Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kateřina Němcová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich Šoba Znojmo, duben 2009

2

3

4 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru je srovnání financování předmětu prostřednictvím finančního leasingu a úvěru. První část práce se zabývá analýzou leasingu a úvěru dle vybraných kritérií. Komparace obou forem financování v případě konkrétního předmětu je obsahem praktické části. Důraz je kladen na současnou hodnotu peněžních toků. Klíčová slova: finanční leasing, úvěr, financování, současná hodnota. Abstract The goal of this thesis Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru is to compare the financing of an object by means of financial leasing and loan. The first part deals with the analysis of leasing and loan according to selected criteria. The comparison of the both financing forms for the specific object is done in the practical part. There is attached an importance to the present value of cash flow. Keywords: financial leasing, loan, financing, present value.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru vypracovala samostatně pod vedením svého vedoucího bakalářské práce a uvedla v ní veškeré použité literární a jiné odborné zdroje. Ve Znojmě dne 20. dubna vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Oldřichu Šobovi za odborné rady a cenné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah 1. Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika a struktura práce Analytická část Finanční leasing Vlastnictví Průběh vyřízení Cena leasingu Daňové a účetní aspekty Předčasné ukončení Pojištění předmětu Nákladovost leasingu Úvěr Vlastnictví Průběh vyřízení Cena úvěru Daňové a účetní aspekty Předčasné ukončení Pojištění předmětu Náklady úvěru Praktická část Vlastnická práva Průběh vyřízení Cena finančního leasingu versus úvěru Daňové a účetní aspekty Předčasné ukončení Pojištění předmětu Náklady Náklady v závislosti na měnící se úrokové míře Diskuse Závěr Použité zdroje Přílohy...47

8 1. Úvod Pořízení a pravidelná obnova strojů a technologického vybavení je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje podniku. Je důležitá i pro zvyšování kvality služby poskytované zákazníkovi. Častým hlavním problémem není ani tak vlastní výběr toho, co koupit, ale splacení jeho hodnoty dodavateli. Nejjednodušší formou financování je platba z vlastních zdrojů buď v hotovosti, nebo bezhotovostním platebním stykem. Tato forma je však v dnešní době značně nereálnou představou u většiny firem, jak ukazují výsledky statistických šetření (viz ČSÚ - Základní ukazatele nefinančních podniků za 3. čtvrtletí 2008). Proto se financování nových zařízení děje převážně pomocí cizích zdrojů. Záměrem této práce je porovnat finanční leasing s úvěrem jako možnými způsoby financování nového stroje, který firma potřebuje ke zvýšení produktivity výroby, zároveň s tím souvisejícím zvýšením konkurenceschopnosti. Firma tedy uvažuje o investici (stroji), která bude financována třetí osobou. Rozhoduje se mezi uzavřením smlouvy o úvěru a uzavřením smlouvy o finančním leasingu. Důvodem toho, aby akciová společnost pořizovala věc formou poskytnutí financování třetí osobou, je obvykle snaha získání finančních prostředků k pořízení stroje s ohledem na daňovou optimalizaci finančních zdrojů. Úkolem této práce je zjistit, který z obou nabízených forem financování je pro danou firmu výhodnější. Obě formy financování mají svá specifika, která je nutno posuzovat. V teoretické části se práce věnuje analýze obou forem financování a zdůvodnění vybraných kritérií, podle kterých je finanční leasing a úvěr hodnocen. V praktické části pak dochází ke srovnání jednotlivých forem financování v daných kritériích. Na konkrétním stroji, o jehož koupi firma uvažuje, jsou zhodnoceny obě formy financování. 8

