Informatika a výpočetní technika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika a výpočetní technika"

Transkript

1 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a kmunikační technlgie pdle pžadavků uvedených v RVP G. Rzvíjí dvednsti základníh vzdělávání infrmační gramtnsti, tj. dsažení znalstí a dvednstí nezbytných k využití výpčetní techniky pr kmunikaci a práci s infrmacemi v digitální pdbě. Obsah předmětu je zaměřen na získání a prhlubení znalstí práce s PC, získávání, prezentvání a věřvání věrhdnsti infrmací, kmunikaci v rámci pčítačvé sítě, ddržvání základních typgrafických a estetických pravidel a využití výpčetní techniky v rámci statních předmětů jak v písemné, tak v digitální frmě. Infrmatika seznamuje studenty s nvě vznikajícími ptřebami infrmační splečnsti, prhlubuje jejich schpnst využívat a lépe se rientvat ve světě sftwaru a infrmací. Infrmatika učí studenty zkvalitnit a zefektivnit řešení prblémů, přípravu na vyučvání a další vzdělávání pmcí sbních pčítačů, dalších digitálních zařízení, šklní sítě i internetu. Výpčetní technika umžňuje studentům získané infrmace dále bsahvě i graficky tvřivým způsbem zpracvávat, usnadňuje kmunikaci mezi jedntlivci a institucemi, zvyšuje dstupnst vzdělávání studentům. S nepvinným předmětem Základy administrativy se studenti naučí studenty vládat klávesnici deseti prsty. D vyučvacíh předmětu jsu začleněna následující průřezvá témata: Osbnstní a sciální výchva Mediální výchva Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Envirnmentální výchva Časvé vymezení předmětu Předmět je určen všem studentům prvníh a druhéh rčníku čtyřletéh a kvintě a sextě smiletéh gymnázia v rzsahu dvě hdiny týdně v každém rce. Studentům maturitních rčníků je nabízen pvinně vlitelný Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky v rzsahu dvu hdiny týdně. Organizační vymezení předmětu Výuka prbíhá v pčítačvé učebně, v níž je 16 multimediálních pčítačů napjených d šklní sítě, dataprjektr a další technické vybavení. Všechny pčítače ve škle jsu připjeny k Internetu. Studenti jsu rzděleni d skupin tak, aby každý pracval samstatně na svém pčítači. Obsahvé vymezení předmětu Výchvné a vzdělávací strategie: Kmpetence k učení učitel: vede studenty k systematickému pjetí prcesu zpracvávání a vyhdncvání infrmací, k uvědmění si významvéh jádra sdělení hdntí výsledky práce své i studentů, prvnává je s dsavadními znalstmi a zkušenstmi a frmuluje závěry frmu vlastních prezentací, vede studenty k samstatné práci i splupráci vhdnými úkly mtivuje studenty, aby využívali ke svému dalšímu vzdělávání interaktivní distanční frmy vzdělávání nabízené na Internetu 1 / 14

