BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

2 Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, Šumperk Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Alena Palacká Ing. arch. Martin Vávra Ing. arch. Alena Palacká Ing. ach. Martin Vávra Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, červenec 2011 Tel.: Fax: usbrn.cz 2

3 Správní rgán, který ÚP vydal: ÚZEMNÍ PLÁN BLUDOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstv bce Bludv Čísl jednací a datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnsti ÚP: Oprávněná úřední sba přizvatele: Pdpis: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic Razítk: Jmén a příjmení: Ing. Zdeňka Riedlvá Funkce: referent ddělení územníh plánvání Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing. arch. Alena Palacká Funkce: hlavní prjektantka 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍMĚSTA KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINÉHO RÁZU OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEM. POVRCHU, PODZEM. A POVRCH. VOD OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY PLOCHY PŘESTAVBY PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV VYMEZENÍ SYSTÉMUSÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA VODNÍ DOPRAVA STATICKÁ DOPRAVA DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ OCHRANNÁ PÁSMA HLUK Z DOPRAVY KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCHA STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH

5 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉMEKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI REKREACE DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY STANOVENÍ PODMÍNEKPRO VYUŽITÍ PLOCHS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY BYDLENÍ (B) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) PLOCHY REKREACE (R) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBY (SV) PLOCHY VÝROBY (V) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (T) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) PLOCHY LESNÍ (L) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÝ RÁMEC (SX) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) PLOCHY SMÍŠENÉ REKREAČNÍ (SR) PLOCHY TĚŽBY (H) NAVRŽENÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ASANACE A ASANAČNÍ OPATŘENÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

6 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen k a je vyznačen ve výkresech: I.1. Výkres základníh členění území I.2. Hlavní výkres návrh uspřádání území Hranice zastavěnéh území v zásadě kpíruje hranici intravilánu (zastavěné území k ) zachycenu v mapách KN, rzšířenu aktuální zastavěné neb jinak využité pzemky. kód bce, ZSJ název bce Bludv 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Hlavní cíle kncepce rzvje města: Bludv - prsperující, přitažlivá bec vyjímečně krásnéh reginu, rzvj lázeňství Pr udržitelný rzvj města (pilířů splečnst, hspdářství, prstředí) jsu navrženy pdmínky pr rzvj jedntlivých funkčních slžek tak, aby byl zabezpečen sulad všech přírdních, civilizačních a kulturních hdnt v území, a t s hledem na udržitelný rzvj území a zejména udržení kvality živtníh prstředí: splečnst cíl: prsperující bec s dstatkem služeb a invací, centrum vzdělání, atraktivní míst pr rzvj lidských zdrjů návrhem plch pr bydlení s mžnstí napjení na technicku infrastrukturu, vytvřit pdmínky pr rzvj hlavní funkce bce bydlení a tím zajistit stabilizaci splečnsti kladným saldem přirzenéh ppř. migračníh demgrafickéh ptenciálu města, zamezení dchdu zejména mladšíh byvatelstva z bce hspdářství cíl : napjení na důležité dpravní kridry kraje a ČR jak předpkladu rzvje pdnikání, stabilizace hspdářství a zvýšení ptenciálu města pr rzvj pracvních příležitsti návrhem bezklizníh dpravníh řešení návrhem plch pr výrbní a pdnikatelské aktivity s dstupnstí i pr bce reginu prstředí cíl : začlenění města d širšíh reginu cestvníh ruchu návrhem plch pr rzvj lázeňství jak primárníh charakteru bce - rekreační blasti reginu vytvřením pdmínek pr rekreaci ve stávajících bjektech, cyklturistiku dřešením systému dpravní bsluhy a technické infrastruktury (zejména dkanalizvání a čištění dpadních vd), pdpru využití netradičních zdrjů energie 6

