VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc. Rok vypracování 2006 Téma diplomové práce Systémy pro správu dokument (DMS) ve státní správ

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn, a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu. V Praze dne podpis

4 Podkování Tato práce by nemohla vzniknout bez pomoci nkterých osob, kterým bych chtl touto cestou za jejich podporu podkovat. Prvním komu patí velký dík nejen za vedení a podporu pi psaní práce, ale také za zprostedkování spolupráce se spoleností Siemens Business Services, je vedoucí diplomové práce paní docentka Vlasta Stížová z Katedry systémové analýzy Vysoké školy ekonomické v Praze. Dalšími v poadí jsou moji spolupracovníci nejen z projektu ÚZSVM, ale všichni zamstnanci SBS, které jsem za necelý rok v této firm potkal, a kteí m vele pijali za svého kolegu. Z této skupiny bych jmenoval pouze své nejbližší kolegy z projektového týmu, vedoucí projektu Ing. Miroslavu Frýdlovou, a konzultanty DMS Ing. Pavla Ranše a Ing. Radima Pazderu, od kterých jsem se v rámci spolupráce se SBS nejvíce nauil. Poslední, ale jist ne nejmenší dík, patí mé pítelkyni Zuzan Malíkové za její velkou podporu a trplivost, kterou projevovala po nkolik msíc, kdy jsem veškerý volný as vnoval psaní této práce. Dkuji.

5 Obsah 1 Úvod Slovo úvodem Definice základních pojm Dokument (Document) Správa dokument (DM - Document Management) Systém pro správu dokument (DMS Document Management System) Obsah (Content) Správa obsahu (ECM Enterprise Content Management) Spisová služba (SSL) Státní správa Úloha DMS na cest k e-governmentu Document Management Systems Co je a co není DMS DMS v architektue IS organizace Jednotlivé komponenty správy obsahu a jejich podpora IT Vstup obsahu do systému (Komponenta Capture) Správa a obh dokument (Komponenty Manage, Store a Workflow) Vyhledávání a zpístupnní (Komponenta Deliver) Zálohování a elektronická archivace (Komponenta Preserve) Významné SW produkty ECM EMC Documentum IBM a FileNet OpenText Livelink a Hummingbird Stellent ELO Digital Office Microsoft Office Sharepoint Server TreeINFO ešení pro SAP Nuxeo DMS ve státní správ R Legislativní rámec Zákon. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb Ostatní zákony Využití DMS v úadu - vybrané pípadové studie Informaní systém spisové služby na ÚZSVM Charakteristika ÚZSVM Cíle a pínosy projektu Technologická architektura ešení Analýza workflow proces ÚZSVM Možnosti dalšího rozvoje ISSSL Závr Použité informaní zdroje Seznam obrázk a tabulek Rejstík Pílohy... 74

6 1 Úvod 1.1 Slovo úvodem Není tajemstvím, že státní správa bývá, nejen v eské republice, obany asto vnímána jako nepružná a nkdy dokonce až zbytená innost. as od asu mžeme zaslechnout i mnohem tvrdší soudy. Tyto názory, a mnohdy mohou kivdit velké spoust kvalitních lidí, kteí na úadech pracují a snaží se svoji práci dlat co nejlépe, mají svj pvod v reálných zkušenostech oban s nedodržením lht, nkdy dokonce i s absencí jakékoli reakce na jejich podnty, s kauzami táhnoucími se neúmrn dlouho atd. Cestou z této situace je dlouhodobá práce na zvyšování efektivnosti státní správy a zkvalitování služeb obanm, kteí musí být vnímáni jako koncoví zákazníci státu. Vzhledem k tomu, že vtšina operací ve státní správ, podobn jako v jakékoli jiné administrativní jednotce, spoívá ve zpracování informací, je nadje na zvýšení efektivity a produktivity práce úedník vkládána do poítaov podporovaných informaních systém (IS/ICT). Vizí, ke které snahy o rozvoj státní správy smují, je tzv. e-government, který spoívá pedevším ve výmn informací a služeb mezi státní správou a ostatními subjekty prostednictvím moderních komunikaních technologií. Nutno ovšem podotknout, že jednak jsme jako spolenost od této vize ješt pomrn vzdáleni (mj. kvli nepipravenosti znané ásti oban tyto služby erpat), a za druhé ani vytvoení elektronických rozhraní mezi jednotlivými subjekty nezaruí efektivnost celého systému. Krom efektivní komunikace mezi rznými subjekty je nutné ješt efektivní fungování samotných tchto jednotek, v našem pípad úad, obcí a dalších organizaních složek státu. Pokud bychom si tedy úad rozdlili na rozhraní pro styk s ostatními subjekty (front-office) a ást podporující toto rozhraní (back-office), bylo by cílem první ásti poskytovat služby prostednictvím mnoha komunikaních kanál a cílem druhé ásti prostednictvím standardizovaných proces tyto služby vytváet. Zvyšování efektivity jak front-office tak back-office složky není samozejm výhodné pouze pro obany jako zákazníky, kteí dostanou lepší služby v kratším ase, ale také pro samotné úedníky, kteí dané služby mohou vytváet s vyšší produktivitou, a také pro spolenost jako celek, nebo je šeteno prostedky daových poplatník. Jak bylo již zmínno, tak nejvtší podíl práce úad tvoí zpracování informací. Tyto informace jsou velmi asto ukládány a penášeny prostednictvím dokument (v elektronické nebo listinné podob). Klíem k efektivnímu fungování administrativních organizací je tedy práv vytvoení jednoduchého a práci nezpomalujícího systému práce s dokumenty. Poítaovou podporu zpracování dokument pedstavují tzv. systémy pro správu dokument (DMS Document Management Systems). Role systém pro správu dokument a souvisejících technologií pi zvyšování efektivnosti státní správy je hlavním pedmtem zájmu této práce. Obsah této práce je proto rozdlen do tí hlavních ástí, které jsou seazeny od obecného ke konkrétnímu. První ást uvádí tenáe do problematiky DMS a souvisejících technologií bez ohledu na jejich aplikaci v oblasti státní správy. Cílem je zde popsat možnosti tchto systém a jejich zaazení do celkové architektury informaního systému organizace. Na vybraných produktech je prezentována typická funkcionalita DMS a Strana 6 (celkem 81)

