Územní plán Bukovany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Bukovany"

Transkript

1 Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: Řešené katastrální území: Bukvany Obec s rzšířenu půsbnstí: Příbram Přizvatel dkumentace Městský úřad Příbram, Odbr kncepce a rzvje města Kntaktní adresa: Tyršva 108, Příbram Zpracvatel dkumentace Akad. arch. Václav Šmlík a klektiv Chmelvá 15, Plzeň, IČO: Splupráce Rzvjvá inženýrská splečnst, s.r.., Jugslávská 20, Plzeň Ge Visin s.r.., Chdvická 472/4, Praha 9

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVANY Zadání Územníh plánu schválil: Zastupitelstv bce Bukvany Datum schválení Zadání ÚP: Čísl usnesení ZO: 21/2011 Územní plán Bukvany vydal: Zastupitelstv bce Bukvany Čísl usnesení ZO: Čísl jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnsti: Přizvatel: Městský úřad Příbram Odbr kncepce a rzvje města Tyršva Příbram Pdpis: Razítk: 2

3 Obec Bukvany Zastupitelstv bce Bukvany příslušné pdle ustanvení 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů, za pužití ustanvení 43 dst. 4 stavebníh zákna, 171 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, 13 a přílhy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., územně analytických pdkladech, územně plánvací dkumentaci a způsbu evidence územně plánvací činnsti, ve znění pzdějších předpisů, vydává frmu patření becné pvahy 3

4 Obsah Vymezení řešenéh území... 6 A. Vymezení zastavěnéh území... 7 B. Základní kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 7 B.1 Hlavní cíle rzvje území... 7 B.2 Ochrana a rzvj hdnt území... 7 C. Urbanistická kncepce, včetně vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a sytému sídelní zeleně 10 C.1 Urbanistická kncepce C.2 Vymezení zastavitelných plch C.3 Plchy změn C.4 Systém sídelní zeleně D. Kncepce veřejné infrastruktury D.1 Dpravní infrastruktura D.2 Technická infrastruktura D.3 Občanské vybavení D.4 Veřejná prstranství E. Kncepce uspřádání krajiny E.1 Kncepce uspřádání krajiny E.2 Vymezení plchy změn ve využití krajiny E.3 Územní systém eklgické stability E.4 Prstupnst krajiny E.5 Prtierzní patření E.6 Ochrana před pvdněmi a bnva přirzenéh vdníh režimu krajiny E.7 Další patření k bnvě a zvyšvání stability a bidiverzity krajiny E.8 Kncepce rekreačníh využívání krajiny F. Pdmínky pr využití plch s rzdílným způsbem využití Plchy s rzdílným způsbem využití G. Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit Plchy a kridry s mžnstí vyvlastnění

5 Veřejně prspěšné stavby VPS Veřejně prspěšná patření VPO H. Vymezení veřejně prspěšných staveb a veřejných prstranství, pr které lze uplatnit předkupní práv 32 I. Stanvení kmpenzačních patření pdle 50 dst. 6 stavebníh zákna J. Vymezení plch a kridrů územních rezerv a stanvení mžnéh buducíh využití, včetně pdmínek pr jeh prvěření K. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn dhdu parcelaci L. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn zpracváním územní studie, stanvení pdmínek pr její přízení a přiměřené lhůty pr vlžení dat tét studii M. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn vydáním regulačníh plánu N. Stanvení přadí změn v území (etapizace) O. Vymezení architektnicky neb urbanisticky významných staveb, pr které může vypracvávat architektnicku část prjektvé dkumentace jen autrizvaný architekt P. Údaje pčtu listů územníh plánu a pčtu výkresů k němu připjené grafické části Q. Seznam pužitých zkratek

6 Vymezení řešenéh území Řešené území je vymezen hranicí správníh území bce Bukvany (ZÚJ/kód bce ) celkvé rzlze 316 ha. Řešené území tvří 1 katastrální území Bukvany (552402), ve kterém se nachází jediné sídl Bukvany. Trvale zde žije 88 byvatel (k ). 6

7 A. Vymezení zastavěnéh území Zastavěné území bce Bukvany je vymezené stavebním záknem a má celkvu rzlhu cca 28,1 ha tj. 8,9% rzlhy řešenéh území. Celkvá výměra katastrálníh území činí 315,7335 ha. Hranice zastavěnéh území je znázrněna v grafické části územníh plánu ve výkrese Základní členění území, na Hlavním výkrese, v krdinačním výkrese a pr ilustraci i v dalších výkresech. Zastavitelné území je znázrněn na Hlavním výkrese. Zastavěné území byl vymezen a t v rzsahu zakresleném na výkresech grafické části ÚP. B. Základní kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt B.1 Hlavní cíle rzvje území ÚP stanvuje tyt hlavní cíle rzvje řešenéh území: stabilizvat sídl v území - v lgice a měřítku venkvskéh sídlení; kncepčně lkalizvat funkční plchy v lgických návaznstech umžnit rzvj plch pr bydlení (pdpra stabilizace byvatelstva v území); minimalizvat negativní zásahy d krajiny; pdpřit eklgicku stabilitu krajiny chránit vlnu krajinu, respektvat přírdní a kulturní hdnty území; rzvíjet pěší a cyklisticku dpravu v území (priritně frmu cyklstezek a účelvých kmunikací) s cílem prpjit řešené území s klními sídly a psílit tak mžnsti rekreačníh využívání krajiny; B.2 Ochrana a rzvj hdnt území Návrh ÚP zachvává všechny hdnty území, jak urbanistické a architektnické tak přírdní. B.2.1 Kulturní hdnty území ÚP vytváří pdmínky pr chranu a rzvj následujících kulturních hdnt v území. Architektnicky hdntné bjekty: Zámek v Bukvanech (č.39278/2-2400) Hdnta tét stavby spčívá v bjemvém řešení, knstrukčním a materiálvém prvedení a sazení d veřejnéh prstru. 7

8 Způsb chrany: při veškerých stavebních úpravách zachvat hmtvé řešení stavby, její celkvý charakter respektvat architektnické řešení (ve smyslu pužitéh tvarslví) chránit tut hdntu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter stavby a jejíh klí, aby nemhl navrhvanými úpravami djít k narušení dchvaných histrických, urbanistických a architektnických hdnt danéh místa. nedílnu sučástí tét hdnty je zeleň v zámecké zahradě Kaple svatéh Jsefa Hdnta tét drbné sakrální stavby spčívá urbanistickém kntextu její lkalizace v území, ve spluvytváření kulturní krajiny a v bjemvém řešení stavby samtné. Způsb chrany. respektvat umístění stavby ve vlné krajině, při veškerých stavebních úpravách zachvat hmtvé řešení stavby, respektvat architektnické řešení (ve smyslu pužitéh tvarslví) chránit tut hdntu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter stavby a jejíh klí, aby nemhl navrhvanými úpravami djít k narušení dchvaných histrických, urbanistických a architektnických hdnt danéh místa nedílnu sučástí tét hdnty je zeleň v těsné blízksti stavby. Křížek u silnice na Chraštičky Hdnta tét drbné stavby spčívá v architektnickém a histrickém kntextu a umístěním v krajině. Způsb chrany: respektvat umístění stavby ve vlné krajině, při veškerých stavebních úpravách zachvat hmtvé řešení stavby, respektvat architektnické řešení (ve smyslu pužitéh tvarslví) Trz kříže na návsi v Bukvanech Hdnta tét drbné stavby spčívá v architektnickém a histrickém kntextu a umístěním v krajině. Způsb chrany: respektvat umístění stavby ve vlné krajině, při veškerých stavebních úpravách zachvat hmtvé řešení stavby, respektvat architektnické řešení (ve smyslu pužitéh tvarslví) 8

