Informatika a výpočetní technika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika a výpočetní technika"

Transkript

1 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a kmunikační technlgie pdle pžadavků uvedených v RVP G. Rzvíjí dvednsti základníh vzdělávání infrmační gramtnsti, tj. dsažení znalstí a dvednstí nezbytných k využití výpčetní techniky pr kmunikaci a práci s infrmacemi v digitální pdbě. Obsah předmětu je zaměřen na získání a prhlubení znalstí práce s PC, získávání, prezentvání a věřvání věrhdnsti infrmací, kmunikaci v rámci pčítačvé sítě, ddržvání základních typgrafických a estetických pravidel a využití výpčetní techniky v rámci statních předmětů jak v písemné, tak v digitální frmě. Infrmatika seznamuje studenty s nvě vznikajícími ptřebami infrmační splečnsti, prhlubuje jejich schpnst využívat a lépe se rientvat ve světě sftwaru a infrmací. Infrmatika učí studenty zkvalitnit a zefektivnit řešení prblémů, přípravu na vyučvání a další vzdělávání pmcí sbních pčítačů, dalších digitálních zařízení, šklní sítě i internetu. Výpčetní technika umžňuje studentům získané infrmace dále bsahvě i graficky tvřivým způsbem zpracvávat, usnadňuje kmunikaci mezi jedntlivci a institucemi, zvyšuje dstupnst vzdělávání studentům. S nepvinným předmětem Základy administrativy se studenti naučí studenty vládat klávesnici deseti prsty. D vyučvacíh předmětu jsu začleněna následující průřezvá témata: Osbnstní a sciální výchva Mediální výchva Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Envirnmentální výchva Časvé vymezení předmětu Předmět je určen všem studentům prvníh a druhéh rčníku čtyřletéh a kvintě a sextě smiletéh gymnázia v rzsahu dvě hdiny týdně v každém rce. Studentům maturitních rčníků je nabízen pvinně vlitelný Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky v rzsahu dvu hdiny týdně. Organizační vymezení předmětu Výuka prbíhá v pčítačvé učebně, v níž je 16 multimediálních pčítačů napjených d šklní sítě, dataprjektr a další technické vybavení. Všechny pčítače ve škle jsu připjeny k Internetu. Studenti jsu rzděleni d skupin tak, aby každý pracval samstatně na svém pčítači. Obsahvé vymezení předmětu Výchvné a vzdělávací strategie: Kmpetence k učení učitel: vede studenty k systematickému pjetí prcesu zpracvávání a vyhdncvání infrmací, k uvědmění si významvéh jádra sdělení hdntí výsledky práce své i studentů, prvnává je s dsavadními znalstmi a zkušenstmi a frmuluje závěry frmu vlastních prezentací, vede studenty k samstatné práci i splupráci vhdnými úkly mtivuje studenty, aby využívali ke svému dalšímu vzdělávání interaktivní distanční frmy vzdělávání nabízené na Internetu 1 / 14

