STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)"

Transkript

1 STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ ( ) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů Přizvatel: Krajský úřad Středčeskéh kraje, Odbr reginálníh rzvje Leden 2016

2 Obsah A. Seznam pužitých zkratek a termínů... 4 B. Úvd... 5 C. Vyhdncení uplatňvání ZÚR SK včetně vyhdncení změn pdmínek, na základě kterých byly ZÚR SK vydány ( 5 dst. 6 stavebníh zákna) a vyhdncení případných nepředpkládaných negativních dpadů na udržitelný rzvj území Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s, vymezených v PÚR a vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Upřesnění územních pdmínek kncepce chrany a rzvje přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území Vymezení cílvých charakteristik krajiny Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit Stanvení pžadavků nadmístníh významu na krdinaci územně plánvací činnsti bcí Vymezení plch a kridrů, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání Vymezení plch a kridrů, ve kterých je přízení a vydání regulačníh plánu rgány kraje pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití Vymezení plch a kridrů, ve kterých je pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití přízení a vydání regulačníh plánu na žádst Zadání regulačníh plánu Stanvení přadí změn v území (etapizace)... 9 D. Prblémy k řešení v ZÚR SK vyplývající z územně analytických pdkladů Středčeskéh kraje Scieknmické pdmínky a rekreace Dprava Vdní režim území Ochrana přírdy a krajiny Hygiena živtníh prstředí

3 E. Vyhdncení suladu ZÚR SK s Plitiku územníh rzvje F. Vyhdncení návrhů bcí a jiných subjektů na aktualizaci ZÚR SK G. Pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu aktualizace ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení vlivů na udržitelný rzvj území, je-li vyžadván, neb pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu nvých ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení udržitelnéh rzvje území Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území včetně zhlednění pririt stanvených v Plitice územníh rzvje Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s vymezených v PÚR a vymezení dalších nadmístních rzvjvých blastí a rzvjvých s Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Upřesnění územních pdmínek kncepce a chrany přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území kraje Stanvení cílvých charakteristik krajiny, včetně územních pdmínek pr jejich zachvání neb dsažení Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit Stanvení pžadavků na krdinaci územně plánvací činnsti bcí a na řešení v územně plánvacích dkumentacích bcí H. Vyhdncení návaznsti jevů na hranicích susedních krajů Středčeský kraj hlavní měst Praha Středčeský kraj Králvehradecký kraj Středčeský kraj Pardubický kraj Středčeský kraj Jihčeský kraj Středčeský kraj Plzeňský kraj Středčeský kraj Ústecký kraj Středčeský kraj Liberecký kraj Středčeský kraj Kraj Vysčina I. Návrhy na aktualizaci PÚR ČR J. Přílhy

4 A. Seznam pužitých zkratek a termínů AGC Evrpská dhda hlavních železničních magistrálách AGCT Evrpská dhda důležitých směrech mezinárdní kmbinvané dpravy a s tím suvisejících zařízení AOPK Agentura chrany přírdy a krajiny CHKO Chráněná krajinná blast KPÚ Kmpletní pzemkvá úprava KÚ Katastrální území KÚSK REG Krajský úřad Středčeskéh kraje Odbr reginálníh rzvje LAPV Území chráněná pr akumulaci pvrchvých vd MD Ministerstv dpravy MěÚ Městský úřad MÚK Mimúrvňvá křižvatka MŽP Ministerstv živtníh prstředí NRBC Nadreginální bicentrum NRBK Nadreginální bikridr NSS Nejvyšší správní sud OÚ Obecní úřad PÚR - Plitika územníh rzvje PÚR ČR Plitika územníh rzvje České republiky 2008 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 - Plitika územníh rzvje České republiky, ve znění 1. aktualizace RBC Reginální bicentrum RBK Reginální bikridr RS Regulační stanice ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SK Středčeský kraj SOKP Silniční kruh klem Prahy SO ORP Správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí SŽDC Správa železniční dpravní cesty TR Transfrmvna ÚAP SK Územně analytické pdklady Středčeskéh kraje ÚPD Územně plánvací dkumentace ÚP VÚC Územní plány velkých územních celků URÚ Udržitelný rzvj území ÚSES Územní systém eklgické stability VPD Vzletvá a přistávací dráhy VPO Veřejně prspěšné patření VPS Veřejně prspěšné stavby VTL Vysktlaký VVN Velmi vyské napětí VVTL Velmi vysktlaký ZSK Zastupitelstv Středčeskéh kraje ZÚR - Zásady územníh rzvje ZÚR SK Zásady územníh rzvje středčeskéh kraje 4

5 B. Úvd Zásady územníh rzvje Středčeskéh kraje (dále jen ZÚR SK) byly přízeny Krajským úřadem Středčeskéh kraje, dbrem reginálníh rzvje (dále jen KÚSK REG) dle zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn). Zastupitelstv Středčeskéh kraje (dále jen ZSK) rzhdl vydání ZÚR SK usnesením č. 4-20/2011/ZK dne ZÚR SK byly následně vydány frmu patření becné pvahy dne a dne nabyly účinnsti. Návrh zprávy uplatňvání ZÚR SK (dále jen Návrh zprávy) vychází z 42 dst. 1 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech, územně plánvací dkumentaci a způsbu evidence územně plánvací činnsti, ve znění pzdějších předpisů (dále jen vyhláška). V suladu s tímt ustanvením a na základě nvých infrmací území přistupil KÚSK REG, jak přizvatel ZÚR SK, ke zpracvání Návrhu zprávy. Přizvatel ZÚR SK v Návrhu Zprávy dále vycházel z Územně analytických pkladů Středčeskéh kraje (dále jen ÚAP SK) ve znění 3. úplné aktualizace, která byla prjednána v ZSK dne (usnesením č /2015/ZK), z uplatněných pdnětů z ÚAP pr správní bvd bcí s rzšířenu půsbnstí (dále jen ORP) Středčeskéh kraje (dále jen SK), z materiálu Ministerstva pr místní rzvj (dále jen MMR) Sjedncení vybraných jevů ze zásad územníh rzvje, z vlastních pznatků při uplatňvání ZÚR SK a z Plitiky územníh rzvje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1). Ve sledvaném bdbí ZSK rzhdl vydání 1. aktualizace ZÚR SK usnesením č. 77-9/2013/ZK dne aktualizace ZÚR SK byla následně vydána frmu patření becné pvahy dne a dne nabyla účinnsti. Předmětem 1. aktualizace ZÚR SK byl vymezení kridru dálnice D3 v úseku Jesenice hranice kraje a kridru Václavické spjky - silnice II/112 v úseku Benešv Václavice. Dále ZSK rzhdl, usnesením č /2014/ZK ze dne a , přízení 2. aktualizace ZÚR SK. Předmětem tét aktualizace jsu veřejně prspěšné stavby (dále jen VPS) zrušené rzsudky Krajskéh sudu v Praze, respektive Nejvyššíh správníh sudu ČR (dále jen NSS). Knkrétně se jedná tyt záměry: - D001 Silniční kruh klem Prahy (dále jen SOKP) úsek Ruzyně Březiněves + 2x mimúrvňvá křižvatka (dále jen MÚK), - D011 SOKP úsek Březiněves R10 + 1x MÚK - D006 dplnění MÚK Odlena Vda - D054 prpjení Vestec (II/603 Újezd (D1), tzv. Vestecká spjka - D204 železniční trať Praha Bystřice u Benešva (rzhdnutím Krajskéh sudu v Praze zrušený úsek Praha Strančice) - D300 plcha rzvje Letiště Václava Havla Praha 5