9 2. Cíl a metodika práce 2.1. Cíl práce Cílem bakalářské práce je vyhodnocení srovnání finančního leasingu a úvěru podle zvolených kritérií. Tento hlavní cíl je rozložen do několika dílčích cílů. První dílčí cíl představuje analýzu leasingu a úvěru dle stanovených kritérií. Druhým dílčím cílem je následné srovnání obou forem financování na konkrétním předmětu. Třetí dílčí cíl představuje stanovení doporučení a jejich diskusi s alternativními zdroji Metodika a struktura práce V bakalářské práci je využíváno metody analýzy a komparace pro zjištění, která z forem financování (finanční leasing a úvěr) je výhodnější při pořízení předmětu. Úvodní část představuje analytickou část bakalářské práce, která se věnuje analýze stanovených kritérií u finančního leasingu a následně u úvěru. Další částí práce je část komparativní, kde jsou kritéria u finančního leasingu a úvěru srovnávána z hlediska pořízení konkrétního předmětu. Práce se snaží zároveň ukázat, která kritéria jsou důležitá pro posouzení při srovnávání těchto forem financování. Je kladen důraz na význam stanovených kritérií pro financování firemní investice v podobě konkrétního stroje. Ke srovnání zvolených forem financování předmětu byla analyzována stanovená kritéria, která mohou být sledována jak u finančního leasingu, tak i u úvěru. Mezi stanovená kritéria byla vybrána: - vlastnictví předmětu, - průběh vyřízení, - cena, - daňové a účetní aspekty, - předčasné ukončení, - pojištění předmětu, - nákladovost. Jednotlivá kritéria byla popsána v samostatných kapitolách s využitím odborné literatury. K posouzení finanční výhodnosti bylo využito metody diskontovaných čistých výdajů. Tato metoda porovnává současné hodnoty čistých výdajů, které plynou u každé formy financování. Při výpočtech byly aplikovány matematické vzorce z odborné literatury, 9

10 zabývající se podobnou tématikou. Základní vztah pro výpočet současné hodnoty peněžních toků vyjadřuje následující vzorec (SYNEK, 2007): n CF t SHCF = Σ t = 1 (1 + k) t kde SHCF současná hodnota peněžních toků v období t, CF t očekávaná hodnota peněžních toků v období t (t = 1 až n), k.. míra kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), t období 1 až n, n... očekávaná životnost investice. 10

11 3. Analytická část 3.1. Finanční leasing Pojem leasing pochází z anglického výrazu lease znamenajícího pronájem, příp. smlouvu o pronájmu (VALOUCH, 2008). Finanční leasing představuje pronájem, kdy poskytovatel leasingu, vlastník dané věci, dočasně přenechá tuto věc k užívání jinému subjektu a za tuto službu pobírá od jiného subjektu úplatu (leasingové splátky). Po skončení nájmu dochází k odkoupení leasingové věci jiným subjektem (ŠTOHL, 2008). V českých daňových předpisech se místo pojmu finanční leasing objevují pojmy finanční pronájem nebo finanční pronájem s následnou koupí najaté věci (VALOUCH, 2008). Leasing je alternativní způsob financování k bankovním úvěrům, který vznikl jako zvláštní druh finanční operace v padesátých letech v USA (ŠTOHL, 2006). V zemích západní Evropy je leasing systematicky využíván k nejrůznějším účelům od šedesátých let. Leasingový trh patří dnes k významným součástem finančního sektoru a řadí se k dynamickým faktorům rozvoje ve všech tržních ekonomikách (BENDA, 2006) Vlastnictví Základní právní normou upravující finanční leasing v České republice je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění obchodního zákoníku upravuje smlouvu o koupi najaté věci, kde jsou stanovena práva a povinnosti účastníků nájemního vztahu. Pořízením majetku prostřednictvím finančního leasingu nedochází k pořízení majetku v pravém slova smyslu. Vlastnické právo k majetku zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu pronajímateli, poskytovateli leasingu. K převodu vlastnických práv na nájemce (subjekt, který za úplatu užívá pronajímanou věc) dochází až po skončení platnosti leasingové smlouvy (VALOUCH, 2008). V rámci finančního leasingu je na nájemce přenášena odpovědnost za předmět leasingu. Tato odpovědnost se týká údržby a oprav předmětu. Zahrnuje samozřejmě i nebezpečí a rizika vztahující se jak k předmětu leasingu (např. nebezpečí poškození tohoto předmětu, riziko poklesu jeho tržní hodnoty), tak k jeho užívání (BENDA, 2006). I když zůstává pronajatý majetek ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti), přenáší pronajímatel na nájemce rizika vyplývající z vlastnictví majetku, jako by vlastníkem byl skutečně nájemce. Příkladem takového rizika je přenos odpovědnosti za škody způsobené na pronajatém majetku (VALOUCH, 2008). Starost o servis, opravu, 11

