S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T"

Transkript

1 S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

2 důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele Objednatel: Přizvatel: Městys Městský úřad Blansk Odbr stavební úřad ddělení územníh plánvání a reginálníh rzvje nám Svbdy 3, Blansk Zhtvitel: Jednatelé splečnsti: Urbanistické středisk Brn, spl s r Ing arch Vanda Ciznervá Ing arch Milš Schneider Hlavní prjektant: Ing arch Alena Palacká Prjektanti: urbanistické řešení: Ing arch Alena Palacká Ing arch Aleš Stuchlík vdní hspdářství: Ing Pavel Veselý energetika a spje: Ing Pavel Veselý chrana ZPF, PUPFL: Mgr Tereza Glešvá eklgie a živtní prstředí: Mgr Tereza Glešvá dprava: Ing Jiří Hrnčíř Brn, říjen 2011 tel: fax:

3 důvdnění územníh plánu (kncept) OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1 Vyhdncení krdinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně suladu s územně plánvací dkumentací vydanu krajem 4 11 VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI 4 12 SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 5 2 Kmplexní zdůvdnění přijatéh řešení a vybrané varianty, včetně vyhdncení předpkládaných důsledků tht řešení, zejména ve vztahu k rzbru udržitelnéh rzvje území 8 21 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 8 22 URBANISTICKÁ KONCEPCE ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 12 Zastavitelné plchy12 Plchy územních rezerv19 24 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Zdůvdnění přijatéh řešení20 36 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES Vymezení plch v krajině26 A) Plchy vdní a vdhspdářské26 25 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVO K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Veřejně prspěšné stavby Veřejně prspěšná patření30 373Plchy asanací a asanačních úprav Vymezení patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu30 26 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 35 3 Infrmace výsledcích vyhdncení vlivu na živtní prstředí a udržitelný rzvj území 37 4 Vyhdncení předpkládaných důsledků navrhvanéh řešení na zábr půdníh fndu (ZPF A PUPFL) VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 37 U DOTČENÝCH PLOCH BUDOU RESPEKTOVÁNY PODMÍNKY V PÁSMU 50 M OD OKRAJE LESA 55 3

4 důvdnění územníh plánu (kncept) 1 Vyhdncení krdinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně suladu s územně plánvací dkumentací vydanu krajem 11 Vyhdncení návrhu z hlediska vlivu na území navazujících bcí, pžadavky na krdinaci Základní údaje: řešené území kód bce k ú pčet byvatel 891 (sčítání v r 2001) rzlha řešenéh území Kraj bec s rzšířenu půsbnstí bec s pvěřeným becním úřadem 765 ha Jihmravský Blansk Blansk Pstavení bce v systému sídlení, širší vztahy, zájmvé území: Řešené území se nachází v severvýchdní části Jihmravskéh kraje, v krese Blansk, mim důležité rzvjvé blasti a rzvjvé sy České republiky Odlehlá plha sídla je vyvážená výjimečně dbrým živtním prstředí a krásnu přírdu Mravskéh Blansk zastává funkci bce s rzšířenu půsbnstí (ORP) Jak zájmvé území lze značit území přilehlých sídel s významnými stávajícími i buducími vzájemnými vazbami jak je djížďka za prací, šklstvím, kulturu a zdravtnickými zařízeními, státní správu apd, dále spád za rekreací, napjení na technicku infrastrukturu, svz kmunálníh dpadu, turistický ruch atd Vazby řešenéh území na klí z hlediska hierarchie větších sídel jsu směrvány zejména na Blansk a Brn Susedící bce: katastrální území Obec Kraj Ššůvka Ššůvka Jihmravský Ostrv u Macchy Ostrv u Macchy Jihmravský Vavřinec na Mravě Vavřinec Jihmravský Žďár u Blanska Žďár Jihmravský Němčice Němčice Jihmravský Ludíkv Ludíkv Jihmravský Husk Vysčany Jihmravský Návrh urbanistické kncepce nevlivní přím navazující území susedních bcí, vazby a pžadavky na krdinaci jsu zejména v technické infrastruktuře a v územním systému eklgické stability v rámci ÚP je řešena návaznst na susední bce u těcht záměrů: návaznst ÚSES k ú Ostrv u Macchy NRBC 03 k ú Vavřinec na Mravě NRBC 03, NRBK 25 k ú Žďár u Blanska - NRBK 25 k ú Ludíkv LBK BUČÍ MODRAČKA k ú Husk RBC 191 POD VLČÍ SKÁLOU, NRBK 25, LBK BUČÍ MODRAČKA, LBK V ROKLI ŽIDOVINA k ú Ššůvka NRBC 03, LBC V ROKLI, LBC NA LUKÁCH Pdklady: Vyhdncení krajinnéh rázu v CHKO Mravský kras (Lw a splbrn 06/2002) Územní plán velkéh územníh celku Mravský kras (USB Brn 09/1998) 4

5 důvdnění územníh plánu (kncept) Vývj pčtu byvatel: Pčet byvatel k byl 891 byvatel Pčet byvatel k byl 911 byvatel Z vývje pčtu byvatel je patrné, že dsavadní trend trvaléh úbytku byvatelstva se d sčítání byvatelstva v r 2001 zastavil a má mírně rstucí tendenci Územní plán města vytváří pdmínky pr stabilizaci byvatelstva, jak je kvalitní bydlení, mžnsti sprtvníh a rekreačníh vyžití a pestrá nabídka pracvních příležitstí 12 Sulad návrhu s Plitiku územníh rzvje a s územně plánvací dkumentací vydanu krajem 1Vyhdncení suladu s plitiku územníh rzvje: OB3 Rzvjvá blast Brn, : Městys je dle Plitiky územníh rzvje České republiky 2008, schválené usnesením vlády ČR č 929 ze dne sučástí Rzvjvé blasti Brn, značené jak OB3 OS9 Rzvjvá sa Brn Svitavy / Mravská Třebvá: Částí ORP Blansk, jejíž sučástí je i městys, prchází i rzvjvá sa OS9 Brn Svitavy /Mravská Třebvá, která byla vymezena v suvislsti se silnicí I/43, připravvanu silnicí R43 a tranzitníh železničníh kridru trati č260 Brn Česká Třebvá Městys není územím, které by byl přím vlivněn tut dpravní trasu Z Plitiky 2008 vyplýval pr řešení územníh plánu pžadavek na vytvření územních pdmínek pr rzvj rekreačníh ptenciálu klí krajskéh města Při řešení návrhu územníh plánu byly uplatněny republikvé pririty pr zajištění udržitelnéh rzvje území, uvedené v PÚR ČR 2008, zejména: - (14) ve veřejném zájmu chránit a rzvíjet přírdní, civilizační a kulturní hdnty území - (20) rzvjvé záměry krigvat s ptřebami chrany přírdy a krajinnéh rázu 2Vyhdncení suladu s územně plánvací dkumentací vydanu krajem: Zásady územníh rzvje Jihmravskéh kraje: Z nadřazené územně plánvacích dkumentace ZÚR JMK, vydané 22 září 2011 vyplývá pr řešení územníh plánu městyse nutnst respektvání zpřesnění rzsahu vymezených rzvjvých blastí a rzvjvých s, na jehž základě byl městys vyřazen z OB3 a OS9 a respektvání závazné části tét územně plánvací dkumentace trasy nadřazené veřejné infrastruktury, vymezení kridrů pr veřejně prspěšné stavby a územní systém eklgické stability Dpravní systémy: cykltrasa Vídeň Brn Krakv (EUROVELO 9) krajské cyklistické kridry území leží v kridru ČD trati č260, kde je pdmínku prvěření územní studií Územní systém eklgické stability: NRBC 03 nadreginální bicentrum Suchý a Pustý žleb NRBK 25 nadreginální bikridr RBC 191 reginální bicentrum Gadišina RBK 129 reginální bikridr Ochrana hdnt území: Zvláště chráněné území přírdy CHKO Mravský kras Krajinný typ: lesní krajina D1113, plní krajina D1116 5

