O ãíslech a lep ím pfií tím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ãíslech a lep ím pfií tím"

Transkript

1 âíslo 10 ROâNÍK 14 V â Í S L E : Konference k získávání ãlenû (str. 3) K nerovnomûrnû rozvrïené pracovní dobû (str. 4) Práva a povinnosti odborov ch orgánû v oblasti BOZP (pfiíloha) Rekreace (str. 7) Mûsíãník Odborového svazu UNIOS O ãíslech a lep ím pfií tím Vzhledem k tomu, Ïe se mnoïí dotazy ohlednû pfiesãasové práce, práce ve dnech pracovního klidu, fie ení nedostatku práce nafiizováním dovolené nebo neplaceného pracovního volna, pokusíme se tyto problémy ve struãnosti objasnit. Co se rozumí prací pfiesãas? Práci pfiesãas upravuje 96 zákoníku práce a je tfieba zdûraznit, Ïe na e právní úprava platná od odpovídá poïadavkûm Smûrnice ES ã. 93/104/EC, o urãit ch aspektech stanovení t denní pracovní doby, aby t denní pracovní doba nepfiekroãila pro období sedmi dnû 48 hodin. Pro pfiesãasovou práci platí zásada, Ïe zamûstnavatel mûïe zamûstnanci nafiídit maximálnû osm hodin práce pfiesãas, kaïdá hodina nad tento limit je jiï vûcí dohody zamûstnavatele se zamûstnancem. Druh m limitem obsaïen m v ustanovení 96 odst. 1 zákoníku práce je 150 hodin práce pfiesãas v rámci kalendáfiního roku, které mûïe zamûstnavatel zamûstnanci nafiídit. KaÏdou dal í hodinu nad tento limit musí opût se zamûstnancem dohodnout. U práce pfiesãas obecnû platí, Ïe ji lze nafiídit jen v jimeãnû, jde-li o váïné provozní dûvody. V ustanovení 96 odst. 1 zákoníku práce se v slovnû stanoví, Ïe je moïno nafiídit práci pfiesãas i na dobu nepfietrïitého odpoãinku mezi smûnami, popfiípadû i na dny pracovního klidu, 8. PROSINCE 2003 Pfies tfii ãtvrtû století existence na této planetû se zku enostmi dvacátého století v lidské existenci rád, alespoà na chvíli, podléhám novoroãní náladû a snu o lep ím pfií tím. Pocit jakéhosi vracení se do dûtství, do jeho snû je pfiíli siln a je tû spí e krásn, neï by ãlovûka mohl pominout. Nakonec ale zvítûzí racionalita, svût poãítaãû zasáhne svojí matematickou nekompromisností do svûta snû. Nemám rád poãítaãe. Namísto snû ãísla. Pfii jejich pozorném ãtení v ak musíme pfiiznat, Ïe ãasto mûní pohled na ná, ãasto stafieck realismus, ãi spí e pesimismus. Opravují jej do skuteãné reality, ukazují její moïnosti ãi hranice moïného i její nemoïnosti. Leto ní rok je jedineãn m dûkazem této rozpornosti a dûkazem toho, jak málo dáme na ãísla a mnoho na pocity. Masová komunikace, zejména televize, nám k tomu pomáhá, seã jí síly staãí. Jsme zcela naplnûni kritikou vlády, kritikou reformy, posloucháme sïíravé bonmoty, a protoïe je skuteãnû mnoho shnilého ve státû dánském (to je Hamlet, ne diplomatické faux pas), je to ãasto na í jedinou radostí. Proã se zab vat ãísly, vïdyè nadávat je tak krásné! Vûãn pesimista, vûãn kritik, vás musí varovat. V echno je jinak. Prosím vás, zaãnûte ãísla ãíst. V echna, i kdyï je jich moc. Jen na ukázku. DÛchodci dostali pfiidáno necel ch 150 Kã k penzím. Smû né. Co si ta vláda myslí? AlmuÏna. O co zdraïily jen rohlíky! Je to pravda. Ale je to celá pravda? ToÏ sa podívejme: Musela vláda dávat tuto almuïnu a pfiijímat sïíravou kritiku? Ne. âísla inflace jsou jasná, Ïádn zákonn nárok na zv ení penzí nevznikl. Vláda vlastnû poru ila zákon ve prospûch dûchodcû. Jdeme-li je tû dál, díky tomu poprvé od roku 1993, kdy kupní síla dûchodcû, díky tehdej í vládû, klesla na úroveà 73 % roku 1989, dosáhla i pfiekroãila tuto úroveà moïná naposledy. Musíme si poloïit otázku, o co vlastnû vládû lo? Samozfiejmû není to vláda-lidumil, je to vláda, která poãítá. Pfií tí rok bude tûïk. Reforma vefiejn ch financí, neúroda, recese svûtov ch rozmûrû, to v e fiíká, Ïe zv ení inflace v pfií tím roce bude nemalé. Dokonce nás varuje, Ïe nûkteré nutné zmûny - vstup do EU, promûny klimatu, dûsledky války v Iráku, nemûïeme pfiedem pfiesnû vyãíslit. Vláda uãinila rozumné, eliminovala pfiedem 2,5 % inflace v roce 2004, aby napnut rozpoãet roku 2004 odlehãila a zv ení dûchodû v tomto roce zaruãila. Jak smutné, ani zanadávat si nemûïeme. Rád bych, aby to ukázalo cel ná postoj ke kritice vlády a jejích rozhodnutí. My nejsme její nepfiátelé. Nejdeme jí po krku. My