Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače"

Transkript

1 Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy SPICE lz dojít k zjdnodušném řšní, v ktrém s něktré paramtry zandbají a sstavné náhradní schma pak lz řšit libovolnou mtodou. Přsto dostanm výsldky s přsností, ktrá pro obvyklé tchnické řšní postačuj. V prvním oddílu j provdno odvozní dvojbranových paramtrů z rovnic modlu SPICE, násldují výpočty pracovního bodu a střídavých paramtrů zsilovač. Dvojbranové (čtyřpólové) paramtry tranzistoru Při výpočtu tranzistorového zsilovač pro malé signály lz používat dynamické paramtry, ktré v dostatčně malé oblasti kolm zvolného pracovního bodu nahrazují nlinární charaktristiky přímkami. Tím provdm linarizaci v pracovním bodě a obvod můžm řšit mtodami pro linární obvody. Pro urční paramtrů náhradního dvojbranu tranzistoru s v praxi rozšířily dvě soustavy paramtrů: Admitanční paramtry: i = y u + y 2 u 2 [.a] i = y u + y u [.b] kd y vstupní admitanc při výstupu nakrátko (u 2 = 0) y 22 výstupní admitanc při vstupu nakrátko (u =0) y 2 přnosová admitanc při výstupu nakrátko (u 2 = 0) y 2 zpětná přnosová admitanc při vstupu nakrátko (u = 0) i u y y 2 y 2 y 22 i 2 u 2 Smíšné paramtry: u = h i + h 2 u 2 [.2a] i 2 = h 2 i + h 22 u 2 [.2b] kd h vstupní impdanc při výstupu nakrátko (u 2 = 0) h 22 výstupní admitanc při vstupu naprázdno (i = 0) h 2 proudový přnos při výstupu nakrátko (u 2 = 0) h 2 zpětný napěťový přnos při vstupu naprázdno (i = 0) i u h 2 h 22 h i 2 h 2 u 2 Výhodou úplných soustav j jjich obcná použitlnost při výpočtu maticovou mtodou. Zásadní význam měly v počátcích tranzistorové tchniky, dns s používají přdvším v obcných počítačových programch. Postupm času s výroba tranzistorů dostala na úrovň, při ktré jsou zpětné přnosy snížny na zandbatlné hodnoty. Souběžně s pokrokm v tchnologii byly vyvíjny další matmatické modly, ktré chování tranzistorů popisují s přiměřnou přsností v clém pracovním rozsahu. Něktré vztahy z těchto modlů můžm použít pro zjdnodušný výpočt tranzistorových zsilovačů. Budm s zabývat zapojním s spolčným mitorm, označovaným zkratkou SE V násldujících výpočtch budm pracovat v oblasti kmitočtově nzávislých paramtrů a použijm násldující zjdnodušní a vztahy: y u» y 2 u 2 - zandbání zpětného přnosu, [.3] y 2 u» y 22 u 2 - zandbání výstupní vodivosti, [.4] h 2 = y 2 /y - proudový přnos bud v clém rozsahu konstantní, [.5] h = / y [.6] Přnosovou vodivost g 2 (= y 2 v oblasti kmitočtově nzávislých paramtrů) budm označovat jako strmost S. Pro urční strmosti a přvodní charaktristiky použijm obcné vztahy, používané v matmatických modlch pro vlké signály. Hodnoty paramtrů h a h lz určit z výstupní charaktristiky, do ktré s také můž zakrslit pracovní přímka a na ní 2 22 pracovní bod. Po určité praxi a získání přiměřní přdstavy nmusí být používání charaktristik nutné. Když zandbám zpětný napěťový přnos, můžm použít místo vstupní charaktristiky poměrně výhodný matmatický popis přvodní charaktristiky, ktrý poskytuj dobř použitlné výsldky. ZS-TR.DOC v

2 Výstupní charaktristika bipolárního tranzistoru. Výstupní charaktristika bipolárního tranzistoru j závislost kolktorového proudu na napětí mzi kolktorm a mitorm při konstantním bázovém proudu. Pro různé bázové proudy lz vykrslit soustavu výstupních charaktristik. Ic [ma] 2N Ick Ib = 40 µa 20 µa 0 00 µa Ic 5 P Uc Ic 80 µa 60 µa 40 µa 0 Ucc 20 µa Uc [V] Na této soustavě lz znázornit postup urční paramtrů tranzistoru pro malé signály v zvolném pracovním bodu. Pracovní bod musí lžt na pracovní přímc, ktrá j určna dvěma krajními body. Při nulovém proudu kolktoru bud mzi kolktorm a mitorm plné napájcí napětí Ucc, zd 5 V. Při nulovém napětí Uc by kolktorovým odporm tkl proud Ick = Ucc /. Když bází potč proud Ib = 60 µa, bud pracovní bod P lžt na průsčíku této charaktristiky s pracovní přímkou. Nyní můžm určit střídavé paramtry tranzistoru, ktré ovšm budou platit pouz pro tnto pracovní bod. Proudový zsilovací činitl Proudový zsilovací činitl h 2 j dfinován jako poměr změny kolktorového proudu k změně bázového proudu při výstupu nakrátko, tdy při nulové změně napětí Uc. Změnu kolktorového proudu proto nodčítám na pracovní přímc, al na svislici, vdné pracovním bodm. Mzi křivkami pro bázové proudy 60 a 80 µa ( Ib = 20 µa) změřím změnu kolktorového proudu Ic = 2,2 ma. Proudový zsilovací činitl j h 2 = Ic / Ib = 2, / = 0 Výstupní vodivost Podl dfinic j výstupní vodivost dána podílm změny kolktorového proudu a změny kolktorového napětí při vstupu naprázdno, tdy při nulové změně vstupního proudu. Nulová změna vstupního proudu znamná konstantní proud báz, ktrý j v našm případě 60 µa. Protož v normální pracovní oblasti jsou charaktristiky prakticky přímkové, můžm volit vlkou změnu napětí, abychom získali větší změnu kolktorového proudu. Při zvýšní napětí o 0 V odčtm změnu proudu Ic = 0,7 ma. Výstupní vodivost j tdy 70 µs, což odpovídá odporu 4 kω. Změna proudu j malá a přsnost odčtní ovlivní výsldk. Earlyho napětí U matmatických modlů tranzistorů s přdpokládá, ž tčny přímkových částí výstupních charaktristik protínají svislou osu v jdnom bodě, ktrý j určn paramtrm modlu, nazvaným Earlyho napětí (Early voltag). Pro náš tranzistor bychom našli Earlyho napětí 00 V. Protož tčna k charaktristic v pracovním bodu Ic = 6,3 ma, Uc = 7,4V má protnout svislou osu (Ic = 0) v bodě, daném Earlyho napětím, můžm také vypočítat výstupní vodivost z těchto hodnot. Pak vychází: h 2 = Ic / (Ua + Uc) = 6,3 ma / 07,4V = 58,6 ms Když uvážím obtížnost přsného urční změny kolktorového proudu z charaktristik, j shoda obou postupů uspokojivá. V sznamu paramtrů modlu SPICE s uvádí Earlyho napětí bz znaménka. Z průběhu charaktristik al plyn, ž průsčík tčn s osou musím hldat vlvo od počátku souřadnic. TranZs.DOC v

