {ε j (u)} 2,j=1... tnzor ryclost dformac f = (f 1, f 2 ), f = f (x, t)... knmatcká strvačná síla ν... knmatcká vskozta Užívám Enstnovu sumační konvnc: pokud s v jdnom člnu vyskytuj ndx dvakrát, sčítá s přs něj od 1 do 2. Navr-Stoksovy rovnc: u t + u u j 2ν ε j(u) x j x j Rovnc kontnuty: + p x = f, = 1, 2, (x, t) Ω (0, T ). (1) u x = 0, (x, t) Ω (0, T ). (2) Okrajová podmínka Drcltova typu, přdpsána ryclost: u = g, = 1, 2, (x, t) Γ 1 (0, T ). (3) 1

2 Okrajová podmínka Numannova typu, přdpsáno napětí: 2νε j (u)n j pn = σ, = 1, 2, (x, t) Γ 2 (0, T ). (4) Počátční podmínka: u (x, 0) = u 0 (x), x Ω. (5) Složky tnzoru ryclost dformac: ε j (u) = 1 ( u + u ) j, 2 x j x, j = 1, 2. (6) Hranc Ω j sjdnocním částí Γ 1 a Γ 2 : Ω = Γ 1 Γ 2, Γ 1 Γ 2 =. (7) Zvolím tstovací funkc v = (v 1, v 2 ), v = v (x), s vlastností: v = 0, = 1, 2, x Γ 1, (8) a tstovací funkc q. Rovnc (1) násobím v, ntgrujm přs Ω, užjm Grnovu větu, uplatním podmínku (8) a okrajovou podmínku (4). Rovnc (2) násobím q a ntgrujm přs Ω. Takto získané rovnc sčtm a dostanm a(u, p, u; v, q) =0, kd [ u a(u, p, w; v, q) = Ω t v u + w j v + 2νε j (u)ε j (v) p v f v + u ] q dx x j x x σ v ds. (9) Γ 2 Oblast Ω trangulujm, prvky značím, Ω =, každé dva různé prvky jsou bud to dsjunktní nbo mají spolčnou jdnu stranu nbo jdn vrcol. Nct Ω = Γ 1 Γ 2, Γ 1 Γ 2 =, Γ1 Γ 2 = Γ 1 Γ 2. Aproxmac u (x, t) ryclost u j po prvcíc polynom stupně d v svým odnotam v uzlc Pj prvku, jdnoznačně určný u (, t) V g (t) = {w w C( Ω ), w P dv (), w (P j ) = g (P j, t) P j Γ 1 } (10) (přdpokládám, ž P j Γ 1 P j Γ 1 ). Aproxmac v (x) tstovací funkc v: v V 0 = {w w C( Ω ), w P dv (), w (P j ) = 0 P j Γ 1 }. (11) 2

3 Aproxmac p (x, t) tlaku p a aproxmac q (x) odpovídající tstovací funkc q j po prvcíc polynom stupně d p (obvykl d p d v ): p (, t), q M = {w C( Ω ), w P dp ()}. (12) Dfnujm stablzační čln: a s (u, p, w; v, q) = [ u t + w u j 2ν ε j(u) x j x j + δ u v j dx. x x j V něm jako tstovací funkc brm: ψ (w; v, q) = τ uw l v x l τ s [ 2ν ε l(v) x l ] + τp + p ] f ψ (w; v, q) dx+ x (13) q x. (14) Vodnou volbu stablzujícíc číslnýc paramtrů τ u, τ p, τ s a δ uvdm pozděj. Všmnět s: j-l u a p klascké řšní rovnc (1), (2), pak a s (u, p, u; v, q) = 0. Dfnujm formu A jako součt form a, a s : A(u, p, w; v, q) = a(u, p, w; v, q) + a s (u, p, w; v, q). (15) Žádám, aby pro přblžné řšní u, p platlo: (u, p )(, t) V g (t) M : A(u, p, u ; v, q ) = 0 (v, q ) V 0 M, t (0, T ). (16) Na ntrvalu [0, T ] zvolím dělní 0 = t 0 < t 1 < < t n 1 < t n < < t m = T. Časový krok t n = t n t n 1, n = 1, 2,..., m. V rovnc (16) zapsané pro čas t = t n naradím časovou drvac zpětnou dfrncí: u (x, t n ) t u (x, t n ) u (x, t n 1 ) t n. Přblžné řšní v čas t n značím u n u(, t n ), p n p(, t n ). 3

4 Z formy a dostanm dvě formy b a c. Blnární forma b obsauj dskrtzac časové drvac, oprot formě a v ní však cybí konvkční čln: [ u u n 1 b(u, p; v, q) = v + 2νε j (u)ε j (v) p v f n v + u ] q dx (17) Ω t n x x σ n v ds. Γ 2 Konvkční čln tvoří trlnární formu u c(u, w; v) = w j v dx. (18) Ω x j Také v stablzačním člnu a s naradím časovou drvac dfrncí a dostanm formu b s (u, p, w; v, q) = = [ u u n 1 t n + δ u v j dx. Ω x x j u + w j 2ν ε j(u) + p ] f n ψ (w; v, q) dx+ x j x j x (19) Přblžné řšní tdy má splňovat: (u n, p n ) V g (t n) M : B(u n, u n, p n ; v, q) = 0 (v, q ) V 0 M, n = 1, 2,..., kd B(u, w, p ; v, q) = b(u, p ; v, q) + c(u, w ; v) + b s (u, p, w ; v, q). (20) Pro n > 1 lz místo mplctní Eulrovy formul (nbo-l BDF1 formul řádu 1) použít přsnější BDF2 formul (řádu 2) založnou na aproxmac u (x, t n ) t V formác b, b s v tom případě 3u (x, t n ) 4u (x, t n 1 ) + u (x, t n 2 ) 2 t n. naradím čln u u n 1 člnm 3u 4u n 1 + u n 2. t n 2 t n Úloa (20) j nlnární a to jak v konvkčním člnu c tak v stablzačním člnu b s. J proto třba použít trační mtodu. Aproxmac počítané tračním procsm značím orním ndxm k, tj. u n,k, pn,k. Jako počátční aproxmac un,0, pn,0 lz vzít odnoty u n 1, p n 1 z přdcozío času t n 1. Jdnoducá lnarzac, známá jako Osnova mtoda, počítá u n,k, p n,k z rovnc B(u n,k, un,k 1, p n,k ; v, q) = 0, k = 1, 2,.... (21) 4

