ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

2 2

3 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINÉHO RÁZU OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY PLOCHY PŘESTAVBY PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČ, PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA VODNÍ DOPRAVA STATICKÁ DOPRAVA DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ OCHRANNÁ PÁSMA HLUK Z DOPRAVY KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

4 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI REKREACE DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ (SC) PLOCHY OBYTNÉ (B) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) PLOCHY REKREACE (R) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) PLOCHY SPORTU (A) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBY (SV) PLOCHY VÝROBY (V) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (T) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) PLOCHY LESNÍ (L) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÝ RÁMEC (SX) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) PLOCHY SMÍŠENÉ REKREAČNÍ (SR) PLOCHY TĚŽBY (H) NAVRŽENÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ASANACE A ASANAČNÍ OPATŘENÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

5 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen k a je vyznačen ve výkresech: I.1. Výkres základníh členění území I.2. Hlavní výkres návrh uspřádání území Hranice zastavěnéh území v zásadě kpíruje hranici intravilánu (zastavěné území k ) zachycenu v mapách KN, rzšířenu aktuální zastavěné neb jinak využité pzemky. Na území Dačic byl vymezen 74 zastavěných území: kód sídla, ZSJ název pčet zastavěných území Dačice Bílkv Brek Dlní Němčice Hstkvice Hradišťk Chlumec Liplec Malý Pěčín Prstřední Vydří Tužín Velký Pěčín 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA Hlavní cíle kncepce rzvje města: Dačice histrické a mderní centrum reginu v malebné krajině na rzhraní Českmravské vysčiny a Jižních Čech Pr udržitelný rzvj města (pilířů splečnst, hspdářství, prstředí) jsu navrženy pdmínky pr rzvj jedntlivých funkčních slžek tak, aby byl zabezpečen sulad všech přírdních, civilizačních a kulturních hdnt v území, a t s hledem na udržitelný rzvj území a zejména udržení kvality živtníh prstředí: splečnst: hspdářství: histrické a mderní měst cíl: mderní prsperující měst služeb a invací, centrum vzdělání, atraktivní míst pr rzvj lidských zdrjů - návrhem plch pr bydlení s mžnstí napjení na technicku infrastrukturu, vytvřit pdmínky pr rzvj hlavní funkce města bydlení a tím zajistit stabilizaci splečnsti kladným saldem přirzenéh ppř.migračníh demgrafickéh ptenciálu města, zamezení dchdu zejména mladšíh byvatelstva z města centrum reginu cíl : napjení na důležité dpravní kridry kraje a ČR jak předpkladu rzvje pdnikání, stabilizace hspdářství a zvýšení ptenciálu města pr rzvj pracvních příležitsti - návrhem bezklizníh dpravníh řešení - návrhem plch pr výrbní a pdnikatelské aktivity s dstupnstí i pr bce reginu 5

6 prstředí: malebná krajina Českmravské vysčiny cíl : začlenění města d širšíh reginu cestvníh ruchu - vytvřením pdmínek pr rekreaci ve stávajících bjektech, agrturistiku, cyklturistiku, chalupaření a drbné služby - dřešením systému dpravní bsluhy a technické infrastruktury (zejména dkanalizvání a čištění dpadních vd), pdpru využití netradičních zdrjů energie 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT Územní plán definuje pdmínky pr chranu hdnt území: ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MĚSTA Prstry s geniem lci, které jsu upmínku na histrický vývj města a které jsu dkladem zachvané urbanistické struktury: urbanisticky expnvaný prstr histrickéh jádra města zástavba klem náměstí, s půvdní parcelací a zachvanu půdrysnu strukturu uspřádání zástavby, kmplex nezastavěných zahrad, tvřící zelené plíce města, tj. nejstarší část města, vyžadující maximální chranu kulturních, civilizačních a přírdních hdnt území širší území centra města zahrnující prstr městské památkvé zóny a přilehlých plch pdmínky chrany hdnt: veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh charakteru prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území v případě zástavby prluk p zaniklých bjektech je žáducí respektvat půvdní půdrys a zejména uliční čáru. U starší histrické zástavby se nedpručuje při reknstrukcích pužití architektnických prvků, které nedpvídají typu zástavby, bude respektván charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání bude pdprvat využití tradičních materiálů úprava prstru náměstí bude prváděna v suladu s tradiční zástavbu a místně bvyklu vegetací ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MÍSTNÍCH ČÁSTÍ Prstry, které jsu dkladem histrickéh vzniku půvdních samstatných bcí, jejich zachvané urbanistické struktury: urbanisticky expnvané prstry center místních části půvdní zástavbu klem návsi, neb silnice, s půvdní parcelací a zachvanu půdrysnu strukturu uspřádání zástavby, prstředí vyžadující maximální chranu kulturních, civilizačních a přírdních hdnt území. 6

7 pdmínky chrany hdnt: ve vymezeném území nebudu prváděny činnsti, které by narušily kulturní hdnty území. Veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh charakteru prstředí. prstr je nezastavitelný nvými bjekty, v případě zástavby prluk p zaniklých bjektech je žáducí respektvat půvdní půdrys a zejména uliční čáru. U starší histrické zástavby se nedpručuje při reknstrukcích pužití architektnických prvků, které nedpvídají lkálnímu typu zástavby, bude respektván charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání bude pdprvat využití tradičních materiálů. úprava prstru návsi bude prváděna v suladu s tradiční zástavbu a místně bvyklu vegetací DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY Architektnické dminanty, které umcňují a kmpnují prstr, uplatňují se při dálkvých phledech, neb puze v phledech uvnitř sídla. V Dačicích se jedná hlavní městské dminanty věž a kstel sv. Vavřince a věž kstela sv. Antnína Paduánskéh u kláštera karmelitánek na hlavní městské se, v místních částech jsu dminantami hřbitvní kstely, kaple, kříže na návsi apd., respektive vzrstlá zeleň klem těcht památek místníh významu. pdmínky chrany hdnt: respektvat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru bce a narušit jejich funkci dminanty bce respektvat pásm chrany prstředí klem dminanty VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA Jedná se drbné, převážně sakrální stavby (pmníky, kříže, schy, bží muka, kapličky), které nejsu kulturními památkami, chráněnými státem, ale jsu významné a jsu dkladem kulturní vyspělsti bce. Jedná se památky místníh významu. pdmínky chrany hdnt: respektvat drbné sakrální stavby pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterní zeleně) v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny. Úpravami danéh území nesmí být narušeny neb zničeny tyt drbné sakrální stavby ani přístupvé kmunikace k těmt stavbám. jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, t.j. jejíh půsbení v sídle neb krajině OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI Jedná se stavby, které jsu dkladem stavitelskéh umění kraje a v brazu sídla mají svu esteticku hdntu. V Dačicích jsu t architektnicky cenné stavby a subry, histricky významné stavby, v místních částech se jedná selské usedlsti, které si zachvaly maximum půvdních prvků. 7