6 Pdle ustanvení 42 dst. 3 stavebníh zákna má přizvatel za pvinnst nejpzději d 4 let, p vydání pslední aktualizace, předlžit ZSK ke schválení Návrh zprávy uplatňvání ZÚR SK za uplynulé bdbí upravený dle výsledků jeh prjednání. Obsahvé náležitsti zprávy uplatňvání ZÚR SK (dále jen zpráva) jsu upraveny v ustanvení 9 vyhlášky, který tat zpráva naplňuje. C. Vyhdncení uplatňvání ZÚR SK včetně vyhdncení změn pdmínek, na základě kterých byly ZÚR SK vydány ( 5 dst. 6 stavebníh zákna) a vyhdncení případných nepředpkládaných negativních dpadů na udržitelný rzvj území 1. Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území Pririty územníh plánvání Středčeskéh kraje jsu stanveny tak, aby byl zajištěn udržitelný rzvj území (dále jen URÚ) kraje. Rzvje, v blastech hspdářství, sciální sudržnsti a příznivéh živtníh prstředí je dsahván pmcí nástrjů územníh plánvání. Důležitým faktrem pr stanvvání pririt je důkladná analýza území kraje. Pdkladem je též plitika územníh rzvje, která stanvuje republikvé pririty územníh plánvání. V rámci aktualizace ZÚR SK není nutné stanvvat nvé pririty územníh plánvání kraje, jelikž nebyly při psuzení bsahu tét kapitly zjištěny negativní dpady na udržitelný rzvj území Středčeskéh kraje. 2. Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s, vymezených v PÚR a vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu ZÚR SK vymezují a zpřesňují rzvjvu blast OB1 Rzvjvá blast Praha na území Středčeskéh kraje a stanvují zásady pr usměrňvání územníh rzvje a rzhdvání změnách v území. Dále též vymezují šest rzvjvých s republikvéh významu, které spjují hlavní měst Prahu s statními krajskými městy. V rámci ZÚR SK jsu též stanveny rzvjvé blasti a sy krajskéh významu a t pdle reálných pdmínek území kraje v republikvém kntextu a na základě scieknmických a územních diferenciací. Tyt blasti a sy jsu vnímány jak území s vyšším rzvjvým ptenciálem, v němž se předpkládá zvýšená urbanizace prstru a sustředění investiční výstavby. Rzvj je však mžný a předpkládá se i v území, které není v ZÚR vymezen jak rzvjvá blast či sa z hlediska celstátních či krajských pririt. Aktualizace ZÚR SK by měla zhlednit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a upřesnit rzvjvé blasti a sy vymezené v tét nadřazené kncepční dkumentaci. Například se jedná nvu rzvjvu su OS5a Praha Jihlava. Dále je též nutné prvěřit vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu. 6

7 3. Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu Území SK se netýká žádná ze specifických blastích vymezených v PÚR. ZÚR SK však stanvují sm specifických blastí krajskéh významu, značené SOBk1 až SOBk8. Pr každu ze specifických blastí jsu stanveny zásady pr usměrňvání územníh rzvje a úkly pr územní plánvání. V rámci aktualizace ZÚR SK se nepředpkládají změny v kncepci pdpry rzvje již vymezených specifických blastí krajskéh významu SOBk1 až SOBk8. 4. Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Plchy a kridry dpravy Zásady kncepce rzvje dpravní infrastruktury byly v ZÚR SK vymezeny pr silniční, železniční, vdní, letecku, hrmadnu a též cyklisticku dpravu. Jde vymezení plch a kridrů pr rzvjvé záměry. V rámci aktualizace ZÚR SK bude dle mžnstí a aktuálních infrmací prvěřen upřesnění jedntlivých kridrů. Jedná se zejména upřesnění šíře kridrů v textvé i grafické části a upřesnění úklů pr územní plánvání a kritérií a pdmínek pr rzhdvání změnách v území. Plchy a kridry technické infrastruktury Technická infrastruktura jak sučást veřejné infrastruktury je zřizvána a využívána ve veřejném zájmu. Cílem řešení v ZÚR SK je vymezení plch a kridrů pr umisťvání technlgickéh zařízení a sítí technické infrastruktury nadmístníh významu. Hlavním cílem vymezení plch a kridrů technické infrastruktury nadmístníh významu je vytvřit pdmínky pr ptimální bslužnst území kraje, napjení významných sídel a eknmických subjektů na nadřazené sítě. Cílem je též zajištění tranzitu energetických a dalších médií. V kncepci řešení technické infrastruktury se předpkládají rzsáhlé změny. Djde též k úpravě a dplnění technické vybavensti dle pžadavků ministerstev, případnými návrhy bcí a zjištěními při uplatňvání ZÚR SK v praxi. D tét kapitly je třeba také zapracvat nvé úkly - záměry z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (viz kapitla E). Plchy a kridry nadreginálníh a reginálníh ÚSES ZÚR SK stanvují důležité zásady, týkající se územníh rzvje a respektvání plch a kridrů pr bicentra a bikridry ÚSES na reginální a nadreginální úrvni, zvyšující bidiverzitu a eklgicku stabilitu krajiny. V rámci aktualizace ZÚR SK se prvěří kncepce vymezení prvků ÚSES na nadreginální a reginální úrvni. 7

8 5. Upřesnění územních pdmínek kncepce chrany a rzvje přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území ZÚR SK vytyčily přírdní, kulturní a civilizační hdnty Středčeskéh kraje, přičemž stanvily úkly územníh plánvání pr zajištění chrany území s přírdními, kulturními a civilizačními hdntami. Během uplynuléh bdbí nebyly zjištěny žádné prblémy s uplatňváním ZÚR SK v tét blasti. V rámci aktualizace budu prvěřeny případné dílčí pžadavky dtčených rgánů. 6. Vymezení cílvých charakteristik krajiny ZÚR SK na území kraje vymezují, pr zachvání a rzvj hdnt vzniklých splupůsbením přírdních a lidských vlivů, cílvé charakteristiky krajiny devět základních krajinných typů a základní zásady péče krajinu při plánvání změn v území a rzhdvání nich. Krajinné typy byly vymezeny na základě typlgickéh hdncení. S hledem na účel tét typlgie byl při vymezení typů krajin upřednstňván aspekt cílvéh využití území, který částečně dráží i histrické a přírdní charakteristiky krajiny. Pr tyt celky jsu stanveny zásady, jejichž naplňvání směřuje k zachvání a udržení význačných neb charakteristických rysů krajiny - zachvání cílvé charakteristiky krajiny. Aktualizace ZÚR SK by měla stanvit, na základě individuálníh hdncení území, blasti a pdblasti krajinnéh rázu a becné zásady pr zachvání charakteristických rysů jedntlivých blastí. Tyt zásady by se pté měly prmítnut d územně plánvací dkumentace bcí, jejichž území se nachází v dané blasti či pdblasti krajinnéh rázu. 7. Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit ZÚR SK vymezují VPS a veřejně prspěšná patření (dále jen VPO) v blasti dpravy, technické infrastruktury, prtipvdňvé chrany a ÚSES. ZÚR SK nevymezují stavby a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanační území nadmístníh významu a není předpkládán jejich vymezení v rámci aktualizace ZÚR SK. Seznam VPS a VPO bude upřesněn s hledem na nvě navržené kridry a úpravu stávajících silničních tahů a stabilizvaných kridrů. 8. Stanvení pžadavků nadmístníh významu na krdinaci územně plánvací činnsti bcí ZÚR SK stanvují pr jedntlivé bce na území kraje pžadavky na krdinaci územně plánvací činnsti. Tyt pžadavky je nutné zapracvat a upřesnit d nvých územních plánů, ale také d platných územních plánů. Obce tímt získají přehled rzsahu půsbení nadmístních vlivů na územní uspřádání a rzvj bce. ZÚR SK uvádějí výčet bcí, v jejichž území ZÚR SK vymezují plchy a kridry VPS (dprava, technická infrastruktura, prtipvdňvá chrana) a VPO (ÚSES). Pr rzvj území kraje je důležité respektvání těcht plch a kridrů bcemi tím, že ve své územně plánvací dkumentaci vymezí, případně zpřesní plchy a kridry VPS. Pžadavky, které mají dluhdbu platnst a není ptřeba na nich ckliv měnit neb dplnit, nebudu předmětem aktualizace. 8

