U P R A V E N É U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U P R A V E N É U S N E S E N Í"

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, JUDr. J. Knot, Ing. J. Uhlík, Ing. K. Kratochvíle, MUDr. R. Tyll, K. Humpálová Omluveni Mgr. H. Rambousová, Ing. V. Gavlasz PROGRAM 1) Návrh na rozpočtová opatření č. 6/12-7/12 2) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu DBS, Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací 3) Plavecký bazén Písek petice k umístění plaveckého bazénu a informace o postupu přípravy projektových prací 4) Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace oblasti SMART s firmou Casta a. s., Písek 4a) Pojištění města doplnění zadávací dokumentace 5) Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení - projekt Technologické centrum ORP Písek a rozvoj služeb egovernmentu v obcích ORP 6) Návrh na schválení výsledku veřejné zakázky Komplexní úklid v objektech Městského úřadu v Písku 7) Výzva k podání nabídky audit DBS 8) Vícepráce, Návrh smlouvy o dílo na projektové práce 9) Věcná břemena 10) Dispozice s majetkem města 11) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města 12) Návrh na pronájmy nebytových prostor 13) Řešení nájemních vztahů u nebytových prostorů spravovaných DBS 14) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 15) Řešení nájemních vztahů k bytům 16) Návrh na řešení bytových záležitostí 17) Návrh smlouvy o dílo s LOYD GROUP s. r. o. na organizaci, přípravu a vyhodnocení veřejné zakázky na poskytovatele energetických služeb - budovy MŠ a ZŠ

2 18) Návrh smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby PPO města Písek levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher s VH-TRES spol. s r. o., Č. Budějovice 19) Návrh smlouvy o výpůjčce technologického zařízení pro kompostárnu a sběrný dvůr u kompostárny v Písku s Městskými službami Písek s. r. o. 20) Návrh smlouvy o partnerství k akci Cipískoviště 2012 se Sport agency ALTIS, Poděbrady 21) Účast na partnerských aktivitách r ) Vyhodnocení provozu služby Geodata on line/e-utilityreport 23) Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok ) Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok ) Petice č. 2/2012 za zřízení přechodu přes ulici Pražská k Penny Marketu 26) Žádosti o vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na místní komunikaci na území města Písku 27) Žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 8/1998 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 28) Informace z jednání komisí 29) Kontrola plnění usnesení 30) Různé JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1) Návrh na rozpočtová opatření č. 6/12-7/12 U s n e s e n í č. 65/12 Rada města souhlasí s návrhem na rozpočtová opatření č. 6/12 7/12. Ing. R. Svoboda, MBA K bodu 2) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu DBS, Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací U s n e s e n í č. 66/12 1) Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního do investičního fondu Domovní a bytové správy města Písku a následným použitím tohoto investičního fondu na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí domu čp nábřeží 1. máje v hodnotě Kč ,- a opravou střechy na domě čp Jiráskovo nábřeží v hodnotě Kč ,-. 2) Rada města souhlasí se změnami závazných ukazatelů příspěvkových organizací I. Domovní a bytové správy města Písku II. Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek Ing. R. Svoboda, MBA K bodu 3) Plavecký bazén Písek petice k umístění plaveckého bazénu a informace o postupu přípravy projektových prací stránka 2 (celkem 15)

