Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : / _ Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. záí 2008 v rámci Zásad program Státní podpory sportu

2 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady jsou metodikou pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu, urených na podporu rozvoje a obnovy materiáln technické základny ve sportu. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy (dále jen MŠMT ) stanovuje tento postup (dále jen Zásady MŠMT pro PROGRAM ) pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu v rámci výdaj na programové financování reprodukce majetku. Program je veejn vyhlašován v souladu se zákonem. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, s usnesením vlády. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpotu R nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO ) ústedními orgány státní správy ze dne 7. února Cílem podpory se rozumí rozvoj a obnova sportovních zaízení a zaízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci. Snahou MŠMT je stanovení metodiky, která smuje ke spravedlivému principu a rovnému pístupu nestátních organizací a resortních sportovních center (dále jen RSC ) k prostedkm uvedeného Programu Obecn pro erpání dotací ze státního rozpotu platí podmínky zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, a provádcí vyhlášky. 560/2006 Sb., o úasti státního rozpotu na financování program reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006 (dále jen vyhl.. 560/2006 ). Další postup, týkající se PROGRAMU , je upraven v tchto Zásadách MŠMT. ÁST A 1. Tato oblast je podporována v souladu se zákonem. 115/2001 Sb., o podpoe sportu, ve znní pozdjších pedpis. Vymezení sportovních zaízení se obecn rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradn nebo pevážn k provozování sportu. 1.1 Materiáln technickou základnou ve sportu se rozumí sportovní zaízení a zaízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci, vetn nezbytného technického a sociálního zázemí náležející ke sportovnímu zaízení. 1.2 Sportovní zaízení strojního charakteru je takové zaízení, které slouží pímo k provozování sportu, pípadn k úprav sportovišt. 1.3 Dotace Programu je souást rozpotu kapitoly správce programu. 2. Cíle a priority 2.1 Cíle Programu cíl_1 technická obnova, údržba a opravy sportovních zaízení, která povede ke zlepšování jejich hygienické úrovn a souladu se zájmy ochrany pírody, cíl_2 rozvíjet sportovn technické parametry sportoviš tak, aby splovaly požadavky pedepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi a aby sportovní zaízení byla bezpená pro sportovce i pro ostatní veejnost, 2

3 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / cíl_3 doplovat nabídku stávajícího potu sportovních zaízení s cílem vyrovnávání regionálních deficit, cíl_4 umožnit rovný pístup ke sportovištím co nejširšímu potu zájemc o sportování. 2.2 Priority programu K naplování stanovených cíl stanovuje MŠMT z odborného sportovního hlediska prioritní podporu v tomto poadí: a) dlouhodob úspšným sportm zaazeným do programu olympijských her (OH) a paralympijských her (PH), b) sportm provozovaných jako celoživotní aktivity, c) vyrovnávání regionálních rozdíl a deficit sportoviš, d) sportování mládeže, e) dále budou podporovány jiné aktivity hodné zvláštního zetele jako jsou nap. u sportovních zaízení likvidace následk havárií a katastrof. 3. lenní Programu Podprogram podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Píjemci dotací jsou nestátní neziskové organizace (NNO), jejichž náplní innosti je sport a tlovýchova a ve výjimených pípadech msta a obce v R (viz ást A, bod 4.3). 3.2 Podprogram podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovní reprezentace Píjemci dotací jsou resortní sportovní centra Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a MŠMT. Dále obanská sdružení registrovaná podle zákona 83/1990 Sb. zabezpeující státní sportovní reprezentaci a talentovanou mládež, vetn zdravotn postižených. 4. Vymezení píjemce dotace 4.1 Píjemci dotací nemohou být: - obchodní spolenosti v jakékoliv form, - fyzické osoby, - sdružení právnických osob s právní subjektivitou a nepodnikatelský právní subjekt se sídlem v zahranií psobící v R. 4.2 Píjemcem dotace nemže být subjekt, který má nevyrovnané nebo sporné závazky se státním rozpotem, pípadn nevyútované dotace minulých období. 4.3 Mstm a obcím jsou dotace poskytovány pouze výjimen a za následujících podmínek: - dotace se poskytují pouze do sportovních zaízení, která již existující NNO využívají na základ nájemních smluv, - nájemní smlouvy s NNO musí být uzaveny na dobu minimáln 15 let po dokonení dotované akce, v pípad zániku nájemní smlouvy musí být uveden zpsob vypoádání poskytnuté dotace. 3