9 Kamenný kříž v Sedlečku Hdnta tét drbné stavby spčívá v architektnickém a histrickém kntextu a umístěním v krajině. Způsb chrany: respektvat umístění stavby ve vlné krajině, při veškerých stavebních úpravách zachvat hmtvé řešení stavby, respektvat architektnické řešení (ve smyslu pužitéh tvarslví) Bží muka nad Sedlečkem Hdnta tét drbné stavby spčívá urbanistickém kntextu její lkalizace v území, ve spluvytváření kulturní krajiny a v bjemvém řešení stavby samtné. Způsb chrany. respektvat umístění stavby ve vlné krajině, při veškerých stavebních úpravách zachvat hmtvé řešení stavby, respektvat architektnické řešení (ve smyslu pužitéh tvarslví) chránit tut hdntu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter stavby a jejíh klí, aby nemhl navrhvanými úpravami djít k narušení dchvaných histrických, urbanistických a architektnických hdnt danéh místa nedílnu sučástí tét hdnty je zeleň v těsné blízksti stavby. B.2.2 Přírdní hdnty území Obec Bukvany má vymezeny prvky ÚSES v suladu s generelem ÚSES. Lkální ÚSES pr k. ú. Drsník, Smltely, Bukvany a Svjšice, zaprac. MM Knsult říjen 1995) a s prjektantem ÚSESrevize vymezení skladebných částí (zaprac. GEO Visin Plzeň, červen 2007 v rámci Dplňkvých eklgických průzkumů ke stavbě R4- Milín Lety). ÚP vytváří pdmínky pr chranu a rzvj následujících přírdních hdnt území. Významné bitpy: Pastvina u Bukvan (VKP) Lkalita se vyznačuje dchvanu různrdstí travin-bylinných prstů s dminantním smělkem jehlancvitým. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rstlin - vstavač kukačka a vemeník dvulistý. V síti ÚSES jak sučást LBC, sučást LBK a IP střídavě vlhlá bezklencvá luka Daří se zde ppulaci prstence májvéh (Dactylrtiza majalis) a výskytu je se zde svízel severní a další druhy zachvalejších luk. Žijí zde živčichvé uvedení v Nálezvé databázi chrany přírdy (NDOP), schválené AOPK ČR. Jedná se především plazy a bjživelníky jak jsu zmije becná, 9

10 slepýš křehký, užvka bjkvá, ještěrka becná, užvka hnědá či z bjživelníků člek becný, skkan štíhlí, rpucha becná a další. Způsb chrany výše uvedených významných bitpů: při veškerých zásazích d ppsaných hdnt je nutné zachvat dsavadní charakter krajinné scény či ráz místa, zachvat a prhlubit přirzený charakter zdejších splečenstev, resp. pdprvat vývj prstů přirzené skladby a věkvé struktury se spntánní bnvu a s přírdě blízkými malplšnými pdrstními způsby hspdaření, ve svazích zachvat charakter zarůstajících stepních lad, zachvat neb bnvit přírdě blízké extenzivní lukařské či pastevní hspdaření, v pdmáčených blastech zachvat či prhlubit přirzený charakter druhvě pestrých splečenstev luhů, mkřadů a mkrých luk Ochrana lžisek nerstných survin: V řešeném území se nenacházejí. C. Urbanistická kncepce, včetně vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a sytému sídelní zeleně C.1 Urbanistická kncepce ÚP stanvuje následující základní principy urbanistické kncepce: rzvíjet sídl: priritně dplněním pzemků s mžnstí stavět v místech nevyužitých v rámci zastavěnéh území, vymezváním zastavitelných plch puze v návaznsti na zastavěné území, (tzn. bez vymezvání nvých sídel či samt); v sídle rzvíjet priritně bytnu zástavbu tak, aby nebyly narušeny neb přím zastavěny hriznty; výchdní část sídla kncipvat jak prstr umžňující sustředit zde nejrůznější výrbní kapacity; respektvat stávající plchy bčanskéh vybavení jak stabilizvané a umžnit jejich dílčí rzvj; pdpřit a rzvíjet pěší a cyklistická prpjení sídel v řešeném území ve vazbě na klní sídla; respektvat výškvu hladinu sučasné zástavby ve vazbě na mrflgii terénu; zachvat stávající phledvé sy a dálkvé phledy. 10

11 dplnit chybějící zařízení technické infrastruktury. západní kraj sídla frmvat jak území pr sprtvně rekreační aktivity; pdpřit rzvj bčanskéh vybavení v bci; C.2 Vymezení zastavitelných plch V ÚP jsu plchy rzlišeny na plchy stabilizvané a plchy změn (viz legenda grafické části ÚP). Plchy změn jsu dále děleny na: zastavitelné plchy (pd kódem ZXX) a plchy přestavby (pd kódem PXX). Tyt údaje jsu přehledně znázrněny na výkresu č.1 Výkres základníh členění území. Pr každu plchu je stanven funkční využití frmu plchy s rzdílným způsbem využití, pdmínky pr využití plch a pdmínky prstrvéh uspřádání. Níže uvedené plchy jsu patřeny kódváním: např. pd kódem Z1-BV je značena plcha změny (R) s přadvým číslem (02) a typem plchy bydlení (BO). C.3 Plchy změn C.3.1 Vymezení zastavitelných plch Čísl lkality Kód funkce Navržený způsb využití Umístění/ ppis Plcha (m2) Z1 BV Bydlení individuální v rdinných dmech- vesnická Plcha severně d sídla PV Veřejné prstranství Bukvany Z2 BV Bydlení individuální v rdinných dmech- vesnická Plcha výchdně d části sídla Z3 BV Bydlení individuální v rdinných dmech- vesnická Sedlečk Plcha severně d části sídla PV Veřejné prstranství Sedlečk Z4 BV Bydlení individuální v rdinných dmech- vesnická Plcha jižně d sídla Bukvany PV Veřejné prstranství Z5 BV Bydlení individuální v rdinných dmech- vesnická Plcha jihvýchbně d sídla PV Veřejné prstranství Bukvany CELKEM C.3.2 Vymezení plch přestavby ÚP vymezuje plchy přestavby tzn. plchy v zastavěném území vymezené ke změně 11

12 stávající zástavby, k bnvě neb pětvnému využití znehdncenéh území dle definice 43 SZ: Čísl lkality Kód funkce Navržený způsb využití Umístění/ ppis Plcha (m2) P1 OS Občanské vybavení- tělvýchvná a sprtvní zařízení Plcha v západní části sídla Bukvany 3747 CELKEM 3747 C.3.3 Vymezení plch změn v nezastavěném území ÚP vymezuje tyt plchy změn v nezastavěném území (KXX-XX): Čísl lkality Kód funkce Navržený způsb využití Umístění/ ppis Plcha (m2) K1 PV Obnva pěší kmunikace na vrch Plcha výchdně d sídla Bukvany 1288 Bukvanská pastvina K2 PV Obnva kmunikace Plcha jižně d části sídla Sedlečk 3233 K3 PZ Zeleň veřejná- park Plcha výchdně d části sídla Sedlečk K4 W Nvý rybník Plcha sev.záp. d části sídla Sedlečk 3871 K5 LH Plcha lesní Plcha západně d sídla Bukvany K6 DR Rychlstní kmunikace R4 Plcha západně d sídla Bukvany K7 NSp1 Plcha rzhledny (dřevěné) Plcha výchdně d sídla Bukvany 23 CELKEM C.4 Systém sídelní zeleně ÚP vymezuje systém sídelní zeleně takt: hlavní kstru systému tvří dprvdná zeleň pdél vdních tků v zastavěném území je tvřen jednak stabilizvanými plchami veřejných prstranství a plchami zemědělskými TTP. dále tvří veřejná zeleň nedílnu sučást plch bydlení (BV), resp. veřejných prstranství, umístěných v těcht plchách; ve stabilizvaných plchách veřejných prstranství bude vyská zeleň pdle prstrvých mžnstí dplňvána; 12