3 U s n e s e n í č. 67/12 1) Rada města projednala petici k umístění plaveckého bazénu 2) Rada města projednala informaci o podmínkách výstavby plaveckého bazénu na jiném místě ve městě Písku a ukládá odboru RIMM dopracovat materiál pro jednání zastupitelstva města 3) Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit usnesení č. 224/11 a pro realizaci zvolit variantu č. 1 s počtem 54 podzemních parkovacích stání. K bodu 4) Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace oblasti SMART s firmou Casta a. s., Písek U s n e s e n í č. 68/12 Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0022/10/3006/DDIS ze dne na akci Revitalizace oblasti SMART a souhlasí s úhradou víceprací za stavební práce ve výši ,47 Kč s tím, že částka ve výši Kč bude vymáhána po projektantovi. K bodu 4a) Pojištění města - doplnění zadávací dokumentace U s n e s e n í č. 69/12 Rada města schvaluje doplnění zadávací dokumentace pro otevřenou nadlimitní veřejnou zakázku na služby Pojištění nemovitého, movitého majetku, pojištění pro případ škod způsobených krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením, odpovědnosti za škodu, pojištění el. zařízení, motorových vozidel na rizika havarijní, odpovědnosti z provozu vozidel a pojištění Kaska-All risk od 1. dubna 2012, takto: uchazeč do nabídkové ceny předložené v rámci výše uvedeného výběrového řízení zakalkuluje 14 % odměnu pro pojišťovacího makléře zadavatele, která bude vypočítávána z celkového sjednaného pojistného. Ing. J. Bláha K bodu 5) Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení - projekt Technologické centrum ORP Písek a rozvoj služeb egovernmentu v obcích ORP U s n e s e n í č. 70/12 Rada města: 1) stanovuje pořadí nabídek podle návrhu hodnotící komise: a) první v pořadí je nabídka uchazeče GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ s nabídkovou cenou Kč bez DPH b) druhá v pořadí je nabídka uchazeče GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava, IČ s nabídkovou cenou Kč bez DPH c) třetí v pořadí je nabídka uchazeče ICZ a. s., Na hřebenech II 1718/10, Praha 4 Nusle, IČ s nabídkovou cenou Kč bez DPH 2) schvaluje návrh smlouvy o dílo a servisní smlouvy, které jsou ve formě závazných návrhů součástí nabídky uchazeče GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ Ing. J. Votýpka stránka 3 (celkem 15)

4 K bodu 6) Návrh na schválení výsledku veřejné zakázky Komplexní úklid v objektech Městského úřadu v Písku U s n e s e n í č. 71/12 Rada města určuje jako dodavatele služby Komplexní úklid v objektech Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114/3 a ul. Budovcova 207/6 v Písku společnost Čistící stroje s. r. o., Litvínovice 319, České Budějovice, IČ , za měsíční nabídkovou cenu Kč bez DPH, tzn. celkem po dobu trvání smlouvy za Kč bez DPH. Ing. J. Votýpka K bodu 7) Výzva k podání nabídky audit DBS U s n e s e n í č. 72/12 Rada města po projednání odkládá zadání výzvy výběrového řízení na provedení auditu příspěvkové organizace Domovní a bytová správa města Písku za účelem jejího dopracování. K bodu 8) Vícepráce, Návrh smlouvy o dílo na projektové práce U s n e s e n í č. 73/12 Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na projektové práce a 1) souhlasí s textem smlouvy 2) ukládá odboru rozvoje, investic a majetku města používat tuto vzorovou smlouvu při zadávání zpracování projektových prací na stavební práce, jejichž propočet bude vyšší než 1 mil. Kč nebo od ceny projektových prací ve výši 100 tis. Kč. K bodu 9) Věcná břemena b1) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek: Erbenova překládka kabelového vedení VN, NN U s n e s e n í č. 74/12 Rada města po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene práva umístění nového kabelového vedení NN na části pozemku parc.č. 2094/7 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15 ve výši 100 Kč/bm za výkop do silničního tělesa mimo vozovku, do pozemků těsně přiléhajících. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. stránka 4 (celkem 15)

