Informatika a výpočetní technika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika a výpočetní technika"

Transkript

1 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a kmunikační technlgie pdle pžadavků uvedených v RVP G. Rzvíjí dvednsti základníh vzdělávání infrmační gramtnsti, tj. dsažení znalstí a dvednstí nezbytných k využití výpčetní techniky pr kmunikaci a práci s infrmacemi v digitální pdbě. Obsah předmětu je zaměřen na získání a prhlubení znalstí práce s PC, získávání, prezentvání a věřvání věrhdnsti infrmací, kmunikaci v rámci pčítačvé sítě, ddržvání základních typgrafických a estetických pravidel a využití výpčetní techniky v rámci statních předmětů jak v písemné, tak v digitální frmě. Infrmatika seznamuje studenty s nvě vznikajícími ptřebami infrmační splečnsti, prhlubuje jejich schpnst využívat a lépe se rientvat ve světě sftwaru a infrmací. Infrmatika učí studenty zkvalitnit a zefektivnit řešení prblémů, přípravu na vyučvání a další vzdělávání pmcí sbních pčítačů, dalších digitálních zařízení, šklní sítě i internetu. Výpčetní technika umžňuje studentům získané infrmace dále bsahvě i graficky tvřivým způsbem zpracvávat, usnadňuje kmunikaci mezi jedntlivci a institucemi, zvyšuje dstupnst vzdělávání studentům. S nepvinným předmětem Základy administrativy se studenti naučí studenty vládat klávesnici deseti prsty. D vyučvacíh předmětu jsu začleněna následující průřezvá témata: Osbnstní a sciální výchva Mediální výchva Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Envirnmentální výchva Časvé vymezení předmětu Předmět je určen všem studentům prvníh a druhéh rčníku čtyřletéh a kvintě a sextě smiletéh gymnázia v rzsahu dvě hdiny týdně v každém rce. Studentům maturitních rčníků je nabízen pvinně vlitelný Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky v rzsahu dvu hdiny týdně. Organizační vymezení předmětu Výuka prbíhá v pčítačvé učebně, v níž je 16 multimediálních pčítačů napjených d šklní sítě, dataprjektr a další technické vybavení. Všechny pčítače ve škle jsu připjeny k Internetu. Studenti jsu rzděleni d skupin tak, aby každý pracval samstatně na svém pčítači. Obsahvé vymezení předmětu Výchvné a vzdělávací strategie: Kmpetence k učení učitel: vede studenty k systematickému pjetí prcesu zpracvávání a vyhdncvání infrmací, k uvědmění si významvéh jádra sdělení hdntí výsledky práce své i studentů, prvnává je s dsavadními znalstmi a zkušenstmi a frmuluje závěry frmu vlastních prezentací, vede studenty k samstatné práci i splupráci vhdnými úkly mtivuje studenty, aby využívali ke svému dalšímu vzdělávání interaktivní distanční frmy vzdělávání nabízené na Internetu 1 / 14

