Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS"

Transkript

1 Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/ Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ004 ICT Doplnění a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému a obnova ICT pro další informační systémy ČSÚ včetně servisu, systémových služeb a potřebné infrastruktury Příloha č. 06f Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název souboru: RSIS_ZD004P06f_SP_navrh_architektury.pdf Počet stran přílohy (bez tohoto krycího listu): 215 Administrace přílohy: Ivo Makalouš Verze ke zveřejnění Ing. František Konečný Digitálně podepsal Ing. František Konečný DN: c=cz, o=čr - Český statistický úřad [IČ ], ou=čsú - Ústředí - Sekce obecné metodiky a registrů, ou=4122, cn=ing. František Konečný, serialnumber=p143801, title=vrchní ředitel Datum: :08:16 +02'00'

2 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Píloha. 2 Technické a technologické ešení Projektu Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Datum vydání dokumentu: / GA SIS ver. 3.1 Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 1/215

3 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Obsah: 1. Vymezení cíl dokumentu Pojmy a zkratky Navrhované metriky Procesní architektura Struktura kapitoly Postup tvorby a použité metodiky Základní východiska a cíle Pehled a základních popis proces Pokrytí proces subsystémy SIS Funkní dekompozice Struktura kapitoly Postup tvorby a použité metodiky Základní východiska a cíle První úrove funkní hierarchie - Kontextové schéma SIS Druhá úrove hierarchie Funkní bloky SIS Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky POZADAVKY Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky PRIPRAVA Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky PROGRAM Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky VSTUP Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky CENTRAL Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky DISEMINACE Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky SMS Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky REGISTRY Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky StatGIS Tetí úrove hierarchie - Funkní bloky DATOVYSKLAD Popis aplikaních komponent v cílovém stavu SIS Datová architektura Struktura kapitoly Postup tvorby a použité metodiky Základní východiska a cíle datové architektury Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 2/215

4 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 6.4. Globální datová architektura Vnjší datové rozhraní SIS Datová architektura SMS Datová architektura REGISTRY Datová architektura DATOVYSKLAD Datová architektura POZADAVKY Datová architektura PRIPRAVA Datová architektura PROGRAM Datová architektura VSTUP Datová architektura CENTRAL Datová architektura DISEMINACE Základní rámec technologické architektury Struktura kapitoly Základní východiska a cíle Rámcové požadavky na technologickou architekturu Shrnutí Vymezení služeb poskytovaných systémem Struktura kapitoly Základní východiska a cíle Kategorizace služeb SIS a jejich uživatel Výchozí a cílový stav poskytování služeb Vymezení zdroj dat, zpsoby iniciálního naplnní systému a zavedení systému do produkního prostedí Struktura kapitoly Základní východiska a cíle Postup plnní a zavedení komponent SIS Provozní parametry pilotního a ostrého provozu Struktura kapitoly Základní východiska a cíle Metodika návrhu a ovování provozních parametr Provozní parametry subsystém SIS Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 3/215

5 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 11. Bezpenost Úvod Struktura kapitoly Základní východiska a cíle Analýza rizik bezpenosti informací Identifikace a ohodnocení rizik Návrh bezpenostních cíl a požadavk na SIS Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 4/215

6 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 1. Vymezení cíl dokumentu Tento dokument vznikl jako výstup veejné zakázky Návrh architektury Statistického informaního systému pro projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fond EU Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R. Hlavním cílem dokumentu je vymezení architektonického rámce výše uvedeného projektu s drazem na popis Statistického informaního systému SÚ v jeho cílovém stavu (po ukonení projektu) z pohledu jeho funkní, datové a procesní architektury a služeb poskytovaných systémem. Z pohledu tohoto hlavního cíle jsou klíovými kapitolami dokumentu Funkní dekompozice, Procesní architektura, Datová architektura a Vymezení služeb poskytovaných systémem. Následující kapitoly (Základní rámec technologické architektury, Vymezení zdroj dat, zpsoby iniciálního naplnní systému, Provozní parametry pilotního a ostrého provozu a Bezpenost) jsou zaazeny pro poskytnutí úplného obrazu o kontextu realizace projektu a postupu nábhu zmn, které budou v rámci projektu provádny. Koncepn dokument vychází z dokument Projektový zámr projektu Redesign Statistického informaního systému v návaznosti na zavádní e-governmentu v R a Globální architektura Statistického informaního systému. Následující odstavce obsahují podrobnjší popis cíl dokumentu v lenní podle jeho jednotlivých kapitol: Prvním cílem dokumentu v oblasti procesní architektury je potvrzení již díve popsaných proces, pípadn rozšíení popisu proces tak, aby pokrývaly jednotlivé vcné oblasti statistiky. Druhým cílem je namapování základních proces na definované funkní subsystémy SIS. Prvním cílem dokumentu v oblasti funkní dekompozice je: na první úrovni popsat SIS jako celek v kontextu okolních systém (systémy veejné správy, systémy respondent, systémy mezinárodních organizací) na druhé úrovni rozdlit ešení SIS na subsystémy, popsat jejich rámcovou funkci a funkní vztahy mezi nimi, na tetí úrovni podrobnji rozdlit subsystémy na funkní bloky, popsat funkci jednotlivých blok a pípadn funkní vztahy mezi nimi Druhým cílem dokumentu v oblasti funkní dekompozice je: Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 5/215

