edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny"

Transkript

1 ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu veejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edmtu veejné zakázky a poteb zadavatele. - edpokládaný termín splnní veejné zakázky. SSZ v souasné dob využívá velké množství aplikací pro obsluhu klient z ad veejnosti, a to po celém území R, z toho celkov 25 aplikací je možné oznait za kritické (jejich výpadek by znamenal znané omezení služeb, které SSZ poskytuje veejnosti). Na základ podané žádosti obdržela SSZ dotaci z ESF, Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost, na projekt Vytvoení a implementace systému provozního monitoringu. Cílem tohoto projektu je provést analýzu prostedí informaních a komunikaních technologií (IKT) v SSZ a vytvoit a implementovat takový komplexní systém pro monitoring aplikací infrastruktury, který dokáže signalizovat vznikající chybové stavy a pedcházet tak výpadkm. Veejná zakázka je její plnní je jednou z hlavních aktivit, které mají vést k naplnní cíle tohoto projektu. Plnní veejné zakázky spoívá v zajištní služby vytvoení a implementace monitorovacího systému. V rámci zakázky bude provedena analýza stavu monitoringu IT v SSZ a návrh vhodného monitorovacího systému, píprava implementace a instalace hardware, implementace monitorovacího software a nastavení parametriky pro sledování, testovací provoz a ovování režimu vysoké dostupnosti. Realizací pedmtu veejné zakázky bude zcela naplnna poteba žadatele na vytvoení systému, který by monitoroval dostupnost a vytíženost aplikací a vasným hlášením avizoval nebezpeí vzniku výpadku i jiné krizové situace. Celkov se zmenší riziko možných výpadk (nedostupnost, prodlevy), bude snížena ekonomická náronost spojená s odstraováním následk tchto výpadk a zárove bude naplován princip Smart Administration ve smyslu zkvalitování služeb pro veejnost a zvyšování jejich dostupnosti. Realizace edmtu veejné zakázky bude ukonena do 6 msíc od podpisu smlouvy, ne pozdji než Odvodnní veejné zakázky Odvodnní úelnosti veejné zakázky - Údaje uvedené v Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely edbžného oznámení. - Popis rizik souvisejících s plnním veejné zakázky, které zadavatel zohlednil pi stanovení zadávacích podmínek. oproti Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely edbžného oznámení nenastaly žádné zmny Riziko nerealizace zakázky by znamenalo nesplnní cíle projektu, na který SSZ obdržela dotaci od Evropského sociálního fondu a postih ve form vrácení ásti nebo celé dotace. Prodlení s plnním veejné zakázky (v pípad že pesáhne dobu trvání projektu) by mlo za následek nemožnost uhradit platbu íloha. 2 ke Smrnici ústedního editele SSZ.12/2012, O veejných zakázkách v eské správ

2 - Další informace odvodující elnost veejné zakázky. za zakázku z dotace, tzn. že ji bude nutno ji uhradit z vlastních prostedkssz. Vynaložení dalších finanních náklad (navýšení ceny zakázky v prhu plnní, vícepráce) by mlo za následek nemožnost uhradit platbu za tyto zvýšené náklady z dotace a bude nutno ji uhradit z vlastních prostedkssz. V souasné dob je zajišování oprav na tento server velmi problematické, vzhledem k tomu, že systém nemá žádnou podporu. Nedostatené je i zajištní služeb, které nabízí stávající nepodporované ešeni, které nespluje standardní požadavky. Odvodnní pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1 - edložení seznamu významných dodávek, ze kterého vyplývá, že finanní hodnota všech významných dodávek je v souhrnu minimáln trojnásobek edpokládané hodnoty; - edložení seznamu více než í technik nebo technických útvar; - edložení popisu technického vybavení a opatení používaných dodavatelem k zajištní jakosti a popis zaízení i vybavení dodavatele ureného k provádní výzkumu; - provedení kontroly výrobní kapacity veejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, ípadn provedení kontroly opatení týkajících se zabezpeení jakosti a výzkumu; - vzorky, popisy nebo fotografie zboží ureného k dodání; - doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný píslušným orgánem. Odvodnní pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na služby, pokud požaduje 2 - edložení seznamu V souladu s ust. 56 odst. 2 písm. a) zákona požaduje zadavatel 1 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 2 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 2

3 významných služeb, ze kterého vyplývá, že finanní hodnota významných služeb je v souhrnu minimáln trojnásobek pedpokládané hodnoty; - edložení seznamu více než í techniki technických útvar; - popis technického vybavení a opatení používaných dodavatelem k zajištní jakosti a popis zaízení i vybavení dodavatele ureného k provádní výzkumu; - provedení kontroly technické kapacity veejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, ípadn provedení kontroly opatení týkajících se zabezpeení jakosti a výzkumu; - osvení o vyšším stupni vzdlání, než je stedoškolské s maturitou, a osvení odborné kvalifikace delší než ti roky dodavatele nebo vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovdných za poskytování íslušných služeb; po uchazei pedložení seznamu minimáln tí významných služeb (zakázek) obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky, realizovaných zájemcem v posledních tech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnní. Zadavatel pitom stanoví, že pro úely tohoto zadávacího ízení se za významnou službu (zakázku) považuje služba obdobného rozsahu a charakteru související s implementací monitorovacího systému, jaká je požadována v rámci plnní této veejné zakázky, pemž minimální hodnota této služby musí být alespo ,- K a nejmén dv ze služeb musí obsahovat implementaci monitorovacího systému. Finanní hodnota významných služeb je v souhrnu nepekrauje trojnásobek pedpokládané hodnoty (pedpokládaná hodnota je cca 10 mil. K bez DPH) Organizátor požaduje pedložení jmenovitého seznamu í technik pro následující pozice týmu osob odpovdných za poskytování požadovaných služeb: o manažer implementaního týmu o vedoucí implementaního týmu o koordinátor implementaního týmu Organizátor nepožaduje pedložení popisu technického vybavení Organizátor nepožaduje provedení kontroly technické kapacity veejným zadavatelem Zadavatel požaduje následující kvalifikaci pro osoby odpovdné za poskytnutí poptávaných služeb, které budou uvedeny na seznamu technik: manažer implementaního týmu VŠ vzdlání, praxe min. 2 roky a vedení nejmén jedné zakázky obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky vedoucí implementaního týmu VŠ vzdlání, praxe min. 2 roky a vedení nejmén jedné zakázky obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky koordinátor implementaního týmu VŠ nebo SŠ vzdlání, praxe min. 2 roky a vedení nejmén jedné zakázky obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky Odvodnní: Pedmtem zakázky je monitorování velkého množství pomrn složitých systém, na jejichž fungování jsou závislé služby poskytované veejnosti. Z tohoto dvodu je požadováno zajištní služby týmem, který má dostatenou 3