9 9. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání ZÚR SK nevymezují plchy a kridry, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání. Prblémy s absencí takvýcht plch či kridrů nejsu známy a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměly být vymezvány. 10. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je přízení a vydání regulačníh plánu rgány kraje pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití ZÚR SK nevymezují plchy a kridry, ve kterých je přízení vydání regulačníh plánu rgány kraje pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití. Prblémy s absencí takvýcht plch či kridrů nejsu známy a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměly být vymezvány. 11. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití přízení a vydání regulačníh plánu na žádst ZÚR SK nevymezují plchy a kridry, ve kterých je pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití přízení a vydání regulačníh plánu na žádst. Prblémy s absencí takvýcht plch či kridrů nejsu známy a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměly být vymezvány. 12. Zadání regulačníh plánu ZÚR SK nebsahují zadání regulačníh plánu a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměl být dplněn. 13. Stanvení přadí změn v území (etapizace) ZÚR SK nestanvují přadí změn v území, uvádí však pririty v blasti veřejných investic, které jsu členěny na investice státu (železnice, nadřazená silniční síť) a investice kraje (vybrané silnice II. a III. třídy). Stanvení etapizace může případně vyplynut z nvě navrhvaných záměrů či z další aktualizace PÚR. D. Prblémy k řešení v ZÚR SK vyplývající z územně analytických pdkladů Středčeskéh kraje ÚAP SK byly přízeny v suladu s stavebníh zákna. ÚAP SK jsu průběžně aktualizvány na základě nvých údajů území, průzkumů území a peridicky p 2 letech se přizuje jejich úplná aktualizace. V sučasné dbě aktuální třetí úplná aktualizace ÚAP byla prjednána ZSK dne (usnesením č /2015/ZK). 9

10 Prblémy k řešení v ZÚR SK dle závěrů ÚAP SK se týkají blastí: a) krdinace se susedními kraji, zejména v záležitstech celrepublikvéh významu (dstranění zjištěných nesuladů aj.) b) vyhdncení aktuálnsti VPS a VPO a zjištěných nvých záměrů c) vybrané střety a záměry z ÚAP ORP d) vyhdncení aktuálnsti limitů e) vyhdncení rzbru udržitelnéh rzvje území SK Zjištění v blastech a) c) jsu pdrbněji zpracvána v jiných bdech Návrhu zprávy. Při aktualizaci ÚAP 2015 byly zjištěny nvé limity využití území (viz ÚAP SK), řada z nich se týká blasti chrany přírdy a krajiny. ZÚR SK na ně budu při aktualizaci reagvat. Z vyhdncení udržitelnéh rzvje území SK byly analyzvány další prblémy k řešení v ÚPD na území SK a tedy i prblémy k řešení v ZÚR SK: 1. Scieknmické pdmínky a rekreace - rzvíjet technlgické parky využívající vysku kvalifikaci byvatel zejména v příměstském území hlavníh města Prahy (zejména ÚPD bcí) - využívat brwnfields, zejména transfrmací nevyužívaných plch pr nvé eknmické a jiné aktivity (zejména ÚPD bcí) - řešit prblematiku území přetížených individuální pbytvu rekreací (zejména ÚPD bcí) - chránit systém přírdně rekreačních vazeb na hranici Středčeskéh kraje a hlavníh města v suladu se studií Zelené pásy (Ateliér U-24, spl. s r.., Praha 2009); (zejména ÚPD bcí, zásady stanvit v aktualizaci ZÚR SK) 2. Dprava - vytvřit pdmínky pr řešení prblémů zejména hrmadné dpravy: - řešit plchy pr Park & Ride pr zvýšení standardu hrmadné dpravy v návaznsti na terminály integrvané hrmadné dpravy - v rzvjvých územích bez mžnsti bsluhy klejvu dpravu navrhvat segregvané kridry pr autbusvu dpravu - prvěřit trasu příměstské železniční dpravy Praha Letiště Václava Havla Praha - Kladn - zlepšit parametry vybraných tratí s předpkladem využívání hrmadnu dpravu - řešení nevyhvujících úseků silnic (pdle specifické situace) nvými trasami, přelžkami; přitm zhledňvat zejména vedení zatížených tranzitních silničních tras přes centrální či bytná území měst a vesnic - vymezvat cyklstezky v suladu s kncepcí; zvážit, zda je třeba vymezvat cykltrasy veducí p silnicích, vytvářet pdmínky pr rzvj cyklistické dpravy (zejména ÚPD bcí) - prvěřit a následně zapracvat d ÚPD kridry vyskrychlstních tratí jak VPS, případně budu vymezeny jak územní rezerva; Připravvané studie MD předpkládají realizaci nvých vstupů VRT d železničníh uzlu Praha a mhu přinést uvlnění stávajících kridrvých tratí pr vyšší rzvj příměstské dpravy 10