5 b2) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek: Fügnerovo náměstí překládka kabelů NN, VN a sde U s n e s e n í č. 75/12 Rada města po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN na částech pozemků parc.č 2094/5, 2094/10, 147/1, 147/7 a 147/10 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15 ve výši 50 Kč/bm vedení, 100 Kč/bm za výkop do silničního tělesa, do pozemků těsně přiléhajících a 300 Kč/bm za výkop do komunikace. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. b3) zřízení věcného břemene ve prospěch Teplárny Písek, a.s. akce: Teplovodní přípojka pro čp , Klostermannova ul., Písek U s n e s e n í č. 76/12 Rada města po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene práva umístění teplovodní přípojky na části pozemku parc.č 2166/3 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této teplovodní přípojky za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch Teplárny Písek, a. s., IČ , U Smrkovické silnice 2263, Písek za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15 ve výši 100 Kč/bm za výkop do silničního tělesa mimo vozovku, do pozemků těsně přiléhajících a Kč za překop komunikace. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. b4) zřízení věcného břemene ve prospěch TJ Spartak Písek ČOV, kanalizace, vrtaná studna a vodovod U s n e s e n í č. 77/12 Rada města po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene práva umístění ČOV, kanalizace, vrtané studny a vodovodu na částech pozemků parc.č. 1829/2 a 1829/11 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem odběru vody, oprav a údržby ČOV, kanalizace, vrtané studny a vodovodu ve prospěch každého vlastníka pozemku parc.č.st k.ú. Písek (nyní ve vlastnictví TJ Spartak Písek, Písek, Podskalí 158), za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15 ve výši 50 Kč/bm vedení, 10 Kč/m 2 za umístění vrtané studny a 50 Kč/m 2 za věcné břemeno chůze a jízdy. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. b5) souhlas vlastníka a zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Stavební úpravy rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek ul. Tylova, Písek doplnění usnesení stránka 5 (celkem 15)

6 U s n e s e n í č. 78/12 Rada města po projednání souhlasí se stavebními úpravami rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek ul. Tylova, Písek na části pozemku parc.č. 2094/4 k.ú. Písek za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. a odboru dopravy pro E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6. b6) zřízení věcného břemene ve prospěch města Písek Revitalizace sídliště Portyč Písek 2. etapa pozemek parc.č. 360/22 k.ú. Písek ve vlastnictví Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 79/12 Rada města po projednání souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene práva provedení stavby Revitalizace sídliště Portyč Písek 2. etapa na části pozemku parc.č. 360/22 k.ú. Písek ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114 jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihočeským krajem Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10 jako budoucím povinným z věcného břemene. b7) zřízení věcného břemene ve prospěch města Písek uložení vodního díla pozemky parc.č. 976/1, 976/8 a 2164/10 vše k.ú. Písek ve vlastnictví společnosti s r.o. Zdeněk Staněk U s n e s e n í č. 80/12 Rada města po projednání souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene práva uložení vodovodu na částech pozemků parc.č. 976/1, 976/8 a 2164/10 vše k.ú. Písek ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114 jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Zdeněk Staněk s.r.o., IČ , se sídlem Písek, Hradišťská 2490 jako povinným z věcného břemene. K bodu 10) Dispozice s majetkem města d1) žádost o udělení souhlasu s pokácením stromů a prominutím ekologické újmy vzniklé pokácením Nádražní ulice Herzig, Dvořáková U s n e s e n í č. 81/12 Rada města po projednání souhlasí s pokácením stromů na pozemku parc.č. 1553/7 k.ú. Písek a s prominutím ekologické újmy vzniklé pokácením stromů. Jako kompenzace vzniklé újmy bude odborem ŽP určená náhradní výsadba, tato náhradní výsadba bude financována vlastníky přilehlé nemovitosti panem Herzigem a paní Dvořákovou. d2) žádost o prominutí kupní ceny Zeyerova ulice společenství vlastníků bytových jednotek čp. 1769, 1770 stránka 6 (celkem 15)

