Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : / _ Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. záí 2008 v rámci Zásad program Státní podpory sportu

2 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Z á s a d y PROGRAMU Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady jsou metodikou pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu, urených na podporu rozvoje a obnovy materiáln technické základny ve sportu. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy (dále jen MŠMT ) stanovuje tento postup (dále jen Zásady MŠMT pro PROGRAM ) pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu v rámci výdaj na programové financování reprodukce majetku. Program je veejn vyhlašován v souladu se zákonem. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, s usnesením vlády. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpotu R nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO ) ústedními orgány státní správy ze dne 7. února Cílem podpory se rozumí rozvoj a obnova sportovních zaízení a zaízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci. Snahou MŠMT je stanovení metodiky, která smuje ke spravedlivému principu a rovnému pístupu nestátních organizací a resortních sportovních center (dále jen RSC ) k prostedkm uvedeného Programu Obecn pro erpání dotací ze státního rozpotu platí podmínky zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, a provádcí vyhlášky. 560/2006 Sb., o úasti státního rozpotu na financování program reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006 (dále jen vyhl.. 560/2006 ). Další postup, týkající se PROGRAMU , je upraven v tchto Zásadách MŠMT. ÁST A 1. Tato oblast je podporována v souladu se zákonem. 115/2001 Sb., o podpoe sportu, ve znní pozdjších pedpis. Vymezení sportovních zaízení se obecn rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradn nebo pevážn k provozování sportu. 1.1 Materiáln technickou základnou ve sportu se rozumí sportovní zaízení a zaízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci, vetn nezbytného technického a sociálního zázemí náležející ke sportovnímu zaízení. 1.2 Sportovní zaízení strojního charakteru je takové zaízení, které slouží pímo k provozování sportu, pípadn k úprav sportovišt. 1.3 Dotace Programu je souást rozpotu kapitoly správce programu. 2. Cíle a priority 2.1 Cíle Programu cíl_1 technická obnova, údržba a opravy sportovních zaízení, která povede ke zlepšování jejich hygienické úrovn a souladu se zájmy ochrany pírody, cíl_2 rozvíjet sportovn technické parametry sportoviš tak, aby splovaly požadavky pedepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi a aby sportovní zaízení byla bezpená pro sportovce i pro ostatní veejnost, 2

3 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / cíl_3 doplovat nabídku stávajícího potu sportovních zaízení s cílem vyrovnávání regionálních deficit, cíl_4 umožnit rovný pístup ke sportovištím co nejširšímu potu zájemc o sportování. 2.2 Priority programu K naplování stanovených cíl stanovuje MŠMT z odborného sportovního hlediska prioritní podporu v tomto poadí: a) dlouhodob úspšným sportm zaazeným do programu olympijských her (OH) a paralympijských her (PH), b) sportm provozovaných jako celoživotní aktivity, c) vyrovnávání regionálních rozdíl a deficit sportoviš, d) sportování mládeže, e) dále budou podporovány jiné aktivity hodné zvláštního zetele jako jsou nap. u sportovních zaízení likvidace následk havárií a katastrof. 3. lenní Programu Podprogram podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Píjemci dotací jsou nestátní neziskové organizace (NNO), jejichž náplní innosti je sport a tlovýchova a ve výjimených pípadech msta a obce v R (viz ást A, bod 4.3). 3.2 Podprogram podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovní reprezentace Píjemci dotací jsou resortní sportovní centra Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a MŠMT. Dále obanská sdružení registrovaná podle zákona 83/1990 Sb. zabezpeující státní sportovní reprezentaci a talentovanou mládež, vetn zdravotn postižených. 4. Vymezení píjemce dotace 4.1 Píjemci dotací nemohou být: - obchodní spolenosti v jakékoliv form, - fyzické osoby, - sdružení právnických osob s právní subjektivitou a nepodnikatelský právní subjekt se sídlem v zahranií psobící v R. 4.2 Píjemcem dotace nemže být subjekt, který má nevyrovnané nebo sporné závazky se státním rozpotem, pípadn nevyútované dotace minulých období. 4.3 Mstm a obcím jsou dotace poskytovány pouze výjimen a za následujících podmínek: - dotace se poskytují pouze do sportovních zaízení, která již existující NNO využívají na základ nájemních smluv, - nájemní smlouvy s NNO musí být uzaveny na dobu minimáln 15 let po dokonení dotované akce, v pípad zániku nájemní smlouvy musí být uveden zpsob vypoádání poskytnuté dotace. 3