chápeme realitu. Jen rozhodnû odmítáme, aby se krytí jejích proher fie ilo jen na ná úãet. âteme ãísla, v echna, a proto víme, Ïe ãísla modré perspektivy nejdou také po krku vládû, ale nám lidem, a to hodnû dûraznû a bez slitování. âteme ãísla rudé perspektivy, a proto víme, Ïe se zakládají na tom, Ïe poruãíme vûtru, de ti a také celé Evropû. âteme ãísla, a proto víme, Ïe se musíme a budeme bránit, budeme kritizovat. Vzít deseti milionûm lidí sto korun je tak jednoduché a ani to tolik nebolí a hned je tu miliarda. Vytvofiit miliardu a lidem nebrat, to je to umûní vládnout, o které nám jde. Bude tu Nov rok. Bude tu plno pfiání pro lep í pfií tí. Bez ãísel to v ak nepûjde. Mám rád poãítaãe a obdivuji je, i kdyï uï je asi nikdy docela nezvládnu. Rozporná tvrzení? Ne, spí- e realita. Hodnû zdraví, lidské pohody a tûstí v novém roce. PhDr. Jan Ka par, CSc. Pracovní doba a pfiekáïky v práci K nûkter m ustanovením zákoníku práce t kajícím se pracovní doby a pfiekáïek v práci na stranû zamûstnavatele ov em opût pouze za dan ch podmínek a na okruh ãinností a prací vyjmenovan ch v 91 odst. 3 a 4 zákoníku práce (viz dále). Co jsou dny pracovního klidu? Dny pracovního klidu jsou dny, na které pfiipadá nepfietrïit odpoãinek zamûstnance v t dnu, a svátky. Co se rozumí nepfietrïit m odpoãinkem v t dnu, stanoví 92 zákoníku práce, kter fiíká, Ïe je to odpoãinek v délce minimálnû 35 hodin v období sedmi po sobû jdoucích kalendáfiních dnû. Státní svátky a svátky jsou upraveny zákonem ã. 245/2000 Sb. Pro v echny dny nepfietrïitého odpoãinku v t dnu platí zásada, Ïe je v nich moïno nafiídit práce jen v jimeãnû, a to po projednání s pfiíslu n m odborov m orgánem. Jedná se o nutné práce, které nemohou b t provedeny v pracovních dnech: naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závûrkové práce, práce konané v nepfietrïitém provozu za zamûstnance, kter se nemohl dostavit na smûnu, práce k odvrácení hrozícího nebezpeãí pro Ïivot nebo zdraví nebo pfii Ïivelních událostech a v jin ch obdobn ch mimofiádn ch pfiípadech, práce nutné se zfietelem na uspokojování Ïivotních, zdravotních a kulturních potfieb obyvatelstva, práce lodních posádek, krmení a o etfiování hospodáfisk ch zvífiat. (Pokraãování na str. 3) ProÏijme leto ní Vánoce v klidu, pohodû domova bez zbyteãn ch starostí. Zastavme se v kaïdodenním spûchu, zapomeàme na to, co jsme nestihli udûlat, a dopfiejme sv m dûtem, aè i ony mohou v dal ích letech vzpomínat na láskyplnou atmosféru domova. Je to víc neï kupadrah ch dárkû pod stromeãkem azbyteãnû pfiezdoben byt. VÏdyÈ z tûchto chvil budou cel Ïivot ãerpat sílu v dobách ménû radostn ch. Nashledanou v pfií tím roce. redakce

2 ASO chce veto Asociace samostatn ch odborû písemnû poïádala prezidenta Václava Klause, aby vetoval nûkteré zákony t kající se reformy vefiejn ch financí. Îádost pfievzal fieditel Klausova sekretariátu Ladislav Jakl s uji tûním, Ïe se jí bude prezident váïnû zab vat. Îádost podpofiili podpisy lidí nespokojen ch s reformou. Klaus je tû pfied odletem do Spojen ch státû podepsal ãtyfii reformní zákony. Zb vajícími sedmi se bude zab vat po návratu z náv tûvy USA, kterou dnes ukonãí. ( ) Dal í dûvod k protestu Zástupci vysok ch kol mají nyní je tû více dûvodû pro demonstraci pfied parlamentem bûhem jednání o státním rozpoãtu. Rozpoãtov v bor snûmovny totiï vysok m kolám ubral 150 milionû korun. Ministerstvo kolství poïadovalo pro pfií tí rok nav ení rozpoãtu pro vysoké koly o 5,4 miliardy korun, aby mohly zaãít s reformou. Vláda kolám kvûli úsporám pfiidala jen 1,7 miliardy, s ãímï akademická obec ani odbory nebyly spokojeny. Vysoké koly tak nebudou mít peníze na rekonstrukce budov, laboratofií a na dal í vybavení. ( ) Rakouská stávka trvá Rakouská vláda a odbory zatím nedospûly ke kompromisu o podobû reformy státem ovládan ch drah (ÖBB). Îelezniãáfii proto nadále zûstávají ve stávce, do které po schválení materiálu o transformaci ÖBB ve vládû vstoupili o pûlnoci z úter na stfiedu. Vlaky tak stojí jiï tfietí den a Ïelezniãní doprava v zemi je nadále paralyzována. OdborÛm se na plánované reformû Ïeleznic nelíbí hlavnû chystané rozãlenûní ÖBB na nûkolik