ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Martina Lahodná Vedoucí bakaláské práce: Ing. Milada Dandová Znojmo, duben 2009

2

3

4 Abstrakt Pedmtem této bakaláské práce je zhodnocení procesu úetní uzávrky a závrky ve firm Znojemská dopravní spolenost PSOTA, s. r. o. Práce je tvoena dvma hlavními ástmi. První, teoretická ást popisuje proces úetní závrky, jak je uveden v Zákon o úetnictví, ve Vyhlášce a v ostatní odborné literatue, vetn všech výstup úetní závrky, což jsou úetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, Píloha k úetní závrce a Cash flow. V druhé, praktické ásti je detailn popsán a zhodnocen prbh úetní závrky ve firm Znojemská dopravní spolenost PSOTA, s.r.o. Zdraznny jsou jednak správné postupy, ale v závru práce jsou navrženy kroky a doporuení na uritá zlepšení. Klíová slova Úetní uzávrka, úetní závrka, inventarizace, úetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, pehled o penžních tocích, zákon o úetnictví, píloha k úetní závrce, výroní zpráva. Zusammenfassung Der Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist die Beschreibung und Bewertung des Bilanzabschlussprozesses in der Firma Znojemská dopravní spolenost PSOTA, s. r. o. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste theoretische Teil beschreibt den Prozess, wie er im Gesetz über die Rechnungslegung und in anderer Fachliteratur beschrieben wurde. Der zweite praktische Teil konzentriert sich schon an alle Vorgänge des Bilanzabschlusses in der Firma Znojemská dopravní spolenost PSOTA, s. r. o. Hier wurden vor allem richtigen Methoden aber auch Mängel hervorgehoben. Am Ende der Bachelorarbeit wurden Schritte und Empfehlungen vorgeschlagen, um diese Fehler zu beheben. Schlagwörter Der Bücherabschluss, der Bilanzabschluss, die Inventarisierung, die Rechnungsberichte, die Bilanz, das Gewinn- und Verlustkonto, Cash-flow, das Gesetz über die Rechnungslegung, die Abschlussbeilage, der Jahresbericht.

5 Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci Úetní uzávrka a závrka, úetní výkazy, cash flow vypracovala samostatn pod vedením ing. Milady Dandové a v seznamu literatury jsem uvedla všechny použité odborné zdroje. Ve Znojm dne vlastnoruní podpis autora

6 Chtla bych podkovat ing. Milad Dandové, vedoucí mé bakaláské práce, za odborné vedení, rady, pipomínky a doporuení, kterými pispla k vypracování mé bakaláské práce. Také dkuji editeli firmy Znojemská dopravní spolenost PSOTA, s.r.o. ing. Petru Chadimovi, že mi umožnil použít interní informace firmy.

7 Obsah Úvod... 7 Cíl práce a metodika Teoretická ást Vymezení pojmu úetní závrka Legislativní rámec pro sestavení úetní závrky Obsah úetní závrky Proces úetní závrky Metodika úetní uzávrky Vyhotovení úetní závrky Úetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz o penžních tocích cash flow Píloha k úetní závrce Pehled o zmnách vlastního kapitálu Povinnosti úetní jednotky spojené s úetní závrkou Audit úetní závrky Výroní zpráva Zveejování úetní závrky Praktická ást Pedstavení podniku Proces úetní uzávrky Harmonogram úetní uzávrky Inventarizace fyzická a dokladová Uzávrkové operace Analýza HV a jeho úprava na základ dan Uzavení úetních knih Vyhotovení závrky Úetní výkazy rozvaha, úet zisku a ztráty Píloha k úetní závrce Výroní zpráva Ovení auditorem, schválení a zveejnní úetní závrky Zhodnocení provádní úetní závrky ve firm ZDS Psota, s.r.o. a doporuení Závr Použité zdroje Pílohy

