Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:"

Transkript

1 Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona. 257/2004 Sb., zákona. 669/2004 Sb. Federální shromáždní eské a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákon: ást první Obecná ustanovení 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských spoleenství 1) rozsah a zpsob vedení úetnictví a požadavky na jeho prkaznost. (2) Tento zákon se vztahuje na a) právnické osoby, které mají sídlo na území eské republiky, b) zahraniní osoby, pokud na území eské republiky podnikají nebo provozují jinou innost podle zvláštních právních pedpis, c) organizaní složky státu podle zvláštního právního pedpisu, d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstíku, e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z pidané hodnoty,1a) vetn plnní osvobozených od této dan, jež nejsou souástí obratu, v rámci jejich podnikatelské innosti pesáhl za bezprostedn pedcházející kalendání rok ástku K, a to od prvního dne kalendáního roku. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z pidané hodnoty, 1a) vetn zdanitelných plnní osvobozených od této dan, pesáhl za bezprostedn pedcházející kalendání rok ástku K, a to od prvního dne kalendáního roku; do obratu se nezapoítávají píjmy z innosti, která vykazuje všechny znaky podnikání, krom toho znaku, že je provádna podnikatelem, f) ostatní fyzické osoby, které vedou úetnictví na základ svého rozhodnutí, g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou úastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního pedpisu, 1b) pokud alespo jeden z úastník tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení úetnictví ukládá zvláštní právní pedpis, (dále jen "úetní jednotky"). 2 Pedmt úetnictví Úetní jednotky útují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaení. 3 (1) Úetní jednotky útují podvojnými zápisy o skutenostech, které jsou pedmtem úetnictví, do období, s nímž tyto skutenosti asov a vcn souvisí (dále jen "úetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou útovat i v úetním období, v nmž zjistily uvedené

2 skutenosti. V úetním období úetní jednotky útují o uvedených skutenostech v souladu s úetními metodami ( 4 odst. 8); pitom o veškerých nákladech a výnosech útují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo pijetí. (2) Úetním obdobím je nepetržit po sob jdoucích dvanáct msíc, není-li dále stanoveno jinak. Úetní období se bu shoduje s kalendáním rokem nebo je hospodáským rokem. Hospodáským rokem je úetní období, které mže zaínat pouze prvním dnem jiného msíce, než je leden. Úetní období bezprostedn pedcházející zmn úetního období mže být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct msíc. Úetní období pi vzniku úetní jednotky v období tí msíc ped koncem kalendáního roku nebo pi zániku úetní jednotky v období tí msíc po skonení kalendáního roku nebo hospodáského roku mže být o píslušnou dobu delší než uvedených dvanáct msíc. V pípadech pemn spoleností nebo družstev s výjimkou zmny právní formy (dále jen "pemna spolenosti") úetní období zaíná rozhodným dnem podle zvláštního právního pedpisu a koní posledním dnem úetního období, ve kterém byl proveden zápis uvedených skuteností do obchodního rejstíku, jde-li o nástupnickou úetní jednotku. U zúastnných úetních jednotek koní úetní období dnem pedcházejícím rozhodnému dni podle zvláštního právního pedpisu. (3) Úetní jednotky, které nejsou organizaní složkou státu, územním samosprávným celkem nebo úetní jednotkou vzniklou nebo zízenou zvláštním zákonem, 1c) mohou uplatnit hospodáský rok. Uplatnit hospodáský rok lze pouze po oznámení zámru zmny úetního období místn píslušnému správci dan z píjm nejmén 3 msíce ped plánovanou zmnou úetního období, jinak úetní období zstává nezmnno. Obdobn postupují úetní jednotky i pi pechodu z hospodáského roku na kalendání rok. 4 (1) Úetní jednotky uvedené v 1 odst. 2 písm. a) a c) jsou povinny vést úetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku; úetní jednotky uvedené v 1 odst. 2 písm. b) jsou povinny vést úetnictví ode dne zahájení innosti až do dne ukonení innosti na území eské republiky. (2) Úetní jednotky uvedené v 1 odst. 2 písm. d) jsou povinny vést úetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstíku až do dne výmazu z obchodního rejstíku, nevznikla-li jim povinnost vést úetnictví podle 1 odst. 2 písm. e), g) nebo h) (3) Úetní jednotky uvedené v 1 odst. 2 písm. e) jsou povinny vést úetnictví od prvního dne úetního období následujícího po kalendáním roce, ve kterém se staly úetní jednotkou, až do posledního dne úetního období, ve kterém pestaly být úetní jednotkou, nevznikla-li jim povinnost vést úetnictví podle 1 odst. 2 písm. d), g) nebo h). (4) Úetní jednotky uvedené v 1 odst. 2 písm. f) jsou povinny vést úetnictví od prvního dne úetního období následujícího po období, ve kterém se rozhodly vést úetnictví, nerozhodnouli se vést úetnictví již ode dne zahájení podnikání nebo jiné samostatné výdlené innosti, až do dne ukonení uvedených inností nebo do posledního dne úetního období, ve kterém se rozhodly vedení úetnictví ukonit, a nevznikla-li jim povinnost vést úetnictví podle 1 odst. 2 písm. d), e), g) nebo h). (5) Úetní jednotky uvedené v 1 odst. 2 písm. g) jsou povinny vést úetnictví od prvního dne úetního období následujícího po období, ve kterém a) se staly úastníky sdružení, nebo b) se nkterý z úastník sdružení stal úetní jednotkou, a to až do posledního dne úetního období, ve kterém pestaly být úastníky sdružení, nevznikla-li jim povinnost vést úetnictví podle 1 odst. 2 písm. d), e) nebo h). (6) Úetní jednotky uvedené v 1 odst. 2 písm. h) jsou povinny vést úetnictví ode dne zahájení innosti až do dne ukonení innosti, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak a nevznikla-li jim povinnost vést úetnictví podle 1 odst. 2 písm. d), e) nebo g). (7) S výjimkou ukonení innosti mohou úetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h) ukonit vedení úetnictví nejdíve po uplynutí 5 po sob jdoucích úetních období, ve kterých vedly úetnictví. (8) Úetní jednotky jsou povinny dodržovat pi vedení úetnictví zejména smrné útové osnovy, uspoádání a oznaování položek úetní závrky a konsolidované úetní závrky, obsahové vymezení tchto závrek a úetní metody. Provádcí právní pedpisy podle charakteru úetních jednotek a jejich innosti upraví

3 a) rozsah a zpsob sestavování úetní závrky, b) uspoádání, oznaování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv v úetní závrce, c) uspoádání, oznaování a obsahové vymezení náklad, výnos a výsledk hospodaení v úetní závrce, d) uspoádání a obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v píloze v úetní závrce, vetn informací o nakládání s prostedky státního rozpotu a rozpot územních samosprávných celk, e) uspoádání a obsahové vymezení pehledu o penžních tocích a pehledu o zmnách vlastního kapitálu, f) smrnou útovou osnovu, g) úetní metody, zejména zpsoby oceování a jejich použití, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv, h) metody pechodu z jednoduchého úetnictví nebo daové evidence podle zvláštního zákona 1d) na úetnictví, i) uspoádání, oznaování a obsahové vymezení položek konsolidované úetní závrky, j) metody konsolidace úetní závrky a k) postup zahrnování úetních jednotek do konsolidaního celku, a to pro jednotlivé skupiny úetních jednotek, Fond národního majetku eské republiky a Pozemkový fond eské republiky. (9) Úetní jednotky jsou povinny vést jedno úetnictví za úetní jednotku jako celek. (10) Úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví jako soustavu úetních záznam; pitom mohou použít technických prostedk, nosi informací a programového vybavení. Úetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skuteností týkajících se vedení úetnictví. Každou skutenost týkající se vedení úetnictví jsou úetní jednotky povinny zaznamenávat výhradn jen úetními záznamy (11) Jednotlivé úetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných úetních záznam; takovými úetními záznamy jsou zejména úetní doklady, úetní zápisy, úetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, útový rozvrh, úetní závrka a výroní zpráva. Úetní jednotky jsou povinny takové úetní záznamy vést nejmén v rozsahu stanoveném tímto zákonem. (12) Úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví v penžních jednotkách eské mny. V pípad pohledávek a závazk, podíl na obchodních spolenostech, 2) cenných papír 3) a derivát, 4) cenin, pokud jsou vyjádeny v cizí mn, devizových hodnot, 5) s výjimkou zlata, jsou úetní jednotky povinny použít souasn i cizí mnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, 6) pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádeny v cizí mn. (13) Úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví v eském jazyce. Úetní doklady mohou být vyhotoveny v cizím jazyce jen tehdy, je-li splnna podmínka srozumitelnosti podle 8 odst. 5. (14) Za informaní systém podle zvláštního právního pedpisu 7) lze úetnictví považovat pouze jako celek. (15) Úetní jednotky jsou povinny v píslušném úetním období použít úetní metody podle odstavce 8 ve znní platném na jeho poátku. 5 (1) Úetní jednotky mohou povit vedením svého úetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. (2) Povením podle odstavce 1 se nezbavuje úetní jednotka odpovdnosti za vedení úetnictví. 6 (1) Úetní jednotky jsou povinny zachycovat skutenosti, které jsou pedmtem úetnictví, (dále jen "úetní pípady") úetními doklady. (2) Úetní jednotky jsou povinny zaznamenávat úetní pípady v úetních knihách (dále jen "úetní zápisy") pouze na základ úetních záznam podle odstavce 1. (3) Úetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle 29 a 30.

