VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU"

Transkript

1 Pítový alovací troj je teelný otor, kde e čát energie vzniklá álení aliva řeění v tlakovou energii. Tato energie oocí vhodného echaniu e ění v echanickou energii. Jako nejoužívanější echaniu k řeěně tlakové energie na echanickou, e v oučané době oužívá klikový echaniu. Přeěna energie e děje zěnai tavu lynu, které tvoří tzv. teelný oběh. Blížíš údaje viz TERMOMECHANIKA PAR A PLYNŮ. Bližší údaje o teelných otorech jou v dooručené literatuře. VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU Jako vtuní hodnoty ři výočtu bývají ožadovaný výkon otoru (kw), a jeho otáčky (1/). Z těchto hodnot také vychází základní výočet. Je jané, že lze výočet také oběnit, že nař. z růěru ítu, očtu válců, tředníu tlaku atd. ůžee zae určit výkon. Při odvození rovnic ro tanovení hlavních rozěrů otoru vycházíe z náledujících vztahů. Pro výkon latí W. P. v t t Kde S π. D 4 ítu ítu.. Vzhlede ke kutečnoti, že hodnota tlaku lynu e ři ohybu ítu ění, zavádíe tzv. tř. Určení této hodnoty je na základě tzv. Indikátorových diagraů. Platí tedy π. D 4 ítu. tř. Vzhlede k tou, že i okažitá rychlot ítu e ění v záviloti na okažité velikoti úhlu natočení kliky klikového hřídele, zavedee tzv. třední rychlot ítu v tř. Při otočení klikového hřídele o jednu otáčku, urazí ít dráhu krát zdvih L. Toto e odehraje za jednu ekundu tolikrát, kolik á hřídel otáček za ekundu. Platí tedy v tř. L. f ( / )

2 Pro výkon tedy áe rovnici P W t π. D 4 ítu. itř.. L f U čtyřtaktního otoru je jen jeden takt racovní, to znaená, že na dvě otáčky řiadá jen jeden racovní takt. Dotanee tedy jen čtvrtinu tohoto výkonu. P 4takt π. D 4 ítu. 4 tř.. L f Pokud bude ít otor více válců, tak celkový výkon bude vynáoben očte válců i. P π. D ítu. tř.. L f 4 4takt. 4 Pokud zavedee oučinitel λ L/D L λ.d Pro oučinitel λ L/D latí i λ >1 λ 1 λ <1 Nadčtvercový otor čtvercový otor odčtvercový otor Po doazení obdržíe P π. D 4 ítu. tř.. λ. D. f. i 4 π. D 3 ítu. tř 8. λ. f. i D ítu 3 π. tř 8. P. λ. f. i Další rozěr odvodíe z náledujícího vztahu L λ.d ítu Tí áe dva základní rozěry ro návrh uvedeného otoru Pro výočty uvádíe náledující dooručené údaje. Je nutno k těto dooručený hodnotá řituovat vědoí, že technický vývoj v oboru alovacích otorů udělal velký vývojový kok. Většina těchto údajů ůže být již v dnešní době odtatně jiná. Proto je nutno i zjitit uřeňující hodnoty v nejnovější technické literatuře, nebo rotřednictví Internetu. Je ale kutečnotí, že tyto

3 hodnoty e íše zjití v otoritických čaoiech než u výrobců. Tito uvedené údaje ovažují za firení tajetví. Dooručení ro výočet. Hlavní určující rozěry jou Dítu a zdvih L. Při výočtu obvykle vycházíe z ožadovaného výkonu a druhu otoru. Počet válců. Čí je očet válců větší, tí je chod otoru ravidelnější, lée e ouští a vyvažuje. Má také enší rozěry a tí i enší hotnot. Pochoitelně jou i vyšší výrobní náklady a tí i cena. Volba oučinitele λ Pro zážehový otor e dooručuje λ 0,6 až 1,1 Pro vznětový otor e dooručuje λ 0,9 až, Čí je oučinitel λ enší, tí je vrtání válců větší. Lze tedy oužít více ventilů. Je také enší třední rychlot ítů a klikový echaniu á větší tuhot. Volba očtu otáček Se vzrůtající očte otáček dochází ke zenšení rozěrů otoru a tí i hotnoti. Pochoitelně je zde vyšší ožadavek na řenot výroby, vyvážení klikového echaniu, ložika a chlazení. Volba třední ítové rychloti Nižší rychloti ítu nižují etrvačné íly v klikové echaniu, naáhání klikového echaniu. DRUH MOTORU OTÁČKY f(1/) otocyklové 80 až 150 oobní autoobily 60 až 90 zážehové nákladní autoobily 50 až 70 vznětové nákladní autoobily 30 až 50 ortovní vozidla 150 až 300 traktory 15 až 30