4 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Segmentace sportovního prostedí Uruje základní hlediska pro posuzování úelnosti vynakládaných státních prostedk z Programu , respektive jeho podprogram. 5.1 MŠMT posuzuje sportovní prostedí podle území, a to na sporty závislé na prostedí (pírodní podmínky), na potebu vyrovnávání regionálních deficit sportovních zaízení a na místní sportovní tradice a zvyklosti. 5.2 Dále MŠMT posuzuje sportovní prostedí podle sport na sporty zaazené do (OH), (PH) a deaflympijských her (DH) a na sporty, které nejsou zaazeny do OH a na sport pro všechny. 6. Vyhlášení program 6.1 MŠMT vyhlašuje schválené programy v oblasti sportu v prbhu bžného roku vždy pro následující rok. Program a Zásady MŠMT jsou zveejnny na internetových stránkách MŠMT, odkaz sport a tlovýchova. 6.2 Žadatelé pedkládají své žádosti s dokumentací doplnnou o náležitosti (viz. ást B, odst. 1) takto: - Pro Podprogram na adresu MŠMT, odbor sportu a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, pod znakou v termínu od do pro každý nadcházející kalendání rok. - Pro Podprogram na adresu MŠMT odbor sportu a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, pod znakou v termínu od do pro každý nadcházející kalendání rok. - Pípadné další podprogramy budou mít doplující metodiku dle úelového zamení podprogramu (viz. mimoádné záležitosti nebo pírodní pohromy). Upozornní: Projekty došlé mimo termín budou pouze zaevidovány. 6.3 Harmonogram Úkol Termín Zodpovídá ped nadcházejícím rokem Vyhlášení programu do 8.8. MŠMT Zveejnní zásad (internet,tisk,vstníky) do MŠMT Pedkládání žádostí od do NNO/msta a obce Pedkládání žádostí od do RSC/NNO v píslušném roce Posuzování žádostí do MŠMT Posudky a sestava specifikace akcí do MŠMT Schválení specifikace akcí do PV MŠMT* Vyrozumní pouze úspšných žadatel do * porada vedení MŠMT doporuí ke schválení panu ministrovi MŠMT 4

5 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / ÁST B 1. Dokumentace k pijetí žádosti, v souladu s vyhl.. 560/2006 Sb., jinak viz formulá Žádosti o dotaci píloha Krom základních pedpoklad a vymezení píjemce, uvedených v ásti A, odst. 3 a 4, musí žadatel splnit ješt další uvedené podmínky. Jedná se o pedložení dokumentace k pijetí žádosti, která se pedkládá v jednom vyhotovení (originál). Souástí požadované dokumentace jsou: - investiní zámr a formulá Žádosti o dotaci (viz píloha. 1 ), - v tištné podob vyplnné a potvrzené formuláe S , S , S , S (alternativn S pokud se jedná o stroje a zaízení) a S (alternativn S pokud se jedná o neinvestiní bilance) pro databázi informaního systému programového financování (ISPROFIN), - projekt nebo studie u staveb (2 4 výkresy vystihující technický zámr), - souhrnný rozpoet náklad akce vetn závazného dokladu o spolufinancování, - výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb, jimiž dokládá žadatel vlastnictví nemovitosti (ne starší 3 msíce). Pedmtné pozemky musí být ve snímku vyznaeny, - platná dlouhodobá (ješt min. 15 let) nájemní smlouva, pokud je žádáno o dotaci do majetku jiného subjektu, piemž do majetku obchodních spoleností a fyzických osob se dotace neposkytují, - stanovisko nebo koncepci píslušného národního sportovního svazu nebo zastešující tlovýchovné organizace k pedkládané žádosti, - stanovisko msta nebo obce, pípadn svazku obcí, ve vazb na koncepci rozvoje a na územní plán, vetn 2 fotografií vystihujících aktuální stav sportovního zaízení, - u NNO stanovy, jimiž prokazuje nápl své innosti v oblasti sportu a tlovýchovy, - úedn ovená kopie dokládající pidlení I (pokud není souástí stanov), jíž organizace dokládá existenci ekonomického subjektu, - potvrzení místn píslušného finanního úadu, že žadatel nemá daové nedoplatky, není v úpadku, a že majetek není zatížen zástavním právem (ne starší 3 msíce), - potvrzení místn píslušné správy sociálního zabezpeení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištní, - struné zhodnocení požadavk na zabezpeení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, pop. pedpokládanou výši finanních poteb jak na provoz, tak na reprodukci poízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu, - struné zhodnocení pínosu stavby k ešení problému zamstnanosti, - struné vyhodnocení navrhovaného ešení z hlediska pedpis hygienických, jakostních, bezpenostních, ochrany zdraví pi práci apod. 5

6 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Posuzování žádosti 2.1 K tomu, aby mohla být žádost posuzována, musí být kompletní a musí splovat podmínky uvedené v ásti B odst. 1. Na nekompletní a neúplné žádosti nebude brán zetel. 2.2 Každá NNO na úrovni základního organizaního lánku (na rozdíl od sportovních svaz) mže požádat v daném roce o dotaci pouze na jednu akci. 2.3 Došlé žádosti o poskytnutí dotace z Programu z hlediska formálního i obsahového posoudí MŠMT, odbor sportu, který je zpracuje. Akce k realizaci navrhne expertní komise složená z pracovník odboru sportu a tlovýchovy MŠMT, zástupc sportovn-akademického prostedí, zástupce eského olympijského výboru a vyšších územn samosprávných celk. Porada vedení MŠMT doporuí konenou specifikaci akcí ke schválení ministrovi. 2.4 Nedílnou souástí posuzování žádostí je informace programového monitoringu odboru sportu a tlovýchovy MŠMT. 2.5 MŠMT si vyhrazuje právo provést zmny ve schválení specifikace akcí. 2.6 Žadatel je povinen ve své žádosti uvést, prostednictvím které stešní organizace bude realizovat registraci a uvolnní dotace, anebo zda bude v této vci spolupracovat pímo s MŠMT. 2.7 Další informace pro žadatele: - na poskytnutí dotace není právní nárok, - potvrzení o registraci akce neznamená závazek MŠMT k poskytnutí dotace, - pokud není ve lht šesti msíc od data koneného termínu pedkládání žádostí oznámeno pidlení dotace, znamená to automatické zamítnutí projektu. 3. Kriteria 3.1. Kriteria posuzovaná MŠMT pro Podprogram jsou : a) stávající stav zaízení, b) potebnost sportovního zaízení, c) spolufinancování, spoluúast žadatele podíl státního rozpotu (dále jen SR ), d) zajištní provozu a nemnnost úelu sportovního zaízení, e) výbr hodnocení expertní komisí, f) stav projektu Kriteria posuzovaná MŠMT pro Podprogram jsou: a) druh sportu, b) úspšnost sportovního odvtví, c) nezbytnost sportovního zaízení Pro Program je jako parametr stanovena maximální výše úasti státního rozpotu na financování akce (vyjádeno %). Výše spoluúasti žadatele je proto jedním z hodnotících kriterií. Nelze ji však uplatovat vždy, protože takový princip by nkterým, zejména malým, sportovním klubm znemožnil pístup k dotacím. Výše finanní úasti státního rozpotu je vyjádena v následujících tabulkách Pro program , jehož náplní je podpora obnovy a rozvoje materiáln technické základny sportovní reprezentace, se spoluúast na financování akce vyžaduje jen v pípad realizace nových staveb. 6