3 Obcná přvodní charaktristika bipolárního tranzistoru. Přvodní charaktristika Přvodní charaktristika j závislost výstupního proudu na vstupním napětí. Pro zapojní SE to j závislost kolktorového proudu na napětí mzi bází a mitorm. Tato závislost j xponnciální. Strmost j dána drivací funkc (tčnou) v daném pracovním bodě a odpovídá paramtru y 2. Pro obcný modl bipolárního tranzistoru (v programch SPICE) s používá jako jdn z základních paramtrů tzv. tplné napětí U T. Obcný modl používá vztahy, platné i pro invrzní zapojní (záměna mitoru a kolktoru), zd s omzím na normální pracovní oblast. Tplné napětí j dáno vztahm: U T = kt / q [2.] kd q - náboj lktronu (,6.0-9 C) k - Boltzmannova konstanta (, J/K) T - absolutní tplota přchodu (K), jako normální tplota s používá 300K (27 C) Pro tuto normální tplotu vychází tplné napětí U T = 25,9 mv. Pro normální pracovní oblast j závislost kolktorového proudu na napětí mzi bází a mitorm (U CE > U BE ) dána vztahm: I C = I S. xp (U BE / U T ), [2.2] kd I S j tzv. saturační proud. Tnto saturační proud s vypočítá pro danou pracovní tplotu z charaktristické hodnoty saturačního proudu I S0, určné pro standardní tplotu 300 K podl vzorc: I S = I S0 (T/T 0 ) 3. xp [(E G. q / k). (T T - )] [2.3] kd E G j šířka zakázaného pásma, ktrá j pro křmíkové tranzistory, V. Po úpravě lz vytvořit grafy přvodních charaktristik. Pro přsnější urční průběhu byl zvoln proud kolktoru jako nzávisl proměnná a počítáno příslušné napětí U BE pro tploty K ( C) a obvyklou hodnotu saturačního proudu I S0 =. 0-3 A. Pro porovnání jsou uvdny grafy s linární a logaritmickou stupnicí proudu. V knihovnách simulačních programů jsou udávány hodnoty I S v rozsahu 0.-2 až 0-7. Z grafů j také zřjmé, ž tplotní koficint napětí U BE vychází pro tnto modlový tranzistor 2mV/K. 0 Ic [ma] 9 0 Ic [ma] , 400 K 350 K 300 K 250 K K 350 K 300 K 250 K 0 0,0 0, 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Ub 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Ub [V] Z těchto přvodních charaktristik můžm vypočítat strmost drivací I C podl U BE. TranZs.DOC v

4 Pro idální tranzistor j závislost strmosti na kolktorovém proudu dána vztahm: S = I C / U T [2.4] U zsilovačů pro malé signály počítám, ž tplota přchodu j stjná s tplotou okolí, jinak zahrnm do výpočtu i otplní ztrátovým výkonm. V posldní době udávají výrobci tranzistorů paramtry pro modly SPICE. Z těchto paramtrů potřbujm pro naš zjdnodušné výpočty zjistit saturační proud IS a proudové zsílní v přdním směru BF. U jdnodušších modlů odpovídá katalogové hodnotě, u složitějších idálnímu proudovému zsílní. Vstupní vodivost Znám-li nyní kolktorový proud tranzistoru, můžm vypočítat vstupní vodivost: y = y 2 / h 2 = S / h 2 = b I k / h 2 [2.6] Vstupní odpor: h = / y = h / S [2.7] 2 Poměrně často s za zavádí dynamický odpor mitoru r E = /S. Touto substitucí s zjdnoduší zápis něktrých vzorců. V idálním případě tdy vstupní vodivost stoupá linárně s kolktorovým proudm. Tnto vztah u nových tranzistorů dobř odpovídá skutčnosti. Vstupní napětí (U BE ) Protož strmost j drivac výstupního proudu podl vstupního napětí, bud pro napětí platit difrnciální rovnic du BE = U T d I k I k, [2.8] z ktré po intgraci dostanm rovnici U BE = UT I k ln I p, [2.9] v níž Ip přdstavuj intgrační konstantu. Odlogaritmováním obdržím rovnici: I = Is.xp ( U c BE / U T ) [2.0] Budm-li počítat s výrazm pro tortickou strmost, stačí pro urční Ip znát napětí U BE při proudu Ik v blízkosti pracovního bodu. Pro napětí U = 0,6 V při I BE k = ma a normální tplotu 300K j Is =.0-3.xp(- 0,6 / 0,026) = 8,5.0-4 [A] [2.] V knihovnách simulačních programů jsou udávány hodnoty I S v rozsahu 0-2 až 0-7 A. Linarizac přvodní charaktristiky Vztah k urční strmosti pro výpočt zsílní signálu j jdnoduchý, al j nlinární. V výrazu pro přvodní charaktristiku j hodnota U BE v xponntu a výpočt hodnot pracovního bodu nlz provést přímo. Můžm al výpočt přvést na řšní linárních rovnic tím, ž provdm linarizaci v zadaném úsku charaktristiky. Podl přdpokládaných změn kolktorového proudu použijm jdnu z dvou násldujících mtod: a) Náhrada U BE zdrojm konstantního napětí Z vztahu [2.9] vypočítám U BE, ktré pak brm jako konstantu. Z stjného vzorc odvodím absolutní změnu U BE při zvolné změně proudu. Když zvolím poměr proudů právě, bud s změna U BE rovnat právě U T. [3.] ( I / I ) = U ln 25, mv U BE = U BE 2 U BE = U T ln k 2 k T = 9 TranZs.DOC v

