BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

2 Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, Šumperk Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Alena Palacká Ing. arch. Martin Vávra Ing. arch. Alena Palacká Ing. arch. Martin Vávra Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, prsinec 2011 Tel.: Fax:

3 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY POPIS SOUČASNÉHO STAVU ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ ÚSES PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVO K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PLOCHY ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV VYMEZENÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ OCHRANA OBYVATELSTVA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL) VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU VYHODNOCENÍ ZÁBORU LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU

4 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 1.1. VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI ZÁKLADNÍ ÚDAJE: řešené území k.ú. Bludv kód bce pčet byvatel 3189 (sčítání v r. 2001) Rzlha řešenéh území Kraj bec s rzšířenu půsbnstí bec s pvěřeným becním úřadem 1668 ha Olmucký Šumperk Bludv POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: Řešené území se nachází ve střední části Olmuckéh kraje ve specifické blasti SOB3 specifická blast Jeseníky Králický Sněžník. Plha na hlavním dpravním tahu silnice I/44 Mhelnice Mikulvice hranice ČR/Plsk je pr měst důležitým rzvjvým činitelem. Přetížení trasy a její křížení s další významnu kmunikací I. třídy - silnicí I/11 veducí z Prahy přes Hradec Králvé, přím v centru bce s sebu přináší i řadu negativních jevů, které jsu předmětem řešení územníh plánu. Šumperk zastává funkci bce s rzšířenu půsbnstí (ORP). Jak zájmvé území lze značit především území přilehlých sídel s významnými stávajícími i buducími vzájemnými vazbami jak je djížďka za prací, šklstvím, kulturu a zdravtnickými zařízeními, státní správu apd., dále spád za rekreací, napjení na technicku infrastrukturu, svz kmunálníh dpadu, turistický ruch atd. Vazby řešenéh území na klí z hlediska hierarchie větších sídel jsu směrvány zejména na Šumperk. Území bce Bludv je zařazen jak regin Střední Mrava, vytvářející regin sudržnsti NUTS II jihzápad. Jeh plha při hranici s Plskem dává předpklady k přeshraniční splupráci bcí a měst pdél stávající státní hranice. Jak jeh nejsevernější část Jesenick, má všechny předpklady být reginem bhatým, zalženým především na přírdním dědictví předchzích generací, který dsáhne úrvně vyspělých reginů členských států EU. Susedící bce: k. ú. Obec Pznámka k.ú. Dlní Studénky Dlní Studénky Olmucký kraj k.ú. Sudkv k.ú. Pstřelmv k.ú. Chrmeč k.ú. Bhumín k.ú. Radmilv k.ú. Hrabenv k.ú. Dlní Temenice k.ú. Šumperk Sudkv Pstřelmv Chrmeč Bhumín Ruda nad Mravu Ruda nad Mravu Šumperk Šumperk Olmucký kraj Olmucký kraj Olmucký kraj Olmucký kraj Olmucký kraj Olmucký kraj Olmucký kraj Olmucký kraj Návrh urbanistické kncepce nevlivní přím navazující území, vazby a pžadavky na krdinaci jsu zejména v technické infrastruktuře a v územním systému eklgické stability. 4

5 VÝVOJ POČTU OBYVATEL: Pčet byvatel v řešeném území d přelmu stletí (d rku 2001) mírně klesá, avšak pkles pčtu byvatel se zmírňuje a v rce 2008 dknce lehce rste, cž naznačuje mžnu stabilizaci, kteru je mžn pdpřit zlepšením technické a bčanské vybavensti a pestřejší nabídky pracvních příležitstí. Nejpčetnější vzdělanstní skupinu jsu vyučení a středškláci bez maturity (43%), pdíl byvatel se SŠ vzděláním včetně vyššíh dbrnéh (26%) je nad průměrem ČR, pdíl byvatel s VŠ vzděláním (6%) je pdprůměrný. Index vzdělansti je 33%, cž je pd průměrem ČR (42,7%). Výrazný pdíl na tmt výsledku má nedstatek pracvních příležitstí v bci a tím dliv vzdělanéh byvatelstva d větších center sídlení. Územní plán města vytváří pdmínky pr stabilizaci byvatelstva, jak je kvalitní bydlení, mžnsti sprtvníh a rekreačníh vyžití a pestrá nabídka pracvních příležitstí SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: Na základě Plitiky územníh rzvje České Republiky schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne je pd značením SOB3 vymezena specifická blast Jeseníky Králický Sněžník, vymezená pr ORP (bce s rzšířenu půsbnstí) Bruntál (severní a jižní část), Jeseník (jižní část). Králíky, Krnv (severzápadní část), Rýmařv, Šumperk. Obec Bludv leží v kridru kapacitní silnice S1, vymezeným trasu Mhelnice Mikulvice hranice ČR/Plsk, který umžňuje zlepšení dstupnsti Jesenicka především za hlavním hřebenem Hrubéh Jeseníku a dstupnst Hrubéh Jeseníku jak významnéh centra cestvníh ruchu a rekreace. Důvdem vymezení SOB3 byla ptřeba psílit zastávající sciální a eknmický rzvj blasti s mnhými stagnujícími dvětvími hspdářství, zejména lesníh hspdářství a dřevzpracujícíh průmyslu. Územní plán řeší ptřebu návrhem rzšíření plch pr smíšenu výrbu. Ptřeba rzvíjet vyský ptenciál přírdně cenné a splečensky atraktivní blasti je uspkjena návrhem dalších plch pr rzvj místníh lázeňství. Ačkliv je specifická blast Jeseníky Králický Sněžník charakteristická nevyhvující dpravní dstupnstí většiny území, Bludv díky své plze na křižvatce dvu hlavních dpravních tahů tut vlastnstí netrpí. Nicméně dpravní přetížení s sebu nese spustu negativních jevů, které územní plán řeší jak úpravu křižvatky samtné, tak výhledvým přelžením trasy I/44 (S1) ve vymezeném kridru. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: Nadřazená územně plánvací dkumentace Zásady územníh rzvje Olmuckéh kraje nabyla účinnsti Pr řešení územníh plánu bce Bludv vyplývají pžadavky na přelžku silnice I/44, respektvání tras nadmístních inženýrských sítí, včetně jejich chranných pásem (vn elektrické vedení, vtl plynvd), chranných pásem přírdních minerálních vd 1. a 2. stupně, ÚSES vyššíh stupně, mezení pr využívání lžisek nerstných survin. Celé území se nachází v CHOPAV (chráněné blasti přirzené akumulace vd). Výše uvedené pžadavky byly respektvány a zapracvány d návrhu ÚP. Návrh vymezuje dpravní kridr pr přelžení trasy kmunikace I/44. Pr bec Bludv vyplývá z širších vztahů nutnst pracvat na zlepšení dpravní dstupnsti významnějších středisek sídlení, a vytvářet zázemí pr hlavní rzvjvé cíle reginu, péčí památky a krajinu, zvýšením standardů služeb, ubytvacích zařízení a zkvalitněním materiálně technickéh vybavení sprtvních a rekreačních zařízení. V návrhu je respektván nadřazený systém eklgické stability, jehž větve sledují kridr Mravy a Desné (reginální systém) a návaznst místních systémů eklgické stability, jejich vzájemné prpjení. 5

