STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)"

Transkript

1 STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ ( ) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů Přizvatel: Krajský úřad Středčeskéh kraje, Odbr reginálníh rzvje Leden 2016

2 Obsah A. Seznam pužitých zkratek a termínů... 4 B. Úvd... 5 C. Vyhdncení uplatňvání ZÚR SK včetně vyhdncení změn pdmínek, na základě kterých byly ZÚR SK vydány ( 5 dst. 6 stavebníh zákna) a vyhdncení případných nepředpkládaných negativních dpadů na udržitelný rzvj území Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s, vymezených v PÚR a vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Upřesnění územních pdmínek kncepce chrany a rzvje přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území Vymezení cílvých charakteristik krajiny Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit Stanvení pžadavků nadmístníh významu na krdinaci územně plánvací činnsti bcí Vymezení plch a kridrů, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání Vymezení plch a kridrů, ve kterých je přízení a vydání regulačníh plánu rgány kraje pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití Vymezení plch a kridrů, ve kterých je pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití přízení a vydání regulačníh plánu na žádst Zadání regulačníh plánu Stanvení přadí změn v území (etapizace)... 9 D. Prblémy k řešení v ZÚR SK vyplývající z územně analytických pdkladů Středčeskéh kraje Scieknmické pdmínky a rekreace Dprava Vdní režim území Ochrana přírdy a krajiny Hygiena živtníh prstředí

3 E. Vyhdncení suladu ZÚR SK s Plitiku územníh rzvje F. Vyhdncení návrhů bcí a jiných subjektů na aktualizaci ZÚR SK G. Pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu aktualizace ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení vlivů na udržitelný rzvj území, je-li vyžadván, neb pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu nvých ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení udržitelnéh rzvje území Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území včetně zhlednění pririt stanvených v Plitice územníh rzvje Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s vymezených v PÚR a vymezení dalších nadmístních rzvjvých blastí a rzvjvých s Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Upřesnění územních pdmínek kncepce a chrany přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území kraje Stanvení cílvých charakteristik krajiny, včetně územních pdmínek pr jejich zachvání neb dsažení Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit Stanvení pžadavků na krdinaci územně plánvací činnsti bcí a na řešení v územně plánvacích dkumentacích bcí H. Vyhdncení návaznsti jevů na hranicích susedních krajů Středčeský kraj hlavní měst Praha Středčeský kraj Králvehradecký kraj Středčeský kraj Pardubický kraj Středčeský kraj Jihčeský kraj Středčeský kraj Plzeňský kraj Středčeský kraj Ústecký kraj Středčeský kraj Liberecký kraj Středčeský kraj Kraj Vysčina I. Návrhy na aktualizaci PÚR ČR J. Přílhy

4 A. Seznam pužitých zkratek a termínů AGC Evrpská dhda hlavních železničních magistrálách AGCT Evrpská dhda důležitých směrech mezinárdní kmbinvané dpravy a s tím suvisejících zařízení AOPK Agentura chrany přírdy a krajiny CHKO Chráněná krajinná blast KPÚ Kmpletní pzemkvá úprava KÚ Katastrální území KÚSK REG Krajský úřad Středčeskéh kraje Odbr reginálníh rzvje LAPV Území chráněná pr akumulaci pvrchvých vd MD Ministerstv dpravy MěÚ Městský úřad MÚK Mimúrvňvá křižvatka MŽP Ministerstv živtníh prstředí NRBC Nadreginální bicentrum NRBK Nadreginální bikridr NSS Nejvyšší správní sud OÚ Obecní úřad PÚR - Plitika územníh rzvje PÚR ČR Plitika územníh rzvje České republiky 2008 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 - Plitika územníh rzvje České republiky, ve znění 1. aktualizace RBC Reginální bicentrum RBK Reginální bikridr RS Regulační stanice ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SK Středčeský kraj SOKP Silniční kruh klem Prahy SO ORP Správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí SŽDC Správa železniční dpravní cesty TR Transfrmvna ÚAP SK Územně analytické pdklady Středčeskéh kraje ÚPD Územně plánvací dkumentace ÚP VÚC Územní plány velkých územních celků URÚ Udržitelný rzvj území ÚSES Územní systém eklgické stability VPD Vzletvá a přistávací dráhy VPO Veřejně prspěšné patření VPS Veřejně prspěšné stavby VTL Vysktlaký VVN Velmi vyské napětí VVTL Velmi vysktlaký ZSK Zastupitelstv Středčeskéh kraje ZÚR - Zásady územníh rzvje ZÚR SK Zásady územníh rzvje středčeskéh kraje 4

5 B. Úvd Zásady územníh rzvje Středčeskéh kraje (dále jen ZÚR SK) byly přízeny Krajským úřadem Středčeskéh kraje, dbrem reginálníh rzvje (dále jen KÚSK REG) dle zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn). Zastupitelstv Středčeskéh kraje (dále jen ZSK) rzhdl vydání ZÚR SK usnesením č. 4-20/2011/ZK dne ZÚR SK byly následně vydány frmu patření becné pvahy dne a dne nabyly účinnsti. Návrh zprávy uplatňvání ZÚR SK (dále jen Návrh zprávy) vychází z 42 dst. 1 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech, územně plánvací dkumentaci a způsbu evidence územně plánvací činnsti, ve znění pzdějších předpisů (dále jen vyhláška). V suladu s tímt ustanvením a na základě nvých infrmací území přistupil KÚSK REG, jak přizvatel ZÚR SK, ke zpracvání Návrhu zprávy. Přizvatel ZÚR SK v Návrhu Zprávy dále vycházel z Územně analytických pkladů Středčeskéh kraje (dále jen ÚAP SK) ve znění 3. úplné aktualizace, která byla prjednána v ZSK dne (usnesením č /2015/ZK), z uplatněných pdnětů z ÚAP pr správní bvd bcí s rzšířenu půsbnstí (dále jen ORP) Středčeskéh kraje (dále jen SK), z materiálu Ministerstva pr místní rzvj (dále jen MMR) Sjedncení vybraných jevů ze zásad územníh rzvje, z vlastních pznatků při uplatňvání ZÚR SK a z Plitiky územníh rzvje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1). Ve sledvaném bdbí ZSK rzhdl vydání 1. aktualizace ZÚR SK usnesením č. 77-9/2013/ZK dne aktualizace ZÚR SK byla následně vydána frmu patření becné pvahy dne a dne nabyla účinnsti. Předmětem 1. aktualizace ZÚR SK byl vymezení kridru dálnice D3 v úseku Jesenice hranice kraje a kridru Václavické spjky - silnice II/112 v úseku Benešv Václavice. Dále ZSK rzhdl, usnesením č /2014/ZK ze dne a , přízení 2. aktualizace ZÚR SK. Předmětem tét aktualizace jsu veřejně prspěšné stavby (dále jen VPS) zrušené rzsudky Krajskéh sudu v Praze, respektive Nejvyššíh správníh sudu ČR (dále jen NSS). Knkrétně se jedná tyt záměry: - D001 Silniční kruh klem Prahy (dále jen SOKP) úsek Ruzyně Březiněves + 2x mimúrvňvá křižvatka (dále jen MÚK), - D011 SOKP úsek Březiněves R10 + 1x MÚK - D006 dplnění MÚK Odlena Vda - D054 prpjení Vestec (II/603 Újezd (D1), tzv. Vestecká spjka - D204 železniční trať Praha Bystřice u Benešva (rzhdnutím Krajskéh sudu v Praze zrušený úsek Praha Strančice) - D300 plcha rzvje Letiště Václava Havla Praha 5

