Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)"

Transkript

1 Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2013 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2013 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 6.715,09 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 9.714,41 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k celkem ,74 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2013 Pohledávky z obchodního styku k : účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 8.382,00 tis. Kč celkem 9.843,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily 1.084,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 3.095,00 tis. Kč celkem 4.179,00 tis. Kč Pohledávky město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí - účet ,00 tis. Kč celkem ,00 tis. Kč Pohledávky postoupené celkem 1.574,00 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k : město Semily 2.30 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 741,00 tis. Kč celkem 3.041,00 tis. Kč Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: město Semily 58,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 102,00 tis. Kč celkem 16 tis. Kč Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových transferů. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou 1/6 Závěrečný účet města za rok 2013

2 Najatý majetek (finanční leasing): není Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem:137 mil. Kč zástavy 49 mil. Kč ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: Přírůstky Úbytky Nehmotný 1.212,00 x Pozemky 136,00 588,00 Stavby , ,00 Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí 4.081,00 x Pořízení dlouhodobého majetku 1.515,00 273,00 Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Bezúplatným Koupí výstavbou převodem, darem Jinou formou Nehmotný 1.212,00 x x x Pozemky x 7 2,00 64,00 Stavby ,00 386,00 x x Samostatné věci a soubory samostat. movitých věcí 3.651,00 43 x x Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Vklad Nehmotný x x x x x Pozemky 87,00 x 501,00 x x Stavby 2.134, ,00 x x x Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Manko, škoda x x x x x x 174,00 99,00 x x Závazek k Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku 2003 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2005 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2006 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ,48 Česká spořitelna a.s. revolving. úvěr z roku 2011 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ,46 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku přeúvěrování ,44 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2008 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2009 Komerční banka, a.s. úvěr z roku /6 Závěrečný účet města za rok 2013

3 Komerční banka a.s. úvěr z roku 2007 SFŽP půjčka z roku ,11 Předplacené nájemné 445,00 3. Stavy účelových fondů k Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2013 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav ,82Kč tvorba fondu Kč poskytnuté půjčky Kč přijatý úrok 53,44 Kč z toho: Kč 3% tvorba Kč splátky dlužníků 53,44 Kč ze zůstatku na účtě poplatky - 734,50 Kč splátky půjček Kč splátka dlouhodobé finanční výpomoci Kč převod vlastním rozpočtovým účtům Kč Konečný stav ,76Kč Dne byl zrušen bankovní účet fondu rozvoje bydlení. Před jeho zrušením byly finanční prostředky převedeny na základní běžný účet města s tím, že v účetní evidenci tento převod nebyl zachycen. Z výše uvedeného důvodu v účetní evidenci fond rozvoje bydlení vykazuje zůstatek. Vzniklý rozpor byl napraven v účetním období roku Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav ,54Kč příděl do fondu Kč splátky půjček Kč poskytnuté půjčky Kč čerpání na stravenky - MPolicie ,00 Kč čerpání na stravenky - zastupitelé ,00 Kč čerpání na stravenky - místní správa ,00 Kč příspěvky na rekreaci - MPolicie Kč příspěvky na rekreaci - zastupitelé Kč příspěvky na rekreaci - místní správa Kč 3/6 Závěrečný účet města za rok 2013

4 příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - zastupitelé Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa Kč příspěvek odborům Kč ostatní kulturní akce KC Golf ,00 Kč lékárna- MPolicie Kč lékárna- zastupitelé Kč lékárnamístní správa ,00 Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - MPolicie Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - zastupitelé Kč příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa ,00 Kč Konečný stav ,54Kč Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav Kč příděl do fondu Kč čerpání ,00 Kč Koneční stav 3.091,00 Kč 4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2013 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2013 byly schváleny usnesením rady města č /RM/149 na její 9. schůzi dne materiál viz. příloha č. 3). O schválení účetní závěrky každé příspěvkové organizace byl vyhotoven protokol, ke kterému organizace podala následně písemné vyjádření. Nakonec protokoly podepsali všichni členové rady města, kteří byli schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací přítomni. Organizace založené městem: Celkem vykázaný HV: Městská bytová správa Semily, s.r.o. ztráta 30 tis. Kč rozdělení ztráty: 30 tis. Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let TSM Semily, s.r.o. zisk 343,00 tis. Kč rozdělení zisku: 343,00 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let Rada města v působnosti Valné hromady společnosti, dle ust. 12 zákona o obchodních korporacích schválila výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městská bytová správa Semily, s.r.o. na svém jednání dne usnesením č /RM/221C). Společnost TSM Semily, s.r.o. zatím výroční zprávu ani účetní závěrku ke schválení nepředložila. Předpokládá se, že bude předložena ke schválení radě města bezprostředně po jednání dozorčí rady, které proběhlo dne Bližší informace o hospodaření městem založených organizací je možné najít v účetních výkazech a výročních zprávách, které jsou součástí závěrečného účtu přílohy č. 4 a 5. 4/6 Závěrečný účet města za rok 2013