7 technologií, se kterými DMS spolen tvoí podporu pro tzv. správu podnikového obsahu (ECM Enterprise Content Management). Dále budou popsány jednotlivé etapy práce s dokumenty od jejich vstupu do organizace po jejich archivaci a pípadnou skartaci. Pínosem této ásti je piblížení možností moderních technologií zpracování dokument a vymezení základních kategorií v této oblasti. Druhá ást se již zabývá využitím DMS ve státní správ. Pedevším jde o podporu tzv. spisové služby, která je povinná pro organizaní složky státu a další tzv. urené pvodce. Smyslem a pínosem této kapitoly je jednak vymezení legislativních požadavk na práci s dokumenty ve státní správ (pedevším ve smyslu spisové služby) a za druhé prostednictvím vybraných pípadových studií ilustrovat, jak a s jakým úspchem je pi podpoe této innosti využito poíta a speciálního softwaru. Ve tetí ásti je podrobn rozebrán projekt Informaního systému spisové služby (dále IS SSL), který na Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových (dále ÚZSVM) dodává spolenost Siemens Business Services s.r.o. (dále SBS). Díky úasti autora na tomto projektu bylo možno získat a uvést nkteré podrobnjší informace než ty, které by mohly být získány z klasické pípadové studie. Po úvodních informacích o ÚZSVM a o samotném projektu IS SSL budou analyzovány klíové procesy spisové služby, které dodávaný systém podporuje. Hlavním pínosem této kapitoly je prostednictvím navržených možností rozvoje IS SSL ilustrovat postup jak na základ technologií podporujících spisovou službu (postupy dané zákonem) vystavt ešení, které tuto spisovou službu pesahuje a blíží se spíše podpoe správy podnikového obsahu (ECM). Cíle práce vyplývají mj. ze zadání a lze je explicitn vymezit takto: Charakterizovat pojem DMS v kontextu dalších pojm z této oblasti (nap. ECM). Shrnout teoretická hlediska správy dokument z technologického, organizaního i legislativního úhlu pohledu. Na základ pípadových studií zhodnotit možné pínosy a rizika projekt DMS ve státní správ. Na píkladu projektu ÚZSVM analyzovat procesy vedení spisové služby a navrhnout možnosti rozvoje informaního systému spisové služby. Celá práce by potom mohla posloužit informaním manažerm ve státní správ jako inspirace jak prostednictvím sofistikovaných technologií zvyšovat efektivitu administrativních inností a tím také výrazn podpoit výkonnost nejen svého úadu, ale také státní správy jako celku. Tyto inovaní aktivity bezesporu v budoucnu zvolna povedou mj. k vnímání státní správy jako partnera poskytujícího svým zákazníkm-obanm užitené služby efektivnji než je tomu v souasnosti. Strana 7 (celkem 81)