2 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu vede studenty k samstatnsti při ke zpracvávání infrmací d pdby referátů a prezentací. zadáváním vhdných úlh a prblémů vede žáky k samstatné práci i splupráci, nutnsti vyhledávat infrmace a psuzvat je mtivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi a pkud je t mžné, umžní žákům, aby si platnst jeh tvrzení mhli věřit sami rzvíjí kmpetence častým zařazváním práce s dbrnými časpisy, literaturu (i cizjazyčnu) a Internetem zařazuje d vyučvání práci s chybu, vede žáky k dhalvání záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných pznatků v jejich klí při hdncení žákva výknu zdůrazňuje především t pzitivní. Kmpetence k řešení prblémů učitel: pdněcuje v studentech snahu samstatné nalezení řešení prblémů, prvkuje intelekt studentů tázkami jducími za pvrchní phled na skutečnsti přesnými pkyny učí schpnsti frmulvat své pžadavky a využívat je v interakci s pčítačem (algritmizace) kntrlu výsledků dbá na t, aby žáci při práci s infrmacemi věřvali kvalitu infrmačních zdrjů vyžaduje p studentvi, aby vlastními slvy vysvětlil, jak pchpil zadaný úkl. vede studenty k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírdních vědách, fyziky v zeměpise, českéh jazyka v cizích jazycích atd. pdpruje studenty při hledání různých pstupů řešení zadaných úlh. upzrňuje studenty na chyby, kterých se při práci mhu dpustit, a vede je k vylučení mžné chyby, např. věřváním výsledku. vede studenty k pakvanému hledání správných pstupů řešení, jestliže předchzí nevedly k cíli. učí schpnsti frmulvat své pžadavky a využívat je v interakci s pčítačem předkládá studentům prblémy z běžnéh živta a praxe a vede je k řešení s využíváním VT učí studenty řešit prblémy spjené s bsluhu PC (instalace, čištění, ) Kmpetence kmunikativní učitel: předkládá skupinvé aktivity s přiřazením rlí a pravidel pr kmunikaci, vyžaduje d studentů střídmé, jasné a lgicky strukturvané vyjádření, pdpruje ve studentech zájem smysluplné využívání kmunikačních prstředků včetně kmunikace živé pužívá skupinvé vyučvání, vede k dvednsti pdřídit se zájmu skupiny, chápat ptřebu efektivní splupráce čast zařazuje samstatná vystupení žáků referáty, prezentace, sutěže chce p studentech věcnu argumentaci při referátech, dpvědích na dtazy atd. pdpruje studenty při práci s textem rzlišvat infrmace pdstatné a zavádějící apd. rzvíjí kmunikativní dvednsti řízenu diskusí k učivu, které má suvislst s aktuálními prblémy vede studenty k hdncení vlastní samstatné práce i práce jiných studentů vyžaduje pužívání správné (přesné) terminlgie při kmentáři vlastních úvah, prací... pdpruje vhdný zásah žáků d výkladu (dtaz, rzšiřující infrmace, upzrnění na chybu) a adekvátně na něj reaguje 2 / 14

3 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Kmpetence sciální a persnální učitel: nabádá studenty k zdpvědnému přístupu k předmětu, řešení úklů i k jiným každdenním aktivitám předvádí studentům způsby práce s infrmacemi, jejich zdrji a upzrňuje na becně platné zásady práce s daty využívá v hdinách skupinvu práci a také pdpruje řešení úlh v malých skupinkách prcvičuje se studenty vyjadřvání vlastních stanvisek (i pačných), studenti jsu vedeni, aby vyslechli názry druhých a přiměřeně na ně reagvali vyhledává a pdpruje talenty pmcí šklních neb celstátních sutěží vede studenty k hdncení vlastních výknů i výknů statních studentů čast zařazuje d výuky samstatná vystupení, např. referáty, recitace, sutěže apd. Učitel vyžaduje ddržvání stanvených pravidel, např. řádů učeben, pdmínek devzdání prací apd. prezentuje sbní zájem vyučvaný br Kmpetence bčanské učitel: na příkladech půsbení prvků z blasti ICT na splečnst dhaluje studentům základní pravidla zapjení jedince d jejíh chdu, učí studenty kriticky psuzvat jedntlivá řešení prblémů z blasti ICT ve splečnsti, ceňvat ta dbrá a užitečná, a mtivuje studenty k aktivnímu zapjení vlastní tvrbu šetrným a hleduplným zacházením s výpčetní techniku učí zdpvědnsti za svěřený majetek důslednu kntrlu dbá na věření věrhdnsti infrmací a infrmačních zdrjů, psuzuje jejich vzájemnu návaznst důsledně kntrluje plnění ulžených úklů pravidelně využívá dmácí přípravu ve vyučvacích hdinách vede žáky k hdncení výknů druhých vlí vhdnu tématiku pr referáty (prpjení s jinými předměty) prezentuje sbní zájem některá témata Kmpetence pracvní učitel: vhdným metdickým pstupem vede studenty k vládání základních funkcí digitální techniky, učí je diagnstikvat a dstraňvat základní prblémy při prvzu digitální techniky prpjuje vzájemně jedntlivá digitální zařízení, šetřuje je a chrání před pškzením svým příkladem vede studenty k ddržvání základních hygienických a bezpečnstních pravidel, předpisů, pskytvání první pmci při úrazu vyžaduje výsledky zpracvávat d tabulek, grafů, přehledů a chápat funkci výpčetní techniky jak prstředku simulace a mdelvání přírdních a sciálních jevů a prcesů pdpruje studenty, aby stanvili vlastní pstup práce, kntrlu výsledků a výsledky sami zhdntili nabízí takvé aktivity, které pdprují jejich schpnsti samstatně něčem rzhdvat, plánvat, připravvat a realizvat prpjuje vzájemně jedntlivá digitální zařízení, šetřuje je a chrání před pškzením 3 / 14

