Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : / _ Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. záí 2008 v rámci Zásad program Státní podpory sportu

2 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady jsou metodikou pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu, urených na podporu rozvoje a obnovy materiáln technické základny ve sportu. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy (dále jen MŠMT ) stanovuje tento postup (dále jen Zásady MŠMT pro PROGRAM ) pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu v rámci výdaj na programové financování reprodukce majetku. Program je veejn vyhlašován v souladu se zákonem. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, s usnesením vlády. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpotu R nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO ) ústedními orgány státní správy ze dne 7. února Cílem podpory se rozumí rozvoj a obnova sportovních zaízení a zaízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci. Snahou MŠMT je stanovení metodiky, která smuje ke spravedlivému principu a rovnému pístupu nestátních organizací a resortních sportovních center (dále jen RSC ) k prostedkm uvedeného Programu Obecn pro erpání dotací ze státního rozpotu platí podmínky zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, a provádcí vyhlášky. 560/2006 Sb., o úasti státního rozpotu na financování program reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006 (dále jen vyhl.. 560/2006 ). Další postup, týkající se PROGRAMU , je upraven v tchto Zásadách MŠMT. ÁST A 1. Tato oblast je podporována v souladu se zákonem. 115/2001 Sb., o podpoe sportu, ve znní pozdjších pedpis. Vymezení sportovních zaízení se obecn rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradn nebo pevážn k provozování sportu. 1.1 Materiáln technickou základnou ve sportu se rozumí sportovní zaízení a zaízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci, vetn nezbytného technického a sociálního zázemí náležející ke sportovnímu zaízení. 1.2 Sportovní zaízení strojního charakteru je takové zaízení, které slouží pímo k provozování sportu, pípadn k úprav sportovišt. 1.3 Dotace Programu je souást rozpotu kapitoly správce programu. 2. Cíle a priority 2.1 Cíle Programu cíl_1 technická obnova, údržba a opravy sportovních zaízení, která povede ke zlepšování jejich hygienické úrovn a souladu se zájmy ochrany pírody, cíl_2 rozvíjet sportovn technické parametry sportoviš tak, aby splovaly požadavky pedepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi a aby sportovní zaízení byla bezpená pro sportovce i pro ostatní veejnost, 2

3 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / cíl_3 doplovat nabídku stávajícího potu sportovních zaízení s cílem vyrovnávání regionálních deficit, cíl_4 umožnit rovný pístup ke sportovištím co nejširšímu potu zájemc o sportování. 2.2 Priority programu K naplování stanovených cíl stanovuje MŠMT z odborného sportovního hlediska prioritní podporu v tomto poadí: a) dlouhodob úspšným sportm zaazeným do programu olympijských her (OH) a paralympijských her (PH), b) sportm provozovaných jako celoživotní aktivity, c) vyrovnávání regionálních rozdíl a deficit sportoviš, d) sportování mládeže, e) dále budou podporovány jiné aktivity hodné zvláštního zetele jako jsou nap. u sportovních zaízení likvidace následk havárií a katastrof. 3. lenní Programu Podprogram podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Píjemci dotací jsou nestátní neziskové organizace (NNO), jejichž náplní innosti je sport a tlovýchova a ve výjimených pípadech msta a obce v R (viz ást A, bod 4.3). 3.2 Podprogram podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovní reprezentace Píjemci dotací jsou resortní sportovní centra Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a MŠMT. Dále obanská sdružení registrovaná podle zákona 83/1990 Sb. zabezpeující státní sportovní reprezentaci a talentovanou mládež, vetn zdravotn postižených. 4. Vymezení píjemce dotace 4.1 Píjemci dotací nemohou být: - obchodní spolenosti v jakékoliv form, - fyzické osoby, - sdružení právnických osob s právní subjektivitou a nepodnikatelský právní subjekt se sídlem v zahranií psobící v R. 4.2 Píjemcem dotace nemže být subjekt, který má nevyrovnané nebo sporné závazky se státním rozpotem, pípadn nevyútované dotace minulých období. 4.3 Mstm a obcím jsou dotace poskytovány pouze výjimen a za následujících podmínek: - dotace se poskytují pouze do sportovních zaízení, která již existující NNO využívají na základ nájemních smluv, - nájemní smlouvy s NNO musí být uzaveny na dobu minimáln 15 let po dokonení dotované akce, v pípad zániku nájemní smlouvy musí být uveden zpsob vypoádání poskytnuté dotace. 3

