Střední škola EDUCHEM, a. s Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, Litvínov)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)"

Transkript

1 Střední škla EDUCHEM, a. s Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň vzdělání: Délka a frma studia: M/01 Aplikvaná chemie analytická chemie, chemická technlgie střední vzdělání s maturitní zkušku čtyřleté denní a dálkvé Ředitel škly: Ing. Dana Bártíkvá Kntakty: tel.fax: www: Platnst ŠVP: d

2 1. ZMĚNY V ŠVP 1.1. Od ŠVP dplněn dálkvé studium (učební plány, dplněny učební snvy jedntlivých předmětů) 2

3 2. OBSAH ŠVP APLIKOVANÁ CHEMIE: 1. ZMĚNY V ŠVP OBSAH ŠVP APLIKOVANÁ CHEMIE: PROFIL ABSOLVENTA Uplatnění abslventa Výsledky vzdělávání Klíčvé (přensitelné) kmpetence abslventa Odbrné kmpetence Další výsledky vzdělávání Specifické výsledky vzdělávání Způsb uknčení vzdělávání a ptvrzení dsaženéh vzdělání, stupeň dsaženéh vzdělání CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁN ŠVP Přehled rzpracvání bsahu RVP d ŠVP Učební vzdělávání - denní frma vzdělávání Učební plán - dálkvá frma vzdělávání UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 Anglický jazyk Cizí jazyk 2 Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Tělesná výchva Základy eklgie Bilgie Matematika Eknmika Fyzika Chemie Práv Strjnictví Pčítačvá praktika Elektrtechnika Autmatizace Chemická technlgie Chemická technika Chemická infrmatika Rbtika Analytická labratrní cvičení Chemická labratrní cvičení Technické kreslení Odbrná praxe I Analytikcá chemie I Žákvský prjekt PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP

4 7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP Autrský klektiv

5 3. PROFIL ABSOLVENTA Identifikační údaje Kód a název bru vzdělání: M/01 Aplikvaná chemie (zaměření analytická chemie, chemická technlgie) Název ŠVP: Aplikvaná chemie Délka a frmy studia: 4 rky, denní studium 4 rky, dálkvé studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkušku Platnst ŠVP: d d Uplatnění abslventa Abslvent se uplatní: v chemickém průmyslu, v různých dvětvích zpracvatelskéh průmyslu s významným pdílem chemickéh charakteru, ve výzkumných a servisních rganizacích a labratřích, které se zabývají úpravu vdy a dpady, chemickými a bichemickými rzbry, mnitrváním živtníh prstředí, v rganizacích a institucích zajišťujících kntrlu ddržvání hygienických nrem a právních předpisů v blasti tvrby a chrany živtníh prstředí. Svým pracvním zařazením se abslvent uplatní při výknu pvlání chemický technik, v blasti chemie, silikátů, textilu, v blasti nakládání s dpady a v dalších příbuzných dvětvích v typvých pzicích dispečer, kntrlr jaksti, mistr, nrmvač, technický manažer prvzu a technlg při zajišťvání technické a technlgické stránky výrbníh prcesu, v kntrlních činnstech, v systému řízení jaksti, v péči živtní prstředí a bchdně-eknmických činnstech. Abslvent se zaměřením analytická chemie má předpklad většíh uplatnění v chemických labratřích (analytické kntrly, mnitrvání živtníh prstředí a zpracvatelskéh průmyslu) Abslvent se zaměřením chemická technlgie má předpklad většíh uplatnění na prvzních pracvištích chemickéh průmyslu, v elektrárenství, v úpravnictví nerstných survin a vdy 3.2. Výsledky vzdělávání Klíčvé (přensitelné) kmpetence abslventa Kmpetence k učení Uvědmuje si, že vzdělávání je základním předpkladem k sbnímu i dbrnému růstu. Ovládá různé techniky učení a vytváří si a vlí si vhdný studijní režim a pdmínky pr jeh využití. Využívá ke svému učení různé infrmační zdrje v mluvené, tištěné a elektrnické frmě a pracuje s nimi. Kmpetence k řešení prblémů Rzumí zadání úklu a vyhledává infrmace ptřebné k jeh řešení. Vyhdncuje způsby řešení a zdůvdňuje výběr knkrétní varianty včetně věření zvlenéh pstupu a dsažených výsledků. Využívá nabytých vědmstí a zkušenstí. Pracuje v týmu a splupracuje při řešení prblému s jinými lidmi. Kmunikativní kmpetence Frmuluje své myšlenky srzumitelně, suvisle, přehledně a jazykvě správně v prjevech mluvených i psaných. Vyjadřuje se a vystupuje v suladu se zásadami kultury prjevu a chvání, v diskusi aktivně bhajuje své názry a pstje. Dsahuje jazykvé způsbilsti pr základní kmunikaci v cizjazyčném prstředí alespň v jednm cizím jazyce. Výstupní úrveň u cizíh jazyka dpvídá minimální úrvni B1 pdle Splečnéh evrpskéh referenčníh rámce pr jazyky. 5

6 Persnální a sciální kmpetence Psuzuje reálně své fyzické a duševní mžnsti a pdle nich si stanvuje cíle a zájmvé i pracvní pririty, dhaduje důsledky svéh jednání a chvání v různých situacích. Je dpvědný ke svému zdraví, pečuje svůj fyzický a duševní rzvj prstřednictvím aktivníh živtníh stylu. Přispívá k vytváření tlerantních mezilidských vztahů, nepdléhá předsudkům a steretypům v přístupu k jiným lidem. Adaptuje se na měnící živtní a pracvní pdmínky, je připraven řešit své sciální a eknmické záležitsti. Občanské kmpetence a kulturní pvědmí Ddržuje zákny, respektuje práva a sbnst druhých lidí a jejich kulturní specifika, nepdléhá nesnášenlivsti, xenfbii a diskriminaci. Jedná v suladu s mrálními zásadami a zásadami splečenskéh chvání, uplatňuje hdnty demkracie. Uznává hdntu živta, uvědmuje si dpvědnst za vlastní živt a spluzdpvědnst při chraně živta a zdraví statních. Rzumí, že pr trvale udržitelný rzvj člvěka i splečnsti je důležitá péče živtní prstředí. Uznává tradice a hdnty svéh nárda v evrpském a světvém kntextu. Matematické kmpetence Aplikuje matematické pstupy, lgické a matematické myšlení při řešení praktických úklů v rzvji dbrných kmpetencí. Rzumí infrmacím se standardními matematickými pjmy. Kmpetence k využívání infrmačních technlgií Ovládá práci s sbním pčítačem a využívá základní prgramvé vybavení v textvé i tabulkvé aplikaci, internet a elektrnicku pštu. Vyhledává a zpracvává infrmace z různých médií (elektrnické, tištěné, audivizuální) a psuzuje rzdílnu věrhdnst infrmačních zdrjů Odbrné kmpetence abslventa Aplikuje v prvzních a labratrních činnstech znalsti získané studiem přírdních věd (chemie, fyziky, bilgie, eklgie) a pznatky ze základů elektrtechniky, strjnictví, autmatizace a technickéh kreslení Osvjil si pracvní návyky a dvednsti ptřebné pr praktické činnsti v chemické výrbě a v labratřích. Pracuje se strji, přístrji, zařízeními a s měřící a regulační techniku pužívanu v chemické výrbě. Zajišťuje a řídí dílčí technlgické prcesy v chemické výrbě. Při prvzních, labratrních a pdnikatelských činnstech aplikuje eknmické znalsti, efektivně hspdaří s finančními prstředky Nakládá eknmicky s materiály, energiemi, dpady, vdu a jinými látkami s hledem na živtní prstředí Zná a ddržuje základní právní předpisy z blasti bezpečnsti a chrany zdraví při práci a pžární prevence. Dkáže pskytnut první pmc při náhlém nemcnění neb úrazu Další výsledky vzdělávání Abslvent: zná a dkáže definvat jedntlivé záknitsti rstlinné a živčišné říše. má přehled vývji české i světvé literatury, jeh suvislstech a záknitstech, kánnu klíčvých autrů a děl. minulé a sučasné událsti prvnává s jevy a prcesy v evrpském i celsvětvém měřítku; respektuje principy demkracie; rientuje se v systému českéh právníh státu; dkáže zvyšvat vlastní kndici na základě získaných gymnastických, atletických a jiných sprtvních dvednstí; v herních činnstech aplikuje pravidla sprtvních her; má přehled tm, jak má vypadat zdravý živtní styl; chápe smysl chrany živtníh prstředí a chvání se s hledem na všechny živčišné druhy na Zemi; 6