4 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Segmentace sportovního prostedí Uruje základní hlediska pro posuzování úelnosti vynakládaných státních prostedk z Programu , respektive jeho podprogram. 5.1 MŠMT posuzuje sportovní prostedí podle území, a to na sporty závislé na prostedí (pírodní podmínky), na potebu vyrovnávání regionálních deficit sportovních zaízení a na místní sportovní tradice a zvyklosti. 5.2 Dále MŠMT posuzuje sportovní prostedí podle sport na sporty zaazené do (OH), (PH) a deaflympijských her (DH) a na sporty, které nejsou zaazeny do OH a na sport pro všechny. 6. Vyhlášení program 6.1 MŠMT vyhlašuje schválené programy v oblasti sportu v prbhu bžného roku vždy pro následující rok. Program a Zásady MŠMT jsou zveejnny na internetových stránkách MŠMT, odkaz sport a tlovýchova. 6.2 Žadatelé pedkládají své žádosti s dokumentací doplnnou o náležitosti (viz. ást B, odst. 1) takto: - Pro Podprogram na adresu MŠMT, odbor sportu a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, pod znakou v termínu od do pro každý nadcházející kalendání rok. - Pro Podprogram na adresu MŠMT odbor sportu a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, pod znakou v termínu od do pro každý nadcházející kalendání rok. - Pípadné další podprogramy budou mít doplující metodiku dle úelového zamení podprogramu (viz. mimoádné záležitosti nebo pírodní pohromy). Upozornní: Projekty došlé mimo termín budou pouze zaevidovány. 6.3 Harmonogram Úkol Termín Zodpovídá ped nadcházejícím rokem Vyhlášení programu do 8.8. MŠMT Zveejnní zásad (internet,tisk,vstníky) do MŠMT Pedkládání žádostí od do NNO/msta a obce Pedkládání žádostí od do RSC/NNO v píslušném roce Posuzování žádostí do MŠMT Posudky a sestava specifikace akcí do MŠMT Schválení specifikace akcí do PV MŠMT* Vyrozumní pouze úspšných žadatel do * porada vedení MŠMT doporuí ke schválení panu ministrovi MŠMT 4

5 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / ÁST B 1. Dokumentace k pijetí žádosti, v souladu s vyhl.. 560/2006 Sb., jinak viz formulá Žádosti o dotaci píloha Krom základních pedpoklad a vymezení píjemce, uvedených v ásti A, odst. 3 a 4, musí žadatel splnit ješt další uvedené podmínky. Jedná se o pedložení dokumentace k pijetí žádosti, která se pedkládá v jednom vyhotovení (originál). Souástí požadované dokumentace jsou: - investiní zámr a formulá Žádosti o dotaci (viz píloha. 1 ), - v tištné podob vyplnné a potvrzené formuláe S , S , S , S (alternativn S pokud se jedná o stroje a zaízení) a S (alternativn S pokud se jedná o neinvestiní bilance) pro databázi informaního systému programového financování (ISPROFIN), - projekt nebo studie u staveb (2 4 výkresy vystihující technický zámr), - souhrnný rozpoet náklad akce vetn závazného dokladu o spolufinancování, - výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb, jimiž dokládá žadatel vlastnictví nemovitosti (ne starší 3 msíce). Pedmtné pozemky musí být ve snímku vyznaeny, - platná dlouhodobá (ješt min. 15 let) nájemní smlouva, pokud je žádáno o dotaci do majetku jiného subjektu, piemž do majetku obchodních spoleností a fyzických osob se dotace neposkytují, - stanovisko nebo koncepci píslušného národního sportovního svazu nebo zastešující tlovýchovné organizace k pedkládané žádosti, - stanovisko msta nebo obce, pípadn svazku obcí, ve vazb na koncepci rozvoje a na územní plán, vetn 2 fotografií vystihujících aktuální stav sportovního zaízení, - u NNO stanovy, jimiž prokazuje nápl své innosti v oblasti sportu a tlovýchovy, - úedn ovená kopie dokládající pidlení I (pokud není souástí stanov), jíž organizace dokládá existenci ekonomického subjektu, - potvrzení místn píslušného finanního úadu, že žadatel nemá daové nedoplatky, není v úpadku, a že majetek není zatížen zástavním právem (ne starší 3 msíce), - potvrzení místn píslušné správy sociálního zabezpeení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištní, - struné zhodnocení požadavk na zabezpeení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, pop. pedpokládanou výši finanních poteb jak na provoz, tak na reprodukci poízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu, - struné zhodnocení pínosu stavby k ešení problému zamstnanosti, - struné vyhodnocení navrhovaného ešení z hlediska pedpis hygienických, jakostních, bezpenostních, ochrany zdraví pi práci apod. 5

6 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Posuzování žádosti 2.1 K tomu, aby mohla být žádost posuzována, musí být kompletní a musí splovat podmínky uvedené v ásti B odst. 1. Na nekompletní a neúplné žádosti nebude brán zetel. 2.2 Každá NNO na úrovni základního organizaního lánku (na rozdíl od sportovních svaz) mže požádat v daném roce o dotaci pouze na jednu akci. 2.3 Došlé žádosti o poskytnutí dotace z Programu z hlediska formálního i obsahového posoudí MŠMT, odbor sportu, který je zpracuje. Akce k realizaci navrhne expertní komise složená z pracovník odboru sportu a tlovýchovy MŠMT, zástupc sportovn-akademického prostedí, zástupce eského olympijského výboru a vyšších územn samosprávných celk. Porada vedení MŠMT doporuí konenou specifikaci akcí ke schválení ministrovi. 2.4 Nedílnou souástí posuzování žádostí je informace programového monitoringu odboru sportu a tlovýchovy MŠMT. 2.5 MŠMT si vyhrazuje právo provést zmny ve schválení specifikace akcí. 2.6 Žadatel je povinen ve své žádosti uvést, prostednictvím které stešní organizace bude realizovat registraci a uvolnní dotace, anebo zda bude v této vci spolupracovat pímo s MŠMT. 2.7 Další informace pro žadatele: - na poskytnutí dotace není právní nárok, - potvrzení o registraci akce neznamená závazek MŠMT k poskytnutí dotace, - pokud není ve lht šesti msíc od data koneného termínu pedkládání žádostí oznámeno pidlení dotace, znamená to automatické zamítnutí projektu. 3. Kriteria 3.1. Kriteria posuzovaná MŠMT pro Podprogram jsou : a) stávající stav zaízení, b) potebnost sportovního zaízení, c) spolufinancování, spoluúast žadatele podíl státního rozpotu (dále jen SR ), d) zajištní provozu a nemnnost úelu sportovního zaízení, e) výbr hodnocení expertní komisí, f) stav projektu Kriteria posuzovaná MŠMT pro Podprogram jsou: a) druh sportu, b) úspšnost sportovního odvtví, c) nezbytnost sportovního zaízení Pro Program je jako parametr stanovena maximální výše úasti státního rozpotu na financování akce (vyjádeno %). Výše spoluúasti žadatele je proto jedním z hodnotících kriterií. Nelze ji však uplatovat vždy, protože takový princip by nkterým, zejména malým, sportovním klubm znemožnil pístup k dotacím. Výše finanní úasti státního rozpotu je vyjádena v následujících tabulkách Pro program , jehož náplní je podpora obnovy a rozvoje materiáln technické základny sportovní reprezentace, se spoluúast na financování akce vyžaduje jen v pípad realizace nových staveb. 6