6 Pdle ustanvení 42 dst. 3 stavebníh zákna má přizvatel za pvinnst nejpzději d 4 let, p vydání pslední aktualizace, předlžit ZSK ke schválení Návrh zprávy uplatňvání ZÚR SK za uplynulé bdbí upravený dle výsledků jeh prjednání. Obsahvé náležitsti zprávy uplatňvání ZÚR SK (dále jen zpráva) jsu upraveny v ustanvení 9 vyhlášky, který tat zpráva naplňuje. C. Vyhdncení uplatňvání ZÚR SK včetně vyhdncení změn pdmínek, na základě kterých byly ZÚR SK vydány ( 5 dst. 6 stavebníh zákna) a vyhdncení případných nepředpkládaných negativních dpadů na udržitelný rzvj území 1. Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území Pririty územníh plánvání Středčeskéh kraje jsu stanveny tak, aby byl zajištěn udržitelný rzvj území (dále jen URÚ) kraje. Rzvje, v blastech hspdářství, sciální sudržnsti a příznivéh živtníh prstředí je dsahván pmcí nástrjů územníh plánvání. Důležitým faktrem pr stanvvání pririt je důkladná analýza území kraje. Pdkladem je též plitika územníh rzvje, která stanvuje republikvé pririty územníh plánvání. V rámci aktualizace ZÚR SK není nutné stanvvat nvé pririty územníh plánvání kraje, jelikž nebyly při psuzení bsahu tét kapitly zjištěny negativní dpady na udržitelný rzvj území Středčeskéh kraje. 2. Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s, vymezených v PÚR a vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu ZÚR SK vymezují a zpřesňují rzvjvu blast OB1 Rzvjvá blast Praha na území Středčeskéh kraje a stanvují zásady pr usměrňvání územníh rzvje a rzhdvání změnách v území. Dále též vymezují šest rzvjvých s republikvéh významu, které spjují hlavní měst Prahu s statními krajskými městy. V rámci ZÚR SK jsu též stanveny rzvjvé blasti a sy krajskéh významu a t pdle reálných pdmínek území kraje v republikvém kntextu a na základě scieknmických a územních diferenciací. Tyt blasti a sy jsu vnímány jak území s vyšším rzvjvým ptenciálem, v němž se předpkládá zvýšená urbanizace prstru a sustředění investiční výstavby. Rzvj je však mžný a předpkládá se i v území, které není v ZÚR vymezen jak rzvjvá blast či sa z hlediska celstátních či krajských pririt. Aktualizace ZÚR SK by měla zhlednit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a upřesnit rzvjvé blasti a sy vymezené v tét nadřazené kncepční dkumentaci. Například se jedná nvu rzvjvu su OS5a Praha Jihlava. Dále je též nutné prvěřit vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu. 6

7 3. Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu Území SK se netýká žádná ze specifických blastích vymezených v PÚR. ZÚR SK však stanvují sm specifických blastí krajskéh významu, značené SOBk1 až SOBk8. Pr každu ze specifických blastí jsu stanveny zásady pr usměrňvání územníh rzvje a úkly pr územní plánvání. V rámci aktualizace ZÚR SK se nepředpkládají změny v kncepci pdpry rzvje již vymezených specifických blastí krajskéh významu SOBk1 až SOBk8. 4. Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Plchy a kridry dpravy Zásady kncepce rzvje dpravní infrastruktury byly v ZÚR SK vymezeny pr silniční, železniční, vdní, letecku, hrmadnu a též cyklisticku dpravu. Jde vymezení plch a kridrů pr rzvjvé záměry. V rámci aktualizace ZÚR SK bude dle mžnstí a aktuálních infrmací prvěřen upřesnění jedntlivých kridrů. Jedná se zejména upřesnění šíře kridrů v textvé i grafické části a upřesnění úklů pr územní plánvání a kritérií a pdmínek pr rzhdvání změnách v území. Plchy a kridry technické infrastruktury Technická infrastruktura jak sučást veřejné infrastruktury je zřizvána a využívána ve veřejném zájmu. Cílem řešení v ZÚR SK je vymezení plch a kridrů pr umisťvání technlgickéh zařízení a sítí technické infrastruktury nadmístníh významu. Hlavním cílem vymezení plch a kridrů technické infrastruktury nadmístníh významu je vytvřit pdmínky pr ptimální bslužnst území kraje, napjení významných sídel a eknmických subjektů na nadřazené sítě. Cílem je též zajištění tranzitu energetických a dalších médií. V kncepci řešení technické infrastruktury se předpkládají rzsáhlé změny. Djde též k úpravě a dplnění technické vybavensti dle pžadavků ministerstev, případnými návrhy bcí a zjištěními při uplatňvání ZÚR SK v praxi. D tét kapitly je třeba také zapracvat nvé úkly - záměry z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (viz kapitla E). Plchy a kridry nadreginálníh a reginálníh ÚSES ZÚR SK stanvují důležité zásady, týkající se územníh rzvje a respektvání plch a kridrů pr bicentra a bikridry ÚSES na reginální a nadreginální úrvni, zvyšující bidiverzitu a eklgicku stabilitu krajiny. V rámci aktualizace ZÚR SK se prvěří kncepce vymezení prvků ÚSES na nadreginální a reginální úrvni. 7

8 5. Upřesnění územních pdmínek kncepce chrany a rzvje přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území ZÚR SK vytyčily přírdní, kulturní a civilizační hdnty Středčeskéh kraje, přičemž stanvily úkly územníh plánvání pr zajištění chrany území s přírdními, kulturními a civilizačními hdntami. Během uplynuléh bdbí nebyly zjištěny žádné prblémy s uplatňváním ZÚR SK v tét blasti. V rámci aktualizace budu prvěřeny případné dílčí pžadavky dtčených rgánů. 6. Vymezení cílvých charakteristik krajiny ZÚR SK na území kraje vymezují, pr zachvání a rzvj hdnt vzniklých splupůsbením přírdních a lidských vlivů, cílvé charakteristiky krajiny devět základních krajinných typů a základní zásady péče krajinu při plánvání změn v území a rzhdvání nich. Krajinné typy byly vymezeny na základě typlgickéh hdncení. S hledem na účel tét typlgie byl při vymezení typů krajin upřednstňván aspekt cílvéh využití území, který částečně dráží i histrické a přírdní charakteristiky krajiny. Pr tyt celky jsu stanveny zásady, jejichž naplňvání směřuje k zachvání a udržení význačných neb charakteristických rysů krajiny - zachvání cílvé charakteristiky krajiny. Aktualizace ZÚR SK by měla stanvit, na základě individuálníh hdncení území, blasti a pdblasti krajinnéh rázu a becné zásady pr zachvání charakteristických rysů jedntlivých blastí. Tyt zásady by se pté měly prmítnut d územně plánvací dkumentace bcí, jejichž území se nachází v dané blasti či pdblasti krajinnéh rázu. 7. Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit ZÚR SK vymezují VPS a veřejně prspěšná patření (dále jen VPO) v blasti dpravy, technické infrastruktury, prtipvdňvé chrany a ÚSES. ZÚR SK nevymezují stavby a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanační území nadmístníh významu a není předpkládán jejich vymezení v rámci aktualizace ZÚR SK. Seznam VPS a VPO bude upřesněn s hledem na nvě navržené kridry a úpravu stávajících silničních tahů a stabilizvaných kridrů. 8. Stanvení pžadavků nadmístníh významu na krdinaci územně plánvací činnsti bcí ZÚR SK stanvují pr jedntlivé bce na území kraje pžadavky na krdinaci územně plánvací činnsti. Tyt pžadavky je nutné zapracvat a upřesnit d nvých územních plánů, ale také d platných územních plánů. Obce tímt získají přehled rzsahu půsbení nadmístních vlivů na územní uspřádání a rzvj bce. ZÚR SK uvádějí výčet bcí, v jejichž území ZÚR SK vymezují plchy a kridry VPS (dprava, technická infrastruktura, prtipvdňvá chrana) a VPO (ÚSES). Pr rzvj území kraje je důležité respektvání těcht plch a kridrů bcemi tím, že ve své územně plánvací dkumentaci vymezí, případně zpřesní plchy a kridry VPS. Pžadavky, které mají dluhdbu platnst a není ptřeba na nich ckliv měnit neb dplnit, nebudu předmětem aktualizace. 8