4 - edložení pehledu prrného roního potu zamstnanc dodavatele i jiných osob podílejících se na plnní zakázek podobného charakteru a potu vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení; - ehled nástroji pomcek, provozních a technických zaízení, které bude mít dodavatel pi plnní veejné zakázky k dispozici. kvalifikaci a zkušenosti s obdobným plnním, aby bylo eliminováno nebezpeí, že služby veejnosti budou mít výpadky. Organizátor nepožaduje edložení pehledu prrného roního potu zamstnanc dodavatele Organizátor nepožaduje edložení pehledu nástroj pomcek, provozních a technických zaízení Odvodnní pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na stavební práce, pokud požaduje 3 - edložení seznamu stavebních prací, ze kterého vyplývá, že finanní hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimáln dvojnásobek pedpokládané hodnoty veejné zakázky; - edložení seznamu více než í technik nebo technických útvar; - osvení odborné kvalifikace delší než pt let dodavatele nebo vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovdných za vedení realizace píslušných stavebních prací; - edložení pehledu prrného roního potu zamstnanc dodavatele i jiných osob podílejících se na plnní zakázek podobného charakteru a potu vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení; i 3 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 4

5 - ehled nástroji pomcek, provozních a technických zaízení, které bude mít dodavatel pi plnní veejné zakázky k dispozici. Odvodnní vymezení obchodních podmínek veejné zakázky na dodávky a veejné zakázky na služby ve vztahu k potebám veejného zadavatele a k rizikm souvisejícím s plnním veejné zakázky, pokud 4 - je stanovena lhta splatnosti faktur delší než 30 dn od data vystavení faktury; - je požadováno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem etím osobám ve výši esahující dvojnásobek edpokládané hodnoty veejné zakázky; - je požadována bankovní záruka vyšší, než je 5 % ceny veejné zakázky; - je požadována záruní lhta delší než 24 msíc; - je stanovena smluvní pokuta za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z pedpokládané hodnoty veejné zakázky za každý den prodlení; - je stanovena smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než Úhrada se uskutení po odsouhlasení obsahu a kvality dodaných ástí zadavatelem a podepsání akceptaního protokolu, a to na základ faktury - daového dokladu ádn vystaveného nejdíve prvního dne následujícího po podpisu akceptaního protokolu a se lhtou splatnosti 30 dn po jejím doruení zadavateli. Lhta splatnosti faktury není delší než 30 dn. Ve smlouv je požadováno ujednání, jímž se uchaze zavazuje mít po celou dobu trvání dohodnuté záruní doby sjednáno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob i výkonu podnikatelské innosti s limitem pojistného plnní ve výši nejmén ,- K se spoluúastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Pokud je spoluúast v pojistné smlouv uvedena fixní ástkou, procentní vyjádení se vypote jako podíl této fixní ástky spoluúasti a limitu pojistného plnní. Není požadováno vyšší plnní než je dvojnásobek hodnoty zakázky. Uchaze piloží v souladu s 67 odst. 1 zákona doklad o poskytnutí jistoty k zajištní plnní povinností uchazee vyplývajících pro nj z úasti v zadávacím ízení. Jistotu poskytne uchaze ve výši ,- K (dv st tisíc korun eských). Není požadována bankovní záruka vyšší než 5% ceny zakázky. U HW i SW je požadována záruní lhta 48 msíc z vodu ochrany investic a obvyklého životního cyklu technologie. Zadavatel stanovil požadavek, že pokud bude pekroena lhta pro dodání všech komponent plnní uvedená v odst ásti V. zadávací dokumentace, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny zakázky vetn DPH za každý i zapoatý kalendání den prodlení. V pípad nedodání kompletního dohledového/monitorovacího ešení/systému v termínu bude omezena funknost takových systém na SSZ, které poskytují služby pro veejnost. Zvýšená sankce má za úel motivovat dodavatele k nezpsobení nebo k maximálnímu zkrácení prodlev s poskytnutím služby, aby omezení služeb pro veejnost bylo co nejkratší. Rovnž má pokrýt pípadné náklady spojené s odstraováním škod zpsobených nedodáním/nefunkností monitorovacího systému. Pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur v zadávací dokumentaci výslovn stanovena není. 4 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 5

