ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014

2 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru Mírvé náměstí Bakv nad Jizeru zastupené panem Radimem Šimáněm, starstu města a pvěřeným zastupitelem Přizvatel: Městský úřad Bakv nad Jizeru Mírvé náměstí Bakv nad Jizeru zastupen panem Lubmírem Perutku, veducím dbru výstavby a živtníh prstředí, právněnu úřední sbu přizvatele a Ing. arch. Radkem Bčkem, sbu zajišťující splnění kvalifikačním pžadavků dle ust. 24 stavebníh zákna Zpracvatel: Ing. arch. Břetislav Malinvský Břetislav Malinvský ARCHINVEST Nad Turbvu 12, Praha 5 č. autrizace ČKA: veducí prjektant: Ing. arch. Břetislav Malinvský splupráce: Ing. Dana Andělvá Zastupitelstv města Bakv nad Jizeru, příslušné pdle ustanvení 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů, za pužití ustanvení 43 dst. 4 a 55 dst. 2 stavebníh zákna, 13 a přílhy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech, územně plánvací dkumentaci a způsbu evidence územně plánvací činnsti, 171 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spjení s ustanvením 188, dst. 3 a 4 stavebníh zákna vydává usnesením č.: ze dne: změnu č. 4 územníh plánu Bakv nad Jizeru tímt patřením becné pvahy č. 1/2014. OBSAH DOKUMENTACE: VÝROKOVÁ ČÁST - Text - Výkresy: - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ - HLAVNÍ VÝKRES - VÝKRES VPS ODŮVODNĚNÍ Text - Výkresy: - KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - VÝKRES ZPF Strana 2

3 OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI: A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4 B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 4 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 4 D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ... 5 E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ... 8 F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)... 8 G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 14 L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT Strana 3 O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ REGULAČNÍCH PLÁNŮ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 16 O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI... 16

4 VÝROKOVÁ ČÁST A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ [1] Zastavěné území je znázrněn v aktualizvané pdbě ve výkresu základníh členění území a v dalších výkresech (Hlavní výkres, Krdinační výkres) silnu černu čárkvanu čaru. Tat aktualizace vymezené zastavěnéh území je stanvena k datu vydání změny. B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZ- VOJE JEHO HODNOT [2] V sídlech Buda a Chudplesy se realizuje pstupně zástavba plch pr bydlení, přičemž využit je více než 80% vymezených plch. Z tht důvdu pžaduje měst Bakv nad Jizeru pdněty pr řešení lkalit č. Z 4.6, Z4.7, Z4.8, Z4.9. Lkalita č. Z 4.1 řeší pžadavek na situvání jednh rdinnéh dmu, přičemž plcha k řešení tvří nezastavěnu prluku mezi stávajícími bjekty bydlení. [3] Převedení plch územních rezerv zejména pr rzvj drbné výrby a smíšené městské zóny je pžadván zejména z hlediska kmplexníh definvání funkčníh využití území zejména v prstru silnic II/610 a R10. Jedná se lkality č. Z 4.3, Z4.4, Z4.5. C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- TELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘE- STAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1 Návrh urbanistické kncepce [4] Pr jedntlivé měněné lkality platí v rámci stanvené urbanistické kncepce změny č. 4 následující: - V lkalitě Z 4.1 se převádí v celém pžadvaném rzsahu z půvdní funkce na plchu pr BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ. - V lkalitě Z 4.3 se převádí v převážné části pžadvanéh rzsahu z půvdní funkce KRAJINNÁ ZÓNA SMÍŠENÁ na plchu DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY, v části plchy stávající benzínvé pumpy a na plše nvě navrhvaných kmunikací na funkci INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ SILNIČNÍ. D řešenéh území zasahuje chranné pásm mnitrvacíh vrtu ČMHÚ, který je sučástí mnitrvací sítě pdzemních vd ČR VPO Bakv nad Jizeru a který se nachází v blízksti navrhvaných plch Z4.5 a Z4.3 viz grafická část. Stavební záměry v těcht plchách musí být v rámci navazujících správních řízení veducích k realizaci staveb knzultvány s ČMHÚ. - V lkalitě Z 4.4 se převádí v pžadvaném rzsahu z půvdní funkce na plchu DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY, půvdně pžadvaný rzsah tét funkce byl rzšířen plchu pr připjvací pruh d benzínvé pumpy ke stávající rychlstní kmunikaci a t na základě zastavvací studie předlžené navrhvatelem. Na severním kraji plchy Z 4.4 se navrhuje pás zeleně s funkčním využitím ZELEŇ SÍDELNÍ DO- PROVODNÁ A ROZPTÝLENÁ V NEZA- STAVĚNÉM ÚZEMÍ pdél stávající kmunikace III. třídy. Část plchy je v silničním chranném pásmu R10 a prt je zde umístění staveb mžné jen na základě pvlení vydanéh silničním správním úřadem. - V lkalitě Z 4.5 se převádí v převážné části pžadvanéh rzsahu z půvdní funkce na plchu pr SMÍŠENÁ ZÓNA v rzsahu nvě navrhvaných kmunikací na funkci INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ SIL- NIČNÍ. D řešenéh území zasahuje chranné pásm mnitrvacíh vrtu ČMHÚ, který je sučástí mnitrvací sítě pdzemních vd ČR VPO Bakv nad Jizeru a který se nachází v blízksti navrhvaných plch Z4.5 a Z4.3 viz grafická část. Stavební záměry v těcht plchách by měly být knzultvány s ČMHÚ. Využití plchy pr bydlení je pdmíněn splněním hygienických limitů pr silniční dpravu pdle NV č. 272/2011 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. - V lkalitě Z 4.6 se převádí pr pžadvanu funkci bydlení, která je dále dělena d typů funkčníh využití BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU, ZELEŇ SÍDELNÍ DOPROVODNÁ A ROZPTÝLENÁ V NEZA- Strana 4