8 pdmínky chrany hdnt: bjekty zachvat, při reknstrukcích respektvat hmty a prprce bjektů, výškvu hladinu zástavby, půdrysnu stpu, tvar a skln střech, tvar štítů, prprce kenních a dveřních tvrů, vrat apd. při prváděných dsadbách zeleně upřednstňvat listnaté dřeviny, které svým charakterem d bce patří Prstrvé pdmínky chrany a rzvje hdnt území: Pr zachvání urbanistických hdnt struktury města budu repektvány: městtvrné vztahy z hlediska kmpzice území hlavní sy městtvrných vazeb, významné prstry města náměstí významné plchy zeleně města vytvářející základní kstru v zastavěném území sídelní (veřejnu zeleň) se zvýšenu chranu průhledy na přírdní a civilizační dminanty harmnie prstředí s sídlením, chrana základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, ppř. jeh dplněním břehvými prsty pdél tků, včetně prlínání krajinné a městské zeleně tzv. zelenými klíny a krdinace s územním systémem eklgické stability charakter částí města charakter přírdních hrizntů města (nesmí se dlesnit, trvale vykácet vzrstlá zeleň) přírdní dminanty - výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva půvdních rzhleden je mžná, pdmíněně přípustná je výstavba nvých rzhleden za pdmínky, že nedjde k výraznému narušení půsbení těcht dminant, nebudu dlesňvány půsbení pzitivních civilizačních dminant v brazu města a ptlačení půsbení rušivých dminant průhledy z vnitřníh města rzhledy z významných vyhlídkvých bdů a scénických cest významné linie ve městě řeka Mravská Dyje, hlavní ulice, cykltrasy plchy eklgicky hdntné, pr zachvání eklgické stability, zahrádkářské sady v těsné návaznsti na sídlení kvalita veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů zastávky, náměstí, návsi, bchdní ulice, parky phda bydlení především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz u hlavních dpravních tepen krmě prtihlukvých patření prefervat umístění dějů, činnstí a zařízení nevyžadující zvýšenu chranu prti hluku, např. bčanské vybavení kmerční, služby apd. realizvat prtipvdňvá patření pdél řeky Mravské Dyje při realizaci zastavitelných plch i přestavbě využívat s hledem na přírdní pdmínky (terén) intenzivní zástavbu s vytvářením městskéh prstředí 8

9 Pr změny využití území a přestavbu budu pr rzvj hdnt respektvány pdmínky: nvá zástavba bude respektvat výškvu znaci z důvdu chrany brazu města (pkud je navržena v pdmínkách využití území), u stávající zástavby zhlednit výškvu znaci klí přechd zástavby d krajiny musí respektvat pdmínku, že zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavěnéh území musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvaná nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním není přípustná výstavba nvých bjektů pr bydlení v zahradách stávajících rdinných dmů mim uliční čáru bez příméh přístupu z veřejnéh prstranství všechny navržené stavební plchy, ve kterých bude řešena nvá uliční síť, musí být vybaveny zelení, rzsah bude upřesněn pdrbnější dkumentací plšný rzvj místních částí mezit s hledem na mžnst narušení půvdní urbanistické struktury, v místních částech přízemní zástavba dmů se sedlvými střechami, návaznst na prstrvu a bjemvu skladbu, měřítk, funkci a charakter místníh prstředí OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Územní plán definuje pdmínky pr chranu hdnt území. EKOLOGICKY CENNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY S VÝSKYTEM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ Jedná se lkality vyšší eklgické hdnty s vysku diverzitu bitty, případně s výskytem zvláště chráněných druhů rstlin a živčichů, nacházející se v řešeném území: 1 část údlí řeky Mravské Dyje, která není sučástí lkality Natura údlí Vápvky 3 údlí Vlfířvskéh ptka 4 údlí Blíkvskéh ptka 5 sustava rybníků v návaznsti na zastavěné území Dačic d výchdu a d severzápadu 6 lkality lučních prstů v katastru Prstřední Vydří, Chlumec, Liplec a Brek 7 subxertermní lkality výchdně d Dačic v lkalitě u železniční trati a v místě staréh lmu severzápadně d hradišťka a jihvýchdně d Tužína 8 systémy mezí jižně a jihvýchdně d Dačic pdmínky chrany hdnt: ve vymezeném území nebudu prváděny činnsti, které by narušily přírdní hdnty území, např. nevratně pškzvat půdní pvrch, prvádět terénní úpravy, měnit způsb vyžívání území takvým způsbem, který by snížil druhvu diverzitu území. nepřipustit zalesňvání becně se vyvarvat zásahů, které by vedly k hržení neb redukci zvláště chráněných druhů OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). hranice negativníh vlivu hluku z dpravy pdél silnic I. - III. třídy a pdél železnice je navržena hranice negativníh vlivu pr území. Při navrhvání a umisťvání staveb d území 9