6 0,05 % z dlužné ástky za každý den prodlení; - jsou stanoveny jiné obchodní podmínky, než jsou uvedeny výše S vybraným uchazeem bude v souladu s 82 odst. 2 zákona uzavena smlouva ve smyslu 269 odst. 2 zák.. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Smlouva nabude úinnosti ke dni podpisu obma smluvními stranami. 2. Uchaze vypracuje na základ zadávací dokumentace návrh smlouvy, který bude souástí jeho nabídky. Tento návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. 3. Souástí smlouvy bude podrobn rozpracovaná technická specifikace nabízených komponent plnní pedmtné nabídky v souladu s ástí III. zadávací dokumentace vetn ceny za tuto ást plnní bez DPH a vetn DPH. 4. Souástí smlouvy bude kalkulace celkové ceny za plnní a ujednání, že nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše ípustná a lze ji mnit pouze v pípad zmny zákonné výše DPH. Pílohou smlouvy pak bude podrobný položkový rozpis nabízeného plnní vetn jednotkových cen v rozlenní dle tab. 4 v ásti VII. zadávací dokumentace. 5. Souástí smlouvy bude asový harmonogram plnní s lenním na jednotlivé etapy dle odst ásti III. zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy obsahoval níže uvedená smluvní ujednání: a) závazek dodavatele, že nezneužije informace získané v souvislosti s plnním veejné zakázky, b) závazek dodavatele pijmout taková opatení, aby nemohlo dojít k neoprávnnému nebo nahodilému pístupu k osobním údajm, k jejich zm, zniení i ztrát, neoprávnným enosm, k jejich jinému neoprávnnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaj, c) závazek dodavatele, že veškeré drné informace zstávají výhradním vlastnictvím pedávající strany a pijímající strana vyvine pro zachování jejich drnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní drné informace. S výjimkou plnní této smlouvy, se ob strany zavazují neduplikovat žádným zpsobem drné informace druhé strany, nepedat je tetí stran ani svým vlastním zamstnancm a zástupcm s výjimkou tch, kteí s nimi potebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Ob strany se zárove zavazují nepoužít drné informace druhé strany jinak, než za úelem plnní této smlouvy, d) závazek dodavatele, že považuje za drné všechny informace, které zadavatel poskytne dodavateli v souvislosti s pedmtem uzavené smlouvy, a dále informace, které jsou 6

7 a nebo by mohly být souástí obchodního tajemství, tj. napíklad informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich ásti, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s tetími stranami, informace o výsledcích hospodaení, o vztazích s obchodními partnery, o pracovnprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveejnní pijímající stranou by edávající stran mohlo zpsobit škodu, e) podmínky pedání a pevzetí pedmtu plnní; celkové evzetí pedmtu plnní zadavatelem bude provedeno na základ celkového pedávacího protokolu, jehož souástí bude souhrnná tabulka obsahující soupis techniky dodané dle smlouvy vetn cen, výrobních ísel a oznaení pracovišt, na které bylo toto plnní dodáno. Tato souhrnná tabulka bude pedána také v elektronické form. Tento celkový edávací protokol bude potvrzen podpisem oprávnného zamstnance zadavatele až poté, co bude pezkoušena funknost a bezvadnost pedané, instalované a konfigurované techniky. Další náležitosti procesu akceptace budou s dodavatelem sjednány do zahájení plnní, f) popis platebních podmínek; uchaze je oprávnn vystavit daový doklad na cenu za celkový pedmt plnní nejdíve po vasné a ádné dodávce celého ešení, provedení jeho implementace a zaškolení obsluhy, což bude stvrzeno podpisem celkového pedávacího protokolu, a dále pak za technickou podporu vystaví uchaze daový doklad vždy sí zptn. Úhrada se uskutení po odsouhlasení obsahu a kvality dodaných ástí zadavatelem a podepsání akceptaního protokolu, a to na základ faktury - daového dokladu ádn vystaveného nejdíve prvního dne následujícího po podpisu akceptaního protokolu a se lhtou splatnosti 30 dn po jejím doruení zadavateli. Každá faktura vystavená uchazeem bude muset obsahovat zejména tyto náležitosti a údaje: íslo smlouvy zadavatele; sídlo zadavatele, obchodní firmu, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstíku, DI a IO; íslo faktury, datum vystavení a datum uskutení zdanitelného plnní, lhtu splatnosti dle smlouvy, popis fakturované dodávky, množství, jednotkovou a celkovou cenu; jméno odpovdné osoby zadavatele, pílohou faktury bude vyútování zpracované na základ jednotkových cen dle cenové specifikace. Faktura musí mít veškeré náležitosti v souladu s píslušnými ustanoveními zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Dále pak musí obsahovat informaci: Služba byla poskytnuta v rámci projektu Vytvoení a implementace systému provozního monitoringu reg.. CZ.1.04/4.1.00/ z Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost. V pípad, že faktura nebude obsahovat výše zmínné nebo zákonné náležitosti, pípadn tyto budou uvedeny nesprávn, je 7