7 3.4. Specifické výsledky vzdělávání Zaměření analytická chemie Abslvent bru Aplikvaná chemie zaměření analytická chemie má specifické vědmsti a dvednsti z blasti analytické chemie a zpracvání dat. V analytické chemii uplatní zejména znalsti mderních instrumentálních analytických metd, které jsu využívány v analytických pstupech kntrlujících prakticky všechny činnsti v blasti chemie, živtníh prstředí, bichemie a technlgických prcesů. Má vědmsti a dvednsti nezbytné k navrhvání, zpracvávání a ddržvání labratrních pstupů. Dkáže vyhledat a vhdně vlit analyticku metdiku pr daný typ vzrku pdle cíle chemickéh rzbru. Dkáže a je schpen pdílet se na vývji nvých analytických pstupů stanvení ve všech blastech využívajících chemicku analýzu. Umí vyhdncvat výsledky analytických měření. Výsledky je schpen zpracvávat s využitím statistických metd a na základě jejich vyhdncení dkáže učinit knkrétní závěry. Chemické analýzy je schpen prvádět sám, ale má dstatečné kmpetence pr vedení labratře. Zaměření chemická technlgie Abslvent bru Aplikvaná chemie zaměření chemická technlgie má specifické vědmsti a intelektuální dvednsti z blasti nejdůležitějších chemických výrb a výrb s významným pdílem chemickéh charakteru. Stěžejní část dbrné slžky vzdělávání se pírá pznatky z předmětu chemická technlgie, syntetizujícíh vědmsti a dvednsti z statních splečenských, přírdvědných a technických předmětů. V chemické technlgii uplatní zejména znalsti teretické chemie s využitím fyzikálně-chemických, analytickkntrlních, eknmických, bezpečnstních a eklgických hledisek. Uplatňuje znalsti funkční a aparaturní, včetně regulace a autmatizace výrbních zařízení s mžnstí řízení prbíhajících prcesů pmcí výpčetní techniky. Má ptřebné numerické dvednsti, např. při technlgických výpčtech s využitím matematickéh aparátu a výpčetní techniky. Dkáže vyhledat a vhdně vlit vhdnu technlgii pr daný typ výrbku. Orientuje se v technlgických předpisech a schématech výrb anrganických i rganických látek. Umí využívat infrmační technlgie a pracvat s infrmacemi. Je schpen získávat, zpracvávat a interpretvat pznatky suvisející s technlgickými prcesy Způsb uknčení vzdělávání a ptvrzení dsaženéh vzdělání, stupeň dsaženéh vzdělání Maturitní zkuška se skládá ze splečné a prfilvé části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkušku, jestliže úspěšně vykná bě části maturitní zkušky. Splečná část maturitní zkušky se skládá ze 3 zkušek, a t zkušky z českéh jazyka a literatury, zkušky z cizíh jazyka a z vlitelné zkušky. Vlitelnu zkušku kná žák z matematiky, bčanskéh a splečenskvědníh základu neb infrmačně technlgickéh základu pdle své vlby. Zkuška z českéh jazyka a zkuška z cizíh jazyka se skládá z písemné části a ústní části. Vlitelná zkuška se skládá písemně. Prfilvá část maturitní zkušky se skládá ze 3 pvinných zkušek : praktická zkuška z dbrných předmětů (zaměření analytická chemie, chemická technlgie) neb vypracvání maturitní práce a její bhajby před zkušební maturitní kmisí (zaměření analytická chemie, chemická technlgie) ústní zkuška před zkušební maturitní kmisí - z chemie ústní zkuška před zkušební maturitní kmisí - z dbrných předmětů ( pdle zaměření) 7

8 ZAMĚŘENÍ PŘEDMĚTY Analytická chemie Chemická technlgie analytická chemie, chemická technika chemická technlgie, chemická technika 8

9 4. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu Identifikační údaje Kód a název bru vzdělání: Název ŠVP: Délka a frmy studia: Stupeň vzdělání: Platnst ŠVP: M/01 Aplikvaná chemie (zaměření analytická chemie, chemická technlgie) Aplikvaná chemie 4 rky, denní studium 4 rky, dálkvé studium střední vzdělání s maturitní zkušku d d pčínaje prvním rčníkem Nezbytné pdmínky přijetí ke studiu ŠVP Aplikvaná chemie je určen pr žáky a další uchazeče, kteří splnili pvinnu šklní dcházku a pdmínky přijímacíh řízení. Přijímací zkušky se neknají. Škla nabízí mžnst studia i žákům se specifickými vývjvými pruchami učení lehčíh stupně (dyslexie apd.). V případě, že žák (záknný zástupce žáka) pžaduje individuální zhlednění (individuální přístup, kmpenzační pmůcky, navýšení pracvníh času apd.), musí dlžit vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení (např. pedaggick psychlgické pradny). Vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení je nutné i pr uzpůsbení specifických pdmínek pr knání maturitní zkušky v závěru studia. Zdravtní způsbilst Na přihlášce ke studiu bru Aplikvaná chemie je nutné ptvrzení lékaře zdravtní způsbilsti ke studiu a výknu pvlání ( 3 dst.5 zákna č.561/2004 Sb.). Celkvé pjetí vzdělávání v daném prgramu Záměrem vzdělání v bru Aplikvaná chemie je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a dpvědný sbní, bčanský i pracvní živt v pdmínkách měnícíh se světa. Vzdělání směřuje k tmu, aby si žáci vytvřili, případně psílili bčanské, klíčvé a dbrné kmpetence. Občanské kmpetence vyjadřují kvality bčana demkratické splečnsti. Jsu psilvány především v blasti splečenskvědníh vzdělávání, jejich utváření však významně napmáhá půsbení třídníh učitele, výchvnéh pradce, metdika pr sciálně - patlgické jevy a také demkratické klima škly tevřené rdičům žáků, dbrné praxi i širší bčanské kmunitě v místě bydliště. Metdy a frmy výuky Vzdělávací frmy pr br Aplikvaná chemie zahrnují frntální, individuální, skupinvé, týmvé a prjektvé vyučvání. Mezi stěžejní metdy šklní výuky využívané v rámci teretickéh a praktickéh vyučvání na naší škle patří metdy slvní, názrné, a praktické a dle samstatné struktury vyučvacíh prcesu metdy mtivační, expziční, fixační a diagnstické. Využíváme také metdy autdidaktické, tzn. učíme žáky technikám samstatnéh učení a práce. Ve výuce splečenskvědních předmětů kladu naši vyučující důraz převážně na řízené rzhvry, diskuze a besedy s žáky. V blasti prjektvéh vyučvání se na naší škle uplatňují zejména prblémvé metdy. Důležité je umžnit našim žákům induktivními, deduktivními a analgickými pstupy hledat fakta, dhalvat vztahy mezi pznatky různých vyučvacích předmětů a získávat nvé pznatky v rámci průřezvých témat. Charakteristika bsahvých slžek Jazykvé vzdělávání Jazykvé vzdělávání je zaměřen především na rzvj kmunikativních dvednstí žáků, učí je kultivvaně se vyjadřvat ústně i písemně v českém jazyce a efektivně pracvat s textem jak zdrjem infrmací (rzvíjí čtenářsku gramtnst) i jak frmativním prstředkem. Vzdělání v cizím jazyce umžňuje žákům řešit běžné každdenní živtní situace v cizjazyčném prstředí. Dává jim mžnst kmunikvat v cizím jazyce i v dbrné blasti jejich zaměření. Dbrá znalst cizíh jazyka umžňuje abslventům studium na vyských šklách v České republice i v zahraničí a zárveň napmáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce. Vzdělávání se realizuje především v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk a německý jazyk. 9