12 údržbu a pojištění tak přechází na nájemce (VALACH, 2001). Jelikož pronajatý majetek má ve svém vlastnictví pronajímatel, jsou nájemcova práva volně nakládat s pronajatým majetkem značně omezena. Jakékoliv úpravy na pronajatém majetku musí být odsouhlaseny ze strany pronajímatele (VALOUCH, 2008). Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem majetku, kdy pronajímatel převádí ekonomicky na nájemce rizika a výnosy, spojená s fungováním zařízení (ČAPKOVÁ, 1999). Patří sem již dříve zmiňovaná povinnost provádět opravy na daném zařízení (VALOUCH, 2008). Nájemce může užívat majetek, aniž by musel mít kapitál na jednorázové vyložení všech peněžních prostředků na investici. Urychluje se tak zavedení investice do provozu, zavedení technologických inovací, zvyšuje se konkurenční schopnost podniku (VALACH, 2001) Průběh vyřízení Přípravné období každé leasingové operace vrcholí uzavřením leasingové smlouvy. V rámci přípravy leasingové operace jednají budoucí leasingoví partneři (pronajímatel a nájemce) o skutečnostech, které se pak promítnou do obsahu leasingové smlouvy (BENDA, 2006). Pro uzavření leasingové smlouvy je obvykle nutno mít k dispozici doklady, které leasingové společnosti pro uzavření smlouvy požadují. Záleží samozřejmě na typu žadatele. Pro účely této bakalářské práce je v roli nájemce právnická osoba. Leasingové společnosti proto budou vyžadovat tyto dokumenty (VALOUCH, 2008): - ověřený výpis z obchodního rejstříku, - účetní závěrku, - přiznání k DPH, - výpisy z bankovních účtů, - výkaz cash-flow, - doklady o způsobu ručení (v případě vysokých částek). Jedním z důvodů, proč je leasing v ČR tak populární je skutečnost, že se tento způsob financování vyznačuje poměrně malou administrativní náročností (VALOUCH, 2008). Není zde tak výrazný požadavek zajištění, protože v případě leasingu zůstává majetek vlastnictvím pronajímatele po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Leasingový vztah je možné navázat z tohoto důvodu snadněji, neboť není třeba instrumentů pro ujištění věřitele, že obdrží investované prostředky zpět (DOUBRAVA, 2003). 12

13 Cena leasingu Cenou za leasing je leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných splátkách. Leasingové splátky bývají měsíční, čtvrtletní a roční (VALOUCH, 2008). Tyto pravidelné poplatky zahrnují úhradu pořizovací ceny, úroků z úvěru na refinancování a kalkulovanou leasingovou marži pronajímatele. Rozdíl mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou se označuje jako leasingové úročení (REŽŇÁKOVÁ, 1998). V leasingový smlouvách se také často objevuje tzv. leasingový koeficient, který udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti pořizovací ceně předmětu leasingu (VALOUCH, 2008). Jako leasingový koeficient je označován poměr leasingové ceny k pořizovací ceně předmětu leasingu (ČAPKOVÁ, 1999). Výše leasingového koeficientu umožňuje tak základní orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových společností (VALOUCH, 2008). Finanční závazky příjemce leasingu (nájemce) bývají v leasingové smlouvě podrobně specifikovány obvykle formou splátkového kalendáře. Tento dokument stanoví výši jednotlivých leasingových splátek, jejich počet, termín a měnu splatnosti. Leasingové splátky mohou být stanoveny jako rovnoměrné i jako nerovnoměrné, příp. může být dohodnut plynulý růst nebo pokles leasingových splátek (BENDA, 2006) Daňové a účetní aspekty Z hlediska daňových dopadů leasingu, za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., je u leasingu daňově uznatelným nákladem (výdajem) placené nájemné (VALOUCH, 2008). V průběhu finančního leasingu se jedná o nájemné, tedy o provozní výdaj (náklad), který se musí pro účely daně z příjmu časově rozlišit (ŠTOHL, 2008). Dle zákona o daních z příjmu ( 24 odst. 4) musí doba nájmu trvat minimálně dobu odpisování (MARKOVÁ, 2008). Princip časového rozlišení leasingu spočívá v tom, že se nájemné zahrne do daňově uznatelných výdajů jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období (ŠTOHL, 2008). Také poplatky spojené s uzavřením leasingových smluv jsou při splnění podmínek zákona o daních z příjmu daňovým nákladem (výdajem). Daňové odpisy provádí až na některé výjimky pronajímatel. V případě hmotného majetku lze odepisovat na straně nájemce technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno nájemcem, ale pouze na základě písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem (VALOUCH, 2008). Majetek se při finančním leasingu nestává vlastnictvím nájemce (firmy, která ho 13