8 1.2 Definice základních pojm Vzhledem k tomu, že nkteré pojmy použité v této práci mohou být v praxi rzn definovány, je vhodné hned na zaátku upesnit definice klíových pojm tak, jak zde budou chápány. Další pojmy budou také vysvtleny pímo v textu (pomocí poznámek pod arou) v okamžiku, kdy jsou poprvé použity nebo pokud by jejich definice v konkrétním pípad neodpovídala definici standardní Dokument (Document) Pokud jde o systémy pro správu dokument, je jasné, že prvním pojmem, který musí být definován, je práv dokument. I když je patrn intuitivn zejmé, o co se jedná, uvidíme dále, že definovat pojem dokument není zcela triviální. První, co napadne prmrného poítaov gramotného lovka, je zadat do internetového vyhledávae Google dotaz typu define:document. Bhem nkolika málo sekund již mže íst, že dokument je napíklad: Písemnost, která obsahuje informace Soubor vytvoený libovolnou aplikací (tedy text, ale i obrázek, video atd.) Kus papíru obsahující dležité údaje Entita nesoucí libovolné informace Pokud bychom vynechali píliš specifické definice z konkrétních aplikaních oblastí, došli bychom k závru, že dokument mže být opravdu cokoli, co nese njakou informaci. Tedy text, zvuk, obraz i video. Dokument potom mže existovat jak v elektronické, tak i v papírové form. Mže být strukturovaný (nap. faktura, výkaz) nebo nestrukturovaný (dopis, lánek). Velmi dležité je uvdomit si, že dokument mže být uložen rzným zpsobem a to zejména jako: papír, elektronický obraz (nelze pracovat jako s textovým souborem) a plný text v elektronické form (lze pracovat s textem). Mezi tmito formami lze s uritými omezeními pevádt pomocí technologií skenování [DI - Document Imaging], optického rozpoznávání textu [OCR - Optical Character Recognition] a tisku. V pípad správy dokument dále pracujeme s uritými strukturovanými daty (indexy). Píkladem index mže být nap. název dokumentu, jméno autora, datum a as vzniku a další. Indexy mohou být jednak souástí dokumentu, ale mohou také pocházet i z jiného zdroje. Vždy jsou však ješt uloženy v njaké strukturované form (papírové i elektronické). Indexy hrají zásadní roli pi vyhledávání a filtrování dokument. Zatímco dokument je tedy pouze pvodní zdroj informace (nap. dopis), pi správ dokument mže existovat v rzných formách - papírový originál, papírové kopie, elektronické obrazy v rzných formátech, textové dokumenty v rzných formátech, k dokumentu náležející indexy (metadata) atd. Jak je vidt i s abstrakcí od dalších forem dokument (nap. audio, video), hrozí pi práci s dokumenty vznik pomrn znaného nepoádku. Udržet ve firemních dokumentech (resp. i dalších datech) poádek je úkolem pro správu dokument (resp. obsahu) Správa dokument (DM - Document Management) Je innost, která pokrývá procesy píjmu, vzniku, životního cyklu, obhu, vypravení, archivace a skartace dokument v organizaci. Soustedí se pedevším na procesní a metodickou stránku vci. Odpovídá na otázky kdo Strana 8 (celkem 81)

9 a jakým zpsobem v organizaci s dokumenty nakládá. Definuje typy dokument a pístupová práva jednotlivých rolí/pracovník. Dále uruje, jakými technologickými prostedky je práce s dokumenty v organizaci podporována, používané formáty elektronických dokument, šablony pro standardní typy dokument atd Systém pro správu dokument (DMS Document Management System) V tomto textu je DMS chápán jako speciální software podporující evidenci dokument organice, ízení verzí a pístupových práv. V souasné dob se z pvodn istých DMS vyvíjejí integrované balíky podporující kompletní ECM (viz dále). Z tohoto dvodu je asto problematické odlišit DMS od ECMS 1. Pokud však budeme dále hovoit o DMS, respektive systému pro správu dokument, je vždy myšlen uritý software, který podporuje innosti správy dokument definované v kapitole 1.2.2, pípadn svou funkcionalitou pokrývající i další innosti ECM (definováno v kapitole 1.2.5) Obsah (Content) Za obsah je v této práci považován informaní obsah organizace, tedy veškerá její data, která jsou jak potenciálním, tak aktuálním nositelem urité informace. Pod pojem obsah spadají jednak výše definované dokumenty a krom nich také ostatní obsah, který nemá formu dokument (napíklad data z ekonomického systému, adresáové služby, kalendáe apod.). Nabízí se otázka, podle jakého hlediska odlišit dokument od ostatního obsahu? Jde o to, že dokument obsahuje krom údaj také potebný kontext pro jejich interpretaci. Na druhou stranu ostatní data poskytují informaci pouze, pokud je použito dalšího nástroje pro jejich zobrazení ve správném kontextu. Samozejm je možné také provést transformace z dokumentu na holá data a obrácen. Píkladem mže být vytištní sestavy nebo naopak indexace (vytžení) strukturovaných informací z dokumentu Správa obsahu (ECM Enterprise Content Management) V souasné dob se stále astji místo DMS hovoí práv o ECM. Dvodem mže být to, že jak poteby firem, tak i funkcionalita pvodních DMS systém již dnes znan pesahují hranice pojmu DMS. V úvodní kapitole byl použit termín DMS a související technologie, který je z hlediska technologického v této práci považován za synonymum ECM. V dnešních ešeních pro správu obsahu (ECM) tvoí DMS totiž pouze jakési jádro, které je obaleno dalšími technologiemi, z nichž nkteré již byly jmenovány díve a v dalším textu budou relativn podrobn popsány. Dnes již nestaí pouze evidovat dokumenty, ale je nutné standardizovat a poítaov podporovat práci se všemi firemními informacemi. Z hlediska inností, které ECM obnáší, a technologií, které tyto innosti podporují, si lze pedstavit zejména následující (dle [INT_ 5] a [INT_ 6] ): Zachycení (Capture) - Tato komponenta ECM tvoí jakýsi vstup obsahu do systému ECM. Pod pojmem obsah mžeme ve smyslu pedchozí definice rozumt: Papírovou korespondenci, y, dokumenty ve formátu XML picházející od obchodních partner, data generovaná ekonomickým systémem, elektronické nebo papírové formuláe a další. Zachytávány jsou pouze takové informace, jejichž vedení v systému ECM je úelné. Nikoli nap. reklamní letáky. Používané skupiny technologií jsou ty, které podporují: skenování, zpracování formulá, rozeznání (OCR a další technologie), kategorizaci a indexaci. 1 Zkratka ECMS (Enterprise Content Management System) není v praxi píliš využívána. O tchto produktech se hovoí pouze jako o ECM. Strana 9 (celkem 81)