4 Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Kmpetence k pdnikavsti učitel: nabízí studentům v blku vlitelných předmětů ve třetím či čtvrtém rce čtyřletéh gymnázia a v sedmém a smém rce smiletéh gymnázia navazující předmět Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky vede studenty k hdncení vlastní pstupů a výsledků své práce zapjuje studenty d skupinvých, třídních neb šklních prjektů, tyt aktivity kntrluje a dbrně při nich studentům pmáhá pmáhá dhalit studentům jejich schpnsti a rzvíjet je pmcí šklních neb celstátních sutěží. zařazuje aktivity, které seznamují žáky s pracvními příležitstmi Učiv je řazen dle dhdy všech vyučujících danéh předmětu, v případě je mžn některá témata přehdit d jinéh přadí. 4 / 14

5 Infrmatika a výpčetní technika Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv vládá a využívá dstupnu výpčetní techniku, sftware a hardware zvládne přihlášení d šklní sítě zná pravidla pr zadání silnéh hesla zná pstupy při pžáru, při úrazu elektrickým prudem dkáže pskytnut první pmc při úrazu elektrickým prudem masáž srdce a umělé dýchání dkáže pskytnut první pmc při ppáleninách dkáže vysvětlit vznik a vývj pčítacích pmůcek, strjů a prvních pčítačů 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU zavádění účtu d šklní sítě pravidla užívání šklní sítě šklení bezpečnsti práce v učebně šklení první pmci chrana zdraví histrie vzniku pčítačů Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Bilgie první pmc Dějepis histrie 1. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití rzumí způsbu ulžení infrmací v pčítači správně pužívá názvy subrů rientuje se na šklní síti aplikuje pznatky způsbech ukládání subrů dkáže vytvřit, přejmenvat, přesunut a smazat slžku či subr vládá subrvé manažery při práci se subry a slžkami využívá nabídky nastavení subrvéh manažeru dkáže zakreslit strmvu strukturu, zapíše cestu k subru 2. INFORMACE V POČÍTAČI ulžení infrmací v pčítači slžky a subry zásady práce se subry, typy subrů subrvé manažery strmvá struktura práva uživatelů vzhledem k subru Rzšiřující učiv: sdílení disků, subrů Fyzika princip ulžení dat 5 / 14

