VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU"

Transkript

1 Pítový alovací troj je teelný otor, kde e čát energie vzniklá álení aliva řeění v tlakovou energii. Tato energie oocí vhodného echaniu e ění v echanickou energii. Jako nejoužívanější echaniu k řeěně tlakové energie na echanickou, e v oučané době oužívá klikový echaniu. Přeěna energie e děje zěnai tavu lynu, které tvoří tzv. teelný oběh. Blížíš údaje viz TERMOMECHANIKA PAR A PLYNŮ. Bližší údaje o teelných otorech jou v dooručené literatuře. VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU Jako vtuní hodnoty ři výočtu bývají ožadovaný výkon otoru (kw), a jeho otáčky (1/). Z těchto hodnot také vychází základní výočet. Je jané, že lze výočet také oběnit, že nař. z růěru ítu, očtu válců, tředníu tlaku atd. ůžee zae určit výkon. Při odvození rovnic ro tanovení hlavních rozěrů otoru vycházíe z náledujících vztahů. Pro výkon latí W. P. v t t Kde S π. D 4 ítu ítu.. Vzhlede ke kutečnoti, že hodnota tlaku lynu e ři ohybu ítu ění, zavádíe tzv. tř. Určení této hodnoty je na základě tzv. Indikátorových diagraů. Platí tedy π. D 4 ítu. tř. Vzhlede k tou, že i okažitá rychlot ítu e ění v záviloti na okažité velikoti úhlu natočení kliky klikového hřídele, zavedee tzv. třední rychlot ítu v tř. Při otočení klikového hřídele o jednu otáčku, urazí ít dráhu krát zdvih L. Toto e odehraje za jednu ekundu tolikrát, kolik á hřídel otáček za ekundu. Platí tedy v tř. L. f ( / )

2 Pro výkon tedy áe rovnici P W t π. D 4 ítu. itř.. L f U čtyřtaktního otoru je jen jeden takt racovní, to znaená, že na dvě otáčky řiadá jen jeden racovní takt. Dotanee tedy jen čtvrtinu tohoto výkonu. P 4takt π. D 4 ítu. 4 tř.. L f Pokud bude ít otor více válců, tak celkový výkon bude vynáoben očte válců i. P π. D ítu. tř.. L f 4 4takt. 4 Pokud zavedee oučinitel λ L/D L λ.d Pro oučinitel λ L/D latí i λ >1 λ 1 λ <1 Nadčtvercový otor čtvercový otor odčtvercový otor Po doazení obdržíe P π. D 4 ítu. tř.. λ. D. f. i 4 π. D 3 ítu. tř 8. λ. f. i D ítu 3 π. tř 8. P. λ. f. i Další rozěr odvodíe z náledujícího vztahu L λ.d ítu Tí áe dva základní rozěry ro návrh uvedeného otoru Pro výočty uvádíe náledující dooručené údaje. Je nutno k těto dooručený hodnotá řituovat vědoí, že technický vývoj v oboru alovacích otorů udělal velký vývojový kok. Většina těchto údajů ůže být již v dnešní době odtatně jiná. Proto je nutno i zjitit uřeňující hodnoty v nejnovější technické literatuře, nebo rotřednictví Internetu. Je ale kutečnotí, že tyto

3 hodnoty e íše zjití v otoritických čaoiech než u výrobců. Tito uvedené údaje ovažují za firení tajetví. Dooručení ro výočet. Hlavní určující rozěry jou Dítu a zdvih L. Při výočtu obvykle vycházíe z ožadovaného výkonu a druhu otoru. Počet válců. Čí je očet válců větší, tí je chod otoru ravidelnější, lée e ouští a vyvažuje. Má také enší rozěry a tí i enší hotnot. Pochoitelně jou i vyšší výrobní náklady a tí i cena. Volba oučinitele λ Pro zážehový otor e dooručuje λ 0,6 až 1,1 Pro vznětový otor e dooručuje λ 0,9 až, Čí je oučinitel λ enší, tí je vrtání válců větší. Lze tedy oužít více ventilů. Je také enší třední rychlot ítů a klikový echaniu á větší tuhot. Volba očtu otáček Se vzrůtající očte otáček dochází ke zenšení rozěrů otoru a tí i hotnoti. Pochoitelně je zde vyšší ožadavek na řenot výroby, vyvážení klikového echaniu, ložika a chlazení. Volba třední ítové rychloti Nižší rychloti ítu nižují etrvačné íly v klikové echaniu, naáhání klikového echaniu. DRUH MOTORU OTÁČKY f(1/) otocyklové 80 až 150 oobní autoobily 60 až 90 zážehové nákladní autoobily 50 až 70 vznětové nákladní autoobily 30 až 50 ortovní vozidla 150 až 300 traktory 15 až 30

