PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014"

Transkript

1 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURA TC ORP 4. ELEKTRONIZACE PROCESŮ, DIGITALIZACE DAT A PROPOJENÍ LOKÁLNÍCH AIS S REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Dkument je pvinnu přílhu výzvy IOP č. 22 Knslidace IT a nvé služby TC bcí verze platná pr rk 2014 Červen 2014 Tent dkument je určen pr přílhu žádsti finanční pdpru STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 1 z 58

2 OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU 7 ÚČEL, PRO KTERÝ JE STUDIE PROVEDITELNOSTI ZPRACOVÁNA A K JAKÉMU DATU 7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATELE PROJEKTU, KONTAKTNÍ OSOBY REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE 8 MANAŽERSKÝ SOUHRN STRUČNÝ OBSAH, VÝSLEDKY A ZÁVĚRY JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 8 SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU CÍLE PROJEKTU INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PROJEKTU SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZDROJŮ SOUČASNÝ STAV VNĚJŠÍ INTEGRACE SYSTÉMU SOUČASNÝ STAV KLÍČOVÝCH DB SYSTÉMU ÚČEL PROJEKTU, AKTIVITY, PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY, OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY ÚČEL PROJEKTU KLÍČOVÉ AKTIVITY ROZSAH PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY VARIANTY ŘEŠENÍ NULOVÁ VARIANTA ŘEŠENÍ VARIANTA ŘEŠENÍ S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SW KAPACIT INOVATIVNOST PROJEKTU ETAPY PROJEKTU LOKALITA PROJEKTU A OKOLÍ UMÍSTĚNÍ PROJEKTU STAV TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLASTNÍ KONCEPT ŘEŠENÍ NÁVRH A POPIS ARCHITEKTURY ŘEŠENÍ KONSOLIDACE HW A SW AUTOMATIZOVANÉ ZÁLOHOVÁNÍ PRACOVNÍCH STANIC 29 STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 2 z 58

3 ELEKTRONIZACE STÁVAJÍCÍHO IS ROZŠÍŘENÍ IS O INFORMATIVNÍ AGENDY ELEKTRONIZACE PODÁNÍ OBČANŮ A ORGANIZACÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP ČESKÝ BROD VARIANTNÍ NÁVRHY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ HW/SW NULOVÉ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ NA ZELENÉ LOUCE ŘEŠENÍ S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH PROSTŘEDKŮ POROVNÁNÍ VARIANT TECHNOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ SROVNANÍ NABÍDEK JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ (POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ) ANALÝZA TECHNICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK ORGANIZACE A REŽIJNÍ NÁKLADY ORGANIZAČNÍ MODEL INVESTIČNÍ FÁZE 38 PROVOZNÍ MODEL 38 ROLE VŠECH ORGANIZACÍ V PROJEKTU 38 ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 39 PRÁVNÍ OPATŘENÍ NUTNÁ PRO REALIZACI PROJEKTU LIDSKÉ ZDROJE, VLASTNÍCI A ZAMĚSTNANCI SPECIFIKACE FUNKCÍ A POZIC PROJEKTOVÉHO TÝMU V INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU 40 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN SOUHRNNÝ PŘEHLED ČASOVÝCH A NÁKLADOVÝCH CHARAKTERISTIK PROJEKTU HARMONOGRAM ČINNOSTÍ PROJEKTU VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU PŘEDINVESTIČNÍ ETAPA INVESTIČNÍ ETAPA PROVOZNÍ ETAPA MONITOROVACÍ INDIKÁTOR STANOVENÍ CÍLOVÉ HODNOTY MONITOROVACÍHO INDIKÁTORU, ZPŮSOB JEJÍHO NAPLNĚNÍ 44 STANOVENÍ A POPIS AGEND FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 45 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU OBĚŽNÝ MAJETEK 46 PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V INVESTIČNÍ FÁZI 46 PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ V PROVOZNÍ FÁZI 47 PŘÍJMY PROVOZNÍ FÁZE 48 FINANČNÍ PLÁN INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ FÁZE 48 PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 48 VÝPOČTY A VYHODNOCENÍ FINANČNÍCH UKAZATELŮ 48 STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 3 z 58