14 využívá), není zachycen v jeho rozvaze, firma jej neodepisuje a splátky leasingu jsou považovány za náklad, snižující daňový základ (ČAPKOVÁ, 1999). První podmínkou daňové uznatelnosti je, aby byla u daného pronajatého majetku dodržena minimální doba pronájmu (VALOUCH, 2008). V 30 odst. 1 zákona o daních z příjmu se nachází tabulka (viz tabulka č. 1) týkající se předepsané doby odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny (MARKOVÁ, 2008). Tabulka č. 1 odpisová skupina doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Druhou podmínkou daňové uznatelnosti nájemného je skutečnost, aby se při skončení nájemního vztahu stal vlastníkem pronajatého předmětu nájemce a odkupní cena pronajatého majetku nesmí být zároveň vyšší, než by byla zůstatková cena tohoto majetku při uplatnění rovnoměrných daňových odpisů (VALOUCH, 2008). Nesplnění těchto podmínek vede ke změně původně daňově uznatelných nákladů (výdajů) na náklady (výdaje) daňově neuznatelné. S tím je pak spojeno riziko sankcí. Režimu časového rozlišení musí podléhat i první zvýšená splátka nájemného (akontace, nultá splátka, mimořádná leasingová splátka). Jedná se vlastně o nájemné placené předem, které se týká celého leasingového případu (ŠTOHL, 2008). Daňově uznatelným nákladem (výdajem) je pak poměrná část celkového nájemného týkajícího se daného zdaňovacího období (VALOUCH, 2008). V leasingové smlouvě je obvykle uveden závazek nájemce hradit leasingové splátky včetně daně z přidané hodnoty (DOUBRAVA, 2003). Uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u leasingu upravují jednotlivá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zákon o DPH používá pro finanční leasing pojem finanční pronájem (BENDA, 2006). Daňovým dokladem je splátkový kalendář (viz kapitola ) a odpočet daně z přidané hodnoty si nájemce uplatňuje v termínech uvedených ve splátkovém kalendáři. Důležitým předpokladem pro uplatňování odpočtu DPH je skutečnost, že nájemce je plátcem DPH (ŠTOHL, 2008). Dle zákona č. 235/2004 Sb. podléhá drtivá většina nájemních vztahů, které nejsou od DPH osvobozeny, základní sazbě DPH, tj. 19% (VALOUCH, 2008). Pro příjemce 14

15 leasingu platí pravidla stanovená pro uplatnění odpočtu daně v 72 a 73 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že v případě smluv o finančním pronájmu jsou uskutečňována dílčí plnění, mohou si nájemci uplatňovat nárok postupně, tak jak jsou jednotlivá dílčí plnění podle leasingové smlouvy uskutečňována nebo jak jsou přijímány platby za ně, pokud tyto platby předcházejí den uskutečnění zdanitelného plnění (BENDA, 2006) Předčasné ukončení V průběhu leasingových transakcí dochází obvykle často ke změně možností a motivů smluvních stran i okolností existujících v době uzavření leasingové smlouvy. V leasingu se tyto změny projevují většinou neschopností či nevůlí leasingového nájemce hradit dohodnuté leasingové splátky (BENDA, 2006). Už samotné řádné ukončení finančního leasingu neznamená pouhé ukončení doby pronájmu, ale dochází také ke změně vlastnických vztahů. Nájemce musí získat předmět leasingu do svého vlastnictví (ŠTOHL, 2008). V případě odstoupení od leasingové smlouvy má nájemce právo od smlouvy odstoupit pouze před účinností smlouvy, pokud dojde k prodlení v dodávce předmětu leasingu zaviněné výlučně pronajímatelem. Jinak vzhledem k charakteru smlouvy není nájemce oprávněn od leasingové smlouvy odstoupit (DOUBRAVA, 2003). V praxi se stává, že v průběhu trvání finančního leasingu se nájemce a pronajímatel dohodnou, že nájemce odkoupí pronajatý majetek ještě před skončením doby pronájmu (VALOUCH, 2008). Dle ustanovení 24 odst. 5 zákona o daních z příjmu jsou stanoveny podmínky, kdy se uznává nájemné do výdajů (nákladů), prodává-li se majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy po jejím ukončení nájemci (MARKOVÁ, 2008). Negativní dopad zpětné daňové neuznatelnosti nájemného je zmírněn alespoň tím, že o daňově neuznatelné nájemné lze zvýšit vstupní cenu tohoto majetku a alespoň v budoucnu promítnout daňově neuznatelné nájemné do daňových nákladů (výdajů) prostřednictvím daňových odpisů (VALOUCH, 2008). Od leasingové smlouvy lze odstoupit pouze v případech, jež stanoví leasingová smlouva a zákon, tj. obchodní zákoník či občanský zákoník. V případě úpadku leasingové společnosti se může některá ze stran leasingové operace dovolat splatnosti pohledávek a závazků z leasingové smlouvy. Pak vzniká nájemci (příjemci leasingu) povinnost jednorázově doplatit zbylé splátky leasingového nájemného a leasingové společnosti závazek provést převod vlastnictví předmětu leasingu na příjemce leasingu (BENDA, 2006). 15