4 DRUH MOTORU v tř ( /) Stacionární oaluběžné 4 až 6 Stacionární rychloběžné 6 až 8,5 Oobní autoobily 8 až 15 Nákladní autoobily 7 až 13 Traktory 5 až 7,5 Sortovní a závodní vozy 18 až Letecké otory 10 až 15 DRUH MOTORU P tř (MPa) Vozidlové zážehové čtyřdobé 0,4 až 0,9 Vozidlové vznětové čtyřdobé 0,6 až 0,8 Vozidlové vznětové čtyřdobé řelňované 1 až 1,5 Dvoudobé zážehové 0,4 až 0,5 Dvoudobé vznětové 0,3 až 0,4 Dvoudobé vznětové řelňování 0,6 až 0,9 Příklad: Určete hlavní rozěry, čtyřválcového čtyřdobého zážehového otoru ro výkon P 35(kW) a otáčky f75 (1/). D ítu 8. P. λ. f. i π. 0, π. tř 57,05 JE VHODNÉ PRO OPAKOVANÉ VÝPOČTY POUŽÍT TABULKOVÝ PROCESOR EXCEL.

5 D Určete hlavní rozěry, čtyřválcového, čtyřdobého zážehového otoru ro výkon P 35 (kw) a otáčky f75 (1/). DALŠÍ OPAKOVANÉ ZADÁNÍ DÁNO: P(Kw) f (1/) λ ( - ) 1 0,8 0,9 i ( - ) tř (MPa) 0,8 0,9 0,91 VYPOČTENO: D ítu () 57,05 64,5 70,46 L () 57,05 51,40 63,41 ZVOLENO: 4. P ,05( ) π.. λ. f. i π. 0, ítu tř D ítu () L () Z UVEDENÉHO JE ZŘEJMÁ VELKÁ VÝHODA VÝPOČTŮ V TABULKOVÝCH PROCESORECH. NASKÝTÁ SE ZDE MOŽNOST POMOCÍ OPAKOVANÝCH VÝPOČTŮ, ZVOLIT OPTIMÁLNÍ HODNOTU. Píty a řílušentví. Vlatní racovní rotor ítového troje je tvořen válce, víke válce a ohyblivý íte. Dle troje na ít tlačí tlak edia, ít vykonává vratný ohyb a řenáší jej na další členy klikového hřídele. Pochoitelně tento echaniu ůže racovat jako otor, kde říčinou ohybu je tlak edia na ít, nebo jako čerací agregát (čeradlo, koreor ), kde říčinou ohybu je otáčivý ohyb klikového hřídele, který je vyvolán jiný zdroje rotačního ohybu. Vzhlede k tou, že tvary ítů a jejich ateriály e ění dle druhu troje, budee e zabývat jen tí, co je vše olečné. Títo bezeoru jou ítní čey, které zrotředkovávají řeno íly z ítu na ojnici či naoak.

6 Pítní če Pítní če řenáší nejen ílu vznikající vlive tlaku edia na ít, ale také etrvačné íly, které vznikají vlive funkce klikového echaniu. Pítní če e kontroluje: kde M Wo a) na ohyb M o σ o σ W o o 1 10 imax d Do lo b 4 4 d d 4 1 b) na otlačení v ojniční oku imax 1 D 1 D1 30 až 60 d. b MPa c) na otlačení v okách ítu imax D D1 0 až ( l e). b 50 MPa Je ochoitelné, že uváděné hodnoty dovolených tlaků jou orientační. Skutečné hodnoty je třeba zjitit na základě výledně zvolených ateriálů. Pítní kroužky Nejčatěji e íty utěňují kovovýi rozříznutýi kroužky, které aočinně tění. Pítní kroužky e dělí na: a) těnící, zaezující ronikání lynů z racovního rotoru nad íte do rotoru klikové kříně b) tírací, zaezující ronikání oleje z rotoru klikové kříně do racovního rotoru, roouští jen alé nožtví oleje k azání kluzné lochy válců. Rozěry kroužků e volí odle ČSN. Pro návrh louží tyto vzorce