6 Pr rekreační využití přírdníh ptenciálu bce a jeh atraktivníh klí, zlepšení služeb cestvníh ruchu a lepší prpagaci území územní plán navrhuje především rzšíření stávajících lázní a suvisející infrastruktury. Plán rzvje vdvdů a kanalizací Olmuckéh kraje: Stávající systém zásbvání bce pitnu vdu je vyhvující a d buducna nejsu prt nutné žádné jeh úpravy. Odkanalizvání - V celé bci je vybudvaná nvá ddílná kanalizační síť. Pr čištění dpadních vd je vybudvaná mechanick-bilgická čistírna s aerbní stabilizací kalu navrhvané kapacitě 836,3 m 3 /den. Aerbně stabilizvaný vyprdukvaný kal je dvážen na ČOV Šumperk k likvidaci. Recipientem vyčištěných dpadních vd je Vitnínský ptk. Strategický plán Leader MAS Šumperský venkv Tent rzvjvý dkument mikrreginu bsahuje pdstatnu část předchzích strategických materiálů a rzpracvává jedntlivé priritní blasti d pdrbnsti knkrétních patření pr řešení blasti. V návrhu územníh plánu byla strategie rzvje mikrreginu dplněna strategický plán zastupitelstva a je respektvána. 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Návrh ÚP Bludv je zpracván na základě Zadání pr vypracvání územníh plánu Bludv, které byl schválen Zastupitelstvem města Bludv. A. Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací dkumentace vydané krajem, ppřípadě z dalších širších územních vztahů A.1. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Řešené území bce Bludv (ORP Šumperk) je sučástí Specifické blasti SOB 4 Jeseníky Králický Sněžník. Kritéria a pdmínky pr rzhdvání změnách v území v rámci SOB 4 a) vytvářet předpklady pr dsažení vyvážených pdmínek udržitelnéh rzvje území v krdinaci s chranu přírdy a krajiny - byl splněn návrhem rzvjvých plch mim chráněná území přírdy, v návaznsti na zastavěné území, respektváním kulturních, přírdních a civilizačních hdnt území b) vytvářet pdmínky pr zlepšení a stabilizaci živtní úrvně byvatel - byl splněn návrhem rzvjvých plch pr bydlení, bčansku vybavenst, sprt a rekreaci, c) zlepšit atraktivitu území pr investry - byl splněn návrhem rzvjvých plch pr smíšené výrbní aktivity d) vytvářet pdmínky pr vyšší využití rekreačníh ptenciálu blasti, zejména pr pbytvu a dluhdbu rekreaci a lázeňství - byl splněn návrhem rzvjvých plch pr lázeňství, veřejnu zeleň a zlepšení pdmínek pr využití území z hlediska rekreačníh (cyklturistika, rzhledna, vyhlídkvý bd apd.) e) vytvářet pdmínky pr eknmický rzvj zejména v blasti eklgickéh zemědělství a zpracvání dřeva - byl splněn návrhem rzvjvých plch pr výrbní aktivity a respektváním výrbní zóny U Nádraží f) zlepšit dpravní dstupnst území - byl splněn návrhem dpravní kncepce, zaměřené na předpkladu realizace přelžky silnice I/44 a dstranění hlavních dpravních závad na trase silnice I/11 g) vytvářet pdmínky pr zajištění jak zájmů chrany přírdy, tak zájmů eknmických a sciálních - byl splněn návrhem ÚSES, návrhem vdních plch a prvků krajinné zeleně, které mají zlepšit eklgicku stabilitu území a chránit zástavbu prti půsbení vdní a větrné erze a přívalvým dešťům a záplavám 6

7 A.2. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM Zásady územníh rzvje Olmuckéh kraje Správní území bce Bludv byl řešen v Zásadách územníh rzvje Olmuckéh kraje (ZÚR OK), které byly p prjednání na zasedání Zastupitelstva Olmuckéh kraje dne 22. únra 2008 a v suladu s usnesením UZ/21/32/2008, vydány frmu patření becné pvahy. Z návrhu ZÚR OK vyplývají pr územní plán bce Bludv tyt knkrétní pžadavky na řešení, které byly v ÚPO Bludv zapracvány. plchy nadreginálníh a reginálníh ÚSES přelžka silnice I/44 A.3. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ V rámci širších vztahů byly územním plánem respektvány zejména reginální a nadreginální územní systém eklgické stability, kncepce zásbvání pitnu vdu včetně chrany zdrjů a chrana těžených i netěžených lžisek nerstných survin, dpravních zařízení a cyklistických stezek. B. Pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů Pr bec s rzšířenu půsbnstí (ORP) Šumperk, jehž sučásti je i správní území bce Bludv, jsu zpracvány územně analytické pdklady a jsu k nahlédnutí na internetvých stránkách a byly v ÚPO Bludv zapracvány. C. Pžadavky na rzvj území bce 2. Plchy smíšené bytné - centrální a) Smíšená funkce centrální místníh významu nebyla navržena z důvdu jinéh využití plchy ( plcha za hřbitvem byla bcí rzhdnuta pr výstavbu rdinných dmů), vytypvané pr nvé centrum bce. 6. Plchy výrby a skladvání b) Pr tut funkci navrhnut nvé plchy v průmyslvé zóně U Nádraží nebyl mžné z důvdu vyhlášené aktivní zóny záplavvéh území. Ostatní pžadavky byly zapracvány. D. Pžadavky na plšné a prstrvé uspřádání území - urbanisticku kncepci a kncepci uspřádání krajiny Pžadavky byly zapracvány. E. Pžadavky na řešení veřejné infrastruktury Pžadavky byly zapracvány. F. Pžadavky na chranu a rzvj hdnt území F.1. KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ F.2. EKOLOGICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ F.3. CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ F.4. EKONOMICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ F.5. SOCIÁLNÍ HODNOTY ÚZEMÍ Pžadavky byly zapracvány. G. Pžadavky na veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace Pžadavky byly zapracvány. H. Další pžadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například pžadavky na chranu veřejnéh zdraví, civilní chrany, brany a bezpečnsti státu, chrany lžisek nerstných survin, gelgické stavby území, chrany před pvdněmi a jinými rizikvými přírdními jevy) 1. Čistta vzduší a emise Dne byly Radu Olmuckéh kraje schváleny Integrvaný prgram snižvání emisí Olmuckéh kraje a Prgram ke zlepšení kvality vzduší Olmuckéh kraje, které byly téhž dne 7