spoleãností, jeï budou fungovat v rámci holdingu. Souãasnû kritizují omezování zamûstnaneck ch v hod. ( ) Stávková pohotovost v energetice Zhruba zamûstnancû spoleãnosti âez a Severoãesk ch dolû (SD) je ve stávkové pohotovosti, kterou si odbory chtûjí vymoci zastavení chystané privatizace Severoãesk ch dolû. Stávková pohotovost, o níï odbory rozhodly ve ãtvrtek, potrvá nejménû do 25. listopadu, kdy krizov táb rozhodne o dal ím postupu. Pokud do té doby nebudou ze strany státu Ïádné vstfiícné reakce, jsou odboráfii pfiipraveni vyhlásit stávku, nebo jiné protestní akce. ( ) Dozorãí rada vydûlá âtyfii zástupci odborû a zamûstnancû v dozorãí radû âez, ktefií kritizovali odvolání generálního fieditele firmy Jaroslava Míla, jsou díky nûmu milionáfii. Staãí, aby prodali akcie, které na základû opãní smlouvy získali od pfiedstavenstva âez v dobû, kdy byl Míl jeho pfiedsedou. Podle opãní smlouvy nemuseli odboráfii za upsané akcie nic platit, ale v okamïiku, kdy opci uplatní, mohou je od âez koupit za cenu platnou ve chvíli podpisu smlouvy. Poté je mohou prodat za trïní cenu. Podle Práva by dnes pfiedstavoval rozdíl asi 5,5 milionu korun v jejich prospûch. ( ) RÛst mezd o est procent? Odbory poïadují v pfií tím roce rûst mezd o est procent. Podle odhadû odborû dosáhne v pfií tím roce inflace pfiibliïnû tfii aï 3,5 procenta. Hrub domácí produkt by se mohl zv it také asi o tfii procenta. Reálné mzdy by tak podle pfiedstav odborû rostly stejn m tempem jako ekonomika. âe i dosahují pfiibliïnû 20 procent nûmeck ch nebo rakousk ch platû. (4. 11.) 2 ODBOROVÉ AKTUALITY Konference odborov ch svazû energetiky a plynárenství V rámci dohody odborov ch svazû zemí stfiední Evropy a pod patronací Public Services International (PSI) probûhla velmi opoïdûnû a v omezeném poãtu úãastníkû konference plynárenství a elektroenergetiky. Stejnû jako loni na Vr ovû, kde první setkání zástupcû odborov ch svazû plynárenství organizoval Odborov svaz UNIOS, ani do Slovinska nepfiijeli zástupci z Polska. Vût ina jednání probíhala spoleãnû se zástupci z elektroenergetiky a nosn m tématem byla privatizace a liberalizace tohoto odvûtví. Oz valy se protesty k postupûm jednotliv ch vlád, pfiedev ím na energetickou bezpeãnost. Vzhledem k tomu, Ïe v poslední dobû dochází k v padkûm elektrické energie, pfii kter ch se hazarduje s lidsk mi Ïivoty, byla pfiijata rezoluce PSI a EPSU proti zbavování se vlivu státu na zásobování obyvatel energií. Privátní vlastníci se zajímají jen o své zisky a návratnost sv ch investic a zapomínají na bezpeãnost energetick ch distribuãních a pfienosov ch sítí. Dále se konference zajímala o postup vlád v zemích b valé Jugoslávie. Bylo pfiijato prohlá ení k vládû Bosny a Hercegoviny o zahájení sociálního dialogu s odbory. V ãásti, kdy zasedalo plynárenství samostatnû, do lo k v mûnû zku eností z posledního v voje v zemích stfiední Evropy pfied jejich vstupem do EU. V souãasné dobû zastupuje OS UNIOS nejvût í poãet zamûstnancû v oboru plynárenství z tûchto zemí. Mimo jiné probûhla informace o zmûnách v plynárenské sekci odborového svazu energetiky Slovinska a nov zástupce informoval o v voji v jejich zemi. Plynárenské spoleãnosti jsou v rukách státu, nedafií se uzavfiít odvûtvovou kolektivní smlouvu, v plynárenství je zamûstnáno okolo 1000 zamûstnancû, odborová organizovanost je okolo 90 %, existuje zde jedna pfiepravní spoleãnost a 17 distribuãních, jedna distribuãní spoleãnost zamûstnává okolo 30 zamûstnancû, prûmûrná mzda je 1140 euro, nezamûstnanost pod 10 % a inflace do 8 %. V rámci dal í v mûny zku eností bylo dohodnuto, Ïe zasedání v záfií 2004 se uskuteãní na Slovensku. Ze zasedání pfiedsednictva Pfiedposlední zasedání pfiedsednictva v tomto roce se vûnovalo podrobnû obsahové pfiípravû III. sjezdu OS UNIOS, a to Programu OS UNIOS na období po sjezdu a zprávû o ãinnosti od minulého sjezdu. Ve sv ch pravideln ch bodech projednalo hospodafiení svazu a svazov ch nemovitostí za uplynulé období, finanãní investice a sociální podpory. Jako kaïd m rokem vyhodnotilo svazovou rekreaci a stanovilo ceny pro následující rok. Dále schválilo odmûny neuvolnûn m funkcionáfiûm za odpovûdn a