4 (4) Úetní jednotky jsou povinny sestavovat úetní závrku podle 18 jako ádnou, popípad jako mimoádnou nebo mezitímní, a krom toho v pípadech stanovených podle 22 sestavují i konsolidovanou úetní závrku. 7 (1) Úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví tak, aby úetní závrka sestavená na jeho základ podávala vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky. (2) Zobrazení je vrné, jestliže obsah položek úetní závrky odpovídá skutenému stavu, který je pitom zobrazen v souladu s úetními metodami, jejichž použití je úetní jednotce uloženo na základ tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou pi nm použity úetní metody zpsobem, který vede k dosažení vrnosti. Tam, kde úetní jednotka mže volit mezi více možnostmi dané úetní metody a zvolená možnost by zastírala skutený stav, je úetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutenému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimených pípadech k tomu, že použití úetních metod stanovených provádcími právními pedpisy bude nesluitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje úetní jednotka odchyln tak, aby byl podán vrný a poctivý obraz. (3) Úetní jednotka je povinna použít úetní metody zpsobem, který vychází z pedpokladu, že bude nepetržit pokraovat ve své innosti a že u ní nenastává žádná skutenost, která by ji omezovala nebo ji zabraovala v této innosti pokraovat i v dohledné budoucnosti. V pípad, že úetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutenost nastává, je povinna použít úetní metody zpsobem tomu odpovídajícím, piemž informaci o použitém zpsobu jsou povinny uvést v píloze v úetní závrce. (4) Uspoádání a oznaování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a zpsoby oceování použité v jednom úetním období nesmí úetní jednotky zmnit v následujícím úetním období. Úetní jednotky mohou uvedené uspoádání a oznaování a obsahové vymezení a zpsoby oceování zmnit zcela nebo zásti mezi jednotlivými úetními obdobími jen z dvod zmny pedmtu podnikání nebo jiné innosti anebo z dvod zpesnní vrného zobrazení nebo zkvalitnní vypovídací schopnosti úetní závrky, piemž informaci o každé takové zmn s jejím ádným zdvodnním jsou povinny uvést v píloze v úetní závrce. (5) Úetní jednotky jsou povinny v píloze úetní závrky [ 18 odst. 1 písm. c)] vždy uvést informaci o použitých úetních metodách, popípad o odchylkách od tchto metod podle odstavce 2 s jejich ádným zdvodnním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanní situaci a výsledek hospodaení úetní jednotky. (6) Úetní jednotky jsou povinny útovat o aktivech a pasivech, jakož i o finanních prostedcích státního rozpotu a finanních prostedcích rozpot územních samosprávných celk, nákladech a výnosech v úetních knihách a zobrazovat je v úetní závrce samostatn bez jejich vzájemného zútování. Porušením vzájemného zútování nejsou pípady upravené úetními metodami. 8 (1) Úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví správné, úplné, prkazné, srozumitelné, pehledné a zpsobem zaruujícím trvalost úetních záznam. (2) Úetnictví úetní jednotky je správné, jestliže úetní jednotka vede úetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním pedpism ani neobchází jejich úel. (3) Úetnictví úetní jednotky je úplné, jestliže úetní jednotka zaútovala v úetním období v úetních knihách všechny úetní pípady, které v nm mla zaútovat podle 3, a nejpozdji do konce tohoto období za jemu bezprostedn pedcházející úetní období sestavila úetní závrku, popípad i konsolidovanou úetní závrku, vyhotovila výroní zprávu, popípad i konsolidovanou výroní zprávu, zveejnila informace podle 21a a má o tchto skutenostech veškeré úetní záznamy, a to pehledn uspoádané. (4) Úetnictví úetní jednotky je prkazné, jestliže všechny úetní záznamy tohoto úetnictví jsou prkazné ( 33a) a úetní jednotka provedla inventarizaci. (5) Úetnictví úetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožuje jednotliv i v souvislostech spolehliv a jednoznan urit a) obsah úetních pípad alespo s použitím úetních metod uvedených v 4 odst. 8, b) obsah úetních záznam s použitím nástroj uvedených v 4 odst. 10.

5 (6) Úetnictví úetní jednotky je vedeno zpsobem zaruujícím trvalost úetních záznam, jestliže úetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním podle 31, 32 a 33 odst. 3 a 6 po celou dobu, po niž jsou jí tímto zákonem uloženy. ást druhá Rozsah vedení úetnictví, úetní doklady, úetní zápisy a úetní knihy 9 Rozsah vedení úetnictví (1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní pedpis jinak, úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví v plném rozsahu. (2) Úetní jednotky uvedené v 19 odst. 9 a 23a pi vedení úetnictví v plném rozsahu použijí metody podle tchto ustanovení. (3) Z úetních jednotek podle 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést úetnictví ve zjednodušeném rozsahu a) obanská sdružení, jejich organizaní jednotky, 8) které mají právní subjektivitu, církve a náboženské spolenosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, 9) obecn prospšné spolenosti, honební spoleenstva, 10) nadaní fondy a spoleenství vlastník jednotek, 10a) b) bytová družstva, která nemají povinnost mít úetní závrku ovenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradn za úelem zajišování hospodáských, sociálních anebo jiných poteb svých len, 10b) c) územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, d) píspvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zizovatel, e) ostatní úetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon. (4) Úetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. c) vedou úetnictví ve zjednodušeném rozsahu. (5) Z úetních jednotek podle 1 odst. 2 písm. d) až h) mohou vést úetnictví ve zjednodušeném rozsahu ty, které nemají povinnost mít úetní závrku ovenu auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon. (6) Povinnost vést úetnictví v plném rozsahu má úetní jednotka vždy, pestane-li splovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 5 pro vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu; na vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu mže úetní jednotka pejít v pípad, že spluje podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 5 pro vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zmny rozsahu vedení úetnictví lze uskutenit jen k prvnímu dni úetního období následujícího po úetním období, ve kterém úetní jednotka zjistila uvedené skutenosti. Zrušen Úetní doklady (1) Úetní doklady jsou prkazné úetní záznamy, které musí obsahovat a) oznaení úetního dokladu, b) obsah úetního pípadu a jeho úastníky, c) penžní ástku nebo informaci o cen za mrnou jednotku a vyjádení množství, d) okamžik vyhotovení úetního dokladu, e) okamžik uskutenní úetního pípadu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovdné za úetní pípad a podpisový záznam osoby odpovdné za jeho zaútování. Skutenosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho úetního dokladu, mohou být obsaženy na více úetních záznamech. Skutenosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více úetních pípad. Podpisový záznam podle písmene f) mže být spolený pro více úetních doklad.

