Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kateřina Němcová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich Šoba Znojmo, duben 2009

2

3

4 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru je srovnání financování předmětu prostřednictvím finančního leasingu a úvěru. První část práce se zabývá analýzou leasingu a úvěru dle vybraných kritérií. Komparace obou forem financování v případě konkrétního předmětu je obsahem praktické části. Důraz je kladen na současnou hodnotu peněžních toků. Klíčová slova: finanční leasing, úvěr, financování, současná hodnota. Abstract The goal of this thesis Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru is to compare the financing of an object by means of financial leasing and loan. The first part deals with the analysis of leasing and loan according to selected criteria. The comparison of the both financing forms for the specific object is done in the practical part. There is attached an importance to the present value of cash flow. Keywords: financial leasing, loan, financing, present value.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru vypracovala samostatně pod vedením svého vedoucího bakalářské práce a uvedla v ní veškeré použité literární a jiné odborné zdroje. Ve Znojmě dne 20. dubna vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Oldřichu Šobovi za odborné rady a cenné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah 1. Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika a struktura práce Analytická část Finanční leasing Vlastnictví Průběh vyřízení Cena leasingu Daňové a účetní aspekty Předčasné ukončení Pojištění předmětu Nákladovost leasingu Úvěr Vlastnictví Průběh vyřízení Cena úvěru Daňové a účetní aspekty Předčasné ukončení Pojištění předmětu Náklady úvěru Praktická část Vlastnická práva Průběh vyřízení Cena finančního leasingu versus úvěru Daňové a účetní aspekty Předčasné ukončení Pojištění předmětu Náklady Náklady v závislosti na měnící se úrokové míře Diskuse Závěr Použité zdroje Přílohy...47

8 1. Úvod Pořízení a pravidelná obnova strojů a technologického vybavení je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje podniku. Je důležitá i pro zvyšování kvality služby poskytované zákazníkovi. Častým hlavním problémem není ani tak vlastní výběr toho, co koupit, ale splacení jeho hodnoty dodavateli. Nejjednodušší formou financování je platba z vlastních zdrojů buď v hotovosti, nebo bezhotovostním platebním stykem. Tato forma je však v dnešní době značně nereálnou představou u většiny firem, jak ukazují výsledky statistických šetření (viz ČSÚ - Základní ukazatele nefinančních podniků za 3. čtvrtletí 2008). Proto se financování nových zařízení děje převážně pomocí cizích zdrojů. Záměrem této práce je porovnat finanční leasing s úvěrem jako možnými způsoby financování nového stroje, který firma potřebuje ke zvýšení produktivity výroby, zároveň s tím souvisejícím zvýšením konkurenceschopnosti. Firma tedy uvažuje o investici (stroji), která bude financována třetí osobou. Rozhoduje se mezi uzavřením smlouvy o úvěru a uzavřením smlouvy o finančním leasingu. Důvodem toho, aby akciová společnost pořizovala věc formou poskytnutí financování třetí osobou, je obvykle snaha získání finančních prostředků k pořízení stroje s ohledem na daňovou optimalizaci finančních zdrojů. Úkolem této práce je zjistit, který z obou nabízených forem financování je pro danou firmu výhodnější. Obě formy financování mají svá specifika, která je nutno posuzovat. V teoretické části se práce věnuje analýze obou forem financování a zdůvodnění vybraných kritérií, podle kterých je finanční leasing a úvěr hodnocen. V praktické části pak dochází ke srovnání jednotlivých forem financování v daných kritériích. Na konkrétním stroji, o jehož koupi firma uvažuje, jsou zhodnoceny obě formy financování. 8

