edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny"

Transkript

1 ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu veejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edmtu veejné zakázky a poteb zadavatele. - edpokládaný termín splnní veejné zakázky. SSZ v souasné dob využívá velké množství aplikací pro obsluhu klient z ad veejnosti, a to po celém území R, z toho celkov 25 aplikací je možné oznait za kritické (jejich výpadek by znamenal znané omezení služeb, které SSZ poskytuje veejnosti). Na základ podané žádosti obdržela SSZ dotaci z ESF, Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost, na projekt Vytvoení a implementace systému provozního monitoringu. Cílem tohoto projektu je provést analýzu prostedí informaních a komunikaních technologií (IKT) v SSZ a vytvoit a implementovat takový komplexní systém pro monitoring aplikací infrastruktury, který dokáže signalizovat vznikající chybové stavy a pedcházet tak výpadkm. Veejná zakázka je její plnní je jednou z hlavních aktivit, které mají vést k naplnní cíle tohoto projektu. Plnní veejné zakázky spoívá v zajištní služby vytvoení a implementace monitorovacího systému. V rámci zakázky bude provedena analýza stavu monitoringu IT v SSZ a návrh vhodného monitorovacího systému, píprava implementace a instalace hardware, implementace monitorovacího software a nastavení parametriky pro sledování, testovací provoz a ovování režimu vysoké dostupnosti. Realizací pedmtu veejné zakázky bude zcela naplnna poteba žadatele na vytvoení systému, který by monitoroval dostupnost a vytíženost aplikací a vasným hlášením avizoval nebezpeí vzniku výpadku i jiné krizové situace. Celkov se zmenší riziko možných výpadk (nedostupnost, prodlevy), bude snížena ekonomická náronost spojená s odstraováním následk tchto výpadk a zárove bude naplován princip Smart Administration ve smyslu zkvalitování služeb pro veejnost a zvyšování jejich dostupnosti. Realizace edmtu veejné zakázky bude ukonena do 6 msíc od podpisu smlouvy, ne pozdji než Odvodnní veejné zakázky Odvodnní úelnosti veejné zakázky - Údaje uvedené v Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely edbžného oznámení. - Popis rizik souvisejících s plnním veejné zakázky, které zadavatel zohlednil pi stanovení zadávacích podmínek. oproti Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely edbžného oznámení nenastaly žádné zmny Riziko nerealizace zakázky by znamenalo nesplnní cíle projektu, na který SSZ obdržela dotaci od Evropského sociálního fondu a postih ve form vrácení ásti nebo celé dotace. Prodlení s plnním veejné zakázky (v pípad že pesáhne dobu trvání projektu) by mlo za následek nemožnost uhradit platbu íloha. 2 ke Smrnici ústedního editele SSZ.12/2012, O veejných zakázkách v eské správ

2 - Další informace odvodující elnost veejné zakázky. za zakázku z dotace, tzn. že ji bude nutno ji uhradit z vlastních prostedkssz. Vynaložení dalších finanních náklad (navýšení ceny zakázky v prhu plnní, vícepráce) by mlo za následek nemožnost uhradit platbu za tyto zvýšené náklady z dotace a bude nutno ji uhradit z vlastních prostedkssz. V souasné dob je zajišování oprav na tento server velmi problematické, vzhledem k tomu, že systém nemá žádnou podporu. Nedostatené je i zajištní služeb, které nabízí stávající nepodporované ešeni, které nespluje standardní požadavky. Odvodnní pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1 - edložení seznamu významných dodávek, ze kterého vyplývá, že finanní hodnota všech významných dodávek je v souhrnu minimáln trojnásobek edpokládané hodnoty; - edložení seznamu více než í technik nebo technických útvar; - edložení popisu technického vybavení a opatení používaných dodavatelem k zajištní jakosti a popis zaízení i vybavení dodavatele ureného k provádní výzkumu; - provedení kontroly výrobní kapacity veejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, ípadn provedení kontroly opatení týkajících se zabezpeení jakosti a výzkumu; - vzorky, popisy nebo fotografie zboží ureného k dodání; - doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný píslušným orgánem. Odvodnní pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na služby, pokud požaduje 2 - edložení seznamu V souladu s ust. 56 odst. 2 písm. a) zákona požaduje zadavatel 1 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 2 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 2