6 (2) Úetní jednotky jsou povinny vyhotovovat úetní doklady bez zbyteného odkladu po zjištní skuteností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno urit obsah každého jednotlivého úetního pípadu zpsobem podle 8 odst Úetní zápisy (1) Úetní zápisy jsou úetní záznamy, jejichž obsah je uren ustanoveními tohoto zákona, která se týkají úetních knih. (2) Úetní jednotky jsou povinny provádt úetní zápisy prbžn v úetním období po vyhotovení úetního dokladu takovým zpsobem, který neohrozí splnní požadavk rovnž jiných právních pedpis. K úetnímu zápisu musí být pipojen podpisový záznam osoby odpovdné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovdné za zaútování úetního pípadu. (3) Úetní zápisy nesmjí úetní jednotky provádt mimo úetní knihy. 13 Úetní knihy (1) Úetní jednotky útují, pokud tento zákon nestanoví jinak:> a) v deníku (denících), v nmž úetní zápisy uspoádají z hlediska asového (chronologicky) a jímž prokazují zaútování všech úetních pípad v úetním období, b) v hlavní knize, v níž úetní zápisy uspoádají z hlediska vcného (systematicky), c) v knihách analytických út, v nichž podrobn rozvádjí úetní zápisy hlavní knihy, d) v knihách podrozvahových út, ve kterých se uvádjí úetní zápisy, které se neprovádjí v úetních knihách podle písmen a) a b). (2) Hlavní kniha zahrnuje syntetické úty podle útového rozvrhu, které obsahují minimáln tyto informace: a) zstatky út ke dni, k nmuž se otevírá hlavní kniha, b) souhrnné obraty strany Má dáti a Dal út, alespo za kalendání msíc, c) zstatky út ke dni, ke kterému se sestavuje úetní závrka. (3) Úetní jednotky nesmjí zizovat úty mimo útový rozvrh a úetní knihy. 13a Zjednodušený rozsah úetnictví (1) Úetní jednotky, které vedou úetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a) sestavují útový rozvrh, v nmž mohou uvést pouze útové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní pedpis 11a) lenní podrobnjší, b) mohou spojit útování v deníku s útováním v hlavní knize, c) nepoužijí ustanovení 25 odst. 2, s výjimkou odpis, d) nepoužijí ustanovení 26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních pedpis, 11b) e) nepoužijí ustanovení 27 s výjimkou 27 odst. 3 pi pemn bytových družstev, f) sestavují úetní závrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny úetních jednotek ( 4 odst. 8) provádcím právním pedpisem. (2) Úetní jednotky, které vedou úetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle odstavce 1, nemusí použít ustanovení 13 odst. 1 písm. c) a d). (3) Uplatnní postupu podle odstavc 1 a 2 není porušením ustanovení 3 odst. 1 a 7 odst. 1 a Smrná útová osnova a útový rozvrh (1) Smrná útová osnova uruje uspoádání a oznaení útových tíd, popípad útových skupin nebo i syntetických út pro útování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaení; toto uspoádání musí zajistit sestavení úetní závrky (2) Na podklad smrné útové osnovy podle odstavce 1 jsou úetní jednotky povinny sestavit útový rozvrh, v nmž uvedou úty potebné k zaútování všech úetních pípad a k sestavení úetní závrky v dané úetní jednotce.

7 (3) Úetní jednotky sestavují útový rozvrh podle odstavce 2 pro každé úetní období; v prbhu úetního období je možno útový rozvrh doplovat. Pokud nedochází k prvnímu dni úetního období ke zmn útového rozvrhu platného v pedcházejícím úetním období, postupuje úetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím úetním období. 16 Ostatní ustanovení o úetních knihách (1) Penžní ástky v knihách analytických út musí odpovídat píslušným souhrnným penžním ástkám obrat nebo zstatk syntetických út, k nimž se tyto úty vedou. (2) V knihách analytických út se užije vyjádení v penžních jednotkách; nelze použít jen mrných jednotek a vyjádení množství. 17 Otevírání a uzavírání úetních knih (1) Není-li dále stanoveno jinak, úetní jednotky otevírají úetní knihy a) ke dni vzniku povinnosti vést úetnictví, b) k prvnímu dni úetního období, c) ke dni vstupu do likvidace, d) ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdlení likvidaního zstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních pedpis, e) ke dni, kterým nastanou úinky prohlášení konkursu, f) ke dni, kterým nastanou úinky povolení vyrovnání, g) ke dni, kterým nastanou úinky potvrzení nuceného vyrovnání, h) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou úinky potvrzení vyrovnání, i) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou úinky splnní nuceného vyrovnání, j) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou úinky zrušení konkursu, nebo k) ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní pedpis. (2) Není-li dále stanoveno jinak, úetní jednotky uzavírají úetní knihy a) ke dni zániku povinnosti vést úetnictví, b) k poslednímu dni úetního období, c) ke dni pedcházejícímu dni vstupu do likvidace, d) ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou pemn spoleností nebo družstev, e) ke dni pedcházejícímu dni, kterým nastanou úinky prohlášení konkursu, f) ke dni pedcházejícímu dni, kterým nastanou úinky povolení vyrovnání, g) ke dni pedcházejícímu dni, kterým nastanou úinky potvrzení nuceného vyrovnání, h) ke dni, kterým nastanou úinky potvrzení vyrovnání i) ke dni, kterým nastanou úinky splnní nuceného vyrovnání, j) ke dni, kterým nastanou úinky zrušení konkursu, nebo k) ke dni, který pro uzavírání úetních knih a sestavení úetní závrky stanoví zvláštní právní pedpis. (3) Úetní jednotky zúastnné na pemn spolenosti otevírají úetní knihy k rozhodnému dni pemny spolenosti a vedou úetnictví samostatn od rozhodného dne pemny spolenosti do dne zápisu pemny spolenosti do obchodního rejstíku. Nástupnická úetní jednotka upraví úetnictví zúastnných úetních jednotek ke dni zápisu pemny spolenosti 11c) s úinky od rozhodného dne. Ke dni zápisu pemny spolenosti do obchodního rejstíku, ke dni pedcházejícímu ani ke dni následujícímu po dni zápisu pemny spolenosti do obchodního rejstíku se úetní závrka nesestavuje. (4) Po schválení úetní závrky nesmí úetní jednotka pidávat další úetní zápisy kdykoli pozdji do uzavených úetních knih s výjimkou pípad pemn spoleností nebo družstev uvedených v odstavci 3. Do okamžiku schválení úetní závrky, nejpozdji však do konce následujícího úetního období, mže úetní jednotka již uzavené úetní knihy opt otevít a provést pípadnou opravu úetních zápis a sestavit novou úetní závrku, která se tímto stává úetní závrkou podle tohoto zákona.

8 ást tetí Úetní závrka 18 Úetní závrka (1) Úetní jednotky sestavují v pípadech stanovených tímto zákonem úetní závrku. Úetní závrka je nedílný celek a tvoí ji a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty; Fond národního majetku eské republiky, Pozemkový fond eské republiky a státní fondy výkaz zisku a ztráty nesestavují, c) píloha, která vysvtluje a dopluje informace obsažené v ástech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplnním 7 odst. 3 až 5 a 19 odst. 5.; píloha obsahuje též informace o výši splatných závazk pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, o výši splatných závazk veejného zdravotního pojištní a o výši evidovaných daových nedoplatk u místn píslušných finanních orgán. Úetní závrka mže zahrnovat i pehled o penžních tocích nebo pehled o zmnách vlastního kapitálu. (2) Úetní závrka podle odstavce 1 musí obsahovat a) jméno a píjmení, obchodní firmu nebo název úetní jednotky; u úetních jednotek podle 1 odst. 2 písm. a) až c) sídlo nebo u úetních jednotek podle 1 odst. 2 písm. d) až h) bydlišt a místo podnikání, liší-li se od bydlišt, b) identifikaní íslo, pokud je má úetní jednotka pidleno, c) právní formu úetní jednotky, d) pedmt podnikání nebo jiné innosti, pípadn úel, pro který byla zízena, e) rozvahový den ( 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k nmuž se úetní závrka sestavuje ( 19 odst. 3), f) okamžik sestavení úetní závrky, a musí k ní být pipojen podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. a) až c) nebo podpisový záznam úetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h); pipojením uvedeného podpisového záznamu se považuje úetní závrka za sestavenou podle písmene f) (3) Úetní jednotky sestavují úetní závrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Nestanoví-li tento zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit úetní závrku úetní jednotky, které nejsou povinny mít úetní závrku ovenou auditorem s výjimkou akciových spoleností, které sestavují úetní závrku v plném rozsahu. 19 Rozvahový den (1) Úetní jednotky sestavují úetní závrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají úetní knihy. ádnou úetní závrku sestavují úetní jednotky k poslednímu dni úetního období a v ostatních pípadech sestavují mimoádnou úetní závrku. Rozvahu jako zahajovací sestavují úetní jednotky v pípadech uvedených v 17 odst. 1 s výjimkou k prvnímu dni úetního období. (2) Úetní jednotky jsou povinny uvádt v úetní závrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne; to platí obdobn i pro všechny úetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k nmuž se sestavuje úetní závrka. (3) V pípadech, kdy to vyžadují zvláštní právní pedpisy, úetní jednotky sestavují úetní závrku v prbhu úetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (dále jen "mezitímní úetní závrka"). V pípadech sestavování mezitímní úetní závrky úetní