9 2. Cíl a metodika práce 2.1. Cíl práce Cílem bakalářské práce je vyhodnocení srovnání finančního leasingu a úvěru podle zvolených kritérií. Tento hlavní cíl je rozložen do několika dílčích cílů. První dílčí cíl představuje analýzu leasingu a úvěru dle stanovených kritérií. Druhým dílčím cílem je následné srovnání obou forem financování na konkrétním předmětu. Třetí dílčí cíl představuje stanovení doporučení a jejich diskusi s alternativními zdroji Metodika a struktura práce V bakalářské práci je využíváno metody analýzy a komparace pro zjištění, která z forem financování (finanční leasing a úvěr) je výhodnější při pořízení předmětu. Úvodní část představuje analytickou část bakalářské práce, která se věnuje analýze stanovených kritérií u finančního leasingu a následně u úvěru. Další částí práce je část komparativní, kde jsou kritéria u finančního leasingu a úvěru srovnávána z hlediska pořízení konkrétního předmětu. Práce se snaží zároveň ukázat, která kritéria jsou důležitá pro posouzení při srovnávání těchto forem financování. Je kladen důraz na význam stanovených kritérií pro financování firemní investice v podobě konkrétního stroje. Ke srovnání zvolených forem financování předmětu byla analyzována stanovená kritéria, která mohou být sledována jak u finančního leasingu, tak i u úvěru. Mezi stanovená kritéria byla vybrána: - vlastnictví předmětu, - průběh vyřízení, - cena, - daňové a účetní aspekty, - předčasné ukončení, - pojištění předmětu, - nákladovost. Jednotlivá kritéria byla popsána v samostatných kapitolách s využitím odborné literatury. K posouzení finanční výhodnosti bylo využito metody diskontovaných čistých výdajů. Tato metoda porovnává současné hodnoty čistých výdajů, které plynou u každé formy financování. Při výpočtech byly aplikovány matematické vzorce z odborné literatury, 9

10 zabývající se podobnou tématikou. Základní vztah pro výpočet současné hodnoty peněžních toků vyjadřuje následující vzorec (SYNEK, 2007): n CF t SHCF = Σ t = 1 (1 + k) t kde SHCF současná hodnota peněžních toků v období t, CF t očekávaná hodnota peněžních toků v období t (t = 1 až n), k.. míra kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), t období 1 až n, n... očekávaná životnost investice. 10

11 3. Analytická část 3.1. Finanční leasing Pojem leasing pochází z anglického výrazu lease znamenajícího pronájem, příp. smlouvu o pronájmu (VALOUCH, 2008). Finanční leasing představuje pronájem, kdy poskytovatel leasingu, vlastník dané věci, dočasně přenechá tuto věc k užívání jinému subjektu a za tuto službu pobírá od jiného subjektu úplatu (leasingové splátky). Po skončení nájmu dochází k odkoupení leasingové věci jiným subjektem (ŠTOHL, 2008). V českých daňových předpisech se místo pojmu finanční leasing objevují pojmy finanční pronájem nebo finanční pronájem s následnou koupí najaté věci (VALOUCH, 2008). Leasing je alternativní způsob financování k bankovním úvěrům, který vznikl jako zvláštní druh finanční operace v padesátých letech v USA (ŠTOHL, 2006). V zemích západní Evropy je leasing systematicky využíván k nejrůznějším účelům od šedesátých let. Leasingový trh patří dnes k významným součástem finančního sektoru a řadí se k dynamickým faktorům rozvoje ve všech tržních ekonomikách (BENDA, 2006) Vlastnictví Základní právní normou upravující finanční leasing v České republice je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění obchodního zákoníku upravuje smlouvu o koupi najaté věci, kde jsou stanovena práva a povinnosti účastníků nájemního vztahu. Pořízením majetku prostřednictvím finančního leasingu nedochází k pořízení majetku v pravém slova smyslu. Vlastnické právo k majetku zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu pronajímateli, poskytovateli leasingu. K převodu vlastnických práv na nájemce (subjekt, který za úplatu užívá pronajímanou věc) dochází až po skončení platnosti leasingové smlouvy (VALOUCH, 2008). V rámci finančního leasingu je na nájemce přenášena odpovědnost za předmět leasingu. Tato odpovědnost se týká údržby a oprav předmětu. Zahrnuje samozřejmě i nebezpečí a rizika vztahující se jak k předmětu leasingu (např. nebezpečí poškození tohoto předmětu, riziko poklesu jeho tržní hodnoty), tak k jeho užívání (BENDA, 2006). I když zůstává pronajatý majetek ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti), přenáší pronajímatel na nájemce rizika vyplývající z vlastnictví majetku, jako by vlastníkem byl skutečně nájemce. Příkladem takového rizika je přenos odpovědnosti za škody způsobené na pronajatém majetku (VALOUCH, 2008). Starost o servis, opravu, 11