7 t (1/ 5 až 1/ 30) v (0,6 až 0,8) t D Ojnice Sojuje ítní če klikový čee. Skládá e ze dvou ojničních hlav ( klikové a ítní ) a dříku. Hlavy ohou být dělené nebo uzavřené. Mohou být vybaveny kluznýi nebo valivýi ložiky. Pevnotní výočet. Ojnice je naáhána tlake lynů ve válci, etrvačnou ilou na tah, tlake lynů na vzěr a odtředivou ilou na ohyb. U dvojčinných trojů ještě řituuje naáhání tlake lynů na tah. Volíe tvar růřezu dříku ojnice. Stanovíe jeho Jx, Jy a S. Na základě teorie vzěrné evnoti určíe l red. v řílušných rovinách. Štíhlotní λ l kde l red v rovině v rovině kolé na rovinu kyvu l i red je redukovaná délka ojnice J S / i oěr kyvu l red l oloěr etrvačnoti red l / a) Pro λ<60 kontrolujee růřez dříku na rotý tlak σ d S omax σ Dd 1 σ 5 Pt b) Pro λ60 až 105 e kontrolujee růřez dříku na vzěr odle Tetajera omax Dvz σ S k Pvz T c) Pro λ< 105 e kontrolujee růřez dříku na vzěr odle Eulera v rovině kyvu ojnice v rovině kolé na rovinu kyvu omax omax Dvz x Dvz y π E Jx k l E 4π E Jx k l E ojnice

8 Kde J x a J y jou kvadratické oenty růřezu k oá x a y. k T a k E oučinitelé bezečnoti ( 6 až 60 dle odínek) d) Kontrola dříku ojnice na ohyb vlive odtředivé íly Za ředokladu, že růřez dříku e o délce říliš neění je rozdělení íly odél ojnice trojúhelníkového tvaru. Síla naáhající ojnici na ohyb ůobí v těžišti trojúhelníka. c S l ρ r ω kde S l r růřez dříku ojnice ( délka ojnice ( ) oloěr kliky ( ) ω úhlová rychlot kliky (1/ ) ρ hutota ojnice ( kg / Ohybový oent v libovolné ítě ojnice: 3 ) ) Návrh a kontrolní výočet klikového echaniu. Na obrázku je znázorněn řez čáti klikového echaniu označení rozěrů důležitých ro další výočet. Vzhlede k tou, že zatí neáe dné odklady o hotnoti jednotlivých dílů, budee zatížení určovat jen na základě tlaku na ít.

9 KONTROLA PÍSTNÍHO ČEPU NA OHYB PÍSTU ax. S ítu ax. π. D ítu / (N) l 0 (l čeu + e)/ 35,5 () W O π /3(D 4 č - d 4 č)/d č ) 518,01 ( 3 ) M O PÍSTU /. ( lo/ - b/4 ) 79698,3 (N) σ O M O / W O 153,85 (Ma) ojn.čeu/(dč. b ) 40,5 (Ma) ít.oka/(d č.(l čeu-e)) 17,41 (Ma) ojnice-klik.hř /(D 1.L ) 7,73 (Ma) Předokládaný otu výočtu dříku ojnice

10 Nejrve je tanovili základní rozěry ojnice, nyní e budee věnovat volbě dříku ojnice. Vzhlede ke zůobu uložení ok ojnice, je dle teorie vzěru rozdílný zůob uchycení těchto ok v dvou na ebe kolých rovinách

11 Z vyobrazení je zřejé, že v říadě ouěrného růřezu dříku (nař. kruhový růřez ), by tuhot dříku ve ěru ( dle B ) byla čtyřikrát větší než v rovině kolé na tento ěr. Je celá řada vhodných růřezů, které jou navrženy tak, aby lňovali odínku tejné tuhoti v obou hlavních rovinách kyvu ojnice. Zvolíe i náledující tvar.

12 Vzhlede k tou, že výočet oocí Steinerovy věty většině tudentů ůobí neřekonatelné otíže, je zvolen otu, kdy výledný obrazec rozdělíe do dílčích obrazců, kteří ají těžiště lochy na řílušné oe k které tanovujee kvadratický oent lochy. Z náledujícího obrázku je otu zřejý 1)Určení kvadratických oentů růřezů k oá A a B J A 193,0 J B 497,00 )Porovnání tuhoti ojnice v obou rovinách J A /J B 3,887 3)Určení štíhlotního oěru ojnice v obou rovinách S ( ) 84 i A (J A /S) 0,5 4,80 i B (J B /S) 0,5,43 l ojnice 110 lred A 110 lred B 55 λ A lred A / i A,94 λ B lred B /i B,61 4)kontrola naáhání dříku ojnice na tlak σd ítu /S 138,01 Po vyodelování jednotlivých oučátí klikového echaniu, je ožno určit jejich hotnoti, olohy jejich těžišť a další otřebné hodnoty ro určení dynaického chovaní echaniu.