7 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Tabulky vymezující finanní úast státního rozpotu Nestátní neziskové organizace Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * - nová stavba, rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy v obci do 3000 obyvatel - nová stavba, rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy v obci nad 3001 obyvatel do 3,0 mil. K. do 5,0 mil. K. max. 100 % max. 100 % - rekonstrukce a modernizace, údržba a opravy - nová stavba nad 3,0 resp. nad 5,0 mil. K. nad 5,0 mil. K. max. 80 % max. 70 % Msta a obce Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * rekonstrukce a modernizace rekonstrukce a modernizace do nad 10,0 mil. K. 10,0 mil. K. max. 50 % max. 40 % Resortní sportovní centra a obanská sdružení Podprogram Kategorie stavby, investiní akce Výše náklad Podíl SR * Rekonstrukce a modernizace nová stavba nová stavba, rekonstrukce a modernizace do 10,0 mil. K. do 10,0 mil. K. nad 10,0 mil. K. max. 100 % max. 80 % max. 70 % UPOZORNNÍ: * Podíl SR je posuzován v rámci kritérií, viz. ást B bod Povinnosti píjemce dotace pi realizaci a plnní 4.1 Dotace je písn úelová. Je poskytována zásadn na konkrétní akce. Píjemce musí použít dotaci pesn podle technického zámru a ostatních doklad, které pedložil v dokumentaci se žádostí a které byly schváleny. 4.2 Píjemce je povinen používat dotaci ze státního rozpotu hospodárn a efektivn. 4.3 Na majetek realizovaný s úastí dotace ze státního rozpotu nesmí být vázáno zástavní právo. 4.4 Na pedprojektovou, projektovou pípravu a inženýrskou innost nebude samostatná dotace poskytována. 4.5 MŠMT nebude poskytovat prostedky NNO vzniklým pouze za úelem pijetí dotace z Programu

8 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Žádost provozovatele majetku o dotaci je vázáno na souhlas majitele s doloženou a potvrzenou dlouhodobou nájemní smlouvou (v trvání ješt min. 15 let). Smlouva musí obsahovat zpsob finanního vyrovnání podílu státní dotace v pípad jejího ukonení. Obdobn se postupuje v pípad sdružování prostedk, kde žadatel žádá o dotaci na svj podíl sdružovaných prostedk. Smlouva o sdružení musí garantovat nezcizitelnost ásti majetku vybudovaného ze státní dotace. Do majetku obchodních spoleností a fyzických osob se dotace neposkytují. 4.7 Dotace se neposkytuje k zajištní podnikatelské innosti, proto se MŠMT nebude v rámci podprogramu pidlovat dotace na hotely, restaurace, ubytovny, tribuny, sjezdovky a na další podobná zaízení. 4.8 Dotaci není možné, bez souhlasu Ministerstva financí, poskytovat na nákup nemovitostí (pozemk a staveb). 4.9 Dotaci nelze použít na financování investiní akce již dokonené a zkolaudované Poskytnutí dotace zakládá pro píjemce závazek postupovat pi výbru zhotovitele díla podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. Poznámka: upozorujeme na povinnost, která se týká zveejnní výzvy k pedložení nabídek na centrální adrese Poskytnutá dotace podléhá zútování se státním rozpotem za píslušný fiskální rok podle podmínek stanovených zákonem. 218/2000 Sb., a postup podle vyhl.. 560/2006 Sb., v platném znní. Postup je každoron konkretizován provádcím pedpisem MŠMT, který je pro píjemce dotace závazný Neplnní povinností píjemce dotace nebo jeho písemných záruk je považováno za neplnní podmínek stanovených a tedy jako porušení rozpotové kázn Žadatel o dotaci souhlasí se zveejnním údaj o sob v souvislosti s podávanou žádostí v rámci PROGRAMU U akce stavebního charakteru vyšší než 2 mil. K. bez DPH investiního i neinvestiního charakteru je píjemce dotace povinen umístit na viditelném míst informaci s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT. Pi použití státního znaku R je teba postupovat v souladu s ustanovením 2 odst. 1 zákona. 352/2001 Sb., o užívání státních symbol eské republiky a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, které taxativn stanoví výet subjekt oprávnných používat státní znak. ÁST C 1. Postup pro registraci a uvolování dotace 1.1 O kladném posouzení své žádosti a o zaregistrování pedloženého technického zámru bude žadatel o dotaci písemn vyrozumn podle postupu daného vyhl.. 560/2006 Sb., o úasti státního rozpotu na financování program reprodukce majetku, v platném znní. 1.2 Výbr žádostí o poskytnutí dotace nezakládá nárok na její automatické poskytnutí. Každý jednotlivý návrh podléhá dalšímu dokladovému ízení, jehož smyslem je kompletace doklad na úrove vyžadovanou k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 8