13 Pr kncepci systému sídelní zeleně becně platí: plchy sídelní zeleně jsu nezastavitelné s výjimkami uvedenými v regulativech pr výše uvedené plchy dle kapitly F. textvé části výrku ÚP; plchy sídelní zeleně budu dle mžnstí vzájemně prpjvány kmunikacemi pr pěší a cyklisty s návaznstí na veřejné prstry v zastavěném území a na účelvé kmunikace v krajině; ve stabilizvaných plchách veřejných prstranství bude vyská zeleň pdle prstrvých mžnstí dplňvána; k redukci na úkr staveb by měl dcházet puze dcházet puze ve výjimečných a důvdnitelných případech pr funkce nezbytné k prvzu bce. sučástí navrhvaných plch bydlení (BO) budu veřejné prstry dimenzvány tak, aby jejich sučástí byla vzrstlá zeleň; D. Kncepce veřejné infrastruktury ÚP stanvuje následující principy kncepce veřejné infrastruktury zřizvané neb užívané ve veřejném zájmu: D.1 Dpravní infrastruktura Návrh dpravníh řešení vychází z výsledků analytické (průzkumvé) části územníh plánu a z pdkladů a pžadavků zástupců bce, rgánů a rganizací státní správy a institucí. Knkrétní návrh dpravníh řešení tyt výsledky, infrmace a pžadavky zhledňuje a v územním plánu je uplatňuje. D.1.1 Silniční dprava Při bsluze řešenéh území zůstane d buducna priritní stabilizvaná síť pzemních kmunikací III. třídy - plchy dpravní infrastruktury silniční (DS). Dpravní napjení nvých bytných rzvjvých lkalit bude řešen místními kmunikacemi třídy D (bytná zóna se smíšeným prvzem) tak, aby byla zajištěná maximální prstrvá prstupnst zastavěnéh území. Kmunikace, zpřístupňující rzvjvé lkality Z1-BV, Z2-BV, Z3-BV, Z4-BV, Z5-BV budu realizvány v předstihu před výstavbu RD na náklady stavebníků. ÚP navrhuje v suladu se ZÚR SK plchu K6-RD, určenu jak kridr nvé rychlstní silnice R4, prtínající západní cíp řešenéh území jak kridr v šíři 100 m d sy vzvky. Veškerá křížení se stávající dpravní infrastrukturu, vzniklá tímt návrhem, budu řešena úrvňvým křížením. Výškvé uspřádání navrhvané trasy musí být navržen s minimálním negativním dpadem na krajinný ráz. V plchách dpravních kridrů, kde přím nevzniknu stavby dpravní infrastruktury, zůstává v platnsti vymezená stabilizvaná plcha (půvdní funkce). V místech, kde na dpravní kridr bezprstředně navazují rzvjvé plchy, mhu být tyt plchy rzšířeny až k hranici dpravní stavby. 13

14 Není nutné dplnit nvé zastávky veřejné hrmadné dpravy. Účelvé kmunikace Na celém správním území bce je síť účelvých kmunikací, jedná se lesní a plní cesty, které umžňují přístup na zemědělské a lesní pzemky. Územní plán navrhuje bnvu lesních a plních cest, aby se prpjily lesní pzemky navzájem a s bcí. V územním plánu je navržen: K1(WD1) bnva účelvé kmunikace v plích v půvdní histrické trase západně d bce Bukvany Dprava v klidu Stávající způsb decentralizvanéh dstavvání vzidel je vzhledem k charakteru sídla v zásadě vyhvující. Navrhuje se dle ptřeby zřídit parkvací místa v rámci stávajících i navržených veřejných prstranství tak, aby byla rzmístěna pkud mžn rvnměrně a ve vazbě na místa s kumulací aktivit. Žádné větší plchy pr parkvací místa se nenavrhují. Parkvání a dstavvání vzidel je nutné řešit v rámci lkalit na pzemcích jedntlivých investrů pdle platných předpisů v závislsti na předpkládané kapacitě využití. Pr nvu výstavbu rdinných dmů budu zajištěna vždy minimálně 2 parkvací stání na pzemku jedntlivé nemvitsti, z nichž jedn by měl být v garáži. Veřejná dprava Veřejná dprava a statní silniční dprava bude nadále pužívat stávající silnici III/10250 prcházející bcí a silnici III/ Veřejná dprava nenavrhuje v rganizaci veřejné autbusvé dpravy žádné zásadní změny. Autbusvá zastávka se nachází na návsi uprstřed bce. Plchy dpravní vybavensti V bci Bukvany nejsu navrženy žádné nvé čerpací stanice phnných hmt ani jiné bjekty vybavensti. D.1.2 Železniční dprava V řešeném území se nenachází žádné dpravní trasy ani jiná zařízení železniční dpravy. D.1.3 Letecká dprava V řešeném území se nenachází žádné dpravní trasy ani jiná zařízení letecké dpravy. D.1.4 Cyklistická a pěší dprava Správním územím bce prchází Turistická trasa mdrá. Vede z Milína (vlakvé nádraží) přes Vrančvice, Těchařvice, Chraštice, Chraštičky, Bukvany a knčí 1 km výchdně d bce Bukvany na rzcestí Pdhlušice (napjením na zelenu trasu). 14

15 Na území bce je navržena nvá cykltrasa, která vede d severu správníh území na západ. Částečně pvede v jižní části p bnvené kmunikaci (K2). D.2 Technická infrastruktura D.2.1 Vdní hspdářství Zásbvání vdu, pžární chrana Obec nemá vybudván vdvdní rzvdu vdy pr veřejnu ptřebu v bci a ani d buducna s tut mžnstí nepčítá. ÚP respektuje stávající způsb zásbvání pitnu vdu spčívající ve využívání dmvních a becních studní v sídle. PRVKPK předpkládá individuální zásbvání pitnu vdu i p r Jak zdrj pžární vdy za ztížených pdmínek zde služí rybníky v zastavěném území Bukvan. Čištění dpadních vd Kncepce systému likvidace dpadních vd v řešeném území vychází z Plánu rzvje vdvdů a kanalizací Středčeskéh kraje. Cílem je vybudvání funkčníh a bezpečnéh dvádění a následnéh zneškdňvání dpadních vd a dsažení suladu s platnými právními nrmami. Obec Bukvany nemá v sučasnsti vybudvaný systém kanalizace pr veřejnu ptřebu. Odpadní vdy jsu zachycvány v bezdtkých jímkách, dkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pzemky. U nvé vybudvaných bjektů se dle plánu rzvje vdvdů a kanalizací Středčeskéh kraje (PRVKSčK) předpkládá, že splaškvé vdy budu likvidvány individuálně v dmvních čistírnách neb v jímkách na vyvážení. Odvádění dešťvých vd Dešťvé vdy jsu dváděny systémem příkpů, struh a prpustků d místní vdteče Při realizaci nvých staveb, úpravách staveb stávajících neb změně využití staveb v řešeném území je nutné zajistit vsakvání neb zadržvání pvrchvých vd vzniklých dpadem atmsférických srážek na tyt stavby na pzemku stavby v suladu s vdním záknem, ve znění pzdějších předpisů. D.2.2 Energetika Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání řešenéh území elektricku energií vychází ze sučasné knfigurace sítě VN (110/22kV) vedené d výchdu a rzmístění 2 trafstanic 22/0,4 kv. Buducí ptřeby elektrické energie budu případně řešeny výměnu transfrmátrů pr zvýšení kapacity při převdu VN/NN. Napjení navržených lkalit bude řešen bez ptřeby změny celé kncepce prdlužením stávajících 15