5 STAVĚNÉM ÚZEMÍ, ZELEŇ SÍDELNÍ VE- ŘEJNÁ, OBČANSKÉ VYBAVENÍ, IN- FRASTRUKTURA DOPRAVNÍ SILNIČNÍ. Jedntliví stavebníci musí zamezit negativnímu vlivnění prvků ÚSES v suvislsti s realizací jejich záměrů v průběhu výstavby a užívání staveb. Využití musí dpvídat režimu územní chrany stanvené pr chranné pásm vdníh zdrje II. stupně. - V lkalitě Z 4.7 se mění stávající využití plchy na pžadvanu funkci bydlení, která je dále dělena d typů funkčníh využití BYD- LENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU, ZELEŇ SÍDELNÍ DOPROVODNÁ A ROZPTÝLENÁ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ, ZELEŇ SÍDELNÍ VEŘEJNÁ, IN- FRASTRUKTURA DOPRAVNÍ SILNIČNÍ, REKREACE, SPORT a DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY. Jedntliví stavebníci musí zamezit negativnímu vlivnění prvků ÚSES v suvislsti s realizací jejich záměrů v průběhu výstavby a užívání staveb. Využití musí dpvídat režimu územní chrany stanvené pr chranné pásm vdníh zdrje II. stupně. - V lkalitě Z 4.8 se mění stávající využití plchy na funkce BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU a DROBNÁ VÝ- ROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY. Jedntliví stavebníci musí zamezit negativnímu vlivnění prvků ÚSES v suvislsti s realizací jejich záměrů v průběhu výstavby a užívání staveb. Využití musí dpvídat režimu územní chrany stanvené pr chranné pásm vdníh zdrje II. stupně. - V lkalitě Z 4.9 se převádí v celém pžadvaném rzsahu na plchu BYDLENÍ INDI- VIDUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU Z 4.9 BUDA. C.2 Vymezení zastavitelných plch a plch přestavby [5] Vymezení zastavitelných plch je patrn z Výkresu základníh členění území, hranice zastavitelných plch je vyznačena silnu fialvu čaru a z dále uvedené bilanční tabulky. [6] Plchy přestaveb nejsu změnu č. 4 vymezvány. D. KONCEPCE VEŘEJNÉ IN- FRASTRUKTURY VČETNĚ POD- MÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ D.1 Dpravní infrastruktura [7] Z hlediska dpravní infrastruktury stanvuje změna č. 4 tyt pdmínky pr jedntlivé lkality: - Lkalita Z 4.1 beze změny. - Lkalita Z 4.3 v návrhu tat lkalita připjena též nvu místní kmunikací, navazující na stávající kmunikační síť, která ji napjuje na kmunikaci II/ Lkalita Z 4.4 plcha nebude kmunikačně připjena přím na rychlstní kmunikaci R10, nýbrž dpravně prpjena s městem a R10 přilehlu místní kmunikací. - Lkalita Z 4.5 v návrhu je nvě připjena též nvu místní kmunikací na silnici II/ Lkalita Z 4.6 je nvě navržena páteřní kmunikace napjená na jihu na stávající silnici Chudplesku a jejím prstřednictvím (asi 280 m) na stávající II/610, krmě th se navrhuje pmcné dpravní připjení na stávající bslužné kmunikace jak cesty pr pěší, pmcný kridr pr technické sítě a nuzvé dpravní připjení v případě přerušení prvzu na páteřní kmunikaci z důvdů prav sítí neb kmunikace. - Lkalita Z 4.7 je nvě navržena páteřní kmunikace napjená na jihu na stávající silnici Chudplesku a jejím prstřednictvím (asi 280 m) na stávající II/610. Krmě th se navrhuje pmcné dpravní připjení na stávající bslužné kmunikace jak cesty pr pěší, pmcný kridr pr technické sítě a nuzvé dpravní připjení v případě přerušení prvzu na páteřní kmunikaci z důvdů prav sítí neb kmunikace. - Lkalita Z 4.8 beze změny. - Lkalita Z 4.9 v rámci tét lkality je stanven nvý regulativ BV2 BYDLENÍ INDIVI- DUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU Z. 4.9 BUDA. [8] Nvě navrhvané místní kmunikace budu navrhvány v suladu s platnu legislativu tak, aby jejich šířky, plměry zatáček a rzměry křižvatek vždy umžnily bezpečný průjezd hasič- Strana 5