6 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací pužívá elektrnicku pštu pmcí klienta i přes webvé rzhraní zná zásady psaní u, přilží přílhu chápe nebezpečí spamu respektuje chranu sbních infrmací uvědmí si multikulturní a jazykvé aspekty využití Internetu rzeznává ve vyhledávání infrmací v katalzích a pmcí fulltextu pužívá pkrčilé vyhledávání infrmací psudí relevantnst infrmací vyhledává užitečné webvé stránky a infrmace ulží vyhledané infrmace web.stránku, brázek, vide, zvuk, subr nesděluje a chrání sbní infrmace, uvědmuje si nebezpečí zneužití 3. INTERNET - VYHLEDÁVÁNÍ zásady práce s elektrnicku pštu předmět, těl, přílha nastavení u skupiny příjemců, upzrnění na mail, další nastavení spamy zásady práce s vyhledávači katalgvé a fulltextvé vyhledávání pužívané vyhledávače přehled užitečných web. stránek prtály, infrmační systémy, encyklpedie, mapy, n-line média, n-line kmunikace, knference, e-learning chrana a pužití sbních infrmací na Internetu Rzšiřující učiv: elektrnický bchd nvinky v n-line kmunikaci Český jazyk psaní ů, ddržvání gramatických pravidel Matematika výrky, pužívání režimu OR a AND pr vyhledávání infrmací Anglický jazyk vyhledání ptřebných infrmací v celsvětvých vyhledávačích Ostatní předměty vyhledání infrmací (k referátu, k seminární práce,...) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech - žijeme v Evrpě, vzdělání ve světě a Evrpě zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a Internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a dkáže sestavit a napsat dkument využívá mžnsti textvé editru k úpravě vznikléh dkumentu ddržuje zásady typgrafie a estetiky 4. TEXTOVÝ EDITOR vznik a psaní dkumentů úprava dkumentů frmát písma, dstavce, textu, hraničení, seznamy, drážky, číslvání struktura různých dkumentů zásady typgrafické úpravy dkumentu, pravpis tabulky, brázky - btékání textvá ple, bjekty Český jazyk psaní dkumentů, ddržvání gramatických pravidel Matematika, fyzika, chemie psaní vzrců a různých značek, zpracvání labratrníh měření Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění dkumentů Ostatní předměty vytvření 6 / 14

7 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací matematické texty tabulátry, zarvnání, slupce frmát stránky záhlaví, zápatí, příprava k tisku, šablny styly, bsahy pznámky pd čaru, hypertextvé dkazy dkumentu (referátu, seminární práce,...) na dbrné téma Rzšiřující učiv: ddíly a jejich pužití, zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací sestaví prezentaci pdle všech pravidel (gramatických, typgrafických, pr prezentvání) ddržuje zásady estetiky (barvy písma, pzadí,...) svu práci dkáže představit statním pdle pravidel pr kmunikaci při prezentaci zvládá mluvený prjev před psluchači zapjí a připraví si pr prezentaci ntebk, dataprjektr, ppř. další ptřebný hardware 5. PREZENTACE tvrba prezentace snímky, tabulky, brázky, grafy, texty, animace, přechdy snímků zásady prezentvání zásady kmunikace s psluchači Rzšiřující učiv: vytvření prezentace s pužitím multimédií (zvukvá kulisa, videa, pužití tlačítek) Český jazyk ddržvání gramatických pravidel, spisvná čeština při kmunikaci s psluchači, vyjadřvací schpnsti Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění prezentace Ostatní předměty vytvření prezentace na dbrné téma Hudební výchva pužití zvuku v prezentace Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, sciální kmunikace vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh zpracvává a prezentuje rzezná a rzumí rzdílům mezi bitmapvu a vektrvu grafiku chápe digitalizaci brázku chápe převdy mezi číselnými sustavami (desítkvá, dvjkvá) využívá znalstí barvách a barevných mdelech dvede získat grafické subry 6. GRAFIKA bitmapvá a vektrvá grafika digitalizace, kmprimace, dvjkvá sustava a její převdy d dalších sustav barvy, barevné mdely skener a ftaparát grafické editry Výtvarná výchva grafické a estetické ztvárnění brázků, kreativní tvření brázků pmcí pčítače Matematika převdy mezi sustavami dvjkvá, desítkvá a další 7 / 14