7 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R urení stávajících nebo nových aplikaních komponent SIS, které budou v cílovém stavu pokrývat požadovanou funkcionalitu jednotlivých subsystém SIS Cílem dokumentu v oblasti datové architektury je popsat základní pedstavu o: datovém obsahu a vlastnostech vnjšího rozhraní SIS datovém obsahu a vlastnostech jednotlivých subsystém SIS datovém obsahu a vlastnostech vnitních rozhraní mezi jednotlivými subsystémy SIS Cíle návrhu základního rámce technologické architektury v rámci dokumentu jsou následující: specifikovat rámcové požadavky na technologickou architekturu aplikaního programového vybavení pro jednotlivé subsystémy a komponenty SIS vetn návrhu eliminace známých problém a rizik specifikovat rámcové požadavky na rozšíení souasné HW infrastruktury a základní SW pro provoz cílových subsystém SIS dle funkní specifikace Cílem dokumentu v oblasti popisu služeb poskytovaných systémem je: vymezení základních kategorií služeb poskytovaných SIS a skupin uživatel tchto služeb spolené pro výchozí a cílový stav SIS popis výchozího a cílového stavu poskytování služeb s drazem na vyznaení pedpokládaných rozdíl mezi výchozím a cílovým stavem z pohledu rozsahu poskytovaných služeb a z pohledu sjednocení podpory poskytování služeb v rámci cílového stavu SIS Cílem dokumentu v oblasti popisu zdroj dat, iniciálního naplnní a zavedení systému do produkního prostedí je: vymezit souasné datové zdroje, které budou využívány v cílové architektue pímo nebo budou pedmtem datové migrace pro jednotlivé subsystémy a komponenty SIS popsat koncepci jejich plnní a zavedení do produkního prostedí ve vazb na ostatní subsystémy Prvním cílem dokumentu v oblasti provozních parametr je navrhnout metodiku pro nastavení a kontinuálního ovování provozních parametr prostednictvím ízení úrovn služeb (SLM), Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 6/215

8 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R která bude sloužit pro pilotní i ostrý provoz SIS. Navržená metodika bude obsahovat vyzkoušené a ovené postupy, které nejsou závislé na jedné formální metodice, ale jsou kombinací best-practices z více metodik tak, aby co nejvíce odpovídaly použití pro konkrétní situaci, tzn. Mení provozních parametr SIS. Druhým cílem je podle této metodiky navrhnout oblasti provozních parametr pro jednotlivé subsystémy SIS. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 7/215

9 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 2. Pojmy a zkratky Vzhledem k tomu, že v dokumentu se vyskytuje ada zkratek a odborných pojm (nap. technologických), uvádíme v následující tabulce výet a vysvtlení používaných zkratek a nkterých pojm. Zkratka nebo pojem AIS AZ BI CADE CAPI CASI CATI CAWI CMS Diseminaní produkt DM DMS Vysvtlení Agendový informaní systém veejné správy Administrativní zdroj dat Business Intelligence (nástroje pro výpoty, analýzy a prezentaci dat) Computer Assisted Data Entry sbr dat s podporou výpoetní techniky bez úasti respondenta Computer Assisted Personal Interview osobní dotazování s podporou výpoetní techniky Computer Assisted Self-Interviewing sbr dat pomocí pímého vyplování elektronického dotazníku respondentem Computer Assisted Telephone Interview telefonické dotazování s podporou výpoetní techniky Computer Assisted Web Interview dotazování s využítím internetových technologií Centrální místo služeb Pod pojmem diseminaní produkt je v dokumentu oznaován jakýkoliv výstupní objekt (tabulka, graf, infomapa, ), dokument (publikace, analýza, rychlá informace), nebo souborový datový extrakt, jehož prostednictvím jsou poskytována statistická data a jejich popisy mimo prostedí SÚ Data Mart (datové tržišt) zde používáno specificky pro výstupní oblasti statistického datového skladu Document Management Systém systém ízení obhu dokument Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 8/215

10 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Zkratka nebo pojem DWH EP EPV ERP essl ETL Funkní blok GA SIS IDM ISDS ISVS ISZR KIVS KLAS Komponenta LTO MIS Vysvtlení Data Warehouse (datový sklad) zde používáno specificky pro centrální úložišt dat statistického datového skladu Elementární promnná složka (dimenze) metadatového popisu statistického údaje Elektronické poizování výkaz aplikaní komponenta ve stávajícím stavu SIS sloužící k elektronickému sbru dat Podnikový informaní systém Elektronická spisová služba Extract, transform, load v tomto dokumentu používáno jako souhrnné oznaení pro nástroje sloužící k naítání vstupních dat prostednictvím technologických rozhraní V rámci tohoto dokumentu je tento pojem používán pro logicky oddlenou ást funkcionality subsystému SIS Globální architektura Statistického informaního systému Identity Management správa uživatelských identit Informaní systém datových schránek Informaní systémy veejné správy Informaní systém základních registr Komunikaní infrastruktura veejné správy Stávající ást subsystému SMS, který obsahuje nástroje pro správu íselník a klasifikací. Jako komponenta (nebo také aplikaní komponenta) je v dokumentu oznaována konkrétní aplikace (nebo aplikaní prostedí) používaná v rámci funkcionality jednotlivých subsystém SIS. Linear Tape Open specifická technologie zálohování dat pomocí magnetických pásek Manažerský informaní systém Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 9/215

11 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Zkratka nebo pojem PAPI PASI PVS RES ROS SDMX SIS SMS SP SÚ Subsystém TP UKAZ Vysvtlení Paper Assisted Personal Interview asistované dotazování používající papírový výkaz/dotazník Paper Assisted Self-Interviewing sbr dat pomocí pímého vyplování papírového dotazníku respondentem Portál veejné správy Registr ekonomických subjekt (souást systému statistických registr SÚ) Registr osob (souást Informaního systému základních registr) Statistical Data and Metadata Exchange technologický standard pro výmnu statistických dat Statistický informaní systém Statistický metainformaní systém Statistická promnná podmnožina množiny elementárních promnných (dimenzí) statistického údaje obsahující dimenze popisující vcný význam údaje (pojem, funkci, kategorii mrné jednotky a vcná lenní) Statistická úloha = soubor inností vedoucích k získání vstupních dat (od zpravodajských jednotek, z administrativních zdroj, jako výstupy jiných statistických úloh) a jejich transformaci na výstupní statistická data úlohy (distribuovaná v rámci diseminace, nebo použitá jako vstupy jiných statistických úloh) Jako subsystém jsou oznaovány jednotlivé ásti logické architektury SIS na nejvyšší úrovni (nap. subsystém PRIPRAVA, subsystém DISEMINACE). Technický projekt (v prostedí SÚ je tímto pojmem oznaován dokument obsahující detailní popis realizace statistické úlohy zhruba na úrovni designových dokument k vývojovým projektm) Stávající ást subsystému SMS, který obsahuje nástroje pro správu statistických promnných. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 10/215