12 údržbu a pojištění tak přechází na nájemce (VALACH, 2001). Jelikož pronajatý majetek má ve svém vlastnictví pronajímatel, jsou nájemcova práva volně nakládat s pronajatým majetkem značně omezena. Jakékoliv úpravy na pronajatém majetku musí být odsouhlaseny ze strany pronajímatele (VALOUCH, 2008). Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem majetku, kdy pronajímatel převádí ekonomicky na nájemce rizika a výnosy, spojená s fungováním zařízení (ČAPKOVÁ, 1999). Patří sem již dříve zmiňovaná povinnost provádět opravy na daném zařízení (VALOUCH, 2008). Nájemce může užívat majetek, aniž by musel mít kapitál na jednorázové vyložení všech peněžních prostředků na investici. Urychluje se tak zavedení investice do provozu, zavedení technologických inovací, zvyšuje se konkurenční schopnost podniku (VALACH, 2001) Průběh vyřízení Přípravné období každé leasingové operace vrcholí uzavřením leasingové smlouvy. V rámci přípravy leasingové operace jednají budoucí leasingoví partneři (pronajímatel a nájemce) o skutečnostech, které se pak promítnou do obsahu leasingové smlouvy (BENDA, 2006). Pro uzavření leasingové smlouvy je obvykle nutno mít k dispozici doklady, které leasingové společnosti pro uzavření smlouvy požadují. Záleží samozřejmě na typu žadatele. Pro účely této bakalářské práce je v roli nájemce právnická osoba. Leasingové společnosti proto budou vyžadovat tyto dokumenty (VALOUCH, 2008): - ověřený výpis z obchodního rejstříku, - účetní závěrku, - přiznání k DPH, - výpisy z bankovních účtů, - výkaz cash-flow, - doklady o způsobu ručení (v případě vysokých částek). Jedním z důvodů, proč je leasing v ČR tak populární je skutečnost, že se tento způsob financování vyznačuje poměrně malou administrativní náročností (VALOUCH, 2008). Není zde tak výrazný požadavek zajištění, protože v případě leasingu zůstává majetek vlastnictvím pronajímatele po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Leasingový vztah je možné navázat z tohoto důvodu snadněji, neboť není třeba instrumentů pro ujištění věřitele, že obdrží investované prostředky zpět (DOUBRAVA, 2003). 12

13 Cena leasingu Cenou za leasing je leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných splátkách. Leasingové splátky bývají měsíční, čtvrtletní a roční (VALOUCH, 2008). Tyto pravidelné poplatky zahrnují úhradu pořizovací ceny, úroků z úvěru na refinancování a kalkulovanou leasingovou marži pronajímatele. Rozdíl mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou se označuje jako leasingové úročení (REŽŇÁKOVÁ, 1998). V leasingový smlouvách se také často objevuje tzv. leasingový koeficient, který udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti pořizovací ceně předmětu leasingu (VALOUCH, 2008). Jako leasingový koeficient je označován poměr leasingové ceny k pořizovací ceně předmětu leasingu (ČAPKOVÁ, 1999). Výše leasingového koeficientu umožňuje tak základní orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových společností (VALOUCH, 2008). Finanční závazky příjemce leasingu (nájemce) bývají v leasingové smlouvě podrobně specifikovány obvykle formou splátkového kalendáře. Tento dokument stanoví výši jednotlivých leasingových splátek, jejich počet, termín a měnu splatnosti. Leasingové splátky mohou být stanoveny jako rovnoměrné i jako nerovnoměrné, příp. může být dohodnut plynulý růst nebo pokles leasingových splátek (BENDA, 2006) Daňové a účetní aspekty Z hlediska daňových dopadů leasingu, za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., je u leasingu daňově uznatelným nákladem (výdajem) placené nájemné (VALOUCH, 2008). V průběhu finančního leasingu se jedná o nájemné, tedy o provozní výdaj (náklad), který se musí pro účely daně z příjmu časově rozlišit (ŠTOHL, 2008). Dle zákona o daních z příjmu ( 24 odst. 4) musí doba nájmu trvat minimálně dobu odpisování (MARKOVÁ, 2008). Princip časového rozlišení leasingu spočívá v tom, že se nájemné zahrne do daňově uznatelných výdajů jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období (ŠTOHL, 2008). Také poplatky spojené s uzavřením leasingových smluv jsou při splnění podmínek zákona o daních z příjmu daňovým nákladem (výdajem). Daňové odpisy provádí až na některé výjimky pronajímatel. V případě hmotného majetku lze odepisovat na straně nájemce technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno nájemcem, ale pouze na základě písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem (VALOUCH, 2008). Majetek se při finančním leasingu nestává vlastnictvím nájemce (firmy, která ho 13

