Sbírka A - Př

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka A - Př. 1.1.5.3"

Transkript

1 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít za den řibližně 30 km? Vzdálenosti změřte na maě. Výis známých eličin: = 5km/h = 30 km/d t =? t =? d d ro oba ýočty ředokládáme ronoměrný ohyb. Měřením na maě určíme zdálenost raha Řím na řibližně 820 km. oužijeme zorec ro dráhu ronoměrného ohybu a yjádříme z něj čas. s s = t t = s 820 t = = hod = 64hod 5 s 820 td = = dnů = 27,3dnů 30 d Odoěď: Řím je od rahy zdálen 64 hodin chůze. Rekreační chodec by tuto zdálenost ušel za 28 dní. Sbírka A - ř Kolik dní šel Jan Ámos Komenský ři náratu z unierzity Heidelbergu do řeroa, když se staoal na da dny raze? ředokládej, že ušel každý den řibližně 40 km. Výis známých eličin: = 40 km/den t =? J. A. Komenský se ohyboal řibližně ronoměrným ohybem. Ze zorce ro dráhu ronoměrného ohybu yjádříme čas. K ýsledku řiočteme da dny na zastáku raze.

2 s s = t t = s 700 t = = dnů = 7,5dnů 40 Odoěď: J. A. Komenský šel z unierzity domů řibližně 20 dní. Sbírka A - ř etr chtěl jet lakem na blízký hrad zdálený 9 km, ale na nádraží řišel o deset minut ozdě. Má cenu čekat na další, který ojede za dě hodiny o odjezdu ředchozího laku nebo má yrazit ěšky? Která z obou cest je rychlejší a o kolik, když lak jede růměrně rychlostí 30 km/h a růměrná rychlost etroy chůze je 5 km/h? Výis známých eličin: = 30 km/h = 5km/h s = 9km t =? t =? V obou možnostech ředokládáme ronoměrný ohyb. Ze zorce ro ronoměrný ohyb yjádříme dobu ohybu. omocí sočtených dob a informací ze zadání ak rozhodneme, který z obou zůsobů doray je ýhodnější. s s = t t = Cesta lakem s 9 t = = hod = 0,3hod = 8min 30 etr na nádraží řišel o 0 minut o odjezdu ředchozího laku, do říjezdu laku tedy zbýá hodina 50 minut (laky jezdí o dou hodinách). V cíly cesty tedy bude za 2 hodiny a 8 minut. Cesta ěšky s 9 t = = hod =,8hod = hod 48min 5 Odoěď: Rychlejší bude cesta ěšky, kterou dorazí na místo za hodinu a 48 minut, což je o 20 minut dříe než lakem.

3 Sbírka A - ř V Itálii se kontroluje dodržoání nejyšší oolené rychlosti na dálnici (30 km/h) omocí kartiček, které se ydáají ři lacení mýtného. Na každé kartě je zachyceno místo kontroly s časem, kdy jí řidič rojel. ři ýjezdu a lacení mýtného se automaticky zkontroluje, zda růměrná rychlost automobilu nebyla yšší než maximální oolená rychlost. Jak dlouho musíte jet z Říma do Milána, abyste nedostali okutu? Jak dlouhou řestáku si musíte udělat na některém dálničním odočíadle, abyste mohli jet rychlostí 80 km/h a nedostali okutu? Vzdálenost zjistěte na maě. Výis známých eličin: = 30 km/h = 80 km/h s = 500 km t =? t =? n ři kontrole oolené rychlosti se oolená rychlost sronáá s růměrnou rychlostí ozidla mezi kontrolními stanoišti. ři ýočtech ředokládáme ronoměrný ohyb ozidla, ze ztahu ro dráhu ronoměrného ohybu yočteme čas. s s = t t = s 500 t = = h = 3,85h = 3h 5min 30 s 500 to = t t80 = t = 3,85h h =,07h = h 4min 80 n Odoěď: Cesta z Říma do Milána by měla trat 3 hodiny a 5 minut. okud ojedeme rychlostí 80 km/h, musíme se na nějakém odočíadle zastait na hodinu a čtyři minuty. o Sbírka A - ř Na obrázku jsou nakresleny grafy záislosti dráhy na čase ro da hmotné body A (olořímka a) a B (olořímka b). Oba body se ohybují o stejné římce stejným směrem. Určete elikosti jejich rychlostí. Jaký je ýznam úseček a0 a b0 a jaký je ýznam růsečíku M

4 olořímek a a b? Řešení: Grafy záislostí dráhy obou bodů jsou římky hmotné body se tedy ohybují ronoměrným ohybem. Jejich okamžitá i růměrná rychlost je tedy stejná. Rychlosti obou hmotných bodů s můžeme určit omocí definičního ztahu ro rychlost =. t Z grafu hmotného bodu A je idět, že čase od 0 s do 5 s se změnila jeho dráha z 0 m na 30 m. Můžeme do ztahu dosadit: s s2 s = = = m/s = m/s = 4m/s. t t2 t odobně můžeme určit rychlost hmotného bodu B. V čase od 3 s do 5 s ( t = 2s ) se změnila jeho dráha z 0 m na 30 m( s = 30 m ). Můžeme do ztahu dosadit: s 30 = = m/s = 5m/s. t 2 Úsečka a 0 rerezentuje 0 m zdálenost, kterou je bod A zdálený od očátku e chíli, kdy začínáme sledoat jeho ohyb. Jde o očáteční olohu hmotného bodu. Úsečka b 0 zobrazuje časoý interal 3 s, o který je hmotný bod B stále očátku, jde tedy o časoý interal řed rozjetím. růsečík obou grafů zobrazuje okamžik, e kterém mají oba hmotné body stejnou zdálenost od očátku, jsou tedy na stejném místě a setkají se. Sbírka A - ř etr chodí se sojí sestrou Janou do školy ostřejší chůzí 6 km/h řibližně dacet minut. Bude mu stačit, když yběhne rychlostí 2 km/h e tři čtrtě na osm? Kdo bude e škole dří, když Jana yrazila jako normálně ůl osmé? Škola začíná osm hodin. Výis známých eličin: = 6km/h = 2 km/h t = 20 min = 0, 333h t =? J J Abychom určili dobu, kterou etr oběží do školy, musíme určit délku cesty do školy. Tu neznáme, ale můžeme ji určit z rychlosti a času, který otřebuje na cestu do školy Jana.