11 3. Vdní režim území - prmítnut úkly vyplývající z plánvání v blasti vd (ze schválených plánů v blasti pvdí) - prmítnut preventivní prtipvdňvá patření reginálníh rzsahu (např. území určená k rzlivům pvdní) (ZÚR SK i ÚPD bcí) 4. Ochrana přírdy a krajiny - dplnit chybějící či nevyhvující sučásti ÚSES na základě Studie ÚSES Středčeskéh kraje a Aktualizace nadreginálníh ÚSES - pdprvat přednstní využití zastavěných či zdevastvaných území prti výstavbě v nezastavěném území (zejména ÚPD bcí) - pdprvat patření veducí k zadržení vdy v krajině, bnvě vdníh režimu (zejména ÚPD bcí) - důsledně uplatňvat prstupnst krajiny jak pdmínku tvrby a schvalvání ÚP, zhlednit migrační kridry pr vysku zvěř (ZÚR SK i ÚPD bcí) - prvěřit a zapracvat d ÚPD přírdně rekreační vazby na hranici kraje a hl. m. Prahy s využitím zpracvaných pdkladů s cílem vytvření pdmínek pr vznik plch veřejně přístupné zeleně - snižvat bariérvý efekt při návrhu nvých dpravních systémů 5. Hygiena živtníh prstředí - vymezvat plchy pr kmpstvání (ÚPD bcí) - vymezvat plchy pr čistírny dpadních vd (ÚPD bcí) - vytvřit v ÚPD pdmínky pr řešení starých eklgických zátěží v suladu s existujícími studiemi (ÚPD bcí) E. Vyhdncení suladu ZÚR SK s Plitiku územníh rzvje ZÚR SK řeší všechny pžadavky územníh rzvje nadmístníh významu bsažené v Plitice územníh rzvje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR 2008), která byla schválena vládu ČR usnesením č. 929/2009. V suladu s ní byly rzpracvány pririty územníh plánvání pr zajištění udržitelnéh rzvje území, upřesněny rzvjvé blasti a rzvjvé sy, vymezeny kridry a plchy dpravní a technické infrastruktury. Usnesením č. 276 ze dne byla schválena vládu ČR PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1, kterému předcházel mj. připmínkvé řízení. Rada Středčeskéh kraje usnesením č /2013 ze dne uplatnila deset zásadních připmínek, z nichž byl šest akceptván a čtyři vysvětleny. Dne byla ZSK vydána 1. Aktualizace ZÚR SK, jejímž bsahem je vymezení kridru D3 a suvisejících staveb (hlavně tzv. Václavické spjky), které byly sudně zrušeny. Tat aktualizace plně dpvídá schválené PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (viz čl. 98). PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 navrhla některé nvé republikvé pririty územníh plánvání pr zajištění udržitelnéh rzvje území; upravila vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s; prvěřila vymezení kridrů a plch dpravní a technické infrastruktury a 11

12 suvisejících rzvjvých záměrů a určila další úkly pr ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pr územní plánvání. Při aktualizaci ZÚR SK budu skutečnsti, které nvě přinesla PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (výčet viz níže), respektvány, dále upřesňvány a zapracvány v pdrbnsti zpracvání ZÚR SK (v měřítku 1 : ) a v suladu s legislativně daným bsahem ZÚR. Je nutn zhlednit a zapracvat tyt nvé pžadavky a záměry PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1: OB1 Metrplitní rzvjvá blast Praha (čl. 40) - upřesnit na území SK OS5a Praha - Jihlava (čl. 56a) - začlenit nvu rzvjvu su záměr M1 (čl. 81 a 82) zrušeny multimdální kridry záměr VR1 (čl. 83) prvěření kridru vyskrychlstní tratě - úsek hranice SRN/ČR Lvsice/Litměřice Praha, Plzeň Praha, Praha Brn záměr C-E40a (čl. 84) vypuštěna část kridru knvenční železniční tratě č. 170 Plzeň Berun záměr C-E551 (čl. 85) prvěřit vymezení kridru knvenční železniční tratě č. 221 Praha Benešv záměr C-E61 (čl. 88) vypuštěna část kridru knvenční železniční tratě záměr ŽD8 (čl. 95a) trasa kridru hranice Plska/ČR Liberec Mladá Bleslav Praha vymezení kridru na území SK záměr SOKP (čl. 99) - vymezit kridr silničníh kruhu klem Prahy, řešen 2. aktualizací ZÚR SK S5 v úseku R10/R35 Úlibice (čl. 114) - ZÚR SK silnici vymezily v tmt úseku jak územní rezervu s značením D521, tent záměr se již netýká SK záměr S8 (čl. 117) jedná se dpravní prpjení ve směru severzápad - jihvýchd, s napjením na Rakusk, zkvalitnění mezinárdní silnice E59 (Wien) hranice Rakusk/ČR Znjm Jihlava D1 - prdlužení kridru na území SK, v ZÚR SK již řešen záměr VD5 (čl. 127) zrušen záměr pr zabezpečení pdmínek pr plavbu p Vltavě záměr VTP (čl. 130) - vymezení vnitrzemskéh říčníh přístavu Mělník. Prvěřit územní pdmínky pr umístění rzvjvéh záměru a pdle výsledků prvěření vymezit plchu neb zajistit chranu území vymezením územních rezerv. 12

13 záměr L1 (čl. 131) - upřesnit vymezení nvé paralelní vzletvé a přistávací dráhy (VPD), vzletvých a přibližvacích prstr (VPP) Letiště Praha Ruzyně, zlepšit bezpečnst letvéh prvzu, řešen 2. aktualizací ZÚR SK záměr E5 (čl. 144) - plcha pr nvu elektricku stanici 400/110 kv Prahasever a kridr pr její napjení d přensvé sustavy nasmyčkváním na stávající vedení 400 kv Výškv Čechy střed záměr E10 (čl. 149) - změna vedení trasy kridru elektrickéh vedení VVN 400 kv; Výškv Čechy- střed, upřesnit plchy a kridry pr uskutečnění záměru v navazující územně plánvací dkumentaci frmu umžňující realizaci nvý záměr E14 (čl. 150c) - kridry pr dvjité vedení 400 kv Čechy-střed Chdv a Čechy-střed Týnec a suvisející plchy pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Týnec a Čechy-střed nvý záměr E17 (čl. 150f) - kridr pr dvjité vedení 400 kv Hradec Chrást a Chrást Přeštice včetně suvisejících plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Chrást a Přeštice nvý záměr E18 (čl. 150g) - kridry pr dvjité vedení 400 kv Hradec Výškv, Hradec Řepryje a Hradec Mírvka a plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Výškv, Řepryje a Mírvka. Kapitla Další úkly pr ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pr územní plánvání v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byla nvě kncipvána a vyplývají z ní pr SK tyt nvé úkly: (čl. 186) - V případě kladnéh výsledku prvěření mžnsti železničníh spjení Praha Hradec Králvé/Liberec hranice ČR/Plsk ( Wrclaw) (čl. 177) tent záměr zapracvat d ZÚR SK. (čl. 199) - Na základě navržených pdmínek a zpracvanéh pdkladu pr vymezvání lkalit vhdných pr využití bnvitelných zdrjů energie (čl. 176) prvěří mžnst vymezení plch vhdných pr jejich umístění. (čl. 200) - Vymezí kridr pr plynvd pr parplynvý zdrj Mělník. (čl. 203) - Na základě prvěření lkalit vhdných pr přečerpávací vdní elektrárny (čl. 183) a suvisejících kridrů pr elektrické vedení prvěří mžnst vymezení plchy, kridru neb územní rezervy pr zařízení k zajištění splehlivsti a bezpečnsti prvzu elektrizační sustavy ČR v suvislsti s využíváním bnvitelných zdrjů energie. 13