7 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Tabulky vymezující finanní úast státního rozpotu Nestátní neziskové organizace Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * - nová stavba, rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy v obci do 3000 obyvatel - nová stavba, rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy v obci nad 3001 obyvatel do 3,0 mil. K. do 5,0 mil. K. max. 100 % max. 100 % - rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy - nová stavba nad 3,0 resp. nad 5,0 mil. K. nad 5,0 mil. K. max. 80 % max. 70 % Msta a obce Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * rekonstrukce a modernizace rekonstrukce a modernizace do nad 10,0 mil. K. 10,0 mil. K. max. 50 % max. 40 % Resortní sportovní centra a obanská sdružení Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * Rekonstrukce a modernizace nová stavba nová stavba, rekonstrukce a modernizace do 10,0 mil. K. do 10,0 mil. K. nad 10,0 mil. K. max. 100 % max. 80 % max. 70 % UPOZORNNÍ: * Podíl SR je posuzován v rámci kritérií, viz. ást B bod Povinnosti píjemce dotace pi realizaci a plnní 4.1 Dotace je písn úelová. Je poskytována zásadn na konkrétní akce. Píjemce musí použít dotaci pesn podle technického zámru a ostatních doklad, které pedložil v dokumentaci se žádostí a které byly schváleny. 4.2 Píjemce je povinen používat dotaci ze státního rozpotu hospodárn a efektivn. 4.3 Na majetek realizovaný s úastí dotace ze státního rozpotu nesmí být vázáno zástavní právo. 4.4 Na pedprojektovou, projektovou pípravu a inženýrskou innost nebude samostatná dotace poskytována. 4.5 MŠMT nebude poskytovat prostedky NNO vzniklým pouze za úelem pijetí dotace z Programu

8 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Žádost provozovatele majetku o dotaci je vázáno na souhlas majitele s doloženou a potvrzenou dlouhodobou nájemní smlouvou (v trvání ješt min. 15 let). Smlouva musí obsahovat zpsob finanního vyrovnání podílu státní dotace v pípad jejího ukonení. Obdobn se postupuje v pípad sdružování prostedk, kde žadatel žádá o dotaci na svj podíl sdružovaných prostedk. Smlouva o sdružení musí garantovat nezcizitelnost ásti majetku vybudovaného ze státní dotace. Do majetku obchodních spoleností a fyzických osob se dotace neposkytují. 4.7 Dotace se neposkytuje k zajištní podnikatelské innosti, proto se MŠMT nebude v rámci podprogramu pidlovat dotace na hotely, restaurace, ubytovny, tribuny, sjezdovky a na další podobná zaízení. 4.8 Dotaci není možné, bez souhlasu Ministerstva financí, poskytovat na nákup nemovitostí (pozemk a staveb). 4.9 Dotaci nelze použít na financování investiní akce již dokonené a zkolaudované Poskytnutí dotace zakládá pro píjemce závazek postupovat pi výbru zhotovitele díla podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. Poznámka: upozorujeme na povinnost, která se týká zveejnní výzvy k pedložení nabídek na centrální adrese Poskytnutá dotace podléhá zútování se státním rozpotem za píslušný fiskální rok podle podmínek stanovených zákonem. 218/2000 Sb., a postup podle vyhl.. 560/2006 Sb., v platném znní. Postup je každoron konkretizován provádcím pedpisem MŠMT, který je pro píjemce dotace závazný Neplnní povinností píjemce dotace nebo jeho písemných záruk je považováno za neplnní podmínek stanovených a tedy jako porušení rozpotové kázn Žadatel o dotaci souhlasí se zveejnním údaj o sob v souvislosti s podávanou žádostí v rámci PROGRAMU U akce stavebního charakteru vyšší než 2 mil. K. bez DPH investiního i neinvestiního charakteru je píjemce dotace povinen umístit na viditelném míst informaci s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT. Pi použití státního znaku R je teba postupovat v souladu s ustanovením 2 odst. 1 zákona. 352/2001 Sb., o užívání státních symbol eské republiky a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, které taxativn stanoví výet subjekt oprávnných používat státní znak. ÁST C 1. Postup pro registraci a uvolování dotace 1.1 O kladném posouzení své žádosti a o zaregistrování pedloženého technického zámru bude žadatel o dotaci písemn vyrozumn podle postupu daného vyhl.. 560/2006 Sb., o úasti státního rozpotu na financování program reprodukce majetku, v platném znní. 1.2 Výbr žádostí o poskytnutí dotace nezakládá nárok na její automatické poskytnutí. Každý jednotlivý návrh podléhá dalšímu dokladovému ízení, jehož smyslem je kompletace doklad na úrove vyžadovanou k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 8