16 Nemožnost předčasného ukončení leasingové smlouvy ze strany nájemce je typickým znakem leasingové smlouvy. Protože principem poskytnutí finančního leasingu je vlastní finanční služba a poskytnutí věci k dispozici, není možné připustit leasingovou smlouvou předčasné ukončení smlouvy projevem vůle leasingového nájemce (DOUBRAVA, 2003). Další situací předčasného ukončení leasingové operace je zánik možnosti užívání pronajatého majetku v důsledku jejího zásadnějšího poškození, zničení či krádeže. V leasingu jsou tyto situace vesměs kryty pojištěním (viz kapitola ). Rozdíl mezi výší pojistného plnění a škodou vzniklou pojistnou událostí hradí ve finančním leasingu nájemce (BENDA, 2006). Z hlediska finančního vypořádání při předčasném ukončení leasingu bývá nárokem příjemce leasingu součet již zaplacených leasingových splátek a tržní cena pronajatého předmětu. Výpočet dosud nesplatných leasingových splátek by měl být založen na diskontování budoucích plateb splátek na výpočtu současné hodnoty závazků (dluhu) z budoucích splátek. Na straně příjemce bývá základ pro finanční vyrovnání zvyšován o případné smluvní pokuty, o úroky z prodlení, náhradu škody a o náklady předčasného ukončení leasingu (BENDA, 2006) Pojištění předmětu V souvislosti s pronajatým majetkem může nájemce hradit další výdaje, ke kterým se řadí i pojistné (VALOUCH, 2008). Pojištění je zcela běžným aspektem u naprosté většiny leasingových operací. V leasingu jde především o komerční pojištění (BENDA, 2006). Komerční pojištění je vztah, při kterém komerční pojišťovna přebírá na sebe závazek, že pojištěnému (nebo poškozenému za pojištěného) poskytne pojistné plnění za událost, která zodpovídá dohodnutým pojistným podmínkám. Pojišťovna tak přebírá na sebe peněžní krytí dohodnutého rizika (ČAPKOVÁ, 1999). Pojištění předmětu leasingu proti základním rizikům patří prakticky mezi atributy finančního leasingu. Bez tohoto pojištění probíhá pouze malá část leasingů, a to vlastně pouze v těch případech, kdy leasingová společnost kryje rizika spojená s důsledky škod předmětu leasingu a kdy prezentuje nepojištění (s tím související nižší cenu leasingu) jako svou marketingovou výhodu (BENDA, 2006). Nájemce je povinen platit zákonné pojištění za předmět leasingu, je-li tato povinnost uložena nájemci obecně závaznými předpisy. Není-li pojištění předmětu leasingu kryto pojistnou smlouvou pronajímatele, zavazuje se nájemce pojistit předmět 16