8 zadavatel oprávnn nejpozdji do doby splatnosti dotené faktury vrátit tuto fakturu zpt uchazei k oprav. Do doby ádného doruení opravené faktury není zadavatel v prodlení s platbami dle smlouvy. Po ádném doruení nového nebo opraveného daového dokladu zadavateli bží nová, 30-ti denní lhta splatnosti, a to ode dne tohoto doruení. g) licenní ujednání, podle kterého uchaze poskytne asov neomezenou licenci k užívání software, který je souástí plnní dle smlouvy (systém musí být provozován pod asov neomezenou licencí GPL tj. trvalá licence zajišující zpsoby užití i právo úpravy a zmn zdrojového kódu). Uchaze ve smlouv uvede jednotlivé zpsoby užití software a rozsah užití software v souladu s požadavky uvedenými v ásti III. zadávací dokumentace. h) úpravu záruních podmínek v souladu s odstavcem 3.5. a 3.7. v ásti III. zadávací dokumentace, pemž uchaze zejména vymezí formu provádní záruního servisu. Zadavatel požaduje ve smlouv uvést servisní podmínky etn popisu nabízených služeb, které budou obsahovat minimáln: zabezpeení pohotovosti uchazee pro plnní doby odstranní závady ve lhtách stanovených v odst v ásti III. zadávací dokumentace, zpracování a aktualizace servisní dokumentace, poskytnutí náhradního prvku systému po dobu opravy vadného, poskytnutí servisní služby v pracovní dob, poskytnutí telefonického kontaktu se servisním technikem po celou dobu servisní služby (servis-line), vedení evidence servisních zásah a evidence nastavení všech komponent v systému helpdesk. i) sankní ujednání za porušení povinností vyplývajících pro uchazee ze smlouvy s následujícími podmínkami: pokud bude pekroena lhta pro dodání všech komponent plnní uvedená v odst v ásti IV. zadávací dokumentace, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny zakázky vetn DPH za každý i zapoatý kalendání den prodlení, poruší-li uchaze závazek pijmout taková opatení, aby nemohlo dojít k neoprávnnému nebo nahodilému ístupu k osobním údajm, k jejich zm, zniení i ztrát, anebo dojde-li k neoprávnným penosm osobních údaj nebo k jejich jinému neoprávnnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaj, nebo poruší-li uchaze svj závazek nezneužít informace získané v souvislosti s plnním této zakázky, 8

9 má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K za každé jednotlivé porušení závazku, pokud se budou podílet na plnní veejné zakázky pracovníci uchazee, kteí nebyli uvedeni ve jmenném seznamu odborných pracovník a technik uchazee, vyžadovaného zadavatelem v odst ásti V. zadávací dokumentace bez pedchozího souhlasu zadavatele, mže zadavatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši K za každý i zapoatý kalendání den, kdy takový pracovník veejnou zakázku plní, pokud bude uchazeem pekroena lhta opravy vadného software nebo zaízení, nebo jeho ásti v záruní dob, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však ,- K (viz. odst ásti III. zadávací dokumentace), pokud bude uchazeem pekroena lhta zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však ,- K (viz odst ásti III. zadávací dokumentace), poruší-li uchaze svj závazek nezneužít informace získané v souvislosti s plnním této zakázky podle odst písmene a) až d) ásti VI. zadávací dokumentace, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K za každé jednotlivé porušení závazku, j) ustanovení, podle kterého bude zadavatel oprávnn domáhat se u uchazee plné náhrady škody pesahující smluvní pokutu, pemž škodou se rozumí skutená škoda, ušlý zisk a náklady, které zadavatel musel vynaložit v dsledku porušení povinnosti uchazeem, k) závazek smluvních stran nahradit škodu v pípad porušení povinnosti vyplývajících ze smlouvy nebo z právních edpis, ledaže smluvní strana prokáže, že porušení povinností bylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost, l) závazek dodavatele, že nestanoví žádnou smluvní pokutu v neprospch zadavatele nad rámec obecné zákonné úpravy, n) ujednání o odstoupení od smlouvy; odstoupení od smlouvy bude možné z dvod podstatného porušení smluvních povinností uchazee, na které byl písemn upozornn zadavatelem, a k náprav nedošlo ve lh 30 kalendáních dn po obdržení písemného upozornní, není-li dále uvedeno jinak. Písemné upozornní je uchaze povinen si pevzít 9

10 osobn po telefonické výzv nebo zpráv zprostedkované elektronickou poštou ( ) do 24 hodin od doby, kdy mu tato skutenost byla oznámena. Pokud tak neuiní, má se po uplynutí uvedené lhty za to, že si upozornní vyzvedl. vodem k odstoupení od smlouvy bude zejména: pokud nedojde k pedmtu plnní ve lh uvedené v odst ásti IV. zadávací dokumentace a následn ani v zadavatelem dodate stanovené pimené lh, která však nesmí pesáhnout datum ukonení projektu porušení povinností uchazee uvedených v odst. 1. písm. a) až d), m), o), p) ásti VI. zadávací dokumentace, trojí uchazeem opakované pekroení lhty opravy vadného software nebo zaízení nebo jeho ásti v záruní dob, nebo pekroení této lhty o více než 5 dní, trojí uchazeem opakované pekroení lhty zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu, nebo ekroení této lhty o více než 48 hodin (lhty viz odst ásti III. zadávací dokumentace), trojí zadavatelem zjištný pípad, kdy se na plnní veejné zakázky bez pedchozího souhlasu zadavatele podílel pracovník uchazee, který nebyl uveden ve jmenném seznamu odborných pracovník a technik uchazee, vyžadovaného zadavatelem v odst ásti V. zadávací dokumentace. o) závazek uchazee umožnit osobám oprávnným k výkonu kontroly projektu, z nhož je zakázka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s plnním zakázky (tj. originálního vyhotovení smlouvy vetn jejích dodatk, originál úetních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci pedmtu této smlouvy), a to po dobu danou právními pedpisy R k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, a zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty), minimáln však do roku Využije-li uchaze k plnní veejné zakázky spolupráce jiných osob (tzv. subdodavatel), vzniká uchazei povinnost zajistit tento závazek i u tchto osob, p) závazek uchazee dodržovat informaní povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení Podporujeme vaši budoucnost ); zejména je povinen dodržovat, aby všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace byly opateny vizuální identitou projekt dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro publicitu OP LZZ a navazujících dokument; uchaze je povinen se ke dni nabytí úinnosti smlouvy s tmito pravidly seznámit; v ípad, že v prhu plnní smlouvy dojde ke zm tchto pravidel, je uchaze povinen používat vždy aktuální verzi chto pravidel, 6. Uchaze v návrhu smlouvy uvede následující text: 10