7 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT Územní plán definuje pdmínky pr chranu hdnt území: ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE Prstry s geniem lci, které jsu upmínku na histrický vývj bce a které jsu zachvané urbanistické struktury: dkladem urbanisticky expnvaný prstr histrickéh jádra bce vymezenéh zástavbu klem ulice 8. května, tř. Adlfa Kašpara a ulice Jana Žižky, se dvěma ústředními prstry klem kstela a zámku. Jedná se zástavbu převážně s půvdní parcelací, zachvanu půdrysnu strukturu uspřádání zástavby, t.j. nejstarší část bce, vyžadující maximální chranu kulturních, civilizačních a přírdních hdnt území pdmínky chrany hdnt: veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh charakteru prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území v případě zástavby prluk p zaniklých bjektech je žáducí respektvat půvdní půdrys a zejména uliční čáru. U starší histrické zástavby se nedpručuje při reknstrukcích pužití architektnických prvků, které nedpvídají typu zástavby, bude respektván charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání bude pdprvat využití tradičních materiálů úprava prstru návsi bude prváděna v suladu s tradiční zástavbu a místně bvyklu vegetací DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY Architektnické dminanty, které umcňují a kmpnují prstr a uplatňují se při dálkvých phledech, neb puze v phledech uvnitř sídla. V Bludvě se jedná farní kstel sv. Jiří, zámek, Hrní (Bludvský) dvůr, kstel Bžíh Těla, kupaliště a bludvské lázně, zpravidla se vzrstlu zelení klem těcht dminant. pdmínky chrany hdnt: respektvat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru bce, narušit jejich funkci dminanty respektvat pásm chrany prstředí klem dminanty VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA Jedná se drbné, převážně sakrální stavby (pmníky, kříže, schy, bží muka, kapličky), které nejsu kulturními památkami chráněnými státem, ale jsu významné a jsu dkladem kulturní vyspělsti bce. Jedná se památky místníh významu. pdmínky chrany hdnt: respektvat drbné sakrální stavby pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterní zeleně) 7

8 v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny. Úpravami danéh území nesmí být narušeny neb zničeny tyt drbné sakrální stavby ani přístupvé kmunikace k těmt stavbám. jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, t.j. jejíh půsbení v sídle neb krajině OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI Jedná se histrické jádr Bludva - půvdní selské usedlsti s typickými prprcemi uliční sítě, prtkané ptůčky neb alespň jejich fragmenty, bez výraznějšíh centrálníh prstru, histricky významné stavby. Je t prstr v severní části bce, vyhlášený chranným pásmem subru lidvé architektury, 13 kulturních nemvitých památek, bjekty, které jsu v návrhu na prhlášení za kulturní památku a bjekty památek místníh významu, (výčet staveb je sučástí Odůvdnění, kap a ). pdmínky chrany hdnt: bjekty zachvat, při reknstrukcích respektvat hmty a prprce bjektů, výškvu hladinu zástavby, půdrysnu stpu, tvar a skln střech, tvar štítů, prprce kenních a dveřních tvrů, vrat apd. při prváděných dsadbách zeleně upřednstňvat listnaté dřeviny, které svým charakterem d bce patří Prstrvé pdmínky chrany a rzvje hdnt území: Pr zachvání urbanistických hdnt struktury bce budu repektvány: místtvrné vztahy z hlediska kmpzice území hlavní sy vnitrsídelních vazeb, významné prstry bce náves významné plchy zeleně, vytvářející základní kstru v zastavěném území sídelní (veřejnu zeleň) se zvýšenu chranu průhledy na přírdní a civilizační dminanty harmnie prstředí s sídlením, chrana základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, ppř. jeh dplněním břehvými prsty pdél tků, včetně prlínání krajinné a becní zeleně a krdinace s územním systémem eklgické stability charakter menšíh zahradníh městečka charakter přírdních hrizntů bce (nesmí se dlesnit, trvale vykácet vzrstlá zeleň) přírdní dminanty - výrazné vrchly zalesněných hřbetů, pdmíněně přípustná je výstavba nvých rzhleden za pdmínky, že nedjde k výraznému narušení půsbení těcht dminant, nebudu dlesňvány půsbení pzitivních civilizačních dminant vbrazu bce a ptlačení půsbení rušivých dminant průhledy z bce rzhledy z významných vyhlídkvých bdů a scénerických cest významné linie v bci hlavní ulice plchy eklgicky hdntné, pr zachvání eklgické stability, plchy zahrádek v těsné návaznsti na sídlení 8