10 musí být respektvány hranice negativních vlivů z dpravy (izfn) dle C. Textvé části důvdnění územníh plánu, část 3.3 bd J. silnice II/151 p vybudvání bchvatu (60dB - den): Liplec, Hstkvice -8,7 m Hradecká 5,1m Dačice - západ -5,1 m Dačice - střed 13,2m náměstí 18,4m Kapetva 7,4m Brek - 6,4 silnice II/406 p vybudvání bchvatu (60dB - den): Velký Pěčín. 8,3m Dačice sever - 16,9 m 9.května - 12,3m náměstí -14,1m silnice II/407 (60dB - den): Strjírenská - nebude dsažen silnice II/408 (60dB - den): Tyršva, Kmenskéh, Jemnická nebude dsažen Jih - 9,8m silnice III4076 (55dB - den): Bílkv 6,2 m silnice III4086 (55dB - den): Dačice jih, Hradišťk 7,9 m bchvat (60dB - den): Západ mezi I/151-II/40-11,3m Sever mezi I/408-II/406-11,3m Sever mezi I/406-II/407-11,2m Výchd mezi I/407-II/151-10,0m Jihvýchd mezi I/151-II/408-8,7m železnice (55dB - den): Izfna hluku 55 db - ve vzdálensti 13,9 metrů v plchách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) navrhvaný způsb rzdílnéh využití plch dtčených předpkládanu zvýšenu hygienicku zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukvých izfn, může být realizván teprve p prvedení takvých patření, která zamezí neb budu eliminvat tut zvýšenu hygienicku zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. Například, v plše zatížené hlukem je mžné bydlení a dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) pkud se prkáže, že hlukvá zátěž je dstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku. 10

11 hranice negativníh vlivu znečištění vzduší respektvat stávající a navržená pásma chrany prstředí klem ČOV(viz. kap Odkanalizvání a čištění dpadních vd) respektvat hranici chrannéh pásma dbývacíh prstru respektvat stávající a navržená pásma chrany prstředí veřejných phřebišť hranice negativníh vlivu zemědělských areálů respektvat stávající pásm hygienické chrany kl zemědělskéh areálu Karlv, kde byla vyhlášena hranice negativníh vlivu pr území, které je vlivňván (např. hlukem, zápachem) v těcht plchách, vymezených limitní hranicí, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) a dalšími negativními vlivy na živtní prstředí chv hspdářských zvířat v zemědělských areálech je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližšímu chráněnému venkvnímu prstru; páchnucí látky z chvu hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv rizik negativních vlivů z prvzu - jedná se prvzy u nichž není v grafické části vymezena hranice negativních vlivů, nacházejících se ve stávajících a navržených plchách výrby (VP, VZ a VS), smíšených výrbních (SV) a technické infrastruktury. Negativní vlivy z těcht plch nesmí zasahvat d plch stávajícíh neb navrhvanéh chráněnéh venkvníh prstru a chráněnéh venkvníh prstru staveb. Při umisťvání staveb pr bydlení d plch v blízksti stávajících plch výrby, smíšené výrby, a sprtu, musí být vyhdncena hlukvá zátěž území z prvzu na těcht plchách a stavby pr bydlení smí být umístěny puze d území, ve kterém jsu ddrženy hygienické limity hluku (zejména v chráněném venkvním prstru umisťvaných staveb), ppřípadě musí být zajištěn prtihlukvým patřením pr celé území ddržení těcht limitů. Negativní vlivy (zejména hluk) z prvzu na plše sprtu AI P10, plše bčanskéh vybavení kmerční OK R1, plše A Z55, A Z54 nesmí zasahvat d plch stávajícíh ani navrhvanéh bydlení. Další zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí: pr rzvj kvality živta regenervat kvalitu veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů zastávky, náměstí, návsi, bchdní ulice, parky vytvářet pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz, bezpečnu cestu dětí d škl vytvářet pdmínky pr phdu bydlení - především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy mžnst umístění nvých zdrjů hluku (např. výrba, výrbní služby apd.) v blízksti chráněných bjektů a plch je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví realizvat zásbváním plynem ve všech částech sídla chrana prti radnvému riziku - řešené území se nachází v blasti přechdnéh stupně pravděpdbnéh výskytu radnu: na základě měření při realizaci stavby stanvit chranu, u nvě budvaných bjektů je třeba věnvat zvýšenu pzrnst izlacím 11

12 OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu krajiny. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území) pr chranu půdníh fndu jsu vymezeny plchy prtierzních patření - viz. kap Prtierzní patření. chrana meliračních zařízení u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch ÚP respektuje vdní zdrje a stanvená a navržená chranná pásma nacházející se v řešeném území (výčet viz. Textvá část důvdnění územníh plánu - kap a výkres 5). ÚP důsledně řeší čištění dpadních vd v celém řešeném území chrana přístupu k vdtečím pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6-8m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI Viz. kap Ochrana před pvdněmi. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická kncepce rzvje města Dačic umžní realizaci hlavních zásad : 1. Psílení významu města Dačic v rámci České republiky a reginu: návrhem severníh bchvatu nadřazené kmunikace (silnice II/151) bude dsažen mezení tranzitní a nákladvé dpravy přes měst (zatížená křižvatka na hlavním náměstí) a efektivnější dpravní napjení průmyslvých zón nadměrně zatížené radiály (ulice Hradecká, Tyršva, Krajířva, Jemnická) budu uvlněny pr cílvu sbní dpravu a jak městské třídy umžní pestřejší využití centra města pr bčanské vybavení, služby, cestvní ruch a prpjení místních částí a bcí dačickéh reginu neúnsná situace parkvání v centru je řešena návrhem záchytnéh parkviště ve vnitrblku v zázemí bchdníh dmu na náměstí, severní sektr města bude psílen parkvištěm v rámci nvéh bchdníh centra u autbusvéh nádraží úprava trasy silnice II/ 406 zlepší dpravní spjení se Slavnicemi a bcemi tht krajvéh turisticky atraktivníh reginu návrh cykltras a cyklstezek umžní zlepšení prstupnsti území a napjení na reginální trasy, zvýší atraktivitu území pr rekreaci a cestvní ruch 2. Psílení atraktivity města: vymezením nvých plch pr bydlení, výrbu a sprt vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel ve městě a jeh částech 12