8 vydány Nařízením č. 3/2004 Olmuckéh kraje. Tyt dkumenty byly respektvány. 2. Hluk Hluk ze silniční dpravy představuje v řešeném území významnější prblém zejména pdél silnice I/44 a I/11, prtže převádí větší mnžství vzidel. Mál významným zdrjem hluku je zde železniční dprava. Územní plán se zabýval prblematiku hluku - viz výpčet hlukvých pásem. 3. Ochrana prti radnu Pdrbné psuzení radnvé rizikvsti v jedntlivých lkalitách vyžaduje přímá měření bjemvé aktivity radnu v detailním měřítku, pr jedntlivé lkality a stavby. 4. Těžba nerstných survin V řešeném území se nachází jedn výhradní lžiskvé území nerstných survin (sučasná pvrchvá pr těžbu wllastnit), byl návrhem respektván. 5. Ochrana před pvdněmi Na území bce Bludv zasahuje záplavvé území Q 100 řeky Mravy. V rámci prtipvdňvých patření byl navržen vybudvání prtipvdňvých patření ve frmě prtipvdňvých nádrží, suchých pldrů a chranných valů. I. Pžadavky a pkyny pr řešení hlavních střetů zájmů a prblémů v území Pžadavky byly zapracvány. J. Pžadavky na vymezení zastavitelných plch a plch přestavby s hledem na bnvu a rzvj sídelní struktury a plhu bce v rzvjvé blasti neb rzvjvé se Pžadavky byly zapracvány. K. Pžadavky na vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií Pžadavky byly zapracvány. L. Pžadavky na vymezení plch a kridrů, pr které budu pdmínky pr rzhdvání změnách jejich využití stanveny regulačním plánem Pžadavky byly zapracvány. M. Pžadavky na vyhdncení vlivů územníh plánu na udržitelný rzvj území, pkud dtčený rgán ve svém stanvisku k návrhu zadání uplatnil pžadavek na zpracvání vyhdncení z hlediska vlivů na živtní prstředí neb pkud nevylučil významný vliv na evrpsky významnu lkalitu či ptačí blast Pžadavky byly zapracvány. N. Případný pžadavek na zpracvání knceptu, včetně pžadavků na zpracvání variant Pžadavky byly zapracvány. O. Pžadavky na uspřádání bsahu knceptu a návrhu územníh plánu a na uspřádání bsahu jejich důvdnění s hledem na charakter území a prblémy k řešení včetně měřítek výkresů a pčtu vyhtvení Pžadavky byly zapracvány. 2.1 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNU PRO UPRAVENÝ NÁVRH Ministerstv zemědělství pzemkvý úřad Šumperk: Dprvdná linivá zeleň u cest HC21, HC2, HC4 a VC23 dle zpracvaných Kmplexních pzemkvých úprav byla dplněna. Ministerstv zdravtnictví ČR český inspektrát lázní a zřídel: V textvé části ÚP byl praven název chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů a byly dplněny pdmínky pr jeh využívání. Samstatně byla vyčleněna kategrie Občanské vybavení lázeňské OL. Městský úřad Šumperk dbr živtníh prstředí: V ÚP je zapracván ÚSES dle zpracvaných Kmplexních pzemkvých úprav. Seznam a zákres památných strmů byl praveny pdle aktuálníh stavu. 8

9 Evrpsky významná lkalita Hrní Mrava byly zakreslena dle platných ÚAP. Vyhdncení zábru PUPFL kap byl praven výčet dtčených plch. Připmínky vdprávníh úřadu byly zapracvány a chyby praveny. Městský úřad Šumperk dbr výstavby, ddělení státní památkvé péče: V textvé části ÚP byla dplněna infrmace archelgii. V textvé i grafické části ÚP byly dplněny památky místníh významu, některé památky nebyl mžné lkalizvat, bude předmětem dalšíh zkumání. Scha sv. Jana Nepmuckéh byla přemístěna k rybníčku před zámkem. Památkvě chráněný zámecký park byl graficky vyznačen v Krdinačním výkresu Ostatní připmínky, uvedené pd bdy byly zapracvány. Ředitelství silnic a dálnic: V textvé části ÚP byly dplněny pdmínky pr využití lkalit v chranných a hlukvých pásmech silnic I. třídy. Návrhvé plchy Z8 a Z62 byly v průběhu prjednání vyřazeny. Centrum dpravníh výzkumu: Pžadavky byly respektvány. Česká gelgická služba: Pžadavky byly respektvány. Správa CHKO Litvelské Pmraví a Krajské středisk Olmuc: Pžadavky byly respektvány. Správa železniční dpravní cesty, Praha: Pžadavky byly respektvány. Krajský úřad Olmuckéh kraje dbr živtníh prstředí a zemědělství: Pžadavky chrany zemědělskéh půdníh fndu byly respektvány a zapracvány d kap ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNU PRO OPAKOVANÉ PROJEDNÁNÍ Vyhdncení námitek: Námitkám byl vyhvěn, krmě námitky č.7, pžadující zahrnutí plch rné půdy mezi lázněmi a silnicí I/11 d plch pr rzvj lázní. Plchy pr rzvj lázní není vhdné umisťvat k frekventvané kmunikaci I/11. Rzvjvá plcha je navržena v jižní části areálu. Vyhdncení připmínek: Připmínky, kterým nebyl vyhvěn. 1. Rzšíření příjezdvé cesty na úkr plchy pr bydlení p.č k.ú. Bludv. Parcela byla pnechána bez úpravy, bslužná kmunikace byla navržena mim tut plchu. 2. Zřízení cesty a psunutí hranice zástavby p.č. 2920/37. Návrh zástavby byl uknčen na hranici OP vdníh zdrje. 3. Revitalizace ptka ve Špalku a sučasně rzšíření cestní sítě ve Špalku. Rzšíření cestní sítě nebyl akceptván. 5. Výstavba OV případně plchy zeleně p.č. 2103/5, 2103/6. Plchy pr rzvj lázní není vhdné umisťvat k frekventvané kmunikaci I/11. Rzvjvá plcha je navržena v jižní části areálu. 6. Zrušení plchy pr BR p.č. 2959/153. Lkalita půvdně zahrnvala celu plchu záhumenků, na základě prjednání byla značně zredukvaná. 9

10 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 3.1. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Cílem řešení je vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj bce frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území bce, při respektvání stávajících hdnt území. Navržené řešení respektuje zásady udržitelnéh rzvje a krdinuje pžadavky na chranu hdnt území: navrhuje diferencvaný přístup k chraně hdnt území navrhuje pdmínky pr rzvj území, které zajišťují zachvání, ppř. kultivaci suladu přírdních a civilizačních slžek v území, respektuje limity využití území a pdmínky pr chranu živ. prstředí Na základě syntézy chranných režimů, kvality a charakteru prstředí je navržena diferenciace území z hlediska chrany a rzvje hdnt území je vymezen území zásadníh významu pr charakter bce (území s kncentrací hdnt). Urbanistický a architektnický charakter prstředí je dán: charakterem prstru, který svým uspřádáním je charakterizván stupněm uzavřensti a celkvým půsbením na člvěka (určující je frma zástavby vlná, kmpaktní, měřítk prstru, keficient zastavění) strukturu prstru danu hmtvým uspřádáním zástavby (její výškvá gradace, tvary a rientace střech k uličním prstrům) brazem prstru vytvářeným stylem, pužitými materiály, barevnstí a urbanistickým mbiliářem phledvu expnvanstí nárží a bjekty zaknčující průhled ulicí, průhledy na dminanty, phledvě expnvané svahy Přírdní charakter prstředí je dán: charakteristikami krajinnéh rázu, rzmanitstí plch využívání území, krajinnými frmacemi, prstrvu diverzifikací, autchtnními druhy dřevin a jejich diverzifikací OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT: respektvat kulturní hdnty s legislativní chranu viz. kap Limity stanvené zvláštními právními předpisy respektvat kulturní, urbanistické a architektnické hdnty bjekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel, které nepžívají záknné chrany památkvé péče: Prstry se zachvalu půvdní urbanisticku strukturu svji půdrysnu stpu a hmtvým uspřádáním jsu dkladem histrickéh vývje bce, zahrnují: histrické jádr bce Kulturní hdnty místníh významu Architektnicky cenná stavba, subr: sučasná architektura architektura histrická lázně Bludv areál kupaliště hspda vedle kstela zámecký areál areál základní škly Hrní (Bludvský) dvůr zámeček kstel sv. Jiří Ostatní U rybníčku 10