9 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / V prbhu tohoto ízení musí žadatel o dotaci své podklady k akci doplnit anebo upesnit, nikoli však zásadn mnit proti schválenému technickému zámru a dokumentaci pedkládané v úvodní žádosti o dotaci. Pokud se v prbhu tohoto ízení prokáží skutenosti odporující základním podmínkám pro poskytnutí dotace anebo nemožnost požadované doklady pedložit, bude takový návrh bez dalšího ízení z výbru bez náhrady vyazen. 1.4 Jako potvrzení o ukonení ízení spojeného s poskytnutím dotace obdrží žadatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí). MŠMT si vymezuje možnost úpravy, pokud vláda v daném fiskálním roce nerozhodne o výdajích státního rozpotu jinak. Nezbytnou podmínkou vydání Rozhodnutí je potvrzení souhlasu žadatele o dotaci s obecnými podmínkami spojenými s poskytnutím dotace. Tyto podmínky jsou neoddlitelnou souástí každého vydaného Rozhodnutí. 1.5 Vydáním Rozhodnutí MŠMT zárove uruje, kdo je ve vztahu k poskytnuté dotaci jejím píjemcem a ve vztahu k MŠMT garantem dodržení podmínek s dotací spojených. Podle okolností to mže být: a/ skutený konený píjemce, b/ stešní organizaní složka (v pípad obanských sdružení), která je povinna zajistit dodržení podmínek stanovených v tchto Zásadách MŠMT. 2. Uvolování a erpání dotace 2.1 Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží píjemce dotace od MŠMT doklad o možnosti erpání formou Pokyn k nastavení rozpotového limitu, který jej opravuje k otevení zvláštního erpacího útu u bankovního ústavu, který urí MŠMT nebo u spolenosti eská pojišovna a.s. (pokud nebude dodaten ureno jinak), s potvrzením celkové výše dotace, kterou mže erpat. 2.2 Výše uvolnné dotace mže odpovídat celkové výši v daném roce piznané dotace anebo pouze její ásti, záloze, a to výhradn dle uvážení MŠMT. Uvolování erpání dotace mže být spojeno s dalšími (kontrolními) podmínkami MŠMT. 2.3 erpání dotace je vyhrazeno výlun k likvidaci faktur spojených s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta. Pevádní prostedk na jiný úet, úhrada finanních závazk minulých období a podobné transakce jsou nepípustné. 2.4 V pípadech, že píjemce dotace uplatuje odpoet z dan z pidané hodnoty na vstupu, nesmí hradit da z pidané hodnoty z dotace. V tchto pípadech se proto v údajích pro informaní systém (ISPROFIN), údaje o realizaci investiní akce a o erpání dotace musí uvádt bez DPH. V pípad, že píjemce dotace odpoet z dan z pidané hodnoty neuplatuje, uvádí v údajích pro informaní systém (ISPROFIN) veškeré údaje a erpá dotaci vetn DPH. 2.5 Pokud píjemce dotace zjistí, že není schopen zabezpeit realizaci akce v souladu s podmínkami Rozhodnutí, je povinen o této skutenosti informovat MŠMT neprodlen, avšak nejpozdji do bžného roku, a souasn pedložit návrh na zmnu Rozhodnutí. MŠMT do 30 dn ode dne, kdy žádost obdrží, vydá bu nové Rozhodnutí, anebo žádost zamítne. V pípad zamítnutí žádosti MŠMT zárove rozhodne o dalším postupu, vetn ásteného anebo úplného vrácení dotace (v pípad neoprávnného erpání vetn úrokových sankcí). 2.6 erpání poskytnuté dotace je v podmínkách MŠMT ureno pro daný fiskální rok. MŠMT nebude zásadn projednávat pesun erpání poskytnuté dotace do dalšího roku. 9