2 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu vede studenty k samstatnsti při ke zpracvávání infrmací d pdby referátů a prezentací. zadáváním vhdných úlh a prblémů vede žáky k samstatné práci i splupráci, nutnsti vyhledávat infrmace a psuzvat je mtivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi a pkud je t mžné, umžní žákům, aby si platnst jeh tvrzení mhli věřit sami rzvíjí kmpetence častým zařazváním práce s dbrnými časpisy, literaturu (i cizjazyčnu) a Internetem zařazuje d vyučvání práci s chybu, vede žáky k dhalvání záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných pznatků v jejich klí při hdncení žákva výknu zdůrazňuje především t pzitivní. Kmpetence k řešení prblémů učitel: pdněcuje v studentech snahu samstatné nalezení řešení prblémů, prvkuje intelekt studentů tázkami jducími za pvrchní phled na skutečnsti přesnými pkyny učí schpnsti frmulvat své pžadavky a využívat je v interakci s pčítačem (algritmizace) kntrlu výsledků dbá na t, aby žáci při práci s infrmacemi věřvali kvalitu infrmačních zdrjů vyžaduje p studentvi, aby vlastními slvy vysvětlil, jak pchpil zadaný úkl. vede studenty k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírdních vědách, fyziky v zeměpise, českéh jazyka v cizích jazycích atd. pdpruje studenty při hledání různých pstupů řešení zadaných úlh. upzrňuje studenty na chyby, kterých se při práci mhu dpustit, a vede je k vylučení mžné chyby, např. věřváním výsledku. vede studenty k pakvanému hledání správných pstupů řešení, jestliže předchzí nevedly k cíli. učí schpnsti frmulvat své pžadavky a využívat je v interakci s pčítačem předkládá studentům prblémy z běžnéh živta a praxe a vede je k řešení s využíváním VT učí studenty řešit prblémy spjené s bsluhu PC (instalace, čištění, ) Kmpetence kmunikativní učitel: předkládá skupinvé aktivity s přiřazením rlí a pravidel pr kmunikaci, vyžaduje d studentů střídmé, jasné a lgicky strukturvané vyjádření, pdpruje ve studentech zájem smysluplné využívání kmunikačních prstředků včetně kmunikace živé pužívá skupinvé vyučvání, vede k dvednsti pdřídit se zájmu skupiny, chápat ptřebu efektivní splupráce čast zařazuje samstatná vystupení žáků referáty, prezentace, sutěže chce p studentech věcnu argumentaci při referátech, dpvědích na dtazy atd. pdpruje studenty při práci s textem rzlišvat infrmace pdstatné a zavádějící apd. rzvíjí kmunikativní dvednsti řízenu diskusí k učivu, které má suvislst s aktuálními prblémy vede studenty k hdncení vlastní samstatné práce i práce jiných studentů vyžaduje pužívání správné (přesné) terminlgie při kmentáři vlastních úvah, prací... pdpruje vhdný zásah žáků d výkladu (dtaz, rzšiřující infrmace, upzrnění na chybu) a adekvátně na něj reaguje 2 / 14

3 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Kmpetence sciální a persnální učitel: nabádá studenty k zdpvědnému přístupu k předmětu, řešení úklů i k jiným každdenním aktivitám předvádí studentům způsby práce s infrmacemi, jejich zdrji a upzrňuje na becně platné zásady práce s daty využívá v hdinách skupinvu práci a také pdpruje řešení úlh v malých skupinkách prcvičuje se studenty vyjadřvání vlastních stanvisek (i pačných), studenti jsu vedeni, aby vyslechli názry druhých a přiměřeně na ně reagvali vyhledává a pdpruje talenty pmcí šklních neb celstátních sutěží vede studenty k hdncení vlastních výknů i výknů statních studentů čast zařazuje d výuky samstatná vystupení, např. referáty, recitace, sutěže apd. Učitel vyžaduje ddržvání stanvených pravidel, např. řádů učeben, pdmínek devzdání prací apd. prezentuje sbní zájem vyučvaný br Kmpetence bčanské učitel: na příkladech půsbení prvků z blasti ICT na splečnst dhaluje studentům základní pravidla zapjení jedince d jejíh chdu, učí studenty kriticky psuzvat jedntlivá řešení prblémů z blasti ICT ve splečnsti, ceňvat ta dbrá a užitečná, a mtivuje studenty k aktivnímu zapjení vlastní tvrbu šetrným a hleduplným zacházením s výpčetní techniku učí zdpvědnsti za svěřený majetek důslednu kntrlu dbá na věření věrhdnsti infrmací a infrmačních zdrjů, psuzuje jejich vzájemnu návaznst důsledně kntrluje plnění ulžených úklů pravidelně využívá dmácí přípravu ve vyučvacích hdinách vede žáky k hdncení výknů druhých vlí vhdnu tématiku pr referáty (prpjení s jinými předměty) prezentuje sbní zájem některá témata Kmpetence pracvní učitel: vhdným metdickým pstupem vede studenty k vládání základních funkcí digitální techniky, učí je diagnstikvat a dstraňvat základní prblémy při prvzu digitální techniky prpjuje vzájemně jedntlivá digitální zařízení, šetřuje je a chrání před pškzením svým příkladem vede studenty k ddržvání základních hygienických a bezpečnstních pravidel, předpisů, pskytvání první pmci při úrazu vyžaduje výsledky zpracvávat d tabulek, grafů, přehledů a chápat funkci výpčetní techniky jak prstředku simulace a mdelvání přírdních a sciálních jevů a prcesů pdpruje studenty, aby stanvili vlastní pstup práce, kntrlu výsledků a výsledky sami zhdntili nabízí takvé aktivity, které pdprují jejich schpnsti samstatně něčem rzhdvat, plánvat, připravvat a realizvat prpjuje vzájemně jedntlivá digitální zařízení, šetřuje je a chrání před pškzením 3 / 14

