Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy"

Transkript

1 Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní škly [ 3 ] Výtvarná výchva gymnázia [ 5 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP dalších předmětů a průřezvých témat [ 7 ] Text recenzval výtvarný teretik a pedagg PhDr. Jarslav Vančát, PhD., spluautr Rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr výtvarný br na ZŠ i Rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr výtvarný br na gymnáziích. 1

2 MYŠLENKOVÁ ZÁKLADNA Vzdělávací prgramy Centra sučasnéh umění DOX navazují na Rámcvé vzdělávací prgramy, c se týče teretickéh základu i praktickéh uplatnění. Prgramy vycházejí především ze zpracvání RVP předmětu Výtvarný br pr základní škly a gymnázia, ale také dalších předmětů a suvisejících vzdělávacích blastí zejména humanitníh zaměření (Jazyk a jazykvá kmunikace, Člvěk a jeh svět, Člvěk a splečnst ). Prgramy dále v některých hledech navazují na průřezvé téma Mediální výchva. Jedntlivé části prgramů aktivně rzvíjejí příslušné klíčvé kmpetence. Vzdělávací prgramy, které kmbinují interaktivní setkání s uměleckými díly, různé výtvarné, dramatické, literární a další aktivity s wrkshpy a prací s pracvními listy, vycházejí z principů nefrmálníh vzdělávání a učení zážitkvu frmu. Zárveň vycházejí ze sučasnéh pluralistickéh chápání jak intelektuálních bsahů, tak samtných přístupů k učení (se) a pznávání. Vzdělávací prgramy tak rzhdně nejsu jednstranně zaměřenu aktivitu s cílem předat určité vědmsti zajímavu frmu d lektra účastníkům danéh prgramu. Každý prgram je chápán strukturálně, jak celek slžený z mnha částí, které se vzájemně vlivňují a navazují na sebe. Nvé pznatky a významy ptm vznikají na základě tvřivé interakce účastníků prgramu, interpretvaných uměleckých děl a lektra. Vždy je kladen důraz na aktivní zapjení jedntlivých účastníků d těcht prcesů, zhledňvání jejich jedinečných vlastnstí, zkušenstí, zájmů apd. Jedntlivá témata jsu začleňvána d širších celků, výtvarné umění je uváděn d suvislstí důležitých tázek dnešní dby i prblematiky dalších vědních disciplin. Účastníci jsu v rámci většiny prgramů vedeni k týmvé práci. Zárveň je v rámci každéh týmu ceňvána individualita každéh jedntlivce a členvé týmu jsu vedeni k tmu, aby si v něm sami našli pzici, která jim vyhvuje. Na knci prgramu jsu tyt aktivity vždy prpjeny a reflektvány v rámci celé třídy neb skupiny. Veškeré aktivity, které dplňují základní rvinu diskuse a interpretace uměleckých děl z hlediska širších suvislstí danéh prgramu, jsu zalženy na důkladném metdickém zpracvání a vedu účastníky prgramů k uvědmění si a smysluplnému rzvíjení vlastníh tvůrčíh ptenciálu. Zárveň tyt aktivity vždy vycházejí z diskutvané prblematiky neb na ni navazují služí tedy k hlubšímu pchpení dané tázky neb prblému, nikli puze ke zpestření či dplnění prgramu. Tak se například diskuse nad určitu histricku událstí prmění v dramaticku aktivitu, kde účastníci prgramů reprezentují stanviska knkrétních aktérů tét událsti a pracují s nimi v dalších suvislstech. V jiných případech si účastníci prgramu mhu vybrat, zda se nechají vystavenými uměleckými díly inspirvat k literárnímu neb výtvarnému vyjádření (případně kmbinaci bu) a dále tak díla interpretvat a uvádět d vztahu s vlastními zkušenstmi, myšlením a způsby tvůrčíh vyjádření. Další aktivity rzvíjejí danu prblematiku frmu hry neb mdelvé situace s řadu zajímavých pmůcek. Umění je zde chápán jak tevřený systém znaků, prstřednictvím kteréh lze uchpvat svět klem nás, kmunikvat subjektivní zkušensti a bsahy umělce, které přicházejí d interakce s diváky a interprety a vznikají na pzadí širšíh nastavení dané splečnsti, kultury či dby. 2