4 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Segmentace sportovního prostedí Uruje základní hlediska pro posuzování úelnosti vynakládaných státních prostedk z Programu , respektive jeho podprogram. 5.1 MŠMT posuzuje sportovní prostedí podle území, a to na sporty závislé na prostedí (pírodní podmínky), na potebu vyrovnávání regionálních deficit sportovních zaízení a na místní sportovní tradice a zvyklosti. 5.2 Dále MŠMT posuzuje sportovní prostedí podle sport na sporty zaazené do (OH), (PH) a deaflympijských her (DH) a na sporty, které nejsou zaazeny do OH a na sport pro všechny. 6. Vyhlášení program 6.1 MŠMT vyhlašuje schválené programy v oblasti sportu v prbhu bžného roku vždy pro následující rok. Program a Zásady MŠMT jsou zveejnny na internetových stránkách MŠMT, odkaz sport a tlovýchova. 6.2 Žadatelé pedkládají své žádosti s dokumentací doplnnou o náležitosti (viz. ást B, odst. 1) takto: - Pro Podprogram na adresu MŠMT, odbor sportu a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, pod znakou v termínu od do pro každý nadcházející kalendání rok. - Pro Podprogram na adresu MŠMT odbor sportu a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, pod znakou v termínu od do pro každý nadcházející kalendání rok. - Pípadné další podprogramy budou mít doplující metodiku dle úelového zamení podprogramu (viz. mimoádné záležitosti nebo pírodní pohromy). Upozornní: Projekty došlé mimo termín budou pouze zaevidovány. 6.3 Harmonogram Úkol Termín Zodpovídá ped nadcházejícím rokem Vyhlášení programu do 8.8. MŠMT Zveejnní zásad (internet,tisk,vstníky) do MŠMT Pedkládání žádostí od do NNO/msta a obce Pedkládání žádostí od do RSC/NNO v píslušném roce Posuzování žádostí do MŠMT Posudky a sestava specifikace akcí do MŠMT Schválení specifikace akcí do PV MŠMT* Vyrozumní pouze úspšných žadatel do * porada vedení MŠMT doporuí ke schválení panu ministrovi MŠMT 4

5 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / ÁST B 1. Dokumentace k pijetí žádosti, v souladu s vyhl.. 560/2006 Sb., jinak viz formulá Žádosti o dotaci píloha Krom základních pedpoklad a vymezení píjemce, uvedených v ásti A, odst. 3 a 4, musí žadatel splnit ješt další uvedené podmínky. Jedná se o pedložení dokumentace k pijetí žádosti, která se pedkládá v jednom vyhotovení (originál). Souástí požadované dokumentace jsou: - investiní zámr a formulá Žádosti o dotaci (viz píloha. 1 ), - v tištné podob vyplnné a potvrzené formuláe S , S , S , S (alternativn S pokud se jedná o stroje a zaízení) a S (alternativn S pokud se jedná o neinvestiní bilance) pro databázi informaního systému programového financování (ISPROFIN), - projekt nebo studie u staveb (2 4 výkresy vystihující technický zámr), - souhrnný rozpoet náklad akce vetn závazného dokladu o spolufinancování, - výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb, jimiž dokládá žadatel vlastnictví nemovitosti (ne starší 3 msíce). Pedmtné pozemky musí být ve snímku vyznaeny, - platná dlouhodobá (ješt min. 15 let) nájemní smlouva, pokud je žádáno o dotaci do majetku jiného subjektu, piemž do majetku obchodních spoleností a fyzických osob se dotace neposkytují, - stanovisko nebo koncepci píslušného národního sportovního svazu nebo zastešující tlovýchovné organizace k pedkládané žádosti, - stanovisko msta nebo obce, pípadn svazku obcí, ve vazb na koncepci rozvoje a na územní plán, vetn 2 fotografií vystihujících aktuální stav sportovního zaízení, - u NNO stanovy, jimiž prokazuje nápl své innosti v oblasti sportu a tlovýchovy, - úedn ovená kopie dokládající pidlení I (pokud není souástí stanov), jíž organizace dokládá existenci ekonomického subjektu, - potvrzení místn píslušného finanního úadu, že žadatel nemá daové nedoplatky, není v úpadku, a že majetek není zatížen zástavním právem (ne starší 3 msíce), - potvrzení místn píslušné správy sociálního zabezpeení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištní, - struné zhodnocení požadavk na zabezpeení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, pop. pedpokládanou výši finanních poteb jak na provoz, tak na reprodukci poízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu, - struné zhodnocení pínosu stavby k ešení problému zamstnanosti, - struné vyhodnocení navrhovaného ešení z hlediska pedpis hygienických, jakostních, bezpenostních, ochrany zdraví pi práci apod. 5

6 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Posuzování žádosti 2.1 K tomu, aby mohla být žádost posuzována, musí být kompletní a musí splovat podmínky uvedené v ásti B odst. 1. Na nekompletní a neúplné žádosti nebude brán zetel. 2.2 Každá NNO na úrovni základního organizaního lánku (na rozdíl od sportovních svaz) mže požádat v daném roce o dotaci pouze na jednu akci. 2.3 Došlé žádosti o poskytnutí dotace z Programu z hlediska formálního i obsahového posoudí MŠMT, odbor sportu, který je zpracuje. Akce k realizaci navrhne expertní komise složená z pracovník odboru sportu a tlovýchovy MŠMT, zástupc sportovn-akademického prostedí, zástupce eského olympijského výboru a vyšších územn samosprávných celk. Porada vedení MŠMT doporuí konenou specifikaci akcí ke schválení ministrovi. 2.4 Nedílnou souástí posuzování žádostí je informace programového monitoringu odboru sportu a tlovýchovy MŠMT. 2.5 MŠMT si vyhrazuje právo provést zmny ve schválení specifikace akcí. 2.6 Žadatel je povinen ve své žádosti uvést, prostednictvím které stešní organizace bude realizovat registraci a uvolnní dotace, anebo zda bude v této vci spolupracovat pímo s MŠMT. 2.7 Další informace pro žadatele: - na poskytnutí dotace není právní nárok, - potvrzení o registraci akce neznamená závazek MŠMT k poskytnutí dotace, - pokud není ve lht šesti msíc od data koneného termínu pedkládání žádostí oznámeno pidlení dotace, znamená to automatické zamítnutí projektu. 3. Kriteria 3.1. Kriteria posuzovaná MŠMT pro Podprogram jsou : a) stávající stav zaízení, b) potebnost sportovního zaízení, c) spolufinancování, spoluúast žadatele podíl státního rozpotu (dále jen SR ), d) zajištní provozu a nemnnost úelu sportovního zaízení, e) výbr hodnocení expertní komisí, f) stav projektu Kriteria posuzovaná MŠMT pro Podprogram jsou: a) druh sportu, b) úspšnost sportovního odvtví, c) nezbytnost sportovního zaízení Pro Program je jako parametr stanovena maximální výše úasti státního rozpotu na financování akce (vyjádeno %). Výše spoluúasti žadatele je proto jedním z hodnotících kriterií. Nelze ji však uplatovat vždy, protože takový princip by nkterým, zejména malým, sportovním klubm znemožnil pístup k dotacím. Výše finanní úasti státního rozpotu je vyjádena v následujících tabulkách Pro program , jehož náplní je podpora obnovy a rozvoje materiáln technické základny sportovní reprezentace, se spoluúast na financování akce vyžaduje jen v pípad realizace nových staveb. 6