4 DRUH MOTORU v tř ( /) Stacionární oaluběžné 4 až 6 Stacionární rychloběžné 6 až 8,5 Oobní autoobily 8 až 15 Nákladní autoobily 7 až 13 Traktory 5 až 7,5 Sortovní a závodní vozy 18 až Letecké otory 10 až 15 DRUH MOTORU P tř (MPa) Vozidlové zážehové čtyřdobé 0,4 až 0,9 Vozidlové vznětové čtyřdobé 0,6 až 0,8 Vozidlové vznětové čtyřdobé řelňované 1 až 1,5 Dvoudobé zážehové 0,4 až 0,5 Dvoudobé vznětové 0,3 až 0,4 Dvoudobé vznětové řelňování 0,6 až 0,9 Příklad: Určete hlavní rozěry, čtyřválcového čtyřdobého zážehového otoru ro výkon P 35(kW) a otáčky f75 (1/). D ítu 8. P. λ. f. i π. 0, π. tř 57,05 JE VHODNÉ PRO OPAKOVANÉ VÝPOČTY POUŽÍT TABULKOVÝ PROCESOR EXCEL.

5 D Určete hlavní rozěry, čtyřválcového, čtyřdobého zážehového otoru ro výkon P 35 (kw) a otáčky f75 (1/). DALŠÍ OPAKOVANÉ ZADÁNÍ DÁNO: P(Kw) f (1/) λ ( - ) 1 0,8 0,9 i ( - ) tř (MPa) 0,8 0,9 0,91 VYPOČTENO: D ítu () 57,05 64,5 70,46 L () 57,05 51,40 63,41 ZVOLENO: 4. P ,05( ) π.. λ. f. i π. 0, ítu tř D ítu () L () Z UVEDENÉHO JE ZŘEJMÁ VELKÁ VÝHODA VÝPOČTŮ V TABULKOVÝCH PROCESORECH. NASKÝTÁ SE ZDE MOŽNOST POMOCÍ OPAKOVANÝCH VÝPOČTŮ, ZVOLIT OPTIMÁLNÍ HODNOTU. Píty a řílušentví. Vlatní racovní rotor ítového troje je tvořen válce, víke válce a ohyblivý íte. Dle troje na ít tlačí tlak edia, ít vykonává vratný ohyb a řenáší jej na další členy klikového hřídele. Pochoitelně tento echaniu ůže racovat jako otor, kde říčinou ohybu je tlak edia na ít, nebo jako čerací agregát (čeradlo, koreor ), kde říčinou ohybu je otáčivý ohyb klikového hřídele, který je vyvolán jiný zdroje rotačního ohybu. Vzhlede k tou, že tvary ítů a jejich ateriály e ění dle druhu troje, budee e zabývat jen tí, co je vše olečné. Títo bezeoru jou ítní čey, které zrotředkovávají řeno íly z ítu na ojnici či naoak.

6 Pítní če Pítní če řenáší nejen ílu vznikající vlive tlaku edia na ít, ale také etrvačné íly, které vznikají vlive funkce klikového echaniu. Pítní če e kontroluje: kde M Wo a) na ohyb M o σ o σ W o o 1 10 imax d Do lo b 4 4 d d 4 1 b) na otlačení v ojniční oku imax 1 D 1 D1 30 až 60 d. b MPa c) na otlačení v okách ítu imax D D1 0 až ( l e). b 50 MPa Je ochoitelné, že uváděné hodnoty dovolených tlaků jou orientační. Skutečné hodnoty je třeba zjitit na základě výledně zvolených ateriálů. Pítní kroužky Nejčatěji e íty utěňují kovovýi rozříznutýi kroužky, které aočinně tění. Pítní kroužky e dělí na: a) těnící, zaezující ronikání lynů z racovního rotoru nad íte do rotoru klikové kříně b) tírací, zaezující ronikání oleje z rotoru klikové kříně do racovního rotoru, roouští jen alé nožtví oleje k azání kluzné lochy válců. Rozěry kroužků e volí odle ČSN. Pro návrh louží tyto vzorce