6 důvdnění územníh plánu (kncept) ÚPN VÚC Chráněné krajinné blasti Mravský kras: Z části Územníh plánu velkéh územníh celku Chráněné krajinné blasti Mravský kras (dále ÚPN VÚC CHKO MK), které pzbyly platnsti, vyplýval pžadavek návrhu přelžky silnice II/373 V ZÚR JMK se tent pžadavek již nevyskytuje Plán rzvje vdvdů a kanalizací Jihmravskéh kraje: Jeh pžadavky jsu respektvány 3 Vyhdncení suladu se Strategickým plánem rzvje mikrreginu Mravský kras Tent základní rzvjvý dkument městyse a reginu Mravský kras bsahuje pdstatnu část strategických materiálů a rzpracvává jedntlivé priritní blasti d pdrbnsti knkrétních patření pr řešení městyse V návrhu územním plánu byla Strategie rzvje mikrreginu respektvána a dplněna pžadavky městyse 1 Údaje splnění zadání Kncept ÚP je zpracván na základě Zadání územníh plánu, které byl schválen Zastupitelstvem městyse dne A Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací dkumentace vydané krajem, ppřípadě z dalších širších územních vztahů a) Plitika územní rzvje ČR: Změna vymezení rzvjvé blasti OB3 Brn a rzvjvé sy OS9 Brn Svitavy / Mravská Třebvá na základě ZÚR JMK, která z těcht území městys vyčlenila, statní pdmínky a úkly, vyplývající z PÚR ČR 2008 byly respektvány b) Územně plánvací dkumentace vydané krajem: Zásady územníh rzvje Jihmravskéh kraje Kridr pr železnici č 260 (zapracván ve výkresu Širších vztahů trasa zahrnuje celé území městyse) ÚPN VÚC Chráněné krajinné blasti Mravský kras: Dkumentace pzbyla vydáním ZÚR JMK platnst, přest byla prvěřena pdstatněnst záměru přelžky silnice II/373 ve vztahu k sučasným ptřebám bce a výhledvéh návrhu zařazení silnice II/373 d nižší kategrie silniční sítě přelžka silnice II/373 byla vypuštěna a nebyl prveden přeřazení silnic II/377 a II/373 d nižší kategrie B Pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů Využít příležitsti: atraktivita městyse byla psílena návrhem nvých plch pr rzvj služeb pr turistický ruch, spjený s návštěvami sk Ššůvských jeskyní psílením centra městyse intenzifikací a přestavbu návrhem nvých plch pr bydlení, sprt, bčansku vybavenst, rekreaci a pdnikání Ptlačit hrzby: návrhem byla redukvána nabídka plch pr pdnikání byl mezen negativní dpad na přírdu a krajinu (vylučením mžnstí umístění ftvltaických a větrných elektráren na celém území) návrhem dvdnění (pldrů mim území městyse) byl minimalizván rizik místních záplav návrhem byla redukvána nabídka plch pr rzvj individuální rekreace na úkr vlné krajiny (chatvé sady) 6

7 důvdnění územníh plánu (kncept) Rzvíjet silné stránky území: byl respektván pžadavek na kntinuitu rzvje městyse respektváním schválených plch půvdním územním plánem a jeh změn, vymezením chrany hdnt území a jejich diferenciací stabilizací a návrhem nvých plch bčanskéh vybavení přispět ke stabilizaci byvatelstva v městysi Odstranit slabé stránky území: stanvením pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití vymezením plch se smíšeným využitím kmplexním řešením dpravní a technické vybavensti vytvřením pdmínek pr zvýšení retenční schpnsti území C Pžadavky na rzvj území bce byl respektván D Pžadavky na plšné a prstrvé uspřádání území (urbanisticku kncepci a kncepci uspřádání krajiny) byl respektván E Pžadavky na řešení veřejné infrastruktury byl respektván F Pžadavky na chranu a rzvj hdnt území 1 Kulturní hdnty: jsu řešeny navrženu diferenciací chrany kulturních nemvitých památek a drbných místních památek, chranu centrální zóny jak území zásadníh významu pr charakter městyse 2 Eklgické hdnty: jsu řešeny návrhem systému ÚSES, chranu eklgicky významných segmentů krajiny, návrhem prtipvdňvých a prtierzních patření v krajině 3 Envirmentální hdnty: jsu řešeny návrhem patření pr chranu a zlepšení živtníh prstředí ve městě (izlační zeleň, smíšené využití území v místech střetů se zdrji hluku a znečištění vzduší) 4 Eknmické hdnty: jsu řešeny respektváním stávajících kulturních a přírdních hdnt území 5 Sciální hdnty: jsu řešeny návrhem úpravy centrální části městyse, pr mžnst setkávání bčanů a přádání různých splečenských akcí G Pžadavky na veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace byl respektván H Pžadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (chrana byvatelstva, brana státu, chrana lžisek nerstných survin, chrana před pvdněmi byl respektván I Pžadavky a pkyny pr řešení hlavních střetů a prblémů v území Hlavní prblémy v urbanistické struktuře: jsu řešeny respektváním a chranu hdnt území Hlavní prblémy v dpravní infrastruktuře jsu řešeny: umžněním bezklizníh průjezdu na silnicích II třídy, prcházejících městysem návrhem veřejných pr bsluhu území a návrhem účelvých kmunikací a cyklistických stezek v krajině Hlavní prblémy v technické infrastruktuře jsu řešeny: v suladu s Plánem rzvje vdvdů a kanalizací Jihmravskéh kraje 7

8 důvdnění územníh plánu (kncept) prpjení vdníh zdrje Luha se stávajícím vdjemem nebyl akceptván zdrj je v sučasnsti mim prvz a nevyužívá se Hlavní prblémy narušení hygieny prstředí: jsu řešeny kmplexním řešením územníh plánu Střety záměrů s limity: byl respektván J Pžadavky na vymezení zastavitelných plch a plch přestavby s hledem na bnvu a rzvj sídelní struktury plhu bce v rzvjvé blasti neb rzvjvé se byl respektván K Pžadavky na vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií byl respektván L Pžadavky na vymezení plch a kridrů, pr které budu pdmínky pr rzhdvání změnch jejich využití stanveny reguačním plánem byl respektván M Pžadavky na vyhdncení vlivů územníh plánu na udržitelný rzvj území, pkud dtčený rgán ve svém stanvisku k návrhu zadání uplatnil pžadavek na psuzení územníh plánu z hlediska vlivů na živtní prstředí neb pkud nevylučil významný vliv na evrpsky významnu lkalitu či ptačí blast byl respektván N Případný pžadavek na zpracvání knceptu, včetně pžadavků na zpracvání variant byl respektván O Pžadavky na uspřádání bsahu knceptu a návrhu územníh plánu a na uspřádání jejich důvdnění s hledem na charakter území a prblémy k řešení včetně měřítek výkresů a pčtu vyhtvení byl respektván 2 Kmplexní zdůvdnění přijatéh řešení a vybrané varianty, včetně vyhdncení předpkládaných důsledků tht řešení, zejména ve vztahu k rzbru udržitelnéh rzvje území 21 Kncepce chrany a rzvje hdnt území Cílem řešení je vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj městyse frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území městyse, při respektvání stávajících hdnt území Navržené řešení respektuje zásady udržitelnéh rzvje a krdinuje pžadavky na chranu hdnt území: navrhuje diferencvaný přístup k chraně hdnt území navrhuje pdmínky pr rzvj území, které zajišťují zachvání, ppř kultivaci suladu přírdních a civilizačních slžek v území, respektuje limity využití území a pdmínky pr chranu živ prstředí Na základě syntézy chranných režimů, kvality a charakteru prstředí je navržena diferenciace území z hlediska chrany a rzvje hdnt území je vymezen území zásadníh významu pr charakter městyse (území s kncentrací hdnt) Urbanistický a architektnický charakter prstředí je dán: charakterem prstru, který svým uspřádáním je charakterizván stupněm uzavřensti a celkvým půsbením na člvěka (určující je frma zástavby vlná, kmpaktní, měřítk prstru, keficient zastavění) 8