7 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Tabulky vymezující finanní úast státního rozpotu Nestátní neziskové organizace Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * - nová stavba, rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy v obci do 3000 obyvatel - nová stavba, rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy v obci nad 3001 obyvatel do 3,0 mil. K. do 5,0 mil. K. max. 100 % max. 100 % - rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy - nová stavba nad 3,0 resp. nad 5,0 mil. K. nad 5,0 mil. K. max. 80 % max. 70 % Msta a obce Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * rekonstrukce a modernizace rekonstrukce a modernizace do nad 10,0 mil. K. 10,0 mil. K. max. 50 % max. 40 % Resortní sportovní centra a obanská sdružení Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * Rekonstrukce a modernizace nová stavba nová stavba, rekonstrukce a modernizace do 10,0 mil. K. do 10,0 mil. K. nad 10,0 mil. K. max. 100 % max. 80 % max. 70 % UPOZORNNÍ: * Podíl SR je posuzován v rámci kritérií, viz. ást B bod Povinnosti píjemce dotace pi realizaci a plnní 4.1 Dotace je písn úelová. Je poskytována zásadn na konkrétní akce. Píjemce musí použít dotaci pesn podle technického zámru a ostatních doklad, které pedložil v dokumentaci se žádostí a které byly schváleny. 4.2 Píjemce je povinen používat dotaci ze státního rozpotu hospodárn a efektivn. 4.3 Na majetek realizovaný s úastí dotace ze státního rozpotu nesmí být vázáno zástavní právo. 4.4 Na pedprojektovou, projektovou pípravu a inženýrskou innost nebude samostatná dotace poskytována. 4.5 MŠMT nebude poskytovat prostedky NNO vzniklým pouze za úelem pijetí dotace z Programu

8 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Žádost provozovatele majetku o dotaci je vázáno na souhlas majitele s doloženou a potvrzenou dlouhodobou nájemní smlouvou (v trvání ješt min. 15 let). Smlouva musí obsahovat zpsob finanního vyrovnání podílu státní dotace v pípad jejího ukonení. Obdobn se postupuje v pípad sdružování prostedk, kde žadatel žádá o dotaci na svj podíl sdružovaných prostedk. Smlouva o sdružení musí garantovat nezcizitelnost ásti majetku vybudovaného ze státní dotace. Do majetku obchodních spoleností a fyzických osob se dotace neposkytují. 4.7 Dotace se neposkytuje k zajištní podnikatelské innosti, proto se MŠMT nebude v rámci podprogramu pidlovat dotace na hotely, restaurace, ubytovny, tribuny, sjezdovky a na další podobná zaízení. 4.8 Dotaci není možné, bez souhlasu Ministerstva financí, poskytovat na nákup nemovitostí (pozemk a staveb). 4.9 Dotaci nelze použít na financování investiní akce již dokonené a zkolaudované Poskytnutí dotace zakládá pro píjemce závazek postupovat pi výbru zhotovitele díla podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. Poznámka: upozorujeme na povinnost, která se týká zveejnní výzvy k pedložení nabídek na centrální adrese Poskytnutá dotace podléhá zútování se státním rozpotem za píslušný fiskální rok podle podmínek stanovených zákonem. 218/2000 Sb., a postup podle vyhl.. 560/2006 Sb., v platném znní. Postup je každoron konkretizován provádcím pedpisem MŠMT, který je pro píjemce dotace závazný Neplnní povinností píjemce dotace nebo jeho písemných záruk je považováno za neplnní podmínek stanovených a tedy jako porušení rozpotové kázn Žadatel o dotaci souhlasí se zveejnním údaj o sob v souvislosti s podávanou žádostí v rámci PROGRAMU U akce stavebního charakteru vyšší než 2 mil. K. bez DPH investiního i neinvestiního charakteru je píjemce dotace povinen umístit na viditelném míst informaci s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT. Pi použití státního znaku R je teba postupovat v souladu s ustanovením 2 odst. 1 zákona. 352/2001 Sb., o užívání státních symbol eské republiky a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, které taxativn stanoví výet subjekt oprávnných používat státní znak. ÁST C 1. Postup pro registraci a uvolování dotace 1.1 O kladném posouzení své žádosti a o zaregistrování pedloženého technického zámru bude žadatel o dotaci písemn vyrozumn podle postupu daného vyhl.. 560/2006 Sb., o úasti státního rozpotu na financování program reprodukce majetku, v platném znní. 1.2 Výbr žádostí o poskytnutí dotace nezakládá nárok na její automatické poskytnutí. Každý jednotlivý návrh podléhá dalšímu dokladovému ízení, jehož smyslem je kompletace doklad na úrove vyžadovanou k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 8