12 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Zkratka nebo pojem ULOHY VDB VIS VPN VPO XML Vysvtlení Stávající ást subsystému SMS, který obsahuje nástroje pro popis zadání statistických úloh. Veejná databáze, databáze obsahující data a metadata pro poskytování externím uživatelm Vertikální informaní systém Virtual Private Network Vcn píslušný odbor Extensible Markup Language univerzální formát pedávání dat s možností popisu významu jednotlivých datových prvk Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 11/215

13 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 3. Navrhované metriky V návaznosti na cíle Redesign SIS jsou definovány následující indikátory výstupu projektu. Indikátory jsou navrženy tak, aby byly naplnny nejenom technické cíle projektu, ale také obsahové cíle projektu, tj. pedevším pebírání administrativních zdroj dat a jejich využívání ve statistických úlohách, zajištní úplného a kvalitního metainformaního popisu statistických úloh a jejich poskytování respondentm a uživatelm ve všech fázích zpracování a diseminace statistických údaj. Indikátor Metrika Elektronicky dostupné dotazníky pro výbrová šetení v domácnostech (metoda CAPI, CATI, CASI) Elektronicky dostupné výkazy pro ekonomické subjekty prostednictvím rzných vstupních kanál (off-line formuláe, online formuláe, webové služby ad.) Statistické úlohy s kompletními metainformacemi dostupnými v elektronické form externím uživatelm Statistické úlohy s kompletními metainformacemi dostupnými v elektronické form interním uživatelm Statistické úlohy s podporou evidence zptné vazby od respondent Dostupnost evidence požadavk v elektronické form pro externí uživatele Elektronicky pebírané administrativní zdroje Administrativní zdroje využívané ve statistických úlohách Statistické úlohy pln integrované do prostedí datového skladu, datových tržiš a veejné databáze Úplný pehled diseminaních produkt v elektronické form Úplný detailní popis diseminaních produkt v elektronické podob vetn vazby na jeho získání (resp. objednání) Poet % Poet výkaz x Poet kanál Poet % Poet % Poet % Ano/Ne Poet Poet AZ x Poet SÚ Poet % Ano Poet diseminaních produkt x Poet Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 12/215

14 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Indikátor Metrika uživatel Elektronicky dostupné statistické výstupy prostednictvím rzných výstupních kanál Elektronicky dostupné statistické údaje pro dynamické sestavování výstup Poet výstup x Poet kanál Poet SÚ x Poet období Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 13/215

15 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 4. Procesní architektura 4.1. Struktura kapitoly Kapitola popisuje dekompozici proces v rámci SIS a obsahuje následující body: Základní východiska a cíle Pehled a popis základních proces zajištní statistické úlohy Rozpad základních proces zajištní statistické úlohy na podprocesy druhé úrovn 4.2. Postup tvorby a použité metodiky Kapitola Procesní architektura popisuje výkonné procesy v rámci SIS na vysoké úrovni abstrakce. Tžištm kapitoly není podrobný popis proces (z pohledu rozhodovacích podmínek, pesných návazností, nestandardních cílových stav), ale pedevším zajištní úplnosti z pohledu pokrytí proces funkcionalitou SIS v kapitole Funkní dekompozice. Z tohoto dvodu byla zvolena notace Value Added Chain, která se pro takto vysokou míru abstrakce jeví jako optimální. V diagramech dále v této kapitole jsou jednotlivé procesy znaeny šipkou ve smru prbhu procesu: analysis Business Process... Píklad zobrazení Návaznost proces je zobrazena pomocí postupu v diagramu smrem zleva doprava. Pedpokládané pokrytí podpory proces v rámci SIS jeho jednotlivými funkními subsystémy je vyznaeno oblastmi diagramu (tzv. swim-lanes), které jsou vzájemn oddleny svislou arou. Proces mže pesahovat tyto svislé áry, pokud vykonávané innosti zasahují do více funkních subsystém SIS. V diagramech typicky nejsou vyznaovány integraní nástroje (s výjimkou datového skladu tam, kde to má smysl) platí to pedevším o SMS, jehož zapojení se pedpokládá ve vtšin zde zachycených proces. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 14/215

16 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 4.3. Základní východiska a cíle Východiska Hlavním východiskem je díve zpracovaný procesní model SÚ, který popisuje procesy první úrovn (nap. Píprava úlohy, apod.) a druhé úrovn (nap. Specifikace metodiky statistické úlohy, Vymezení statistické úlohy, Návrh a píprava dotazník ad.). Pro poteby architektury v rámci projektu Redesign SIS je lenní proces na druhé úrovni upraveno dvma zpsoby: tam, kde se to jeví vhodné, dochází k podrobnjšímu rozpadu nkterých proces druhé úrovn jsou vynechány procesy uvádné v dívjších procesních studiích, které nejsou pímo podporovány v rámci SIS (napíklad C4 Školení tazatel a zpracovatel) Následující kapitoly se zabývají výkonnými procesy, ostatní procesy jsou uvedeny pouze v pípad jejich vazby na SIS Cíle dokumentu Prvním cílem dokumentu v oblasti procesní architektury je potvrzení již díve popsaných proces, pípadn rozšíení popisu proces tak, aby pokrývaly jednotlivé vcné oblasti statistiky. Druhým cílem je namapování základních proces na definované funkní subsystémy SIS Pehled a základních popis proces Pehled a popis základních proces Následující schéma zachycuje procesy životního cyklu získávání, tvorby a distribuce údaj (statistických dat) na nejvyšší úrovni abstrakce. Každá statistická úloha nemusí nutn projít všemi kroky procesu (nap. statistické úlohy, které nejsou zameny na získávání dat, ale pracují jako se vstupem s daty jiných statistických úloh). Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 15/215