8 Úvod Vytvoení úetní závrky je klíovým okamžikem úetního období v každé úetní jednotce. Jak samotný název vypovídá, sestavením úetní závrky koní úetní práce za konkrétní období. Úetní uzávrka je nezbytným podkladem pro rozhodování pi ízení podniku. Je zdrojem informací pro investory, banky, stát, vitele, odbratele a ostatní uživatele úetnictví. Proto je nezbytné, aby úetní závrky byly srovnatelné, tedy aby s jejich pomocí bylo možno porovnat jednotlivé podniky mezi sebou. Úetnictví pedstavuje jediný ucelený zdroj informací o ekonomické situaci úetní jednotky. Pesto úetnictví a zejména úetní závrka jsou v eské republice stále pomrn asto chápány pedevším z daového hlediska, tj. zamené primárn na zjištní základu dan z píjm a jeho úpravy. Výsledek hospodaení zjištný podle eských úetních pedpis je základním údajem, ze kterého je sestavován základ dan. Z tohoto dvodu jsou asto opomíjeny operace, které nemají bezprostední vliv na daový základ. Jde nap. o úetní opravné položky, rezervy, úetní odpisy. Podobn je tomu nkdy i u položek, jejímž cílem je zajistit asovou a vcnou srovnatelnost, nap. dohadné položky nebo asové rozlišení, by v tchto pípadech je vliv na základ dan evidentní. V obou tchto pípadech je opomíjena skutenost, že základní zásadou vedení úetnictví je zásada vrného a poctivého zobrazení skuteností. Úetní závrka by nemla být jednorázovým aktem výsledné kontroly úrovn úetnictví realizovaným až po skonení úetního období, ale celá ada oblastí úetní závrky musí být pedmtem prbžné kontroly celého úetního období. Toto je asto v úetní jednotce podceováno. Ale lze si jen tžko pedstavit správné rozhodování managementu podniku, když zná výsledky své celoroní innosti až po sestavení úetní závrky k rozvahovému dni. Nedílnou souástí úetní závrky jsou také Výkazy. Mají-li finanní výkazy plnit svou základní informaní roli, je nutné nejprve identifikovat a vysvtlit hodnoty v nich uvedené a následn pak zjištné informace aplikovat ve finanním ízení podniku. Dále je nutné vzít v úvahu, že stávající koncepce finanních výkaz uplatovaných v eské republice zpsobuje, že nkteré typy finanních informací nejsou ve Výkazech obsaženy, proto je nutné finanní Výkazy doplnit informacemi v Píloze a Výroní zpráv. 7

9 Cíl práce a metodika Cílem této bakaláské práce je detailn popsat prbh vyhotovení úetní závrky, jak by mla probíhat v každé úetní jednotce, která útuje v soustav podvojného úetnictví a také popsat metodiku sestavování úetních výkaz Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a také Cash flow. Druhým cílem je aplikace tchto znalostí na konkrétní úetní jednotku a zhodnocení, zda proces úetní závrky ve firm Znojemská dopravní spolenost PSOTA, s.r.o. probíhá správn, v souladu se všemi požadavky. V teoretické ásti jsou definovány základní pojmy úetní závrky a také legislativní pedpisy, kterými se úetní jednotka musí ídit, aby proces úetní závrky probíhal správn. Metodicky by mla bakaláská práce zaít prostudováním odborné literatury a pedevším zákon, které se k vyhotovení úetní uzávrky a závrky váží. K hlavním právním pedpism, ze kterých metodika práce vychází, patí: 17 a 18 Zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis, zejména 23, 24, 25 a další Zákon. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znní pozdjších pedpis a o zmn zákona. 165/1998 Sb. Zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis eské úetní standardy pro podnikatele Vyhláška. 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, pro úetní jednotky, které jsou podnikateli útujícími v soustav podvojného úetnictví V praktické ásti je na základ teoretických znalostí zhodnocen prbh úetní závrky ve firm Znojemská dopravní spolenost PSOTA, s.r.o. Úetní závrka byla provedena za úetní období od do Pi této innosti na konkrétním podnikatelském subjektu je aplikována uvedená metodika sestavování úetní závrky, která je popsána v teoretické ásti. Jsou zhodnoceny všechny postupy a jsou navržena i uritá zlepšení. 8