3 významných služeb, ze kterého vyplývá, že finanní hodnota významných služeb je v souhrnu minimáln trojnásobek pedpokládané hodnoty; - edložení seznamu více než í techniki technických útvar; - popis technického vybavení a opatení používaných dodavatelem k zajištní jakosti a popis zaízení i vybavení dodavatele ureného k provádní výzkumu; - provedení kontroly technické kapacity veejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, ípadn provedení kontroly opatení týkajících se zabezpeení jakosti a výzkumu; - osvení o vyšším stupni vzdlání, než je stedoškolské s maturitou, a osvení odborné kvalifikace delší než ti roky dodavatele nebo vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovdných za poskytování íslušných služeb; po uchazei pedložení seznamu minimáln tí významných služeb (zakázek) obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky, realizovaných zájemcem v posledních tech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnní. Zadavatel pitom stanoví, že pro úely tohoto zadávacího ízení se za významnou službu (zakázku) považuje služba obdobného rozsahu a charakteru související s implementací monitorovacího systému, jaká je požadována v rámci plnní této veejné zakázky, pemž minimální hodnota této služby musí být alespo ,- K a nejmén dv ze služeb musí obsahovat implementaci monitorovacího systému. Finanní hodnota významných služeb je v souhrnu nepekrauje trojnásobek pedpokládané hodnoty (pedpokládaná hodnota je cca 10 mil. K bez DPH) Organizátor požaduje pedložení jmenovitého seznamu í technik pro následující pozice týmu osob odpovdných za poskytování požadovaných služeb: o manažer implementaního týmu o vedoucí implementaního týmu o koordinátor implementaního týmu Organizátor nepožaduje pedložení popisu technického vybavení Organizátor nepožaduje provedení kontroly technické kapacity veejným zadavatelem Zadavatel požaduje následující kvalifikaci pro osoby odpovdné za poskytnutí poptávaných služeb, které budou uvedeny na seznamu technik: manažer implementaního týmu VŠ vzdlání, praxe min. 2 roky a vedení nejmén jedné zakázky obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky vedoucí implementaního týmu VŠ vzdlání, praxe min. 2 roky a vedení nejmén jedné zakázky obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky koordinátor implementaního týmu VŠ nebo SŠ vzdlání, praxe min. 2 roky a vedení nejmén jedné zakázky obdobného charakteru, jako je pedmt plnní této veejné zakázky Odvodnní: Pedmtem zakázky je monitorování velkého množství pomrn složitých systém, na jejichž fungování jsou závislé služby poskytované veejnosti. Z tohoto dvodu je požadováno zajištní služby týmem, který má dostatenou 3

4 - edložení pehledu prrného roního potu zamstnanc dodavatele i jiných osob podílejících se na plnní zakázek podobného charakteru a potu vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení; - ehled nástroji pomcek, provozních a technických zaízení, které bude mít dodavatel pi plnní veejné zakázky k dispozici. kvalifikaci a zkušenosti s obdobným plnním, aby bylo eliminováno nebezpeí, že služby veejnosti budou mít výpadky. Organizátor nepožaduje edložení pehledu prrného roního potu zamstnanc dodavatele Organizátor nepožaduje edložení pehledu nástroj pomcek, provozních a technických zaízení Odvodnní pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na stavební práce, pokud požaduje 3 - edložení seznamu stavebních prací, ze kterého vyplývá, že finanní hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimáln dvojnásobek pedpokládané hodnoty veejné zakázky; - edložení seznamu více než í technik nebo technických útvar; - osvení odborné kvalifikace delší než pt let dodavatele nebo vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovdných za vedení realizace píslušných stavebních prací; - edložení pehledu prrného roního potu zamstnanc dodavatele i jiných osob podílejících se na plnní zakázek podobného charakteru a potu vedoucích zamstnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení; i 3 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 4

5 - ehled nástroji pomcek, provozních a technických zaízení, které bude mít dodavatel pi plnní veejné zakázky k dispozici. Odvodnní vymezení obchodních podmínek veejné zakázky na dodávky a veejné zakázky na služby ve vztahu k potebám veejného zadavatele a k rizikm souvisejícím s plnním veejné zakázky, pokud 4 - je stanovena lhta splatnosti faktur delší než 30 dn od data vystavení faktury; - je požadováno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem etím osobám ve výši esahující dvojnásobek edpokládané hodnoty veejné zakázky; - je požadována bankovní záruka vyšší, než je 5 % ceny veejné zakázky; - je požadována záruní lhta delší než 24 msíc; - je stanovena smluvní pokuta za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z pedpokládané hodnoty veejné zakázky za každý den prodlení; - je stanovena smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než Úhrada se uskutení po odsouhlasení obsahu a kvality dodaných ástí zadavatelem a podepsání akceptaního protokolu, a to na základ faktury - daového dokladu ádn vystaveného nejdíve prvního dne následujícího po podpisu akceptaního protokolu a se lhtou splatnosti 30 dn po jejím doruení zadavateli. Lhta splatnosti faktury není delší než 30 dn. Ve smlouv je požadováno ujednání, jímž se uchaze zavazuje mít po celou dobu trvání dohodnuté záruní doby sjednáno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob i výkonu podnikatelské innosti s limitem pojistného plnní ve výši nejmén ,- K se spoluúastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Pokud je spoluúast v pojistné smlouv uvedena fixní ástkou, procentní vyjádení se vypote jako podíl této fixní ástky spoluúasti a limitu pojistného plnní. Není požadováno vyšší plnní než je dvojnásobek hodnoty zakázky. Uchaze piloží v souladu s 67 odst. 1 zákona doklad o poskytnutí jistoty k zajištní plnní povinností uchazee vyplývajících pro nj z úasti v zadávacím ízení. Jistotu poskytne uchaze ve výši ,- K (dv st tisíc korun eských). Není požadována bankovní záruka vyšší než 5% ceny zakázky. U HW i SW je požadována záruní lhta 48 msíc z vodu ochrany investic a obvyklého životního cyklu technologie. Zadavatel stanovil požadavek, že pokud bude pekroena lhta pro dodání všech komponent plnní uvedená v odst ásti V. zadávací dokumentace, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny zakázky vetn DPH za každý i zapoatý kalendání den prodlení. V pípad nedodání kompletního dohledového/monitorovacího ešení/systému v termínu bude omezena funknost takových systém na SSZ, které poskytují služby pro veejnost. Zvýšená sankce má za úel motivovat dodavatele k nezpsobení nebo k maximálnímu zkrácení prodlev s poskytnutím služby, aby omezení služeb pro veejnost bylo co nejkratší. Rovnž má pokrýt pípadné náklady spojené s odstraováním škod zpsobených nedodáním/nefunkností monitorovacího systému. Pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur v zadávací dokumentaci výslovn stanovena není. 4 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. 5

