1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:"

Transkript

1 1

2 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického ízení informaních a komunikaních technologií, a to dle specifikace a v rozsahu dle této Rámcové smlouvy. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: Služby systémové integrace, Služby projektové kanceláe, Služby bezpenosti informací, a Služby ízení IKT služeb. 1.3 Jednotlivé služby (vetn popisu oblastí služeb), jež mají být na základ této Rámcové smlouvy poskytovány, jsou vymezeny a blíže specifikovány v píloze. 1, jež tvoí nedílnou souást této Rámcové smlouvy (dále jen Služby ). Služby budou poskytovány dle vcných, asových a místních poteb Objednatele, na základ samostatných objednávek Objednatele, kterými si Objednatel bude poptávat asový rozsah (kapacitu v lovkodnech) poskytování Služeb. 2 Podmínky poskytování služeb 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby vymezené touto Rámcovou smlouvou vždy na základ písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnní. Objednatel bude na základ této Rámcové smlouvy poptávat asový rozsah (kapacitu) Poskytovatele jak na opakující se innosti, které budou vždy upesnny pro každé nacházející tvrtletí, tak na jednorázové ad hoc innosti dle poteb Objednatele. Písemná výzva bude zahrnovat specifikaci požadovaných služeb a jejich rozsahu vetnasových požadavk Objednatele. 2.2 Písemná výzva podle pedchozího odstavce bude obsahovat detailní specifikaci poptávaných služeb (zejména druh poptávaných služeb, pedpokládaný asový rozsah v lovkodnech, místo plnní) a další relevantní informace vztahující se k poptávaným službám. 2.3 Poskytovatel je povinen výzvu v ádné lh (nikoli delší než 10 pracovních dní) Objednateli potvrdit, vyjma pípad: (i) kdy má Poskytovatel k nepotvrzení výzvy vážné dvody (které je vždy povinen specifikovat a v pípad dodatené písemné žádosti Objednatele též doložit) nebo (ii) kdy Objednatel poptává Služby nad rámec rozsahu uvedeného v bod 6.4 této Rámcové smlouvy nebo (iii) kdy Objednatel poptává Služby nad rámec kapacit specialist uvedených v píloze. 3 této Rámcové smlouvy. Potvrzení výzvy Objednatelem je v souladu s ustanovením 92 odst. 1 písm. a) ZVZ považováno za uzavení dílí smlouvy ( Dílí smlouva ); Poskytovatel je povinen na základ potvrzené výzvy poskytnout požadované dílí služby v souladu s termíny a lhtami požadovanými Objednatelem. 2.4 Poskytovatel je oprávnn v návaznosti obdrženou výzvu navrhnout alternativní zpsob plnní požadovaných služeb (vetn uvedení pípadných výhod alternativního zpsobu plnní). Takový návrh alternativního zpsobu plnní pedmtu Dílí smlouvy je považován za potvrzení výzvy Poskytovatelem a tímto je v souladu s ustanovením 92 odst. 1 písm. a) ZVZ Dílí smlouva považována za uzavenou, s tím, že plnní dle Dílí smlouvy je vymezeno alternativn s právem výbru na stran Objednatele a Objednatel v takovém pípad Poskytovateli písemn oznámí, jakou alternativu vybral. 2.5 Potvrzením písemné výzvy Poskytovatel pijímá smluvní podmínky Dílí smlouvy specifikované v písemné výzv a v Rámcové smlouv. Poskytovatel zahájí innosti dle výzvy 2

3 (Dílí smlouvy), neprodlen po uzavení Dílí smlouvy, pípadn v termínu stanoveném Objednatelem; 2.6 V pípad zadávání plnní v rámci periodického poskytování služeb zasílá Objednatel Poskytovateli tvrtletní plán (písemnou výzvu) minimáln 10 dn ped zaátkem píslušného kalendáního tvrtletí. V nm Objednatel vymezí druhy požadovaných služeb (dílích plnní) etn odhadu rozsahu tzv. lovkodn za každou požadovanou službu. Postup dle pedchozích bod se uplatní obdobn. 2.7 Minimální doba trvání jakékoli Dílí smlouvy není stanovena. Zánik Rámcové smlouvy nemá vliv na trvání konkrétních Dílích smluv, ustanovení lánku 8.5 této Rámcové smlouvy tímto není doteno. Konkrétní Dílí smlouvy zanikají zpsoby v nich uvedenými. 2.8 edmtem každé jednotlivé Dílí smlouvy bude poskytnutí služeb specifikovaných v potvrzené výzv ve smyslu lánku 2.3 nebo 2.4 této Rámcové smlouvy, a to za cenu specifikovanou v lánku 0 této Rámcové smlouvy. Další obchodní podmínky jsou obsaženy níže v láncích této Rámcové smlouvy. 2.9 Otázky neupravené v Dílí smlouv se pednídí touto Rámcovou smlouvou (princip subsidiarity Rámcové smlouvy) a dále ObchZ a ZVZ. 3 Povinnosti Poskytovatele 3.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby na základ této Rámcové smlouvy, resp. na základ jednotlivých uzavených Dílích smluv v souladu s pokyny a požadavky Objednatele a v souladu s dohodnutým asovým harmonogramem. Souasn je Poskytovatel povinen poskytovat Služby v souladu s dokumentem Zpsob poskytování služeb, který tvoí pílohu. 2 této Rámcové smlouvy (tj. dokument, který byl dílím hodnotícím kritériem veejné zakázky na uzavení této Rámcové smlouvy tato veejná zakázka dále jen Veejná zakázka ). 3.2 Poskytovatel bude Služby poskytovat prostednictvím týmu specialist složeného z osob, které jako pracovníky pro plnní pedmtu Veejné zakázky Poskytovatel uvedl v rámci své nabídky, tento seznam týmu specialist tvoí pílohu. 3 této Rámcové smlouvy. Jakékoliv zmny v týmu specialist jsou možné jen po pedchozí písemné dohod s Objednatelem. Pitom musí být vždy zachovány a splnny požadavky Objednatele stanovené na tým specialist v zadávací dokumentaci na Veejnou zakázku. 3.3 Poskytovatel je povinen zajistit osobní pítomnost specialist realizujících píslušné Služby na základ uzavené Dílí smlouvy na míst ureném Objednatelem. Poskytovatel je povinen zajistit splnní této povinnosti i u svých pípadných subdodavatel, kteí jsou uvedeni v týmu specialist. 3.4 Poskytovatel bude poskytovat Služby Objednateli pedevším v rámci ádné pracovní doby Objednatele, pokud nebude píslušnou Dílí smlouvou nebo na základ dohody stran sjednáno jinak. Poskytovatel je však povinen akceptovat možnost Objednatele využít zajištní dodávky Služeb v pípad jeho poteby i mimo rámec ádné pracovní doby. 3.5 Poskytovatel se zavazuje poskytovat své Služby s odbornou péí, chránit a prosazovat práva a oprávnné zájmy Objednatele a ídit se jeho pokyny. Pokyny Objednatele však není vázán, jsouli tyto pokyny v rozporu se zákonem. 3.6 Poskytovatel bude dostávat pípadné upesující pokyny na jednotlivé úkony Služeb od oprávnných osob Objednatele, jejichž identifikaní a kontaktní údaje, tj. zejména jméno, íjmení, funkce, telefon, , mu budou sdleny pi zaslání písemné výzvy. Tyto oprávnné osoby jsou oprávnny zadávat, konkretizovat a upesovat požadovaná zadání na poskytnutí 3

