BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

2 Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, Šumperk Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Alena Palacká Ing. arch. Martin Vávra Ing. arch. Alena Palacká Ing. ach. Martin Vávra Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, červenec 2011 Tel.: Fax: usbrn.cz 2

3 Správní rgán, který ÚP vydal: ÚZEMNÍ PLÁN BLUDOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstv bce Bludv Čísl jednací a datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnsti ÚP: Oprávněná úřední sba přizvatele: Pdpis: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic Razítk: Jmén a příjmení: Ing. Zdeňka Riedlvá Funkce: referent ddělení územníh plánvání Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing. arch. Alena Palacká Funkce: hlavní prjektantka 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍMĚSTA KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINÉHO RÁZU OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEM. POVRCHU, PODZEM. A POVRCH. VOD OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY PLOCHY PŘESTAVBY PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV VYMEZENÍ SYSTÉMUSÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA VODNÍ DOPRAVA STATICKÁ DOPRAVA DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ OCHRANNÁ PÁSMA HLUK Z DOPRAVY KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCHA STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH

5 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉMEKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI REKREACE DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY STANOVENÍ PODMÍNEKPRO VYUŽITÍ PLOCHS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY BYDLENÍ (B) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) PLOCHY REKREACE (R) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBY (SV) PLOCHY VÝROBY (V) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (T) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) PLOCHY LESNÍ (L) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÝ RÁMEC (SX) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) PLOCHY SMÍŠENÉ REKREAČNÍ (SR) PLOCHY TĚŽBY (H) NAVRŽENÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ASANACE A ASANAČNÍ OPATŘENÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

6 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen k a je vyznačen ve výkresech: I.1. Výkres základníh členění území I.2. Hlavní výkres návrh uspřádání území Hranice zastavěnéh území v zásadě kpíruje hranici intravilánu (zastavěné území k ) zachycenu v mapách KN, rzšířenu aktuální zastavěné neb jinak využité pzemky. kód bce, ZSJ název bce Bludv 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Hlavní cíle kncepce rzvje města: Bludv - prsperující, přitažlivá bec vyjímečně krásnéh reginu, rzvj lázeňství Pr udržitelný rzvj města (pilířů splečnst, hspdářství, prstředí) jsu navrženy pdmínky pr rzvj jedntlivých funkčních slžek tak, aby byl zabezpečen sulad všech přírdních, civilizačních a kulturních hdnt v území, a t s hledem na udržitelný rzvj území a zejména udržení kvality živtníh prstředí: splečnst cíl: prsperující bec s dstatkem služeb a invací, centrum vzdělání, atraktivní míst pr rzvj lidských zdrjů návrhem plch pr bydlení s mžnstí napjení na technicku infrastrukturu, vytvřit pdmínky pr rzvj hlavní funkce bce bydlení a tím zajistit stabilizaci splečnsti kladným saldem přirzenéh ppř. migračníh demgrafickéh ptenciálu města, zamezení dchdu zejména mladšíh byvatelstva z bce hspdářství cíl : napjení na důležité dpravní kridry kraje a ČR jak předpkladu rzvje pdnikání, stabilizace hspdářství a zvýšení ptenciálu města pr rzvj pracvních příležitsti návrhem bezklizníh dpravníh řešení návrhem plch pr výrbní a pdnikatelské aktivity s dstupnstí i pr bce reginu prstředí cíl : začlenění města d širšíh reginu cestvníh ruchu návrhem plch pr rzvj lázeňství jak primárníh charakteru bce - rekreační blasti reginu vytvřením pdmínek pr rekreaci ve stávajících bjektech, cyklturistiku dřešením systému dpravní bsluhy a technické infrastruktury (zejména dkanalizvání a čištění dpadních vd), pdpru využití netradičních zdrjů energie 6