6 ských vzidel. V případě, že je nezbytné v řešeném území zřizvat slepé kmunikace, musí být bratiště prjektvána pdle článku a ČSN tak, aby vždy umžňvala bezpečné tčení hasičských vzidel (délka vzidla je cca 11m), přitm se dpručuje řešit tat bratiště především jak kružní, uspřádaná asymetricky dleva. Případné výhybny zřizvané na busměrných jednpruhvých kmunikacích pr stejný musí být prjektvány pdle článku ČSN tak, aby se vždy umžnil průjezd hasičských vzidel. D.2 Zásbvání vdu [9] Změnu č. 4 se nemění schválená kncepce zásbvání vdu pr měst Bakv nad Jizeru. [10] Pr hasební zásahy může být pužita pžární nádrž Chudplesy. D.3 Kanalizace [11] Změnu č. 4 se stanvuje tat kncepce dkanalizvání řešených lkalit: - Lkalita Z 4.1 nutn řešit individuálně, lkalita musí být vybaveny bezdtkvými jímkami pr splaškvé vdy, s vyvážením d kapacitně vyhvující ČOV v klí. - Lkalita Z 4.3 bude napjen na stávající kanalizační síť Bakva nad Jizeru. - Lkalita Z 4.4 bude napjen na stávající kanalizační síť Bakva nad Jizeru. - Lkalita Z 4.5 bude napjen na stávající kanalizační síť Bakva nad Jizeru. - Lkalita Z 4.6 nutn řešit individuálně, lkalita musí být vybaveny bezdtkvými jímkami pr splaškvé vdy, s vyvážením d kapacitně vyhvující ČOV v klí. Daná lkalita je dtčena chranným pásmem prameniště Bradlec, vyplývají tedy pr plánvanu výstavbu též pvinnsti stanvené ust. 30 vdníh zákna a dále pvinnsti vyplývající z rzhdnutí, kterým byl citvané chranné pásm stanven ONV Mladá Bleslav dne pd č.j. Vd/ /79 a dne pd č.j. Vd/ /86. - Lkalita Z 4.7 nutn řešit individuálně, lkalita musí být vybaveny bezdtkvými jímkami pr splaškvé vdy, s vyvážením d kapacitně vyhvující ČOV v klí (předpklad ČOV Mladá Bleslav). Daná lkalita je dtčena chranným pásmem prameniště Bradlec, vyplývají tedy pr plánvanu výstavbu též pvinnsti stanvené ust. 30 vdníh zákna a dále pvinnsti vyplývající z rzhdnutí, kterým byl citvané chranné pásm stanven ONV Mladá Bleslav dne pd č.j. Vd/ /79 a dne pd č.j. Vd/ /86. - Lkalita Z 4.8 nutn řešit individuálně, lkalita musí být vybaveny bezdtkvými jímkami pr splaškvé vdy, s vyvážením d kapacitně vyhvující ČOV v klí (předpklad ČOV Mladá Bleslav). - Lkalita Z 4.9 nutn řešit individuálně, lkalita musí být vybaveny bezdtkvými jímkami pr splaškvé vdy, s vyvážením d kapacitně vyhvující ČOV v klí (předpklad ČOV Mladá Bleslav). [12] Dešťvé vdy ze zpevněných plch na všech lkalitách budu likvidvány na místě zásakem pmcí vsakvacích příkpů či rýh. Rvněž dešťvé vdy ze střech nemvitstí budu zasakvány přím na jedntlivých pzemcích. Retence dešťvých vd bude zajištěn mj. pnecháním mezí a terénních zlmů terasvéh uspřádání svahu, výsadbu vhdných druhů dřevin a realizací retenčních jímek pr zachycení a zpmalení dtku přívalvých vd ze zastavěných a zpevněných plch a s mžnstí využití pr zálivku zahrad. Obecně platí pdmínka, že na všech plchách je pžadvána nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků. D.4 Zásbvání plynem [13] Lkality lze napjit na stávající rzvdy plynu, které jimi buďt přím prchází neb je těsně míjejí. Při následných knkrétních plynfikacích zájmvých území je nutné vyžádat si před vlastní přípravu PD stanvisk k mžnsti napjení na distribuční sustavu na pracvišti RWE GasNet s.r.., dbr bnvy a rzvje DS. D.5 Zásbvání elektricku energií [14] Lkality lze napjit na stávající rzvdy elektřiny pr Bakv nad Jizeru. Pr lkality Z 4.6, Z 4.7, Z 4.8 byly v rámci změny navrženy dvě alternativní plchy pr nvu trafstanici. Strana 6