9 9. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání ZÚR SK nevymezují plchy a kridry, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání. Prblémy s absencí takvýcht plch či kridrů nejsu známy a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměly být vymezvány. 10. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je přízení a vydání regulačníh plánu rgány kraje pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití ZÚR SK nevymezují plchy a kridry, ve kterých je přízení vydání regulačníh plánu rgány kraje pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití. Prblémy s absencí takvýcht plch či kridrů nejsu známy a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměly být vymezvány. 11. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití přízení a vydání regulačníh plánu na žádst ZÚR SK nevymezují plchy a kridry, ve kterých je pdmínku pr rzhdvání změnách jejich využití přízení a vydání regulačníh plánu na žádst. Prblémy s absencí takvýcht plch či kridrů nejsu známy a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměly být vymezvány. 12. Zadání regulačníh plánu ZÚR SK nebsahují zadání regulačníh plánu a v rámci aktualizace ZÚR SK by neměl být dplněn. 13. Stanvení přadí změn v území (etapizace) ZÚR SK nestanvují přadí změn v území, uvádí však pririty v blasti veřejných investic, které jsu členěny na investice státu (železnice, nadřazená silniční síť) a investice kraje (vybrané silnice II. a III. třídy). Stanvení etapizace může případně vyplynut z nvě navrhvaných záměrů či z další aktualizace PÚR. D. Prblémy k řešení v ZÚR SK vyplývající z územně analytických pdkladů Středčeskéh kraje ÚAP SK byly přízeny v suladu s stavebníh zákna. ÚAP SK jsu průběžně aktualizvány na základě nvých údajů území, průzkumů území a peridicky p 2 letech se přizuje jejich úplná aktualizace. V sučasné dbě aktuální třetí úplná aktualizace ÚAP byla prjednána ZSK dne (usnesením č /2015/ZK). 9

10 Prblémy k řešení v ZÚR SK dle závěrů ÚAP SK se týkají blastí: a) krdinace se susedními kraji, zejména v záležitstech celrepublikvéh významu (dstranění zjištěných nesuladů aj.) b) vyhdncení aktuálnsti VPS a VPO a zjištěných nvých záměrů c) vybrané střety a záměry z ÚAP ORP d) vyhdncení aktuálnsti limitů e) vyhdncení rzbru udržitelnéh rzvje území SK Zjištění v blastech a) c) jsu pdrbněji zpracvána v jiných bdech Návrhu zprávy. Při aktualizaci ÚAP 2015 byly zjištěny nvé limity využití území (viz ÚAP SK), řada z nich se týká blasti chrany přírdy a krajiny. ZÚR SK na ně budu při aktualizaci reagvat. Z vyhdncení udržitelnéh rzvje území SK byly analyzvány další prblémy k řešení v ÚPD na území SK a tedy i prblémy k řešení v ZÚR SK: 1. Scieknmické pdmínky a rekreace - rzvíjet technlgické parky využívající vysku kvalifikaci byvatel zejména v příměstském území hlavníh města Prahy (zejména ÚPD bcí) - využívat brwnfields, zejména transfrmací nevyužívaných plch pr nvé eknmické a jiné aktivity (zejména ÚPD bcí) - řešit prblematiku území přetížených individuální pbytvu rekreací (zejména ÚPD bcí) - chránit systém přírdně rekreačních vazeb na hranici Středčeskéh kraje a hlavníh města v suladu se studií Zelené pásy (Ateliér U-24, spl. s r.., Praha 2009); (zejména ÚPD bcí, zásady stanvit v aktualizaci ZÚR SK) 2. Dprava - vytvřit pdmínky pr řešení prblémů zejména hrmadné dpravy: - řešit plchy pr Park & Ride pr zvýšení standardu hrmadné dpravy v návaznsti na terminály integrvané hrmadné dpravy - v rzvjvých územích bez mžnsti bsluhy klejvu dpravu navrhvat segregvané kridry pr autbusvu dpravu - prvěřit trasu příměstské železniční dpravy Praha Letiště Václava Havla Praha - Kladn - zlepšit parametry vybraných tratí s předpkladem využívání hrmadnu dpravu - řešení nevyhvujících úseků silnic (pdle specifické situace) nvými trasami, přelžkami; přitm zhledňvat zejména vedení zatížených tranzitních silničních tras přes centrální či bytná území měst a vesnic - vymezvat cyklstezky v suladu s kncepcí; zvážit, zda je třeba vymezvat cykltrasy veducí p silnicích, vytvářet pdmínky pr rzvj cyklistické dpravy (zejména ÚPD bcí) - prvěřit a následně zapracvat d ÚPD kridry vyskrychlstních tratí jak VPS, případně budu vymezeny jak územní rezerva; Připravvané studie MD předpkládají realizaci nvých vstupů VRT d železničníh uzlu Praha a mhu přinést uvlnění stávajících kridrvých tratí pr vyšší rzvj příměstské dpravy 10