4 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Kmpetence k pdnikavsti učitel: nabízí studentům v blku vlitelných předmětů ve třetím či čtvrtém rce čtyřletéh gymnázia a v sedmém a smém rce smiletéh gymnázia navazující předmět Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky vede studenty k hdncení vlastní pstupů a výsledků své práce zapjuje studenty d skupinvých, třídních neb šklních prjektů, tyt aktivity kntrluje a dbrně při nich studentům pmáhá pmáhá dhalit studentům jejich schpnsti a rzvíjet je pmcí šklních neb celstátních sutěží. zařazuje aktivity, které seznamují žáky s pracvními příležitstmi Učiv je řazen dle dhdy všech vyučujících danéh předmětu, v případě je mžn některá témata přehdit d jinéh přadí. 4 / 14

5 Infrmatika a výpčetní technika Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv vládá a využívá dstupnu výpčetní techniku, sftware a hardware zvládne přihlášení d šklní sítě zná pravidla pr zadání silnéh hesla zná pstupy při pžáru, při úrazu elektrickým prudem dkáže pskytnut první pmc při úrazu elektrickým prudem masáž srdce a umělé dýchání dkáže pskytnut první pmc při ppáleninách dkáže vysvětlit vznik a vývj pčítacích pmůcek, strjů a prvních pčítačů 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU zavádění účtu d šklní sítě pravidla užívání šklní sítě šklení bezpečnsti práce v učebně šklení první pmci chrana zdraví histrie vzniku pčítačů Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Bilgie první pmc Dějepis histrie 1. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití rzumí způsbu ulžení infrmací v pčítači správně pužívá názvy subrů rientuje se na šklní síti aplikuje pznatky způsbech ukládání subrů dkáže vytvřit, přejmenvat, přesunut a smazat slžku či subr vládá subrvé manažery při práci se subry a slžkami využívá nabídky nastavení subrvéh manažeru dkáže zakreslit strmvu strukturu, zapíše cestu k subru 2. INFORMACE V POČÍTAČI ulžení infrmací v pčítači slžky a subry zásady práce se subry, typy subrů subrvé manažery strmvá struktura práva uživatelů vzhledem k subru Rzšiřující učiv: sdílení disků, subrů Fyzika princip ulžení dat 5 / 14

6 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací pužívá elektrnicku pštu pmcí klienta i přes webvé rzhraní zná zásady psaní u, přilží přílhu chápe nebezpečí spamu respektuje chranu sbních infrmací uvědmí si multikulturní a jazykvé aspekty využití Internetu rzeznává ve vyhledávání infrmací v katalzích a pmcí fulltextu pužívá pkrčilé vyhledávání infrmací psudí relevantnst infrmací vyhledává užitečné webvé stránky a infrmace ulží vyhledané infrmace web.stránku, brázek, vide, zvuk, subr nesděluje a chrání sbní infrmace, uvědmuje si nebezpečí zneužití 3. INTERNET - VYHLEDÁVÁNÍ zásady práce s elektrnicku pštu předmět, těl, přílha nastavení u skupiny příjemců, upzrnění na mail, další nastavení spamy zásady práce s vyhledávači katalgvé a fulltextvé vyhledávání pužívané vyhledávače přehled užitečných web. stránek prtály, infrmační systémy, encyklpedie, mapy, n-line média, n-line kmunikace, knference, e-learning chrana a pužití sbních infrmací na Internetu Rzšiřující učiv: elektrnický bchd nvinky v n-line kmunikaci Český jazyk psaní ů, ddržvání gramatických pravidel Matematika výrky, pužívání režimu OR a AND pr vyhledávání infrmací Anglický jazyk vyhledání ptřebných infrmací v celsvětvých vyhledávačích Ostatní předměty vyhledání infrmací (k referátu, k seminární práce,...) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech - žijeme v Evrpě, vzdělání ve světě a Evrpě zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a Internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a dkáže sestavit a napsat dkument využívá mžnsti textvé editru k úpravě vznikléh dkumentu ddržuje zásady typgrafie a estetiky 4. TEXTOVÝ EDITOR vznik a psaní dkumentů úprava dkumentů frmát písma, dstavce, textu, hraničení, seznamy, drážky, číslvání struktura různých dkumentů zásady typgrafické úpravy dkumentu, pravpis tabulky, brázky - btékání textvá ple, bjekty Český jazyk psaní dkumentů, ddržvání gramatických pravidel Matematika, fyzika, chemie psaní vzrců a různých značek, zpracvání labratrníh měření Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění dkumentů Ostatní předměty vytvření 6 / 14