3 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Vzdělávací prgramy DOX zhledňují jedntlivé klíčvé kmpetence a aktivně s nimi ve své metdice pracují. Veškeré prgramy rzvíjejí Kmpetenci k učení a Kmpetenci k řešení prblémů v rámci pluralistickéh systému tvrby významu, rzumění a interpretace vystavených uměleckých děl i v suvislsti s vlastní tvrbu. K tmu se samzřejmě váže rzvíjení Kmpetence kmunikativní: všechny vzdělávací prgramy kladu důraz na interakci a rzvíjení kmunikačních dvednstí svých účastníků, a t jak v debatách nad uměleckými díly tak v chápání umění jak specifickéh systému přensu významu a naknec také v kmunikaci vlastních subjektivních bsahů účastníků skrze tvrbu uměleckéh díla. V tmt mdelu je kladen velký důraz také na Kmpetenci sciální a persnální, ppřípadě Kmpetenci bčansku: účastníci prgramů uvažují nejen subjektivní rvinu tvrby a interpretace uměleckých děl, ale také její interpersnální charakteristiky, splečenský kntext i vztah jedince ke kulturnímu dědictví a nárdním či mezinárdním tradicím. Pracvní kmpetence je rzvíjena především při tzv. hands-n aktivitách a wrkshpech, kdy jsu účastníci vedeni k práci s rzličnými materiály a pstupy dpvídajícími prmyšlenému (uměleckému) záměru. NÁVAZNOST VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA RVP VV ZŠ A RVP VV G Z pžadavků RVP vyplývá, že předmět Výtvarná výchva má mít bdbně jak další předměty vzdělávací bsah. V rámci galerijní pedaggiky jím nejsu primárně dějiny umění ani technické a další dvednsti ptřebné k vytvření díla (výtvarné techniky), ale především pchpení uměleckéh prcesu v jeh jedntlivých částech a vztazích (umělec, díl, šíření díla, divák ). Následující rzdělení představuje knkrétní způsby, jakými vzdělávací prgramy Centra pr sučasné umění DOX navazují na jedntlivé sekce a blasti RVP VV pr ZŠ a Gymnázia. Vzdělávací prgramy becně vycházejí ze stejné myšlenkvé základny jak RVP VV (znakvé systémy, pluralistický mdel tvrby významů, učení a rzumění) a sučasně rzvíjejí jedntlivé blasti RVP specifickým způsbem daným pvahu prgramů (setkání s uměleckými díly, wrkshpy, hands-n aktivity apd.). Každý vzdělávací prgram z tét základny vychází a je její pmcí knstruván, zárveň má ale svá specifika dle knkrétní výstavy a uvažvaných uměleckých děl. Vzhledem k časvému mezení vzdělávacích prgramů (jeden prgram trvá průměrně 90 minut) není mžné v rámci každéh jedntlivéh prgramu pstihnut všechny tyt blasti najednu, nicméně každý prgram vychází z těcht becných myšlenek a vztahuje jedntlivé blasti ke svému bsahu dle aktuálních ptřeb. Vzdělávací prgramy DOX je mžné navštěvvat kntinuálně, pté jsu všechny blasti rzvíjeny systematičtěji a více d hlubky. Výtvarná výchva základní škly OBLAST ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI - žáci se na základě interakce s bjekty výtvarnéh umění učí rzeznávat, třídit a reflektvat jejich smyslvé atributy techniky výtvarných děl, pužité pstupy, barvy a materiály 3