13 Základní vztahy ro ohyb klikového echaniu Dráha ítu v libovolné ítě x r. kde α ω. t tča ( 1 coα ) r oloěr kliky ( ) r 1 1 λ ( ro rychloběžné otory, do u l 3,5 5 l délka ojnice α úhel natočení ω úhlová rychlot 1 ± λ.in α kliky Pro výočet oužijee tab. roceor EXCEL. oaloběžných Muíe i nejrve tanovit čaový úek, který bude základní araetre tabulky. Vzhlede k tu, že budee chtít, abycho ěli hlavně údaj na točení úhlu kliky, vyjdee z náledující úvahy Klika e ná otočí za jednu ekundu f krát (f(1/)). Tí urazí celkový úhel φ. Pokud chcee. Aby úhlový úek byl nař. 5, uíe rovét náledující výočet Φ f. 360 ( / ) t (1 ) t ψ t. ψ ( ) f (1 ) ča za který e klika otočí o α 1 kde ψ je ožadovaná velikot kroku natočení kliky Mějte tedy ožadavek na výočet růběhu dráhy o kroku 5, kdy ž f 0 (1/) Φ t ča za který e klika otočí o α 1 t (1 ) f ( ψ ) kde , () t (1 ) ( / ). 5 0, , () je ožadovaná velikot kroku natočení kliky

14 Po těchto úvodních výočtech, ůžee řitouit k výočtů oocí tabulky v EXCELU. Nejrve narograujee růběh dráhy ítu Z tabulky je zřejé, že algoritu výočtu e od řádku 18 oakuje. Takže tačí narograovat řádky až 18. Poto další řádky vytvoříe koírování řádku 18. Obdobně zíkáe další tabulku ro výočet rychloti ítu

15 a další tabulku ro výočet zrychlení ítu. Na základě zíkaných hodnot, ůžee řitouit k řešení dynaiky klikového echaniu. Dále jou ro vaši kontrolu uvedeny výledky výočtu: Dráha ítu-výočet

16 Dráha ítu-graf Rychlot ítu-výočet

17 Rychlot ítu-graf Zrychlení ítu-výočet

18 Zrychlení ítu-graf

19 Silové oěry v klikové echaniu Síla na ít vlive tlakového edia D i π 4 kde D růěr ítu ( ) tlak lynu ůobící na ít ( Pa)

20 Setrvačná íla ouvných hot ( ) ojnice čáti e oouvající hotnot křižáku hotnot tyče ítní hotnot kroužků a čeu ít včetně ítu hotnot hot ouvných hotnot a o k t o k t

21 Odtředivá íla rotujících hot Zde uíe těleo kliky rozdělit na eleenty a určit jejich hotnoti i a vzdálenot r i od oy otáčení r ω hotnot rotujícíchčátí klik. echaniu hotnot r oloěry těžišť i c c c r i or c + i ri r hotnot rotujícíchčátí ω π f r or hotnot zaloenéčáti klik. hřídele redukovaná na oloěr kliky r jednotlivýchčátí jednotlivýchčátí úhlová rychlot zaloení ojnice kliky zaloení kliky Pro rychloběžné alovací otory bývá o 0,3 o, or 0,7 o, kde o je hotnot koletní ojnice

22 Výledná íla na ít + +. g i g e uvažuje jen u tojacích trojů Rozklad íly na ítní čeu norálová íla n tgβ zachycena těnou válce íla v ojnici o co β o 1,0

23 Síly na klice ).in( tangenciální ).co( radiální β α β α + + o t o r Vyvažování hot ouvných vývažku hotnot z r řádu íly etr Zanedbáe in ložek do rozložíe z ilu etrvačnou vyvažující závaží íla odtředivá r a íly etrvačné Vyvažování il odtředivých vyvážení ro vývažku hotnot je z r z r íly odtředivé Vyvažování z z Ch cz c c cz cz c c α ω α ω α ω α ω ω α λ α ω ω ω co co.. z ložku vertikální co z ložku horizontální.. ) co (co / z Cv z Ch ±

24 Nevyvážená ložka Cv e u vertikálních trojů zachycuje základovýi šrouby. U horizontálních trojů e v raxi vyvažuje jen /.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru G Gynáziu Hranice Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 třední průyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, okolská 1 Šablona: Název: Téa: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictví ICT Převody a echanizy íly v klikové echanizu Ing. Magdalena

Více

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru PRACOVNÍ LIST č. Téa úlohy: Analýza kitavého pohybu haronického ocilátoru Pracoval: Třída: Datu: Spolupracovali: Teplota: Tlak: Vlhkot vzduchu: Hodnocení: Téa: Analýza kitavého pohybu haronického ocilátoru

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ PŘEŇOVÁNÍ PÍSOVÝCH SPALOVACÍCH MOORŮ Účinnou cestou ke zvyšování výkonů PSM je zvyšování středního efektivního tlaku oběhu e oocí řelňování. Současně se tí zravidla zvyšuje i celková účinnost otoru. Zvyšování

Více

Kompresory pístové. Další dělení je možné podle počtu stupňů, pohonu, dopravované látky, způsobu chlazení atd.