7 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací matematické texty tabulátry, zarvnání, slupce frmát stránky záhlaví, zápatí, příprava k tisku, šablny styly, bsahy pznámky pd čaru, hypertextvé dkazy dkumentu (referátu, seminární práce,...) na dbrné téma Rzšiřující učiv: ddíly a jejich pužití, zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací sestaví prezentaci pdle všech pravidel (gramatických, typgrafických, pr prezentvání) ddržuje zásady estetiky (barvy písma, pzadí,...) svu práci dkáže představit statním pdle pravidel pr kmunikaci při prezentaci zvládá mluvený prjev před psluchači zapjí a připraví si pr prezentaci ntebk, dataprjektr, ppř. další ptřebný hardware 5. PREZENTACE tvrba prezentace snímky, tabulky, brázky, grafy, texty, animace, přechdy snímků zásady prezentvání zásady kmunikace s psluchači Rzšiřující učiv: vytvření prezentace s pužitím multimédií (zvukvá kulisa, videa, pužití tlačítek) Český jazyk ddržvání gramatických pravidel, spisvná čeština při kmunikaci s psluchači, vyjadřvací schpnsti Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění prezentace Ostatní předměty vytvření prezentace na dbrné téma Hudební výchva pužití zvuku v prezentace Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, sciální kmunikace vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh zpracvává a prezentuje rzezná a rzumí rzdílům mezi bitmapvu a vektrvu grafiku chápe digitalizaci brázku chápe převdy mezi číselnými sustavami (desítkvá, dvjkvá) využívá znalstí barvách a barevných mdelech dvede získat grafické subry 6. GRAFIKA bitmapvá a vektrvá grafika digitalizace, kmprimace, dvjkvá sustava a její převdy d dalších sustav barvy, barevné mdely skener a ftaparát grafické editry Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění brázků, kreativní tvření brázků pmcí pčítače Matematika převdy mezi sustavami dvjkvá, desítkvá a další 7 / 14

8 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu různými způsby (ftaparát, skener, Internet, exprt a imprt) pužívá různé grafické editry a jejich frmáty u nichž zná jejich výhdy vládá základní pstupy při vytváření a úpravě grafických subrů využívá nástrjů grafických editrů k úpravě ftgrafií zdrje grafických subrů frmáty grafických subrů pstupy kreslení brázků pstupy tvrby grafických subrů zásady estetickéh vzhledu Rzšiřující učiv: animvané brázky, animace převdy a pčítání s dalšími sustavami (smičkvá, šestnáctkvá) Fyzika světl, barvy, rzklad světla na barvy využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů vyjmenuje využití databázvých systémů v praxi navrhne funkční řešení databáze sestaví databázi pdle návrhu, vytvří jedntlivá prstředí pr vstup a výstup údajů z databáze vyhledá pdle vstupních pdmínek všechna data z databáze dvede exprtvat a imprtvat různé typy dat z a d databáze 7. DATABÁZE funkce a struktura databází návrh databáze databázvá prstředí tabulky a relace vstupní data databází frmuláře dtazy, filtry a vyhledávání dat výstupní sestavy, prezentace dat z databáze imprt a exprt dat Matematika výrky OR a AND Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti 8 / 14