9 důvdnění územníh plánu (kncept) strukturu prstru danu hmtvým uspřádáním zástavby (její výškvá gradace, tvary a rientace střech k uličním prstrům) brazem prstru vytvářeným stylem, pužitými materiály, barevnstí a urbanistickým mbiliářem phledvu expnvanstí nárží a bjekty zaknčující průhled ulicí, průhledy na dminanty, phledvě expnvané svahy Přírdní charakter prstředí je dán: charakteristikami krajinnéh rázu, rzmanitstí plch využívání území, krajinnými frmacemi, prstrvu diverzifikací, autchtnními druhy dřevin a jejich diverzifikací Ochrana kulturních, urbanistických a architektnických hdnt: respektvat kulturní hdnty s legislativní chranu viz kap 391 Limity stanvené zvláštními právními předpisy respektvat kulturní, urbanistické a architektnické hdnty bjekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které nepžívají záknné chrany památkvé péče: Prstry se zachvalu půvdní urbanisticku strukturu svji půdrysnu stpu a hmtvým uspřádáním jsu dkladem histrickéh vývje města a místních částí a zahrnují: histrické jádr městyse Ochrana přírdních a envirnmentálních hdnt: přírdní hdnty s legislativní chranu jsu respektvány: Obecná chrana přírdy: - územní systém eklgické stability (ÚSES) je vymezen - významné krajinné prvky (VKP) v řešeném území se nenacházejí Zvláště chráněná území: - chráněná krajinná blast (CHKO) Mravský kras - Přírdní rezervace (PR) sk-ššůvské jeskyně NATURA 2000 evrpsky významná lkalita (EVL) - Mravský kras Památné strmy Salmvy lípy - Lípa u Hřebenáče Eklgická stabilita území je v průměru vyská, eklgicky stabilní plchy jsu tvřeny převážně lesními kmplexy Krajina v klí u je krajina kulturní s nadprůměrným pdílem lesní půdy Jižní část k ú se nachází v CHKO Mravský kras a v sustavě NATURA 2000 Pr tut část je charakteristická dminance TTP nad rnu půdu Lesní prsty v řešeném území mají charakter větších kmpaktních celků Ve vyské míře jsu zastupeny hlavně na sever d zastavěnéh území Další envirnmentální hdnty jsu řešením ÚP respektvány a chráněny v rámci regulativů plch s rzdílným způsbem využití Ochrana civilizačních hdnt: řešením ÚP jsu respektvány a rzvíjeny civilizační hdnty území (hdnty území, spčívající např v jeh vybavení veřejnu infrastrukturu, mžnstí pracvních příležitstí, v dpravní dstupnsti částí městyse, dstupnsti veřejné dpravy, v mžnsti využívání krajiny k rekreaci apd) 9

10 důvdnění územníh plánu (kncept) 22 Urbanistická kncepce Předmětem řešení územníh plánu je kmplexní a vyvážený rzvj řešenéh území v plchách s rzdílným způsbem využití, tak aby nebyl zásadním způsbem dtčen nezastavěné území Rzvj městyse spčívá jednak v intenzivnějším využití zastavěnéh území (vymezení plch se smíšeným využitím) a dále ve využití plch navazujících na zastavěné území Hlavní rzvj urbanistické struktury města je navržen severní a výchdním směrem (plchy bydlení) a severvýchdním směrem (plchy sprtu a rekreace) Rzvj městyse západním směrem je limitván lesními kmplexy a jižně je území využit téměř až p hranici katastru Plchy smíšené centrální Důvdem vymezení plch smíšených centrálních je zachvání pestrsti a mnhstrannsti funkčníh využití centra městyse, jak jedné z pririt fungvání městyse Mžnsti rzvje centra jsu v intenzivnějším využití stávajících plch (např v zázemí zástavby centra) Plchy bydlení Stabilizvané plchy ( čistéh ) bydlení jsu vymezeny převážně v krajvých klidvých plhách s perspektivu dalšíh rzvje rzvjvé plchy pr bydlení v rdinných dmech jsu situvány na severním kraji, plcha pr bydlení v bytvých dmech navazuje na plchy stávající Plchy smíšené bytné Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch a pd rzvj plch smíšených bytných je vymezen výhradně pdél dpravně zatížených kmunikací, plchách přiléhajících k výrbním plchám a na plchách, navazujících na histrické jádr, kde převažuje zástavba s vestavěnu bčansku vybavenstí Plchy rekreace Vyčleněné stávající plchy hrmadné rekreace, rdinné rekreace a rekreace specifické jsu stabilizvané nvé plchy jsu navrženy úměrně pr všechny druhy rekreace Plchy bčanskéh vybavení Jsu respektvány stabilizvané plchy s důrazem na zachvání plch veřejnéh bčanskéh vybavení pr rzvj veřejnéh bčanskéh vybavení jsu vymezeny nvé plchy pr dplnění veřejné vybavensti v suvislsti s pkračující bytnu zástavbu nvé plchy kmerčníh bčanskéh vybavení jsu navrženy rvněž v suvislsti s navrženu bytvu výstavbu v případě ptřeby je bčanské vybavení umžněn rzvíjet intenzifikací stávajících zařízení, neb v rámci smíšených plch bytných Plchy sprtu Plchy sprtu jsu stabilizvány, nvé plchy nejsu navrhvány Plchy veřejných Veřejná vytváří urbanisticku kstru území, služí pr bsluhu území, krátkdbu rekreaci bčanů, situvání veřejné zeleně a dětských hřišť ÚP navrhuje veřejná ve frmě uličních prstrů umžňující bsluhu navržených plch dpravní a technicku infrastrukturu Plchy sídelní zeleně Jsu respektvány stabilizvané plchy veřejné zeleně, stabilizvané plchy zeleně zahrad a zeleně statní, která plní zejména funkci izlační a kmpziční 10

11 důvdnění územníh plánu (kncept) nvé plchy jsu navrženy převážně ve vazbě na plchy bydlení a plchy smíšené bytné pr dclnění bytné zástavby d případných negativních vlivů z výrby, dpravy Plchy smíšené výrbní Jsu v území stabilizvané, jediná rzvjvá plcha je navržena nad benzinku na západním kraji městyse zařízení pdnikatelských aktivit (malé prvzvny) se pdmíněně připuští v rámci plch smíšených bytných Plchy výrby a skladvání Stávající plchy pr průmyslvu výrbu jsu v území stabilizvané, nvé nejsu navrženy Plchy těžby Nejsu navrženy 11

12 důvdnění územníh plánu (kncept) 23 Odůvdnění vymezených zastavitelných plch, plch přestavby a plch územních rezerv Zastavitelné plchy 12