4 10.9. ZÁVĚRY FINANČNÍ ANALÝZY EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA NÁKLADŮ A UŽITKU CITLIVOSTNÍ ANALÝZA DOPORUČENÍ VYBRANÉ VARIANTY ZÁVĚRY EKONOMICKÉ ANALÝZY ANALÝZA RIZIK RIZIKA PROJEKTU V INVESTIČNÍ A V PROVOZNÍ FÁZI A OPATŘENÍ PRO JEJICH ŘEŠENÍ ČI ZMÍRNĚNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU INSTITUCIONÁLNÍ ROVINA 56 FINANČNÍ ROVINA 57 PROVOZNÍ ROVINA ZÁVĚR SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 57 VYJÁDŘENÍ K REALIZOVATELNOSTI A FINANČNÍ RENTABILITĚ PROJEKTU 58 POPIS POSTUPU NÁVAZNÝCH PROJEKTŮ 58 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 58 STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 4 z 58

5 Seznam zkratek Zkratka 3E AIS CF CRR ČR ČR ČSÚ DPH EK ENPV EPV/I ERDF ERR ES EU HW ICT IOP IPRM IRR IS IT KÚ MF ČR MMR ČR MěÚ MV ČR MZ NAS NPV NPV/I NUTS OFS OP OP LZZ ORP Vysvětlení Zásady hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti vynalžených prstředků Agendvý infrmační systém Cash flw Centrum pr reginální rzvj České republiky Česká republika Český statistický úřad Daň z přidané hdnty Evrpská kmise Splečenská čistá sučasná hdnta Index ziskvsti Evrpský fnd reginálníh rzvje Vnitřní výnsvé prcent z eknmickéh CF Evrpská splečenství Evrpská unie Hardware Infrmační a kmunikační technlgie Integrvaný perační prgram Integrvaný plán rzvje měst Vnitřní výnsvé prcent Infrmační systém Infrmační technlgie Krajský úřad Ministerstv financí České republiky Ministerstv pr místní rzvj České republiky Městský úřad Ministerstv vnitra ČR Mnitrvací zpráva Netwrk Attached Strage Čistá sučasná hdnta Index ziskvsti La Nmenclature des Unités Territriales Statistique statistické územní jedntky Orgán finanční správy Operační prgram Operační prgram Lidské zdrje a zaměstnanst Obec s rzšířenu půsbnstí STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 5 z 58

6 Zkratka PO RKaZ ŘO IOP SF SP SR SW TC ORP TCK VSK ZZO ŽP (ZŽP) Vysvětlení Příspěvkvá(é) rganizace Cíl Reginální knkurenceschpnst a zaměstnanst Řídicí rgán Integrvanéh peračníh prgramu Strukturální fndy Studie prveditelnsti Státní rzpčet Sftware Technlgické centrum ORP Technlgické centrum kraje Veřejnsprávní kntrla pdle zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle Zakládané a zřizvané rganizace Žádst platbu (Zjedndušená žádst platbu) STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 6 z 58