16 rzvdů a t zejména pdzemním kabelvým vedením. Rzvj zásbvání elektricku energií se bude dvíjet pstupně s realizací jedntlivých navržených plch. Vlastní napájení bude realizván ze stávající distribuční sítě VN 22kV, a t buď z distribučních transfrmačních stanic (DTS) neb přím z vedení 22 kv VN vybudváním vlastní trafstanice (TS). Zásbvání zemním plynem a teplem V bci vedená STL distribuční sít a její zbudvání není plánván. Řešeným územím nevede trasa VTL plynvdu. V řešeném území budu pr individuální zásbvání bjektů teplem upřednstňvány alternativní (eklgické) zdrje vytápění s minimálním dpadem na živtní prstředí. Obnvitelné zdrje energie V řešeném území se nenachází žádné zařízení pr výrbu energie z bnvitelných zdrjů. ÚP nevymezuje plchy pr ftvltaicku ani větrnu elektrárny. D.2.3 Datvé a kmunikační sítě D centra bce vede kabeláž telekmunikační splečnsti Telefnica O2 Czech republik a.s. Správním územím vedu dvě přímčaré linie radirelévých tras. Jsu zakresleny v územně plánvací dkumentaci v mapě č.5 - Krdinační výkres. V bci je dstupný internet. Další telekmunikační mžnsti nabízí dynamicky se rzvíjející trh bezdrátvých sítí mbilních perátrů a síť internetu. Televizní a rzhlasvý signál veřejně právních stanic je přijímán v dstatečné kvalitě ze stávajících vysílačů umístěných mim řešené území. Další mžnsti nabízí síť internetu a satelitní příjem. D.2.4 Nakládání s dpady Územní plán nenavrhuje žádné změny v sučasné kncepci likvidace dpadů. Je nezbytné zabezpečit ukládání dpadů v suladu se záknem č.185/2001 sb. dpadech a s vyhlášku MŽP ČR č.383/2001 sb., pdrbnstech nakládání s dpady. Se závadnými látkami bude nutn zacházet v suladu s ustanvením 39 zákna Č.254/2001 Sb., vdách. Odpadvé hspdářství bce je zajišťván ddavatelsky. Obec zajišťuje sběr tříděnéh dpadu. Třídění nebezpečných slžek kmunálníh dpadu je řešen neperidickým systémem mbilních svzů na vybrané druhy dpadu. D.3 Občanské vybavení Kncepce uspřádání bčanskéh vybavení je dána ptvrzením stávajících plch služících tét funkci, tzn. jejich zahrnutí d ÚP jak plchy bčanskéh vybavení (OS) ve stabilizvaných částech území a plchu smíšenéh nezastavěnéh území (NSp1) v nezastavěném území. 16

17 ÚP vymezuje plchu P13-OD pr ptřeby sprtviště a dále plchu K7-NSp1 služící pr plchu dřevěné rzhledny. D.4 Veřejná prstranství ÚP respektuje všechna stávající funkční veřejná prstranství. ÚP dále umžňuje umístění veřejných prstranství v rámci plch s rzdílným způsbem využití pdle regulativů stanvených v kap. F. textvé části výrku ÚP. E. Kncepce uspřádání krajiny Cílem kncepce uspřádání neurbanizvané krajiny je vymezení plch pr zemědělské, lesnické a jiné hspdářské využití krajiny, včetně stanvení některých mezujících pdmínek pr takvé využití. Cílem je dále chrana stávajících eklgických a krajinářských hdnt území, včetně funkčních částí systému ÚSES a vytvření dpvídajících pdmínek pr dplnění a zalžení dstatečnéh pdílu nvých prvků "envirmentální infrastruktury" s bilgicku, ale i prtierzní či krajintvrnu funkcí. ÚP stanvuje tyt základní principy kncepce uspřádání krajiny: v nezastavěném území respektvat krajinný ráz a přirzený krajinný braz sídla; respektvat přírdní hdnty viz kapitla B.2.2 textvé části výrku zachvat suvisle přístupné krajinné celky, umžňující prstupnst a rekreační využití při udržení reprdukční schpnsti, zamezit fragmentaci krajiny; realizvat prvky dané Plánem splečných zařízení kmplexní pzemkvé úpravy a prvky ÚSES pr průběžnu stabilizaci zemědělsky využívané krajiny; pdprvat péči funkční prvky ÚSES a zajistit péči zanedbané (částečně funkční) prvky ÚSES (stabilizace vdníh režimu, ksení luk, apd.) a významné krajinné prvky, v lesních bicentrech pdprvat pstupné přibližvání k přirzené druhvé skladbě; zachvat stávající dminanty sliterní a rzptýlené zeleně a pdpřit výsadbu linivé zeleně ve vlné krajině; zabránit negativním důsledkům intenzivníh bhspdařvání zemědělské půdy. E.1 Kncepce uspřádání krajiny E.2 Vymezení plchy změn ve využití krajiny Stávající plchy ZPF budu zachvány a chráněny pr zemědělské využití s výjimku plch určených k zastavění uvedených v kap. C3. textvé části ÚP a plch systému sídelní zeleně dle kap. C4. a 17

18 prvků ÚSES dle kap. E3. Stávající vdní plchy, tky, zdrje a jejich chranná pásma jsu chráněny pr plnění bilgických a vdhspdářských funkcí v krajině. Dále je třeba respektvat vlný pruh v minimální šíři 8 m alespň na jednm břehu pdél vdních tků pr jejich správu a údržbu. E.3 Územní systém eklgické stability V rámci tvrby krajinnéh prstředí je ÚP zaměřen především na vymezení územníh systému eklgické stability. ÚP překryvným způsbem vymezuje v řešeném území prvky ÚSES dle pskytnutéh pdkladu. Vymezení skladebných částí ÚSES je ve veřejném zájmu. Chybějící, tzn. nefunkční skladebné části ÚSES na lkální hierarchické úrvni zahrnuje ÚP v suladu s platnými právními předpisy d veřejně prspěšných patření se všemi záknnými dpady d vlastnických vztahů. Přípustnst využití z hlediska vlivnění funkčnsti ÚSES je nutné psuzvat ve splupráci s příslušným rgánem chrany přírdy. Pr všechny skladebné části ÚSES (bicentra, bikridry, interakční prvky) platí tyt pdmínky: Přípustné využití: využití služící k zajištění, psílení či zachvání funkčnsti ÚSES; vedení linivých staveb a umístění jejich drbných technických bjektů neb menších ČOV v bikridrech. Pdmíněně přípustné využití: stavby pr vdní hspdářství za předpkladu minimalizace jejich negativníh vlivu na funkčnst ÚSES; stavby dpravní infrastruktury za předpkladu minimalizace jejich plšnéh a prstrvéh střetu s plchami ÚSES a negativníh vlivu na funkčnst ÚSES; stavby a zařízení technické infrastruktury za předpkladu minimalizace jejich plšnéh a prstrvéh střetu s plchami ÚSES a negativníh vlivu na funkčnst ÚSES; zahrady, veřejná zeleň a veřejná prstranství za předpkladu, že ÚSES prchází zastavěným územím. Nepřípustné využití: jakékliv využití, které mezuje či znemžňuje funkčnst prvků ÚSES; skladebné části ÚSES jsu až na výjimky uvedené v pdmínkách využití v kap. F. textvé části výrku nezastavitelným územím. E.3.1 Nadreginální a reginální úrveň ÚSES Územím neprchází žádný nadreginální ani reginální bikridr či bicentrum. ÚP respektuje nadřízenu dkumentaci ZÚR SK. 18