9 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / V prbhu tohoto ízení musí žadatel o dotaci své podklady k akci doplnit anebo upesnit, nikoli však zásadn mnit proti schválenému technickému zámru a dokumentaci pedkládané v úvodní žádosti o dotaci. Pokud se v prbhu tohoto ízení prokáží skutenosti odporující základním podmínkám pro poskytnutí dotace anebo nemožnost požadované doklady pedložit, bude takový návrh bez dalšího ízení z výbru bez náhrady vyazen. 1.4 Jako potvrzení o ukonení ízení spojeného s poskytnutím dotace obdrží žadatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí). MŠMT si vymezuje možnost úpravy, pokud vláda v daném fiskálním roce nerozhodne o výdajích státního rozpotu jinak. Nezbytnou podmínkou vydání Rozhodnutí je potvrzení souhlasu žadatele o dotaci s obecnými podmínkami spojenými s poskytnutím dotace. Tyto podmínky jsou neoddlitelnou souástí každého vydaného Rozhodnutí. 1.5 Vydáním Rozhodnutí MŠMT zárove uruje, kdo je ve vztahu k poskytnuté dotaci jejím píjemcem a ve vztahu k MŠMT garantem dodržení podmínek s dotací spojených. Podle okolností to mže být: a/ skutený konený píjemce, b/ stešní organizaní složka (v pípad obanských sdružení), která je povinna zajistit dodržení podmínek stanovených v tchto Zásadách MŠMT. 2. Uvolování a erpání dotace 2.1 Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží píjemce dotace od MŠMT doklad o možnosti erpání formou Pokyn k nastavení rozpotového limitu, který jej opravuje k otevení zvláštního erpacího útu u bankovního ústavu, který urí MŠMT nebo u spolenosti eská pojišovna a.s. (pokud nebude dodaten ureno jinak), s potvrzením celkové výše dotace, kterou mže erpat. 2.2 Výše uvolnné dotace mže odpovídat celkové výši v daném roce piznané dotace anebo pouze její ásti, záloze, a to výhradn dle uvážení MŠMT. Uvolování erpání dotace mže být spojeno s dalšími (kontrolními) podmínkami MŠMT. 2.3 erpání dotace je vyhrazeno výlun k likvidaci faktur spojených s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta. Pevádní prostedk na jiný úet, úhrada finanních závazk minulých období a podobné transakce jsou nepípustné. 2.4 V pípadech, že píjemce dotace uplatuje odpoet z dan z pidané hodnoty na vstupu, nesmí hradit da z pidané hodnoty z dotace. V tchto pípadech se proto v údajích pro informaní systém (ISPROFIN), údaje o realizaci investiní akce a o erpání dotace musí uvádt bez DPH. V pípad, že píjemce dotace odpoet z dan z pidané hodnoty neuplatuje, uvádí v údajích pro informaní systém (ISPROFIN) veškeré údaje a erpá dotaci vetn DPH. 2.5 Pokud píjemce dotace zjistí, že není schopen zabezpeit realizaci akce v souladu s podmínkami Rozhodnutí, je povinen o této skutenosti informovat MŠMT neprodlen, avšak nejpozdji do bžného roku, a souasn pedložit návrh na zmnu Rozhodnutí. MŠMT do 30 dn ode dne, kdy žádost obdrží, vydá bu nové Rozhodnutí, anebo žádost zamítne. V pípad zamítnutí žádosti MŠMT zárove rozhodne o dalším postupu, vetn ásteného anebo úplného vrácení dotace (v pípad neoprávnného erpání vetn úrokových sankcí). 2.6 erpání poskytnuté dotace je v podmínkách MŠMT ureno pro daný fiskální rok. MŠMT nebude zásadn projednávat pesun erpání poskytnuté dotace do dalšího roku. 9