6 0,05 % z dlužné ástky za každý den prodlení; - jsou stanoveny jiné obchodní podmínky, než jsou uvedeny výše S vybraným uchazeem bude v souladu s 82 odst. 2 zákona uzavena smlouva ve smyslu 269 odst. 2 zák.. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Smlouva nabude úinnosti ke dni podpisu obma smluvními stranami. 2. Uchaze vypracuje na základ zadávací dokumentace návrh smlouvy, který bude souástí jeho nabídky. Tento návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. 3. Souástí smlouvy bude podrobn rozpracovaná technická specifikace nabízených komponent plnní pedmtné nabídky v souladu s ástí III. zadávací dokumentace vetn ceny za tuto ást plnní bez DPH a vetn DPH. 4. Souástí smlouvy bude kalkulace celkové ceny za plnní a ujednání, že nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše ípustná a lze ji mnit pouze v pípad zmny zákonné výše DPH. Pílohou smlouvy pak bude podrobný položkový rozpis nabízeného plnní vetn jednotkových cen v rozlenní dle tab. 4 v ásti VII. zadávací dokumentace. 5. Souástí smlouvy bude asový harmonogram plnní s lenním na jednotlivé etapy dle odst ásti III. zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy obsahoval níže uvedená smluvní ujednání: a) závazek dodavatele, že nezneužije informace získané v souvislosti s plnním veejné zakázky, b) závazek dodavatele pijmout taková opatení, aby nemohlo dojít k neoprávnnému nebo nahodilému pístupu k osobním údajm, k jejich zm, zniení i ztrát, neoprávnným enosm, k jejich jinému neoprávnnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaj, c) závazek dodavatele, že veškeré drné informace zstávají výhradním vlastnictvím pedávající strany a pijímající strana vyvine pro zachování jejich drnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní drné informace. S výjimkou plnní této smlouvy, se ob strany zavazují neduplikovat žádným zpsobem drné informace druhé strany, nepedat je tetí stran ani svým vlastním zamstnancm a zástupcm s výjimkou tch, kteí s nimi potebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Ob strany se zárove zavazují nepoužít drné informace druhé strany jinak, než za úelem plnní této smlouvy, d) závazek dodavatele, že považuje za drné všechny informace, které zadavatel poskytne dodavateli v souvislosti s pedmtem uzavené smlouvy, a dále informace, které jsou 6

7 a nebo by mohly být souástí obchodního tajemství, tj. napíklad informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich ásti, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s tetími stranami, informace o výsledcích hospodaení, o vztazích s obchodními partnery, o pracovnprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveejnní pijímající stranou by edávající stran mohlo zpsobit škodu, e) podmínky pedání a pevzetí pedmtu plnní; celkové evzetí pedmtu plnní zadavatelem bude provedeno na základ celkového pedávacího protokolu, jehož souástí bude souhrnná tabulka obsahující soupis techniky dodané dle smlouvy vetn cen, výrobních ísel a oznaení pracovišt, na které bylo toto plnní dodáno. Tato souhrnná tabulka bude pedána také v elektronické form. Tento celkový edávací protokol bude potvrzen podpisem oprávnného zamstnance zadavatele až poté, co bude pezkoušena funknost a bezvadnost pedané, instalované a konfigurované techniky. Další náležitosti procesu akceptace budou s dodavatelem sjednány do zahájení plnní, f) popis platebních podmínek; uchaze je oprávnn vystavit daový doklad na cenu za celkový pedmt plnní nejdíve po vasné a ádné dodávce celého ešení, provedení jeho implementace a zaškolení obsluhy, což bude stvrzeno podpisem celkového pedávacího protokolu, a dále pak za technickou podporu vystaví uchaze daový doklad vždy sí zptn. Úhrada se uskutení po odsouhlasení obsahu a kvality dodaných ástí zadavatelem a podepsání akceptaního protokolu, a to na základ faktury - daového dokladu ádn vystaveného nejdíve prvního dne následujícího po podpisu akceptaního protokolu a se lhtou splatnosti 30 dn po jejím doruení zadavateli. Každá faktura vystavená uchazeem bude muset obsahovat zejména tyto náležitosti a údaje: íslo smlouvy zadavatele; sídlo zadavatele, obchodní firmu, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstíku, DI a IO; íslo faktury, datum vystavení a datum uskutení zdanitelného plnní, lhtu splatnosti dle smlouvy, popis fakturované dodávky, množství, jednotkovou a celkovou cenu; jméno odpovdné osoby zadavatele, pílohou faktury bude vyútování zpracované na základ jednotkových cen dle cenové specifikace. Faktura musí mít veškeré náležitosti v souladu s píslušnými ustanoveními zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Dále pak musí obsahovat informaci: Služba byla poskytnuta v rámci projektu Vytvoení a implementace systému provozního monitoringu reg.. CZ.1.04/4.1.00/ z Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost. V pípad, že faktura nebude obsahovat výše zmínné nebo zákonné náležitosti, pípadn tyto budou uvedeny nesprávn, je 7