17 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Název procesu Cíl procesu Struný popis procesu Aktéi procesu A Posouzení požadavku Evidence a vyhodnocení požadavku vedoucí k rozhodnutí o pijetí/zamítnutí požadavku a o zpsobu ešení požadavku v rámci jednotlivých statistických úloh a diseminace dat (vetn možných variant a dopad) V rámci tohoto procesu dochází k evidenci požadavk a jejich následné analýze (bilancování a návrhu zpsobu realizace požadavku). Ty jsou podkladem pro rozhodovací ízení vedoucí k pijetí, nebo zamítnutí, nebo odložení požadavku. Zadavatel požadavku (interní/externí) Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 16/215

18 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R metodici SÚ VPO pracovníci odboru diseminace dat vedení SÚ a jeho poradní orgány pracovníci pípravy SÚ Vazba na ostatní základní procesy Na proces navazuje proces B Píprava úlohy, který by ml být pímo ízen pijatými požadavky. Ty jsou zárove podkladem pro pípravnou innost v rámci proces E Analýza a tvorba výstup a F Diseminace dat nad rámec konkrétních statistických úloh. Proces F Diseminace dat zárove mže iniciovat proces posouzení požadavku (pedáním zptné uživatelské vazby). Název procesu Cíl procesu Struný popis procesu Aktéi procesu B Píprava úlohy Cílem procesu je kompletace podklad pro zpracování a výstupy statistické úlohy shrnutých ve form technického projektu statistické úlohy a programová píprava statistické úlohy V rámci procesu dochází k metodickému a vcnému vymezení statistické úlohy, které je následováno pípravou konkrétních vcných podklad pro pípravu zpracování a vlastní zpracování statistické úlohy (podklady pro pílohu k vyhlášce o Programu statistických zjišování na sledovaný rok, obsah a vzhled výkaz/dotazník, kontrolní vztahy vetn jejich implementace, obsah výstup, kritéria pro výbr subjekt šetení). metodici SÚ Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 17/215

19 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R správce SMS VPO pracovníci pípravy SÚ provozní vývojái a pracovnící zpracování SÚ správce datového skladu Vazba na ostatní základní procesy Proces navazuje na A Posouzení požadavku. Na proces bezprostedn navazuje C Píprava zpracování Název procesu Cíl procesu Struný popis procesu Aktéi procesu C Píprava zpracování Cílem procesu je vykonání všech inností nezbytných k zajištní proces D Sbr dat a zpracování a E Analýza a tvorba výstup na základ vcných podklad pipravených v rámci procesu B Píprava úlohy Proces sestává z provozních a organizaních inností nutných k zajištní vlastního zpracování statistické úlohy na základ vcných podklad z procesu B Píprava úlohy. Jedná se konkrétn o generování seznamu subjekt zjišování, pípravu vstupních kanál (vetn napíklad tisku a distribuce výkaz), zdokumentování postup a pípravu lidských zdroj pro zajištní prbhu úlohy (vetn školení). V rozpadu procesu jsou dále uvádny pouze podprocesy bezprostedn podporované v rámci SIS. správci statistických registr pracovníci pípravy SÚ tazatelé a zpracovatelé Vazba na ostatní základní procesy Proces bezprostedn vychází z innosti Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 18/215

20 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R v rámci B Píprava úlohy. Na proces bezprostedn navazuje D Sbr dat a zpracování, zárove poskytuje proces podklady pro innosti v rámci E Analýza a tvorba výstup Název procesu Cíl procesu Struný popis procesu Aktéi procesu D Sbr dat a zpracování Cílem procesu je v první fázi zajištní vstupních údaj statistické úlohy v potebné kvalit (dané kontrolními vztahy, obsahem kontrolních výstup a hodnotou atribut kvality), ve druhé fázi pak píprava kompletních a stabilních datových snímk statistické úlohy po aplikaci statistických metod, agregací dat a odvozování údaj. V rámci procesu dochází ke sbru dat a jejich kontrole, následované dopoty (pípadn uplatnním dalších metod a forem výpot). Výsledné datové snímky statistické úlohy jsou následn jednotným zpsobem ukládány pro poteby tvorby výstup, pro poteby jiných statistických úloh a pro poteby diseminace dat vetn zajištní primární ochrany dvrnosti dat. správci vstupních kanál SIS zpracovatelé SÚ VPO správce centrálního zpracování správce datového skladu Vazba na ostatní základní procesy Proces navazuje na pípravné práce v rámci B Píprava úlohy a C Píprava zpracování. Na proces bezprostedn navazuje E Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 19/215

21 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Analýza a tvorba výstup, výsledky innosti jsou zárove používány v rámci F Diseminace dat. Název procesu Cíl procesu E Analýza a tvorba výstup Cílem procesu je vytvoení obsahu všech požadovaných typ výstup (pro interní potebu i pro potebu diseminace dat). Struný popis procesu Na základ dat uložených v rámci procesu D Sbr dat a zpracování jsou v rámci tohoto procesu vytváeny výstupy a to jednak pro interní potebu, jednak pro diseminaní výstupní kanály SIS. Výstupy mohou mít formu konkrétního výstupu (sestavy, statistické tabulky, výstupního souboru), nebo vytvoení datových struktur (datová kostka, datové tržišt, oblast veejné databáze), ze kterých jsou následn konzumenty dat konkrétní výstupy vytváeny. Souástí procesu je i zajištní ochrany dvrnosti tabulkových dat. Aktéi procesu správce centrálního zpracování pracovníci diseminace dat správce datového skladu VPO interní uživatelé statistických dat Vazba na ostatní základní procesy Proces bezprostedn navazuje na D Sbr dat a zpracování a dále na pípravu vcného obsahu výstup v rámci B Píprava úlohy a C Píprava zpracování. Na proces navazuje F Diseminace dat. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 20/215