13 regenerací centrální zóny a stanvením diferencvaných pdmínek pr způsb využití, přestavbu a dstavbu území, získá centrum města zajímavější a tevřenější strukturu, atraktivní pr návštěvníky (tevření pasážemi, průchdy a intenzivnějším využitím vnitrblků) hlavní rzvj urbanistické struktury města je navržen ve čtyřech rzvjvých sách - limitvaných přírdními a technickými pdmínkami využití území návrh smíšených bytných plch (SO) a výrbních plch s nezávadnu výrbu (SV), které umžní realizvat pdnikatelské aktivity přím v místě bydlení, zamezí dlivu byvatelstva a přispěje k jeh stabilizaci pr regeneraci duševních a fyzických sil byvatel územní plán navrhuje rzvj a psílení významu stávající rekreačně - sprtvní zóny na západním kraji města a vytváří pdmínky pr situvání dětských hřišť v plchách veřejných prstranství a sídelní zeleně realizací sprtvně rekreačních zařízení, revitalizací veřejných prstranství měst usiluje zvýšení přitažlivsti pr rekreaci a cestvní ruch. Měst má předpklady stát se významným centrem rekreace a cestvníh ruchu, zajímavu urbanisticku strukturu města a zachvalstí půvdní vesnické zástavby v místních částech se může stát příjemnu zastávku na cyklistických trasách, které zde prcházejí 3. Psílení atraktivity místních částí: zachvat identitu půvdníh vesnickéh sídlení přiměřeným návrhem rzvjvých plch pr bydlení, výrbu a rekreaci, přestavbu nevyužitých bývalých zemědělských areálů a dbudváním základní dpravní a technické infrastruktury, vytváří územní plán pdmínky pr zdravé a plnhdntné bydlení, atraktivní i pr mladé rdiny s dětmi ÚP vymezuje plchy se smíšeným využitím, které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit, vytvářející pracvní příležitsti, živení a zpestření struktury sídel navržené kncepční zásady bsluhy jedntlivých částí sídel umžní zajistit dstatečné technické vybavení a bsluhu území, územní plán vytváří pdmínky pr zlepšení prstupnsti krajiny Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ Rzvj smíšených centrálních plch je navržen na plchách, navazujících na histrické jádr města a kde v sučasné dbě prbíhá intenzivní výstavba a přestavba. Vznikají zde aktivity, které úzce suvisí s centrální funkcí města: - jižním směrem v části ulice Antnínské, p hranici výrbní plchy Stavcent - severním směrem v části ulice Krajířvy, kde zahrnuje plchy bchdní pasáže, fary a farské zahrady a bývaléh hspdářskéh dvra - za řeku v částech ulic Berky z Dubé a Kapetvy, kde je žáducí psílení centrální funkce z důvdu dstranění periferníh charakteru území PLOCHY BYDLENÍ Rzvj plch bydlení je navržen v návaznsti na sučasně zastavěné území a t ve čtyřech rzvjvých sách: - jihvýchdním směrem (Výhn) je navržen rzvj bydlení v rdinných dmech s uplatněním nízkenergetických systémů - jihzápadním směrem (Nivy) je navržen rzvj bydlení rdinných dmech - severním směrem (Na Červeném vrchu) je navržen rzvj bydlení v rdinných a bytvých dmech - severvýchdním směrem (Pd Pivvarským rybníkem) je navržen rzvj bydlení v rdinných a bytvých dmech 13

14 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr bčanské vybavení, služby, řemesla, cestvní ruch a zemědělsku činnst v místních částech. Rzvj plch smíšených bytných plch je situván d lkalit pdél zatížených dpravních tahů a plch, susedících s výrbní a smíšenu výrbní funkcí. Plchy smíšené bytné jsu vymezeny zejména v místních částech. PLOCHY REKREACE Plchy rekreace jsu stabilizvány, navržen je drbné rzšíření lkality Výhn. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Hlavní rzvjvé plchy jsu navrženy pr funkci kmerční bčanské vybavensti a t převážně v západní části města v lkalitě Nivy, na hlavním dpravním tahu silnice I/151. Pr bčanské vybavení veřejné jsu navrženy rzvjvé plchy pr rzšíření hřbitva a hasičské zbrjnice. Dstačující rzvjvé mžnsti pskytují stávající zařízení a plchy smíšené bytné. PLOCHY SPORTU Pr psílení stávající sprtvně rekreační zóny na severzápadním kraji města jsu navrženy plchy v návaznsti na areál kupaliště. V rámci plchy přestavby je navržen využití haly U Tří křížů. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ jsu navrženy frmu uličních prstrů pr bsluhu území dpravní a technicku infrastrukturu PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ jsu navrženy jak plchy parkvě upravené, s rekreační funkcí na severzápadním kraji města a plchy s převažující funkcí izlační, kde je jejich funkcí chránit zástavbu před nepříznivými vlivy na živtní prstředí PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Hlavní rzvj těcht plch navazuje na navržené plchy bydlení v severním a severzápadním sektru města, na plchách, vymezených výhledvým bchvatem. Zařízení pdnikatelských aktivit (malé prvzvny) se pdmíněně připuští v rámci plch smíšených bytných. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Rzvj výrbních plch je jedním z nejdůležitějších faktrů udržitelnéh rzvje a je sustředěn d dvu průmyslvých zón: O Průmyslvá zóna Dačice výchd, která rzšiřuje stávající plchy klem TRW DAS směrem výchdním Průmyslvá zóna Dačice sever, která rzšiřuje stávající plchy severně nad silničním bchvatem PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Jsu navrženy pr řešení zejména vnějších dpravních vztahů (severní bchvat silnice II/151) a úprava silničníh tahu II/406) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Rzvj technické infrastruktury sleduje dbudvání základní technické infrastruktury především v místních částech, s cílem dstranění hlavníh deficitu, jak je napjení na veřejný vdvd, dkanalizvání včetně čištění dpadních vd a plynfikaci. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 14