8 zadavatel oprávnn nejpozdji do doby splatnosti dotené faktury vrátit tuto fakturu zpt uchazei k oprav. Do doby ádného doruení opravené faktury není zadavatel v prodlení s platbami dle smlouvy. Po ádném doruení nového nebo opraveného daového dokladu zadavateli bží nová, 30-ti denní lhta splatnosti, a to ode dne tohoto doruení. g) licenní ujednání, podle kterého uchaze poskytne asov neomezenou licenci k užívání software, který je souástí plnní dle smlouvy (systém musí být provozován pod asov neomezenou licencí GPL tj. trvalá licence zajišující zpsoby užití i právo úpravy a zmn zdrojového kódu). Uchaze ve smlouv uvede jednotlivé zpsoby užití software a rozsah užití software v souladu s požadavky uvedenými v ásti III. zadávací dokumentace. h) úpravu záruních podmínek v souladu s odstavcem 3.5. a 3.7. v ásti III. zadávací dokumentace, pemž uchaze zejména vymezí formu provádní záruního servisu. Zadavatel požaduje ve smlouv uvést servisní podmínky etn popisu nabízených služeb, které budou obsahovat minimáln: zabezpeení pohotovosti uchazee pro plnní doby odstranní závady ve lhtách stanovených v odst v ásti III. zadávací dokumentace, zpracování a aktualizace servisní dokumentace, poskytnutí náhradního prvku systému po dobu opravy vadného, poskytnutí servisní služby v pracovní dob, poskytnutí telefonického kontaktu se servisním technikem po celou dobu servisní služby (servis-line), vedení evidence servisních zásah a evidence nastavení všech komponent v systému helpdesk. i) sankní ujednání za porušení povinností vyplývajících pro uchazee ze smlouvy s následujícími podmínkami: pokud bude pekroena lhta pro dodání všech komponent plnní uvedená v odst v ásti IV. zadávací dokumentace, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny zakázky vetn DPH za každý i zapoatý kalendání den prodlení, poruší-li uchaze závazek pijmout taková opatení, aby nemohlo dojít k neoprávnnému nebo nahodilému ístupu k osobním údajm, k jejich zm, zniení i ztrát, anebo dojde-li k neoprávnným penosm osobních údaj nebo k jejich jinému neoprávnnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaj, nebo poruší-li uchaze svj závazek nezneužít informace získané v souvislosti s plnním této zakázky, 8

9 má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K za každé jednotlivé porušení závazku, pokud se budou podílet na plnní veejné zakázky pracovníci uchazee, kteí nebyli uvedeni ve jmenném seznamu odborných pracovník a technik uchazee, vyžadovaného zadavatelem v odst ásti V. zadávací dokumentace bez pedchozího souhlasu zadavatele, mže zadavatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši K za každý i zapoatý kalendání den, kdy takový pracovník veejnou zakázku plní, pokud bude uchazeem pekroena lhta opravy vadného software nebo zaízení, nebo jeho ásti v záruní dob, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však ,- K (viz. odst ásti III. zadávací dokumentace), pokud bude uchazeem pekroena lhta zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však ,- K (viz odst ásti III. zadávací dokumentace), poruší-li uchaze svj závazek nezneužít informace získané v souvislosti s plnním této zakázky podle odst písmene a) až d) ásti VI. zadávací dokumentace, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K za každé jednotlivé porušení závazku, j) ustanovení, podle kterého bude zadavatel oprávnn domáhat se u uchazee plné náhrady škody pesahující smluvní pokutu, pemž škodou se rozumí skutená škoda, ušlý zisk a náklady, které zadavatel musel vynaložit v dsledku porušení povinnosti uchazeem, k) závazek smluvních stran nahradit škodu v pípad porušení povinnosti vyplývajících ze smlouvy nebo z právních edpis, ledaže smluvní strana prokáže, že porušení povinností bylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost, l) závazek dodavatele, že nestanoví žádnou smluvní pokutu v neprospch zadavatele nad rámec obecné zákonné úpravy, n) ujednání o odstoupení od smlouvy; odstoupení od smlouvy bude možné z dvod podstatného porušení smluvních povinností uchazee, na které byl písemn upozornn zadavatelem, a k náprav nedošlo ve lh 30 kalendáních dn po obdržení písemného upozornní, není-li dále uvedeno jinak. Písemné upozornní je uchaze povinen si pevzít 9

10 osobn po telefonické výzv nebo zpráv zprostedkované elektronickou poštou ( ) do 24 hodin od doby, kdy mu tato skutenost byla oznámena. Pokud tak neuiní, má se po uplynutí uvedené lhty za to, že si upozornní vyzvedl. vodem k odstoupení od smlouvy bude zejména: pokud nedojde k pedmtu plnní ve lh uvedené v odst ásti IV. zadávací dokumentace a následn ani v zadavatelem dodate stanovené pimené lh, která však nesmí pesáhnout datum ukonení projektu porušení povinností uchazee uvedených v odst. 1. písm. a) až d), m), o), p) ásti VI. zadávací dokumentace, trojí uchazeem opakované pekroení lhty opravy vadného software nebo zaízení nebo jeho ásti v záruní dob, nebo pekroení této lhty o více než 5 dní, trojí uchazeem opakované pekroení lhty zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu, nebo ekroení této lhty o více než 48 hodin (lhty viz odst ásti III. zadávací dokumentace), trojí zadavatelem zjištný pípad, kdy se na plnní veejné zakázky bez pedchozího souhlasu zadavatele podílel pracovník uchazee, který nebyl uveden ve jmenném seznamu odborných pracovník a technik uchazee, vyžadovaného zadavatelem v odst ásti V. zadávací dokumentace. o) závazek uchazee umožnit osobám oprávnným k výkonu kontroly projektu, z nhož je zakázka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s plnním zakázky (tj. originálního vyhotovení smlouvy vetn jejích dodatk, originál úetních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci pedmtu této smlouvy), a to po dobu danou právními pedpisy R k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, a zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty), minimáln však do roku Využije-li uchaze k plnní veejné zakázky spolupráce jiných osob (tzv. subdodavatel), vzniká uchazei povinnost zajistit tento závazek i u tchto osob, p) závazek uchazee dodržovat informaní povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení Podporujeme vaši budoucnost ); zejména je povinen dodržovat, aby všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace byly opateny vizuální identitou projekt dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro publicitu OP LZZ a navazujících dokument; uchaze je povinen se ke dni nabytí úinnosti smlouvy s tmito pravidly seznámit; v ípad, že v prhu plnní smlouvy dojde ke zm tchto pravidel, je uchaze povinen používat vždy aktuální verzi chto pravidel, 6. Uchaze v návrhu smlouvy uvede následující text: 10