5 s s = t t = s JtJ t = = s JtJ 6 0,333 t = = = h = 0,667 h = 0 min 2 Jana ychází ůl osmé, jde 20 minut do školy dorazí 7:50. etr ychází e tři čtrtě na osm, jde 0 minut, do školy dorazí 7:55. Odoěď: etr bude e škole čas, dorazí o ět minut ozději než jeho sestra. oznámka: JtJ J Vztah ro doby, o kterou jde do školy etr se dá zasat t = tj =. Doba, kterou jde cestu do školy Jana, se násobí oměrem rychlostí Jany a etra. V tomto říadě nemusíme řeádět čas z minut na hodiny, nebo rychlost z km/h na km/min, rychlosti jsou uedeny oměru z jejich jednotky se ykrátí. Naříklad řeedení na km/min roedeme ydělením J J 60. J min =. ak yočteme čas etra takto: 60 J t J J 60 = t t = Výsledek je stejný jako když 60 rychlosti neřeádíme. říklad je také možné řešit úahou. etr se ohybuje dakrát rychleji než Jana, na cestu bude otřeboat dakrát menší čas, tedy 0 minut. Sbírka A - ř etr s Janou solu yrazili ůl osmé do školy rychlostí 6 km/h. V ůlce cesty si etr zomněl, že nemá ěci na tělocik. Běžel domů rychlostí 2 km/h, oadl ytlík s tělocikem a hned osíchal stejnou rychlostí do školy. Stihl čas yučoání? Kdo dorazil do školy dří? Kde byl etr, když jeho setra dorazila do školy? Janě trala cesta 20 minut. Nakresli graf časoé záislosti olohy obou dětí na čase. Výis známých eličin: = 6km/h = 2 km/h t = 20 min = h t =? CH B J Obě děti se jednotliých částech cesty do školy ohybují řibližně ronoměrným ohybem. Jejich ohyb budeme sledoat omocí zorců ro ronoměrný ohyb. Ze znalosti Janina ohybu určíme zdálenost školy. Řešení: 3

6 Jana šla do školy rychlostí 6 km/h dacet minut. Vzdálenost domoa od školy je s = CHtJ = 6 3 km = 2 km. V oloině cesty (tedy o deseti minutách chůze) se etr začne racet, musí tedy uběhnout s km rychlostí 2 km/h. Vracet se bude t = = h = 5min (ři ohybu zět etr běží B 2 dojnásobnou rychlostí, bude tedy otřeboat oloiční čas). Domů etr dorazí o atnácti minutách, tedy 7:45. Cesta zět mu bude trat deset minut (oloinu doby než trá Janě, která jde oloiční rychlostí, nebo dojnásobek času, o který se racel z oloiny cesty). Do školy dorazí 7:55. Jana dorazí do školy 7:50, tomto okamžiku bude etr řesně oloině cesty do školy. Graf olohy obou sourozenců yadá takto: s[km] 2,5 0,5 7 7 Jana etr t[h] Odoěď: etr řijde do školy čas. Ve chíli, kdy Jana dorazí do školy je oloině cesty.

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

Úvěry aneb kde na to vzít?

Úvěry aneb kde na to vzít? Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr. Zadání 5. séie Temín odeslání: 15. dubna Úloha. 1... řetízek babičky Julie Na stole leží stříbný řetízek po babičce Julii. Část, kteá je dlouhá a, isí přes hanu stolu, zbytek délky b ještě leží na stole,

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech? Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás

Více

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten-

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten- SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY A SÍLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Ladisla Szántó) K nejětším přínosům Maxwelloýh roni patří konstatoání, že ryhlost šíření elektro- a magnetikýh ln (sětla) e akuu záisí jedině

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Slovní úlohy: Pohyb. a) Stejným směrem

Slovní úlohy: Pohyb. a) Stejným směrem Slovní úlohy: Pohyb a) Stejným směrem Ze stejného města vyjely dva automobily různými rychlostmi. První vyrazil v 10:30 hodin stálou rychlostí 62 km/h. Deset minut za ním vyjel po stejné trase druhý automobil

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aerometrický systém ro malá letadla Praha, červen 006 Zadání (vložit) Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova VY_52_INOVACE_145_dráha-seznámení s fyz. veličinou Jméno autora VM Jana Slaboňová Datum vytvoření VM 8. 7. 2011 Ročník použití VM devátý Vzdělávací oblast/obor

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

2. Dělitelnost přirozených čísel

2. Dělitelnost přirozených čísel 2. Dělitelnost přirozených čísel 6. ročník - 2. Dělitelnost přirozených čísel Číslo 4 756 můžeme rozložit 4 756 = 4. 1 000 + 7. 100 + 5. 10 + 6 Obdobně : čtyřciferné číslo můžeme zapsat ve tvaru a bcd

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 9.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Hana Vocelková 2014 Matematický kroužek 2 - Matematický kroužek pro žáky s výchovnými, naukovými problémy a pro žáky se zdravotním

Více