Politické strany a systémy politických stran

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politické strany a systémy politických stran"

Transkript

1 Politické strany a systémy politických stran

2 Politické strany jsou zprostředkuj edkujícím článkem mezi společnost ností a státem tem umožň žňují fungování demokratického politického systému ve stranách se sdružuj ují politicky aktivní občan ané na základz kladě společných zájmz jmů,, cílůc a názorn zorů strany odrážej ejí politickou vůli v lidu prostřednictv ednictvím m voleb usilují o získz skání co největší šího podílu na státn tní moci snaží se hájit h zájmy z svých stoupenců a uskutečň čňovat jejich cílec představují důležitý nástroj n integrace společnosti

3 Historické aspekty politického stranictví v Evropě a USA politické strany existovaly již ve starověku a středov edověku rozmach za novověkých revolucí Anglie 2. pol st. whigové a toryové,, v 19. st. na něn navázali liberálov lové a konzervativci po vzniku USA republikáni a federalisté za francouzské revoluce girondisté, jakobíni, montagnardi

4 Rozší šíření politického stranictví politické stranictví se rozší šířilo v 19. století vznik politických stran souvisel s rozmachem kapitalistického podnikání, převratnými hospodářskými skými a společenskými enskými procesy, diferenciací zájmů ve společnosti i s procesy národnn rodního sebeuvědomov domování tehdejší strany se ještě významně lišily ily od politických stran 20. století

5 Vznik moderních politických stran začaly aly se formovat v Evropě koncem 19. a začátkem 20. století vstup dělnictva d na politickou scénu koncentrace dělnictva d v průmyslových centrech vznik odborových organizací a masových politických stran se sociáln lně demokratickou orientací všeobecné volební právo změnilo podmínky politického zápasu z (růst vlivu masových politických stran)

6 Sociáln lně demokratické strany rozvětven tvená stranická struktura, masová členská základna vhodné dispozice pro nové podmínky volebního boje (vznik početných poslaneckých frakcí) staly se příkladem p pro strany, které dříve dominovaly na základz kladě nerovného volebního práva (nuceny reorganizovat vlastní stranické struktury)

7 Americké politické strany vznikaly v odlišných podmínk nkách nebyly ovlivněny ny revolucemi, zápasem z s feudalismem, konfrontací mezi liberalismem a konzervatismem,, ani třídními konflikty proto nikdy neinklinovaly k ideologickým doktrínám m a politickým programům soustřeďuj ují se předevp edevším m na podporu kandidátů ve volebním m boji

8 Znaky moderní evropské strany vlastní politický program vysvětluje základní hodnoty, cíle, c zájmyz účast ve volbách působení na veřejnost, ejnost, získz skávání členů a voličů stálá,, demokraticky volená organizační struktura nezávislost na státu tu financovány ny z členských příspp spěvků, příjmů z vlastní hospodářsk ské

9 Typologie politických stran

10 Liberáln lní strany pokrokovost kritické hodnocení minulosti a přítomnostip budoucnost spatřov ována v možnosti spravedlivější šího uspořádání společnosti optimismus pramenící z víry v pokrok a v nevyhnutelnost změny společensk enského uspořádání překonaného vývojem snaha omezit zasahování státu tu do práv v a svobod jednotlivce rovnostářstv ství

11 Konzervativní tradicionalismus a konzervativnost ideáln lní společensk enské poměry spatřov ovány v minulosti, případnp padně přítomnosti pesimismus pramenící z tradicionalismu, nevíra v možnost lepší šího uspořádání společnosti v budoucnu apologetický postoj ke státu tu a k tradičním institucím obrana stavovských výsad

12 Levice a pravice historický vývoj toletí levice střed pravice whigové toryové 9. liberálov lové konzervativci 0. labouristé liberálov lové konzervativci

13 Typologie A. Siegfrieda dělení na levici a pravici doplnil o genetické hledisko: strany pocházej zející z francouzské revoluce strany pocházej zející z průmyslov myslové revoluce

14 Typologie podle J. Friedricha zavádí 2 kritéria: ria: zda programy stran odrážej ejí spokojenost či i nespokojenost s existujícím m pořádkem a zda vyjadřuj ují víru v lepší budoucnost: radikálov lové jsou nespokojeni s existujícím stavem a věřv ěří v jeho zlepšen ení liberálov lové jsou spokojeni s existujícím stavem, ale věřv ěří v možnost jeho další šího zlepšen ení konzervativci jsou spokojeni s existujícím stavem a nevěř ěří v možnost jeho další šího zlepšen ení reakcionáři jsou nespokojeni s existujícím

15 Typologie podle M. Webera strany světon tonázorové strany zájmovz jmové třídní národností a regionáln lní strany umožň žňující svým členům získat úřady