11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato smlouva zveejnna na profilu zadavatele eské správy sociálního zabezpeení. Souhlas se zveejnním podle pedchozí vty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle obchodního zákoníku, na údaje, jejichž zveejnní brání zákon o ochran osobních údaj, jakož i na údaje, které jsou chránny ped zveejnním podle jiných právních pedpis. Uchaze ve své nabídce uvede, jaká konkrétní ustanovení smlouvy (vetn íloh) a z jakého právního dvodu si nepeje zveejnit. Pokud uchaze žádné ustanovení smlouvy postupem podle pedchozí ty neoznaí, bude zadavatel za pedpokladu dodržení obecn závazných pedpis oprávnn zveejnit smlouvu jako celek etn všech píloh. 7. Uchaze ve své nabídce i ve smlouv uvede, zda má i nemá v úmyslu plnit nkteré ásti této zakázky prostednictvím subdodavatel. Dále uvede i rozsah tch ástí veejné zakázky, které hodlá plnit prostednictvím svých subdodavatel, vetn uvedení identifikaních údaj tchto subdodavatel. 8. Uchaze ve své nabídce uvede jmenný seznamu technik pro následující pozice týmu osob odpovdných za poskytování požadovaných služeb: manažer implementaního týmu, vedoucí implementaního týmu, koordinátor implementaního týmu. Tento seznam bude zárove tvoit ílohu ke smlouv. 9. Veškeré vci potebné k uskutení sjednaného plnní dle smlouvy, zejména dopravní a technické prostedky, odborné zamstnance apod., je povinen zajistit si dodavatel na své náklady. Odvodnní vymezení technických podmínek veejné zakázky ve vztahu k potebám veejného zadavatele a k rizikm souvisejícím s plnním veejné zakázky 5 Technická podmínka Odvodnní technické podmínky Technické podmínky vetn odvodnní jsou uvedeny v íloze tohoto formuláe Odvodnní stanovení základních a dílích hodnotících kritérií ve vztahu k potebám veejného zadavatele Hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena Odvodnní Jako základní a jediné hodnotící kriterium byla stanovena nabídková cena. Odvodnní pimenosti stanovení dílích hodnotících kritérií 6 Dílí hodnotící kritérium Odvodnní 5 Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou veejnou zakázku. V pípad veejné zakázky na stavební práce odvodní organizátor jen technické podmínky, které vymezil v zadávacích podmínkách nad rozsah technických charakteristik, popis a podmínek provádní stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle 44 odst. 4 zákona. 6 Organizátor odvodní pimenost stanovení dílích hodnotících kritérií, pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu než 60 % u veejných zakázek na služby, nebo 80 % u veejných zakázek na dodávky a stavební práce. 11

12 Dílí kriteria nejsou stanovena Odvodnní pedpokládané hodnoty 7 Hodnota Odvodnní íloha. 1: Odvodnní vymezení technických podmínek veejné zakázky ve vztahu k potebám veejného zadavatele a k rizikm souvisejícím s plnním veejné zakázky Plnní veejné zakázky spoívá v zajištní služby vytvoení a implementace monitorovacího systému. Služba bude poskytnuta v rámci plnní aktivit projektu Vytvoení a implementace systému provozního monitoringu reg.. CZ.1.04/4.1.00/ financovaného z Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost. Požadované technické parametry pro relevantní a správné fungování nového monitorovacího systému jsou uvedeny v odstavci 3.5. ásti III. zadávací dokumentace. Souástí plnní veejné zakázky je poskytnutí práva užívat bezplatn software (dále též licence ), který je souástí dodávky (systém musí být provozován pod asov neomezenou licencí). Jednotlivé zpsoby užití software a rozsah užití software v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 3.5. ásti III. zadávací dokumentace uvede uchaze v návrhu smlouvy. V rámci plnní této veejné zakázky uchaze provede instalaci a konfiguraci dodaného HW na míst dodání a zaškolení zamstnanc zadavatele. Požadavky zadavatele na záruku za jakost plnní jsou uvedeny v odstavci 3.7. ásti III. zadávací dokumentace. Požadavek zadavatele na technickou podporu vetn reakních dob a kategorií incident je uveden v odstavci 3.8. ásti III. zadávací dokumentace Obecný popis dohledového systému V dnešní dob odbratelé IT služeb chtjí dv základní vci: zajistit, aby služba byla v provozu ve chvíli, kdy ji potebují, i výpadku služby zajistit její co nejrychlejší navrácení do provozu. Tyto skutenosti bývají mnohdy formalizovány v podob smluv na dodávku služeb s vyjasnním obsahu a hlavn úrovn poskytovaných služeb. V anglické terminologii se mluví o Service Level Objective (SLO) a Service Level Agreement (SLA). V souvislosti s tmito trendy je zapotebí rozvíjet správu a dohled IT infrastruktury smrem ke správ služeb. Již není dostaující zajistit provoz sít pop. provoz poíta, ale je nutné zajistit provoz sít a poíta souasn a to z pohledu dodávané služby, která bží na poítai a využívá sí. Dohled a správa IT infrastruktury hraje velmi dležitou roli. Na jedné stran umožuje koncovým uživatelm bezproblémový odbr oekávaných služeb a na druhé stran dovoluje vedení spolenosti využívat IT pro zabezpeení podnikatelských zám. Následující odstavec popisuje rzné typy nástroj pro správu a dohled: 7 Organizátor vypluje pouze u významné veejné zakázky (veejná zakázka, jejíž pedpokládaná hodnota iní nejmén K). Toto odvodnní musí obsahovat informace rozhodné pro stanovení pedpokládané hodnoty veejné zakázky a zpsob stanovení pedpokládané hodnoty veejné zakázky. 12

