AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV"

Transkript

1 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV Městský úřad Český Krumlv, dbr územníh plánvání a památkvé péče, Ing. Miluše Dlanská, Ph.D.

2 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv... 1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ... 3 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ... 4 Rzbr udržitelnéh rzvje území pr jedntlivé bce Bhdalvice Bletice Brlh Černá v Pšumaví Český Krumlv Dlní Třebnín Frymburk Hlubv Hrní Planá Hřice na Šumavě Chlumec Chvalšiny Kájv Křemže Lipn nad Vltavu Lučvice Malšín Mirkvice Mjné Nvá Ves Přední Výtň Přídlí Přísečná Ržmberk nad Vltavu Srnín Světlík Větřní Věžvatá Pláně Vyšší Brd Zlatá Kruna Zubčice Suhrnná tabulka pr SWOT analýzy a vyhdncení pilířů p bcích Stav pilířů udržitelnéh rzvje v bcích v letech 2010, 2012 a Vývj pilířů udržitelnéh rzvje v bcích v čase SWOT analýza pr správní bvd ORP Český Krumlv Shrnutí RURÚ strana 2

3 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ Třetí úplnu aktualizaci územně analytických pdkladů (ÚAP) bce s rzšířenu půsbnstí (ORP) přizuje úřad územníh plánvání p dvu letech d pslední aktualizace (viz 28 stavebníh zákna v platném znění). Údaje jsu aktualizvány průběžně na základě pdkladů předávaných jejich pskytvateli. Smyslem je pravidelná a kntinuálně udržvaná databáze infrmací stavu a vývji území s cílem specifikvat úkly, které mají být sledvány v územních plánech jedntlivých bcí, a pskytvat aktuální infrmace pr pracvníky v blasti územníh plánvání, zpracvatele územně plánvací dkumentace a pr vyhdncení vyvážensti pilířů udržitelnéh rzvje území. Třetí úplná aktualizace rzbru udržitelnéh rzvje území k r navazuje na předcházející metdické pkyn. Úřad územníh plánvání ORP Český Krumlv v průběhu uplynuléh dvuletéh bdbí kntinuálně aktualizval datvu základnu infrmací území na základě údajů nvě předaných pskytvateli i na základě vlastních zjištění. Při každé aktualizaci ÚAP, resp. RURÚ jsu respektvány tyt zásady plynucí ze záknem stanvených pstupů naplňvání databáze ifrmací území. za správnst, úplnst a aktuálnst údajů dpvídá pskytvatel ( 27, dst.3 zák.č. 183/2006 Sb.) tedy: pkud pskytvatel údaj nepskytl, není údaj evidván (dpvědnst za pskytnutí a verifikaci údaje není přensitelná na jiný subjekt); v případě, kdy pskytnuté údaje nejsu kmpletní, neb nebsahují pasprt a verifikaci pskytvatele, mhu být zahrnuty d digitální databáze puze jak rientační údaj a jak takvé musí být značeny pr následné zpracvání a využití nepskytují záruku pravdivsti. jestliže jsu ÚAP v úrvni bcí s rzšířenu půsbnstí záknem deklarvány jak územně plánvací pdklad pr zpracvání územních plánů a regulačních plánů ( 27, dst.1 zák.č. 183/2006 Sb.), je nutné, aby kvalita a úplnst předaných údajů dpvídala detailu ptřebnému při jejich zpracvání. Přes vynalžené úsilí úřadu územníh plánvání je nutn knstatvat, že v řadě případů jevy a údaje stále nedsahují ptřebné pdrbnsti a úplnsti; v suladu s 185 stavebníh zákna bude třeba dále trvat na jejich zpřesnění a pstupném dplnění. Pr pskytvatele údajů je nutn stanvit závazná pravidla pr měřítk a přesnst zákresu (případně pravidla pr digitální frmu zpracvání), aby jevy byly zapracvány ve zájemně srvnatelné úrvni, s dpvídající přesnstí. S hledem na zajištění cílů stanvených stavebním záknem byl při třetí aktualizaci ÚAP pstupván následvně: byla prvedena aktualizace dtazníkvéh šetření v jedntlivých bcích, ve splupráci se starsty byly zrevidvány tabulky SWOT analýz jedntlivých bcí, na základě zjištěných skutečnstí a s pmcí ÚAP dat jevů A i B a s pmcí dat Českéh statistickéh úřadu byly zpracvány pdklady pr Rzbr udržitelnéh rzvje území (textvý dkument I. Pdklady pr rzbr udržitelnéh rzvje území ORP jak celku ), byly zpracvány výkresy hdnt, limitů a záměrů, byly zpracvány prblémvý výkres a textvý dkument II. Rzbr udržitelnéh rzvje území pr správní území ORP Český Krumlv, jehž sučástí jsu SWOT analýzy a prblémy k řešení jedntlivých bcí. strana 3

4 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Infrmace pr RURÚ 2014 správníh bvdu bce s rzšířenu půsbnstí (dále SO ORP) Český Krumlv byly zjišťvány následujícím způsbem. Nejprve byly převzaty výsledky dtazníkvéh šetření, které byl realizván pr RURÚ z rku 2012, a nad infrmacemi v nich uvedenými byl prveden nvé zjištění frmu sbníh phvru se starsty bce, ppřípadě byl dtazník s žádstí revizi údajů zaslán na bce. K tmut dtazníku byl přilžen druhý (nvý) dtazník zjišťující prblémy v bci. Třetím zdrjem infrmací byly údaje zjištěné z dat územně analytických pdkladů (dále ÚAP). Pr každu bec samstatně byla zpracvána přehledvá mapka správníh bvdu bce s rzšířenu půsbnstí (dále SO ORP), v níž je území dtčené bce vybarven červeně. Pr každu bec je vedle mapky vlžena přehledná ftgrafie bce. Dále je uvedena v něklika bdech základní charakteristika bce: první písemná zmínka (zdrje: webvé stránky bcí, internetvá encyklpedie reginu Český Krumlv na: rzlha, pčet byvatel k , sald migrace, pčet částí bce a pčet katastrálních území (zdrj: ČSÚ). Následuje přehledný seznam částí bce a seznam katastrálních území s číslem k.ú. dané bce. Aktualizace rzbru udržitelnéh rzvje dále zahrnuje následující krky: Zjištění a vyhdncení silných a slabých stránek, příležitstí a hrzeb sledvanéh území: tj. SWOT-analýzy jak v úrvni pr jedntlivé bce (viz kap. Rzbr udržitelnéh rzvje území pr jedntlivé bce ), tak i generalizvané pr území ORP jak celku (viz kap. SWOT analýza pr správní bvd ORP Český Krumlv ) Vyhdncení udržitelnéh rzvje území tj. vyváženst vztahu územních předpkladů pr a) příznivé živtní prstředí, b) hspdářský rzvj, c) sudržnst splečenství byvatel území pět v úrvni pr jedntlivé bce (viz kap. Rzbr udržitelnéh rzvje území pr jedntlivé bce ), tak i pr celý SO ORP jak celek (viz kap. SWOT analýza pr správní bvd ORP Český Krumlv ). Prblémy v bci (zahrnují zejména dpravní, hygienické, sciální a estetické závady, prblémy bránící buducímu rzvji bce, prblémy bčanské a technické vybavensti, dále rizika území a hržení v území rizikvými jevy. V tabulce prblémů v bci je kategrizván typ prblému (N=nadmístní a M=místní/lkální). Střety (střety záměrů s limity využití území) je prveden pr jedntlivé bce (viz kap. Rzbr udržitelnéh rzvje území pr jedntlivé bce ). V území byly definvány střety záměrů s: SK - limity kulturními, ST - limity technickými, SP -limity přírdními a SH -limity hygienickými. C je SWOT analýza Rzbru udržitelnéh rzvje území. SWOT analýza je metda, jejíž pmcí se definují: S = Strengths - silné stránky, W = Weaknesses - slabé stránky, O = Opprtunities - příležitsti, T = Threats - hrzby. SWOT analýza RURÚ je způsb analýzy území a jedná se zjištění a vyhdncení udržitelnéh rzvje území s uvedením jeh silných a slabých stránek, příležitstí a hrzeb ve výše uvedeném tematickém členění. strana 4

5 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Tabulky SWOT-analýz jsu členěny d slupců na: silné stránky, slabé stránky, příležitsti a hrzby; a d řádků pdle témat: 1. hrninvé prstředí a gelgie, 2. vdní režim, 3. hygiena živtníh prstředí, 4. chrana přírdy a krajiny, 5. zemědělský půdní fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa, 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura, 7. scidemgrafické pdmínky, 8. bydlení, 9. rekreace, 10. hspdářské pdmínky. Vyhdncení se týká vždy puze těch jevů a témat, která jsu ve sledvaném území identifikvána. Pr vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje jsu výše uvedená témata přerzdělena pdle příslušnsti k tmu kterému pilíři, tj.: pilíř envirnmentální téma 1 až 5, pilíř sciální téma 6 až 9 a pilíř eknmický téma 6, 8, 9 a 10. Význam jedntlivých témat se znvu vyhdncuje v suvislsti celku každéh pilíře. Prblémy v bci byly zjišťvány dtazníkvým šetřením dle předdefinvaných kategrií prblémů, viz níže, se čtyřmi mžnými typy dpvědí: 1. bce se t netýká, 2. bce se t týká, 3. nezbytné prblém řešit, 4. prblém se řeší s tím, že při zaškrtnutí dpvědi typu 2. bce se t týká se dplnila infrmace, zda je nutné prblém řešit neb, zda se již řeší. Prblémy byly dplněny zjištění z dat ÚAP. Obsah dtazníku PROBLÉMY V OBCI je následující: A. ZÁVADY DOPRAVNÍ A.1 Přetíženst bce dpravu A.2 Špatný technický stav kmunikací A.3 Nedstatečné parametry (šířkvé a směrvé uspřádání) kmunikací A.4 Klize sbní a veřejné dpravy A.5 Nepřehledná křižvatka A.6 Absence parkvacích plch A.7 Absence (ptřeba) cyklstezky A.8 Absence (ptřeba) chdníku A.9 Přítmnst bariér pr pěší A.10 Nedstatečně rzvinutá cestní síť (prstupnst krajiny) A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu A.12 Překračvání mezené rychlsti (hržvání chdců) A.13 Sezónní parkviště A.14 Úrvňvé křížení se železničními tratěmi B. ZÁVADY HYGIENICKÉ B.1 Existence černých skládek) B.2 Existence starých zátěží území a kntaminvaných plchy B.3 Hlučný prvz dpravy či průmyslvéh bjektu B.4 Špatná kvalita pitné vdy B.5 Prblémy se smgem B.6 Prblémy s imisemi B.7 Znečištění vdních plch a vdních tků B.8 Dluhdbě nevyužívané zemědělské plchy - přítmnst plevelů a invazivních druhů rstlin C. ZÁVADY SOCIÁLNÍ C.1 Snižvání pčtu byvatel C.2 Stárnutí ppulace C.3 Prblematické sužití byvatel C.4 Nedstatek pracvních příležitstí C.5 Nedstatečná bezpečnst byvatel C.6 Nedstatečná péče seniry a zdravtně pstižené C.7 Chybí (ubývají) akce pdprující splečenský živt v bci C.8 Přítmnst sciálně nepřizpůsbivých bčanů strana 5

6 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv D. ZÁVADY ESTETICKÉ D.1 Přítmnst nevzhledných průmyslvých areálů D.2 Přítmnst nevzhledných zemědělských areálů D.3 Urbanistické závady nevhdná frma zástavby D.4 Rzpry ve vyvážensti měřítka zástavby ve venkvských sídlech prprční vztah bytných území a velkých průmyslvých a zemědělských areálů D.5 Nejasné pzice center venkvských sídelních útvarů D.6 Neřízený rzvj nvstaveb, narušení tradiční struktury bce předimenzváním zastavitelných plch D.7 Nedstatečné zastupení zeleně v bci D.8 Ptlačení kulturní dminanty bce D.9 Nevhdné terénní úpravy D.10 Nevhdné stavební zásahy d bjektů (v rzpru s jejich půvdním účelem) D.11 Chátrání nevyužívaných bjektů a subrů, např. histrickéh fndu průmyslvé architektury D.12 Negativní vlivy telekmunikačních zařízení (stžáry), větrných a ftvltaických elektráren na krajinný ráz E. PROBLÉMY BRÁNÍCÍ BUDOUCÍMU ROZVOJI OBCE E.1 Přítmnst brwnfields, puštěných (výrbních) areálů a staveb E.2 Nedstatek vlných pzemků pr stavbu rdinných dmů E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity mezující rzvj bce F. PROBLÉMY OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh bčanskéh vybavení (bchd, zdravtní zařízení, restaurace, šklka a škla) F.2 Špatný stav či nedstatek mbiliáře v bci (lavičky, kše, dětská hřiště) F.3 Nedstatek veřejných prstranství F.4 Nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu dpravu F.5 Absence vdvdu F.6 Absence kanalizace F.7 Absence ČOV F.8 Špatné internetvé připjení F.9 Vyský pdíl využití nebnvitelných zdrjů energie F10 Špatná dpravní dstupnst (absence železnice, kmunikací vyšší třídy) F.11 Absence kntejnerů na tříděný dpad G. SPECIFICKÉ PROBLÉMY OBCE Hdncení (v rzsahu prvedení SWOT analýz, vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území a identifikace prblémů k řešení v rámci územně plánvací dkumentace, střety v území) je prveden pr každu bec zvlášť vždy v samstatném blku s cílem pskytnut vyšší uživatelský kmfrt při práci a následném využití územně plánvacíh pdkladu. V závěru textvé části je uvedena suhrnná tabulka pr SWOT analýzy a vyhdncení pilířů p bcích, dále stav pilířů udržitelnéh rzvje území v bcích v letech 2010, 2012 a 2014 a vývj pilířů udržitelnéh rzvje území v bcích v čase (pr bdbí a ). Následuje SWOT analýza pr správní bvd ORP Český Krumlv jak celek a na úplný závěr shrnutí RURÚ. strana 6

7 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Rzbr udržitelnéh rzvje území pr jedntlivé bce 1. Bhdalvice První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 298 Sald migrace: 9 Pčet částí bce: 6 Pčet katastrálních území: 6 Části bce název části bce Bhdalvice Slavkv Suš Svéraz Slubice Kaliště Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Bhdalvice u Větřní Skubice Slavkv u Českéh Krumlva Svéraz Svéraz u Větřní Větřní-Kaliště strana 7

8 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 v bci se nevyskytují sesuvná území 2 na území se vyskytují četné malé vdní tky (Sušský, Strážný, Svérázský ptk na území se vyskytují vdní nádrže v území se nevyskytuje záplavvé území ve Slavkvě a Suši je pžární nádrž 3 na území je ČOV u Slavkva je hřbitv v bci se vyskytují pddlvaná území - na území se vyskytuje skládka Svéraz - v jižní části bce je stará halda nerud 4 bec je sučástí blasti krajinnéh rázu Českkrumlvsk d bce zasahuje míst krajinnéh rázu Ržmberk na území bce zasahuje PP Žestv na území bce s vyskytuje PP Slavkvský chlumek na území bce rstu památné strmy Slavkvská lípa a Lípy ve Svérazi - keficient eklgické stability je 2,18 (průměr za SO ORP je 3,19) 5 pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 48,4% (průměr za SO ORP je 32,6 %) pdíl rné půdy ze zemědělské půdy je 52,1% (průměr za SO ORP je 30,1 %) pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 47,4% (průměr za SO ORP je 67,8 %) pdíl lesů z celkvé výměry je 45% (průměr za SO ORP je 48,1%) - nevhdné způsby hspdaření na zemědělské půdě 6 dbrá základní silniční síť bec je dkanalizvaná bec má vdvd vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci silniční síť místy v dbrém stavu uspkjivá veřejná dprava 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel kladné sald migrace - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně pdpra zemědělství pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí v klí bce byvatelům v prduktivním věku - mezvání hrmadné autbusvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU 8 kvalitní bytné území dstatek rzvjvých plch pr bydlení využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU 9 bcí prcházejí cykltrasa a turistické stezky klidné území územím neprtéká řeka Vltava, nedalek území je rekreační blast klem Lipna na území se vyskytují památné strmy a přírdní památky strana 8

9 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 10 výhdná plha v rámci reginu - malá nabídka v místech pracvních příležitstí - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - djezd eknmicky aktivních byvatel mim území bce využití prstředků z rzvjvých prgramů - snižvání eknmické síly byvatel - djezd eknmicky aktivních byvatel mim území - - Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území 2014 Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 9

10 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Prblémy v bci Bhdalvice Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M B. Závady hygienické B.1 Existence černých skládek Odhazvání dpadu pdél hlavní silnice M (dvz dpadu systém ppelnice na žetny způsbuje t prblém) C. Závady sciální C.2 Stárnutí ppulace N C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Lkálně M C.6 Nedstatečná péče seniry Řeší se - bec kupila budvu, kde bude 1x M týdně rdinvat lékař, který napíše recepty pr seniry a léky zajistí hrmadně bec v Českém Krumlvě D. Závady urbanistické D.2 Přítmnst nevzhledných zemědělských areálů POSPOL v Bhdalvicích likvidace M D.11 Nevhdné stavební zásahy d bjektů (v rzpru Chátrání staréh statku M s jejich půvdním účelem) F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh Absence a špatná dstupnst bchdu M bčanskéh vybavení (v řešení) F.9 Vyský pdíl využití nebnvitelných zdrjů V bci není zaveden plyn, tpení tuhými M energie palivy Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Sveraz R.2 Pddlvané území Střety Obec Kód střetu Bhdalvice SH.1 Bhdalvice SP.2 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Střetvý jev hranice zastavitelné PHO - pásm hygienické chrany - plchy (Z) vyhlášené veřejně prspěšné VVN 110 kv Větřní ZUR_TI Ee13 přírdní památka (PP) stavby (VPS) - Hrní Planá strana 10

11 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Bletice Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 286 Sald migrace: -7 Pčet částí bce: 1 Pčet katastrálních území: 16 Části bce název části bce Bletice Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Bletice Jablnec u Českéh Krumlva Maňávka u Českéh Krumlva Ondřejv u Českéh Krumlva Plná u Českéh Krumlva Třebvice u Českéh Krumlva Uhlíkv u Českéh Krumlva Březvík Březvík Hájenky Hubvý Vrch Kraví Hra Mýtina u Želnavy Okruhlík Plná na Šumavě strana 11

12 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 v bci se vyskytuje lžisk - v bci se vyskytuje nerstných survin pddlvané území 2 plvina území spadá d CHOPAV velké mnžství vdních tků (Olšina, Lutecký ptk, Plečnice, Květušínský ptk, Škeblice, Dlanský, Bletický, Pdvřský, Lužný, Třebvický, Křemežský, Chlumanský, Rysí, Puchéřský ptk, Blanice, Černý, Plánský, Záhvzdenský, Uhlíkvský, Starý, Pernecký ptk, Slatinka, Ostřice, Špičák, Brztický, Brský, Knížecí, Dluhhřbetský, Květenský, Lesní ptk, Krunáč, Mkrá) v bci je velké mnžství vdních nádrží (Olšina, Okruhlík, U Kkše, Lutka, Březvický, Uhlíkvský, Hrní plečnický, Dlanský, Prstřední, Nvý, Velký střemilský, Velký pdvřský rybník a další pdvřské rybníky, rybník Osí) dstatek pžárních nádrží (Bletice, Plná a Třebvice) 3 na území je ČOV dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí kvalitní pitná vda 4 území dluhdbě nedtčená lidským sídlením část bce je sučástí blasti krajinnéh rázu Křišťanvsk- Bletick, část blasti Šumava II. (CHKO) a část blasti Českkrumlvsk část bce patří d CHKO Šumava část území bce je bisféricku rezervací UNESCO většina území je sučástí evrpsky významné lkality sustavy NATURA 2000 celé území pkrývá NATURA Ptačí blast existence jedntné kncepce chrany přírdy a krajiny 5 velmi vyský pdíl lesů - pdíl lesů z celkvé výměry je 59,4% (průměr za SO ORP je 48,1%) dbrý zdravtní stav lesů - v rámci vjenskéh újezdu se vyskytuje území eklgických rizik - v bci se vyskytují staré zátěže (skládka Hřičky) - veškerá dříve využívaná půda převedena na statní plchu a jen sekána - keficient eklgické stability je 1,81 (průměr za SO ORP je 3,19) - v důsledku patření na chranu přírdy na území NP narušení půvdních eksystémů (střelnice) - velmi nízký pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 4,1% (průměr za SO ORP je 32,6 %) - nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy je 0% (průměr za SO ORP je 30,1 %) buducí využití lžisek nerstných survin využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny v krajvých částech pdpra lesníh hspdářství - zvyšující se návštěvnst území turisty - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů - strana 12