9 kvalita veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů zastávky autbusvé dpravy, prstr u kstela a u zámku, bchdní ulice tř. Adlfa Kašpara v úseku mezi kstelem a zámkem phda bydlení především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz u hlavních dpravních tepen krmě prtihlukvých patření prefervat umístění dějů, činnstí a zařízení nevyžadující zvýšenu chranu prti hluku, např. bčanské vybavení kmerční, služby apd. realizvat prtipvdňvá a prtierzní patření, navržená v Kmplexních pzemkvých úpravách při realizaci zastavitelných plch i přestavbě využívat s hledem na přírdní pdmínky (terén) intenzivní zástavbu. Pr změny využití území a přestavbu budu pr rzvj hdnt respektvány pdmínky: nvá zástavba bude respektvat výškvu znaci z důvdu chrany brazu bce (pkud je navržena v pdmínkách využití území), u stávající zástavby zhlednit výškvu znaci klí přechd zástavby d krajiny musí respektvat pdmínku, že zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavěnéh území musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvaná nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním není přípustná výstavba nvých bjektů pr bydlení v zahradách stávajících rdinných dmů mim uliční čáru bez příméh přístupu z veřejnéh prstranství všechny navržené stavební plchy, ve kterých bude řešena nvá uliční síť, musí být vybaveny zelení, rzsah bude upřesněn pdrbnější dkumentací OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Územní plán respektuje legislativně vymezené prvky chrany přírdy. V ÚP byla aktualizvána část, týkající se památných strmů. U mnhých dšl rgánem chrany přírdy, kterým je Městský úřad Šumperk dbr živtníh prstředí v nedávné dbě ke zrušení chrany (výčet památných strmů je sučástí Odůvdnění, kap Limity využití území Ochrana přírdních hdnt, chrana přírdy) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). hranice negativníh vlivu hluku z dpravy pdél silnic I. - III. třídy a pdél železnice je území zasažen negativními vlivy. Při navrhvání a umisťvání staveb d území musí být respektvány hranice negativních vlivů z dpravy (izfn) dle Textvé části C. Odůvdnění územníh plánu, část 3.3 bd J. Předmětem výpčtu jsu silnice I. třídy, na silnicích III. třídy nebyl většinu prváděn celstátní sčítání neb jsu intenzity velice nízké, prt nelze ani stanvit hladiny hluku, ty však budu vzhledem k celkvé dpravní situaci zanedbatelné. v plchách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) 9

10 navrhvaný způsb rzdílnéh využití plch dtčených předpkládanu zvýšenu hygienicku zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukvých izfn, může být realizván teprve p prvedení takvých patření, která zamezí neb budu eliminvat tut zvýšenu hygienicku zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. Například, v plše zatížené hlukem je mžné bydlení a dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) pkud se prkáže, že hlukvá zátěž je dstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku. hranice negativníh vlivu znečištění vzduší respektvat stávající pásm chrany prstředí klem ČOV (viz kap Odkanalizvání a čištění dpadních vd) respektvat stávající pásm chrany prstředí veřejnéh phřebiště hranice negativníh vlivu zemědělských areálů pásma hygienické chrany kl zemědělských areálů nebyla vyhlášena správním řízením ani nejsu územním plánem navrhvána. Psuzvána je vždy nejblíže situvaná zástavba, která může být vlivňvána (např. hlukem, zápachem) a kde nesmí být překrčen stav chvanéh dbytka, technlgie nakládání s dpadem apd. v těcht plchách, vymezených tzv. limitní hranicí, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) a dalšími negativními vlivy na živtní prstředí chv hspdářských zvířat v zemědělských areálech je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližšímu chráněnému venkvnímu prstru; páchnucí látky z chvu hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv rizik negativních vlivů z prvzu - jedná se prvzy, u nichž není v grafické části vymezena hranice negativních vlivů, nacházejících se ve stávajících a navržených plchách výrby (VP, VZ), smíšených výrbních (SV) a technické infrastruktury a v plchách, určených k těžbě (blast DP na lžisku wllastnitu B Bludv. Negativní vlivy z těcht plch nesmí zasahvat d plch stávajícíh neb navrhvanéh chráněnéh venkvníh prstru a chráněnéh venkvníh prstru staveb. Při umisťvání staveb pr bydlení d plch v blízksti stávajících plch výrby, smíšené výrby, a sprtu, musí být vyhdncena hlukvá zátěž území z prvzu na těcht plchách a stavby pr bydlení smí být umístěny puze d území, ve kterém jsu ddrženy hygienické limity hluku (zejména v chráněném venkvním prstru umisťvaných staveb), ppřípadě musí být zajištěn prtihlukvým patřením pr celé území ddržení těcht limitů. Další zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí: pr rzvj kvality živta regenervat kvalitu veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů zastávky autbusvé dpravy, náves, bchdní ulice, parky vytvářet pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz, bezpečnu cestu dětí d škl vytvářet pdmínky pr phdu bydlení především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy mžnst umístění nvých zdrjů hluku (např. výrba, výrbní služby apd.) v blízksti chráněných bjektů a plch je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví 10