4 Služeb. Dojde-li k rozporu mezi pokyny jednotlivých oprávnných osob, je Poskytovatel povinen vyžádat si v píslušné vci pokyn od nadízené osoby tchto oprávnných osob a podle tohoto pokynu postupovat. Pokyny od osob neuvedených v tomto lánku je Poskytovatel oprávnn plnit jen je-li zejmé, že nelze vas opatit souhlas oprávnné osoby a že hrozí nebezpeí z prodlení. 3.7 Poskytovatel se zavazuje pijmout taková opatení, aby pi poskytování Služeb z jeho strany nemohlo dojít k neoprávnnému nebo nahodilému pístupu tetích osob k osobním údajm, k jejich zmní, zniení i ztrát, neoprávnným penosm, k jejich jinému neoprávnnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaj, které spravuje Objednatel. 3.8 Poskytovatel se dále zavazuje, že pi poskytování Služeb nezneužije informace získané v této souvislosti a tyto bude využívat pouze pro poteby Objednatele a pro poskytování Služeb dle této Rámcové smlouvy, resp. i Dílích smluv. 3.9 K pijímání pokyn od Objednatele je oprávnn vedoucí týmu Poskytovatele nebo osoba jím povená Dle poteby Objednatele a po vzájemné dohod mže být komunikace mezi Poskytovatelem a Objednatelem šifrována, kryptována i kódována pro zabezpeení ochrany pedávaných informací Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu ze strany Objednatele a jiných orgán oprávnných k provádní kontroly po dobu danou právními pedpisy eské republiky k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví a zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty), zejména ze strany Ministerstva vnitra R, Ministerstva financí R, Centra pro regionální rozvoj eské republiky, územních finanních orgán, Nejvyššího kontrolního úadu, Evropské komise, Evropského úetního dvora, pípadn dalších orgán oprávnných k výkonu kontroly a ze strany tetích osob, které tyto orgány ke kontrole poví nebo zmocní. Poskytovatel si je vdom, že je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona. 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve veejné správ a o zm nkterých zákon (zákon o finanní kontrole), ve znní pozdjších pedpis, povinen spolupsobit pi výkonu finanní kontroly. 4 Spolupráce stran, možnost subdodávek 4.1 Po celou dobu trvání této Smlouvy si budou Objednatel a Poskytovatel vzájemn poskytovat souinnost a informace, jež jsou potebné ke splnní jejich závazk dle této Rámcové smlouvy. 4.2 edpokládá se, že Objednatel a Poskytovatel budou postupovat pi plnní závazk z této Rámcové smlouvy i Dílích smluv ve vzájemné de a souinnosti s vstícným vztahem k ešení vyskytnuvších se problém. Objednatel bude pedávat vybranému Poskytovateli potebné podklady, zejména interní dokumenty a další informace nezbytné k poskytování Služeb. 4.3 Objednatel v souladu l. 4.1 Poskytovateliposkytne: a) kontaktní osobu, pípadn tým pracovník pro jednotlivá plnní na základ Dílích smluv, b) ístup k technické dokumentaci existujících subsystém, které souvisejí s pedmtem poskytovaných služeb, c) ístup k technické, projektové, provozní a smluvní dokumentaci existujících a plánovaných subsystém IKT Objednatele, d) ístup k bezpenostní dokumentaci existujících subsystém, pokud existuje, e) definice rozhraní na okolní IKT prostedí Objednatele, f) prostory s píslušným vybavením nezbytným pro realizaci služeb dle Dílích smluv. 4

5 4.4 ípadnou další souinnost nad rámec úkon vyjmenovaných výše v tomto lánku 0 Objednatel Poskytovateli poskytne pouze na základ pedchozí dohody. 4.5 V pípad použití subdodavatele není jakkoli dotena odpovdnost Poskytovatele za pípadné nesplnní i vadné plnní píslušných závazk. 5 Vytvoení díla, záruní podmínky 5.1 Pro pípad vzniku díla chránného píslušnými pedpisy práva autorského i jiných práv duševního vlastnictví v prhu poskytování Služeb se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli výhradní licenci k výkonu práv užívat taková díla, která Poskytovatel pi poskytování Služeb pro Objednatele v budoucnu vytvoí ( Dílo ). Takto poskytnutá licence bude poskytnuta minimáln pro celé území eské republiky a bude asov neomezená. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli píslušnou licenci bezúplatn. Poskytovatel licenci Objednateli dále poskytne vetn možnosti zcela nebo zásti poskytnout oprávnní tvoící souást licence tetí osob avšak pouze pro poteby plnní úkolu Objednatele. 5.2 Jsou-li souástí poskytování Služeb i pípadn vytvoeného Díla jiná díla nebo jiné pedmty ochrany práv duševního vlastnictví vytvoená tetími osobami, zavazuje se Poskytovatel udlit Objednateli právo užívat (nebo zajistit udlení takového práva Objednateli) takové dílo nebo jiný pedmt ochrany práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro ádné užívání Díla vytvoeného dle této Rámcové smlouvy i Dílí smlouvy a pro splnní úelu této Rámcové smlouvy i Dílí smlouvy. Odmna za udlení práva užívat díla i pedmty ochrany dle edchozí vty tohoto odstavce je již zahrnuta v odm dle této Rámcové smlouvy. 5.3 V pípad, kdy nedojde k udlení licence k pípadn vytvoenému Dílu pímo na základ této Rámcové smlouvy, zavazuje se Poskytovatel licenci za podmínek stanovených v l. 5.1 Objednateli bezodkladn po výzv Objednatel udlit. 5.4 Poskytovatel se dále zavazuje pi poskytování Služeb udlit Objednateli záruku na poskytnuté Služby a jejich kvalitu na dobu nejmén 2 let od data poskytnutí služby, a dále v pípadech, kdy dojde pi poskytování služeb k vytvoení Díla, záruku na toto Dílo v délce trvání minimáln dvou let ode dne pedání a pevzetí díla Objednatelem. 6 Odmna za služby a platební podmínky 6.1 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Služby poskytnuté podle této Rámcové smlouvy, resp. podle Dílích smluv odmnu. 6.2 Odmna za Služby poskytované Poskytovatelem bude Objednatelem uhrazena na základ skuteného plnní msíástkou, která bude vypotena na základ jednotkových cen za lovkoden píslušných len týmu Poskytovatele ( Specialist ) dle tabulky uvedené níže v tomto lánku tak, že tyto jednotkové ceny za lovkoden budou vynásobeny potem lovkodn skute strávených jednotlivými Specialisty v daném msíci poskytováním píslušných Služeb. Jednotková cena za lovkoden v K bez DPH Vedoucí projektu 7 400,- Vedoucí týmu SI 5 900,- 2. len týmu SI 3900,- 5