5 Při zmnšní proudu na hodnotu / bud mít změna opačné znaménko. Když v tomto rozsahu proudů nahradím skutčný průběh konstantní hodnotou U BE0, dopustím s rlativní chyby, ktrá j přibližně ± 4.3%. Stjnou změnu dostanm při změně tploty ± 3 C. Základní rozsah pracovních tplot pro lktronické přístroj j 0 až 35 C. Chyby, vzniklé při nahrazní konstantou jsou tdy mnší, nž chyby, způsobné změnami tploty. V běžných zapojních udržují stabilizační obvody kolktorový proud v mnohm užším rozmzí. Proto bud také chyba, způsobná náhradou U BE zdrojm konstantního napětí, mnohm mnší. Pro většinu výpočtů bud tato mtoda zcla vyhovující. Napětí U BE můžm získat třmi způsoby: výš uvdným výpočtm z paramtrů SPICE, změřním pomocí digitálního voltmtru při požadovaném proudu kolktoru nbo odhadm, při ktrém brm pro křmíkové tranzistory malých výkonů při proudch kolm ma hodnotu 0,6 V. b) Náhrada U BE zdrojm napětí s vnitřním odporm Pro širší rozsah nbo pro větší přsnost provdm aproximaci náhradním zapojním napěťového zdroj U a s sriovým odporm. S výhodou můžm použít aproximaci tčnou v pracovním bodě. Směrnic tčny v pracovním bodě j dána strmostí, pro ktrou byl odvozn vzorc S = I C / U T. Pro zvolný pracovní bod to znamná, ž tčna protn osu U BE při hodnotě proudu, ktrá j právě o U T nižší, nž j napětí U BE při klidovém kolktorovém proudu. Když napětí tohoto průsčíku označím U P, dostanm rovnici aproximační přímky: U BE = U P + I C / S [3.2] Místo přnosové vodivosti S lz také používat jjí přvrácnou hodnotu, dynamický odpor mitoru, ktrý s obvykl označuj jako r E. Rovnic pak dostan tvar: U BE = U P + r E. I C [3.3] Poloha aproximační přímky j zřjmá z násldujícího obrázku, v ktrém j porovnána aproximac konstantní hodnotou a tčnou. Lz odvodit, ž chyba při aproximaci tčnou bud mnší nž U T v rozmzí 0,6 3,5 kolktorového proudu v pracovním bodě. Chyba má na obou koncích rozsahu stjné znaménko. Z porovnání s přdchozí aproximací plyn, ž tímto způsobm dostanm poloviční rozsah změn (méně nž 5%) pro přibližně dvojnásobný intrval změn proudu (přibližně :20). I C [ma] ,5 b U T ± U BE a a P b ± I C 0,55 0,6 0,65 U BE [V] Tímto způsobm linarizac dosáhnm vlmi dobrou shodu s původním průběhm i pro značný rozsah změny proudu. Z grafu j zřjmý princip linarizac a význam jdnotlivých přímk Z průběhu odchylky od skutčného průběhu lz usuzovat, ž pro přsnější aproximaci můžm linarizaci provést také sčnou Vypočítám strmost z koncových hodnot požadovaného rozsahu a vdm tčnu k průběhu funkc, ktrá j s sčnou rovnoběžná. Symtrála obou přímk přdstavuj njlpší aproximaci. Porovnáním dosažných odchylk zjistím, ž pro většinu případů zcla postačí linarizac podl bodu a), tdy náhrada konstantním napětím. Aproximac tčnou můž být vhodná při podrobnějším řšní stjnosměrných obvodů. Pro výpočt zsílní malých střídavých signálů (malé změny v okolí klidového pracovního bodu) má ovšm strmost zásadní význam. Z malých změn vstupního napětí ± U BE lz pomocí strmosti odvodit změny kolktorového proudu ± I C a z nich pak střídavé zsílní. Na obrázku jsou vyznačny odchylky vlikosti U T při náhradě konstantním napětím (a) a při náhradě zdrojm napětí s vnitřním odporm. (b). Kromě toho úsky ± U BE a ± I C dobř ilustrují přchod od řšní stjnosměrného pracovního bodu k střídavým paramtrům pro malé signály. TranZs.DOC v