13 Element management nástroje pro správu element v IT infrastruktue, vtšinou neintegrovatelné, pracující bez návazností na ostatní nástroje, sloužící k detailní správ uritého typu technologie, schopné identifikovat chybu pouze v dané technologii, vtšinou dodávané výrobcem dané technologie. Operations management nástroje vzájemn integrované do jednoho kompozitního celku, schopné identifikovat problém nap rznými technologiemi, asto pracují v proaktivním režimu, tzn. mají uritou schopnost pedvídat problematické situace. Service management nástroje schopné držet informaci o provázanosti jednotlivých technologií, umožující definovat službu a její elementy, popsat vlivy výpadk jednotlivých element na chod celé služby, kontrolovat dodávku služeb podle SLA. Business management nástroje service managementu obohacené o možnosti modelování rzných situací a s podprnými nástroji na analýzu vlivu IT na chod firmy, umožující provázat služby s finanními toky. obr. 1 V souasné dob bží na SSZ mnoho nástroj pro správu element Element management Popis jednotlivých ástí dohledového systému V tomto bloku popíšeme jednotlivé funkní komponenty a to jak již bžící, tak nov poptávané. V této ásti bude patrné, jak jednotlivé moduly fungují, jaké jsou poptávané parametry jednotlivých komponent a jaké jsou jejich vazby v celkovém dohledovém schématu. obr. 2 13

14 Funkní blok centrální konzole a autentizace: Modul konzole je webový interface pro jednotný vstup uživatel/operátor do prostedí dohledového systému a zárove je jednotným výstupním místem pro zobrazení map, stav, graf. Tato souást též eší autentizaci a autorizaci uživatel pistupujících k dohledovému systému vetn dohledové konzole. Na SSZ je sjednocen autentizaní, autorizaní systém pod tzv. AAA modul. Konfiguraní modul Ústedním prvkem tohoto bloku je NMPS (network monitoring provisioning system). Tento systém erpá data z vendor element managementu (Cisco works, Oracle grid, SCVMM, Provisioning), taktéž vlastních zdroj dat a vytváí konfigurace pro element monitoring (IP SLA, monitoring dostupnosti, log procesor atp.). Výstupy z tchto element monitoring nástroj jsou posílány pímo do modul pro zobrazení výsledk (grafy, mapy stp.), a zárove do bloku BI (business inteligence). Presentaní modul BI (business inteligence) modul zpracovává výstupy z element monitoring nástroj, vytváí vzájemné korelace, porovnává s definovaným SLA a zobrazuje výsledné reporty. Modul musí mít jednoduché rozhraní pro manuální konfiguraci vazeb mezi jednotlivými sledovanými parametry. Výstupem modulu musí být pehledný panel ve form semaforu zobrazující funknost/nefunknost jednotlivých oblastí a vazby mezi jednotlivými prvky. Souástí presentaního modulu musí být generátor graf, který by ml penášet namené hodnoty do podoby asových závislostí a tyto grafy v pehledné form prezentovat do uživatelského rozhraní. Souástí generátoru graf musí být plná integrace do prezentaního modulu. Musí umožovat vytváet rzné grafy dle uživatelsky definovaných šablon. Souástí je opt jednoduché webové rozhraní pro uživatelskou konfiguraci graf. Z pohledu uživatele musí grafické závislosti poskytovat vypovídající údaje o daném parametru i aplikaci v uritém asovém úseku, který si mže uživatel libovoln zvolit. Veškerá data použitá v grafických závislostech musí jít exportovat do formátu CSV. Z modulu musí jít vytvoit jednotný report, který ve form pdf souboru shrnuje uživatelem zvolené grafy ve zvoleném asovém intervalu. Souástí prezentaního modulu musí být uživatelsky definované mapy sledovaných celk (nap. WAN, Infrastrukturní servery, datová úložišt atd.) Tyto mapy musí zajišovat rychlou informaci pro operátory dohledového centra, v jaké oblasti nastal problém a pípadn jak ovlivnil zbytek fungování systému. Souástí mapy musí být možnost pro operátory zobrazit konkrétní problém ve vtším detailu s podrobnými informacemi. Samotný systém map musí být pln integrován do rozhraní prezentaního modulu. Log subsystém Samostatnou kapitolou je Log subsystém. Tento modul zajišuje ukládání jednotlivých trap, log výstup od všech souástí dohledového systému. Správa tohoto modulu musí být jednoduchá, logy se musí snadno tídit, vyhledávání musí být možné dle rzných kritérií datum, událost, chyba, reportující modul atp. Tento modul musí umožnit dle definovaných pravidel od uživatele analýzu aplikaních log a následné stanovení i definici reakce dle závažnosti incidentu. Modul element managementu Tato ást se skládá ze samostatných blok, jenž dohledují i provisionují ásti infrastruktury. Pro celkový dohledový systém jsou tyto funkní bloky zdrojem dat, jenž se zpracovávají v NMPS (network monitoring provisioning system). Pistupovat na n lze samostatn, nicmén kvli autentizaci a auditu bude pístup centralizován pes konzoli. 14