6 3. len týmu SI 3900,- Vedoucí týmu PK 5 900,- 2. len týmu PK 3900,- 3. len týmu PK 3900,- 4. len týmu PK 3900,- Vedoucí týmu BI 5 900,- 2. len týmu BI 3900,- 3. len týmu BI 3900,- 4. len týmu BI 3900,- Vedoucí týmu S 5 900,- 2. len týmu S 3900,- 3. len týmu S 3900,- 6.3 Jednotkové ceny za lovkoden u píslušných Specialist jsou ceny závazné, maximální a nepekroitelné. 6.4 Poskytovatel garantuje poskytování Služeb Specialist v níže uvedeném rozsahu a tyto Specialisty musí pro tyto úely alokovat. edpokládaný maximální poet lovkodn v kalendáním roce Vedoucí projektu 110 Vedoucí týmu SI len týmu SI len týmu SI 120 Vedoucí týmu PK len týmu PK len týmu PK len týmu PK 120 Vedoucí týmu BI len týmu BI len týmu BI len týmu BI 90 Vedoucí týmu S len týmu S 90 6

7 3. len týmu S Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. 6.6 Fakturace bude probíhat na základ skuteného plnní, jehož poskytnutí bude potvrzováno Objednatelem formou podpisu msíních pracovních pehled Poskytovatele. Odmna bude splatná do ticeti (30) dn poté, co Poskytovatel doruí Objednateli daový doklad na íslušnou ástku. 6.7 Jakýkoliv daový doklad bude vystaven a doruen Objednateli nejpozdji do dvacátého (20.) dne kalendáního msíce bezprostedn následujícího po skonení píslušného kalendáního síce a bude jako pílohu obsahovat msíní pracovní pehled potvrzený Objednatelem za íslušný kalendání msíc. 6.8 Objednatel je oprávnn vrátit Poskytovateli pede dnem splatnosti píslušnou fakturu bez zaplacení, pokud taková faktura nemá náležitosti uvedené v pedchozím odstavci nebo má jiné závady v obsahu nebo form stanovené obecn závaznými právními pedpisy, a to s uvedením vodu vrácení. Poskytovatel je povinen v pípad vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. vodným vrácením faktury pestává bžet pvodní lhta splatnosti. Nová lhta v pvodní délce splatnosti bží znovu ode dne doruení opravené nebo nov vystavené faktury. 6.9 Cena za služby poskytované Poskytovatelem Objednateli bude hrazena bezhotovostním evodem na úet Poskytovatele, jenž bude vyznaen na píslušném daovém dokladu Za jakékoliv prodlení s placením splatných ástek dle výše uvedených pravidel má Poskytovatel právo uplatovat úrok z prodlení dle sazby stanovené naízením vlády. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle obanského zákoníku, ve znní pozdjších pedpis. 7 rnost informací 7.1 Žádná ze Stran není oprávnna zpístupnit jakékoli tetí stran, ani použít nebo využít k jakémukoli úelu jakékoli informace týkající se druhé Strany nebo jejich zástupc, spíznných osob, podnikatelské innosti a obchod zamýšlených touto Rámcovou smlouvou nebo kteroukoli Dílí smlouvou (dále jen Drné informace ), jež získá nebo získala na základ této Rámcové smlouvy nebo kterékoli ze smluv na ni navazujících, vyjma pokud tak uiní (i) s pedchozím písemným souhlasem píslušné Strany, nebo (ii) v souladu s požadavky íslušných právních pedpis (vetn práva Objednatele zveejnit tuto Rámcovou smlouvu v souladu se zákonem. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, v platném znní), platných úetních pedpis, platných burzovních pedpis a rozhodnutí píslušného soudu, nebo (iii) pokud to tato Rámcová smlouva výslovn umožuje. 7.2 Pro úely této Rámcové smlouvy se za Drné informace nepokládají žádné informace, jež: a) jsou nebo se stanou veejn dostupnými (jinak než na základ neoprávnného sdlení nebo užití), nebo b) poskytne nkteré ze Stran tetí osoba, jež je oprávnna zpracovávat takové informace a má zákonné právo takové informace zpístupovat nebo používat. 7.3 Jakákoli ze Stran je oprávnna sdlovat Drné informace svým spíznným osobám, subdodavatelm, právním zástupcm, úetním, zamstnancm a zástupcm, avšak s tím, že taková Strana zajistí, aby ty osoby, jež budou mít pístup k Drným informacím, nezpístupovaly Drné informace tetím osobám, ani je nepoužívaly, ani nevyužívaly k 7

8 jinému úelu, než (i) za úelem plnní (resp. zajištní plnní) zákonných povinností píslušné Strany, nebo (ii) za úelem plnní (resp. zajištní plnní) povinností vyplývajících Stran z této Rámcové smlouvy. 7.4 Každá ze Stran se zavazuje, že bude dodržovat pimená bezpeností opatení za úelem zamezení neoprávnného pístupu tetích osob k Drným informacím, jež jsou v držení íslušné Strany. 7.5 Závazky obsažené v tomto lánku 7 Rámcové smlouvy týkající se zachovávání drnosti stanou v plném rozsahu platné a úinné i po dobu pti (5) let od zániku Rámcové smlouvy. 8 Doba trvání Rámcové smlouvy, místo poskytování Služeb 8.1 Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a úinnosti dnem jejího podpisu obma Stranami a je uzavírána na dobu uritou v délce trvání ty let ode dne jejího podpisu. 8.2 ed okamžikem zániku této Rámcové smlouvy lze tuto Rámcovou smlouvu ukonit výhradn na základ písemné dohody Stran. 8.3 Zánik Rámcové smlouvy nemá vliv na trvání konkrétních již uzavených Dílích smluv. Dílí smlouvy však mohou být úinné maximáln 1 rok po zániku Rámcové smlouvy. 8.4 Objednatel je oprávnn odstoupit od Dílích smluv v pípad prodlení Poskytovatele s plnním povinností ve sjednaných termínech i pes to, že byl Poskytovatel Objednatelem na prodlení písemn upozornn a vyzván k odstranní prodlení v pimené dodatené lh (nikoli kratší než 15 dní). Objednatel mže odstoupit od Dílí smlouvy po marném uplynutí uvedené imené dodatené lhty. 8.5 Strany v pípad ukonení Dílí smlouvy zpracují vyútování vzájemných plnní a pohledávek a provedou finanní vypoádání nejpozdji ve lh 30 dn od ukonení Dílí smlouvy. 8.6 Místem poskytování Služeb je sídlo Objednatele eská správa sociálního zabezpeení (SSZ), ížová 25, PS , Praha 5, a další pracovišt Objednatele, kde jsou umístny IKT technologie Objednatele (nebo pro Objednatele) na území R, pokud Objednatel neurí jinak. 9 Prohlášení Stran 9.1 Poskytovatel tímto prohlašuje, že ke dni uzavení této Rámcové smlouvy: a) Poskytovatel je spoleností ádn založenou a platn existující podle právních pedpis eské republiky; b) Poskytovatel má nezbytná schválení jednotlivých orgán Poskytovatele, pop. jiných subjekt a je právn zpsobilý k uzavení této Rámcové smlouvy a k realizaci plnní zamýšleného touto Rámcovou smlouvou, a to za podmínek dle této Rámcové smlouvy, a že osoby podepisující tuto Rámcovou smlouvu jménem nebo za Poskytovatele jsou k tomuto ádn oprávnny; c) Poskytovatel není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vdomí Poskytovatele neprobíhají žádná ízení týkající se likvidace, konkurzu, insolvence, prodeje podniku nebo jeho ásti nebo jiného ízení týkajícího se Poskytovatele nebo smírího ízení i narovnání nebo ujednání s viteli ve vztahu k likvidaci, konkurzu, insolvenci, prodeji podniku nebo jeho ásti nebo jinému ízení o úpadku ve vztahu k Poskytovateli. Podle nejlepšího vdomí 8