8 Infrmatika a výpčetní technika 1. rčník výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu různými způsby (ftaparát, skener, Internet, exprt a imprt) pužívá různé grafické editry a jejich frmáty u nichž zná jejich výhdy vládá základní pstupy při vytváření a úpravě grafických subrů využívá nástrjů grafických editrů k úpravě ftgrafií zdrje grafických subrů frmáty grafických subrů pstupy kreslení brázků pstupy tvrby grafických subrů zásady estetickéh vzhledu Rzšiřující učiv: animvané brázky, animace převdy a pčítání s dalšími sustavami (smičkvá, šestnáctkvá) Fyzika světl, barvy, rzklad světla na barvy využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů vyjmenuje využití databázvých systémů v praxi navrhne funkční řešení databáze sestaví databázi pdle návrhu, vytvří jedntlivá prstředí pr vstup a výstup údajů z databáze vyhledá pdle vstupních pdmínek všechna data z databáze dvede exprtvat a imprtvat různé typy dat z a d databáze 7. DATABÁZE funkce a struktura databází návrh databáze databázvá prstředí tabulky a relace vstupní data databází frmuláře dtazy, filtry a vyhledávání dat výstupní sestavy, prezentace dat z databáze imprt a exprt dat Matematika výrky OR a AND Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti 8 / 14

9 Infrmatika a výpčetní technika Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv vládá a využívá dstupnu výpčetní techniku, sftware a hardware zná pstupy při pžáru, při úrazu elektrickým prudem dkáže pskytnut první pmc při úrazu elektrickým prudem masáž srdce a umělé dýchání dkáže pskytnut první pmc při ppáleninách správně sestaví a napíše žádst, bjednávku, živtpis, frmulář vytvří a následně přečte PDF dkument 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU pravidla užívání šklní sítě šklení bezpečnsti práce v učebně šklení první pmci chrana zdraví pakvání textvéh editru žádst, bjednávka, živtpis, frmulář PDF dkumenty čtení, tvrba Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Bilgie první pmc Český jazyk psaní živtpisu, žádsti a další dkumentů, ddržvání gramatických a stylistických pravidel 2. rčník Anglický jazyk psaní živtpisu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zná aplikvanu infrmatiku zná infrmační zdrje a umí v nich vyhledávat psudí věrhdnst nalezených infrmací a infrmačních zdrjů ddržuje zásady infrmační etiky zná výhdy a rizika médií a reklamy ddržuje autrský zákn a licenční práva ddržuje zásady hygieny práce s pčítačem, ví, jak zabránit zdravtním kmplikacím při pužívání pčítače zná základní prstředky pr práci hendikepvaných s pčítačem uvědmuje si psychlgická a scilgická rizika práce s pčítačem 2. INFORMATIKA teretická infrmatika aplikvaná infrmatika infrmační zdrje, systémy, prcesy infrmační etika média, reklama legislativa chrana autrských práv, licence ergnmetrie, hygiena mžnsti využití prstředků ICT handicapvanými sbami psychlgická a scilgická rizika práce s pčítačem Bilgie hygiena, hendikepvaní lidé, psychlgická rizika práce s pčítačem Český jazyk infrmace, infrmační zdrje ZSV legislativa zákny, psychlgická a scilgická rizika Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, sciální kmunikace, mrálka všedníh dne Envirnmentální výchva člvěk a živtní prstředí Mediální výchva média, mediální prdukty, vliv médií 9 / 14