10 Splečenskvědní a eknmické vzdělávání Tat blast je zaměřena na kladné vlivňvání hdntvé rientace žáků a usiluje t, aby byli žáci připraveni na aktivní bčanský živt i na řešení různých živtních situací v sbním živtě. Obsahem je učiv vycházející z těcht disciplín: histrie, práv a eknmie. Vzdělávání se realizuje především v předmětech dějepis, eknmika a práv. Přírdvědné vzdělávání Přírdvědné vzdělávání vede k svjení důležitých pjmů, veličin a záknitstí z přírdních věd. Tyt znalsti jsu nutné k pchpení dějů, které prbíhají v živé i neživé přírdě, a žáci si na jejich základě frmují žáducí vztah k přírdě a živtnímu prstředí. Cílem přírdvědnéh vzdělávání je naučit žáky využívat pznatky přírdních věd v prfesním i každdenním živtě tak, aby vnímali klní svět, kladli si tázky, které se h aktuálně týkají, a hledali na ně na důkazech zalžené dpvědi, na jejichž základě si vytvří svůj vlastní názr. Přírdvědné vzdělávání zahrnuje učiv z předmětů fyzika, bilgie a chrana živtníh prstředí. Matematické vzdělávání Cílem matematickéh vzdělávání je pdpra všebecnéh i dbrnéh vzdělávání, které žáci využijí v různých živtních situacích (v sbním živtě, v dalším vzdělávání, v zaměstnání, ve vlném čase). Vzdělávání je kncipván tak, aby vedl ke zvýšenému zájmu matematiku a její aplikace, aby žáci uměli pužívat získané vědmsti a dvednsti při řešení běžných situací a k tmut řešení využívali dbrnu literaturu, pčítač a internet. Cíle vzdělávání jsu směřvány d předmětu matematika, získané pznatky a jejich aplikace žáci využijí i v dalších předmětech (chemie, fyzika, elektrtechnika, technické kreslení). Vzdělávání pr zdraví Vzdělávání pr zdraví je zaměřen na pdpru fyzickéh a psychickéh zdraví žáků, na vytváření pzitivníh vztahu k vlastnímu zdraví a k rzvji fyzické zdatnsti a vlních vlastnstí žáků. Cílem je vybavit žáky znalstmi a dvednstmi ptřebnými pr vlastní tělesný rzvj, učit je vyrvnávat jednstrannu pracvní zátěž a nedstatek phybu. Důraz se klade na t, aby žáci získali kladný vztah k phybvým a sprtvním aktivitám a aby chápali jejich význam pr zdraví. Tat blast se realizuje v předmětu tělesná výchva, frmu sprtvních kurzů a dalších sprtvních aktivit rganizvaných šklu. Vzdělávání pr zdraví zahrnuje také učiv týkající se péče zdraví. Žáci se učí rzumět tmu, jak na jejich zdraví půsbí výživa, živtspráva, stres a další faktry prstředí. Důraz se klade na výchvu prti závislstem, zejména na alkhlu, tabákvých výrbcích, drgách, prti médii vnucvanému ideálu tělesné krásy a na výchvu k dpvědnému přístupu k phlavnímu živtu. Tat blast se realizuje v předmětech bilgie, chrana živtníh prstředí a bčanská nauka. Odbrná chemie Obsahvý kruh dbrné chemie, v návaznsti na učiv všebecnéh přírdvědnéh a technickéh vzdělávání, pskytuje znalsti chemickém slžení a vnitřní struktuře látek a jejich vlastnstech. Učí žáky správně pužívat chemické názvslví i dbrnu terminlgii, vede je k przumění bsahu příslušných pjmů a základních principů, záknitstí, metd a technik v chemickém a zpracvatelském průmyslu a ke schpnstem tyt vědmsti aplikvat. Učí žáky správně vlit a prvádět různé metdy, pstupy a techniky kntrly chemických látek, survin, prduktů i likvidaci dpadů. Během studia získávají žáci základní vědmsti a dvednsti pr kvalitativní i kvantitativní stanvení látek, pr zjišťvání jejich vlastnstí na základě chemických rzbrů a instrumentálních analýz. Učí se pracvat s těmit látkami v suladu s bezpečnstními předpisy práce a chranu zdraví. Učiv rzvíjí vědmsti i dvednsti žáků slžení, výskytu a bilgických funkcích nejdůležitějších látek a napmáhá k przumění pdstaty dějů prbíhajících v živých rganismech. V návaznsti na bsahvý kruh se žáci v rámci praktické výuky učí pracvat s měřicí techniku, zařízeními, aparaturami, pmůckami pužívanými v labratřích. Učí se je bsluhvat a pdílet se na jejich běžné údržbě. Žáci získávají základní vědmsti nrmalizaci a standardizaci metd a učí se je aplikvat v rámci dbrné praxe. Učiv prhlubuje znalsti žáků z hlediska przumění fyzikálních, chemických i fyzikálně chemických dějů. Rzvíjí rvněž u žáků přehled srtimentu chemických látek, survin, materiálů, meziprduktů, finálních výrbků a také upřesňuje i jejich funkce, vlastnsti a pužití z hlediska dběratelů. Obsahvý kruh dbrné chemie zahrnuje chemii anrganicku, rganicku, fyzikální, analyticku, chemicku technlgii a chemická labratrní cvičení. 10