9 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / V prbhu tohoto ízení musí žadatel o dotaci své podklady k akci doplnit anebo upesnit, nikoli však zásadn mnit proti schválenému technickému zámru a dokumentaci pedkládané v úvodní žádosti o dotaci. Pokud se v prbhu tohoto ízení prokáží skutenosti odporující základním podmínkám pro poskytnutí dotace anebo nemožnost požadované doklady pedložit, bude takový návrh bez dalšího ízení z výbru bez náhrady vyazen. 1.4 Jako potvrzení o ukonení ízení spojeného s poskytnutím dotace obdrží žadatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí). MŠMT si vymezuje možnost úpravy, pokud vláda v daném fiskálním roce nerozhodne o výdajích státního rozpotu jinak. Nezbytnou podmínkou vydání Rozhodnutí je potvrzení souhlasu žadatele o dotaci s obecnými podmínkami spojenými s poskytnutím dotace. Tyto podmínky jsou neoddlitelnou souástí každého vydaného Rozhodnutí. 1.5 Vydáním Rozhodnutí MŠMT zárove uruje, kdo je ve vztahu k poskytnuté dotaci jejím píjemcem a ve vztahu k MŠMT garantem dodržení podmínek s dotací spojených. Podle okolností to mže být: a/ skutený konený píjemce, b/ stešní organizaní složka (v pípad obanských sdružení), která je povinna zajistit dodržení podmínek stanovených v tchto Zásadách MŠMT. 2. Uvolování a erpání dotace 2.1 Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží píjemce dotace od MŠMT doklad o možnosti erpání formou Pokyn k nastavení rozpotového limitu, který jej opravuje k otevení zvláštního erpacího útu u bankovního ústavu, který urí MŠMT nebo u spolenosti eská pojišovna a.s. (pokud nebude dodaten ureno jinak), s potvrzením celkové výše dotace, kterou mže erpat. 2.2 Výše uvolnné dotace mže odpovídat celkové výši v daném roce piznané dotace anebo pouze její ásti, záloze, a to výhradn dle uvážení MŠMT. Uvolování erpání dotace mže být spojeno s dalšími (kontrolními) podmínkami MŠMT. 2.3 erpání dotace je vyhrazeno výlun k likvidaci faktur spojených s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta. Pevádní prostedk na jiný úet, úhrada finanních závazk minulých období a podobné transakce jsou nepípustné. 2.4 V pípadech, že píjemce dotace uplatuje odpoet z dan z pidané hodnoty na vstupu, nesmí hradit da z pidané hodnoty z dotace. V tchto pípadech se proto v údajích pro informaní systém (ISPROFIN), údaje o realizaci investiní akce a o erpání dotace musí uvádt bez DPH. V pípad, že píjemce dotace odpoet z dan z pidané hodnoty neuplatuje, uvádí v údajích pro informaní systém (ISPROFIN) veškeré údaje a erpá dotaci vetn DPH. 2.5 Pokud píjemce dotace zjistí, že není schopen zabezpeit realizaci akce v souladu s podmínkami Rozhodnutí, je povinen o této skutenosti informovat MŠMT neprodlen, avšak nejpozdji do bžného roku, a souasn pedložit návrh na zmnu Rozhodnutí. MŠMT do 30 dn ode dne, kdy žádost obdrží, vydá bu nové Rozhodnutí, anebo žádost zamítne. V pípad zamítnutí žádosti MŠMT zárove rozhodne o dalším postupu, vetn ásteného anebo úplného vrácení dotace (v pípad neoprávnného erpání vetn úrokových sankcí). 2.6 erpání poskytnuté dotace je v podmínkách MŠMT ureno pro daný fiskální rok. MŠMT nebude zásadn projednávat pesun erpání poskytnuté dotace do dalšího roku. 9

