Struná historie Svtové potápské federace CMAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struná historie Svtové potápské federace CMAS"

Transkript

1 Struná historie Svtové potápské federace CMAS Svtová potápská konfederace CMAS - Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (též World Diving Federation) byla založena v roce 1959 a pedstavuje stále vedoucí svtovou organizaci v oblasti sportovního a rekreaního potápní. Je to už pkný kus života potápe, ale i organizace a tak nahlédnme do prezu její historie. Zaátky CMAS jsou spjaty s Mezinárodní konfederací sportovního rybolovu, ve které se poátkem padesátých let zaali sdružovat zájemci a fandové sportovního potápní a zejména lovu ryb na nádech harpunou. V rámci této mezinárodní organizace byl dne 22. února 1952 založen Výbor pro podvodní sporty (Comité des Sports Sous-Marins), který shromažoval všechny již výše uvedené zájemce, pípadn jejich národní svazy. Vzhledem k tomu, že innost tohoto výboru a jeho len se neustále rozrstala a svým rozsahem perstala psobnost výboru, došlo pi píležitosti kongresu Mezinárodní konfederace sportovního rybolovu dne 28. záí 1958 k setkání delegát národních svaz SRN, Belgie, Brazílie, Francie, ecka, Itálie, Monaka, Portugalska, Švýcarska, USA a Jugoslávie, kteí se dohodli na principech založení nezávislé mezinárodní konfederace, zahrnující všechny podvodní disciplíny. S tímto cílem bylo uskutenno ve dnech ledna 1959 v Monaku setkání delegát dále uvedených svaz i federací a bylo zde rozhodnuto o založení svtové potápské konfederace CMAS. Zakládajícími svazy i federacemi se staly národní potápské organizace tchto stát: SRN, Belgie, Brazílie, Španlsko, USA, Francie, Velká Británie, ecko, Itálie, Malta, Monako, Holandsko, Portugalsko, Švýcarsko a Jugoslávie. Konfederace byla vyhlášena s vlastní technickou, ídící a administrativní autonomií, vždy však v souladu se zákony té zem, kde sídlí vedení CMAS. Sídlem vedení CMAS se stala Paíž a prvním presidentem CMAS se stál svtoznámý vynálezce aqualungu, potáp a oceánograf Jacques Yves Cousteau. Presidenti CMAS: Jacques Yves Cousteau Jacques Dumas Pierre Perraud Triumvirát vicepresident (nebyl zvolen president) Christian Ide Achille Ferrero dosud CMAS je nezisková organizace striktn obanského charakteru. Cílem CMAS je rozvoj a podpora všech vhodných prostedk k poznání a ochran podvodního svta a provozování vodních a podvodních sport a aktivit. Již pi svém vzniku CMAS ustanovil ti hlavní výbory - sportovní, technický a vdecký - ve kterých se obráží celé široké spektrum inností, které CMAS zastešuje. Souasn byly stanoveny v tchto výborech hlavní oblasti psobení. Ve sportovním výboru vydávat pravidla mezinárodních závod pro jednotlivé disciplíny, udlovat oprávnní pro poádání oficiálních závod, vydávat kalendá závod, potvrzovat jejich výsledky, potvrzovat rekordy dosažené v disciplínách dle pravidel CMAS, ustavovat CMAS komisae, soudce a rozhodí, aktivn bojovat proti dopingu. Všichni sportovci úastnící se CMAS soutží jsou amatéi bez jakékoliv pímé i nepímé mzdové podpory. V technickém výboru kodifikovat a unifikovat podvodní signály užívané potápi, unifikovat pravidla potápského výcviku, zpracovávat a rozšiovat pravidla zkoušek pro získání potápských kvalifikací, s píslušnými institucemi v každé zemi projednávat a doporuovat dosažení shodných pravidel a legislativy v oblastech spolených aktivit.