7 [15] Při navazujících územních a stavebních řízení je nutné respektvat chranná pásma rzvdných zařízení VN, VVM a TS dle ust. 46 zákna č. 458/2000 Sb. vč. jejich vzdálenstí. Případné přelžky budu realizvány na náklady subjektu, který ptřebu jejich přelžení vyvlá. Pr návrh řešení, křížení a případné přelžky tras a zařízení elektrických rzvdů s statními inženýrskými sítěmi v území budu respektvána příslušná ust. 46, 68, 49 a 87 zákna č. 458/2000 Sb. hspdaření energií. Před realizací zástavby nvých rzvjvých plch je nutné dsuhlasit mžnst a způsb připjení pžadvaných záměrů včetně umístění nvých zařízení DS na ČEZ Distribuce a.s., ddělení Rzvj sítí Mladá Bleslav. Nvá rzvdná vedení v nvě zastavvaných lkalitách změny budu pdle mžnstí umisťvána primárně pd zem. D.6 Optické a telekmunikační sítě [16] Nvá telekmunikační vedení v nvě zastavvaných lkalitách změny budu pdle mžnstí umisťvána primárně pd zem. D.7 Likvidace kmunálníh dpadu [17] Není předmětem změny č. 4. D.8 Návrh řešení pžadavků civilní chrany [18] Pžadavky civilní a pžární chrany jsu zpracvány v rzsahu dpvídajícím platným právním předpisům (zákn č. 237/2000 Sb.; vyhl. MV ČR č. 328/2001 Sb. a vyhl. MV ČR č. 380/2002 Sb.). Obsah tét kapitly nenahrazuje havarijní plán bce; dplňuje kapitlu M. "Návrh řešení pžadavků civilní chrany" platnéh územníh plánu v rzsahu lkality změny č.4 ÚPO Bakv nad Jizeru. a. Ochrana území před průchdem průlmvé ulv vzniklé zvláštní pvdní: žádné z lkalit změny č. 4 se s hledem na terénní knfiguraci žádné záplavvé území nedtýká. b. Zóny havarijníh plánvání: v řešeném území změny č. 4 územníh plánu bce Bakv nad Jizeru se neuplatňují. c. Ukrytí byvatelstva v důsledku mimřádné událsti: ukrytí v byvatelstva v lkalitách subru změn č.4 ÚPO Bakv nad Jizeru - vychází ze suhrnnéh Strana 7 plánu ukrytí, který je ulžen na MÚ Bakv nad Jizeru. Ukrytí pr byvatelstv se předpkládá v imprvizvaných úkrytech budvaných svépmcí byvatelstvem p vyhlášení nuzvéh neb válečnéh stavu. Imprvizvané úkryty pskytují chranu prti radiaktivnímu zamření, ale nepskytují chranu prti travným látkám, ani průmyslvým škdlivinám. Všechny ryt úkryty upravují právnické a fyzické sby s využitím vlastních zdrjů. Při realizaci zástavby v lkalitách subru změn č. 4 bude ukrytí zajištěn puze frmu imprvizvaných úkrytů. Pr ryt úkryty budu navrženy prstry v rámci zpracvání prjektvé dkumentace jedntlivých staveb (rdinných dmů). Pčítá se s využitím vhdných částí bjektů na úpravu pr imprvizvané úkryty ke snížení destrukčních, radiaktivních, txických a infekčních účinků sudbých zbraní, případně radiaktivních a txických účinků při haváriích v míru. d. Evakuace byvatelstva a jeh ubytvání: Evakuační plán nebyl jak pdklad v Zadání subru změn č. 4 ÚPO Bakv nad Jizeru uplatněn. Pr nuzvé ubytvání evakuvaných sb je mžné využít bjekty a zařízení bčanské vybavensti v Bakvě nad Jizeru. e. Skladvání materiálu civilní chranu a humanitární pmci: v sučasné dbě se předpkládá sustředění prstředků individuální chrany (PIO) d centrálních skladů s tím, že zabezpečení se týká přednstně šklských zařízení a zařízení sciální péče. V případě mimřádné situace neb stavu nuze je mžné jak sklad materiálu CO a humanitární pmci využít prstry některéh z bjektů bčanské vybavensti - bjekty klubven sprtvních zařízení, splků, apd. f. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mim zastavěné území a zastavitelné plchy bce: na území lkalit subru změn č.4 ÚPO Bakv nad Jizeru nejsu evidvány sklady nebezpečných látek. Pr případ havárií a jiných výjimečných stavů budu vytipvány plchy pr přechdné ulžení nebezpečných látek mim zastavěné území - s hledem na knfiguraci terénu, převlá-

8 dající směr větrá v dané blasti a umístění prvků ÚSES, tak aby nedšl k dalšímu znehdncení území nežáducím šířením těcht látek. Pr transprt bude využita existující kmunikační sít'. g. Záchranné, likvidační a bnvvací práce pr dstranění neb snížení škdlivých účinků kntaminace, vzniklé ři mimřádné událsti: územní nárky na rganizaci záchranných, likvidačních a bnvvacích prací neb dekntaminaci území, užívaných prstředků neb byvatel nebyly v rámci Zadání subru změn č.04 územníh plánu města Bakv nad Jizeru uplatněny. Pr uvedené aktivity budu využita veřejná prstranství, která jsu dstupná z veřejných kmunikací. h. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladvaných v území: na území lkalit subru změn č.4 UPO Bakv nad Jizeru nejsu evidvány sklady nebezpečných látek. V případě vzniku skladu nebezpečných látek (zahrnutéh d evidence) prvzvanéh ve sledvaném území musí tent být zabezpečen v suladu se záknem č.353/1999 Sb., prevenci závažných havárií ve znění pzdějších předpisů neb v suladu s platnými předpisy přemístěn mim zastavěné území bce. i. Nuzvé zásbvání byvatelstva vdu a elektricku energií: v případě znečištění neb selhání zdrjů a systému zásbvání pitnu vdu bude nuzvé zásbvání byvatelstva řešen p dhdě bce přistavením cisteren s pitnu vdu a rganizvaným dvzem balené pitné vdy. Nuzvé zásbvání byvatelstva elektricku energií je mžné puze pmcí individuálních agregátů jak náhradních zdrjů elektrické energie. E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRA- JINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRA- JINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PO- DOBNĚ [19] Vymezení krajinných plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití není předmětem změny č. 4. [20] Tut změnu se prvky územníh systému eklgické stability nenavrhují ani nemění. Návrh změny č. 4 ÚP Bakv nad Jizeru plně respektuje reginální bikridr RK 680 K Babě a K10 (NK32) Příhrazské skály, které svým výchdním, severjižně rientvaným krajem přím hraničí s lkalitami Z 4.6 a Z 4.7 v k. ú. Chudplesy, při zachvání bitpu v těcht místech zjištěnéh zvláště chráněnéh druhu divizny brunátné. Územní studie, kterými je pdmíněn využití výše uvedených lkalit bude tyt prvky ÚSES zhledňvat. Prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi, nvé plchy pr rekreaci ani pdmínky pr dbývání lžisek nerstných survin tat změna neřeší. [21] Záměry drbných pdnikatelských aktivit v plchách se smíšeným využitím, v plchách výrby a výrbních služeb, které navazují na bytnu zástavbu, budu tut bytnu zástavbu respektvat tak, aby nedcházel k btěžvání bytných lkalit hlukem, emisemi, vibracemi neb zápachem. Při územním řízení umístění staveb bude zajištěn suhlas příslušnéh rgánu státní správy lesů, který může svůj suhlas vázat na splnění pdmínek. Suhlas je třeba i k dtčení pzemků d vzdálensti 50m d kraje lesa dle 14 dst. 2 zákna lesích. U lkalit navržených pr výstavbu je becně nutn ddržet chranné pásm lesa 50m zástavbu je tedy nanejvýš vhdné situvat až za tut hranicí, směrem k lesu pak situvat zahrady a sady. U případných staveb d 50m je becně nutné stavby navrhvat d vzdálensti větší, než je průměrná výška přiléhajícíh prstu, které může daný prst dsáhnut v mýtním věku. F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VY- UŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮ- SOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE Strana 8