6 Základní zapojní zsilovač SE Při návrhu využijm princip suprpozic a budm řšit oddělně nastavní stjnosměrného pracovního bodu a zsílní malých střídavých signálů. Obrázk a) slouží k stjnosměrnému řšní. Zsilovač j napájn z zdroj stjnosměrného napětí Ucc. Kolktorový odpor s volí asi dstkrát mnší nž odpor zátěž Rz. Proud kolktoru Ic s volí tak, aby napětí mzi kolktorm a mitorm umožnilo zsilovat obě amplitudy signálu. Tato podmínka j bzpčně splněna při Uc Ucc/2. a).i c b) Ucc.I b I b T I c Ucc Rg C T Rz C2 u 2 U BE Uc u g u Vztah mzi Uc a Ic j dán vzorcm, ktrý přdstavuj rovnici zatěžovací přímky: Uc = Ucc -. Ic Pro dosažní požadovaného proudu musím do báz přivést proud Ib = Ic / β Tnto proud potč přs odpor, ktrý bud mít hodnotu: = (Ucc - U BE ) / Ib Podl obr. b) j zřjmé, ž kondnzátory C a C2 slouží k oddělní zdroj signálu a zátěž, aby novlivnily nastavní ss pracovního bodu. Podl principu suprpozic nahradím při výpočtu střídavého zsílní zdroj napájcího napětí zkratm, ktrý j naznačn propojním svork. Napájcí napětí s při změnách signálu nmění, jho potnciál j pro střídavé signály konstantní, tdy stjný jako potnciál změ. Hodnota vazbních kondnzátorů musí být tak vlká, aby s v frkvnčním pásmu zsílní nuplatňovaly. Pro výpočt zsílní v tomto pásmu lz tdy provést další zjdnodušní, a to nahrazní vazbních kapacit zkratm. Nyní můžm místo rálného tranzistoru použít náhradní schma pro malé signály: Rg i h 2. i h 22 i 2 Rg i h 2. i h 22 i 2 u g u g u h u 2 Rz u h u 2 V náhradním schmatu j vypuštěn paramtr h 2. Výstupní obvod můžm dál zjdnodušit tím, ž parallní kombinaci, Rz a výstupní vodivosti h 22 nahradím odporm. Dostanm zjdnodušný obvod, v ktrém snadno určím zsílní: Výstupní napětí (střídavý signál) j: u 2 = -. i C i C = h 2. i b i b = u / h Napěťové zsílní tranzistoru v základním zapojní SE j tdy: A U u2 h2 = = = S. R u h c TranZs.DOC v

7 Vstupní odpor vlastního tranzistoru označm Rvt a j tvořn paramtrm h, jhož hodnotu vypočítám z dřív uvdného vztahu. Výsldý vstupní odpor zsilovacího stupně Rv tvoří parallní kombinac h a. Jstliž j vnitřní odpor zdroj signálu Rg mnohm mnší, j možné vliv vstupního odporu zandbat. Když nlz odpor zdroj zandbat, j nutné počítat zslabní signálu děličm, ktrý j složn z Rg a Rv. V tomto případě s npříznivě projví značný rozptyl vstupního odporu, ktrý j způsobn vlkým rozptylm proudového zsilovacího činitl. Nvýhodou tohoto zapojní j, ž pro nastavní pracovního bodu j nutné znát přsně hodnotu proudového zsílní. Protož u běžných typů tranzistorů j rozsah hodnot proudového zsilovacího činitl vlký (např. :4), bylo by nutné při výměně tranzistoru změřit proudové zsílní náhradního tranzistoru a upravit bázový odpor. Oprava j pak obtížná, pro sriovou výrobu j takový postup npoužitlný. Kromě toho j zsílní přímo úměrné strmosti, proto změna kolktorového proudu, ktrá přímo ovlivní strmost, způsobí také změnu zsílní. Praktické způsoby nastavní pracovního bodu Njobvykljším způsobm stabilizac pracovního bodu j zapojní s odporovým děličm R, R2 z napájcího napětí U CC do báz tranzistoru a odporm R v mitoru. Požadujm, aby s klidový proud kolktoru při změně napájcího napětí a při změnách tploty měnil co njméně. Dál j vhodné volit prvky obvodu tak, aby byly zachovány pracovní podmínky pro libovolný tranzistor vybraného typu, a to pro clý rozsah proudového zsílní. Přdpokládám, ž stjnosměrný činitl proudového zsílní β s rovná katalogové hodnotě h 2. U křmíkových tranzistorů jsou zbytkové proudy při normální tplotě malé, v výpočtu budou zatím zandbány. Při zvýšné tplotě, kdy s tyto proudy mohou uplatnit, lz použít princip suprpozic. R R c Ucc Ucc R,2 T T R2 R U U c Un R,2.Ib U BE R.I R Použijm vztahy: I c = β I b [4.] I = I c + I b = (β + ) I b [4.2] Pro výpočt kolktorového proudu nahradím bázový dělič podl Thévninovy poučky. Náhradní zdroj má napětí U n =. R2. / ( R + R2 ) [4.3] Výsldný odpor v obvodu báz j parallní kombinací R a R2 Proud báz j nyní určn jdinou smyčkou: U n = R b I + U b BE + U = R b I b + U BE + R I [4.4] Po dosazní za I b a za I dostanm upravnou rovnici, z ktré můžm vyjádřit přímo I c. U n - U BE = (R b + R (β + )) I b = ((R b + R (β + )) I / β c [4.5] I = β ( U c n - U BE ) / (R b + R (β + )) [4.6] pro β» s výraz zjdnoduší a dostanm vztah: I c Un U = + R β BE Z vzorc j zřjmé, ž při /β «R s výrazně sníží vliv proudového zsilovacího činitl a tranzistory můžm použít bz ohldu na přsnou hodnotu tohoto paramtru. V výstupních charaktristikách musí pracovní bod lžt na zatěžovací přímc, ktrá j dána rovnicí: U CE = U CC - I C. (R c + R ) [4.8] [4.7] TranZs.DOC v