7 U s n e s e n í č. 82/12 Rada města po projednání souhlasí s odpuštěním kupní ceny za dřeviny na pozemku parc.č. 728 k.ú. Písek Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1769, 1770 v Zeyerově ulici v Písku. Žadatelé Společenství vlastníků jednotek domu čp a 1770, provedou náhradní výsadbu ve výši, jak ji určí odbor ŽP na pozemcích města Písku. Žadatelé SVJ, budou o výsadbu po dobu 3 let pečovat a poté bude předána do správy odboru ŽP. d3) Dohody o zřízení stavby Zkapacitnění zatrubnění potoka Jiher v Písku U s n e s e n í č. 83/12 Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dohod o zřízení stavby Zkapacitnění zatrubnění potoka Jiher v Písku s panem Černým a Městskými službami dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem těchto dohod. K bodu 11) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a) p. Herák žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1972/6 k.ú. Písek (zahrádka v lokalitě Ptáčkovna) U s n e s e n í č. 84/12 Rada města Písku po projednání souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 1972/6 (část 3) o výměře 210 m 2 za účelem užívání jako zahrádka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za nájemné ve výši 10 Kč/m 2 /rok, pro pana Heráka, bytem Písek. b) pí. Soňa Volfová žádost o snížení výměry pronajaté části pozemku parc.č k.ú. Písek (předzahrádka v Čechově ulici) U s n e s e n í č. 85/12 Rada města Písku po projednání souhlasí se snížením výměry pronájmu části pozemku parc.č z původních 38 m 2 na 24 m 2 k.ú. Písek, pro paní Soňu Volfovou, IČ , s místem podnikání Písek, Na Stínadlech 422. c) HUDASAN GROUP s.r.o. žádost o změnu nájemce pronájem části pozemku parc.č. 2090/21 k.ú. Písek pro předzahrádku Na Velkém náměstí čp. 1 v Písku pro společnost SENY Group Restaurant s.r.o. U s n e s e n í č. 86/12 Rada města Písku po projednání: 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2090/21 o výměře 18 m 2 k.ú. Písek, dohodou ke dni , pro společnost HUDASAN GROUP s.r.o., IČ , se sídlem Brno, Bratislavská 43/45 za podmínky převodu na nového nájemce. stránka 7 (celkem 15)

8 2. souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 2090/21 o výměře 18 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění předzahrádky před GUTY fastfoodem čp. 1 Velké náměstí v Písku, tak jak je uvedeno v příloze materiálu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce od , s nájemným ve výši 200 Kč/m 2 /rok pro společnost SENY Group Restaurant s.r.o., IČ , se sídlem Ostrava Dubina, Antonína Poledníka 24/1, za dodržení stávajících podmínek pro umístění předzahrádky. d) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1134/1 k.ú. Putim okraj Podkostelního rybníka U s n e s e n í č. 87/12 Rada města Písku po projednání souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 1134/1 k.ú. Putim (okraj rybníka Podkostelní) jednotlivým majitelům sousedních nemovitostí, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za účelem užívání jako zahrádky, s nájemným ve výši 5 Kč/m 2 /rok a ukládá odboru RIMM zveřejnit záměr na úřední desce. K bodu 12) Návrh na pronájmy nebytových prostor a) Žádost o rozšíření pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 108, Karlova ul. v Písku U s n e s e n í č. 88/12 Rada města souhlasí se zvýšením výměry pronajatých nebytových prostor v objektu čp. 108, Karlova ul. v Písku, pro spol. FORMICA Group, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Rybná 682, a to o prostor kuchyňky a WC o celkové výměře 6,5 m 2 v 1. patře objektu za cenu Kč/m 2 a rok, s účinností od b) Žádost o ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru garáže č. 7 v objektu čp. 1582, Kollárova ul. v Písku, dohodou U s n e s e n í č. 89/12 Rada města Písku nesouhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni k nebytovému prostoru garáže č. 7 v objektu čp. 1582, Kollárova ul. v Písku, s nájemcem. c) Žádost o doplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor U s n e s e n í č. 90/12 Rada města souhlasí se záměrem změny doby trvání nájemní smlouvy na pronájem nebyt. prostor v objektu čp. 155 a 156, Putimská ul. v Písku, pro stávajícího nájemce Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň života Písek, Otakara Jeremiáše 1320, Písek, IČ , z doby neurčité na dobu určitou 15-ti let za účelem čerpání dotací na úpravy a větší opravy pronajatých nebyt. prostor a ukládá odboru RIMM zveřejnit záměr města na úřední desku na dobu 15-ti dnů k připomínkám občanů. Rada města si vyhrazuje schválení konečného znění dodatku ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor. stránka 8 (celkem 15)