13 důvdnění územníh plánu (kncept) zn plchy katastrální území způsb využití plchy důvdnění navržených plch Z1 v rdinných dmech 1,934 ha lkalita schválená půvdním územním plánem Z2 v rdinných dmech 0,055 ha lkalita schválená změnu č 305 půvdníh územníh plánu Z3 v rdinných dmech 0,073 ha lkalita schválená změnu č 305 půvdníh územníh plánu Z4 v rdinných dmech 0,083 ha lkalita schválená změnu č 305 půvdníh územníh plánu Z5 v rdinných dmech 0,116 ha lkalita schválená změnu č 305 půvdníh územníh plánu Z6 v rdinných dmech 0,211 ha lkalita schválená změnu č 305 půvdníh územníh plánu Z7 v rdinných dmech 0,628 ha lkalita schválená změnu č 305 půvdníh územníh plánu Z8 A v rdinných dmech 1,828 ha rzvj severvýchdním směrem, pdprvaný městysem, jediná mžnst p vyčerpání plch na severním kraji Z9 v rdinných dmech 0,079 ha lkalita schválená změnu č 301 půvdníh územníh plánu Z10 SO smíšené bytné plchy 0,236 ha lkalita schválená změnu č 302 půvdníh územníh plánu 13

14 důvdnění územníh plánu (kncept) zn plchy katastrální území způsb využití plchy důvdnění navržených plch Z11 SO smíšené bytné plchy 2,635 ha lkalita uvažvaná v půvdním územním plánu pr sprt a rekreaci, byla změněna na bydlení na základě přehdncení ptřeb městyse Z12 RH rekreace hrmadná 0,997 ha záměr půvdníh územníh plánu byl redukván a plcha byla navržena částečně pr bydlení a částečně pr rekreaci Z13 RR rekreace rdinná 0,179 ha lkalita byla uvažvaná v půvdním územním plánu Z14 RX rekreace specifická lkalita schválená změnu č 303 půvdníh územníh plánu Z15 OK bčanské vybavení kmerční 0,403 ha lkalita schválená půvdním územním plánem Z16 SV smíšené výrbní plchy 0,798 ha lkalita schválená změnu č 401 půvdníh územníh plánu Z17 ZZ zeleň zahrad 0,230 ha lkalita schválená změnu č 2 půvdníh územníh plánu Z18 ZO zeleň statní, izlační 0,116 ha lkalita schválená půvdním územním plánem, půvdně jak překryvná funkce, nyní samstatně vymezená plcha Z19 0,067 ha ptřeba pr rzšíření křižvatky Z20 0,104 ha chdník pdél silnice IItř Z21 0,265 ha bslužná kmunikace pr navrženu zástavbu Z22 0,002 ha rzšíření bslužné kmunikace pr navrženu zástavbu Z23 0,044 ha chdník pdél silnice IItř 14

15 důvdnění územníh plánu (kncept) zn plchy katastrální území způsb využití plchy důvdnění navržených plch Z24 0,035 ha bslužná kmunikace pr navrženu zástavbu Z25 DU účelvá kmunikace 0,197 ha účelvá kmunikace pr přístup na lesní pzemky Z26 DU účelvá kmunikace 0,393 ha účelvá kmunikace na základě zpracvaných KPÚ Z27 DU účelvá kmunikace 0,232 ha účelvá kmunikace na základě zpracvaných KPÚ Z28 DP parkviště 0,177 ha ptřeba parkviště pr sprtvní a rekreační zařízení Z29 A ZO zeleň statní, izlační 0,038 ha břehvá zeleň pdél vdníh tku Z30 B v rdinných dmech 0,810 ha nvá lkalita variantní řešení Z31 B v rdinných dmech 1,856 ha nvá lkalita variantní řešení Z32 0,148 ha chdník pdél silnice IItř Z33 B 0,130 ha bslužná kmunikace pr navrženu lkalitu Z34 B ZO zeleň statní, izlační 0,081 ha břehvá zeleň pdél vdníh tku Z35 B DU účelvá kmunikace 0,042 ha účelvá kmunikace pr přístup na lesní pzemky Z36 DS plchy dpravy ptřeba bezpečnéh prvzu autbusvé dpravy Z37 rzšíření bslužné kmunikace Z38 rzšíření bslužné kmunikace Z39 v rdinných dmech schválen půvdním územním plánem Z40 v rdinných dmech schválen půvdním územním plánem 15

16 důvdnění územníh plánu (kncept) zn plchy katastrální území způsb využití plchy důvdnění navržených plch Z41 v rdinných dmech schválen změnu územníh plánu Z42 rzšíření bslužné kmunikace Z43 prdlužení bslužné kmunikace Z44 A bsluha navržené lkality Z45 A DS plchy dpravy ptřeba bezpečnéh prvzu autbusvé dpravy 16

17 důvdnění územníh plánu (kncept) Plchy přestavby 17

18 důvdnění územníh plánu (kncept) zn plchy P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území SC plchy smíšené centrální ptřeba rzšíření centra městyse BR plchy bydlení v rdinných dmech ptřeba uzavření blku zástavby BR plchy bydlení v rdinných dmech ptřeba uzavření blku zástavby BR plchy bydlení v rdinných dmech ptřeba uzavření blku zástavby BR plchy bydlení v rdinných dmech ptřeba plch pr rzvj SO smíšené bytné plchy dstavba prluky SO smíšené bytné plchy dstavba prluky RH rekreace hrmadná OK bčanské vybavení kmerční nevyužitá část areálu intenzifikace plchy BH bydlení v bytvých dmech intenzifikace zástavby SV smíšené bytné plchy pžadavek na intenzivnější využití plchy přestavba stávajících zahrad na SV kraji zástavby vytvření prmenádní trasy v zadních traktech západní strany zástavby náměstí prpjení pěší trasy průběžný chdník pdél silnice II/373 průběžný chdník pdél silnice II/373 průběžný chdník pdél silnice II/373 18

19 důvdnění územníh plánu (kncept) zn plchy P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 katastrální území způsb využití plchy ZO zeleň statní, izlační ZO zeleň statní, izlační další pdmínky využití území veřejné pr lkalitu P2 veřejné pr lkalitu P5, P7 prpjení Z1 a stávající zástavby RD veřejné před autpravnu rzšíření uličníh prstru chdník pdél silnice II/373 chdník pdél silnice II/373 bratiště na místní kmunikaci rzšíření uličníh prstru rzšíření uličníh prstru břehvý prst pdél vdníh tku v centru s funkcí ÚSES břehvý prst pdél vdníh tku v centru s funkcí ÚSES DS plchy dpravy záliv pr autbusvu zastávku rzšíření uličníh prstru rzšíření uličníh prstru Plchy územních rezerv Nebyly vymezeny 19