13 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení - vyský pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 99,8% (průměr za SO ORP je 67,8 %) 6 existuje železniční spjení bec má vdvd bec je plně dkanalizvaná bec má ČOV silniční síť je v dbrém stavu silnice kapacitně pstačují dtvaná dprava d škl 7 vyrvnaný přirzený přírůstek - nízké hdnty přírůstku byvatel byvatelstva becně v bci je praktický lékař - sald migrace záprné bec má kulturní sál - stárnutí ppulace bec má sprtviště - v bci není dětský lékař v bci funguje dtvaný - v bci není základní škla šklní autbus (JIKORD), který - v bci není mateřská šklka rzváží a sváží děti d škl - v bci schází sprtviště veřejná dprava je uspkjivá - nedstatek dětských hřišť hustta i kapacita spjů - nedstatek veřejných pstačuje prstranství 8 kvalitní bytné území (Ministerstv brany pskytuje servis pr lidi) dstatek rzvjvých plch pr bydlení v bci je bchd - výstavba bytů mim rdinné dmy není a nebude 9 výbrné gegrafické i přírdní - nedstatek ubytvání pdmínky pr rekreaci (bjekt htelvéh typu Olšina s rybníkem) výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku tevírání dalších stezek knečná fáze rk 2014 Křišťanv penzin d vjenská ubytvna tevřena pr veřejnst 10 silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch charakter a mnžství výstavby v pslední dbě byl pr bec přínsem převažuje djížďka za prací d bce nad vyjížďku z bce v bci (Květušín č.p.333) je budva mateřské šklky stabilně rstucí pčet byvatel pdpra rzvje cestvníh ruchu - malá nabídka pracvních využití přírdníh ptenciálu příležitstí území - nadprůměrná mžnst rzvje především nezaměstnanst 13,8% drbnéh pdnikání (průměr za SO ORP je 10,4%) - bec nemá dstatek rzvjvých plch pr průmysl/výrbu - v bci hrzí zrušení žel. stanice - dliv byvatel d jiných bcí - mapy, které se tisknu pr turisty bez plnhdntných infrmací - snižvání eknmické síly byvatel strana 13

14 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení - 9. rekreace Prblémy v bci Bletice Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel M C.2 Stárnutí ppulace N F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.2 Špatný stav či nedstatek mbiliáře v bci Nedstatek dětských hřišť M F.3 Nedstatek veřejných prstranství Nedstatek veřejných prstranství M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Kasárna Dlany, skládka Chvalšiny M R.2 Pddlvané území M R.4 Skládka STKO Hřičky II M Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Bletice SP.1 veřejně prspěšné úsek Hrní Planá - ZUR_DI D13/5 II. zóna CHKO stavby (VPS) Želnava (Slunečná) Bletice SP.2 veřejně prspěšné V19 ZUR_TI V19 ÚSES, RBC - reginální bicentrum stavby (VPS) Bletice SP.3 veřejně prspěšné stavby (VPS) VVN 110 kv Větřní - Hrní Planá ZUR_TI Ee13 II. zóna CHKO strana 14

15 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Brlh Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: 18 Pčet částí bce: 7 Pčet katastrálních území: 6 Části bce název části bce Brlh Kvářv Jarnín Sedm Chalup Janské Údlí Rjšín Rychtářv Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Brlh pd Kletí Janské Údlí Janské Údlí-Kvářv Jarnín Jarnín-Kuklv Rjšín strana 15

16 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území na území bce zasahuje výhradní bilancvané lžisk nerstných survin Chvalšiny- Zrcadlvá Huť (stavební kámen - nerst granulit) na území bce zasahuje chráněné lžiskvé území Chvalšiny pr stavební kámen - většina ptenciálně využitelných nerstných survin závisí na dvzu - v bci se vyskytují pddlvaná území: Rjšín (železné rudy), Křemže 2 (železné rudy - niklvá ruda) 2 dstatek malých vdních tků (bcí prtékají Babický ptk, Chmelenský ptk, Olešnice, Křemežský, Rubešský, Janský a Lhtecký ptk) na území se vyskytují vdní nádrže (např. Brlžský rybník) 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí na území bce je hřbitv v bci je sběrný dvůr 4 území bce leží v místě krajinnéh rázu (blast Blanský les (CHKO) celé území bce je sučástí CHKO Blanský les na území bce jsu přírdní památky (PP Šimečkva stráň a PP Na Stráži) na území bce jsu přírdní rezervace (PR Chrásťanský vrch, PR Jarnínská bučina, PR Malá skála a PR Ptačí stěna) na území bce rste 6 památných strmů (Kuklvský dub a Kuklwaitská lípa u Kuklva, lípa srdčitá u Sedmi chalup, lípa velklistá v Jarníně, Baisva lípa a lípa srdčitá nedalek Hnza u kapličky) území bce se nachází v evrpsky významné lkalitě Blanský les sustavy NATURA 2000 keficient eklgické stability je 3,72 (průměr za SO ORP je 3,19) bec přídila mbilní kmpstárnu 5 pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 35,6% (průměr za SO ORP je 32,6 %) nadprůměrný pdíl rné půdy ze zemědělské půdy je 45,3% (průměr za SO ORP je 30,1 %) pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 51,2% (průměr za SO ORP je 67,8 %) vyský pdíl lesů z celkvé výměry je 58,8% (průměr za SO ORP je 48,1%) - v území se vyskytuje záplavvé území a aktivní zóna záplavvéh území Křemežskéh ptka - pdprůměrný pdíl vdních plch z celkvé výměry je 0,5% (průměr za SO ORP je 5,5%) - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik - na území jsu staré zátěže (skládky Rjšín, Jarnín a Brlh) - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - sběrný dvůr je v centru bce - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální buducí využití lžisek nerstných survin výzkum přirzené bilgické rekultivace území v případě uknčené pvrchvé těžby mžnst kulturně pznávacíh využití v případě uknčené hlubinné těžby využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny bnva remízků a členění krajiny v drbnějším měřítku (blízk bce pr mžnst trávení vlnéh času) pdpra zemědělství pdpra lesníh hspdářství - nekncepční, případně nedstatečná rekultivace těžebních plch - střety zájmů těžby s chranu živtníh prstředí - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živtníh prstředí svéh klí strana 16

17 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 6 dbrá základní silniční síť vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci cyklstezky (bcí prcházejí cyklstezky č.1085 Brlh Zliv, č.1090 Břehv Brlh, č.1135 Zlatá Kruna Brlh, č.1166 Český Krumlv Kuklv, č.1167 Kájv - Brlh, č Pd Růžvým vrchem Nvá Ves) 7 kladné sald migrace za rk 2013: 18 bec má MŠ bec má ZŠ - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu - absence chdníků d autbusvé zasávky ke škle - nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu dpravu (ptřeba lepšíh a bezpečnějšíh umístění nástupu a výstupu z autbusů u ptka v centru bce není zastávka) 8 kvalitní bytné území dstatek rzvjvých plch pr bydlení dbrá djezdvá vzdálenst d Českých Budějvic - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury (pstupně se pravují špatné úseky kmunikací nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů - mezvání hrmadné autbusvé dpravy - nedstatek financí na revitalizaci vdvdní a kanalizační sítě - mžné negativní prjevy suburbanizačních prcesů - dliv byvatel d jiných bcí - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU 9 Data týkající se zkumaných jevů nejsu k dispzici. 10 zaměstnavatel (Pkrný, pletení sítí) - rstucí míra nezaměstnansti výhdná plha pr djezd d zaměstnání - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území nízká nezaměstnanst 7,0% - malá nabídka pracvních pdpra činnstí nezávislých (průměr za SO ORP je 10,4%) příležitstí v místě na sezónních výkyvech - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 17

18 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Prblémy v bci Brlh Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.3 Nedstatečné parametry kmunikací Směr na Chlumeček M B. Závady hygienické B.1 Existence černých skládek Chalupáři v lesíku M B.5 Prblémy se smgem Především v tpné sezóně M C. Závady sciální C.3 Prblematické sužití byvatel Prnájem sciálně slabším (důsledkem jsu M drbné krádeže) C.5 Nedstatečná bezpečnst byvatel Plicie je až v Českém Krumlvě, dříve byla ve M Křemži D. Závady urbanistické D.3 Urbanistické závady nevhdná frma zástavby Nevhdná frma zástavby (kulturní dům v centru bce) M D.5 Nejasné pzice center venkvských sídelních útvarů Není centrální náměstí - chtějí pstupně zrealizvat v prstru klem pšty (je tam nař. už dětské hřiště) F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.8 Špatné internetvé připjení Na sadách místy špatné internetvé M připjení Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka: Rjšín, Brlh, Jarnín M R.2 Pddlvané území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území Křemžskéh ptka M N Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Brlh SP.1 hranice zastavitelné I. zóna CHKO plchy (Z) Brlh SP.2 hranice zastavitelné plchy (Z) ÚSES, NBC - nadreginální bicentrum Brlh SP.3 hranice zastavitelné pddlvané území plchy (Z) Brlh SK.4 hranice zastavitelné vesnická památkvá zóna plchy (Z) Brlh SP.5 hranice zastavitelné plchy (Z) záplavvé území s peridicitu 100 let Brlh SP.6 hranice zastavitelné regin lidvé architektury plchy (Z) Brlh SP.7 plcha přestavby (P) pddlvané území Brlh SK.8 plcha přestavby (P) regin lidvé architektury Brlh SP.9 veřejně prspěšné stavby (VPS) Brlh SP.10 veřejně prspěšné stavby (VPS) Smědeč - Brlh ZUR_TI Ep11 II. zóna CHKO Smědeč - Brlh ZUR_TI Ep11 ÚSES, RBK - reginální bikridr strana 18

19 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Černá v Pšumaví Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 831 Sald migrace: 11 Pčet částí bce: 6 Pčet katastrálních území: 2 Části bce název části bce Černá v Pšumaví Bližná Dlní Vltavice Mkrá Muckv Plánička Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Černá v Pšumaví Kyselv strana 19

20 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území výskyt výhradníh lžiska na území bce je CHLÚ pr grafit a stavební kámen v území výskyt dbývacíh prstru 2 území spadá d CHOPAV část území bce pkrývá přehradní nádrž Lipn územím prtékají malé vdní tky (Čertice, Lukavický ptk, Černá stka, Rthvský ptk, Pestřice, Černý ptk, skupina rybníků v Černé v Pšumaví) v bci se využívá jak pžární nádrž Lipn v bci se vyskytují vdní nádrže (Pláničský rybník, Malý Kzí rybník, rybníček v Bližné) - v bci se vyskytují pddlvaná území d těžby grafitu - v bci se vyskytují četná stará důlní díla - v bci se vyskytují dvě lkality s haldami nerud - na území se vyskytuje záplavvé území - mžná nepstačující přirzená retenční schpnst území buducí využití lžisek - nekncepční, případně nerstných survin nedstatečná rekultivace výzkum přirzené bilgické těžebních plch rekultivace území v případě - střety zájmů těžby uknčené pvrchvé těžby s chranu živtníh prstředí mžnst kulturně pznávacíh využití v případě uknčené hlubinné těžby rzvj vdní turistiky a rekreace - vdní rekreace kapacitně převyšující mžnsti nádrže a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - dpadní vdy d chatařů 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí kvalitní pitná vda na území je ČOV (Černá v Pšumaví, Bližná, Muckv řeší se ČOV) mezi Černu v Pšumaví a Bližnu jižně d kamenlmu je hřbitv - v rámci bce se vyskytují staré zátěže (lkalita skládka Bližná a skládka Muckv a nvá zátež Plánička - ftvltaika) - na území bce se vyskytují staré haldy nerud využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí (existuje záměr ze ZÚR na vedení VVTL přes území bce) - rstucí hustta silniční dpravy, zvláště na se České Budějvice Německ 4 je sučástí míst krajinnéh rázu Šumava II. (CHKO) a Českkrumlvsk převážná část území bce je sučástí CHKO Šumava na území bce s vyskytují přírdní památky: PP Slavkvické luky, PP Muckvské vápencvé lmy, PP Olšina v Nvlhtském lese a PP Velké Bahn na území bce s vyskytují přírdní rezervace: PR Pláničský rybník a PR Olšv na území bce rstu památné strmy: lípa v Radslavi, duby v Radslavi, lípa v Hstínvě Lhtě většinu území pkrývá evrpsky významná lkalita sustavy NATURA 2000 jižní část území je sučástí NATURA Ptačí blast nadprůměrný keficient eklgické stability je 8,52 (průměr za SO ORP je 3,19) území dluhdbě nedtčená lidským sídlením - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty 5 vyský pdíl lesů relativně dbrý zdravtní stav lesů nadprůměrný pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 36,4% (průměr za SO ORP je 32,6 %) - nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy pdíl rné půdy 4,9% (průměr za SO ORP je 30,1 %) - vyský pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 94,8% (průměr za SO ORP je 67,8 %) využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství - nekncepční využívání nedávn zpřístupněných území - zvyšující se návštěvnst území turisty - snížení druhvé rzmanitsti v krajině - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů strana 20

21 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 6 dbrá základní silniční síť železniční spjení vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci hraniční přechd bcí vedu cyklstezky uspkjivá veřejná dprava na trase Český Krumlv Hrní Planá ldní dprava 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel kladné sald migrace v rce 2013 (11) příliv byvatel d menších sídel a zvyšvání jejich živtaschpnsti bec má MŠ i první stupeň ZŠ 8 vyský pčet nvě dknčených bytů v letech (2010=5, 2011=2, 2012=3, 2013=4 zájem stavební parcely v území kvalitní bytné území bec pravuje vlastní bytvý fnd bec má dstatek sprtvišť a dětských hřišť zkvalitňvání bydlení pr seniry 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci ptenciál využití přehradní nádrže Lipn převážně pr rekreaci existující zázemí pr rekreaci v části území výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku dbré základní zázemí pr rzvj cestvníh ruchu dluhdbé pbyty hstů bcí prchází něklik cyklstezek a turistických tras (viz dst.6) v bci je přívz Dlní Vltavice Kyselv v bci se nacházejí nemvité kulturní památky: scha Sv. Jana Nepmuckéh v Černé v Pšumaví, bží muka a kaple Panny Marie v Dlní Vltavici (na cyklstezce č.1022) bec má dstatek sprtvišť a dětských hřišť bec chce pravit prtál štly Jsef v Mkré pr turisty 10 silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch turistika přináší pracvní příležitsti drbní zaměstnavatelé (místní zemědělec cca 10 lidí, Šumavský pramen, kamenlm, f.magnus palety) - bec nemá dstatečně dbru bslužnst hrmadnu dpravu směrem na Frymburk a Lipn nad Vltavu - v minulsti vybudvaná železniční síť nedpvídá sučasným ptřebám - nutná úprava kmunikace z Černé v pšumaví na Dlní Vltavici - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel využití dtačních prgramů na reknstrukce dmů nvá výstavba bytvých jedntek s vyšším standardem bydlení - neexistující zázemí pr pdpra rzvje cestvníh rekreaci v části území dříve ruchu spadající d hraničníh pásma a přilehlých blastech - pkles pčtu hstů - nedstatek ubytvání htelvéh typu - malá nabídka pracvních příležitstí - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - relativně vyská nezaměstnanst 11,4% (průměr za SO ORP je 10,4%) - převážně sezónní pracvní příležitsti - nedstatek služeb (např. pravna kl apd.) - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení dtací - mezení rzvjvých aktivit v chráněných územích - bec vnímá negativně plány hledně Šumavské elektrické dráhy - dliv byvatel d jiných bcí - tlak develperů na vytváření nepřiměřeně rzsáhlé a nekncepční satelitní výstavby - stagnace nabídky turistických aktivit - zájmy chrany přírdy v knfliktu s rzsáhlejšími prjekty - špatné pčasí v letní sezóně rzvj přeshraniční - vyjížďka eknmicky splupráce s Rakuskem a aktivních byvatel mim území Německem pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů zaměstnávání byvatel v klí (Lipn nad Vltavu) širší nabídka služeb - - strana 21

22 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Černá v Pšumaví Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.1 Silnice I.třídy prchází zastavěným územím bce Silnice I/39 prchází bcí, hržvání chdců, N nadměrná zátěž hlukem a smgem A.2 Špatný technický stav kmunikací V řešení úprava kmunikace z Černé M v Pšumaví na Dlní Vltavici A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu M A.12 Překračvání mezené rychlsti Při vjezdu d bce d Českéh Krumlva M a Hrní Plané (bec bude řešit zbržďvací strůvky, retardér apd.) B. Závady hygienické B.7 Znečištění vdních plch a vdních tků V klí chatvých sad, řeší se ČOV, čast M není kanalizace C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Řeší se: je 103 becních bytů, jsu bsazené M C.6 Nedstatečná péče seniry Obec řeší nvu frmu bydlení dům pr M seniry jeden již stjí, v rce 2014 se budu stavět dva další, celkem je dtace na čtyři E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields, puštěných (výrbních) Černá v Pšumaví-1 M areálů a staveb E.2 Nedstatek vlných pzemků pr stavbu Pzemky klem bce nejsu ve M rdinných dmů vlastnictví bce F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.4 Nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu V bci není železniční zastávka, je jen v Hůrce M dpravu F.5 Absence vdvdu v sadách a na samtách Chatvé sady a samty M F.6 Absence kanalizace Chatvé sady M F.7 Absence ČOV Lets reknstrukce ČOV M F.10 Špatná dpravní dstupnst Absence železnice, kmunikací vyšší třídy na M Český Krumlv je t OK, ale směrem na Lipn je t prblém G. Specifické prblémy v bci G.1 Šumavská elektrická dráha je vnímána jak prblém N Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Bližná, Muckv, Plánička R.2 Pddlvané území strana 22

23 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Černá v Pšumaví Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území tků Vltava nad VD Lipn I a Olšiny N Střety Obec Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Střetvý jev SP.1 hranice zastavitelné I. zóna CHKO plchy (Z) SP.2 hranice zastavitelné ÚSES, RBC - reginální bicentrum plchy (Z) SP.3 hranice zastavitelné CHLÚ - chráněné lžiskvé území plchy (Z) SP.4 hranice zastavitelné DP - dbývací prstr plchy (Z) SP.5 hranice zastavitelné pddlvané území plchy (Z) SP.6 hranice zastavitelné záplavvé území s peridicitu plchy (Z) 100 let SP.8 plcha přestavby (P) CHLÚ - chráněné lžiskvé území SP.7 plcha přestavby (P) DP - dbývací prstr SP.9 plcha přestavby (P) pddlvané území SP.10 plcha přestavby (P) záplavvé území s peridicitu 100 let SH.11 plcha přestavby (P) PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené SP.12 veřejně prspěšné Kájv - Černá v ZUR_TI Ep12 ÚSES, RBK - reginální bikridr stavby (VPS) Pšumaví SP.13 veřejně prspěšné Kájv - Černá v ZUR_TI Ep12 pddlvané území stavby (VPS) Pšumaví SP.14 veřejně prspěšné bchvat Černá v ZUR_DI D13/4 I. zóna CHKO stavby (VPS) Pšumaví - Hůrka SP.15 veřejně prspěšné bchvat Černá v ZUR_DI D13/4 pddlvané území stavby (VPS) Pšumaví - Hůrka SP.16 veřejně prspěšné Šumavské ZUR_DI D16 I. zóna CHKO stavby (VPS) elektrické dráhy SP.17 veřejně prspěšné Šumavské ZUR_DI D16 ÚSES, LBC - místní (lkální) stavby (VPS) elektrické dráhy bicentrum SP.18 veřejně prspěšné Šumavské ZUR_DI D16 CHLÚ - chráněné lžiskvé území stavby (VPS) elektrické dráhy SP.19 veřejně prspěšné Šumavské ZUR_DI D16 pddlvané území stavby (VPS) elektrické dráhy SP.19 veřejně prspěšné Šumavské ZUR_DI D16 pddlvané území stavby (VPS) elektrické dráhy SP.20 veřejně prspěšné úsek Černá v ZUR_DI D49/1 II. zóna CHKO stavby (VPS) Pšumaví - Vřesná SP.21 veřejně prspěšné úsek Černá v ZUR_DI D49/1 ÚSES, RBK - reginální bikridr stavby (VPS) Pšumaví - Vřesná SP.22 veřejně prspěšné úsek Černá v ZUR_DI D49/1 CHLÚ - chráněné lžiskvé území stavby (VPS) Pšumaví - Vřesná SP.23 veřejně prspěšné V8 ZUR_TI V8 I. zóna CHKO stavby (VPS) SP.24 veřejně prspěšné V8 ZUR_TI V8 ÚSES, RBC - reginální bicentrum stavby (VPS) SP.25 veřejně prspěšné V8 ZUR_TI V8 CHLÚ - chráněné lžiskvé území stavby (VPS) SP.26 veřejně prspěšné V8 ZUR_TI V8 DP - dbývací prstr stavby (VPS) SP.27 veřejně prspěšné V8 ZUR_TI V8 pddlvané území stavby (VPS) strana 23

24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Obec Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Černá v Pšumaví Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Střetvý jev SP.28 veřejně prspěšné VVN 110 kv Větřní ZUR_TI Ee13 II. zóna CHKO stavby (VPS) - Hrní Planá SP.29 kanalizační stka nerzlišen (statní) CHLÚ - chráněné lžiskvé území SP.30 plynvd VVTL ZUR_TI CHLÚ - chráněné lžiskvé území vnitrstátní SP.31 kanalizační stka nerzlišen (statní) pddlvané území SP.32 vdvdní řad nerzlišen (statní) pddlvané území SP.33 SP.34 SP.35 plynvd VVTL vnitrstátní plynvd VVTL vnitrstátní plynvd VVTL vnitrstátní ZUR_TI ZUR_TI ZUR_TI pddlvané území CHLÚ - chráněné lžiskvé území DP - dbývací prstr strana 24

25 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Český Krumlv Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: -32 Pčet částí bce: 10 Pčet katastrálních území: 6 Části bce název části bce Dmradice Hrní Brána Latrán Nádražní Předměstí Nvé Dbrkvice Nvé Splí Plešivec Slupenec Vnitřní Měst Vyšný Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Český Krumlv Kladné-Dbrkvice Přísečná-Dmradice Slupenec Splí-Nvé Splí Vyšný strana 25