11 3. Vdní režim území - prmítnut úkly vyplývající z plánvání v blasti vd (ze schválených plánů v blasti pvdí) - prmítnut preventivní prtipvdňvá patření reginálníh rzsahu (např. území určená k rzlivům pvdní) (ZÚR SK i ÚPD bcí) 4. Ochrana přírdy a krajiny - dplnit chybějící či nevyhvující sučásti ÚSES na základě Studie ÚSES Středčeskéh kraje a Aktualizace nadreginálníh ÚSES - pdprvat přednstní využití zastavěných či zdevastvaných území prti výstavbě v nezastavěném území (zejména ÚPD bcí) - pdprvat patření veducí k zadržení vdy v krajině, bnvě vdníh režimu (zejména ÚPD bcí) - důsledně uplatňvat prstupnst krajiny jak pdmínku tvrby a schvalvání ÚP, zhlednit migrační kridry pr vysku zvěř (ZÚR SK i ÚPD bcí) - prvěřit a zapracvat d ÚPD přírdně rekreační vazby na hranici kraje a hl. m. Prahy s využitím zpracvaných pdkladů s cílem vytvření pdmínek pr vznik plch veřejně přístupné zeleně - snižvat bariérvý efekt při návrhu nvých dpravních systémů 5. Hygiena živtníh prstředí - vymezvat plchy pr kmpstvání (ÚPD bcí) - vymezvat plchy pr čistírny dpadních vd (ÚPD bcí) - vytvřit v ÚPD pdmínky pr řešení starých eklgických zátěží v suladu s existujícími studiemi (ÚPD bcí) E. Vyhdncení suladu ZÚR SK s Plitiku územníh rzvje ZÚR SK řeší všechny pžadavky územníh rzvje nadmístníh významu bsažené v Plitice územníh rzvje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR 2008), která byla schválena vládu ČR usnesením č. 929/2009. V suladu s ní byly rzpracvány pririty územníh plánvání pr zajištění udržitelnéh rzvje území, upřesněny rzvjvé blasti a rzvjvé sy, vymezeny kridry a plchy dpravní a technické infrastruktury. Usnesením č. 276 ze dne byla schválena vládu ČR PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1, kterému předcházel mj. připmínkvé řízení. Rada Středčeskéh kraje usnesením č /2013 ze dne uplatnila deset zásadních připmínek, z nichž byl šest akceptván a čtyři vysvětleny. Dne byla ZSK vydána 1. Aktualizace ZÚR SK, jejímž bsahem je vymezení kridru D3 a suvisejících staveb (hlavně tzv. Václavické spjky), které byly sudně zrušeny. Tat aktualizace plně dpvídá schválené PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (viz čl. 98). PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 navrhla některé nvé republikvé pririty územníh plánvání pr zajištění udržitelnéh rzvje území; upravila vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s; prvěřila vymezení kridrů a plch dpravní a technické infrastruktury a 11

12 suvisejících rzvjvých záměrů a určila další úkly pr ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pr územní plánvání. Při aktualizaci ZÚR SK budu skutečnsti, které nvě přinesla PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (výčet viz níže), respektvány, dále upřesňvány a zapracvány v pdrbnsti zpracvání ZÚR SK (v měřítku 1 : ) a v suladu s legislativně daným bsahem ZÚR. Je nutn zhlednit a zapracvat tyt nvé pžadavky a záměry PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1: OB1 Metrplitní rzvjvá blast Praha (čl. 40) - upřesnit na území SK OS5a Praha - Jihlava (čl. 56a) - začlenit nvu rzvjvu su záměr M1 (čl. 81 a 82) zrušeny multimdální kridry záměr VR1 (čl. 83) prvěření kridru vyskrychlstní tratě - úsek hranice SRN/ČR Lvsice/Litměřice Praha, Plzeň Praha, Praha Brn záměr C-E40a (čl. 84) vypuštěna část kridru knvenční železniční tratě č. 170 Plzeň Berun záměr C-E551 (čl. 85) prvěřit vymezení kridru knvenční železniční tratě č. 221 Praha Benešv záměr C-E61 (čl. 88) vypuštěna část kridru knvenční železniční tratě záměr ŽD8 (čl. 95a) trasa kridru hranice Plska/ČR Liberec Mladá Bleslav Praha vymezení kridru na území SK záměr SOKP (čl. 99) - vymezit kridr silničníh kruhu klem Prahy, řešen 2. aktualizací ZÚR SK S5 v úseku R10/R35 Úlibice (čl. 114) - ZÚR SK silnici vymezily v tmt úseku jak územní rezervu s značením D521, tent záměr se již netýká SK záměr S8 (čl. 117) jedná se dpravní prpjení ve směru severzápad - jihvýchd, s napjením na Rakusk, zkvalitnění mezinárdní silnice E59 (Wien) hranice Rakusk/ČR Znjm Jihlava D1 - prdlužení kridru na území SK, v ZÚR SK již řešen záměr VD5 (čl. 127) zrušen záměr pr zabezpečení pdmínek pr plavbu p Vltavě záměr VTP (čl. 130) - vymezení vnitrzemskéh říčníh přístavu Mělník. Prvěřit územní pdmínky pr umístění rzvjvéh záměru a pdle výsledků prvěření vymezit plchu neb zajistit chranu území vymezením územních rezerv. 12

13 záměr L1 (čl. 131) - upřesnit vymezení nvé paralelní vzletvé a přistávací dráhy (VPD), vzletvých a přibližvacích prstr (VPP) Letiště Praha Ruzyně, zlepšit bezpečnst letvéh prvzu, řešen 2. aktualizací ZÚR SK záměr E5 (čl. 144) - plcha pr nvu elektricku stanici 400/110 kv Prahasever a kridr pr její napjení d přensvé sustavy nasmyčkváním na stávající vedení 400 kv Výškv Čechy střed záměr E10 (čl. 149) - změna vedení trasy kridru elektrickéh vedení VVN 400 kv; Výškv Čechy- střed, upřesnit plchy a kridry pr uskutečnění záměru v navazující územně plánvací dkumentaci frmu umžňující realizaci nvý záměr E14 (čl. 150c) - kridry pr dvjité vedení 400 kv Čechy-střed Chdv a Čechy-střed Týnec a suvisející plchy pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Týnec a Čechy-střed nvý záměr E17 (čl. 150f) - kridr pr dvjité vedení 400 kv Hradec Chrást a Chrást Přeštice včetně suvisejících plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Chrást a Přeštice nvý záměr E18 (čl. 150g) - kridry pr dvjité vedení 400 kv Hradec Výškv, Hradec Řepryje a Hradec Mírvka a plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Výškv, Řepryje a Mírvka. Kapitla Další úkly pr ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pr územní plánvání v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byla nvě kncipvána a vyplývají z ní pr SK tyt nvé úkly: (čl. 186) - V případě kladnéh výsledku prvěření mžnsti železničníh spjení Praha Hradec Králvé/Liberec hranice ČR/Plsk ( Wrclaw) (čl. 177) tent záměr zapracvat d ZÚR SK. (čl. 199) - Na základě navržených pdmínek a zpracvanéh pdkladu pr vymezvání lkalit vhdných pr využití bnvitelných zdrjů energie (čl. 176) prvěří mžnst vymezení plch vhdných pr jejich umístění. (čl. 200) - Vymezí kridr pr plynvd pr parplynvý zdrj Mělník. (čl. 203) - Na základě prvěření lkalit vhdných pr přečerpávací vdní elektrárny (čl. 183) a suvisejících kridrů pr elektrické vedení prvěří mžnst vymezení plchy, kridru neb územní rezervy pr zařízení k zajištění splehlivsti a bezpečnsti prvzu elektrizační sustavy ČR v suvislsti s využíváním bnvitelných zdrjů energie. 13