10 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Informaní systém programového financování (ISPROFIN) poskytovaných dotací 3.1 Akce realizované s úastí prostedk státního rozpotu podle postup stanovených vyhl.. 560/2006 Sb., podléhají písné registraci ISPROFIN Ministerstva financí. 3.2 Píjemce dotace je povinen respektovat závaznost zaregistrovaných údaj a jejich souvztažnost s poskytovanou dotací. Pokud v prbhu realizace dotované akce vyvstane poteba zmny registrovaných závazných údaj, je píjemce povinen požádat MŠMT o peregistraci a zmnu údaj zdvodnit. 4. Doklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po schválení MŠMT) Krom doklad potebných k pijetí žádosti (viz. ást B, bod 1 resp. formulá Žádosti) je teba po schválení dotace pro vydání Rozhodnutí doložit další doklady. 4.1 Kopii Doklad k územnímu a stavebnímu ízení (územní rozhodnutí, stavební povolení) podle zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. Pokud akce stavebnímu ízení nepodléhá, pedkládá se doklad o stanovisku stavebního úadu k ohlášení stavebních úprav. 4.2 Doklady o výsledku provedeného výbrového ízení na zhotovitele (Evidenní list), kopie smlouvy se zhotovitelem a doklad o zajištní jmenovité osoby stavebního dozoru a její odborné zpsobilosti (autorizace, mandátní smlouva apod.) a kontaktního spojení (v pípad staveb). 4.3 Aktualizované formuláe S , S , S , S (alternativn S pokud se jedná o stroje a zaízení) a S (alternativn S pokud se jedná o neinvestiní bilance) pro databázi informaního systému programového financování (ISPROFIN) - a) v tištné podob; b) v elektronické podob na adresu, kterou MŠMT schváleným píjemcm oznámí. 4.4 Jiné doklady i dokumenty, které si MŠMT vyžádá pro jmenovitou akci dle svého uvážení. 5. Závrené vyútování dotace a vyhodnocení akce 5.1 Vyútování poskytnuté dotace bude provádno podle samostatného pokynu MŠMT vydaného ke konci každého fiskálního roku. Realizaci dotované akce je proto nutné ídit tak, aby erpání dotace bylo ukoneno k 30. listopadu roku, pro který byla dotace potvrzena. 5.2 Závrené vyhodnocení dotované akce bude provádno v samostatném ízení MŠMT, po ukonení její realizace ve lht stanovené v Rozhodnutí, proti pedložené požadované dokumentace (podle postup vyžádaných samostatným provádcím pedpisem MŠMT). 5.3 Dokumentace k závrenému vyhodnocení akce bude obsahovat minimáln: a) zprávu o splnní závazných ukazatel a podmínek spojených s poskytnutím dotace, b) vyútování realizace akce a vypoádání zstatk dotací, c) u stavebních akcí kolaudaní rozhodnutí (anebo doklad toto rozhodnutí nahrazující), d) výsledná data pro ISPROFIN, e) jiné doklady, které si MŠMT vyžádá (kopie faktur nebo jejich soupisky, kopie bankovních pevod k úhrad faktur apod.). 10

11 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / V pípad souhlasu s pedloženou dokumentací a s údaji v ní uvedenými vydá MŠMT PROTOKOL ke konenému zútování a k piznání státní dotace, který slouží píjemci dotace jako konený doklad o vypoádání závazk spojených s poskytnutou dotací a se státním rozpotem. 6. Kontrola plnní schváleného technického zámru vetn jeho dokumentace 6.1 Revizi plnní technického zámru provádí MŠMT, odbor sportu v rámci svého programového monitoringu. Na základ svých zjištní podává: a) návrh u jednotlivých akcí na pípadné provedení hloubkové kontroly odborem interního auditu MŠMT, b) návrh na koncepní aktualizaci Programu , pípadn na opatení související s programem, c) zprávu, že prostedky byly využity úeln, v souladu se schváleným projektem, a že po stanovenou dobu sportovní zaízení slouží v plném rozsahu svému úelu, 6.2 Kontrolu financování akcí, na které byla MŠMT piznána dotace, provádí též prbžn podle zákona. 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve veejné správ a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, MŠMT, odbor metodiky ídící kontroly a správce rozpotu. 1. Kritéria diferencované podpory ÁST D 1.1 Každá pedložená žádost je ohodnocena podle metodiky uvedené v ásti B a je zaazena do píslušné skupiny diferencovaného systému. 1.2 Žádost NNO mže být, tímto zpsobem, zaazena do skupiny na dobu 1 kalendáního roku a nemže být se stejným úelem duplicitn zaazena do další skupiny. 1.3 Základním principem diferencované podpory u programu je otevený systém zaazování žádostí do skupin podle charakteristiky a dalšího vymezení podle kritérií uvedené v ásti B. 1.4 Rozazení do skupin dle d i f e r e n c o v a n é h o systému finanní podpory: a) stanovení celkového finanního objemu požadavk % b) rozazení do skupin dle stanoveného vymezení a charakteru žadatele c) stanovení procentuálního podílu u skupiny 1 a 3. U skupiny 2 je zachována fixní výše 15 % z celkového objemu rozpotu d) stanovení procentuálního pomru interního lenní u skupiny 1 ve vztahu k výši objemu požadavk e) úprava a stanovení koneného procentuálního objemu pro jednotlivé skupiny s ohledem na aktuální stav pedložených podklad (úprava následující tabulky) s rozlenním do skupin. Zmnu v % rozlenní schvaluje námstek skup. 5 f) upesnní dílích finanních prostedk uvnit jednotlivých skupin pi zachování pomru hodnot získaných z pedložených podklad. 11