22 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Název procesu Cíl procesu Struný popis procesu Aktéi procesu F Diseminace dat Cílem procesu je zajistit dostupnost požadovaných výstupních dat prostednictvím jednotlivých výstupních kanál SIS v souladu s obsahovými a termínovými požadavky definovanými v rámci pípravy diseminace dat. V rámci procesu dochází paraleln s pípravou statistických úloh k píprav plánu diseminace dat a píprav katalogu diseminaních produkt. Tento plán je následn realizován (a jeho realizace kontrolována a monitorována) prostednictvím podporovaných výstupních kanál v rámci vlastní diseminace dat. pracovníci diseminace dat správci jednotlivých výstupních kanál SIS VPO (zpracovatelé) interní uživatelé statistických dat externí uživatelé statistických dat Vazba na ostatní základní procesy Proces bezprostedn navazuje na E Analýza a tvorba výstup. V rámci plánování diseminace navazuje na podklady z proces A Posouzení požadavku a B Píprava úlohy. Jedná se o cílový proces v rámci výkonných proces SIS. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 21/215

23 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Proces A Posouzení požadavku Podproces A1 Evidence požadavku A2 Analýza požadavku A3 Návrh zabezpeení A4 Odhad náklad a vymezení zdroj A5 Rozhodovací ízení Popis V rámci tohoto podprocesu je zajištna evidence požadavku (od zadavatele, kterým mže být interní nebo externí uživatel) v rámci SIS. V rámci tohoto podprocesu dochází k úvodnímu rozboru požadavku, který je porovnán s dalšími požadavky (kontrola duplicity apod.) a posouzen z hlediska proveditelnosti, relevantnosti a priority. Jsou nastínny principy realizace požadavku a pedpokládaná náronost jeho realizace. V rámci tohoto podprocesu dochází k rozpracování návrhu (nebo jeho variant) realizace požadavku na úrove podklad pro pípravu konkrétních statistických úloh, pípadn podklad pro nutné zmny v plánu a obsahu diseminace dat. V rámci tohoto podprocesu jsou výsledky podproces A2 a A3 ohodnoceny tak, aby bylo možné vyíslit náklady spojené s realizací požadavku. V rámci tohoto podprocesu dochází k ízenému pevodu požadavku do nkterého z jeho koncových stav. Takovým stavem mže být: zamítnutí požadavku Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 22/215

24 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R odložení požadavku pijetí požadavku (resp. varianty se zdvodnním výbru) a pedání k realizaci v konkrétním asovém horizontu (nap. rok úlohy) Alternativní možností je návrat požadavku do nkterého z pedchozích krok k dalšímu dopracování Proces B Píprava úlohy Podproces Popis Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 23/215

25 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R B1 Specifikace metodiky statistické úlohy B2 Zpsob zajištní vstupních dat B3 Vymezení statistické úlohy B4 Píprava metadatového obsahu statistické úlohy B5 Píprava struktury výkaz/dotazník a výstup V rámci tohoto procesu dochází k základnímu metodickému popisu statistické úlohy. V rámci tohoto procesu dochází k popisu zajištní vstupních dat ve vazb na jednotlivé vstupní kanály SIS a administrativní zdroje. V rámci tohoto procesu dochází k popisu vymezení statistické úlohy (nebo mezironích zmn statistické úlohy) v závislosti na požadavcích pijatých k realizaci, a to vetn vyhotovení podklad pro pílohu k vyhlášce o Programu statistických zjišování na sledovaný rok a rámcového vymezení výstup statistické úlohy. V rámci tohoto procesu dochází k metadatovému popisu obsahu statistické úlohy a to v oblasti: definování potebných íselník a klasifikací definování statistických promnných vstupních a výstupních údaj definování dodatených složek metadatového popisu údaj V rámci tohoto procesu dochází k základní obsahové a strukturální definici výkaz, dotazník a výstup statistické úlohy nezávislé na konkrétním použitém vstupním kanálu (pro vstupy), nebo na konkrétním formátu a aplikaním zajištní výstupu. Proces zahrnuje i popis chování výkaz a dotazník ve smyslu kontrolních vztah, filtraních podmínek apod. B6 Finalizace výkaz/dotazník pro vstupní kanály B7 Píprava parametr pro generování soubor ZJ B8 Píprava datového, organizaního a funkního modelu V rámci tohoto procesu dochází k finalizaci vzhledu výkaz/dotazník pro konkrétní aplikaní vybavení jednotlivých vstupních kanál. V rámci tohoto podprocesu dochází ke specifikaci kritérií pro výbr subjekt zjišování statistické úlohy pro poteby zdroje, který zajišuje výbr konkrétních subjekt (registr). V rámci tohoto podprocesu jsou specifikovány datové (na logické úrovni a úrovni obsahu datových rozhraní), organizaní a funkní požadavky na aplikaní vybavení zpracování statistické úlohy, které jsou podkladem pro vypracování technického projektu Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 24/215