15 Pro napojení na NMPS systém mají tyto bloky definovaná tato rozhraní: Cisco works : _Reference/CWNCM_api_guide.pdf WAAS: L_API.html Oracle Grid: SCVVM: IP SLA: d d.html Nagios: NRPE: NDO: Modul element monitoringu NMPS pipraví konfiguraci pro dohledové a performance nástroje usazené v tomto bloku. Tyto nástroje dohledují jednotlivé elementy, ale i peddefinované aplikaní ásti. Své výstupy posílají do presentaního modulu. Na SSZ se pro úely monitorování dostupnosti jednotlivých zaízení a služeb používá systém Nagios 3.2. Tento systém by ml být zaintegrován do celkového dohledového systému vetn ízení konfigurací pod NMPS Popis dohledovaných ástí IKT Požadujeme, aby dohledový systém monitoroval tyto souásti SSZ IKT prostedí: Sít, síové služby ve WAN, LAN, DC, Internet perimetr Servery, UPS, SAN, Storage Aplikace, AAA, AAA API Databáze (Jak samotný hw. AIX, tak monitoring samotných databází Oracle) Portál, B2B kanál, VREP, PKPS, Informaní a komunikaní rozhraní (IKR) Logy aplikaních server (online probe na logy dležitých aplikací) Služby z pohledu funkcionality (AAAWS, DNS, NTP atd.) Hardware aplikaních server APV. Hypervisory Hyper-V i VMWARE ESXI Parametry operaních systém vetn grafického zobrazení (CPU,RAM,HDD,Teploty atd.) Environmentální data ze serveroven KP1 a KP2 (teplota, as, trendy). Monitoring DMZ (DIS, NTP servery atd..) Environmentální data ze serveroven K25 (teplota, as, trendy) Monitoring aplikací na bázi Mainframe a SQ100/200 Aktivní check databází Oracle/MySQL/DB2 tnsping, poet pipojení, doba odezvy atd. 15

16 Monitoring SAP 3.4. Popis souinnosti zadavatele Zadavatel poskytuje v rámci projektu monitoringu tuto souinnost: ízení projektu Místnost, napájení, vzdálený pístup sw. licence operaního systému (GPL Linux nebo Windows 2008 R2 std.) ístup k projektové kancelái popis platných standard na IKT SSZ obr Požadované technické parametry tab. 1 IDENTIFIKÁTOR POŽADAVKU P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 POPIS POŽADAVKU Systém musí být provozován pod asov neomezenou licencí. Systém je pln škálovatelný, tzn. není licen ani architekturn omezen. Nasazení je pln redundantní do dvou fyzických lokalit. Systém lze jednoduše virtualizovat. Systém poskytuje voln dostupné zdrojové kódy s možností úprav. Integrace do infrastruktury SSZ. Školení koncových uživatel pro úrove zvládnutí vlastní administrace a konfigurování systému vetn zvládnutí 16

17 reportovacích nástroj. P_7 P_8 P_09 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 Systém má možnost vytváet pln uživatelské testovací skripty. Systém musí být pln rozšiitelný jak v potech a konfiguracích sledovaných systém, tak i v zaleování nových sledovaných technologií. Požaduje se také možnost sledování výkonových parametr formou graf atd. Souástí systému je databázové ešení pro konfiguraní databázi a ukládání výsledk bez licenního omezení. Veškerá webová rozhraní prezentaního modulu musí umožovat úpravu ze strany zákazníka. Souástí systému je prezentaní modul s plnou autorizací a autentizací s využitím AAA portálu End-to-End monitoring ve form business pohledu (složeno z jednotlivých test) nebo formou aktivní probe od uživatele. Výpoet SLA jednotlivých aplikací a prostedk, s možností obsluhy definovat plánované odstávky a možností potlaení zbytených alarm s využitím topologie a konfigurací zaízení. Dodávka a instalace hardware dle specifikace v odstavci 8. této ásti zadávací dokumentace Webový interface prezentaního modulu v eském jazyce Systém musí umožovat integraci ešení tetích stran, zejména pak Provisioning server APV, CiskoWorks, NetView a další Integrace na Service desk, konfigurovatelné automatické generování incident, možnost napojení a využívání configuration a change management Tvorba vlastních report podle vybraných kritérií vetn možností predikce vývoje zvolených parametr s možnostmi tabulkových i grafických zobrazení dat, vztah a topologie systému atd. Systém musí umožovat konfiguraci skrze jednoduché konfiguraní rozhraní. Systém musí být ovladatelný za pomocí WEB rozhraní (kompatibilita se všemi druhy standardních prohlíže) Etapizace projektu Zadavatel požaduje rozlenní projektu na následující fáze s definovanými výstupy: - Analýza stavu monitoringu IT SSZ a návrh vhodného provozního monitorovacího systému, výstup: Studie obsahující analýzu souasného stavu a návrh cílového stavu monitoringu aplikací a infrastruktury v SSZ 17