5 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2013 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2013 byly v celkové výši ,14 tis.kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.357,28 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.607,71 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.264,53 tis. Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 369,39 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč na zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby 780,30 tis. Kč na profesní vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra 557,25 tis. Kč peníze školám pro ZŠ a SŠ waldorfskou 678,29 tis. Kč na zateplení MŠ Luční 2.299,51 tis. Kč na zpracování lesních hospodářských osnov 363,14 tis. Kč na Komunitní kompostárnu 753,68 tis. Kč na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 9.190,80 tis. Kč na projekt Vstřícný úřad spokojený občan 434,87 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2014 a to v celkové výši 12,00 tis. Kč. Z rozpočtu města na rok 2013 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 4,43 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2013 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí 421,24 tis. Kč neinvestičních transferů a 4.827,56 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2013 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 781,29 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanční prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2013 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.528,71 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2013 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 44,00 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2013 nepřeposlalo žádný neinvestiční ani investiční transfer. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2013 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2013 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 se závěrem: 5/6 Závěrečný účet města za rok 2013

6 Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Viz příloha č. 6. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2013, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Závěrečný účet města byl schválen usnesením zastupitelstva č /ZM/59B) dne Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2013 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2013 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2013 schválené radou města č. 4) - Účetní výkazy založených společností č. 5) - Výroční zprávy založených organizací č. 6) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2013 V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Závěrečný účet města za rok 2013

7 Příloha č. 1) Z P R Á V A o hospodaření Města Semily v roce Rozpočet města na rok 2013 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne jako přebytkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,54 tis. Kč ,68 tis. Kč ,27tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů ve financování ve výši ,27 tis. Kč bylo schváleno: z přebytku rozpočtu ze snížení stavu finančních prostředků na účtech o ,86tis. Kč ,41 tis. Kč na předpokládaný stav 4.091,25 tis. Kč finančních prostředků na účtech k Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (3.261,06 tis. Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2013 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,79 tis. Kč ,86 tis. Kč ,04tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: odvody příspěvkových organizací Sociální služby na zateplení a výměnu oken neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer na zajišťování poskytování lékař. pohotov. služby neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Rigra neinvestiční transfer na peníze školám ZŠ a SŠ waldorfská neinvestiční transfer na akci zateplení MŠ Luční investiční transfer na akci Komunitní kompostárna investiční transfer na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov komunikace (přesun do investic opět na komunikace) opravy a údržba městských objektů (nerealizace zateplení a výměny oken v příspěvkové organizaci Sociální služby ve výši 2.50 tis. Kč) komunální odpad veřejná zeleň příspěvek příspěvkové organizaci Sociální služby místní správa (na politiku zaměstnanosti od úřadů práce a na výkon sociálně právní ochrany dětí úroky rezervy akce Regenerace panelového sídliště Řeky - diagonála akce Chodník Husova akce Zateplení MŠ Luční akce Sociální zařízení ZUŠ tis. Kč 1.264,53 tis. Kč 1.607,71 tis. Kč 1.357,28 tis. Kč 780,30 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 557,25 tis. Kč 678,29 tis. Kč 2.299,51 tis. Kč 753,68 tis. Kč 9.190,80 tis. Kč ,01 tis. Kč ,37 tis. Kč -53 tis. Kč 53 tis. Kč 1.203,53 tis. Kč 3.260,15 tis. Kč -470,20 tis. Kč ,13 tis. Kč ,00 tis. Kč tis. Kč 5.824,17 tis. Kč 1.375,00 tis. Kč 1/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