10 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Informaní systém programového financování (ISPROFIN) poskytovaných dotací 3.1 Akce realizované s úastí prostedk státního rozpotu podle postup stanovených vyhl.. 560/2006 Sb., podléhají písné registraci ISPROFIN Ministerstva financí. 3.2 Píjemce dotace je povinen respektovat závaznost zaregistrovaných údaj a jejich souvztažnost s poskytovanou dotací. Pokud v prbhu realizace dotované akce vyvstane poteba zmny registrovaných závazných údaj, je píjemce povinen požádat MŠMT o peregistraci a zmnu údaj zdvodnit. 4. Doklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po schválení MŠMT) Krom doklad potebných k pijetí žádosti (viz. ást B, bod 1 resp. formulá Žádosti) je teba po schválení dotace pro vydání Rozhodnutí doložit další doklady. 4.1 Kopii Doklad k územnímu a stavebnímu ízení (územní rozhodnutí, stavební povolení) podle zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. Pokud akce stavebnímu ízení nepodléhá, pedkládá se doklad o stanovisku stavebního úadu k ohlášení stavebních úprav. 4.2 Doklady o výsledku provedeného výbrového ízení na zhotovitele (Evidenní list), kopie smlouvy se zhotovitelem a doklad o zajištní jmenovité osoby stavebního dozoru a její odborné zpsobilosti (autorizace, mandátní smlouva apod.) a kontaktního spojení (v pípad staveb). 4.3 Aktualizované formuláe S , S , S , S (alternativn S pokud se jedná o stroje a zaízení) a S (alternativn S pokud se jedná o neinvestiní bilance) pro databázi informaního systému programového financování (ISPROFIN) - a) v tištné podob; b) v elektronické podob na adresu, kterou MŠMT schváleným píjemcm oznámí. 4.4 Jiné doklady i dokumenty, které si MŠMT vyžádá pro jmenovitou akci dle svého uvážení. 5. Závrené vyútování dotace a vyhodnocení akce 5.1 Vyútování poskytnuté dotace bude provádno podle samostatného pokynu MŠMT vydaného ke konci každého fiskálního roku. Realizaci dotované akce je proto nutné ídit tak, aby erpání dotace bylo ukoneno k 30. listopadu roku, pro který byla dotace potvrzena. 5.2 Závrené vyhodnocení dotované akce bude provádno v samostatném ízení MŠMT, po ukonení její realizace ve lht stanovené v Rozhodnutí, proti pedložené požadované dokumentace (podle postup vyžádaných samostatným provádcím pedpisem MŠMT). 5.3 Dokumentace k závrenému vyhodnocení akce bude obsahovat minimáln: a) zprávu o splnní závazných ukazatel a podmínek spojených s poskytnutím dotace, b) vyútování realizace akce a vypoádání zstatk dotací, c) u stavebních akcí kolaudaní rozhodnutí (anebo doklad toto rozhodnutí nahrazující), d) výsledná data pro ISPROFIN, e) jiné doklady, které si MŠMT vyžádá (kopie faktur nebo jejich soupisky, kopie bankovních pevod k úhrad faktur apod.). 10

11 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / V pípad souhlasu s pedloženou dokumentací a s údaji v ní uvedenými vydá MŠMT PROTOKOL ke konenému zútování a k piznání státní dotace, který slouží píjemci dotace jako konený doklad o vypoádání závazk spojených s poskytnutou dotací a se státním rozpotem. 6. Kontrola plnní schváleného technického zámru vetn jeho dokumentace 6.1 Revizi plnní technického zámru provádí MŠMT, odbor sportu v rámci svého programového monitoringu. Na základ svých zjištní podává: a) návrh u jednotlivých akcí na pípadné provedení hloubkové kontroly odborem interního auditu MŠMT, b) návrh na koncepní aktualizaci Programu , pípadn na opatení související s programem, c) zprávu, že prostedky byly využity úeln, v souladu se schváleným projektem, a že po stanovenou dobu sportovní zaízení slouží v plném rozsahu svému úelu, 6.2 Kontrolu financování akcí, na které byla MŠMT piznána dotace, provádí též prbžn podle zákona. 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve veejné správ a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, MŠMT, odbor metodiky ídící kontroly a správce rozpotu. 1. Kritéria diferencované podpory ÁST D 1.1 Každá pedložená žádost je ohodnocena podle metodiky uvedené v ásti B a je zaazena do píslušné skupiny diferencovaného systému. 1.2 Žádost NNO mže být, tímto zpsobem, zaazena do skupiny na dobu 1 kalendáního roku a nemže být se stejným úelem duplicitn zaazena do další skupiny. 1.3 Základním principem diferencované podpory u programu je otevený systém zaazování žádostí do skupin podle charakteristiky a dalšího vymezení podle kritérií uvedené v ásti B. 1.4 Rozazení do skupin dle d i f e r e n c o v a n é h o systému finanní podpory: a) stanovení celkového finanního objemu požadavk % b) rozazení do skupin dle stanoveného vymezení a charakteru žadatele c) stanovení procentuálního podílu u skupiny 1 a 3. U skupiny 2 je zachována fixní výše 15 % z celkového objemu rozpotu d) stanovení procentuálního pomru interního lenní u skupiny 1 ve vztahu k výši objemu požadavk e) úprava a stanovení koneného procentuálního objemu pro jednotlivé skupiny s ohledem na aktuální stav pedložených podklad (úprava následující tabulky) s rozlenním do skupin. Zmnu v % rozlenní schvaluje námstek skup. 5 f) upesnní dílích finanních prostedk uvnit jednotlivých skupin pi zachování pomru hodnot získaných z pedložených podklad. 11

12 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Podprogram , v. mimoádn vyhlášených program / podprogram. Skupina NNO Objem 1 2 NNO s celorepublikovou psobností - prostednictvím zastešujících obanských sdružení. NNO s celorepublikovou a nadregionální psobností - samostatná obanská sdružení / sportovní svazy 3 MŠMT Ostatní projekty NNO se specifickým zamením i regionálního charakteru, v. jmenovitých žádostí základních lánk. Sportovní kluby zaazené do systému podpory Sportovních center mládeže a Sportovních tíd. Mimoádné záležitosti NNO a záležitosti pi živelných událostech. dle žádostí 15 % dle žádostí s mimoádným navýšením rozpotu Vysvtlení: ad. 1: NNO pedkládají žádost za své sdružené subjekty dle systému interních kritérií. K ucelené žádosti lze piadit žádosti samotných lenských obanských sdružení se specifickým zamením. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 1 se uskuteuje dle stanovených kritérií. ad. 2: Žádosti NNO, samostatných obanských sdružení, jsou vedeny ve skupin 2. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 2 je ešena fixní výší 15 % z celkového rozpotového objemu. ad. 3: Žádosti NNO, které nelze uplatnit ve skupin 1 a 2, vetn jmenovitých žádostí regionálního charakteru a specifického zamení: Sportovní centra mládeže a Sportovní tídy. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 3 se uskuteuje dle stanovených kritérií. Poznámka: a) Pro NNO s regionální psobností, viz. projekty u skupiny 3 diferencovaného systému, se nevztahují základní podmínky vymezení pedkladatele žádosti. b) Žádosti NNO pi mimoádných, resp. krizových záležitostí v. jmenovitých žádostí základních lánk. Výše píspvku je stanovena na základ finanních možností státního rozpotu píslušného kalendáního roku. c) Výše finanního píspvku je stanovena až po jednání výbrové komise a vyhodnocení všech požadavk. d) V píslušném kalendáním roce, ze státního rozpotu, mže být vybrána a realizována pouze jedna žádost, projekt NNO. Podprogram , pouze s vymezením aspekt: - psobení v oblasti sportovní reprezentace - dlouhodobé zámry s nkolikaletou rozvahou (nap. OH cyklus) 12