26 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 výskyt výhradníh lžiska a CHLÚ v území 2 mnžství významných vdních zdrjů ptenciál využití tku Vltavy převážně pr rekreaci 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí na území kraje s výjimku přízemníh znu nedchází k překračvání imisních limitů látek znečišťujících vzduší bec má ČOV v bci je hřbitv v bci je zaveden plyn - výskyt pddlvaných území - puštěné těžební prstry - většina ptenciálně využitelných nerstných survin závisí na dvzu - hrzba sesuvů při vydatných deštích (viz část Plešivec v rce 2013) existence sesuvných území (skály nad silnicí I/39) - nepstačující přirzená retenční schpnst území - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik - existence skládky v území - hllukvá a emisní zátěž bcí způsbená hustu průjezdní dpravu - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění 4 výskyt CHKO Blanský les na území se nachází NPR Vyšenské kpce výskyt PP Výří vrch a Vltava u Blanskéh lesa výskyt EVL Blanský les sustavy NATURA 2000 na území jsu památné strmy (6 lkalit) bec je sučástí blastí krajinnéh rázu Blanský les (CHKO), Českkrumlvsk a Kamenújezdsk čtyři lkality VKP registrvaných - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty 5 vyský pdíl rné půdy ze zemědělské půdy 39,63% (průměr za ORP je 30,1%) relativně dbrý zdravtní stav lesů 6 dbrá základní silniční síť železniční spjení vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci značný pčet turistických stezek cyklstezky 7 příliv byvatel d menších sídel a zvyšvání jejich živtaschpnsti bec má MŠ a ZŠ - živelné rzrůstání suburbáních celků - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - vedení průjezdné dpravy zastavěným územím bce - v minulsti vybudvaná železniční síť nedpvídá sučasným ptřebám - ptřeba prvěřit kvalitu silniční sítě - mezená využitelnst vdní cesty Vltava pr vdní dpravu v důsledku nedstatečné vybavensti - záprný přirzený přírůstek - záprné hdnty celkvéh přírůstku pčtu byvatel za psledních pět let - nepstačující kapacita mateřských škl - vyský pdíl byvatel nad 65 let 17,9% (průměr za SO ORP je 15,6%) bnva území v prstru bývalých těžebních plch buducí využití lžisek nerstných survin výzkum přirzené bilgické rekultivace území při uknčené pvrchvé těžby mžnst kulturně pznávacíh využití v případě uknčené hlubinné těžby rzvj vdní turistiky a rekreace revitalizace tků a vdních eksystémů; bnva a chrana přirzenéh vdníh režimu využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí revitalizace vdních tků a údlních niv bnva remízků a členění krajiny v drbnějším měřítku pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury rzvj integrvaných dpravních systémů využití Vltavské vdní cesty pr turistické účely nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel - nekncepční, případně nedstatečná rekultivace těžebních plch - střety zájmů těžby s chranu živtníh prstředí - vdní turistika kapacitně převyšující mžnsti řeky a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - výskyt záplav při dluhtrvajících deštích - naplnění kapacity skládky - rstucí hustta silniční dpravy, zvláště na se České Budějvice Německ - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živ. prstředí svéh klí - snížení druhvé rzmanitsti v krajině -degradace krajinnéh rázu výstavbu rzsáhlých nevhdných staveb - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu - dklad realizace bchvatů bcí - mezvání hrmadné autbusvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - růst dpravníh zatížení silnic bez dpvídajících úprav - růst negativníh vlivu dpravy na zdraví byvatelstva a živtní prstředí - mžné negativní prjevy suburbanizačních prcesů - dliv byvatel d jiných bcí - - strana 26

27 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 8 vyský pčet nvě dknčených bytů zájem stavební parcely v území kvalitní bytné území bec má MŠ s nedstatečnu kapacitu bec má ZŠ, SŠ, gymnázium s dstatečnu kapacitu dstatek rzvjvých plch pr bydlení - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - ptřeby turistiky mezují místní bčany, stále se vylidňuje centrum města 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci existující zázemí pr rekreaci výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku a vdní turistiku přítmnst památek výjimečnéh charakteru dbré zázemí pr rzvj cestvníh ruchu turistika přináší pracvní příležitsti bec má dstatek ubytvacích zařízení - nedstatečná rientace na ptenciálníh zákazníka - pkles pčtu dnů, které hsti tráví v území - nedstatek ubytvání htelvéh typu - schází sprtviště 10 relativně nízká - nedstatek investičních nezaměstnanst 10,0% zdrjů a základníh kapitálu (průměr za SO ORP je 10,4%) silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch více byvatel d bce za prací djíždí než z bce vyjíždí pdpra rzvje cestvníh ruchu další rzvj turistických aktivit rzvj přeshraniční splupráce s Rakuskem a Německem zviditelňvání reginu v rámci ČR využití prstředků z rzvjvých prgramů - tlak develperů na vytváření nepřiměřeně rzsáhlé a nekncepční satelitní výstavby - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - snižvání eknmické síly byvatel - přeceňvání krátkdbých eknmických efektů zárveň s neřešeným střetem zájmů chrany živtníh prstředí a rzvjvých záměrů s živelnstí rzvjvých aktivit Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky - 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 27

28 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Prblémy v bci Český Krumlv Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.1 Přetíženst bce dpravu Zastavěným územím bce prchází silnice N I/39, II/157, II/160 A.2 Špatný technický stav kmunikací Ulice U Nvých Dmvů, Ptční, M U Strmvky, Českbratrská A.3 Nedstatečné parametry (šířkvé a směrvé M uspřádání) kmunikací A.6 Absence parkvacích plch V sídlištích M A.8 Absence (ptřeba) chdníku Ulice Křížvá, Věncva, d Krumlva směr M Nvý Dvůr ve Vyšném, ulice Nad Nemcnicí ke hřbitvu A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu Absence městské dpravy M A.12 Překračvání mezené rychlsti Silnice d Kaplice, Chvalšinská u gymnázia M B. Závady hygienické B.1 Existence černých skládek V sídlištích u kntejnerů čast velkbjemvý M dpad B.2 Smazán nahrazen R.1 C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel M C.2 Stárnutí ppulace N C.3 Prblematické sužití byvatel Občasně v sídlištích M C.4 Nedstatek pracvních příležitstí M C.7 Chybí (ubývají) akce pdprující splečenský Většinu jsu cílené pr turisty M živt v bci C.8 Přítmnst sciálně nepřizpůsbivých bčanů M D. Závady urbanistické D.3 Nevhdná frma zástavby Nevhdná frma zástavby (Kaufland) M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields, puštěných (výrbních) areálů a staveb E.3 Přírdní, kulturní a technické limity mezující rzvj bce MPR, MPZ, OP, CHKO, ÚSES F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.4 Nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu dpravu Jitna, Vjenský areál ČK, Výrbní areál ČK- Dmradice, Splí Nvé Splí 1, Slupenec Autbusvé nádraží, některé zastávky F.6 Absence kanalizace Dbrkvice, Slupenec, část Vyšnéh, Za Jitnu, Sv.Duch, 5.května bude se řešit 2015 Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Pinskrův Dvůr, Vyšný, Splí, LIRA, Pd M Šumstavem sběrný dvůr, sběrna Dmradice R.2 Pddlvané území M R.3 Sesuvné území Stupeň aktivity ptencinální, dval M R.4 Skládka Skládka Pinskrův dvůr M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území tku Vltava N M N M M strana 28

29 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Střety Obec Český Krumlv Český Krumlv Český Krumlv Český Krumlv Český Krumlv Český Krumlv Český Krumlv Český Krumlv Kód střetu SP.1 ST.3 SH.4 SP.5 SP.6 SP.7 SP.8 SP.9 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) veřejně prspěšné Č. Krumlv - stavby (VPS) Ržmberk nad Vlt. veřejně prspěšné stavby (VPS) veřejně prspěšné stavby (VPS) veřejně prspěšné stavby (VPS) veřejně prspěšné stavby (VPS) Střetvý jev I. zóna CHKO OP plynvdu PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené ZUR_DI D46 ÚSES, NBK - nadreginální bikridr - křiž. s II/163 Č. Krumlv - ZUR_DI D46 pddlvané území Ržmberk nad Vlt. - křiž. s II/163 Český Krumlv ZUR_DI D13/3 pddlvané území silnice v lkalitě Pinskrtův Dvůr (vých. d ČK) úsek Rájv - Český Krumlv (výchd) ZUR_DI D43/3 ÚSES, NBK - nadreginální bikridr ZUR_DI D13/2 pddlvané území strana 29

30 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 6. Dlní Třebnín Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: 14 Pčet částí bce: 8 Pčet katastrálních území: 6 Části bce název části bce Čertyně Dlní Svince Dlní Třebnín Hrní Svince Hrní Třebnín Prstřední Svince Štěkře Záluží Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Dlní Svince Dlní Třebnín Prstřední Svince Štěkře Záluží nad Vltavu strana 30

31 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 v území se nevyskytují sesevná území 2 ptenciál využití Vltavy převážně pr rekreaci dstatek malých vdních tků (Svinecký, Velešínský, Třebnínský ptk na území se vyskytuje velké mnžství vdních nádrží 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí kvalitní pitná vda na území je ČOV 4 území spadá d blastí krajinnéh rázu Opalick a Kamenújezdsk na území zasahuje PP Vltava u Blanskéh lesa část území je sučástí NATURA 200 EVL Blanský les 5 vyský pdíl zemědělské půdy 72,3% (průměr za ORP je 32.6%) vyský pdíl rné půdy ze zemědělské půdy 79,1% (průměr za ORP je 30,1%) - na území se vyskytují pddlvaná území a staré důlní díl - mžná nepstačující přirzená retenční schpnst území - výskyt záplavvéh území a aktivní zóny záplavvéh území Vltavy - živelné rzrůstání suburbáních celků - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální rzvj vdní turistiky a rekreace pdpra zemědělství - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu 6 dbrá základní silniční síť relativně vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci - území bce není plně dkanalizvané - prblematická dstupnst veřejné dpravy v některých částech bce (Záluží, Čertyně, Štekře) využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury plánvaný železniční kridr plánvaná dálnice - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z dtací - další zhršvání technickéh stavu, zvýšení nehdvsti - růst negativníh vlivu dpravy na zdraví byvatelstva a živtní prstředí 7 kladný celkvý přírůstek byvatel kladné sald migrace 14 bec má MŠ i první stupeň ZŠ (kapacity nepstačují) 8 zájem stavební parcely v území kvalitní bytné území dstatek rzvjvých plch pr bydlení 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku dbré základní zázemí pr rzvj cestvníh ruchu - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně nedstatečné kapacity MŠ a ZŠ - narušvání tradice sídelních struktur masivní urbanizací a nevhdnu výstavbu - nedstatečná rientace na ptenciálníh zákazníka - schází sprtviště nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel pdpra rzvje cestvníh ruchu jedntná standardizace služeb - negativní prjevy suburbanizačních prcesů - dliv byvatel d jiných bcí - plánvaný železniční kridr - plánvaná dálnice - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - Zájmy chrany přírdy v knfliktu s rzsáhlejšími prjekty 10 vyvážený eknmický růst dstatek rzvjvých plch pr průmysl nezaměstnanst 7,2% (průměr za SO ORP je 10,4%) - malá nabídka pracvních příležitstí - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - nedstatek plch vhdných k investičním záměrům výhdná plha pr djezd d zaměstnání - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území strana 31

32 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Dlní Třebnín Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M D. Závady urbanistické D.6 Neřízený rzvj nvstaveb Živelné rzrůstání suburbáních celků, M narušvání tradice sídelních struktur masivní urbanizací a nevhdnu výstavbu E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields, puštěných (výrbních) Záluží nad Vltavu M areálů a staveb F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh Nedstatečné kapacity MŠ a ZŠ, chybí M bčanskéh vybavení sprtvní hřiště F.6 Absence kanalizace Území bce není plně dkanalizvané M Rizika v území R.2 Pddlvané území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území tku Vltava N Střety Obec Dlní Třebnín Dlní Třebnín Dlní Třebnín Dlní Třebnín Dlní Třebnín Kód střetu SP.1 SK.2 ST.3 SK.4 SP.5 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) veřejně prspěšné stavby (VPS) úsek Brek - Dlní Třebnín, vč. MÚK Krasejvka Střetvý jev ÚSES, NBC - nadreginální bicentrum vesnická památkvá zóna OP plynvdu regin lidvé architektury ZUR_DI D1/6 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr strana 32

33 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Frymburk Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: -5 Pčet částí bce: 4 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Blatná Frymburk Kvářv Milná Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Frymburk strana 33

34 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 na území není sesuvné území 2 ptenciál využití přehradní nádrže Lipn převážně pr rekreaci dstatek malých vdních tků (Blatenský, Náhlvský, Pdhřský, Černý, Lyščí, Lukavický, Lužní ptk) dstatek malých vdních nádrží vdní elektrárna Lipn na území zasahuje CHOPAV pdíl vdních plch z celkvé výměry je 29,3% (průměr za SO ORP je 5,5%) 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí plynfikace, tepelná čerpadla, FVE v jižní části u hranic bce se nachází Frymburský hřbitv 4 území bce je sučástí míst krajinnéh rázu Šumava II. (CHKO), Lipensk, Lipn a Českkrumlvsk převážná část území bce je sučástí CHKO Šumava v severní části bce zasahuje nepatrně d území bce přírdní památka Rašeliniště Bbvec (většinu plchy je na území bce Světlík) a Olšina v Nvlhtském lese (většinu plchy je na území bce Černá v Pšumaví) v západní části bce zasahuje nepatrně d území bce přírdní rezervace Rašeliniště Brkvá (většinu plchy je na území bce Černá v Pšumaví) na území bce rstu památné strmy: klen v Psudvě v jihzápadní části území bce se nachází bisférická rezervace UNESCO Šumava v západní části území bce se nachází evrpsky významná lkalita Šumava a v severní části se nachází evrpsky významná lkalita Pláničský rybník Bbvec sustavy NATURA 2000 v jihzápadní části území bce se nachází NATURA Ptačí blast keficient eklgické stability je 9,65 (průměr za SO ORP je 3,19) vyský pdíl území se zachvalu krajinu - výskyt pddlvanéh území d těžby grafitu Světlík - Bbvec - mžná nepstačující přirzená retenční schpnst území - na území se vyskytuje záplavvé území - v bci se vyskytují staré zátěže (skládka Milná) - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty rzvj vdní turistiky a rekreace využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny - vdní rekreace kapacitně převyšující mžnsti nádrže a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění strana 34

35 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 5 vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy průměrný pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 30,0% (průměr za SO ORP je 32,6 %) 6 dbrá základní silniční síť vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci 7 bec má MŠ i ZŠ - záprný celkvý přírůstek byvatelstva v letech ) - záprný přirzený přírůstek byvatel - stárnutí ppulace (průměrný věk 41,2 let) 8 vyský pčet nvě dknčených bytů 2010=9, 2011=2, 2012=4, 2013=6) zájem stavební parcely v území kvalitní bytné území 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci existující zázemí pr rekreaci v části území pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku dbré základní zázemí pr rzvj cest. ruchu stupá pčet hstů 10 výhdná plha reginu v rámci Evrpy silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch - živelné rzrůstání suburbáních celků - pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 86,2% (průměr za SO ORP je 67,8 %) - nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy je 13,2% (průměr za SO ORP je 30,1 %) pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství - špatný stav silniční sítě využití dtačních titulů EU na Černá v Pšumaví Frymburk zlepšení veřejné infrastruktury (úzká kmunikace nepstačuje prdlužení reginální dráhy dpravnímu zatížení) Rybník Lipn nad Vltavu - růst dpravníh zatížení Černá v Pšumaví silnic bez dpvídajících úprav - velice špatná bslužnst hrmadnu dpravu - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - nezaměstnanst 11,5% (průměr za SO ORP je 10,4%) nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel pdpra rzvje cestvníh ruchu další rzvj turistických aktivit rzvj přeshraniční splupráce s Rakuskem a Německem pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech - mžné negativní prjevy suburbanizačních prcesů - dliv byvatel d jiných bcí - brvský tlak develperů na vytváření nepřiměřeně rzsáhlé a nekncepční satelitní výstavby - živelná výstavba rekreačníh zázemí bez jedntnéh knceptu a pdprující infrastruktury - stagnace nabídky turistických aktivit - zájmy chrany přírdy v knfliktu s rekreací - přeceňvání krátkdbých ekn-mických efektů zárveň s neřešeným střetem zájmů chrany živtníh prstředí a rzvjvých záměrů s živelnstí rzvjvých aktivit Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie - 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky - 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 35

36 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Prblémy v bci Frymburk Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.3 Nedstatečné parametry silnice Silnice II.třídy č.163 (silnice je úzká) M A.5 Nepřehledná křižvatka Silnice č.163 a silnice č.162 d Světlíka M (plánuje se d buducna kruhvý bjezd) A.7 Ptřeba cyklstezky Směrem na Černu v Pšumaví N A.11 Špatná dpravní bslužnst Zaveden šklní autbus ze Světlíka M A.13 Ptřeba sezónníh parkviště Sezónní parkviště na Martě M B. Závady hygienické B.1 Existence černých skládek Nepřádek klem cest M C. Závady sciální C.2 Stárnutí ppulace D. Závady urbanistické D.1 Přítmnst nevzhledných průmyslvých areálů Areál státníh statku (dnes firma Fragam M s.r.) D.12 Negativní vliv ftvltaických elektráren na Negativně může být v buducnu vnímána N krajinný ráz FVE, ale je pr bec přínsem Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Milná M R.2 Pddlvané území Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území tků Vltava nad VD Lipn I a Olšiny N Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Frymburk SP.1 hranice zastavitelné I. zóna CHKO plchy (Z) Frymburk SP.2 hranice zastavitelné plchy (Z) ÚSES, NBK - nadreginální bikridr Frymburk SP.3 hranice zastavitelné plchy (Z) záplavvé území s peridicitu 100 let Frymburk SP.4 hranice zastavitelné aktivní zóna záplavvéh území plchy (Z) Frymburk SP.5 veřejně prspěšné Šumavské ZUR_DI D16 II. zóna CHKO stavby (VPS) elektrické dráhy Frymburk SP.6 veřejně prspěšné stavby (VPS) Šumavské elektrické dráhy ZUR_DI D16 ÚSES, LBC - místní (lkální) bicentrum Frymburk SP.7 veřejně prspěšné úsek Černá v ZUR_DI D49/1 II. zóna CHKO stavby (VPS) Pšumaví - Vřesná Frymburk SP.8 veřejně prspěšné stavby (VPS) úsek Černá v Pšumaví - Vřesná ZUR_DI D49/1 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr Frymburk SP.9 veřejně prspěšné stavby (VPS) úsek Černá v Pšumaví - Vřesná ZUR_DI D49/1 záplavvé území s peridicitu 100 let strana 36

37 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Hlubv Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: 35 Pčet částí bce: 3 Pčet katastrálních území: 2 Části bce název části bce Hlubv Krasetín Třísv Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Hlubv Třísv strana 37

38 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území na území bce zasahuje dbývací prstr Plešvice na území bce zasahuje výhradní a nevýhradní lžisk nerstných survin Plešvice- Hlubv pr granit a rulu 2 na území bce teku řeka Vltava a ptky Křemežský, Hlubvský, Dbrvdský, Krásetínský na území bce se nachází téměř dvě desítky vdních nádrží, znichž největší je Hlubvský rybník dstatečný pdíl vdních plch z celkvé výměry je 2,9% (průměr za SO ORP je 5,5%) 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí v bci je ČOV - v bci se vyskytují pddlvaná území Hlubv 1, Hlubv 2 Kleť a Třísv - v bci se vyskytují stará důlní díla Hlubvský mlýn 1, 2, 3 pr vápenec a Hlubvský mlýn 4 pr magnezit a v místě jejich výskytu je halda - na území bce jsu vymezeny záplavvá území a aktivní zóna záplavvéh území Vltavy a Křemežskéh ptka - na území ptka se nachází území zvláštní pvdně pd vdním dílem - v bci se vyskytují staré zátěže (Břinka) - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění 4 území bce je sučástí místa - neexistence jedntné krajinnéh rázu Blanský les (CHKO) kncepce chrany přírdy a krajiny celé území bce je sučástí CHKO Blanský les d území bce zasahuje přírdní památka: PP Vltava u Blanskéh lesa a PP Hrní luka na území bce se vyskytují 2 přírdní rezervace: PR Břinka a PR Hlubvské Hadce a nepatrně d území na severvýchdě bce zasahuje PR Dívčí kámen na území bce rstu 3 památné strmy: 2x Lípa srdčitá (v Třísvě) a dub letní (Adlfvský dub) území bce je sučástí lkality NATURA Ptačí blast (Blanský les) keficient eklgické stability je 3,45 (průměr za SO ORP je 3,19) územím vede naučná stezka Třísv - Dívčí Kámen - Hlubv 5 pdíl zemědělské půdy z - půdní a klimatické pdmínky celkvé výměry katastrů je pr zemědělství nejsu 36,7% (průměr za SO ORP je ptimální 32,6 %) pdíl rné půdy ze zemědělské půdy je 41,8% (průměr za SO ORP je 30,1 %) pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 51,0% (průměr za SO ORP je 67,8 %) pdíl lesů z celkvé výměry je 53,2% (průměr za SO ORP je 48,1%) buducí využití lžisek nerstných survin využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené kvality pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství - střety zájmů těžby s chranu živtníh prstředí - rstucí hustta silniční dpravy, zvláště na se České Budějvice Německ - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živtníh prstředí svéh klí - snížení druhvé rzmanitsti v krajině - rzšíření lesních škůdců v závislsti na rzhdnutích způsbu bhspdařvání lesů v NP 6 dbrá základní silniční síť - místně špatný stav silniční existuje záměr ze ZÚR pr - mezvání hrmadné strana 38