14 F. Vyhdncení návrhů bcí a jiných subjektů na aktualizaci ZÚR SK V průběhu dby d vydání ZÚR SK a v dbě přípravy Návrhu zprávy byly ze strany některých bcí, susedních krajů, věcně příslušných dtčených rgánů a jiných subjektů vzneseny pžadavky na aktualizaci ZÚR SK. Tyt pdněty byly administrvány d ÚAP SK (navrženy k prvěření a zařazení d aktualizace ZÚR SK především záměry viz kap. G bd 6. a 7.). Pžadavky pdané p vydání ÚAP SK jsu vyhdnceny v Návrhu zprávy. Dalšími pdklady byly zprávy uplatňvání územních plánů. Sučástí těcht zpráv mhu být návrhy bcí na aktualizaci ZÚR SK. Při vyhdncení návrhů bcí na aktualizaci ZÚR SK se též vycházel z ÚAP ORP SK, jejichž sučástí byly návrhy na aktualizaci ZÚR SK. Všechny výše zmíněné pdněty, návrhy a pžadavky jsu zpracvány a vyhdnceny v přílhách č. 1, 2 a 3 Návrhu zprávy. G. Pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu aktualizace ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení vlivů na udržitelný rzvj území, je-li vyžadván, neb pžadavky a pdmínky pr zpracvání návrhu nvých ZÚR SK, včetně pžadavků na vyhdncení udržitelnéh rzvje území Rzsah pžadavků na změny ZÚR SK nevyžaduje zpracvání nvých ZÚR SK, prváděna však bude jejich úplná aktualizace. Návrh na aktualizaci vychází především z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, z pdnětů a zkušenstí přizvatele s praktickým uplatňváním ZÚR SK a z pznatků získaných při prvnání s aktualizvanými ÚAP SK. Další pdněty a návrhy vycházejí d úřadů územníh plánvání, dtčených rgánů a dalších subjektů. U všech nvých záměrů, které budu d řešení ZÚR SK zahrnuty a u všech záměrů, které se budu aktualizací měnit či zásadně upravvat, bude aktualizván i vyhdncení vlivu aktualizace ZÚR SK na udržitelný rzvj území, jehž sučástí bude i vyhdncení vlivů na živtní prstředí a vyhdncení vlivů na lkality sustavy NATURA Sučástí aktualizace ZÚR SK, zpracvané na základě tht Návrhu zprávy, bude též prvěření ptřeby zachvání územních rezerv stanvených v platné ZÚR SK. 1. Stanvení pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území včetně zhlednění pririt stanvených v Plitice územníh rzvje V rámci aktualizace ZÚR SK není nutné stanvvat nvé pririty územníh plánvání kraje, jelikž nebyly při uplatnění bsahu tét kapitly zjištěny negativní dpady na udržitelný rzvj území Středčeskéh kraje. V aktualizaci ZÚR SK budu prvěřeny pririty stanvené v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č Zpřesnění vymezení rzvjvých blastí a rzvjvých s vymezených v PÚR a vymezení dalších nadmístních rzvjvých blastí a rzvjvých s Aktualizace ZÚR SK by měla zhlednit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a upřesnit blasti a sy vymezené v tét nadřazené kncepční dkumentaci. Například 14

15 se jedná nvu rzvjvu su OS5a Praha Jihlava. Prvěřit a zpřesnit rzsah vymezené metrplitní rzvjvé blasti OB1 Praha (začlenění Rakvníka dle PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1) v ZÚR SK v pdrbnsti vymezení dle katastrálních území, a t včetně úklů pr územní plánvání bcí. Dále je též nutné prvěřit vymezení rzvjvých blastí, rzvjvých s a rzvjvých center krajskéh významu. Z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 vyplývá nvý úkl pr územní plánvání v metrplitní rzvjvé blasti OB1: - krdinvat rzvj a využití území hlavníh města Prahy a Středčeskéh kraje. 3. Zpřesnění specifické blasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické blasti krajskéh významu ZÚR SK se netýká žádná ze specifických blastí republikvéh významu stanvených v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. V rámci aktualizace ZÚR SK se nepředpkládají změny v kncepci vymezení specifických blastí krajskéh významu SOBk1 až SOBk8. ÚAP SK dpručují v rámci aktualizace ZÚR SK psudit, zda je třeba jak specificku blast (neb plchy nadmístníh významu) vymezit zelený prstenec území kl hlavníh města Prahy (případně jiných měst) s cílem vytvřit neb zlepšit v těcht blastech pdmínky pr každdenní rekreaci byvatel měst (prstupnst území, zelené plchy, infrastruktura). Přitm je třeba reagvat na urbanizační prcesy v klí hlavníh města a návrh zásad pr realizaci je nutn řešit ve splupráci s hlavním městem a dtčenými bcemi. ÚAP SK dále dpručují zapracvat d aktualizace ZÚR SK a též d ÚP příslušných bcí, výsledky studie Zelené pásy vytvření pdmínek pr vznik plch veřejně přístupné zeleně (U-24 s. r., 2009). Tat studie zajistí chranu navrženéh systému přírdně rekreačních vazeb na hranici SK a hlavníh města Prahy. 4. Zpřesnění plch a kridrů vymezených v PÚR a vymezení plch a kridrů krajskéh významu Jedntlivé záměry v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 budu prvěřeny z hlediska krdinace záměrů v území v prcesu přizvání další aktualizace ZÚR SK a na základě výsledků prjednání zapracvány a zpřesněny. Také dle nvéh čl. 78a je nutné v rámci územníh plánvání zajistit vymezení plch, kridrů a územních rezerv pr lkalizaci záměrů dpravní infrastruktury. Nvé pžadavky a úkly: a) Ze ZÚR SK vypustit multimdální kridr M 1 (čl. 81 a 82) Praha České Budějvice hranice ČR/Rakusk (-Linz), který byl zrušen v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. b) Nvý úkl záměru VR1 vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. (čl. 83): prvěření územních pdmínek pr umístění rzvjvéh záměru a pdle výsledků prvěření zajistit chranu území pr tent 15

16 rzvjvý záměr vymezením územních rezerv, případně vymezením kridrů pr úseky (Dresden ) hranice SRN/ČR Lvsice/Litměřice Praha, Plzeň Praha, Praha Brn. c) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1: ze ZÚR SK vypustit část kridru (čl. 84) C-E40a - Plzeň Berun, tat část tratě byla již ptimalizvána. d) Prvěřit záměr C-E551 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. (čl. 85): jedná se kridr Praha Benešv Veselí nad Lužnicí České Budějvice Hrní Dvřiště hranice ČR/Rakusk ( Linz). Tratě č. 221 Praha Benešv, č. 220 Benešv České Budějvice. - Úsek kridru Praha - Strančice řeší 2. aktualizace ZÚR SK - Úsek kridru Strančice Bystřice u Benešva je nutn dát d suladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. e) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 88): ze ZÚR SK vypustit část kridru C-E61. f) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 95a): jedná se vymezení kridru železničníh spjení ŽD8 - hranice Plsk/ČR Liberec Mladá Bleslav Praha. Důvdem vymezení je vytvřit pdmínky pr zvýšení rychlsti spjení Praha Mladá Bleslav Liberec hranice ČR/Plsk. Vymezení na základě pdkladů zpracvaných Ministerstvem dpravy, jehž úklem je připravit pdklady pr vymezení kridru železničníh spjení Praha Liberec hranice ČR/Plsk. g) Pžadavek na vymezení SOKP v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 99): Jedná se silniční kruh klem Prahy (Pražský kruh), který prpjuje na rzhraní Hlavníh města Prahy a Středčeskéh kraje jedntlivé mezinárdní a republikvé trasy d Prahy. - Vymezení části silničníh kruhu se věnuje 2. aktualizace ZÚR SK h) Pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1(čl. 114): změna trasy silnice R10/R35. Záměr s značením S5 se již netýká SK. i) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 117): dšl k prdlužení kridru S8 (Mladá Bleslav) R10 Nymburk Pděbrady D11 Klín Kutná Hra Čáslav Glčův Jeníkv Havlíčkův Brd Jihlava Znjm Hatě hranice ČR/Rakusk ( Wien). - Již řešen v ZÚR SK 16