9 Infrmatika a výpčetní technika Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv vládá a využívá dstupnu výpčetní techniku, sftware a hardware zná pstupy při pžáru, při úrazu elektrickým prudem dkáže pskytnut první pmc při úrazu elektrickým prudem masáž srdce a umělé dýchání dkáže pskytnut první pmc při ppáleninách správně sestaví a napíše žádst, bjednávku, živtpis, frmulář vytvří a následně přečte PDF dkument 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU pravidla užívání šklní sítě šklení bezpečnsti práce v učebně šklení první pmci chrana zdraví pakvání textvéh editru žádst, bjednávka, živtpis, frmulář PDF dkumenty čtení, tvrba Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Bilgie první pmc Český jazyk psaní živtpisu, žádsti a další dkumentů, ddržvání gramatických a stylistických pravidel 2. rčník Anglický jazyk psaní živtpisu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zná aplikvanu infrmatiku zná infrmační zdrje a umí v nich vyhledávat psudí věrhdnst nalezených infrmací a infrmačních zdrjů ddržuje zásady infrmační etiky zná výhdy a rizika médií a reklamy ddržuje autrský zákn a licenční práva ddržuje zásady hygieny práce s pčítačem, ví, jak zabránit zdravtním kmplikacím při pužívání pčítače zná základní prstředky pr práci hendikepvaných s pčítačem uvědmuje si psychlgická a scilgická rizika práce s pčítačem 2. INFORMATIKA teretická infrmatika aplikvaná infrmatika infrmační zdrje, systémy, prcesy infrmační etika média, reklama legislativa chrana autrských práv, licence ergnmetrie, hygiena mžnsti využití prstředků ICT handicapvanými sbami psychlgická a scilgická rizika práce s pčítačem Bilgie hygiena, hendikepvaní lidé, psychlgická rizika práce s pčítačem Český jazyk infrmace, infrmační zdrje ZSV legislativa zákny, psychlgická a scilgická rizika Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, sciální kmunikace, mrálka všedníh dne Envirnmentální výchva člvěk a živtní prstředí Mediální výchva média, mediální prdukty, vliv médií 9 / 14

10 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů sestaví přehlednu tabulku pužívá různé frmáty dat využívá adresaci buněk sestaví vzrce pr výpčty rzumí rzdílům mezi různými zbrazeními dat v grafech pužívá vhdné typy grafů a zbrazí jejich pmcí data využívá různé funkce k zpracvání dat v tabulce dkáže zbrazit a seřadit data v dané pdmínce vytvří frmulář pr zpracvání dat chápe využití kntingenčních tabulek sestaví vhdné zabezpečení výpčtů prti smazání 3. TABULKOVÝ EDITOR tabulka, data, využití tabulkvéh editru frmát dat vzrce, adresvání grafy, vytvření, pužití, typy matematické funkce datumvé a časvé funkce lgické funkce statistické funkce další funkce textvé, finanční seznamy, řazení, filtry suhrny frmuláře kntingenční tabulky uzamčení dat, subru Rzšiřující učiv: makra hledání řešení, scénáře Matematika výpčty, zbrazení dat, zbrazení funkci, výpčty s různými funkcemi Fyzika zbrazení dat Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe chápe pužití hrmadné krespndence vytvří frmulářvý dpis k hrmadné krespndence využívá dvednstí a znalstí k úpravě zdrjvých dat využívá imprt a exprt dat vytvří bálky k htvým dpisům vytvří štítky 4. HROMADNÁ KORESPON- DENCE využití hrmadné krespndence frmulářvé dpisy bálky štítky Český jazyk psaní dpisů, ddržvání gramatických a stylistických pravidel 10 / 14

11 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci zná druhy zapjení pčítačů d sítě a k tmu ptřebný hardware využívá pčítačvých sítí ke sdílení tiskárny, dat přečte a nastaví svůj prfil na síti zná práva uživatelů na síti ddržuje zásady pr chranu pčítačvé sítě přehledně třídí a zálhuje data 4. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ druhy pčítačvých sítí hardware ptřebný k vytvření pčítačvé sítě využití pčítačvých sítí, služby sítě přens dat p síti správa pčítačvých sítí uživatelské účty, práva chrana pčítačvých sítí, firewall zálhvání dat antivirvá chrana, viry Anglický jazyk dbrná terminlgie vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zná druhy připjení pčítačů k Internetu a k tmu ptřebný hardware zná a zjistí identifikaci pčítače zná pužití IP adres pužívá prtkly Internetu a chápe jejich fungvání rzumí dménám a jejich nastavení využívá služby Internetu pr vlastní ptřebu i pr ptřebu studia rzumí zabezpečení a šifrvání dat chápe funkci elektrnickéh pdpisu ddržuje zásady pr chranu pčítače při práci s Internetem chápe glbální rzměr Internetu, jeh multikulturní a jazykvé aspekty 5. INTERNET SÍŤ glbální rzměr připjení k Internetu a jeh nastavení, hardware identifikace na Internetu, IP prtkly Internetu www, DNS, dmény služby Internetu (ebankvnictví,...) zabezpečení a šifrvání elektrnický pdpis webvé aplikace Rzšiřující učiv: stav českéh Internetu Fyzika různé způsby připjení k Internetu a jejich fyzikální principy ZSV glbální rzměr Internetu, multikulturní aspekty Anglický jazyk dbrná terminlgie, jazykvé aspekty Internetu 11 / 14