11 Začlenění průřezvých témat Průřezvé téma představuje významnu blast vzdělávání, která prstupuje celým vzdělávacím prgramem a ve které se dráží i celkvé klima škly. V ŠVP Aplikvaná chemie jsu zařazena čtyři průřezvá témata: Občan v demkratické splečnsti Výchva k demkratickému bčanství prstupuje celým ŠVP i děním ve škle, prtže jejím základním cílem je pzitivně půsbit na pstje a hdntvu rientaci mládeže. Předpkladem úspěšnsti je jedntné půsbení všech pracvníků škly na žáky, prtže každý pracvník škly se svým sbním pstjem či reakcí na knkrétní prblémy a situace pdílí na výsledku prcesu a spluvytváří celkvé klima škly. Za pririty při naplňvání průřezvéh tématu Občan v demkratické splečnsti pvažujeme : infrmvanst a kritické myšlení aktivní tleranci slušnst, zdvřilst sledvat nejen sbní, ale i veřejné zájmy účast na živtě splečnsti chranu hdnt. Jsu zařazeny d vhdných tematických celků všech předmětů ve všech rčnících včetně praxe, sučástí akcí rganizvaných metdikem prevence sciálně-patlgických jevů, výchvným pradcem i akcí mim šklu. Člvěk a svět práce Základním cílem průřezvéh tématu Člvěk a svět práce je příprava takvéh abslventa, který má nejen určitý dbrný prfil, ale který se díky němu dkáže úspěšně prsadit na trhu práce i v živtě. Žáky vedeme k zdpvědnsti za vlastní živt, mtivujeme je k aktivnímu pracvnímu živtu s důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jak celku a seznamujeme je s alternativami mžnstí uplatnění p abslvvání studvanéh bru. Přínsem jsu besedy se zástupci z praxe, jak například majiteli, eknmy neb finančními pradci firem. Žáci navštěvují nejen pracviště sciálních partnerů škly, ale i výzkumné ústavy, vyské škly, banky a další. Žáky učíme vyhledávat infrmace vzdělávání, nabídce a prfesních příležitstech, písemně i verbálně frmulvat svá čekávání a své pririty. Učiv průřezvéh tématu Člvěk a svět práce je začleněn v těcht předmětech : eknmika, český jazyk a literatura, chrana živtníh prstředí. Nedílnu sučástí je i splupráce žáků, učitelů a výchvnéh pradce. Ten zejména pmáhá vyhdntit získané infrmace a na jejich základě se dpvědně rzhdnut. Pr tut blast vzdělávání mají významnu rli prjektvé úkly, které žáci řeší v pracvních týmech. Odbrná praxe žáků v reálných pdmínkách, exkurze v zaměstnavatelských rganizacích, které jsu typické pr příslušnu blast uplatnění abslventů, kariérvé pradenství výchvnéh pradce a splupráce s úřadem práce pmhu při vstupu na trh práce a při uplatnění pracvních práv. Člvěk a živtní prstředí Průřezvé téma Člvěk a živtní prstředí přispívá k tmu, aby naši abslventi uměli pznávat svět a lépe mu rzuměli (přírdním záknům, přírdním jevům a prcesům), uvědmvali si dpvědnst člvěka za uchvání živtníh prstředí, rientvali se v glbálních prblémech lidstva, chápali zásady trvale udržitelnéh rzvje a aktivně přispívali k jejich uplatňvání. Aby si kladli si tázky týkající se existence živta člvěka a rganismů žijících na naší planetě, diskutvali nich a zaujímali k nim vlastní pstj. Aby hdntili sciální chvání své i druhých lidí, svjvali si technlgické metdy a pracvní pstupy šetrné k živtnímu prstředí. Aby se zapjvali d chrany a zlepšvání živtníh prstředí, uměli pracvat s infrmacemi, jednali hspdárně a dbali na bezpečnst práce a chranu zdraví při práci. Téma Člvěk a živtní prstředí integruje pznatky a dvednsti začleněné v různých předmětech. Jedná se především předměty základy eklgie, bilgie, bčanská nauka, analytická chemie, chemie a chemická technlgie. Mim t se envirnmentálních prblémech diskutuje i v statních předmětech v návaznsti na prbírané učiv. Envirnmentální výchva je rvněž aplikvaná dalšími aktivitami, jak je separace dpadů, účast v různých eklgicky zaměřených prjektech, eklgicky zaměřené exkurze a sutěže. Infrmační a kmunikační technlgie Průřezvé téma infrmační a kmunikační technlgie (IKT) ve vzdělávacím prcesu prstupuje všemi vzdělávacími předměty, které využívají prstředků IKT pr svji činnst. Využívání nvých technlgií pdmiňuje buducí úspěšnu integraci žáků d splečnsti a jejich uplatnění na trhu práce. Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prstředků IKT v běžném živtě a ve studiu. Priritami ve vzdělávacím prcesu IKT jsu: schpnst pracvat s pčítačem, schpnst pužívat běžné aplikace (kancelářské balíčky), schpnst učit se pznávat nvé aplikace, kmunikace elektrnicku pštu, 11

12 schpnst získávat infrmace na internetu, schpnst pracvat s infrmacemi, schpnst prezentvání a publikvání svých názrů a výsledků na internetu. Výše uvedené kmpetence žáci získávají výuku samstatných předmětů zaměřených na infrmační a kmunikační technlgie (IKT) a t pčítačvá praktika, rbtika a chemická infrmatika. Jedntlivé slžky IKT rzvíjejí znalsti v blasti hardwarvéh a sftwarvéh vybavení mderních pčítačů. P abslvvání tht předmětu jsu žáci schpni využívat textvé editry pr písemný styk s klním světem, vytvářet tabulky a grafy v tabulkvých prcesrech, vytvářet brázky, pracvat s ftgrafiemi a videem, tvřit prezentace a publikvat na webvých stránkách. Žáci zvládají internetvu kmunikaci, umějí se rientvat na webvých stránkách, využívají kmunikační prgramy a vládají práci s elektrnicku pštu. Všechny výše uvedené kmpetence pskytují nezbytná výchdiska pr práci v statních předmětech zpracvání dat, vyhdncení výsledků, vyhledávání infrmací na internetu, zjišťvání alternativních frem řešení určitých prblémů. Výuka IKT rientuje žáky na samstatnu práci, rzvíjí jejich lgické myšlení, rientuje je na práci s nvými technlgiemi a vytváří u nich pzitivní vztah k učení. Ve výuce IKT využíváme také aktivizující metdy učení (prblémvá metda, vypracvávání prjektů, využití didaktických her). Schpnst využívat IKT představuje důležitu sučást základních kmpetencí všech pracvníků bez hledu na br činnsti, kteru daný jedinec vyknává. Z tht důvdu je výuka IKT interdisciplinární záležitst prstupující všebecně vzdělávacími i dbrnými předměty. Ve všebecně vzdělávacích předmětech výuka IKT vhdně dplňuje klasicku frmu výuky nadstavbvu část (vyhledávání infrmací spisvatelích, událstech ve světě, zpracvání pznatků, využívání multimediálních výukvých prgramů pr výuku cizích jazyků, kmunikace s partnerskými šklami v zahraničí apd.). Organizace výuky Výuka prbíhá v kmenvých učebnách (běžné, frntální vyučvání) a v učebnách dbrných (jazykvé učebny, učebna matematiky, elektrtechniky, autmatizace, učebna IKT, tělcvična a labratře). Pr výuku jazyků, IKT a praktických cvičení se žáci dělí d skupin. Klasická výuka je dplněna prjektvu výuku, dbrnu praxí a dalšími vzdělávacími aktivitami Prjektvá výuka Prjektvá výuka je pstavena na tvrbě žákvských prjektů. Tyt prjekty vychází z teretických a praktických znalstí žáků s cílem dále je rzvíjet a umět je uplatnit při samstatné a klektivní práci. Prjekty jsu kncipvány tak, aby byly přínsné pr buducí bčanský živt (učí žáky kmunikvat, splupracvat, vyjádřit své pznatky a myšlenky) a pracvní uplatnění žáků (žáci mim jiné zpracvávají i dbrná témata suvisející s jejich brem). Prjekty rvněž prhlubují znalsti práce žáků s infrmačními a kmunikačními technlgiemi. Odbrná praxe Pr žáky třetích a čtvrtých rčníků bru Aplikvaná chemie rganizuje škla pvinnu dbrnu praxi. Obsah praxe je rientván tak, aby žáci pznali rganizaci výrby, řízení výrbníh prcesu, pznali strukturu výrbní rganizace a hlavní úkly danéh pracviště, seznámili se s knkrétními chemickými, fyzikálně-chemickými a analytickými metdami pužívanými na pracvišti. Spektrum pracvišť, na kterých žáci praxi abslvují, je širké. Jedná se především firmy a splečnsti v areálu splečnsti UNIPETROL RPA. Vztahy mezi šklu a rganizací, v níž se praxe uskutečňuje, je zajištěna Smluvu splupráci při zabezpečení dbrné praxe. Smluvu předkládá škla a pskytuje ji rganizaci k dsuhlasení a pdpisu. O průběhu praxe si žáci vedu pdrbné záznamy. Dkumentují průběh praxe, výčet vlastních činnstí, zápisy z měření (výpčty, náčrtky atd.). Na základě těcht záznamů žáci vypracují pdrbnu zprávu a devzdají v elektrnické pdbě p uknčení praxe. Výsledky praxe jsu hdnceny v rámci dbrných předmětů. Praxe je rzdělena d čtyř sedmidenních blků. První dva blky prbíhají ve 3. rčníku, druhé ve 4.rčníku. Každý žák abslvuje za studium celkem 28 dní (168 hdin) dbrné praxe. Další vzdělávací aktivity Chemická lympiáda: šklní kl se kná dle celstátníh zadání a pkynů vyhlášených pr daný šklní rk. Sutěže v cizích jazycích: Prbíhají cca 2x rčně a váží se k tématu Vánce (Nvý rk, tradice, rdinná slava) a Veliknce. Zadání je uskutečněn vyhlášením prjektu na dané téma.žáci zpracují téma dle svých představ v určitém časvém úseku (cca 1-2 týdny). Pté prjekt devzdají a vyučující vyhdntí a cení (dmění) nejlepší práce. Výsledek se prmítne d celkvéh hdncení v daném jazyce. Kariérvé pradenství: Úřad práce a zástupci pdniků 12