7 1. Úvd V rámci předkládanéh prjektu budu pkryty blasti dpvídající pdprvaným aktivitám výzvy č. 22 IOP: 1. Knslidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury 3. Zvýšení bezpečnsti a bezpečnstní infrastruktura TC ORP 4. Elektrnizace prcesů, digitalizace dat a prpjení lkálních AIS s registry veřejné správy Rada města Český Brd schválila pdání žádsti prjektu Knslidace IT a nvé služby TC bcí pr Měst Český Brd usnesením 105/2014. ze dne Tent dkument je Studii prveditelnsti, která v zásadě tvří c nejkmpletnější a kherentní ppis prjektu Knslidace IT a nvé služby TC bcí pr Měst Český Brd, a stává se tak jedním z hlavních infrmačních zdrjů pr zdůvdnění a kladné hdncení prjektu Základní infrmace k prjektu Identifikační údaje prjektu Název: Garant prjektu: Lkalita: Dba realizace: Dba udržitelnsti: Rzpčet prjektu: Celkem: Knslidace IT a nvé služby TC bcí pr Měst Český Brd Městský úřad Český Brd Městský úřad Český Brd d 09/2014 až 10/2015 (tj. 14 měsíců) d 10/2020 (tj. 60 měsíců) Kč (včetně DPH) 1.2. Účel, pr který je Studie prveditelnsti zpracvána a k jakému datu Studie prveditelnsti pr prjekt Knslidace IT a nvé služby TC bcí pr Měst Český Brd je vypracvána jak jedna z pvinných přílh žádsti výzvy IOP č. 22 Studie byla zpracvána v bdbí březen 2014 až červen 2014 za účelem: specifikace záměru z hlediska stávajícíh stavu řešené prblematiky i jejíh buducíh vývje, prkázání, že pr samtný prjekt, byla vybrána nejlepší a eknmicky nejvýhdnější varianta, prkázání správnsti a reálnsti plánvanéh rzpčtu, prkázání pdstatněnsti jedntlivých způsbilých výdajů c d druhu a veliksti, prkázání udržitelnsti prjektu a schpnsti jeh financvání ze strany žadatele p uknčení finanční pdpry ze strukturálních fndů. Platné bdbí pr Studii prveditelnsti pr prjekty, které zahrnují Knslidace IT a nvé služby TC bcí pr Měst Český Brd, včetně zajištění pvinných služeb je rk Pr následující bdbí, ke kterému se vztahuje tat verze studie prveditelnst, dpručujeme realizaci průběžné aktualizace jedntlivých kapitl neb alespň stěžejních kapitl dkumentu. STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 7 z 58

8 1.3. Identifikační údaje předkladatele prjektu, kntaktní sby Název rganizace: Měst Český Brd Adresa: náměstí Husv 70, Český Brd IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s., Český Brd Čísl účtu: /0100 Kntaktní spjení: Telefnní spjení: Oficiální prtál: Statutární zástupce: Bc. Jakub Neklný, starsta Manažer prjektu: Hana Dčkalvá, veducí dbru rzvje Telefn: Rekapitulace výsledků studie 2.1. Manažerský suhrn stručný bsah, výsledky a závěry jedntlivých kapitl Rekapitulace výsledků studie tvří manažerský suhrn celkvéh kncepce prjektu. Stručně rekapituluje jedntlivé kapitly, určuje směrdatné závěry studie prveditelnsti, stanvuje výpčet eknmických ukazatelů a zhdncení variant. Jsu zde také uvedena nejpdstatnější rizika prjektu včetně způsbů jejich eliminace. Rzsah a bsah studie prveditelnsti je dán závaznu snvu, která je Přílhu č. 1 Příručky pr žadatele a příjemce finanční pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr priritní su 2, blast intervence 2.1. V úvdu dkumentu je představen předkladatel a garant prjektvéh záměru, definván samtný prjektvý záměr a uvedeny cílvé skupiny prjektu. Kapitla Sučasný stav a histrie prjektu je zaměřena na infrmace vývji prjektu, jeh strategickém rámci a klíčvých aktivitách, díky kterým má být dsažen cílů. V kapitle jsu také pdrbně ppsány jedntlivé varianty řešení, etapizace celéh prjektu a jsu zde uvedeny návaznsti na další celstátní a reginální prjekty. Pdle cílvéh segmentu zákazníků lze služby pskytvané v rámci TC rzdělit na interní (kde je primárním zákazníkem městský úřad) a externí (kde jsu primárními zákazníky PO, bce ve správním území a jejich PO, stát, bčané a další rganizace v reginu). Technický návrh představuje vlastní kncept řešení prjektu z phledu jeh jedntlivých kmpnent a prvádí vymezení v buducnu pskytvaných služeb. Na technický kncept navazuje návrh rganizačníh mdelu a využití lidských zdrjů jak pr etapu implementační, tak pr etapu prvzní (bdbí udržitelnsti prjektu). STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 8 z 58