14 využívá), není zachycen v jeho rozvaze, firma jej neodepisuje a splátky leasingu jsou považovány za náklad, snižující daňový základ (ČAPKOVÁ, 1999). První podmínkou daňové uznatelnosti je, aby byla u daného pronajatého majetku dodržena minimální doba pronájmu (VALOUCH, 2008). V 30 odst. 1 zákona o daních z příjmu se nachází tabulka (viz tabulka č. 1) týkající se předepsané doby odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny (MARKOVÁ, 2008). Tabulka č. 1 odpisová skupina doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Druhou podmínkou daňové uznatelnosti nájemného je skutečnost, aby se při skončení nájemního vztahu stal vlastníkem pronajatého předmětu nájemce a odkupní cena pronajatého majetku nesmí být zároveň vyšší, než by byla zůstatková cena tohoto majetku při uplatnění rovnoměrných daňových odpisů (VALOUCH, 2008). Nesplnění těchto podmínek vede ke změně původně daňově uznatelných nákladů (výdajů) na náklady (výdaje) daňově neuznatelné. S tím je pak spojeno riziko sankcí. Režimu časového rozlišení musí podléhat i první zvýšená splátka nájemného (akontace, nultá splátka, mimořádná leasingová splátka). Jedná se vlastně o nájemné placené předem, které se týká celého leasingového případu (ŠTOHL, 2008). Daňově uznatelným nákladem (výdajem) je pak poměrná část celkového nájemného týkajícího se daného zdaňovacího období (VALOUCH, 2008). V leasingové smlouvě je obvykle uveden závazek nájemce hradit leasingové splátky včetně daně z přidané hodnoty (DOUBRAVA, 2003). Uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u leasingu upravují jednotlivá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zákon o DPH používá pro finanční leasing pojem finanční pronájem (BENDA, 2006). Daňovým dokladem je splátkový kalendář (viz kapitola ) a odpočet daně z přidané hodnoty si nájemce uplatňuje v termínech uvedených ve splátkovém kalendáři. Důležitým předpokladem pro uplatňování odpočtu DPH je skutečnost, že nájemce je plátcem DPH (ŠTOHL, 2008). Dle zákona č. 235/2004 Sb. podléhá drtivá většina nájemních vztahů, které nejsou od DPH osvobozeny, základní sazbě DPH, tj. 19% (VALOUCH, 2008). Pro příjemce 14

15 leasingu platí pravidla stanovená pro uplatnění odpočtu daně v 72 a 73 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že v případě smluv o finančním pronájmu jsou uskutečňována dílčí plnění, mohou si nájemci uplatňovat nárok postupně, tak jak jsou jednotlivá dílčí plnění podle leasingové smlouvy uskutečňována nebo jak jsou přijímány platby za ně, pokud tyto platby předcházejí den uskutečnění zdanitelného plnění (BENDA, 2006) Předčasné ukončení V průběhu leasingových transakcí dochází obvykle často ke změně možností a motivů smluvních stran i okolností existujících v době uzavření leasingové smlouvy. V leasingu se tyto změny projevují většinou neschopností či nevůlí leasingového nájemce hradit dohodnuté leasingové splátky (BENDA, 2006). Už samotné řádné ukončení finančního leasingu neznamená pouhé ukončení doby pronájmu, ale dochází také ke změně vlastnických vztahů. Nájemce musí získat předmět leasingu do svého vlastnictví (ŠTOHL, 2008). V případě odstoupení od leasingové smlouvy má nájemce právo od smlouvy odstoupit pouze před účinností smlouvy, pokud dojde k prodlení v dodávce předmětu leasingu zaviněné výlučně pronajímatelem. Jinak vzhledem k charakteru smlouvy není nájemce oprávněn od leasingové smlouvy odstoupit (DOUBRAVA, 2003). V praxi se stává, že v průběhu trvání finančního leasingu se nájemce a pronajímatel dohodnou, že nájemce odkoupí pronajatý majetek ještě před skončením doby pronájmu (VALOUCH, 2008). Dle ustanovení 24 odst. 5 zákona o daních z příjmu jsou stanoveny podmínky, kdy se uznává nájemné do výdajů (nákladů), prodává-li se majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy po jejím ukončení nájemci (MARKOVÁ, 2008). Negativní dopad zpětné daňové neuznatelnosti nájemného je zmírněn alespoň tím, že o daňově neuznatelné nájemné lze zvýšit vstupní cenu tohoto majetku a alespoň v budoucnu promítnout daňově neuznatelné nájemné do daňových nákladů (výdajů) prostřednictvím daňových odpisů (VALOUCH, 2008). Od leasingové smlouvy lze odstoupit pouze v případech, jež stanoví leasingová smlouva a zákon, tj. obchodní zákoník či občanský zákoník. V případě úpadku leasingové společnosti se může některá ze stran leasingové operace dovolat splatnosti pohledávek a závazků z leasingové smlouvy. Pak vzniká nájemci (příjemci leasingu) povinnost jednorázově doplatit zbylé splátky leasingového nájemného a leasingové společnosti závazek provést převod vlastnictví předmětu leasingu na příjemce leasingu (BENDA, 2006). 15