13 Kulturní akce: filmvá a divadelní představení prbíhají jednak v rámci výuky, jednak jsu nabízena i vybraná divadelní představení ve večerních hdinách. Žákům je umžněna i návštěva výstav a vzdělávacích prgramů zaměřených na umění. Prezentační akce:žáci prezentují šklu na veletrzích vzdělávání, na Dnech tevřených dveří naší škly a na základních šklách. V rámci těcht akcí žáci ppularizují chemii jak studijní br především praktickými ukázkami chemických pkusů. Na tyt prezentace se žáci připravují ve svém vlném čase pd vedením vyučujících dbrných předmětů. Prevence sciálních a patlgických jevů: návštěva K-centra, účast na besedách a přednáškách (témata přednášek se přizpůsbují pžadavkům škly, případně samtných studentů). Sprtvní aktivity: v rámci ŠVP mají žáci mžnst zúčastnit se v prvním rčníku lyžařskéh výchvně vzdělávacíh zájezdu (LVVZ), ve druhém rčníku sprtvníh turistickéh pbytu v přírdě, ve třetím rčníku jsu sprtvní aktivity zaměřeny na vdácký výcvik a čtvrtý rčník je zaměřen na vyskhrsku turistiku. Zahraniční pznávací jedndenní zájezdy: Vídeň předvánční, Vídeň jarní. Mimšklní akce škly jsu rganizvány dle zájmu žáků. Hdncení žáků a diagnstika V blasti hdncení a diagnstiky jsu ddržvány tyt zásady: Mtivační charakter hdncení Hdncení musí být mtivační, v přímém vztahu k výknu. Důležité je hdntit předvedený výkn žáka v kntextu hdncení celé třídy či skupiny. Tím vstupuje d ppředí faktr mtivace pr statní žáky (např. srvnání s dbrým výknem, který všichni žáci vidí a účastní se h). Zpětná vazba Zpětná vazba při hdncení hraje velku rli a je nezastupitelná. Je nutné stanvit pravidla hdncení, se kterými jsu všichni rámcvě seznámeni předem, především u prjektů neb samstatných prací, platí t všem i becně. Hdncení je pdkladem k návdu, jak se učit efektivněji, jaké vlit učební metdy, čeh se případně vyvarvat. Práce s chybu Oblast chyb vyžaduje pměrně velku pzrnst. Při hdncení psuzujeme závažnst chyby. Na chybu je třeba žáka upzrnit a vést žáka k tmu, aby se z chyb pučil a dsáhnul tak c nejmenší míry pakvatelnsti těcht chyb. Je nutné dlišit, která chyba zásadně negativně vlivňuje výsledek a která má puze dprvdný charakter. Předem stanvit pravidla hdncení Každý vyučující stanvuje pravidla hdncení svéh předmětu předem. Služí t k přehledu a k celkvé rientaci ze strany studentů. Tat skutečnst výrazným způsbem přispívá k předcházení zbytečným nedrzuměním. Pužívání slvníh hdncení Slvní hdncení má dprvdný charakter a dkresluje celkvé hdncení v širším kntextu. Efektivnější, než např. veřejné pkárání za nesplněný či špatně prvedený výkn, je pchvala za dbře dvedenu práci. Pchvala zvyšuje mtivační slžku práce žáka. Pr studenty se SPU je nutné stanvit větší časvý prstr pr vypracvání zadaných úklů. Zde jde citlivé psuzení celkvéh zatížení a vynalženéh úsilí těcht žáků, je však nutné tut disprprci v časvém limitu plnění úklů tevřeně knzultvat s statními žáky ve třídě či pracvní skupině. Hdncení labratrních cvičení Zahrnuje přípravu na cvičení (znalsti terie, principu a cíle úlhy, ptřebné výpčty), vlastní měření (ddržvání zásad bezpečnsti, přesnst, zručnst, vedení záznamů) a prtkl v elektrnické pdbě (frma zpracvání, přesnst výpčtů, grafy, tabulky, frmulace závěrů). Odbrná praxe Je hdncena v rámci dbrných předmětů na základě písemné zprávy průběhu praxe a na základě psudku z pracviště. 13

14 5. Učební plán ŠVP Identifikační údaje Kód a název bru vzdělání: M/01 Aplikvaná chemie (zaměření analytická chemie, chemická technlgie) Název ŠVP: Aplikvaná chemie Délka a frma studia: 4 rky, denní studium 4 rky, dálkvé studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkušku Platnst ŠVP: d d Přehled využití týdnů v bdbí září červen šklníh rku Činnst 1.rčník 2.rčník 3.rčník 4.rčník Vyučvání dle rzpisu učiva Sprtvní výcvikvý kurz Odbrná praxe 2,5 2,5 Maturitní zkuška 4 Časvá rezerva ( pakvání učiva, výchvně vzdělávací akce, exkurze, šklní prjekty apd.) 7 7 3,5 2,5 Celkem týdnů Žáci jsu rzděleni na zaměření Analytická chemie a Chemická technlgie na knci druhéh rčníku. Dělení žáků d skupin je prváděn na začátku každéh šklníh rku s hledem na kapacitu učeben a bezpečnst práce (maximální pčet žáků pr labratrní cvičení je 12). Odbrná praxe 3. a 4. rčníků je realizvána v suvislých sedmidenních blcích (7 dní v každém plletí) na pracvištích fyzických a právnických sb příslušnéh dbrnéh zaměření. Sprtvní kurzy jsu v průběhu studia zaměřeny na cyklistiku, lyžvání, turismus, vdáctví. Obsahvý kruh Estetické vzdělávání je začleněn d výuky předmětů Český jazyk a literatura a Dějepis. 14