15 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY Ozn. plchy katastrální území Z1 Z2 Z3 Z4 Dačice Dačice Dačice Dačice Způsb využití plchy B (RD) zpracvat územní studii B (RD) zpracvat územní studii B (RD, BD) zpracvat územní studií B (RD, BD) zpracvat územní studii Z5 Dačice B (RD) Z6 Dačice B (RD) Z7 Dačice B (RD) pdmínky využití území bsluha území ze stávající silnice II/151 a navržené bslužné kmunikace, napjení na stávající vdvd pdél silnice II/151 a navržené inženýrské sítě v trase bslužné kmunikace a v zeleném pásu pdél silnice II/151 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, v návaznsti na vlnu krajinu 1NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržených bslužných kmunikací, napjení na stávající vdvd a navržené inženýrské sítě v trase bslužných kmunikací respektvat pdmínky rr trasy nutná přelžka nadzemníh vedení vn el. energie respektvat pdmínky chrannéh pásma nárdní kulturní památky zámku respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, v návaznsti na vlnu krajinu 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržených bslužných kmunikací a inž. sítí respektvat zeleň pdél silnice II/408 pr vedení inž. sítí výškvá hladina zástavby max. 4 NP bsluha území z navržených bslužných kmunikací a inž. sítí respektvat chranné pásm dbývacíh prstru nutná přelžka nadzemníh vedení vn el. energie umžnit pěší prpjení se stávající zástavbu výškvá hladina zástavby max. 4 NP bsluha území ze stávající silnice II/408, inženýrské sítě nutn vybudvat v zeleném pásu pdél silnice II/408 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, v návaznsti na vlnu krajinu 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržených bslužných kmunikací a ze stávající silnice II/151, inž. sítě nutn vybudvat v trase bslužných kmunikací a v zeleném pásu pdél silnice II/151 respektvat navržený kridr pr technicku infrastrukturu KT13 respektvat stávající vdvd výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, v návaznsti na vlnu krajinu max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržených bslužných kmunikací a inž. sítí respektvat stávající vdvd výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví 15

16 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy Z8 Dačice B (RD) Z9 Dačice B (RD) Z10 Dačice B (RD) Z11 Z12 Dačice Dačice SO (RD) zpracvat územní studii SO (RD) zpracvat územní studii Z13 Dačice SO (RD) Z14 Bílkv SO (RD) Z15 Bílkv SO (RD) Z16 Bílkv SO (RD) Z17 Brek u Dačic SO (RD) pdmínky využití území bsluha území z navržených bslužných kmunikací a inž. sítí respektvat trasu dálkvéh ptickéh kabelu respektvat chranné pásm nadzemníh vedení vn el. energie výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající ulice Sv. Čecha respektvat hranici LBC 66 Vápvka respektvat trasu dálkvéh ptickéh kabelu výškvá regulace zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající ulice Sv. Čecha respektvat hranici LBC 66 Vápvka výškvá regulace zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí respektvat pdmínky chrannéh pásma nárdní kulturní památky zámku respektvat pdmínky rr trasy výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, směrem k rybníku Peráček snížit výšku na 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí respektvat pdmínky chrannéh pásma nárdní kulturní památky zámku výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, směrem k ryb. Sládek snížit výšku na 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí respektvat trasu dálkvéh ptickéh kabelu výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající silnice III/4076 a stávající bslužné kmunikace, inženýrské sítě nutn vybudvat v zeleném pásu pdél silnice III/4076 a v trase stávající bslužné kmunikace respektvat nadzem. vedení vn el. energie vč. OP a trafstanice výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, směrem d krajiny 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí respektvat nadz. vedení vn el. energie vč. OP respektvat manipulační pruh klem rybníka v jižní části lkality výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající silnice III/4076, inženýrské sítě nutn vybudvat v zeleném pásu pdél silnice III/4076 respektvat hdntnu vzrstlu zeleň pdél silnice III/4076 výšk. hl. zástavby max. 2 NP + pdkrví bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí výšk. hl. zástavby max. 1 NP + pdkrví 16

17 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy Z18 Brek u Dačic SO (RD) Z19 Dlní Němčice SO (RD) Z20 Dlní Němčice SO (RD) Z21 Dlní Němčice SO (RD) Z22 Dlní Němčice SO Z23 Dlní Němčice SO (RD) Z24 Hstkvice u D. Němčic SO (RD) Z25 Hstkvice u D. Němčic SO (RD) Z26 Hradišťk u Dačic SO (RD) Z27 zrušen pdmínky využití území bsluha území z navržených bslužných kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky OP lesa 30m v OP lesa nebudu navrhvány bjekty respektvat pdmínky rr trasy respektvat stávající vdvd výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající silnice III/1519, inženýrské sítě nutn vybudvat v zeleném pásu pdél silnice III/1519, kde prchází stávající vdvdní řad respektvat pdmínky OP lesa 50 m (výjimečně 20-30m) - v OP lesa nebudu navrhvány bjekty výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající silnice III/1519, inženýrské sítě nutn vybudvat v zeleném pásu pdél silnice III/1519, kde prchází stávající ptický kabel respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržených bslužných kmunikací a inž. sítí respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení respektvat nadz. vedení vn el. energie vč. OP výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví s hledem na OP nadzemníh vedení vvn je mžn plchu užívat jak zahradu, výjimečně je pvlená výstavba skladu pr uskladnění nářadí a drbných zemědělských strjů bsluha území ze stávající bslužné kmunikací a inž. sítí výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající bslužné kmunikace v prstru návsi a navržených inž. sítí respektvat zásady pr využívání území s kncentrací hdnt respektvat pdmínky ÚSES - LBC výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržených bslužných kmunikací a inž. sítí výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území ze stávající silnice III/4086 a stávající bslužné kmunikace, inženýrské sítě vybudvat v zeleném pásu pdél silnice III/4086, který je navržen jak prtihlukvá chrana a v trase bslužné kmunikace výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví 17