20 důvdnění územníh plánu (kncept) 24 Kncepce dpravní infrastruktury 341 Zdůvdnění přijatéh řešení a) Železniční dprava Řešené území není dtčen železniční dpravu Západně mim řešené území prbíhá celstátní železniční trať č 260 Brn Česká Třebvá, sučást prvníh železničníh kridru Z nadřazených ÚPD nevyplývají pžadavky na řešení napjení bce na železnici Ve výhledvých záměrech se řešenéh území nedtýká trasa vyskrychlstní tratě (VRT) b) Silniční dprava Řešeným územím prchází tyt silnice: II/373 Chudbín Knice Jedvnice Brn-Líšeň II/377 Tišnv Černá Hra Prstějv Jedná se silniční tahy blastníh významu Okrajvě se řešenéh území dtýká silnice: III/37440 Blansk Vavřinec Městys leží mim tranzitní dpravní trasy Páteřní kmunikací je silnice II/373, která prchází sídlem ve směru sever jih Silnice je v průtahu bce uvažvána ve funkční třídě C jak bslužná kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 12/8/50 a mim bec S 7,5/60 Z Územníh plánu velkéh územníh celku Chráněné krajinné blasti Mravský kras (dále ÚPN VÚC CHKO MK) vyplývá pžadavek návrhu přelžky silnice II/373 Generel krajských silnic JMK tut přelžku umžňuje a uvažuje se zařazením silnice II/373 d kategrie silnic III třídy Zadání ÚP pžaduje prvěřit skutečnu pdstatněnst záměru přelžky silnice II/373 ve vztahu k sučasným ptřebám bce a návrhu jejíh zařazení d nižší kategrie silniční sítě Vzhledem k tmu, že městys a majetkvý správce silnice II/373 Správa a údržba silnic Jmkr blast Blansk nesuhlasí s přelžku silnice II/373 ani s uvažvaným přeřazením silnice tét silnice d nižší kategrie, územní plán tent záměr nenavrhuje Trasa navrhvanéh bchvatu městyse zasahuje d větší bytné zóny, než je sučasný průtah přes městys Intenzita dpravy v průtahu městyse dsahuje nízkých hdnt, navrhvat bchvat je neefektivní a nežáducí Silnice II/377 je přivedena ze západu d Černé Hry, prchází centrální částí zástavby městyse a pkračuje přes Ššůvku výchdním směrem na Plumlv a Prstějv Silnice je v průtahu bce uvažvána ve funkční třídě C jak bslužná kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 12/8/50 a mim bec S 7,5/60 Silnice III třídy mají mim bec puze místní význam a napjují území na nadřazenu silniční síť, nebudu navrženy žádné úpravy Mim bec budu spravvány v kategrii S 7,5/60 Systém místních kmunikací, bsluhujících plchy zastavěnéh území je navázán na síť silnic II třídy, v územním plánu bude vymezen jak veřejná Místní kmunikace budu pdle ČSN navrženy ve funkční skupině C, v kategrii MO2 10/6,5/30 jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů, případně jak zklidněné kmunikace v bytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prstrem šířky 8 m Z důvdu bsluhy rzvjvých lkalit a zastavitelných plch jsu navrženy plchy veřejných s místními kmunikacemi V severní části je navržena u silnice II/373 tčna autbusů Sučástí veřejných jsu inženýrské sítě a veřejná zeleň c) Nemtrvá dprava Pěší trasy: V návrhu územníh plánu jsu řešeny chybějící úseky pr pěší a bezklizní pěší trasy klem frekventvaných dpravních tahů jak sučást plch pr dpravu a jak sučást plch veřejných Centrem turistickéh zájmu je kmplex místních sk-ššůvských jeskyní se světznámu Eliščinu jeskyní, krápníkem Svícnem a jeskyní Kůlnu P turistických stezkách se lze vydat d 20

21 důvdnění územníh plánu (kncept) všech statních veřejnsti přístupných jeskyní Mravskéh včetně prpasti Maccha Městysem prchází ve směru sever jih značená žlutá turistická trasa z Valchva přes k Punkevním jeskyním až ke Skalnímu Mlýnu, ve směru výchd západ značená mdrá turistická trasa Křenec Blansk, ve směru výchd jih značená červená turistická trasa k punkevním jeskyním, ve směru na sever značená zelená turistická trasa d Bskvic Cyklistické trasy: Řešeným územím jsu vedeny cykltrasy: 5 Krakv Vídeň (Jantarvá stezka, sučást mezinárdníh cyklkridru EurVel 9) 5075 Plumlv 5085 Rájec-Jestřebí d) Hspdářská dprava Zemědělská a lesní dprava využívá stávající účelvé kmunikace a silnice III třídy Na katastrálním území městyse jsu zpracvané kmplexní pzemkvé úpravy Síť účelvých kmunikací napjuje izlvané bytné usedlsti a rekreační bjekty včetně zahrádkářských lkalit e) Veřejná dprava Hrmadná dprava je ve u zajišťvána puze autbusvu dpravu V řešeném území se nacházejí dvě autbusvé zastávky: a, Nvá čtvrť Územní plán navrhuje dplnění sítě autbusvých zastávek v severní a jižní části řešenéh území, zejména v lkalitě sk-ššůvských jeskyní a u rekreační lkality kempu a kupaliště Ve u knčí autbusvá linka, autbusy se táčí na náměstí Je navržena tčna pr autbusy v severní části zastavěnéh území v blízksti navrhvané zastávky Vzhledem k pčtu byvatel je městys dpravně bslužen d nejbližších dpravních cílů a t Blansk, Benešv, Bskvice a Rájec-Jestřebí Městys je sučástí Integrvanéh dpravníh systému Jihmravskéh kraje Dplnění vybavení autbusvých zastávek je umžněn v plchách dpravní infrastruktury a plchách veřejnéh f) Statická dprava Navrženy jsu nvé plchy pr parkvání parkviště v rekreační blasti kemp kupaliště, rzšíření parkviště před vstupem d areálu sk-ššůvské jeskyně Garážvání a dstavení autmbilů je ve městě přednstně řešen individuálně na vlastních pzemcích rdinných dmů, neb v plchách řadvých garáží Parkvání ve výrbních areálech si zajišťují majitelé firmy sami na vlastním pzemku Vzhledem k nízkým intenzitám nákladní dpravy nebyl nutné navrhvat dstavné parkvací plchy nákladních vzidel Plchy pr dstavvání nákladních vzidel řešit suběžně s rzvjem pdnikatelských bjektů a bjektů dpravní infrastruktury v plchách výrby a plchách smíšených s dpravní návaznstí na plchy dpravní infrastruktury G) Dpravní zařízení Na území městyse je čerpací stanice phnných hmt na západním kraji sídla H) Letecká dprava Řešenéh území se nedtýkají zájmy letecké dpravy I) Intenzita silniční dpravy Intenzita dpravy pr výpčet hluku je převzata z výsledků celstátníh sčítání dpravy na silniční a dálniční síti ČR v r 2010 Z výsledků je zřejmá nízká intenzita dpravy na všech silnicích v řešeném území zatížení kmunikací v rce Silnice stanviště ppis vzidla za 24 h vz / 24 h těžká sbní mt celkem celkem II/ Němčice