2 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu vede studenty k samstatnsti při ke zpracvávání infrmací d pdby referátů a prezentací. zadáváním vhdných úlh a prblémů vede žáky k samstatné práci i splupráci, nutnsti vyhledávat infrmace a psuzvat je mtivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi a pkud je t mžné, umžní žákům, aby si platnst jeh tvrzení mhli věřit sami rzvíjí kmpetence častým zařazváním práce s dbrnými časpisy, literaturu (i cizjazyčnu) a Internetem zařazuje d vyučvání práci s chybu, vede žáky k dhalvání záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných pznatků v jejich klí při hdncení žákva výknu zdůrazňuje především t pzitivní. Kmpetence k řešení prblémů učitel: pdněcuje v studentech snahu samstatné nalezení řešení prblémů, prvkuje intelekt studentů tázkami jducími za pvrchní phled na skutečnsti přesnými pkyny učí schpnsti frmulvat své pžadavky a využívat je v interakci s pčítačem (algritmizace) kntrlu výsledků dbá na t, aby žáci při práci s infrmacemi věřvali kvalitu infrmačních zdrjů vyžaduje p studentvi, aby vlastními slvy vysvětlil, jak pchpil zadaný úkl. vede studenty k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírdních vědách, fyziky v zeměpise, českéh jazyka v cizích jazycích atd. pdpruje studenty při hledání různých pstupů řešení zadaných úlh. upzrňuje studenty na chyby, kterých se při práci mhu dpustit, a vede je k vylučení mžné chyby, např. věřváním výsledku. vede studenty k pakvanému hledání správných pstupů řešení, jestliže předchzí nevedly k cíli. učí schpnsti frmulvat své pžadavky a využívat je v interakci s pčítačem předkládá studentům prblémy z běžnéh živta a praxe a vede je k řešení s využíváním VT učí studenty řešit prblémy spjené s bsluhu PC (instalace, čištění, ) Kmpetence kmunikativní učitel: předkládá skupinvé aktivity s přiřazením rlí a pravidel pr kmunikaci, vyžaduje d studentů střídmé, jasné a lgicky strukturvané vyjádření, pdpruje ve studentech zájem smysluplné využívání kmunikačních prstředků včetně kmunikace živé pužívá skupinvé vyučvání, vede k dvednsti pdřídit se zájmu skupiny, chápat ptřebu efektivní splupráce čast zařazuje samstatná vystupení žáků referáty, prezentace, sutěže chce p studentech věcnu argumentaci při referátech, dpvědích na dtazy atd. pdpruje studenty při práci s textem rzlišvat infrmace pdstatné a zavádějící apd. rzvíjí kmunikativní dvednsti řízenu diskusí k učivu, které má suvislst s aktuálními prblémy vede studenty k hdncení vlastní samstatné práce i práce jiných studentů vyžaduje pužívání správné (přesné) terminlgie při kmentáři vlastních úvah, prací... pdpruje vhdný zásah žáků d výkladu (dtaz, rzšiřující infrmace, upzrnění na chybu) a adekvátně na něj reaguje 2 / 14

3 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Kmpetence sciální a persnální učitel: nabádá studenty k zdpvědnému přístupu k předmětu, řešení úklů i k jiným každdenním aktivitám předvádí studentům způsby práce s infrmacemi, jejich zdrji a upzrňuje na becně platné zásady práce s daty využívá v hdinách skupinvu práci a také pdpruje řešení úlh v malých skupinkách prcvičuje se studenty vyjadřvání vlastních stanvisek (i pačných), studenti jsu vedeni, aby vyslechli názry druhých a přiměřeně na ně reagvali vyhledává a pdpruje talenty pmcí šklních neb celstátních sutěží vede studenty k hdncení vlastních výknů i výknů statních studentů čast zařazuje d výuky samstatná vystupení, např. referáty, recitace, sutěže apd. Učitel vyžaduje ddržvání stanvených pravidel, např. řádů učeben, pdmínek devzdání prací apd. prezentuje sbní zájem vyučvaný br Kmpetence bčanské učitel: na příkladech půsbení prvků z blasti ICT na splečnst dhaluje studentům základní pravidla zapjení jedince d jejíh chdu, učí studenty kriticky psuzvat jedntlivá řešení prblémů z blasti ICT ve splečnsti, ceňvat ta dbrá a užitečná, a mtivuje studenty k aktivnímu zapjení vlastní tvrbu šetrným a hleduplným zacházením s výpčetní techniku učí zdpvědnsti za svěřený majetek důslednu kntrlu dbá na věření věrhdnsti infrmací a infrmačních zdrjů, psuzuje jejich vzájemnu návaznst důsledně kntrluje plnění ulžených úklů pravidelně využívá dmácí přípravu ve vyučvacích hdinách vede žáky k hdncení výknů druhých vlí vhdnu tématiku pr referáty (prpjení s jinými předměty) prezentuje sbní zájem některá témata Kmpetence pracvní učitel: vhdným metdickým pstupem vede studenty k vládání základních funkcí digitální techniky, učí je diagnstikvat a dstraňvat základní prblémy při prvzu digitální techniky prpjuje vzájemně jedntlivá digitální zařízení, šetřuje je a chrání před pškzením svým příkladem vede studenty k ddržvání základních hygienických a bezpečnstních pravidel, předpisů, pskytvání první pmci při úrazu vyžaduje výsledky zpracvávat d tabulek, grafů, přehledů a chápat funkci výpčetní techniky jak prstředku simulace a mdelvání přírdních a sciálních jevů a prcesů pdpruje studenty, aby stanvili vlastní pstup práce, kntrlu výsledků a výsledky sami zhdntili nabízí takvé aktivity, které pdprují jejich schpnsti samstatně něčem rzhdvat, plánvat, připravvat a realizvat prpjuje vzájemně jedntlivá digitální zařízení, šetřuje je a chrání před pškzením 3 / 14