17 j) Ze ZÚR SK vypustit záměr (čl. 127) VD5, který byl zrušen v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. k) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 130): jedná se vymezení vnitrzemskéh říčníh přístavu Mělník, záměr VTP. Úklem pr SK je prvěřit územní pdmínky pr umístění rzvjvéh záměru a pdle výsledků prvěření vymezit plchu neb zajistit chranu území vymezením územních rezerv, případně vymezením plch pr vnitrzemské říční přístavy. l) Nvé znění a pžadavek v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 131) záměru s značením L1: jedná se vymezení nvé paralelní vzletvé a přistávací dráhy (VPD), vzletvých a přibližvacích prstr (VPP) letiště Praha-Ruzyně. - Vymezení řeší 2. aktualizace ZÚR SK m) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 144): jedná se záměr E5 - plcha pr nvu elektricku stanici 400/110 kv Prahasever a kridr pr její napjení d přensvé sustavy nasmyčkváním na stávající vedení 400 kv Výškv Čechy-střed. Důvdem vymezení je přispění ke zvýšení splehlivsti a psílení ddávky elektřiny z přensvé sustavy d center kumulvané a rstucí sptřeby s významem přesahujícím území jednh kraje. n) Nvý pžadavek na změnu trasy kridru E10 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 149): jedná se kridr pr dvjité vedení 400 kv na trase, Výškv Čechy-střed, včetně suvisejících plch pr rzšíření elektrických stanic. Důvdem vymezení je připjení kridru na elektricku stanici Výškv a tím zajištění vyvedení výknu z nvých plánvaných zdrjů (elektráren) d přensvé sustavy ČR s cílem zvýšení splehlivsti systému v blasti severních Čech. Vyplývajícím úklem pr územní plánvání je upřesnit plchy a kridry pr uskutečnění záměru v navazující územně plánvací dkumentaci frmu umžňující realizaci. ) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150c): jedná se záměr E14 - kridry pr dvjité vedení 400 kv Čechy-střed Chdv a Čechy-střed Týnec a suvisející plchy pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Týnec a Čechy-střed. Důvdem vymezení je navýšení výknů zdrjů, transprt výknu z výrbních blastí d blastí sptřeby ve směru západ-výchd a zajišťující zvýšení splehlivsti v blasti středních Čech. p) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150f): jedná se záměr E17 - kridry pr dvjité vedení 400 kv Hradec Chrást a Chrást Přeštice včetně suvisejících plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Chrást a Přeštice. Důvdem vymezení je 17

18 navýšení výknu zdrjů, transprt výknu z výrbních blastí d blastí sptřeby a zajišťující zvýšení splehlivsti v blasti západních Čech. Tent záměr je nutn prvěřit, zda jeh část bude zasahvat na území SK. q) Nvý pžadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150g): jedná se záměr E18 - kridry pr dvjité vedení 400 kv Hradec Výškv, Hradec Řepryje a Hradec Mírvka a plch pr rzšíření elektrických stanic 400/110 kv Hradec, Výškv, Řepryje a Mírvka. Důvdem vymezení je navýšení výknů zdrjů, transprt výknu z výrbních blastí d blastí sptřeby ve směru západ-výchd a zajištění zvýšení splehlivsti tranzitní schpnsti přensvé sustavy. r) Nvé úkly vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 167): Kraje vymezí v ZÚR jak územní rezervy (pkud Plitika územníh rzvje ČR nestanví jinak) plchy pr vdní nádrže uvedené ve zpracvaném Generelu území chráněných pr akumulaci pvrchvých vd a základních zásad využití těcht území a stanví základní zásady využití těcht území. Bude psuzen s nvým zněním výše zmíněnéh generelu. s) Nvé úkly vyplývající z kapitly Další úkly pr ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pr územní plánvání - (čl. 186) V případě kladnéh výsledku [čl. (177)] zapracvat d ZÚR SK prvěření mžnsti realizace železničníh spjení Praha Hradec Králvé/Liberec hranice ČR/Plsk ( Wrclaw). - (čl. 199) Na základě navržených pdmínek a zpracvanéh pdkladu pr vymezvání lkalit vhdných pr využití bnvitelných zdrjů energie (čl. 176) prvěří SK mžnst vymezení plch vhdných pr jejich umístění. - (čl. 200) vymezení kridru pr plynvd pr parplynvý zdrj Mělník, - (čl. 203) Na základě prvěření lkalit vhdných pr přečerpávací vdní elektrárny (čl. 183) a suvisejících kridrů pr elektrické vedení prvěří příslušné kraje mžnst vymezení plchy, kridry neb územní rezervy pr zařízení k zajištění splehlivsti a bezpečnsti prvzu elektrizační sustavy ČR v suvislsti s využíváním bnvitelných zdrjů energie. 18

19 Změny vyplývající z aktualizace ÚAP SK Nezbytné je bzvlášť řešit v aktualizaci ZÚR SK krdinaci územníh rzvje bcí a měst Středčeskéh kraje, městských částí Prahy a susedních krajů. Řešit by se měla zejména splečná hranice krajů v záležitstech: blasti a sy vymezvané v ZÚR krajů, dpravní a technická infrastruktura včetně vyskrychlstních tratí v návaznsti na prvěřvání jejich tras ve studiích přizvaných Ministerstvem dpravy, ÚSES v suladu s Aktualizací nadreginálníh ÚSES, kteru z pvěření MŽP zpracvala AOPK, 5. Upřesnění územních pdmínek kncepce a chrany přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území kraje Během uplynuléh bdbí nebyly zjištěny žádné prblémy s uplatňváním ZÚR SK v tét blasti. 6. Stanvení cílvých charakteristik krajiny, včetně územních pdmínek pr jejich zachvání neb dsažení Aktualizace ZÚR SK by měla stanvit, na základě individuálníh hdncení území, blasti a pdblasti krajinnéh rázu a stanvit becné zásady pr zachvání charakteristických rysů jedntlivých blastí. Tyt zásady by se pté měly prmítnut d ÚPD bcí, jejichž území se nachází v dané blasti či pdblasti krajinnéh rázu. ÚAP SK navrhují reagvat na nvé limity využití území, týkající se blasti chrany přírdy a krajiny. Například: - upřesnění vymezení CHKO Kkřínsk Máchův kraj a plánvané nvé CHKO Brdy - upřesnění vymezení stávajících a nvých malplšných chráněných území - upřesnění vymezení stávajících a nvých evrpsky významných lkalit - upřesnění vymezení přírdních parků - upřesnění vymezení mezinárdně chráněných mkřadů - začlenění nvéh pdkladu AOPK - dálkvě migračních kridrů, které mají šířku 500m. Při vymezvání kridrů důsledně uplatňvat prstupnst krajiny jak pdmínku tvrby a schvalvání ÚP. 19