4 jaké jsu rzdíly mezi jedntlivými výtvarnými technikami barva a tvar jak výrazvý prstředek uměleckéh díla na jakém základě techniky vybírat, jak je kmbinvat prč umělec pužil právě tut techniku k vyjádření své myšlenky neb svéh záměru jaku techniku pužije žák k vyjádření vlastní myšlenky frmy výtvarných děl (kresba, malba, scha či bjekt, instalace, vide-art, kinetické umění, perfrmance ) které jsu tradiční, které nvé frmy výtvarných děl? jak vyjádřit myšlenku neb záměr prstřednictvím různých typů uměleckých děl kmbinace různých smyslvých pržitků při hands-n aktivitách a wrkshpech suvislsti výtvarnéh vyjádření a zvuku či prvků dramatizace smyslvé půsbení uměleckých děl na pzadí sučasné vizuální kultury vizuální vs. haptické či multisenzrické výstavy smyslvé pržitky, které v nás umělecká díla mhu vzbuzvat smyslvé půsbení děl výtvarnéh umění ve srvnání s filmem, reklamu, televizí, elektrnickými médii apd. OBLAST UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY - žáci se učí v návaznsti na pznání děl českéh a světvéh umění uplatňvat v rámci vlastní tvrby své subjektivní bsahy, zkušensti, myšlenky či pcity uplatnění subjektivity ve vlastní tvrbě transfrmace vlastní subjektivity, fantazie, zkušenstí, nálad či emcí d uměleckéh záměru realizace vlastníh uměleckéh díla reflexe díla v kntextu vlastní sbnsti a uměleckéh záměru, námětů a inspirací a také statních děl na výstavě/vytvřených splužáky sebevyjádření skrze mnžství výtvarných způsbů a technik výběr vhdnéh prstředku a výtvarné frmy, prstřednictvím které lze umělecký záměr uskutečnit práce s netradičními výtvarnými pstupy, čast inspirvanými slavnými díly českéh a světvéh umění OBLAST OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ - žáci se učí tvůrčím způsbem interpretvat umělecká díla a tvřit nvé významy, vytvřit a bhájit si vlastní názr v rámci skupiny, kriticky uvažvat a respektvat názry statních kmunikační účinky v prcesu interpretace výtvarnéh díla zdůraznění pluralitníh chápání prcesu vzniku významu uměleckéh díla (kulturní kntext dba scieta umělec interpret divák ) práce s sbní zkušenstí a subjektivitu žáka v tázce pchpení danéh uměleckéh díla a tvrby nvých významů 4

5 bhájení vlastních názrů a interpretací v rámci šklní třídy neb skupiny, diskuse nad mžnstmi interpretace sledvání výchdisek způsbů interpretace a přijatých názrů (splečnst, rdina, škla, věda, instituce ) jazyk výtvarnéh díla kmunikační bsah vlastních uměleckých výtvrů i děl českéh a světvéh umění přens významu (umělec díl; díl interpret; umělec divák apd.) prměny jazyka uměleckých děl u jedntlivých autrů/histrické prměny a styly v širších kulturně-splečenských suvislstech zprstředkvání výtvarnéh díla prezentace uměleckých děl na výstavách a ve veřejném prstru mediální prezentace uměleckých děl riginál a reprdukce Výtvarná výchva gymnázia OBLAST OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY - studenti se učí chápat výtvarné umění na pzadí vizuální kultury becně jak specifický systém znaků, jeh styčné bdy a dlišnsti se znakvými systémy hudby, jazyka či dramatickéh umění znakvý systém umění versus jiné znakvé systémy rle výtvarnéh umění v rámci rzšířenéh pjmu kultury kreativní dvětví jak jeden ze základů prsperující eknmiky prstředky sebevyjádření skrze jedntlivé znakvé systémy (výtvarné umění, hudba, jazyk ) umění jak tevřená struktura rle umělce, díla, diváka, interpreta v rámci umělecké tvrby a recepce chápání uměleckéh díla ve slžitějších strukturálních vztazích vliv individuálních danstí a celsplečenských kntextů na prces tvrby a interpretace uměleckéh díla kmunikační aspekty umění výpvědní hdnta umění na smyslvé rvině, práce se smyslvými pržitky v rámci umělecké tvrby, rzvíjení smyslvé citlivsti subjektivní zkušensti a bsahy studenta v prcesu umělecké tvrby a interpretace znakvý systém umění jak intersubjektivní systém kmunikace OBLAST ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ - studenti se učí smysluplně rzvíjet vlastní tvrbu a zasadit ji d rámce uměleckých směrů a autrů mderníh a sučasnéh umění 5