12 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Podprogram , v. mimoádn vyhlášených program / podprogram. Skupina NNO Objem 1 2 NNO s celorepublikovou psobností - prostednictvím zastešujících obanských sdružení. NNO s celorepublikovou a nadregionální psobností - samostatná obanská sdružení / sportovní svazy 3 MŠMT Ostatní projekty NNO se specifickým zamením i regionálního charakteru, v. jmenovitých žádostí základních lánk. Sportovní kluby zaazené do systému podpory Sportovních center mládeže a Sportovních tíd. Mimoádné záležitosti NNO a záležitosti pi živelných událostech. dle žádostí 15 % dle žádostí s mimoádným navýšením rozpotu Vysvtlení: ad. 1: NNO pedkládají žádost za své sdružené subjekty dle systému interních kritérií. K ucelené žádosti lze piadit žádosti samotných lenských obanských sdružení se specifickým zamením. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 1 se uskuteuje dle stanovených kritérií. ad. 2: Žádosti NNO, samostatných obanských sdružení, jsou vedeny ve skupin 2. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 2 je ešena fixní výší 15 % z celkového rozpotového objemu. ad. 3: Žádosti NNO, které nelze uplatnit ve skupin 1 a 2, vetn jmenovitých žádostí regionálního charakteru a specifického zamení: Sportovní centra mládeže a Sportovní tídy. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 3 se uskuteuje dle stanovených kritérií. Poznámka: a) Pro NNO s regionální psobností, viz. projekty u skupiny 3 diferencovaného systému, se nevztahují základní podmínky vymezení pedkladatele žádosti. b) Žádosti NNO pi mimoádných, resp. krizových záležitostí v. jmenovitých žádostí základních lánk. Výše píspvku je stanovena na základ finanních možností státního rozpotu píslušného kalendáního roku. c) Výše finanního píspvku je stanovena až po jednání výbrové komise a vyhodnocení všech požadavk. d) V píslušném kalendáním roce, ze státního rozpotu, mže být vybrána a realizována pouze jedna žádost, projekt NNO. Podprogram , pouze s vymezením aspekt: - psobení v oblasti sportovní reprezentace - dlouhodobé zámry s nkolikaletou rozvahou (nap. OH cyklus) 12

13 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Závrená ustanovení ÁST E 1.1 Na úrovni MŠMT je návrh finanního objemu dotace jednotlivým obanským sdružením projednáván gremiální poradou námstka ministra skupiny 5 a poradou vedení MŠMT. Ve zcela mimoádných a naléhavých pípadech je možno pedložit ke schválení pímo ministrovi. 1.2 Zásady.j.: / , vetn doplujících dodatk se ruší Zásady.j / _ nabývají úinnosti dnem 30. záí V Praze dne 30. záí 2008 Jan Kocourek, v.r. námstek ministra Pílohy: Píloha. 1 Píloha. 2 Píloha. 3 Píloha. 4 Píloha. 5 Píloha. 6 Píloha. 7 Píloha. 8 - Formulá Žádost o dotaci (aktualizováno ke dni 10. záí 2007 soubor v programu MS Word) - Formuláe S až 160 pro databázi ISPROFIN (soubor v programu 602 XML Filler) - Pokyn pro vyplnní formulá pro databázi ISPROFIN - Pehled stešních sportovních organizací - Vzorový formulá ISPROFIN (soubor v programu.pdf pouze zkrácený náhled) - Podmínky spojené s registrací investiní akce v ISPROFIN - Závazné podmínky erpání prostedk státního rozpotu - Provádcí pokyn pro závrené vyhodnocení 13

14 .j.: / _ Píloha. 1 Formulá pro Státní dotaci PROGRAM Program podpory rozvoje a obnovy materiáln-technické základny sportu a tlovýchovy Ž Á D O S T o d o t a c i p r o r o k _ Projekt o poskytnutí investiní dotace ze státního rozpotu na podporu stavby nebo jiné investiní akce (dále jen Investiní zámr ) Podmínka: Žadatel vyplní íslo podprogramu a to: Podprogram sportovní a tlovýchovná oblast nebo pouze sportovní reprezentace Bez vyplnní bude žádost vyazena! A. Identifikaní údaje žadatele o dotaci Pímý píjemce dotace: Registrovaný název: Sídlo: Celá adresa: Celková hodnota majetku - v tis.: I: Celkem len: Vlastník majetku Výpjka Dlouhodobý pronájem Ano Ne Ano Ne Ano Ne Vysvtlivky: Pouze NNO - obanské sdružení v oblasti sportu nebo obec, mst - neakceptovány obchodní spolenosti. Zakroužkovat dle skutenosti majetkové vztahy. A1. Statutární zástupci a osoby povené jednáním o žádost o dotaci Jméno (funkce) Telefon FAX e:mail A2. Informaní údaje. Žádost podávána prostednictvím: NNO (samostatn) Sportovního svazu Zastešující organizace Ano Ne Ano Ne Ano Ne Další údaje vyplnit pouze v pípad, kdy NNO podává žádost prostednictvím zastešující organizace tzn. - zplnomocuje zastešující organizaci pro další jednání. Registrovaný název zast. org. Sídlo Celá adresa Celková hodnota majetku - v tis.: Vysvtlivky: I Celkem len: Zakroužkovat a pak vyplnit dle požadavku NNO jakým zpsobem má probíhat další ízení realizace akce. 1