9 jednotky neuzavírají úetní knihy a provádjí inventarizaci jen pro úely vyjádení ocenní podle 25 odst. 2; ostatní ustanovení tohoto zákona týkající se úetní závrky platí obdobn. Úetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. a), b) a d) až h), které jsou píjemci prostedk ze státního rozpotu nebo rozpot územních samosprávných celk a jsou povinny tyto prostedky vypoádat podle zvláštního právního pedpisu, 11d) a uplatují hospodáský rok podle 3 odst. 2 a 3, sestavují k 31. prosinci kalendáního roku mezitímní úetní závrku, pi které nepoužijí ustanovení 24 odst. 2 písm. b) a 24 odst. 6 písm. b). (4) Úetní jednotky sestavují rozvahu tak, aby poátení zstatky út, které obsahuje rozvaha, (dále jen "rozvahové úty"), jimiž se otevírá úetní období, navazovaly na konené zstatky rozvahových út, jimiž se bezprostedn pedcházející období uzavelo; toto ustanovení platí i pro podrozvahové úty. (5) Za období poínající koncem rozvahového dne a konící okamžikem sestavení úetní závrky jsou úetní jednotky povinny uvést v píloze v úetní závrce rovnž informace o a) skutenostech, které poskytují další informace o podmínkách i situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, b) skutenostech, které jako nejisté podmínky i situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž dsledky mní významným zpsobem pohled na finanní situaci úetní jednotky. (6) Informace v úetní závrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. Informace se považuje za spolehlivou, jestliže spluje požadavek 7 odst. 1 a je-li úplná a vasná. Informace je vasná, je-li získána ve správném ase z hlediska její významnosti a náklad na její získání, pokud tyto náklady nepevýší pínosy plynoucí z této informace. Informace je srovnatelná, jestliže spluje požadavky stanovené v 7 odst. 3 až 5. Informace se považuje za významnou (závažnou), jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá (dále jen "uživatel"); u úetních jednotek podle 1 odst. 2 písm. c) a u územních samosprávných celk, které jsou píjemci prostedk ze státního rozpotu nebo s nimi hospodaí a jsou povinny tyto prostedky vypoádat podle zvláštního právního pedpisu, 11d) se považuje za významnou též informace o ocenní nehmotného majetku ve výši nad K a u samostatných movitých vcí nebo souboru movitých vcí ve výši nad K. Informace je srozumitelná, jestliže spluje požadavky stanovené v 8 odst. 5. (7) Pro úely tohoto zákona se majetek a závazky lení na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popípad sjednaná doba splatnosti pi vzniku úetního pípadu je delší než 1 rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter majetku a závazk objektivn nelze použít uvedená hlediska lenní, je rozhodující zámr úetní jednotky projevený pi jejich poízení. (8) V pípadech, kdy to vyžadují právní pedpisy, mohou úetní jednotky poskytnout úetní záznamy nesoucí informace uspoádané podle obor (druh) innosti nebo podle zempisných oblastí, ve kterých provozují svou innost. (9) Úetní jednotky, které jsou obchodní spoleností a které jsou emitentem cenných papír 3) registrovaných na regulovaném trhu cenných papír v lenských státech Evropské unie, použijí pro útování a sestavení úetní závrky Mezinárodní úetní standardy upravené právem Evropských spoleenství. 11e) Regulovaným trhem se v eské republice pro úely tohoto zákona rozumí veejný trh podle zvláštního právního pedpisu. (10) Krom pípad podle odstavc 1 a 3 žádný jiný úetní záznam nesmí být oznaován názvy podle 18 odst. 1. (11) Úetní závrkou není shromažování nebo vyžadování informací provádné na základ zvláštních právních pedpis. 12) 20 Ovování úetní závrky auditorem (1) ádnou a mimoádnou úetní závrku podle tohoto zákona, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3 jsou povinny mít ovenu auditorem z úetních jednotek podle 1 odst. 2 a) akciové spolenosti, pokud ke konci rozvahového dne úetního období, za njž se úetní závrka ( 18 odst. 3) ovuje, a úetního období bezprostedn pedcházejícího, pekroily nebo již dosáhly alespo jedno ze tí uvedených kritérií:

10 1. aktiva celkem více než K; aktivy celkem se pro úely tohoto zákona rozumí úhrn zjištný z rozvahy v ocenní neupraveném o položky podle 26 odst. 3, 2. roní úhrn istého obratu více než K; roním úhrnem istého obratu se pro úely tohoto zákona rozumí výše výnos snížená o prodejní slevy a dlená potem zapoatých msíc, po které trvalo úetní období, a vynásobená dvanácti, 3. prmrný pepotený stav zamstnanc v prbhu úetního období více než 50, zjištný zpsobem stanoveným na základ zvláštního právního pedpisu, 12) b) ostatní obchodní spolenosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne úetního období, za njž se úetní závrka ( 18 odst. 3) ovuje, a úetního období bezprostedn pedcházejícího, pekroily nebo již dosáhly alespo dvou ze tí kritérií uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3; v pípad družstva se zamstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah lena k družstvu, c) úetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle písmene b), d) úetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek podle písmene b), e) úetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní pedpis. (2) Úetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ovenu úetní závrku sestavenou v prbhu konkursu, a to po dobu nepetržit po sob jdoucích 36 kalendáních msíc, poínaje prvním dnem kalendáního msíce následujícího po dni, kterým nastaly úinky prohlášení konkursu, s výjimkou úetní závrky sestavené k rozvahovému dni, k nmuž se uzavírají úetní knihy podle 17 odst. 2 písm. j). (3) ) Úetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ovenu mimoádnou úetní závrku sestavenou k rozvahovému dni, k nmuž se uzavírají úetní knihy podle 17 odst. 2 písm. h) nebo i), s výjimkou pípad, kdy se rozvahový den, k nmuž se uzavírají úetní knihy podle 17 odst. 2 písm. i) shoduje s rozvahovým dnem, k nmuž se uzavírají úetní knihy podle 17 odst. 2 písm. j). 21 Výroní zpráva (1) Úetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroní zprávu, jejímž úelem je ucelen, vyvážen a komplexn informovat o vývoji jejich výkonnosti, innosti a stávajícím hospodáském postavení. Výroní zpráva se nevyhotovuje v pípadech uvedených v 20 odst. 2 a 3. (2) Výroní zpráva musí krom informací nezbytných pro naplnní úelu výroní zprávy dále obsahovat nejmén finanní a nefinanní informace a) o skutenostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnní úelu výroní zprávy podle odstavce 1, b) o pedpokládaném vývoji innosti úetní jednotky, c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostedí a pracovnprávních vztazích, e) o tom, zda úetní jednotka má organizaní složku podniku v zahranií, f) požadované podle zvláštních právních pedpis. 13a) (3) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv, finanní situace a výsledku hospodaení úetní jednotky, musí úetní jednotka, která používá investiní instrumenty, 4) pípadn další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroní zpráv také informace o a) cílech a metodách ízení rizik dané spolenosti, vetn její politiky pro zajištní všech hlavních typ plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišovací deriváty, a b) cenových, úvrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je úetní jednotka vystavena. (4) Výroní zpráva obsahuje též úetní závrku a zprávu o auditu, pípadn další dokumenty a údaje podle zvláštního právního pedpisu. 13b)