2 Ve vdeckém výboru shromažovat federace zabývající se podvodním výzkumem nebo se podílející na vdeckém potápní a podporovat tyto innosti vetn zpracování pravidel, pracovních materiál a vydávání publikací i organizování školení a seminá. Všeobecn CMAS usiluje o zizování nových národních potápských federací i svaz v tch zemích, kde ješt nejsou, o posuzování a hodnocení rzných zákon a pedpis, které jsou v souladu s cíly CMAS a usilovat o jejich sjednocení, o organizování mezinárodních výstav a setkání sloužících cílm CMAS, o patronaci všech mezinárodních akcí vycházejících z cíl CMAS, o docílení spolupráce i lenství CMAS ve všech mezinárodních sportovních a kulturních organizacích, zvlášt v Mezinárodním olympijském výboru, a o koordinaci všech pozitivních smr potápských aktivit na celém svt. K realizaci tchto cíl má CMAS krom již uvedených výbor ješt samostatné komise - lékaskou a prevence, disciplinární, právní a public relations. Zvláštním orgánem CMAS je Kolegium starších, které sdružuje všechny dívjší funkcionáe CMAS, jimž za jejich zásluhy o CMAS bylo propjeno estné lenství nebo estná funkce. lenové tohoto kolegia mají právo úastnit se zasedání všech orgán CMAS a pronést svá doporuení. CMAS je jedinou mezinárodní organizací, která má svou psobnost v tak širokém rozsahu potápských aktivit a je jedinou, která má lenskou základnu tvoenou národními potápskými svazy i federacemi. Žádná jiná mezinárodní potápská organizace nemá tento rozsah psobnosti a tak CMAS v souasné dob pedstavuje jakési potápské OSN. CMAS je tedy tvoen národními federacemi i svazy pro podvodní innosti, které se mohou pihlásit do nkterého ze tí hlavních výbor a mohou tak získat 1 až 3 hlasy pro hlasovací procedury v orgánech CMAS. Není-li v zemi takovéto sdružení, mže být do CMAS pijata státní instituce zastešující potápské aktivity. Je-li v zemi pouze regionální sdružení zabývající se potápskými aktivitami, mže se stát rovnž lenem CMAS s tím, že pi vzniku národního sdružení své postavení ztrácí. Národní sdružení však mže dát souhlas k lenství regionálního sdružení v tom výboru, kde samo lenství nemá. Toto lenství je ješt upraveno odlišn v jednotlivých výborech. Za lenství v každém výboru CMAS se platí lenské poplatky, jejichž výše je závislá na velikosti lenské základny píslušné národní federace. K zajištní a realizaci svých aktivit má CMAS svoji strukturu, která mla až do roku 2004 následující složení: V ele CMAS je ídící výbor, který je tvoen presidentem, generálním sekretáem, temi vicepresidenty (jimiž jsou presidenti výboru sportovního, technického a vdeckého) a pokladníkem. Tento ídící výbor pak spolu s dalšími 14 leny tvoí výkonný výbor, který za využití administrativních pracovník ídí innost CMAS mezi zasedáními nejvyššího orgánu CMAS, jímž je generální shromáždní CMAS. Toto generální shromáždní CMAS se v souasné dob koná jednou za dva roky, piemž volí všechny funkcionáe CMAS na dobu ty let, ili každé druhé shromáždní je spojeno s volbami. Díve se tato shromáždní konala v rozptí jednoho roku až tí let a volební období bylo dvou- až tíleté. Z praxe pak vyplynul souasný stav, který se jeví optimálním z hlediska finanních náklad a i z hlediska práce jednotlivých orgán CMAS.