10 Správa (Manage) V režimu správy se obsah nachází v období, kdy je s ním nakládáno. V této fázi jsou využívány pedevším technologie DMS pro uložení a ízení pístupu k dokumentm, Workflow (Wf) pro podporu firemních proces, Groupware pro podporu spolupráce, Web Content Management pro publikování informací na internetu i intranetu, Records Management pro podporu práce s dokumenty podléhajícími legislativním požadavkm (nap. z hlediska doby archivace). Doasné uložení (Store) Jsou využívána úložišt, která jsou kombinací databázových technologií (obvykle pro metadata) a souborových systém (nap. pro obrazy dokument nebo textové soubory). Do tchto doasných úložiš je obsah umístn z komponenty zachycení a je využíván komponentou správa. Když již není teba mít obsah (nap. dokument) dostupný, je rozhodnuto o jeho vyazení nebo pesunu do následující komponenty trvalé uložení. Trvalé uložení (Preserve) tato ást ECM pedstavuje problematiku dlouhodobé archivace materiál, se kterými se již nepracuje a bylo rozhodnuto o jejich uložení. eší se zálohy a obnova takových dat stejn jako migrace na soudobé nosie (z dvodu fyzického i morálního zastarávání nosi). Dodávání informací (Deliver) je souástí ECM, která eší vyhledání a výstup informací ze systému. Jedná se o smysluplné využití firemních informací vyhledání relevantních informací, znovupoužití, publikování, tisk nebo napíklad dodávání personalizovaných informací. Pojem ECM mže být chápán ve tech rzných významech jako: 1. innosti uvedené výše. Tedy jakýsi procesní pohled. V této souvislosti lze použít i pojem informaní management, nebo bylo uvedeno, že pod pojmem obsah je myšlen obsah informaní. Jde tedy o definování druh obsahu a pravidel pro nakládání s nimi. ECM tedy pokrývá všechny innosti správy podnikových informací. 2. Softwarové produkty pro podporu tchto inností. Zde by se analogicky k DMS hodil spíše pojem ECMS jako Enterprise Content Management System. Nicmén tento pojem je v praxi nahrazován práv zkratkou ECM nebo nkdy historickým pojmem DMS. 3. Odvtví, které dané softwarové produkty dodává. Mezi souasné lídry 2 tohoto trhu patí spolenosti IBM, OpenText, EMC i Hummingbird. Nkdy bývá pojem DMS chápán šíeji než jako souást správy firemního informaního obsahu (opt historická záležitost). V tomto pípad ale dochází ke znanému pekryvu a nejasnosti v tchto pojmech Spisová služba (SSL) Spisová služba je dle [KNI_ 6]: Zajišování úkon spojených s píjmem, obhem, odesíláním, ukládáním a vyazováním písemností 3. Vidíme zde tedy jistý pekryv jak s definicí správy dokument, tak s definicí správy 2 Dle Gartner Magic Quadrant for Enterprise Content Management, Strana 10 (celkem 81)

11 obsahu. Je také evidentní, že pojem spisové služby je o nco užší (speciálnjší) než správa dokument nebo obsahu. Dležité je, že orgány státní správy jako tzv. urení pvodci jsou povinni vykonávat spisovou službu ze zákona, a to bu písemnou, nebo elektronickou formou. Pokud se rozhodnou pro elektronickou (automatizovanou) formu, mohou pro podporu inností spisové služby využít bu to speciální software i systémy DMS (resp. ECM). Využití specializovaného softwaru má výhodu v nižších poáteních nákladech. Druhou stranou mince je ale to, že tento software již vtšinou neposkytuje další funkcionalitu balík ECM, která umožní dále zefektivovat vnitní (back-office) procesy v organizaci. Vhodným modelem, pedevším pro vtší organizace s vtším rozpotem, by potom mohla být implementace spisové služby v jednom z velkých ECM balík a následný rozvoj funkcionality smrem k maximální integraci informaního obsahu organizace Státní správa Státní správa [INT_ 3] je ve formálním pojetí soustavou institucí (úad), které se starají o vci veejné. Spolu se samosprávou tvoí tzv. veejnou správu. Rozdílem od soukromého sektoru podstatným z hlediska správy dokument je napíklad více povinností kladených na innost úad legislativou (nap. povinnost vést spisovou službu, povinnost poskytovat informace v urených lhtách a podobn). Další rozdíly od privátního sektoru plynou napíklad ze zpsobu financování, ízení shora apod. V praxi bývá tento pojem nesprávn zamován práv s pojmem veejná správa, který je ale z hlediska materiálního širší. Použití tchto pojm jako synonyma je ve formálním (institucionálním) pojetí pípustné, nebo i samosprávné orgány (nap. obce) mohou ásten vykonávat státní správu (v penesené psobnosti). 1.3 Úloha DMS na cest k e-governmentu Již v kapitole 1.1 byl strun zmínn e-government jako cíl, ke kterému smují (i spíše ke kterému by mly smovat) snahy o rozvoj státní správy. Tento pojem a jeho souvislost s DMS je teba rozebrat více než by bylo vhodné se mu vnovat v úvodu práce. Proto je této problematice vyhrazena alespo samostatná kapitola (i když by vydala nejmén na samostatný lánek). Samotný pojem e-government je pomrn znan široký a jeho obsah proto mže být odlišn chápán. Jedná se v podstat o využití moderních informaních a komunikaních technologií ve státní správ s cílem rychlejšího, levnjšího a spolehlivjšího poskytování služeb veejnosti. Tedy to, co bylo popsáno již v úvodu. Podle této definice lze íci, že již te njaký e-government existuje, a že cesta k e-governmentu není rozhodn cesta k njakému konenému stavu, ale spíše neustálá inovace a snaha o optimální využití dostupných technologií. Pokud by cílem bylo práv optimální využití dostupných technologií, lze konstatovat, že tento cíl je dosažitelný a udržitelný, piemž v souasnosti zdaleka dosažen není. Soudobé technologie, pedevším internet, již v podstat umožují realizovat vize e-governmentu ve smyslu elektronického kontaktu se státní správou. Vytvoení komunikaních rozhraní podobných tm z elektronické komerce (nap. G2C Government to Citizen, G2B Government to Business a další) je ale pouze malou ástí elektronické státní správy (e-governmentu), podobn jako elektronická komerce je podmnožinou elektronického podnikání (e-business). 3 Termín písemnost lze považovat za synonymum pojmu dokument. Strana 11 (celkem 81)