16 Nemožnost předčasného ukončení leasingové smlouvy ze strany nájemce je typickým znakem leasingové smlouvy. Protože principem poskytnutí finančního leasingu je vlastní finanční služba a poskytnutí věci k dispozici, není možné připustit leasingovou smlouvou předčasné ukončení smlouvy projevem vůle leasingového nájemce (DOUBRAVA, 2003). Další situací předčasného ukončení leasingové operace je zánik možnosti užívání pronajatého majetku v důsledku jejího zásadnějšího poškození, zničení či krádeže. V leasingu jsou tyto situace vesměs kryty pojištěním (viz kapitola ). Rozdíl mezi výší pojistného plnění a škodou vzniklou pojistnou událostí hradí ve finančním leasingu nájemce (BENDA, 2006). Z hlediska finančního vypořádání při předčasném ukončení leasingu bývá nárokem příjemce leasingu součet již zaplacených leasingových splátek a tržní cena pronajatého předmětu. Výpočet dosud nesplatných leasingových splátek by měl být založen na diskontování budoucích plateb splátek na výpočtu současné hodnoty závazků (dluhu) z budoucích splátek. Na straně příjemce bývá základ pro finanční vyrovnání zvyšován o případné smluvní pokuty, o úroky z prodlení, náhradu škody a o náklady předčasného ukončení leasingu (BENDA, 2006) Pojištění předmětu V souvislosti s pronajatým majetkem může nájemce hradit další výdaje, ke kterým se řadí i pojistné (VALOUCH, 2008). Pojištění je zcela běžným aspektem u naprosté většiny leasingových operací. V leasingu jde především o komerční pojištění (BENDA, 2006). Komerční pojištění je vztah, při kterém komerční pojišťovna přebírá na sebe závazek, že pojištěnému (nebo poškozenému za pojištěného) poskytne pojistné plnění za událost, která zodpovídá dohodnutým pojistným podmínkám. Pojišťovna tak přebírá na sebe peněžní krytí dohodnutého rizika (ČAPKOVÁ, 1999). Pojištění předmětu leasingu proti základním rizikům patří prakticky mezi atributy finančního leasingu. Bez tohoto pojištění probíhá pouze malá část leasingů, a to vlastně pouze v těch případech, kdy leasingová společnost kryje rizika spojená s důsledky škod předmětu leasingu a kdy prezentuje nepojištění (s tím související nižší cenu leasingu) jako svou marketingovou výhodu (BENDA, 2006). Nájemce je povinen platit zákonné pojištění za předmět leasingu, je-li tato povinnost uložena nájemci obecně závaznými předpisy. Není-li pojištění předmětu leasingu kryto pojistnou smlouvou pronajímatele, zavazuje se nájemce pojistit předmět 16