8 akce KC GOLF zateplení severní stěny + zadní pasáž akce Rekonstrukce veřejné osvětlení Pod Černým mostem akce Komunitní kompostárna přijetí nových úvěrů přijetí nového úvěru na přeúvěrování stávajících dlouhodobých úvěrů 442,40 tis. Kč 543,00 tis. Kč 597,00 tis. Kč ,11tis. Kč ,77 tis. Kč U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2013 byly příjmy plněny dle schváleného rozpočtu. Nebyla naplněna položka převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ekonomické činnosti o 82,91 %, což představuje 9.705,60 tis. Kč Část finančních prostředků ekonomické činnosti zůstala k na účtu ekonomické činnosti města a nebyla převedena do hlavní činnosti, a to ve výši 8.776,19tis. Kč. Za celý rok dosáhly příjmy výše ,54 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 99,58 %. Daňové příjmy celkem dosáhly ,05 tis. Kč, byly splněny na 108,72 % a byly o 8.207,05 tis.kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: daň z nemovitosti o odvod výtěžku z provozování loterií o 690,03 tis. Kč 151,06 tis. Kč Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů PO o DPH o odvod z výherních a hracích přístrojů o 2.167,70 tis. Kč 269,08 tis. Kč 244,26 tis. Kč 2.031,21 tis. Kč 3.137,77 tis. Kč 928,68 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše ,35 tis. Kč, byly splněny na 105,70 % a byly o 869,65 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. K významnějšímu nenaplnění a přeplnění položek nedošlo. Ve většině případů se jednalo o drobnější částky, které v součtu zajistily naplnění o 5,70 %. Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2013 bylo plnění těchto příjmů ve výši 1 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej cenných papírů společnosti BUS Line Semily, a.s. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše ,40 tis. Kč, byly splněny na 108,31 % a byly o 9.086,70 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše ,14 tis. Kč, byly splněny na 81,14% a byly o 9.766,95 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněnbyl následující transfer: na převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o 9.705,60 tis. Kč V roce 2013 byl předpokládán hospodářský výsledek ekonomické činnosti za město Semily ve výši 9.573,60 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo výsledku 7.333,36 tis. Kč. Nižší hospodářský výsledek byl způsoben nenaplněním tržeb z prodeje nemovitého majetku. Dosažený hospodářský výsledek finanční prostředky za město Semily nebyly na závěr roku převedeny na účet hlavní činnosti, což způsobilo nenaplnění této položky o 82,91 %. 2/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

9 Výdaje celkem dosáhly za rok 2013 hodnoty ,43 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 91,93 %. Běžné výdaje byly splněny na 96,89 % a kapitálové výdaje na 67,69 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše ,86 tis. Kč, byly tedy splněny na 96,89 % a byly o 4.016,89 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: veřejné osvětlení o územní pláno opravy a údržba městských objektů o demolice o komunální odpad o velkoobjemový odpad o tříděný odpad celkem o veřejná zeleň o veřejná zeleň kácení stromů rostoucích mimo leso městská policieo místní správa o úroky o rezervy RM, ZM a ostatní o 263,51 tis. Kč 144,61 tis. Kč 254,63 tis. Kč 175,72 tis. Kč 273,34 tis. Kč 118,36 tis. Kč 114,30 tis. Kč 229,80 tis. Kč 114,10 tis. Kč 203,04 tis. Kč 711,57 tis. Kč 243,46 tis. Kč 166,87 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2013 došlo u položek: komunikace o zálohy energie o elektrická energie zálohy o akce Revitalizace zeleně ve městě o nevyčerpané mzdy XII o 112,60 tis. Kč -492,50 tis. Kč 126,85 tis. Kč 196,02 tis. Kč 272,50 tis. Kč Položky zálohy elektrická energie a zálohy energie nejsou rozpočtovány, rozpočet na tyto položky je schválen vždy na příslušném výdaji dle rozpočtové skladby s tím, že k jejich přeúčtování ze záloh dochází až ve chvíli, kdy dodavatel energie zašle městu vyúčtování uplynulého období. To tedy znamená, že jsou-li uhrazeny zálohy, pak skutečnost čerpání je nízká nebo žádná a naopak. Pro rok 2014 však byl již zvolen jiný způsob účtování záloh energií a skutečností tak, aby k této situaci již nedocházelo. Položka Revitalizace zeleně ve městě byla rozpočtována jako součást kapitálových výdajů položky projektová dokumentace. Před realizací výdaje však nebyl dán pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým by byl proveden přesun finančních prostředků. U položky nevyčerpané mzdy za prosinec 2013 se jedná o nevyplacené finanční prostředky na mzdy zaměstnancům. Před koncem roku je vždy na depozitní účet převedena částka předpokládaných mezd zaměstnanců za prosinec daného roku, které jsou následně vyplaceny v lednu roku následujícího. Při převodu není známa přesná částka mezd, které budou skutečně vyplaceny a proto se zbývající nevyplacená část objevuje v položce nevyčerpané mzdy. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše ,57 tis. Kč, byly splněny na 67,69 % a byly o 8.548,53 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru (Cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov) o Rekonstrukce chodníku Pod Černým mostem o Lávka Bítouchovská o Čistá Jizera Na Obci - zábradlí o MŠ Luční zateplení o Zateplení školních budov o 1.737,22 tis. Kč 175,70 tis. Kč 175,30 tis. Kč 25 tis. Kč 1.724,84 tis. Kč 247,40 tis. Kč 3/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