12 Webový portál typu eského Portálu veejné správy (http://portal.gov.cz) je sice velice sofistikovaný, moderní a perspektivní, ale stále jen jeden z komunikaních kanál. Je tedy zejmé, že pohled na e-government jako na pouhou možnost styku s úady pes internet by byl znaným ochuzením tohoto pojmu. Nejen že státní správa musí podporovat také maximální množství ostatních kanál (telefon, pošta, , osobní styk a další), ale také je nutné tyto kanály vzájemn úeln kombinovat. Zachování podpory tradiních kanál je dále nutné zejména proto, že stále existuje, a v dohledné dob s velkou pravdpodobností existovat bude, znaná skupina obyvatel, kteí nejsou schopni nebo ochotni nejmodernjší technologie využívat. Úkolem architekt e- Governmentu v této jeho ásti je tedy vytvoení co nejvtší dostupnosti veejné správy pro veejnost. Druhá ást e-governmentu, v úvodu popsaná jako back-office, je z hlediska efektivity státní správy ješt významnjší. Ministerstvo informatiky na svém webu [INT_ 1] hovoí o elektronizaci vnitních agend státní správy jako o klíovém prvku, který je nutnou podmínkou pro to, aby obané mohli pistupovat ke službám státní správy nezávisle na lokalit a použitém komunikaním kanálu. Systémy DMS a související technologie (tvoící spolen nástroje pro správu obsahu ve státní správ) jsou v tomto pípad klíovým prvkem architektury informaního systému veejné správy (ISVS), který postupn vzniká, aby podporoval moderní služby státní správou poskytované. V této architektue tvoí významný integraní prvek jednak pi pevodu informací pijatých pes jednotlivé komunikaní kanály na jednotnou formu probíhající unifikovanými procesy back-office (nap. naskenování papírového dokumentu, pijetí u, záznam telefonátu apod.), za druhé je významným prvkem ízení samotných proces (Workflow/BPM). Je evidentní, že v souasnosti neexistuje, a ani v budoucnu zejm existovat nebude, jednotný homogenní informaní systém veejné správy ve smyslu jedné velké aplikace s jednou databází poskytující všechny služby. Naopak, vždy se bude jednat o znan heterogenní prostedí integrované na rzných úrovních: 1. Integrace na úrovni jednoho úadu (nap. organizaní složky státu) 2. Integrace na úrovni mezirezortní a mezinárodní spolupráce (sdílení informací mezi nkolika organizaními složkami státu nebo na mezinárodní úrovni) 3. Integrace rozhraní mezi státní správou a veejností. Integrace na tchto tech úrovních probíhá paraleln a kontinuáln. Píkladem první úrovn mže být zavádní a rozvoj systému správy dokument (resp. spisové služby) na Úadu pro zastupování státu ve vcech majetkových popisované v kapitole 4 tohoto textu. Píkladem integrace druhé úrovn mže být vytvoení centrálních registraních míst projektu ZAP, která usnadují založení firmy. V tomto pípad je hlavní myšlenkou to, aby stát nepožadoval po podnikatelích opakovan informace, které již existují v databázích nkteré z jeho organizaních složek. Píkladem integrace komunikaních kanál (tetí úrove) je v eské realit zmiovaný Portál veejné správy (PVS). Hlavní myšlenkou je zde to, aby obané pistupovali ke službám státní správy pes jedno místo. Krom dalšího rozvoje PVS je dále možné pod vlivem vzoru velkých spoleností s miliony zákazník uvažovat o zízení integrovaných kontaktních center s využitím technologií známých z oblasti CRM (Citizen/Customer Relationship Management) a podobn. Nicmén tyto pedstavy jsou v souasnosti spíše utopií. V této práci se bude nejastji uvažovat v kontextu první úrovn, tedy integrace na úrovni jednoho úadu. Dvod je hned nkolik. Za prvé tato integrace je nutnou podmínkou pro úspch integrace na zbylých úrovních. Strana 12 (celkem 81)