11 knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví realizvat zásbváním plynem ve všech částech sídla chrana prti radnvému riziku - řešené území se nachází v blasti přechdnéh stupně pravděpdbnéh výskytu radnu: na základě měření při realizaci stavby stanvit chranu, u nvě budvaných bjektů je třeba věnvat zvýšenu pzrnst izlacím OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu krajiny. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území) chrana meliračních zařízení u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch ÚP respektuje vdní zdrje a stanvená a navržená chranná pásma nacházející se v řešeném území (výčet viz důvdnění územníh plánu - kap a výkres 5). ÚP důsledně řeší čištění dpadních vd v celém řešeném území chrana přístupu k vdtečím pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6-8m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči chrana nerstnéh bhatství uvedená v (kap Limity využití území - Ochrana zemskéh pvrchu) OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI Viz. kap Ochrana před pvdněmi. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická kncepce rzvje bce Bludv umžní realizaci hlavních zásad: 1. Psílení významu bce Bludv v rámci České republiky a reginu: návrhem plch určených pr rzšíření lázní s přilehlu veřejnu zelení pskytující dstatečný ptenciál pr rzvj cestvníh ruchu a naplnění primární funkce bce přestavbu křížení průtahů silnic I/11 a I/44 bude dsažen plynuléh průběhu tranzitní dpravy přes bec (d dby vybudvání nvé trasy kmunikace I/44) zatížené silnice, prcházející bcí jsu prstrvě uspřádány tak, aby umžnily vedení cykltras a chdníků a jak městské třídy umžnily pestřejší využití centra bce pr bčanské vybavení a služby návrh cykltras a cyklstezek umžní zlepšení prstupnsti území a napjení na reginální trasy zvýší atraktivitu území pr rekreaci a cestvní ruch 11

12 2. Psílení atraktivity bce: návrhem plch určených pr rzšíření lázní s přilehlu veřejnu zelení pskytující dstatečný ptenciál pr rzvj cestvníh ruchu a naplnění primární funkce bce vymezením nvých plch pr bydlení, výrbu a sprt vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel v bci stanvením diferencvaných pdmínek pr způsb využití, přestavbu a dstavbu území, získá centrum bce zajímavější strukturu, atraktivní pr návštěvníky rzvjem urbanistické struktury bce, která je navržena převážně rvnměrně pdél hlavní sy bce, na plchách: sever-západní část rzvj plch bydlení a drbné výrby v lkalitě za hřbitvem sever-výchdní část rzvj plch smíšenéh bydlení a dplnění prluk stávající zástavby jižní část rzvj plch bydlení v těsné návaznsti k stávající zástavbě v lkalitách Špalek a V Rybníkách mžnstmi pr realizace pdnikatelských aktivit v nvých smíšených bytných plchách (SO) a smíšených výrbních plchách s nezávadnu výrbu (SV) přím v místě bydlení, zamezující dlivu a stabilizaci byvatelstva; jsu navrženy pdél zatížených dpravních tahů, kde jsu tat území již většinu tímt způsbem využívána rzšířením rekreační chatvé blasti Vlčí důl pr regeneraci duševních a fyzických sil byvatel revitalizací veřejných prstranství, situváním dětských hřišť v plchách veřejných prstranství a sídelní zeleně, realizací sprtvně rekreačních zařízení Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY BYDLENÍ Rzvj plch pr bydlení je navržen v návaznsti na sučasně zastavěné území. - návrhvé plchy bydlení jsu určeny pr bydlení v rdinných dmech PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr bčanské vybavení, služby, řemesla, cestvní ruch a případně i drbnu zemědělsku činnst. Rzvj plch smíšených bytných plch je situván d lkalit pdél zatížených dpravních tahů a plch, susedících s výrbní a smíšenu výrbní funkcí. PLOCHY REKREACE Plchy rekreace jsu stabilizvány, navržen je rzšíření lkality pr rdinnu rekreaci v návaznsti na stávající lkalitu Vlčí důl. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Hlavní rzvjvá plcha pr funkci veřejné bčanské vybavensti je určena pr rzšíření lázní a sciální zařízení s pečvatelsku službu pr seniry. Pr kmerční bčansku vybavenst je navržena lkalita pr rzšíření stávající bčanské vybavensti u zemědělskéh areálu a přestavba brwnfieldu Habrmanva mlýna. Dstačující rzvjvé mžnsti pskytují stávající zařízení bčanské vybavensti a plchy smíšené bytné. 12