9 d) Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v objektu čp. 454, Čechova ul. v Písku U s n e s e n í č. 91/12 Rada města souhlasí s podnájmem nebyt. prostor v objektu čp. 454, Čechova ul. v Písku (prodejna ovoce a zeleniny), nájemce, pro podnájemce od na dobu určitou do , za stejným účelem. e) Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 108, Karlova ul. v Písku U s n e s e n í č. 92/12 Rada města souhlasí se záměrem prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebyt. prostor v objektu čp. 108, Karlova ul. v Písku, pro GE Money Bank a.s., se sídlem Praha 4 Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČ , na dobu určitou 5-ti let s tím, že pokud nejpozději do neuzavře GE Money Bank a.s. s městem Písek dohodu o nájmu s výší nájemného Kč/m 2 /rok, pověřuje odbor RIMM oznámením nejpozději 6 měsíců před ukončením NS svůj záměr tuto smlouvu ukončit. V kladném případě ukládá odboru RIMM zveřejnit záměr města na úřední desku na dobu 15-ti dnů k připomínkám občanů. Rada města si vyhrazuje schválení konečného znění dodatku ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor. f) Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 454, Čechova ul. v Písku U s n e s e n í č. 93/12 Rada města 1) nesouhlasí se změnou nájemce nebytových prostor v objektu čp. 454, Čechova ul. v Písku (vzorková prodejna koupelnové studio) z nájemce na spol. Novoker s.r.o., zast. jednatelem p. Miroslavem Novotným, se sídlem Písek, Erbenova 746/9, IČ ) projednala předložený materiál s tím, že po odevzdání vyklizeného nebytového prostoru v objektu čp. 454, Čechova ul. v Písku, bude zveřejněn záměr na pronájem volných nebytových prostor na úřední desku na dobu 15-ti dnů, za nájemné ve výši Kč/m 2 /rok. K bodu 13) Řešení nájemních vztahů u nebytových prostorů spravovaných DBS U s n e s e n í č. 94/12 Rada města souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu nebytového prostoru pro žadatelku, Přemyslova 399, Písek nebytový prostor č. 25, v objektu Přemyslova 399, Písek a pověřuje ředitelku DBS města Písku zpětvzetím výpovědi z nájmu nebytového prostoru. Současně ruší své usnesení č. 761/11 v bodu 2 uvedeného seznamu. Ing. Z. Řezáčová stránka 9 (celkem 15)