13 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Závrená ustanovení ÁST E 1.1 Na úrovni MŠMT je návrh finanního objemu dotace jednotlivým obanským sdružením projednáván gremiální poradou námstka ministra skupiny 5 a poradou vedení MŠMT. Ve zcela mimoádných a naléhavých pípadech je možno pedložit ke schválení pímo ministrovi. 1.2 Zásady.j.: / , vetn doplujících dodatk se ruší Zásady.j / _ nabývají úinnosti dnem 30. záí V Praze dne 30. záí 2008 Jan Kocourek, v.r. námstek ministra Pílohy: Píloha. 1 Píloha. 2 Píloha. 3 Píloha. 4 Píloha. 5 Píloha. 6 Píloha. 7 Píloha. 8 - Formulá Žádost o dotaci (aktualizováno ke dni 10. záí 2007 soubor v programu MS Word) - Formuláe S až 160 pro databázi ISPROFIN (soubor v programu 602 XML Filler) - Pokyn pro vyplnní formulá pro databázi ISPROFIN - Pehled stešních sportovních organizací - Vzorový formulá ISPROFIN (soubor v programu.pdf pouze zkrácený náhled) - Podmínky spojené s registrací investiní akce v ISPROFIN - Závazné podmínky erpání prostedk státního rozpotu - Provádcí pokyn pro závrené vyhodnocení 13

14 .j.: / _ Píloha. 1 Formulá pro Státní dotaci PROGRAM Program podpory rozvoje a obnovy materiáln-technické základny sportu a tlovýchovy Ž Á D O S T o d o t a c i p r o r o k _ Projekt o poskytnutí investiní dotace ze státního rozpotu na podporu stavby nebo jiné investiní akce (dále jen Investiní zámr ) Podmínka: Žadatel vyplní íslo podprogramu a to: Podprogram sportovní a tlovýchovná oblast nebo pouze sportovní reprezentace Bez vyplnní bude žádost vyazena! A. Identifikaní údaje žadatele o dotaci Pímý píjemce dotace: Registrovaný název: Sídlo: Celá adresa: Celková hodnota majetku - v tis.: I: Celkem len: Vlastník majetku Výpjka Dlouhodobý pronájem Ano Ne Ano Ne Ano Ne Vysvtlivky: Pouze NNO - obanské sdružení v oblasti sportu nebo obec, mst - neakceptovány obchodní spolenosti. Zakroužkovat dle skutenosti majetkové vztahy. A1. Statutární zástupci a osoby povené jednáním o žádost o dotaci Jméno (funkce) Telefon FAX e:mail A2. Informaní údaje. Žádost podávána prostednictvím: NNO (samostatn) Sportovního svazu Zastešující organizace Ano Ne Ano Ne Ano Ne Další údaje vyplnit pouze v pípad, kdy NNO podává žádost prostednictvím zastešující organizace tzn. - zplnomocuje zastešující organizaci pro další jednání. Registrovaný název zast. org. Sídlo Celá adresa Celková hodnota majetku - v tis.: Vysvtlivky: I Celkem len: Zakroužkovat a pak vyplnit dle požadavku NNO jakým zpsobem má probíhat další ízení realizace akce. 1

15 .j.: / _ Píloha. 1 Místo stavby Okres Kraj B. Charakteristika návrhu Investiního zámru (souástí žádosti o poskytnutí investiní dotace ze státního rozpotu) Výstižný název (max. 20 znak) Hlavní sportovní nápl Dosahovaná úrove innosti Pihlášení se k Podprogramu Rozpoet akce: Požadovaná dotace: Vysvtlivky: Místo stavby v pípad jm. stroj, zaízení, inventáe i mobiliáe nebo jm. movitého majetku - se uvádí sídlo žadatele Výstižný název název vystihující konkrétní hlavní obsah (nikoli obecný) investiního zámru (nap. reko povrchu hišt, nástavba tlocviny, nákup náadí, reko sociál. zaízení, stavba stelnice, stavba šaten, rozšíení atlet. ploch, apod.) Hlavní sportovní nápl hlavní sportovní discipliny, které mají být investiním zámrem saturovány (nap. fotbal, tenis, míové hry obecn, gymnastika, letecká akrobacie apod.) Dosahovaná úrove innosti charakteristika dosahované úrovn hlavní sportovní nápln (nap. rekreaní, juniorské pebory, republiková mistrovství, školní a veejná, píprava sportovní reprezentace apod.) Pihlášení se k Podprogramu viz. Zásady MŠMT (možnosti: obecný sport a tlovýchova; pouze sportovní reprezentace) Rozpoet akce a Požadovaná dotace Rozpoet investiního zámru a z toho požadovanou dotaci uvést v tis. K B1. Majetkové - právní vztahy k návrhu Investiního zámru (nutno vyplnit dle aktuálního vztahu ) Stavba Pozemky Poznámka Vysvtlivky Stavba: - uvést, kdo je (bude) majitelem nemovitosti dotené investiním zámrem Pozemky: - uvést, kdo je majitelem pozemk, dotených investiním zámrem Poznámka: - pípadnou zmnu v nadcházejícím období nutno uvést v poznámce 2