9 Poskytovatele nebyly podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištní majetku Poskytovatele a nedošlo k žádné události, která by zakládala právo takové zajištní vynucovat; výrazem nejlepší vdomí Poskytovatele se v této Smlouv rozumí informace, které management a odpovdní pracovníci Poskytovatele mají nebo by mli mít/znát pi postupu s péí ádného hospodáe; d) tato Rámcová smlouva pedstavuje platný a právn závazný závazek Poskytovatele, který je i Poskytovateli vynutitelný v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy; e) Poskytovatel má sjednané pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou Poskytovatelem etí osob, s výší pojistného plnní na jednu škodní událost minimáln ,- K. Spoluúast Poskytovatele není vyšší než 10 %. 9.2 Poskytovatel se zavazuje vyvinout dostatené úsilí pro to, aby prohlášení Poskytovatele dle této Rámcové smlouvy zstala pravdivá a v platnosti po celou dobu úinnosti této Rámcové smlouvy. 9.3 V pípad, že se jakékoli prohlášení Poskytovatele dle této Rámcové smlouvy ukáže jako nepravdivé, nahradí Poskytovatel Objednateli veškerou škodu nebo újmu, která Objednateli vznikne v dsledku takového stavu. 9.4 Strany souasn výslovn prohlašují, že skutenosti uvedené v této Rámcové smlouv nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku a udlují svolení k jejich užití a zveejnní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 10 Sankní ustanovení 10.1 V pípad, že Poskytovatel poruší povinnost potvrdit výzvu dle l. 2.3 této Rámcové smlouvy a toto porušení neodstraní ani v dodatené písemn poskytnuté lh (nikoli kratší než 3 pracovní dny), je Objednatel oprávnn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,-K za každý ípad takového porušení V pípad, že se Poskytovatel dostane prodlení s poskytováním Služeb delším než 5 pracovních dní a toto porušení neodstraní ani v dodatené písemn poskytnuté lh (nikoli kratší než 3 pracovní dny), je Objednatel oprávnn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,-K za každý pípad takového porušení Poruší-li Poskytovatel závazek pijmout taková opatení, aby nemohlo dojít k neoprávnnému nebo nahodilému pístupu k citlivým datm a/nebo osobním údajm, k jejich zm zniení i ztrát, anebo dojde-li k neoprávnným penosm citlivých dat a/nebo osobních údaj nebo k jejich jinému neoprávnnému zpracování, jakož i k jinému zneužití citlivých dat a/nebo osobních údaj, nebo poruší-li Poskytovatel svj závazek nezneužít informace získané v souvislosti s plnním svých závazk z této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávnn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K za každé jednotlivé porušení daného závazku Strany se zavazují nahradit druhé Stran škodu v pípad porušení povinností vyplývající z Rámcové smlouvy, Dílích smluv nebo z právních pedpis, leda že píslušná Strana prokáže, že porušení povinností bylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost Ustanovení o smluvní pokut nemají vliv na povinnost Poskytovatele uhradit Objednateli náhradu škody nad rámec sjednané smluvní pokuty. Škodou se rozumí skutená škoda, ušlý zisk a náklady, které Objednatel musel vynaložit v dsledku porušení povinností Poskytovatelem. 9

10 10.6 Uplatnním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skuteným uhrazením nezanikne povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnní bylo zajištno smluvní pokutou. 11 Závrená ustanovení 11.1 Jakékoli oznámení, žádost i jiné sdlení, jež má být uinno i dáno Stran dle této Rámcové smlouvy, bude uinno i dáno písemn. Toto oznámení, žádost i jiné sdlení bude, pokud z této Rámcové smlouvy nevyplývá jinak, považováno za ádn dané i uinné Stran, bude-li dorueno osobn, doporuenou poštou, kurýrní službou, em nebo faxem na dále uvedenou adresu íslušné Strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato píslušná Strana urí v písemném oznámení zaslaném v souladu s touto Rámcovou smlouvou: Objednatel: eská správa sociálního zabezpeení ížová 25, Praha 5, PS K rukám: Ing. Jana Koicová Telefon: Mobil: Poskytovatel: KPMG eská republika, s.r.o., v anglickém jazyce KPMG Czech Republic, Ltd., v nmeckém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH Pobežní 648/1a, Praha 8, PS K rukám: Ing. Borise Halaty Telefon: Mobil: Jakékoliv oznámení podle této Rámcové smlouvy i jakékoliv Dílí smlouvy bude považováno za doruené: a) dnem fyzického pedání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostednictvím kurýra nebo doruováno osobn; nebo b) dnem doruení potvrzeným na doruence, je-li oznámení zasíláno doporuenou poštou; nebo c) dnem doruení s následným potvrzením doruení, v pípadech, kdy oznámení bylo doruováno faxem nebo em; nebo d) dnem, kdy bude, v pípad, že doruení výše uvedeným zpsobem nebude z jakéhokoli dvodu možné, oznámení zasláno doporuenou poštou na adresu urenou shora uvedeným zpsobem anebo na adresu zapsaného sídla píslušné Strany (bude-li odlišná), avšak k jeho pevzetí z jakéhokoli vodu nedojde, a to ani ve lh tí (3) pracovních dn od jeho uložení na píslušném poštovním úadu Výše uvedené adresy a telekomunikaní spojení mohou být mna jednostranným písemným oznámením dorueným píslušnou Stranou druhé Stran s tím, že takováto zmna se stane innou dnem doruení takového oznámení Tato Rámcová smlouva (vetn jejích píloh) mže být doplována nebo mna pouze ve form písemných dodatk podepsaných obma Stranami Je-li nebo stane-li se nkteré ustanovení této Rámcové smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost i neúinnost ostatních 10