11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato smlouva zveejnna na profilu zadavatele eské správy sociálního zabezpeení. Souhlas se zveejnním podle pedchozí vty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle obchodního zákoníku, na údaje, jejichž zveejnní brání zákon o ochran osobních údaj, jakož i na údaje, které jsou chránny ped zveejnním podle jiných právních pedpis. Uchaze ve své nabídce uvede, jaká konkrétní ustanovení smlouvy (vetn íloh) a z jakého právního dvodu si nepeje zveejnit. Pokud uchaze žádné ustanovení smlouvy postupem podle pedchozí ty neoznaí, bude zadavatel za pedpokladu dodržení obecn závazných pedpis oprávnn zveejnit smlouvu jako celek etn všech píloh. 7. Uchaze ve své nabídce i ve smlouv uvede, zda má i nemá v úmyslu plnit nkteré ásti této zakázky prostednictvím subdodavatel. Dále uvede i rozsah tch ástí veejné zakázky, které hodlá plnit prostednictvím svých subdodavatel, vetn uvedení identifikaních údaj tchto subdodavatel. 8. Uchaze ve své nabídce uvede jmenný seznamu technik pro následující pozice týmu osob odpovdných za poskytování požadovaných služeb: manažer implementaního týmu, vedoucí implementaního týmu, koordinátor implementaního týmu. Tento seznam bude zárove tvoit ílohu ke smlouv. 9. Veškeré vci potebné k uskutení sjednaného plnní dle smlouvy, zejména dopravní a technické prostedky, odborné zamstnance apod., je povinen zajistit si dodavatel na své náklady. Odvodnní vymezení technických podmínek veejné zakázky ve vztahu k potebám veejného zadavatele a k rizikm souvisejícím s plnním veejné zakázky 5 Technická podmínka Odvodnní technické podmínky Technické podmínky vetn odvodnní jsou uvedeny v íloze tohoto formuláe Odvodnní stanovení základních a dílích hodnotících kritérií ve vztahu k potebám veejného zadavatele Hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena Odvodnní Jako základní a jediné hodnotící kriterium byla stanovena nabídková cena. Odvodnní pimenosti stanovení dílích hodnotících kritérií 6 Dílí hodnotící kritérium Odvodnní 5 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. V pípad veejné zakázky na stavební práce odvodní organizátor jen technické podmínky, které vymezil v zadávacích podmínkách nad rozsah technických charakteristik, popis a podmínek provádní stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle 44 odst. 4 zákona. 6 Organizátor odvodní pimenost stanovení dílích hodnotících kritérií, pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu než 60 % u veejných zakázek na služby, nebo 80 % u veejných zakázek na dodávky a stavební práce. 11

12 Dílí kriteria nejsou stanovena Odvodnní pedpokládané hodnoty 7 Hodnota Odvodnní íloha. 1: Odvodnní vymezení technických podmínek veejné zakázky ve vztahu k potebám veejného zadavatele a k rizikm souvisejícím s plnním veejné zakázky Plnní veejné zakázky spoívá v zajištní služby vytvoení a implementace monitorovacího systému. Služba bude poskytnuta v rámci plnní aktivit projektu Vytvoení a implementace systému provozního monitoringu reg.. CZ.1.04/4.1.00/ financovaného z Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost. Požadované technické parametry pro relevantní a správné fungování nového monitorovacího systému jsou uvedeny v odstavci 3.5. ásti III. zadávací dokumentace. Souástí plnní veejné zakázky je poskytnutí práva užívat bezplatn software (dále též licence ), který je souástí dodávky (systém musí být provozován pod asov neomezenou licencí). Jednotlivé zpsoby užití software a rozsah užití software v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 3.5. ásti III. zadávací dokumentace uvede uchaze v návrhu smlouvy. V rámci plnní této veejné zakázky uchaze provede instalaci a konfiguraci dodaného HW na míst dodání a zaškolení zamstnanc zadavatele. Požadavky zadavatele na záruku za jakost plnní jsou uvedeny v odstavci 3.7. ásti III. zadávací dokumentace. Požadavek zadavatele na technickou podporu vetn reakních dob a kategorií incident je uveden v odstavci 3.8. ásti III. zadávací dokumentace Obecný popis dohledového systému V dnešní dob odbratelé IT služeb chtjí dv základní vci: zajistit, aby služba byla v provozu ve chvíli, kdy ji potebují, i výpadku služby zajistit její co nejrychlejší navrácení do provozu. Tyto skutenosti bývají mnohdy formalizovány v podob smluv na dodávku služeb s vyjasnním obsahu a hlavn úrovn poskytovaných služeb. V anglické terminologii se mluví o Service Level Objective (SLO) a Service Level Agreement (SLA). V souvislosti s tmito trendy je zapotebí rozvíjet správu a dohled IT infrastruktury smrem ke správ služeb. Již není dostaující zajistit provoz sít pop. provoz poíta, ale je nutné zajistit provoz sít a poíta souasn a to z pohledu dodávané služby, která bží na poítai a využívá sí. Dohled a správa IT infrastruktury hraje velmi dležitou roli. Na jedné stran umožuje koncovým uživatelm bezproblémový odbr oekávaných služeb a na druhé stran dovoluje vedení spolenosti využívat IT pro zabezpeení podnikatelských zám. Následující odstavec popisuje rzné typy nástroj pro správu a dohled: 7 Organizátor vypluje pouze u významné veejné zakázky (veejná zakázka, jejíž pedpokládaná hodnota iní nejmén K). Toto odvodnní musí obsahovat informace rozhodné pro stanovení pedpokládané hodnoty veejné zakázky a zpsob stanovení pedpokládané hodnoty veejné zakázky. 12