13 Pdmínky pr umístění velkplšné reklamy: velkplšná reklama je určena pr živnstníky a firmy, které mají sídl a pdnikají v bci velikst velkplšné reklamy je mezena plchu d 2m 2 velkplšnu reklamu lze umisťvat puze na základě individuálníh psuzení PLOCHY SPORTU Navržen je psílení stávající sprtvně rekreační zóny u zámku a menší hřiště v bytvé zástavbě. Menší sprtvní plchy a hřiště jsu přípustné i v jiných funkčních plchách. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Jsu navrženy frmu uličních prstrů pr bsluhu území dpravní a technicku infrastrukturu. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Jsu navrženy plchy veřejné zeleně pr rzšíření lázeňskéh parku (ZV), plchy samstatných zahrad (ZZ) a plchy zeleně statní s převažující funkcí izlační (ZO), jejichž funkcí je chránit zástavbu před nepříznivými vlivy na živtní prstředí. Ostatní plchy zeleně jsu přípustné i v jiných funkčních plchách neb jsu přím sučástí veřejných prstranství. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Plcha pr smíšenu výrbu navazuje na stávající areál u silnice III/01119 na Bhutín. Předpkládá se zde výstavba zařízení pr pdnikatelské aktivity (malé prvzvny, dílny bchdní zařízení apd.). Vzastavěném území je navržena přestavbvé plcha u bytvek v centru bce. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Pr rzvj průmyslvé výrby není navržena žádná rzvjvá lkalita, pněvadž jediné mžné plchy u stávajícíh výrbníh areálu v průmyslvé zóně U Nádraží leží v aktivní záplavvé zóně, ve které je zástavba nepřípustná. V lkalitě Tnvská je navržena plcha pr bažantnici a ustájení kní jak plcha výrbní zemědělská. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Je navržena plcha pr řešení křížení silnic I/11 a I/44 v centru města d dby realizace přelžení silnice 1/44, pr kteru je vyčleněn kridr. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Nejsu navrženy nvé plchy pr technicku infrastrukturu. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 13

14 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z1 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z2 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat trasu a pdmínky OP telekmunikačníh vedení respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat izlační zeleň pdél kmunikace III/01119 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z3 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat návrh přelžky vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých navrhnut úpravu VKP (významný krajinný prvek) výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z4 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu je navržena přelžka respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z5 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky OP minerálníh pramene II. stupně - vnější výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví, Z6 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z7 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/11, jak patření prti hluku ze silnice I/11 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z8 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z9 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z10 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/44 14

15 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy pdmínky využití území respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat izlační zeleň pdél kmunikace, jak patření prti hluku ze silnice I/44 výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z11 Bludv BR plcha byla vyřazena Z12 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z13 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa řešit stávající melirace respektvat pdmínky OP silnice III. třídy výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z14 Bludv BR plcha byla vyřazena Z15 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z16 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z17 Bludv BR plcha byla vyřazena Z18 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z19 Bludv SO zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat návrh přelžky nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat izlační zeleň pdél kmunikace řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z20 Bludv SO zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat pdmínky OP silnice I. tř. respektvat izlační zeleň pdél silnice I/44, jak patření prti 15

16 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy pdmínky využití území hluku výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z21 Bludv SO zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA lkalita je pdmínečně přípustná pr bydlení a v následném stavebním řízení musí být psuzena z hlediska vlivů z prvzu dpravy respektvat pdmínky OP silnice I.tř respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/44, jak patření prti hluku řešit stávající melirace výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z22 Bludv OV plcha je určená pr rzšíření lázní Bludv bsluha území je navržena v rámci stávajícíh zařízení respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů I. stupně výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z23 Bludv OK bsluha území je navržena v rámci stávajícíh zařízení respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat zrušení části nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z24 Bludv OS plcha byla vyřazena Z25 Bludv VP plcha byla vyřazena Z26 Bludv VZ plcha je určena pr výstavbu bažantnice a ustájení kní zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z27 Bludv SV plcha je určena pr rzšíření smíšené výrbní zóny zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat návrh přelžky vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat trasu a pdmínky OP telekmunikačníh vedení respektvat trasu a pdmínky OP rr paprsku respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa respektvat OP silnice III. tř. výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z28 Bludv RR plcha je určena pr rzšíření rdinné rekreace Vlčí důl zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z29 Bludv ZV plcha je určena pr lázeňský park respektvat trasu a pdmínky OP a BP VTL plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky lázeňskéh místa - vnitřníh respektvat pdmínky OP dráhy 16