11 11

12 pojištnc, z toho více než 2,5 milionu dchodc. Vyplácí pes 3 miliony dchod a také nemocenské dávky. eská správa sociálního zabezpeení jako orgán státní správy vykonává psobnost v oblasti sociálního zabezpeení (dchodového pojištní a nemocenského pojištní) a lékaské posudkové služby. Kompetence SSZ jsou upraveny zákonem NR. 582/1991 Sb., o organizaci a provádní sociálního zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis. Podle ustanovení 5 odst. 1 tohoto zákona plní SSZ tyto úkoly: rozhoduje o dávkách dchodového pojištní, pokud není v uvedeném zákon stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpeení, a zaizuje výplaty tchto dávek, rozhoduje o povinnosti obana vrátit dávku dchodového pojištní poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávnna rozhodovat, rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené ástky na dávce chodového pojištní, pokud je o této dávce oprávnna rozhodovat, rozhoduje o odvoláních ve vcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpeení, rozhoduje o odstranní tvrdostí, které by se vyskytly pi provádní sociálního zabezpeení, pokud jí bylo v jednotlivých pípadech sveno, vybírá pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti podle zvláštního zákona, jedná ped soudem v ízení o pezkoumání rozhodnutí ve vcech sociálního zabezpeení, plní úkoly pi výplat dávek sociálního zabezpeení do ciziny, ídí a kontroluje innost okresních správ sociálního zabezpeení, dává souhlas ke zm pobytu práce neschopného obana pi jeho odjezdu do ciziny, zajišuje vydávání tiskopis pedepsaných podle zákona. Krom úkol uložených v 5 odst. 1 cit. zákona SSZ kontroluje plnní povinností subjekt sociálního zabezpeení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost oban pro úely sociálního zabezpeení, vede evidenci práce neschopných oban a v urených pípadech provádí nemocenské pojištní. Podle koordinaních naízení EU je SSZ styným orgánem vi zahraniním institucím pro penžité dávky v nemoci a mateství, dchody a penžité dávky v pípad pracovních úraz a nemocí z povolání. Mimo zákonem stanovených úkol vykonává SSZ další dležité innosti, které zajišují její efektivní provoz: odpovídá za úelné vynakládání rozpotových prostedk na sociální zabezpeení, sestavuje návrhy plánu a rozpotu pro zajištní provozu SSZ, odpovídá za vedení klasických a automatizovaných evidencí dat potebných pro rozhodování ve vcech dchodového pojištní, nemocenského pojištní a lékaské posudkové služby, odpovídá za vytváení a rozvíjení automatizovaného informaního systému a provádí racionalizaní opatení v oblasti sociálního zabezpeení, odpovídá za správu sveného majetku (budov, zaízení, výpoetní techniky atd.). Vzhledem k realizované sociální a dchodové reform musí být Objednatel schopen zajistit veškeré žné innosti a požadavky vyplývající ze zmn legislativy. To za podmínek limitovaných provozních a investiních prostedk. IKT tak pedstavuje pro Objednatele nepostradatelný nástroj, jak tyto úkoly realizovat. 12

13 edmtem poskytování služeb systémové integrace jsou odborné poradenské a konzultaní služby zamené na optimalizaci a transformaci stávajícího IKT prostedí Objednatele a jeho dalšího rozvoje do podoby pln integrovaného a konsolidovaného IKT prostedí s cílem: navrhnout krátkodobou (1 rok), stedndobou (2-3 roky) a dlouhodobou (4-5 let) koncepci konsolidace a rozvoje IKT Objednatele obsahující zejména: o architekturu IKT pro píslušné období, o návrhy realizaních projekt (obsahujících technickou a funkní specifikaci) o model dodávek a služeb, jimiž bude navržená a Objednatelem odsouhlasená architektura realizována, o odborná technická podpora Objednatele pi koordinaci realizaních projekt, vazeb, dohledu nad dodržováním koncepcí, standard a dobré praxe v oboru IKT, o návrh provozu a provozních parametr integrovaného prostedí, které vytvoí adekvátní informaní podporu pro provoz IKT Objednatele a spolupracujících organizací, o i návrhu na integraci informaní podpory, technologií a služeb s tím spojených dále optimalizovat náklady na prostedí IKT Objednatele a jeho životní cyklus. podpory Objednatele pi píprav, vyhlášení a realizaci veejných zakázek v oblasti IKT, zejména: o íprava návrh technických, funkních specifikací a parametr pro veejné zakázky na poízení nových IKT ástí prostedí Objednatele, o odborná technická podpora Objednatele pi procesech zveejování hodnocení íslušných veejných zakázek, o dohled nad dodržováním technických, technologických a funkních parametr realizace veejných zakázek (IKT projekt), o další odborná podpora Objednatele. pržn posuzovat a navrhovat opatení v oblasti IKT zejména formou: o posuzování nákladovosti jednotlivých ástí a celého prostedí IKT Objednatele (v rámci celého životního cyklu), o návrh možných úspor náklad na rozvoj, provoz a podporu IKT prostedí Objednatele s razem na ochranu již vynaložených investic, o návrh na konsolidaci IKT prostedí se stabilní schopností pružné reakce na vnjší požadavky a zmny za souasného dodržení podmínky efektivního využití a optimalizace stávajících a existujících informaních systém, aplikaní a technologické architektury IKT Objednatele. Souasn je požadováno nastavení standard a norem pro oblast IKT usmujících rozvoj stávajících i nov poizovaných ástí tj. informaních systém, aplikaní a technologické architektury IKT s razem na eliminaci nadbytených (pekrývajících se) dat, proces a služeb, snižování náklad a zvýšení efektivity a produktivity v oblasti IKT. Výše uvedené požadavky na služby jsou vymezeny v následujících specifikacích dvou dílích služeb, které bude Poskytovatel v rámci poskytování služeb systémové integrace pro Objednatele plnit. Koncepní a strategické služby systémové integrace. Realizaní služby systémové integrace. Detailní specifikace dílích služeb je uvedena dále. 1.1 Koncepní a strategické služby systémové integrace Zamení koncepních a strategických služeb systémové integrace je odborné poradenství a výkon role systémového integrátora v oblasti strategického ízení IKT prostedí Objednatele. 13