15 5.1. Přehled rzpracvání bsahu RVP d ŠVP RVP Vzdělávací blasti a bsahvé kruhy Střední škla EDUCHEM, a.s M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE Minimální pčet týdenních vyučvacích hdin Vyučvací předmět ŠVP Pčet týdenních vyučvacích hdin celkem Využití dispnibilních hdin Jazykvé vzdělávání Český jazyk 5 Český jazyk a literatura 10 1 Jazykvé vzdělávání Cizí jazyk 10 Cizí jazyk 12 2 Dějepis 3 Splečenskvědní vzdělávání 5 Občanská nauka 3 Práv 2 2 Fyzika 6 1 Přírdvědné vzdělávání 8 Bilgie 4 2 Základy eklgie 1 Matematické vzdělávání 9 Matematika 12 3 Estetické vzdělávání 5 Obsah je dučen v rámci předmětu český jazyk (4 hd) a literatura a dějepis (1 hd) Vzdělávání pr zdraví 8 Tělesná výchva 8 Vzdělávání v infrmačních a kmunikačních technlgiích 4 Infrmační a kmunikační technlgie 6 2 Eknmické vzdělávání 3 Eknmika 3 Chemie 15 8 Seminář z chemie 1 1 Odbrná chemie 22 Analytická chemie 7 3 Chemická labratrní cvičení 6 1 Analytická labratrní cvičení 9 3 Autmatizace 3 2 Technická příprava 5 Elektrtechnika 2 2 Technická dkumentace 2 Strjnictví 2 Technlgické prcesy 6 Chemická technlgie 8 2 Chemická technika 2 Dispnibilní hdiny 38 CELKEM

16 Učební plán denní frma vzdělávání APLIKOVANÁ CHEMIE rčník za studium stanvené zaměření ANALYTICKÁ CHEMIE I. II. III. IV. celkem minimum Všebecně vzdělávací předměty Jazykvé vzdělávání Český jazyk a literatura cizí jazyk Splečenskvědní vzdělávání 8 5 Dějepis Občanská nauka Práv 2 2 Přírdvědné vzdělávání 11 8 Fyzika Bilgie Základy eklgie 1 1 Matematické vzdělávání 12 9 Matematika Estetické vzdělávání 5 Obsah je dučen v plném rzsahu v rámci předmětu Dějepis a Český jazyk a literatura Vzdělávání pr zdraví 8 8 Tělesná výchva Vzdělávání v infrmačních a kmunikačních technlgiích 8 4 Pčítačvá praktika Rbtika 1 1 Chemická infrmatika 2 2 Eknmické vzdělávání 3 3 Eknmika Odbrné vzdělávání Odbrná chemie Chemie Analytická chemie 2 2 Chemická labratrní cvičení Analytická labratrní cvičení 3 3 Technická příprava 8 5 Autmatizace Elektrtechnika 1 1 Technické kreslení 1 1 Strjnictví Technlgické prcesy 9 6 Chemická technlgie Chemická technika 1 1 Prfilující kruh 12 Analytická labratrní cvičení Analytická chemie Chemická technika 1 1 celkem Dispnibilní hdiny předepsané 38 využité 38 16

17 APLIKOVANÁ CHEMIE rčník za studium stanvené zaměření CHEMICKÁ TECHNOLOGIE I. II. III. IV. celkem minimum Všebecně vzdělávací předměty Jazykvé vzdělávání Český jazyk a literatura cizí jazyk Splečenskvědní vzdělávání 8 5 Dějepis Občanská nauka Práv 2 2 Přírdvědné vzdělávání 11 8 Fyzika Bilgie Základy eklgie 1 1 Matematické vzdělávání 12 9 Matematika Estetické vzdělávání 5 Obsah je dučen v plném rzsahu v rámci předmětu Dějepis a Český jazyk a literatura Vzdělávání pr zdraví 8 8 Tělesná výchva Vzdělávání v infrmačních a kmunikačních technlgiích 8 4 Pčítačvá praktika Rbtika 1 1 Chemická infrmatika 2 2 Eknmické vzdělávání 3 3 Eknmika Odbrné vzdělávání Odbrná chemie Chemie Analytická chemie 2 2 Chemická labratrní cvičení Analytická labratrní cvičení 3 3 Technická příprava 8 5 Autmatizace Elektrtechnika 1 1 Technické kreslení 1 1 Strjnictví Technlgické prcesy 5 6 Chemická technlgie Chemická technika 1 1 Prfilující kruh 16 Analytická labratrní cvičení 2 2 Analytická chemie Strjnictví 1 1 Chemická technlgie Chemická technika celkem Dispnibilní hdiny předepsané 38 využité 38 17

18 Učební plán dálkvá frma vzdělávání APLIKOVANÁ CHEMIE rčník za studium zaměření ANALYTICKÁ CHEMIE I. II. III. IV. celkem Všebecně vzdělávací předměty Jazykvé vzdělávání 144 Český jazyk a literatura cizí jazyk Splečenskvědní vzdělávání 44 Dějepis Občanská nauka Práv 8 8 Přírdvědné vzdělávání 78 Fyzika Bilgie Základy eklgie 8 8 Matematické vzdělávání 96 Matematika Estetické vzdělávání Obsah je dučen v plném rzsahu v rámci předmětu Dějepis a Český jazyk a literatura Vzdělávání v infrmačních a kmunikačních technlgiích 48 Pčítačvá praktika Rbtika 8 8 Chemická infrmatika Eknmické vzdělávání 28 Eknmika Odbrné vzdělávání Odbrná chemie 192 Chemie Analytická chemie Chemická labratrní cvičení Analytická labratrní cvičení Technická příprava 54 Autmatizace Elektrtechnika 8 8 Technické kreslení 8 8 Strjnictví Technlgické prcesy 78 Chemická technlgie Chemická technika 8 8 Prfilující kruh 118 Analytická labratrní cvičení Analytická chemie Chemická technika celkem

19 APLIKOVANÁ CHEMIE rčník za studium zaměření CHEMICKÁ TECHNOLOGIE I. II. III. IV. celkem Všebecně vzdělávací předměty Jazykvé vzdělávání 144 Český jazyk a literatura cizí jazyk Splečenskvědní vzdělávání 44 Dějepis Občanská nauka Práv 8 8 Přírdvědné vzdělávání 78 Fyzika Bilgie Základy eklgie 8 8 Matematické vzdělávání 96 Matematika Estetické vzdělávání Obsah je dučen v plném rzsahu v rámci předmětu Dějepis a Český jazyk a literatura Vzdělávání v infrmačních a kmunikačních technlgiích 48 Pčítačvá praktika Rbtika 8 8 Chemická infrmatika Eknmické vzdělávání 28 Eknmika Odbrné vzdělávání Odbrná chemie 192 Chemie Analytická chemie Chemická labratrní cvičení Analytická labratrní cvičení Technická příprava 54 Autmatizace Elektrtechnika 8 8 Technické kreslení 8 8 Strjnictví Technlgické prcesy 78 Chemická technlgie Chemická technika 8 8 Prfilující kruh 118 Analytická labratrní cvičení Analytická chemie Strjnictví Chemická technlgie- cvičení Chemická technika celkem