16 .j.: / _ Píloha. 1 Žadatel závazn potvrzuje, že: C. Prohlášení žadatele o dotaci 1. se seznámil se Zásadami MŠMT pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu urených na poizování a technická zhodnocení investiního majetku ve sportu. Pedkládaná žádost a údaje v ní uvedené nejsou s tmito Zásadami v rozporu, 2. bere na vdomí, že v pípad schválení dotace, bude se i v dalším postupu realizace projektu, ídit tmito Zásadami MŠMT, 3. bere na vdomí skutenost, když následná kontrola této žádosti zjistí, že pedkládané údaje a dokumentace neodpovídají skutenosti, bude to posuzováno jako pokus o neoprávnné získání prostedk státního rozpotu, 4. souhlasí (v pípad schválení jeho žádosti o poskytnutí dotace) se zveejnním svého názvu, sídla, dotaního titulu, úelu použité dotace a výše schválené (resp.pijaté) dotace, v souladu se zákonem. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis, 5. bere na vdomí, že v pípad schválení dotace ze strany MŠMT potvrzené vydáním registraního listu (ne díve), je povinen k vydání rozhodnutí a k uvolnní erpání dotace zaslat bez dalšího vyzvání na MŠMT znovu dále uvedené doklady: a) Investiní zámr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební ízení (platí i pro zámry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických parametr. V pípad jednotlivých stroj a zaízení jejich specifikace (eské názvy). b) Aktualizované, vyplnné a potvrzené (každý list) formuláe S-05 (viz Vyhláška.560/2006 Sb.) c) Aktualizovaný (podle výbrového ízení) rozpoet na úrovni výkazu výmr, a dále kopie platných doklad d) o provedení územn-stavebním ízení (stanovisko stavebního úadu), e) o posouzení a vyhodnocení nabídek dle 69 Zák..137/2006 Sb. o veejných zakázkách (u podlimitních akcí rovnž adekvátní doklad o provedeném výbrovém ízení), f) smluv o dílo (k doložení údaj jednotlivých položek formuláe S-05) g) jiné doklady dle samostatného vyžádání MŠMT. 6. Pílohy k žádosti o dotaci (doklady a písemné dokumenty), které byly pedány žadatelem Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy mohou být z pozice MŠMT poskytnuty pouze za podmínky dané ustanovením 11 odst. 2 písm. a) zákona. 106/1999 Sb. Zpracoval:. Datum: Statutární zástupce:.... (vypsat hlkovým písmem) Statutární zástupce:... podpis Razítko: 3

17 .j.: / _ Píloha. 1 D. Dokumentace požadovaná jako souást žádosti o dotaci (dokumentace dokládající výše uvedené údaje-pílohy k žádosti) 01) Identifikaní údaje žadatele U NNO kopie stanov a registrace MV, kopie dokladu o pidlení IO (doklady nejsou nutné v pípad, že platí A2, anebo že kdy jde o obec,msto) 02) Charakteristika investiního zámru a) Investiní zámr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební ízení (platí i pro zámry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických parametr. V pípad jednotlivých stroj a zaízení jejich specifikace (eské názvy). b) Vyplnné a potvrzené (každý list) formuláe S-05 (viz Vyhl..560/2006 Sb.) c) Souhrnný rozpoet na úrovni výkazu výmr. d) Stanovisko nebo koncepci píslušného národního sportovního svazu nebo zastešující tlovýchovné organizace. e) Stanovisko msta nebo obce ve vazb na koncepci rozvoje a na územní plán. 03) Majetkové - právní vztahy k investinímu zámru a) Výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb (ne starší 3 msíce) b) Platná dlouhodobá nájemní smlouva (ješt min. 15 let), pokud je žádáno o dotaci do majetku jiného subjektu než je píjemce dotace, písemný souhlas majitele nemovitosti s navrhovanou investici a zpsob vypoádání v pípad zániku smlouvy. c) Doklady k zajištní dofinancování do úrovn rozpotu (spolufinancování) - jinak viz Zásady MŠMT o povinné spoluúasti na financování investice. d) Potvrzení místn píslušného finanního úadu, že žadatel nemá daové nedoplatky, že není v úpadku a že jeho majetek není zatížen zástavním právem (u NNO není nutné v pípad A2). e) Potvrzení místn píslušné správy sociálního zabezpeení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištní (u NNO není nutné v pípad A2). 4

18 .j.: / _ Píloha. 2 U P O Z O R N N Í Plné znní formuláe je uvedeno pouze v programu 602 XML Filler. Nutno postupovat podle následujících pokyn. 1