17 leasingu pro případ poškození, zničení nebo odcizení (DOUBRAVA, 2003). Pojištění ve finančním leasingu je sjednáváno dvěma základními způsoby (BENDA, 2006): - pojistnou smlouvu uzavírá leasingová společnost (tato varianta zajišťuje leasingové společnosti, že předmět leasingu byl včas, v žádoucím rozsahu a řádně pojištěn), - leasingová společnost zmocní k uzavření pojistné smlouvy nájemce za podmínek stanovených leasingovou smlouvou. O daňové uznatelnosti pojistného hrazeného nájemcem lze uvažovat jedině v situaci, kdy je v leasingové smlouvě vysloveně uvedeno, že je nájemce povinen nechat pronajatý majetek pojistit. V souvislosti s pojištěním předmětu leasingu platí, že dohoda o pojištění pronajatého předmětu je téměř vždy součástí leasingové smlouvy (VALOUCH, 2008). V případě pojistné události se pronajímatel obvykle zavazuje pojistné plnění pojišťovny přednostně použít pro úhradu závazků nájemce z leasingové smlouvy a přeplatek poukázat nájemci. Nájemce se zavazuje na vlastní náklady zajistit uvedení předmětu leasingu do stavu předešlého pojistné události (DOUBRAVA, 2003). Aby výdaje na opravy byly daňově uznatelné, musí mít poplatník, který opravu majetku provedl, povinnost opravy na majetku provádět. Tedy musí být vlastníkem předmětu nebo v případě nájemce, musí být tato povinnost na nájemce vlastníkem (pronajímatelem) přenesena písemným potvrzením, obvykle přímo v leasingové smlouvě (VALOUCH, 2008) Nákladovost leasingu Z finančního hlediska lze leasing charakterizovat jako alternativní speciální formu financování dlouhodobých potřeb firmy cizím kapitálem (ČAPKOVÁ, 1999). Významnou oblastí, kterou je nutno zvažovat při rozhodování o pořízení majetku formou leasingu, jsou skutečné peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu trvání leasingového vztahu (VALOUCH, 2008). Konstantností a předem pevně stanovenými termíny splatnosti splátek leasing umožňuje jasnou kalkulaci odpovídajících nákladů nájemce (BENDA, 2006). Rozhodování podniku o pořízení majetku formou leasingu je tedy závislé především na velikosti leasingové ceny a leasingových splátkách. Leasingová cena (viz kapitola ) zahrnuje vstupní (pořizovací) cenu majetku, úrok z úvěru (v případě refinancování leasingové operace úvěrem) a leasingovou marži pronajímatele, přičemž úrok z úvěru a leasingová marže bývají označovány jako finanční náklad nebo leasingové úročení (VALACH, 2001). Pro zjištění výhodnosti financování investice 17

18 formou leasingu se používá metoda propočtu diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Je nutné mít na paměti, že leasingová splátka je daňově účinným nákladem, ale předmět leasingu zůstává v majetku pronajímatele, tedy nájemce nemůže provádět odpisy u daného předmětu (STROUHAL, 2006). Výše celkového leasingového úročení podléhá působení nabídky a poptávky na leasingovém trhu. Zároveň je závislá na těchto faktorech (VALACH, 2001): - úroková sazba za úvěr na refinancování leasingu, - doba leasingu, - interval a pravidelnost splátek, - navýšení první splátky, - odkupní cena. U metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr se nejdříve kvantifikují výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem. Tyto výdaje se snižují o vliv daní. Obdobně se určí výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s úvěrem. I zde se tyto výdaje snižují o vliv daní. Obojí výdaje se musí aktualizovat s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloženy. Nakonec se vybere ta varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované výdaje (HRDÝ, 2008) Úvěr Úvěry jsou obecně charakterizovány jako časově omezené, úplatné poskytnutí peněžních prostředků k volnému nebo smluvně vázanému použití. Jedním ze základních kritérií členění úvěrů je lhůta, na kterou je úvěr poskytován (ČAPKOVÁ, 1999). Pro účely této bakalářské práce stojí v popředí zájmu dlouhodobé úvěry. Z hlediska časového přesahuje doba splatnosti u těchto úvěrů 4 roky (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Jiné zdroje uvádějí, že se jedná o úvěry, které jsou splatné za dobu delší než jeden rok (ŠTOHL, 2006). Časové hranice nejsou přesně vymezeny, obvykle závisí na poskytovateli úvěru, do které kategorie úvěr začlení. Pro firmu má podstatu členění na krátkodobé a dlouhodobé úvěry, přičemž jako hranice je stanoveno období jednoho roku (ČAPKOVÁ, 1999). Krátkodobé úvěry jsou poskytovány na dobu jednoho roku, v případě doby delší než jeden rok se hovoří o dlouhodobých úvěrech (SYNEK, 2007). Nejčastějším poskytovatelem úvěrů je banka, pro kterou je tato povinnost z hlediska předmětu podnikání typická. Není vyloučeno poskytnutí úvěru jinou, ať již právnickou nebo fyzickou osobou (DUPAL, 2006). Historicky první banky vznikaly již ve středověku, především v Itálii a Anglii, což souviselo s financováním rostoucího 18