17 Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z30 Bludv ZV plcha je učena pr lázeňský park respektvat trasu a pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky lázeňskéh místa vnitřníh Z31 Bludv ZV plcha je určena pr lázeňský park respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA Z32 Bludv ZV plcha je určena pr veřejnu zeleň respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA Z33 Bludv ZZ zeleň zahrad respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč Z34 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn Z35 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky trasy a OP rr paprsku respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč Z36 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA umžnit vedení inženýrských sítí Z37 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP pdzemníh vedení vn umžnit vedení inženýrských sítí Z38 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých řešit stávající melirace umžnit vedení inženýrských sítí Z39 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení-převáděč respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z40 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu umžnit vedení inženýrských sítí respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA Z41 Bludv ZO zeleň izlační respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých 17

18 Ozn. plchy katastrální území Způsb využití plchy pdmínky využití území zdrjů II. stupně IIA umžnit vedení inženýrských sítí Z42 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA umžnit vedení inženýrských sítí Z43 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z44 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z45 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z46 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení inženýrských sítí Z47 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení inženýrských sítí Z48 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnitřní umžnit vedení inženýrských sítí Z49 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení inženýrských sítí Z50 Bludv U plchy veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení inženýrských sítí Z51 Bludv ZO zeleň izlační respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn umžnit vedení inženýrských sítí Z52 Bludv DU účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých OP minerálníh pramene II. stupně - vnější umžnit vedení cykltrasy Z53 Bludv DU účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení cykltrasy Z54 Bludv DU účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení cykltrasy 18

19 Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z55 Bludv Du účelvá kmunikace respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých umžnit vedení cykltrasy Z56 Bludv DU účelvá kmunikace umžnit vedení cykltrasy Z57 Bludv DU účelvá kmunikace umžnit vedení cykltrasy Z58 Bludv OV plcha je určená pr bčanské vybavení veřejné sciální zařízení s pečvatelsku službu pr seniry bsluha území bude zajištěna ze stávajících a navržených veřejných prstranství výškvá hladina zástavby 2NP s mžnstí pdkrví Z59 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávající účelvé kmunikace respektvat zeleň pdél kmunikace výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z60 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z61 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z62 Bludv BR lkalita byla vyřazena Z63 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat pdmínky OP nadzemníh vedení vn respektvat pdmínky vdvdníh řadu výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z64 Bludv RR plcha je určena pr rzšíření rdinné rekreace zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky OP lesa 50m d kraje lesa výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z65 Bludv OV Rzhledna respektvat zpracvanu prjektvu dkumentaci pdmínku je nutnst psuzení stavby v suladu s ustanvením 12 zákna č.114/92 Sb., týkající se chrany krajinnéh rázu Z66 Bludv DU Rzhledna přístupvá kmunikace Z67 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z68 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z69 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z70 Bludv U Vyhlídka - veřejné prstranství Z71 Bludv U lkalita byla vyřazena Z72 Bludv U veřejné prstranství pr lkalitu Z63 Z73 Bludv U veřejné prstranství pr lkalitu Z12, P7, Z61 Z74 Bludv ZO izlační zeleň Z75 Bludv DU účelvá kmunikace Z76 Bludv U veřejné prstranství Z77 Bludv DU účelvá kmunikace Z78 Bludv DU účelvá kmunikace Z79 Bludv DU účelvá kmunikace Z80 Bludv DU účelvá kmunikace Z81 Bludv DU účelvá kmunikace Z82 Bludv DU účelvá kmunikace Z83 Bludv DU účelvá kmunikace Z84 Bludv DU účelvá kmunikace Z85 Bludv DU účelvá kmunikace Z86 Bludv DU účelvá kmunikace Z87 Bludv DU účelvá kmunikace Z88 Bludv DU účelvá kmunikace Z89 Bludv DU účelvá kmunikace Z90 Bludv DU účelvá kmunikace Z91 Bludv DU účelvá kmunikace 19