14 F. Vyhdncení návrhů bcí a jiných subjektů na aktualizaci ZÚR SK V průběhu dby d vydání ZÚR SK a v dbě přípravy Návrhu zprávy byly ze strany některých bcí, susedních krajů, věcně příslušných dtčených rgánů a jiných subjektů vzneseny pžadavky na aktualizaci ZÚR SK. Tyt pdněty byly administrvány d ÚAP SK (navrženy k prvěření a zařazení d aktualizace ZÚR SK především záměry viz kap. G bd 6. a 7.). Pžadavky pdané p vydání ÚAP SK jsu vyhdnceny v Návrhu zprávy. Dalšími pdklady byly zprávy uplatňvání územních plánů. Sučástí těcht zpráv mhu být návrhy bcí na aktualizaci ZÚR SK. Při vyhdncení návrhů bcí na aktualizaci ZÚR SK se též vycházel z ÚAP ORP SK, jejichž sučástí byly návrhy na aktualizaci ZÚR SK. Všechny výše zmíněné pdněty, návrhy a pžadavky jsu zpracvány a vyhdnceny v přílhách č. 1, 2 a 3 Návrhu zprávy. G. Pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu aktualizace ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení vlivů na udržitelný rzvj území, je-li vyžadván, neb pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu nvých ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení udržitelnéh rzvje území Rzsah pžadavků na změny ZÚR SK nevyžaduje zpracvání nvých ZÚR SK, prváděna však bude jejich úplná aktualizace. Návrh na aktualizaci vychází především z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, z pdnětů a zkušenstí přizvatele s praktickým uplatňváním ZÚR SK a z pznatků získaných při prvnání s aktualizvanými ÚAP SK. Další pdněty a návrhy vycházejí d úřadů územníh plánvání, dtčených rgánů a dalších subjektů. U všech nvých záměrů, které budu d řešení ZÚR SK zahrnuty a u všech záměrů, které se budu aktualizací měnit či zásadně upravvat, bude aktualizván i vyhdncení vlivu aktualizace ZÚR SK na udržitelný rzvj území, jehž sučástí bude i vyhdncení vlivů na živtní prstředí a vyhdncení vlivů na lkality sustavy NATURA Sučástí aktualizace ZÚR SK, zpracvané na základě tht Návrhu zprávy, bude též prvěření ptřeby zachvání územních rezerv stanvených v platné ZÚR SK. 1. Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území včetně zhlednění pririt stanvených v Plitice územníh rzvje V rámci aktualizace ZÚR SK není nutné stanvvat nvé pririty územníh plánvání kraje, jelikž nebyly při uplatnění bsahu tét kapitly zjištěny negativní dpady na udržitelný rzvj území Středčeskéh kraje. V aktualizaci ZÚR SK budu prvěřeny pririty stanvené v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s vymezených v PÚR a vymezení dalších nadmístních rzvjvých blastí a rzvjvých s Aktualizace ZÚR SK by měla zhlednit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a upřesnit blasti a sy vymezené v tét nadřazené kncepční dkumentaci. Například 14

15 se jedná nvu rzvjvu su OS5a Praha Jihlava. Prvěřit a zpřesnit rzsah vymezené metrplitní rzvjvé blasti OB1 Praha (začlenění Rakvníka dle PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1) v ZÚR SK v pdrbnsti vymezení dle katastrálních území, a t včetně úklů pr územní plánvání bcí. Dále je též nutné prvěřit vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu. Z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 vyplývá nvý úkl pr územní plánvání v metrplitní rzvjvé blasti OB1: - krdinvat rzvj a využití území hlavníh města Prahy a Středčeskéh kraje. 3. Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu ZÚR SK se netýká žádná ze specifických blastí republikvéh významu stanvených v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. V rámci aktualizace ZÚR SK se nepředpkládají změny v kncepci vymezení specifických blastí krajskéh významu SOBk1 až SOBk8. ÚAP SK dpručují v rámci aktualizace ZÚR SK psudit, zda je třeba jak specificku blast (neb plchy nadmístníh významu) vymezit zelený prstenec území kl hlavníh města Prahy (případně jiných měst) s cílem vytvřit neb zlepšit v těcht blastech pdmínky pr každdenní rekreaci byvatel měst (prstupnst území, zelené plchy, infrastruktura). Přitm je třeba reagvat na urbanizační prcesy v klí hlavníh města a návrh zásad pr realizaci je nutn řešit ve splupráci s hlavním městem a dtčenými bcemi. ÚAP SK dále dpručují zapracvat d aktualizace ZÚR SK a též d ÚP příslušných bcí, výsledky studie Zelené pásy vytvření pdmínek pr vznik plch veřejně přístupné zeleně (U-24 s. r., 2009). Tat studie zajistí chranu navrženéh systému přírdně rekreačních vazeb na hranici SK a hlavníh města Prahy. 4. Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Jedntlivé záměry v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 budu prvěřeny z hlediska krdinace záměrů v území v prcesu přizvání další aktualizace ZÚR SK a na základě výsledků prjednání zapracvány a zpřesněny. Také dle nvéh čl. 78a je nutné v rámci územníh plánvání zajistit vymezení plch, kridrů a územních rezerv pr lkalizaci záměrů dpravní infrastruktury. Nvé pžadavky a úkly: a) Ze ZÚR SK vypustit multimdální kridr M 1 (čl. 81 a 82) Praha České Budějvice hranice ČR/Rakusk (-Linz), který byl zrušen v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. b) Nvý úkl záměru VR1 vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. (čl. 83): prvěření územních pdmínek pr umístění rzvjvéh záměru a pdle výsledků prvěření zajistit chranu území pr tent 15

16 rzvjvý záměr vymezením územních rezerv, případně vymezením kridrů pr úseky (Dresden ) hranice SRN/ČR Lvsice/Litměřice Praha, Plzeň Praha, Praha Brn. c) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1: ze ZÚR SK vypustit část kridru (čl. 84) C-E40a - Plzeň Berun, tat část tratě byla již ptimalizvána. d) Prvěřit záměr C-E551 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. (čl. 85): jedná se kridr Praha Benešv Veselí nad Lužnicí České Budějvice Hrní Dvřiště hranice ČR/Rakusk ( Linz). Tratě č. 221 Praha Benešv, č. 220 Benešv České Budějvice. - Úsek kridru Praha - Strančice řeší 2. aktualizace ZÚR SK - Úsek kridru Strančice Bystřice u Benešva je nutn dát d suladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. e) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 88): ze ZÚR SK vypustit část kridru C-E61. f) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 95a): jedná se vymezení kridru železničníh spjení ŽD8 - hranice Plsk/ČR Liberec Mladá Bleslav Praha. Důvdem vymezení je vytvřit pdmínky pr zvýšení rychlsti spjení Praha Mladá Bleslav Liberec hranice ČR/Plsk. Vymezení na základě pdkladů zpracvaných Ministerstvem dpravy, jehž úklem je připravit pdklady pr vymezení kridru železničníh spjení Praha Liberec hranice ČR/Plsk. g) Pžadavek na vymezení SOKP v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 99): Jedná se silniční kruh klem Prahy (Pražský kruh), který prpjuje na rzhraní Hlavníh města Prahy a Středčeskéh kraje jedntlivé mezinárdní a republikvé trasy d Prahy. - Vymezení části silničníh kruhu se věnuje 2. aktualizace ZÚR SK h) Pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1(čl. 114): změna trasy silnice R10/R35. Záměr s značením S5 se již netýká SK. i) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 117): dšl k prdlužení kridru S8 (Mladá Bleslav) R10 Nymburk Pděbrady D11 Klín Kutná Hra Čáslav Glčův Jeníkv Havlíčkův Brd Jihlava Znjm Hatě hranice ČR/Rakusk ( Wien). - Již řešen v ZÚR SK 16