11 (5) Úetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. e) vyhotovují výroní zprávu nebo obdobný dokument, pokud jim tuto povinnost stanoví zvláštní právní pedpis. 14) (6) Pro ovování výroní zprávy auditorem platí ustanovení 20 obdobn. 21a Zpsoby zveejování (1) Z úetních jednotek podle 1 odst. 2 jsou povinny úetní závrku i výroní zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní pedpis, zveejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstíku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní pedpis. 14) Úetní jednotky zveejují úetní závrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena ( 18 odst. 3). Povinnosti úetních jednotek ke zveejnní i uveejnní jiných informací stanovené ve zvláštních právních pedpisech 15) nejsou doteny. Ustanovení o úetních záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobn i v uvedených pípadech. (2) Úetní jednotky uvedené v 20 zveejují úetní závrku i výroní zprávu po jejich ovení auditorem a po schválení k tomu píslušným orgánem podle zvláštních právních pedpis, 16) a to ve lht do 30 dn od splnní obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní pedpisy nestanoví lhtu jinou, nejpozdji však do konce bezprostedn následujícího úetního období bez ohledu na to, zda byly tyto úetní záznamy uvedeným zpsobem schváleny. (3) Úetní jednotky jsou povinny zveejnit i zprávu o auditu a informaci o tom, že zveejované úetní záznamy nebyly pípadn schváleny zpsobem uvedeným v odstavci 2. (4) Úetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstíku, zveejují úetní závrku a výroní zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstíku podle zvláštního právního pedpisu, 17) pitom úetní závrka mže být uložena jako souást výroní zprávy. Úetní jednotky, které podle zvláštního právního pedpisu pedávají výroní zprávu Komisi pro cenné papíry, pedávají úetní závrku a výroní zprávu do sbírky listin obchodního rejstíku prostednictvím Komise pro cenné papíry. Povinnost zveejnní uvedených úetních záznam podle tohoto zákona úetní jednotka splnila okamžikem jejich pedání rejstíkovému soudu; v pípadech podle vty druhé pedáním Komisi pro cenné papíry. (5) Úetní jednotky, které mají povinnost ovování podle 20, nesmí zveejnit informace, které pedtím nebyly oveny auditorem, zpsobem, který by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem oveny byly. (6) Povinnost zveejnní podle tohoto ustanovení se vztahuje na všechny informace úetní závrky i výroní zprávy s výjimkou tch, na které se vztahuje utajení podle zvláštního právního pedpisu. 18) (7) Ustanovení odstavc 1 až 6 platí pro konsolidovanou úetní závrku a výroní zprávu obdobn. 22 (1) Konsolidovanou úetní závrkou se rozumí úetní závrka ( 18) sestavená a upravená metodami konsolidace podle tohoto zákona ( 23 odst. 1); tato závrka informuje o konsolidaním celku podle odstavce 3. Konsolidovaná úetní závrka musí být ovena auditorem. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se úetní závrky platí i pro konsolidovanou úetní závrku. (2) Povinnost sestavit konsolidovanou úetní závrku za konsolidaní celek má úetní jednotka, která je obchodní spoleností a je ídící osobou 19) nebo ovládající osobou. 20) Úetní jednotka, která má povinnost sestavit konsolidovanou úetní závrku, je konsolidující úetní jednotkou. Úetní jednotka, která je ízenou osobou, 19) ovládanou osobou 20) nebo ve které konsolidující úetní jednotka vykonává podstatný vliv, má povinnost podrobit se sestavení konsolidované úetní závrky; tyto úetní jednotky jsou konsolidovanými úetními jednotkami. Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na ízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního pedpisu, jenž není rozhodující; 20) není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejmén s 20 % hlasovacích práv. (3) Konsolidaním celkem se rozumí skupina úetních jednotek uvedených v odstavci 2. Konsolidující úetní jednotka je osvobozena od povinnosti konsolidovat, pokud ke konci rozvahového dne úetního období, za njž se konsolidovaná úetní závrka sestavuje, uvedené úetní jednotky na základ svých posledních ádných úetních závrek nepekroily nebo nedosáhly alespo dvou ze tí uvedených kritérií:

12 1. aktiva celkem více než K; aktivy celkem se pro úely tohoto zákona rozumí úhrn zjištný z rozvahy v ocenní neupraveném o položky podle 26 odst. 3, 2. roní úhrn istého obratu více než K; roním úhrnem istého obratu se pro úely tohoto zákona rozumí výše výnos snížená o prodejní slevy, dlená potem zapoatých msíc, po které trvalo úetní období, a vynásobená dvanácti, 3. prmrný pepotený stav zamstnanc, vetn pípad pracovního vztahu lena k družstvu, v prbhu úetního období více než 250, zjištný zpsobem stanoveným na základ zvláštního právního pedpisu. 12) Uvedené osvobození se nepoužije u úetních jednotek, které jsou bankami, nebo u úetních jednotek, které provozují innost pojištní nebo zajištní podle zvláštních právních pedpis, a u úetních jednotek, které jsou emitenty cenných papír registrovaných na regulovaném trhu cenných papír. (4) Konsolidující úetní jednotka je povinna vas sdlit konsolidovaným úetním jednotkám zahrnutým do konsolidaního celku, že budou konsolidovány, a souasn jim sdlí informaci o vymezení tohoto celku. (5) Konsolidované úetní jednotky zahrnuté do konsolidaního celku jsou povinny poskytnout svojí úetní závrku a veškeré ostatní dokumenty potebné pro sestavení konsolidované úetní závrky konsolidující úetní jednotce (6) Povinnosti podle odstavc 2, 4 a 5 platí obdobn pro povinnost vyhotovit konsolidovanou výroní zprávu podle odstavce 7. (7) Konsolidovanou výroní zprávou se rozumí výroní zpráva ( 21), která obsahuje informace o konsolidaním celku. (8) Jsou-li obsahem konsolidované výroní zprávy i všechny informace o konsolidující úetní jednotce, které musí obsahovat její výroní zpráva, nemusí dotená úetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu. 23 (1) Konsolidující úetní jednotka je povinna pro sestavení konsolidované úetní závrky použít metody a) plné konsolidace, b) pomrné konsolidace, nebo c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou). (2) Konsolidovaná úetní závrka se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující úetní jednotky. (3) Úetní závrky konsolidující úetní jednotky a jí konsolidovaných úetních jednotek zahrnutých do konsolidaního celku použité pro sestavení konsolidované úetní závrky sestavují tyto úetní jednotky v zásad ke stejnému okamžiku. Pedchází-li rozvahový den poslední úetní závrky nkteré z konsolidovaných úetních jednotek zahrnutých do konsolidaního celku o více jak 3 msíce rozvahový den podle odstavce 2, je tato konsolidovaná úetní jednotka zahrnuta do konsolidaního celku na základ úetní závrky jí sestavené s použitím ustanovení 19 odst. 3 ke konci rozvahového dne konsolidující úetní jednotky. V pípad úetních jednotek, které provozují innost pojištní nebo zajištní podle zvláštních právních pedpis, mže uvedená doba init až 6 msíc. (4) Délka úetního období pi konsolidaci úetní závrky musí být stejná. O zmnách ve vymezení konsolidaního celku v prbhu úetního období musí být uvedeny informace v píloze v konsolidované úetní závrce. 23a Použití Mezinárodních úetních standard v konsolidaci 1) Konsolidující úetní jednotky, které jsou emitentem cenných papír 3) registrovaných na regulovaném trhu cenných papír v lenských státech Evropské unie, použijí pro sestavení konsolidované úetní závrky a vyhotovení výroní zprávy Mezinárodní úetní standardy upravené právem Evropských spoleenství. 11e)

13 2) Konsolidující úetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované úetní závrky a vyhotovení výroní zprávy použít Mezinárodní úetní standardy podle odstavce 1. ást tvrtá Zpsoby oceování 24 (1) Úetní jednotky jsou povinny oceovat majetek a závazky zpsoby podle ustanovení tohoto zákona. (2) Úetní jednotky oceují majetek a závazky a) k okamžiku uskutenní úetního pípadu zpsoby podle 25, b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k nmuž se úetní závrka sestavuje, zpsoby podle 27; rovnž toto ocenní je povinna zaznamenat v úetních knihách, (dále jen "okamžik ocenní"). Ustanovení tohoto zákona o oceování majetku a závazk se použije pimen i pro oceování jiných aktiv a pasiv (3) Pi nabytí více než jedné složky majetku pevodem i pechodem, pokud nelze jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle 25, ocení úetní jednotka jednotlivé složky majetku a) pi nabytí podniku i jeho ásti tvoící samostatnou organizaní složku, a to i pi pemn spolenosti s výjimkou zmny právní formy 1. ocenním jednotlivých složek majetku vedeného v úetnictví úetní jednotky, ze které bylo právo k podniku pevedeno nebo pešlo, nebo 2. ocenním jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního pedpisu, b) v ostatních pípadech pomrným rozútováním celkové poizovací ceny nebo reprodukní poizovací ceny. (4) Pi poízení souboru movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením, které slouží jednotnému úelu, popípad u dalších soubor stanovených provádcím právním pedpisem, se ocení soubor jako celek. (5) Úetní metodu oceování majetku podle odstavc 3 a 4 upraví provádcí právní pedpis. (6) Majetek a závazky vyjádené v cizí mn pepoítávají úetní jednotky na eskou mnu kurzem devizového trhu vyhlášeným eskou národní bankou, a to k okamžiku ocenní a) podle odstavce 2 písm. a), nebo b) podle odstavce 2 písm. b), a to pouze majetek a závazky uvedené v 4 odst. 12. V pípad nákupu nebo prodeje cizí mny za eskou mnu lze k okamžiku ocenní použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. (7) Pro úely ocenní podle odstavce 2 písm. a) mže úetní jednotka použít pro pepoet cizí mny na eskou mnu pevný kurs, kterým se rozumí kurs stanovený vnitním pedpisem úetní jednotky na základ kursu devizového trhu vyhlášeného eskou národní bankou, používaný úetní jednotkou po pedem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí pesáhnout úetní období. Jako kurs devizového trhu, na jehož základ se pevný kurs stanoví, použije úetní jednotka kurs devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou k prvnímu dni období, pro které je pevný kurs používán. Pi používání pevného kursu mže úetní jednotka tento kurs zmnit svým vnitním pedpisem i v prbhu stanovené doby; v pípadech vyhlášení devalvace i revalvace eské koruny musí být pevný kurs zmnn vždy. (8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na úetní jednotky, které k výkonu innosti potebují podle zvláštních právních pedpis bankovní licenci, 20a) povolení k výkonu innosti obchodníka s cennými papíry, 20b) povolení ke vzniku investiní spolenosti nebo investiního fondu, 20c) povolení ke vzniku a innosti penzijního fondu, 20d) povolení psobit jako družstevní záložna, 20e) povolení k provozování pojišovací nebo zajišovací innosti, 20f) povolení k provádní všeobecného zdravotního pojištní. 20g) Dále se ustanovení odstavce 7 nevztahuje na eskou národní banku, 20h) eskou konsolidaní agenturu, 20i) eskou kancelá pojistitel 20j) a Všeobecnou zdravotní pojišovnu eské republiky. 20k)