19 obchodu a zámořských cest. Bankovnictví představovalo v počátcích pouze úschovny zlata a dalších cenností, později však tyto ladem ležící prostředky byly půjčovány dalším osobám za úplatu úrok. K masovému rozmachu úvěrů došlo až v období kapitalismu, kdy se projevilo zvýšení nároků na financování, které přesáhly většinou možnosti vlastních zdrojů (KROH, 1999). Banky svým klientům nabízejí širokou paletu finančně úvěrových produktů (kontokorentní úvěr, eskontní úvěr, hypoteční úvěr, atd.). Tyto finančně úvěrové bankovní produkty jsou produkty bank, které z hlediska klienta představují získání dodatečných peněžních prostředků k financování potřeb klienta (SYNEK, 2000). Klient musí uvažovat kromě splácení dlužné částky i se splácením úroků, tj. cenou poskytnutého kapitálu (ČAPKOVÁ, 1999). V České republice prudce narůstá míra zadlužení, týká se to především domácností s nižšími příjmy (DUPAL, 2006) Vlastnictví Právní vztahy mezi věřitelem (osobou, která přenechává jiné osobě peníze) a dlužníkem (osoba, která takové peníze přijme a zaváže se je po uplynutí dohodnuté doby včetně úroků vrátit) se řídí zákonnými ustanoveními 497 až 507 obchodního zákoníku. Tato ustanovení upravují smlouvu o úvěru, přičemž za její podstatné náležitosti lze označit závazek jedné strany poskytnout na žádost druhé strany v její prospěch peněžní prostředky, určení výše takto poskytovaných peněžních prostředků a závazek druhé strany poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit za jejich poskytnutí úroky (DUPAL, 2006). Při úvěrovém financování je pořizovaný dlouhodobý majetek ve vlastnictví podniku (VALACH, 1996). Podnik jej získává za peněžní prostředky poskytnuté díky finančnímu úvěru od věřitele. Věřiteli jsou obvykle finanční instituce, tj. banky a kapitálově silné podniky (ČAPKOVÁ, 1999). Aby se zamezilo ztrátám v případě platební neschopnosti podniku, banka požaduje zajištění úvěru. Toto zajištění se uskutečňuje zřízením zástavního nebo zadržovacího práva na základě odpovídající smlouvy (REŽŇÁKOVÁ, 1998). U dlouhodobých úvěrů dávají banky přednost především časově málo proměnlivému druhu ručení a tím je zástava. Zástava je smluvně vyjádřený závazek majitele nějakého majetku, kterým je dočasně omezeno dispoziční právo s tímto majetkem. Zástavní dlužník tedy nesmí bez svolení zástavního věřitele zastavenou věc (může tím být i předmět, pro který byl úvěr poskytnut) prodat, darovat ani jinak zcizit. Banky se obvykle brání brát do zástavy stroje či zařízení, které nejsou neodlučitelnou součástí nemovitosti (KROH, 1999). 19