11 Harmnie krajiny se zastavěným územím: vdní sa území krajinný prvek, který je sučasně i městtvrným prvkem Kmpzice území: kmpzice území je určvána a vládána hlavními sami území, zástavba je sustředěna pdél hlavních dpravních tras. Pměrně jedntná a harmnická výškvá hladina zástavby byla v minulsti narušena panelvu bytvu zástavbu. Hlavní sy vnitřních vazeb území: centrem bce prchází ve směru S J hlavní sa území, která začíná Kstelíčkem, prchází skrz histricku zástavbu a pkračuje pdél kstela. Jak vedlejší sa je v území vymezena spjnice bludvských lázní se zámeckým parkem pkračující v se zámecké vycházkvé trasy Gringle. krmě těcht vnitřních vztahů jsu v území vymezeny i vnější vztahy, prezentvané sami železnice, vdníh tku a hlavních silnic Dminanty místníh významu - histrické: farní kstel sv. Jiří kstel Bžíh Těla ( kstelíček ) zámek Hrní (Bludvský) dvůr ( zámeček ) Dminanty místníh významu - nvdbé: kupaliště bludvské lázně Objekty charakterizující místní prstředí a tradici: bjekty zaznačené na mapě bjekty neidentifikvané 1 Kaple Panny Marie Lurdské, č.p Bží muka, č.p Kříž, č.p Kříž Zelený, č. p Kamenný kříž u cesty veducí k Bhutínu (Březinův kříž) 6 Kaple sv. Anny, č. p Kamenný kříž na hřbitvě 8 Kamenný kříž u kstela 9 Obrázek Panny Marie s Ježíškem ( Obrázek na hrázi ), č. p. 1436/1 10 Kamenný kříž u gruntu č. 73 ( Maturův kříž ) 11 Kamenná scha Panny Marie Lurdské, č. p. 1154/1 12 Scha sv. Rzálie 13 Kamenný kříž na rzcestí u bludvskéh nádraží ( Suralův kříž ) 14 slup se schu Ježíše nesucí beránka, č. p scha svaté Anny u fary, č. p. 204/1 16 Radmilvký kříž, na Radmilvském kpci 17 Bludvské lázně Obrázek sv. Panny Marie v Dlečkách Stnův kříž Chrmečský kříž Čmakalův kříž 11

12 Leharův brázek Šimkův brázek Červený kříž Obrázek ve Františkvě aleji Památný kámen Šturmův brázek Obrázek v Dlečkách Obrázek Krista na Dubku Obrázek Panny Marie Hstýnské Rzhledna Háj OCHRANA PŘÍRODNÍCH A ENVIROMENTÁLNÍCH HODNOT: respektvat hdnty s legislativní chranu Eklgická stabilita území je v průměru vyská, eklgicky stabilní plchy jsu tvřeny převážně lesními kmplexy. Krajina v klí bce Bludv je krajina kulturní s nadprůměrným pdílem lesní půdy, se zemědělsku tradicí, dluhdbě vlivněnu činnstí člvěka. Charakteristická je dminance zemědělských plch s převahu rné půdy. Luční prsty jsu v území vázány na nivy vdních tků. Lesní prsty na území bce mají charakter větších kmpaktních celků. Ve větší míře jsu zastupeny v severní části katastru bce. Využívání krajiny dpvídá danstem fyzickgegrafickéh členění a rzdílnsti vývje výchdní a západní části katastrů bce. Vdní tky jsu místy silně regulvány (s výjimku drbných vdních tků v hrních úsecích). Pr katastry města jsu typické enklávy tvřené pestrými krajinnými frmacemi tvřenými lukami, mezemi, skalními výchzy pdlží, apd. K přírdním hdntám bce patří i významná gelgická lkalita bludvitu, která se nachází ve stěnvém zahlubeném lmu severně d Bludva. Bludvit je druh erlanu, který se dlišuje d statních erlanů v keprnické jedntce svým minerálním slžením. Bludvit vystupuje jak dvě paralelní ččkvité plhy ve svrech při styku s grandiritem šumperskéh tělesa. OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT: řešením ÚP Bludv jsu respektvány a rzvíjeny civilizační hdnty území (hdnty území, spčívající např. v jeh vybavení veřejnu infrastrukturu, mžnstí pracvních příležitstí, v dpravní dstupnsti částí bce, v dstupnsti veřejné dpravy, v mžnsti využívání krajiny k rekreaci apd.) 3.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE Předmětem řešení územníh plánu je kmplexní a vyvážený rzvj řešenéh území v plchách s rzdílným způsbem využití, tak aby nebyl zásadním způsbem dtčen nezastavěné území. Rzvj bce spčívá jednak v intenzivnějším využití zastavěnéh území (vymezení plch se smíšeným využitím) a dále ve využití plch navazujících na zastavěné území. Hlavní rzvj urbanistické struktury je navržen rvnměrně pdél hlavních s bce S-J a V-Z. Plchy bydlení jsu navrhvány v těsné návaznsti na stávající zástavbu neb jak dplnění prluk. Je psílena funkce lázeňství v nvé plše bčanské vybavensti a suvisejících plchách veřejné zeleně. Jsu rzšířeny areály průmyslvé výrby a smíšené výrby. Nvé plchy jsu navrhvány tak, aby respektvaly a dplňvaly stávající charakter urbanistické struktury. 12

13 A) PLOCHY BYDLENÍ Stabilizvané plchy ( čistéh ) bydlení jsu vymezeny převážně v krajvých klidvých plhách s perspektivu dalšíh rzvje. rzvjvé plchy pr bydlení v rdinných dmech jsu situvány v sever-západní části za hřbitvem, v jižní části v lkalitách Špalek a V Rybníkách v těsné návaznsti na stávající zástavbu, statní plchy jak dplnění prluk stávající zástavby bydlení v bytvých dmech není navržen B) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch, zemědělství apd. Jsu vymezeny pdél dpravně zatížených kmunikací, plchách přiléhajících k výrbním plchám a na plchách navazujících na histrické jádr, kde převažuje zástavba s vestavěnu bčansku vybavenstí. rzvjvé plchy smíšeně bytné jsu navrženy v jižní části V Rybníkách C) PLOCHY REKREACE Vyčleněné stávající plchy rdinné rekreace jsu stabilizvané. Je vymezena stabilizvaná plcha rekreace specifických frem (agrturistika) na tzv. zámečku je navržena nvá plcha pr rdinnu rekreaci jak dstavba stávající lkality D) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Jsu respektvány stabilizvané plchy s důrazem na zachvání plch veřejnéh bčanskéh vybavení. pr rzvj veřejnéh bčanskéh vybavení je vymezena nvá plcha určená k rzšíření funkce lázní a sciálních služeb (dům s pečvatelsku službu pr seniry) nvá plcha kmerčníh bčanskéh vybavení rzšiřuje stávající funkci u zemědělskéh areálu u zámku, část brwnfieldu Habrmanva mlýna je navržena k využití pr kmerční účely v případě ptřeby je bčanské vybavení umžněn rzvíjet intenzifikací stávajících zařízení, neb v rámci smíšených plch bytných plchy sprtu jsu v území stabilizvané, Hlavní rzvjvá plcha je navržena v návaznsti na sprtvní areál u zámeckéh parku a další jak hřiště v bytvé zástavbě pr rzvj bčanskéh vybavení lázeňskéh je navržena rzvjvá plcha, která rzšiřuje stávající zařízení E) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Veřejná prstranství vytváří urbanisticku kstru území, služí pr bsluhu území, krátkdbu rekreaci bčanů, situvání veřejné zeleně a dětských hřišť. ÚP navrhuje veřejná prstranství ve frmě uličních prstrů pr bsluhu navržených plch dpravní a technicku infrastrukturu F) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Jsu respektvány stabilizvané plchy veřejné zeleně, stabilizvané plchy zeleně zahrad a zeleně statní, která plní zejména funkci izlační a kmpziční. nvé plchy veřejné zeleně jsu navrženy převážně ve vazbě na rzšíření funkce lázní nvé plchy izlační zeleně především pr dclnění bytné zástavby d případných negativních vlivů z výrby, dpravy 13