14 25 (1) Z jednotlivých složek majetku a závazk se oceují a) hmotný majetek krom zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvoeného vlastní inností poizovacími cenami, b) hmotný majetek krom zásob vytvoený vlastní inností vlastními náklady, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvoených vlastní inností poizovacími cenami, d) zásoby vytvoené vlastní inností vlastními náklady, e) penžní prostedky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f) podíly, cenné papíry a deriváty poizovacími cenami, g) pohledávky pi vzniku jmenovitou hodnotou; pi nabytí za úplatu nebo vkladem 21) poizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou, h) nehmotný majetek krom pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvoeného vlastní inností poizovacími cenami, i) nehmotný majetek krom pohledávek vytvoený vlastní inností vlastními náklady, j) píchovky zvíat vlastními náklady, k) majetek v pípadech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v pípadech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoení vlastní inností nelze zjistit, reprodukní poizovací cenou. (2) Úetní jednotky pi oceování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna pedvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazk a jsou jim známy do okamžiku sestavení úetní závrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaení úetního období zisk nebo ztráta. (3) U stejného druhu zásob a cenných papír se za zpsob ocenní podle odstavce 1 považuje i ocenní cenou, která vyplyne z ocenní jejich úbytk cenou zjištnou váženým aritmetickým prmrem nebo zpsobem, kdy první cena pro ocenní pírstku majetku se použije jako první cena pro ocenní úbytku majetku. (4) Pro úely tohoto zákona se rozumí a) poizovací cenou cena, za kterou byl majetek poízen a náklady s jeho poízením související, b) reprodukní poizovací cenou cena, za kterou by byl majetek poízen v dob, kdy se o nm útuje, c) vlastními náklady u zásob vytvoených vlastní inností pímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou innosti, popípad i ást nepímých náklad, která se vztahuje k výrob nebo k jiné innosti, d) vlastními náklady u hmotného majetku krom zásob a nehmotného majetku krom pohledávek vytvoeného vlastní inností pímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou innost a nepímé náklady, které se vztahují k výrob nebo jiné innosti, vymezené v souladu s úetními metodami. 26 (1) Pokud se pi inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenní v úetnictví, zásoby se ocení v úetnictví a v úetní závrce touto nižší cenou. (2) Pokud se pi inventarizaci zjistí, že hodnota závazk je vyšší, popípad i nižší než jejich výše v úetnictví, uvedou se závazky v úetnictví a v úetní závrce v tomto zjištném ocenní. (3) Ustanovení o oceování podle 25 odst. 2 vyjadují rezervy, opravné položky a odpisy majetku. Rezervami podle tohoto zákona se rozumí rezerva na rizika a ztráty, rezerva na da z píjm, rezerva na dchody a podobné závazky, rezerva na restrukturalizaci. Rezervami se dále rozumí technické rezervy nebo jiné rezervy podle zvláštních právních pedpis. Opravnými položkami se vyjaduje pechodné snížení hodnoty majetku; odpisy majetku vyjadují trvalé snížení jeho hodnoty. (4) Úetní jednotky, které nejsou založeny nebo zízeny za úelem podnikání, uplatují ustanovení odstavc 1 až 3 v souladu s úetními metodami.

15 27 (1) Z jednotlivých složek majetku a závazk k okamžiku ocenní podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceují a) cenné papíry, s výjimkou cenných papír držených do splatnosti, dluhopis poízených v primárních emisích neurených úetní jednotkou k obchodování, cenných papír pedstavujících úast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papír emitovaných úetní jednotkou, b) deriváty, c) finanní umístní a technické rezervy u úetních jednotek, které provozují innost pojištní nebo zajištní podle zvláštních právních pedpis, krom veejného zdravotního pojištní 22a), d) majetek a závazky v pípadech, kdy ocenní reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní pedpis, 23) to neplatí v pípadech uvedených v odstavci 3, e) ást majetku a závazk zajištná deriváty, f) pohledávky, které úetní jednotka nabyla a urila k obchodování, g) závazky vrátit cenné papíry, které úetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenní je nezískala zpt. (2) Majetek uvedený v odstavci 1 písm. a) až g) lze ocenit reálnou hodnotou i astji než k okamžiku uvedenému v odstavci 1. (3) V pípadech, ve kterých obchodní zákoník ukládá povinnost ocenní obchodního jmní pi pemn spolenosti, se majetek a závazky oceují reálnou hodnotou k okamžiku ocenní podle 24 odst. 2 písm. b). (4) Pro úely tohoto zákona se jako reálná hodnota použije a) tržní hodnota, b) ocenní kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostaten pedstavuje reálnou hodnotu; metody ocenní použité pi kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit pimené piblížení se k tržní hodnot, c) ocenní stanovené podle zvláštních právních pedpis, nelze-li postupovat podle písmen a) a b). (5) Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na tuzemské i zahraniní burze nebo na jiném regulovaném trhu. Úetní jednotka pro oceování podle tohoto zákona použije tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdjšímu, než je okamžik ocenní [ 24 odst. 2 písm. b)], a nejvíce se blížícímu okamžiku ocenní. Pokud je majetek veden na tuzemské burze cenných papír, rozumí se tržní hodnotou zavírací cena vyhlášená burzou cenných papír v pracovní den, ke kterému se ocenní provádí. V pípad, že majetek není veden na tuzemské burze cenných papír a je kótován na zahraniních burzách cenných papír, rozumí se tržní hodnotou nejvyšší cena ze zavíracích cen, které bylo dosaženo na schválených trzích zahraniních burz cenných papír v pracovní den, ke kterému se ocenní provádí. V pípad jiného trhu než burzy se rozumí tržní hodnotou cena platná v den, ke kterému se ocenní provádí. Pokud v den, ke kterému se ocenní provádí, uvedené trhy nepracují, použije se cena vyhlášená na nich poslední pracovní den, který pedchází okamžiku ocenní; není-li známa ani tato cena, postupuje se dále podle vty druhé. (6) V pípadech oceování reálnou hodnotou se použije ustanovení 25 odst. 2 pimen a o oceovacích rozdílech z tohoto ocenní úetní jednotky útují v souladu s úetními metodami. (7) Není-li objektivn možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu ocenní zpsoby podle 25. Zpsoby podle 25 se ocení i majetek a závazky neuvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, na nž se nevztahuje ustanovení odstavce 1, se ocení ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k nmuž se sestavuje úetní závrka, poizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady; zahrnuje-li ocenní pohledávek uvedené výnosy nebo náklady, mže být zvýšeno nebo sníženo stejným zpsobem. Podíl, který pedstavuje úast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, mže být ocenn ekvivalencí (protihodnotou); použije-li úetní jednotka uvedený zpsob ocenní, je povinna jej použít pro ocenní všech takových podíl.