13 Za druhé je v souasnosti nejaktuálnjší z hlediska vynakládaného úsilí. Za tetí je práv projektu z této oblasti vnována praktická ást této diplomové práce kapitola 4. Východiskem je tedy situace úadu, který buduje (resp. inovuje) svj informaní systém. Tento informaní systém musí v budoucnu být schopen spolupráce s informaními systémy ostatních prvk státní správy práv tak, aby spolen tvoily tzv. ISVS, ve kterém každá ást poskytuje uritý podíl služeb. Vnitním integraním prvkem bude systém pro správu dokument a související technologie, které spolen umožují ídit toky informací uvnit organizace a také sledovat jejich životní cyklus. Strana 13 (celkem 81)

14 2 Document Management Systems 2.1 Co je a co není DMS Jak je vidt již z definice pojm v úvodu této práce, pojem DMS není vždy chápán zcela jednoznan. Je tomu tak pedevším z historických dvod. Jinými slovy proto, že technologie, které jsou dnes souhrnn oznaovány jako Enterprise Content Management (ECM), vznikaly rozšiováním a obalováním pvodních DMS. Hranice mezi DMS a technologiemi jako Document Imaging, nebo Workflow management není píliš ostrá. Tato neostrost je dsledkem vzájemné integrace tchto technologií a je jist pozitivní. Výsledkem je, že dnešní DMS nelze chápat oddlen, ale jen v souvislosti s ostatními technologiemi, které jsou komponentami ECM. V praxi je tak možné se setkat s tím, že oznaení DMS je používáno i tam, kde by ml být používán pojem ECM. Cílem této podkapitoly je vymezit, která funkcionalita spadá pod úzké vymezení Document Management Systems (DMS) a jaká stojí naopak mimo. Historie DMS sahá do období, kdy pestával vyhovovat model oddleného zpracování podnikových úloh [KNI_ 4]. Tento model byl v oblasti OIS (Office Information Systems) charakterizován nasazením oddlených aplikací jako textový editor, tabulkový kalkulátor a dalších. Soubory, které uživatelé pomocí tchto aplikací vytváeli, byly uloženy na lokálních discích, vznikaly jejich rzné verze, které byly opt uloženy u rzných uživatel. Jednotlivé dokumenty si uživatelé mohli pedávat napíklad na disketách, nebo em jako pílohu. Z hlediska asu nelze tuto fázi zaadit, protože zatímco nkde je stále realitou, jinde mže být dávnou minulostí. Jisté však je, že udržet za tchto podmínek v dokumentech poádek je s rostoucím potem spolupracujících osob ím dál tím obtížnjší. Pro podporu spolupráce skupin pracovník vzniká ada aplikací souhrnn oznaovaných jako Groupware. Souástí groupware je potom také DMS, neboli systém pro správu dokument. Základní myšlenkou DMS je centralizované uložení dokument mimo lokální disky a sledování jejich životního cyklu od vzniku pes úpravy a sledování verzí až po archivaci. Postupn se možnosti uložení rozšiovaly z dokument vzniklých z kanceláských aplikací na další typy. Pedevším se jedná o obrazy naskenovaných papírových dokument, fotografie, audio soubory, videa. Postupný vývoj vedl k tomu, že v DMS jsou ukládány libovolné poítaové soubory. V tomto pípad mže docházet k pekryvu s jiným typem aplikací nazvaným Digital Asset Management (DAM). To pouze dokládá, jak je nkdy obtížné nalézt hranice mezi pojmy z oblasti ECM. Dležitou souástí DMS krom centralizovaného uložení dokumentu (napíklad na diskovém poli) je také uložení strukturovaných metadat (obvykle v relaní databázi). V metadatech jsou pak uloženy práv informace napíklad o typu dokumentu, datu vzniku, autorovi, verzi, historii úprav nebo zobrazení dokumentu i pístupových právech. Výhodou tohoto ešení je, že dokument je v dané verzi uložen pouze jednou, ale na základ napíklad typu a pístupových práv mže být vidn v nkolika složkách u nkolika uživatel. Strana 14 (celkem 81)

15 Na následujícím obrázku je znázornna zobecnná architektura systém DMS. Konkrétní aplikace se mohou svou architekturou lišit. Napíklad nkteré jednoduché systémy mohou soubory místo na souborový systém ukládat pímo do databáze. Je také jasné, že následující schéma je znan zjednodušené. Obrázek 1 - Obecná architektura DMS Obrázek 2 - Konkrétní píklad architektury DMS. Zdroj: Gangoor Sridhara, Network Appliance, Inc. Strana 15 (celkem 81)