39 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení železniční spjení vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci sítě - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu cyklstezky na území vedu 4 turistické trasy bcí vede hipstezka Nvá Hspda Pd Spáleným vrch 7 pdíl byvatel ve věku nízké hdnty přírůstku let na celkvém pčtu byvatel byvatelstva becně je 18,3% (průměr za SO ORP - vyský pdíl stárnucích je 16,2%) byvatel pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel je 16,1% (průměr za SO ORP je 15,6%) pdíl sb se základním vzděláním je 17,4% (průměr za SO ORP je 22,1%) pdíl sb s uknčeným vyskšklským vzděláním je 13,2% (průměr za SO ORP je 8,6%) sald migrace je 35 (průměr za SO ORP je 21) v bci je ZŠ i MŠ 8 kvalitní bytné území pčty dknčených bytů v letech (2010=4, 2011=6, 2012=9, 2013=3) - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy vedení plynvdu (VVTL) využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel využití dtačních prgramů na reknstrukce dmů autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí 9 bec leží v CHKO Blanský les na úpatí hry Kleť výchdní část bce je sučástí reginu lidvé architektury dle Generelu krajinnéh rázu JčK na území bce se nachází archelgická lkalita Třísv vyhlášená jak archelgická památkvá rezervace na území bce se vyskytuje něklik nemvitých kulturních památek (ppidum Třísv, Adlfvská železárna, vdní mlýn, výklankvá kaplička Krásetín, bží muka Třísv - Na Kpečku, železniční mst byl zrušen!!!) bcí prchází něklik cyklstezek a turistických tras existující zázemí pr rekreaci v části území dluhdbé pbyty hstů pčet hstů se drží na knstantní úrvni - nedstatečná rientace na ptenciálníh zákazníka 10 relativně nízká - cenvě nedstupné nezaměstnanst 6,9% (průměr rzvjvé plchy za SO ORP je 10,4%) - převažuje vyjížďka za prací dbrá plha v rámci reginu nad djížďku d bce pr djížďku d zaměstnání pdpra rzvje cestvníh ruchu jedntná standardizace služeb další rzvj turistických aktivit využití prstředků z rzvjvých prgramů - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území strana 39

40 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Hlubv Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.2 Špatný technický stav kmunikací Místně špatný stav silniční sítě M A.10 Nedstatečně rzvinutá silniční síť Nízká vybavenst dpravní infrastrukturu N ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Nízké hdnty přírůstku byvatelstva M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.2 Nedstatek vlných pzemků pr stavbu Cenvě nedstupné rzvjvé plchy, nízký M rdinných dmů pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy E.4 Obec bez ÚPD neb nesulad v UPD Neexistence jedntné kncepce chrany M přírdy a krajiny F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.9 využití nebnvitelných zdrjů energie Návrat k tpení tuhými palivy M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Břinka M R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území Křemžskéh ptka a Vltavy N Střety Obec Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Hlubv SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Hlubv SP.2 hranice zastavitelné plchy (Z) Střetvý jev ÚSES, NBC - nadreginální bicentrum aktivní zóna záplavvéh území strana 40

41 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Hrní Planá Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: -18 Pčet částí bce: 8 Pčet katastrálních území: 4 Části bce název části bce Bližší Lhta Hdňv Hrní Planá Hry Hůrka Olšina Pernek Žlábek Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Hrní Planá Pernek Pestřice Zvnkvá strana 41

42 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 nevyskytuje se sesuvné území - výskyt pddlvanéh území 2 ptenciál využití přehradní - mžná nepstačující nádrže Lipn převážně pr přirzená retenční schpnst rekreaci území dstatek malých vdních - výskyt záplavvéh území tků (ptky Brkvský, Hamerský, Huťský, Křížvý, Medvědí, Mlékárenský, Pernecký, Smrčinský, Olšina, Ostřice, Pestřice, Rasvka, Slatinka, Šesvec a Schwarzenberský kanál) dstatek vdních nádrží (Hdňvský rybník, Pd Jelmem, Tišina) pdíl vdních plch na celkvé výměře bce je 20,2% (průměr za SO ORP je 5,5%) 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí v bci je hřbitv v bci je ČOV (6x) - výskyt hald (Zadní Zvnkvá a Bližší Lhta) - výskyt zařízení na dstraňvání nebezpečnéh dpadu (sběrný dvůr A.S.A. Č.B.) - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění 4 území dluhdbě nedtčená lidským sídlením vyský pdíl území se zachvalu krajinu na území se nachází NP a CHKO Šumava na území se nachází PP Pestřice, PP Račínská prameniště, PP Házlův kříž, PP Úval Zvnkvá, PP Prameniště Hamerskéh ptka u Zvnkvé výskyt PR Rašeliniště Brkvá, PR Kzí stráň, PR Pd Brkvu výskyt památných strmů, skupin a jedntlivých a památná strmřadí výskyt bisférické rezervace UNESCO Šumava výskyt NATURA 2000 EVL Šumava výskyt NATURA ptačí blast Šumava - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty 5 pr území příznivý pdíl lesů z celkvé výměry je 34,8% (průměr za SO ORP je 48,1%) pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 36,7% (průměr za SO ORP je 32,6 %) pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 51,0% (průměr za SO ORP je 67,8 %) relativně dbrý zdravtní stav lesů 6 železniční spjení vyské prcent byvatel - nízký pdíl zemědělské půdy - velmi nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy 8,6% (průměr za SO ORP je 30,1 %) - špatný stav silniční sítě (státní silnice I.třídy rzvj vdní turistiky a rekreace využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené kvality pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury - vdní rekreace kapacitně převyšující mžnsti nádrže a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - rstucí hustta silniční dpravy, zvláště na se České Budějvice Německ - nekncepční využívání nedávn zpřístupněných území - zvyšující se návštěvnst území turisty - prvky ÚSES nenavazují na ÚSES klních bcí - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy strana 42

43 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení napjených na vdvd a kanalizaci hraniční přechd značný pčet turistických stezek cyklstezky bec má ČOV (6x) 7 bec má MŠ i ZŠ z hlediska sídelní struktury je bec v daném území pměrně významná (bec s pvěřeným úřadem) bec má dstatek sprtvišť 8 zájem stavební parcely v území pčty dknčených bytů v letech (2010=10, 2011=3, 2012=1, 2013=6) kvalitní bytné území bec má dstatek rzvjvých plch pr bydlení 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci existující zázemí pr rekreaci v části území pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hip-turistiku, vdní turistiku dbré základní zázemí pr rzvj cestvníh ruchu dluhdbé pbyty hstů 10 silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch turistika přináší pracvní příležitsti nevyhvuje nrmě, špatný stav využití Vltavské vdní cesty pravbřežky a silnice pr turistické účely Zvnkvá-Nvá Pec) - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj - nedstatečná frekvence spjů hrmadné dpravy - úbytek byvatel v letech záprný přirzený přírůstek byvatel v psledních letech - vyský pdíl stárnucích byvatel (průměrný věk je 43,8 let průměr v ORP je 40 let) - vyšší prcent byvatel nad 65 let je 19,3% (vlivněn tím, že v Hrní plané je dům pr seniry) - ZŠ druhý stupeň kapacitně nepstačuje - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - chybí investři na zasíťvání pzemků - neexistující zázemí pr rekreaci v části území dříve spadající d hraničníh pásma a přilehlých blastech - nedstatečná rientace na ptenciálníh zákazníka - pkles pčtu hstů - průměrná nezaměstnanst 10,4% - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - sezónní pracvní příležitsti stabilně rstucí pčet byvatel pdpra rzvje cestvníh ruchu další rzvj turistických aktivit rzvj přeshraniční splupráce s Rakuskem a Německem využití prstředků z rzvjvých prgramů - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - mezení rzvj. aktivit v chráněných územích - dliv byvatel d jiných bcí - živelná výstavba rekreačníh zázemí bez jedntnéh knceptu a pdprující infrastruktury - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - přeceňvání krátkdbých eknm. efektů s neřešeným střetem zájmů chrany ŽP a rzvjvých záměrů s živelnstí rzvjvých aktivit - djezd eknmicky aktivních byvatel mim území Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky - 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 43

44 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Prblémy v bci Hrní Planá Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.2 Špatný technický stav kmunikací Státní silnice I.třídy nevyhvuje nrmě, M špatný stav pravbřežky a silnice Zvnkvá- Nvá Pec A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu Nedstatečná frekvence spjů hrmadné M dpravy, mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Úbytek byvatel v letech M C.2 Stárnutí ppulace Vyský pdíl stárnucích byvatel (průměrný M věk je 43,8 let průměr v ORP je 40 let) C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Obec ptřebuje pracvní příležitsti M především pr zimní sezónu E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields Pernek 2, Hrní Planá 1 M E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity mezující rzvj bce Omezení rzvjvých aktivit v chráněných územích N F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh bčanskéh vybavení Nedstatečná kapacita škly puze 1 budva G.Specifické prblémy bce G.2 Knflikt využití území Velmi nízký pdíl rné půdy ze zemědělské N půdy 8,6% (průměr za SO ORP je 30,1 %), knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Lira, braz.lišty a rámy, a.s. dnes je M vlastníkem KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území tků Vltava nad VD Lipn I a Olšiny M N Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Hrní Planá SP.1 hranice zastavitelné I. zóna CHKO plchy (Z) Hrní Planá SP.2 hranice zastavitelné ÚSES, RBC - reginální bicentrum plchy (Z) Hrní Planá SK.3 hranice zastavitelné vesnická památkvá zóna plchy (Z) Hrní Planá SP.4 hranice zastavitelné plchy (Z) záplavvé území s peridicitu 100 let Hrní Planá SH.5 hranice zastavitelné plchy (Z) OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria Hrní Planá SK.6 hranice zastavitelné regin lidvé architektury plchy (Z) Hrní Planá SP.7 veřejně prspěšné stavby (VPS) Nvá Pec - Bližší Lhta - Zad. ZUR_DI D65/2 nárdní park Hrní Planá SP.8 veřejně prspěšné stavby (VPS) Hrní Planá SP.9 veřejně prspěšné stavby (VPS) Zvnkvá - hranice Nvá Pec - Bližší Lhta - Zad. Zvnkvá - hranice Nvá Pec - Bližší Lhta - Zad. Zvnkvá - hranice ZUR_DI D65/2 I. zóna CHKO ZUR_DI D65/2 přírdní památka (PP) strana 44

45 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Hrní Planá SP.10 veřejně prspěšné Nvá Pec - Bližší ZUR_DI D65/2 ÚSES, RBC - reginální bicentrum stavby (VPS) Lhta - Zad. Zvnkvá - hranice Hrní Planá SP.11 veřejně prspěšné bchvat Černá v ZUR_DI D13/4 I. zóna CHKO stavby (VPS) Pšumaví - Hůrka Hrní Planá SP.12 veřejně prspěšné bchvat Černá v ZUR_DI D13/4 pddlvané území stavby (VPS) Pšumaví - Hůrka Hrní Planá SP.13 veřejně prspěšné prpjení Klápa - ZUR_DI D83 nárdní park stavby (VPS) Hraničník Hrní Planá SP.14 veřejně prspěšné Šumavské ZUR_DI D16 pddlvané území stavby (VPS) elektrické dráhy Hrní Planá SP.15 veřejně prspěšné úsek Hrní Planá - ZUR_DI D13/5 I. zóna CHKO stavby (VPS) Želnava (Slunečná) Hrní Planá SP.16 veřejně prspěšné stavby (VPS) úsek Hrní Planá - Želnava (Slunečná) ZUR_DI D13/5 ÚSES, LBC - místní (lkální) bicentrum Hrní Planá SP.17 veřejně prspěšné stavby (VPS) V19 ZUR_TI V19 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr Hrní Planá SP.18 vdvdní řad nerzlišen (statní) pddlvané území Hrní Planá SP.19 ČOV - čistírna dpadních vd místní I. zóna CHKO strana 45

46 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 10. Hřice na Šumavě Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 843 Sald migrace: 9 Pčet částí bce: 6 Pčet katastrálních území: 7 Části bce název části bce Hřice na Šumavě Mýt Prvdice Stěžerv Šebanv Skláře Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Cipín Hřice na Šumavě Mýt u Hřic na Šumavě Skláře na Šumavě Svíba Šebanv Žestv strana 46

47 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území výskyt CHLÚ v území 2 dstatek malých vdních tků (Plečnice, Čertice, Mkrá, Drahslavický, Květušínský ptk) dstatek vdních nádrží - většina ptenciálně využitelných nerstných survin závisí na dvzu buducí využití lžisek nerstných survin - střety zájmů těžby s chranu živtníh prstředí 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí bec má ČOV bec má hřbitv 4 vyský pdíl území se zachvalu krajinu 5 vyský pdíl zemědělské půdy relativně dbrý zdravtní stav lesů - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik (skládky Hřice na Šumavě a Šebanv) - návrat k méně eklg. způsbu vytápění využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí (existuje záměr ze ZÚR na vedení VVTL přes území bce) škla nvě zplynvací ktel využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny - půdní a klimatické pdmínky pdpra rientace pr zemědělství nejsu zemědělství na tvrbu a ptimální (zaměřen na chv) údržbu krajiny - velmi nízký pdíl rné půdy pdpra lesníh ze zemědělské půdy (pastviny) hspdářství plitika dtací 6 železniční spjení vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci bec má ČOV veřejná dprava je uspkjivá (autbusy zajíždějí - špatný stav silniční sítě (směrem na Muckv) - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu - spje hrmadné dpravy nepstačují kapacitně (ranní z hlavní silnice Český Krumlv hdiny d škl) Černá v Pšumaví) 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel kladný celkvý přírůstek byvatel za rky bec má MŠ i ZŠ - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - MŠ kapacitně na hraně využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury bcí vede záměr ze ZÚR (plynvd VVTL) ptimální - udržet setrvalý stav - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů využití dtačních prgramů - blížící se knec intervalu pr mim rdinné dmy EU na reknstrukce dmů uplatnění dtací z EU 9 Data týkající se zkumaných jevů nejsu k dispzici. 10 silný ptenciál území - malá nabídka pracvních pdpra činnstí nezávislých - snižvání eknmické síly převážně pr cestvní ruch vyvážený eknmický růst dstatek rzvjvých plch příležitstí - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území pr průmysl, ale není zájem - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu -nedstatek rzvj. plch - relativně vyská nezaměstnanst - strana 47

48 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky - 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Hřice na Šumavě Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.2 Špatný technický stav kmunikací Špatný stav silniční sítě (směrem na Muckv) M A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu Prblémem je kapacita spjů (ranní spje d M ČK d škl přeplněné) C. Závady sciální C.2 Stárnutí ppulace N C.4 Nedstatek pracvních příležitstí v místě M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity M mezující rzvj bce Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Hřice na Šumavě, Šebanv M R.2 Pddlvaná území M Střety Obec Hřice na Šumavě Hřice na Šumavě Hřice na Šumavě Kód střetu SH.1 SP.2 SP.3 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Střetvý jev hranice zastavitelné PHO - pásm hygienické chrany - plchy (Z) vyhlášené veřejně prspěšné Kájv - Černá v ZUR_TI Ep12 ÚSES, RBC - reginální bicentrum stavby (VPS) Pšumaví veřejně prspěšné VVN 110 kv Větřní ZUR_TI Ee13 II. zóna CHKO stavby (VPS) - Hrní Planá strana 48

49 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Chlumec Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: 324 ha Pčet byvatel: 92 Sald migrace: -1 Pčet částí bce: 2 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Chlumec Krnín Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Chlumec strana 49

50 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území na území bce se vyskytuje lžisk nerstných survin pr survinu grafit 2 na území bce se nevyskytuje záplavvé území dstatek malých vdních tků (Třebnínský a Svinecký ptk) v bci se vyskytují vdní nádrže v bci se nevyskytují záplavvá území 3 bce má ČOV - na území bce se nevyskytují žádné zátěže 4 bec spadá d blastí krajinnéh rázu Opalick a Kamenújezdsk - výskyt pddlvanéh území - bcí neprtéká významnější vdní tk - na území bce u chatvé sady Čekanv se vyskytují splavy - v bci se nevyskytuje žádné chráněné území či prvek 5 vyský pdíl zemědělské půdy - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu velmi vyský pdíl rné půdy ptimální ze zemědělské půdy 6 dbrá základní silniční síť relativně vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci bec má ČOV - špatný stav silniční sítě - prblematická hustta spjů hrmadné dpravy (u spjů d škl) - místní byvatelé by cenili vybudvat rybník na kupání pdpra zemědělství - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury (např mstek k železniční stanici) dtace pr realizace KPÚ cestní sítě - mezení pdpry z dtací v dalším bdbí - růst dpravníh zatížení silnic bez dpvídajících úprav - další zhršvání technickéh stavu, zvýšení nehdvsti 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel v bci se knají pravidelné akce pdprující splečenský živt v bci 8 kvalitní bytné území - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně 9 v bci je dstatek ubytvacích zařízení - turistika se bce nijak netýká 10 stabilní eknmický růst (v - převažuje vyjížďka za prací bci sídlí Havlis zahradnictví, nad djížďku d bce penzin, KUTTA nábytek) - průměrná nezaměstnanst 10.3% (průměr za SO ORP je 10,4%) výhdná plha pr djezd d zaměstnání nabídka kvalitníh bydlení byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel dbrá myšlenka je dtvaný taxi pr seniry (zatím jen v Českém Krumlvě, taxi je mál) výhdná plha pr djezd d zaměstnání - dliv byvatel d jiných bcí strana 50

51 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Chlumec Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.2 Špatný technický stav cca ¼ kmunikací M A.3 Nedstatečné parametry (šířkvé a směrvé Při dbčvání z hlavní silnice d Chlumce M uspřádání) kmunikací a Krnína A.5 Nepřehledná křižvatka 2x (při dbčvání z hlavní silnice d Chlumce M a Krnína) A.8 Absence (ptřeba) chdníku U hlavní silnice k autbusvým zastávkám M B. Závady hygienické B.7 Znečištění vdních plch a vdních tků Způsbuje přepad ČOV Dlní Třebnín M C. Závady sciální C.6 Nedstatečná péče seniry V Záluží je ubytvna na džití, uvažuje se M zrušení a využití pr sciálně slabé D. Závady urbanistické D.12 Negativní vlivy telekmunikačních zařízení (stžáry), větrných a ftvltaických elektráren na krajinný ráz Pvrchvé elektrické vedení snaha zrušení M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity mezující rzvj bce F. Prblémy bčanské a technické vybavensti Nedstatečná kapacita elektriky, vdvdní sítě a kanalizace F.1 Absence a špatná dstupnst bchdu Puze pjízdná prdejna M F.4 Nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu U hlavní silnice M dpravu Rizika v území R.2 Pddlvaná území M M strana 51

52 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Chlumec SH.1 hranice zastavitelné plchy (Z) PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené Chlumec SH.2 plcha přestavby (P) PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené Chlumec SP.3 veřejně prspěšné stavby (VPS) ZUR_DI D3/6 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr úsek České Budějvice (Hdějvice) - Hrní Dvřiště (státní hranice) strana 52

53 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Chvalšiny Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: 3 Pčet částí bce: 4 Pčet katastrálních území: 3 Části bce název části bce Chvalšiny Brvá Červený Dvůr Hejdlv Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Brvá u Chvalšin Chvalšiny Střemily strana 53

54 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území výskyt výhradníh lžiska výskyt dbývacíh prstru výskyt chráněnéh lžiskvéh území prbíhající rekultivace těžebníh prstru Zrcadlvá Huť - výskyt pddlvaných území - puštěné těžební prstry - většina ptenciálně využitelných nerstných survin závisí na dvzu 2 na území bce je dstatek vdních tků (Chvalšinský, Kycvský, Zámecký, Zrcadlvý, Hejdlvský, Střemilský, Třebvský ptk a Brvá) na území bce se vyskytuje dstatek vdních nádrží (Půvlský rybník, Velký, Malý a Dlní Střemilský, Luční, Ptční, Rhvý rybník) na území bce jsu sádky - na území bce se vyskytuje záplavvé území Chvalšinskéh a Hejdlvskéh ptka 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí bec má ČOV v bci je hřbitv 4 vyský pdíl území se zachvalu krajinu území bce leží v místech krajinnéh rázu (Křišťanvsk Bletick a Blanský les (CHKO) většina území bce leží v CHKO Blanský les v bci se vyskytují přírdní památky (PP Svatý kříž, PP Hejdlvský ptk, PP Prvázkvá luka) v bci se nachází památný strm Hejdlvská lípa a d území bce místy zasahuje skupina památných strmů Brvá alej d nvé Hspdy - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik (balvna Zrcadlvá Huť, skládka Brvá) - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění bnva území v prstru bývalých těžebních plch buducí využití lžisek nerstných survin výzkum přirzené bilgické rekultivace území v případě uknčené pvrchvé těžby mžnst kulturně pznávacíh využití v případě uknčené hlubinné těžby využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny 5 vyský pdíl lesů 49.6% - velmi nízký pdíl rné půdy pdpra lesníh (průměr za SO ORP je 48,1%) ze zemědělské půdy je 5,3% hspdářství velký pdíl zemědělské půdy (průměr za SO ORP je 30,1 %) z celkvé výměry katastrů je 39,2% (průměr za SO ORP je 32,6 %) relativně dbrý zdravtní stav lesů vyvážený pměr lesa a zemědělské půdy - pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 93,5% (průměr za SO ORP je 67,8 %) - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - nekncepční, případně nedstatečná rekultivace těžebních plch - střety zájmů těžby s chranu živtníh prstředí - případné regulace vdních tků - 6 dbrá základní silniční síť vyské prcent byvatel napjené na vdvdní a kanalizační síť bec má ČOV 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel pčet byvatel v psledních třech letech narůstá bec má MŠ i ZŠ - prblematická frekvence spjů hrmadné dpravy - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury (např. reknstrukce ČOV) stabilně rstucí pčet byvatel - mezvání hrmadné autbusvé dpravy - dliv byvatel d jiných bcí strana 54