19 E.3.2 Lkální úrveň ÚSES Lkální bicentra (LBC) a bikridry (LBK) jsu navrženy v návaznsti na klní katastrální území. Označení Charakteristika Název Plcha/délka Kód VPO LBC PB064 funkční Pteč 3,4 ha VPO WU4 LBC PB065 funkční V sádkách 5,4 ha VPO WU5 LBC PB069 funkční Dubek 0,0831 ha VPO WU6 LBC PB067 funkční Bukvany 1,3945 ha VPO WU7 LBC PB067 nefunkční Bukvany 1,5 ha VPO WU8 LBK PB063-PB064 funkční - 13,81 ha VPO WU9 LBK PB067-PB066 funkční - 0,065 ha VPO WU10 LBK PB065-PB066 funkční - 0,35 ha VPO WU11 LBK PB067 funkční - 4,69 ha VPO WU12 LBK PB067 nefunkční - 0,0156 ha VPO WU13 LBK PB064-PB065 nefunkční - 0,87 ha VPO WU14 LBK PB071-PB067 funkční - 0,73 ha VPO WU15 LBK PB071-PB067 nefunkční - 3,67 ha VPO WU16 Výše uvedené prvky jsu suhrnně graficky znázrněny na výkresu č.02 Hlavní výkres a částečně na výkresu č.04 Výkres VPS, VPO. E.3.3 Interakční prvky Za účelem zvýšení ekstabilizační účinnsti v narušené krajině jsu nvě navrženy interakční prvky značené IP. Přehled vymezených interakčních prvků je uveden v následující tabulce: Označení IP K01 IP K02 IP K03 Plcha (ha) 2,14 ha 0,41 ha 0,2957 ha 19

20 A.1 Prstupnst krajiny Pr psilvání vazeb a zkvalitnění prstrvé prstupnsti krajiny jsu navrženy úpravy stávajících cest v rámci plch dpravní infrastruktury - účelvé, plch zemědělských-ttp a plch zemědělských-zpf. ÚP stabilizuje stávající účelvé kmunikace v nezastavěném území. Pr psilvání vazeb a zkvalitnění prstrvé prstupnsti zastavěnéh území i krajiny je navržena cesty pr pěší a cyklisty (cyklstezky) a viz kap. D1.2, v rámci plch dpravní infrastruktury - účelvé. Navržené účelvé kmunikace bnvují některé, v minulsti vlivem intenzivníh hspdaření v krajině zaniklé cesty. Dimenzvány budu priritně pr splečné užívání pr ptřeby bhspdařvání ZPF, pěšími i cyklisty. A.2 Prtierzní patření ÚP nenavrhuje technická prtierzní patření. Vzhledem k charakteru řešenéh území jsu dstačující agrtechnická patření a bnva krajinné zeleně v rámci pzemkvých úprav. Pr zajištění chrany území ÚP stanvuje tyt pdmínky: vysazvat přirzenu vegetaci pdél kmunikací, cest a v údlnicích vdních tků realizvat prvky ÚSES jak sučást revitalizace krajinných prvků, zejména v rámci zastavěných území a v návaznsti na něj se stabilizační prtierzní funkcí (výsadba dprvdné vegetace, údržba nezpevněných plch, zamezení další výstavby v blízksti tků, atd.) A.3 Ochrana před pvdněmi a bnva přirzenéh vdníh režimu krajiny Na správním území bce není záplavvé území. ÚP stanvuje následující patření ke zlepšení vdníh režimu krajiny: revitalizvat upravené vdní tky (zatrubněné) realizvat malé retenční nádrže a tůně. A.4 Další patření k bnvě a zvyšvání stability a bidiverzity krajiny ÚP stanvuje následující patření ke zvýšení bidiverzity a eklgické stability krajiny: revitalizace vdních tků, návrh návratu vdtečí d půvdních tras, event. bnva a tvrba dalších mkřadních bitpů v klí; 20

21 zakládání druhvě pestrých extenzivních luk či extenzivních vcných sadů na hspdářsky btížně využitelných plchách, zakládání různých mkřadních bitpů; zakládání sliterní či linivé zeleně (bustranných alejí) pdél silničních kmunikací - v ÚP zahrnut také jak IP s krajintvrným, bilgickým a prtierzním významem A.5 Kncepce rekreačníh využívání krajiny při rekreačním využívání krajiny budu respektvány zájmy chrany přírdy a krajiny a vymezený ÚSES; nerzvíjet stávající frmu individuální rekreace v chatvých blastech; pr zlepšení využití krajiny pr cyklturistiku ÚP vymezuje cyklstezku viz kap. D1.4; pr využití rekreačníh ptenciálu příméh klí bukvan ÚP navrhuje plchy P1, K2, K3 a K4. B. Pdmínky pr využití plch s rzdílným způsbem využití Základní skladebnu jedntku využití území je základní plcha. Pr každu základní plchu je vždy v suladu s kncepcí rzvje řešenéh území stanven typ plchy s rzdílným způsbem využití a pdmínky prstrvéh uspřádání. Minimální velikst vymezvané základní plchy je zpravidla 0,5 ha, plchy menší než 0,5 ha mhu být zahrnuty d základních plch, které služí jinému účelu využití. Výjimečně jsu samstatně vymezeny menší základní plchy v rzsahu 0,2 0,5 ha (např.: plchy technické infrastruktury, některá zařízení technickéh vybavení nadmístníh významu, plchy vzniklé vymezením slitérní stavby veřejné vybavensti apd). Základní pdmínky využití území jsu stanveny pmcí hlavníh, přípustnéh, pdmíněně přípustnéh a nepřípustnéh účelu využití typu plchy. Hlavní využití znamená využití základní plchy v rzsahu minimálně 50 % až maximálně 100 % plchy pr uvedený účel. D 50 % rzsahu základní plchy je využitelné pr přípustné a pdmíněně přípustné využití. V případě, že není hlavní využití stanven, pak je využitelnst přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití v rzsahu %. Pr všechny funkční plchy platí nepřípustné využití: pkud nesplňují pdmínky hlavníh využití a přípustnéh využití, neb nesplňují pdmínky stanvené záknem ÚP, jinými becně závaznými právními předpisy neb platným správním rzhdnutím, a t buď pr celé správní území, neb pr jeh části. Tt nepřípustné využití je pr některé funkce ještě dále knkretizván. Plchy s rzdílným způsbem využití Typ plchy: Plchy bydlení BV bydlení individuální v rdinných dmech vesnické 21

22 Plchy bčanské vybavensti OV bčanské vybavení veřejná správa a zařízení OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení Plchy veřejných prstranství PV - veřejná prstranství Plchy dpravní infrastruktury DS dpravní infrastruktura silniční DR dpravní infrastruktura rychlstní silnice MK místní kmunikace II. třídy Plchy výrby a skladvání VL výrba a skladvání lehký průmysl Plchy zeleně PZ zeleň veřejná ZS zeleň sukrmá a vyhrazená Plchy smíšené nezastavěnéh zemí NSp plchy smíšené nezastavěnéh území- plchy přírdní NSp1 Plchy smíšené nezastavěnéh území - dřevěné stavby Plchy vdní a vdhspdářské W vdní tky a vdhspdářské Plchy zemědělské ZO plchy zemědělské rná půda ZP plchy zemědělské trvalý travní prst Plchy lesní LH plchy lesní Plchy přírdní PP Plchy přírdní 22