13 Element management nástroje pro správu element v IT infrastruktue, vtšinou neintegrovatelné, pracující bez návazností na ostatní nástroje, sloužící k detailní správ uritého typu technologie, schopné identifikovat chybu pouze v dané technologii, vtšinou dodávané výrobcem dané technologie. Operations management nástroje vzájemn integrované do jednoho kompozitního celku, schopné identifikovat problém nap rznými technologiemi, asto pracují v proaktivním režimu, tzn. mají uritou schopnost pedvídat problematické situace. Service management nástroje schopné držet informaci o provázanosti jednotlivých technologií, umožující definovat službu a její elementy, popsat vlivy výpadk jednotlivých element na chod celé služby, kontrolovat dodávku služeb podle SLA. Business management nástroje service managementu obohacené o možnosti modelování rzných situací a s podprnými nástroji na analýzu vlivu IT na chod firmy, umožující provázat služby s finanními toky. obr. 1 V souasné dob bží na SSZ mnoho nástroj pro správu element Element management Popis jednotlivých ástí dohledového systému V tomto bloku popíšeme jednotlivé funkní komponenty a to jak již bžící, tak nov poptávané. V této ásti bude patrné, jak jednotlivé moduly fungují, jaké jsou poptávané parametry jednotlivých komponent a jaké jsou jejich vazby v celkovém dohledovém schématu. obr. 2 13

14 Funkní blok centrální konzole a autentizace: Modul konzole je webový interface pro jednotný vstup uživatel/operátor do prostedí dohledového systému a zárove je jednotným výstupním místem pro zobrazení map, stav, graf. Tato souást též eší autentizaci a autorizaci uživatel pistupujících k dohledovému systému vetn dohledové konzole. Na SSZ je sjednocen autentizaní, autorizaní systém pod tzv. AAA modul. Konfiguraní modul Ústedním prvkem tohoto bloku je NMPS (network monitoring provisioning system). Tento systém erpá data z vendor element managementu (Cisco works, Oracle grid, SCVMM, Provisioning), taktéž vlastních zdroj dat a vytváí konfigurace pro element monitoring (IP SLA, monitoring dostupnosti, log procesor atp.). Výstupy z tchto element monitoring nástroj jsou posílány pímo do modul pro zobrazení výsledk (grafy, mapy stp.), a zárove do bloku BI (business inteligence). Presentaní modul BI (business inteligence) modul zpracovává výstupy z element monitoring nástroj, vytváí vzájemné korelace, porovnává s definovaným SLA a zobrazuje výsledné reporty. Modul musí mít jednoduché rozhraní pro manuální konfiguraci vazeb mezi jednotlivými sledovanými parametry. Výstupem modulu musí být pehledný panel ve form semaforu zobrazující funknost/nefunknost jednotlivých oblastí a vazby mezi jednotlivými prvky. Souástí presentaního modulu musí být generátor graf, který by ml penášet namené hodnoty do podoby asových závislostí a tyto grafy v pehledné form prezentovat do uživatelského rozhraní. Souástí generátoru graf musí být plná integrace do prezentaního modulu. Musí umožovat vytváet rzné grafy dle uživatelsky definovaných šablon. Souástí je opt jednoduché webové rozhraní pro uživatelskou konfiguraci graf. Z pohledu uživatele musí grafické závislosti poskytovat vypovídající údaje o daném parametru i aplikaci v uritém asovém úseku, který si mže uživatel libovoln zvolit. Veškerá data použitá v grafických závislostech musí jít exportovat do formátu CSV. Z modulu musí jít vytvoit jednotný report, který ve form pdf souboru shrnuje uživatelem zvolené grafy ve zvoleném asovém intervalu. Souástí prezentaního modulu musí být uživatelsky definované mapy sledovaných celk (nap. WAN, Infrastrukturní servery, datová úložišt atd.) Tyto mapy musí zajišovat rychlou informaci pro operátory dohledového centra, v jaké oblasti nastal problém a pípadn jak ovlivnil zbytek fungování systému. Souástí mapy musí být možnost pro operátory zobrazit konkrétní problém ve vtším detailu s podrobnými informacemi. Samotný systém map musí být pln integrován do rozhraní prezentaního modulu. Log subsystém Samostatnou kapitolou je Log subsystém. Tento modul zajišuje ukládání jednotlivých trap, log výstup od všech souástí dohledového systému. Správa tohoto modulu musí být jednoduchá, logy se musí snadno tídit, vyhledávání musí být možné dle rzných kritérií datum, událost, chyba, reportující modul atp. Tento modul musí umožnit dle definovaných pravidel od uživatele analýzu aplikaních log a následné stanovení i definici reakce dle závažnosti incidentu. Modul element managementu Tato ást se skládá ze samostatných blok, jenž dohledují i provisionují ásti infrastruktury. Pro celkový dohledový systém jsou tyto funkní bloky zdrojem dat, jenž se zpracovávají v NMPS (network monitoring provisioning system). Pistupovat na n lze samostatn, nicmén kvli autentizaci a auditu bude pístup centralizován pes konzoli. 14