16 28 1) Úetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaí s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celk, není-li dále stanoveno jinak, o nm útují a odpisují v souladu s úetními metodami. V pípadech smlouvy o výpjce 24) po dobu zajištní závazk pevodem práva 25) nebo v pípadech, kdy se vlastnické právo k movitým vcem nabývá na základ projevu vle jiným zpsobem než pevzetím vci, 26) jakož i v dalších pípadech stanovených zvláštními právními pedpisy nebo provádcími právními pedpisy, o majetku útují a odpisují jej úetní jednotky, které jej používají. Pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními právními pedpisy nebo provádcími právními pedpisy se neodpisuje. 2) Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje úetní jednotka, která jej úplatn nebo bezúplatn poskytuje jiné osob k užívání zejména na základ smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpjce; ustanovení odstavce 1 týkající se smlouvy o výpjce tím nejsou dotena. 3) Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje úetní jednotka, která jej poskytuje jiné osob k užívání na základ smlouvy o finanním leasingu, kterým se pro úely tohoto zákona rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávnn nebo povinen v prbhu užívání nebo po jeho ukonení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku. 4) Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje nájemce, pouze pokud je oprávnn o tomto majetku útovat a odpisovat jej na základ smlouvy o nájmu podniku nebo jeho ásti. 5) Úetní jednotka, která majetek uvedený v odstavci 1 úplatn nebo bezúplatn užívá a provede na tomto majetku technické zhodnocení na svj úet, útuje o tomto technickém zhodnocení a odpisuje jej v souladu s úetními metodami. 6) Úetní jednotky uvedené v odstavci 1 jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podklad provádjí odpisování majetku v prbhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenní v úetnictví. ást pátá Inventarizace majetku a závazk 29 (1) Úetní jednotky inventarizací zjišují skutený stav veškerého majetku a závazk a ovují, zda zjištný skutený stav odpovídá stavu majetku a závazk v úetnictví a zda nejsou dány dvody pro útování o položkách podle 25 odst. 2. Inventarizaci úetní jednotky provádjí k okamžiku, ke kterému sestavují úetní závrku jako ádnou nebo mimoádnou (dále jen "periodická inventarizace") a pro úely podání návrhu na vyrovnání. V pípadech uvedených v odstavci 2 úetní jednotky mohou provádt inventarizaci i v prbhu úetního období (dále jen "prbžná inventarizace"). Ustanovení o provádní inventarizací podle zvláštních právních pedpis 27) nejsou tímto dotena. (2) Prbžnou inventarizaci mohou úetní jednotky provádt pouze u zásob, u nichž útují podle druh nebo podle míst jejich uložení nebo hmotn odpovdných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v úetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama úetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespo jednou za úetní období. (3) Úetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazk po dobu 5 let po jejím provedení. 30 (1) Skutené stavy majetku a závazk úetní jednotky pi inventarizaci zjišují a) fyzickou inventurou u hmotného majetku, popípad u nehmotného majetku, nebo b) dokladovou inventurou u závazk a pohledávek, popípad u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru,

17 a tyto stavy jsou povinny zaznamenat v inventurních soupisech. (2) Inventurní soupisy jsou prkazné úetní záznamy, které musí obsahovat a) skutenosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištný majetek a závazky jednoznan urit, b) podpisový záznam osoby odpovdné za zjištní skuteností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovdné za provedení inventarizace, c) zpsob zjišování skutených stav, d) ocenní majetku a závazk k okamžiku ukonení inventury i pro úely podle 26 odst. 3, e) okamžik zahájení a okamžik ukonení inventury. (3) V pípad provádní prbžné inventarizace mohou být inventurní soupisy podle odstavce 2 nahrazeny prkazným úetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyútování inventarizaních rozdíl. (4) Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v prbhu posledních ty msíc úetního období, popípad v prvním msíci následujícího úetního období. Pitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o pírstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukonení fyzické inventury do konce úetního období, popípad za dobu od zaátku následujícího úetního období do okamžiku ukonení fyzické inventury v prvním msíci tohoto úetního období. (5) Inventarizaními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skuteným stavem a stavem v úetnictví, které nelze prokázat zpsobem stanoveným tímto zákonem, kdy a) skutený stav je nižší než stav v úetnictví a rozdíl se oznauje jako manko, popípad schodek u penžních hotovostí a cenin, nebo b) skutený stav je vyšší než stav v úetnictví a rozdíl se oznauje jako pebytek. (6) Inventarizaní rozdíly vyútují úetní jednotky do úetního období, za které se inventarizací ovuje stav majetku a závazk. ást šestá Úschova úetních záznam 31 (1) Úetní jednotky jsou povinny uschovávat úetní záznamy pro úely vedení úetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní pedpisy. 28) (2) Úetní záznamy se uschovávají, pokud v 32 není stanoveno jinak, a) úetní závrka a výroní zpráva po dobu 10 let poínajících koncem úetního období, kterého se týkají, b) úetní doklady, úetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, útový rozvrh, pehledy po dobu 5 let poínajících koncem úetního období, kterého se týkají, c) úetní záznamy, kterými úetní jednotky dokládají formu vedení úetnictví ( 33 odst. 2), po dobu 5 let poínajících koncem úetního období, kterého se týkají. (3) Povinnosti spojené s uschováním úetních záznam, jakož i povinnosti podle 33 odst. 3 pecházejí u úetních jednotek uvedených v a) 1 odst. 2 písm. a) až c) na právního nástupce této úetní jednotky, a není-li ho, na likvidátora i správce konkursní podstaty nebo jinou osobu podle zvláštních právních pedpis, b) 1 odst. 2 písm. d) v pípad úmrtí na ddice, pevezme-li vci, práva i jiné majetkové hodnoty, náležející k úetní jednotce; pipadne-li ddictví nebo jeho ást zahrnující vci, práva i jiné majetkové hodnoty, které náleží k úetní jednotce, státu, pecházejí uvedené povinnosti na píslušnou organizaní složku státu, která vyrozumí státní archiv.

18 (4) V pípadech, které nejsou uvedeny v odstavci 3, je povinna úetní jednotka podle 1 odst. 2 písm. a) a c) ped svým zánikem a úetní jednotka podle 1 odst. 2 písm. b), d) až h) ped zánikem povinnosti vést úetnictví zajistit povinnosti spojené s uschováním úetních záznam a o zpsobu tohoto zajištní prokazateln informovat státní archiv. 32 (1) Použijí-li úetní jednotky úetní záznamy i pro jiný úel než uvedený v 31 odst. 1, a to zejména pro úely trestního ízení, opatení proti legalizaci výnos z trestné innosti, správního ízení, obanského soudního ízení, daového ízení, skartaního ízení nebo pro úely sociálního zabezpeení, veejného zdravotního pojištní anebo pro úely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí uschovacích dob uvedených v 31 odst. 2 dále tak, aby byly zajištny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené úely; v pípad, kdy úetní jednotky použijí úetní záznamy k tmto úelm, platí všechna ustanovení tohoto zákona týkající se úetních záznam obdobn. (2) Úetní jednotka mže jako úetní záznamy použít zejména mzdové listy, daové doklady nebo jinou dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních pedpis. Takto použitá dokumentace musí splovat požadavky kladené tímto zákonem na úetní záznamy. Tuto dokumentaci uschovávají úetní jednotky po dobu stanovenou v 31 odst. 2 podle toho, jakou funkci plní pi vedení úetnictví, nejde-li o pípad podle odstavce 1. (3) Úetní doklady a jiné úetní záznamy, které se týkají záruních lht a reklamaních ízeních, uschovávají úetní jednotky po dobu, po kterou lhty nebo ízení trvají; úetní záznamy, které se týkají nezaplacených pohledávek i nesplnných závazk, uschovávají úetní jednotky do konce roku následujícího po roce, v nmž došlo k jejich zaplacení nebo splnní. (4) Knihy analytické evidence pohledávek a závazk, úetní doklady a jiné úetní písemnosti, které vyplývají z pímého styku s cizinou z doby ped 1. lednem 1949, a úetní závrku vztahující se k pevodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedenému podle zvláštních právních pedpis 29) uschovávají úetní jednotky, dokud ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") nedá samo nebo na žádost úetní jednotky souhlas k vyazení tchto písemností. ást sedmá Ustanovení spolená, pechodná a závrená 33 Úetní záznam (1) Úetní záznam podle 4 odst. 10 musí umožovat vedení úetnictví podle tohoto zákona. Pro úely tohoto zákona se informace obsažená v úetním záznamu oznauje jako obsah úetního záznamu; konkrétní zpsob zaznamenání této informace se oznauje jako forma úetního záznamu. (2) Úetní záznam mže mít písemnou nebo technickou formu. Pro úely tohoto zákona se považuje za a) písemnou formu úetní záznam provedený rukopisem, psacím strojem, tiskaskými nebo reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním zaízením výpoetní techniky, jehož obsah je pro fyzickou osobu itelný, b) technickou formu úetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným zpsobem nespadajícím pod písmeno a), který umožuje jeho pevedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu itelný. (3) Úetní jednotka mže provést pevod úetního záznamu z jedné formy do druhé. V tomto pípad je povinna zajistit, že obsah úetního záznamu v nové form je shodný s obsahem úetního záznamu v pvodní form. Splnní uvedené povinnosti se má za prokázané, pokud úetní jednotka pedloží úetní záznam v pvodní i nové form a jejich obsah je shodný; splnní této povinnosti však úetní jednotka mže prokázat i jiným zpsobem, který nezpochybní žádná z osob, které s pevedeným záznamem pracují. Pi prokazování splnní povinnosti podle vty druhé u úetních záznam, které nejsou oznaeny skartaními znaky pro výbr nebo archiválii podle zvláštního právního pedpisu, 28) se nevyžaduje pedložení nosie informací ( 4 odst. 10) v pvodní form. Úetní jednotka je povinna disponovat úetními záznamy, kterými dokládá formu vedení úetnictví.