8 Po dosazní za kolktorový proud dostanm rovnici, ktrá popisuj průběh napětí na kolktoru při změně napájcího napětí U cc. Pro zjdnodušní zápisu označím dělicí poměr bázového dělič d a jmnovatl jako R : d = R2 / (R2 + R) [4.9] R = (R b /β) + R [4.0] Po dosazní do [4.8] dostanm vzorc: U U R du. U cc c = cc c R BE U d R U d R c c = cc BE +. R R Tnto výraz přdstavuj rovnici přímky, ktrá protíná osu y (U cc ) na hodnotě, určné druhým člnm a můž mít směrnici kladnou nbo zápornou podl prvního člnu. Při záporné hodnotě směrnic napětí kolktoru klsá a při jistém napájcím napětí bud nulové. Tranzistor pak nzsiluj. Při návrhu budm používat kladnou směrnici. Na obrázku jsou uvdny průběhy závislosti napětí na kolktoru (čárkovaně napětí na mitoru) pro zapojní s hodnotami R = 500k, R2 = 00k, R = 600, h 2 = 0 při různých hodnotách. Z průběhů lz odčíst, ž pri napájcím napětí 0V j kolktorový proud asi 0,9 ma. Při = 4kΩ j na něm úbytk napětí 3.5V a na kolktoru naměřím 6,5V. Úbytk na mitorovém odporu bud zhruba 0,5V a na napětí na mzi kolktorm a mitorm zbývá 6V. Při zvětšní hodnoty na 8kΩ s úbytk na něm zvýší na 7V, napětí Uc bud jn 2,5V. Při dalším zvětšní j při tomto napájcím napětí tranzistor zcla otvřn a nzsiluj. Uc, U [V] = 6k = 4k = 2k = 8k Ucc [V] [4.] Protož jsm si odvodili vztahy pro přvodní charaktristiku a zavdli podmínky pro jjí linarizaci, můžm nyní tyto vzorc použít pro výpočt hodnot součástí obvodu pro stabilizaci pracovního bodu. U zsilovačů malých signálů j obvykl zadáno napájcí napětí, napětí mzi kolktorm a mitorm j vhodné volit přibližně jako polovinu napájcího napětí, aby bylo možné dosáhnout co njvětší špičkové hodnoty v obou půlpriodách. Kolktorový odpor s volí několikanásobně mnší nž odpor zátěž. Pro nízkofrkvnční přdzsilovač bývá kolktorový proud řádově v jdnotkách ma, pro nízkošumové vstupní zsilovač v dstinách ma. Zsilovač širokopásmové (vidozsilovač) pracují s vyššími proudy. Takto stanovný pracovní bod slouží jako východisko k podrobnějšímu výpočtu, ktrý má zaručit, ž obvod bud pracovat i při změnách vnějších vličin. a) Vliv proudového zsilovacího činitl tranzistoru U tranzistorů pro obcné použití s podl katalogu pohybuj proudový zsilovací činitl v širokém rozsahu (např ). Typy, tříděné do skupin podl činitl β jsou obvykl dražší. Z vzorc [4.7] můžm jasně vidět, ž při R = 0 (bz stabilizac by s proud měnil v stjném poměru jako β, nbo bychom jj musli nastavit změnou hodnoty něktrého z odporů bázového dělič. Když v jmnovatli [4.7] zvolím hodnoty odporů bázového dělič tak, aby čln R b / β přdstavoval přibližně 0% z clkové vlikosti jmnovatl, bud s při změně β kolktorový proud měnit o méně nž 0%. Pak bud kolktorový proud určn přvážně hodnotami pasivních součástk a v zapojní můžm použít tranzistor s téměř libovolným proudovým zsilovacím činitlm. Jako jdnoduchá pomůcka pro splnění této podmínky můž posloužit volba proudu dělič (proud přs R2) v rozmzí pěti až dstinásobku bázového proudu. TranZs.DOC v

9 Tplotní závislosti Na stabilitě pracovního bodu při změně tploty s uplatňují dva vlivy, změna napčtí U BE a zbytkový proud I cb0. U křmíkových tranzistorů za normální tploty bývá vliv zbytkového proudu zandbatlný. U výkonových tranzistorů, ktré pracují za vyšších tplot přchodu j třba s zabývat i tímto vlivm. Vliv tplotní závislosti U BE j zřjmý z vzorc pro výpočt kolktorového proudu. Absolutní změna kolktorového proudu bud: Ic = U BE / R Pro tplotní koficint přdního napětí přchodu PN ( ,4 C) určím snadno změnu kolktorového proudu pro požadovaný tplotní rozsah. Zbytkový proud I cb0 s v zapojní uplatní jako zdroj proudu mzi kolktorm a bází. Pro urční jho vlivu použijm princip suprpozic. Když nahradím zkratm zdroj napětí Un a U BE, dělí s tnto proud do náhradního odporu bázového dělič R,2 a do báz tranzistoru. Vstup tranzistoru nyní přdstavuj odpor β.r. Po úpravách dostanm vztah pro změnu kolktorového proudu: Ic = I cb0. R,2 / R Tnto vztah lz snadno intrprtovat jako zvýšní náhradního napětí bázového dělič o úbytk napětí, ktrý vznikn na náhradním odporu dělič průtokm proudu I cb0. Zbytkový proud báz j silně tplotně závislý. Proto můžm většinou jho vliv při dolní tplotní mzi zandbat a změnu počítat z hodnoty zbytkového proudu při horní mzi tplotního rozsahu. Postup výpočtu pracovního bodu řádk postup jmn. hodnota mzní hodnoty volba (z řady) A Vstupní hodnoty napájcí napětí 9 V 2 kolktorový odpor (<Rz / 0) 4,7 kω 3 kolktorový proud ma 4 proudový zsilovací činitl napětí U BE 0,6 V B Výpočt hodnot součástk volba mitorového odporu R (přibližně /0) 470Ω 2 napětí mitoru U 0,47 V 3 napětí báz Ub = U + Ub,07 V 4 proud báz Ic / β 5 µa ,5 µa 5 volba proudu dělič (Id = (5... 0).Ib) 50 µa 6 vypočtná hodnota odporu R2 = Ub / Id 2,4 kω 22 kω 7 vypočtná hodnota odporu R = (Ucc - Ub) / (Id+Ib) 44,2 kω 50 kω C Kontrola pracovního bodu náhradní napětí báz. dělič U n = Ucc. R2 / (R+R2),5 V 2 náhradní odpor dělič R,2 9,2 kω 3 náhradní mitorový odpor R = R + R,2 / β 566 Ω kolktorový proud Ic = (U n - U BE ) / R 0,973 ma 0, ma 5 napětí kolktoru Uc = Ucc -. Ic ,... 4 V 6 napětí mitoru U = R. Ic 0,46 0, ,50 7 napětí kolktor - mitor Uc = Uc - U 3,97 4,7.. 3,5 V D Vyhodnocní: vyhovuj pozn. TranZs.DOC v