26 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R statistické úlohy. B9 Vypracování TP B10 Vypracování program B11 Testování B12 Vypracování dokumentace V rámci podprocesu jsou výsledky innosti pedchozích podproces doplnny o další náležitosti a popisy prbhu zpracování statistické úlohy a pipraveny k pedání ve form technického projektu a jeho technologických píloh obsahu rozhraní na další subsystémy a funkní bloky SIS. V rámci tohoto podprocesu je na základ obsahu technologických píloh technického projektu statistické úlohy pipraveno obslužné programové vybavení pro jednotlivé funkní bloky podílející se na prbhu statistické úlohy (vstupní kanály, poízení a primární zpracování, centrální zpracování, datový sklad). V rámci tohoto procesu dochází k otestování pipravenosti SIS na vlastní produkní prbh zpracování statistické úlohy. V rámci tohoto procesu je pipravena provozní dokumentace statistické úlohy, která popisuje jednak výsledky pípravných prací, jednak výsledky programových prací provedených v rámci pedcházejících podproces Proces C Píprava zpracování (Pozn.: Diagram pro tento proces nebyl vložen z dvodu jeho malé vypovídací hodnoty podprocesy na sebe nenavazují, jsou rozdílných typ a mají v nkterých pípadech pouze minimální vazbu na prostedí SIS.) Podproces C1 Generování soubor ZJ C2 Tisk a distribuce dotazník C3 Školení tazatel, Popis V rámci tohoto podprocesu je na základ výsledk podprocesu B7 pipravena konkretizace seznamu subjekt statistického zjišování ze zdrojové ásti SIS (REGISTRY) a navedena do zpracovatelské ásti SIS (VSTUP,CENTRAL). V rámci tohoto podprocesu je na základ výsledk podprocesu B6 provedena fyzická píprava a následná distribuce výkaz/dotazník pro poteby vstupních kanál vyžadujících fyzickou existenci vstupního média (papírová podoba vstup). V rámci tohoto procesu jsou pro poteby školení (a obecn Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 25/215

27 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R zpracovatel a respondent C4 Píprava pokyn pro zpracování C5 Zajištní technického vybavení pedání informací) osobám podílejícím se na sbru a zpracování dat poskytovány informace z datového obsahu blok PRIPRAVA a SMS. V rámci tohoto podprocesu je na základ výsledk podprocesu B12 pipravena a distribuována dokumentace jednotlivým osobám zúastnným v procesu zpracování statistické úlohy. V rámci tohoto procesu jsou využívány specifikace poteb realizace statistické úlohy obsažené v jejím technickém projektu pro zajištní infrastruktury potebné pro úspšný prbh statistické úlohy Proces D Sbr dat a zpracování Podproces D1 Sbr vstupních dat D2 Pevzetí externích Popis V rámci tohoto podprocesu dochází ke sbru vstupních dat prostednictvím vstupních kanál SIS a ovení základních kontrolních vztah v rámci dat jednoho subjektu tam, kde to typ vstupního kanálu umožuje. Následn je ešen penos vstupních dat v závislosti na typu vstupního kanálu. V rámci tohoto podprocesu je ešeno navedení vstupních dat do Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 26/215

28 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R dat D3 Poízení a kontrola vstupních dat D4 Primární zpracování D5 Centrální zpracování D6 Uložení a archivace dat D7 Analýza kvality dat SIS pro pípad administrativních zdroj vetn ovení kvality dat administrativního zdroje. V rámci tohoto podprocesu je ešeno navedení vstupních dat do SIS a konsolidace dat, po které jsou již vstupní data zpracovávána nezávisle na vstupním kanálu SIS. Následují kontroly vstupních dat vetn kontrol nad rámec datové vty jednoho subjektu (kontroly v rámci datového snímku, kontroly proti pedchozím obdobím) a vytvoení kontrolních výstup. V rámci tohoto procesu dochází k prvotnímu zpracování vstupních dat (kontrolní výstupy, imputace, dopoet odvozených údaj). Vzniká tak konsolidovaný vstupní datový snímek k pedání dalším subsystémm SIS (centrální zpracování, datový sklad). Dochází k uložení tchto dat do zpracovatelské databáze. V rámci tohoto podprocesu dochází k aplikaci statistických a dalších výpotových metod na datový snímek z primárního zpracování (dopoty a odhady, metodické korekce, korekce na úplnost ekonomiky, ). Výsledkem innosti je obohacený datový snímek, který je podkladem pro další subsystémy SIS (diseminace, datový sklad), pípadn mže být použit jako vstup pro jiné statistické úlohy. Zajišuje se i nastavení atribut dvrnosti (primární) na úrovni mikrodat. V rámci tohoto procesu je ešeno centrální uložení datových snímk primárního a centrálního zpracování pro poteby jejich archivace (technologickými prostedky v rámci jednotlivých subsystém) pro poteby zptného dohledání obsahu provozních i schválených datových snímk. V rámci tohoto procesu je datový snímek centrálního zpracování obohacen o atributy kvality dat v souladu s požadavky definovanými v rámci pípravy statistické úlohy Proces E Analýzy a tvorba výstup Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 27/215

29 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Podproces E1 Tvorba analýz E2 Tvorba standardních výstup E3 Tvorba nestandardních výstup E4 Plnní Popis V rámci tohoto procesu dochází k vytváení výstup analytického typu, ve kterých jsou datové ásti výstup kombinovány s popisnou ástí. V rámci tohoto procesu dochází k vytváení výstup datového typu peddefinovaných bhem pípravy úlohy, pípadn bhem pípravy standardních diseminaních výstup. Souástí procesu je i zajištní ochrany dvrnosti dat. V rámci tohoto procesu dochází k vytváení nestandardních výstup datového typu, tj. výstup, které nejsou pedem popisovány bhem pípravy úlohy a bhem pípravy diseminaních výstup. Souástí procesu je i zajištní ochrany dvrnosti dat. V rámci tohoto podprocesu dochází k plnní dat do úložiš, která Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 28/215

30 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R diseminaních úložiš dat jsou používána k interaktivní tvorb diseminaních výstup pro jednotlivé výstupní kanály SIS (veejná databáze, datová tržišt, ) Proces F Diseminace informací Podproces F1 Píprava publikaního plánu F2 Aktualizace výstupních kanál F3 Distribuce výstup a služeb Popis V rámci tohoto podprocesu dochází k píprav publikaního plánu SÚ (Ediní plán, další požadované výstupy a publikace), který je následn podkladem pro plánování jednotlivých statistických úloh. Na podrobnjší úrovni dochází k popisu jednotlivých položek publikaního plánu z hlediska jejich požadovaného obsahu. V rámci tohoto procesu dochází k aktualizaci podpory jednotlivých výstupních kanál SIS standardními nástroji pro správu jejich aplikaního vybavení na základ obsahových požadavk z podprocesu F1. V rámci toho procesu dochází k tvorb, aktualizaci a distribuci diseminaních produkt jednotlivými výstupními kanály SIS, konkrétn se jedná o: aktualizaci a zpístupnní diseminaních úložiš dat Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 29/215