5 Důmyslnější lnarzac založná na Nwtonově mtodě aplkované na konvkční čln c vd na scéma B(u n,k, un,k 1, p n,k ; v, q) + c(un,k 1, u n,k ; v) c(un,k 1, u n,k 1 Paramtry stablzac τu, τp, τs z násldujícíc mtod, vz [6]: 1) SUPG (stramln upwnd Ptrov-Galrkn), 2) PSPG (prssur stablzng Ptrov-Galrkn), 3) LSIC (last squars on ncomprssblty constrant). ; v) = 0, k = 1, 2,.... (22) a δ s nastavují užtím jdné nbo současně několka Další altrnatvou j použtí mtody GLS (Galrkn last squars). Násldují tř osvědčné volby stablzačníc paramtrů: 1) SUPG+PSPG+LSIC pro případ, ž ryclost jsou aproxmovány polynomm stupně d v větším nž j stupň d p aproxmac tlaku. Populární Taylor-Hookovy prvky používají d v = d p + 1. Volím, vz [3]: τu = τp = 1 [ ] 2, τ d 2 s = 0, δ = 1, (23) v kd j caraktrstcký průměr trojúlníka, například = max j njdlší strana. 2) SUPG+PSPG+LSIC pro případ, ž ryclost tlak jsou aproxmovány polynomm téož stupně. Volím, vz [1]: ( δ = ν 1 + ū,n,k 1 + [ ) ] 2, τu = τp = [ ] 2, τ ν ν t δ s = 0, (24) kd ū,n,k 1 j caraktrstcká délka vktoru ryclost u,n,k 1 na trojúlníku, například ryclost u,n,k 1 C v těžšt C trojúlníka. 3) V případě mtody GLS volím, vz [2]: 1, 0 R < 1, 4νλ τu = τp = τs max = 1 λ max ū,n,k 1, R 1, δ = τ s ū,n,k 1 2. Přtom λ max j njvětší vlastní číslo úloy ε j (v) ε k (v) dx = λ ε j (v)ε j (v) dx x j x k V = {v v P dv (), = 1, 2}, { V0 = 5 v V v V /V 0, kd R = ū,n,k 1 4ν, λ max } ε j (v)ε j (v) dx = 0. (25) (26)

6 Symbolm V /V 0 Prostor V 0 rozumím faktorový prostor prostoru V podl podprostoru V má dmnz 3. Př praktckém výpočtu lz faktorový prostor V /V 0 prostoru V dmnz 2d v 3, například naradt vodným podprostorm ˆV ˆV = {v V v 1 (P 1 ) = v 1 (P 2 ) = v 2 (P 1 ) = 0}. Vlastní čísla λ max nzávsjí na n an na k, počítají s tdy jn jdnou. 0. Jako caraktrstcký průměr trojúlníka lz v (24), (25) použít rovněž průměr u trojúlníka v směru ryclost ū,n,k 1, vz [5]: u = 2 ū,n,k 1 3 (27) j=1 ū,n,k 1 L j, kd {L j} 3 j=1 jsou lnární bázové funkc příslušné vrcolům trojúlníka, vz [6]. Ltratura [1] M. Braack, E. Burman, V. Jon, G. Lub: Stablzd fnt lmnt for t gnralzd Osn problm, Comput. Mtods Appl. Mc. Engrg. 196 (2007), [2] L. P. Franca, A. L. Madurra: Elmnt damtr fr stablty paramtrs for stablzd mtods appld to fluds, Comput. Mtods Appl. Mc. Engrg. 105 (1993), [3] T. Glard, G. Lub, M.A. Olsansk, J.H. Starck: Stablzd fnt lmnt scms wt LBB-stabl lmnts for ncomprssbl flows, J. Comp. Appl. Mat. 177 (2005), [4] P.G. Grso, R.S. San: Incomprssbl Flow and t Fnt Elmnt Mtod. Vol 2: Isotrmal Lamnar Flow, Jon Wly & Sons, Ccstr, [5] P. Sváčk: Numrcal smulaton of arolastc problms wt consdraton of nonlnar ffcts, Engnrng MECHANICS, Vol. 16, No. 1, (2009), [6] T.E. Tzduyar: Fnt lmnts n fluds: Stablzd formulatons and movng boundars and ntrfacs, Computr & Fluds 36 (2007),

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Jednofázové odhady pro populace kontinua

Jednofázové odhady pro populace kontinua Jednofázové odhady pro populace kontinua Odhady úhrnů, středních hektarových hodnot a podílů Radim Adolt Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), pobočka Kroměříž, Analyticko-metodické

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer Plzeň 2012 Radek

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák VYSOKÉ UČNÍ TCNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍO INŽNÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky Jiří Dvořák 2004 Obsah ředmluva...... 5 1. Úvod do expertních systémů...... 6 1.1 Charakteristika expertních systémů......

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU Aleš Kresta Klíčová slova: modelování výnosů, kopula funkce, NIG model, VaR Key words: returns modelling, copula functions, NIG

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více