20 5.2. Učební snvy Český jazyk a literatura Obr vzdělání: 28-4-M/01 Aplikvaná chemie Frma vzdělávání: denní, dálkvá Celkvý pčet vyučvacích hdin za studium: 330 (10 hdin za studium týdně) Platnst: d d Pjetí předmětu Obecný cíl předmětu Předmět český jazyk a literatura nejen přispívá k rzvji kmunikačních schpnstí, ale zárveň vlivňuje utváření hdntvé rientace žáků, a t nejenm v blasti umělecké a kulturní, ale i v blasti splečenské a mezilidské. Vytvřený systém kulturních hdnt pmáhá frmvat pstje žáka. Obecným cílem estetickéh vzdělání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchvním hdntám. V Kmunikační a slhvé výchvě se žáci učí vnímat a chápat různá jazykvá sdělení, číst s przuměním, kultivvaně psát, mluvit a rzhdvat se na základě přečtenéh neb slyšenéh textu různéh typu, předlžené texty analyzvat a kriticky psudit jejich bsah. Učí se také psuzvat frmální stránku textu a jeh výstavbu. V Jazykvé výchvě žáci získávají vědmsti a dvednsti ptřebné k svjvání spisvné pdby českéh jazyka. Jazykvá výchva vede žáky k přesnému a lgickému myšlení, které je základním předpkladem jasnéh, přehlednéh a srzumitelnéh vyjadřvání. Při rzvji ptřebných znalstí a dvednstí se uplatňují a prhlubují jejich becné intelektvé dvednsti a znalsti získané během předchzíh studia. Český jazyk se tak stává nejen nástrjem získávání většiny infrmací, ale i předmětem pznávání. V Literární výchvě žáci pznávají základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, pstihvat umělecké záměry autra a frmulvat vlastní názry přečteném díle. Učí se také rzlišvat literární fikci d skutečnsti. Pstupně získávají a rzvíjejí základní čtenářské návyky i schpnsti tvřivé recepce, interpretace a prdukce literárníh textu. Charakteristika učiva Vzdělávací bsah vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura má kmplexní charakter, ale pr přehlednst je rzdělen d tří slžek: Kmunikační a slhvé výchvy, Jazykvé výchvy a Literární výchvy. Jazykvé vzdělání a práce s textem stejně jak kmunikační a slhvé vzdělání učí žáky aktivně užívat jazyka jak prstředku kmunikace a kultivuje jazykvý prjev žáků. Literární a estetické vzdělávání je zaměřen na práci s uměleckými texty, pchpení a využívání světvéh i českéh kulturníh dědictví. Pjetí výuky Výuka navazuje na vědmsti a dvednsti žáků ze základní škly, rzvíjí je vzhledem ke splečenskému a prfesnímu zaměření žáků. Na začátku studia žáci napíší vstupní test, který umžní vyučujícímu zhdntit úrveň znalstí jedntlivců a pskytne mu mžnst stanvit blasti, jež žákům dělají ptíže. Těm je pak při výuce věnvána systematická pzrnst. Těžištěm výuky je rzvj vyjadřvacích schpnstí, zdknalvání písemnéh prjevu a nácvik dvednsti přijmut a správně interpretvat text. V literární výuce převažuje četba a interpretace uměleckých děl neb ukázek, dplněná nezbytnými pznatky z literární histrie a terie literatury, ptřebnými pr pchpení díla neb splečenskéh kntextu, ve kterém dané díl vznikal. Literární texty mhu byt zárveň výchdiskem pr jazykvý rzbr a prstředkem nácviku kultivvanéh čtení. V hdinách literatury jsu využívány žákvské referáty, diskuse, skupinvá a týmvá práce a práce s internetem, případně je mžné žáky zapjit d vhdných prjektů. Žáci pracují se slvníky, s ukázkami uměleckých i neuměleckých textů, s audi nahrávkami uměleckých textů, s vizuálními adaptacemi literárních děl a s internetem. Při práci s literárními texty, nahrávkami a filmy vyučující usiluje vytvření důvěry mezi učitelem a žáky, ale i mezi žáky navzájem. Jedině tak žáci ztratí stych a dkážu tevřeně bhajvat vlastní názry a diskutvat prbíraných tématech. Žáci jsu vedeni k systematické četbě, své zážitky a pznatky z četby zapisují d čtenářskéh deníku. Výuka je spjena také s návštěvami divadelních a filmvých představení. Tyt akce pěstují u žáků mj. návyk chvat se pdle uznávaných splečenských nrem. Hdncení výsledků vzdělávání V každém rčníku píší žáci dvě kntrlní šklní slhvé práce. Na tyt se studenti připravují sustavu cvičných prací, šklních i dmácích. Průběžně jsu zařazvány diktáty, dplňvací cvičeni, větné rzbry a testy. Při ústním zkušení žáka jsu hdnceny nejenm věcné znalsti, ale i úrveň jeh vyjadřvání. Krmě tradičních metdických pstupů jsu d hdin zařazvány i kmunikační hry, sutěže a mluvní cvičení. Dále se hdntí aktivita žáků při hdinách, 20

21 úrveň vedení čtenářskéh deníku, chta zapjvat se d diskuse neb skupinvé práce a přístup k vypracvání dmácích úklů. Příns vyučvacíh předmětu k rzvji klíčvých kmpetencí Z klíčvých kmpetencí předmět rzvíjí především kmunikativní kmpetence, kmpetence k učení, k řešení prblémů, sciální a persnální kmpetence a kmpetence pracvat s infrmacemi. Žáci si uvědmují v rámci plurality a multikulturníh sužití vlastní nárdní a kulturní identitu, aktivně se zajímají kulturní dění u nás i ve světě i splečenské dění lkálníh charakteru, rzumí tradicím a hdntám svéh nárda, chápu jeh kulturní minulst i sučasnst v evrpském a světvém kntextu. Žáci umí myslet kriticky, tvří si vlastní úsudek a jsu schpni něm diskutvat s druhými. Žáci jsu schpni frmulvat své myšlenky srzumitelně a suvisle, aktivně se účastní diskusí a bhajují své názry, respektují názry druhých. Žáci jsu schpni pracvat v týmu a pdílet se na realizaci splečných činnstí. Žáci jsu schpni vyhdncvat dsažené výsledky, využívat zkušenstí druhých, zvažvat názry druhých, učit se i na základě zprstředkvaných zkušenstí. Žáci umí využívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií. Příns vyučvacíh předmětu k rzvji průřezvých témat Občan v demkratické splečnsti Žáci jsu vedeni k aktivitě v diskusích, učí se bhajvat svůj názr a respektvat názry druhých Žáci se vyjadřují a jednají adekvátně k prstředí, v němž se právě phybují. Žáci získávají vztah ke kulturním hdntám, přispívají k jejich chraně, zajímají se kulturní dění a hdntí jej. Žáci si uvědmují kulturní dlišnsti nárdnstí a tlerují je. Žáci se rientují v infrmacích přinášených masvými médii, hdntí je a dále využívají Člvěk a živtní prstředí Žáci chápu dpvědnst nás všech za stav živtníh prstředí. Sami jednají tak, aby přispívali k jeh trvale udržitelnému rzvji. Ddržují základní hygienické návyky na svém pracvišti. Člvěk a svět práce Žáci chápu nutnst celživtníh vzdělávání, jsu chtni se vzdělávat, splupracvat v týmu a nést zdpvědnst za výsledky své práce. Žáci dispnují příslušnu sumu jazykvých znalstí a dvednstí, kteru ptřebují při vstupu d světa práce. Umí číst texty s przuměním. Umí vyhledávat infrmace pracvních příležitstech a rientují se v jejich nabídce. Umí se vhdně písemně i verbálně sebeprezentvat při jednání s ptencinálními zaměstnavateli. Infrmační a kmunikační technlgie Žáci pužívají výpčetní techniku, dvedu získávat infrmace z internetu, kriticky je zhdntit a dále s nimi pracvat. Jsu schpni kmunikvat s statními elektrnicku pštu. Žáci jsu schpni prezentvat výsledky své práce před skupinu lidí. Mezipředmětvé vztahy: Dějepis - žáci pchpí splečensk-histrické pzadí vzniku literárních děl a dvedu zařadit umělecké texty d širších splečenských suvislstí. Uvědmí si význam vzniku písma a literatury pr dějinný vývj. Cizí jazyky žáci si svjí základní jazykvědnu a literární terminlgii a jazykvé principy, které uplatní i ve výuce cizím jazykům. Pchpí prblematiku překladu literárních děl. Przumí kulturním dlišnstem jiných nárdů na základě seznámení se s literaturu různých blastí světa. Občanská nauka žáci dvedu slušně jednat s statními lidmi, uplatňují v kmunikaci zásady asertivníh jednání. V kmunikačních a slhvých cvičení uplatňují znalsti psychlgie. IKT žáci dvedu získávat infrmace z Internetu a dále je pužívat, bez prblémů kmunikují prstřednictvím elektrnické pšty. Specifika vzdělávání dspělých (dálkvé a zkrácené studium): Osbnst dspěléh člvěka je zralejší, celkvě zkušenější. U dspělých pzrujeme vyšší samstatnst, klademe důraz na samstudium žáka a samstatné metdy učení se. Významným prstředkem je využití infrmačních a kmunikačních technlgií. Jsu více využívány principy vědecksti, spjvání terie s praxí, participace, sustavnsti, přiměřensti, individuálníh přístupu, názrnsti a trvanlivsti. Při výuce dspělých českému jazyku a literatuře jsu zhledňvány následující zásady: infrmvanst účastník musí mít dstatek infrmací ještě před zahájením vzdělávání, musí si umět dpvědět na tázku: C mne čekává? Prmýšlí si zda jeh sučasná úrveň bude stačit a prvnává ji s nárky kursu. Hdntí c mu vzdělávání přinese. Začne se připravvat na nvu rli a pzici. 21