Kompresory pístové. Další dělení je možné podle počtu stupňů, pohonu, dopravované látky, způsobu chlazení atd. Kopreory pítové Rozdělení Hlavní čáti Pracovní oběhy p.k.-princip činnoti Základní výpočty pro jednotupňový kopreor Několikatupňová kopree Základní výpočty pro dvoutupňový kopreor Upořádání vícetupňových

Více

3.1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

3.1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 3..8 Přeěny energie v echanické oscilátoru Předoklady: 0050, 03007 Pedagogická oznáka: Odvození zákona zachování energie rovádí na vodorovné ružině, rotože je říočařejší. Pro zájece je uvedeno na konci

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla

Více

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu 7..0 přednáška TLAK - TAH Prvky namáhané kombinací normálové íly a ohybového momentu Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu tlak Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu Namáhání kombinací

Více

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU P. Vrátník Katedra konstruování strojů - Fakulta strojní - Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Od sedmdesátých let minulého století

Více

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... OBSAH 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... 3 2 REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT... 5 2.1 MOMENT SETRVAČNOSTI ROTAČNÍ HMOTY OJNICE... 5 2.2 MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ... 5 3 REDUKCE POSUVNÝCH HMOT... 5

Více

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Předmět: REE /Z - Elektromechanická řeměna energie Jméno: Ročník: Měřeno dne: 5.0.0 Stud. kuina: E/95 Hodnocení: Útav: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHAIKY TĚLES, MECHATROIKY A BIOMECHAIKY Soluracovali: ázev úlohy:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

5.4.6 Objemy a povrchy rotačních těles I

5.4.6 Objemy a povrchy rotačních těles I 5.4.6 Objey a povchy otačních těle I Předpoklady: 050405 Pedagogická poznáka: Stejně jako u nohotěnů i u otačních těle e vzoce po objey a obahy e neodvozují, žáci ohou využívat tabulky a cíle hodin je,

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE Obsa Energie... 1 Kinetická energie... 1 Potenciální energie... Konzervativní síla... Konzervativníu silovéu oli odovídá dru otenciální

Více

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií Útav Strojírené technologie Zadání: Speciální technologie č. zadání: Cvičení Zhotovení trojní oučáti poocí oderních technologií Poznáy: Pro zadanou trojní oučát (hotový výrobe) dle pořadového číla viz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje Čeové a kolíkové soje V článku jsou oužita ata, ostuy, algoritmy a úaje z oborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a alších. Seznam norem: ANSI B8.8., ANSI B8.8., ISO 338, ISO 339, ISO 30, ISO 3, ISO 8733,

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

( ) 1.2.19 Zákon zachování hybnosti II. Předpoklady: 010218

( ) 1.2.19 Zákon zachování hybnosti II. Předpoklady: 010218 ..9 Záon zchoání hybnoti II Předoldy: 8 Pedgogicá ozná: Cíl hodiny je jednoduchý. Studenti by e ěli nučit ottně rozhodot, j bude ydt dození onrétní ituce do záon zchoání hybnoti. Jde o jednu z nejleších

Více

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6)

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6) Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6) 1.a) Jetliže kolo automobilu neprokluzuje, je velikot okamžité rychloti

Více

11. Tepelné děje v plynech

11. Tepelné děje v plynech 11. eelné děje v lynech 11.1 elotní roztažnost a rozínavost lynů elotní roztažnost obje lynů závisí na telotě ři stálé tlaku. S rostoucí telotou se roztažnost lynů ři stálé tlaku zvětšuje. Součinitel objeové

Více

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II 143 Zrychlující vztažné outavy II Předoklady: 1402 Př 1: Vaón SVARME rovnoměrně zrychluje dorava Rozeber ilové ůobení a tav čidel na nátuišti z ohledu MOBILů Čidla na nátuišti (ohled MOBILŮ ze zrychlujícího

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY méno Stanilav Matoušek Datum měření 16. 5. 5 Stud. rok 4/5 Ročník 1. Datum odevzdání 3. 5. 5 Stud. kupina 158/45 Lab. kupina