16 Pro ilustraci je uveden i Obrázek 2, který je píkladem konkrétní architektury implementace DMS systému Documentum a jeho provázání na další produkty. Nyní je tedy možné odpovdt na otázku co je a co není DMS. Document management system je souhrnem funkcionality, která podporuje uritou ást správy dokument. Jedná se o centralizované uložení dokument a jejich souvisejících metadat. V rámci DMS je navíc možno dokumenty vyhledávat a to obvykle jak podle metadat, tak také plnotextov. DMS také ídí pístupová práva k dokumentu, jeho verze, uzamykání dokumentu ve chvíli, kdy je editován jiným uživatelem, sleduje historii dokumentu a podobn. Je nutno podotknout, že takto úzce ohraniený DMS by ml pomrn malý smysl a minimální pínos pro organizaci. Je proto nutné vždy uvažovat i o ostatních technologiích a jejich maximálním možném napojení na DMS. Jde napíklad o propojení s operaním systémem, kdy se DMS z pohledu uživatele mže tváit jako další disk nebo složka, dále o propojení s kanceláskými aplikacemi, systémem elektronické pošty, ekonomickým softwarem, softwarem pro document imaging a podobn. Toto zalenní DMS do informaního systému organizace je pedmtem zájmu kapitoly 2.2. Následuje výet typické funkcionality DMS podle lánku Fleissiga [INT_ 13]. organizace dokument do pehledné struktury, automatická tvorba a ízení verzí a revizí dokument, podpora práce více uživatel s jedním dokumentem funkce check in / check out, efektivní vyhledávání dokument, podpora vytváení standardizovaných dokument, penos dat do dokumentu, vytváení dynamických pohled na dokumenty, podpora elektronického schvalování a uvolování dokument, správa firemních šablon dokument, evidence historie práce s dokumenty, publikace dokument na intranet, podpora pevodu papírových dokument do elektronické podoby (skenování). Strana 16 (celkem 81)

17 2.2 DMS v architektue IS organizace Již v pedcházející kapitole bylo uvedeno, že DMS nelze nikdy uvažovat oddlen. Spolu s ostatními technologiemi je jednak souástí správy informaního obsahu (ECM), ale pedevším je komponentou celého informaního systému organizace. Pro vysvtlení úlohy DMS v tomto informaním systému je vhodné využít odpovídajícího modelu architektury informaního systému. Vhodným modelem, je pyramidový model zachycující základní stavební bloky architektury IS/ICT. Tento model je všem studentm a absolventm FIS VŠE 4 (a jist nejen jim) velmi dobe znám. Je popsán napíklad v [KNI_ 9] na stran 153. Výhodami této pyramidy (Obrázek 3) jsou bezpochyby její nadasovost, jednoduchost a univerzálnost, které vyplývají z velké obecnosti. Naopak zmínná obecnost mže být sama o sob chápána jako nevýhoda tohoto modelu. Jako další výhodu lze uvést její namapování na pyramidu úrovní ízení organizace (operativní, taktické a strategické ízení). Obrázek 3 - Pyramidový model architektury IS/ICT, zdroj: [KNI_ 9] Následuje charakteristika základních blok této pyramidy tak, jak je uvedena [KNI_ 9]. TPS vrstva (Transaction Processing System) - podporuje operativní úrove hlavní innosti. Konkrétní aplikace, které vrstva obsahuje, se liší podle oboru podnikání firmy. Lze si zde pedstavit jak systémy pro ízení výroby (CIM), tak pokladní systém v maloobchod, pracovišt bankovní pepážky nebo aplikace, se kterými pracuje operátor kontaktního centra. Na této vrstv bývají procesy nejvíce unifikované, pracujeme se standardními daty a také zde velké množství dat vzniká. MIS vrstva (Management Information System) - podporuje taktické ízení hlavní innosti. Z aplikací jsou nejdležitjší ekonomické. Napíklad se jedná o sledování náklad, finanní úetnictví, ízení lidských zdroj apod. Tato vrstva je doménou systém ERP. EIS vrstva (Executive Information System) - slouží jako podpora strategickému managementu organizace. Mžeme si pedstavit vyhodnocování firemních dat na velmi agregované úrovni, 4 Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Strana 17 (celkem 81)

18 sledování trend, ekonomické reporty, marketingové reporty a tak dále. V této vrstv hrají prim technologie BI (Business Intelligence). EDI (Electronic Data Interchange) eší napojení podnikového informaního systému na informaní systémy jiných organizací. Jde o prvek integrace smrem ven z podniku. Díve byla výmna dat založena na protokolu EDIFACT, zatímco dnes se pro svou všestrannost a lepší itelnost lovkem stále více prosazuje formát XML. OIS (Office Information System) - je blok, který slouží pro podporu administrativní a týmové práce. Zahrnuje kanceláské aplikace (nap. neznámjší MS Office), groupware aplikace (nap. Lotus Notes), podporu ízení projekt (nap. MS Project) a další. U klasických organizací (firem, podnik), kde administrativní innost slouží jako podpora hlavních proces neadministrativního charakteru (výroba, obchod, finanní služby apod.), není pochyb o tom, že jak DMS, tak i ostatní technologie zahrnované pod oznaení ECM, patí jednoznan do bloku OIS (Office Information Systems). Maximáln se ásten pekrývají s blokem EDI a to v tom smyslu, že jsou také využity pi kontaktu s ostatním svtem. Píkladem je pedevším a web. Situace je však ponkud odlišná ve chvíli, kdy je uvažována organizace, která má administrativu jako hlavní nápl své práce. Jejím posláním je pijímat dokumenty, jejichž zpracováním vznikají nové dokumenty, které jsou dále publikovány i odesílány úastníkm njakého ízení a podobn. Státní úady jsou typickým píkladem takovýchto organizací. V tchto organizacích nejenže ECM zabírá znaný podíl na celkové architektue informaního systému, což by odpovídalo vtšímu podílu bloku OIS na pyramid, ale také zde pozorujeme jisté rozvrstvení požadavk podle úrovn ízení. Dostáváme se do situace, kdy na rozdíl od toho, že všichni mají stejný textový editor, stejného klienta elektronické pošty a tak dále, existuje na každé úrovni jiné OIS. Tžko mžeme napíklad oekávat, že editel bude skenovat došlou poštu (což by odpovídalo vrstv TPS), nebo že bude detailn sledovat výkonnost jednotlivých úedník (což odpovídá vrstv MIS). Tento editel bude ale nejspíše chtít dostávat reporty o výkonnosti podízených útvar, statistiky dodržení lht a podobn (což odpovídá vrstv EIS). Situaci, kdy ECM pokrývá všechny vrstvy pyramidového modelu, vidíme zeteln na následujícím obrázku (Obrázek 4). Strana 18 (celkem 81)