10 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Informaní systém programového financování (ISPROFIN) poskytovaných dotací 3.1 Akce realizované s úastí prostedk státního rozpotu podle postup stanovených vyhl.. 560/2006 Sb., podléhají písné registraci ISPROFIN Ministerstva financí. 3.2 Píjemce dotace je povinen respektovat závaznost zaregistrovaných údaj a jejich souvztažnost s poskytovanou dotací. Pokud v prbhu realizace dotované akce vyvstane poteba zmny registrovaných závazných údaj, je píjemce povinen požádat MŠMT o peregistraci a zmnu údaj zdvodnit. 4. Doklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po schválení MŠMT) Krom doklad potebných k pijetí žádosti (viz. ást B, bod 1 resp. formulá Žádosti) je teba po schválení dotace pro vydání Rozhodnutí doložit další doklady. 4.1 Kopii Doklad k územnímu a stavebnímu ízení (územní rozhodnutí, stavební povolení) podle zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. Pokud akce stavebnímu ízení nepodléhá, pedkládá se doklad o stanovisku stavebního úadu k ohlášení stavebních úprav. 4.2 Doklady o výsledku provedeného výbrového ízení na zhotovitele (Evidenní list), kopie smlouvy se zhotovitelem a doklad o zajištní jmenovité osoby stavebního dozoru a její odborné zpsobilosti (autorizace, mandátní smlouva apod.) a kontaktního spojení (v pípad staveb). 4.3 Aktualizované formuláe S , S , S , S (alternativn S pokud se jedná o stroje a zaízení) a S (alternativn S pokud se jedná o neinvestiní bilance) pro databázi informaního systému programového financování (ISPROFIN) - a) v tištné podob; b) v elektronické podob na adresu, kterou MŠMT schváleným píjemcm oznámí. 4.4 Jiné doklady i dokumenty, které si MŠMT vyžádá pro jmenovitou akci dle svého uvážení. 5. Závrené vyútování dotace a vyhodnocení akce 5.1 Vyútování poskytnuté dotace bude provádno podle samostatného pokynu MŠMT vydaného ke konci každého fiskálního roku. Realizaci dotované akce je proto nutné ídit tak, aby erpání dotace bylo ukoneno k 30. listopadu roku, pro který byla dotace potvrzena. 5.2 Závrené vyhodnocení dotované akce bude provádno v samostatném ízení MŠMT, po ukonení její realizace ve lht stanovené v Rozhodnutí, proti pedložené požadované dokumentace (podle postup vyžádaných samostatným provádcím pedpisem MŠMT). 5.3 Dokumentace k závrenému vyhodnocení akce bude obsahovat minimáln: a) zprávu o splnní závazných ukazatel a podmínek spojených s poskytnutím dotace, b) vyútování realizace akce a vypoádání zstatk dotací, c) u stavebních akcí kolaudaní rozhodnutí (anebo doklad toto rozhodnutí nahrazující), d) výsledná data pro ISPROFIN, e) jiné doklady, které si MŠMT vyžádá (kopie faktur nebo jejich soupisky, kopie bankovních pevod k úhrad faktur apod.). 10

11 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / V pípad souhlasu s pedloženou dokumentací a s údaji v ní uvedenými vydá MŠMT PROTOKOL ke konenému zútování a k piznání státní dotace, který slouží píjemci dotace jako konený doklad o vypoádání závazk spojených s poskytnutou dotací a se státním rozpotem. 6. Kontrola plnní schváleného technického zámru vetn jeho dokumentace 6.1 Revizi plnní technického zámru provádí MŠMT, odbor sportu v rámci svého programového monitoringu. Na základ svých zjištní podává: a) návrh u jednotlivých akcí na pípadné provedení hloubkové kontroly odborem interního auditu MŠMT, b) návrh na koncepní aktualizaci Programu , pípadn na opatení související s programem, c) zprávu, že prostedky byly využity úeln, v souladu se schváleným projektem, a že po stanovenou dobu sportovní zaízení slouží v plném rozsahu svému úelu, 6.2 Kontrolu financování akcí, na které byla MŠMT piznána dotace, provádí též prbžn podle zákona. 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve veejné správ a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, MŠMT, odbor metodiky ídící kontroly a správce rozpotu. 1. Kritéria diferencované podpory ÁST D 1.1 Každá pedložená žádost je ohodnocena podle metodiky uvedené v ásti B a je zaazena do píslušné skupiny diferencovaného systému. 1.2 Žádost NNO mže být, tímto zpsobem, zaazena do skupiny na dobu 1 kalendáního roku a nemže být se stejným úelem duplicitn zaazena do další skupiny. 1.3 Základním principem diferencované podpory u programu je otevený systém zaazování žádostí do skupin podle charakteristiky a dalšího vymezení podle kritérií uvedené v ásti B. 1.4 Rozazení do skupin dle d i f e r e n c o v a n é h o systému finanní podpory: a) stanovení celkového finanního objemu požadavk % b) rozazení do skupin dle stanoveného vymezení a charakteru žadatele c) stanovení procentuálního podílu u skupiny 1 a 3. U skupiny 2 je zachována fixní výše 15 % z celkového objemu rozpotu d) stanovení procentuálního pomru interního lenní u skupiny 1 ve vztahu k výši objemu požadavk e) úprava a stanovení koneného procentuálního objemu pro jednotlivé skupiny s ohledem na aktuální stav pedložených podklad (úprava následující tabulky) s rozlenním do skupin. Zmnu v % rozlenní schvaluje námstek skup. 5 f) upesnní dílích finanních prostedk uvnit jednotlivých skupin pi zachování pomru hodnot získaných z pedložených podklad. 11