31 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R (napíklad veejné databáze) zveejnní, pípadn tisk publikací a analýz pedání (nebo zveejnní služeb pro pedání) výstupních soubor Souástí podprocesu je i podpora a obsluha informaních center. F4 Podpora uživatel F5 Zptná vazba uživatel výstup V rámci tohoto procesu dochází ze strany SIS k podpoe (uspokojování objednávek) ze strany externích uživatel statistických dat. V rámci tohoto podprocesu dochází k monitoringu chování a spokojenosti externích uživatel statistických dat. Bhem tchto proces mže dojít k vytvoení požadavku, na které navazují procesy popsané v ásti A Posouzení požadavku Návaznost provozních proces SIS na další procesy SÚ Procesy SIS popsané v pedcházející kapitole jsou v prostedí SÚ zasazeny do širšího rámce manažerských a provozních proces. Mezi procesy SIS a procesy mimo SIS jsou následující návaznosti: proces A5 Rozhodovací ízení (v rámci evidence a zpracování požadavk) je souástí proces strategického plánování procesy B8 Píprava datového, funkního a organizaního modelu a B9 Vypracování TP (v rámci pípravy statistické úlohy) je souástí proces operativního plánování a ízení zdroj (lidské zdroje, technologická infrastruktura) proces F1 Píprava publikaního plánu (v rámci proces diseminace) je souástí proces strategického a operativního plánování 4.5. Pokrytí proces subsystémy SIS Vazba (ve smyslu pokrytí procesu odpovídající funkcionalitou) mezi procesy a subsystémy SIS je vyznaena v jednotlivých diagramech pedcházející kapitoly. Subsystémy SIS jsou v diagramech vyznaeny pomocí tzv. swimlanes sloupcových oblastí diagramu. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 30/215

32 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R 5. Funkní dekompozice 5.1. Struktura kapitoly Kapitola popisuje dekompozici funkcionality SIS a obsahuje následující body: Základní východiska a cíle První úrove funkní hierarchie Kontextové schéma SIS Druhá úrove funkní hierarchie Subsystémy SIS Tetí úrove funkní hierarchie Funkní bloky subsystém SIS 5.2. Postup tvorby a použité metodiky Na popisovaných tech úrovních je použit hierarchický rozklad navrhovaného ešení metodou shora dol prostedky návrhu logické architektury informaních systém Základní východiska a cíle Východiska Východiskem návrhu funkní dekompozice je souasný stav SIS, dokument Koncepce GA SIS SÚ a obsah kapitoly Procesní architektura výše v tomto dokumentu. Z Koncepce GA SIS SÚ je pevzato funkní lenní SIS na subsystémy provozního charakteru (POZADAVKY, PRIPRAVA, PROGRAM, VSTUP, CENTRAL, DISEMINACE) integraního charakteru (SMS, REGISTRY, DATOVYSKLAD, StatGIS) na druhé úrovni dekompozice. Rozpad jednotlivých subsystém na funkní bloky (a návrh pokrytí tchto funkních blok aplikaními komponentami) na tetí úrovni dekompozice vychází ze stávajícího stavu SIS a z poteby sjednocení zpsobu pokrytí jednotlivých proces SIS Cíle dokumentu Prvním cílem dokumentu v oblasti funkní dekompozice je: na první úrovni popsat SIS jako celek v kontextu okolních systém (systémy veejné správy, systémy respondent, systémy mezinárodních organizací) na druhé úrovni rozdlit ešení SIS na subsystémy, popsat jejich rámcovou funkci a funkní vztahy mezi nimi, Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 31/215

33 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R na tetí úrovni podrobnji rozdlit subsystémy na funkní bloky, popsat funkci jednotlivých blok a pípadn funkní vztahy mezi nimi Druhým cílem dokumentu v oblasti funkní dekompozice je: urení stávajících nebo nových aplikaních komponent SIS, které budou v cílovém stavu pokrývat požadovanou funkcionalitu jednotlivých subsystém SIS 5.4. První úrove funkní hierarchie - Kontextové schéma SIS Funkce první úrovn jsou systémy nebo jejich celky. SIS je zde zobrazen jako jedna komponenta a diagram se zamuje na komunikaci SIS s okolními systémy Diagram schématu Statistický informaní systém (SIS) vytváí podporu proces produkce statistických dat od specifikace požadavk pes jednotlivé fáze pípravy a zpracování statistických úloh až po diseminaci statistických informací. SIS je nejenom souástí interního informaního systému SÚ, ale má vazbu na adu externích systém, s nimiž probíhá oboustranná výmna informací. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 32/215

34 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Popis funkcí (systém) první úrovn V následujících kapitolách jsou popsány základních charakteristiky okolních systém z hlediska vazeb na SIS IS SÚ SIS je souástí informaního systému SÚ (IS SÚ) a lze jej považovat za jeden ze subsystém IS SÚ (i když z hlediska široké škály proces, které podporuje, je SIS spíš množina subsystém, které tvoí logicky ohraniený celek). SIS není striktn oddlen od ostatních subsystém IS SÚ, ale využívá služby tchto subsystém. Pedevším bude (v cílovém stavu) využívat služby vertikálního informaního systému (VIS): Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 33/215