7 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT Územní plán definuje pdmínky pr chranu hdnt území: ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE Prstry s geniem lci, které jsu upmínku na histrický vývj bce a které jsu zachvané urbanistické struktury: dkladem urbanisticky expnvaný prstr histrickéh jádra bce vymezenéh zástavbu klem ulice 8. května, tř. Adlfa Kašpara a ulice Jana Žižky, se dvěma ústředními prstry klem kstela a zámku. Jedná se zástavbu převážně s půvdní parcelací, zachvanu půdrysnu strukturu uspřádání zástavby, t.j. nejstarší část bce, vyžadující maximální chranu kulturních, civilizačních a přírdních hdnt území pdmínky chrany hdnt: veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh charakteru prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území v případě zástavby prluk p zaniklých bjektech je žáducí respektvat půvdní půdrys a zejména uliční čáru. U starší histrické zástavby se nedpručuje při reknstrukcích pužití architektnických prvků, které nedpvídají typu zástavby, bude respektván charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání bude pdprvat využití tradičních materiálů úprava prstru návsi bude prváděna v suladu s tradiční zástavbu a místně bvyklu vegetací DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY Architektnické dminanty, které umcňují a kmpnují prstr a uplatňují se při dálkvých phledech, neb puze v phledech uvnitř sídla. V Bludvě se jedná farní kstel sv. Jiří, zámek, Hrní (Bludvský) dvůr, kstel Bžíh Těla, kupaliště a bludvské lázně, zpravidla se vzrstlu zelení klem těcht dminant. pdmínky chrany hdnt: respektvat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru bce, narušit jejich funkci dminanty respektvat pásm chrany prstředí klem dminanty VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA Jedná se drbné, převážně sakrální stavby (pmníky, kříže, schy, bží muka, kapličky), které nejsu kulturními památkami chráněnými státem, ale jsu významné a jsu dkladem kulturní vyspělsti bce. Jedná se památky místníh významu. pdmínky chrany hdnt: respektvat drbné sakrální stavby pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterní zeleně) 7

8 v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny. Úpravami danéh území nesmí být narušeny neb zničeny tyt drbné sakrální stavby ani přístupvé kmunikace k těmt stavbám. jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, t.j. jejíh půsbení v sídle neb krajině OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI Jedná se histrické jádr Bludva - půvdní selské usedlsti s typickými prprcemi uliční sítě, prtkané ptůčky neb alespň jejich fragmenty, bez výraznějšíh centrálníh prstru, histricky významné stavby. Je t prstr v severní části bce, vyhlášený chranným pásmem subru lidvé architektury, 13 kulturních nemvitých památek, bjekty, které jsu v návrhu na prhlášení za kulturní památku a bjekty památek místníh významu, (výčet staveb je sučástí Odůvdnění, kap a ). pdmínky chrany hdnt: bjekty zachvat, při reknstrukcích respektvat hmty a prprce bjektů, výškvu hladinu zástavby, půdrysnu stpu, tvar a skln střech, tvar štítů, prprce kenních a dveřních tvrů, vrat apd. při prváděných dsadbách zeleně upřednstňvat listnaté dřeviny, které svým charakterem d bce patří Prstrvé pdmínky chrany a rzvje hdnt území: Pr zachvání urbanistických hdnt struktury bce budu repektvány: místtvrné vztahy z hlediska kmpzice území hlavní sy vnitrsídelních vazeb, významné prstry bce náves významné plchy zeleně, vytvářející základní kstru v zastavěném území sídelní (veřejnu zeleň) se zvýšenu chranu průhledy na přírdní a civilizační dminanty harmnie prstředí s sídlením, chrana základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, ppř. jeh dplněním břehvými prsty pdél tků, včetně prlínání krajinné a becní zeleně a krdinace s územním systémem eklgické stability charakter menšíh zahradníh městečka charakter přírdních hrizntů bce (nesmí se dlesnit, trvale vykácet vzrstlá zeleň) přírdní dminanty - výrazné vrchly zalesněných hřbetů, pdmíněně přípustná je výstavba nvých rzhleden za pdmínky, že nedjde k výraznému narušení půsbení těcht dminant, nebudu dlesňvány půsbení pzitivních civilizačních dminant vbrazu bce a ptlačení půsbení rušivých dminant průhledy z bce rzhledy z významných vyhlídkvých bdů a scénerických cest významné linie v bci hlavní ulice plchy eklgicky hdntné, pr zachvání eklgické stability, plchy zahrádek v těsné návaznsti na sídlení 8