10 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů sestaví přehlednu tabulku pužívá různé frmáty dat využívá adresaci buněk sestaví vzrce pr výpčty rzumí rzdílům mezi různými zbrazeními dat v grafech pužívá vhdné typy grafů a zbrazí jejich pmcí data využívá různé funkce k zpracvání dat v tabulce dkáže zbrazit a seřadit data v dané pdmínce vytvří frmulář pr zpracvání dat chápe využití kntingenčních tabulek sestaví vhdné zabezpečení výpčtů prti smazání 3. TABULKOVÝ EDITOR tabulka, data, využití tabulkvéh editru frmát dat vzrce, adresvání grafy, vytvření, pužití, typy matematické funkce datumvé a časvé funkce lgické funkce statistické funkce další funkce textvé, finanční seznamy, řazení, filtry suhrny frmuláře kntingenční tabulky uzamčení dat, subru Rzšiřující učiv: makra hledání řešení, scénáře Matematika výpčty, zbrazení dat, zbrazení funkci, výpčty s různými funkcemi Fyzika zbrazení dat Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe chápe pužití hrmadné krespndence vytvří frmulářvý dpis k hrmadné krespndence využívá dvednstí a znalstí k úpravě zdrjvých dat využívá imprt a exprt dat vytvří bálky k htvým dpisům vytvří štítky 4. HROMADNÁ KORESPON- DENCE využití hrmadné krespndence frmulářvé dpisy bálky štítky Český jazyk psaní dpisů, ddržvání gramatických a stylistických pravidel 10 / 14

11 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci zná druhy zapjení pčítačů d sítě a k tmu ptřebný hardware využívá pčítačvých sítí ke sdílení tiskárny, dat přečte a nastaví svůj prfil na síti zná práva uživatelů na síti ddržuje zásady pr chranu pčítačvé sítě přehledně třídí a zálhuje data 4. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ druhy pčítačvých sítí hardware ptřebný k vytvření pčítačvé sítě využití pčítačvých sítí, služby sítě přens dat p síti správa pčítačvých sítí uživatelské účty, práva chrana pčítačvých sítí, firewall zálhvání dat antivirvá chrana, viry Anglický jazyk dbrná terminlgie vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci psuzuje tvůrčím způsbem aktuálnst, relevanci a věrhdnst infrmačních zdrjů a infrmací zná druhy připjení pčítačů k Internetu a k tmu ptřebný hardware zná a zjistí identifikaci pčítače zná pužití IP adres pužívá prtkly Internetu a chápe jejich fungvání rzumí dménám a jejich nastavení využívá služby Internetu pr vlastní ptřebu i pr ptřebu studia rzumí zabezpečení a šifrvání dat chápe funkci elektrnickéh pdpisu ddržuje zásady pr chranu pčítače při práci s Internetem chápe glbální rzměr Internetu, jeh multikulturní a jazykvé aspekty 5. INTERNET SÍŤ glbální rzměr připjení k Internetu a jeh nastavení, hardware identifikace na Internetu, IP prtkly Internetu www, DNS, dmény služby Internetu (ebankvnictví,...) zabezpečení a šifrvání elektrnický pdpis webvé aplikace Rzšiřující učiv: stav českéh Internetu Fyzika různé způsby připjení k Internetu a jejich fyzikální principy ZSV glbální rzměr Internetu, multikulturní aspekty Anglický jazyk dbrná terminlgie, jazykvé aspekty Internetu 11 / 14

12 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník zpracvává a prezentuje výsledky své práce s využitím pkrčilých funkcí aplikačníh sftwaru, multimediálních technlgií a internetu rganizuje účelně data a chrání je prti pškzení či zneužití ví, z čeh se jedntlivá stránka skládá vytvří prpjené přehledné a graficky dbře ztvárněné webvé stránky pmcí editru pr tvrbu webvých stránek zveřejnění své vytvřené stránky na Internetu rzumí základní struktuře příkazů ddržuje zásady estetiky při tvrbě stránek ddržuje typgrafická a jiná pravidla (gramatická, stylistická) 6. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK struktura, ulžení, zbrazení jedntlivé části stránky, jejich vlastnsti a vytvření barvy a design publikace stránek na Internetu správa webvých stránek různé prgramvací jazyky pr tvrbu webvých stránek Výtvarná výchva estetika, pužití barev a jejich kmbinací, design Český jazyk gramatická pravidla Osbnstní a sciální výchva - rganizační dvednsti, splupráce a sutěž vládá, prpjuje a aplikuje dstupné prstředky ICT rientuje se v mžnstech uplatnění ICT v různých blastech splečenskéh pznání a praxe rzumí digitalizaci a reprezentaci dat v pčítači sestaví schéma struktury pčítače vyjmenuje a zapjí základní části pčítače, rzumí jejich funkci v systému rientuje se ve vlastnstech a parametrech jedntlivých části pčítače dstraní běžné technické prblémy, případně zajistí neničení pčítače prvádí běžnu údržbu pčítače rientuje se a zapjí mbilní pčítačvé zařízení ví technlgických invacích pracuje s multimédii (CD, DVD, reprduktry,...) 7. HARDWARE zbrazení infrmací v pčítači pčítač a jeh struktura, vn Neumannv schéma jedntlivé části pčítače a jejich vlastnsti a parametry, prpjení s statními částmi pčítače (základní deska, prcesr, zdrj, paměti, přídavné karty, CD-DVD, klávesnice, myš, mnitr, tiskárna, další zařízení) běžné technické prblémy a jejich dstranění údržba pčítače mbilní pčítačvá zařízení digitální technlgie technlgická invace multimédia Fyzika fyzikální principy fungvání jedntlivých částí pčítače 12 / 14