35 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Document Management Systému (DMS) pro úel obhu a uchování dokument. Nkteré komponenty SIS vytváející nebo pijímající dokumenty budou tedy integrovány se systémem DMS. Ze spisové služby (essl) bude využívat datovou schránku v procesech informování zpravodajských jednotek o zpravodajských povinnostech, poskytování elektronických výkaz, metodických informací a urgencí do datových schránek zpravodajských jednotek. Datová schránka SÚ bude také jedním ze vstupních bod pro odevzdávání vyplnných výkaz/dotazník Interní i externí portál SÚ pro zajištní pístupu k aplikacím jednotlivým subsystém SIS, nap. pístup k portálu SMS, pístup k aplikacím pro elektronické poskytování výkaz/dotazník, pístup k portálu SÚ pro diseminaci statistických informací. Subsystémy SIS budou využívat služby jednotného Identity Management Systému pro zajištní autentizace a autorizace uživatel a komunikujících systém. SIS bude poskytovat podkladové informace pro procesy ízení a plánování do Manažerského informaního systému (MIS) IS VS Orgány veejné moci a jejich agendové informaní systémy mají dležitou roli v procesech tvorby statistických informací. Nkteré instituce jsou pímou souástí státní statistické služby, tzn. zajišují dostupnost statistických informací v urité oblasti, nkteré instituce jsou poskytovateli zdrojových dat a všechny instituce veejné správy mohou být uživateli statistických informací. Z hlediska vazeb SIS na tyto okolní systémy jsou dležité pedevším: Informaní systém základních registr (ISZR) ze základních registr budou pebírány referenní údaje do statistických registr Informaní systém datových schránek (ISDS) datové schránky budou využívány pro komunikaci s právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami, orgány veejné moci, pípadn fyzickými osobami - obany v rámci zajištní statistických zjišování Agendové informaní systémy veejné správy (AIS VS) z agendových informaních systém budou pebírány údaje do statistických registr, údaje do statistických zjišování. Agendovým informaním systémm budou pedávány metodické informace ke statistickým zjišováním (íselníky, klasifikace, statistické promnné apod.) a statistické výstupy. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 34/215

36 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Portál veejné správy (PVS) portál veejné správy bude jedním z pístupových bod také ke službám SÚ. Vnjší rozhraní SIS bude obsahovat služby zajišující oboustrannou výmnu informací s informaními systémy veejné správy IS státní statistické služby Státní statistickou službu vykonává eský statistický úad a v souladu ze zákonem.89/1995 Sb. o státní statistické služb mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústední správní orgány. eský statistický úad mimo jiné koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají ministerstva. Jedním z dležitých cíl Redesignu SIS je vytvoení metodických a technologických nástroj, které budou využitelné v rámci celého systému státní statistické služby. Prioritn bude tato koordinace zamena na využití integraních nástroj SIS v rámci státní statistické služby, což zahrnuje: Vytváení jednotného metodického rámce státní statistické služby s využitím nástroj subsystému SMS. Využívání služeb subsystému REGISTRY v rámci státní statistické služby. Využívání služeb subsystému StatGIS v rámci státní statistické služby. Vytvoení komunikaních rozhraní pro výmnu metadat a dat mezi orgány státní statistické služby. Obsahovou koordinaci v rámci státní statistické služby IS mezinárodních organizací Mezi SÚ a mezinárodní organizacemi (nap. EUROSTAT, OECD, národní statistické úady) dochází k výmn metodických informací i oboustranné výmn statistických výstup, které obsahují statistické údaje i píslušná metadata. Vnjší rozhraní SIS bude obsahovat služby zajišující oboustrannou výmnu informací s tmito institucemi IS komerních a neziskových subjekt Komerní a neziskové subjekty jsou poskytovateli údaj v rámci statistických zjišování i uživateli statistických výstup. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 35/215

37 Studie proveditelnosti Redesign statistického informaního systému v návaznosti na zavádní egovernmentu v R Vnjší rozhraní SIS bude poskytovat služby pro tuto skupinu subjekt v oblasti informování o zpravodajských povinnostech, pístupu k metodickým informacím, nástrojm pro vyplování a zasílání výkaz/dotazník i v oblasti pístupu ke statistickým informacím Veejnost Pojmem veejnost jsou oznaováni registrovaní i neregistrovaní uživatelé statistických informací, pípadn respondenti statistických zjišování. Vnjší rozhraní SIS bude poskytovat služby pro pístup registrované i neregistrované veejnosti ke statistickým výstupm, podkladm pro statistická zjišování a metodickým informacím Druhá úrove hierarchie Funkní bloky SIS Ve druhé úrovni je SIS rozložen na jednotlivé subsystémy. Subsystémy jsou vymezeny jako seskupení funkcí, které mají spolené vlastnosti z hlediska jejich úelu, tzn. podporují uritou skupinu proces statistiky nebo mají integraní roli obdobného charakteru Diagram schématu Subsystémy SIS jsou rozdleny do dvou skupiny. Provozní subsystémy podporují vždy uritou fázi proces statistiky. Integraní subsystémy vytváejí zpravidla podporu všem provozním subsystémm. Projekt IOP. 148 Redesign SIS - Píloha. 2 / Technické a technologické ešení Projektu Strana 36/215

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Příloha č. 21. Specifikace bloku pro transformaci struktury dat CENTRAL IN/OUT

Příloha č. 21. Specifikace bloku pro transformaci struktury dat CENTRAL IN/OUT Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize

ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize ISSS 2015 ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize jako in house poskytovatel služeb ICT pro veejnou správu Jan Perovský 13. dubna 2015 1 ČP OZ ICTs - kdo jsme Odštpný závod ICT služby byl zízen na základ zmny Zakládací

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky íloha. 1 k Rámcové smlouv Specifikace pedmtu plnní a technické požadavky Obsah 1 Úvod... 3 2 Pedmt veejné zakázky... 4 2.1 Dokumentace APV POJ... 5 2.2 Popis modul APV POJ... 5 2.3 Standardy IKT SSZ...

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2005 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více