6 vztah vlastníh vyjádření a významných děl českéh a světvéh umění pznávání a interpretace rzmanitých uměleckých děl na výstavě vztahvání těcht děl k vlastní zkušensti, zdrj inspirace ale i dlišení, zaujmutí kritickéh dstupu výběr vhdných prstředků k realizaci vlastníh uměleckéh záměru, který se inspiruje, ale také záměrně dlišuje d vystavených děl sučasné umění na pzadí uměleckých směrů a slhů 19. a 20. stletí chápání knkrétní výstavy i jedntlivých uměleckých děl na pzadí důležitých prměn v uměleckém vyjádření mdernismu a pstmdernismu vlivy, citace a reinterpretace dějin umění v uměleckých dílech sučasnsti chápání výstavy či uměleckéh díla na pzadí širšíh histrickéh a filsfickéh kntextu využití mžnstí sučasnéh umění ve vlastní tvrbě OBLAST UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE - studenti se učí rzpznat histrické a sučasné trendy uměleckéh prcesu, rli subjektu a kmunikační dimenzi v tmt prcesu chápání prměny ve způsbu vztahvání se k uměleckým dílům pluralitní mdel a znakvé systémy starší mdely chápání umění (např. rzumění uměleckému dílu jak sučásti určitéh rituálu či nábženskéh systému, chápání uměleckéh díla v lineární narativní pslupnsti apd.) subjekt a umělecký prces uplatnění tvůrčíh subjektu v prcesu vnímání a interpretace uměleckých děl subjekt jak tvůrce, uplatnění smyslvé, zkušenstní i kmunikační rviny kmunikační aspekty uměleckéh prcesu prces tvrby, recepce a interpretace uměleckéh díla jak specifický způsb kmunikace kmunikace uměním v histrických suvislstech význam uměleckéh díla vztažený k klnstem jeh vzniku, filsfickému či nábženskému kntextu apd. kmunikace uměním v digitální dbě rle umělce v uměleckém prcesu včera a dnes rle a prměna diváka 6

7 NÁVAZNOST VZDĚLÁVACÍH PROGRAMŮ NA RVP DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Vzdělávací prgramy Centra pr sučasné umění DOX sice vycházejí především ze zpracvání RVP předmětu Výtvarná výchva pr základní škly a gymnázia, je ale mžné v pdbných suvislstech uvažvat i dalších předmětech, především humanitníh charakteru. V základním vzdělávání lze prpjení RVP a vzdělávacích prgramů DOX uvažvat zejména ve vzdělávací blasti Jazyk a jazykvá kmunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Člvěk a jeh svět, Člvěk a splečnst (Dějepis a výchva k bčanství). V případě gymnázií se jedná především blasti Jazyk a jazykvá kmunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk) a Člvěk a splečnst (Občanský a splečenskvědní základ, Dějepis). V případě RVP pr dbrné škly lze prgramy nejlépe navázat na blast Estetické vzdělávání. Vzdělávací prgramy DOX lze také prvázat s bsahem průřezvéh tématu Mediální výchva. Pr DOX zpracvala Karina Kttvá, M.A. 7

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více