15 Pro napojení na NMPS systém mají tyto bloky definovaná tato rozhraní: Cisco works : _Reference/CWNCM_api_guide.pdf WAAS: L_API.html Oracle Grid: SCVVM: IP SLA: d d.html Nagios: NRPE: NDO: Modul element monitoringu NMPS pipraví konfiguraci pro dohledové a performance nástroje usazené v tomto bloku. Tyto nástroje dohledují jednotlivé elementy, ale i peddefinované aplikaní ásti. Své výstupy posílají do presentaního modulu. Na SSZ se pro úely monitorování dostupnosti jednotlivých zaízení a služeb používá systém Nagios 3.2. Tento systém by ml být zaintegrován do celkového dohledového systému vetn ízení konfigurací pod NMPS Popis dohledovaných ástí IKT Požadujeme, aby dohledový systém monitoroval tyto souásti SSZ IKT prostedí: Sít, síové služby ve WAN, LAN, DC, Internet perimetr Servery, UPS, SAN, Storage Aplikace, AAA, AAA API Databáze (Jak samotný hw. AIX, tak monitoring samotných databází Oracle) Portál, B2B kanál, VREP, PKPS, Informaní a komunikaní rozhraní (IKR) Logy aplikaních server (online probe na logy dležitých aplikací) Služby z pohledu funkcionality (AAAWS, DNS, NTP atd.) Hardware aplikaních server APV. Hypervisory Hyper-V i VMWARE ESXI Parametry operaních systém vetn grafického zobrazení (CPU,RAM,HDD,Teploty atd.) Environmentální data ze serveroven KP1 a KP2 (teplota, as, trendy). Monitoring DMZ (DIS, NTP servery atd..) Environmentální data ze serveroven K25 (teplota, as, trendy) Monitoring aplikací na bázi Mainframe a SQ100/200 Aktivní check databází Oracle/MySQL/DB2 tnsping, poet pipojení, doba odezvy atd. 15

16 Monitoring SAP 3.4. Popis souinnosti zadavatele Zadavatel poskytuje v rámci projektu monitoringu tuto souinnost: ízení projektu Místnost, napájení, vzdálený pístup sw. licence operaního systému (GPL Linux nebo Windows 2008 R2 std.) ístup k projektové kancelái popis platných standard na IKT SSZ obr Požadované technické parametry tab. 1 IDENTIFIKÁTOR POŽADAVKU P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 POPIS POŽADAVKU Systém musí být provozován pod asov neomezenou licencí. Systém je pln škálovatelný, tzn. není licen ani architekturn omezen. Nasazení je pln redundantní do dvou fyzických lokalit. Systém lze jednoduše virtualizovat. Systém poskytuje voln dostupné zdrojové kódy s možností úprav. Integrace do infrastruktury SSZ. Školení koncových uživatel pro úrove zvládnutí vlastní administrace a konfigurování systému vetn zvládnutí 16

17 reportovacích nástroj. P_7 P_8 P_09 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 Systém má možnost vytváet pln uživatelské testovací skripty. Systém musí být pln rozšiitelný jak v potech a konfiguracích sledovaných systém, tak i v zaleování nových sledovaných technologií. Požaduje se také možnost sledování výkonových parametr formou graf atd. Souástí systému je databázové ešení pro konfiguraní databázi a ukládání výsledk bez licenního omezení. Veškerá webová rozhraní prezentaního modulu musí umožovat úpravu ze strany zákazníka. Souástí systému je prezentaní modul s plnou autorizací a autentizací s využitím AAA portálu End-to-End monitoring ve form business pohledu (složeno z jednotlivých test) nebo formou aktivní probe od uživatele. Výpoet SLA jednotlivých aplikací a prostedk, s možností obsluhy definovat plánované odstávky a možností potlaení zbytených alarm s využitím topologie a konfigurací zaízení. Dodávka a instalace hardware dle specifikace v odstavci 8. této ásti zadávací dokumentace Webový interface prezentaního modulu v eském jazyce Systém musí umožovat integraci ešení tetích stran, zejména pak Provisioning server APV, CiskoWorks, NetView a další Integrace na Service desk, konfigurovatelné automatické generování incident, možnost napojení a využívání configuration a change management Tvorba vlastních report podle vybraných kritérií vetn možností predikce vývoje zvolených parametr s možnostmi tabulkových i grafických zobrazení dat, vztah a topologie systému atd. Systém musí umožovat konfiguraci skrze jednoduché konfiguraní rozhraní. Systém musí být ovladatelný za pomocí WEB rozhraní (kompatibilita se všemi druhy standardních prohlíže) Etapizace projektu Zadavatel požaduje rozlenní projektu na následující fáze s definovanými výstupy: - Analýza stavu monitoringu IT SSZ a návrh vhodného provozního monitorovacího systému, výstup: Studie obsahující analýzu souasného stavu a návrh cílového stavu monitoringu aplikací a infrastruktury v SSZ 17