14 G) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Jsu respektvány stabilizvané plchy smíšeně výrbní. je navržen rzšíření stávající plchy za hřbitvem zařízení pdnikatelských aktivit (malé prvzvny) se pdmíněně připuští v rámci plch smíšených bytných H) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Plchy, které vytvářejí rizik narušení živtníh prstředí nejen samtnu výrbu, ale i jejími druhtnými dpady. Stávající plchy pr průmyslvu výrbu jsu situvány v lkalitě za nádražím, plchy pr zemědělsku výrbu se bhužel nacházejí v centru bce. rzšíření průmyslvé výrby u nádraží není mžné z důvdu aktivní záplavvé zóny I) PLOCHY TĚŽBY Jsu respektvány stávající plchy těžby a vymezená CHLÚ a DP. K) ZASTAVITELNÉ PLOCHY Ozn. katastrální území Způsb navržených lkalit Plchy využití plchy Z1 Bludv BR část plchy byla schválená půvdním ÚPO; nvým ÚP rzšířená směrem severním na pžadvanu hlubku parcely 40-50m Z2 Bludv BR část plchy byla schválená půvdním ÚPO; nvým ÚP rzšířená směrem západním, je sučástí zástavby trjúhelníkvé plchy mezi účelvu kmunikací a silnicí III. třídy směrem na Bhutín za sdvkárnu Z3 Bludv BR v půvdním ÚPO byla navržena v tét lkalitě dstavba prluk a záhumenků stávající zástavby; nvým ÚP je navržena v trase stávající plní cesty místní bslužná kmunikace, s mžnstí bustranné zástavby rdinnými dmy Z4 Bludv BR v půvdním ÚPO byla navržena v tét lkalitě dstavba prluk a záhumenků stávající zástavby; nvým ÚP je navržena v trase stávající plní cesty místní bslužná kmunikace, s mžnstí bustranné zástavby rdinnými dmy Z5 Bludv BR v půvdním ÚPO byla navržena v tét lkalitě dstavba prluk a záhumenků stávající zástavby; nvým ÚP je navržena v trase stávající plní cesty místní bslužná kmunikace, s mžnstí bustranné zástavby rdinnými dmy Z6 Bludv BR lkalita schválená půvdním ÚPO, byla převedena d stavu Z7 Bludv BR lkalita v půvdním ÚPO byla sučástí zastavěnéh území jak plcha zahrad v bytné plše; v nvé ÚP je navržena k zástavbě rdinnými dmy, jedná se zástavbu prluky Z8 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z9 Bludv BR nvá lkalita, navržená na západním kraji stávající zástavby, za záhumenní cestu Z10 Bludv BR lkalita schválená půvdním ÚPO Z11 Bludv BR plcha byla vyřazena Z12 Bludv BR lkalita schválená půvdním ÚPO Z13 Bludv BR lkalita navazuje na schválenu plchu v půvdním ÚPO a uknčuje zástavbu na jižním kraji bce Z14 Bludv BR plcha byla vyřazena Z15 Bludv BR lkalita navazuje na schválenu plchu v půvdním ÚPO a rzšiřuje ji výchdním směrem p účelvu kmunikaci; splu lkalitu Z16 tvří bustranně bestavěnu ulici Z16 Bludv BR lkalita navazuje na schválenu plchu v půvdním ÚPO a rzšiřuje ji výchdním směrem p účelvu kmunikaci; splu lkalitu Z15 tvří bustranně bestavěnu ulici Z17 Bludv BR plcha byla vyřazena Z18 Bludv BR lkalita byla schválená půvdním ÚPO Z19 Bludv SO lkalita byla schválená půvdním ÚPO 14

15 Ozn. katastrální území Způsb navržených lkalit Plchy využití plchy Z20 Bludv SO lkalita byla schválená půvdním ÚPO; nvým ÚP rzšířená k silnici I/44, z důvdu výhdnějšíh způsbu zástavby Z21 Bludv SO lkalita byla schválená půvdním ÚPO; nvým ÚP rzšířená k silnici I/44, z důvdu výhdnějšíh způsbu zástavby Z22 Bludv OL nvá lkalita pr rzšíření Lázní Bludv Z23 Bludv OK nvá lkalita pr rzšíření stávajícíh zařízení Z24 Bludv OS plcha byla vyřazena Z25 Bludv VP plcha byla vyřazena Z26 Bludv VZ nvá lkalita rzšiřuje mžnsti pdnikání v zemědělství Z27 Bludv SV lkalita navazuje na schválenu lkalitu půvdníh ÚPO a rzšiřuje mžnsti pr pdnikatelské aktivity Z28 Bludv RR nvá lkalita rzšiřuje plchu rdinné rekreace severním směrem, náhradu za jižní plchu, schválenu v půvdním ÚPO, se kteru nesuhlasili sadníci stávající chatvé lkality Z29 Bludv ZV nvá plcha je určena pr lázeňský park musí být zajištěna bezpečnst železničníh prvzu, prvzuschpnst všech drážních zařízení a nesmí djít ke ztížení údržby a reknstrukce drážních staveb a zařízení, nesmí být mezeny rzhledvé pměry, vlný schůdný a manipulační prstr, průjezdný prfil. Z30 Bludv ZV nvá plcha je učena pr lázeňský park Z31 Bludv ZV nvá plcha je určena pr lázeňský park Z32 Bludv ZV plcha je určena pr veřejnu zeleň Z33 Bludv ZZ plcha je určena pr zahradu Z34 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z35 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z36 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z37 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z38 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z39 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z40 Bludv DS plcha je určena pr rzšíření zastávky autbusu Z41 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z42 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z43 Bludv U plchy veřejných prstranství Z44 Bludv U plchy veřejných prstranství Z45 Bludv U plchy veřejných prstranství Z46 Bludv U plchy veřejných prstranství Z47 Bludv U plchy veřejných prstranství Z48 Bludv U plchy veřejných prstranství Z49 Bludv U plchy veřejných prstranství Z50 Bludv U plchy veřejných prstranství Z51 Bludv ZO plcha je určena pr zeleň izlační Z52 Bludv DU účelvá kmunikace Z53 Bludv DU účelvá kmunikace Z54 Bludv DU účelvá kmunikace Z55 Bludv DU účelvá kmunikace Z56 Bludv DU účelvá kmunikace Z57 Bludv DU účelvá kmunikace Z58 Bludv OV nvá lkalita vytipvaná splečně s bcí pr sciální zařízení s pečvatelsku službu pr seniry Z59 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z60 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z61 Bludv BR lkalita schválená půvdním ÚPO Z62 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z63 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z64 Bludv RR plcha je určená pr rdinnu rekreaci, která zde je v sučasné dbě, jedná se legalizaci sučasnéh využití a dstavbu 15