23 Plchy bydlení BV - Bydlení individuální v rdinných dmech vesnické Hlavní využití Pzemky staveb pr bydlení izlvané rdinné dmy, řadvé rdinné dmy, dvjdmky nízkpdlažní zástavba venkvskéh typu (d dvu nadzemních pdlaží s využitelným pdkrvím), plcené zahrady s funkcí krasnu, rekreační neb užitkvu, veřejná prstranství včetně místních kmunikací, pěších a cyklistických cest a plch veřejné zeleně s prvky drbné architektury (schy, altánky, kašny, fntány apd.) a mbiliářem pr relaxaci. Dětská hřiště a plchy pr sprtviště výměře d 500 m 2. V lkalitě Z5 bude respektván stávající areál výrby a skladvání- lehký průmysl. V rámci schvalvacíh řízení knkrétních staveb v tét lkalitě bude dlžen vliv hluku z navazujícíh výrbníh areálu na navrhvanu bytnu zástavbu, vč. případných prtihlukvých patření. Přípustné využití Pzemky staveb individuálníh bydlení s užitkvými zahradami a chvem drbnéh zvířectva pr vlastní ptřebu, pzemky stávajících staveb pr individuální rekreaci, pzemky staveb suvisejícíh bčanskéh vybavení (malbchdní prdej, další drbná nerušící vybavenst a služby), individuální pdnikatelská činnst, zpracvatelské prvzy bez negativních vlivů na bytnu zástavbu, jsu slučitelné s bydlením a služí zejména byvatelům v takt vymezené plše, při ddržení ustanvení 21, dst. (6) vyhl. 501/2006 Sb., nezbytná suvisející technická vybavenst. Pdmíněné přípustné využití Ostatní bytné dmy, kulturní, církevní, sprtvní, sciální, zdravtnická zařízení a zařízení šklství, veřejné stravvání, výrbní služby a nevýrbní služby, pkud nesnižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše a jsu slučitelné s bydlením. V lkalitě Z5 bude respektván stávající areál výrby a skladvání- lehký průmysl. V rámci schvalvacíh řízení knkrétních staveb v tét lkalitě bude dlžen vliv hluku z navazujícíh výrbníh areálu na navrhvanu bytnu zástavbu, vč. případných prtihlukvých patření. Nepřípustná využití Veškeré stavby a činnsti, jejichž negativní účinky na živtní prstředí překračují nad přípustnu míru limity uvedené v příslušných předpisech ( 13, vyhl. 137/1998), stavby a činnsti nesuvisející s hlavním a přípustným využitím, nvé stavby pr rdinnu rekreaci, řadvé bytvé dmy. Pdmínky prstrvéh uspřádání Keficient míry využitelnsti území KZP = 30 % (keficient zastavění území), výškvá hladina zástavby bude respektvat výšku klní zástavby a nepřesáhne 2 nadzemní pdlaží a bytné pdkrví, zastřešení bude tradiční sedlvými střechami. Směrem d vlné krajiny bude sučástí pzemku izlační zeleň. -mezi plchu bydlení a plchu průmysl. výrby a pdnikatel. aktivit v lkalitě Z5 bude v rámci tét plchy k susední plše navržena izlační a chranná zeleň (PZ) v minimální šíři 30m. Zárveň v tét plše Z5 budu směrem k jižní hranici s plchu průmyslu umístěny zahrady rdinných dmů. Plchy bčanskéh vybavení OV - Občanská vybavenst Hlavní využití Malbchd a stravvání Ubytvání 23

24 Administrativa Veřejná prstranství a parkviště Sprt Přípustné využití Šklská zařízení Zdravtnické a sciální služby Stavby a zařízení pr kulturu a církevní účely Stavby pr chranu byvatelstva Veřejná zeleň Sprtvní plchy (tělcvičny, hřiště) Nezbytná technická a dpravní infrastruktura Pdmíněně přípustné využití Úpravy a mdernizace stávajících bjektů včetně kmplexní reknstrukce, za pdmínky, že nedjde ke zvýšení bjektu více než jedn pdlaží Nepřípustné využití Veškeré stavby a zařízení, které nesuvisí s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím Pdmínky prstrvéh uspřádání Výška bjektů max. 15 m p hřeben střechy OS Občanské vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení Hlavní využití Hřiště Veřejná zeleň Veřejná prstranství a parkviště -v případě prvzů s hlukvu zátěží bude v rámci schvalvacích řízení knkrétních staveb dlžen vliv hluku z navrhvané plchy na stávající a navrhvanu bytnu zástavbu. Přípustné využití Dětská hřiště Cyklstezky Nezbytná dpravní a technická infrastruktura Pdmíněně přípustná využití Zařízení, která budu plnit dplňkvu službu ke sprtvnímu zařízení (zařízení malbchdní, stravvací a ubytvací) -v případě prvzů s hlukvu zátěží bude v rámci schvalvacích řízení knkrétních staveb dlžen vliv hluku z navrhvané plchy na stávající a navrhvanu bytnu zástavbu. Nepřípustné využití Hřiště pr mderní sprty se sprtvními aktivitami vykazujícími zvýšenu hlučnst (např. skatebarding, U rampa a další Pdmínky prstrvéh uspřádání Oplcení d max. výše 2 m Zábrany za branku ftbalvéh hřiště min. 6 m 24

25 Veřejná prstranství PV - Veřejná prstranství Hlavní a přípustné využití Prstry přístupné každému bez mezení, tedy služící becnému užívání, a t bez hledu na vlastnictví k tmut prstru v zastavěném území. Pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury a bčanskéh vybavení, slučitelné s účelem veřejných prstranství. Parkvé úpravy plch, mbiliář. Nezbytná technická a dpravní infrastruktura. Dětské hřiště Pdmíněně přípustná využití Plchy návsí, ulice, místní a účelvé kmunikace, pěší cesty, klidvu dpravu, cyklisticku dpravu mim zastavěné území, tržiště, chdníky, dprvdná a chranná zeleň, veřejná zeleň, parky, drbná dětská hřiště. Plchy pr vybavenst parteru dpvídající danému místu v hierarchii prstrů bce. Nepřípustné využití Jakékli jiné než přípustné a pdmíněně přípustné využití Stavby plcení s výjimku plcení pastevních plch Pdmínky prstrvéh uspřádání Prstrvé uspřádání musí krdinvat plchy pr bezpečný phyb pěších a autmbilvý prvz, pkud je ve veřejném prstranství zastupen. Na kvalitu vybavení parteru veřejných prstranství musí být kladeny zvýšené estetické a hygienické nárky. Rzmístění plch s hledem na průhledy a dminanty sídel a skladba dřevin dpvídající stanvištním pdmínkám Plchy dpravní infrastruktury DS Dpravní infrastruktura - silnice Hlavní využití Pzemky staveb dpravní infrastruktury (zejména silnice I., II., III. třídy) Přípustné využití Pzemky plšných a linivých prvků chranné a dprvdné zeleně linivé pdzemní stavby a zařízení technické infrastruktury Pdmíněně přípustná využití Pzemky staveb dpravníh vybavení (zejména přilehlé dstavné plchy, čerpací stanice phnných hmt) Plšně nenárčná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů, jejichž plcha nepřesáhne 300 m2. Nepřípustné využití Plchy pr bydlení a rekreaci Pdmínky prstrvéh uspřádání Výškvá hladina dprvdných dpravních staveb bude respektvat výšku klní zástavby, mim zastavěné území nepřekrčí výšku jednh nadzemníh pdlaží, sučástí plch jsu plchy dprvdné neb alejvé zeleně DR Dpravní infrastruktura rychlstní silnice Hlavní využití Pzemky staveb dpravní infrastruktury (zejména rychlstní kmunikace, silnice I. třídy Přípustné využití Pzemky plšných a linivých prvků chranné a dprvdné zeleně linivé pdzemní stavby a zařízení technické infrastruktury 25