12 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Podprogram , v. mimoádn vyhlášených program / podprogram. Skupina NNO Objem 1 2 NNO s celorepublikovou psobností - prostednictvím zastešujících obanských sdružení. NNO s celorepublikovou a nadregionální psobností - samostatná obanská sdružení / sportovní svazy 3 MŠMT Ostatní projekty NNO se specifickým zamením i regionálního charakteru, v. jmenovitých žádostí základních lánk. Sportovní kluby zaazené do systému podpory Sportovních center mládeže a Sportovních tíd. Mimoádné záležitosti NNO a záležitosti pi živelných událostech. dle žádostí 15 % dle žádostí s mimoádným navýšením rozpotu Vysvtlení: ad. 1: NNO pedkládají žádost za své sdružené subjekty dle systému interních kritérií. K ucelené žádosti lze piadit žádosti samotných lenských obanských sdružení se specifickým zamením. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 1 se uskuteuje dle stanovených kritérií. ad. 2: Žádosti NNO, samostatných obanských sdružení, jsou vedeny ve skupin 2. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 2 je ešena fixní výší 15 % z celkového rozpotového objemu. ad. 3: Žádosti NNO, které nelze uplatnit ve skupin 1 a 2, vetn jmenovitých žádostí regionálního charakteru a specifického zamení: Sportovní centra mládeže a Sportovní tídy. Procentuální lenní objemu uvnit skupiny 3 se uskuteuje dle stanovených kritérií. Poznámka: a) Pro NNO s regionální psobností, viz. projekty u skupiny 3 diferencovaného systému, se nevztahují základní podmínky vymezení pedkladatele žádosti. b) Žádosti NNO pi mimoádných, resp. krizových záležitostí v. jmenovitých žádostí základních lánk. Výše píspvku je stanovena na základ finanních možností státního rozpotu píslušného kalendáního roku. c) Výše finanního píspvku je stanovena až po jednání výbrové komise a vyhodnocení všech požadavk. d) V píslušném kalendáním roce, ze státního rozpotu, mže být vybrána a realizována pouze jedna žádost, projekt NNO. Podprogram , pouze s vymezením aspekt: - psobení v oblasti sportovní reprezentace - dlouhodobé zámry s nkolikaletou rozvahou (nap. OH cyklus) 12

13 Ministerstvo školství, Zásady Programu mládeže a tlovýchovy.j.: / Závrená ustanovení ÁST E 1.1 Na úrovni MŠMT je návrh finanního objemu dotace jednotlivým obanským sdružením projednáván gremiální poradou námstka ministra skupiny 5 a poradou vedení MŠMT. Ve zcela mimoádných a naléhavých pípadech je možno pedložit ke schválení pímo ministrovi. 1.2 Zásady.j.: / , vetn doplujících dodatk se ruší Zásady.j / _ nabývají úinnosti dnem 30. záí V Praze dne 30. záí 2008 Jan Kocourek, v.r. námstek ministra Pílohy: Píloha. 1 Píloha. 2 Píloha. 3 Píloha. 4 Píloha. 5 Píloha. 6 Píloha. 7 Píloha. 8 - Formulá Žádost o dotaci (aktualizováno ke dni 10. záí 2007 soubor v programu MS Word) - Formuláe S až 160 pro databázi ISPROFIN (soubor v programu 602 XML Filler) - Pokyn pro vyplnní formulá pro databázi ISPROFIN - Pehled stešních sportovních organizací - Vzorový formulá ISPROFIN (soubor v programu.pdf pouze zkrácený náhled) - Podmínky spojené s registrací investiní akce v ISPROFIN - Závazné podmínky erpání prostedk státního rozpotu - Provádcí pokyn pro závrené vyhodnocení 13

14 .j.: / _ Píloha. 1 Formulá pro Státní dotaci PROGRAM Program podpory rozvoje a obnovy materiáln-technické základny sportu a tlovýchovy Ž Á D O S T o d o t a c i p r o r o k _ Projekt o poskytnutí investiní dotace ze státního rozpotu na podporu stavby nebo jiné investiní akce (dále jen Investiní zámr ) Podmínka: Žadatel vyplní íslo podprogramu a to: Podprogram sportovní a tlovýchovná oblast nebo pouze sportovní reprezentace Bez vyplnní bude žádost vyazena! A. Identifikaní údaje žadatele o dotaci Pímý píjemce dotace: Registrovaný název: Sídlo: Celá adresa: Celková hodnota majetku - v tis.: I: Celkem len: Vlastník majetku Výpjka Dlouhodobý pronájem Ano Ne Ano Ne Ano Ne Vysvtlivky: Pouze NNO - obanské sdružení v oblasti sportu nebo obec, mst - neakceptovány obchodní spolenosti. Zakroužkovat dle skutenosti majetkové vztahy. A1. Statutární zástupci a osoby povené jednáním o žádost o dotaci Jméno (funkce) Telefon FAX e:mail A2. Informaní údaje. Žádost podávána prostednictvím: NNO (samostatn) Sportovního svazu Zastešující organizace Ano Ne Ano Ne Ano Ne Další údaje vyplnit pouze v pípad, kdy NNO podává žádost prostednictvím zastešující organizace tzn. - zplnomocuje zastešující organizaci pro další jednání. Registrovaný název zast. org. Sídlo Celá adresa Celková hodnota majetku - v tis.: Vysvtlivky: I Celkem len: Zakroužkovat a pak vyplnit dle požadavku NNO jakým zpsobem má probíhat další ízení realizace akce. 1