iniciativní pfiístup k v konu funkce. V aktuálních informacích se hovofiilo o Konferenci k získávání ãlenû, jejích dopadech a stanovisku âmkos k této problematice. Závûrem ãlenové pfiedsednictva schválili dal í spolupráci se Slovensk m odborov m svazem pracovníkû sluïeb v podobû Konkretizace dohody o vzájemné spolupráci na rok Vr ovská derniéra Posledním sportovním podnikem leto ního roku byl jako obvykle turnaj v hodu ipkami. K jiï tak vynikajícím podmínkám, které jsme na li na Vysoãinû ve kolicím a rekreaãním stfiedisku OS UNIOS, pfiispûlo i to, Ïe se letos poprvé hrálo na ãtyfii úplnû stejné terãe. Nûktefií úãastníci pfiijeli uï v pátek, ostatní v prûbûhu sobotního dopoledne. Rozlosování turnaje se zúãastnilo celkem 18 druïstev, coï je 72 soutûïících. Stejnû jako v loàském roce se házelo tfii krát sedm hodû a v echna druïstva se vystfiídala na v ech ãtyfiech terãích. Hrálo se o nejvy í poãet dosaïen ch bodû, tzv. High score. PfiestoÏe pfiijeli i obhájci loàského vítûzství, rekord turnaje nepadl. Pofiadí na prvních místech v jednotlivcích se zmûnilo a odpovídalo celkovému umístûní druïstev. Mezi muïi zvítûzil Zdenûk Moravec s 1617 body z MO Praha 4 A, druh byl Petr Kodl s 1518 body také z MO Praha 4 A a tfietí skonãil obhájce vítûzství Martin Koreãek z SBD DruÏba Pardubice s 1517 body. V kategorii Ïen zvítûzila Lenka Simonová z druïstva Nemocnice ve Svitavách B s 1367 body, tûsnû za ní skonãila Petra Pechová z MO Praha 4 B s 1309 body a tfietí byla Milu e Pechová z MO Praha 4 C s 1224 body. Obrovskou snahu v ak lo vyãíst z oãí v ech soutûïících, i tûch, kter m ipky konãily mimo terã. Abychom nezûstali nic dluïni, uvádíme tfii nejlep í druïstva. Jsou to tatáï jako loni, jen si vymûnila svá místa: 1. MO Praha 4 A 5765 bodû, 2. Romotop Suchdol 5436 bodû, 3. SBD DruÏba Pardubice 5338 bodû. Tímto turnajem definitivnû skonãily leto ní sportovní hry. Jak uï jste si mohli pfieãíst v minulém ãísle ãasopisu Servis, pfiipravuje pro vás sportovní komise na pfií tí rok dal í turnaje. Budou to opût tradiãní kuïelky, nohejbal, ipky, turistika a leto - ní nováãek stolní tenis. Dále by sportovní komise chtûla roz ífiit turistiku o trasu pro cyklisty, coï v ak záleïí jen na va em zájmu. Pfiejeme krásn zbytek tohoto roku a tû íme se v novém roce opût na vidûnou u sportu a dobré zábavy! Sportovní komise

3 PRO REGIONY A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Úãetnictví odborov ch organizací v roce 2004 BlíÏí se konec roku a stále nemûïeme s jistotou prohlásit co v echno pro odborové organizace pfiinese pfiipravovaná zmûna zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví. V jakém stadiu jsou souãasné práce na novele? Koncem listopadu parlament projednal novelu zákona, která byla vrácena senátem. Pro odborové organizace se proti jiï schválenému stavu ze záfií tohoto roku nic nemûní. Znamená to tedy, Ïe s úãinností novely, pfiedpokládáme od , pfiestane v zákonu o úãetnictví existovat jednoduché úãetnictví. Urãitá podoba jednoduchého úãetnictví bude nadále pouïívána, ale v zákonû ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû. V návrhu novely zákona o daních z pfiíjmû se poãítá s nov m ustanovením, a to s 7b da- Àová evidence, podle nûjï se bude postupovat Devátého fiíjna jsem se úãastnila konference v Praze v Domû odborov ch svazû. Úãelem a posláním konference bylo fie it otázky spojené s ãlenskou základnou (tj. udrïení souãasn ch a získávání nov ch ãlenû). Zaznûly zde názory jak pozitivní, tak negativní. Ve vût inû pfiípadû se ãlenské základny v poãtu ãlenû zuïují. Otázkou je: proã se tak dûje? Mladí lidé a zamûstnanci s vy ím platov m ohodnocením se ohlíïejí spí e na finanãní stránku. Nemají zájem platit ãlenské pfiíspûvky. Odbory jednají za v echny zamûstnance, tak pfiece není dûvod stát se ãlenem. Zmínila bych se o v sledcích ankety z materiálu, kter obdrïeli v ichni úãastníci konference. Problematika udrïení a obnovení ãlenské základny odborû byla pojata z nûkolika hledisek. V sledky potvrdily návrhy opatfiení k roz ífiení ãlenské základny, které byly v materiálu Námûty âmkos a odborov ch svazû sdruïen ch v âmkos na udrïení stávajících a podporu