4 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Kmpetence k pdnikavsti učitel: nabízí studentům v blku vlitelných předmětů ve třetím či čtvrtém rce čtyřletéh gymnázia a v sedmém a smém rce smiletéh gymnázia navazující předmět Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky vede studenty k hdncení vlastní pstupů a výsledků své práce zapjuje studenty d skupinvých, třídních neb šklních prjektů, tyt aktivity kntrluje a dbrně při nich studentům pmáhá pmáhá dhalit studentům jejich schpnsti a rzvíjet je pmcí šklních neb celstátních sutěží. zařazuje aktivity, které seznamují žáky s pracvními příležitstmi Učiv je řazen dle dhdy všech vyučujících danéh předmětu, v případě je mžn některá témata přehdit d jinéh přadí. 4 / 14

5 Infrmatika a výpčetní technika Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv vládá a využívá dstupnu výpčetní techniku, sftware a hardware zvládne přihlášení d šklní sítě zná pravidla pr zadání silnéh hesla zná pstupy při pžáru, při úrazu elektrickým prudem dkáže pskytnut první pmc při úrazu elektrickým prudem masáž srdce a umělé dýchání dkáže pskytnut první pmc při ppáleninách dkáže vysvětlit vznik a vývj pčítacích pmůcek, strjů a prvních pčítačů 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU zavádění účtu d šklní sítě pravidla užívání šklní sítě šklení bezpečnsti práce v učebně šklení první pmci chrana zdraví histrie vzniku pčítačů Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Bilgie první pmc Dějepis histrie 1. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití rzumí způsbu ulžení infrmací v pčítači správně pužívá názvy subrů rientuje se na šklní síti aplikuje pznatky způsbech ukládání subrů dkáže vytvřit, přejmenvat, přesunut a smazat slžku či subr vládá subrvé manažery při práci se subry a slžkami využívá nabídky nastavení subrvéh manažeru dkáže zakreslit strmvu strukturu, zapíše cestu k subru 2. INFORMACE V POČÍTAČI ulžení infrmací v pčítači slžky a subry zásady práce se subry, typy subrů subrvé manažery strmvá struktura práva uživatelů vzhledem k subru Rzšiřující učiv: sdílení disků, subrů Fyzika princip ulžení dat 5 / 14