22 respektvání živtních zkušenstí pzitivně přispívají v tvůrčí činnsti, negativně půsbí jak steretypy (nechta ke změně, neschpnst nvéh phledu). aktivace pzrnsti pznatky jsu nvé, zajímavé, významné pr práci účastníka. Jinak nastupuje únava. Učiv rganizvané, lgicky uspřádané. ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA denní frma vzdělávání I. rčník II. rčník III. rčník IV. rčník celkem pčet hdin týdně dálkvá frma vzdělávání I. rčník II. rčník III. rčník IV. rčník celkem pčet knzultačních hdin rčník Hdinvá dtace: 2 hdiny týdně (celkem 66 hdin) Výsledky vzdělání Učiv Pčet hdin (knzultací) Žák/Žákyně: 1. Vzdělávání a kmunikace v ČJ - uplatňuje v písemném prjevu znalsti českéh pravpisu; - určuje správně slvní druhy i větné členy; - prvede rzbr věty jednduché a suvětí - rzlišuje spisvný jazyk, becnu čeština, dialekty, slang, argt a prfesní mluvu; - charakterizuje významné rysy češtiny; - ppíše sustavu jazykvých rdin a zařadí d ní mateřský jazyk; - pzná jazyky příbuzné s češtinu; - rzpzná a charakterizuje jazyky susedních států; - řídí se zásadami správné výslvnsti, rzpzná nedstatky v knkrétních jazykvých prjevech; - uplatňuje znalst zásad českéh pravpisu; - pracuje samstatně s Pravidly českéh pravpisu; Zdknalvání jazykvých vědmstí a dvednstí. Opakvání pznatků ze ZŠ (pravpis, tvarslví, skladba). Vstupní test. Charakteristika češtiny Nárdní jazyk a jeh útvary Spisvná a nespisvná čeština a její útvary Jazykvá kultura Čeština a evrpské jazyky Čeština a statní slvanské jazyky Zvukvá a grafická stránka jazyka Úvd d fnetiky a fnlgie Spisvná výslvnst, rtepické nrmy jazyka Zvukvá stránka věty, prjevu Hlavní principy českéh pravpisu 1 (0) 2 (1) 1 (0) 7 (2) - pužívá adekvátní slvní zásby včetně příslušné dbrné terminlgie; Slv a slvní zásba Slv a jeh význam Slvní zásba a její členění Obhacvání slvní zásby 6 (1) 22

23 - nahradí běžné cizí slv českým ekvivalentem a napak. - rzlišuje hmnyma, antnyma, je schpen vytvářet vhdná synnyma; - pracuje samstatně s nrmativními příručkami, vyhledává infrmace ve slvnících, encyklpediích a na internetu; - zná způsby bhacvání slvní zásby; Synnyma, antnyma, hmnyma Slvníky 2. Kmunikační a slhvá výchva - vyjmenuje slhtvrné činitele a bjasní jejich vliv na slhvý prjev; - vysvětlí rzdíl mezi psaným a mluveným prjevem, mezi mnlgem a dialgem, mezi připraveným a nepřipraveným prjevem; - rzpzná funkční styl a v typických případech také slhvý útvar; Kmunikační situace a strategie Slhtvrní činitelé bjektivní a subjektivní Funkční styly Slhvé pstupy a útvary 5 (1) - je seznámen s frmální úpravu sbních i úředních dpisů a dkáže ji aplikvat v praxi; - vytvří samstatně p přípravě (analýza textů) vlastní text vypravvání; Prstěsdělvací styl útvary mluvené i psané, zpráva, známení, dpis, blahpřání, kndlence, pzvánka, plakát Vypravvání (základní znaky, pstupy, prstředky) Slhvá práce žáků (vypravvání) 5 (1) 3. Práce s textem a získávání infrmací - zjišťuje ptřebné infrmace z dstupných zdrjů a kriticky je hdntí - rzlišuje závažné a pdružné infrmace; - rzumí bsahu přiměřenéh textu, dvede bsah vyjádřit vlastními slvy; - má přehled knihvnách a jejich službách; Infrmativní výchva Knihvny a jejich služby Získávání a zpracvání infrmací z textu, jejich třídění a hdncení Techniky čtení s důrazem na čtení studijní 6 (1) 4. Literární výchva - uvádí argumenty dkazující vliv umění na člvěka; - rzliší umělecký text d neuměleckéh; Umění a jeh vliv na člvěka Literatura a ústní lidvá slvesnst 1 (0) - rientuje se ve vývji české a světvé literatury; - prkáže základní přehled Nejstarší literatury světa Starvěké rientální literatury Bible 23 5 (2)

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací blast: Vzdělávací br: Umění a kultura Hudební br Hudební br je realizván v pvinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kružcích či vlitelných seminářích. Vyučvací předmět Hudební

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 03. 07.06.2013 Pčet tříd testvání: VII.C) 3 ( VII.A, VII.B, Pčet testvaných žáků: 68 Test se skládal z

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie Šklní vzdělávací prgram Obchdní akademie 63-41-M/02 Platnst ŠVP d 01. 09. 2014 Č.J. VOS-OA-JBC/A/363/2014 Schválen šklsku radu: 18. 6. 2014 Schválen pedaggicku radu: 24. 6. 2014 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

23-62-H/01 Jemný mechanik. Téma "T-90408: Jemný mechanik SOP 2015/ zaměření hodinář" Pokyny pro realizaci

23-62-H/01 Jemný mechanik. Téma T-90408: Jemný mechanik SOP 2015/ zaměření hodinář Pokyny pro realizaci 23-62-H/01 Jemný mechanik Téma "T-90408: 15-00 - Jemný mechanik SOP 2015/2016 - zaměření hdinář" Pkyny pr realizaci Samstatná dbrná práce je sučástí závěrečné zkušky v bru. Škla je pvinna ji realizvat

Více

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení Standardy a kariérní systémy v učitelské prfesi: zahraniční přístupy a česká cesta Pedaggická fakulta Masarykva univerzita 27.11.2014 Standardy pr učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: klnsti

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více