10 1 Teoretická ást 1.1 Vymezení pojmu úetní závrka Úetní závrka pedstavuje závrený, nedílný celek dokument vycházejících z procesu zpracování úetních informací za úetní období a je výstupem z úetních knih, které jsou vedeny úetní jednotkou. Úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví tak, aby úetní závrka sestavená na jeho základ podávala vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky. Jak uvádí KOCH (2008), je dležité si nejprve vymezit smysl, cíl, úel, úetní metody a formu úetní závrky. Smyslem úetní závrky je zjistit k rozvahovému dni stav majetku a ostatních aktiv, závazk a vlastního kapitálu, pop. obchodního jmní úetní jednotky ocenného v penžních jednotkách, vyjádit na základ piazení náklad a výnos vcn a asov do období, za nž se úetní závrka sestavuje, výsledek hospodaení. Cílem úetní závrky je vytvoit takovou strukturu, objem a charakter informací, které umožní uživatelm úetní závrky získat pehled o majetku, závazcích, výsledku hospodaení a finanní situaci podniku. Nemén významné je doložení pedpokladu dalšího trvání podniku. To je základ pro vytvoení vrného a poctivého obrazu o úetní jednotce. Úelem úetní závrky je provést kontrolu prbžného evidování transakcí, k nimž v úetním období docházelo, zkompletovat jednotlivé operace, aby bylo prokázáno, že jsou v úetnictví zachyceny všechny pípady, které v píslušném úetním období nastaly, a že zvolené úetní postupy odpovídají charakteru úetního pípadu a jsou v souladu s úetními a ostatními právními pedpisy. Zobrazení je vrné, pokud jsou pi nm použity úetní metody zpsobem, který vede k dosažení vrnosti. Úetní metody je úetní jednotka povinna použít zpsobem, který vychází z pedpokladu, že bude nepetržit pokraovat ve své innosti a že u ní nenastane žádná skutenost, která by ji omezovala nebo ji zabraovala v této innosti i v dohledné dob. Uspoádání a oznaování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a zpsoby oceování použité v jednom úetním období nesmí úetní jednotky zmnit v následujícím úetním období. Úetní jednotky jsou povinny útovat o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech nebo výdajích a píjmech v úetních knihách a zobrazovat je v úetní závrce samostatn bez jejich vzájemného zútování. 9

11 Forma úetní závrky je dána úetními výkazy, tj. rozvahou (bilancí) a výkazem zisku a ztráty. Tyto výkazy pedstavují pehledn, systematicky a jednotn uspoádané tabulky. Nedílnou souástí je píloha k úetní závrce. Úetní závrka mže zahrnovat také pehled o penžních tocích a pehled o zmnách vlastního kapitálu. 1.2 Legislativní rámec pro sestavení úetní závrky Úetní závrka se sestavuje v eské republice: podle právního rámce daného Zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví, Vyhláškou. 500/2002 Sb., eskými úetní standardy 001 až 023 a Vnitními smrnicemi úetní jednotky v souladu s právem Evropského spoleenství podle Mezinárodních úetních standard. Toto se týká úetních jednotek, které jsou emitentem cenných papír registrovaných na regulovaném trhu cenných papír v lenských státech Evropské unie. Zákon o úetnictví pedstavuje rozhodující právní normu pro úetnictví. Zásadní obecná ustanovení tohoto zákona upravují obsah úetní závrky. Konkrétn se jedná o ást tetí. Podle 7/1 Zákona o úetnictví je povinností úetní jednotky vést úetnictví tak, aby úetní závrka sestavená na jeho základ podávala vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky. V 7/2 Zákona o úetnictví máme uritý metodický prostor pro ešení složitjších operací. V pípadech, kdy mžeme volit mezi více možnostmi dané úetní metody, a zvolená možnost by zastírala skutený stav, povinn volíme jinou možnost, která skutenému stavu odpovídá. Na základní právní dokument, Zákon o úetnictví, navazují další normy a provádcí pedpisy. Jak uvádí ve své publikaci i KOCH (2008), veškerá ustanovení v Zákon o úetnictví smují k vytvoení finálního výsledku úetnictví, tj. k úetní závrce. Vyhláškou nazýváme právní pedpis, kterým se provádjí nkterá ustanovení Zákona o úetnictví pro úetní jednotky, pokud jsou podnikateli útujícími v soustav úetnictví. Pro úetní závrku je vyhláška velmi významná, protože upravuje tyto oblasti: 10