Více

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201 1.. Síly II Předoklady: 101 Oakování z minulé hodiny: Pohyb a jeho změny zůobují íly. Pro každou ravou ílu můžeme najít: ůvodce (těleo, které ji zůobuje), cíl (těleo, na které íla ůobí), artnerkou ílu

Více

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60 KLUZNÁ LOŽIKA U PM oužití ro uložení ojnic, klikovýc a vačkovýc řídelů, vaadel a kol rovodů, Zde dnes výradně kluná ložiska s řívodem tlakovéo maacío oleje. Pro rvní návr se oužívá nejjednoduššíc metod

Více

Informativní řez čerpadlem

Informativní řez čerpadlem Inforativní řez čerpadle 0 0 1.1 2.1 1 2.1 02 01 1 2.2 21.2 2 2 0 0.2 21.1 2 1.2 02.2 20 0 02.1 2.2 20 2. 0.1 Číslování pozic podle DIN 2 20 Sací těleso Výtlačné těleso Těleso článku Rozváděcí kolo 1 Příložka

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Zákon zachování hybnosti I

Zákon zachování hybnosti I 8 Zákon zachování hybnoti I Předoklady: 007 Dneka e budeme zabývat třelbou z alných zbraní Při výtřelu zíká třela obrovkou rychlot a zbraň odkočí na druhou tranu Proč? Př : Na obrázku je nakrelena třela

Více

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska ŽB DESKA Dienzování na ohyb Potup při navrhování kontrukce (obecně): 1. zatížení, vnitřní íly (E). návrh kontrukce (např. deky) - R. poouzení (E R) 4. kontrukční záady 5. výkre výztuže Návrh deky - určíe:

Více

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Předmět Základy teorie vozidel a vozidlových motorů (ZM) obsahuje dvě hlavní kaitoly: vozidlové motory a vozidla. Kaitoly o vozidlových motorech ukazují ředevším

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

Vzorové příklady - 4.cvičení

Vzorové příklady - 4.cvičení Vzoroé říklady -.cičení Vzoroý říklad.. V kruhoém řiaděči e mění růřez z hodnoty = m na = m (obrázek ). Ve tuním růřezu byla ři utáleném roudění změřena růřezoá rychlot = m. -. Vyočítejte růtok a růřezoou

Více

Zadání. Přílohy. Požadavky. Úloha č. 3. Výpočet denního osvětlení D = D S = 10 0 % E H D S. D e D i

Zadání. Přílohy. Požadavky. Úloha č. 3. Výpočet denního osvětlení D = D S = 10 0 % E H D S. D e D i Ing. Martina Zapletalová, Ph.., K 124, A 728 F 1 Úloha č. 3 Výpočet denního ovětlení Zadání Pouďte zadanou ítnot - z hledika denního ovětlení (TANOVTE CELKOVÝ ČINITEL ENNÍ OVĚTLENOTI) na rovnávací rovině,

Více

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm * Fyzika 1 2009 Otázky za 2 body 1. Mezi tavové veličiny patří a) teplo b) teplota * c) práce d) univerzální plynová kontanta 2. Krychle má hranu o délce 2 mm. Jaký je její objem v krychlových metrech? a)

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec TECHNICKÁ NIVERZITA V LIBERCI Katedrzik, Studentká, 46 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 03/04 Útav zdravotnických tudií Studijní obor: Biomedicínká technika Tématické okruh

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2 i I i II... i F i..k Binární mě, ideální kaalina, ideální lyn x y y 2 Křivka bodů varu: Křivka roných bodů: Pákové ravidlo: x y y 2 n I n x I z II II z x Henryho zákon: 28-2 U měi hexan() + hetan(2) ři

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 15.20 Kinematické mechanismy - řešení, hodnocení

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 15.20 Kinematické mechanismy - řešení, hodnocení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 006/2012

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 006/2012 ASPK,.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 006/0 Metodika mezilaboratorního orovnávání zkoušek Brno červenec 0 MP 006/0 trana. Úvod Mezilaboratorní

Více

ABSTRAKT SUMMARY. Key words: speedway, speedway motorcycle, engine, acceleration

ABSTRAKT SUMMARY. Key words: speedway, speedway motorcycle, engine, acceleration ABSTRAKT ABSTRAKT Cíle této bakalářské ráce je zajistit co nejleší akceleraci lochodrážního otocyklu o výjezdu ze zatáčky a rovinku rojet za co nejkratší čas. Důraz je kladen na otiální využití výkonové