20 Výhodou koupě na úvěr je tedy skutečnost, že vlastnické právo k majetku přechází na kupujícího již dnem podpisu kupní smlouvy. Práva vlastníka volně s daným majetkem nakládat pak nejsou žádným způsobem omezena (VALOUCH, 2008). Úvěry určené podnikatelské klientele se mohou navzájem odlišovat, např. úrokovou sazbou, formou čerpání a splatností. Charakteristiky konkrétního úvěru vycházejí z potřeb klienta (LIŠKA, 1999). Při koupi majetku na úvěr nepotřebuje podnik větší množství volných finanční prostředků, ty obstarává prostřednictvím banky či jiné úvěrové instituce (VALOUCH, 2008) Průběh vyřízení Poskytnutí a čerpání úvěru představuje proces vzájemně navazujících činností (REŽŇÁKOVÁ, 1998): - ústní předjednání (prvotní jednání o možnosti poskytnutí úvěru), - písemná žádost o úvěr, - prověření úvěru, - povolení úvěru, - poskytnutí úvěru (smlouva o úvěru), - sledování úvěru (kontrola plnění úvěrových podmínek). Celková administrativní náročnost zařízení úvěru je obvykle vysoká. Banka je zde v nevýhodě, neboť půjčuje peníze na majetek, který nebude jejím vlastnictvím, nýbrž vlastnictvím kupujícího (VALOUCH, 2008). Pro vznik smlouvy o úvěru je důležitá dohoda mezi věřitelem (bankou) a dlužníkem (klientem banky). Smlouva o úvěru nemusí mít ze zákona písemnou formu, ale pokud je obsah smlouvy o úvěru zachycen písemně, předchází se případným nedorozuměním mezi zúčastněnými stranami (DUPAL, 2006). Obsahem žádosti o úvěr, která tvoří základ pro prověření úvěruhodnosti, tj. schopnosti dostát závazkům z úvěrového vztahu, a úvěruschopnosti klienta, tj. právní způsobilosti, jsou (REŽŇÁKOVÁ, 1998): - údaje o klientovi (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listina), - požadavky na úvěr (druh, měna, způsob čerpání a splácení úvěru, doba splatnosti úvěru, návrh způsobu jištění úvěru, účel použití úvěru), - podnikatelský záměr (projekce budoucí finanční situace žadatele na období trvání úvěrového vztahu), 20

21 - údaje o majetkové a finanční situaci klienta (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, kopie daňového přiznání), - údaje o čerpaných úvěrech a obchodních spojeních k jiným bankám. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je podrobná analýza celkové ekonomické situace žadatele o úvěr, zhodnocení výnosnosti a návratnosti úvěrovaného projektu, rovněž i dlouhodobé finanční situace žadatele. Proti poskytnutí úvěru se požaduje ručení ve výši hodnoty úvěru a úroků (ČAPKOVÁ, 1999). Zajištění úvěru se realizuje zřízením zástavního nebo zadržovacího práva na základě odpovídající smlouvy, přičemž záruky mohou být různé. Jako záruky se používají movitý majetek formou zástavní smlouvy, cenné papíry (na které se uplatňuje zadržovací právo), bankovní záruka jiného peněžního ústavu a cese pohledávky klienta (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Úvěrová žádost je nakonec posuzována úvěrovým výborem, tj. třemi až pěti vrcholovými pracovníky banky nebo členy jejích statutárních orgánů. Celková doba posuzování žádosti o úvěr trvá dva i více měsíců (KROH, 1999). V současné době přistupují banky a jiné úvěrové instituce pod konkurenčním tlakem leasingových společností k omezování složitosti administrativního vyřizování úvěrů (VALOUCH, 2008). I po povolení úvěru a uzavření smlouvy o úvěru probíhá kontrola plnění úvěrových podmínek ze strany věřitele (REŽŇÁKOVÁ, 1998) Cena úvěru Úvěr je časově limitované a úplatné poskytnutí peněžních prostředků. Z toho plyne, že firma musí uvažovat s placením úroků a se splácením dlužné částky (ČAPKOVÁ, 1999). Úrokem bývá označováno určité procento ročního zhodnocení, tj. úplata, za kterou banky půjčují peníze. Úrok představuje cenu peněz. Zapůjčený obnos se nazývá jistina (KROH, 1999). Úročení úvěru je stanoveno v úvěrové smlouvě. Jedním ze způsobů úročení je fixní (pevná) úroková sazba po celou dobu splatnosti úvěru. Druhý způsob úročení představuje pohyblivá úroková sazba, která se mění během splatnosti úvěru (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Základní úroková sazba jednotlivých komerčních bank se stanovuje s přihlédnutím k tzv. diskontní sazbě centrální banky, příp. na základě sazeb mezibankovního trhu (KROH, 1999). Pohyblivá úroková sazba je navázána na vybranou tržní úrokovou sazbu s předem danými termíny přizpůsobování. Vázána může být na tržní úrokové sazby typu LIBOR, PIBOR, FIBOR, PRIBOR a další (REŽŇÁKOVÁ, 1998). Názvy představují zkratku, u níž první jedno až dvě písmena znamenají iniciály města (centra finančního 21

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Vymezení dílčích témat: 1) Podstata leasingu a jeho potenciální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 8 Edice Účetnictví a daně

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti

Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Možnosti externího financování při pořízení komerční

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více