20 7. Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a asanačních území nadmístníh významu, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit V rámci aktualizace ZÚR SK dle mžnstí, aktuálních údajů území (ÚAP SK) d příslušných pskytvatelů údajů a ÚP bude prvěřen upřesnění jedntlivých kridrů: Silniční dprava Prpjení D1 se silnicí I/2 s bchvatem silnice II/107 mim Tehv - řešen v ZÚR SK včetně bchvatu bce. Kridr silnice I/3: Benešv, rzšíření; reknstrukce úseku Miršvice Benešv: - nutnst prvěřit dplnění dvu MÚK u Benešva v textu ZÚR SK. Kridr silnice I/12: stavba MÚK Chtuň vč. přelžky silnice III. třídy - nutn prvěřit ptřebu realizace dvu MÚK. Kridr silnice I/12: stavba MÚK Velim, napjení silnice III/ nutn prvěřit ptřebu realizace MÚK. Kridr silnice I/12: rzšíření Český Brd Klín: - nvý záměr sledvaný ŘSD vhdný k zařazení d VPS. Kridr silnice I/16: úsek R10 (MÚK Ksmnsy) Židněves: - prvěřit nvé napjení přelžky silnice II/280 na MÚK Židněves. Kridr silnice I/16: bchvat Sukrad: - prvěřit dplnění plánvané MÚK Martinvice v rámci aktualizace ZÚR SK. Kridr silnice I/27: výchdní bchvat Jesenice: - prvěřit dplnění plánvané MÚK v rámci aktualizace ZÚR SK. Kridr silnice I/38: přelžka Malín Čáslav: - prvěřit pr zařazení d ZÚR SK. Dstavba MÚK Ksmnsy na křížení R10 a I/16: - nvý záměr vhdný k zařazení d VPS. Kridr silnice II/101 a II/240: úsek Tuchměřice (R7) Tursk, vč. napjení d MÚK Středkluky: - prvěřit vymezení kridru v rámci aktualizace ZÚR SK. Přelžka silnice II/101: mezi bcemi Rudná a Ptice - nutné prvěřit tent záměr. 20

21 Silnice II/108: bchvat Kstelce nad Černými Lesy - již řešen v ZÚR SK, prvěření v rámci aktualizace ZÚR SK. Kridry silnice II/116: úprava úseku Rvina Mřina, Mřinka bchvat, II/116: Kuchař bchvat, II/116: Chýnice bchvat, II/116: úsek Chýnice Zbuzany, přelžka. - prvěřit s využitím existující studie Suburbanizace (07/2010) vymezení dle ÚAP SK. Přelžka silnice II/116: alternativní trasa pr silnici II/115 v údlí Berunky - řešen v ZÚR SK stav. Kridry silnic II/117: Záluží - jižní bchvat a II/114, II/117: přelžka Tlustice. - na pdkladě existující studie silnic II. třídy v prstru Hřvice a Tlustice prvěřit vymezení dle ÚAP SK Kridr silnice II/280: bchvat Března, mimúrvňvé křížení železniční trati a napjení II/280 na I/16; úprava trasy Březn Čížvky: - prvěřit vymezení dle ÚAP SK - na pdkladě existující studie, MÚK na I/16 bude realizvána tak, aby byl mžné napjit stávající síť. Tedy vstřícně d stávající křižvatky dnešní I/16 a mimúrvňvéh křížení železniční trati. Následná přelžka silnice II/280 pak musí být navržena (upraven její vedení) tak, aby přím vedla z navrhvané MÚK. Dprvdná kmunikace silnice II/604: úsek Líšnice Řitka a Kytín Vznice - prvěření musí prběhnut v pdrbnější dkumentaci ÚP, příp. jiné. Pžadavek jde nad rámec bsahu i měřítka zpracvání ZÚR SK, v nichž se řeší puze vybrané silnice II. třídy. Pžadavek je řešitelný v jedntlivých ÚP s využitím stanvisek DO. Přelžka silnice II/610 Brandýs nad Labem SOKP: - nvý záměr vhdný k zařazení d VPS; zvážit uplatnění návrhu s využitím studie Suburbanizace Přelžka silnice II/610 Brandýs nad Labem SOKP. Kmunikace prpjující SOKP, MÚK Lipany a silnici II/335 za Mnichvicemi tzv. Slná stezka - nutné prvěřit dle studie dbru dpravy KÚSK Realizace MÚK Beranka: napjení na Klánvicku spjku plánván v návaznsti na SOKP - prvěření musí prběhnut v pdrbnější dkumentaci ÚP, příp. jiné. Pžadavek jde nad rámec bsahu i měřítka zpracvání ZÚR SK, v nichž se řeší puze vybrané silnice II. třídy. Pžadavek je řešitelný v jedntlivých ÚP s využitím stanvisek DO. Prpjení Sulice - Mdletice - v kategrii silnice II. třídy: - nvý záměr vhdný k zařazení d VPS. Prvěřit návrh rzvjvých území bez mžnsti bsluhy klejvu dpravu, navrhvat segregvané kridry pr autbusvu dpravu. 21

22 Železniční dprava Prvěřit a následně zapracvat d aktualizace ZÚR SK kridry vyskrychlstních tratí jak VPS, příp. vymezit jak územní rezervu. Energetika Vedení 110 kv (č. 1928) Sázava Kstelec nad Černými Lesy, vč. TR110kV Sázava a TR110kV Kstelec n.č.lesy: - prvěřit vymezení. Vedení 110 kv Třebradice Kbely - prvěřit vymezení. Přelžka vedení 110 kv Veltrusy - prvěřit vymezení. Vedení 110 kv Chdv Uhříněves: - prvěřit vymezení. Vedení VVN 110 kv (Příbram - Dbříš) a TR 110/22kV Dbříš: - prvěřit vymezení. TR 110 kv Tachlvice: - prvěřit nvý záměr. TR 110 kv Dbrvice: - prvěřit nvý záměr. TR 110 kv Mníšek pd Brdy: - prvěřit nvý záměr. TR 110 kv Šestajvice: - prvěřit nvý záměr. Zdvjení vedení 400 kv TR Hradec - TR Řepryje - TR Čechy Střed - TR Týnec nad Labem - TR Krasíkv - vymezit kridr v území Zdvjení vedení 400 kv TR Hradec - TR Mírvka: - vymezit kridr v území Vedení 110 kv Brtice - navržená TR Dbříš (VPS E20): - prvěřit nvý záměr. Vedení 110 kv Zbuzany - nvě navržená TR Tachlvice: - prvěřit nvý záměr. 22

23 Vedení 110 kv z TR Rakvník na Břežany a dále za hranicemi kraje směr Kralvice: - prvěřit nvý záměr. Vedení 110 kv TR Sedlčany - navržená TR Vtice (ÚR E502): - prvěřit nvý záměr. Vedení 110 kv TR Římvice - navržená TR Vtice (ÚR E502): - prvěřit nvý záměr. VTL plynvd Veltrusy Obříství: - prvěřit stávající kridr. VTL prpjení Kladn (cca 300 m): - prvěřit nvý záměr. VTL RS Ostředek: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Chťánky: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Pavlv: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Čáslav: - prvěřit nvý záměr. VTL RS Příčany: - prvěřit nvý záměr. Prduktvd Letiště Čáslav - Heřmanův Městec: - prvěřit vymezení stávajícíh kridru. Vdvd Nvá Ves Spmyšl Býkev, vč. čerpací stanice Spmyšl: - prvěřit vymezení stávajícíh kridru. Vdárenská sustava Zbečn Rztky: - prvěřit vymezení stávajícíh kridru. Územní systém eklgické stability V rámci aktualizace ZÚR SK bude nutné dplnit chybějící či nevyhvující sučásti ÚSES s využitím Studie ÚSES Středčeskéh kraje a Aktualizace nadreginálníh ÚSES (AOPK). V rámci aktualizace ZÚR SK bude nutné prvést a s příslušnými dtčenými rgány prjednat revizi ÚSES s důslednu krdinací vymezení bicenter a bikridrů na nadreginální i reginální úrvni. 23