19 .j.: / _ Píloha. 3 POKYN pro vyplnní formulá S až 160 pro databázi ISPROFIN dle vyhl.. 560/2006 Sb. k Zásadám PROGRAMU Tento metodický pokyn upesuje pedkládání náležitostí k žádostem o dotaci v rámci PROGRAMU a ke zpsobu kontroly jejich užití. Cílem je usnadnit žadatelm o dotaci rychlou orientaci v jinak složitém formulái a dostát závazkm, které vyplývají z vyhl.. 560/2006 Sb., která nabyla úinnosti dnem 1. ledna lánek 1 Žadatelé o dotaci budou pedkládat formuláe Dokumentace_akce jednak k pijetí žádosti pouze v tištné podob a jednak po schválení dotace také v tomu odpovídající (kód formuláe musí být totožný s verzí zasílanou na MŠMT) elektronické podob na adresu, kterou MŠMT schváleným píjemcm oznámí. (a) Povinné ásti elektronického formuláe Dokumentace_akce budou vyplnny podle dále uvedených pokyn. Jako povinné jsou stanoveny ásti S Identifikaní údaje a systém ízení akce S Harmonogram pípravy a realizace akce S Indikátory akce S Parametry akce stavby (alternativn S stroje a zaízení) S Investiní bilance poteb a zdroj financování akce (b) Ostatní ásti formuláe dokumentace akce se nevyplují, nesní být do nich nic vpisováno (ani datum, ani jméno zpracovatele)! lánek 2 (a) Pro zpracování a pro další komunikaci s MŠMT na bázi formuláe Dokumentace_akce je nutná instalace software 602XML Filler.Tento software (a jeho pípadné následné aktualizace) je voln ke stažení z webových stránek Ministerstva financí, z (b) Teprve po nainstalování tohoto software je možné pikroit ke stažení formulá Dokumentace_ akce.zfo bu z ( Dokumentace_Akce.zfo - min. s datem s ohledem na vývoj databázového software MF-ISPROFIN je nutné rovnž sledovat aktualizaci tohoto formuláe, kterou bude MF vždy avizovat), anebo jako již pipravených formulá dle následujícího odst. (c). (c) Pro výchozí zpracování elektronických formulá Dokumentace_akce lze pro PROGRAM použít ze strany MŠMT pipravené verze, zpracované zvláš pro Podprogram a pro Podprogram , které jsou jako pílohy tohoto pokynu voln ke stažení z webových stránek MŠMT - viz / Sport a tlovýchova / Dotace / Investiní / Dokumenty ( a po instalaci 602XML Filler k použití). 1

20 .j.: / _ Píloha. 3 (d) Na webových stránkách Ministerstva financí, na jsou rovnž k dispozici další dokumenty, které se vztahují k výkladu a instalaci formulá, k metodickému ízení informaního systému ISPROFIN atd. (e) Elektronický formulá Dokumentace_akce obsahuje automatickou kontrolu vyplnných dat. Doporuuje se její použití za každou ást díve, než se pistoupí k vyplování další ásti. (f) Kódové oznaení aktuálního elektronického formuláe je uvedeno v záhlaví pod árovým kódem. Formuláe zasílané na MŠMT v elektronické podob (po schválení) musí mít stejné oznaení jako ty, které se zasílají v tištné form (každá zmna kteréhokoli údaje zmní kódové oznaení). (g) Formuláe, které budou zasílané na MŠMT v tištné form, musí být na titulním list doplnny o název organizace, jméno a podpis statutárního (nebo zplnomocnného) zástupce organizace a datum zpracování (stejné údaje, jako jsou na 1. stran formuláe Dokumentace_akce, ale doplnno o originální podpisy a razítko organizace). (h) Tisk se provádí po jednotlivých listech (aby se zamezilo tisku prázdných formulá). U PROGRAMU je prakticky vyžadováno pouze 5 formulá a úvodní strana s árkovým kódem. lánek 3 1 Formulá ást S Identifikaní údaje (a) Evidenní íslo je totožné s íslem Podprogramu. Žadatel o dotaci íslo vyplní resp.použije formulá podle zamení své dotace tak, jak se domluvil s MŠMT (anebo jak má potvrzeno). V pípad staveb pro MSL-2009 se používá íslo Podprogramu (b) Název stavby, akce podléhá úpravám podle názvoslovné typologie MŠMT. Obecn jde o lenní názvu Zkratka Druh organizace (stešní, nebo TJ, obec se uvádí názvem), Místo stavby (název obce, v pípad, že píjemce dotace je obec, název se neopakuje), Název stavby (podle struné a pevažující charakteristiky investiního zámru), Zkratka pro pevažující sportovní aktivity (FS-fotbal, TK-tenis atd.) nebo pro jiný dležitý znak. Píklad: STV-Horní Heršpice-Rekonstrukce hišt-fs TJ-Kamenice-Rekonstrukce sokolovny Brandýs n. Labem-Výstavba víceúelové sport. haly (SH) 2

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací pro rok 2008

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací pro rok 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 20 642/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací pro rok 2008 Zásady Programu

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace)

Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace) Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace) po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup Zadání investice - pedložení evidenního listu stavební

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Pravidla pro poskytování podpor statutárním mstem Olomouc

Pravidla pro poskytování podpor statutárním mstem Olomouc STATUTÁRNÍ MSTO OLOMOUC VP 15/2007 Pravidla pro poskytování podpor statutárním mstem Olomouc Platnost a úinnost od: 15. 11. 2007 Vydali: Zpracovatelé: lenové pracovního týmu: Martin Novotný, primátor Bc.

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2 U s n e s e n í ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne 02.07.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje vyazení usnesení zastupitelstva obce.: - 118/08, 160/08, 10/09, 60/09, 61/09, 62/09,

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více