9 MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍ- PUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍ- PUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLO- CHÁCH JE VYLOUČENO UMÍS- ŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JI- NÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STA- VEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍ- PUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍ- NEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁ- DÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJIN- NÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠ- KOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZ- MEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZO- VÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) [22] Změna stanvuje tyt becné zásady pr využití plch: - Záměry drbných pdnikatelských aktivit v plchách se smíšeným využitím, v plchách výrby a výrbních služeb, které navazují na bytnu zástavbu, budu tut bytnu zástavbu respektvat tak, aby nedcházel k btěžvání bytných lkalit hlukem, emisemi, vibracemi neb zápachem. - D stávající ani navrhvané kanalizační sítě nebudu dváděny žádné dešťvé vdy a t ani z kmunikací a parkvišť. Pdmínku využití nvých rzvjvých plch je likvidace dešťvých vd na vlastních pzemcích zásakem neb akumulací a zálivku. [23] BI. 3 BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ - Bydlení, plchy nízkpdlažní, funkčně smíšené, zástavby s hspdářským zázemím na vyhrazených pzemcích užitkvých zahrad. Strana 9 - Drbná hspdářská a chvatelská a pěstitelská činnst, prvzvaná ve vlastních účelvých stavbách, která svým prvzem a rganleptickým pachem nevlivní stavební pzemky bytných staveb suseda. - Za stejných pdmínek lze realizvat individuální rekreaci, ubytvací, sciální, malbchdní služby byvatelstvu, dmácí výrba, pensiny (se zajištěným parkváním vzidel hstů na vlastním pzemku) lkální malbchd a stravvací zařízení hygienické služby a relaxační zařízení. - Místní bslužné a pěší kmunikace, dstavné plchy na vlastních neb vyhrazených pzemcích. - Drbné sprtvní plchy a zeleň, služící ptřebám byvatel zóny, uliční strmřadí. - Technické vybavení, služící ptřebám - Všechny druhy činnstí, které intenzitu dpravy, hlukem, prachem, exhalacemi přím neb druhtně narušují pzemky suseda, dpravní terminály a centra dpravních služeb. Regulativy prstrvéh uspřádání - Min. plcha stavební parcely 600 m 2, v případě řadvých rdinných dmů min. 400m 2 - U stávajících bjektů je mžné využití přízemí pr nebytvé funkce. - Hladina zástavby 2 nadzemních pdlaží neb 1 nadzemní pdlaží případně s bytným pdkrvím. - Frma zastřešení (výška římsy resp. hřebene střechy) bude psuzvána v kntextu se stávající susední zástavbu neb s charakterem přírdníh prstředí. - Garáž a parkvací stání musí být zajištěn na vlastním pzemku. - Účelvé stavby pr chvatelství a samzásbitelsku neb pěstební činnst budu zřizvány se suhlasem vlastníka susedních pzemků (sb, majících jiná práva k susedním pzemkům). Další pdmínky plch využití pr danu funkci: - Limit pdílu zeleněných plch je min. 30%. - Pdmínku využití plchy pr dané funkce je nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků.

10 [24] BV.2 BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOV- SKÉHO TYPU Z 4.9 BUDA - Bydlení, plchy nízkpdlažní, funkčně smíšené, zástavby s hspdářským zázemím na vyhrazených pzemcích užitkvých zahrad. - Drbná hspdářská a chvatelská a pěstitelská činnst, prvzvaná ve vlastních účelvých stavbách, která svým prvzem a rganleptickým pachem nevlivní stavební pzemky bytných staveb suseda. - Za stejných pdmínek lze realizvat individuální rekreaci, ubytvací, sciální, malbchdní služby byvatelstvu, dmácí výrba, pensiny (se zajištěným parkváním vzidel hstů na vlastním pzemku) lkální malbchd a stravvací zařízení hygienické služby a relaxační zařízení. - Místní bslužné a pěší kmunikace, dstavné plchy na vlastních neb vyhrazených pzemcích. - Drbné sprtvní plchy a zeleň, služící ptřebám byvatel zóny, uliční strmřadí. - Technické vybavení, služící ptřebám - Všechny druhy činnstí, které intenzitu dpravy, hlukem, prachem, exhalacemi přím neb druhtně narušují pzemky suseda, dpravní terminály a centra dpravních služeb. Regulativy prstrvéh uspřádání - Min. plcha stavební parcely 800 m 2. - U bytvých bjektů je mžné využití přízemí i pr nebytvé funkce. - Hladina zástavby 1 nadzemní pdlaží případně s bytným pdkrvím. - Zastřešení nvých bjektů bude prveden tak, aby nebyl narušen ráz a charakter venkvské krajiny. - Garáž a parkvací stání musí být zajištěn na vlastním pzemku. - Účelvé stavby pr chvatelství a samzásbitelsku neb pěstební činnst budu zřizvány se suhlasem vlastníků susedních pzemků (sb, majícím jiná práva k susedním pzemkům). Strana 10 - Místní bslužné a pěší kmunikace musí být navrženy tak, aby všechny dmy byly dpravně připjeny způsbem, dpvídajícím platné legislativě (šířky, plměry, táčení vzidel) a praktické využitelnsti plchy pr daný účel. Tent pžadavek se vztahuje i na připjvání nvých kmunikací na kmunikace stávající. Další pdmínky plch využití pr danu funkci: - Limit pdílu zeleněných plch je min. 30%. - Pdmínku využití plchy pr dané funkce je nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků. [25] BV.3 BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOV- SKÉHO TYPU - Bydlení, plchy nízkpdlažní, funkčně smíšené, zástavby s hspdářským zázemím na vyhrazených pzemcích užitkvých zahrad. - Drbná hspdářská a chvatelská a pěstitelská činnst, prvzvaná ve vlastních účelvých stavbách, která svým prvzem a rganleptickým pachem nevlivní stavební pzemky bytných staveb suseda. - Za stejných pdmínek lze realizvat individuální rekreaci, ubytvací, sciální, malbchdní služby byvatelstvu, dmácí výrba, pensiny (se zajištěným parkváním vzidel hstů na vlastním pzemku) lkální malbchd a stravvací zařízení hygienické služby a relaxační zařízení. - Místní bslužné a pěší kmunikace, dstavné plchy na vlastních neb vyhrazených pzemcích. - Drbné sprtvní plchy a zeleň, služící ptřebám byvatel zóny, uliční strmřadí. - Technické vybavení, služící ptřebám - Všechny druhy činnstí, které intenzitu dpravy, hlukem, prachem, exhalacemi přím neb druhtně narušují pzemky suseda, dpravní terminály a centra dpravních služeb. Regulativy prstrvéh uspřádání - Min. plcha stavební parcely nad 800 m 2.