16 Ozn. katastrální území Způsb navržených lkalit Plchy využití plchy Z65 Bludv OV nvá lkalita Rzhledna Z66 Bludv DU přístupvá kmunikace Rzhledna Z67 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z68 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z69 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z70 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z71 Bludv U lkalita byla vyřazena Z72 Bludv U veřejné prstranství pr lkalitu Z63 Z73 Bludv U veřejné prstranství pr lkalitu Z12, P7, Z61 Z74 Bludv ZO izlační zeleň Z75 Bludv DU zapracvány KPÚ Z76 Bludv U veřejné prstranství Z77 Bludv DU zapracvány KPÚ Z78 Bludv DU zapracvány KPÚ Z79 Bludv DU zapracvány KPÚ Z80 Bludv DU zapracvány KPÚ Z81 Bludv DU zapracvány KPÚ Z82 Bludv DU zapracvány KPÚ Z83 Bludv DU zapracvány KPÚ Z84 Bludv DU zapracvány KPÚ Z85 Bludv DU zapracvány KPÚ Z86 Bludv DU zapracvány KPÚ Z87 Bludv DU zapracvány KPÚ Z88 Bludv DU zapracvány KPÚ Z89 Bludv DU zapracvány KPÚ Z90 Bludv DU zapracvány KPÚ Z91 Bludv DU zapracvány KPÚ Z92 Bludv DU zapracvány KPÚ Z93 Bludv DU zapracvány KPÚ Z94 Bludv DU zapracvány KPÚ Z95 Bludv DU zapracvány KPÚ Z96 Bludv DU zapracvány KPÚ Z97 Bludv DU zapracvány KPÚ Z98 Bludv DU zapracvány KPÚ Z99 Bludv DU zapracvány KPÚ Z100 Bludv DU zapracvány KPÚ Z101 Bludv DU zapracvány KPÚ Z102 Bludv DU zapracvány KPÚ Z103 Bludv DU zapracvány KPÚ Z104 Bludv BR zapracván p veřejném prjednání Z105 Bludv BR zapracván p veřejném prjednání Z106 Bludv BR zapracván p veřejném prjednání Z107 Bludv BR zapracván p veřejném prjednání Z108 Bludv BR zapracván p veřejném prjednání Z109 Bludv SO zapracván p veřejném prjednání Z110 Bludv ZV zapracván p veřejném prjednání Z111 Bludv DS zapracván p veřejném prjednání Z112 Bludv DS zapracván p veřejném prjednání Pzn. V suvislsti s vyřazením některých lkalit nebude prveden přečíslvání. PLOCHY PŘESTAVBY Ozn. katastrální způsb využití plchy navržených lkalit plchy území P1 Bludv OK nvá lkalita, přestavba Habrmanva mlýna P2 Bludv OS nvá lkalita, přestavba plchy pr bydlení na hřiště 16

17 Ozn. plchy katastrální území způsb využití plchy navržených lkalit P3 Bludv ZO nvá lkalita, přestavba části výrbníh areálu na izlační zeleň P4 Bludv ZO lkalita schválená půvdním ÚPO, přestavba části výrbníh areálu na izlační zeleň P5 Bludv DS lkalita schválená půvdním ÚPO, přestavba křižvatky silnic I/11 a I/44 P6 Bludv NV nvá lkalita, přestavba části Habrmanva mlýna na rybník se zázemím P7 Bludv BR lkalita schválená půvdním ÚPO P8 Bludv BR nvá lkalita, zahuštění stávající zástavby P9 Bludv BR nvá lkalita, zahuštění stávající zástavby P10 Bludv OS nvá lkalita, plcha je určená k rzšíření sprtviště P11 Bludv NV nvá lkalita, plcha je určená pr vdní plchu v zámeckém parku P12 Bludv SV nvá lkalita, využívá prluku ve stávající zástavbě PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV Ve vymezených plchách nelze umístit žádné stavby, které by v buducnu znemžnily realizaci navrženéh záměru. zn. Katastrální způsb využití plchy navržených lkalit plchy území R1 Bludv ZV plcha pr lázeňský park; Lázně Bludv jsu bklpeny zemědělsku půdu, chybí zde rekreační prstry v zeleni, pr dpčinek, sprtvní vyžití a relaxaci pacientů a návštěvníků R2 Bludv ZV plcha pr lázeňský park; Lázně Bludv jsu bklpeny zemědělsku půdu, chybí zde rekreační prstry v zeleni, pr dpčinek, sprtvní vyžití a relaxaci pacientů a návštěvníků R3 Bludv DU účelvá kmunikace sučást tzv. lázeňské stezky R4 Bludv DU účelvá kmunikace R5 Bludv BR kncepce ÚP R6 Bludv BR kncepce ÚP 3.3. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Řešeným katastrálním územím je vedena celstátní jednklejná elektrifikvaná železniční trať č.291 Zábřeh na Mravě Šumperk. Trať je ve stabilizvané plze, úpravy které by si vyžádaly územní dpady, se nepředpkládají, a jednklejná neelektrifikvaná železniční trať č.292, u které je připravvaná její reknstrukce dle zpracvané studie Zkapacitnění trati Bludv Hanušvice Jeseník a Hanušvice Lichkv, která může mít územní dpady v rámci tělesa dráhy neb v jejím chranném pásmu. Na území bce jsu dvě železniční zastávky Bludv a Bludv lázně. Je respektván stávající stav, výhledvá elektrizace a reknstrukce, chranné pásm dráhy 60 m d sy krajní kleje. D tht pásma nejsu navrženy bjekty určené k bydlení. U plch pr bčanské vybavení, sprt a rekreaci, při křížení a suběhu kmunikace, inženýrských sítí či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně apd. je nutn respektvat vyhlášku č.177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění. Musí být zajištěna bezpečnst železničníh prvzu, prvzuschpnst všech drážních zařízení a nesmí djít ke ztížení údržby a reknstrukce drážních 17