15 .j.: / _ Píloha. 1 Místo stavby Okres Kraj B. Charakteristika návrhu Investiního zámru (souástí žádosti o poskytnutí investiní dotace ze státního rozpotu) Výstižný název (max. 20 znak) Hlavní sportovní nápl Dosahovaná úrove innosti Pihlášení se k Podprogramu Rozpoet akce: Požadovaná dotace: Vysvtlivky: Místo stavby v pípad jm. stroj, zaízení, inventáe i mobiliáe nebo jm. movitého majetku - se uvádí sídlo žadatele Výstižný název název vystihující konkrétní hlavní obsah (nikoli obecný) investiního zámru (nap. reko povrchu hišt, nástavba tlocviny, nákup náadí, reko sociál. zaízení, stavba stelnice, stavba šaten, rozšíení atlet. ploch, apod.) Hlavní sportovní nápl hlavní sportovní discipliny, které mají být investiním zámrem saturovány (nap. fotbal, tenis, míové hry obecn, gymnastika, letecká akrobacie apod.) Dosahovaná úrove innosti charakteristika dosahované úrovn hlavní sportovní nápln (nap. rekreaní, juniorské pebory, republiková mistrovství, školní a veejná, píprava sportovní reprezentace apod.) Pihlášení se k Podprogramu viz. Zásady MŠMT (možnosti: obecný sport a tlovýchova; pouze sportovní reprezentace) Rozpoet akce a Požadovaná dotace Rozpoet investiního zámru a z toho požadovanou dotaci uvést v tis. K B1. Majetkové - právní vztahy k návrhu Investiního zámru (nutno vyplnit dle aktuálního vztahu ) Stavba Pozemky Poznámka Vysvtlivky Stavba: - uvést, kdo je (bude) majitelem nemovitosti dotené investiním zámrem Pozemky: - uvést, kdo je majitelem pozemk, dotených investiním zámrem Poznámka: - pípadnou zmnu v nadcházejícím období nutno uvést v poznámce 2

16 .j.: / _ Píloha. 1 Žadatel závazn potvrzuje, že: C. Prohlášení žadatele o dotaci 1. se seznámil se Zásadami MŠMT pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu urených na poizování a technická zhodnocení investiního majetku ve sportu. Pedkládaná žádost a údaje v ní uvedené nejsou s tmito Zásadami v rozporu, 2. bere na vdomí, že v pípad schválení dotace, bude se i v dalším postupu realizace projektu, ídit tmito Zásadami MŠMT, 3. bere na vdomí skutenost, když následná kontrola této žádosti zjistí, že pedkládané údaje a dokumentace neodpovídají skutenosti, bude to posuzováno jako pokus o neoprávnné získání prostedk státního rozpotu, 4. souhlasí (v pípad schválení jeho žádosti o poskytnutí dotace) se zveejnním svého názvu, sídla, dotaního titulu, úelu použité dotace a výše schválené (resp.pijaté) dotace, v souladu se zákonem. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis, 5. bere na vdomí, že v pípad schválení dotace ze strany MŠMT potvrzené vydáním registraního listu (ne díve), je povinen k vydání rozhodnutí a k uvolnní erpání dotace zaslat bez dalšího vyzvání na MŠMT znovu dále uvedené doklady: a) Investiní zámr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební ízení (platí i pro zámry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických parametr. V pípad jednotlivých stroj a zaízení jejich specifikace (eské názvy). b) Aktualizované, vyplnné a potvrzené (každý list) formuláe S-05 (viz Vyhláška.560/2006 Sb.) c) Aktualizovaný (podle výbrového ízení) rozpoet na úrovni výkazu výmr, a dále kopie platných doklad d) o provedení územn-stavebním ízení (stanovisko stavebního úadu), e) o posouzení a vyhodnocení nabídek dle 69 Zák..137/2006 Sb. o veejných zakázkách (u podlimitních akcí rovnž adekvátní doklad o provedeném výbrovém ízení), f) smluv o dílo (k doložení údaj jednotlivých položek formuláe S-05) g) jiné doklady dle samostatného vyžádání MŠMT. 6. Pílohy k žádosti o dotaci (doklady a písemné dokumenty), které byly pedány žadatelem Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy mohou být z pozice MŠMT poskytnuty pouze za podmínky dané ustanovením 11 odst. 2 písm. a) zákona. 106/1999 Sb. Zpracoval:. Datum: Statutární zástupce:.... (vypsat hlkovým písmem) Statutární zástupce:... podpis Razítko: 3

17 .j.: / _ Píloha. 1 D. Dokumentace požadovaná jako souást žádosti o dotaci (dokumentace dokládající výše uvedené údaje-pílohy k žádosti) 01) Identifikaní údaje žadatele U NNO kopie stanov a registrace MV, kopie dokladu o pidlení IO (doklady nejsou nutné v pípad, že platí A2, anebo že kdy jde o obec,msto) 02) Charakteristika investiního zámru a) Investiní zámr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební ízení (platí i pro zámry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických parametr. V pípad jednotlivých stroj a zaízení jejich specifikace (eské názvy). b) Vyplnné a potvrzené (každý list) formuláe S-05 (viz Vyhl..560/2006 Sb.) c) Souhrnný rozpoet na úrovni výkazu výmr. d) Stanovisko nebo koncepci píslušného národního sportovního svazu nebo zastešující tlovýchovné organizace. e) Stanovisko msta nebo obce ve vazb na koncepci rozvoje a na územní plán. 03) Majetkové - právní vztahy k investinímu zámru a) Výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb (ne starší 3 msíce) b) Platná dlouhodobá nájemní smlouva (ješt min. 15 let), pokud je žádáno o dotaci do majetku jiného subjektu než je píjemce dotace, písemný souhlas majitele nemovitosti s navrhovanou investici a zpsob vypoádání v pípad zániku smlouvy. c) Doklady k zajištní dofinancování do úrovn rozpotu (spolufinancování) - jinak viz Zásady MŠMT o povinné spoluúasti na financování investice. d) Potvrzení místn píslušného finanního úadu, že žadatel nemá daové nedoplatky, že není v úpadku a že jeho majetek není zatížen zástavním právem (u NNO není nutné v pípad A2). e) Potvrzení místn píslušné správy sociálního zabezpeení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištní (u NNO není nutné v pípad A2). 4