6 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací pužívá elektrnicku pštu pmcí klienta i přes webvé rzhraní zná zásady psaní u, přilží přílhu chápe nebezpečí spamu respektuje chranu sbních infrmací uvědmí si multikulturní a jazykvé aspekty využití Internetu rzeznává ve vyhledávání infrmací v katalzích a pmcí fulltextu pužívá pkrčilé vyhledávání infrmací psudí relevantnst infrmací vyhledává užitečné webvé stránky a infrmace ulží vyhledané infrmace web.stránku, brázek, vide, zvuk, subr nesděluje a chrání sbní infrmace, uvědmuje si nebezpečí zneužití 3. INTERNET - VYHLEDÁVÁNÍ zásady práce s elektrnicku pštu předmět, těl, přílha nastavení u skupiny příjemců, upzrnění na mail, další nastavení spamy zásady práce s vyhledávači katalgvé a fulltextvé vyhledávání pužívané vyhledávače přehled užitečných web. stránek prtály, infrmační systémy, encyklpedie, mapy, n-line média, n-line kmunikace, knference, e-learning chrana a pužití sbních infrmací na Internetu Rzšiřující učiv: elektrnický bchd nvinky v n-line kmunikaci Český jazyk psaní ů, ddržvání gramatických pravidel Matematika výrky, pužívání režimu OR a AND pr vyhledávání infrmací Anglický jazyk vyhledání ptřebných infrmací v celsvětvých vyhledávačích Ostatní předměty vyhledání infrmací (k referátu, k seminární práce,...) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech - žijeme v Evrpě, vzdělání ve světě a Evrpě zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a Internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a dkáže sestavit a napsat dkument využívá mžnsti textvé editru k úpravě vznikléh dkumentu ddržuje zásady typgrafie a estetiky 4. TEXTOVÝ EDITOR vznik a psaní dkumentů úprava dkumentů frmát písma, dstavce, textu, hraničení, seznamy, drážky, číslvání struktura různých dkumentů zásady typgrafické úpravy dkumentu, pravpis tabulky, brázky - btékání textvá ple, bjekty Český jazyk psaní dkumentů, ddržvání gramatických pravidel Matematika, fyzika, chemie psaní vzrců a různých značek, zpracvání labratrníh měření Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění dkumentů Ostatní předměty vytvření 6 / 14

7 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací matematické texty tabulátry, zarvnání, slupce frmát stránky záhlaví, zápatí, příprava k tisku, šablny styly, bsahy pznámky pd čaru, hypertextvé dkazy dkumentu (referátu, seminární práce,...) na dbrné téma Rzšiřující učiv: ddíly a jejich pužití, zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací sestaví prezentaci pdle všech pravidel (gramatických, typgrafických, pr prezentvání) ddržuje zásady estetiky (barvy písma, pzadí,...) svu práci dkáže představit statním pdle pravidel pr kmunikaci při prezentaci zvládá mluvený prjev před psluchači zapjí a připraví si pr prezentaci ntebk, dataprjektr, ppř. další ptřebný hardware 5. PREZENTACE tvrba prezentace snímky, tabulky, brázky, grafy, texty, animace, přechdy snímků zásady prezentvání zásady kmunikace s psluchači Rzšiřující učiv: vytvření prezentace s pužitím multimédií (zvukvá kulisa, videa, pužití tlačítek) Český jazyk ddržvání gramatických pravidel, spisvná čeština při kmunikaci s psluchači, vyjadřvací schpnsti Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění prezentace Ostatní předměty vytvření prezentace na dbrné téma Hudební výchva pužití zvuku v prezentace Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, sciální kmunikace vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh zpracvává a prezentuje rzezná a rzumí rzdílům mezi bitmapvu a vektrvu grafiku chápe digitalizaci brázku chápe převdy mezi číselnými sustavami (desítkvá, dvjkvá) využívá znalstí barvách a barevných mdelech dvede získat grafické subry 6. GRAFIKA bitmapvá a vektrvá grafika digitalizace, kmprimace, dvjkvá sustava a její převdy d dalších sustav barvy, barevné mdely skener a ftaparát grafické editry Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění brázků, kreativní tvření brázků pmcí pčítače Matematika převdy mezi sustavami dvjkvá, desítkvá a další 7 / 14