10 ZUŠ sociální zařízení o KC GOLF zateplení severní stěny + zadní pasáž o Spolkový dům Bítouchov o projektová dokumentace o Rekonstrukce veřejného osvětlení Pod Černým mostem o nákup pozemků o Zateplení veřejných budov o Sběrný dvůr stavební úpravy o Odpadní místa zpevnění povrchu o Odpadní místa chodník Černý most o Palackého sady obnova o JSDHO Semily napojení výjezdu na kom. II/292 o 212,12 tis. Kč 990,40 tis. Kč 130,83 tis. Kč 353,36 tis. Kč 543,00 tis. Kč 15 tis. Kč 139,50 tis. Kč 264,91 tis. Kč 176,99 tis. Kč 30 tis. Kč 113,59 tis. Kč 336,69 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2013 nedošlo. Pouze u položek Komunitní kompostárna při doplňování účelových znaků a organizací (doplnění účtování rozpočtu) bylo omylem provedeno snížení rozpočtu položky 6122 a navýšení položky 6121 o stejnou částku. Tím došlo u jedné položky kjejímu přečerpání a u druhé k jejímu nedočerpání. V součtu byl však rozpočet dodržen. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru ,18tis. Kč 200,71 tis. Kč 8.799,15 tis. Kč Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2013: revolvingový na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru ve výši investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2013 ve výši úvěr na přeúvěrování stávajících úvěrů ve výši 1.186,37 tis. Kč 7.00 tis. Kč ,73 tis. Kč Stav finančních prostředků města na všech účtech k po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2013 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,04 Základní běžný účet u ČS a.s. příjmový 2.473,47 Základní běžný účet u ČS a.s. výdajový 3.828,70 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.089,05 Základní běžný účet u KB a.s. 365,75 Základní běžný účet ČNB, a.s. 3,73 EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. Kino 374,97 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 1.882,23 Sociální fond 159,32 Krizový fond 3,09 celkem ,60 Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti město 8.776,19 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 3.842,83 celkem k je to ,02 4/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

11 Přehled závazků města Semily k Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2011 splatný do roku 2013 kontokorentní úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 platný do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 úvěr u ČS, a.s., z roku přeúvěrování splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,84 Kč 0.00 Kč Kč Kč ,30 Kč ,14 Kč Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016 celkem ,00 Kč ,00 Kč Závazky celkem ,14 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem ,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

12 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 celkem splátky úroků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč 1.428,00 Kč ,00 Kč V Semilech Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

13 Příloha č. 2) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,05 108,72% 8 207,05 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,35 105,70% 869,65 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 x 1 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,14 81,14% ,95 PŘÍJMY CELKEM , , ,54 99,58% -680,25 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 96,89% ,89 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,57 67,69% ,53 VÝDAJE CELKEM , , ,43 91,93% ,42 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,11 316,06% ,17 FINANCOVÁNÍ , , ,11 316,06% , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,02-26,15% , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , ,11 10% Nový úvěr ČS, a.s z roku % Nový úvěr ČS r na přeúvěrování , ,73 10% Nový revolvingový úvěr ČS r , ,37 10% 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) , , ,04 10% KB, a.s. z roku 2004 (účet č ) -653, , ,90 10% KB, a.s. z roku 2007 (účet č ) -973, , ,30 10% ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 (účet č ) , , ,45 10%

14 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu ČS, a.s. z roku 2005 (účet č ) -586, , ,70 10% ČS, a.s. z roku 2006 (účet č ) , , ,20 10% ČS, a.s. z roku 2009 (účet č ) , , ,26 10% ČS, a.s. z roku 2012 (účet č ) , , ,54 10% ČS, a.s.z roku přeúvěrování (účet č ) , ,30 10% ČMZRB, a.s. z roku 2008 (účet č ) , , ,48 10% ČMZRB, a.s. z roku 2009 (účet č ) , , ,06 10% ČS, a.s. - z roku revolvingový úvěr (účet č ) , , ,15 10% SFŽP II. (účet č ) -200,71-200,71-200,71 10% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. 1,84 x 1,84 V Semilech dne Plnění rozpočtu po jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2A) a 2B) je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru nebo na webových stránkách města.

15 Příloha č. 2A) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,05 108,72% 5 759,31 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,23 112,15% 4 680, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky ,70 112,83% 2 167, Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,08 118,18% 269, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,26 115,27% 244, Daň z příjmů PO ,21 112,82% 2 031, Daň z příjmů PO za obce ,98 98,81% -32,02 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,77 108,85% 3 137, DPH ,77 108,85% 3 137,77 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , ,08 108,38% 1 079, Poplatek za znečišťování ovzduší 1 x Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,00 5,00 27,40 548,00% 22, Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa 0,02 x 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,34 98,56% -57, Poplatek ze psů 165,00 165,00 158,33 95,96% -6, Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ,90 69,48% -6, Poplatek za užívání veřejného prostranství 13,00 13,00 8,85 68,10% -4, Poplatek z ubytovací kapacity ,54 48,48% -15, Poplatky za provozovaný výherní hrací automat ,78 118,69% 31, Odvod výtěžku z provozování loterií ,94 71,50% -151, Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění ,10 87,46% -43, Odvod z výherních a hracích přístrojů ,68 132,02% 928, Správní poplatky celkem , ,19 107,90% 371,19 1 životní prostředí 75,00 75,00 118,65 158,20% 43,65 4 živnostenský úřad ,02 102,26% 7,01 5 stavební úřad ,00 647,00 849,11 131,24% 202,11 7 odbor dopravy ,94 101,31% 37,94 8 správní odbor ,47 112,50% 87,47 16 finanční a plánovací 65,00 65,00 58,01 89,25% -6,99 Majetkové daně ,97 90,48% -690, Daň z nemovitostí ,97 90,48% -690,03 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,35 105,70% 869, Splátky půjček od obyvatelstva 92,00 92,00 51,00 55,43% -41,00