18 .j.: / _ Píloha. 2 U P O Z O R N N Í Plné znní formuláe je uvedeno pouze v programu 602 XML Filler. Nutno postupovat podle následujících pokyn. 1

19 .j.: / _ Píloha. 3 POKYN pro vyplnní formulá S až 160 pro databázi ISPROFIN dle vyhl.. 560/2006 Sb. k Zásadám PROGRAMU Tento metodický pokyn upesuje pedkládání náležitostí k žádostem o dotaci v rámci PROGRAMU a ke zpsobu kontroly jejich užití. Cílem je usnadnit žadatelm o dotaci rychlou orientaci v jinak složitém formulái a dostát závazkm, které vyplývají z vyhl.. 560/2006 Sb., která nabyla úinnosti dnem 1. ledna lánek 1 Žadatelé o dotaci budou pedkládat formuláe Dokumentace_akce jednak k pijetí žádosti pouze v tištné podob a jednak po schválení dotace také v tomu odpovídající (kód formuláe musí být totožný s verzí zasílanou na MŠMT) elektronické podob na adresu, kterou MŠMT schváleným píjemcm oznámí. (a) Povinné ásti elektronického formuláe Dokumentace_akce budou vyplnny podle dále uvedených pokyn. Jako povinné jsou stanoveny ásti S Identifikaní údaje a systém ízení akce S Harmonogram pípravy a realizace akce S Indikátory akce S Parametry akce stavby (alternativn S stroje a zaízení) S Investiní bilance poteb a zdroj financování akce (b) Ostatní ásti formuláe dokumentace akce se nevyplují, nesní být do nich nic vpisováno (ani datum, ani jméno zpracovatele)! lánek 2 (a) Pro zpracování a pro další komunikaci s MŠMT na bázi formuláe Dokumentace_akce je nutná instalace software 602XML Filler.Tento software (a jeho pípadné následné aktualizace) je voln ke stažení z webových stránek Ministerstva financí, z (b) Teprve po nainstalování tohoto software je možné pikroit ke stažení formulá Dokumentace_ akce.zfo bu z ( Dokumentace_Akce.zfo - min. s datem s ohledem na vývoj databázového software MF-ISPROFIN je nutné rovnž sledovat aktualizaci tohoto formuláe, kterou bude MF vždy avizovat), anebo jako již pipravených formulá dle následujícího odst. (c). (c) Pro výchozí zpracování elektronických formulá Dokumentace_akce lze pro PROGRAM použít ze strany MŠMT pipravené verze, zpracované zvláš pro Podprogram a pro Podprogram , které jsou jako pílohy tohoto pokynu voln ke stažení z webových stránek MŠMT - viz / Sport a tlovýchova / Dotace / Investiní / Dokumenty ( a po instalaci 602XML Filler k použití). 1

20 .j.: / _ Píloha. 3 (d) Na webových stránkách Ministerstva financí, na jsou rovnž k dispozici další dokumenty, které se vztahují k výkladu a instalaci formulá, k metodickému ízení informaního systému ISPROFIN atd. (e) Elektronický formulá Dokumentace_akce obsahuje automatickou kontrolu vyplnných dat. Doporuuje se její použití za každou ást díve, než se pistoupí k vyplování další ásti. (f) Kódové oznaení aktuálního elektronického formuláe je uvedeno v záhlaví pod árovým kódem. Formuláe zasílané na MŠMT v elektronické podob (po schválení) musí mít stejné oznaení jako ty, které se zasílají v tištné form (každá zmna kteréhokoli údaje zmní kódové oznaení). (g) Formuláe, které budou zasílané na MŠMT v tištné form, musí být na titulním list doplnny o název organizace, jméno a podpis statutárního (nebo zplnomocnného) zástupce organizace a datum zpracování (stejné údaje, jako jsou na 1. stran formuláe Dokumentace_akce, ale doplnno o originální podpisy a razítko organizace). (h) Tisk se provádí po jednotlivých listech (aby se zamezilo tisku prázdných formulá). U PROGRAMU je prakticky vyžadováno pouze 5 formulá a úvodní strana s árkovým kódem. lánek 3 1 Formulá ást S Identifikaní údaje (a) Evidenní íslo je totožné s íslem Podprogramu. Žadatel o dotaci íslo vyplní resp.použije formulá podle zamení své dotace tak, jak se domluvil s MŠMT (anebo jak má potvrzeno). V pípad staveb pro MSL-2009 se používá íslo Podprogramu (b) Název stavby, akce podléhá úpravám podle názvoslovné typologie MŠMT. Obecn jde o lenní názvu Zkratka Druh organizace (stešní, nebo TJ, obec se uvádí názvem), Místo stavby (název obce, v pípad, že píjemce dotace je obec, název se neopakuje), Název stavby (podle struné a pevažující charakteristiky investiního zámru), Zkratka pro pevažující sportovní aktivity (FS-fotbal, TK-tenis atd.) nebo pro jiný dležitý znak. Píklad: STV-Horní Heršpice-Rekonstrukce hišt-fs TJ-Kamenice-Rekonstrukce sokolovny Brandýs n. Labem-Výstavba víceúelové sport. haly (SH) 2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Státní podpora sportu pro rok 2010

Státní podpora sportu pro rok 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 13 496/2009-50 Státní podpora sportu pro rok 2010 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010 (dále

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více