8 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu různými způsby (ftaparát, skener, Internet, exprt a imprt) pužívá různé grafické editry a jejich frmáty u nichž zná jejich výhdy vládá základní pstupy při vytváření a úpravě grafických subrů využívá nástrjů grafických editrů k úpravě ftgrafií zdrje grafických subrů frmáty grafických subrů pstupy kreslení brázků pstupy tvrby grafických subrů zásady estetickéh vzhledu Rzšiřující učiv: animvané brázky, animace převdy a pčítání s dalšími sustavami (smičkvá, šestnáctkvá) Fyzika světl, barvy, rzklad světla na barvy využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů vyjmenuje využití databázvých systémů v praxi navrhne funkční řešení databáze sestaví databázi pdle návrhu, vytvří jedntlivá prstředí pr vstup a výstup údajů z databáze vyhledá pdle vstupních pdmínek všechna data z databáze dvede exprtvat a imprtvat různé typy dat z a d databáze 7. DATABÁZE funkce a struktura databází návrh databáze databázvá prstředí tabulky a relace vstupní data databází frmuláře dtazy, filtry a vyhledávání dat výstupní sestavy, prezentace dat z databáze imprt a exprt dat Matematika výrky OR a AND Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti 8 / 14

9 Infrmatika a výpčetní technika Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv vládá a využívá dstupnu výpčetní techniku, sftware a hardware zná pstupy při pžáru, při úrazu elektrickým prudem dkáže pskytnut první pmc při úrazu elektrickým prudem masáž srdce a umělé dýchání dkáže pskytnut první pmc při ppáleninách správně sestaví a napíše žádst, bjednávku, živtpis, frmulář vytvří a následně přečte PDF dkument 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU pravidla užívání šklní sítě šklení bezpečnsti práce v učebně šklení první pmci chrana zdraví pakvání textvéh editru žádst, bjednávka, živtpis, frmulář PDF dkumenty čtení, tvrba Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Bilgie první pmc Český jazyk psaní živtpisu, žádsti a další dkumentů, ddržvání gramatických a stylistických pravidel 2. rčník Anglický jazyk psaní živtpisu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zná aplikvanu infrmatiku zná infrmační zdrje a umí v nich vyhledávat psudí věrhdnst nalezených infrmací a infrmačních zdrjů ddržuje zásady infrmační etiky zná výhdy a rizika médií a reklamy ddržuje autrský zákn a licenční práva ddržuje zásady hygieny práce s pčítačem, ví, jak zabránit zdravtním kmplikacím při pužívání pčítače zná základní prstředky pr práci hendikepvaných s pčítačem uvědmuje si psychlgická a scilgická rizika práce s pčítačem 2. INFORMATIKA teretická infrmatika aplikvaná infrmatika infrmační zdrje, systémy, prcesy infrmační etika média, reklama legislativa chrana autrských práv, licence ergnmetrie, hygiena mžnsti využití prstředků ICT handicapvanými sbami psychlgická a scilgická rizika práce s pčítačem Bilgie hygiena, hendikepvaní lidé, psychlgická rizika práce s pčítačem Český jazyk infrmace, infrmační zdrje ZSV legislativa zákny, psychlgická a scilgická rizika Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, sciální kmunikace, mrálka všedníh dne Envirnmentální výchva člvěk a živtní prstředí Mediální výchva média, mediální prdukty, vliv médií 9 / 14