16 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50,45 50,45 30,10 59,66% -20, Cestovní ruch 50,45 50,45 % -50,45 Neinvestiční transfer na propagaci Semilska - Turtec 50,45 50,45 % -50, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 30,10 x 30, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 29,10 x 29,10 4 živnostenský úřad 29,10 x 29, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 1,00 x 1,00 4 živnostenský úřad 1,00 x 1,00 Doprava 43,92 x 43, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 43,92 x 43,92 Přijaté dary 43,92 x 43, Přijaté neinvestiční dary 43,92 x 43,92 Ridval - za uvedení chodníku do původního stavu 13,92 x 13, Nadace partnerství - za lávku 3 x 3 Vodní hospodářství 50,44 x 50, Pitná voda 0,44 x 0, příjmy z podílů na zisku a dividend 0,44 x 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 x Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 x 5 1 životní prostředí 5 x 5 Vzdělávání a školské služby 6 624,13 11, , ,35 100,01% 0, Předškolní zařízení 726, ,00 735,99 10% -0, Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 395,06 395,06 395,06 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 330,94 330,94 330,93 10% Přijaté neinvestiční dary - Od EXMOST spol. s r.o % 3112 Speciální předškolní zařízení 319,10-75,00 244,10 244,10 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 319,10-75,00 244,10 244,10 10% 3113 Základní školy 5 452,50 10, , ,10 100,02% 1, Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 125,14 125,14 125,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 4 910,60-6, , ,33 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 416,76 5,03 421,78 421,78 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ I. Olbrachta - vratka - ÚZ ,08 10,08 10,08 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ I. Olbrachta - vratka - ÚZ ,78 1,78 1,78 10% Přijaté dary na rozvoj školství 1,00 x 1, Speciální základní školy 65,62 65,62 65,62 10%

17 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ praktická a ZŠ speciální - vratka - ÚZ ,68 55,68 55,78 100,18% 0, Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ praktická a ZŠ speciální - vratka - ÚZ ,94 9,94 9,84 98,99% -0, Základní umělecké školy 126,54 126,54 126,54 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011) 126,54 126,54 126,54 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 299,50 13, , ,50 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 57,14 57,14 57,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 57,14 57,14 57,14 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 13,00 13,00 13,00 10% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Charvát Westernový den - dar 13,00 13,00 13,00 10% 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 242, , ,36 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504) 2 242, , ,36 10% Tělovýchova a zájmová činnost 2 568,41 7, , ,70 10% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 943, , ,05 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 1 943, , ,05 10% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 625,36 7,28 632,64 632,64 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520) 625,36 7,28 632,64 632,64 10% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 144,50 28,40 172,90 332,31 192,20% 159, Bytové hospodářství 5 x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady soud UNICA - půdní vestavby 5 x Pohřebnictví ,42 136,74% 40, Ostatní příjmy z pronájmu majetku - nájem hrobová místa ,46 133,14% 36, Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů za pohřby 3,96 x 3, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 34,50 28,40 62,90 131,89 209,68% 68, Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 4,50 4,50 1,87 41,53% -2, Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) ,84 72,79% -8, Příjmy z úroků (část) - úroky půjčka TSM 28,40 28,40 30,67 107,98% 2, Přijaté pojistné náhrady - TSM komín 77,52 x 77,52 Ochrana životního prostředí 1 095,00 133, , ,37 131,62% 388, Sběr a svoz komunálních odpadů 25,00 25,00 40,96 163,82% 15, Příjmy z prodeje zboží celkem - za pytle na komunální odpad 25,00 25,00 40,96 163,82% 15, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů ,17 185,42% 34, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení ,17 185,42% 34, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,74 122,97% 229, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu ,74 122,97% 229,74