12 rozsah a zpsob sestavování úetní závrky, uspoádání, oznaování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv v úetní závrce uspoádání, oznaení a obsahové vymezení náklad, výnos, a výsledk hospodaení v úetní závrce uspoádání a obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v Píloze k úetní závrce uspoádání a obsahové vymezení Pehledu o penžních tocích a Pehledu o zmnách vlastního kapitálu obsahové vymezení položek a metody konsolidované úetní závrky AMBROŽ (2006) zdrazuje, že bez dkladné znalosti pravidel zakotvených ve vyhlášce bychom nebyli schopni ádn sestavit úetní závrku. eské úetní standardy nahradily díve používané pedpisy, a to od roku ÚS byly publikované ve Finanním zpravodaji ze dne V roce 2005 byly provedeny tiskové opravy. Máme k dispozici 23 standard pro podnikatele vydaných ministerstvem financí. Podnikatelé jsou subjekty, které útují podle Vyhlášky. eské úetní standardy jsou chápány jako metodická pomcka pro vedení úetnictví. Podle zákona o úetnictví sestavují úetní jednotky závrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají úetní knihy. Rozvahové dny jsou stanoveny v 17/2 Zákona o úetnictví. Z tohoto vyplývá, že existuje nkolik druh úetních závrek. ádnou úetní závrku sestavují úetní jednotky k poslednímu dni úetního období. Mimoádnou sestavují v ostatních pípadech, kdy to vyžadují zvláštní právní pedpisy, nap. obchodní zákoník, zákon o konkurzu a vyrovnání, resp. insolvenní zákon od data jeho úinnosti. Dále mohou úetní jednotky sestavovat mezitímní úetní závrku, která se sestavuje v prbhu úetního období k jinému než rozvahovému dni. Pi sestavován této uzávrky úetní jednotky neuzavírají úetní knihy a provádjí inventarizaci jen pro úely vyjádení ocenní dle 25/2 zákona o úetnictví. Ostatní ustanovení Zákona o úetnictví týkající se úetní závrky platí obdobn. 11

13 1.3 Obsah úetní závrky Obsah úetní závrky je vymezen 18 zákona o úetnictví. eské právní pedpisy stanovují obsah úetní závrky jako nedílný celek a tvoí ji rozvaha, výkaz zisku a ztráty, píloha. Mže také zahrnovat pehled o penžních tocích nebo pehled o zmnách vlastního kapitálu. BEZINOVÁ (2008) upozoruje také na tvrtou smrnici EU a Mezinárodní úetní standardy. tvrtá smrnice EU stanoví povinný obsah úetní závrky vymezením celku složeného z rozvahy, výsledovky a pílohy. Povolení nebo naízení dalších úetních výkaz ponechává na národních regulátorech. Mezinárodní úetní standardy (IAS 1) vymezují obsah úetní závrky rozvahou, výsledovkou, pehledem o zmnách vlastního kapitálu, cash flow a pílohou komentáem. Každá úetní závrka v eské republice musí obsahovat minimáln tyto identifikaní údaje: jméno a píjmení, obchodní firmu nebo název úetní jednotky sídlo nebo bydlišt a místo podnikání, identifikaní íslo, pokud je má úetní jednotka pidleno právní formu úetní jednotky pedmt podnikání nebo jiné innosti, pípadn úel, pro který byla zízena rozvahový den nebo jiný okamžik, k nmuž se úetní závrka sestavuje a okamžik sestavení úetní závrky. Úetní jednotky sestavují úetní závrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Nestanoví-li tento zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit úetní závrku úetní jednotky, které nejsou povinny mít úetní závrku ovenou auditorem s výjimkou akciových spoleností, které sestavují úetní závrku v plném rozsahu. Ovování úetní závrky auditorem je uvedeno v 20 Zákona o úetnictví, na toto upozoruje i MÜLLEROVÁ (2008). Toto ustanovení se týká i úetních jednotek, které jsou emitentem cenných papír registrovaných na regulovaném trhu cenných papír v lenských státech EU. Pro útování a sestavení úetní závrky použijí tyto spolenosti Mezinárodní úetní standardy upravené právem Evropských spoleenství. 12