17 j) Ze ZÚR SK vypustit záměr (čl. 127) VD5, který byl zrušen v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. k) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 130): jedná se vymezení vnitrzemskéh říčníh přístavu Mělník, záměr VTP. Úklem pr SK je prvěřit územní pdmínky pr umístění rzvjvéh záměru a pdle výsledků prvěření vymezit plchu neb zajistit chranu území vymezením územních rezerv, případně vymezením plch pr vnitrzemské říční přístavy. l) Nvé znění a pžadavek v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 131) záměru s značením L1: jedná se vymezení nvé paralelní vzletvé a přistávací dráhy (VPD), vzletvých a přibližvacích prstr (VPP) letiště Praha-Ruzyně. - Vymezení řeší 2. aktualizace ZÚR SK m) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 144): jedná se záměr E5 - plcha pr nvu elektricku stanici 400/110 kv Prahasever a kridr pr její napjení d přensvé sustavy nasmyčkváním na stávající vedení 400 kv Výškv Čechy-střed. Důvdem vymezení je přispění ke zvýšení splehlivsti a psílení ddávky elektřiny z přensvé sustavy d center kumulvané a rstucí sptřeby s významem přesahujícím území jednh kraje. n) Nvý pžadavek na změnu trasy kridru E10 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 149): jedná se kridr pr dvjité vedení 400 kv na trase, Výškv Čechy-střed, včetně suvisejících plch pr rzšíření elektrických stanic. Důvdem vymezení je připjení kridru na elektricku stanici Výškv a tím zajištění vyvedení výknu z nvých plánvaných zdrjů (elektráren) d přensvé sustavy ČR s cílem zvýšení splehlivsti systému v blasti severních Čech. Vyplývajícím úklem pr územní plánvání je upřesnit plchy a kridry pr uskutečnění záměru v navazující územně plánvací dkumentaci frmu umžňující realizaci. ) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150c): jedná se záměr E14 - kridry pr dvjité vedení 400 kv Čechy-střed Chdv a Čechy-střed Týnec a suvisející plchy pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Týnec a Čechy-střed. Důvdem vymezení je navýšení výknů zdrjů, transprt výknu z výrbních blastí d blastí sptřeby ve směru západ-výchd a zajišťující zvýšení splehlivsti v blasti středních Čech. p) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150f): jedná se záměr E17 - kridry pr dvjité vedení 400 kv Hradec Chrást a Chrást Přeštice včetně suvisejících plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Chrást a Přeštice. Důvdem vymezení je 17

18 navýšení výknu zdrjů, transprt výknu z výrbních blastí d blastí sptřeby a zajišťující zvýšení splehlivsti v blasti západních Čech. Tent záměr je nutn prvěřit, zda jeh část bude zasahvat na území SK. q) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150g): jedná se záměr E18 - kridry pr dvjité vedení 400 kv Hradec Výškv, Hradec Řepryje a Hradec Mírvka a plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Výškv, Řepryje a Mírvka. Důvdem vymezení je navýšení výknů zdrjů, transprt výknu z výrbních blastí d blastí sptřeby ve směru západ-výchd a zajištění zvýšení splehlivsti tranzitní schpnsti přensvé sustavy. r) Nvé úkly vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 167): Kraje vymezí v ZÚR jak územní rezervy (pkud Plitika územníh rzvje ČR nestanví jinak) plchy pr vdní nádrže uvedené ve zpracvaném Generelu území chráněných pr akumulaci pvrchvých vd a základních zásad využití těcht území a stanví základní zásady využití těcht území. Bude psuzen s nvým zněním výše zmíněnéh generelu. s) Nvé úkly vyplývající z kapitly Další úkly pr ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pr územní plánvání - (čl. 186) V případě kladnéh výsledku [čl. (177)] zapracvat d ZÚR SK prvěření mžnsti realizace železničníh spjení Praha Hradec Králvé/Liberec hranice ČR/Plsk ( Wrclaw). - (čl. 199) Na základě navržených pdmínek a zpracvanéh pdkladu pr vymezvání lkalit vhdných pr využití bnvitelných zdrjů energie (čl. 176) prvěří SK mžnst vymezení plch vhdných pr jejich umístění. - (čl. 200) vymezení kridru pr plynvd pr parplynvý zdrj Mělník, - (čl. 203) Na základě prvěření lkalit vhdných pr přečerpávací vdní elektrárny (čl. 183) a suvisejících kridrů pr elektrické vedení prvěří příslušné kraje mžnst vymezení plchy, kridry neb územní rezervy pr zařízení k zajištění splehlivsti a bezpečnsti prvzu elektrizační sustavy ČR v suvislsti s využíváním bnvitelných zdrjů energie. 18

19 Změny vyplývající z aktualizace ÚAP SK Nezbytné je bzvlášť řešit v aktualizaci ZÚR SK krdinaci územníh rzvje bcí a měst Středčeskéh kraje, městských částí Prahy a susedních krajů. Řešit by se měla zejména splečná hranice krajů v záležitstech: blasti a sy vymezvané v ZÚR krajů, dpravní a technická infrastruktura včetně vyskrychlstních tratí v návaznsti na prvěřvání jejich tras ve studiích přizvaných Ministerstvem dpravy, ÚSES v suladu s Aktualizací nadreginálníh ÚSES, kteru z pvěření MŽP zpracvala AOPK, 5. Upřesnění územních pdmínek kncepce a chrany přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území kraje Během uplynuléh bdbí nebyly zjištěny žádné prblémy s uplatňváním ZÚR SK v tét blasti. 6. Stanvení cílvých charakteristik krajiny, včetně územních pdmínek pr jejich zachvání neb dsažení Aktualizace ZÚR SK by měla stanvit, na základě individuálníh hdncení území, blasti a pdblasti krajinnéh rázu a stanvit becné zásady pr zachvání charakteristických rysů jedntlivých blastí. Tyt zásady by se pté měly prmítnut d ÚPD bcí, jejichž území se nachází v dané blasti či pdblasti krajinnéh rázu. ÚAP SK navrhují reagvat na nvé limity využití území, týkající se blasti chrany přírdy a krajiny. Například: - upřesnění vymezení CHKO Kkřínsk Máchův kraj a plánvané nvé CHKO Brdy - upřesnění vymezení stávajících a nvých malplšných chráněných území - upřesnění vymezení stávajících a nvých evrpsky významných lkalit - upřesnění vymezení přírdních parků - upřesnění vymezení mezinárdně chráněných mkřadů - začlenění nvéh pdkladu AOPK - dálkvě migračních kridrů, které mají šířku 500m. Při vymezvání kridrů důsledně uplatňvat prstupnst krajiny jak pdmínku tvrby a schvalvání ÚP. 19