18 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 133,10 133,10 133,10 10% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - penále Komunitní kompostárna 133,10 133,10 133,10 10% 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí ,40 461,35% 108, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,40 298,01% 59,40 1 životní prostředí ,40 298,01% 59, Životní prostředí - náklady řízení 49,00 x 49,00 1 životní prostředí 49,00 x 49,00 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 212, ,09 814,70 100,32% 2, Denní stacionáře a centra denních služeb 28,64 28,64 28,64 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 28,64 28,64 28,64 10% 4357 Domovy 3 181, ,45 784,83 100,43% 3, Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 3 181, ,45 681,45 10% 2321 Přijaté neinvestiční dary - na umístění v domově důchodců % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za umístění v domově důchodců 3,38 x 3, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 2,00 1,24 61,75% -0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty 2,00 2,00 1,24 61,75% -0,77 Bezpečnost a veřejný pořádek ,70 87,23% -38, Bezpečnost a veřejný pořádek ,70 87,23% -38, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,70 86,90% -39, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, spoluúčast 1,00 x 1,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 832,00 882, ,41 114,45% 127, Činnost místní správy 832,00 882, ,41 114,45% 127, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,31 110,04% 77,30 7 odbor dopravy ,81 101,26% 8,80 8 správní odbor ,10 61,57% -26,90 9 správní odbor 69,10 x 69,10 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů 26,30 x 26, Přijaté neinvestiční dary 0,08 x 0, Přijatá pojistné náhrady 25,37 x 25, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57,00 107,00 130,82 122,26% 23,82 7 odbor dopravy - náklady řízení ,58 121,16% 10,58 8 správní odbor - náklady řízení 7,00 7,00 20,86 298,03% 13,86 9 správní odbor 0,50 x 0,50 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů - náklady řízení 6,00 x 6,00

19 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 16 finanční a plánovací odbor - náklady řízení 0,50 x 0,50 pozůstalosti + pohřebné - Mišlej,. 22,82 x 22,82 za výuku jazyků 17,15 x 17,15 úhrada pokuty za chybějící energetický audit 6,00 x 6,00 převod na EČ - inzerát Elektrovin -3,60 x -3,60 UNICA - půdní vestavby - náhrada 5 5 % Ostatní nedaňové příjmy j. n. 5,00 5,00 5,84 116,80% 0,84 Jiné veřejné služby 48,00-48,00 x 6223 Mezinárodní spolupráce 48,00-48,00 x 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - na Westernový den 48,00-48,00 x Finanční operace 45,00 45,00 241,26 536,12% 196, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 45,00 45,00 241,26 536,12% 196, Příjmy z úroků (část) 45,00 45,00 74,20 164,89% 29, Kursové rozdíly v příjmech 166,80 x 166, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úroky u ČNB 0,25 x 0,25 Ostatní činnosti 149,61 149,61 149,61 10% 6402 Finanční vypořádání minulých let 149,61 149,61 149,61 10% 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 149,61 149,61 149,61 10% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 x 1 Finanční operace 1 x Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 x Příjmy z prodeje akcií 1 x 1 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,14 81,14% , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 559,20 559,20 559,20 10% na volby prezidenta ČR v roce ,00 306,00 306,00 10% na volby do Poslanecké sněmovny ČR 253,20 253,20 253,20 10% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 10% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem 488, , , ,79 10% na sociálně právní ochranu dětí I.Q , , ,53 10% od úřadu práce ,00 143,00 143,00 10% od úřadu práce ,00 45,00 45,00 10%

20 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu na letní tábor "Otevřené dveře" 64,00 64,00 64,00 10% na program EFEKT orj % na výsadbu minimálního podílu MZD 9,80 9,80 9,80 10% na odborného lesního hospodáře 1 357, , ,28 10% na lesních hospodářských osnov 43,61 43,61 43,61 10% na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - orj ,00 55,00 55,00 10% na rezidenční místa pro NsP Semily - orj ,44 160,44 160,44 10% na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj ,87 408,87 408,87 10% na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj ,15 72,15 72,15 10% na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj ,68 167,68 167,68 10% na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj ,59 29,59 29,59 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,27 184,27 184,27 10% od úřadu práce - dotace z EU , , ,17 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,59 18,59 18,59 10% od úřadu práce - dotace z EU ,34 105,34 105,34 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,10 10,10 10,10 10% od úřadu práce - dotace z EU ,24 57,24 57,24 10% na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj ,84-47,71 40,13 40,13 10% na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj ,16-5,42 394,74 394,74 10% neinvestiční z Údolí Jizery do údolí bobru - org ,25 2,25 2,25 10% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 37,23 37,23 37,23 10% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 37,23 37,23 37,23 10% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky 63,40 63,40 72,06 113,65% 8, Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 3 501, , ,90 10% na zajištění regionální funkce knihoven 1 241, , ,00 10% 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 369,39 369,39 369,39 10% 4327 na westernový den % 4328 na Semilský pecen % 4333 na na výchovu lesních porostů 22,86 22,86 22,86 10% 4341 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - UZ ,59 65,59 65,59 10% 4341 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - UZ ,66 371,66 371,66 10% na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 89,00 89,00 89,00 10% 4345 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 30,40 30,40 30,40 10% 4347 na projekt "Zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby " 780,30 780,30 780,30 10% 4350 na pořízení ochranných prostředků JSDHO 13,08 13,08 13,08 10% 4351 na pořízení a opravu vybavení pro záchranu a likvidaci - JSDHO % 4352 na sociální službu denní stacionář - Dětské centrum 93,60 93,60 93,60 10% 4353 na sociální službu pro domov důchodců - Sociální služby 68,00 68,00 68,00 10% 4354 na propojení cyklostezek %