24 Vdní režim území Na základě rzbru udržitelnéh rzvje území Středčeskéh kraje prmítnut v aktualizaci ZÚR SK preventivní prtipvdňvá patření reginálníh rzsahu (např. území určená k rzlivům pvdní). Prvěřit případné změny v Generelu území chráněných pr akumulaci pvrchvých vd a základních zásad využití těcht území v suvislsti s čl. 167 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č Stanvení pžadavků na krdinaci územně plánvací činnsti bcí a na řešení v územně plánvacích dkumentacích bcí ZÚR SK stanvují pr jedntlivé bce na území kraje pžadavky na krdinaci územně plánvací činnsti. Tyt pžadavky je nutné zapracvat a upřesnit d nvých územních plánů, ale také d platných územních plánů (ve vazbě na bd 7. tét kapitly). Obce tímt získají přehled rzsahu půsbení nadmístních vlivů na územní uspřádání a rzvj bce. ZÚR SK uvádějí výčet bcí, v jejichž území ZÚR SK vymezují plchy a kridry VPS (dprava, technická infrastruktura, prtipvdňvá chrana) a VPO (ÚSES). Pr rzvj území kraje je důležité respektvání těcht plch a kridrů. V rámci aktualizace ZÚR SK bude tat kapitla upravena v suladu s úpravami statních kapitl návrhu aktualizace ZÚR SK. Pžadavky, které mají dluhdbu platnst a není ptřeba je měnit neb dplňvat, nebudu předmětem aktualizace. H. Vyhdncení návaznsti jevů na hranicích susedních krajů V rámci aktualizace ZÚR SK budu též řešeny nesulady v návaznsti celstátně významných jevů ZÚR na hranicích mezi jedntlivými kraji. Tyt jevy jsu rzděleny d čtyř témat: blasti a sy, dpravní infrastruktura, technická infrastruktura a ÚSES. ZÚR susedních krajů byly prvěřeny z hlediska návaznsti a suladu celstátně významných jevů na územích krajů a území SK a byl zjištěn následující: 1. Středčeský kraj Hlavní měst Praha Dpravní infrastruktura - Části kridru silničníh kruhu klem Prahy SOKP byly v ZÚR SK zrušeny rzhdnutím NSS. Navržené kridry SOKP v aktualizvaných ZÚR hl. m. Prahy tak zůstávají bez návaznsti. - Záměr je zapracván d 2. aktualizace ZÚR SK. - Kridry VR1 (značení dle ZÚR hl. m. Prahy) směřující severním a výchdním směrem jsu na území Prahy vymezeny jak územní rezervy, v části Středčeskéh kraje jsu vymezeny jak návrhy. - Záměr bude prvěřen v rámci aktualizace ZÚR SK. 24

25 - Kridr územní rezervy pr železniční trať Praha Lvsice, je v ZÚR hl. města Prahy uveden jak územní rezerva, v ZÚR SK jak VPS. - Záměr bude prvěřen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Plchy pr rzvj Letiště Václava Havla Praha L1 byly v ZÚR SK zrušeny rzhdnutím NSS. Navržená letištní plcha v aktualizvané ZÚR hl. m. Prahy tak zůstává bez návaznsti. - Záměr je zapracván d 2. aktualizace ZÚR SK. - Železniční kridr navržený v ZÚR hl. m. Prahy pdél stávající železniční trati na Klín (pr mdernizaci traťvéh úseku Běchvice - Úvaly) není v ZÚR SK vymezen. - Záměr bude prvěřen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Železniční kridr C-E551 není v aktualizvaných ZÚR hl. m. Prahy vymezen. V ZÚR SK byla rzhdnutími NSS zrušena jeh část přiléhající k Praze (až p měst Bystřice). - Záměr bude prjednán v průběhu jednání suvisejících s 2. aktualizací ZÚR. Úsek kridru Praha Strančice řeší 2. aktualizace ZÚR SK. Předmětem aktualizace ZÚR SK bude úsek Strančice Bystřice. ÚSES - RBK 1146 a RBK 34 nenavazují. 2. Středčeský kraj Králvehradecký kraj Oblasti a sy - Krajská rzvjvá sa OSk4 nepkračuje v Králvéhradeckém kraji. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Krajská specifická blast SOBk5 navazuje na celstátní rzvjvu blast OB4, cž může signalizvat rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. ÚSES - RBK 691 není dtažen k RBC Křižánek. - RBK 695/2 není ve Středčeském kraji řešen. - NRBK 68 na hranici krajů nenavazuje. 25

26 - RBK 1228 není dtažen k RBC Ržďalvice - RBK 1269 na hranici zcela nenavazuje 3. Středčeský kraj Pardubický kraj ÚSES - RBC Mkřiny u Týnce není ve Středčeském kraji zcela dtažen ke hranici kraje. 4. Středčeský kraj Jihčeský kraj Dpravní infrastruktura - Kridry R4 mírně nenavazují. ÚSES - RBK 303 není ve Středčeském kraji řešen. 5. Středčeský kraj Plzeňský kraj Oblasti a sy - Krajské rzvjvé sy OR1 (Plzeňský kraj) a NOS3 (Ústecký kraj) nejsu ve Středčeském kraji prpjeny, cž může signalizvat rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. ÚSES - RBK 262 ve Středčeském kraji nepkračuje. - Vymezení RBK 1172, 1174 a 6003 mezi kraji není krdinván. - RBK 2007 ve Středčeském kraji. - RBK 1155 mezi kraji zcela nenavazuje. 26

27 - Vymezení RBK 1091 mezi kraji nenavazuje. 6. Středčeský kraj Ústecký kraj Oblasti a sy - Krajské rzvjvé sy OR1 (Plzeňský kraj) a NOS3 (Ústecký kraj) nejsu ve Středčeském kraji prpjeny, cž může signalizvat rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. - Výrazně různá šíře OS2 na bu stranách hranice ukazuje na mžný rzdílný přístup řešitelů k vymezení tht jevu. - Sučasná legislativa umžňuje nejedntný přístup řešitelů ve vymezvání jedntlivých jevů ze ZÚR SK. Nesulad bude psuzen v rámci aktualizace ZÚR SK. Dpravní infrastruktura - Kridry VR1 na sebe mírně nenavazují. Ve Středčeském kraji jde návrh, zatímc v Ústeckém kraji územní rezervu. Technická infrastruktura - Varianta kridru E10 vymezená v Ústeckém kraji (směr Zbrašín Rčv) není zahrnuta d ZÚR SK. Kridry E10 jsu v Ústeckém kraji vedeny jak územní rezerva, v ZÚR SK jde návrhvé kridry. - Investr nepžadval zařazení pkračvání varianty kridru E10 (směr Zbrašín Rčv) na území SK. Nebude řešen v rámci aktualizace ZÚR SK. ÚSES - Úseky NRBK 53 nejsu pdél krajské hranice ve Středčeském kraji vymezeny. - RBK 1117 mezi kraji nenavazuje. - RBK 625 není pdél hranice vymezen ani v jednm z krajů. 27

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY ÚPO Neumětely - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více