19 Obrázek 4 - Pokrytí jednotlivých blok pyramidové architektury technologiemi ECM Je zejmé, že i administrativní organizace musejí mít k dispozici i další aplikace. Napíklad pro ízení personalistiky, vnitní ekonomiky (vetn napojení na informaní systémy významných partner) a podobn. Tmto systémm je na obrázku vyhrazeno bílé místo. Z pedchozího textu je možno dovodit, jaký je vztah pojmu ECM k jednotlivým blokm pyramidového modelu architektury IS/ICT. ECM je souborem technologií, které funkn tyto bloky naplují. Tento pojem lze podle mého názoru postavit narove pojmm jako ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) BI (Business Intelligence) a dalším, s nimiž spolen pokrývá svou funkcionalitou služby poskytované v jednotlivých blocích pyramidového modelu. Document Management System je komponentou ECM, tedy podobn jako napíklad SFA (Sales Force Automation) je komponentou CRM 5 nebo jako je Data mining komponentou Business Intelligence 6. Následující obrázek nabízí pohled na vnitní architekturu ECM tak, jak je tento pojem chápán asociací AIIM 7. Zdrojem pro následující obrázek byl pedevším plakát ECM at work publikovaný práv AIIM. 5 Viz [KNI_ 3] strana Viz [INT_ 14] 7 Association for Information and Image Management Strana 19 (celkem 81)

20 Obrázek 5 - Architektura ECM [upraveno dle: [INT_ 6]] Na uvedeném obrázku zleva vstupuje obsah do ECM systému pes komponentu Capture. Zdrojem informaního obsahu mohou být jednak další podnikové aplikace (napíklad ekonomický i personální systém) nebo mže obsah pocházet z okolí organizace. Obsahem zvení mže být napíklad dodavatelská faktura, objednávka zákazníka nebo podání zaslané elektronickou i klasickou poštou. ást obsahu samozejm vzniká i ze samotného procesu (napíklad nov vzniklá odpov na podání, úední rozhodnutí a podobn). V tomto pípad považujme za zdroj obsahu interní aplikaci (napíklad textový editor). Papírové dokumenty jsou zde obvykle digitalizovány. Poítaové soubory vzniklé v komponent Capture jsou uloženy do komponenty Store a vzniklá metadata do komponenty Manage. Tyto dv komponenty (na obrázku znázornné šed) tvoí v podstat DMS ve smyslu jeho úzké definice (viz architektura DMS v pedchozí kapitole). Komponenta Manage ídí životní cyklus dokumentu, jeho revize, verze a další záležitosti popsané již v pedchozí kapitole. Z komponenty Store také soubory po ase pebírá komponenta Preserve, vtšinou ve chvíli, kdy již s nimi není teba operativn pracovat. Komponenta Preserve tak pedstavuje jakýsi elektronický archiv. Hlavním dvodem penosu dat mezi tmito dvma souástmi ECM jsou nižší náklady na megabyte uložených dat v komponent Preserve, které je dosaženo za cenu nižší dostupnosti. Velkou výzvou elektronické archivace je použití médií s velkou trvanlivostí a vyešení uložení dat v takovém formátu, aby byly dostupné i po velmi dlouhé dob. Druhou tváí komponenty Preserve je operativní zálohování a obnovení (backup and recovery) dat v komponent Store. Jak uvádí autoi plakátu AIIM ECM at WORK, velkým pínosem systému ECM je, že: data, která do nho uložíte, z nj také dostanete. O to, aby dostávání dat ze systému bylo co nejpíjemnjší, se stará komponenta Deliver, která zahrnuje nkolik zajímavých technologií. Pedevším jde o fulltextové vyhledávání a vyhledávání v Strana 20 (celkem 81)

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Poskytujeme služby v oblasti zavádění a rozvoje

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Jak na efektivitu v úřadě?

Jak na efektivitu v úřadě? Jak na efektivitu v úřadě? Vladimír Střálka Adobe Systems, Praha Richard Hrabčák Anasoft, Bratislava ITAPA 2008 Role dokumentů v úřadě Příjem dokumentů Podání od občanů a podniků sloužící k určitému úřednímu

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více