10 Výpočt střídavých paramtrů Zdroj střídavého signálu j odděln kapacitou, stjně tak zátěž. Hodnoty součástk byly určny při výpočtu pracovního bodu. Tím j také dáno základní střídavé zsílní. Když požadujm střídavé zsílní větší, zmnším impdanci v mitoru parallním připojním sriové kombinac kapacity a odporu. Tnto postup s nazývá blokování mitorového odporu. Výsldné schma j na násldujícím obrázku: U C R R2 R3 T R4 C3 Rz C2 R5 U2 Ucc Při výpočtu střídavého zsílní postupujm stjným způsobm, jako u základního zapojní. Njprv al určím základní zsílní bz blokování, tzn. v náhradním schmatu nahradím zkratm jn vstupní a výstupní kapacitu, blokovací čln vypustím. Po nahrazní parallní kombinac Rz a náhradním kolktorovým odporm bud mít náhradní schma pro malé střídavé signály násldující formu: Z obrázku vidím, ž vstupní napětí s nyní skládá z úbytku na vstupním odporu a na mitorovém odporu. u = i b. h + i. R Rg ug i h h2. i h22 i2 Rg i u h h2. i h22 i2 u R u2 ug R u2 Rz i Vztah pro u2 zůstává bz změny. Pro napěťové zsílní dostanm proto vzorc: A U u2 h2 = = u h + h + R ( ) 2 Pozor: Záporné znaménko znamná otoční fáz výstupního napětí o 80. Zsílní v db počítám z absolutní hodnoty! Pro známou hodnotu h 2 a hodnotu strmosti, vypočtnou z kolktorového proudu můžm dosadit za h a dostanm vztah: A U u2 = = u R + + R S h c 2 Když nahradím výraz / S dynamickým odporm mitoru r a zandbám /h 2, výraz s dál zjdnoduší : A U = r + R Pro zapojní s blokovaným mitorovým odporm přdstavuj tato hodnota zsílní tranzistoru (bz vstupního a výstupního vazbního člnu) pro frkvnc blízké nul, A(0). Pro pásmo střdních frkvncí vypočítám zsílní podl stjného vzorc, místo hodnoty mitorového odporu ovšm dosadím hodnotu parallní kombinac odporů v mitoru. Vstupní odpor Vstupní odpor samotného tranzistoru s mitorovým odporm určím podl Ohmova zákona: R vt = u/ i b = (i b. h + i. R) / i b = h + h 2. R Vztah můžm zjdndušit použitím dřív odvozných vztahů: R vt = h 2. (/S + R) = h 2. (r + R) Do výsldného vstupního odporu musím zahrnout také odpor bázového dělič. Výsldný odpor zsilovač pak bud: R vv = R,2 R vt Tuto hodnotu použijm pro urční kapacity vstupního vazbního člnu. TranZs.DOC v