16 Typologie podle M. Duvergera rozdělil strany podle zapojení členů do stranické práce masové opíraj rají se o členskou základnu (tvoří podstatnou část elektorátu tu) elitní soustřeďuj ují se přímo p na získání voličů

17 Systémy politických stran systém m politických stran je souhrn stran v interakci v daném m politickém m systému jednotlivé strany nepůsob sobí izolovaně,, ale jsou v rámci státu tu zapojeny do systému politických stran systém m politických stran je dán d n vztahy mezi politickými stranami: schopnost jedné strany získat z absolutní většinu a vytvořit jednobarevnou vládu du účinnost a efektivita vládn dní moci složen ení opozice stabilitu politického režimu způsob a četnost střídání vlád

18 Hlavní kritéria ria typologie stranických systémů počet stran ideologické charakteristiky stran a napětí mezi nimi relativní velikost stran (volební výsledek) modely opozice organizační uspořádání stran (předev edevším m jejich disciplinovanost a kompaktnost) sociáln lní původ a zázemz zemí stran

19 Monopartismus systém, ve kterém m mám trvale moc jedna strana, aniž by bylo možno dosáhnout běžb ěžnou politickou soutěž ěží změny vládnouc dnoucí strana existuje v systému jako jediná nebo jsou ostatní politické strany znevýhodněny ny monopartismus je nesoutěž ěživým stranickým systémem a je příznap značný ný pro totalitní politické systémy

20 Bipartismus je soutěž ěživý stranický systém dvě politické strany se pravidelně střídaj dají u moci, přičemp emž jedna sama vytváří vládu a druhá představuje opozici, jež je připravena p vládn dní stranu vystřídat většinou se dvě strany nacházej zejí na odlišných pólech p ideologického spektra a bojují o středov edové voliče

21 Multipartismus nejčast astější systém m v politické praxi soutěž více než dvou politických stran malá pravděpodobnost, podobnost, že e se jedné politické straně podaří po volbách sestavit jednobarevnou vládu pro multipartismus jsou příznap značné koaliční vlády menší stabilita vlád

22 Uvedená klasifikace trpí celou řadou nedostatků: do jedné kategorie bývají zahrnovány ny stranické systémy s úplně odlišným fungováním obsahuje celou řadu různr zně fungujících ch stranických systémů

23 Typologie podle J. Sartoriho systém m jedné strany - politické uspořádání,, kde ve státě existuje jenom jediná politická strana, ostatní nejsou povoleny (bývalý SSSR) systém m hegemonní strany - výsadní postavení strany zabezpečeno eno ústavou země (KSČ v letech v Československu) systém predominantní strany - strana, která má výsadní postavení ve stranickém systému země (např.. Liberáln lně demokratická strana v Japonsku)

24 bipartismus - viz výše systém m omezeného pluralismu - existence 3 5 politicky relevantních politických stran s malými ideologickými vzdálenostmi (slabá polarizace politických stran) systém m extrémn mního pluralismu - větší množstv ství politicky relevantních politických stran se silnou ideologickou polarizací atomizovaný systém - vysoký stupeň relevantních a značně polarizovaných politických stran, systém m je nestabilní

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

Budování státu I : Jaký stát?

Budování státu I : Jaký stát? Budování státu I : Jaký stát? Jako všichni daňově příčetní Češi budu platit stovku navíc za to, že jsem se narodil nikoliv vlastní vinou. A také proto, že příroda kdesi na severu země se svéhlavě rozhodla

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Vládní systémy v demokracii Liberálně-konzervativní akademie 28/29 Struktura přednášky Dělba moci úvodní poznámky Parlamentarismus Prezidencialismus Poloprezidencialismus Direktoriální režim Federace,

Více

Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace

Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace Kap 04-2003.qxd 10.1.2003 4:33 Page 41 41 Vývoj regionálního uspořádání Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity a v této souvislosti i

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2010 Vol. 2 No. 2 ISSN 1803-8220

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2010 Vol. 2 No. 2 ISSN 1803-8220 www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2010 Vol. 2 No. 2 ISSN 1803-8220 PŘÍHODA, David. (2010). Jednotné Rusko: Případ úspěšné proprezidentské strany? Acta Politologica, Vol. 2, No. 2, s. 161-185.

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Moderní stát vyjadřuje přívlastkem moderní svoji odlišnost od starověkého a středověkého státu a je výsledkem dlouhého vývoje, který postupně

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Voličská základna španělských politických stran v parlamentních a regionálních volbách

Voličská základna španělských politických stran v parlamentních a regionálních volbách Voličská základna španělských politických stran v parlamentních a regionálních volbách Jan Kouřil, Michal Pink 1 Tento text byl zpracován v rámci Výzkumného záměru Politické strany a reprezentace zájmů

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více