18 - íprava implementace a instalace hardware, výstup: instalovaná infrastruktura monitoringu a SW monitorovacího systému - Implementace monitorovacího software, výstup: Implementovaný monitorovací systém naplnný základními daty + kompletní instalaní dokumentace - Nastavení parametriky pro sledování, testovací provoz a ovení režimu vysoké dostupnosti, výstup: Vytvoené parametriky pro sledování, ešení (odstranní) chyb objevených na základ testovacího provozu, implementace zmn a vylepšení funkcionality na základ požadavk SSZ + kompletní dokumentace a píruky pro využívání systému. Školení uživatel Požadavky na záruku Uchaze se ve smlouv zaváže poskytnout na plnní zakázky záruku v délce 48 msíc od podpisu pedávacích protokol o pevzetí zaízení do provozu. Po tuto dobu se uchaze zavazuje zajišovat záruní servis na dodaný hardware i software spoívající v odstranní reklamovaných vad, pemž reklamované vady budou uchazeem odstranny v míst provozování nejpozdji do konce pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla u uchazee uplatnna reklamace vady (nap. mailem, nebo prostednictvím helpdesku). Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy bylo uvedeno, že pokud bude pekroena lhta opravy vadného hardware nebo software (nebo jeho ásti) v záruní dob, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však do výše ,- K v každém jednotlivém pípad Poskytování technické podpory Zadavatel požaduje garanci poskytování technické podpory pro dodané ešení dle odstavce 3.5. ásti III. zadávací dokumentace od podpisu celkového pedávacího protokolu do data ukonení projektu specifikovaného odst. 4.2 ásti IV. zadávací dokumentace. Technická podpora bude zahrnovat ešení chybových stav zjištných za provozu systému. Zadavatel požaduje zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu pímo ohrožujícího funkcionalitu, i bezpenost systému zadavatele a odstranní chyby podle níže uvedených parametr. Cena technické podpory je souástí kontraktu a dodavatel je povinen ji zahrnout do svých náklad. Souástí poskytování technické podpory bude též poskytování pravidelných aktualizací dodaného software a podpora pi jejich implementaci. Pravidelná kontrola systému bude probíhat s periodicitou minimáln jednou msí, pemž jejím výstupem bude souhrn doporuení pro provoz v rámci SSZ, pípadn provedení drobných zmn nastavení systému. Technická podpora bude též obsahovat konzultaní podporu v rozsahu nejvýše 2 pracovní dny (tj. 2x8 hodin) za kalendání msíc v míst plnní, pemž tato konzultaní podpora bude zadavatelem využívána na drobné innosti spojené s rozvojem systému i školení pracovník zadavatele. Pro ešení problém a incident v rámci poskytování technické podpory byla nastavena kategorizace incident do tchto skupin: Kategorie A problémy kategorie A (hlavní chyby): poruchy, chyby i vady, které zpsobují provozní problémy a znemožují používání a využívání systému k úelu, k nmuž je uren. Kategorie B problémy kategorie B (vedlejší chyby): mén závažné poruchy, chyby i vady nebo diference, konfiguraní zmny, které nemají vliv na používání a využívání systému k úelu, k nmuž je uren. 18

19 Minimální SLA tab 2. Kategorie A B Reakce Stabilizace systému Reakce Odstranní 1 hod 4 hod 4 hod 18 hod asy jsou uvádny jako asy od nahlášení problému uchazei. Odstranním je mínno i opatení, které pevede problém o kategorii níž, pemž se ale as nahlášení nemní. Kategorii problém uruje zadavatel. Stabilizace systému znamená uvedení systému do pvodního stavu ed zapoetím problému. Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy bylo uvedeno, že pokud bude pekroena uchazeem lhta zahájení ešení požadavku na odstranní chybového stavu, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- K za každou i zapoatou hodinu prodlení, maximáln však ,- K v každém jednotlivém pípad Požadavky na dodávku a instalaci hardware Souástí plnní budou i 4 ks server v níže uvedené specifikaci: Provedení: Rackmount Procesor: 64 bit. x86, multicore Požadovaný výkon: SPECint_rate_ base 2006 min. hodnota 250 SPECfp_ rate_base 2006 min. hodnota 150 Operaní pam (RAM): 32 GB adi: SAS s RAID adiem - podpora raid1,raid5 raid10, HDD: 2*146GB SAS SFF 15k RPM Síová karta: 2x 10/100/10000 dualport s TCP/IP Offload Engine FC karta: 4Gb FC Dual-Port Mechanika: DVD ROM Porty: min. 4x USB (1x front) min. 1xVGA Napájecí zdroje: Redundatní hot-plug napájecí zdroje Ventilátory: Hot-plug ventilátory Management software: Kompatibilita s HP System Insight Manager Standardy SSZ Zadavatel požaduje, aby byly dodrženy všechny platné standardy SSZ v dob uveejnní zadávací dokumentace. Seznam tchto standard je uveden v píloze. 2 zadávací dokumentace a na žádost uchazee bude kontaktní osobou pro styk s úastníky výbrového ízení poskytnuto úplné textové znní standard v elektronické podob na CD. 19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012 str. 2 z 94 Obsah 1 Shrnutí...9 2 Požadavky kladené na metodiku full cost...11

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více