11 Urční kapacit vazbních člnú. Na dolních frkvncích s uplatňují tři články s drivačním charaktrm, a to vstupní, mitorový a výstupní. Přnos vstupního a výstupního člnu odpovídá drivačnímu článku. Pro zadanou dolní mzní frkvnci určím hodnotu kapacity podl známých vztahů. Vliv kapacity v mitorovém obvodu odvodím z zjdnodušného vzorc. Přdpokládám, ž r «R,p, pak můžm r zandbat a odpor R nahradit impdancí Z: + jω RpC Z = R + jω R + R. C ( ) p Přnosová funkc napěťového zsílní pak bud mít tvar: R R + jω( R + R ). C c c AU ( jω) = = Z R + jω R C p p Z vzorc plyn, ž dolní mzní frkvnc bud určna výrazm v jmnovatli, odpovídá tdy časové konstantě τ =R.C. Dolní mzní frkvnc jdnotlivých článků Dolní mzní frkvnc f d clého zsilovač j dána poklsm zsílní o 3 db. Mzní frkvnc článků s drivačním účinkm musjí být volny nižší. Pokud njsou známé jiné požadavky, můžm rozdělit pokls zsílní na všchny články rovnoměrně. V našm případě připadn na jdn článk pokls db na frkvnci f d. Výpočtm z vzorc pro modul přnosu drivačního článku nbo z grafu obcného průběhu určím, ž mzní frkvnc jdnoho článku f m = f d / 2. Pro tuto hodnotu určím časovou konstantu τ d a z ní vypočítám potřbné hodnoty vazbních kapacit a kapacity v obvodu mitoru. Podl katalogu vybrm kondnzátory s vyšší hodnotou. Provozní napětí kondnzátorů lktrolytických musí být vyšší, nž j stjnosměrné napětí, určné při výpočtu pracovního bodu. Výsldnou charaktristiku lz zkontrolovat simulačním programm. Po volbě hodnot z řady nbudou mzní frkvnc jdnotlivých článků stjné, asymptotické modulové charaktristiky jsou na obrázku. Průběhy s mzními frkvncmi f m a f m2 jsou charaktristiky vstupního a výstupního člnu. Průběh s mzní frkvncí f d3 j a [db] f m3 f d (> 2f m) amplitudová charaktristika zsilovač s blokovaným mitorovým odporm. Tyto tři průběhy s složí do výsldné asymptotické f m4 charaktristiky, ktrá má v oblasti f m až f m2 sklon 20 db/dk, od f m2 do f m3 40 db/dk, dál 60 db/dk a na frkvncích nižších nž f m4 a( ) opět 40 db na dkádu. Při jiné vzájmné poloz mzních frkvncí s průběh patřičně změní. a(0) Dalším přdpokladm při konstrukci tohoto asymptotického průběhu j, ž odpor zátěž j podstatně větší nž kolktorový 0 odpor a vstupní odpor zsilovač j téměř konstantní (vstupní odpor f (log) tranzistoru j větší nž náhradní odpor dělič). Pak bychom při f m2 f m! měřní nbo simulaci zjistili určité odchylky. Pro běžné účly vyštřní průběhu pomocí asymptotické charaktristiky zcla postačuj. TranZs.DOC v

12 Postup výpočtu střídavého zsílní řádk postup jm. hodnota mzní hodnoty volba pozn. E Vstupní hodnoty požadované zsílní napětí Au* 20 2 zatěžovací odpor Rz < 50 kω 3 vnitřní odpor zdroj Rg < kω 4 dolní mzní frkvnc 60 Hz 5 kolktorový proud (z výpočtu pracovního bodu) 0,973 ma 0, ma 6 pracovní tplota PN-přchodu tranzistoru 27 C 7 výstupní vodivost tranzistoru h 22 0 F Výpočt hodnot součástk tplné napětí U T 26 mv 2 strmost S = Ic / U T 37,4 ms 3, ,7 ms 3 dynymický odpor mitoru r = / S 26,7 Ω 3, ,5 Ω 4 výsldný kolktor. odpor = /(/+/Rz+ h 22 ) 4,23 kω 5 základní zsílní napětí Au 0 = / (/S +R) 8,5 8, ,55 6 pro požad. zsílní výsldný R* = / Au0 -/S 84,8 7 parallní mitor. odpor Rp = / (/R* - /R) 304,5 270 Ω G Kontrola výsldných hodnot výsldný mitorový odpor Rp = R Rp 7,5 Ω 2 výsldné zsílní napětí Au = / (/S +Rp) 2,34 20, ,58 3 zisk v střdním pásmu 26,6 db 26, ,7 db 4 vstupní odpor tranzistoru R vt = h 2 *(/S + Rp) 39,6 kω 20, ,4 kω 5 výsldný vstupní odpor R vv = R,2 R vt 2,9 kω 9, ,4 kω H Oblast nízkých kmitočtů počt článků s drivačním charaktrm v řtězci 3 2 přípustný pokls na jdnom článku na dol. kmitočtu db 3 dolní kmitočt jdnotlivého článku fd 30 Hz 4 kapacita vstupní C = /2.π.Rvv.fd 538 nf 680 nf 5 kapacita v mitorovém obvodu C2 = /2.π.Rp.fd 2 9,64 µf 22 µf 6 kapacita výstupní C3 = /2.π.R z.fd 3 06 nf 220 nf Uvdným postupm můžm vypočítat i hodnoty pro mzní tolranc napájcího napětí, součástk, zátěž a podobných vlivů. Dosažné výsldky lz zkontrolovat pomocí simulačního programu. Při provádění úprav s projví výhoda, ktrá vyplývá z provdného výpočtu. Bz pochopní vzájmných vztahů nmohou být výsldky správně vyhodnocny, změny nbo úpravy jsou chaotické a nvdou k spolhlivým výsldkům. Horní mzní frkvnci stanovím simulací nbo měřním. Při hodnocní výsldků měřní na zapojném zsilovači musím vzít v úvahu njn tolranc tranzistoru, al také tolranc pasivních součástí.. Zpracování výsldků. Zsilovač můž být použit samostatně, nbo jako součást vícstupňového zsilovač. Výpočt j prvním krokm při ralizaci. Když dospějm k vyhovujícím výsldkům, provádí s laboratorní ověřní s měřním nbo simulac zapojní. Pak náslduj zpracování podkladů pro výrobu. TranZs.DOC v

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 5. kapitola 1 5. kapitola: Vysokofrkvnční zsilovač (rozšířná osnova) Čas k studiu: 6 hodin íl: Po prostudování této kapitoly budt umět dfinovat pracovní bod BJT a FET určit funkci VF

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra mikroelektroniky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT X34BPJ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra mikroelektroniky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT X34BPJ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katdra mikrolktroniky SEESTRÁLNÍ PROJEKT X34PJ 0 Ptr Koukal X34PJ Pag ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katdra mikrolktroniky Optické

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz www.nika.cz ENIK, spol. s r.o., Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, zch Rpublic, Tl.: +420 493 773 311, Fax: +420 493 773 322, E-mail: nika@nika.cz, www.nika.cz VRIFLEX FREKVENČNÍ MĚNIČE 0,25 až 4 kw Frkvnční