7 t (1/ 5 až 1/ 30) v (0,6 až 0,8) t D Ojnice Sojuje ítní če klikový čee. Skládá e ze dvou ojničních hlav ( klikové a ítní ) a dříku. Hlavy ohou být dělené nebo uzavřené. Mohou být vybaveny kluznýi nebo valivýi ložiky. Pevnotní výočet. Ojnice je naáhána tlake lynů ve válci, etrvačnou ilou na tah, tlake lynů na vzěr a odtředivou ilou na ohyb. U dvojčinných trojů ještě řituuje naáhání tlake lynů na tah. Volíe tvar růřezu dříku ojnice. Stanovíe jeho Jx, Jy a S. Na základě teorie vzěrné evnoti určíe l red. v řílušných rovinách. Štíhlotní λ l kde l red v rovině v rovině kolé na rovinu kyvu l i red je redukovaná délka ojnice J S / i oěr kyvu l red l oloěr etrvačnoti red l / a) Pro λ<60 kontrolujee růřez dříku na rotý tlak σ d S omax σ Dd 1 σ 5 Pt b) Pro λ60 až 105 e kontrolujee růřez dříku na vzěr odle Tetajera omax Dvz σ S k Pvz T c) Pro λ< 105 e kontrolujee růřez dříku na vzěr odle Eulera v rovině kyvu ojnice v rovině kolé na rovinu kyvu omax omax Dvz x Dvz y π E Jx k l E 4π E Jx k l E ojnice

8 Kde J x a J y jou kvadratické oenty růřezu k oá x a y. k T a k E oučinitelé bezečnoti ( 6 až 60 dle odínek) d) Kontrola dříku ojnice na ohyb vlive odtředivé íly Za ředokladu, že růřez dříku e o délce říliš neění je rozdělení íly odél ojnice trojúhelníkového tvaru. Síla naáhající ojnici na ohyb ůobí v těžišti trojúhelníka. c S l ρ r ω kde S l r růřez dříku ojnice ( délka ojnice ( ) oloěr kliky ( ) ω úhlová rychlot kliky (1/ ) ρ hutota ojnice ( kg / Ohybový oent v libovolné ítě ojnice: 3 ) ) Návrh a kontrolní výočet klikového echaniu. Na obrázku je znázorněn řez čáti klikového echaniu označení rozěrů důležitých ro další výočet. Vzhlede k tou, že zatí neáe dné odklady o hotnoti jednotlivých dílů, budee zatížení určovat jen na základě tlaku na ít.

9 KONTROLA PÍSTNÍHO ČEPU NA OHYB PÍSTU ax. S ítu ax. π. D ítu / (N) l 0 (l čeu + e)/ 35,5 () W O π /3(D 4 č - d 4 č)/d č ) 518,01 ( 3 ) M O PÍSTU /. ( lo/ - b/4 ) 79698,3 (N) σ O M O / W O 153,85 (Ma) ojn.čeu/(dč. b ) 40,5 (Ma) ít.oka/(d č.(l čeu-e)) 17,41 (Ma) ojnice-klik.hř /(D 1.L ) 7,73 (Ma) Předokládaný otu výočtu dříku ojnice

10 Nejrve je tanovili základní rozěry ojnice, nyní e budee věnovat volbě dříku ojnice. Vzhlede ke zůobu uložení ok ojnice, je dle teorie vzěru rozdílný zůob uchycení těchto ok v dvou na ebe kolých rovinách

11 Z vyobrazení je zřejé, že v říadě ouěrného růřezu dříku (nař. kruhový růřez ), by tuhot dříku ve ěru ( dle B ) byla čtyřikrát větší než v rovině kolé na tento ěr. Je celá řada vhodných růřezů, které jou navrženy tak, aby lňovali odínku tejné tuhoti v obou hlavních rovinách kyvu ojnice. Zvolíe i náledující tvar.

12 Vzhlede k tou, že výočet oocí Steinerovy věty většině tudentů ůobí neřekonatelné otíže, je zvolen otu, kdy výledný obrazec rozdělíe do dílčích obrazců, kteří ají těžiště lochy na řílušné oe k které tanovujee kvadratický oent lochy. Z náledujícího obrázku je otu zřejý 1)Určení kvadratických oentů růřezů k oá A a B J A 193,0 J B 497,00 )Porovnání tuhoti ojnice v obou rovinách J A /J B 3,887 3)Určení štíhlotního oěru ojnice v obou rovinách S ( ) 84 i A (J A /S) 0,5 4,80 i B (J B /S) 0,5,43 l ojnice 110 lred A 110 lred B 55 λ A lred A / i A,94 λ B lred B /i B,61 4)kontrola naáhání dříku ojnice na tlak σd ítu /S 138,01 Po vyodelování jednotlivých oučátí klikového echaniu, je ožno určit jejich hotnoti, olohy jejich těžišť a další otřebné hodnoty ro určení dynaického chovaní echaniu.