9 kvalita veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů zastávky autbusvé dpravy, prstr u kstela a u zámku, bchdní ulice tř. Adlfa Kašpara v úseku mezi kstelem a zámkem phda bydlení především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz u hlavních dpravních tepen krmě prtihlukvých patření prefervat umístění dějů, činnstí a zařízení nevyžadující zvýšenu chranu prti hluku, např. bčanské vybavení kmerční, služby apd. realizvat prtipvdňvá a prtierzní patření, navržená v Kmplexních pzemkvých úpravách při realizaci zastavitelných plch i přestavbě využívat s hledem na přírdní pdmínky (terén) intenzivní zástavbu. Pr změny využití území a přestavbu budu pr rzvj hdnt respektvány pdmínky: nvá zástavba bude respektvat výškvu znaci z důvdu chrany brazu bce (pkud je navržena v pdmínkách využití území), u stávající zástavby zhlednit výškvu znaci klí přechd zástavby d krajiny musí respektvat pdmínku, že zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavěnéh území musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvaná nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním není přípustná výstavba nvých bjektů pr bydlení v zahradách stávajících rdinných dmů mim uliční čáru bez příméh přístupu z veřejnéh prstranství všechny navržené stavební plchy, ve kterých bude řešena nvá uliční síť, musí být vybaveny zelení, rzsah bude upřesněn pdrbnější dkumentací OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Územní plán respektuje legislativně vymezené prvky chrany přírdy. V ÚP byla aktualizvána část, týkající se památných strmů. U mnhých dšl rgánem chrany přírdy, kterým je Městský úřad Šumperk dbr živtníh prstředí v nedávné dbě ke zrušení chrany (výčet památných strmů je sučástí Odůvdnění, kap Limity využití území Ochrana přírdních hdnt, chrana přírdy) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). hranice negativníh vlivu hluku z dpravy pdél silnic I. - III. třídy a pdél železnice je území zasažen negativními vlivy. Při navrhvání a umisťvání staveb d území musí být respektvány hranice negativních vlivů z dpravy (izfn) dle Textvé části C. Odůvdnění územníh plánu, část 3.3 bd J. Předmětem výpčtu jsu silnice I. třídy, na silnicích III. třídy nebyl většinu prváděn celstátní sčítání neb jsu intenzity velice nízké, prt nelze ani stanvit hladiny hluku, ty však budu vzhledem k celkvé dpravní situaci zanedbatelné. v plchách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) 9

10 navrhvaný způsb rzdílnéh využití plch dtčených předpkládanu zvýšenu hygienicku zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukvých izfn, může být realizván teprve p prvedení takvých patření, která zamezí neb budu eliminvat tut zvýšenu hygienicku zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. Například, v plše zatížené hlukem je mžné bydlení a dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) pkud se prkáže, že hlukvá zátěž je dstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku. hranice negativníh vlivu znečištění vzduší respektvat stávající pásm chrany prstředí klem ČOV (viz kap Odkanalizvání a čištění dpadních vd) respektvat stávající pásm chrany prstředí veřejnéh phřebiště hranice negativníh vlivu zemědělských areálů pásma hygienické chrany kl zemědělských areálů nebyla vyhlášena správním řízením ani nejsu územním plánem navrhvána. Psuzvána je vždy nejblíže situvaná zástavba, která může být vlivňvána (např. hlukem, zápachem) a kde nesmí být překrčen stav chvanéh dbytka, technlgie nakládání s dpadem apd. v těcht plchách, vymezených tzv. limitní hranicí, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) a dalšími negativními vlivy na živtní prstředí chv hspdářských zvířat v zemědělských areálech je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližšímu chráněnému venkvnímu prstru; páchnucí látky z chvu hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv rizik negativních vlivů z prvzu - jedná se prvzy, u nichž není v grafické části vymezena hranice negativních vlivů, nacházejících se ve stávajících a navržených plchách výrby (VP, VZ), smíšených výrbních (SV) a technické infrastruktury a v plchách, určených k těžbě (blast DP na lžisku wllastnitu B Bludv. Negativní vlivy z těcht plch nesmí zasahvat d plch stávajícíh neb navrhvanéh chráněnéh venkvníh prstru a chráněnéh venkvníh prstru staveb. Při umisťvání staveb pr bydlení d plch v blízksti stávajících plch výrby, smíšené výrby, a sprtu, musí být vyhdncena hlukvá zátěž území z prvzu na těcht plchách a stavby pr bydlení smí být umístěny puze d území, ve kterém jsu ddrženy hygienické limity hluku (zejména v chráněném venkvním prstru umisťvaných staveb), ppřípadě musí být zajištěn prtihlukvým patřením pr celé území ddržení těcht limitů. Další zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí: pr rzvj kvality živta regenervat kvalitu veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů zastávky autbusvé dpravy, náves, bchdní ulice, parky vytvářet pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz, bezpečnu cestu dětí d škl vytvářet pdmínky pr phdu bydlení především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy mžnst umístění nvých zdrjů hluku (např. výrba, výrbní služby apd.) v blízksti chráněných bjektů a plch je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví 10