14 1.4 Proces úetní závrky Podle úetní teorie rozlišujeme dv etapy v procesu zpracování úetní závrky. První etapa prací je úetní uzávrka. V ní probíhají úkony související s uzavením úetních knih. Tato etapa je velmi rozsáhlá. Její souástí není jen samotné uzavení úetních knih, ale i celý proces pípravných prací, kontrol a uzávrkových operací. Druhá etapa prací je úetní závrka. Zde se sestavují úetní výkazy Metodika úetní uzávrky Postup jednotlivých dílích krok, uzávrkových operací, jak uvádí AMBROŽ (2007), je nutné popsat vetn nástinu vcného naplnní a samozejmostí musí být stanovení odpovdných osob a harmonogram prací. Pi vlastním postupu se budeme zabývat obratovou pedvahou, inventarizacemi, dokladovými inventurami a také se budeme zabývat nkterými úty v jednotlivých útových tídách. Obratová pedvaha je klíovým podkladem pro uzávrkové operace, kontroly útování a dokladovou inventuru. Jedná se o základní informaci o poáteních a konených zstatcích a obratech MD, D za celé úetní období. Podle zákona o úetnictví hlavní kniha zahrnuje syntetické úty útového rozvrhu. Samozejmostí musí být odsouhlasení poáteních zstatk, tj. konkrétn pro úetní období kalendání rok 2007, že konené zstatky k odpovídají poátením zstatkm k Pokud jsou vykázány rozdíly, je nutné je zdokladovat. Uzávrkové operace zahrnují uzavírání út, a to na základ inventarizace majetku a závazk, které se vnuje Zákon o úetnictví v 29 a v 30. K rozvahovému dni inventarizacemi zjišujeme skutený stav veškerého majetku a závazk a ovujeme, jestli zjištný skutený stav odpovídá hodnotám v úetnictví. Inventarizaci provádíme ke dni, ke kterému sestavuje úetní závrku. Zákonem o úetnictví je vytvoen dostatený asový prostor. Fyzickou inventuru je možno uskutenit v prbhu posledních ty msíc úetního období, popípad v prvním msíci následujícího úetního období. Skutené stavy majetku a závazk úetní jednotky se zjišují fyzickou inventurou u hmotného majetku, popípad nehmotného majetku nebo dokladovou inventurou u závazk a pohledávek, popípad u ostatních složek majetku, 13

15 u nichž nelze provést inventuru fyzickou. Údaje o stavech zaznamenáváme v inventurních soupisech, které musí obsahovat: Identifikaci zjištného majetku a závazk, podpisový záznam odpovdných osob, zpsob zjišování skutených stav, ocenní majetku a závazk k okamžiku ukonení inventury i pro úely podle 26/3 Zákona o úetnictví, což je pro poteby rezerv, opravných položek, odpis okamžik zahájení a ukonení inventury. Pokud by pi fyzických inventurách nebyl zjištn žádný rozdíl mezi skuteností a úetní evidencí, byl by vykázán ideální, ale bohužel asto nereálný stav. Pravdpodobnjší a objektivní skutenosti odpovídající je situace, kdy jsou zjištny inventarizaní rozdíly. Podle zákona se jedná o rozdíly mezi skuteným stavem a stavem v úetnictví, kdy skutený stav je nižší než stav v úetnictví rozdíl se oznauje jako manko, popípad schodek u penžní hotovosti a cenin, nebo skutený stav je vyšší než stav v úetnictví pak rozdíl oznaujeme jako pebytek. Pro úetní závrku je rozhodující, že inventarizaní rozdíly musíme vyútovat do úetního období, za které se inventarizací ovuje stav majetku a závazk. K této ásti úetní uzávrky AMBROŽ (2007) upozoruje, že úetní jednotky asto zapomínají souasn povinn ovit, zda nejsou naplnny dvody pro korekce ocenní podle 25/2 Zákona o úetnictví. Jedná se o to, že úetní jednotky pi oceování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a mají brát v úvahu všechna pedvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazk a jsou jim známy do okamžiku sestavení úetní závrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaení úetního období zisk nebo ztráta. Dokladová inventura se týká titul, u kterých nelze provést inventuru fyzickou. Úetní pedpisy nerozebírají obsah dokladové inventury. Ale AMBROŽ (2007) jednoznan zdrazuje, že bez dkladné dokladové inventury není možné naplnit všechny úkoly procesu úetní uzávrky. Musí být identifikovány všechny konené zstatky na rozvahových útech a je vhodné i analyzovat vznik tohoto konkrétního zstatku. Prvním pedpokladem úspšné úetní závrky je skutenost, že máme k dispozici také dokladovou inventuru za pedchozí úetní období. Samozejmostí je tedy zpracovat dokladovou inventuru, kterou rozumíme doložení všech út. V útové tíd 0 Majetek se soustedíme na nov poízený majetek, výši poizovacích cen, správné zatídní do odpisových skupin a správné odpisování dlouhodobého 14