14 Objednatel požaduje vytvoení podmínek pro všechny dležité hlavní a podprné procesy zajišující úspšnou realizaci a prh IKT projekt a to zejména v následujících procesních oblastech: strategické ízení celého IKT Objednatele, ízení vzájemných závislostí, kooperace a integrace, formulace zám a koncept realizace, asové ízení, ízení náklad, ízení zdroj, ízení personálních otázek, ízení komunikace, ízení rizik, podpora ízení nákup a subkontrakt. Systémový integrátor bude poradnímorgánem v oblasti IKT projekt s odpovdností za posuzování a vyjadování se k výše uvedeným oblastem v rámci ízení a koordinace IKT prostedí a projekt Objednatele a to jak pro aktuální IKT prostedí, tak pro další období do roku Jsou požadovány následující výstupykoncepních a strategických služeb systémové integrace: a) Pro období roku 2013 Zpracování a aktualizace základních koncepních a strategických materiál týkajících se IKT Objednatele v následujícím rozsahu: Návrh krátkodobé koncepce rozvoje IKT Objednatele s návrhem rozvojových aktivit v horizontu 6-12 msíc. Koncepce musí vycházet ze stanovených krátkodobých poteb, požadavk, kapacitních a rozpotových možností Objednatele v oblasti rozvoje prostedí IKT, návrh priorit pro podporu krátkodobých cíl a proces Objednatele. Je požadováno zpracování první verze krátkodobé koncepce do 3 msíc od zahájení poskytování služeb. Návrh opatení vedoucích ke konsolidaci IKT Objednatele na všech vrstvách IKT (tj. komunikaní infrastruktura, HW infrastruktura, systémové prostedí, datová, aplikaní a prezentaní vrstva) Prvotní aktualizace IKT standard v návaznosti na základ pedložené krátkodobé koncepce. Návrh na zefektivnní modelu zajištní externích dodávek a služeb vetn podpory a provozu s drazem na krátkodobé úspory, konsolidaci IKT prostedí, snížení mandatorních výdaj pro další roky a maximalizace ochrany již vynaložených investic do hmotného i nehmotného majetku. Zpracování technické, funkní specifikace a parametr pro veejné zakázky vyplývajících z krátkodobé koncepce po odsouhlasení Objednatelem. b) Pro roky 2014až 2015 Zpracování a aktualizace základních koncepních a strategických materiál Objednatele v minimálním rozsahu: Návrh stedndobé koncepce rozvoje IKT Objednatele s návrhem rozvojových aktivit v horizontu msíc. Koncepce musí vycházet ze strategie Objednatele, jeho povinností vyplývajících z legislativy (zejména z realizace sociální a dchodové reformy), poteb, požadavk, kapacitních a rozpotových možností. Návrh bude obsahovat priority, kvalifikovaný odhad investiních a provozních náklad na IKT Objednatele. Je požadováno zpracování první verze stedndobé koncepce do 9 msíc od zahájení poskytování služeb. 14

15 Zpracování technické, funkní specifikace a parametr pro veejné zakázky vyplývajících ze stedndobé koncepce po odsouhlasení Objednatelem. Návrh dlouhodobé koncepce rozvoje IKT Objednatele s návrhem rozvojových aktivit v horizontu msíc. Koncepce musí vycházet z celkové strategie Objednatele, edpoklad vývoje legislativy (zejména reforem), rozpotových možností a schválené stedndobé koncepce. Návrh bude obsahovat: o návrh Strategie IKT Objednatele na roky , o návrh aktualizace Informaní koncepce (dle zákona. 365/2000 Sb., o informaních systémech veejné správy v platném znní a souvisejícími pedpisy), o návrh cílové architektury IKT Objednatele jako základního závazného interního standardu pro vývoj, implementaci, provoz, servis, podporu, údržbu informaní bezpenost IKT, o návrh aktualizovaných standard IKT Objednatele, o návrhy realizaních projekt v oblasti IKT vetn priorit a kvalifikovaných odhad na asovou a finanní náronost v celém životním cyklu. Návrh modelu zajištní externích dodávek a služeb vetn podpory a provozu s drazem na celkovou stabilitu a udržitelnost IKT Objednatele, Zpracování technické, funkní specifikace a parametr pro veejné zakázky vyplývajících z dlouhodobé koncepce po odsouhlasení Objednatelem. 1.2 Realizaní služby systémové integrace Zamením realizaních služeb systémové integrace je odborné poradenství a výkon role systémového integrátora na trvalé, denní bázi s cílem dostateného, vasného a bezproblémového zajištní koncepních a strategických cíl, zásad a standard na realizaní úrove rozvoje a provozu IKT Objednatele vetn souvisejících inností. V rámci plnní tchto služeb požaduje Objednatel zejména: Aplikování metodiky, princip a nástroj projektového ízení jako základu pro koordinaci a ízení jednotlivých oblastí systémové integrace. ízení a koordinaci pi píprav, poizování, implementaci a pebírání nových informaních systém a technologií s cílem garantovat naplnní koncepních a strategických cíl, dodržování zásad a standard v prhu realizace IKT projekt. V rámci realizaních služeb systémové integrace požaduje Objednatel zajištní následujících služeb a inností: o ast systémového integrátora v projektových týmech jednotlivých IKT projekt, o zpracovávání stanovisek a oponentur k projektovým zámm úseku IKT Objednatele, o zpracování stanovisek a oponentních posudk a schvalování návrh a implementaních plán cílové architektury IKT Objednatele, o formulace problém, identifikace rizik a neešených funkcionalit IKT prostedí a aplikací etn návrh možných variant ešení k rozhodnutí Objednatele, o poskytování pržných konzultaních služeb specialist na integraci systém a aplikací i ešení integraních úloh mezi jednotlivými systémy navzájem a jednotlivými systémy a technologiemi Objednatele, o posuzování a vydávání stanovisek systémového integrátora k jednotlivým požadavkm na zmnu vznesených v rámci bžících IKT projekt Objednatele, o zajištní kontroly systémového integrátora nad realizací schválených požadavk na zmnu IKT prostedí Objednatele, o podpora Objednatele pi integraci a propojování IKT Objednatele s informaními systémy jiných organizací, zejména MPSV. 1. Služby projektové kanceláe 15