11 knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví realizvat zásbváním plynem ve všech částech sídla chrana prti radnvému riziku - řešené území se nachází v blasti přechdnéh stupně pravděpdbnéh výskytu radnu: na základě měření při realizaci stavby stanvit chranu, u nvě budvaných bjektů je třeba věnvat zvýšenu pzrnst izlacím OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu krajiny. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území) chrana meliračních zařízení u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch ÚP respektuje vdní zdrje a stanvená a navržená chranná pásma nacházející se v řešeném území (výčet viz důvdnění územníh plánu - kap a výkres 5). ÚP důsledně řeší čištění dpadních vd v celém řešeném území chrana přístupu k vdtečím pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6-8m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči chrana nerstnéh bhatství uvedená v (kap Limity využití území - Ochrana zemskéh pvrchu) OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI Viz. kap Ochrana před pvdněmi. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická kncepce rzvje bce Bludv umžní realizaci hlavních zásad: 1. Psílení významu bce Bludv v rámci České republiky a reginu: návrhem plch určených pr rzšíření lázní s přilehlu veřejnu zelení pskytující dstatečný ptenciál pr rzvj cestvníh ruchu a naplnění primární funkce bce přestavbu křížení průtahů silnic I/11 a I/44 bude dsažen plynuléh průběhu tranzitní dpravy přes bec (d dby vybudvání nvé trasy kmunikace I/44) zatížené silnice, prcházející bcí jsu prstrvě uspřádány tak, aby umžnily vedení cykltras a chdníků a jak městské třídy umžnily pestřejší využití centra bce pr bčanské vybavení a služby návrh cykltras a cyklstezek umžní zlepšení prstupnsti území a napjení na reginální trasy zvýší atraktivitu území pr rekreaci a cestvní ruch 11

12 2. Psílení atraktivity bce: návrhem plch určených pr rzšíření lázní s přilehlu veřejnu zelení pskytující dstatečný ptenciál pr rzvj cestvníh ruchu a naplnění primární funkce bce vymezením nvých plch pr bydlení, výrbu a sprt vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel v bci stanvením diferencvaných pdmínek pr způsb využití, přestavbu a dstavbu území, získá centrum bce zajímavější strukturu, atraktivní pr návštěvníky rzvjem urbanistické struktury bce, která je navržena převážně rvnměrně pdél hlavní sy bce, na plchách: sever-západní část rzvj plch bydlení a drbné výrby v lkalitě za hřbitvem sever-výchdní část rzvj plch smíšenéh bydlení a dplnění prluk stávající zástavby jižní část rzvj plch bydlení v těsné návaznsti k stávající zástavbě v lkalitách Špalek a V Rybníkách mžnstmi pr realizace pdnikatelských aktivit v nvých smíšených bytných plchách (SO) a smíšených výrbních plchách s nezávadnu výrbu (SV) přím v místě bydlení, zamezující dlivu a stabilizaci byvatelstva; jsu navrženy pdél zatížených dpravních tahů, kde jsu tat území již většinu tímt způsbem využívána rzšířením rekreační chatvé blasti Vlčí důl pr regeneraci duševních a fyzických sil byvatel revitalizací veřejných prstranství, situváním dětských hřišť v plchách veřejných prstranství a sídelní zeleně, realizací sprtvně rekreačních zařízení Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY BYDLENÍ Rzvj plch pr bydlení je navržen v návaznsti na sučasně zastavěné území. - návrhvé plchy bydlení jsu určeny pr bydlení v rdinných dmech PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr bčanské vybavení, služby, řemesla, cestvní ruch a případně i drbnu zemědělsku činnst. Rzvj plch smíšených bytných plch je situván d lkalit pdél zatížených dpravních tahů a plch, susedících s výrbní a smíšenu výrbní funkcí. PLOCHY REKREACE Plchy rekreace jsu stabilizvány, navržen je rzšíření lkality pr rdinnu rekreaci v návaznsti na stávající lkalitu Vlčí důl. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Hlavní rzvjvá plcha pr funkci veřejné bčanské vybavensti je určena pr rzšíření lázní a sciální zařízení s pečvatelsku službu pr seniry. Pr kmerční bčansku vybavenst je navržena lkalita pr rzšíření stávající bčanské vybavensti u zemědělskéh areálu a přestavba brwnfieldu Habrmanva mlýna. Dstačující rzvjvé mžnsti pskytují stávající zařízení bčanské vybavensti a plchy smíšené bytné. 12