15 .j.: / _ Píloha. 1 Místo stavby Okres Kraj B. Charakteristika návrhu Investiního zámru (souástí žádosti o poskytnutí investiní dotace ze státního rozpotu) Výstižný název (max. 20 znak) Hlavní sportovní nápl Dosahovaná úrove innosti Pihlášení se k Podprogramu Rozpoet akce: Požadovaná dotace: Vysvtlivky: Místo stavby v pípad jm. stroj, zaízení, inventáe i mobiliáe nebo jm. movitého majetku - se uvádí sídlo žadatele Výstižný název název vystihující konkrétní hlavní obsah (nikoli obecný) investiního zámru (nap. reko povrchu hišt, nástavba tlocviny, nákup náadí, reko sociál. zaízení, stavba stelnice, stavba šaten, rozšíení atlet. ploch, apod.) Hlavní sportovní nápl hlavní sportovní discipliny, které mají být investiním zámrem saturovány (nap. fotbal, tenis, míové hry obecn, gymnastika, letecká akrobacie apod.) Dosahovaná úrove innosti charakteristika dosahované úrovn hlavní sportovní nápln (nap. rekreaní, juniorské pebory, republiková mistrovství, školní a veejná, píprava sportovní reprezentace apod.) Pihlášení se k Podprogramu viz. Zásady MŠMT (možnosti: obecný sport a tlovýchova; pouze sportovní reprezentace) Rozpoet akce a Požadovaná dotace Rozpoet investiního zámru a z toho požadovanou dotaci uvést v tis. K B1. Majetkové - právní vztahy k návrhu Investiního zámru (nutno vyplnit dle aktuálního vztahu ) Stavba Pozemky Poznámka Vysvtlivky Stavba: - uvést, kdo je (bude) majitelem nemovitosti dotené investiním zámrem Pozemky: - uvést, kdo je majitelem pozemk, dotených investiním zámrem Poznámka: - pípadnou zmnu v nadcházejícím období nutno uvést v poznámce 2

16 .j.: / _ Píloha. 1 Žadatel závazn potvrzuje, že: C. Prohlášení žadatele o dotaci 1. se seznámil se Zásadami MŠMT pro poskytování, erpání a zútování dotací ze státního rozpotu urených na poizování a technická zhodnocení investiního majetku ve sportu. Pedkládaná žádost a údaje v ní uvedené nejsou s tmito Zásadami v rozporu, 2. bere na vdomí, že v pípad schválení dotace, bude se i v dalším postupu realizace projektu, ídit tmito Zásadami MŠMT, 3. bere na vdomí skutenost, když následná kontrola této žádosti zjistí, že pedkládané údaje a dokumentace neodpovídají skutenosti, bude to posuzováno jako pokus o neoprávnné získání prostedk státního rozpotu, 4. souhlasí (v pípad schválení jeho žádosti o poskytnutí dotace) se zveejnním svého názvu, sídla, dotaního titulu, úelu použité dotace a výše schválené (resp.pijaté) dotace, v souladu se zákonem. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis, 5. bere na vdomí, že v pípad schválení dotace ze strany MŠMT potvrzené vydáním registraního listu (ne díve), je povinen k vydání rozhodnutí a k uvolnní erpání dotace zaslat bez dalšího vyzvání na MŠMT znovu dále uvedené doklady: a) Investiní zámr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební ízení (platí i pro zámry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických parametr. V pípad jednotlivých stroj a zaízení jejich specifikace (eské názvy). b) Aktualizované, vyplnné a potvrzené (každý list) formuláe S-05 (viz Vyhláška.560/2006 Sb.) c) Aktualizovaný (podle výbrového ízení) rozpoet na úrovni výkazu výmr, a dále kopie platných doklad d) o provedení územn-stavebním ízení (stanovisko stavebního úadu), e) o posouzení a vyhodnocení nabídek dle 69 Zák..137/2006 Sb. o veejných zakázkách (u podlimitních akcí rovnž adekvátní doklad o provedeném výbrovém ízení), f) smluv o dílo (k doložení údaj jednotlivých položek formuláe S-05) g) jiné doklady dle samostatného vyžádání MŠMT. 6. Pílohy k žádosti o dotaci (doklady a písemné dokumenty), které byly pedány žadatelem Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy mohou být z pozice MŠMT poskytnuty pouze za podmínky dané ustanovením 11 odst. 2 písm. a) zákona. 106/1999 Sb. Zpracoval:. Datum: Statutární zástupce:.... (vypsat hlkovým písmem) Statutární zástupce:... podpis Razítko: 3

17 .j.: / _ Píloha. 1 D. Dokumentace požadovaná jako souást žádosti o dotaci (dokumentace dokládající výše uvedené údaje-pílohy k žádosti) 01) Identifikaní údaje žadatele U NNO kopie stanov a registrace MV, kopie dokladu o pidlení IO (doklady nejsou nutné v pípad, že platí A2, anebo že kdy jde o obec,msto) 02) Charakteristika investiního zámru a) Investiní zámr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební ízení (platí i pro zámry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických parametr. V pípad jednotlivých stroj a zaízení jejich specifikace (eské názvy). b) Vyplnné a potvrzené (každý list) formuláe S-05 (viz Vyhl..560/2006 Sb.) c) Souhrnný rozpoet na úrovni výkazu výmr. d) Stanovisko nebo koncepci píslušného národního sportovního svazu nebo zastešující tlovýchovné organizace. e) Stanovisko msta nebo obce ve vazb na koncepci rozvoje a na územní plán. 03) Majetkové - právní vztahy k investinímu zámru a) Výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb (ne starší 3 msíce) b) Platná dlouhodobá nájemní smlouva (ješt min. 15 let), pokud je žádáno o dotaci do majetku jiného subjektu než je píjemce dotace, písemný souhlas majitele nemovitosti s navrhovanou investici a zpsob vypoádání v pípad zániku smlouvy. c) Doklady k zajištní dofinancování do úrovn rozpotu (spolufinancování) - jinak viz Zásady MŠMT o povinné spoluúasti na financování investice. d) Potvrzení místn píslušného finanního úadu, že žadatel nemá daové nedoplatky, že není v úpadku a že jeho majetek není zatížen zástavním právem (u NNO není nutné v pípad A2). e) Potvrzení místn píslušné správy sociálního zabezpeení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištní (u NNO není nutné v pípad A2). 4