13 Základní vztahy ro ohyb klikového echaniu Dráha ítu v libovolné ítě x r. kde α ω. t tča ( 1 coα ) r oloěr kliky ( ) r 1 1 λ ( ro rychloběžné otory, do u l 3,5 5 l délka ojnice α úhel natočení ω úhlová rychlot 1 ± λ.in α kliky Pro výočet oužijee tab. roceor EXCEL. oaloběžných Muíe i nejrve tanovit čaový úek, který bude základní araetre tabulky. Vzhlede k tu, že budee chtít, abycho ěli hlavně údaj na točení úhlu kliky, vyjdee z náledující úvahy Klika e ná otočí za jednu ekundu f krát (f(1/)). Tí urazí celkový úhel φ. Pokud chcee. Aby úhlový úek byl nař. 5, uíe rovét náledující výočet Φ f. 360 ( / ) t (1 ) t ψ t. ψ ( ) f (1 ) ča za který e klika otočí o α 1 kde ψ je ožadovaná velikot kroku natočení kliky Mějte tedy ožadavek na výočet růběhu dráhy o kroku 5, kdy ž f 0 (1/) Φ t ča za který e klika otočí o α 1 t (1 ) f ( ψ ) kde , () t (1 ) ( / ). 5 0, , () je ožadovaná velikot kroku natočení kliky

14 Po těchto úvodních výočtech, ůžee řitouit k výočtů oocí tabulky v EXCELU. Nejrve narograujee růběh dráhy ítu Z tabulky je zřejé, že algoritu výočtu e od řádku 18 oakuje. Takže tačí narograovat řádky až 18. Poto další řádky vytvoříe koírování řádku 18. Obdobně zíkáe další tabulku ro výočet rychloti ítu

15 a další tabulku ro výočet zrychlení ítu. Na základě zíkaných hodnot, ůžee řitouit k řešení dynaiky klikového echaniu. Dále jou ro vaši kontrolu uvedeny výledky výočtu: Dráha ítu-výočet

16 Dráha ítu-graf Rychlot ítu-výočet

17 Rychlot ítu-graf Zrychlení ítu-výočet

18 Zrychlení ítu-graf

19 Silové oěry v klikové echaniu Síla na ít vlive tlakového edia D i π 4 kde D růěr ítu ( ) tlak lynu ůobící na ít ( Pa)

20 Setrvačná íla ouvných hot ( ) ojnice čáti e oouvající hotnot křižáku hotnot tyče ítní hotnot kroužků a čeu ít včetně ítu hotnot hot ouvných hotnot a o k t o k t

21 Odtředivá íla rotujících hot Zde uíe těleo kliky rozdělit na eleenty a určit jejich hotnoti i a vzdálenot r i od oy otáčení r ω hotnot rotujícíchčátí klik. echaniu hotnot r oloěry těžišť i c c c r i or c + i ri r hotnot rotujícíchčátí ω π f r or hotnot zaloenéčáti klik. hřídele redukovaná na oloěr kliky r jednotlivýchčátí jednotlivýchčátí úhlová rychlot zaloení ojnice kliky zaloení kliky Pro rychloběžné alovací otory bývá o 0,3 o, or 0,7 o, kde o je hotnot koletní ojnice

22 Výledná íla na ít + +. g i g e uvažuje jen u tojacích trojů Rozklad íly na ítní čeu norálová íla n tgβ zachycena těnou válce íla v ojnici o co β o 1,0

23 Síly na klice ).in( tangenciální ).co( radiální β α β α + + o t o r Vyvažování hot ouvných vývažku hotnot z r řádu íly etr Zanedbáe in ložek do rozložíe z ilu etrvačnou vyvažující závaží íla odtředivá r a íly etrvačné Vyvažování il odtředivých vyvážení ro vývažku hotnot je z r z r íly odtředivé Vyvažování z z Ch cz c c cz cz c c α ω α ω α ω α ω ω α λ α ω ω ω co co.. z ložku vertikální co z ložku horizontální.. ) co (co / z Cv z Ch ±

24 Nevyvážená ložka Cv e u vertikálních trojů zachycuje základovýi šrouby. U horizontálních trojů e v raxi vyvažuje jen /.

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst 1 2.5.1 Základy teorie klikového mechanismu Pohybové pomery v klikovém mechanismu (byly odvozeny v mechanice) 1. Dráha pístu v libovolném míste (obr. 160): x = r[(1 - cosa) :t 1.1.. sin 2a], kde r je polomer

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ Studijní oory ro magisterskou formu studia Do Ing Anton Humár, CS 003 OBSAH Str

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT JIŘÍ MILITKÝ, Katedra textilních ateriálů, Technická universita v Liberci, Hálkova 6 461 17 Liberec, e- ail: jiri.iliky@vslib.cz Motto: Všechno není jinak MILAN MELOUN, Katedra

Více

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud:

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud: Příklad : Poáěčský zon o niřní objeu je onořen do hloubky. Sanoe obje ody, kerá nikne do zonu. Jaké honosní nožsí zduchu je nuno řiés do zonu, aby se eškerá oda ze zonu ylačila? Jaký obje zduchu usí koresor

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA) ČOS 050 Oprava

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více