55 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení v bci je dětský, praktický lékař, gyneklg a zubař v bci jsu aktivity pdprující splečenský živt v bci (např. puť) 8 kvalitní bytné území bce má dstatek rzvjvých plch pr bydlení 9 v bci je Muzeum Schwarzenberskéh plavebníh kanálu v bci je výchzí míst lyžařských stp na území bce je naučná stezka Zámeckým parkem bcí vedu cykltrasy bcí prcházejí červená a mdrá turistická trasa 10 dstatek rzvjvých plch pr průmysl dbrá plha v rámci reginu pr djížďku d zaměstnání - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - nepstačující sněhvé pdmínky v zimě - malá nabídka pracvních příležitstí - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - relativně vyská nezaměstnanst 11,1% (průměr za SO ORP je 10,4%) - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu využití dtačních prgramů na reknstrukce dmů pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech - snižvání eknmické síly byvatel - strana 55

56 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky - 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Chvalšiny Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu Nedstatečná kapacita spjů M C. Závady sciální C.2 Stárnutí ppulace Nízké hdnty přirzenéh přírůstku N byvatelstva C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Malá nabídka pracvních příležitstí, M relativně vyská nezaměstnanst 11,1% (průměr za SO ORP je 10,4%) E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields Chvalšiny 1, Chvalšiny 3 M E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity M mezující rzvj bce F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.4 Nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu M dpravu F.10 Špatná dpravní dstupnst M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Brvá, balvna Zrcadlvá Huť M R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vdníh tku Hejdlvský ptk a Chvalšinský ptk N Střety Obec Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Chvalšiny SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Chvalšiny SK.2 hranice zastavitelné plchy (Z) Chvalšiny SP.3 hranice zastavitelné plchy (Z) Chvalšiny ST.4 hranice zastavitelné plchy (Z) Chvalšiny SH.5 hranice zastavitelné plchy (Z) Střetvý jev ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr městská památkvá zóna záplavvé území s peridicitu 100 let OP plynvdu OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria strana 56

57 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Kájv Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: 27 Pčet částí bce: 9 Pčet katastrálních území: 4 Části bce název části bce Kájv Kladné Křenv Kladenské Rvné Lazec Meziptčí Nvsedly Přelštice Staré Dbrkvice Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Kladenské Rvné Kladné Křenv u Kájva Nvsedly u Kájva strana 57

58 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území v bci se vyskytuje dbývací prstr Křenv pr těžbu grafitu d bce zasahují dvě chráněná lžiskvá území: Český Krumlv-Vyšný (krystalický grafit), Chvalšiny (stavební kámen) na území bce se nacházejí schválený prgnózní zdrj vyhrazených nerstů Lazec (grafit), výhradní bilancvané lžisk nerstných survin Lazec-Křenv (grafit) a statní nebilancvaná lžiska Vyšný- Slavkv (stavební kámen) - na území bce se vyskytují četná pddlvaná území p těžbě grafitu či vápence (Kájv, Křenv u Kájva- Lazec, Vyšný-kridr, Křenv u Kájva 1-3, Kladné1, Kladné 2) 2 v bci se vyskytují četné vdní tky: Bletický, Dlanský, Hejdlvský ptk, Hučnice, Chvalšinský ptk, Kaliště, Kladenský, Křenvský, Lazecký, Němčeský ptk, Plečnice, Škeblice, Třebvický, Zámecký ptk na území se nachází vdní nádrž Dvrský rybník - na území bce je vymezen záplavvé území Chvalšinskéh ptka 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí na území bce je hřbitv 4 území bce je sučástí míst krajinnéh rázu Českkrumlvsk a Blanský les (CHKO) severní část území bce je sučástí CHKO Blanský les na území bce leží nárdní přírdní rezervace (NPR Vyšenské kpce) na území bce leží přírdní rezervace (PR Kleť) na území bce leží dvě přírdní památky (PP Kalamandra, PP Meandry Chvalšinskéh ptka na území bce rste památný strm: dub letní JZ d Křenvskéh Dvra severní část bce je sučástí evrpsky významné lkality Blanský les - v bci se vyskytují území eklgických rizik a staré zátěže (skládka Křenv, Nvsedly, Kladenské Rvné, balvna Kladné) - na území bce se vyskytuje jev A66 dval, výsypka, dkaliště, halda - haldy Kladné 2 (nerudy), Křenv u Kájva 1 (rudy) a Křenv u Kájva 2 (nerudy) a další tři místa pr nerudy - v bci Kájv se nachází hřbitv- návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - keficient eklgické stability je 2,40 (průměr za SO ORP je 3,19) buducí využití lžisek nerstných survin využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny - střety zájmů těžby s chranu živtníh prstředí - rstucí hustta silniční dpravy, zvláště na se České Budějvice Německ - degradace krajinnéh rázu výstavbu rzsáhlých nevhdných staveb 5 nadprůměrný pdíl - živelné rzrůstání pdpra rientace - pkračující zábr půdy na - strana 58

59 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení zemědělské půdy z celkvé suburbáních celků výměry katastrů je 38,1% - půdní a klimatické pdmínky (průměr za SO ORP je 32,6 %) pr zemědělství nejsu vyský pdíl rné půdy ze ptimální zemědělské půdy je 53,3% (průměr za SO ORP je 30,1 %) nižší pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 45,2% (průměr za SO ORP je 67,8 %) pdíl lesů z celkvé výměry je 51,9% (průměr za SO ORP je 48,1%) vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy 6 dbrá základní silniční síť (bcí prchází silnice I.třídy č.39, silnice II.třídy č.166, silnice III.třídy: č.1598, č.1599, č.1666, č.1667, č , č.15911) bcí prcházejí cyklstezky č.1047 Černá v Pšumaví Český Krumlv, č.1139 Kájv - Prachatice, č.1166 Český Krumlv - Kuklv, č.1167 Kájv - Brlh, č.1168 Nad Červeným Dvrem - Hlubv, č.1253 Chvalšiny - Bletice, č Hrní Planá - Hdňv, č.1256 Pd Kraví nhu - Kladenské Rvné d bce na severu zasahuje hipstezka Nvá Hspda - pd Spálený vrch bec má vdvd bec je částečně dkanalizvaná bec má ČOV bec má železniční spjení značný pčet turistických stezek - ne všechny bjekty jsu napjeny na vdvdní a kanalizační síť (rztrušená zástavba vdvd je v části Staré Dbrkvice z Českéh Krumlva d ČEVAK 2x dražší vda, vdvd je dále v částech Kájv, Křenv, Kladné a Nvsedly, částečně v Meziptčí, není v částech Lazec a Kladenské Rvné) 7 sald migrace je 27 (průměr za SO ORP je 21) bec má kapacitně pstačující mateřsku šklu bec má kapacitně pstačující základní šklu pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel je 20,2% (průměr za SO ORP je 16,2%) pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel je 10,9% (průměr za SO ORP je 15,6%) pdíl sb se základním vzděláním je 22,0% (průměr za SO ORP je 22,1%) pdíl sb s uknčeným vyskšklským vzděláním je 8,7% (průměr za SO ORP je 8,6%) z hlediska sídelní struktury nemají sídla na území bce zvláštní význam existují akce pdprující splečenský živt v bci (např. - výhledvě nedstatečná kapacita MŠ a ZŠ zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel výstavbu a těžbu - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - negativní prjevy suburbanizačních prcesů - dliv byvatel d jiných bcí strana 59

60 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení Kájvská puť) 8 vyský pčet nvě dknčených bytů - pčty dknčených bytů na území bce v letech (2010=8, 2011=18, 2012=3, 2013=8) zájem stavební parcely v území bec má dstatek rzvjvých plch (připravuje se 3. etapa 88 parcel a sukrmé ZTV v Nvsedlech) kvalitní bytné území - histricky neřízený rzvj zástavby (půvdně putní míst, statky, areál BOXIT... každá dba přinesla jiné trendy) - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy 9 existující zázemí pr rekreaci - nedstatečná rientace na v části území ptenciálníh zákazníka v bci je kemp na území bce zasahuje OP MPR Český Krumlv území bce se dtýká návrh krajinné památkvé zóny Chvalšinsk v bci se nachází mnžství nemvitých kulturních památek územím bce prcházejí turistické trasy: červená (z Chvalšin přes Kleť směr Zlatá Kruna), zelená (Český Krumlv Kleť), zelená (Vyšný Ktiš), žlutá (Nad Vyšným Český Krumlv Kájv), mdrá (Český Krumlv Maltín - Slavkv Světlík ), mdrá (Kájv Bletice Chvalšiny) výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku dbré základní zázemí pr rzvj cestvníh ruchu pčet hstů se drží na knstantní úrvni 10 dbrá plha vzhledem k reginálnímu centru vyvážený eknmický růst nižší pdíl nezaměstnaných sb je 9,4% (průměr za SO ORP je 10,4%) - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - relativně vyská nezaměstnanst využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů nvá výstavba bytvých jedntek s vyšším standardem bydlení pdpra rzvje cestvníh ruchu další rzvj turistických aktivit využití prstředků z rzvjvých prgramů - tlak develperů na vytváření nepřiměřeně rzsáhlé a nekncepční satelitní výstavby - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - přeceňvání krátkdbých eknmických efektů zárveň s neřešeným střetem zájmů chrany živtníh prstředí a rzvjvých záměrů s živelnstí rzvjvých aktivit - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území strana 60

61 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Kájv Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.1 Přetíženst bce dpravu Zastavěným územím prchází silnice I/39, M zhršená situace průmyslvá zóna Kladné z I/39 d Kladnéh A.5 Nepřehledná křižvatka Ulice Dvrská a Bletická M A.6 Absence parkvacích plch U prdejny JIP je třeba rzšířit parkviště M A.7 Absence (ptřeba) cyklstezky Využití panelky z Vyšnéh, cykltrasa 1047 N Přelštice A.8 Absence (ptřeba) chdníku Od kapličky k parkvišti u MŠ a ZŠ M A.12 Překračvání mezené rychlsti Ohržvání chdců směr Bletice M a v Křenvě (žádst u dpravní plicie patření) brzké řešení - radary A.14 Úrvňvé křížení se železničními tratěmi Bez signalizace, ale prbíhá revitalizace trati M budu nvě signalizační světla B. Závady hygienické B.1 Existence černých skládek Lazec Vyšný u panelky (panelka jejiž ve M vlastnictví bce (převd d MO ČR) C. Závady sciální C.3 Prblematické sužití byvatel a přítmnst Ubytvna ulice Dvrská majitel Ukrajinec M nepřizpůsbivých bčanů D. Závady urbanistické D.3 Nevhdná frma zástavby Obecní úřad M D.5 Nejasné pzice center venkvských sídelních Není náměstí jiný vývj, Kájv byl M útvarů půvdně putním místem D.6 Neřízený rzvj nvstaveb Histricky neřízený rzvj zástavby (půvdně M putní míst, statky, areál BOXIT... každá dba přinesla jiné trendy) D.12 Negativní vlivy telekmunikačních zařízení Ftvltaika M (stžáry), větrných a ftvltaických elektráren na krajinný ráz F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh Chybí praktický lékař M bčanskéh vybavení F.2 Špatný stav či nedstatek mbiliáře v bci Je třeba rzšířit dětská hřiště (Nvsedly), je M třeba pstupná výměna herních prvků F.4 Nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu Řeší se pstupná výměna autbusvých M strana 61

62 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Kájv Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M dpravu čekáren F.5 Absence vdvdu Ne všechny bjekty jsu napjeny na M F.6 Absence kanalizace vdvdní a kanalizační síť (rztrušená zástavba) Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Křenv, Nvsedly, Kladenské Rvné, M Kladné-balvna R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vdníh tku Chvalšinský ptk N Střety Obec Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Kájv SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Kájv SP.2 hranice zastavitelné plchy (Z) Kájv ST.3 hranice zastavitelné plchy (Z) Kájv SH.4 hranice zastavitelné plchy (Z) Kájv SP.5 veřejně prspěšné Kájv - Černá v stavby (VPS) Pšumaví Střetvý jev ÚSES, NBC - nadreginální bicentrum záplavvé území s peridicitu 100 let OP plynvdu (pzn. trasa plynvdu bude změněna) OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria ZUR_TI Ep12 ÚSES, NBC - nadreginální bicentrum strana 62

63 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Křemže Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: 41 Pčet částí bce: 10 Pčet katastrálních území: 2 Části bce název části bce Křemže Bhuškvice Chlum Chlumeček Chmelná Lhtka Lučej Mříč Stupná Vinná Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Chlum u Křemže Křemže strana 63

64 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 V území se zkumané jevy nevyskytují. 2 V území se významnější zkumané jevy nevyskytují 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění kvalitní pitná vda na území bce je hřbitv - návrat k méně eklg. způsbu vytápění dmácnstí 4 celé území bce leží v CHKO 5 vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy vyský pdíl rné půdy ze zemědělské půdy 6 dbrá základní silniční síť železniční spjení cyklstezky bec má vdvd bec je z velké části dkanalizvaná bec má ČOV - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - některé části bce nejsu napjeny na kanalizační síť 7 sald migrace je 41 (průměr za SO ORP je 21) bec má kapacitně pstačující MŠ (2 nvé třídy) a základní šklu pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel je 17,5% (průměr za SO ORP je 16,2%) pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel je 15,3% (průměr za SO ORP je 15,6%) pdíl sb se základním vzděláním je 17,0% (průměr za SO ORP je 22,1%) pdíl sb s uknčeným vyskšklským vzděláním je 11,4% (průměr za SO ORP je 8,6%) z hlediska sídelní struktury nemají sídla na území bce zvláštní význam bec má dstatek sprtvišť - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně 8 velmi vyský pčet nvě - nízký pdíl výstavby bytů dknčených bytů mim rdinné dmy zájem stav.parcely v území kvalitní bytné území bec má dstatek rzvjvých plch pr bydlení 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci existující zázemí pr rekreaci v části území pdmínky pr turistiku, cykl hipturistiku a vdní turistiku bec leží nedalek masívu hry Kleť 10 výhdná plha reginu bec má dstatek rzvjvých plch pr průmysl vyvážený eknmický růst - turistika nemá c se pracvních příležitstí ani jak zdrj výdělku žádný efekt - částečně neg. dpad. nepřádek, rušení nčníh klidu, vandalismus - nedstatečná rientace na ptenciálníh zákazníka - pkles pčtu hstů - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny pdpra zemědělství pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel využití dtačních prgramů na reknstrukce dmů nvá výstavba bytvých jedntek s vyšším standardem bydlení pdpra rzvje cestvníh ruchu další rzvj turistických aktivit pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živ. prstředí svéh klí - snížení druhvé rzmanitsti v krajině - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí - tlak develperů na vytváření nepřiměřeně rzsáhlé a nekncepční satelitní výstavby - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území strana 64

65 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení nižší nezaměstnanst Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Křemže Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.1 Silnice II.třídy prchází zastavěným územím bce Zastavěným územím prchází silnice II/143 M hržvání chdců, hluk z dpravy F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh MŠ kapacitně nepstačuje M bčanskéh vybavení F.6 Absence kanalizace Části bce nejsu napjeny na kanalizační síť M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Křemže, Chmelná, Pd šklu M R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vdníh tku Křemežský ptk N Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Křemže SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) ÚSES, NBC - nadreginální bicentrum Křemže SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) ÚSES, NBC - nadreginální bicentrum Křemže SP.2 hranice zastavitelné pddlvané území plchy (Z) Křemže SP.3 hranice zastavitelné plchy (Z) záplavvé území s peridicitu 100 let Křemže SH.4 hranice zastavitelné plchy (Z) PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené Křemže SH.5 hranice zastavitelné plchy (Z) OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria Křemže SP.6 veřejně prspěšné stavby (VPS) V21 ZUR_TI V21 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr Křemže SP.7 kanalizační stka nerzlišen (statní) pddlvané území strana 65

66 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 15. Lipn nad Vltavu Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 654 Sald migrace: -7 Pčet částí bce: 2 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Lipn nad Vltavu Slupečná Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Lipn nad Vltavu strana 66

67 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 na území bce je lžisk nerstných survin pr survinu 2 ptenciál využití přehradní nádrže Lipn převážně pr rekreaci pdíl vdních plch z celkvé výměry 22,6% 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí bec má ČOV kvalitní pitná vda - mžná nepstačující přirzená retenční schpnst území - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik - návrat k méně eklgic-kému způsbu vytápění rzvj vdní turistiky a rekreace využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí - vdní rekreace kapacitně převyšující mžnsti nádrže a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - rstucí hustta silniční dpravy, zvláště na se České Budějvice Rakusk - 4 vyský pdíl území se zachvalu krajinu 5 vyský pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 93,6% (průměr za SO ORP je 67,8 %) vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy relativně vyský pdíl lesů relativně dbrý zdravtní stav lesů 6 železniční spjení vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci uspkjivý stav základní silniční sítě cyklstezky 7 bec má mateřsku šklu bec má kapacitně pstačující základní šklu pdíl byvatel ve věku 0-14 let na celkvém pčtu byvatel je 16,2% (průměr za SO ORP je 16,2%) pdíl sb se základním vzděláním je 15,8% (průměr za SO ORP je 22,1%) vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel (3) bec má MŠ i první stupeň ZŠ - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty využití vyskéh ptenciálu nenarušené kvality - nižší pdíl zemědělské půdy pdpra rientace z celkvé výměry katastrů je zemědělství na tvrbu a 24,7% (průměr za SO ORP je údržbu krajiny 32,6 %) pdpra lesníh - velmi nízký pdíl rné půdy hspdářství ze zemědělské půdy je 5,5% (průměr za SO ORP je 30,1 %) - lehce pdprůměrný pdíl lesů z celkvé výměry je 43,4% (průměr za SO ORP je 48,1%) - živelné rzrůstání suburbáních celků - místy špatný stav silniční sítě - v minulsti vybudvaná železniční síť nedpvídá sučasným ptřebám - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu - dliv byvatel d menších sídel - sald migrace je -7 (průměr za SO ORP je 21) - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - MŠ kapacitně nepstačuje - vyšší pdíl stárnucích byvatel (pdíl byvatel ve věku 65 let a více na celkvém pčtu byvatel je 16,4%) - nízký pdíl sb s uknčeným vyskšklským vzděláním je 6,9% (průměr za SO ORP je 8,6%) (průměr za SO ORP je 15,6%) využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury rzvj integrvaných dpravních systémů prdlužení reginální dráhy Rybník Lipn n/v Černá v/p nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živtníh prstředí svéh klí - zvyšující se návštěvnst území turisty - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů - rzšíření lesních škůd-ců v závislsti na rzhd-nutích způsbu bhs-pdařvání lesů v NP - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - mezení rzvjvých aktivit v chráněných územích - růst dpravníh zatížení silnic bez dpvídajících úprav - mžné negativní prjevy suburbanizačních prcesů - dliv byvatel d jiných bcí 8 kvalitní bytné území bec má dstatek rzvjvých plch pr bydlení charakter a mnžství výstavby byl pr bec přínsem pčty dknčených bytů v letech (2010=2, 2011=4, 2012=13, 2013=9) - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU strana 67

68 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci existující zázemí pr rekreaci pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku dbré zázemí pr rzvj cestvníh ruchu stupá pčet hstů dluhdbé pbyty hstů turistika přináší pracvní příležitsti bec má dstatek ubytvacích zařízení 10 turistika přináší pracvní příležitsti výhdná plha reginu silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch vyvážený eknmický růst převažuje djížďka za prací d bce nad vyjížďku z bce -nižší kapacita a knkurenceschpnst zimních středisek - bci schází sprtviště - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - relativně vyská nezaměstnanst pdpra rzvje cestvníh ruchu jedntná standardizace služeb další zkvalitňvání zázemí zimních středisek další rzvj turistických aktivit - živelná výstavba rekreačníh zázemí bez jedntnéh knceptu a pdprující infrastruktury - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - Zájmy chrany přírdy v knfliktu s rzsáhlejšími prjekty rzvj přeshraniční - snižvání eknmické síly splupráce s Rakuskem a byvatel Německem - přeceňvání krátkdbých pdpra činnstí nezávislých eknm. efektů zárveň na sezónních výkyvech s neřešeným střetem zájmů využití prstředků chrany živtníh prstředí a z rzvjvých prgramů rzvjvých záměrů s živelnstí rzvjvých aktivit Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 68

69 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Prblémy v bci Lipn nad Vltavu Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Sald migrace je -7 (průměr za SO ORP je 21) M C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Malá nabídka pracvních příležitstí, M relativně vyská nezaměstnanst D. Závady urbanistické D.6 Neřízený rzvj nvstaveb, narušení tradiční Živelné rzrůstání suburbáních celků N struktury bce F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh V bci chybí sprtvní hřiště, MŠ kapacitně M bčanskéh vybavení nepstačuje G.Specifické prblémy bce G.1 Vdní rekreace kapacitně převyšující mžnsti nádrže a z ní vyplývající nadměrná zátěž N dtčenéh území G.2 Nárazvě vyské zatížení krajiny turisty, nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu M pr rzvj cestvníh ruchu Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Lipn nad Vltavu M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vdních tků Vltava nad VD Lipn I N Střety Obec Lipn nad Vltavu Lipn nad Vltavu Lipn nad Vltavu Kód střetu SP.1 SP.2 SP.3 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) veřejně prspěšné Šumavské stavby (VPS) elektrické dráhy Střetvý jev ÚSES, NBK - nadreginální bikridr aktivní zóna záplavvéh území ZUR_DI D16 ÚSES, NBK - nadreginální bikridr strana 69

70 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 16. Lučvice Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: -17 Pčet částí bce: 2 Pčet katastrálních území: 4 Části bce název části bce Lučvice Nvé Dmky Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Lučvice Dvrečná Kapličky Mnichvice u Lučvic strana 70