16 majetku jak hmotného tak i nehmotného. Samostatn kontrolujeme vyazený majetek, hlavn rozdíl úetních a daových zstatkových cen, který již v dokladové inventue nefiguruje. AMBROŽ (2007) klade draz na skutenost, že je nutno také detailn provit úty skupiny 04. asto se mže stát, že je majetek již užíván a omylem nebylo provedeno zaazení, nejsou tedy evidovány úetní ani daové odpisy. V oblasti zásob, útová tída 1, je rozhodující výsledek inventur. Kvalitní inventarizace je podkladem pro útování inventarizaních rozdíl a napíklad u metody útování B také rozhodující informací ovlivující výsledek hospodaení. Útová skupina 2 Finanní majetek by mla pinést nejmén problém. Zde je nutno se soustedit na kontrolu bankovních výpis, kurzových rozdíl, doložení spojovacího útu 261 a také na fyzickou inventuru pokladny a cenin. V útové tíd 3 Zútovací vztahy je nutno se zamit na tyto oblasti: nezapomenout na konfirmaci pohledávek a závazk, je nutno správn klasifikovat opravné položky úetní i daové, vztahy se státním rozpotem musí být podložené daovým piznáním a hlášeními, které jsou souástí dokladové inventury. Zvláš je nutné zkontrolovat konené zstatky v útové tíd 38, tj. asové rozlišení a dohadných položek. V útové tíd 4 Kapitálové úty a dlouhodobé závazky se zamíme pedevším na provení již v prbhu úetního období zaútovaných operací na útech vlastního kapitálu. Samozejmostí je inventarizace rezerv, u auditovaných úetních jednotek kalkulace odložené dan. V této tíd je nezbytné zkontrolovat úetní operace související s rozdlením výsledku hospodaení. Úet 431 by ml být vykazován v závrce v nulové výši, poátení zstatek odpovídá výsledku za pedchozí úetní období. Abychom mli správn zaútovanou da z píjm, províme dkladn vybrané úty tídy 5 Náklady a tídy 6 Výnosy Vyhotovení úetní závrky Vlastnímu sestavení úetní závrky pedchází ada prací, bez kterých by úetní závrka nebyla správná a úplná a nepodávala by vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace dané úetní jednotky. Dle KOCHA (2008) se jedná o tzv. práce pípravné a práce spojené s uzavíráním úetních knih vzájemn na sebe navazující. 15

17 Celý proces související s úetní závrkou lze uspoádat následovn: Pípravné práce: Úetní jednotka zajistí správnost, úplnost a prkaznost svého úetnictví, dále zajistí, aby všechny úetní pípady byly zaútovány do období, se kterým asov a vcn souvisejí. Jde o základní a nejnáronjší etapu nezbytnou pro další práce. Úetní uzávrka: Úetní jednotka po zaútování veškerých skuteností souvisejících s píslušným obdobím uzavírá úetní knihy. Jedná se o proces, pi kterém úetní jednotka zjišuje obraty a stavy jednotlivých rozvahových a výsledkových út a pro útování použije úty v útových skupinách 70 a 71. Úetní závrka: Úetní jednotka sestaví úetní závrku, tj. sestaví Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a vyhotoví Pílohu, pípadn sestaví i Pehled o penžních tocích a Pehled o zmnách vlastního kapitálu, pokud se tak rozhodne. Povinnosti spojené s úetní závrkou: Úetní jednotka zajistí další práce související s úetní závrkou, které vycházejí bu ze zákona nebo z dalších pedpis. Jedná se napíklad o povinnost nechat ovit úetní závrku auditorem, vyhotovit Výroní zprávu a dále pak povinnost zveejnit úetní závrku. V této souvislosti KOCH (2008) zmiuje proces otevírání úetních knih. S ohledem na pedpoklad nepetržitého trvání úetní jednotky, resp. pokraování v její innosti v následujícím úetním období, musí úetní jednotka otevít úetní knihy a zaít útovat nové pípady související s dalším úetním obdobím. Je nutno dodržet bilanní kontinuitu, jak je uvedeno v 19 odst. 4 Zákona o úetnictví. Pípravné práce mžeme rozdlit na jednotlivé kroky. Útování o nákladech a výnosech asov rozlišených. Úetní jednotka postupuje v souladu s ustanovením 3 odst. 1 Zákona o úetnictví, na základ kterého má povinnost útovat o skutenostech, které jsou pedmtem úetnictví, do období, se kterým asov a vcn souvisejí. V pípad, že tuto zásadu nelze dodržet, je nutno ji zajistit útováním za pomocí út asového rozlišení. Úprava asového rozlišení je uvedena v 13 a 19 Vyhlášky. Podrobná úprava použití út asového rozlišení je uvedena v bod eských úetních standard. 017: Zútovací vztahy a dále v. 019: Náklady a výnosy. Aby úetní jednotka mohla použít píslušné úty asového rozlišení a píslušné rozvahové položky, musí znát všechny následující podmínky. Úel, tj. vcné vymezení asového rozlišení, eho se týká daná ástka, která má být rozlišena, as, tj. úetní období, kterého se 16