16 Objednatel požaduje služby spojené s provozem projektové kanceláe Objednatele v následujících dílích službách: Podpora a prosazení projektového ízení realizace požadavk, zahrnující pržnou kontrolu souladu realizace s finanním a asovým plánem, koordinace realizace IKT projekt vetn íslušných report pro Objednatele. Podpora Objednatele pi píprav a realizaci požadavk (projektových a investiních zám, požadavk na zmnu, atd.). Podpora výbrových ízení - návrh, píprava a realizaci požadavk v oblasti IKT, zahrnující metodickou, odbornou a administrativní podporu Objednatele. Zajištní správy projektové a provozní dokumentace a vedení projektové knihovny. Podpora Objednatele pi operativních innostech souvisejících s plánováním, sledováním vyhodnocováním a schvalováním finanních plán (rozpo) za IKT jako celek a za jednotlivé rozpotové položky (investiní a provozní náklady za jednotlivé realizaní projekty a poskytované služby). Detailní specifikace dílích služeb je uvedena v následujících láncích Zadávací dokumentace. 2.1 Podpora a prosazení projektového ízení realizace požadavk Podporou se rozumí konzultaní a poradenské služby vedoucí k definici, implementaci a prosazení proces a postup projektového ízení pi realizaci požadavk na IKT Objednatele. Poskytovatel vyjde z obvyklých dostupných a existujících metodik ízení IKT projekt a zpracuje metodiku projektového ízení a následn ve spolupráci s projektovou kanceláí Objednatele zajistí prosazování a naplování této metodiky v oblastech: administrace požadavk, projektové a provozní dokumentace, organizace a komunikace projektu, ízení rizik projektu, ízení zmn projektu, kontroly postupu projektu, ízení zmn a problém projektu a akceptaních postup. Objednatel požaduje dodat následující výstupy poskytovaných poradenských a konzultaních služeb: Metodiku ízení projekt (detailn rozpracovanou metodiku, jejíž návrh byl pedmtem nabídky) zahrnující: o Definici organizaního schématu projekt vetn stanovení závazných projektových rolí, jejich pravomocí, odpovdností a požadavk na výkon innosti tchto rolí. o Definici závazného zpsobu komunikace v rámci projekt a zpsobu rozhodování a vazeb projektového organizaního schématu na liniové ízení v prostedí Objednatele. o Definici proces a postupízení projektu zamených na ízení rizik, sledování postupu projektu, ízení zmn, ízení problém, ízení kvality, akceptaní postupy a ízení dokumentace projektu; o Vzory základní projektové dokumentace. Metodika ízení projekt musí vycházet z ustanovení a požadavk kladených na projektové ízení znním mezinárodních norem ady ISO a dalších standard (nap. PRINCE2, PMBOK). Katalog a plán požadavk na IKT: 16

17 o zahrnující pipravované požadavky (projekty), probíhající výbrová ízení a realizované požadavky (bžící projekty) Objednatele vetn základní informace o stavu projektu, Poskytovateli a odpovdné organizaní složky i osoby Objednatele, o souástí je plán (asová osa) realizace požadavk na IKT Objednatele vetnasových vazeb a závislostí. Poskytovatel zajistí nepetržitou údržbu tohoto katalogu a plánu tak, aby vždy byla k dispozici aktuální verze sloužící pro podporu plánovacích a rozhodovacích proces Objednatele. Zprávy o stavu projekt: o zachycující plnní plánu daného projektu a jeho jednotlivých ástí, o návrhy na zmny postup, o informace o neplnných a opoždných úkolech, vetn zdvodnní a dopad, o ehled klíových aktuálních rizik a problém každého požadavku (projektu). Tyto zprávy bude Poskytovatel zpracovávat pro každý projekt, kterého se bude zástupce projektové kanceláe úastnit. Objednatel požaduje vytváení tchto zpráv na msíní bázi. Katalog projektových rizik obsahující: o informace o rizicích psobících na aktuální požadavky (IKT projekty) vetn jejich závažnosti, o popis dopad rizik vetn vyjádení vedoucího daného projektu, o návrh zpsobu eliminace daného rizika. Poskytovatel zajistí pravidelnou a pržnou údržbu tohoto katalogu. Objednatel požaduje výstup na bázi 14 kalendáních dní. Zápisy z jednání projektových tým jednotlivých IKT projekt: o poskytovatel zajistí v rámci výkonu služby podpory projektového ízení zpracování a provádní zápis zejména z klíových jednání projektových tým bžících IKT projekt a to vetn agendy a obsahu jednání, projednávaných úkol a pehledu úastník jednání, o u zápisu musí být zajištn schvalovací proces jejich znní a distribuce na relevantní astníky jednání, o Poskytovatel zajistí uložení originál zápis v písemné a elektronické podob do projektové knihovny. Katalog požadavk na zmnu: o vedení centrálního souhrnného a celkového pehledu všech zmnových požadavk, o popis zmny - vlastní specifikace zmny, zejména formulace vcných, asových a finanních dopad. o Poskytovatel zajistí nepetržitou údržbu tohoto katalogu tak, aby vždy byl k dispozici aktuální katalog požadavk na zmnu pro podporu rozhodovacích proces Objednatele. Katalog projektových problém: o ehled a základní informace o problému, závažnost. o Poskytovatel zajistí pravidelnou a pržnou údržbu tohoto katalogu. Objednatel požaduje výstup na msíní bázi jako souást zpracovávané zprávy o stavu projektu. Metodiku akceptace a pejímání výstup projekt v oblasti IKT s drazem na: o typy akceptací, návrh akceptaních kritérií, kategorizace vad a o stanovení postupu akceptaního ízení a postupu pro odstraování vad. Objednatele požaduje poskytnutí služeb v souvislosti s podporou projektové kanceláe Objednatele taj, aby jím navrhovaná metodika a principy byly implementovány i u projektové kanceláe Objednatele. 17

18 2.2 Podpora Objednatele pi píprav a realizaci požadavk (projektových a investiních zám, požadavk na zmnu) Podporou Objednatele pi realizaci požadavk se rozumí konzultaní a poradenské služby pi píprav arealizaci požadavk (projektových a investiních zám, požadavk na zmnu) v oblasti IKT obsahující odbornou a administrativní podporu projektové kanceláe Objednatele a dalších organizaních složek Objednatele pi realizaci IKT projekt. Poradenské a konzultaní služby budou zejména: podpora pi definování vcné nápln požadavk v souladu se strategickými dokumenty IKT a potebami Objednatele, podpora pi definování a specifikaci rozsahu a struktury inností a služeb vyplývajících z definovaného pedmtu a ovení souladu se strategickými dokumenty IKT a potebami Objednatele, podpora pi vyhodnocování parametr mení, monitoringu plnní pedmtu smluvních ujednání, podpora pi kontrole harmonogramu realizace požadavk, podpora pi kontrole zpsobu plnní pedmtu smluvního ujednání a dodržování pravidel zmnových ízení, vetn administrace požadavk na zmny, podpora pi vyhodnocování ustanovení vztahujících se k bezpenosti informaních a komunikaních technologií Objednatele, ochrany dat a informací, ustanovení o obchodním tajemství a rozsahu a zpsobu zveejování informací, podpora pi vyhodnocování SLA parametr jak pro vývoj, testování, provoz, servis, podporu a údržbu pedmtu smluvního ujednání. 2.3 Administrativní podpora výbrových ízení Administrativní podporou Objednatele výbrových ízení se rozumí konzultaní a poradenské služby i píprav, realizaci a vyhodnocování veejných zakázek v oblasti IKT obsahující odbornou a administrativní podporu projektové kanceláe Objednatele, dalších organizaních složek Objednatele, ípadn externích spolupracujících subjekt (nap. subjekt poskytující služby právního poradenství). Poradenské a konzultaní služby budou zejména v oblasti pípravy a správy dokumentace veejné zakázky pípadn na vyžádání i hodnotící komise Objednatele. 2.4 Zajištní správy projektové a provozní dokumentace V rámci poskytování služeb podpory Objednatele pi operativních innostech požaduje Objednatel konzultaní a poradenské služby zahrnující odbornou a administrativní podporu projektové kanceláe Objednatele a dalších organizaních složek Objednatele. Jako souást poskytovaných služeb bude v rámci projektové kanceláe zízena, vedena a pravideln aktualizována projektová knihovna. Jsou požadovány služby pi: íprav a správ dokumentace IKT: projektové (za jednotlivé projekty), požadavk (pro všechny zmnové požadavky), provozní (zejména vyhodnocování SLA parametr služeb poskytovaných externími poskytovali). s využitím úložišt elektronických dokument poskytnuté pro tyto úely Objednatelem. 2.5 Podpora Objednatele pi operativních innostech V rámci poskytování služeb podpory Objednatele pi operativních innostech, požaduje Objednatel konzultaní a poradenské služby, kdy výsledky budou: 18