17 leasingu pro případ poškození, zničení nebo odcizení (DOUBRAVA, 2003). Pojištění ve finančním leasingu je sjednáváno dvěma základními způsoby (BENDA, 2006): - pojistnou smlouvu uzavírá leasingová společnost (tato varianta zajišťuje leasingové společnosti, že předmět leasingu byl včas, v žádoucím rozsahu a řádně pojištěn), - leasingová společnost zmocní k uzavření pojistné smlouvy nájemce za podmínek stanovených leasingovou smlouvou. O daňové uznatelnosti pojistného hrazeného nájemcem lze uvažovat jedině v situaci, kdy je v leasingové smlouvě vysloveně uvedeno, že je nájemce povinen nechat pronajatý majetek pojistit. V souvislosti s pojištěním předmětu leasingu platí, že dohoda o pojištění pronajatého předmětu je téměř vždy součástí leasingové smlouvy (VALOUCH, 2008). V případě pojistné události se pronajímatel obvykle zavazuje pojistné plnění pojišťovny přednostně použít pro úhradu závazků nájemce z leasingové smlouvy a přeplatek poukázat nájemci. Nájemce se zavazuje na vlastní náklady zajistit uvedení předmětu leasingu do stavu předešlého pojistné události (DOUBRAVA, 2003). Aby výdaje na opravy byly daňově uznatelné, musí mít poplatník, který opravu majetku provedl, povinnost opravy na majetku provádět. Tedy musí být vlastníkem předmětu nebo v případě nájemce, musí být tato povinnost na nájemce vlastníkem (pronajímatelem) přenesena písemným potvrzením, obvykle přímo v leasingové smlouvě (VALOUCH, 2008) Nákladovost leasingu Z finančního hlediska lze leasing charakterizovat jako alternativní speciální formu financování dlouhodobých potřeb firmy cizím kapitálem (ČAPKOVÁ, 1999). Významnou oblastí, kterou je nutno zvažovat při rozhodování o pořízení majetku formou leasingu, jsou skutečné peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu trvání leasingového vztahu (VALOUCH, 2008). Konstantností a předem pevně stanovenými termíny splatnosti splátek leasing umožňuje jasnou kalkulaci odpovídajících nákladů nájemce (BENDA, 2006). Rozhodování podniku o pořízení majetku formou leasingu je tedy závislé především na velikosti leasingové ceny a leasingových splátkách. Leasingová cena (viz kapitola ) zahrnuje vstupní (pořizovací) cenu majetku, úrok z úvěru (v případě refinancování leasingové operace úvěrem) a leasingovou marži pronajímatele, přičemž úrok z úvěru a leasingová marže bývají označovány jako finanční náklad nebo leasingové úročení (VALACH, 2001). Pro zjištění výhodnosti financování investice 17

18 formou leasingu se používá metoda propočtu diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Je nutné mít na paměti, že leasingová splátka je daňově účinným nákladem, ale předmět leasingu zůstává v majetku pronajímatele, tedy nájemce nemůže provádět odpisy u daného předmětu (STROUHAL, 2006). Výše celkového leasingového úročení podléhá působení nabídky a poptávky na leasingovém trhu. Zároveň je závislá na těchto faktorech (VALACH, 2001): - úroková sazba za úvěr na refinancování leasingu, - doba leasingu, - interval a pravidelnost splátek, - navýšení první splátky, - odkupní cena. U metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr se nejdříve kvantifikují výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem. Tyto výdaje se snižují o vliv daní. Obdobně se určí výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s úvěrem. I zde se tyto výdaje snižují o vliv daní. Obojí výdaje se musí aktualizovat s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloženy. Nakonec se vybere ta varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované výdaje (HRDÝ, 2008) Úvěr Úvěry jsou obecně charakterizovány jako časově omezené, úplatné poskytnutí peněžních prostředků k volnému nebo smluvně vázanému použití. Jedním ze základních kritérií členění úvěrů je lhůta, na kterou je úvěr poskytován (ČAPKOVÁ, 1999). Pro účely této bakalářské práce stojí v popředí zájmu dlouhodobé úvěry. Z hlediska časového přesahuje doba splatnosti u těchto úvěrů 4 roky (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Jiné zdroje uvádějí, že se jedná o úvěry, které jsou splatné za dobu delší než jeden rok (ŠTOHL, 2006). Časové hranice nejsou přesně vymezeny, obvykle závisí na poskytovateli úvěru, do které kategorie úvěr začlení. Pro firmu má podstatu členění na krátkodobé a dlouhodobé úvěry, přičemž jako hranice je stanoveno období jednoho roku (ČAPKOVÁ, 1999). Krátkodobé úvěry jsou poskytovány na dobu jednoho roku, v případě doby delší než jeden rok se hovoří o dlouhodobých úvěrech (SYNEK, 2007). Nejčastějším poskytovatelem úvěrů je banka, pro kterou je tato povinnost z hlediska předmětu podnikání typická. Není vyloučeno poskytnutí úvěru jinou, ať již právnickou nebo fyzickou osobou (DUPAL, 2006). Historicky první banky vznikaly již ve středověku, především v Itálii a Anglii, což souviselo s financováním rostoucího 18