18 asov rozlišovaná ástka týká. Dále ástku, tj. pesná výše náklad í výnosu, která je nebo má být vynaložena nebo získána. Pokud není splnna jedna z výše uvedených podmínek, úetní jednotka nemže použít úty a položky asového rozlišení. V tomto pípad by pipadaly v úvahu dohadné položky. Pro útování o nákladech a výnosech platí, že se v zásad útují na píslušných nákladových a výnosových útech, to vyplývá z bodu. 6 eských úetních standard. 019: Náklady výnosy. V pípad, že úetní jednotka použije úplné lenní položek rozvahy, vykazuje ástky asového rozlišení v následujících položkách rozvahy: Náklady píštích období, komplexní náklady píštích období, píjmy píštích období v pasivech rozvahy, výdaje píštích období a výnosy píštích období. Dle 3 odst. 1 Zákona o úetnictví použije úetní jednotka dále útování prostednictvím dohadných položek aktivních a pasivních. Jde o úetní pípady, které nejsou v bžném období obvykle doložitelné píslušným externím dokladem. Úetní jednotka pi útování o tchto položkách zná úel a as, avšak nezná pesnou ástku daného závazku nebo pohledávky. Pi útování o dohadných položkách se postupuje podle ustanovení 10 odst. 7, 11 odst. 2, 17 odst. 7 a 18 odst. 2 Zákona o úetnictví. Podrobná úprava postup útování je uvedena v bodech a eských úetních standard. 017: Zútovací vztahy. Podle smrné útové osnovy se pro útování dohadných položek aktivních a pasivních použijí úty v útové skupin 38 Pechodné úty aktiv a pasiv. Inventarizace majetku a závazk je základním nástrojem pro zajištní vcné správnosti úetních informací. Její pravidla upravují 29 a 30 Zákona o úetnictví. Úetní jednotka pi inventarizaci zjišuje skutený stav majetku a závazk a ovuje, zda tento stav odpovídá stavu majetku a závazk v úetnictví. S tím souvisí také útování inventarizaních rozdíl. Dále zjišuje, zda jsou majetky a závazky v úetnictví správn ocenny i zdaje nutno provést úpravu prostednictvím opravných položek k majetku. Podle 8 odst. 4 Zákona o úetnictví je úetnictví prkazné, jestliže všechny úetní záznamy jsou prkazné a úetní jednotka provedla inventarizaci. Úetními záznamy jsou ve smyslu 4 odst. 11 Zákona o úetnictví mj. inventurní soupisy, do nichž je nutné zaznamenat provedení inventury. KOCH (2008) upozoruje na skutenost, že je nutné odlišovat pojmy inventarizace a inventura. Zatímco inventurou se obecn rozumí zjištní skuteného stavu majetku i závazk k uritému dni, zahrnuje pojem inventarizace mnohem širší soubor prací. 17