10 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů sestaví přehlednu tabulku pužívá různé frmáty dat využívá adresaci buněk sestaví vzrce pr výpčty rzumí rzdílům mezi různými zbrazeními dat v grafech pužívá vhdné typy grafů a zbrazí jejich pmcí data využívá různé funkce k zpracvání dat v tabulce dkáže zbrazit a seřadit data v dané pdmínce vytvří frmulář pr zpracvání dat chápe využití kntingenčních tabulek sestaví vhdné zabezpečení výpčtů prti smazání 3. TABULKOVÝ EDITOR tabulka, data, využití tabulkvéh editru frmát dat vzrce, adresvání grafy, vytvření, pužití, typy matematické funkce datumvé a časvé funkce lgické funkce statistické funkce další funkce textvé, finanční seznamy, řazení, filtry suhrny frmuláře kntingenční tabulky uzamčení dat, subru Rzšiřující učiv: makra hledání řešení, scénáře Matematika výpčty, zbrazení dat, zbrazení funkci, výpčty s různými funkcemi Fyzika zbrazení dat Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe chápe pužití hrmadné krespndence vytvří frmulářvý dpis k hrmadné krespndence využívá dvednstí a znalstí k úpravě zdrjvých dat využívá imprt a exprt dat vytvří bálky k htvým dpisům vytvří štítky 4. HROMADNÁ KORESPON- DENCE využití hrmadné krespndence frmulářvé dpisy bálky štítky Český jazyk psaní dpisů, ddržvání gramatických a stylistických pravidel 10 / 14

11 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci zná druhy zapjení pčítačů d sítě a k tmu ptřebný hardware využívá pčítačvých sítí ke sdílení tiskárny, dat přečte a nastaví svůj prfil na síti zná práva uživatelů na síti ddržuje zásady pr chranu pčítačvé sítě přehledně třídí a zálhuje data 4. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ druhy pčítačvých sítí hardware ptřebný k vytvření pčítačvé sítě využití pčítačvých sítí, služby sítě přens dat p síti správa pčítačvých sítí uživatelské účty, práva chrana pčítačvých sítí, firewall zálhvání dat antivirvá chrana, viry Anglický jazyk dbrná terminlgie vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zná druhy připjení pčítačů k Internetu a k tmu ptřebný hardware zná a zjistí identifikaci pčítače zná pužití IP adres pužívá prtkly Internetu a chápe jejich fungvání rzumí dménám a jejich nastavení využívá služby Internetu pr vlastní ptřebu i pr ptřebu studia rzumí zabezpečení a šifrvání dat chápe funkci elektrnickéh pdpisu ddržuje zásady pr chranu pčítače při práci s Internetem chápe glbální rzměr Internetu, jeh multikulturní a jazykvé aspekty 5. INTERNET SÍŤ glbální rzměr připjení k Internetu a jeh nastavení, hardware identifikace na Internetu, IP prtkly Internetu www, DNS, dmény služby Internetu (ebankvnictví,...) zabezpečení a šifrvání elektrnický pdpis webvé aplikace Rzšiřující učiv: stav českéh Internetu Fyzika různé způsby připjení k Internetu a jejich fyzikální principy ZSV glbální rzměr Internetu, multikulturní aspekty Anglický jazyk dbrná terminlgie, jazykvé aspekty Internetu 11 / 14

12 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití ví, z čeh se jedntlivá stránka skládá vytvří prpjené přehledné a graficky dbře ztvárněné webvé stránky pmcí editru pr tvrbu webvých stránek zveřejnění své vytvřené stránky na Internetu rzumí základní struktuře příkazů ddržuje zásady estetiky při tvrbě stránek ddržuje typgrafická a jiná pravidla (gramatická, stylistická) 6. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK struktura, ulžení, zbrazení jedntlivé části stránky, jejich vlastnsti a vytvření barvy a design publikace stránek na Internetu správa webvých stránek různé prgramvací jazyky pr tvrbu webvých stránek Výtvarná výchva estetika, pužití barev a jejich kmbinací, design Český jazyk gramatická pravidla Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, splupráce a sutěž vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe rzumí digitalizaci a reprezentaci dat v pčítači sestaví schéma struktury pčítače vyjmenuje a zapjí základní části pčítače, rzumí jejich funkci v systému rientuje se ve vlastnstech a parametrech jedntlivých části pčítače dstraní běžné technické prblémy, případně zajistí neničení pčítače prvádí běžnu údržbu pčítače rientuje se a zapjí mbilní pčítačvé zařízení ví technlgických invacích pracuje s multimédii (CD, DVD, reprduktry,...) 7. HARDWARE zbrazení infrmací v pčítači pčítač a jeh struktura, vn Neumannv schéma jedntlivé části pčítače a jejich vlastnsti a parametry, prpjení s statními částmi pčítače (základní deska, prcesr, zdrj, paměti, přídavné karty, CD-DVD, klávesnice, myš, mnitr, tiskárna, další zařízení) běžné technické prblémy a jejich dstranění údržba pčítače mbilní pčítačvá zařízení digitální technlgie technlgická invace multimédia Fyzika fyzikální principy fungvání jedntlivých částí pčítače 12 / 14