22 důvdnění územníh plánu (kncept) zatížení kmunikací v rce Silnice stanviště ppis vzidla za 24 h vz / 24 h těžká sbní mt celkem celkem II/ Ostrv u Macchy II/ Rájec III/ Vavřinec J) Hluk z dpravy Hluk ve vnějším prstředí je psuzván na základě Nařízení vlády č 148/2006 Sb, jež nahrazuje Nařízení vlády č 88/2004 Sb s platnstí d 1 června 2006 Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustickéh tlaku A ve venkvním prstru se stanví sučtem základní hladiny hluku 50 db a příslušné krekce pr denní neb nční dbu a míst V denní dbě u bytné zástavby nesmí být překrčena hdnta 55 db a v nční dbě 45 kb d silniční resp 50 db d železniční dpravy, pkud se nezhlední další krekce, cž v případě železnice představuje 60 db v denní a 55 db v nční dbě v OPŽ a v případě hlavních kmunikací představuje 60 db v denní a 50 db v nční dbě Pr výpčet hluku ve vnějším prstředí jsu směrdatné "Metdické pkyny pr navrhvání sídelních útvarů z hlediska chrany byvatelstva před nadměrným hlukem z dpravy", jejichž znění z rku 1991 byl něklikrát nvelizván Pslední nvela metdiky výpčtu hluku silniční dpravy je z rku 2004 Výsledné hladiny hluku představují základní ekvivalentní hladinu Y (LAeq ve vzdálensti 7,5 m d sy nejbližšíh jízdníh pruhu kmunikace) a dále je napčítána vzdálenst ddržení hlukvéh limitu psuzení ve dne silnice stanviště F1 F2 X Y [db] 55 db [m] II/ Němčice 3,214E+06 1,13 3,631E+06 55,5 8,2 II/ Ostrv u Macchy 4,972E+06 1,13 5,618E+06 57,40 11,0 II/ Rájec-Jestřebí 4,324E+06 1,13 4,886E+06 56,8 10,0 psuzení v nci silnice stanviště F1 F2 X Y [db] 45 db [m] II/ Němčice 6,136E+05 1,13 6,934E+05 48,3 12,7 II/ Ostrv u Macchy 8,883E+05 1,13 1,004E+06 49,9 16,0 II/ Rájec-Jestřebí 8,712E+05 1,13 9,845E+05 49,8 15,8 Pvlený denní limit 60 db a nční limit 50 db je na všech silnicích splněn Pr názrnst je uveden výpčet i pr nižší limity 55 db ve dne a 45 db v nci Na silnici II/373 je rzhdující psuzení v nční dbě Ekvivalentní hladina hluku v nci je rientačně výpčtem 48,3 a 49,9 db, izfna 45 db bude ve vzdálensti 12,7 a 16,0 m d sy přilehléh jízdníh pruhu, cž je rzhdující výsledek psuzení Ekvivalentní hladina hluku ve dne silnice II/373 bude 55,5 a 57,4 db, izfna hluku 55 db bude ve vzdálensti 8,2 a 11,0 m Na silnici II/377 je rzhdující psuzení v nční dbě Ekvivalentní hladina hluku v nci je rientačně výpčtem 49,8 db, izfna 45 db bude ve vzdálensti 15,8 m d sy přilehléh jízdníh pruhu, cž je rzhdující výsledek psuzení Ekvivalentní hladina hluku ve dne silnice II/377 bude cca 56,8 db, izfna hluku 55 db bude ve vzdálensti 10,0 m Izfny pr 55 db (ve dne) i pr 45 db (v nci) pdél kmunikací jsu zakresleny ve výkres I4 Kncepce dpravní infrastruktury K) Ochranná pásma Ochranné silniční pásm je dán Záknem č 13 pzemních kmunikacích ze dne , v platném znění, a činí mim suvisle zastavěné území bce 15 m d sy vzvky neb sy přilehléh jízdníh pásu u silnice II a III třídy 22

23 důvdnění územníh plánu (kncept) 35 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 351 Zdůvdnění přijatéh řešení a) Zásbvání vdu Základní charakteristika Zdrje vdy: Zdrje vdy: Obec je zásbena vdu ze samstatnéh vdvdu, jehž zdrjem je JÚ 2 vrtané studny s vydatnstí 4,0 l/s, JÚ s pramenní jímku s vydatnstí 7,0 l/s a dále v případě ptřeby dtací vdy ze skupinvéh vdvdu Němčice V řešeném území se nachází chranná pásma vdních zdrjů I stupně a II stupně vnitřní a vnější, která d zastavitelných plch Zásbvací systém: Vda z pramenní jímky gravitačně natéká d VDJ bjemu 150 m 3, max hladina 507,1 m nm a dtud je rzváděna d sptřebiště Vda z JÚ je čerpána přím d sítě Zdůvdnění: zásbvání bce je stabilizvané ptřebu reknstrukce vdárenských zařízení řeší správce tht zařízení v rámci plch veřejných a plch pr dpravu zastavitelné plchy budu napjeny na stávající vdvdní síť, která bude vedena v rámci stávajících a navržených plch veřejných a plch dpravní infrastruktury pr zakruhvání stávajícíh a navrženéh vdvdu je navržen kridr TK1 je vymezen splečný kridr TK 6 vdvd, kanalizace, plynvd b) Odkanalizvání a čištění dpadních vd Základní charakteristika: Stkvá síť: Kncepce dkanalizvání je v řešeném území stabilizvaná V bci je vybudván jedntný systém kanalizace Odpadní vdy jsu svedeny na čerpací stanici, která přečerpává vdy na stávající čistírnu dpadních vd Přečištěné dpadní vdy jsu pak vypuštěny d místníh recipientu říčka Punkva Na kanalizaci u je připjena část bce Ššůvka - Příhn Čistírna dpadních vd: Čistírna dpadních vd je vybudvaná a je ve vyhvujícím technickém stavu prběhla reknstrukce Zdůvdnění: rzvjvé lkality budu napjeny na stávající systém - trasy budu řešeny pdrbnější dkumentací v rámci stávajících a navržených plch veřejných a plch dpravní infrastruktury rzvjvé lkality budu řešeny jedntným systémem dešťvé vdy budu v max míře zasakvány neb kumulvány na pzemku je navržena čerpací stanice a kridr pr kanalizační výtlak pr dkanalizvání htelu v jižní části bce 23

24 důvdnění územníh plánu (kncept) je vymezen splečný kridr TK 6 vdvd, kanalizace, plynvd je navržen pásm chrany prstředí klem ČOV 100 m d) Zásbvání elektricku energií Základní charakteristika Řešeným územím neprcházejí nadřazené trasy nadzemních vedení vvn Území kú je zásbván z nadzemníh vedení vn, které tvří spjvací vedení mezi dvěma rzvdnami 110/22 kv Bskvice a Blansk Nadzemníh vedení s napětím 22 kv přichází d západu d řešenéh území Z tht vedení jsu nadzemními přípjkami napjeny jedntlivé slupvé trafstanice 22/0,4 kv Na řešeném území jsu v prvzu celkem 9 slupvých trafstanic 22/0,4 kv zásbující el energií distribuci i sukrmý sektr Elektrické stanice ve u jsu napájené puze nadzemním vedením vn Tat zařízení jsu v dbrém stavu a vyhvují sučasným pžadavkům na zajištění dběrů Zdůvdnění: byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic, v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější, pkud je t technicky mžné, příp dplnit v plchách, které technicku infrastrukturu připuštějí v severní části bce je navržena kabelizace nadzemníh vedení vn z důvdu vyčištění rzvjvých plch stávající slupvé trafstanice v tét části bce budu nahrazeny trafstanicemi zděnými, napjené kabelvým vedením rzvjvé lkality budu napjeny d stávajícíh systému sítě nn respektvat trasy a pdmínky chranných pásem nadzemníh vedení vn e) Zásbvání plynem Základní charakteristika Obec je zásbvána zemním plynem z VTL plynvdu Mravský kras, který přivádí zemní plyn d řešenéh území d jihu a je zaknčen VTL regulační stanicí Odtud je d bce přiveden zemní plyn STL plynvdem Vlastní rzvdná síť bce je prvedena v systému středtlak VTL plynvdy Řešeným územím prchází trasa VTL plynvdu, a t v jeh jižní části STL plynvdy V bci jsu vybudvány STL plynvdy rzvádějící zemní plyn k jedntlivým nemvitstem NTL plynvdy V bci nejsu vybudvány NTL plynvdy Zdůvdnění: ddávku zemníh plynu bude v řešeném území zajišťvat stávající VTL regulační stanice rzvjvé lkality budu napjeny na stávající STL plynvd v rámci veřejných a plch pr dpravu 24