20 7. Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit V rámci aktualizace ZÚR SK dle mžnstí, aktuálních údajů území (ÚAP SK) d příslušných pskytvatelů údajů a ÚP bude prvěřen upřesnění jedntlivých kridrů: Silniční dprava Prpjení D1 se silnicí I/2 s bchvatem silnice II/107 mim Tehv - řešen v ZÚR SK včetně bchvatu bce. Kridr silnice I/3: Benešv, rzšíření; reknstrukce úseku Miršvice Benešv: - nutnst prvěřit dplnění dvu MÚK u Benešva v textu ZÚR SK. Kridr silnice I/12: stavba MÚK Chtuň vč. přelžky silnice III. třídy - nutn prvěřit ptřebu realizace dvu MÚK. Kridr silnice I/12: stavba MÚK Velim, napjení silnice III/ nutn prvěřit ptřebu realizace MÚK. Kridr silnice I/12: rzšíření Český Brd Klín: - nvý záměr sledvaný ŘSD vhdný k zařazení d VPS. Kridr silnice I/16: úsek R10 (MÚK Ksmnsy) Židněves: - prvěřit nvé napjení přelžky silnice II/280 na MÚK Židněves. Kridr silnice I/16: bchvat Sukrad: - prvěřit dplnění plánvané MÚK Martinvice v rámci aktualizace ZÚR SK. Kridr silnice I/27: výchdní bchvat Jesenice: - prvěřit dplnění plánvané MÚK v rámci aktualizace ZÚR SK. Kridr silnice I/38: přelžka Malín Čáslav: - prvěřit pr zařazení d ZÚR SK. Dstavba MÚK Ksmnsy na křížení R10 a I/16: - nvý záměr vhdný k zařazení d VPS. Kridr silnice II/101 a II/240: úsek Tuchměřice (R7) Tursk, vč. napjení d MÚK Středkluky: - prvěřit vymezení kridru v rámci aktualizace ZÚR SK. Přelžka silnice II/101: mezi bcemi Rudná a Ptice - nutné prvěřit tent záměr. 20

21 Silnice II/108: bchvat Kstelce nad Černými Lesy - již řešen v ZÚR SK, prvěření v rámci aktualizace ZÚR SK. Kridry silnice II/116: úprava úseku Rvina Mřina, Mřinka bchvat, II/116: Kuchař bchvat, II/116: Chýnice bchvat, II/116: úsek Chýnice Zbuzany, přelžka. - prvěřit s využitím existující studie Suburbanizace (07/2010) vymezení dle ÚAP SK. Přelžka silnice II/116: alternativní trasa pr silnici II/115 v údlí Berunky - řešen v ZÚR SK stav. Kridry silnic II/117: Záluží - jižní bchvat a II/114, II/117: přelžka Tlustice. - na pdkladě existující studie silnic II. třídy v prstru Hřvice a Tlustice prvěřit vymezení dle ÚAP SK Kridr silnice II/280: bchvat Března, mimúrvňvé křížení železniční trati a napjení II/280 na I/16; úprava trasy Březn Čížvky: - prvěřit vymezení dle ÚAP SK - na pdkladě existující studie, MÚK na I/16 bude realizvána tak, aby byl mžné napjit stávající síť. Tedy vstřícně d stávající křižvatky dnešní I/16 a mimúrvňvéh křížení železniční trati. Následná přelžka silnice II/280 pak musí být navržena (upraven její vedení) tak, aby přím vedla z navrhvané MÚK. Dprvdná kmunikace silnice II/604: úsek Líšnice Řitka a Kytín Vznice - prvěření musí prběhnut v pdrbnější dkumentaci ÚP, příp. jiné. Pžadavek jde nad rámec bsahu i měřítka zpracvání ZÚR SK, v nichž se řeší puze vybrané silnice II. třídy. Pžadavek je řešitelný v jedntlivých ÚP s využitím stanvisek DO. Přelžka silnice II/610 Brandýs nad Labem SOKP: - nvý záměr vhdný k zařazení d VPS; zvážit uplatnění návrhu s využitím studie Suburbanizace Přelžka silnice II/610 Brandýs nad Labem SOKP. Kmunikace prpjující SOKP, MÚK Lipany a silnici II/335 za Mnichvicemi tzv. Slná stezka - nutné prvěřit dle studie dbru dpravy KÚSK Realizace MÚK Beranka: napjení na Klánvicku spjku plánván v návaznsti na SOKP - prvěření musí prběhnut v pdrbnější dkumentaci ÚP, příp. jiné. Pžadavek jde nad rámec bsahu i měřítka zpracvání ZÚR SK, v nichž se řeší puze vybrané silnice II. třídy. Pžadavek je řešitelný v jedntlivých ÚP s využitím stanvisek DO. Prpjení Sulice - Mdletice - v kategrii silnice II. třídy: - nvý záměr vhdný k zařazení d VPS. Prvěřit návrh rzvjvých území bez mžnsti bsluhy klejvu dpravu, navrhvat segregvané kridry pr autbusvu dpravu. 21

22 Železniční dprava Prvěřit a následně zapracvat d aktualizace ZÚR SK kridry vyskrychlstních tratí jak VPS, příp. vymezit jak územní rezervu. Energetika Vedení 110 kv (č. 1928) Sázava Kstelec nad Černými Lesy, vč. TR110kV Sázava a TR110kV Kstelec n.č.lesy: - prvěřit vymezení. Vedení 110 kv Třebradice Kbely - prvěřit vymezení. Přelžka vedení 110 kv Veltrusy - prvěřit vymezení. Vedení 110 kv Chdv Uhříněves: - prvěřit vymezení. Vedení VVN 110 kv (Příbram - Dbříš) a TR 110/22kV Dbříš: - prvěřit vymezení. TR 110 kv Tachlvice: - prvěřit nvý záměr. TR 110 kv Dbrvice: - prvěřit nvý záměr. TR 110 kv Mníšek pd Brdy: - prvěřit nvý záměr. TR 110 kv Šestajvice: - prvěřit nvý záměr. Zdvjení vedení 400 kv TR Hradec - TR Řepryje - TR Čechy Střed - TR Týnec nad Labem - TR Krasíkv - vymezit kridr v území Zdvjení vedení 400 kv TR Hradec - TR Mírvka: - vymezit kridr v území Vedení 110 kv Brtice - navržená TR Dbříš (VPS E20): - prvěřit nvý záměr. Vedení 110 kv Zbuzany - nvě navržená TR Tachlvice: - prvěřit nvý záměr. 22

23 Vedení 110 kv z TR Rakvník na Břežany a dále za hranicemi kraje směr Kralvice: - prvěřit nvý záměr. Vedení 110 kv TR Sedlčany - navržená TR Vtice (ÚR E502): - prvěřit nvý záměr. Vedení 110 kv TR Římvice - navržená TR Vtice (ÚR E502): - prvěřit nvý záměr. VTL plynvd Veltrusy Obříství: - prvěřit stávající kridr. VTL prpjení Kladn (cca 300 m): - prvěřit nvý záměr. VTL RS Ostředek: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Chťánky: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Pavlv: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Čáslav: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Příčany: - prvěřit nvý záměr. Prduktvd Letiště Čáslav - Heřmanův Městec: - prvěřit vymezení stávajícíh kridru. Vdvd Nvá Ves Spmyšl Býkev, vč. čerpací stanice Spmyšl: - prvěřit vymezení stávajícíh kridru. Vdárenská sustava Zbečn Rztky: - prvěřit vymezení stávajícíh kridru. Územní systém eklgické stability V rámci aktualizace ZÚR SK bude nutné dplnit chybějící či nevyhvující sučásti ÚSES s využitím Studie ÚSES Středčeskéh kraje a Aktualizace nadreginálníh ÚSES (AOPK). V rámci aktualizace ZÚR SK bude nutné prvést a s příslušnými dtčenými rgány prjednat revizi ÚSES s důslednu krdinací vymezení bicenter a bikridrů na nadreginální i reginální úrvni. 23