nov ch ãlenû. Patfií sem posílení vlivu kolektivního vyjednávání (názor, Ïe uzavírání kolektivní smlouvy za v echny zamûstnance má vliv na neochotu organizovat se v odborech), vypracovat systém propagace práce odborû atd. Jako nejvût í problém realizovat se v odborech zaznûl strach o své zamûstnání, zvlá tû tam, kde odborová organizace není ustanovena. Z etfiení odborov ch svazû o dûvodech ztráty ãlenû vyplynulo, Ïe je nutné povaïovat to za pfiirozen proces. Alarmující v ak je souvislost upozornit na narûstající podíl dûchodcû Kontaktní místo OS UNIOS Brno v pfiípadû vykazování pfiíjmû a v dajû pro zji tûní základu danû z pfiíjmû. Uveden postup bude umoïnûn podnikatelûm fyzick m osobám, jejichï obrat podle zákona o daních z pfiidané hodnoty nepfiesáhl za pfiedcházející kalendáfiní rok ãástku est milionû Kã. ProtoÏe vût ina odborov ch organizací vede v souãasné dobû jednoduché úãetnictví, odbory usilovaly, aby tato moïnost byla v novele zákona nadále umoïnûna a odbory tedy mohly vést daàovou evidenci. BohuÏel tvûrci zákona byli jiného názoru. Nejznámûj ím zaklínadlem a dûvodem, proã tak nelze, je vstup âr do evropské unie a nutnost sladûní legislativy a úãetní pfiedpisy nevyjímaje. Znamená to tedy, Ïe pro odborové organizace vznikne povinnost vedení podvojného Konference k získávání ãlenû - ãlenû odborû. DÛvodem je napfiíklad, Ïe ãlenství v odborech nepfiiná í ãlenûm v znamné v hody ve srovnání s neãleny, obava z reakce nov ch zamûstnavatelû na ãlenství v odborech, nezájem o ãlenství v odborech zejména u mlad ch lidí, neochota podílet se na odborové ãinnosti atd. Kvalita kolektivní smlouvy nemá ve vût inû pfiípadû vliv na organizovanost. Zamûstnanci jsou sice rádi, Ïe mají v hodnou kolektivní smlouvu, ale pfiesto nemají zájem vstupovat do odborû. V e pfiíspûvkû má jednoznaãnû negativní vliv. Závûrem konference zaznûla vûta, Ïe nejdûleïitûj í je mít silnou síè dobfie vy kolen ch odborov ch pfiedákû pro získávání nov ch ãlenû. Vychází to i ze zahraniãních zku eností. Reklamní a propagaãní kampanû mohou zmûnit image odborû. Situace ve spoleãnosti, na trhu práce i na pracovi tích se zmûnila a dál se mûní, a proto by bylo dobré zjistit, co opravdu na i ãlenové (stávající i budoucí) potfiebují. Znám nûkteré ZO, které mají velmi málo moïností vyjednávat lep í podmínky pro zamûstnance bez velk ch potíïí a stále o svá práva bojují. Potfiebují stále více síly a podpory od tûch, za které vyjednávají. A protoïe spousta lidí neví, proã odborové organizace existují, jak fungují a jak se o své ãleny starají, mûli bychom s lidmi mluvit. Vysvûtlit funkci odborû a co v e lze ãlenstvím získat. Dobr v klad je urãitû dûleïit. Katefiina Jezberová, SBD Hradec Králové Kontaktní místo v Brnû sídlí na námûstí Malinovského 4 v Brnû a do jeho pûsobnosti patfií základní a místní organizace v Jihomoravském kraji a kraji Vysoãina. Celkem je zde 55 organizací s celkov m poãtem 2909 ãlenû. Územnû toto kontaktní místo zahrnuje: Kraj Vysoãina 23 organizací ve mûstech a obcích Jihlava, Telã, Tfiebíã, Velké Mezifiíãí, Îìár nad Sázavou, Bystfiice nad Per tejnem, Nové Mûsto na Moravû Kraj Jihomoravsk 32 organizací ve mûstech a obcích Blansko, Boskovice, Letovice, Kun tát na Moravû, Brno, Ti nov, Ivanãice, Rosice, Kufiim, Vy kov âinnost pracovi tû v Brnû zabezpeãuje jeden pracovník, a to regionální manaïer Karel Foral. Pracovi tû zabezpeãuje pro organizace Odborového svazu UNIOS ve kerou metodickou pomoc pro funkcionáfie a ãleny odborov ch organizací. Pfiedev ím v oblastech vedení pfiedepsané dokumentace, odmûàování, v kolektivním vyjednávání pfies pomoc v oblasti pracovního práva, bezpeãnosti práce, daàov ch otázek dot kajících se ãinnosti odborov ch organizací, rozborû ekonomiky jako podkladû pro kolektivní vyjednávání, FKSP a dal í ãinnosti potfiebné pro práci odborov ch organizací. Pracovi tû v Brnû dále zaji Èuje vícedenní porady a kolení pro funkcionáfie odborov ch organizací. V minul ch letech vypracovalo a dodalo odborov m organizacím ve své pûsobnosti pfiíruãky Hospodafiení ZO/MO OS UNIOS a Rejstfiík k zákoníku práce po novele. Pracovi tû organizovalo v minulém období profesní porady