13 Infrmatika a výpčetní technika 2. rčník využívá teretické i praktické pznatky funkcích jedntlivých slžek hardwaru a sftwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úlh využívá dstupné služby infrmačních sítí k vyhledávání infrmací, ke kmunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmvé splupráci využívá nabídku infrmačních a vzdělávacích prtálů, encyklpedií, knihven, databází a výukvých prgramů rzumí pužití a ptřebě BIOSu rientuje se v druzích peračních systémů vyjmenuje a vládá základní druhy prgramů pužívá nápvědy k vyhledání nvé infrmace či pstupu v prgramu zná základní zásady pr nastavvání pčítače 8. SOFTWARE BIOS perační systémy nastavení peračníh systému uživatelské prstředí prgramvé vybavení pčítače nápvědy, dbrné infrmace zásady správnéh vládání a nastavení pčítače Rzšiřující učiv: registry Český jazyk rientace v textu, vyhledávání v textu aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů chápe funkci algritmů vládá různé zápisy algritmů využívá vlastnsti algritmů zapíše či zakreslí základní algritmy dkáže vyřešit úlhu pmcí zapsanéh algritmu 9. ALGORITMY využití algritmů zápis algritmů vlastnsti algritmů základní algritmy řešení úlh pmcí algritmů Matematika zápisy, výpčty, lgika Rzšiřující učiv: datvé struktury, třídící algritmy Pzn.: Úvd d prgramvacíh jazyka a knkrétní prgramvací jazyk viz Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky 13 / 14

14 Infrmatika a výpčetní technika Seminář z infrmatiky a výpčetní techniky (3.), 4. rčník Hdinvá dtace - 2 hdiny týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv aplikuje algritmický přístup k řešení prblémů vládá zápis v prgramvacím jazyce využívá vhdných algritmů vyhledá a dstraní chyby v prgramu vyhledává v nápvědách 1. PROGRAMOVÁNÍ úvd d prgramvání zdrjvý kód, spustitelný subr, překlad druhy prgramvacích jazyků, prgramvací styly Hell wrld, prměnné, základní vstup a výstup přiřazení, L-value Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata Matematika výpčty, lgika 2. rčník větvení prgramu (Bl, if-else, switch) cykly (fr, while, d-while, break, cntinue) ple ukazatel, pintervá aritmetika řetězce přidělvání a uvlňvání paměti funkce (předávání parametrů, rekurze) subry Objektvé prgramvání Prgramvání pr Windws 14 / 14

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 FORTNA systém získávání pčítačvé gramtnsti pr ZŠ Frtna Přípravná úrveň (4.-5. třída) Škla vlá 1. jedntka Šklní pmůcky Rzvrh hdin šablna rzvrh.dc spuštění Wrdu vkládání textu význam základních kláves rientace

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více