13 Pdmínky pr umístění velkplšné reklamy: velkplšná reklama je určena pr živnstníky a firmy, které mají sídl a pdnikají v bci velikst velkplšné reklamy je mezena plchu d 2m 2 velkplšnu reklamu lze umisťvat puze na základě individuálníh psuzení PLOCHY SPORTU Navržen je psílení stávající sprtvně rekreační zóny u zámku a menší hřiště v bytvé zástavbě. Menší sprtvní plchy a hřiště jsu přípustné i v jiných funkčních plchách. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Jsu navrženy frmu uličních prstrů pr bsluhu území dpravní a technicku infrastrukturu. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Jsu navrženy plchy veřejné zeleně pr rzšíření lázeňskéh parku (ZV), plchy samstatných zahrad (ZZ) a plchy zeleně statní s převažující funkcí izlační (ZO), jejichž funkcí je chránit zástavbu před nepříznivými vlivy na živtní prstředí. Ostatní plchy zeleně jsu přípustné i v jiných funkčních plchách neb jsu přím sučástí veřejných prstranství. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Plcha pr smíšenu výrbu navazuje na stávající areál u silnice III/01119 na Bhutín. Předpkládá se zde výstavba zařízení pr pdnikatelské aktivity (malé prvzvny, dílny bchdní zařízení apd.). Vzastavěném území je navržena přestavbvé plcha u bytvek v centru bce. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Pr rzvj průmyslvé výrby není navržena žádná rzvjvá lkalita, pněvadž jediné mžné plchy u stávajícíh výrbníh areálu v průmyslvé zóně U Nádraží leží v aktivní záplavvé zóně, ve které je zástavba nepřípustná. V lkalitě Tnvská je navržena plcha pr bažantnici a ustájení kní jak plcha výrbní zemědělská. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Je navržena plcha pr řešení křížení silnic I/11 a I/44 v centru města d dby realizace přelžení silnice 1/44, pr kteru je vyčleněn kridr. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Nejsu navrženy nvé plchy pr technicku infrastrukturu. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 13

14 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z1 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z2 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat trasu a pdmínky OP telekmunikačníh vedení respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat izlační zeleň pdél kmunikace III/01119 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z3 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat návrh přelžky vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých navrhnut úpravu VKP (významný krajinný prvek) výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z4 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu je navržena přelžka respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z5 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky OP minerálníh pramene II. stupně - vnější výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, Z6 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z7 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/11, jak patření prti hluku ze silnice I/11 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z8 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z9 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z10 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/44 14

15 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy pdmínky využití území respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat izlační zeleň pdél kmunikace, jak patření prti hluku ze silnice I/44 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z11 Bludv BR plcha byla vyřazena Z12 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z13 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa řešit stávající melirace respektvat pdmínky OP silnice III. třídy výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z14 Bludv BR plcha byla vyřazena Z15 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z16 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z17 Bludv BR plcha byla vyřazena Z18 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z19 Bludv SO zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat izlační zeleň pdél kmunikace řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z20 Bludv SO zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat pdmínky OP silnice I. tř. respektvat izlační zeleň pdél silnice I/44, jak patření prti 15

16 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy pdmínky využití území hluku výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z21 Bludv SO zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat pdmínky OP silnice I.tř respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/44, jak patření prti hluku řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z22 Bludv OV plcha je určená pr rzšíření lázní Bludv bsluha území je navržena v rámci stávajícíh zařízení respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů I. stupně výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z23 Bludv OK bsluha území je navržena v rámci stávajícíh zařízení respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat zrušení části nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z24 Bludv OS plcha byla vyřazena Z25 Bludv VP plcha byla vyřazena Z26 Bludv VZ plcha je určena pr výstavbu bažantnice a ustájení kní zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z27 Bludv SV plcha je určena pr rzšíření smíšené výrbní zóny zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat návrh přelžky vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat trasu a pdmínky OP telekmunikačníh vedení respektvat trasu a pdmínky OP rr paprsku respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa respektvat OP silnice III. tř. výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z28 Bludv RR plcha je určena pr rzšíření rdinné rekreace Vlčí důl zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z29 Bludv ZV plcha je určena pr lázeňský park respektvat trasu a pdmínky OP a BP VTL plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky lázeňskéh místa - vnitřníh respektvat pdmínky OP dráhy 16