10 K bodu 14) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení U s n e s e n í č. 95/12 1. Rada města Písku po projednání určuje nájemce bytu č. 21, Kollárova ul za nájemné ve výši Kč/měs. 2. Rada města Písku po projednání určuje nájemce bytu č. 16, tř. Přátelství čp za nájemné ve výši Kč/měs., náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. 3. Rada města Písku po projednání určuje nájemce bytu č. 6, Mírové nám za nájemné ve výši Kč/měs. 4. Rada města Písku po projednání určuje nájemce bytu č. 18, Na Stínadlech za nájemné ve výši Kč/měs. 5. Rada města Písku po projednání určuje nájemce bytu č. 3, Na Pěníku za nájemné ve výši Kč/měs. 6. Rada města Písku po projednání neurčuje jako nájemce bytu č. 19, Třebízského ul. 381 o velikosti 4+1 žádného uchazeče a ukládá opětovně zveřejnit výběrové řízení v rozsahu Kč/m 2 /měsíc. 7. Rada města Písku po projednání neurčuje jako nájemce bytu č. 3, nábř. 1. máje čp o velikosti 2+1 žádného uchazeče a toto výběrové řízení ruší. 8. Rada města Písku po projednání určuje nájemce bytu č. 7, Dr. M. Horákové za nájemné ve výši 50 Kč/m 2 a měs., náhradníka za nájemné ve výši 50 Kč/m 2 a měs. K bodu 15) Řešení nájemních vztahů k bytům U s n e s e n í č. 96/12 1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 6, v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1401, Písek, dle schválených pravidel o 1 rok. 2. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 7, v čp. 1467, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1467, Písek, dle schválených pravidel o 1 rok. 3. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy byt č. 14, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatele, nábřeží 1. máje 1363, Písek, dle schválených pravidel o 6 měsíců. 4. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt na byt č. 15, v čp. 1578, Kollárova, Písek, pro žadatele, Kollárova 1578, Písek, o 1 rok. 5. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 12, v čp. 1626, Mírové náměstí, Písek, pro žadatele, Mírové náměstí 1626, Písek, o 1 rok. 6. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 6, v čp. 1701, 17. listopadu, Písek, pro žadatele, 17. listopadu 1701, Písek, o 1 rok. 7. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp. 328, Dvořákova, Písek, pro žadatele, Dvořákova 328, Písek, o 1 rok. 8. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 10, v čp. 342, Čechova, Písek, pro žadatelku, Čechova 342, Písek, o 1 rok. 9. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, v čp. 450, Sedláčkova, Písek, pro žadatelku, Sedláčkova 450, Písek, o 1 rok. 10. Rada města souhlasí s obnovením nájemní smlouvy na byt č. 24, v čp. 435, Na Pěníku, Písek, pro žadatelku, Na Pěníku 435, Písek, na 1 rok. 11. Rada města souhlasí s obnovením nájemní smlouvy na byt č. 18, v čp. 211, Svatoplukova, Písek, pro žadatele, Svatoplukova 211, Písek, na 1 rok. 12. Rada města souhlasí s obnovením nájemní smlouvy na byt č. 5, v čp. 363, Na Stínadlech, Písek, pro žadatelku, Na Stínadlech 363, Písek, na 6 měsíců. stránka 10 (celkem 15)

11 13 Rada města souhlasí s obnovením nájemní smlouvy na byt č. 3, v čp. 1564, Kollárova, Písek, pro žadatelku, Kollárova 1564, Písek, na 6 měsíců. 14. Rada města nesouhlasí I. s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 6, v čp. 419, Jeronýmova, Písek, pro nájemkyni, Jeronýmova 419, Písek, na zkušební dobu 6 měsíců. II. se splátkami dlužného nájemného. Ing. Z. Řezáčová K bodu 16) Návrh na řešení bytových záležitostí 1) Výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného U s n e s e n í č. 97/12 Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytů: Truhlářská ul. čp. 2165, byt č tř. Přátelství čp. 2287, byt č Hradební II čp. 133, byt č Kollárova ul. čp. 1574, byt č Otavská ul. čp. 1813, byt č Otavská ul. čp. 1799, byt č Třebízského ul. čp. 410, byt č Na Pěníku čp. 435, byt č ) Výběrové řízení na přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci U s n e s e n í č. 98/12 Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na přidělení bytů pro osoby v tíživé životní situaci s tím, že nájem bude uzavřen na dobu šesti měsíců s možností prodloužení: nábřeží 1. máje čp. 1363, byt č nábřeží 1. máje čp. 1402, byt č ) Výběrové řízení na přidělení bytu č. 3 v domě čp. 1364, nábř. 1. máje v Písku U s n e s e n í č. 99/12 Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na přidělení bytu č. 3 v objektu čp. 1364, nábřeží 1. máje v Písku, o velikosti 2+1, za nájemné ve výši Kč/měsíc, dle stanovených pravidel odsouhlasených zastupitelstvem města Písku dne , č. usnesení 109/04. 4) Žádost o přidělení náhradního bytu U s n e s e n í č. 100/12 Rada města souhlasí s přidělením náhradního bytu č. 24 o velikosti 1+1 v domě čp. 211 ve Svatoplukově ulici v Písku, pro žadatele. V kladném případě bude uzavřena nájemní smlouva na 6 měsíců s možností prodloužení, za nájemné ve výši 50 Kč/m 2 a měsíc. 5) Žádost o výměnu bytu U s n e s e n í č. 101/12 Rada města souhlasí s výměnou bytu č. 19 Kollárova ul. čp. 887 o velikosti 1+1 žadatele, za byt č. 8 Budějovická ul. čp v Písku o velikosti 1+0, s nájemným ve výši 86 Kč/m 2 /měsíc, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. stránka 11 (celkem 15)