3 Pehled zasedání nejvyššího orgánu CMAS - generálního shromáždní CMAS: 1959 Monaco 1987 Malta 1960 Barcelone 1989 Nagoya 1961 Tanger 1991 Sharm El Sheik 1962 London 1993 Nicosie 1964 Janov 1995 Maurice 1967 Rome 1996 Roma EGA 1969 Monaco 1997 Lausanne 1971 Santiago 1999 Singapore 1973 London 2001 Monaco 1975 Stockholm 2003 Sanya 1977 Brisbane 2004 Roma EGA 1979 Monaco 2005 Sevilla 1980 Cancun 2006 Roma 1983 Barcelone 2007 Roma 1985 Miami 2008 Hurghada Generální shromáždní CMAS mže být dvojí - ádné nebo mimoádné. ádné generální shromáždní hodnotí práci všech orgán CMAS a související innost národních federací, provádí se vyútování hospodaení CMAS, provádí volby nejvyšších orgán CMAS, pijímá a vyluuje leny CMAS a uruje výši lenských píspvk. Mimoádné generální shromáždní jediné mže mnit stanovy CMAS a zrušit CMAS Široké spektrum aktivit CMAS vyžaduje lenní i v jednotlivých výborech, které mají následující složení svých komisí: Sportovní výbor - komise plavání s ploutvemi, podvodního lovu, orientace, podvodního hokeje a podvodního rugby. Ve všech tchto disciplínách poádá sportovní výbor svtová, zónová, kontinentální a národní mistrovství. Technický výbor - komise organizací pidružených ke CMAS, diplom a kvalifikací, mezinárodních instruktor, výcviku a techniky potápní, speleologická a výstroje a výzbroje. Výbor udluje oprávnní a mezinárodní ekvivalence pro kvalifikace potáp 1-3 hvzdy a instruktor 1-3 hvzdy, oprávnní specializovaných kurzech a poádá svtové šampionáty ve fotografování pod vodou. Vdecký výbor - komise archeologie, biologie, geologie, technologií a kooperace amatéi - profesionálové. Výbor spolupracuje s UNESCO pi udlování mezinárodní velké ceny za ochranu podvodního prostedí GPIEM, jež se uskuteuje ve 2-letých cyklech. Poet a nápl komisí v jednotlivých výborech se v prbhu let vyvíjel a mnil a tak nap. ve sportovním výboru byl pvodn jen podvodní lov a teprve v roce 1967 se zde objevily první technické disciplíny plavání s ploutvemi a orientaního potápní a od roku 1970 byly pro n vytvoeny samostatné komise. V rámci technického výboru zase díve existovaly komise pro podvodní plavidla a pro potápní ve vnitrozemských vodách. Na gen. shromáždní CMAS v Singapuru byla z tohoto výboru vylenna audiovizuální komise a v rámci public relations podízena pímo výkonnému výboru, nebo slouží všem složkám CMAS. Obdobn se vyvíjela situace i ve služebn nejmladším vdeckém výboru, kde nap. existovala komise pro obydlí pod vodou (ta také svého asu zaregistrovala píslušné