18 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy Z28 Chlumec u Dačic SO (RD) Z29 Chlumec u Dačic SO (RD) Z30 Z31 zrušen zrušen pdmínky využití území bsluha území ze stáv. silnice III/4088, inž. sítě vybudvat pdél silnice III/4088, v pásu který bude sučasně plnit i funkci prtihlukvu výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí výšk.hladina zástavby max. 1 NP + pdkrví Z32 Liplec SO (RD) bsluha území ze stávající silnice II/151, inženýrské sítě vybudvat v pásu izlační zeleně pdél silnice II/151, služící sučasně jak prtihlukvá bariéra výšk.hladina zástavby max. 1 NP + pdkrví Z33 Malý Pěčín SO (RD) bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí výšk.hladina zástavby max. 1 NP + pdkrví Z34 Malý Pěčín SO (RD) bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z130 Malý Pěčín SO (RD) bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž.sítí respektvat pdmínky kanalizačníh sběrače výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z35 Prstřední Vydří SO (RD) bsluha území ze stávající silnice III/40621, lkalita musí umžnit vedení inženýrských sítí pdél silnice III/40621 respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z36 Prstřední Vydří SO (RD) bsluha území ze stávající silnice III/40621, lkalita musí umžnit vedení inženýrských sítí pdél silnice III/40621 respektvat pdmínky rr trasy výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z37 zrušen - lkalita byla vyřazena na zákl. pžad. DO Z38 Velký Pěčín SO (RD) bsluha území ze stávající silnice II/406 a navržené bslužné kmunikace, z navržených sítí vedených v zeleném pásu pdél silnice II/406 a v trase navržené bslužné kmunikace respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z39 Velký Pěčín SO (RD) bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. Sítí respektvat kridr vdvdu výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví v prstrvém návrhu zhlednit svažitý terén Z40 Dačice SO plcha navržena na základě námitky č. 3 pr realizaci dplňkvé stavby k susedícímu rdinnému dmu bez nárků na inženýrské sítě Z41 zrušen - lkalita byla vyřazena na zákl. námitky č

19 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy Z42 Dačice RZ Z43 Dačice OK Z44 Dačice OK Z45 Dačice OK Z46 Dačice OK Z47 Dačice OK Z48 Dačice OV Z49 Dačice OK Z50 Dačice OV Z51 Dačice OV zpracvat územní studii pdmínky využití území plcha je navrž. pr rzšíř. zahrádkářské sady bsluha území - ze stávající a navržené bslužné kmunikace, inženýrské sítě napjit na stávající vedení respektvat trasu nadzemníh vedení vn a chranné pásm plcha je navržena pr supermarket u autbusvéh nádraží bsluha území ze stávajících kmunikací, napjit na stávající inženýrské sítě respektvat pdmínky městské památkvé zóny a území zás. významu pr charakter města při realizaci záměru řešit prtipvdňvu chranu parkvání řešit v rámci plchy plcha je sučástí kmerční zóny Dačice západ bsluha území ze silnice II/151, napjit na stávající sítě, vedené v zel. pásu pdél silnice řešit území s prvedeným dvdnění ZPF parkvání řešit v rámci plchy plcha je sučástí kmerční zóny Dačice západ bsluha území ze stávajících kmunikací, napjit na stávající inženýrské sítě řešit území s prvedenými dvdněním ZPF parkvání řešit v rámci plchy plcha je sučástí kmerční zóny Dačice západ bsluha území ze silnice II/151, napjit na stávající sítě, vedené v zel. pásu pdél silnice parkvání řešit v rámci plchy plcha je sučástí kmerční zóny Dačice západ bsluha území ze silnice II/151, napjit na stávající sítě, vedené v zel. pásu pdél silnice řešit území s prvedeným dvdnění ZPF parkvání řešit v rámci plchy plcha je určena pr rzšíření pzemku hasičské zbrjnice bsluha území ze stávající kmunikace, napjit na stávající inženýrské sítě respektvat nadzemní el. vedení vn řešit území s prvedenými dvdněním ZPF parkvání řešit v rámci plchy plcha je určena pr kmerční aktivity na výchdním kraji města, mezi kridrem bchvatu a stávající PZ Dačice - výchd bsluha území ze stávajících kmunikací, napjit na sítě, dle řešení PZ respektvat nadzemní el. vedení vvn parkvání řešit v rámci plchy plcha je navržena pr rzšíření hřbitva napjení bude prveden ze silnice II/151 respektvat vdvd.řad prcházející plchu parkvání řešit v rámci plchy plcha je navržena pr dstavbu blku za zámkem napjení bude prveden ze silnice II/151 respektvat pdmínky MPZ a území zásadníh významu pr charakter města, řešit veřejné prstranství 19