12 6) Žádost o přidělení bytu ve Svatoplukově ul. čp. 211 v Písku U s n e s e n í č. 102/12 Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17 o velikosti 1+1 v domě čp. 211 ve Svatoplukově ulici v Písku pro žadatele. V kladném případě bude uzavřena nájemní smlouva na 6 měsíců s možností prodloužení, za nájemné ve výši 50 Kč/m 2 a měsíc. 7) Žádost o přidělení náhradního bytu U s n e s e n í č. 103/12 Rada města souhlasí s přidělením náhradního bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě čp. 211 ve Svatoplukově ulici v Písku pro žadatele. V kladném případě bude uzavřena nájemní smlouva na 6 měsíců s možností prodloužení, za nájemné ve výši 50 Kč/m 2 a měsíc. K bodu 17) Návrh smlouvy o dílo s LOYD GROUP s. r. o. na organizaci, přípravu a vyhodnocení veřejné zakázky na poskytovatele energetických služeb - budovy MŠ a ZŠ U s n e s e n í č. 104/12 Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o dílo na organizaci, přípravu a vyhodnocení veřejné zakázky Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a areály mateřských a základních škol v majetku Města Písek s firmou LOYD GROUP s. r. o., Za Štěpnicí 311, Řitka, IČ Ing. M. Cibulková K bodu 18) Návrh smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby PPO města Písek levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher s VH-TRES spol. s r. o., Č. Budějovice U s n e s e n í č. 105/12 Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zhotovení realizační dokumentace stavby PPO města Písek levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher s firmou VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice, IČ K bodu 19) Návrh smlouvy o výpůjčce technologického zařízení pro kompostárnu a sběrný dvůr u kompostárny v Písku s Městskými službami Písek s. r. o. U s n e s e n í č. 106/12 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce technologického zařízení pro kompostárnu a sběrný dvůr u kompostárny v Písku mezi městem Písek a firmou Městské služby Písek s. r. o., Pražská 372, Písek, IČ stránka 12 (celkem 15)

13 K bodu 20) Návrh smlouvy o partnerství k akci Cipískoviště 2012 se Sport agency ALTIS, Poděbrady U s n e s e n í č. 107/12 Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství k akci Cipískoviště 2012 mezi městem Písek a Sport agency ALTIS se sídlem Hellichova 668, Poděbrady. Ing. M. Cibulková K bodu 21) Účast na partnerských aktivitách r U s n e s e n í č. 108/12 Rada města po projednání: 1. souhlasí s účastí žáků a pedagogů ZŠ J. K. Tyla na Kulturní olympiádě v Caerphilly ve dnech v počtu max. 12 osob dle nominace školy 2. souhlasí s účastí 7členné delegace na Dny partnerství a obchodu ve Smiltene ve dnech v souladu s důvodovou zprávou Ing. M. Cibulková K bodu 22) Vyhodnocení provozu služby Geodata on line/e-utilityreport U s n e s e n í č. 109/12 Rada města souhlasí s poskytováním služeb GEODATA on line/e-utilityreport a ukládá vedoucímu odboru výstavby a ÚP uzavřít s firmou Hrdlička spol. s r. o. smlouvu o provozu služby Geodata on line/e-utilityreport s ročními provozními náklady Kč bez DPH. Ing. J. Jambura K bodu 23) Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok K bodu 24) Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2011 U s n e s e n í č. 110/12 Rada města schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok Ing. Z. Hofmanová K bodu 25) Petice č. 2/2012 za zřízení přechodu přes ulici Pražská k Penny Marketu U s n e s e n í č. 111/12 Rada města bere na vědomí informaci o petici č. 2/2012 a ukládá odboru RIMM iniciovat jednání se společností Žižkov center s. r. o. o termínu realizace okružní křižovatky ulic Pražská a Na Stínadlech podle předloženého konceptu dopravního řešení. stránka 13 (celkem 15)