funkcionáfiû, kde setkávání funkcionáfiû domovû dûchodcû a sociálních sluïeb má jiï ãtyfiletou tradici. Adresa: Odborov svaz UNIOS Nám. Malinovského Brno tel./fax: mobil: úãetnictví. Nebude se jednat o podvojné úãetnictví v plném rozsahu, protoïe v novele zákona o úãetnictví se zavádí nov pojem, a to vedení úãetnictví ve zjednodu eném rozsahu. ZpÛsob vedení úãetnictví, zda ruãní ãi s pomocí programového vybavení si odborové organizace mohou samy zvolit. Pozitivní je skuteãnost, Ïe parlament pfiistoupil na pozmûàovací návrh odborû a odloïil úãinnost v pfiípadû pfiechodu z jednoduchého úãetnictví na úãetnictví podvojné o jeden rok. Znamená to tedy, Ïe odborov m organizacím, které nyní úãtují v soustavû jednoduchého úãetnictví, bude je tû v roce 2004 tato moïnost ponechána. Budeme tak mít spoleãnû k dispozici dostatek ãasu nauãit se nov zpûsob zpracování úãetnictví z metodik, které se v souãasné dobû pfiipravují. Pfiipravují se rovnûï postupy a pfievodové mûstky a budou zpracovány i nové penûïní deníky a programové vybavení. Novelu zákona o úãetnictví ãeká je tû podpis prezidenta âr a zvefiejnûní ve sbírce zákonû. Poté vám budeme moci poskytnout podrobnûj í, jiï skuteãnû platné, údaje. Ing. Anna Kodlová Pracovní doba apfiekáïky v práci (Dokonãení ze str. 1) Ve svátek lze zamûstnanci nafiídit práce, které lze nafiídit, jak bylo uvedeno v pfiede- lém, v nepfietrïitém odpoãinku v t dnu, a kromû nich práce v nepfietrïitém provozu a práce potfiebné pfii stfieïení objektû zamûstnavatele. I v tomto pfiípadû platí, Ïe k jejich v jimeãnému nafiízení je nutné projednání s pfiíslu n m odborov m orgánem. K problematice, která nás v poslední dobû trápí nejvíce, a to, Ïe zamûstnavatelé fie í problémy s nedostatkem zakázek práce nebo naopak odbytové problémy tím, Ïe zamûstnancûm nafiizují dovolenou, a pokud ji jiï mají vyãerpánu, fieknou, Ïe se jedná o neplacené pracovní volno, které si moïná budou moci zamûstnanci nûkdy nadpracovat. Hned v úvodu je tfieba fiíct, Ïe tento postup zamûstnavatele je nezákonn a zasluhoval by postih od úfiadu práce. Dovolenou sice nafiizuje zamûstnavatel, ale podle pfiedem stanoveného plánu dovolen ch s pfiedchozím souhlasem pfiíslu ného odborového orgánu a za podmínek stanoven ch 102 a násl. zákoníku práce. Dovolená má slouïit na zotavenou zamûstnance, nikoli k fie ení problémû na stranû zamûstnavatele. Neplacené pracovní volno nelze zamûstnanci nafiídit. Zamûstnavatel mûïe k Ïádosti zamûstnance poskytnout neplacené pracovní volno. Pracovní volno je pfiekáïkou v práci na stranû zamûstnance, nikoli zamûstnavatele, jak se mylnû zamûstnavatelé domnívají. Jedin m fie ením v této situaci je v písemné dohodû o jiné pfiekáïce na stranû zamûstnavatele mezi odbory a zamûstnavatelem vymezit, v souladu s 130 odst. 2 zákoníku práce, konkrétní váïné provozní dûvody, pro které nemûïe zamûstnavatel zamûstnanci pfiidûlovat práci, stanovit v této dohodû konkrétní v i náhrady mzdy (zákoník práce zde dává rozpûtí 60 % aï 80 %) a dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Pokud by tato dohoda nebyla uzavfiena, náleïí za dobu pfiekáïek v práci na stranû zamûstnavatele zamûstnancûm náhrada mzdy ve v i prûmûrného v dûlku. Jsme si vûdomi, Ïe tato problematika by zasluhovala podrobnûj í vysvûtlení, proto se v pfiípadû nejasností na nás se sv mi dotazy obraète. JUDr. Jitka Kocianová 3

4 Poslední velká novelizace zákoníku práce v roce 2000 se dotkla i právní úpravy nerovnomûrnû rozvrïené pracovní doby. Pfiedev ím odpadla podmínka existence rezortního pracovnûprávního pfiedpisu i vy í kolektivní smlouvy. Nadále se také jiï nerozli uje mezi pracovními ãinnostmi, v nichï se v prûbûhu kalendáfiního roku projevuje rozdílná potfieba práce, a ostatními ãinnostmi a stanoví se pouze jedno maximální období, ve kterém je nezbytné srovnat stanovenou t denní pracovní dobu. V tom smyslu také do lo ke znaãnému uvolnûní moïnosti rozvrhnout pracovní dobu nerovnomûrnû. Takto rozvrhnout pracovní dobu není v ak moïné u jakéhokoliv zamûstnavatele. I nyní je totiï nezbytn m pfiedpokladem nerovnomûrného rozvrïení pracovní doby skuteãnost, Ïe rovnomûrnému rozvrïení brání povaha práce nebo