71 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 na území bce nejsu sesuvná území na území bce se vyskytuje lžisk nerstných survin (štěrkpísek Kapličky Hdň a Lučvice Kyselv) - většina ptenciálně využitelných nerstných survin závisí na dvzu 2 mnžství významných vdních zdrjů dstatek vdních tků (Lipvý, Lužní, Hdslavský ptk, Divká, Hraniční, Mnichvický ptk, Nad Kapličkami, Menší Vltavice, Vltava) ptenciál využití tku Vltavy převážně pr rekreaci 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí (p té, c zmizel chemický průmysl papírny) na území bce je hřbitv 4 území dluhdbě nedtčená lidským sídlením zlmek území bce leží v CHKO Šumava na území se nachází nárdní přírdní rezervace NPR Čertva stěna - Luč, na území bce je vyhlášena přírdní rezervace PR Rašeliniště Kapličky na území bce se nachází přírdní památky PP Medvědí hra a PP Uhlířský vrch jižní a střední část území je sučástí Přírdníh parku Vyšebrdsk na území je vyhlášena NATURA EVL Čertva stěna Luč a Rašeliniště Kapličky a malu částí zasahují na území bce EVL, ptačí blast Šumava a bisférická rezervac Unesc Šumava území bce patří d místa krajinnéh rázu Lipn a blasti Lipensk 5 velmi vyský pdíl lesů z celkvé výměry je 77,4% (průměr za SO ORP je 48,1%) relativně dbrý zdravtní stav lesů 6 dbrá základní silniční síť vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci - výskyt záplavvéh území a aktivní zóna záplavvéh území řeky Vltavy - spalvání štěpků v teplárně - na území se vyskytují staré zátěže území (skládka Kapličky a skládka Lučvice) - na území je zařízení na dstraňvání nebezpečnéh dpadu (sběrný dvůr Lučvice) - nižší pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 14,9% (průměr za SO ORP je 32,6 %) - velmi nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy je 5,1% (průměr za SO ORP je 30,1%) - vyský pdíl trvalých travních prstů z celkvé výměry zemědělské půdy je 92,8% (průměr za SO ORP je 67,8%) - silniční síť je místy ve špatném stavu (k samtám) rzvj vdní turistiky a rekreace (prjekt Divká Vltava) revitalizace tků a vdních eksystémů; bnva a chrana přirzenéh vdníh režimu využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí prvz teplárny bude již pslední sezónu využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury využití Vltavské vdní cesty pr turistické účely (prjekt - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce - strana 71

72 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení značný pčet turistických stezek hraniční přechd (Guglwald) 7 příliv byvatel d menších - sald migrace v psledních sídel a zvyšvání jejich šesti letech pvětšinu živtaschpnsti (pptávka p záprné (v rce ) lkalitách Dvrečná a Nvé - nízké hdnty přírůstku Dmky) byvatelstva becně bec má MŠ, ZŠ a prakticku šklu v bci je praktický, dětský lékař, gyneklg i lékárna 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy Divká Vltava) 2013) využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů - dliv byvatel d jiných bcí - snížení prstředků z dtací z EU 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci existující zázemí pr rekreaci v části území výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku pčet hstů se drží na knstantní úrvni a stupně lehce narůstá 10 výhdná plha reginu vyvážený eknmický růst - neexistující zázemí pr rekreaci v části území dříve spadající d hraničníh pásma a přilehlých blastech (pracuje se na dstranění prblémů) - malý pčet nabídek zahrnujících vícedenní pbyt - nedstatečné zázemí pr ptenciálníh zákazníka - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - relativně vyská nezaměstnanst 16,6% (průměr za SO ORP je 10,4%) - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce pdpra rzvje cestvníh ruchu další rzvj turistických aktivit zvyšující se návštěvnst území turisty pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů - živelná výstavba rekreačníh zázemí bez jedntnéh knceptu a pdprující infrastruktury (ale nehrzí, nebť jsu územní studie) - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - zájmy chrany přírdy v knfliktu s rzsáhlejšími prjekty (hrzba, pkud by nefungvala mezilidská kmunikace) - snižvání eknmické síly byvatel Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace - strana 72

73 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Prblémy v bci Lučvice Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.5 Nepřehledná křižvatka Křížení silnice se železnicí - prblém pr M cyklisty vlečka k teplárně A.6 Absence parkvacích plch Panelvá plcha na sídlišti v řešení M A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu Nedstatečná frekvence spjů M A.12 Překračvání mezené rychlsti M A.14 Úrvňvé křížení se železničními tratěmi Prblém pr cyklisty vlečka k teplárně M B. Závady hygienické B.3 Hlučný prvz dpravy či průmyslvéh bjektu Teplárna M B.6 Prblémy s imisemi Teplárna - bimasa N C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Úbytek práce, prdej bytů rekreantům M C.2 Stárnutí ppulace M C.3 Prblematické sužití byvatel Nezaměstnanst->alkhlismus M C.4 Nedstatek pracvních příležitstí M C.8 Přítmnst sciálně nepřizpůsbivých bčanů Nezaměstnaní M D. Závady urbanistické D.1 Přítmnst nevzhledných průmyslvých areálů Papírna, pila M D.3 Nevhdná frma zástavby Teplárna ve středu bce M D.4 Rzpry ve vyvážensti měřítka zástavby ve venkvských sídlech Prprční vztah bytných území a velkých průmyslvých a zemědělských areálů 2x brwnfields (papírna a pila) D.5 Nejasné pzice center venkvských sídelních M útvarů D.11 Chátrání nevyužívaných bjektů a subrů, Prákva vila v parčíku M např. histrickéh fndu průmyslvé architektury E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields, puštěných (výrbních) Papírna, pila M areálů E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity Bikridry M mezující rzvj bce F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.3 Nedstatek veřejných prstranství Obec nemá náves M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Lučvice, Kapličky M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vd.tku Vltava N M Střety Obec Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Lučvice SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Lučvice SP.2 hranice zastavitelné plchy (Z) Lučvice SP.3 hranice zastavitelné plchy (Z) Lučvice SP.4 hranice zastavitelné plchy (Z) Lučvice ST.5 hranice zastavitelné plchy (Z) Lučvice SH.6 hranice zastavitelné plchy (Z) Lučvice SH.7 hranice zastavitelné plchy (Z) Střetvý jev II. zóna CHKO nárdní přírdní rezervace (NPR) ÚSES, NBK - nadreginální bikridr aktivní zóna záplavvéh území OP plynvdu PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria strana 73

74 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 17. Malšín Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 143 Sald migrace: 4 Pčet částí bce: 2 Pčet katastrálních území: 6 Části bce název části bce Malšín Ostrv Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Bršv u Lučvic Ostrv na Šumavě Běleň Hrní Dluhá Hrní Oklí Šafléřv strana 74

75 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 gelgicky stabilní území nevyskytují se sesuvná území 2 dstatek malých vdních tků (Všímarský, Rejtský, Blatenský, Náhlvský, Blešský, Lmský, Kleštínský ptk a Branná) vdní zdrje (2 vrty pr bec) 3 kvalitní vzduší na území bce je hřbitv 4 vyský pdíl území se zachvalu krajinu památný strm v Běleni EVL nevyskytují se žádné sledvané jevy z dané blasti - bec nemá ČOV (není zájem) využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny na území splanilý sad půvdních drůd (přináleží církvi) - ve V části území hrzba pvdně na Vltavě pd vdním dílem Lipn 5 vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - velmi nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy pdpra rientace zemědělství na živčišnu výrbu (tradiční chv vlně, tradiční druhy zvířat) pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci reknstruvané silnice 7 kladné sald migrace za pslední 4 rky - špatné značení cyklstezek - malý pčet turistických stezek v území - absence chdníků nulvý přirzený přírůstek byvatel - nejsu becní byty - bec nemá MŠ ani ZŠ (neptřebuje ji) - průměrný věk v bci je 44,1 let (průměr za ORP je 40 let) 8 kvalitní bytné území - nedstatek rzvjvých plch - nízký pčet nvě dknčených bytů v letech (2010=1, 2011=0, 2012=0, 2013=1) 9 výbrné pdmínky pr turistiku (vyhlídkvé bdy, Turnberg vyhlídka a kaplička), cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku dbré základní zázemí pr rzvj cestvníh ruchu 10 silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch zemědělství rientvané převážně na živčišnu výrbu (tradiční chv vlně, tradiční druhy zvířat) - nedstatečná rientace na ptenciálníh zákazníka - schází sprtviště - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - velmi vyská nezaměstnanst 13% (průměr v ORP je 10,4%) - nedstatek rzvjvých plch - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel mladit bec na území bce jsu puštěné statky, které by se dal využít k bydlení nvý územní plán pdpra rzvje cestvníh ruchu zvýšení standardu pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - snižvání eknmické síly byvatel - - strana 75

76 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace - Prblémy v bci Malšín Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.2 Špatný technický stav kmunikací M A.8 Absence (ptřeba) chdníku M A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu M A.12 Překračvání mezené rychlsti (hržvání M chdců) B. Závady hygienické B.1 Existence černých skládek Běleňská lípa M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel M C.4 Nedstatek pracvních příležitst M D. Závady urbanistické D.12 Negativní vlivy telekmunikačních zařízení (stžáry), větrných a ftvltaických elektráren na krajinný ráz E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.2 Nedstatek vlných pzemků pr stavbu rdinných dmů O2 nefunkční venkvní vedení nesmí být dstraněn (rezerva) F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.2 Špatný stav či nedstatek mbiliáře v bci Chybí sprtvní hřiště M F.7 Absence ČOV M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vd.tku Vltava N M M Střety Obec Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Malšín SH.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Malšín SP.2 veřejně prspěšné stavby (VPS) Č. Krumlv - Ržmberk nad Vlt. - křiž. s II/163 Střetvý jev OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria ZUR_DI D46 ÚSES, LBC - místní (lkální) bicentrum strana 76

77 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Mirkvice Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 444 Sald migrace: -16 Pčet částí bce: 6 Pčet katastrálních území: 5 Části bce název části bce Chabičvice Malčice Mirkvice Zahrádka Žaltice Svachva Lhtka Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Chabičvice Malčice Mirkvice Zahrádka u Mirkvic Žaltice Chabičvice strana 77

78 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 gelgicky stabilní území (nevyskytují se sesuvy ani gelgická rizika) 2 dstatek malých vdních tků (Mirkvický, Jílecký, Malčický, Zubčický, Zahrádecký, Chabičvický, Drahslavický ptk) na území se vyskytují vdní nádrže (rybníky Cikán, Mirkvický, Kutecký) 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí na území kraje s výjimku přízemníh znu nedchází k překračvání imisních limitů látek znečišťujících vzduší v bci je ČOV 4 území spadá d míst krajinnéh rázu - blasti Českkrumlvsk a Kamenújezdsk) - d území zasahuje přírdní památka PP Vltava u Blanskéh lesa výskyt památnéh strmu (Hrušeň v Mirkvicích) d území zasahuje EVL Vltava u Blanskéh lesa - výskyt pddlvanéh území - d území nepatrně zasahuje záplavvé území a aktivní zóna záplavvéh území řeky Vltavy - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - v bci není hřbitv - d území zasahuje chranné pásm skládky Pinskrův Dvůr - výskyt haldy nerud Chabičvice 1 a 2 - nízký keficient eklgické stability 0,8 (průměr za SO ORP je 3,19) 5 vyský pdíl zemědělské půdy z celkvé výměry katastrů je 59,8% (průměr za SO ORP je 32,6 %) - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - nižší pdíl lesů z celkvé velmi vyský pdíl rné půdy výměry 32,0% (průměr za SO ze zemědělské půdy 81,9% ORP je 48,1 %) (průměr za SO ORP je 30,1 %) 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci v bci je ČOV uspkjivá veřejná dprava - v sučasné dbě nejsu všechny části bce (sady) napjeny na vdvdní síť (Malčice) - všechny části bce (sady) základní silniční síť v dbrém nejsu napjeny na stavu kanalizační síť (ne Žaltice, Zahrádka, Svachva Lhtka, Malčice, Chabičvice) 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel bec má dstatek sprtvišť bec nemá ZŠ ani MŠ 8 kvalitní bytné území bec má dstatek rzvjvých plch pr bydlení 9 turistika přináší pracvní příležitsti (glf ve Svachvě Lhtce) v bci je dstatek ubytvacích zařízení 10 výhdná plha v rámci reginu silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch (glf Svachva Lhtka) ZEMOS Zubčice - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - v bci prblémví byvatelé (Mirkvice č.p. 35) - sald migrace v psledních dvu letech záprné (2012 byl -22, 2013 byl -16) - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí - rzšíření skládky z Českéh Krumlva pdpra zemědělství - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů využití prstředků z rzvjvých prgramů - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území - - strana 78

79 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení nižší míra nezaměstnansti (8%, průměr za SO ORP je 10,4%) Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky - 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Mirkvice Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Nízké hdnty přírůstku byvatelstva, sald migrace v psledních dvu letech záprné (2012 byl -22, 2013 byl -16) C.8 Přítmnst sciálně nepřizpůsbivých bčanů Bytvka Mirkvice č.p. 35, prblém s byvateli (Rmvé) F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.5 F.6 Absence vdvdu Absence kanalizace V sučasné dbě nejsu všechny části bce (sady) napjeny na vdvdní síť (Malčice, Žaltické samty), bec částečně dkanalizvaná, chybí části bce Chabičvice, Malčice, Svachva Lhtka, Zahrádka, Žaltice Rizika v území R.2 Pddlvaná území M Skládka Na území bce částečně zasahuje skládka M Pinskrův dvůr Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vdníh tku Vltava, zasahuje jen částečně N M M M Střety Obec Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Mirkvice SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Mirkvice SP.2 veřejně prspěšné stavby (VPS) silnice v lkalitě Pinskrtův Dvůr (vých. d ČK) Střetvý jev ÚSES, NBK - nadreginální bikridr ZUR_DI D43/3 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr strana 79

80 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 19. Mjné Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: 851 ha Pčet byvatel: 242 Sald migrace: -3 Pčet částí bce: 3 Pčet katastrálních území: 3 Části bce název části bce Černice Mjné Záhrkvice Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Rájv-Černice Mjné Záhrkvice strana 80

81 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 v území se nevyskytují sesuvná území - výskyt pddlvaných území 2 na území se vyskytuje - při vydatných deštích dstatek vdních tků prblémy se splavem z blasti (Třebnínský, Sklářský, Na blátech (v rce 2014 Černický, Mjenský, Jílecký, prbíhá čištění vdních nádrží Zubčický ptk) na vdteči západně d části výskyt vdních nádrží (Velký bce Mjné a Malý záhrkvický rybník, Zadní rybník, Dlní a Hrní rybník na Černickém ptce, rybníky na Sklářském a Mjenském ptce, rybník na návsi v Mjném) 3 na území bce je hřbitv na území se nevyskytují žádné staré zátěže či kntaminvané plchy 4 území se zachvalu krajinu území patří d místa krajinnéh rázu Kamenújezdsk výskyt přírdní památky PP Vltava u Blanskéh lesa d území zasahuje NATURA EVL Blanský les 5 velmi vyský pdíl zemědělské půdy - 75,7% (průměr za SO ORP je 32.6%) velmi vyský pdíl rné půdy ze zemědělské půdy - 86,7% (průměr za SO ORP je 30.1%) - nízký pdíl lesů - 16,2% (průměr za SO ORP je 48,1%) 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci bcí prchází silnice III.třídy č Třebnín Mjné Záhrkvice Skřidla nádraží Velešín, statní kmunikace jsu kategrie místní a účelvé bcí prchází cyklstezka č.ev7 Středevrpská trasa: Nrdkapp Malta na území bce vede cyklstezka č.1197 (Štěkře Svatý Jan nad Malší) územím bce prcházejí dvě turistické trasy: žlutá Český Krumlv Černice a červená d Zlaté Kruny přes Černici, Mirkvice na Kaplici bec má vdvd bec je dkanalizvaná bec má ČOV (ČOV místní severně d Černice) bcí prchází VVN 110kV bcí prchází vedení plynvdu VTL na území bce je bjekt pžární chrany (u becníh úřadu) 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel v bci se knají pravidelné akce pdprující splečenský živt v bci - nedstatečná frekvence spjů hrmadné dpravy - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - vyský pdíl stárnucích byvatel - bec nemá mateřsku šklu využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny - snížení druhvé rzmanitsti v krajině pdpra zemědělství - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí strana 81

82 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení pdíl byvatel ve věku 0-14 a neptřebuje ji let na celkvém pčtu byvatel - bec nemá základní šklu a je 19,0% (průměr za SO ORP neptřebuje ji je 16,2%) - vyšší pdíl byvatel ve věku sald migrace je -3 (průměr 65 let a více na celkvém za SO ORP je 21) pčtu byvatel je 15,3% 8 kvalitní bytné území rzlha zastavěné plchy je 7 ha 9 bec leží v reginu lidvé architektury (dle Generelu krajinnéh rázu JčK) v bci jsu navržené dvě vesnické památkvé zóny (Černice a Záhrkvice) v bci jsu čtyři nemvité kulturní památky: Černice - kstel Sv. Máří Magdalény, fara a výklenkvá kaplička se schu sv. Šebestiána, Záhrkvice venkvské stavení č.p.3 na budvě škly v Černici je tabulka věnvaná Karlu Hrdinvi překladateli Ksmvy krniky bcí prchází něklik cyklstezek a turistických tras (viz dst.6) v bci je htel Černice s kapacitu 42 lůžek v bci je něklik dchvaných staveb lidvéh stavitelství 10 výhdná plha v rámci reginu turistika přináší pracvní příležitsti vyvážený eknmický růst - pdprůměrná hdnta nezaměstnansti 8% (průměr za SO ORP je 10,4%) (průměr za SO ORP je 15,6%) - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - pčty dknčených bytů na území bce v letech (2010=1, 2011=0, 2012=1, 2013=0) - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území - - Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 82

83 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Prblémy v bci Mjné Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.3 Nedstatečné parametry (šířkvé a směrvé M uspřádání) kmunikací A.5 Nepřehledná křižvatka U autbusvé zastávky Mjné a v Černici M u č.p.7 A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu Prblémem je hustta spjů M A.12 Překračvání mezené rychlsti (hržvání M chdců) C. Závady sciální C.2 Stárnutí ppulace N G.Specifické prblémy bce G.1 Při vydatných deštích prblémy se splavem z blasti Na blátech (v rce 2014 prbíhá čištění M vdních nádrží na vdteči západně d části bce Mjné Rizika v území R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vdníh tku Vltava, zasahuje jen částečně N Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Mjné SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) ÚSES, LBC - místní (lkální) bicentrum Mjné SK.2 hranice zastavitelné B-7 regin lidvé architektury plchy (Z) Mjné SH.3 hranice zastavitelné VP-3 OP výrbníh zařízení - stanvené plchy (Z) Mjné SP.4 veřejně prspěšné stavby (VPS) ZUR_DI D3/6 ÚSES, LBC - místní (lkální) bicentrum Mjné SP.5 veřejně prspěšné stavby (VPS) úsek České Budějvice (Hdějvice) - Hrní Dvřiště (státní hranice) úsek Dlní Třebnín - Dlní Dvřiště ZUR_DI D2/1 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr strana 83

84 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 20. Nvá Ves Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: 994 ha Pčet byvatel: 413 Sald migrace: -4 Pčet částí bce: 2 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Nvá Ves České Chalupy Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Nvá Ves u Brlha strana 84

85 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 v území se nevyskytují sesuvná území - výskyt pddlvaných území 2 územím prtéká Chmelenský, Kamenný ptk, Olešnice na území se vyskytují vdní nádrže (Nvveský a Pdnvveský rybník) na území se nevyskytuje záplavvé území 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí bec má ČOV 4 území bce leží v místě krajinnéh rázu blast Blanský les (CHKO) bec leží v CHKO Blanský les na území bce je vyhlášená blast Natura EVL - Blanský les na území bce jsu vyhlášeny památné strmy (strmřadí 60ti dubů letních) kl Pdnvveskéh rybníka 5 vyský pdíl zemědělské půdy vyský pdíl rné půdy ze zemědělské půdy 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci bec má ČOV veřejná dprava je uspkjující 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel bec má MŠ (pbčku Brlžské MŠ) bec má dstatek sprtvišť - v rámci bce se vyskytují staré zátěže (3x skládka Nvá Ves) - v území se vyskytuje dval, výsypka, dkaliště, halda Brlh-Nvá Ves - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - některé části bce nemají kanalizaci - bec nemá základní šklu - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - vyský pdíl stárnucích byvatel využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny - snížení druhvé rzmanitsti v krajině pdpra zemědělství - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - nedstatek rzvjvých plch pr bydlení využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů 9 turistika přináší pracvní - bec nemá dstatek příležitsti 10 nízká nezaměstnanst turistika přináší pracvní příležitsti vyvážený eknmický růst - nižší pdíl nezaměstaných 8,4% (průměr za ORP je 10,4%) ubytvacích zařízení - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - nedstatek rzvjvých plch pr průmysl - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce využití prstředků z rzvjvých prgramů - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území - - strana 85

86 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení - 9. rekreace Prblémy v bci Nvá Ves Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Nízké hdnty přírůstku, nedstatek M rzvjvých plch pr bydlení C.2 Stárnutí ppulace Vyský pdíl stárnucích byvatel N E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields Nvá Ves u Brlha_1 M E.2 Nedstatek vlných pzemků pr stavbu rdinných dmů Nedstatek rzvjvých plch pr bydlení F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.6 Absence kanalizace Obec částečně dkanalizvaná, některé části bce nemají kanalizaci Rizika v území R.1 Území eklgických rizik 3x Skládka Nvá Ves M R.2 Pddlvaná území M M M Střety Obec Kód střetu Nvá Ves SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Střetvý jev ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr strana 86

87 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Přední Výtň Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 216 Sald migrace: 6 Pčet částí bce: 1 Pčet katastrálních území: 5 Části bce název části bce Přední Výtň Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Pasečná Frýdava Jasánky Přední Výtň Zadní Výtň strana 87