21 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 4356 na Regeneraci travnatého fotbalového hříště 43,00 43,00 43,00 10% 4357 na ozdravný a rekondiční pobyt pro sociálně postižené 4,32 4,32 4,32 10% 4358 na řešení povodní v červnu JSDHO 99,50 99,50 99,50 10% 4360 na opravu auta a vybavení 11,14 11,14 11,14 10% 4362 na Zdravý životní styl - rehabilitace a relaxace uživatelů SS % 4363 na na výdaje JSDHO v roce ,98 6,98 6,98 10% 4364 na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ Dr. F. L. riegra 7,08 7,08 7,08 10% 4365 na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ a SŠ waldorfskou 5,00 5,00 5,00 10% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ,60-138, , ,09% , Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 336,85 336,85 336,85 10% Nevyčerpané mzdy XII/ ,85 336,85 336,85 10% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 348,80-179,18 169,62 169,62 10% na komunitní kompostárnu - orj ,85-6,98 41,87 41,87 10% na MŠ Luční zateplení - orj ,75 127,75 127,75 10% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 338, , , ,38 10% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 508,00-508,00 x na cyklostezku z Údolí Jizery do údolí Bobru 523,68 523,68 523,68 10% na komunitní kompostárnu - státní podíl - orj ,51-118,70 711,81 711,81 10% na MŠ Luční zateplení - orj , , ,76 10% na zpracování lesních hospodářských osnov 363,14 363,14 363,14 10% 4218 Investiční převody z Národního fondu 8 636,00 31, , ,12 10% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 8 636,00 31, , ,12 10% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem ,16% na bezbariérové úpravy 7 7 % na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - orj ,00 102,00 102,00 10% na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - orj ,00 18,00 18,00 10% DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,05 108,72% 8 207,05 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,35 105,70% 869,65 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 x 1 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,14 81,14% ,95 PŘÍJMY CELKEM , , , ,54 99,58% -680,25 V Semilech dne

22 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Poznámka: 1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k

23 Příloha č. 2B) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,86 96,89% ,89 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,75 99,26% -10, Ozdravování hospodářských zvířat 2 8,00 28,00 17,67 63,10% -10,33 Za odvozy psů do útulků 2 8,00 28,00 17,67 63,10% -10, Pěstební činnost 9,80 9,80 9,80 10% Na výsadbu melioračních dřevin 9,80 9,80 9,80 10% 1036 Správa v lesním hospodářství 1 357, , ,28 10% Na odborného lesního hospodáře 1 357, , ,28 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,76 426,76 293,82 68,85% -132, Cestovní ruch ,76 426,76 293,82 68,85% -132,94 Cyklotoulky - TV pořad 13,31 13,31 13,31 10% 501 Turistické informační centrum 27-95,88 174,12 207,04 118,91% 32, Turistické informační centrum - dotace Turtech 119,33 119,33 73,47 61,57% -45,86 Vizuální styl města % -12 Doprava 9 995,79-661, , ,52 98,66% -124, Silnice 9 114, , , ,51 99,99% -1,19 Komunikace 9 014, , , ,60 101,47% 112,60 Geodetické zaměření místních komunikací 10-23,15 76,85 % -76, Propojení cyklostezek - oprava komunikace 212,85 212,85 175,91 82,64% -36, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 476,80 476,80 422,93 88,70% -53,87 Opravy chodníků a cyklostezek 95,00 95,00 131,71 138,64% 36, Cyklostezka regulace 153,60 153,60 153,60 10% ,69 x 0, Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí bobru - I. et. 228,20 228,20 136,93 6% -91, Provoz veřejné silniční dopravy 881,79 881,79 812,08 92,09% -69,71 Dopravní obslužnost 781,29 781,29 781,29 10% 203 Autobusové nádraží 40,50 40,50 30,79 76,03% -9,71 Autobusové zastávky - opravy a jiné 6 6 % -6 Vodní hospodářství 404, ,12 592,03 98,00% -12, Pitná voda 0,50 0,50 % -0,50