18 .j.: / _ Píloha. 2 U P O Z O R N N Í Plné znní formuláe je uvedeno pouze v programu 602 XML Filler. Nutno postupovat podle následujících pokyn. 1

19 .j.: / _ Píloha. 3 POKYN pro vyplnní formulá S až 160 pro databázi ISPROFIN dle vyhl.. 560/2006 Sb. k Zásadám PROGRAMU Tento metodický pokyn upesuje pedkládání náležitostí k žádostem o dotaci v rámci PROGRAMU a ke zpsobu kontroly jejich užití. Cílem je usnadnit žadatelm o dotaci rychlou orientaci v jinak složitém formulái a dostát závazkm, které vyplývají z vyhl.. 560/2006 Sb., která nabyla úinnosti dnem 1. ledna lánek 1 Žadatelé o dotaci budou pedkládat formuláe Dokumentace_akce jednak k pijetí žádosti pouze v tištné podob a jednak po schválení dotace také v tomu odpovídající (kód formuláe musí být totožný s verzí zasílanou na MŠMT) elektronické podob na adresu, kterou MŠMT schváleným píjemcm oznámí. (a) Povinné ásti elektronického formuláe Dokumentace_akce budou vyplnny podle dále uvedených pokyn. Jako povinné jsou stanoveny ásti S Identifikaní údaje a systém ízení akce S Harmonogram pípravy a realizace akce S Indikátory akce S Parametry akce stavby (alternativn S stroje a zaízení) S Investiní bilance poteb a zdroj financování akce (b) Ostatní ásti formuláe dokumentace akce se nevyplují, nesní být do nich nic vpisováno (ani datum, ani jméno zpracovatele)! lánek 2 (a) Pro zpracování a pro další komunikaci s MŠMT na bázi formuláe Dokumentace_akce je nutná instalace software 602XML Filler.Tento software (a jeho pípadné následné aktualizace) je voln ke stažení z webových stránek Ministerstva financí, z (b) Teprve po nainstalování tohoto software je možné pikroit ke stažení formulá Dokumentace_ akce.zfo bu z ( Dokumentace_Akce.zfo - min. s datem s ohledem na vývoj databázového software MF-ISPROFIN je nutné rovnž sledovat aktualizaci tohoto formuláe, kterou bude MF vždy avizovat), anebo jako již pipravených formulá dle následujícího odst. (c). (c) Pro výchozí zpracování elektronických formulá Dokumentace_akce lze pro PROGRAM použít ze strany MŠMT pipravené verze, zpracované zvláš pro Podprogram a pro Podprogram , které jsou jako pílohy tohoto pokynu voln ke stažení z webových stránek MŠMT - viz / Sport a tlovýchova / Dotace / Investiní / Dokumenty ( a po instalaci 602XML Filler k použití). 1

20 .j.: / _ Píloha. 3 (d) Na webových stránkách Ministerstva financí, na jsou rovnž k dispozici další dokumenty, které se vztahují k výkladu a instalaci formulá, k metodickému ízení informaního systému ISPROFIN atd. (e) Elektronický formulá Dokumentace_akce obsahuje automatickou kontrolu vyplnných dat. Doporuuje se její použití za každou ást díve, než se pistoupí k vyplování další ásti. (f) Kódové oznaení aktuálního elektronického formuláe je uvedeno v záhlaví pod árovým kódem. Formuláe zasílané na MŠMT v elektronické podob (po schválení) musí mít stejné oznaení jako ty, které se zasílají v tištné form (každá zmna kteréhokoli údaje zmní kódové oznaení). (g) Formuláe, které budou zasílané na MŠMT v tištné form, musí být na titulním list doplnny o název organizace, jméno a podpis statutárního (nebo zplnomocnného) zástupce organizace a datum zpracování (stejné údaje, jako jsou na 1. stran formuláe Dokumentace_akce, ale doplnno o originální podpisy a razítko organizace). (h) Tisk se provádí po jednotlivých listech (aby se zamezilo tisku prázdných formulá). U PROGRAMU je prakticky vyžadováno pouze 5 formulá a úvodní strana s árkovým kódem. lánek 3 1 Formulá ást S Identifikaní údaje (a) Evidenní íslo je totožné s íslem Podprogramu. Žadatel o dotaci íslo vyplní resp.použije formulá podle zamení své dotace tak, jak se domluvil s MŠMT (anebo jak má potvrzeno). V pípad staveb pro MSL-2009 se používá íslo Podprogramu (b) Název stavby, akce podléhá úpravám podle názvoslovné typologie MŠMT. Obecn jde o lenní názvu Zkratka Druh organizace (stešní, nebo TJ, obec se uvádí názvem), Místo stavby (název obce, v pípad, že píjemce dotace je obec, název se neopakuje), Název stavby (podle struné a pevažující charakteristiky investiního zámru), Zkratka pro pevažující sportovní aktivity (FS-fotbal, TK-tenis atd.) nebo pro jiný dležitý znak. Píklad: STV-Horní Heršpice-Rekonstrukce hišt-fs TJ-Kamenice-Rekonstrukce sokolovny Brandýs n. Labem-Výstavba víceúelové sport. haly (SH) 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel: 222 866 150-1 fax: 222 866 190 Email: info@eidentity.cz Copyright 2005 e-identity

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více