88 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 v bci se nevyskytují sesuvná území 2 většina území bce je sučástí CHOPAV mnžství významných vdních zdrjů ptenciál využití vdní nádrže Lipn převážně pr rekreaci 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí bec má ČOV (ČOV Přední Výtň, ČOV Frýdava, ČOV Pasečná) 4 území dluhdbě nedtčená lidským sídlením bec leží v místech krajinnéh rázu blast Šumava II. (CHKO), Lipensk a Lipn vyský pdíl území se zachvalu krajinu na území se nachází CHKO Šumava v bci jsu přírdní rezervace: PR Otvský ptk, PR Ježvá, PR Niva Hrskéh ptka a Niva Hrskéh ptka II., PR Ržnv, PR Světlá, PR Otv na území bce se vyskytují přírdní památky: PP Svatý Tmáš, PP Jasánky, PP Spáleniště a PP Multerberské rašeliniště Přírdní park Vyšebrdsk 11 památných strmů bisférická rezervace UNESCO Šumava Natura 2000 EVL Šumava NATURA 2000 ptačí blast Šumava 5 velmi vyský pdíl lesů 70,2% (průměr za ORP je 48,1%) 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci hraniční přechdy (4) cyklstezky 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel sald migrace (6) byvatelé se své dmy starají - v bci se nevyskytují žádné sledvané jevy z blasti gelgie - na území bce se vyskytuje záplavvé území a aktivní zóna záplavvéh území - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik (skládka Sv.Tmáš) - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - velmi nízký pdíl zemědělské půdy 22,7% (průměr za ORP je 32,6%) - velmi nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy 2,5% (průměr za ORP je 30,1%) dtace jen na pastvu - vyský pdíl stárnucích byvatel - mnh rezidentů má trvalé bydliště mim bec - v bci není MŠ ani ZŠ - průměrný věk 48,8 (nejstarší bec v ORP, průměr je 40 let) rzvj vdní turistiky a rekreace využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny pdpra lesníh hspdářství s rstucí cenu dřeva se bnvuje zarstlé - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů využití dtačních titulů EU na - mezení vlastních daňvých zlepšení veřejné infrastruktury předpisů (rzpčtvé určení rzvj integrvaných daní) dpravních systémů využití Vltavské vdní cesty pr turistické účely becní přívz (prnájem Frymburku) stabilně rstucí pčet byvatel - dliv byvatel d jiných bcí 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů - strana 88

89 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení bec má dstatek sprtvišť bec má dstatek rzvjvých plch pr bydlení mim rdinné dmy (byty nejsu) 9 výbrné gegrafické i - nedstatečná rientace na přírdní pdmínky pr rekreaci ptenciálníh zákazníka výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku dluhdbé pbyty hstů pčet hstů se drží na knstantní úrvni bec má dstatek ubytvacích zařízení 10 silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch turistika přínáší pracvní příležitsti - nižší pdíl nezaměstaných 8,7% (průměr za ORP je 10,4%) pdpra rzvje cestvníh ruchu - malá nabídka pracvních rzvj přeshraniční příležitstí splupráce s Rakuskem - nedstatek rzvjvých plch využití prstředků pr průmysl z rzvjvých prgramů djezd eknmicky aktivních byvatel d Rakuska - - Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky - 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace - strana 89

90 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Prblémy v bci Přední Výtň Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Mnh rezidentů má trvalé bydliště mim bec M C.2 Stárnutí ppulace Průměrný věk 48,8 (nejstarší bec v ORP, M průměr ya ORP je 40 let) E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst puštěných (výrbních) areálů a Objekty bývalých kasáren na Sv. Tmáši ve M staveb špatném a stále se zhršujícím stavu a další bjekty v majetku pzemkvéh fndu (staré salaše - sukrmé), které jsu neprdejné a Rizika v území chátrají R.1 Území eklgických rizik Skládka Sv.Tmáš M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vd.tků Vltava nad VD Lipn I, zasahuje jen částečně N Střety Obec Kód střetu Přední Výtň SP.2 Přední Výtň SP.3 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) Střetvý jev ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr záplavvé území s peridicitu 100 let strana 90

91 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Přídlí Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: Pčet byvatel: Sald migrace: Pčet částí bce: Pčet katastrálních území: ha Části bce název části bce Dubvá Práčv Přídlí Sedlice Splí Zahřánky Záluží Všeměry Katastrální území čísl k.ú název k.ú. Zátes Přídlí Splí Malčice-Osek Lvěšice Všeměry Zátes strana 91

92 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 neexistence sesuvných území výskyt výhradníh lžiska a CHLÚ v území 2 V území se významnější zkumané jevy nevyskytují 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí na území bce je hřbitv 4 vyský pdíl území se zachvalu krajinu na území se nachází PP 5 vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci z dtací prava vdvdu a ČOV - Většina ptenciálně využitelných nerstných survin závisí na dvzu - skládka nebezpečnéh dpadu (Lvěšice) - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik (Práčv zakpaná nádrž na naftu) - nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy - v bci není hrmadná dprava - silniční síť je místy v dbrém stavu prblém s vlastníkem SPÚ --> Osek využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí pdpra rientace zemědělství na výrbu rstlinnu a živčišnu pdpra lesníh hspdářství - střety zájmů těžby s chranu živtníh prstředí - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - zvyšující se návštěvnst území turisty - mezvání hrmadné autbusvé dpravy - 7 vyšší přirzený přírůstek byvatel příliv byvatel d menších sídel a zvyšvání jejich živtaschpnsti bec má MŠ a 1.st.ZŠ dstatečná kapacita ZŠ 8 kvalitní bytné území z dtací prava fary a škly bec má dstatek sprtvišť bec má dstatek rzvjvých plch pr bydlení pěkné živtní prstředí - špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu 9 výbrné gegrafické i přírdní pdmínky pr rekreaci výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku dbré základní zázemí pr rzvj cestvníh ruchu 10 výhdná plha v rámci reginu - kapacita MŠ je nepstačující nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel - nedstatek ubytvání htelvéh typu a typu ubytvna - turistika nemá c se pracvních příležitstí ani jak zdrj výdělku žádný efekt - bec nemá dstatek ubytvacích zařízení - malá nabídka pracvních příležitstí - vyský pdíl nezaměstaných 13,4% (průměr za ORP je 10,4%) - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - bec nemá dstatek rzvjvých plch pr průmysl - nedstatek pracvních příležitstí v místě a v Českém Krumlvě pdpra rzvje cestvníh ruchu využití prstředků z rzvjvých prgramů - snižvání eknmické síly byvatel - strana 92

93 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky - 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení - 9. rekreace strana 93

94 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Prblémy v bci Přídlí Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.2 Špatný technický stav kmunikací M A.3 Nedstatečné parametry (šířkvé a směrvé Kmunikací z Českéh Krumlva bývalé M uspřádání) úvzvé cesty A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu M B. Závady hygienické B.2 Existence starých zátěží území a kntaminvaných plchy Skládka Lvěšice, Práčv bývalý kravín a zakpaná nádrž na phnné hmty parc.č. 842/1 a septik B.5 Prblémy se smgem Uhlí v Přídlí bytvka č.p.108,109 ktelna nevyhvující B.8 Dluhdbě nevyužívané zemědělské plchy Přítmnst plevelů a invazivních druhů M rstlin - jen tráva C. Závady sciální C.3 Prblematické sužití byvatel M C.4 Nedstatek pracvních příležitstí M C.6 Nedstatečná péče seniry a zdravtně pstižené M C.7 Chybí (ubývají) akce pdprující splečenský živt v bci C.8 Přítmnst sciálně nepřizpůsbivých bčanů Rmvé Práčv M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity mezující rzvj bce PP Pluška M F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh Chybí zdrav.zařízení, využití fary, M bčanskéh vybavení nedstatečná kapacita MŠ F.8 Špatné internetvé připjení Některé sady např. Silniční dmky M F.9 Vyský pdíl využití nebnvitelných zdrjů Není plyn M F.10 Špatná dpravní dstupnst Absence železnice, kmunikací vyšší třídy M G.Specifické prblémy bce G.1 Nedstatek ubytvacích zařízení htelvéh typu a typu ubytvna M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Lvěšice, Splí M R.2 Pddlvaná území M Skládka Skládka nebezpečnéh dpadu Lvěšice M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vd.tku Vltava N M M M strana 94

95 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Přídlí SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) ÚSES, NBK - nadreginální bikridr Přídlí SP.2 hranice zastavitelné aktivní zóna záplavvéh území plchy (Z) Přídlí SP.3 hranice zastavitelné plchy (Z) OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria Přídlí SK.4 hranice zastavitelné regin lidvé architektury plchy (Z) Přídlí SH.5 plcha přestavby (P) OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria Přídlí SP.6 veřejně prspěšné stavby (VPS) Č. Krumlv - Ržmberk nad Vlt. - křiž. s II/163 ZUR_DI D46 ÚSES, NBK - nadreginální bikridr strana 95

96 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 23. Přísečná Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: 629 ha Pčet byvatel: 205 Sald migrace: -2 Pčet částí bce: 1 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Přísečná Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Přísečná strana 96

97 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 na území bce je lžisk nerstných survin (Kájv Světlá skála) - d bce zasahuje pddlvané území Vyšný 1 - staré důlní díl 2 mnžství významných - nepstačující přirzená vdních zdrjů retenční schpnst území ptenciál využití tku - na území bce zasahuje Vltavy převážně pr rekreaci záplavvé území a aktivní zóna na území se vyskytují záplavvéh území řeky Vltavy drbné vdní tky (Srnínský ptk a vdteč z průmyslvé zóny přes bec d řeky Vltavy) v bci je něklik vdních nádrží 3 - bec nemá ČOV - přetíženst bce dpravu průjezd bcí I/39 stížnsti na prašnst, hluk a vibrace v bjektech - hlučný prvz (nepřetržitý prvz elektrárny a teplárny na kraji průmyslvé zóny) - skládka Vyšný - v bci není hřbitv - na území bce je halda nerud 4 bec leží v místech krajinnéh rázu blast Blanský les (CHKO), Kamenújezdsk a nepatrně i Českkrumlvsk na území se nachází CHKO Blanský les na území bce se nachází přírdní památka PP Vltava u Blanskéh lesa 5 vyvážený pdíl zemědělské půdy a lesů vyský pdíl rné půdy ze zemědělské půdy - neexistence jedntné kncepce chrany přírdy a krajiny rzvj vdní turistiky a rekreace revitalizace tků a vdních eksystémů; bnva a chrana přirzenéh vdníh režimu silniční bchvat bce využití vyskéh ptenciálu nenarušené kvality - půdní a klimatické pdmínky pdpra zemědělství pr zemědělství nejsu ptimální pdpra lesníh hspdářství 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd železniční spjení bec má dbru bslužnst hrmadnu dpravu - bec nemá kanalizaci a ČOV - špatný technický stav kmunikací v zastavěné části bce (nedstatečné parametry především šířkvé) - absence (ptřeba) chdníku - bcí prcházejí nebezpečí pr chdce, PODÉL cyklstezky, mdrá turistická KOMUNIKACE I/39 trasa a naučná stezka Granátník 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel - vyský pdíl stárnucích byvatel - bec nemá ZŠ ani MŠ 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy - nedstatek rzvjvých plch pr bydlení - velké zatížení bce silniční dpravu - prvz elektrárny a energblku Carthamus - přírdní, kulturní neb technické limity mezující rzvj bce (bec je prtkána vedením vyskéh napětí, středtlakéh plynu, návrhem bchvatu a železnice, dále hygienická využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury stabilně rstucí pčet byvatel - vdní turistika kapacitně převyšující mžnsti řeky a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - výskyt záplav při dluhtrvajících deštích - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živtníh prstředí svéh klí - snížení druhvé rzmanitsti v krajině - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí silniční bchvat bce - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU - - strana 97

98 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení pásma průmyslvých a zemědělských bjektů) 9 - turistika nemá c se 10 výhdná plha v rámci reginu vyvážený eknmický růst - nižší pdíl nezaměstaných 5,6% (průměr za ORP je 10,4%) pracvních příležitstí ani jak zdrj výdělku žádný efekt - bec nemá dstatek ubytvacích zařízení - malá nabídka pracvních příležitstí - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení - 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení - 9. rekreace strana 98

99 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Prblémy v bci Přísečná Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.1 Přetíženst bce dpravu Průjezd bcí I/39 stížnsti na prašnst, hluk N a vibrace v bjektech A.2 Špatný technický stav kmunikací V intravilánu bce M A.3 Nedstatečné parametry (šířkvé a směrvé Nedstatečné parametry především šířkvé M A.8 uspřádání) Absence (ptřeba) chdníku špatný stav kmunikací díky přetížení dpravy při Nebezpečí zácpách pr na chdce, pdél kmunikace M I/39 A.12 Překračvání mezené rychlsti Ohržvání chdců a nemžnst vyjetí na M hlavní kmunikaci A.14 Úrvňvé křížení se železničními tratěmi 3x nechráněný přejezd v bci M B. Závady hygienické B.3 Hlučný prvz dpravy či průmyslvéh bjektu Pdél hlavní kmunikace nepřetržitý prvz elektrárny a teplárny na kraji průmyslvé zóny M B.6 Prblémy s imisemi Manipulace s dřevní štěpku, drcení, třídění, nakládka dprava B.7 Znečištění vdních plch a vdních tků V bci díky vypuštění vd z celéh areálu M D. Závady urbanistické D.1 Přítmnst nevzhledných průmyslvých areálů Energblk Carthamus kraj průmyslvé M zóny E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.2 Nedstatek vlných pzemků pr stavbu V intravilánu bce M E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity Obec je prtkána vedením vyskéh napětí, M E.4 mezující rzvj bce Obec bez ÚPD neb nesulad v UPD středtlakéh plynu, návrhem bchvatu a železnice, dále hygienická pásma Neexistence průmyslvých jedntné a zemědělských kncepce bjektů M chrany přírdy a krajiny F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.6 Absence kanalizace Objekty nejsu napjeny na veřejnu kanalizaci puze částečně ve starých vedení, která ústí d místní vdteče M F.7 Absence ČOV M G.Specifické prblémy bce Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Vyšný, na území bce je halda nerud M R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vd.tku Vltava N Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Přísečná SP.1 hranice zastavitelné pddlvané území plchy (Z) Přísečná ST.2 hranice zastavitelné OP plynvdu plchy (Z) Přísečná SH.3 hranice zastavitelné plchy (Z) PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené Přísečná SP.4 veřejně prspěšné Český Krumlv ZUR_DI D13/3 pddlvané území stavby (VPS) Přísečná SP.5 silnice I. třídy OB_DI pddlvané území Přísečná SP.6 ČOV - čistírna dpadních vd místní ÚSES, RBC - reginální bicentrum Přísečná SP.7 ČOV - čistírna dpadních vd místní ZUR_UR_DI D/J záměr ZÚR napjení Č.Krumlv na IV.TŽK M strana 99

100 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 24. Ržmberk nad Vltavu Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 369 Sald migrace: -7 Pčet částí bce: 2 Pčet katastrálních území: 2 Části bce název části bce Přízeř Ržmberk nad Vltavu Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Hrní Jílvice Ržmberk nad Vltavu strana 100

101 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 na území se vyskytuje lžisk nerstných survin - na území bce jsu pddlvaná území 2 mnžství významných - nepstačující přirzená vdních zdrjů retenční schpnst území dstatek malých vdních - na území se vyskytuje tků (Jílvický, Přísahvský záplavvé území a aktivní ptk) zóna záplavvéh území řeky ptenciál využití tku Vltavy Vltavy převážně pr rekreaci 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí na území bce je hřbitv bec má ČOV - v rámci bce se vyskytuje staré zátěže (skládka Přízeř) - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění rzvj vdní turistiky a rekreace revitalizace tků a vdních eksystémů; bnva a chrana přirzenéh vdníh režimu využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí - vdní turistika kapacitně převyšující mžnsti řeky a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - výskyt záplav při dluhtrvajících deštích 4 vyský pdíl území se zachvalu krajinu bec leží v místech krajinnéh rázu blast Českkrumlvsk a Ržmberk v bci se vyskytuje PR Český Jílvec na území bce je vyhlášena NATURA 2000, EVL Vltava Ržmberk-Větřní - nárazvě vyské zatížení krajiny turisty revitalizace vdních tků a údlních niv - zvyšující se návštěvnst území turisty - prvky ÚSES nenavazují na ÚSES klních bcí 5 vyvážený pdíl lesů a - velmi nízký pdíl rné půdy zemědělské půdy (lesy 45,9%, ze zemědělské půdy 8,9% zem.půda 45,7%) 6 dbrá základní silniční síť vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci bec má ČOV značný pčet turistických stezek 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu - mezená využitelnst vdní cesty Vltava pr vdní dpravu v důsledku nedstatečné vybavensti - nedstatečná frekvence spjů hrmadné dpravy - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - sald migrace -7 pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury využití Vltavské vdní cesty pr turistické účely stabilně rstucí pčet byvatel 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů 9 výbrné gegrafické i - schází sprtviště pdpra rzvje cestvníh přírdní pdmínky pr rekreaci ruchu výbrné pdmínky pr jedntná standardizace turistiku, cyklturistiku, služeb hipturistiku a vdní turistiku dbré základní zázemí pr rzvj cestvníh ruchu na území bce jsu 2 židvské hřbitvy - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - Zájmy chrany přírdy v knfliktu s rzsáhlejšími prjekty 10 výhdná plha reginu v rámci Evrpy silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch - malá nabídka pracvních příležitstí - vyský pdíl nezaměstaných 13,3% (průměr za ORP je 10,4%) - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - velmi vyská nezaměstnanst - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce rzvj přeshraniční splupráce s Rakuskem a Německem pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů - snižvání eknmické síly byvatel - přeceňvání krátkdbých eknmických efektů zárveň s neřešeným střetem zájmů chrany živtníh prstředí a rzvjvých záměrů s živelnstí rzvjvých aktivit - - strana 101

102 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Ržmberk nad Vltavu Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Nízké hdnty přírůstku byvatelstva, sald M migrace -7 C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Malá nabídka pracvních příležitstí, vyský M pdíl nezaměstaných D. Závady urbanistické D.6 Neřízený rzvj nvstaveb, narušení tradiční M Nvá výstavba tvří samstatný celek, který s bcí není příliš prpjen struktury bce E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields Ržmberk nad Vltavu_2 M F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh Obci chybí sprtvní hřiště M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Přízeř M R.2 Pddlvaná území M Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vd.tku Vltava N strana 102

103 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Střety Obec Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Ržmberk nad Vltavu Kód střetu SK.1 SP.2 SK.3 SK.4 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru ÚSES, LBC - místní Lkální LBC11 (lkální) bicentrum bicentrum vlžené d mezfilní bučinné sy nadreginálníh bikridru hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) hranice zastavitelné plchy (Z) Střetvý jev OP památkvé zóny ÚSES, NBK - nadreginální bikridr městská památkvá zóna aktivní zóna záplavvéh území SH.5 OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria SP.6 plcha přestavby (P) záplavvé území s peridicitu 100 let SH.7 plcha přestavby (P) OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria SP.8 veřejně prspěšné Č. Krumlv - ZUR_DI D46 ÚSES, NBK - nadreginální stavby (VPS) Ržmberk nad Vlt. bikridr SK.9 SK.10 veřejně prspěšné stavby (VPS) veřejně prspěšné stavby (VPS) - křiž. s II/163 Č. Krumlv - Ržmberk nad Vlt. - křiž. s II/163 Č. Krumlv - Ržmberk nad Vlt. - křiž. s II/163 ZUR_DI D46 městská památkvá zóna ZUR_DI D46 nemvitá kulturní památka strana 103

104 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 25. Srnín Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: 472 ha Pčet byvatel: 315 Sald migrace: 2 Pčet částí bce: 1 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Srnín Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Srnín strana 104

105 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 nevyskytují se sesuvná území 2 výskyt malých vdních tků (Srnínský, Kktínský ptk) výskyt vdních nádrží 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí - pddlvané území - při prudších pvdních prblémy s vdu u silnice I.třídy č.39 (u Rájva) - v bci není hřbitv využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí 4 na území se nachází CHKO a EVL - neexistence jedntné kncepce chrany přírdy a krajiny využití vyskéh ptenciálu nenarušené kvality - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živtníh prstředí svéh klí 5 velmi vyský pdíl lesů relativně dbrý zdravtní stav lesů - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - relativně nízký pdíl zemědělské půdy pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství - rzšíření lesních škůdců v závislsti na rzhdnutích způsbu bhspdařvání lesů v NP 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci cyklstezky železniční spjení 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel příliv byvatel d menších sídel a zvyšvání jejich živtaschpnsti - všechny části bce nejsu napjeny na kanalizaci - dliv byvatel d menších sídel - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury nabídka kvalitníh bydlení a pracvních příležitstí byvatelům v prduktivním věku stabilně rstucí pčet byvatel využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU - mžné negativní prjevy suburbanizačních prcesů - dliv byvatel d jiných bcí 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů - blížící se knec intervalu pr mim rdinné dmy uplatnění dtací z EU 9 Data týkající se zkumaných jevů nejsu k dispzici. 10 silný ptenciál území využití prstředků převážně pr cestvní ruch z rzvjvých prgramů - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - relativně vyská nezaměstnanst - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území - strana 105

106 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky - 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace Prblémy v bci Srnín Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Nízké hdnty přírůstku byvatelstva M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.4 Obec bez ÚPD neb nesulad v UPD Neexistence jedntné kncepce chrany přírdy a krajiny F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.6 Absence kanalizace Všechny části bce nejsu napjeny na M kanalizaci Rizika v území R.2 Pddlvaná území M M Střety Obec Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Srnín SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Srnín SH.2 hranice zastavitelné plchy (Z) Srnín SP.3 veřejně prspěšné úsek Rájv - Český stavby (VPS) Krumlv (výchd) Střetvý jev pddlvané území PHO - pásm hygienické chrany - vyhlášené ZUR_DI D13/2 ÚSES, NBK - nadreginální bikridr strana 106