12 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití ví, z čeh se jedntlivá stránka skládá vytvří prpjené přehledné a graficky dbře ztvárněné webvé stránky pmcí editru pr tvrbu webvých stránek zveřejnění své vytvřené stránky na Internetu rzumí základní struktuře příkazů ddržuje zásady estetiky při tvrbě stránek ddržuje typgrafická a jiná pravidla (gramatická, stylistická) 6. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK struktura, ulžení, zbrazení jedntlivé části stránky, jejich vlastnsti a vytvření barvy a design publikace stránek na Internetu správa webvých stránek různé prgramvací jazyky pr tvrbu webvých stránek Výtvarná výchva estetika, pužití barev a jejich kmbinací, design Český jazyk gramatická pravidla Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, splupráce a sutěž vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe rzumí digitalizaci a reprezentaci dat v pčítači sestaví schéma struktury pčítače vyjmenuje a zapjí základní části pčítače, rzumí jejich funkci v systému rientuje se ve vlastnstech a parametrech jedntlivých části pčítače dstraní běžné technické prblémy, případně zajistí neničení pčítače prvádí běžnu údržbu pčítače rientuje se a zapjí mbilní pčítačvé zařízení ví technlgických invacích pracuje s multimédii (CD, DVD, reprduktry,...) 7. HARDWARE zbrazení infrmací v pčítači pčítač a jeh struktura, vn Neumannv schéma jedntlivé části pčítače a jejich vlastnsti a parametry, prpjení s statními částmi pčítače (základní deska, prcesr, zdrj, paměti, přídavné karty, CD-DVD, klávesnice, myš, mnitr, tiskárna, další zařízení) běžné technické prblémy a jejich dstranění údržba pčítače mbilní pčítačvá zařízení digitální technlgie technlgická invace multimédia Fyzika fyzikální principy fungvání jedntlivých částí pčítače 12 / 14

13 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů rzumí pužití a ptřebě BIOSu rientuje se v druzích peračních systémů vyjmenuje a vládá základní druhy prgramů pužívá nápvědy k vyhledání nvé infrmace či pstupu v prgramu zná základní zásady pr nastavvání pčítače 8. SOFTWARE BIOS perační systémy nastavení peračníh systému uživatelské prstředí prgramvé vybavení pčítače nápvědy, dbrné infrmace zásady správnéh vládání a nastavení pčítače Rzšiřující učiv: registry Český jazyk rientace v textu, vyhledávání v textu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů chápe funkci algritmů vládá různé zápisy algritmů využívá vlastnsti algritmů zapíše či zakreslí základní algritmy dkáže vyřešit úlhu pmcí zapsanéh algritmu 9. ALGORITMY využití algritmů zápis algritmů vlastnsti algritmů základní algritmy řešení úlh pmcí algritmů Matematika zápisy, výpčty, lgika Rzšiřující učiv: datvé struktury, třídící algritmy Pzn.: Úvd d prgramvacíh jazyka a knkrétní prgramvací jazyk viz Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky 13 / 14

14 Infrmatika a výpčetní technika Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky (3.), 4. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů vládá zápis v prgramvacím jazyce využívá vhdných algritmů vyhledá a dstraní chyby v prgramu vyhledává v nápvědách 1. PROGRAMOVÁNÍ úvd d prgramvání zdrjvý kód, spustitelný subr, překlad druhy prgramvacích jazyků, prgramvací styly Hell wrld, prměnné, základní vstup a výstup přiřazení, L-value Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Matematika výpčty, lgika 2. rčník větvení prgramu (Bl, if-else, switch) cykly (fr, while, d-while, break, cntinue) ple ukazatel, pintervá aritmetika řetězce přidělvání a uvlňvání paměti funkce (předávání parametrů, rekurze) subry Objektvé prgramvání Prgramvání pr Windws 14 / 14

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory datum zpracval COMGUARD s.r.. Schrva 38 CZ 616 00 Brn tel. +420 513 035 400 www.cmguard.cz Obsah 1 Úvd... 4 2 Vzrvé frmuláře a dkumenty ISMS... 4 2.1 Smluva zpracvání sbních údajů při... 4 2.2 Stupně důvěrnsti

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více