26 Pdmíněně přípustná využití Pzemky staveb dpravníh vybavení (zejména přilehlé dstavné plchy, čerpací stanice phnných hmt) Plšně nenárčná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů, jejichž plcha nepřesáhne 300 m2. Nepřípustné využití Plchy pr bydlení a rekreaci Pdmínky prstrvéh uspřádání Výškvá hladina dprvdných dpravních staveb bude respektvat výšku klní zástavby, mim zastavěné území nepřekrčí výšku jednh nadzemníh pdlaží, sučástí plch jsu plchy dprvdné neb alejvé zeleně MK Dpravní infrastruktura rychlstní silnice Hlavní využití Pzemky staveb dpravní infrastruktury (místní kmunikace II. třídy) Přípustné využití Pzemky plšných a linivých prvků branné a dprvdné zeleně linivé pdzemní stavby a zařízení technické infrastruktury. Pdmíněně přípustná využití Pzemky staveb dpravníh vybavení (zejména přilehlé dstavné plchy, čerpací stanice phnných hmt) Nepřípustné využití plchy pr bydlení a rekreaci Pdmínky prstrvéh uspřádání Výškvá hladina dprvdných staveb bude respektvat výšku klní zástavby, mim zastavěné území nepřekrčí výšku jednh nadzemníh pdlaží, sučástí plch jsu plchy dprvdné neb alejvé zeleně Plchy výrby a skladvání VL - Lehký průmysl Hlavní využití Přípustné využití Pdmíněně přípustná využití Nepřípustné využití Výrba a skladvání Ochranná zeleň Veřejná prstranství a parkviště Zemědělská výrba bez chvu hspdářských zvířat Stravvání Manipulační plchy Objekty pr administrativu Sciální zázemí (WC, umývárny, šatny) Veřejná zeleň Technická vybavenst Na plše V1 stavby v chranném pásmu vedení elektrické energie VN 22kV Objekty pr průmyslvu výrbu, za pdmínky, že nepřekrčí imisní a hlukvé limity Služební byty Veškeré další stavby a zařízení, které nesuvisí s přípustným a pdmíněně přípustným využitím Pdmínky prstrvéh uspřádání Pdíl zpevněných plch max. 60%, zbytek budu tvřit plchy zeleně 26

27 Výška staveb max. 12 m p hřeben střechy (mim technlgická zařízení, jak jsu kmíny, telekmunikační věže) Plchy zeleně PZ - Veřejná zeleň Přípustná využití Parkvé úpravy plch, mbiliář Nezbytná technická a dpravní infrastruktura Dětské hřiště Pdmíněně přípustné využití - Nepřípustné využití Jakékli jiné než přípustné a pdmíněně přípustné využití Pdmínky prstrvéh uspřádání Rzmístění plch s hledem na průhledy a dminanty sídel a skladba dřevin dpvídající stanvištním pdmínkám ZS-Zeleň sukrmá a vyhrazená Hlavní využití Přípustná využití Sukrmá zeleň zahrad a sadů Oplcení Vdní plchy Prvky zahradní architektury Nezbytná technická a dpravní infrastruktura Pdmíněně přípustné využití Přízemní zahradní bjekty pr uskladnění mechanizace, nářadí a pldin a pr chv dmácíh zvířectva, které nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém klí a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území. Nepřípustné využití Jakékli jiné než přípustné a pdmíněně přípustné využití LH - Plchy lesní Lesy, lesní cesty Hlavní využití Pzemky určené k plnění funkcí lesa Přípustné využití Stavby a zařízení lesníh hspdářství. Suvisející dpravní a technická infrastruktura. Linivé trasy technické infrastruktury. Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Pdmínky prstrvéh uspřádání Není stanven. Dálnice a silnice, místní kmunikace I., II. a III. třídy. Stavby drážní dpravy. Veškeré stavby a činnsti nesuvisející s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím. Nejsu stanveny. 27

28 Plchy zemědělské ZO Plchy zemědělské rná půda Hlavní využití Orná půda, zahrady, sady, plní cesty užívané pr zemědělsku výrbu, plní cesty Přípustné využití Změna kultury Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Revitalizační patření Opatření ke zvýšení eklgické stability území Zalesnění Zemědělská zařízení a dpravní plchy nutné k jejich bhspdařvání Technická a dpravní infrastruktura Jakékliv jiné než přípustné a pdmíněně přípustné Stavby plcení s výjimku plcení pastevních plch ZP- Plchy zemědělské trvalý travní prst Hlavní využití Trvalé travní prsty, zahrady, sady, plní cesty užívané pr zemědělsku výrbu, plní cesty Přípustné využití Změna kultury Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Revitalizační patření Opatření ke zvýšení eklgické stability území Zalesnění Zemědělská zařízení a dpravní plchy nutné k jejich bhspdařvání Technická a dpravní infrastruktura Jakékliv jiné než přípustné a pdmíněně přípustné Stavby plcení s výjimku plcení pastevních plch NSp - Plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní plchy Krajinná zeleň, dprvdná zeleň (významné slitéry a skupiny strmů) Hlavní využití Přípustné využití Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Krajinná zeleň, dprvdná zeleň (významné slitéry a skupiny strmů), nelesní eksystémy, drbné vdní tky a nádrže, drbné enklávy zemědělské půdy (zajišťující ekstabilizační a krajině estetické funkce) Extenzivní travní prsty, dřeviny, skupinvá, rzptýlená a linivá zeleň a eklgicky kvalitní rstlinná splečenstva kmunikace služící zejména pr dpravní bsluhu plchy Pzemky pr sprt a rekreaci vč. mbiliáře a rzhleden Cyklstezky a pěší trasy Objekty drbné architektury, Pzemky pr jednduché stavby d výměry 25m2. Technická a dpravní infrastruktura (plcha nepřesáhne 100m2, bezprstředně suvisí s prvzem bce, nenaruší krajinný ráz) energetická infrastruktura (netýká se bnvitelných zdrjů energie) Stavby a zařízení nenávratně znehdncující krajinnu zeleň Stavby plcení s výjimku plcení pastevních plch a minimalizvaných plcení služících pr 28

29 zajištění hlavníh využití vymezené plchy a neznemžňující prstupnst krajiny NSp1 - Plchy smíšené nezastavěnéh území dřevěné stavy Hlavní využití Přípustné využití Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Krajinná zeleň, dprvdná zeleň (významné slitéry a skupiny strmů), nelesní eksystémy, drbné vdní tky a nádrže, drbné enklávy zemědělské půdy (zajišťující ekstabilizační a krajině estetické funkce), dřevěné stavby plnící funkci vyhlídkvých míst Extenzivní travní prsty, dřeviny, skupinvá, rzptýlená a linivá zeleň a eklgicky kvalitní rstlinná splečenstva kmunikace služící zejména pr dpravní bsluhu plchy Pzemky pr sprt a rekreaci vč. mbiliáře a rzhleden Cyklstezky a pěší trasy Objekty drbné architektury, Pzemky pr jednduché stavby d výměry 25m2. Technická a dpravní infrastruktura (plcha nepřesáhne 100m2, bezprstředně suvisí s prvzem bce, nenaruší krajinný ráz) energetická infrastruktura (netýká se bnvitelných zdrjů energie) Stavby a zařízení nenávratně znehdncující krajinnu zeleň Stavby plcení s výjimku plcení pastevních plch a minimalizvaných plcení služících pr zajištění hlavníh využití vymezené plchy a neznemžňující prstupnst krajiny W - Plchy vdní Hlavní a přípustné využití Vdní tky a plchy, rybníky a statní vdní nádrže, které plní funkci eklgick-stabilizační, rekreační, estetické a hspdářské. Prtipvdňvá patření Pdmíněně přípustné využití Vdhspdářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskáda aj.) Činnsti suvisející s údržbu, chvem ryb případně vdní drůbeže, výjimečně přípustné jsu činnsti spjené s rekreací Nepřípustné využití Stavby a činnsti jiných funkcí a činnsti negativně vlivňující vdní režim v území Stavby plcení s výjimku plcení pastevních plch PP- Plchy přírdní Plchy vymezené ÚSES Hlavní využití Přípustné využití Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Prvky ÚSES 16, vyhl.501/2006 kmunikace služící zejména pr dpravní bsluhu plchy Pzemky mbiláře a rzhleden Pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury Stavby, stavby plcení 29