18 staveb a zařízení, nesmí být mezeny rzhledvé pměry, vlný schůdný a manipulační prstr, průjezdný prfil. Prtipvdňvá patření nesmí narušit stabilitu drážníh tělesa dtčené železniční trati, prvzuschpnst všech drážních zařízení i bezpečnst železničníh prvzu. Při umístění a realizaci staveb v chranném pásmu dráhy je nutn pstupvat v suladu s ustanvením Zákna č. 266/1994 Sb., drahách a zásahy d zájmů dráhy prjednat s Drážním úřadem Olmuc a SŽDC s.., Správu dpravní cesty Olmuc. B) SILNIČNÍ DOPRAVA Řešeným územím prchází tyt silnice: I/11 Praha Pděbrady Hradec Králvé Ostrava Jablunkv státní hranice ČR/SR I/44 Mhelnice Šumperk Jeseník Mikulvice st. hranice III/01118 Bludv spjka III/01119 Bludv Bhutín Klášterec III/01119A Bludv průjezdná III/3704 Bludv Sudkv III/3705 Bludv příjezdná Dpravní význam má silnice I/11 a I/44, silnice II. třídy se na řešeném území nenacházejí, silnice III. třídy mají význam především pr místní a reginální dpravu. Řada silnic III. třídy v místních částech knčí. Územím bce je dle nadřazené územně plánvací dkumentace Zásady územníh rzvje Olmuckéh kraje veden kridr pr přelžku silnice I/44. Tat stavba je dle ZÚR OK sučástí veřejně prspěšných staveb pd značením D03 a je pr ni vymezen kridr šířce 400m. Vzhledem k tmu, že byla zpracvána technická studie Přelžka silnice I/11 a I/44 v úseku Pstřelmv Šumperk firmu HBH Prjekt, spl. s r.. z května rku 2001, suhlasil ŘSD Brn se zúžením kridru na 250m. Sučástí tét stavby je dle TS rvněž přelžka silnice III/3704. Pr tut přelžku silnice III/3704 pžadval ŘSD Brn rzšířit v místech jejíh přelžení kridr přelžky silnice I/44 na takvu šířku, která by zahrnula i zmíněnu přelžku silnice III/3704, neb pr přelžku silnice III/3704 vymezit samstatný kridr. Rzšíření kridru byl d územníh plánu zapracván. V územním plánu je řešen křížení silnic I/11 a I/44, je navržen kridr pr výhledvé přelžení silnice I/44 vyplývající ze ZÚR. Systém místních kmunikací, bsluhujících plchy zastavěnéh území je navázán na síť silnic I. a III. třídy a v územním plánu bude vymezen jak veřejná prstranství. Sučástí veřejných prstranství jsu inženýrské sítě a veřejná zeleň. C) NEMOTOROVÁ DOPRAVA PĚŠÍ TRASY: V návrhu územníh plánu jsu řešeny chybějící úseky pr pěší a bezklizní pěší trasy klem frekventvaných dpravních tahů jak sučást plch pr dpravu a jak sučást plch veřejných prstranství. CYKLISTICKÉ TRASY: Řešeným územím jsu vedeny cykltrasy: 51 tzv. Mravská stezka, převážně pdél řeky Mravy. V návrhu územníh plánu je řešen vhdné alternativní napjení jedné z nejvýznamnějších cykltras v ČR Mravské stezky na Šumperk kl tzv. zámečku. D) HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA Zemědělská a lesní dprava využívá stávající účelvé kmunikace a silnice III. třídy. V katastrálních územích města nejsu zpracvané kmplexní pzemkvé úpravy. 18

19 Síť účelvých kmunikací napjuje izlvané bytné usedlsti a rekreační bjekty včetně zahrádkářských lkalit. E) VEŘEJNÁ DOPRAVA AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Hrmadná dprava je v Bludvě zajišťvána autbusvu dpravu. Měst je sučástí Integrvanéh dpravníh systému Olmuckéh kraje. Bludv nemá autbusvé nádraží.. VLAKOVÁ DOPRAVA Na řešeném území se nachází železniční stanice Bludv a zastávka Bludv lázně, jsu sučástí IDSOK. F) STATICKÁ DOPRAVA Garážvání a dstavení autmbilů je v bci přednstně řešen individuálně na vlastních pzemcích rdinných dmů, neb v plchách řadvých garáží. Parkvání ve výrbních areálech si zajišťují majitelé firmy sami na vlastním pzemku. G) DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V řešeném území se nevyskytují. H) LETECKÁ DOPRAVA Řešené území není dtčen letecku dpravu. I) INTENZITA SILNIČNÍ DOPRAVY Intenzita dpravy pr výpčet hluku je převzata z výsledků celstátníh sčítání dpravy na silniční a dálniční síti ČR v r a upravena pr r Na silnici III.tř. nebyl většinu sčítání prveden. Pr stanvení intenzit v rce 2010 byl pužit výhledvých keficientů stanvených ŘSD ČR pr bdbí 2005 až 2040 (pr těžká vzidla 1,03, sbní 1,15). Hluk z dpravy v bci Bludv výhled d rku 2030 Byly prvedeny výpčty hluku z dpravy i vzdálensti ddržení hlukvých limitů v bci Bludv, na silnici I/11 (úseky Chrmeč Bludv a Bludv Šumperk) a I/44. Pr výpčty hluku jsu zaptřebí výhledvé intenzity sbní i nákladní dpravy pr rk Vzhledem k tmu, že výhledvé intenzity dpravy p vybudvání plánvané přelžky silnice I/11 nebyly k dispzici, byla výhledvá dprava pr rk 2030 stanvena s pmcí dat z psledníh sčítání dpravy a přepčtvých keficientů ŘSD. V intravilánu bce se předpkládá drazivý terén (vzhledem k zástavbě), s výjimku úseku Bludv směrem na Šumperk, kde byl uvažván terén phltivý. V celém intravilánu bce Bludv se uvažuje se s rychlstí 50 km/h. Hlukvá pásma byly vypčítána na stávající silniční síť. P vybudvání přelžky silnice I/44 djde ke snížení hlukvé zátěže. Přepčet je mžný na základě dpravníh mdelu, který je nad rámec územníh plánu. Výsledky jsu v následující tabulce: Silnice úsek Intenzita 2030 sbní vzidla / 24 hd I/11 Bludv - Šumperk I/11 Chrmeč - Bludv Intenzita 2030 Nákladní vzidla / 24 hd Leq den (db) ,51 27, ,21 14,92 I/ ,00 8,75 Vzdálenst ddržení limitu (m) 19