11 - U bytných bjektů je mžné využití přízemí i pr nebytvé funkce. - Hladina zástavby 1 nadzemní pdlaží případně s bytným pdkrvím. - Zastřešení nvých bjektů bude prveden tak aby nebyl narušen ráz a charakter venkvské krajiny. - Garáž a parkvací stání musí být zajištěn na vlastním pzemku. - Účelvé stavby pr chvatelství a samzásbitelsku neb pěstební činnst budu zřizvány se suhlasem vlastníka susedních pzemků (sb, majících jiná práva k susedním pzemkům). Další pdmínky plch využití pr danu funkci: - Limit pdílu zeleněných plch je min. 30%. - Pdmínku využití plchy pr dané funkce je nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků. [26] ZD ZELEŇ SÍDELNÍ DOPROVODNÁ A ROZ- PTÝLENÁ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ - Stabilizace přírdní slžky na plchách zeleně v sídlech udržvané v přírdě blízkém stavu, především v pásmech pdél hranic lesa. - Luky, inženýrské sítě, cesty pr pěší. - Všechny činnsti, které jsu v rzpru se stabilizací přírdní slžky. Další pdmínky plch využití pr danu funkci - Návrh, zalžení a údržba zeleně musí být prváděna dbrně a trvale. - Pzemky nesmí být plcvány. [27] DS INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ SIL- NIČNÍ - Silniční pzemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních kmunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních kmunikací III. třídy, které nejsu zahrnuty d jiných plch, včetně pzemků, na kterých jsu umístěny sučásti kmunikace, například náspy, zářezy, pěrné zdi, msty a dprvdné a izlační zeleně. - Dále pzemky staveb dpravních zařízení a dpravníh vybavení, například autbusvá nádraží, terminály, dstavná stání pr autbusy a nákladní autmbily, hrmadné a řadvé garáže a dstavné a parkvací plchy, areály údržby pzemních kmunikací, čerpací stanice phnných hmt. - V suvislsti s čerpacími stanicemi phnných hmt též prvzvny bčerstvení, restaurace, prdejny. - Všechny činnsti, které nesuvisí s dminantní neb přijatelnu činnstí. [28] ZS ZELEŇ SÍDELNÍ VEŘEJNÁ - Stabilizace přírdní slžky uvnitř zastavěnéh území sídla převážně s charakterem veřejně přístupných plch (městská veřejná a parkvá zeleň) využívaných pr každdenní rekreaci. - Rekreační využití za předpkladu uchvání přírdní hdnty území. - Pasivní rekreační pbyt, veřejné plchy pr sprt, síť pěších (ppř. cyklistických) kmunikací. - Obslužná zařízení a bčanské vybavení frmu drbných staveb, pdřízené prvzem dminantní přírdní a rekreační funkci. - Zahradnická úprava a údržba. Připuští se výsadba intrdukvaných dřevin. - Všechny činnsti, které jsu v rzpru se stabilizací přírdní slžky a nesuvisí s vymezeným přípustným využitím, zejména silniční dprava, především se jedná nvu výstavbu, intenzívní frmy hspdaření. Další pdmínky plch využití pr danu funkci - Návrh, zalžení a údržba zeleně musí být prváděna dbrně a trvale. - Je mžné situvat drbnu architekturu, v suvislsti s využitím parteru k rekreaci. Strana 11