Více

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0

Více

II. Kinematika hmotného bodu

II. Kinematika hmotného bodu II Kinematika hmotného bodu Všechny vyřešené úlohy jou vyřešeny nejprve obecně, to znamená bez číel Číelné hodnoty jou doazeny až tehdy, dopějeme-li k vyjádření neznámé pomocí vztahu obahujícího pouze

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ČEZDitribuce, E.ON Ditribuce, E.ON CZ., ČEPS PREditribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST : PŘÍKLADY VÝPOČTŮ Znění pro tik PNE 041 druhé

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gynáziu, Otrava-Poruba, Č. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEŠENÍ FYZIKÁLNÍCH ÚLOH ANTONÍN BALNAR Otrava 005 Recenze: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Publikace byla vytvořena v ráci projektu

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Tento text doplňuje návod k úloze Měření momentu setrvačnosti uvedený ve skriptech Úvod do fyzikálních měření. V žádném případě si neklade za cíl být

Tento text doplňuje návod k úloze Měření momentu setrvačnosti uvedený ve skriptech Úvod do fyzikálních měření. V žádném případě si neklade za cíl být ento text dolňuje návod k úloze Měření oentu etvčnoti uvedený ve kitech Úvod do fyzikálních ěření. V žádné řídě i neklde z cíl být koletní návode o zěření úlohy. Cíle bylo dolnit teoetické infoce o obletice

Více

Větrání hromadných garáží

Větrání hromadných garáží ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung,

Více

NEROVNOMĚRNÝ POHYB. Cílem pokusu je demonstrace nerovnoměrného pohybu tělesa a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa.

NEROVNOMĚRNÝ POHYB. Cílem pokusu je demonstrace nerovnoměrného pohybu tělesa a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa. NEROVNOMĚRNÝ POHYB Vzdělávací ředmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Pohyb těle. Síly Tematická oblat: Pohyb a íla Cílová kuina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem okuu je demontrace nerovnoměrného ohybu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej DRÁBEK

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej DRÁBEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Ondřej DRÁBEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁVRH KLIKOVÉHO MECHANISMU MOTORU

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ

POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ VUT BRNO - FS Datum zadání: 28. 2. 2002 Název: OČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Semestrální projekt Vypracoval: Jiří Sklenářík Ročník: 4 Kruh: 96 Školní rok: 2001/2002 Datum ukončení vypracování:

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta tavební katedra hydrauliky a hydrologie (K141) Přednáškové lidy předmětu 1141 HYA (Hydraulika) verze: 05/011 K141 FSv ČVUT Tato webová tránka nabízí k nahlédnutí/tažení řadu pdf ouborů

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ SIGMA UMY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ LUNŽROVÉ ČERADLO VX SIGMA UMY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.24 oužití

Více

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR HYDROPNEUMATICKÝ AKOÝ AKUMULÁTOR OSP 050 ŠEOBECNÉ INFORMACE ýočet hydroneumatického akumulátoru ZÁKLADNÍ INFORMACE Při výočtu hydroneumatického akumulátoru se vychází ze stavové změny lynu v akumulátoru.

Více

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost: Projekt Efektivní Učení Reforou oblastí gynaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropský sociální fonde a státní rozpočte České republiky. MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojy: Setrvačnost:

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 Entalická bilance výměníků tela Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechnik a podzemního taviteltví Modelování v geotechnice Základní veličin, rovnice a vztah (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace tudijního

Více

MOŽNOSTI VYVÁŽENÍ DVOUVÁLCOVÉHO MOTORU PRO TRAKTOROVÉ POUŽITÍ

MOŽNOSTI VYVÁŽENÍ DVOUVÁLCOVÉHO MOTORU PRO TRAKTOROVÉ POUŽITÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Kovové vlnovce a kompenzátory

Kovové vlnovce a kompenzátory Kovové vnovce a kopenzátory 87cz//0/0/0 Witzenann Opava po. r.o. Nákadní u. č. 7 7 0 Opava Teefon: +4 6 8 Teefax: +4 6 opava@witzenann.cz www.witzenann.cz OBSAH Witzenann Opava Předtavení firy Witzenann

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů.

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů. Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl loužit jako vzor pro tvorbu vašich vlatních protokolů. Na příkladech je zde ukázán právný zápi výledků i formát tabulek a grafů.

Více

cos d d d cos cos dt d dt d dt OJNICE sin sin

cos d d d cos cos dt d dt d dt OJNICE sin sin OJNICE Převádí posuvný pohyb pístu vyvolaný silami od tlaků plynů a setrvačných posuvných hmot na rotační pohyb klikového hřídele. Základní požadavky na ojnice:. alá hmotnost. Tuhost tvaru oka a hlavy,

Více

Hustota plynů - jak ji změřit?