14 Ing. M. Kovařík K bodu 26) Žádosti o vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na místní komunikaci na území města Písku a) Medicineprax s. r. o. U s n e s e n í č. 112/12 Rada města odkládá projednání žádosti o vydání předchozího souhlasu vlastníka komunikace k vyhrazení parkovacího místa v ulici Otakara Ševčíka, před domem č.p. 1031, pro žadatele Medicineprax s.r.o. do rozhodnutí o výši místního poplatku podle usnesení č. 783/11. Ing. M. Kovařík b) Jan J. U s n e s e n í č. 113/12 Rada města v souladu s Pravidly pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na místních komunikacích na území města Písku vydává jménem města Písek jako vlastníka dotčené pozemní komunikace nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP pana Jana J. Ing. M. Kovařík K bodu 27) Žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 8/1998 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku U s n e s e n í č. 114/12 I. Rada města po projednání žádostí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 8/1998 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle přílohy č. 1 souhlasí s udělením výjimky pro provozovny: 1) Hotel Bílá růže, Fráni Šrámka 169, Písek pá-so do 02:00 h 3) Sport bar, Čechova 406, Písek ne-čt do 24:00 h, pá-so do 03:00 h 4) Kulturní dům, nábřeží 1. máje 1605, Písek od do po-ne do 03:00 h 5) Bar Pyramida, tř. Národní svobody 20, Písek ne-čt do 24:00 h, pá-so do 03:00 h 6) Bar Monika, Heydukova 97, Písek po-so do 01:00 h 7) Kavárna U Vavřiny, Soukenická 171, Písek po-čt do 01:00 h, pá-so do 03:00 h 9) Filmová představení, koncerty, společenské akce v Letním kině do 03:00 h 10) Cipískoviště do 24:00 h 11) Městská slavnost Dotkni se Písku do 03:00 h stránka 14 (celkem 15)

15 II. Rada města po projednání žádostí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 8/1998 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle přílohy č. 1 nesouhlasí s udělením výjimky pro provozovny: 2) Cafe-bar U Fontány, Chelčického 55, Písek 8) Restaurace U Lva, Budějovická 471, Písek Ing. M. Cibulková K bodu 28) Informace z jednání komisí Rada města projednala informace z jednání komisí. K bodu 29) Kontrola plnění usnesení U s n e s e n í č. 115/12 Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování jako splněné úkoly pod čísly: 537/11, 572/11, 697/11, 37/12. Ing. Z. Hofmanová K bodu 30) Různé V Písku dne stránka 15 (celkem 15)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 03.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.10.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 03.05.2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník,

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

U S N E S E N Í. Přítomni JUDr. Veselý, Ing. Bubník, Mgr. Rambousová, JUDr. Knot, Ing. Kratochvíle, Ing. Gavlasz, MUDr. Tyll, Ing.

U S N E S E N Í. Přítomni JUDr. Veselý, Ing. Bubník, Mgr. Rambousová, JUDr. Knot, Ing. Kratochvíle, Ing. Gavlasz, MUDr. Tyll, Ing. U S N E S E N Í z mimořádného zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.06.2014 po jednání zastupitelstva města ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113, Písek Přítomni JUDr.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.10.2011 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník,

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Omluveni: Ing. Pavel. Program:

Omluveni: Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 30. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Zápis z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Program jednání: 1. Cenová nabídka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.08.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 31.03.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303,

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303, Město Rakovník Rakovníka Z á p i s z 51. schůze rady města, která se konala dne 25. 09. 2008 od 08,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku Přítomni: Program: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta, Jan Švácha, místostarosta,

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.4.2012 do 30.6.2012 Usnesení č. 1921/2012 (72/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.4.2012 do 30.6.2012 Usnesení č. 1921/2012 (72/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 74. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p Zápis z 4. schůze rady města ze dne 2. 2. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.12.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více