12 - S hledem na zachvání funkce interakčníh prvku systému eklgické stability je nepřijatelné plcvání pzemků. - Trasvání inženýrských sítí na plchách sídelní zeleně se musí pdřídit zachvání stávajících prstů a musí umžnit nvé zapjené výsadby. [29] SM. 2 SMÍŠENÁ ZÓNA - Obslužná (servisní) zařízení nevýrbních služeb a zařízení, nerušící dmácí výrba, parkviště služící ptřebám - Ubytvací, zdravtnická, malbchdní, správní zařízení, lkální stravvání, bchdní centra, kulturní zařízení, nerušící služby a prvzy lkálníh významu. - Bydlení majitele (správce) v bjektech nízkpdlažní bytné zástavby, individuální řešení na vlastním pzemku, ppř. pzemku vyhrazeném ptřebám - Pdnikatelská činnst i s vlastními účelvými stavbami a vyhrazenými plchami. - Drbné sprtvní plchy a areály, s vylučením vlastních účelvých staveb celměstskéh významu. - Plchy zeleně veřejně přístupné i vyhrazené, uliční strmřadí. - Příslušné bslužné, účelvé a pěší kmunikace, dstavné plchy a garáže služící ptřebám - Technické vybavení, služící zejména ptřebám zóny a bce. - Užitkvé zahrady a pzemky s chvem drbnéh zvířectva a pěstební činnstí v krajvých částech městské zástavby, která svým prvzem a rganleptickým zápachem nevlivní stavební pzemky suseda. - Činnsti, které svým hlukem, prachem, exhalacemi neb rganleptickým pachem přím neb druhtně narušují klí, velkbchdní a skladvací činnsti. - Výrbní a skladvá činnst s účelvými stavbami. Individuální rekreace v rekreačních bjektech. Regulativy prstrvéh uspřádání - Min. plcha stavební parcely nad 800 m 2. - Stávající bytná zástavba bude využita hlavně pr stávající funkci, tj. bydlení. - Individuální zástavba na pzemcích, jejichž využití je pdřízen dminantní funkci. - Objekty musí svým měřítkem, frmu zastřešení výšku římsy a hřebenem dpvídat kntextu a charakteru klní zástavby (max. 2 pdlaží s využitelným pdkrvím). - Garáže a parkvací stání musí být zajištěny na vlastním pzemku. Další pdmínky plch využití pr danu funkci - Limit pdílu zeleněných plch je min. 30%. - Pdmínku využití plchy pr dané funkce je nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků. - Nejpzději k územnímu řízení je nutné prkázat, že vlivem prvzu na blízkých kmunikacích II/610 a R10 nedjde u nvě navržených staveb k bydlení k překrčení limitních hdnt pr hluk z prvzu na těcht kmunikacích. - Účelvé stavby pr pdnikání budu zřizvány se suhlasem vlastníka susedních pzemků (uživatelů) a svým prvzem nebudu negativně vlivňvat susední bjekty (pzemky). [30] OV. 3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - Výhradně bslužná zařízení a areály bčanské vybavensti, malbchd, správa, stravvací zařízení, ubytvací zařízení, nerušící činnst sféry služeb a prvzů celměstskéh a lkálníh charakteru ve vlastních účelvých stavbách, parkviště pr ptřebu - Bydlení. - Drbné sprtvní plchy lkálníh významu. Plchy zeleně veřejně přístupné a vyhrazené uliční strmřadí. - Odpvídající bslužné, účelvé a pěší kmunikace, ptřebné dstavné plchy a garáže v rámci areálu; dpravní vybavenst (čerpací stanice, apd.). Strana 12

13 - Technické vybavení služící ptřebám - Všechny druhy činnstí, které hlukem, prachem, exhalacemi, rganleptickým zápachem neb svými nárky na dpravu, narušují prstředí, pěstitelská a chvatelská činnst, dpravní terminály, nákladní autmbilvé dpravy. - Výrbní a skladvá činnst s účelvými stavbami. Individuální rekreace v rekreačních bjektech. Regulativy prstrvéh uspřádání - Hladina zástavby: max. 2 nadzemní pdlaží. - Objekty musí svým měřítkem, výšku římsy a hřebene střechy dpvídat kntextu a charakteru klní zástavby. Další pdmínky plch využití pr danu funkci: - Limit pdílu zeleněných plch je min. 30%. - Pdmínku využití plchy pr dané funkce je nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků. - Účelvé stavby a prvzy nesmí negativně vlivňvat susední bytné bjekty. [31] VD. 2 drbná výrba a výrbní služby - Malvýrba a řemeslná výrba zařízení drbné výrby, výrbní služby, navazující pravářské služby, servisní prvzy. - Převládá bslužná výrbní a skladvací činnst. - Parkviště pr ptřebu zóny na vlastních pzemcích. - Správně administrativní činnst, malbchd, velkbchd, nevýrbní služby, skladvací a bslužná činnst; stravvací a ubytvací, relaxační, sprtvní a šklící zařízení. - Technické vybavení, služící ptřebám - Plchy vyhrazené zeleně, plnící převážně funkci izlační a chrannu, užitkvé zahrady. - Bydlení správce neb majitele účelvých staveb. - Příslušné bslužné a účelvé kmunikace, dstavné plchy a garáže, dpravní zařízení (čerpací stanice, apd.). - Zdravtnické a sciální služby, bydlení hrmadné v bytvých dmech, individuální rekreace, rekreační a sprtvní zařízení, hrmadná rekreace, rekreační a sprtvní zařízení hrmadné rekreace. - Výrbní činnst a služby, které by nadměrnu intenzitu dpravy, hlukem, zápachem a exhalacemi nad únsnu míru narušvaly klí. Regulativy prstrvéh uspřádání - Parkvání musí být v plné míře zajištěn na pzemku investra. - V případě důvdněnéh překrčení stávající hladiny zástavby psudí navrhvané bjekty stavební úřad na základě prvěření kmpzičních vztahů a vizualizace zákresů d panramatu města z individuálně určených stanvišť. - Stavební bjekty a technlgická zařízení svým architektnickým řešením a celkvým bjemem zástavby musí respektvat měřítk a kntext s klím. - V zóně budu zřízeny nezpevněné zatravněné plchy zeleněné keřvu a strmvu vegetací chrannéh a izlačníh charakteru. Další pdmínky plch využití pr danu funkci: - Limit pdílu zeleněných plch je min. 30%. - Pdmínku využití plchy pr dané funkce je nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků. - Prvzy s minimálním (mezeným) zatížením klí hlukem nesmí negativně vlivňvat stavební parcely suseda (susední pzemky bytných staveb). [32] RS.1 REKREACE, SPORT - Sprt a relaxace, suvislá území a areály tělcvičen, sprtvních hal, bazénů využívaných veřejnstí, tevřená sprtviště. Strana 13