19 (4) Jednotlivý úetní záznam mže být tvoen nkolika dílími úetními záznamy. Všechna ustanovení o úetních záznamech podle tohoto zákona se týkají každého jednotlivého úetního záznamu vetn dílích úetních záznam i úetního záznamu vzniklého jejich seskupením. (5) Na všechny formy úetního záznamu se, pokud tento zákon výslovn nestanoví jinak, pohlíží stejn; obsah všech úetních záznam a jejich zmny mají stejné dsledky, jsou-li provedeny v úetních záznamech ve form podle odstavce 2 písm. b), jako ve form podle odstavce 2 písm. a). (6) Úetní jednotky mohou vést úetní záznamy i ve form, ve které je jejich obsah bez dalšího neitelný; v tomto pípad jsou povinny disponovat takovými prostedky, nosii a vybavením ( 4 odst. 10, které umožní provést pevod úetních záznam do formy, ve které je jejich obsah pro fyzickou osobu itelný. Pro poteby ovování úetní závrky auditorem ( 20), jejího zveejování ( 21a) a pro poteby orgán podle 37 odst. 3 jsou úetní jednotky povinny na požádání umožnit oprávnným osobám seznámit se s obsahem jimi urených úetních záznam v uvedené form. Tyto povinnosti mají úetní jednotky po dobu, po kterou jsou povinny vést nebo uschovávat uvedené úetní záznamy. Stanovení tchto povinností na smluvním základ 30) není doteno. (7) V ízení ve vcech týkajících se úetnictví nebo vycházejících z úetnictví lze použít k dkazu prkazné úetní záznamy ( 33a), které splují požadavky tohoto zákona. (8) Úetní jednotky jsou povinny zajistit ochranu úetních záznam a jejich obsahu, použitých technických prostedk, nosi informací a programového vybavení ped jejich zneužitím, poškozením, zniením, neoprávnnou zmnou i pístupem k nim, ztrátou nebo odcizením. 33a Prkaznost úetního záznamu (1) Podle tohoto zákona se za prkazný úetní záznam považuje pouze a) úetní záznam, jehož obsah je prokázán pímo porovnáním se skuteností, kterou tento záznam prokazuje, b) úetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných prkazných úetních záznam, c) úetní záznam penesený zpsobem splujícím požadavky podle 34, nebo d) úetní záznam týkající se výhradn skuteností uvnit jedné úetní jednotky, k nmuž je pipojen podpisový záznam osoby oprávnné a odpovdné podle odstavce 9. (2) Zjistí-li úetní jednotka, že obsah úetního záznamu neodpovídá skutenosti, je povinna od tohoto okamžiku považovat tento úetní záznam za neprkazný, by spluje ustanovení odstavce 1 písm. b) až d). (3) Úetní jednotka je povinna za úelem prkaznosti penášet úetní záznamy mimo tuto úetní jednotku jen zpsobem podle odstavce 1 písm. c). Úetní záznam urený k penosu musí být podepsán vlastnoruním podpisem nebo elektronickým podpisem podle zvláštního právního pedpisu 30a) anebo obdobným prkazným úetním záznamem v technické form. Pokud úetní záznam není podepsán ped pedáním k penosu, musí být podepsán nejpozdji v okamžiku jeho pedání k penosu. Úetní jednotka mže, krom zpsobu podle odstavce 1 písm. d), využít pi pedávání úetních záznam uvnit této úetní jednotky i zpsob podle odstavce 1 písm. c). (4) Podpisovým záznamem se rozumí úetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruní podpis nebo elektronický podpis podle zvláštního právního pedpisu 30a) anebo obdobný prkazný úetní záznam v technické form. Na ob formy podpisového záznamu se pitom pohlíží stejn a ob mohou být použity na míst, kde se vyžaduje vlastnoruní podpis. (5) Pipojením podpisového záznamu se rozumí u úetního záznamu v písemné form jeho podepsání vlastnoruním podpisem, u úetního záznamu v technické form jeho podepsání elektronickým podpisem podle zvláštního právního pedpisu 30a) anebo obdobným prkazným úetním záznamem v technické form. (6) Úetní záznam v písemné form podepsaný vlastnoruním podpisem, který se shoduje s podpisovým vzorem vyhotoveným úetní jednotkou, se považuje za prkazný podle odstavce 1 písm. d) bez ohledu na to, zda se týká výhradn skuteností uvnit jedné úetní jednotky. (7) Identifikaním záznamem se rozumí úetní záznam, který není podpisovým záznamem podle odstavce 4, pipojený k jinému úetnímu záznamu

20 a) automaticky technickým prostedkem ( 4 odst. 10), nebo b) fyzickou osobou odpovdnou podle odstavce 9, který umožuje jednoznané urení uvedeného technického prostedku nebo fyzické osoby. (8) K jednomu úetnímu záznamu mže být pipojeno více podpisových záznam, popípad identifikaních záznam. (9) Úetní jednotka stanoví vnitním pedpisem oprávnní, povinnosti a odpovdnost osob v této úetní jednotce, vztahující se k pipojování podpisového záznamu nebo identifikaního záznamu, a to takovým zpsobem, aby bylo možno urit nezávisle na sob odpovdnost jednotlivých osob za obsah úetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy pipojeny. 34 Penos úetního záznamu (1) Penos úetního záznamu mže být uskutenn pouze prostednictvím informaního systému nebo jiným zpsobem, který spluje požadavky prkaznosti a dále požadavky ochrany a bezpenosti odpovídající charakteru penášených informací podle zvláštních právních pedpis. 31) (2) Požadavky prkaznosti a jiné požadavky uvedené v odstavci 1 jsou splnny i v pípad, je-li penos úetního záznamu uskutenn prostednictvím tetí osoby odlišné od úetních jednotek, pokud tato osoba spluje požadavky podle zvláštních právních pedpis. 31) 35 Opravy a ostatní ustanovení o úetních záznamech (1) Opravy v úetních záznamech nesmjí vést k neúplnosti, neprkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepehlednosti úetnictví. (2) Zjistí-li úetní jednotka, že nkteré úetní záznamy jejího úetnictví jsou neúplné, neprkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna provést bez zbyteného odkladu jejich opravu zpsobem podle odstavce 3. (3) Opravy se musí provádt tak, aby bylo možno urit osobu odpovdnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného úetního záznamu ped opravou, tak jeho obsah po oprav. (4) Okamžik se v úetním záznamu zaznamenává s takovou pesností, aby nejistota v urení asu nemla za následek nejistotu v urení obsahu úetních pípad. (5) Na úetní záznamy, které jsou ve form neitelné, není-li dodrženo ustanovení 33 odst. 6, se pohlíží, jakoby je úetní jednotky nevedly. (6) V pípad, že úetní záznamy jsou ztracené nebo odcizené, zniené nebo poškozené tak, že tímto poškozením došlo ke zmn jejich obsahu, je povinna úetní jednotka provést opatení k obnovení prkaznosti úetnictví. 36 (1) Za úelem docílení souladu pi používání úetních metod úetními jednotkami ministerstvo podle tohoto zákona zajišuje tvorbu a vydávání eských úetních standard (dále jen "standardy"). Pro tvorbu a vydávání standard lze použít ustanovení tohoto zákona týkající se úetních záznam. Obsahem standard je popis úetních metod nebo postupy útování; obsah standard nesmí být v rozporu s ustanoveními tohoto zákona a ostatních právních pedpis ani obcházet jejich úel. Použití standard úetními jednotkami se považuje za plnní ustanovení o úetních metodách podle tohoto zákona. Pravidla pro tvorbu a vydávání standard mže ministerstvo stanovit provádcím právním pedpisem. Vydání standard se oznamuje ve Finanním zpravodaji. Ministerstvo vede registr vydaných standard. (2) Ministerstvo mže s právnickou osobou vybranou ve veejném výbrovém ízení uzavít smlouvu o vytvoení standardu. (3) Z dvodu zvláštního charakteru majetku mže ministerstvo vydat pro ozbrojené síly, ozbrojené bezpenostní sbory a zpravodajské služby zvláštní standardy odchylné od odstavce 1. Tyto standardy a jejich vydání se nezveejují. (1) Úetní jednotce, která 37 Sankce a) nevede úetnictví, nebo je nezane vést ode dne stanoveného podle 4 odst. 1 až 7,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Účtování dílčích oblastí

Účtování dílčích oblastí Účtování dílčích oblastí KAPITOLA 2 Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo. G. K. Chesterton V úvodní kapitole jsme se zabývali základními účetními principy, které

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více