20 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy Z52 Velký Pěčín OK Z53 Dačice OV Z54 zrušen Z55 Dačice A Z56 Dačice SV Z57 Z58 Dačice Dačice SV zpracvat územní studii SV zpracvat územní studii Z59 Dačice SV Z60 Dačice SV Z61 Dačice VP Z62 Dačice VP Z63 Dačice VP Z64 Dačice VP pdmínky využití území plcha je navržena pr kmerční aktivity místní části napjení bude prveden ze silnice II/406 respektvat OP silnice II. třídy parkvání řešit v rámci plchy plcha je navržena pr výstavbu administrativní budvy napjení bude prveden z navrženéh veřejnéh prstranství z ulice Antnínské respektvat trasu rr paprsku respektvat vdvdní řad a nadzemní el. vedení vn při realizaci záměru řešit prtipvdňvu chranu plcha je navržena pr sprtviště, nad Kupalištěm napjení bude prveden z prstru parkviště u kupaliště přelžka nadzemníh el. vedení vn plcha je určena pr rzšíření plch u vlečky v jižní části města bsluha území ze silnice III/4086 a stávajících inž. sítí respektvat zeleň pdél silnice plcha je určena pr smíšenu výrbu, přiléhající k bchvatu bsluha území z navržené bslužné kmunikace, prpjené se silnicí II/408 a II/406 respektvat nadzemní el. vedení vn plcha je určena pr smíšenu výrbu, přiléhající k bchvatu pd Pivvarským rybníkem bsluha území z navržené bslužné kmunikace, prpjené s bchvatem a Kápvsku respektvat návrh přelžky nadzemníh el. vedení vn plcha je navržena pr smíšenu výrbu u bchvatu bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. Sítí plcha je navržena pr smíšenu výrbu na kraji PZ západ bsluha území ze silnice III/4076 respektvat pdmínky chrannéh pásma střediska Karlv plcha je navržena pr rzšíření plchy výrby u TRW DAS bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. Sítí plcha je navržena pr rzšíření PZ výchd bsluha území ze silnice III/4076, inženýrské sítě budu řešeny v rámci pdrbnějšíh řešení respektvat pdmínky OP lesa 50m respektvat OP střediska Karlv plcha je navržena pr rzšíření PZ výchd bsluha území ze silnice III/4076, inženýrské sítě budu řešeny v rámci pdrbnějšíh řešení respektvat pdmínky OP lesa 50m respektvat OP střediska Karlv plcha je navržena pr rzšíření PZ sever bsluha území z navržené bslužné kmuni- 20

21 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy Z65 Dačice VP Z66 Bílkv VF Z67 Bílkv VS Z68 Dlní Němčice VZ Z 69-77, 80-87,89, Z Z 78,88,90, 97,98, Z , Z 118 Z126 U DS,DP DU ZP, ZI T pdmínky využití území kace, přím napjené na bchvat a prpjené ulicí Učňvská se silnicí II/406 respektvat nadzemní el. vedení vn plcha je navržena pr rzšíření PZ sever bsluha území z navržené bslužné kmunikace, přím napjené na bchvat a prpjené ulicí Učňvská se silnicí II/406 respektvat nadzemní el. vedení vn respektvat rr paprsek plcha je navržena umístění ftvltaické elektrárny na dbu 30 let bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí plcha je navržena pr rzšíření výrbníh zařízení bsluha území z navržené bslužné kmunikace a inž. sítí přelžky nadzemníh el. vedení vn respektvat pdmínky OP lesa bjekty nebudu pvlvány 30 m d hranice lesa plcha je navržena pr rzšíření zemědělskéh střediska bsluha území ze stávajících účelvých cest respektvat nadzemní el. vedení vn respektvat OP nadmístních sítí plchy jsu určeny pr veřejná prstranství lkalita Z80 u zámku je určena puze pr pěší plchy jsu určeny pr dpravní plchy a zařízení plchy jsu určeny pr účelvé kmunikace s parametry pěších a cyklistických stezek plchy jsu určeny pr realizaci městské zeleně plchy jsu určeny pr výstavbu čistíren dpadních vd Pzn. V suvislsti s vyřazením některých lkalit byly vyřazeny i lkality pr veřejná prstranství, přečíslvání nebyl prveden PLOCHY PŘESTAVBY Plchy přestavby jsu vymezeny v k.ú. Dačice, Prstřední Vydří, Ozn. plchy katastrální území způsb využití plchy P1 Dačice plchy smíšené centrální SC P2 Dačice plchy smíšené centrální SC další pdmínky využití území přestavba plchy smíšené bytné na plchu smíšenu centrální bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky MPZ a území zásadníh významu pr charakter města přestavba plchy smíšené výrbní na plchu smíšenu centrální bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky MPZ a území zásadníh významu pr charakter města při realizaci přestavby řešit prtipvdňvu chranu 21

22 Ozn. plchy katastrální území způsb využití plchy P3 Dačice plchy smíšené centrální SC P4 Dačice plchy smíšené centrální SC P5 Dačice plchy smíšené centrální SC P6 Dačice plchy smíšené bytné SO P7 Dačice plchy výrby VP P8 Dačice plchy výrby VP P9 Dačice plchy bčanskéh vybavení OV P10 Dačice plchy sprtu AI P11 Dačice plchy smíšené bytné SO P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Brek u Dačic Prstřední Vydří Prstřední Vydří Hstkvice u D.Něm. Chlumec u Dačic Dačice Bílkv plchy smíšené výrbní SV plchy smíšené výrbní SV plchy smíšené výrbní SV plchy smíšené bytné SO plchy smíšené bytné SO plchy výrby VF ftvltaická elektrárna plchy výrby VF ftvltaická elektrárna další pdmínky využití území přestavba plchy smíšené bytné na plchu smíšenu centrální bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky MPZ a území zásadníh významu pr charakter města při realizaci přestavby řešit prtipvdňvu chranu přestavba plchy smíšené bytné na plchu smíšenu centrální bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky MPZ a území zásadníh významu pr charakter města při realizaci přestavby řešit prtipvdňvu chranu přestavba plchy smíšené bytné na plchu smíšenu centrální bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky MPZ a území zásadníh významu pr charakter města při realizaci přestavby řešit prtipvdňvu chranu přestavba části farské zahrady na smíšené bydlení bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky MPZ a území zásadníh významu pr charakter města přestavba plchy zahrádek na rzšíření PZ - sever bsluha území přímá návaznst na bchvat, inž. sítě řešit v rámci pdrbnějšíh řešení PZ přestavba plchy bydlení na plchu výrbní bsluha území v rámci řešení pdniku Centrpen přestavba plchy výrbní zemědělské na plchu bčanskéh vybavení v parku při zámku bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. sítí respektvat pdmínky chrany NKP, OP NKP, MPZ a území zásadníh významu pr charakter města přestavba plchy smíšené výrbní (hala) na sprtvní využití přestavba části střediska ZD na plchy smíšené bytné SO (na zákl. námitek č. 5, 14) přestavba plchy výrbní zemědělské na plchu smíšenu výrbní (agrturistika) bsluha území ze stávajících a navržených kmunikací a inž. Sítí přestavba plchy výrbní zemědělské na plchu smíšenu výrbní (agrturistika) bsluha území ze stávajících a navržených kmunikací a inž. Sítí přestavba plchy výrbní zemědělské na plchu smíšenu výrbní (agrturistika) bsluha území ze stávajících a navržených kmunikací a inž. Sítí přestavba plchy výrbní zemědělské na plchu smíšenu bytnu bsluha území ze stávajících a navržených kmunikací a inž. Sítí přestavba plchy zahrádek na plchu smíšenu bytnu bsluha území ze stávajících kmunikací a inž. Sítí přestavba části střediska ZD na plchu výrby VF ftvltaicku elektrárnu na dbu 30 let (na zákl. námitky č. 5) přestavba části střediska ZD na plchu výrby VF ftvltaicku elektrárnu na dbu 30 let (na zákl. námitky č. 7) 22