19 Proces inventarizace lze rozdlit do pti na sebe navazujících etap: zjištní skuteného stavu majetku a závazk fyzickou i dokladovou inventurou, pop. obma vyhotovení inventurních soupis osvdujících skutený stav jednotlivých samostatn evidovaných složek majetku a závazk porovnání zjištných skutených stav se stavy podle úetnictví vykázanými na píslušných analytických nebo syntetických útech a vyíslení inventarizaních rozdíl tj. mank a pebytk vypoádání inventarizaních rozdíl provedením píslušných úetních zápis do úetního období, za které se inventarizací ovuje stav majetku a závazk zhodnocení aktuálního stavu se zamením na zjištné snížení hodnoty majetku a zvýšení závazk, a vyjádení pípadných úetních korekcí v podob opravných položek, jednorázov zvýšených odpis nebo rezerv Útování o opravných položkách je jedním z nástroj k dodržení zásady opatrnosti, kterou upravuje ustanovení 25 odst. 2 Zákona o úetnictví. Konkrétním projevem uvedené zásady je odpis promlených nebo nedobytných pohledávek, tvorba opravných položek, tvorba rezerv a odložená da ze zisku. Úetní jednotka útuje o tvorb, snížení nebo zrušení opravných položek podle 55 Vyhlášky, podrobné postupy útování o opravných položkách jsou uvedeny v eských úetních standardech. 005 Opravné položky a. 019 Náklady a výnosy. Úetní jednotka musí ped uzavením úetních knih také zaútovat urité úetní pípady související se zásobami v závislosti na tom, zda používá pro útování o zásobách zpsob A nebo B. Postup útování o zásobách pi uzavírání úetních knih je závislý na zpsobu útování podle eského úetního standardu. 015 Zásoby. Útování o kurzových rozdílech provádí úetní jednotka u majetku a závazk vyjádených v cizí mn. Útuje o nich na základ 24 odst. 6 až 8 Zákona o úetnictví. Metoda útování kurzových rozdíl je dále ešena v 60 Vyhlášky. Základní postupy útování o kurzových rozdílech jsou uvedeny v eském úetním standardu pro podnikatele. 006 Kurzové rozdíly. Majetek a závazky se pepoítávají na eskou mnu píslušným kurzem devizového trhu vyhlášených eskou národní bankou. Okamžikem ocenní podle 18

20 24 odst. 6 písm. a Zákona o úetnictví je okamžik uskutenní úetního pípadu a okamžik ocenní podle 24 odst. 6 písm. b Zákona o úetnictví je ocenní ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k nmuž se sestavuje úetní závrka. Ped koncem úetního období nkteré úetní jednotky povinn, jiné na základ svého rozhodnutí, útují o odložené dani. Základní úprava je uvedena 59 Vyhlášky, podrobnjší úprava vetn postupu útování zjištného odloženého daového závazku, popípad odložené daové pohledávky je uvedena v eském úetním standardu. 003 Odložená da. Útování o odložené dani neovlivuje základ dan z píjm. Jedná se o nástroj uplatnní zásady opatrnosti pi zjišování a vykazování dosaženého výsledku hospodaení úetní jednotky. Pokud je úetní jednotce známo, že vznikly pechodné rozdíly mezi úetními a daovými pravidly, jejich dsledkem bude vyšší splatná da v budoucnosti, mla by na její úhradu vytvoit zdroj z disponibilního zisku bžného období odložený daový závazek. Pokud naopak bude z dvod pechodných rozdíl v budoucnu nižší splatná da, je možné disponibilní zisk bžného období zvýšit o ástku, kterou bude schopná úetní jednotka z úspory a splatné dani uhradit z disponibilního zisku odložená daová pohledávka. Pi výpotu odložené dan se vychází z rozvahového pístupu. Úetní jednotka vychází z pechodných rozdíl, kterými jsou rozdíly mezi daovou základnou aktiv, popípad pasiv. Také výší aktiv, popípad pasiv uvedených v rozvaze. Pechodnými rozdíly z titulu odlišného úetního a daového pohledu mohou být zdanitelné rozdíly, které povedou k odloženému daovému závazku a oditatelné rozdíly, které povedou k odložené daové pohledávce. Útování o splatné dani z píjm patí mezi závrené operace poté, co úetní jednotka sestaví daové piznání a mla by být poslední nákladovou položkou u úetní jednotky, o které je nutno útovat ped uzavíráním úetních knih. Úetní jednotka vypoítá tuto da ze zdanitelného zisku v daovém piznání jako jednu položku. V úetnictví se však rozdluje a útuje se samostatn da z bžné innosti a da z mimoádné innosti. Proces uzavení úetních knih se obecn oznauje jako úetní závrka. Úetní jednotky provádí úetní závrku v pípadech, kdy má podle 17 odst. 2 Zákona o úetnictví povinnost uzavírat úetní knihy k uritým okamžikm. Na toto ustanovení navazuje eský úetní standard. 002 Otevírání a uzavírání úetních knih, kde je 19

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, 637 00 Brno I: 44 99 27 85 12 Právní forma: územní samosprávný celek

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více