107 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Světlík Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: 214 Sald migrace: -1 Pčet částí bce: 1 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Světlík Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Světlík Dvřetín Pasvary Velké Strážné strana 107

108 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 lžiska rašeliny (sučasně využívané) chráněné lžiskvé území Šebanv a Černá v Pšumaví - pddlvaná území Pasvary 1, Pasvary 2, Šebanv a Světlík Svánkv (prstry p bývalé těžbě grafitu) - 2 lkality hald p těžbě nerud 2 v bci je dstatek drbných - velká část území je vdních tků (Čertice, Strážný, pdmáčená Bučský, Lukavický,Sušský, Černý ptk) v bci je něklik vdních nádrží (např.světlík) 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí kvalitní pitná vda 4 blast krajinnéh rázu Českkrumlvsk výskyt přírdní památky PP Rašeliniště Bbvec a PP Ktlina pd Pláničským rybníkem výskyt památný strm Lípa srdčitá u bývalé sady Velké Strážné výskyt OP PR Pláničský rybník vyský keficient eklgické stability 5 vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - bec není plynfikvaná - ftvltaická elektrárna - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství - setrvání dřívějšíh způsbu vytápění - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci nvé veřejné světleni nvé silnice bec má vdvd bec je dkanalizvaná - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu - v bci není železnice využití dtačních titulů na zlepšení veřejné infrastruktury - mezvání hrmadné autbusvé dpravy - mezení pdpry z fndů v dalším bdbí 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel v bci je dětský lékař a praktický lékař bec má kulturní sál bec má sprtviště - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - v bci před lety dšl ke zrušení základní škly - v bci není mateřská šklka - plicie ve Větřní stabilně rstucí pčet byvatel - dliv byvatel d jiných bcí 8 kvalitní bytné území bec má dstatek rzvjvých plch pr bydlení v bci je bchd - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU 9 výbrné gegrafické i - pakvaně dmítnut návrh přírdní pdmínky pr rekreaci na cyklstezku turistiku, cyklturistiku, hipturistiku a vdní turistiku v bci je autcamping za kstelem bcí vedu turistické trasy pdpra rzvje cestvníh ruchu jedntná standardizace služeb - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu - Zájmy chrany přírdy v knfliktu s rzsáhlejšími prjekty 10 silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch - malá nabídka pracvních příležitstí pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech - snižvání eknmické síly byvatel - - strana 108

109 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení charakter a mnžství výstavby v pslední dbě byl pr bec přínsem - velmi vyská nezaměstnanst - bec nemá dstatek rzvjvých plch pr průmysl/výrbu - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce využití prstředků z rzvjvých prgramů mžnst rzvje především drbnéh pdnikání (z 61 pdnikatelů je 41 drbných živnstníků) Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace - Prblémy v bci Světlík Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.7 Absence (ptřeba) cyklstezky Opakvaně dmítnut návrh na cyklstezku M B. Závady hygienické B.2 Existence starých zátěží území a 2 lkality hald p těžbě nerud M C. Závady sciální C.1 Snižvání pčtu byvatel Nízké hdnty přírůstku M C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Malá nabídka pracvních příležitstí, velmi vyská nezaměstnanst M D. Závady urbanistické D.12 Negativní vlivy telekmunikačních zařízení Ftvltaická elektrárna M (stžáry), větrných a ftvltaických elektráren G.Specifické prblémy bce G.1 Velká část území bce je pdmáčená M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Velké Strážné M R.2 Pddlvaná území M Střety V bci nejsu žádné střety. strana 109

110 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 27. Větřní Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: -37 Pčet částí bce: 8 Pčet katastrálních území: 5 Části bce název části bce Dbrné Hašlvice Lužná Nahřany Větřní Zátň Zátňské Dvry Němče Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Hašlvice Záhří u Větřní Větřní Všeměry-Zátň Zátňské Dvry strana 110

111 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 lžiska rašeliny (sučasně využívané) - pddlvaná území (prstry p bývalé těžbě grafitu) 2 mnžství významných - nepstačující přirzená vdních zdrjů retenční schpnst území ptenciál využití tku Vltavy převážně pr rekreaci rzvj vdní turistiky a rekreace revitalizace tků a vdních eksystémů; bnva a chrana přirzenéh vdníh režimu - vdní turistika kapacitně převyšující mžnsti řeky a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - výskyt záplav při dluhtrvajících deštích 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí na území bce je hřbitv 4 pdíl území se zachvalu krajinu 5 vyvážený pdíl lesů a zemědělské půdy - v rámci bce se vyskytuje území eklgických rizik - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - ptřeba dplnit prvky ÚSES v rámci bce - půdní a klimatické pdmínky pr zemědělství nejsu ptimální - nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí revitalizace vdních tků a údlních niv bnva remízků a členění krajiny v drbnějším měřítku pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství - rstucí hustta silniční dpravy, zvláště na se České Budějvice Německ - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živtníh prstředí svéh klí - zvyšující se návštěvnst území turisty - snížení druhvé rzmanitsti v krajině - knflikt využití území pr rekreaci a tendence chrany lesů - 6 dbrá základní silniční síť železniční napjení vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci 7 vyrvnaný přirzený přírůstek byvatel bec má MŠ a ZŠ - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu -některé části bce nejsu napjeny na vdvdní a kanalizační síť - mezená využitelnst vdní cesty Vltava pr vdní dpravu v důsledku nedstatečné vybavensti - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - kapacity MŠ nepstačují 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy 9 existující zázemí pr rekreaci - malý pčet nabídek v části území zahrnujících vícedenní pbyt výbrné pdmínky pr - nedstatečná rientace na turistiku, cyklturistiku, ptenciálníh zákazníka hipturistiku a vdní turistiku - pkles pčtu hstů využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury rzvj integrvaných dpravních systémů využití Vltavské vdní cesty pr turistické účely využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů pdpra rzvje cestvníh ruchu další rzvj turistických aktivit - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí - příliv d sciálně vylučené lkality - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU - stagnace nabídky turistických aktivit - nedstatečná prpagace reginu 10 vyvážený eknmický růst - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - neustále se zvyšující nezaměstnanst -nedstatek rzvjvých plch - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce využití prstředků z rzvjvých prgramů - snižvání eknmické síly byvatel strana 111

112 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace - Prblémy v bci Větřní Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M C. Závady sciální C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Malá nabídka pracvních příležitstí, neustále M se zvyšující nezaměstnanst, nedstatek rzvjvých plch pr výrbu D. Závady urbanistické E.1 Přítmnst brwnfields Větřní 1, Větřní 3 M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.4 Obec bez ÚPD neb nesulad v UPD Ptřeba dplnit prvky ÚSES v rámci bce je M v řešení Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Hašlvice, Jistebník, Větřní, Záhří, Bartyzal, Němče U Internátu M R.2 Pddlvaná území Ohržení území Ohržení pvdněmi Střety Obec Vymezen záplavvé území vd.tku Vltava, hržení malými vdními tky budují se prtipvdňvá patření a varvný systém Kód střetu Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru Větřní SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) Větřní SP.2 hranice zastavitelné plchy (Z) Větřní SP.3 hranice zastavitelné plchy (Z) Větřní SK.4 hranice zastavitelné plchy (Z) Větřní SP.5 veřejně prspěšné Č. Krumlv - stavby (VPS) Ržmberk nad Vlt. Střetvý jev N ÚSES, NBK - nadreginální bikridr pddlvané území záplavvé území s peridicitu 100 let regin lidvé architektury ZUR_DI D46 ÚSES, NBK - nadreginální bikridr - křiž. s II/163 přelžka Větřní ZUR_DI D48 pddlvané území Větřní SP.6 veřejně prspěšné stavby (VPS) Větřní SP.7 kanalizační stka nerzlišen (statní) pddlvané území Větřní SP.8 vdvdní řad nerzlišen (statní) pddlvané území strana 112

113 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Věžvatá Pláně Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: 480 ha Pčet byvatel: 133 Sald migrace: -4 Pčet částí bce: 2 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Dlní Pláně Věžvatá Pláně Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Věžvatá Pláně strana 113

114 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 nevyskytuje se sesuvné území - pddlvané území 2 výskyt drbných vdních tků (Zubčický, Jílecký ptk) 3 na území bce je hřbitv - na území jsu staré zátěže - výskyt dvalu p těžbě rud 4 na území se nachází PP - neexistence jedntné Pluška kncepce chrany přírdy a krajiny 5 velmi vyský pdíl lesů vyský pdíl zemědělské půdy 6 vyské prcent byvatel napjených na vdvd - htvý prjekt na výstavbu kanalizace - nízký pdíl rné půdy ze zemědělské půdy - nízká vybavenst dpravní infrastrukturu ptřebnu pr rzvj cestvníh ruchu - bec nemá kanalizaci využití vyskéh ptenciálu nenarušené kvality pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury - nízká mtivace byvatel ke zvyšvání kvality živtníh prstředí svéh klí - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) 7 vyrvnaný přirzený - nízké hdnty přírůstku stabilně rstucí pčet - dliv byvatel d jiných bcí přírůstek byvatel byvatelstva becně byvatel 8 kvalitní bytné území - nízký pdíl výstavby bytů využití dtačních prgramů - blížící se knec intervalu pr mim rdinné dmy EU na reknstrukce dmů uplatnění dtací z EU 9 Data týkající se zkumaných jevů nejsu k dispzici. 10 nižší nezaměstnanst vyvážený eknmický růst využití prstředků z rzvjvých prgramů - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek investičních zdrjů a základníh kapitálu - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce - snižvání eknmické síly byvatel - vyjížďka eknmicky aktivních byvatel mim území Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 114

115 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Prblémy v bci Věžvatá Pláně Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M B. Závady hygienické B.2 Existence starých zátěží území a Výskyt dvalu p těžbě rud M kntaminvaných plchy E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.4 Obec bez ÚPD neb nesulad v UPD Neexistence jedntné kncepce chrany M přírdy a krajiny Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Věžvatá Pláně v blízksti rybníků M R.2 Pddlvaná území Ohržení území Ohržení pvdněmi N Střety Obec Věžvatá Pláně Kód střetu SH.1 Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení záměru hranice zastavitelné plchy (Z) Střetvý jev OP veřejnéh phřebiště, hřbitva a krematria strana 115

116 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv 29. Vyšší Brd Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: ha Pčet byvatel: Sald migrace: -24 Pčet částí bce: 8 Pčet katastrálních území: 7 Části bce název části bce Dlní Jílvice Dlní Drklná Hrudkv Lachvice Studánky Těchraz Vyšší Brd Herbertv Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Blechy Dlní Drklná Hrudkv Studánky u Vyššíh Brdu Herbertv Vyšší Brd Svatmírv strana 116

117 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení 1 lžisk nerstných survin pr štěrkpísek Lučvice- Kyselv 2 mnžství významných vdních zdrjů ptenciál využití tku Vltavy převážně pr rekreaci 3 dluhdbě se zlepšující kvalita živtníh prstředí kvalitní pitné vdy (kjenecká vda) na území bce je hřbitv bec má ČOV 4 území dluhdbě nedtčená lidským sídlením vyský pdíl území se zachvalu krajinu na území se nachází PP Vyšebrdsk výksyt NPR Čertva stěna- Luč 2x památný strm (Dub u Čertvy stěny, Lípa u Dlní Drklné) EVL Čertva stěna-luč výskyt LAPV Větší Vltavice 5 vyvážený pdíl lesů 45,2% a zemědělské půdy 43% 6 dbrá základní silniční síť železniční spjení vyské prcent byvatel napjených na vdvd a kanalizaci existence ČOV hraniční přechd značný pčet turistických stezek cyklstezky 7 vyský přirzený přírůstek byvatel (11) bec má MŠ a ZŠ v bci je lékař 8 kvalitní bytné území dstatek rzvjvých plch pr bydlení - pddlvané území Blechy- Hdslavský vrch - nepstačující přirzená retenční schpnst území - Menší a Větší Vltavice prblém při deštích - na území bce se vyskytují záplavvá území a aktivní zóna záplavvéh území řeky Vltavy - v rámci bce se vyskytují staré zátěže (skládka Blechy, skládka Blechy II, Čertva stěna, Studánky) - návrat k méně eklgickému způsbu vytápění - dpad d turistů klem řeky - menší pdíl rné půdy ze zemědělské půdy 25,2% (průměr za ORP 30,1%) - mál využitá zemědělská půda (jen sekání, mál pěstvání) - nízké hdnty přírůstku byvatelstva becně - celkvý přírůstek v psledních šesti letech převážně záprný - MŠ kapacitně nepstačuje (ptřeba alespň jedné třídy) - sald migrace nízký pdíl výstavby bytů mim rdinné dmy rzvj vdní turistiky a rekreace revitalizace tků a vdních eksystémů; bnva a chrana přirzenéh vdníh režimu využívání nvých technlgií v průmyslu a při vytápění dmácnstí (plynfikace, tepelná čerpadla) využití vyskéh ptenciálu nenarušené krajiny pdpra rientace zemědělství na tvrbu a údržbu krajiny pdpra lesníh hspdářství využití dtačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury využití Vltavské vdní cesty pr turistické účely zefektivnit dpravu (menší autbusy) záměr cyklstezky Vyšší Brd - Herbertv stabilně rstucí pčet byvatel využití dtačních prgramů EU na reknstrukce dmů - vdní turistika kapacitně převyšující mžnsti řeky a z ní vyplývající nadměrná zátěž dtčenéh území - výskyt záplav při dluhtrvajících deštích - rstucí hustta silniční dpravy d Rakuska - zvyšující se návštěvnst území turisty - pkračující zábr půdy na výstavbu a těžbu - mezvání hrmadné autbusvé a vlakvé dpravy - mezení pdpry z fndů EU v dalším bdbí (p rce 2013) - dliv byvatel d jiných bcí - blížící se knec intervalu pr uplatnění dtací z EU 9 výbrné gegrafické i - v bci ubytvna (malá přírdní pdmínky pr rekreaci kapacita) existující zázemí pr rekreaci - případy vandalizmu (vlaky v části území výbrné pdmínky pr turistiku, cyklturistiku, s vdáky) - nepřádek klem vdy (vdáci) hipturistiku a vdní turistiku pdpra rzvje cestvníh ruchu pestrst služeb další rzvj turistických aktivit záměr cyklstezky Vyšší Brd Herbertv - živelná výstavba rekreačníh zázemí bez jedntnéh knceptu a pdprující infrastruktury strana 117

118 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Silné stránky Slabé stránky Příležitsti Hrzby Vyhdncení přítmnst památek výjimečnéh charakteru - dstatek nabídek zahrnujících vícedenní pbyt 10 výhdná plha reginu silný ptenciál území převážně pr cestvní ruch pdprůměrná míra nezaměstnansti 9,9% (průměr za SO ORP je 10,4%) - malá nabídka pracvních příležitstí - nedstatek rzvjvých plch pr průmysl - vyská míra sezónní nezaměstnansti - převažuje vyjížďka za prací nad djížďku d bce církevní restituce: bnvení kláštera a pivvaru navrácení lesů církvi (lepší hspdaření) rzvj přeshraniční splupráce s Rakuskem pdpra činnstí nezávislých na sezónních výkyvech využití prstředků z rzvjvých prgramů zaměstnavatel maskmbinát Bad Lenfelden - snižvání eknmické síly byvatel (stárnutí, djíždění za prací) - rušení pracvních míst (2006 léčebna Hrudkv, 2010 výrba dveří SAPELI) - - Vyhdncení pilířů udržitelnéh rzvje území Pilíř Téma Vyhdncení Celkvě envirnmentální 1. hrninvé prstředí a gelgie 2. vdní režim 3. hygiena živtníh prstředí - 4. chrana přírdy a krajiny 5. zemědělský fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa sciální 6. veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. scidemgrafické pdmínky 8. bydlení 9. rekreace eknmický 10. hspdářské pdmínky veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. bydlení 9. rekreace strana 118

119 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Prblémy v bci Vyšší Brd Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M A. Závady dpravní A.1 Přetíženst bce dpravu N A.3 Nedstatečné parametry (šířkvé a směrvé M uspřádání) kmunikací A.4 Klize sbní a veřejné dpravy M A.5 Nepřehledná křižvatka M A.6 Absence parkvacích plch V sezóně a v hrní části náměstí celrčně M A.7 Absence (ptřeba) cyklstezky M A.8 Absence (ptřeba) chdníku Klem tržnic M A.11 Špatná dpravní bslužnst veřejnu dpravu M A.12 Překračvání mezené rychlsti (hržvání Omezvač rychlsti M chdců) A.14 Úrvňvé křížení se železničními tratěmi M B. Závady hygienické B.1 Existence černých skládek Vývz rakuskéh dpadu B.3 Hlučný prvz dpravy B.5 Prblémy se smgem V zimním bdbí inverze B.6 Prblémy s imisemi C. Závady sciální C.2 Stárnutí ppulace M C.3 Prblematické sužití byvatel Asiaté v paneláku M C.4 Nedstatek pracvních příležitstí Zrušeny: SAPELI dveře, léčebna, Lesy M C.5 Nedstatečná bezpečnst byvatel Zrušen bvdní ddělení 2013 nyní služebna M C.6 Nedstatečná péče seniry a zdravtně pstižené Dům s pečvatelsku službu - nedstačující C.8 Přítmnst sciálně nepřizpůsbivých bčanů Občasně M D. Závady urbanistické D.1 Přítmnst nevzhledných průmyslvých areálů Bývalá léčebna HRUDKOV, myslivna, bývalé ředitelství statků Těchraz M D.2 Přítmnst nevzhledných zemědělských areálů Opuštěné statky Drklná M D.3 Nevhdná frma zástavby Asiaté - přístavby náměstí M D.4 Rzpry ve vyvážensti měřítka zástavby ve venkvských sídlech Prprční vztah bytných území a velkých průmyslvých a zemědělských areálů. - Studánky - hala Vietnamců M D.10 Nevhdné stavební zásahy d bjektů Na náměstí M D.11 Chátrání nevyužívaných bjektů a subrů Pivvar M D.12 Negativní vlivy ftvltaických elektráren na krajinný ráz větrné elektrárny v Rakusku M E. Prblémy bránící buducímu rzvji bce E.1 Přítmnst brwnfields Hebertv, Hrudkv, býv. Dřevařské závdy u Lipn II E.3 Přírdní, kulturní neb technické limity mezující rzvj bce F. Prblémy bčanské a technické vybavensti F.1 Absence neb špatná dstupnst základníh bčanskéh vybavení Regulativy v klí kláštera (především pr dlní část náměstí a Zahradní ulici (paneláky) V blasti zdravtnictví F.2 Špatný stav či nedstatek mbiliáře v bci Dětské hřiště rzšíření a víceúčelvé hřiště M F.4 Nekvalitní zázemí pr cestující veřejnu Autbusvé zastávky M dpravu F.9 Vyský pdíl využití nebnvitelných zdrjů energie 1/3 města -> prblém především v dlní části náměstí M G.Specifické prblémy bce G.1 Plvucí vry na Vltavě (bary) M M M M M strana 119

120 AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2014 Měst Český Krumlv Vyšší Brd Kód bce: Index Ppis Charakteristika Typ N/M G.2 Prstituce - zákaz prvzvání na území bce Dlní Dvřiště způsbil přesun a kncentraci M G.3 Vietnamské tržnice M Rizika v území R.1 Území eklgických rizik Skládka Blechy, Blechy II., Studánky, Čertva Stěna M R.2 Pddlvaná území Ohržení území Ohržení pvdněmi Vymezen záplavvé území vd.tku Vltava N Střety Obec Kód Záměr Ppis záměru Typ záměru Označení Střetvý jev střetu záměru Vyšší Brd SP.1 hranice zastavitelné plchy (Z) ÚSES, NBK - nadreginální bikridr Vyšší Brd SP.2 hranice zastavitelné aktivní zóna záplavvéh území plchy (Z) Vyšší Brd ST.3 hranice zastavitelné OP plynvdu plchy (Z) Vyšší Brd SP.4 veřejně prspěšné stavby (VPS) přelžka Vyšší Brd ZUR_DI D47 ÚSES, NBK - nadreginální bikridr Vyšší Brd SK.5 veřejně prspěšné přelžka Vyšší ZUR_DI D47 městská památkvá zóna stavby (VPS) Brd Vyšší Brd SP.6 veřejně prspěšné stavby (VPS) přelžka Vyšší Brd ZUR_DI D47 záplavvé území s peridicitu 100 let Vyšší Brd SP.7 veřejně prspěšné stavby (VPS) ZUR_DI D49/2 ÚSES, LBK - místní (lkální) bikridr Vyšší Brd SK.8 veřejně prspěšné stavby (VPS) úsek Vyšší Brd (západ) - křižvatka s R3 u Dlníh Dvřiště úsek Vyšší Brd (západ) - křižvatka s R3 u Dlníh Dvřiště ZUR_DI D49/2 městská památkvá zóna strana 120

121 Měst Český Krumlv AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/ Zlatá Kruna Základní charakteristika bce První písemná zmínka: Rzlha: 882 ha Pčet byvatel: 724 Sald migrace: 8 Pčet částí bce: 3 Pčet katastrálních území: 1 Části bce název části bce Plešvice Rájv Zlatá Kruna Katastrální území čísl k.ú. název k.ú Plešvice Rájv Zlatá Kruna strana 121

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/6618/2014 bvyklé ceně pzemků čís. parcel St. 125 a 323/12, rdinnéh dmu č.p. 104 a dalších staveb tvřících sučásti

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1390-373-2014

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více