24 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Čerpadlo Koštofrank 0,50 0,50 % -0, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 337,62 337,62 332,41 98,46% -5,21 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 337,62 337,62 332,41 98,46% -5, Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 66, ,00 259,62 97,60% -6,38 Náhon - pronájem pozemku + opravy 66, ,00 259,62 97,60% -6,38 Vzdělávání a školské služby , , , ,99 99,52% -100, Předškolní zařízení , , ,98 98,23% -49, Tomovy parky - údržba dětských hřišť ,69 17,82% -49, MŠ waldorfská 55,00 55,00 55,00 10% 308 MŠ Pod Vartou 1 068,06 42, , ,81 10% 309 MŠ Luční 1 496,94 55, , ,47 10% Na vybavení do mateřských škol - od firmy SDS EXMOST % 3112 Speciální předškolní zařízení 762,50 51,03 813,53 813,53 10% 4306 MŠ speciální 762,50 51,03 813,53 813,53 10% 3113 Základní školy , , , ,82 99,69% -50, ZŠ I. Olbrachta 4 123,14-21, , ,92 10% 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 8 118,20 567, , ,09 10% 315 ZŠ a SŠ waldorfská 2 513,26 795, , ,45 10% ZŠ waldorfská - hodiny 5 5 % ZŠ waldorfská - PD odvlhčení zdi ,36 97,87% -0, Speciální základní školy 558,26 4,34 562,60 562,60 10% 316 ZŠ praktická a ZŠ speciální 558,26-0,09 558,17 558,17 10% 5008 Obcím za žáky 4,43 4,43 4,43 10% 3231 Základní umělecké školy 485,54 154,60 640,14 640,06 99,99% -0, Základní umělecká škola 485,54 137,10 622,64 622,64 10% ZUŠ sociální zařízení 17,50 17,50 17,42 99,57% -0,08 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , ,41 99,59% -49, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 6,65 6,65 6,62 99,55% -0,03 Kino Jitřenka - věcné břemeno 6,65 6,65 6,62 99,55% -0, Činnosti knihovnické 2 157, , , ,86 10% 500 Městská knihovna 2 157, , , ,86 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 343,83-55, , ,42 10% 503 Muzeum a Pojizerská galerie 2 343,83-55, , ,42 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5,00 5,00 1,50 3% -3,50

25 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Kronika města 5,00 5,00 1,50 3% -3,50 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 1 1 % -1 Restaurování pomníku padlým v Bítouchově 1 1 % Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 44,00 44,00 44,00 10% 505 Církev československá husitská - příspěvek 12,00 12,00 12,00 10% 603 Římskokatolická církev v Semilech - příspěvek % 610 Sbor Jednoty bratrské v Semilech 12,00 12,00 12,00 10% 3341 Rozhlas a televize 127,00-1,40 125,60 125,38 99,83% -0, Kabelová televize 127,00-1,40 125,60 125,38 99,83% -0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 89,00 89,00 64,39 72,35% -24, Kalendář kulturních a společenských akcí - i jízdní řád 89,00 89,00 64,39 72,35% -24, Zájmová činnost v kultuře 5 990,36-38, , ,79 10% 504 Kulturní centrum Golf 5 990,36-38, , ,79 10% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 126,00-5,00 121,00 109,45 90,45% -11,55 Spolek rodáků a přátel města Semily 5,00-5,00 x 240 SPOZ 76,00 76,00 68,00 89,48% -8, Májové a vánoční odpoledne pro seniory 45,00 45,00 41,45 92,11% -3,55 Tělovýchova a zájmová činnost 7 127,16 151, , ,70 99,25% -54, Sportovní zařízení v majetku obce 4 676,50 103, , ,99 10% 7808 Sportovní centrum 4 676,50 103, , ,99 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 257,60 5,00 262,60 261,94 99,75% -0,66 Příspěvky 197,60 5,00 202,60 199,60 98,52% -3, Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám podnikatelským 5,00 subjektům 5,00 5,00 10% Boučková Jana - Fit Studio aerobiku 5,00 5,00 5,00 10% 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 162,10 162,10 159,10 98,15% -3, Klub českých turistů 12,00 12,00 12,00 10% 534 Tenisový klub 56,50 56,50 56,50 10% 541 SCC Semily (florbal) 28,00 28,00 28,00 10% 551 Golf Club Semily 50,60 50,60 50,60 10% 586 Autoklub Semily 7,00 7,00 7,00 10% 591 Lyžařský klub (sjezdaři) 3,00 3,00 % -3, Lyžařský vlek Semily 5,00 5,00 5,00 10% 5229 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 30,50 5,00 35,50 35,50 10% 512 Tělocvičná jednota Sokol Semily 27,50 5,00 32,50 32,50 10%

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY, po druhém rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH 6 300 000,00 6 300 000,00 13xx poplatky

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč)

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč) 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2017 12 328 740,44 Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2017 8 006,-- Schválený Upravený Skutečnost rozpočet

Více