25 důvdnění územníh plánu (kncept) je vymezen splečný kridr TK 6 vdvd, kanalizace, plynvd f) Zásbvání teplem Základní charakteristika V bci se pužívá pr zásbvání teplem převážně zemní plyn Obnvitelné zdrje energie nejsu využívány Kde nejsu prvedeny přípjky zemníh plynu, je pužíván jak tpné medium převážně: pevné paliv elektrická energie tpné leje Obnvitelné zdrje energie nejsu využívány Zdůvdnění: zásbvání teplem v bci je stabilizván lkálně lze využívat alternativních zdrjů g) Spje Kncepce spjů a telekmunikací je v řešeném území stabilizvána pšta v bci je vyhvující a nevyžaduje další územní nárky respektvat pdmínky chranných pásem telekmunikačních vedení v katastru u se v sučasné dbě prvzuje radirelévá trasa veřejné kmunikační sítě bec je napjena na digitální telefnní ústřednu, MTS je prvedena vedením v zemi, je zde dstatečná rezerva pr pkrytí nvých pžadavků Zdůvdnění: rzvjvé lkality budu napjeny na stávající systém v rámci veřejných a plch pr dpravu u rzvjvých lkalit v severní části bce je navržena přelžka stávajících vedení pr vyčištění těcht plch h) Ptřeba vdy, mnžství dpadních vd, ptřeba plynu a el příknu: Je stanvena puze pr navržené plchy bydlení U statních lkalit bude ptřeba stanvena pdrbnější dkumentací na základě knkrétních pžadavků Specifická ptřeba vdy: Vzhledem k předpkládanému vývji a v suladu se směrnými čísly rční ptřeby dle vyhlášky č 120/2011 Sb uvažujeme specificku ptřebu vdy pr byvatelstv hdntu q = 120 l/(sd) včetně vybavensti a drbnéh pdnikání specifická ptřeba vdy: 120 l/bden keficient denní nervnměrnsti 1,5 Mnžství dpadních vd dpvídá cca ptřebě vdy 25

26 důvdnění územníh plánu (kncept) Ptřeba el příknu: Z energetickéh hlediska se u nvé výstavby předpkládá dvjcestné zásbvání energiemi, a t elektřinu a zemním plynem měst je plynfikvané Pdle ČSN se zde bude jednat stupeň elektrizace "A", kde se el energie pužívá jen ke svícení a pr běžné el sptřebiče bytvý dběr 0,85 kw/bj nebytvý dběr 0,35 kw/bj Ptřeba plynu: Pr byvatelstv je uvažvána specifická ptřeba plynu na dběratele 2,0 m 3 /h Čísl Funkční využití Výměra lkality v ha Pčet bytvých jedntek Pčet byvatel Ptřeba vdy Q m (m 3 /d) Mnžství dpadních vd (m 3 /d) Ptřeba plynu (m 3 /h) Příkn el energie Z1 bydlení 1, ,64 8, ,4 Z2 bydlení 0, ,54 0,54 2 1,2 Z3 bydlení 0, ,54 0,54 2 1,2 Z4 bydlení 0, ,54 0,54 2 1,2 Z5 bydlení 0, ,90 0,90 4 2,4 Z6 bydlení 0, ,26 1,26 6 3,6 Z7 bydlení 0, ,34 2, ,2 Z8 bydlení 1, ,10 8, ,0 Z9 bydlení 0, ,54 0,54 2 1,2 Z10 bydlení 0, ,36 0,36 2 1,2 Z11 bydlení 2, ,88 11, ,0 Z30 bydlení 0, ,24 3, ,8 Z31 bydlení 1, ,56 7, ,2 (kw) 36 Kncepce uspřádání krajiny, chrany přírdy a ÚSES Kncepce řešení krajiny vychází z přírdních pdmínek a histrických vazeb v území Na území bce jsu patrné přírdní kntrasty pestrsti krajinných splečenstev ÚP respektuje přírdní hdnty území, vymezuje pdmínky pr jejich chranu a rzvj, stanvuje zásady kncepce uspřádání krajiny a pdmínky pr chranu krajinnéh rázu 361 Vymezení plch v krajině A) Plchy vdní a vdhspdářské V řešeném území je harmnický vztah vdních plch s krajinu, veškeré stávající vdní plchy, tky i svdnice jsu respektvány Vdní tky a plchy v kú Letvice spadají d pvdí Mravy Řešeným územím prtékají: - Punkva (Luha), prtéká bcí, jedná se upravený vdní tk v zastavěném území, správce Pvdí Mravy sp, závd Dyje, prvz Brn Dle vyhlášky je Punkva významným vdním tkem 26

27 důvdnění územníh plánu (kncept) - Němčický ptk správce Lesy ČR, správa tků blast pvdí Dyje - ptk Žďárná - správce Lesy ČR, správa tků blast pvdí Dyje - Žďárský ptk - správce Lesy ČR, správa tků blast pvdí Dyje B) Plchy přírdní V řešeném území jsu jak plchy přírdní vymezeny plchy bicenter Při řešení byla respektvána kncepce ÚSES dle kresníh generelu Blansk (Löw a spl, 2000) Respektvány byly navazující bdy na susedními katastry bcí Vymezené plchy bicenter jsu stabilizvané C) Plchy zemědělské Rzsah plch je dluhdbě stabilizván V řešeném území se nenacházejí rzsáhlé prdukční plchy zemědělskéh charakteru, a tak není nutné v plchách zemědělských zvyšvat pdíl přírdních prvků D) Plchy lesní Plchy lesní jsu v území stabilizvané E) Plchy smíšené nezastavěnéh území krajinná zeleň Plchy vzrstlé zeleně nelesních charakteru, pdmáčené plchy, pstagrární lada, dále plchy extenzivně využívané, které již částečně zarstly náletvu vegetací, případně byly v nedávné minulsti hspdářsky bhspdařvané, v sučasné dbě vykazují stav druhvě pestrých remízů a dřevin rstucích mim les Plchy krajinné zeleně jsu stabilizvané a tvří hlavní kstru lkálních bikridrů v řešeném území F) Plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské Plchy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci eklgické rvnváhy v území Jedná se plchy luk, zahrad a sadů, případně plchy rné půdy Charakteristickým znakem je plyfunkčnst využívání, (hspdaření, prtierzní, estetická a eklgická funkce) 362 Územní systém eklgické stability Území je stabilizván Územní systém je vymezen na místní úrvni brvu dkumentací V řešeném území je vymezen jedn bicentrum nadreginálníh významu, jeden bikridr nadreginálníh významu a jedn reginální bicentrum Na jihu území je vymezen nadreginální bicentrum NRBC 03 (identifikace ze ZÚR), z něh směrem k severu je vymezen nadreginální bikridr NRBK 25 převážně lesními splečenstvy Respektván byl generel ÚSES zpracvaný za území kresu Blansk (Lw a spl, 2000), dále byl přihlédnut ke zpracvané KPÚ a byly plně respektvány ZÚR A) Nadreginální a reginální územní systém eklgické stability Z phledu širších územních vazeb jsu reginálními a nadreginálními systémy v území reprezentvány převládající typy splečenstev Převážná část skladebných částí reginálníh a nadreginálníh významu je vedena převážně přes lesní plchy, případně přes plchy smíšené krajinné zóny nezastavěnéh území zemědělskéh charakteru, která pdmínky funkčnsti bikridru splňuje Distance lesních prstů v trase bikridru je malá, prt byly i úseky nadreginálníh bikridru na plchách zemědělskéh charakteru v něklika případech vyhdnceny jak funkční, bez nutnsti realizvat výsadby krajinné zeleně neb zalesnění (metdiku vymezvání ÚSES přípustné nespjité úseky) Důsledné vymezení a zalžení prvků ÚSES frmu vzrstlé zeleně by v těcht případech snížil hdntu území z hlediska btanickéh i krajinnéh, dšl by 27