4 experimenty provedené v tehdejším eskoslovensku). Zcela samostatnou skupinou jsou organizace pidružené smluvn ke CMAS (OCC - Organization covenanted with CMAS), které v zásad pedstavují komerní organizace provozující výcvik pro obecnou veejnost dle výcvikového systému CMAS. I zde došlo ke zmnám, kdy tyto organizace byly pejmenovány na potápská centra sdružená ve CMAS (CDC). K nim v posledním období ješt pibyla tzv. vdecká potápská centra (CSC CMAS Scientific Center), která jsou zakládána vdeckým výborem CMAS. K dalším zmnám stanov CMAS došlo pi zasedání EGA (Extraordinary General Assembly) CMAS v ím Podle stanov schválených na mimoádném generálním shromáždní (EGA) CMAS je vrcholným pedstavitelem této organizace president CMAS, dále je to vicepresident, generální sekretá, pokladník, president vdeckého výboru (ScC), president sportovního výboru (SC) a president technického výboru (TC). Všichni tito pedstavitelé tvoí dle nových stanov tzv. ídící výbor (steering committee). K nim je následn zvoleno 14 len, kteí spolen s ídícím výborem tvoí sbor editel výkonný výbor (board of directors), což je nejvyšší ídící orgán CMAS v období mezi jednotlivými generálními shromáždními CMAS (GA CMAS). Tato GA se konají ve dvouletém cyklu, piemž po prvním cyklu se jedná o tzv. hodnotící GA a po druhém cyklu se jedná o volební GA, kde se volí nové obsazení všech ídících orgán CMAS pro další tyi roky. V prvním a tetím roce tohoto cyklu se pak koná tzv. administrativní GA, které se koná vždy v ím a jeho úkolem je ešit aktuální problematiku innosti CMAS a aktuální agendu, vyplývající z komplexu ízení takového kolosu, jakým je toto potápské OSN. Tato nová organizace ízení má zajistit dosažení nové, lepší a kvalitnjší organizace ízení celé CMAS, vést ke zlepšení pozice CMAS v potápském svt, má zajistit pružnjší reakci na vývoj potápského dní v oblasti rekreaního potápní, výraznjším zpsobem propagovat ochranu životního prostedí planety Zem, pispt k aktivizaci a dalšímu rozvoji výcvikového systému CMAS pod heslem Bezpenost a kvalita (Safety and quality) a v neposlední ad vylepšit komunikaci a spolupráci s národními federacemi. Všechny hlavní úkoly dalšího rozvoje CMAS jsou shrnuty v nosném plánu úkol pro období (Masterplan CMAS ), kdy by jejich plnní mlo být nastartováno a který byl schválen na GA CMAS 2005 v Seville. Každý z výše uvedených odborných výbor má své komise, jež mají svoje vedení tvoené zpravidla editelem a sekretáem. U vdeckého výboru to jsou komise pro oblasti: podmoská archeologie, moská geologie, biologie a ochrana moských zdroj, vztahy s vdeckými potápi amatéry a profesionály a konen informace-komunikace-dokumentace. U sportovního výboru jsou komise pro tyto sportovní disciplíny: potápní na nádech, podvodní hokej, plavání s ploutvemi, orientaní potápní, lov harpunou, foto-film-video, podvodní rugby a stelba na ter. U technického výboru jsou komise pro oblasti: normy a pedpisy, výcvik a vzdlávání, potápská technika, bezpenost pi potápní, speciální projekty. Dalšími orgány CMASu jsou tyto subjekty: sbor auditor, komise lékaská a prevence, komise disciplinární a odvolací, komise právní, rada starších estný výbor. Samostatnou složku pedstavují geografické zóny CMAS, které sdružují lenské organizace CMAS píslušné do daného geografického regionu. Na tomto principu byla v roce 2005 založena geografická zóna CMAS Europe, jejímž lenem se stal i SPR. O innosti této zóny budou podávány informace v samostatné kapitole webových stránek SPR. Jednací eí CMAS je francouština, od generálního shromáždní v Singapuru to je i anglitina a španlština; v nkterých komisích je využívána nmina. Podrobný popis ízení regulace innosti CMAS je uveden v jejích základních dokumentech, jimiž jsou Stanovy CMAS a Interní pedpisy CMAS, které jsou k dispozici v originálním znní a v eských pekladech na sekretariátu SPR v Praze.

5 CMAS v duchu svých cíl v souasné dob sdružuje 118 lenských organizací (potápských svaz, federací a jiných) z 81 zemí všech kontinent celého svta se lenskou základnou více jak 8,5 milion potáp. CMAS je lenem MOV (mezinárodní olympijský výbor), UNESCO (nevládní organizace OSN pro vdu, kulturu a umní), UICN (mezinárodní organizace pro ochranu pírody), AGFIS (mezinárodní organizace neolympijských sport) a World Games (mezinárodní organizace poádající Svtové hry). V roce 1986 zaadil MOV plavání s ploutvemi mezi olympijské sporty a generální shromáždní CMAS v roce 1997 se konalo v sídle MOV za úasti presidenta MOV Juan Antonio Samaranche. Sídlem vedení CMAS je v souasnosti ím a to v budov italského olympijského výboru na adrese: CMAS, Viale Tiziano, ROMA ITALIE Zpracoval: Ing. Oldich Lukš

6