20 Ozn. katastrální území Způsb pdmínky využití území plchy využití plchy Z92 Bludv DU účelvá kmunikace Z93 Bludv DU účelvá kmunikace Z94 Bludv DU účelvá kmunikace Z95 Bludv DU účelvá kmunikace Z96 Bludv DU účelvá kmunikace Z97 Bludv DU účelvá kmunikace Z98 Bludv DU účelvá kmunikace Z99 Bludv DU účelvá kmunikace Z100 Bludv DU účelvá kmunikace Z101 Bludv DU účelvá kmunikace Z102 Bludv DU účelvá kmunikace Z103 Bludv DU účelvá kmunikace Pzn. V suvislsti s vyřazením některých lkalit nebude prveden přečíslvání PLOCHY PŘESTAVBY Ozn. plchy katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území P1 Bludv OK přestavba brwnfieldu Habrmanva mlýna respektvat pdmínky záplavvéh území Q100 respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA respektvat OP nadzemníh vedení vn zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu P2 Bludv OS přestavba plchy pr bydlení na hřiště respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu P3 Bludv ZO přestavba části výrbníh areálu na izlační zeleň respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu P4 Bludv ZO přestavba části výrbníh areálu na izlační zeleň respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace P5 Bludv DS přestavba křižvatky silnic I/11 a I/44 respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu, vdvdu, kanalizace P6 Bludv NV přestavba části Habrmanva mlýna na rybník se zázemím respektvat pdmínky záplavvéh území respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých zdrjů II. stupně IIA respektvat Evrpsky významnu lkalitu Hrní Mrava, chráněnu před pškzením a ničením v suladu s ustanvením 45c zákna č. 114/92 Sb. P7 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví 20

21 Ozn. plchy katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území P8 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky OP telekmunikačníh zařízení- převáděč respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých výškvá hladina zástavby max. 2NP s mžnstí pdkrví P9 Bludv BR zajistit bsluhu území v rámci stávajících plch pr dpravu respektvat trasu a pdmínky OP vdvdu respektvat trasu a pdmínky OP kanalizace respektvat trasu a pdmínky OP plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých respektvat izlační zeleň pdél kmunikace I/11 jak patření prti hluku výškvá hladina zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví P10 Bludv OS plcha je určená k rzšíření sprtviště zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých P11 Bludv NV plcha je určená pr vdní plchu v zámeckém parku respektvat pdmínky chrannéh pásma přírdních léčivých P12 Bludv SV zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat hygienu bytnéh prstředí výškvá hladina zástavby max. 2 NP PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV Ve vymezených plchách nelze umístit žádné stavby, které by v buducnu znemžnily realizaci navrženéh záměru. zn. Katastrální způsb využití plchy Ppis plchy plchy území R1 Bludv ZV plcha pr lázeňský park R2 Bludv ZV plcha pr lázeňský park R3 Bludv DU účelvá kmunikace R4 Bludv DU účelvá kmunikace 3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území a v návaznsti na něj byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Pdmínky pr rzvj sídelní zeleně: veřejná zeleň, parky - ZV respektvat stabilizvané plchy veřejné zeleně nvé plchy jsu navrženy převážně v návaznsti na lázně Bludv, kde je hlavním záměrem vytvření mžnstí relaxace a dpčinku v přírdním prstředí v rámci areálu lázní 21