23 PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV Ve vymezených plchách nelze umístit žádné stavby, které by v buducnu znemžnily realizaci navrženéh záměru. zn. plchy R1 R2 katastrální území Dačice Hstkvice u D.Němčic způsb využití plchy plchy bčanské vybavensti kmerční OK plchy smíšené bytné SO ppis plchy plcha na západním kraji města pr rzšíření kmerční zóny výchd plcha vznikla rzdělením půvdní lkality Z VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území a v návaznsti na něj byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Zásady pr rzvj sídelní zeleně: veřejná zeleň, parky - ZP respektvat stabilizvané plchy veřejné zeleně (zámecký park), nvé plchy jsu navrženy v severzápadním sektru města plchy veřejné zeleně lze realizvat v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, plch bydlení, plch smíšených bytných zeleň zahrad ZZ respektvat stabilizvané plchy zeleně zahrad, nvé plchy nejsu navrženy zeleň statní ZI, plní zejména funkci izlační jsu navrženy nvé plchy převážně ve vazbě na plchy bydlení a smíšené bytné (dclnění bytné zástavby d případných negativních vlivů z výrby, dpravní infrastruktury) pdmínky využití území umžňují realizaci izlační a kmpziční zeleně v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití (např. plchy výrby, dpravní a tech. infrastruktury) 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. x Kncepce dpravní infrastruktury a č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Hlavní kncepce dpravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území a spčívá v: přesměrvání trasy silnice II/151, II/406 a II/408 mim zastavěné území ÚP navrhuje převedení stávající trasy silnic mim zastavěné území severním bchvatem města 23

24 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA respektvat trasu a plchy železnice, včetně areálu nádraží SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat plchy dpravní infrastruktury - DS (silniční dprava), navržené pr průchd nadřazených kmunikací: DS (Z100)) plcha pr přelžku silnice II/151, včetně II/406 a II/408 trasa je navržena severním bchvatem mim zastavěné území města v suladu, se schváleným ÚP VÚC Javřická vrchvina a stávajícím ÚPSÚ Dačice. Obchvat řeší převedení tranzitní dpravy mim měst. Obchvat se dpjuje ze stávající silnice II/151 západně d města a ulice Hradecké, ta d něj zaúsťuje, bchvat vede mezi bytnu zástavbu a průmyslvu zónu, estakádu prchází nad závdem Centrpen, nad stávající silnicí II/406 (zde navržena MÚK), překnává řeku i železniční trať, pkračuje dál p terénu d výchdní průmyslvé zóny, křižuje stáv. silnice II/407 III/4076, II/151 a zaúsťuje JV d města d silnice II/408. plcha pr přelžku silnice je navržena vč. buducíh silničníh OP, vč. příp. prtihlukvých patření, umístění chr. zeleně, ter. úprav (zářezy, násypy), křižvatek apd.; je vymezena tak, aby byly minimalizvány zásahy d zastavěnéh území, mim zastavěné území je navržena plcha celk. šířce cca 100 m. V místech, kde trasa prchází zastavěným územím, neb tam, kde překnává území mstem, je kridr zúžen na minimální šířku. DS (Z101) plcha pr úpravu trasy silnice II406 ve směru na Slavnice - je navržena úprava trasy dstranění nevyhvujícíh směrvéh i šířkvéh vedení na důležitém tahu ve směru a jih v suladu se schváleným ÚP VÚC Javřická vrchvina DS (Z103) plcha pr úpravu křižvatky respektvat návrh nvéh mstu na sil. II/407 přes Vápvku VPS respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DS Místní kmunikace: respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství U; jedná se místní bslužné kmunikace a kmunikace charakteru zklidněných kmunikací, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a bsluhu rzvjvých plch - viz. kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. Obecné pdmínky pr umísťvání: v plchách dpravní infrastruktury vymezených pdle významu umžnit vznik nvých kmunikací v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace silnice II. třídy v zastavěném území uvažvat ve funkční skupině B jak sběrné dvupruhvé kmunikace s převážně dpravním významem s částečně přímu bsluhu území v kategrii MS2p 15/11,5/50, mim zastavěné území v kategrii S 9,5/70 II/151 a bchvat, statní silnice v kategrii S 7,5/60,. silnice III. třídy v zastavěném území uvažvat ve funkční skupině C, jak kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/50, mim bec v kategrii S 7,5/50, min. S 6,5/50. místní bslužné kmunikace - řešit dle platných předpisů, ve funkční skupině C jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/30 neb jak zklidněné kmunikace bytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířku uličníh prstru 8 m. v zastavitelných plchách je mžné navrhvat nvé kmunikace v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace 24

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL: ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHOTĚBOŘE POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY: 3 DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KVĚTEN 2016 Akce: DAČICE ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 213 008 604 Přizvatel: Městský

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N upravený TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Stupeň: UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více