13 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů rzumí pužití a ptřebě BIOSu rientuje se v druzích peračních systémů vyjmenuje a vládá základní druhy prgramů pužívá nápvědy k vyhledání nvé infrmace či pstupu v prgramu zná základní zásady pr nastavvání pčítače 8. SOFTWARE BIOS perační systémy nastavení peračníh systému uživatelské prstředí prgramvé vybavení pčítače nápvědy, dbrné infrmace zásady správnéh vládání a nastavení pčítače Rzšiřující učiv: registry Český jazyk rientace v textu, vyhledávání v textu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů chápe funkci algritmů vládá různé zápisy algritmů využívá vlastnsti algritmů zapíše či zakreslí základní algritmy dkáže vyřešit úlhu pmcí zapsanéh algritmu 9. ALGORITMY využití algritmů zápis algritmů vlastnsti algritmů základní algritmy řešení úlh pmcí algritmů Matematika zápisy, výpčty, lgika Rzšiřující učiv: datvé struktury, třídící algritmy Pzn.: Úvd d prgramvacíh jazyka a knkrétní prgramvací jazyk viz Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky 13 / 14

14 Infrmatika a výpčetní technika Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky (3.), 4. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů vládá zápis v prgramvacím jazyce využívá vhdných algritmů vyhledá a dstraní chyby v prgramu vyhledává v nápvědách 1. PROGRAMOVÁNÍ úvd d prgramvání zdrjvý kód, spustitelný subr, překlad druhy prgramvacích jazyků, prgramvací styly Hell wrld, prměnné, základní vstup a výstup přiřazení, L-value Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Matematika výpčty, lgika 2. rčník větvení prgramu (Bl, if-else, switch) cykly (fr, while, d-while, break, cntinue) ple ukazatel, pintervá aritmetika řetězce přidělvání a uvlňvání paměti funkce (předávání parametrů, rekurze) subry Objektvé prgramvání Prgramvání pr Windws 14 / 14

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Písemné zkušky splečné části maturitní zkušky šklní rk 2013/2014 Učebny: 4A (MAT,ANJ, ČJL) 4.E (ANJ, ČJL,NEJ) učebna Chemie (MAT PUP SPUO-1,, ANJ SPUO-1, ČJL PUP SPUO-1, NEJ PUP SPUO-1) Žáci jsu pvinni

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE

MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE Název ZŘO 01.09.2014 Hejátkvá ŘŠ D-53 Čísl Platnst d: Vyhtvil/la: Schválil/a: Název dkumentu: MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE Obry a třídy: bry: 79-41-K/61 Gymnázium třídy: Oktáva Pdle vyhlášky č. 672/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 FORTNA systém získávání pčítačvé gramtnsti pr ZŠ Frtna Přípravná úrveň (4.-5. třída) Škla vlá 1. jedntka Šklní pmůcky Rzvrh hdin šablna rzvrh.dc spuštění Wrdu vkládání textu význam základních kláves rientace

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal Fyzická bezpečnst z phledu chrany a dlnsti prvků kritické infrastruktury Ing. Lubš Nečesal Obsah prezentace Základní terminlgie Fyzická bezpečnst Systémy a prvky využitelné při chraně kritické infrastruktury

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více