22 plchy veřejné zeleně lze realizvat v dalších plchách s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, plch bydlení, plch smíšených bytných zeleň zahrad ZZ respektvat stabilizvané plchy zeleně zahrad, nvé plchy jsu navrženy puze pr rzšíření stávajících lkalit, kde bude umžněna výstavba zahradních chat zeleň statní ZO plní zejména funkci izlační jsu navrženy nvé plchy převážně ve vazbě na plchy bydlení a smíšené bytné plchy (dclnění bytné zástavby d případných negativních vlivů z výrby neb dpravní infrastruktury) pdmínky využití území umžňují realizaci izlační a kmpziční zeleně v dalších plchách s rzdílným způsbem využití (např. plchy výrby, dpravní a technické infrastruktury) 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 4 Kncepce dpravní infrastruktury a č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Hlavní kncepce dpravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území a spčívá ve: výhledvém přelžení silnice I/44 řešení křížení silnic I/44 a I/11 v centru bce ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA respektvat trasu a plchy železnice, včetně stávajících zastávek a nádraží SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat plchy a kridry dpravní infrastruktury - DS (silniční dprava) DO3 kridr pr přelžení silnice I/44. Návrh je převzat ze ZÚR Olmuckéh kraje P5 plcha pr řešení křižvatky silnic I/11 a I/44 respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DS Místní kmunikace: respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství U; jedná se místní bslužné kmunikace a kmunikace charakteru zklidněných kmunikací, vymezených pr bsluhu stabilizvanéh území a bsluhu rzvjvých plch - viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. Obecné pdmínky pr umísťvání: v plchách dpravní infrastruktury vymezených pdle významu, umžnit vznik nvých kmunikací v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace silnice I. třídy ve stávající trase a navržených bchvatech v kategrii S 9,5/70 resp. v zastavěném území ve funkční skupině B (jak sběrná kmunikace s částečně přímu bsluhu) v kategrii MS2p 15/11,5/50, resp. bez pdélnéh parkvání MS2 11/7,5/50. 22

23 silnice II. třídy v zastavěném území uvažvat ve funkční skupině B jak sběrné dvupruhvé kmunikace s převážně dpravním významem s částečně přímu bsluhu území v kategrii MS2p 15/11,5/50, mim zastavěné území v kategrii S 9,5/70, statní silnice v kategrii S 7,5/60. silnice III. třídy vzastavěném území uvažvat ve funkční skupině C, jak kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/50, mim bec v kategrii S 7,5/50, min. S 6,5/50. místní bslužné kmunikace - řešit dle platných předpisů, ve funkční skupině C jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/30 neb jak zklidněné kmunikace bytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířku uličníh prstru 8 m. v zastavitelných plchách je mžné navrhvat nvé kmunikace v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace NEMOTOROVÁ DOPRAVA respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství U; náves, pěší trasy - viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství respektvat značené turistické trasy a cykltrasy respektvat navržené cykltrasy respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury účelvé kmunikace DU, umžňující vedení cyklistické dpravy HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA Účelvé kmunikace: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DU navrženy jsu účelvé kmunikace, převzaté z Kmplexních pzemkvých úprav DU (Z52 Z57, Z75 Z103) účelvé kmunikace řešit dle platných předpisů VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy - zajištění autbusvými linkami a vlakvými spji respektvat stávající zastávky veřejné dpravy LETECKÁ DOPRAVA Řešené území není dtčen zájmy letecké dpravy VODNÍ DOPRAVA Řešené území není dtčen zájmy vdní dpravy STATICKÁ DOPRAVA plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury (DS), plch veřejných prstranství (U) dle příslušných nrem, příp. v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí (suvisející dpravní infrastruktura) v řešeném území budu chybějící parkvací stání a řadvé garáže navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1: 2,5 23

24 nepřípustné jsu parkvací stání, dstavná stání a garáže pr nákladní autmbily a autbusy a pr přívěsy těcht nákladních vzidel v plchách pr bydlení při hrmadné výstavbě nvých bytů se vyžaduje vybudvání minimálně jednh dstavnéh stání na jeden byt. respektvat navržené plchy dpravní infrastruktury DS DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ dpravní zařízení řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury (DS) respektvat stávající plchy dpravní infrastruktury DS OCHRANNÁ PÁSMA Viz. Odůvdnění územníh plánu kap Ochranná pásma HLUK Z DOPRAVY Výpčet hluku viz Odůvdnění územníh plánu, kap Kncepce dpravní infrastruktury. Negativní vliv prvzu silnice je nejméně příznivý ve dne u silnic I. a II. tř., pvlený limit je 60 db, u III. tř. je pvlený limit 55 db. Izfna hluku zasahuje d stávajících plch bydlení, prt jsu tyt plchy vymezeny jak smíšené. U železnice je pvlený limit 55 db, izfna hluku denní i nční nezasahuje d plch bydlení. Zásady pr chranu stávajících a navržených plch jsu vymezeny v kap Ochrana zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území), č. 6a (Vdní hspdářství) a č. 6b (Energetika a spje). respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy v maximální míře uvádět d vsaku KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásady pr využití území kridrů: Kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. Tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: Přípustné využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu 24

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více