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2. Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R 00 kω, φ 5mW/cm 2. Fotovoltaický režim: fotodioda pracuje jako zdroj (s paralelně zapojeným odporem-zátěží). Obvod je popsán

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 8 Bc. Pavl Hájk ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavbní, Katdra spciální godézi Názv diplomové prác: Vbudování, zaměřní a výpočt bodového

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU Hodnocní tlné bilanc a vaotransirac travního orostu mtodou Bownova oměru návod do raktika z rodukční kologi PřF JU Na základě starších i novějších matriálů uravil a řiravil Jakub Brom V Čských Budějovicích,

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovní koncntrac složky v roztoku potnciomtrickým měřním Úkol: A. Stanovt potnciomtrickým měřním koncntraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistět potnciomtrickým měřním body

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů REGULACE (pokračování 2) rozvětvné rgulační obvody dvoupolohová rgulac rgulační schémata typických tchnologických aparátů Rozvětvné rgulační obvody dopřdná rgulac obvod s měřním poruchy obvod s pomocnou

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Charakteristiky tranzistoru MOSFET

Charakteristiky tranzistoru MOSFET Cvičení 7 Charakteristiky tranzistoru MOFET Výstupní V-A charakteristiky tranzistoru MOFET Úplný model tranzistoru MOFET (Ppice-Level 1) a jeho parametry tanovení stejnosměrného pracovního bodu tranzistoru

Více

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1 ěřní barvnosti studijní matriál Ing. Ondrj Panák, ondrj.panak@upc.cz Katdra polygrafi a fotofyziky, Fakulta chmicko-tchnologická, Univrzita Pardubic Úvod Abychom mohli či už subjktivně nbo objktivně

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM PNO NRG LKTROMAGNTCKÝM VLNNÍM lktromagntické vlnní, stjn jako mchanické vlnní, j schopno pnášt nrgii Tuto nrgii popisujm pomocí tzv radiomtrických, rsp fotomtrických vliin Rozdlní vyplývá z jdnoduché úvahy:

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ Jihočská univrzita v Čských Budějovicích Katdra fyziky Modly atomu Vypracovala: Brounová Zuzana M-F/SŠ Datum: 3. 5. 3 Modly atomu První kvalitativně správnou přdstavu o struktuř hmoty si vytvořili již

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) 2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) Cíl měření: Ověření a porovnání vlastností výkonových spínačů: BJT, MOSFET a tyristoru. Zkratování řídících vstupů Obr. 1 Přípravek pro měření

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák 1. Zdroje elektrické energie a) Zdroje z hlediska průběhu zatěžovací charakteristiky b) Charakter zdroje c) Přenos výkonu ze zdroje do zátěže 2. Řešení

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY . MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA NÁZEV PRÁCE

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA NÁZEV PRÁCE Studnt Skupina/Osob. číslo INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA NÁZEV PRÁCE 5. Měřní ěrného náboj lktronu Číslo prác 5 Datu Spolupracoval Podpis studnta: Cíl ěřní: Pozorování stopy lktronů v baňc s zřděný plyn

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu

6 Elektronový spin. 6.1 Pojem spinu 6 Elktronový spin Elktronový spin j vličina poněkud záhadná, vličina, ktrá nmá obdoby v klasickém svět. Do kvantové mchaniky s spin dostal jako xprimntální fakt: z řady xprimntů totiž vyplývalo, ž kromě

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

3.10. Magnetické vlastnosti látek

3.10. Magnetické vlastnosti látek 3.10. Magntické vlastnosti látk 1. Sznáit s s klasifikací látk podl charaktru intrakc s agntický pol. 2. Nastudovat zdroj agntického pol atou, ktré souvisí s pohyb lktronu v lktronové obalu atou. 3. Vysvětlit

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

Měření na unipolárním tranzistoru

Měření na unipolárním tranzistoru Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Datum Měření: 29. 10. 2009 Laboratorní úloha č. 5 MĚŘENÍ VA HARAKTERISTIK IPOLÁRNÍHO TRANZISTORU ZADÁNÍ: I. Změřte výstupní charakteristiky I f(u E ) pro I konst. bipolárního

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ FREKVENČNÍCH VLASTNOSTÍ OTEVŘENÉHO OBVODU V UZAVŘENÉ REGULAČNÍ SMYČCE

ZJIŠŤOVÁNÍ FREKVENČNÍCH VLASTNOSTÍ OTEVŘENÉHO OBVODU V UZAVŘENÉ REGULAČNÍ SMYČCE Nové mtod a postp v olasti přístrojové tchnik, atomatického řízní a informatik Ústav přístrojové a řídicí tchnik ČVUT v Praz odorný sminář Jindřichův Hradc, 28. až 29. května 2009 ZJIŠŤOVÁNÍ FREKVENČNÍCH

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) 2 x. 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou x:. 2) Určete, pro která x R není daný výraz definován:

Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) 2 x. 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou x:. 2) Určete, pro která x R není daný výraz definován: 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou :. ) Určete, pro která R není daný výraz definován: 3) Určete obor hodnot funkce Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) f : y 4 3. 4 8 5 1 4) Vyšetřete vzájemnou

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvětluj fyzikální principy mikrosvěta. Mgasvět svět plant a hvězd Makrosvět svět v našm měřítku, pozorovatlný našimi smysly bz jakéhokoli zprostřdkování Mikrosvět

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku Kapitola - - Kapitola Bohrova tori atomu vodíku Obsah:. Klasické modly atomu. Spktrum atomu vodíku.3 Bohrův modl atomu vodíku. Frack-Hrtzův pokus Litratura: [] BEISER A. Úvod do modrí fyziky [] HORÁK Z.,

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více