19 obchodu a zámořských cest. Bankovnictví představovalo v počátcích pouze úschovny zlata a dalších cenností, později však tyto ladem ležící prostředky byly půjčovány dalším osobám za úplatu úrok. K masovému rozmachu úvěrů došlo až v období kapitalismu, kdy se projevilo zvýšení nároků na financování, které přesáhly většinou možnosti vlastních zdrojů (KROH, 1999). Banky svým klientům nabízejí širokou paletu finančně úvěrových produktů (kontokorentní úvěr, eskontní úvěr, hypoteční úvěr, atd.). Tyto finančně úvěrové bankovní produkty jsou produkty bank, které z hlediska klienta představují získání dodatečných peněžních prostředků k financování potřeb klienta (SYNEK, 2000). Klient musí uvažovat kromě splácení dlužné částky i se splácením úroků, tj. cenou poskytnutého kapitálu (ČAPKOVÁ, 1999). V České republice prudce narůstá míra zadlužení, týká se to především domácností s nižšími příjmy (DUPAL, 2006) Vlastnictví Právní vztahy mezi věřitelem (osobou, která přenechává jiné osobě peníze) a dlužníkem (osoba, která takové peníze přijme a zaváže se je po uplynutí dohodnuté doby včetně úroků vrátit) se řídí zákonnými ustanoveními 497 až 507 obchodního zákoníku. Tato ustanovení upravují smlouvu o úvěru, přičemž za její podstatné náležitosti lze označit závazek jedné strany poskytnout na žádost druhé strany v její prospěch peněžní prostředky, určení výše takto poskytovaných peněžních prostředků a závazek druhé strany poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit za jejich poskytnutí úroky (DUPAL, 2006). Při úvěrovém financování je pořizovaný dlouhodobý majetek ve vlastnictví podniku (VALACH, 1996). Podnik jej získává za peněžní prostředky poskytnuté díky finančnímu úvěru od věřitele. Věřiteli jsou obvykle finanční instituce, tj. banky a kapitálově silné podniky (ČAPKOVÁ, 1999). Aby se zamezilo ztrátám v případě platební neschopnosti podniku, banka požaduje zajištění úvěru. Toto zajištění se uskutečňuje zřízením zástavního nebo zadržovacího práva na základě odpovídající smlouvy (REŽŇÁKOVÁ, 1998). U dlouhodobých úvěrů dávají banky přednost především časově málo proměnlivému druhu ručení a tím je zástava. Zástava je smluvně vyjádřený závazek majitele nějakého majetku, kterým je dočasně omezeno dispoziční právo s tímto majetkem. Zástavní dlužník tedy nesmí bez svolení zástavního věřitele zastavenou věc (může tím být i předmět, pro který byl úvěr poskytnut) prodat, darovat ani jinak zcizit. Banky se obvykle brání brát do zástavy stroje či zařízení, které nejsou neodlučitelnou součástí nemovitosti (KROH, 1999). 19