Hustota plynů - jak ji změřit? eletrh náadů učitelů fyziky 9 Hustota lynů - jak ji zěřit? ER SÁDEK, UKÁŠ AWERA edagogická fakulta U, Brno Abstrakt ěření hustoty evných látek a kaalin je běžná laboratorní úloha na řadě škol, nicéně ěření

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové SPALOVACÍ MOTORY Druhy spalovacích motorů rozdělení podle způsobu zapalování podle počtu dob oběhu podle chlazení - zážehové = zvláštním zdrojem (svíčkou) - vznětové = samovznícením - čtyřdobé - dvoudobé

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Katedra obecné elektrotechnky Fakulta elektrotechnky a noratky, VŠB - T Otrava 4. TROJFÁOVÉ OBVODY 4. Úvod 4. Trojázová outava 4. Spojení ází do hvězdy 4.4 Spojení ází do trojúhelníka 4.5 Výkon v trojázových

Více

3.1.2 Harmonický pohyb

3.1.2 Harmonický pohyb 3.1.2 Haronický pohyb Předpoklady: 3101 Graf závislosti výchylky koštěte na čase: Poloha na čase 200 10 100 poloha [c] 0 0 0 10 20 30 40 0 60 70 80 90 100-0 -100-10 -200 čas [s] U některých periodických

Více

PŘÍTECH. Smykové tření

PŘÍTECH. Smykové tření PŘÍTECH Smykové tření Gymnázium Cheb Nerudova 7 Tomáš Tomek, 4.E 2014/2015 Prohlášení Prohlašuji, že jem maturitní práci vypracoval amotatně pod vedením Mgr. Vítězlava Kubína a uvedl v eznamu literatury

Více

Řešení úloh 1. kola 55. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D

Řešení úloh 1. kola 55. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D 1.a) Graf v km h 1 Řešení úloh 1. kola 55. ročníku fyzikální olympiády. Kaegorie D 50 Auor úloh: J. Jírů 40 30 0 10 0 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 6bodů b) Pomocí obahu plochy pod grafem určíme dráhu

Více

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech) TRÁM. Návrh rozěrů a výztuže tráu B. Poouzení C. Kontrukční záady výkre výztuže... Trá zatěžovaí tavy Maxiální oenty: nad podporou: M Ed1-616 kn v poli: M Ed 471 kn Materiál zvolíe třídu etonu C 0/5 a

Více

11. Hydraulické pohony

11. Hydraulické pohony zapis_hydraulika_pohony - Strana 1 z 6 11. Hydraulické pohony Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na #1 Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na #2 Rozdělení: a) #3

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

II. ročník, zimní semestr 2. týden P O P U L A Č N Í G E N E T I K A

II. ročník, zimní semestr 2. týden P O P U L A Č N Í G E N E T I K A II. ročník, zimní emetr. týden 3.0. - 7.0.008 P O P U L A Č N Í G E N E T I K A I. . Odhad frekvence receivní alely a zadání v úkolu č. 8a/tr. 0 Kot 30 % nechutnačů PTC ve zkoumané oulaci fenoty genotyy

Více

Dráha rovnoměrného pohybu

Dráha rovnoměrného pohybu POHYB TĚLESA Dráha rovnoěrného pohybu Řidič i na dálnici zapnul tepoat To je zařízení, které udržuje tálou rychlot autoobilu bez ohledu na jízdu do kopce či z kopce Od té doby jel rovnoěrně rychlotí 1

Více

Ů Ř É Ř ž ů č ý Ř ž ě č š Ú ě č č ý š ě ě ě š ó ů ý š ě ě š ř ů č ř š ů č ů ř š ů ó ě ů ř úč Í ě ě ý Ř ě ě š ý ř Úč ě ě ě ň š ř ě úč ů ý ů ě ř ě ě č ň ý ý ě ý ě ž ě č ěř ů č ý ů Ř ř š Ř ě š ý ě č čů ž

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

ó Ú š ý š Č ě ď ě É É ř ě ě ř Ú ě š ř ě ě ě ř ř ě ů Í ů ů ř Ž ř ě ří ů ů Č ůž ě ě š ř ě úř ě ý ř ř ř ý Í ýš ě ýš ř š ý ů ý ě ě ř Š ť ť Č Ť ý ýš ě ě ý Í ě ě ů ř ú ř ě Č ř ů ý ř Í ě ý ý ý ě Č ť ě Č ř š ř

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Gradovaný řetězec úloh Téma: Komolý kužel Autor: Kubešová Naděžda Klíčové pojmy:

Více