30 C. Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit Plchy a kridry s mžnstí vyvlastnění Územní plán navrhuje tyt plchy a kridry s mžnstí vyvlastnění i uplatnění předkupníh práva (dle 101 a 170 zákna č. 183/2006 Sb.). Veřejně prspěšné stavby technické infrastruktury, včetně plchy nezbytné k zajištění její výstavby a řádnéh užívání pr stanvený účel. (Včetně pzemkvých parcel, které mhu být VPS dtčeny) Veřejně prspěšné stavby uvádí následující seznam s čísly dpvídajícími výkresu Veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace : Veřejně prspěšné stavby technické infrastruktury, včetně plchy nezbytné k zajištění její výstavby a řádnéh užívání pr stanvený účel. Veřejně prspěšné stavby VPS Seznam VPS dpravních Dpravní infrastruktura Čísl VPS Určen pr území, rzvjvu plchu WD1 WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 WD7 WD8 Obnva kmunikace Obnva pěší kmunikace na vrch Bukvanská pastvina Nvá bslužná kmunikace Nvá bslužná kmunikace Nvá bslužná kmunikace Nvá bslužná kmunikace Nvá bslužná kmunikace Rychlstní silnice R4 Seznam prvků ÚSES Zalžení prvků ÚSES Čísl VPS - typ WU1 WU2 Interakční prvek Interakční prvek 30

31 WU3 WU4 WU5 WU6 WU7 WU8 WU9 WU10 WU11 WU12 WU13 WU14 WU15 WU16 Interakční prvek Lkální bicentrum Lkální bicentrum Lkální bicentrum Lkální bicentrum Lkální bicentrum Lkální bikridr Lkální bikridr Lkální bikridr Lkální bikridr Lkální bikridr Lkální bikridr Lkální bikridr Lkální bikridr Veřejně prspěšná patření VPO Dle zákna č. 183/2006 (stavební zákn)- je patření nestavební pvahy služící ke snižvání hržení území a k rzvji neb k chraně přírdníh, kulturníh a archelgickéh dědictví, vymezené v územně plánvací dkumentaci Seznam VPO VPO Čísl VPO Typ Ppis W1 VPO sprt Hřiště W2 VPO bčanská vybavenst Rzhledna W3 VPO zeleň Zeleň, park W4 VPO zeleň Zeleň, park W5 VPO zeleň Zeleň, park W6 VPO vda Výstavba rybníka W7 VPO vda Rzvlnění a dtrubnění kryta vdních tků W8 VPO vda Rzvlnění a dtrubnění kryta vdních tků W9 VPO les Les, chranná zeleň u silnice R4 VPS a VPO, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit, jsu graficky vymezeny na výkresu č. 4 Výkres VPS, VPO. ÚP nenavrhuje stavby a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu ani nevymezuje plchy pr asanaci. 31

32 D. Vymezení veřejně prspěšných staveb a veřejných prstranství, pr které lze uplatnit předkupní práv S uvedením v čí prspěch je předkupní práv zřizván, včetně parcelních čísel pzemků, názvu katastrálníh území a případně dalších údajů pdle zákna č. 256/2013 Sb., 5 dst. 1 katastrálníh zákna. Územní plán nenavrhuje žádné plchy a kridry s mžnstí uplatnění předkupníh práva (dle 101 zákna č. 183/2006 Sb.). E. Stanvení kmpenzačních patření pdle 50 dst. 6 stavebníh zákna Nebyl řešen psuzení vlivu ÚP na evrpsky významnu lkalitu neb ptačí blast, tudíž není prkázán negativní dpady na příznivý stav chrany. Prt příslušný rgán chrany přírdy ve svém stanvisku neuvedl pžadavek na kmpenzační patření. F. Vymezení plch a kridrů územních rezerv a stanvení mžnéh buducíh využití, včetně pdmínek pr jeh prvěření ÚP nevymezuje plchy pr územní rezervy. G. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn dhdu parcelaci ÚP nestanvuje plchy, ve kterých je rzhdvání změnách využití území pdmíněn dhdu parcelaci. H. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn zpracváním územní studie, stanvení pdmínek pr její přízení a přiměřené lhůty pr vlžení dat tét studii Nejsu územním plánem vyžadvány. 32

33 I. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn vydáním regulačníh plánu ÚP nevymezuje v suladu se zadáním plchy a kridry, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn vydáním regulačníh plánu. J. Stanvení přadí změn v území (etapizace) Změny v území mhu být realizvatelné kdykli v dbě platnsti tht ÚP. Priritu je však zastavění dispnibilních stavebních pzemků uvnitř zastavěnéh území (v rámci dané funkce) a využití plch přestaveb. ÚP stanvuje pdmínku naplnění alespň 75% zastavitelných plch a plch přestaveb určených pr bydlení, vymezených tímt ÚP. Teprve pté je mžné změnu ÚP vymezvat další nvé zastavitelné plchy. Naplněním plch je míněn zapčetí výstavby na pzemku, prmítnuté d KN. K. Vymezení architektnicky neb urbanisticky významných staveb, pr které může vypracvávat architektnicku část prjektvé dkumentace jen autrizvaný architekt ÚP nevymezuje žádnu stavbu, pr kteru je pvinné zpracvání architektnické části prjektvé dkumentace staveb autrizvaným architektem. L. Údaje pčtu listů územníh plánu a pčtu výkresů k němu připjené grafické části Textvá část územníh plánu bsahuje 36 listů. Grafická část územníh plánu sestává celkem ze 4 výkresů: 1 - Základní členění území v měřítku 1: Hlavní výkres v měřítku 1: Krd. výkres infrastruktura v měřítku 1: Veřejně prspěšné stavby a patření v měřítku 1:5 000 ÚP je kmpletně zpracván digitálním způsbem v prgramu ArcGis. Všechna vyhtvená data budu v plném rzsahu pskytnuta bci (vektrvá zdrjvá data, editvatelné pdby textvé části, PDF všech výkresů). 33

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce Stránka č. 1 z 21 Obec Praž m Vyhláška č. 2/1998 regulativech územníh rzvje bce Starsta bce Praž m vydává dne 16.1. 1998 na základěpvěř ení Obecníh zastupitelstva v Praž mě, které na své m zasedání 15.5.

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY Zastupitelstvo obce Křenovy Datum nabytí účinnosti...

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN DRUŽEC TEXTOVÁ ČÁST

A. ÚZEMNÍ PLÁN DRUŽEC TEXTOVÁ ČÁST A. ÚZEMNÍ PLÁN DRUŽEC TEXTOVÁ ČÁST Prjekt Územní plán Družec byl splufinancván z Evrpské unie, Evrpskéh fndu pr reginální rzvj v rámci Integrvanéh peračníh prgramu. Šance pr Váš rzvj. Územní plán Družec

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N upravený TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Stupeň: UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více