24 Vdní režim území Na základě rzbru udržitelnéh rzvje území Středčeskéh kraje prmítnut v aktualizaci ZÚR SK preventivní prtipvdňvá patření reginálníh rzsahu (např. území určená k rzlivům pvdní). Prvěřit případné změny v Generelu území chráněných pr akumulaci pvrchvých vd a základních zásad využití těcht území v suvislsti s čl. 167 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č Stanvení pžadavků na krdinaci územně plánvací činnsti bcí a na řešení v územně plánvacích dkumentacích bcí ZÚR SK stanvují pr jedntlivé bce na území kraje pžadavky na krdinaci územně plánvací činnsti. Tyt pžadavky je nutné zapracvat a upřesnit d nvých územních plánů, ale také d platných územních plánů (ve vazbě na bd 7. tét kapitly). Obce tímt získají přehled rzsahu půsbení nadmístních vlivů na územní uspřádání a rzvj bce. ZÚR SK uvádějí výčet bcí, v jejichž území ZÚR SK vymezují plchy a kridry VPS (dprava, technická infrastruktura, prtipvdňvá chrana) a VPO (ÚSES). Pr rzvj území kraje je důležité respektvání těcht plch a kridrů. V rámci aktualizace ZÚR SK bude tat kapitla upravena v suladu s úpravami statních kapitl návrhu aktualizace ZÚR SK. Pžadavky, které mají dluhdbu platnst a není ptřeba je měnit neb dplňvat, nebudu předmětem aktualizace. H. Vyhdncení návaznsti jevů na hranicích susedních krajů V rámci aktualizace ZÚR SK budu též řešeny nesulady v návaznsti celstátně významných jevů ZÚR na hranicích mezi jedntlivými kraji. Tyt jevy jsu rzděleny d čtyř témat: blasti a sy, dpravní infrastruktura, technická infrastruktura a ÚSES. ZÚR susedních krajů byly prvěřeny z hlediska návaznsti a suladu celstátně významných jevů na územích krajů a území SK a byl zjištěn následující: 1. Středčeský kraj Hlavní měst Praha Dpravní infrastruktura - Části kridru silničníh kruhu klem Prahy SOKP byly v ZÚR SK zrušeny rzhdnutím NSS. Navržené kridry SOKP v aktualizvaných ZÚR hl. m. Prahy tak zůstávají bez návaznsti. - Záměr je zapracván d 2. aktualizace ZÚR SK. - Kridry VR1 (značení dle ZÚR hl. m. Prahy) směřující severním a výchdním směrem jsu na území Prahy vymezeny jak územní rezervy, v části Středčeskéh kraje jsu vymezeny jak návrhy. - Záměr bude prvěřen v rámci aktualizace ZÚR SK. 24

25 - Kridr územní rezervy pr železniční trať Praha Lvsice, je v ZÚR hl. města Prahy uveden jak územní rezerva, v ZÚR SK jak VPS. - Záměr bude prvěřen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Plchy pr rzvj Letiště Václava Havla Praha L1 byly v ZÚR SK zrušeny rzhdnutím NSS. Navržená letištní plcha v aktualizvané ZÚR hl. m. Prahy tak zůstává bez návaznsti. - Záměr je zapracván d 2. aktualizace ZÚR SK. - Železniční kridr navržený v ZÚR hl. m. Prahy pdél stávající železniční trati na Klín (pr mdernizaci traťvéh úseku Běchvice - Úvaly) není v ZÚR SK vymezen. - Záměr bude prvěřen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Železniční kridr C-E551 není v aktualizvaných ZÚR hl. m. Prahy vymezen. V ZÚR SK byla rzhdnutími NSS zrušena jeh část přiléhající k Praze (až p měst Bystřice). - Záměr bude prjednán v průběhu jednání suvisejících s 2. aktualizací ZÚR. Úsek kridru Praha Strančice řeší 2. aktualizace ZÚR SK. Předmětem aktualizace ZÚR SK bude úsek Strančice Bystřice. ÚSES - RBK 1146 a RBK 34 nenavazují. 2. Středčeský kraj Králvehradecký kraj Oblasti a sy - Krajská rzvjvá sa OSk4 nepkračuje v Králvéhradeckém kraji. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Krajská specifická blast SOBk5 navazuje na celstátní rzvjvu blast OB4, cž může signalizvat rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. ÚSES - RBK 691 není dtažen k RBC Křižánek. - RBK 695/2 není ve Středčeském kraji řešen. - NRBK 68 na hranici krajů nenavazuje. 25

26 - RBK 1228 není dtažen k RBC Ržďalvice - RBK 1269 na hranici zcela nenavazuje 3. Středčeský kraj Pardubický kraj ÚSES - RBC Mkřiny u Týnce není ve Středčeském kraji zcela dtažen ke hranici kraje. 4. Středčeský kraj Jihčeský kraj Dpravní infrastruktura - Kridry R4 mírně nenavazují. ÚSES - RBK 303 není ve Středčeském kraji řešen. 5. Středčeský kraj Plzeňský kraj Oblasti a sy - Krajské rzvjvé sy OR1 (Plzeňský kraj) a NOS3 (Ústecký kraj) nejsu ve Středčeském kraji prpjeny, cž může signalizvat rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. ÚSES - RBK 262 ve Středčeském kraji nepkračuje. - Vymezení RBK 1172, 1174 a 6003 mezi kraji není krdinván. - RBK 2007 ve Středčeském kraji. - RBK 1155 mezi kraji zcela nenavazuje. 26

27 - Vymezení RBK 1091 mezi kraji nenavazuje. 6. Středčeský kraj Ústecký kraj Oblasti a sy - Krajské rzvjvé sy OR1 (Plzeňský kraj) a NOS3 (Ústecký kraj) nejsu ve Středčeském kraji prpjeny, cž může signalizvat rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Výrazně různá šíře OS2 na bu stranách hranice ukazuje na mžný rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. Dpravní infrastruktura - Kridry VR1 na sebe mírně nenavazují. Ve Středčeském kraji jde návrh, zatímc v Ústeckém kraji územní rezervu. Technická infrastruktura - Varianta kridru E10 vymezená v Ústeckém kraji (směr Zbrašín Rčv) není zahrnuta d ZÚR SK. Kridry E10 jsu v Ústeckém kraji vedeny jak územní rezerva, v ZÚR SK jde návrhvé kridry. - Investr nepžadval zařazení pkračvání varianty kridru E10 (směr Zbrašín Rčv) na území SK. Nebude řešen v rámci aktualizace ZÚR SK. ÚSES - Úseky NRBK 53 nejsu pdél krajské hranice ve Středčeském kraji vymezeny. - RBK 1117 mezi kraji nenavazuje. - RBK 625 není pdél hranice vymezen ani v jednm z krajů. 27

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více