18 - íprava implementace a instalace hardware, výstup: instalovaná infrastruktura monitoringu a SW monitorovacího systému - Implementace monitorovacího software, výstup: Implementovaný monitorovací systém naplnný základními daty + kompletní instalaní dokumentace - Nastavení parametriky pro sledování, testovací provoz a ovení režimu vysoké dostupnosti, výstup: Vytvoené parametriky pro sledování, ešení (odstranní) chyb objevených na základ testovacího provozu, implementace zmn a vylepšení funkcionality na základ požadavk SSZ + kompletní dokumentace a píruky pro využívání systému. Školení uživatel Požadavky na záruku Uchaze se ve smlouv zaváže poskytnout na plnní zakázky záruku v délce 48 msíc od podpisu pedávacích protokol o pevzetí zaízení do provozu. Po tuto dobu se uchaze zavazuje zajišovat záruní servis na dodaný hardware i software spoívající v odstranní reklamovaných vad, pemž reklamované vady budou uchazeem odstranny v míst provozování nejpozdji do konce pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla u uchazee uplatnna reklamace vady (nap. mailem, nebo prostednictvím helpdesku). Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy bylo uvedeno, že pokud bude pekroena lhta opravy vadného hardware nebo software (nebo jeho ásti) v záruní dob, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však do výše ,- K v každém jednotlivém pípad Poskytování technické podpory Zadavatel požaduje garanci poskytování technické podpory pro dodané ešení dle odstavce 3.5. ásti III. zadávací dokumentace od podpisu celkového pedávacího protokolu do data ukonení projektu specifikovaného odst. 4.2 ásti IV. zadávací dokumentace. Technická podpora bude zahrnovat ešení chybových stav zjištných za provozu systému. Zadavatel požaduje zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu pímo ohrožujícího funkcionalitu, i bezpenost systému zadavatele a odstranní chyby podle níže uvedených parametr. Cena technické podpory je souástí kontraktu a dodavatel je povinen ji zahrnout do svých náklad. Souástí poskytování technické podpory bude též poskytování pravidelných aktualizací dodaného software a podpora pi jejich implementaci. Pravidelná kontrola systému bude probíhat s periodicitou minimáln jednou msí, pemž jejím výstupem bude souhrn doporuení pro provoz v rámci SSZ, pípadn provedení drobných zmn nastavení systému. Technická podpora bude též obsahovat konzultaní podporu v rozsahu nejvýše 2 pracovní dny (tj. 2x8 hodin) za kalendání msíc v míst plnní, pemž tato konzultaní podpora bude zadavatelem využívána na drobné innosti spojené s rozvojem systému i školení pracovník zadavatele. Pro ešení problém a incident v rámci poskytování technické podpory byla nastavena kategorizace incident do tchto skupin: Kategorie A problémy kategorie A (hlavní chyby): poruchy, chyby i vady, které zpsobují provozní problémy a znemožují používání a využívání systému k úelu, k nmuž je uren. Kategorie B problémy kategorie B (vedlejší chyby): mén závažné poruchy, chyby i vady nebo diference, konfiguraní zmny, které nemají vliv na používání a využívání systému k úelu, k nmuž je uren. 18

19 Minimální SLA tab 2. Kategorie A B Reakce Stabilizace systému Reakce Odstranní 1 hod 4 hod 4 hod 18 hod asy jsou uvádny jako asy od nahlášení problému uchazei. Odstranním je mínno i opatení, které pevede problém o kategorii níž, pemž se ale as nahlášení nemní. Kategorii problém uruje zadavatel. Stabilizace systému znamená uvedení systému do pvodního stavu ed zapoetím problému. Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy bylo uvedeno, že pokud bude pekroena uchazeem lhta zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však ,- K v každém jednotlivém pípad Požadavky na dodávku a instalaci hardware Souástí plnní budou i 4 ks server v níže uvedené specifikaci: Provedení: Rackmount Procesor: 64 bit. x86, multicore Požadovaný výkon: SPECint_rate_ base 2006 min. hodnota 250 SPECfp_ rate_base 2006 min. hodnota 150 Operaní pam (RAM): 32 GB adi: SAS s RAID adiem - podpora raid1,raid5 raid10, HDD: 2*146GB SAS SFF 15k RPM Síová karta: 2x 10/100/10000 dualport s TCP/IP Offload Engine FC karta: 4Gb FC Dual-Port Mechanika: DVD ROM Porty: min. 4x USB (1x front) min. 1xVGA Napájecí zdroje: Redundatní hot-plug napájecí zdroje Ventilátory: Hot-plug ventilátory Management software: Kompatibilita s HP System Insight Manager Standardy SSZ Zadavatel požaduje, aby byly dodrženy všechny platné standardy SSZ v dob uveejnní zadávací dokumentace. Seznam tchto standard je uveden v píloze. 2 zadávací dokumentace a na žádost uchazee bude kontaktní osobou pro styk s úastníky výbrového ízení poskytnuto úplné textové znní standard v elektronické podob na CD. 19

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj Název operaního programu: Technická pomoc Oznaení operaního programu: OPTP 2007 2013 Projekt: HW a SW vybavení pro záložní pracovišt Aplikace MS2014+ Registraní íslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/14.00353.j.:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) V popisu předmětu veřejné zakázky, c) Vzájemného

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon ) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Krajská digitální spisovna a Krajské digitální

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení pro nadlimitní veejnou zakázku na služby zadávanou v oteveném zadávacím ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1027/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Projekt 159 - Vytvoení informaního a komunikaního rozhraní SSZ za úelem poskytování informací klientm je spolufinancován z prostedk Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registraní íslo

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo ke změně b) v popisu předmětu veřejné

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí

Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1016/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

lánek II. Pedmt díla

lánek II. Pedmt díla Krajský úad Pardubického kraje uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel zavazuje ádn a vas, na svj náklad a nebezpeí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.:

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.: Odůvodnění účelnosti dynamického nákupního systému DNS na dodávky audiovizuální techniky zaváděného v otevřeném řízení postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více