17 Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z30 Bludv ZV plcha je učena pr lázeňský park respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky lázeňskéh místa vnitřníh Z31 Bludv ZV plcha je určena pr lázeňský park respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA Z32 Bludv ZV plcha je určena pr veřejnu zeleň respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA Z33 Bludv ZZ zeleň zahrad respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč Z34 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn Z35 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky trasy a OP rr paprsku respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč Z36 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA umžnit vedení inženýrských sítí Z37 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP pdzemníh vedení vn umžnit vedení inženýrských sítí Z38 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých řešit stávající melirace umžnit vedení inženýrských sítí Z39 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z40 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu umžnit vedení inženýrských sítí respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA Z41 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých 17

18 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy pdmínky využití území zdrjů II. stupně IIA umžnit vedení inženýrských sítí Z42 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA umžnit vedení inženýrských sítí Z43 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z44 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z45 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z46 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z47 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení inženýrských sítí Z48 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnitřní umžnit vedení inženýrských sítí Z49 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení inženýrských sítí Z50 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení inženýrských sítí Z51 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn umžnit vedení inženýrských sítí Z52 Bludv DU účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení cykltrasy Z53 Bludv DU účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení cykltrasy Z54 Bludv DU účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení cykltrasy 18

19 Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z55 Bludv Du účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení cykltrasy Z56 Bludv DU účelvá kmunikace umžnit vedení cykltrasy Z57 Bludv DU účelvá kmunikace umžnit vedení cykltrasy Z58 Bludv OV plcha je určená pr bčanské vybavení veřejné sciální zařízení s pečvatelsku službu pr seniry bsluha území bude zajištěna ze stávajících a navržených veřejných prstranství výškvá hladina zástavby 2NP s mžnstí pdkrví Z59 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávající účelvé kmunikace respektvat zeleň pdél kmunikace výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z60 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z61 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z62 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z63 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky vdvdníh řadu výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z64 Bludv RR plcha je určena pr rzšíření rdinné rekreace zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z65 Bludv OV Rzhledna respektvat zpracvanu prjektvu dkumentaci pdmínku je nutnst psuzení stavby v suladu s ustanvením 12 zákna č.114/92 Sb., týkající se chrany krajinnéh rázu Z66 Bludv DU Rzhledna přístupvá kmunikace Z67 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z68 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z69 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z70 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z71 Bludv U lkalita byla vyřazena Z72 Bludv U veřejné prstranství pr lkalitu Z63 Z73 Bludv U veřejné prstranství pr lkalitu Z12, P7, Z61 Z74 Bludv ZO izlační zeleň Z75 Bludv DU účelvá kmunikace Z76 Bludv U veřejné prstranství Z77 Bludv DU účelvá kmunikace Z78 Bludv DU účelvá kmunikace Z79 Bludv DU účelvá kmunikace Z80 Bludv DU účelvá kmunikace Z81 Bludv DU účelvá kmunikace Z82 Bludv DU účelvá kmunikace Z83 Bludv DU účelvá kmunikace Z84 Bludv DU účelvá kmunikace Z85 Bludv DU účelvá kmunikace Z86 Bludv DU účelvá kmunikace Z87 Bludv DU účelvá kmunikace Z88 Bludv DU účelvá kmunikace Z89 Bludv DU účelvá kmunikace Z90 Bludv DU účelvá kmunikace Z91 Bludv DU účelvá kmunikace 19

20 Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z92 Bludv DU účelvá kmunikace Z93 Bludv DU účelvá kmunikace Z94 Bludv DU účelvá kmunikace Z95 Bludv DU účelvá kmunikace Z96 Bludv DU účelvá kmunikace Z97 Bludv DU účelvá kmunikace Z98 Bludv DU účelvá kmunikace Z99 Bludv DU účelvá kmunikace Z100 Bludv DU účelvá kmunikace Z101 Bludv DU účelvá kmunikace Z102 Bludv DU účelvá kmunikace Z103 Bludv DU účelvá kmunikace Pzn. V suvislsti s vyřazením některých lkalit nebude prveden přečíslvání PLOCHY PŘESTAVBY Ozn. plchy katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území P1 Bludv OK přestavba brwnfieldu Habrmanva mlýna respektvat pdmínky záplavvéh území Q100 respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA respektvat OP nadzemníh vedení vn zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu P2 Bludv OS přestavba plchy pr bydlení na hřiště respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu P3 Bludv ZO přestavba části výrbníh areálu na izlační zeleň respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu P4 Bludv ZO přestavba části výrbníh areálu na izlační zeleň respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace P5 Bludv DS přestavba křižvatky silnic I/11 a I/44 respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu, vdvdu, kanalizace P6 Bludv NV přestavba části Habrmanva mlýna na rybník se zázemím respektvat pdmínky záplavvéh území respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA respektvat Evrpsky významnu lkalitu Hrní Mrava, chráněnu před pškzením a ničením v suladu s ustanvením 45c zákna č. 114/92 Sb. P7 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví 20