20 Výhodou koupě na úvěr je tedy skutečnost, že vlastnické právo k majetku přechází na kupujícího již dnem podpisu kupní smlouvy. Práva vlastníka volně s daným majetkem nakládat pak nejsou žádným způsobem omezena (VALOUCH, 2008). Úvěry určené podnikatelské klientele se mohou navzájem odlišovat, např. úrokovou sazbou, formou čerpání a splatností. Charakteristiky konkrétního úvěru vycházejí z potřeb klienta (LIŠKA, 1999). Při koupi majetku na úvěr nepotřebuje podnik větší množství volných finanční prostředků, ty obstarává prostřednictvím banky či jiné úvěrové instituce (VALOUCH, 2008) Průběh vyřízení Poskytnutí a čerpání úvěru představuje proces vzájemně navazujících činností (REŽŇÁKOVÁ, 1998): - ústní předjednání (prvotní jednání o možnosti poskytnutí úvěru), - písemná žádost o úvěr, - prověření úvěru, - povolení úvěru, - poskytnutí úvěru (smlouva o úvěru), - sledování úvěru (kontrola plnění úvěrových podmínek). Celková administrativní náročnost zařízení úvěru je obvykle vysoká. Banka je zde v nevýhodě, neboť půjčuje peníze na majetek, který nebude jejím vlastnictvím, nýbrž vlastnictvím kupujícího (VALOUCH, 2008). Pro vznik smlouvy o úvěru je důležitá dohoda mezi věřitelem (bankou) a dlužníkem (klientem banky). Smlouva o úvěru nemusí mít ze zákona písemnou formu, ale pokud je obsah smlouvy o úvěru zachycen písemně, předchází se případným nedorozuměním mezi zúčastněnými stranami (DUPAL, 2006). Obsahem žádosti o úvěr, která tvoří základ pro prověření úvěruhodnosti, tj. schopnosti dostát závazkům z úvěrového vztahu, a úvěruschopnosti klienta, tj. právní způsobilosti, jsou (REŽŇÁKOVÁ, 1998): - údaje o klientovi (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listina), - požadavky na úvěr (druh, měna, způsob čerpání a splácení úvěru, doba splatnosti úvěru, návrh způsobu jištění úvěru, účel použití úvěru), - podnikatelský záměr (projekce budoucí finanční situace žadatele na období trvání úvěrového vztahu), 20

21 - údaje o majetkové a finanční situaci klienta (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, kopie daňového přiznání), - údaje o čerpaných úvěrech a obchodních spojeních k jiným bankám. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je podrobná analýza celkové ekonomické situace žadatele o úvěr, zhodnocení výnosnosti a návratnosti úvěrovaného projektu, rovněž i dlouhodobé finanční situace žadatele. Proti poskytnutí úvěru se požaduje ručení ve výši hodnoty úvěru a úroků (ČAPKOVÁ, 1999). Zajištění úvěru se realizuje zřízením zástavního nebo zadržovacího práva na základě odpovídající smlouvy, přičemž záruky mohou být různé. Jako záruky se používají movitý majetek formou zástavní smlouvy, cenné papíry (na které se uplatňuje zadržovací právo), bankovní záruka jiného peněžního ústavu a cese pohledávky klienta (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Úvěrová žádost je nakonec posuzována úvěrovým výborem, tj. třemi až pěti vrcholovými pracovníky banky nebo členy jejích statutárních orgánů. Celková doba posuzování žádosti o úvěr trvá dva i více měsíců (KROH, 1999). V současné době přistupují banky a jiné úvěrové instituce pod konkurenčním tlakem leasingových společností k omezování složitosti administrativního vyřizování úvěrů (VALOUCH, 2008). I po povolení úvěru a uzavření smlouvy o úvěru probíhá kontrola plnění úvěrových podmínek ze strany věřitele (REŽŇÁKOVÁ, 1998) Cena úvěru Úvěr je časově limitované a úplatné poskytnutí peněžních prostředků. Z toho plyne, že firma musí uvažovat s placením úroků a se splácením dlužné částky (ČAPKOVÁ, 1999). Úrokem bývá označováno určité procento ročního zhodnocení, tj. úplata, za kterou banky půjčují peníze. Úrok představuje cenu peněz. Zapůjčený obnos se nazývá jistina (KROH, 1999). Úročení úvěru je stanoveno v úvěrové smlouvě. Jedním ze způsobů úročení je fixní (pevná) úroková sazba po celou dobu splatnosti úvěru. Druhý způsob úročení představuje pohyblivá úroková sazba, která se mění během splatnosti úvěru (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Základní úroková sazba jednotlivých komerčních bank se stanovuje s přihlédnutím k tzv. diskontní sazbě centrální banky, příp. na základě sazeb mezibankovního trhu (KROH, 1999). Pohyblivá úroková sazba je navázána na vybranou tržní úrokovou sazbu s předem danými termíny přizpůsobování. Vázána může být na tržní úrokové sazby typu LIBOR, PIBOR, FIBOR, PRIBOR a další (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Názvy představují zkratku, u níž první jedno až dvě písmena znamenají iniciály města (centra finančního 21

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Vymezení dílčích témat: 1) Podstata leasingu a jeho potenciální

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více