28 důvdnění územníh plánu (kncept) k znehdncení lučních bitpů a byly by mezeny průhledy a fragmentace území, jímž je tat krajina charakteristická Vymezené skladebné části nadreginálníh významu: Vymezená bicentra Označení Význam výměra v ha NRBC 03 lkální funkční 6,33 na našem území, dále pkračuje na k ú Ostrv u Macchy Vymezené bikridry Označení Ppis cílvá splečenstva, návrh patření NRBK 25 Částečně funkční až funkční nadreginální bikridr táhnucí se řešeným územím severjižním směrem převážně lesníh charakteru s jedinělými úseky lučních splečenstev Vymezené skladebné části reginálníh významu: Vymezená bicentra Označení Význam výměra v ha Zachvat stávající využívání Pnechat stávající stav, v trase bikridru na lesních pzemcích d LHP a LHO zapracvat zásadu pdpry přirzené bnvy lesních prstů a psílení pdílu meliračních dřevin Bikridr je mžné kncipvat jak nespjitý prst vzrstlé zeleně a úseků luk, s hledem na průhledy d krajiny (nespjité úseky bikridru luky vzdálenst remízů musí být max 80 m) RBC 1539 POD VLČÍ SKÁLOU funkční bicentrum reginálníh významu na severní hranici území 6,32 na našem území, zbývající část na k ú Husk B) Lkální územní systém eklgické stability Vymezená bicentra Označení Význam výměra v ha LBC V ROKLI lkální, funkční 0,56 na našem území, zbývající část na k ú Ššůvka LBC NA LUKÁCH lkální, funkční 2,7 na našem území, zbývající část na k ú Ššůvka LBC ZA HUMNY LBC NESELOV LBC U KAMENNÉHO MOSTU LBC POD BRUSNOU LBC PŘÍKRÝ LBC BUČÍ LBC VRCHOL LBC POD PÁLIVOU lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční lkální, vlžené d nadreginálníh bikridru, funkční 3,67 5,65 4,32 6,60 3,52 8,63 7,49 5,94 28

29 důvdnění územníh plánu (kncept) Vymezené bikridry značení Ppis cílvá splečenstva, návrh patření LBK POD VLČÍ SKÁLOU V ROKLI LBK V ROKLI ŽIDOVINA LBK NA LUKÁCH V ROKLI LBK NA LUKÁCH NRBC 03 LBK POD BRUSNOU NRBC 03 LBK POD PÁLIVOU NRBC 03 LBK BUČÍ POD PÁLIVOU LBK BUČÍ MODRAČKA Funkční, lkální bikridr vymezen v severvýchdní části území v údlí vdníh tku Funkční, lkální bikridr vymezen v severvýchdní části území v údlí vdníh tku Funkční, lkální bikridr vymezen v severvýchdní části území v údlí vdníh tku Částečně funkční, lkální bikridr vymezen v výchdní části území v údlí vdníh tku prcházející zastavěnu části bce Částečně funkční až funkční lkální bikridr vymezen v jižní části území v údlí vdníh tku, prcházející zastavěnu částí bce a ústící d LBK NA LUKÁCH NRBC 03 Funkční lkální bikridr vymezen na sever d zastavěnéh území Funkční lkální bikridr vymezen na severu řešenéh území Funkční lkální bikridr vymezen na severu řešenéh území Břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů Břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů Břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů Mim zastavěné břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů V zastavěném území v rámci mžnstí pdpra funkčnsti a průchdnsti bikridru Mim zastavěné břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů V zastavěném území v rámci mžnstí pdpra funkčnsti a průchdnsti bikridru Je navržen rzšíření bikridru v rámci návrhvých plch ZO chranné a sídelní zeleně Pnechat stávající stav, v trase bikridru d LHP a LHO zapracvat zásadu pdpry přirzené bnvy lesních prstů a psílení pdílu meliračních dřevin Břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů Pnechat stávající stav, v trase bikridru d LHP a LHO zapracvat zásadu pdpry přirzené bnvy lesních prstů a psílení pdílu meliračních dřevin Břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů Pnechat stávající stav, v trase bikridru d LHP a LHO zapracvat zásadu pdpry přirzené bnvy lesních prstů a psílení pdílu meliračních dřevin Břehvé prsty, vdní tk a luky Zachvat stávající využívání, pdpra břehvých prstů c) Úpravy a změny ÚSES prvedené při zpracvání územníh plánu Při vymezvání lkálníh a reginálníh ÚSES byly pužity a krdinvány údaje z ÚAP, které krespndují s brvu dkumentací ÚSES (generel kresu Blansk, Löw a spl 2000), dále byla v rámci mžnstí respektvána Kmplexní pzemkvá úprava (KPÚ), která však neřešila ÚSES detailně Byl respektván základní schéma nadreginálníh bicentra a bikridru vymezených v ZÚR ÚSES byl v rámci mžnstí upřesněn s přihlédnutím na místní pdmínky a parcelaci Jedná se následující úpravy: becně byly jedntlivé skladebné části, zejména plchy bicenter, v maximální mžné míře upřesněny na hranici katastrální mapy 29

30 důvdnění územníh plánu (kncept) RBC Vlčí skála bicentrum vymezen v brvé dkumentaci ÚSES jak lkální, ale v ZÚR jak reginální - RBC 191, v tmt případě byl nutné respektvat ZÚR 363 Prtierzní patření V řešeném území se nachází minimum zemědělské půdy hržené erzí, knkrétní prtierzní patření tedy nebyla navrhvána Tent stabilní stav je zachváván v rámci regulativů plch v plchách smíšených nezastavěnéh území zemědělských 25 Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práv k pzemkům a stavbám vyvlastnit 111 Veřejně prspěšné stavby Stavby dpravní a technické infrastruktury byly vymezeny jak nejvhdnější z phledu základní kncepce bsluhy řešenéh a navazujícíh území 372 Veřejně prspěšná patření Jsu vymezena pr dplnění prvků ÚSES a zajištění prtierzních patření na zlepšení pměrů v krajině 373 Plchy asanací a asanačních úprav Nejsu vymezeny 374 Vymezení patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu Nejsu vymezena 26 Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb a veřejně prspěšných patření, pr které lze uplatnit předkupní práv Jsu navrhvány pr bčansku vybavenst 27 Sulad návrhu s pžadavky stavebníh zákna a jeh prváděcích předpisů ÚP je zpracván v suladu se záknem č 183/2006 Sb, územním plánvání a stavebním řádu, a v suladu s prváděcími vyhláškami k tmut stavebnímu záknu (dále jen SZ) S hledem na specifické pdmínky řešenéh území byly nad rámec SZ vymezeny tyt další plchy s rzdílným způsbem využití: plchy smíšené centrální (SC) vymezeny se snahu psílení funkce centra ve u, tj vymezení samstatné plchy s rzdílným způsbem využití s dpvídajícími pdmínkami využití území plchy sprtu (OS) v rámci plch bčanskéh vybavení vymezení plch vychází z pžadavku rzlišit sprtvní aktivity d rekreačních s dpvídajícími pdmínkami využití území plchy sídelní zeleně (Z) vymezeny z důvdu ptřeby stabilizvat plchy puze se zelení, nikli v rámci veřejných plchy smíšené nezastavěnéh území krajinný rámec (SX) převážně nezemědělské plchy charakteristické extenzivním způsbem využití Jedná se zejména plchy s dřevinami rstucími mim les, výjimečně i zemědělské půdy extenzivníh charakteru, lada a plchy 30

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KVĚTEN 2016 Akce: DAČICE ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 213 008 604 Přizvatel: Městský

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce Stránka č. 1 z 21 Obec Praž m Vyhláška č. 2/1998 regulativech územníh rzvje bce Starsta bce Praž m vydává dne 16.1. 1998 na základěpvěř ení Obecníh zastupitelstva v Praž mě, které na své m zasedání 15.5.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/6618/2014 bvyklé ceně pzemků čís. parcel St. 125 a 323/12, rdinnéh dmu č.p. 104 a dalších staveb tvřících sučásti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY:

Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY: Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY: Územní plán Nový Bor Výrok OBSAH DOKUMENTACE OBSAH DOKUMENTACE...2 A.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 A.0.1 OBJEDNATEL...7 A.0.2 ZHOTOVITEL...7 A.0.2.1 AUTORSKÝ KOLEKTIV...7

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více