21 Ozn. plchy katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území P8 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2NP s mžnstí pdkrví P9 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/11 jak patření prti hluku výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví P10 Bludv OS plcha je určená k rzšíření sprtviště zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých P11 Bludv NV plcha je určená pr vdní plchu v zámeckém parku respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých P12 Bludv SV zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat hygienu bytnéh prstředí výškvá hladina zástavby max. 2 NP PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV Ve vymezených plchách nelze umístit žádné stavby, které by v buducnu znemžnily realizaci navrženéh záměru. zn. Katastrální způsb využití plchy Ppis plchy plchy území R1 Bludv ZV plcha pr lázeňský park R2 Bludv ZV plcha pr lázeňský park R3 Bludv DU účelvá kmunikace R4 Bludv DU účelvá kmunikace 3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území a v návaznsti na něj byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Pdmínky pr rzvj sídelní zeleně: veřejná zeleň, parky - ZV respektvat stabilizvané plchy veřejné zeleně nvé plchy jsu navrženy převážně v návaznsti na lázně Bludv, kde je hlavním záměrem vytvření mžnstí relaxace a dpčinku v přírdním prstředí v rámci areálu lázní 21

22 plchy veřejné zeleně lze realizvat v dalších plchách s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, plch bydlení, plch smíšených bytných zeleň zahrad ZZ respektvat stabilizvané plchy zeleně zahrad, nvé plchy jsu navrženy puze pr rzšíření stávajících lkalit, kde bude umžněna výstavba zahradních chat zeleň statní ZO plní zejména funkci izlační jsu navrženy nvé plchy převážně ve vazbě na plchy bydlení a smíšené bytné plchy (dclnění bytné zástavby d případných negativních vlivů z výrby neb dpravní infrastruktury) pdmínky využití území umžňují realizaci izlační a kmpziční zeleně v dalších plchách s rzdílným způsbem využití (např. plchy výrby, dpravní a technické infrastruktury) 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 4 Kncepce dpravní infrastruktury a č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Hlavní kncepce dpravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území a spčívá ve: výhledvém přelžení silnice I/44 řešení křížení silnic I/44 a I/11 v centru bce ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA respektvat trasu a plchy železnice, včetně stávajících zastávek a nádraží SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat plchy a kridry dpravní infrastruktury - DS (silniční dprava) DO3 kridr pr přelžení silnice I/44. Návrh je převzat ze ZÚR Olmuckéh kraje P5 plcha pr řešení křižvatky silnic I/11 a I/44 respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DS Místní kmunikace: respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství U; jedná se místní bslužné kmunikace a kmunikace charakteru zklidněných kmunikací, vymezených pr bsluhu stabilizvanéh území a bsluhu rzvjvých plch - viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. Obecné pdmínky pr umísťvání: v plchách dpravní infrastruktury vymezených pdle významu, umžnit vznik nvých kmunikací v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace silnice I. třídy ve stávající trase a navržených bchvatech v kategrii S 9,5/70 resp. v zastavěném území ve funkční skupině B (jak sběrná kmunikace s částečně přímu bsluhu) v kategrii MS2p 15/11,5/50, resp. bez pdélnéh parkvání MS2 11/7,5/50. 22