podmínky provozu. O nerovnomûrném rozvrïení pracovní doby, stejnû jako u rovnomûrného rozvrïení, rozhoduje zamûstnavatel. I v tomto pfiípadû zákon vyïaduje pfiedchozí projednání s pfiíslu n m odborov m orgánem, pûsobí-li u zamûstnavatele, za pfiedpokladu, Ïe toto rozvrïení nebylo sjednáno v kolektivní smlouvû. CO VÁS ZAJÍMÁ Nûkteré souvislosti ustanovení 20 a 21 zákoníku práce s úpravou pracovní doby v kolektivní smlouvû Pracovní dobu je moïné rozvrhnout dle ust. 85 zákoníku práce nerovnomûrnû pouze na pfiedem stanovené období. Pfiitom zákon stanoví maximální délku tohoto období na dvanáct kalendáfiních mûsícû po sobû jdoucích, pfiiãemï minimální délka tohoto období stanovena není. Krat í délku je v ak moïno dohodnout v kolektivní smlouvû, a to jak v podnikové, tak i kolektivní smlouvû vy ího stupnû. Pokud u zamûstnavatele nepûsobí odborová organizace, mûïe zamûstnavatel krat í období neï dvanáctimûsíãní stanovit sám. I v tomto pfiípadû musí jít o mûsíce po sobû jdoucí. Nerovnomûrné rozvrïení pracovní doby lze rovnûï dohodnout se zamûstnancem individuálnû. Stanovení uvedeného vyrovnávacího období je nutné proto, Ïe t denní pracovní doba nesmí v prûmûru pfiekroãit v tomto období stanovenou t denní pracovní dobu. Pro rozli ení rovnomûrného a nerovnomûrného rozvrïení pracovní doby platí, Ïe pfii nerovnomûrném rozvrïení jsou pfiekroãeny oba limity stanovené pro rovnomûrnû rozvrïenou pracovní dobu, tj. jak maximální rozdíl délky pracovní doby pfiipadající na jednotlivé t dny, tak maximální délka jedné smûny. I pfii nerovnomûrnû rozvrïené pracovní dobû platí zvlá tní limit pro jednu pracovní smûnu, která nesmí pfiekroãit dvanáct hodin. Z ustanovení 85 odst. 3 zákoníku práce vypl vá, Ïe zamûstnavatel je povinen vypracovat písemn rozvrh stanovené t denní pracovní doby a seznámit s ním zamûstnance nejpozdûji dva t dny pfied zaãátkem období, na nûï je pracovní doba nerovnomûrnû rozvrïena. To znamená, Ïe zamûstnavatel zpracuje harmonogram smûn pro kaïdého zamûstnance nebo skupinu zamûstnancû na kaïd den na celé období, na nûï je pracovní doba nerovnomûrnû rozvrïena, s tím, Ïe prûmûrná délka t denní pracovní doby z harmonogramu smûn nesmí v prûmûru pfiekroãit stanovenou t denní pracovní dobu. Dojde-li v praxi k situaci, Ïe je sjednáno dvanáctimûsíãní vyrovnávací období pro nerovnomûrnû rozvrïenou pracovní dobu a rozvrh pracovní doby je pfiedáván zamûstnancûm na krátké ãasové úseky a opoïdûnû, je to v pfiímém rozporu se stávající právní úpravou 85 zákoníku práce. Takov m zpûsobem nelze zajistit, aby prûmûrná t denní pracovní doba z rozvrhu smûn odpovídala stanovené t denní pracovní dobû (zákoník práce 85 odst. 1 vûta druhá). Tento ná názor je shodn i s názorem vysloven m Ministerstvem práce a sociálních vûcí dne t. r. pod ãj. 2003/ ve stanovisku zaslaném âeskomoravské konfederaci odborov ch svazû. Jde o problematiku, které je potfiebné v praxi na ich základních odborov ch organizací a jejich závodních v borû vûnovat trvale pozornost, neboè pochybení v tûchto otázkách nejsou v ãinnosti zamûstnavatelû ojedinûlá! JUDr. Karel Horn 4 ODPOVÍ DÁME DOTAZ: Prosím o podrobn a pfiedev ím srozumiteln v klad tzv. roãního limitu práce pfiesãas. Pfiedev ím, zda se musí sniïovat o rûzné pfiekáïky v práci, napfiíklad pracovní neschopnost. âetl jsem na to rûzné názory. J. Z., Hradec Králové ODPOVùë: Od lze práci pfiesãas, jako dosud, nafiídit do osmi hodin t dnû a 150 hodin roãnû. Nad tento roãní limit lze práci pfiesãas dohodnout, ov em pouze do maximálního limitu 416 hodin roãnû. V poãet je jednoduch : poãet kalendáfiních t dnû v roce, tj. 52 x 8 (t denní limit práce pfiesãas) = 416. Nafiízená práce pfiesãas ãiní 150 hodin roãnû a dohodnutá práce pfiesãas maximálnû 266 hodin práce pfiesãas ( = 266). Tyto zmûny si vyïádala potfieba harmonizovat na e pracovní právo s právem Evropské unie. Zde bych chtûl dodat, Ïe podle mého názoru by se zfiejmû správnû mûlo jednat o 417 hodin roãnû, protoïe prûmûrn poãet t dnû v roce ãiní 52,1785, z ãehoï tedy vypl vá: 52,1785 x 8 = 417,428 hodin, tj. 417 hodin. Dále byl zru en dosavadní mechanismus povolování v jimek práce nad tyto limity (povolovaly úfiady