19 podpora Objednatele pi píprav plánování finanních rozpo pro oblast IKT (provozních a investiních náklad) ve struktue jednotlivých rozpotových položek (projekt, zmnový požadavek, a další), pržné sledování erpání rozpotu IKT ve struktue jednotlivých rozpotových položek a vyhodnocování plnní, íprava, sledování a vyhodnocování erpání finanních prostedk Objednatele do oblasti IKT a to: investiních (projekty, požadavky na zmnu) i provozních (provozní náklady související s provozem IKT Objednatele) podpora Objednatele v innostech souvisejících se schvalováním rozpotu IKT resp. jeho jednotlivých položek (nap. píprava a schvalování investiních zám v rámci rozpotové kapitoly MPSV) návrhy na optimalizaci náklad na externí dodávky a poskytované služby doporuením nejvhodnjších opatení u Poskytovatel / poskytovatel, 2. Služby bezpenosti informací V rámci podpory pi ízení a implementaci bezpenosti informací požaduje Objednatel poskytnutí poradenských a konzultaních služeb v následujících dílích službách: Podpora systému ízení bezpenosti informací (ISMS) návrh, aktualizace, rozšíení, a komplexní podpora zavedení systému ízení informaní bezpenosti a pípravy k certifikaci vytvoeného systému ízení bezpenosti informací. Podpora systému ízení kontinuity návrh a rozšíení oblasti kontinuity inností nap celou organizací Objednatele a píprav k certifikaci tohoto systému. Detailní specifikace dílích služeb je uvedena dále. 3.1 Podpora systému ízení bezpenosti informací Objednatel má od roku 2006 vytvoen dokument Bezpenostní politika informací SSZ (viz 3C970460D312/0/bezpecnostni_politika.pdf). V návaznosti na tento dokument požaduje Objednatel zavedení celého systému ízení bezpenosti informací (ISMS) v souladu s normou SN ISO/IEC Objednatel požaduje poskytnutí poradenských a konzultaních služeb za úelem vytvoení, zavedení, provozování a optimalizace ISMS, jeho proces, postup vetn vytvoení kompletní dokumentaní základny, která se k tomuto systému ízení vztahuje s drazem na IKT. Zpsob poskytování služeb a výstupy musí být v souladu s normou SN ISO/IEC a dále s dalšími zákony, normami a standardy, zejména: zákonem. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj v platném znní, zákonem. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znní, zákonem. 365/2000 Sb., o informaních systémech veejné správy v platném znní, zákonem.. 412/2005 Sb., o ochran utajovaných informací a o bezpenostní zpsobilosti v platném znní, zákonem. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zm dalších zákon v platném znní, zákonem. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm nkterých zákon (autorský zákon) v platném znní, zákonem. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument v platném znní. 19

20 Objednatel požaduje plnní služeb tak, aby ke dni ukonení innosti poskytování služeb Poskytovatelem (ukonení projektu) byla organizace Objednatele pipravena na certifikaci systému ízení bezpenosti informací dle SN ISO/IEC formou provedení pedcertifikaního auditu. Souástí poskytovaných služeb budou zejména následující innosti a výstupy: Vytvoení systému ízení informaní bezpenosti Objednatel požaduje vytvoení nebo aktualizaci základního rámce systému ISMS v prostedí své organizace s drazem na IKT. V rámci této aktivity požaduje následující innosti a výstupy: Rozsahešení ISMS z hlediska zapojených organizaních složek, vybraných prostor, definovaných aktiv a technologií. Cíle ISMS obsahující výet cíl, kterých má být dosaženo v rámci ešení bezpenosti informací v ureném rozsahu. Cíle budou konkrétn stanoveny na stanovené období poskytování služeb tj. do konce roku Bezpenostní politika informací ve form závazného koncepního a strategického dokumentu Objednatele obsahující strategii, pravidla a zásady bezpenosti informací s drazem na: o definování odpovdností za oblast bezpenosti, o definování a popis proces ISMS a o popis zavádných bezpenostních zásad v rámci jednotlivých oblastí bezpenosti Hodnocení a ízení rizik Objednatel požaduje provedení hodnocení a zavedení ízení rizik v souladu s píslušnou normou systému ISMS a v rámci poskytovaných služeb bude vykonávat zejména následující innosti: zavedení systematického pístupu k hodnocení rizik a aktualizace metodologie pro provádní analýzy rizik, identifikace rizik (aktiva, hrozby, zranitelnosti, dopady), hodnocení rizik (škody, pravdpodobnost, úrove, akceptovatelnost), zpracování zprávy o hodnocení rizik, výbr cíl opatení a jednotlivých opatení, která budou vybírána z: o ílohy A normy ISO/IEC (rozpracování v ISO/IEC 27002) a o vybraných bezpenostních profil dle normy ISO/IEC 15408, identifikování a hodnocení variant pro ízení rizik, projednání a odsouhlasení návrhu zbytkových rizik, návrh prohlášení o aplikovatelnosti, návrh plánu zvládání rizik. Výstupem výše uvedených inností budou tyto dokumenty (bu formou aktualizace existujících, nebo vytvoením nových dokument): Zpráva o hodnocení rizik, Prohlášení o aplikovatelnosti bezpenostních opatení, Plán zvládání rizik Implementace bezpenostních opatení Po realizaci výše uvedených inností a po akceptaci výstup Objednatelem, je požadováno vytvoení smrnic ISMS a poskytnutí souinnosti ureným pracovníkm Objednatele pi jejich projednání, schvalování a následnému vydání ve form závazných interních pedpis (smrnice a metodické pokyny) Objednatele a jejich prosazení. Objednatel požaduje vytvoení bezpenostních smrnic a metodických pokyn v minimálním rozsahu: 20

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více