14 - Dčasné ubytvání, stravvací a ubytvací zařízení, vyhrazené plchy pr sprt, sprtvní a relaxační zařízení klubvéh charakteru, letní kina a tevřená kulturní zařízení, parkviště a dpravní zařízení, kdy se jedná puze činnsti slučitelné s hlavním využitím, které svým prvzem nevlivní negativně susední pzemky. - Technické vybavení služící ptřebám - Příslušné místní bslužné a pěší kmunikace. - Ptřebné dstavné plchy a garáže v rámci areálu. - Bydlení správce (majitele) účelvých staveb. - Vyhrazená zeleň, služící výhradně ptřebám - Nepvlují se prvzy a služby narušující kvalitu prstředí a neslučitelné s dminantní činnstí. Regulativy prstrvéh uspřádání - Hladina zástavby musí dpvídat výšce max. 2 nadzemních pdlaží s pdkrvím bytných staveb. - Objekty musí architektnickým členěním stavebních frem a celkvým bjemem zástavby respektvat měřítk a kntext klní zástavby. Další pdmínky plch využití pr danu funkci: - Limit pdílu zeleněných plch je min. 30%. - Pdmínku využití plchy pr dané funkce je nezávadná likvidace dešťvých vd na pzemcích jedntlivých stavebníků. G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠ- NÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PRO- SPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K PO- ZEMKŮM A STAVBÁM VYVLAST- NIT [33] Změna č. 4 vymezuje tyt veřejně prspěšné stavby dle příslušnéh výkresu: - VD 1 připjvací kmunikace pr lkality Z 4.7, Z 4.6, - VD 2 připjvací kmunikace pr lkality Z 4.3, Z 4.5. H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠ- NÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PRO- SPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍ- SEL POZEMKŮ, NÁZVU KATA- STRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁ- KONA [34] Nenavrhuje se. I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA [35] Nenavrhuje se. J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANO- VENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VY- UŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ [36] Nenavrhuje se. K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH Strana 14

15 V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI [37] Nenavrhuje se. L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍ- NĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚ- ŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI [38] Pr využití lkalit Z 4.6, Z 4.7 se stanvuje pdmínka zpracvání a přízení územní studie za těcht dále uvedených upřesňujících pdmínek: - územní studie musí být zpracvána autrizvaným architektem, - rzsah územní studie bude nejméně v rzsahu pdle změny č. 4 ÚP, - lhůta pr přízení územních studií a jejich zapsání d centrální evidence územně plánvací činnsti se stanvuje na 2 rky d nabytí účinnsti tét změny ÚP, - územní studie upřesní prstrvu regulaci nvé výstavby, stanví pdrbnější prstrvé parametry staveb (hmtvé řešení, výšku zástavby, pčet NP, tvar střechy), plšné parametry (velikst pzemku, max. velikst zastavěné plchy, % zastavění pzemku), navrhne parcelaci, stanví způsb napjení na dpravní a technicku infrastrukturu, vymezí pdrbně existující limity v území, - dpručený rzsah studií je cca stran textu s tut rámcvě stanvenu snvu 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 2. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ 3. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ, vč. VYMEZE- NÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM A LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, 4. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB, 5. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ, 6. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PRO- STŘEDÍ, VČ. VYMEZENÍ A VYU- ŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYS- TÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, 7. PODMÍNKY PRO OCHRANU VE- ŘEJNÉHO ZDRAVÍ, 8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, 9. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECH- NICKÉ INFRASTRUKTURY (DO- PRAVA, VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ ELEK- TRICKOU ENERGIÍ, ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, SPOJE A MÉDIA), 10. DOKLADOVÁ ČÁST, - Grafická část územních studií bude přednstně slžena z těcht dpručených výkresů: 1. výkres širších vazeb, M 1 : 5 000, 2. výkres funkčníh využití plch, M 1 : 500 neb 1 : 1000, 3. výkres prstrvé regulace staveb, M 1 : 500 neb 1 : 1000, 4. výkres a dpravní a technické infrastruktury, M 1 : 500 neb 1 : 1000, Kdy grafická část může být příp. dplněna dalšími schématy, phledy, řezy, vizualizacemi, skicami, apd. M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ REGULAČNÍCH PLÁNŮ, VYME- ZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍ- LOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ Strana 15

16 PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁ- DOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ [39] Nenavrhuje se. N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) [40] Lkality č. Z 4.7 a Z 4.6 je nutné realizvat p etapách, přičemž je nutn vycházet z mžnstí a předpkladů pr napjení dpravní a technické bsluhy území. Etapizace je stanvena takt: - 1. etapa: Z etapa: Z 4.6. O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAM- NÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHI- TEKTONICKOU ČÁST PROJEK- TOVÉ DOKUMENTACE JEN AU- TORIZOVANÝ ARCHITEKT [41] Nenavrhuje se. P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEM- NÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI [42] Návrh změny č. 4 ÚP Bakv nad Jizeru bsahuje: - textvu část výrku v rzsahu 16 stran A4, - textvu část důvdnění v rzsahu 35 stran A4, - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ - HLAVNÍ VÝKRES - VÝKRES VPS - KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - VÝKRES ZPF Strana 16

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015 O P E R A Č N Í P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Zimní údržba místních kmunikací, chdníků a parkvišť v Bruntále a v Kunvě na bdbí 2014-2015 Organizace zimní údržby kmunikací, chdníků a parkvišť na bdbí 2014

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce Stránka č. 1 z 21 Obec Praž m Vyhláška č. 2/1998 regulativech územníh rzvje bce Starsta bce Praž m vydává dne 16.1. 1998 na základěpvěř ení Obecníh zastupitelstva v Praž mě, které na své m zasedání 15.5.

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více