20 Návrhvé plchy Z7 a Z10 (bydlení individuální) v blízksti silnice I/11 resp. I/40 jsu v textvé části návrhu uvedeny jak pdmínečně přípustné pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzeny z hlediska vlivů z prvzu dpravy (zejména vlivnění hlukem a vibracemi) na výhledvé bdbí 30 let, tzn., aby nebyly překrčeny hygienické limity, vyplývající z Nařízení vlády č.148/2006 Sb., v platném znění. Pr určení hlukvých pásem uvádíme intenzity dpravy na silnici I/11 v zájmvé blasti z rku Jedná se úsek č , kde byl nasčítán vz./24 h., a úsek č , kde byl nasčítán 4231 vz./24h. Dále uvádíme intenzitu dpravy na silnici I/44 v úseku č , kde byl nasčítán 2988 vz./24h. Návrhvé plchy Z20 a Z21 (plchy smíšené bytné) zasahují d chrannéh pásma silnice I/44 (dle 30 zákna č.13/1997 Sb.). Silniční chranná pásma jsu území se zvláštním režimem, jejichý využití pdléhá suhlasu silničníh správníh úřadu, kterým je v tmt případě KÚ Olmuckéh kraje dbr dpravy a silničníh hspdářství. Tyt plchy jsu v textvé části návrhu uvedeny jak pdmínečně přípustné pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzeny z hlediska vlivů z prvzu dpravy (zejména vlivnění hlukem a vibracemi) na výhledvé bdbí 30 let, tzn., aby nebyly překrčeny hygienické limity, vyplývající z Nařízení vlády č.148/2006 Sb., v platném znění. Pr určení hlukvých pásem uvádíme intenzity dpravy na silnici I/40 v zájmvé blasti z rku Jedná se úsek č , kde byl nasčítán 2988 vz./24 h. J) OCHRANNÁ PÁSMA Ochranné silniční pásm je dán Záknem č. 13 pzemních kmunikacích ze dne , v platném znění, a činí mim suvisle zastavěné území bce 50 m d sy vzvky neb sy přilehléh jízdníh pásu u silnic I.třídy, 15 m d sy vzvky neb sy přilehléh jízdníh pásu u silnice II. a III. třídy. Ochranné pásm dráhy je dán Záknem č. 266 drahách ze dne , v platném znění, a činí u železniční tratě 60 m d sy krajinní kleje, nejméně však 30 m d hranic bvdu dráhy pr rychlst d 160 km/hd, u vleček 30 m d sy krajní kleje. V chranném pásmu železnice není dpručvána výstavba pr bydlení KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY POPIS SOUČASNÉHO STAVU A) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Základní charakteristika Zdrje vdy: bec je zásbvána ze skupinvéh vdvdu Kuty Šumperk s dstatečnu kapacitu vdních zdrjů. Dále je umžněna dprava pitné vdy z prameniště v Olšanech. V řešeném území se nenacházejí chranná pásma vdních zdrjů pr účely veřejnéh zásbvání vdu. Na řešeném území se nachází přírdní léčivý zdrj lázeňskéh místa Bludv, který má stanvena chranná pásma I. a II. stupně. Zásbvací systém: Pitná vda je d Bludva přiváděna ze skupinvéh vdvdu Kuty - Šumperk a t d zemníh vdjemu Bludv 650 m 3 (360,70/355,00 m n.m.). Odtud je vda d sptřebiště přivedena gravitačně. Vdvd byl budván pstupně p etapách, v sučasnsti je dcílen úplné pkrytí bce. Zásbvací řady veřejnéh vdvdu pkrývají celé zastavěné území je zásbván bytvý fnd, bčanská vybavenst. Prvzvatelem vdvdníh systému je Šumperská prvzní vdhspdářská splečnst a.s. 20

21 Tlakvé pměry: Při řešení zásbvání vdu bce se předpkládá prvzvání stávajícíh systému. Akumulace: Max. ptřeba vdy: cca Q m = 560,0 m 3 /d při uvažvané ptřebě vdy 120 l/b.den včetně bčanské vybavensti Pr bec je nutn zajistit akumulaci bjemu cca 550 m 3, cž dpvídá 98% Q m, cž je stávající akumulací splněn (VDJ Bludv). Samstatnu část systému zásbvání vdu tvří Bludv Zámeček, který má vlastní vdní zdrj studnu vydatnsti 2,8 l/s, akumulaci 36 m 3 (hladiny 351,10/349,10 m n.m.). Z akumulace je vda d sptřebiště čerpána. B) ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Základní charakteristika: Bludv Stkvá síť V Bludvě je vybudvána splaškvá kanalizační síť, která služí pr dvádění dpadních vd jsu napjeny splaškvé dpadní vdy z jedntlivých nemvitstí. Odpadní vdy jsu vyústěny d čistírny dpadních vd. Dešťvé vdy jsu dváděny půvdní kanalizací d místních recipientů. Vedení stk je převážně na veřejných pzemcích (chdník, kmunikace), částečně i na pzemcích sukrmých. Prvzvatelem kanalizačníh systému je becní úřad. Čistírna dpadních vd: Obec má vybudvanu ČOV. D) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Základní charakteristika Nadřazené sítě a zařízení vvn Řešeným územím prcházejí nadřazené trasy nadzemníh vedení vvn 400 a 110 kv. Sítě a zařízení vn 22 kv Území k.ú. Bludva je zásbván elektricku energií z rzvdny 110/22 kv Šumperk z nadzemníh vedení s napětím 22 kv. V zastavěném území jsu realizvány pdzemní kabely vedení vn. Na řešeném území je v prvzu cca 16 slupvých a dvě zděné trafstanice 22/0,4 kv zásbující el. energií distribuci i sukrmý sektr. Tat zařízení jsu v dbrém stavu a vyhvují sučasným pžadavkům na zajištění dběrů. Sítě a zařízení nn Síť nízkéh napětí nn je prvedena nadzemním vedením na železbetnvých stžárech, střešnících a závěsnými kabely a kabelvým vedením nadzemním i pdzemním. Stav nn sítě je vyhvující. E) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Základní charakteristika Obec je zásbvána zemním plynem z VTL plynvdu. Vlastní rzvdná síť bce je prvedena v systému středtlak. 21

22 Zvláštní inženýrské sítě: VVTL plynvd, prduktvdy, rpvd Řešeným územím neprcházejí trasy zvláštních inženýrských sítí. VTL plynvdy Výchdním a jihzápadním krajem řešenéh území prchází VTL plynvd. Z jihzápadní větve je napjena bec, výchdní část pkračuje d Šumperka. STL plynvdy STL plynvd přivádí zemní plyn d zastavěnéh území bce. NTL plynvdy V řešeném území nejsu prvzvány NTL plynvdy. Zhdncení STL plynvdů Vzhledem ke stáří STL rzvdné sítě lze knstatvat, že rzvdy jsu p technické stránce i kapacitně vyhvující. Není uvažván s reknstrukcemi, puze se uvažuje budvání dalších STL rzvdů v závislsti na rzvji bce. Regulační stanice V řešeném území se nachází VTL regulační stanice. F) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Základní charakteristika V bci Bludv se pužívá pr zásbvání teplem zemní plyn. Nemvitsti jsu z větší části napjeny na STL rzvdy přes dmvní regulátry. Kde nejsu prvedeny přípjky zemníh plynu, je pužíván jak tpné medium převážně: pevné paliv elektrická energie tpné leje Obnvitelné zdrje energie nejsu využívány. G) SPOJE Základní charakteristika Pšta a telekmunikace: Pšta se nachází v bci. Telefnní účastníci jsu napjeni na digitální ústřednu s dstatečnu kapacitu. Řešeným územím prcházejí trasy dálkvých ptických kabelů. Trasy jsu vedeny pdél kmunikací, v chdnících. Je prt.třeba veškeré záměry, které by se mhly dálkvých kabelů dtknut ve smyslu zákna č. 151/2000 Sb., v platném znění, včas se správcem dálkvých kabelů prjednat. Radikmunikace: Nad k.ú Bludva prchází paprsek radirelévé trasy veřejné kmunikační sítě ve správě Českých radikmunikací a.s. - chrana paprsku přichází v úvahu puze v případě extrémně vyských staveb, např. větrných elektráren, situvaných ve vzdálensti d 200 m d sy paprsku. V těcht případech je nezbytně nutné předkládat záměry takvých staveb k psuzení prvzvateli. Na území se nacházejí zařízení mbilních perátrů. 22

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KVĚTEN 2016 Akce: DAČICE ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 213 008 604 Přizvatel: Městský

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

REGULAČNÍ PLÁN HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JIČÍNA

REGULAČNÍ PLÁN HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JIČÍNA REGULAČNÍ PLÁN HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JIČÍNA TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. textvá část RP URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N upravený TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Stupeň: UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více