práce) a byly zru eny v echny v jimky z v e uveden ch limitû, kromû jedné. Do roãního limitu nejv e pfiípustné práce pfiesãas se nezapoãítává pouze práce pfiesãas, za kterou bylo zamûstnanci poskytnuto náhradní volno. Souhlas s v konem práce pfiesãas mû- Ïe b t písemn i ústní. Pfiitom za souhlas lze povaïovat i nástup na pfiesãasovou práci a její skuteãn v kon. Nyní k vlastnímu dotazu. Podle mého názoru je správn ten v klad, podle kterého se v e uveden roãní limit práce pfiesãas ve v - i 416 hodin o doby, kdy zamûstnanec z rûzn ch dûvodû nepracoval, napfiíklad byl práce neschopen, nesniïuje. V e uveden limit, tj. 416 (417) hodin práce pfiesãas, není v zákoníku práce uveden, a je to logické, protoïe je pouze tzv. metodickou pomûckou pro zamûstnavatele ohlednû maximálního poãtu hodin práce pfiesãas v kalendáfiním roce u kaïdého zamûstnance. Zákoník práce omezuje práci pfiesãas t denním limitem. Pfii stanovení roãního limitu práce pfiesãas je nutné pouïít ustanovení druhé vûty 96 odst. 2 zákoníku práce pfied stfiedníkem, která zní: Celkov rozsah práce pfiesãas nesmí ãinit v prûmûru více neï osm hodin t dnû. Z tohoto ustanovení vypl vá jednoznaãn závûr, Ïe roãní limit práce pfiesãas u kaïdého zamûstnance ãiní maximálnû 416 hodin. V poãet: 52 (poãet kalendáfiních t dnû v roce) x 8 (t denní limit práce pfiesãas) = 416. Jedná se o jednoduch matematick v poãet. Je logické, Ïe jakákoliv, pfiedev ím déle trvající nepfiítomnost zamûstnance v práci omezuje moïnost vyuïít tohoto maxima. Nelze v ak tvrdit, Ïe u kaïdého zamûstnance tento limit bude jin podle zame kané pracovní doby, napfiíklad z dûvodu pracovní neschopnosti, Ïe je nutné tento limit sniïovat o neodpracovanou dobu. To prostû není pravda a ani to ze zákoníku práce nevypl vá. Mimo jiné by to vedlo k tûmto absurdním situacím (uvedu na pfiíkladu): V kolektivní smlouvû je uvedeno, Ïe období, ve kterém práce pfiesãas v prûmûru nepfiekroãí osm hodin t dnû, se sjednává od 1.1.do Zamûstnanec do odpracuje 416 hodin práce pfiesãas.od do bude práce neschopen.v tomto pfiípadû by zamûstnavatel poru il zákoník práce, protoïe roãní limit tohoto zamûstnance není 416 hodin, ale (8 x 8) = 352 hodin (pro zjednodu ení jsem odeãetl za dva mûsíce 8 t dnû).zamûstnavatel v ak nevûdûl a ani vûdût nemohl, Ïe zamûstnanec bude práce neschopen.v závûru bude vhodné zdûraznit, Ïe pokud by zamûstnanec byl práce schopen, nemohl by jiï v listopadu ani v prosinci odpracovat ani jednu hodinu práce pfiesãas.nebo mohl, ale musel by si za ni vzít náhradní volno. DOTAZ: Zamûstnavatel mi dal v povûì z dûvodu organizaãních zmûn. V povûdní doba mi konãí Ve v povûdní dobû jsem zjistila, Ïe jsem tûhotná. Neprodlenû jsem to oznámila zamûstnavateli. Ten v ak na v povûdi trvá. Prosím o sdûlení, zda je v povûì platná. Pokud není, jak se mám bránit? J. V., Praha ODPOVùë: V povûì podle na eho názoru není platná, a to z toho dûvodu, Ïe vám byla doruãena v dobû, kdy jste byla tûhotná. Není zde rozhodující, Ïe o této skuteãnosti zamûstnavatel nevûdûl. V tomto smyslu rozhodují i soudy. Zamûstnavatel by mûl v povûì odvolat. Pokud se tak nestane, je tfieba mu v mûsíci záfií písemnû oznámit, Ïe trváte na pfiidûlování práce i po , a nejpozdûji do je tfieba podat u soudu Ïalobu, kde se budete domáhat urãení, Ïe tato v povûì je neplatná. Doporuãujeme vám poïádat o pomoc odborovou organizaci, která vám zajistí pomoc od právníka OS UNIOS. DOTAZ: Prosím o informaci o nárocích zamûstnancû pfii úãasti na svatbû. A. K., Praha ODPOVùë: Pfii vlastní svatbû má zamûstnanec podle pfiílohy k nafiízení vlády ã. 108/1994 Sb. nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu dvou dnû, z toho jeden den na svatební obfiad. Pokud by se svatební obfiad konal v sobotu, kdy zamûstnanec nemûl pracovní smûnu, vznikl by mu nárok pouze na jeden den. Pfii svatbû dítûte vzniká nárok na jeden den placeného volna k úãasti na svatebním obfiadu. JestliÏe se svatební obfiad konal v sobotu, kdy zamûstnanec nemûl pracovní smûnu, nárok na placené volno mu nevzniká. K úãasti na svatbû rodiãe náleïí pracovní volno, ov em bez náhrady mzdy. (Zr)

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více