23 silnice II. třídy v zastavěném území uvažvat ve funkční skupině B jak sběrné dvupruhvé kmunikace s převážně dpravním významem s částečně přímu bsluhu území v kategrii MS2p 15/11,5/50, mim zastavěné území v kategrii S 9,5/70, statní silnice v kategrii S 7,5/60. silnice III. třídy vzastavěném území uvažvat ve funkční skupině C, jak kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/50, mim bec v kategrii S 7,5/50, min. S 6,5/50. místní bslužné kmunikace - řešit dle platných předpisů, ve funkční skupině C jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/30 neb jak zklidněné kmunikace bytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířku uličníh prstru 8 m. v zastavitelných plchách je mžné navrhvat nvé kmunikace v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace NEMOTOROVÁ DOPRAVA respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství U; náves, pěší trasy - viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství respektvat značené turistické trasy a cykltrasy respektvat navržené cykltrasy respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury účelvé kmunikace DU, umžňující vedení cyklistické dpravy HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA Účelvé kmunikace: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DU navrženy jsu účelvé kmunikace, převzaté z Kmplexních pzemkvých úprav DU (Z52 Z57, Z75 Z103) účelvé kmunikace řešit dle platných předpisů VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy - zajištění autbusvými linkami a vlakvými spji respektvat stávající zastávky veřejné dpravy LETECKÁ DOPRAVA Řešené území není dtčen zájmy letecké dpravy VODNÍ DOPRAVA Řešené území není dtčen zájmy vdní dpravy STATICKÁ DOPRAVA plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury (DS), plch veřejných prstranství (U) dle příslušných nrem, příp. v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí (suvisející dpravní infrastruktura) v řešeném území budu chybějící parkvací stání a řadvé garáže navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1: 2,5 23

24 nepřípustné jsu parkvací stání, dstavná stání a garáže pr nákladní autmbily a autbusy a pr přívěsy těcht nákladních vzidel v plchách pr bydlení při hrmadné výstavbě nvých bytů se vyžaduje vybudvání minimálně jednh dstavnéh stání na jeden byt. respektvat navržené plchy dpravní infrastruktury DS DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ dpravní zařízení řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury (DS) respektvat stávající plchy dpravní infrastruktury DS OCHRANNÁ PÁSMA Viz. Odůvdnění územníh plánu kap Ochranná pásma HLUK Z DOPRAVY Výpčet hluku viz Odůvdnění územníh plánu, kap Kncepce dpravní infrastruktury. Negativní vliv prvzu silnice je nejméně příznivý ve dne u silnic I. a II. tř., pvlený limit je 60 db, u III. tř. je pvlený limit 55 db. Izfna hluku zasahuje d stávajících plch bydlení, prt jsu tyt plchy vymezeny jak smíšené. U železnice je pvlený limit 55 db, izfna hluku denní i nční nezasahuje d plch bydlení. Zásady pr chranu stávajících a navržených plch jsu vymezeny v kap Ochrana zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území), č. 6a (Vdní hspdářství) a č. 6b (Energetika a spje). respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy v maximální míře uvádět d vsaku KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásady pr využití území kridrů: Kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. Tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: Přípustné využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu 24

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: KOSTELEC NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.2 Přizvatel: Městský úřad Kstelec nad Orlicí Stavební

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 Evidenční čísl: 215 001 662 Přizvatel: Městský

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský úřad Blansk

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 27 001 148 215 001 662 Přizvatel:

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ - ÚZEMNÍ PLÁN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 27 001 148 Přizvatel: Městský úřad Vyškv dbr územníh plánvání a rzvje Jednatelé

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST 1 Akce: LETOVICE - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 28 001 265 Přizvatel: Městský úřad Letvice dbr výstavby a živtníh prstředí Masarykv náměstí 19,

Více

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče Městys Budišv Budišv 360 675 03 Budišv u Třebíče NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv městyse Budišv příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu ve znění

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

A T E X T O V Á Č Á S T

A T E X T O V Á Č Á S T D R N O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A T E X T O V Á Č Á S T ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail: palacka@usbrn.cz tel.:

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N O L Š A N Y PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602

Více

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ PLÁN KAMENEC U POLIČKY A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP BYL FINANCOVÁN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Akce ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA Evidenční

Více

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. D U B Ň A N Y ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice výsledný návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE výsledný návrh Evidenční čísl zhtvitele

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N MORKŮVKY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ)

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN DVORCE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU (výsledný návrh) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. leden 2016 Územní plán Dvrce výsledný návrh textvá část Akce Územní plán Dvrce

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice upravený návrh - pr veřejné prjednání textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE UPRAVENÝ

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH Přizvatel: Splupracující zastupitel: Výknný přizvatel: Zpracvatel změny č. 2: OÚ Městyse Lázně Tušeň Hlavní 56, 250 89 Lázně Tušeň tel. 326 992 302 Ing.

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ÚS ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: ČESKÉ VELENICE PASTVINY územní studie Evidenční čísl: 27 008 192 Přizvatel:

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic RPVU-RP-TZ věc: TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ akce: REGULAČNÍ PLÁN VELKÝ ÚJEZD U CHORUŠIC: LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chrušic (V SOULADU S PŘÍL. Č. 9. VYHL. Č. 500/2006

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více