9 Dále je prvedena finanční a eknmická analýza prjektu, která prkázala v prvnání s nulvu variantu schpnst realizvatelnsti a splečensku efektivnst (dle všech spčtených hdnt se jedná splečensky velmi přínsný prjekt) V dalších kapitlách je zpracván detailní harmngram prjektu tak, aby další navazující prjekty tzv. reginálních služeb, mhly být plynule realizvány, nebť TC vytváří pr tyt prjekty technlgicku základnu. Harmngram prjektu je rzdělen d 3 základních etap, které jsu na sbě technicky, finančně a časvě nezávislé. Kapitla Analýza rizik identifikuje rizika v jedntlivých fázích prjektu s návrhem jejich eliminace. Rizika neznamenají mezení, ale zvýšení nárků na řízení a přípravu kncepce prjektu. Udržitelnst prjektu se zabývá institucinální, finanční s prvzní rvinu prjektu. S hledem na charakter prjektu, jehž primárním cílem není genervat příjmy, ale zpřístupnit bčanům veřejnu správu, je třeba zvážit důležitst a vypvídací schpnst ukazatelů uváděných v tét kapitle, a psudit, zda je u takvéh prjektu smysluplné hdntit finanční tky. Závěrečná kapitla je zaměřena na shrnutí výsledků frmu vyjádření se k realizvatelnsti a finanční rentabilitě prjektu a dpručení dalšíh pstupu. Na základě uvedených skutečnstí, a s hledem na smysl prjektu a jeh celsplečenský pzitivní vliv jej DOPORUČUJEME k realizaci a pskytnutí pdpry z Integrvanéh peračníh prgramu. Obrázek 1: Vizualizace prjektu z phledu IS MěÚ Strategické řízení Glbální analýzy Rzpčty Veřejnst Interní audit Legislativa Sdílení dat Lidské zdrje Řízení eknmiky rganizace Ddavatelé Banky Státní správa Externí kmunikace ERP systémy Analýzy Dtace, příspěvky Prvz Autmatizace Bezpečnst Agendy Prtály DMS Partneři Efektivní vyhledávání napříč datvými zdrji STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 9 z 58

10 3. Sučasný stav a histrie prjektu Výrazný nárůst pužívání infrmačních technlgií v sučasném světě vede na jedné straně k vytvření infrmační splečnsti, urychlení kmunikace a velkému rzvji služeb a tím celé splečnsti, na straně druhé vzrůstá i rizik zneužívání těcht technlgií, které má rzsáhlé dpady d činnsti subjektů, které s nimi pracují, a ptencinálně může vést ke značným škdám. Technlgické služby bcí 3. stupně se sustředí na výkn vnitřních agend bce - městské infrmační systémy a samtnu pdpru výknu správy bce s pvěřeným becním úřadem, stejně jak na přenesené služby státní správy. Ačkliv se dle becné definice nejedná kriticku infrastrukturu státu, je nutné přiblížit bezpečnstní a dalších technické vlastnsti technlgickéh zázemí bce (HW, licence, aplikace) aktuálně psilvaným bezpečnstním standardům vyšších úrvní místní správy a samsprávy, ppřípadě státní správy. Městské infrmační systémy bsahují mnh citlivých dat, mnh dat archivní pvahy, která jsu důvdem pr urychlenu ptřebu investic d mderní ICT infrastruktury bcí. Mim becné ptřeby investic d technlgických zázemí bcí nižších úrvní je nutné reflektvat zajištění kybernetické bezpečnsti státu jak jednu z klíčvých výzev sučasné dby. Lisabnský summit NATO uskutečněný v rce 2010 mim jiné zdůraznil nutnst řešení tét prblematiky jak na mezinárdní úrvni, tak i na úrvni nárdní. V blasti veřejné správy neexistuje jedntný způsb stanvení bezpečnstních standardů, které by minimalizvaly ptencinální škdy vzniklé z kybernetických útků. Rvněž chybí systém prevence a včasnéh varvání před těmit útky. V suvislsti s prbíhající elektrnizací veřejné správy je hrzba kybernetických útků stále aktuálnější a je zcela nezbytné přijmut patření, tak jak t dpvídá zahraničním zkušenstem se závažnými útky. Dalším vlivem je snaha výrazné zefektivnění výknu veřejné správy. [vlně citván z dkumentu Věcný záměr zákna kybernetické bezpečnsti] Měst Český Brd, vědm si těcht hrzeb, dluhdbě buduje své technlgické služby tak, aby pkud c nejvíce eliminval bezpečnstní rizika. Svjí infrastrukturu buduje dluhdbě, na základě stanvené infrmační strategie, zárveň využívá mžnstí pdprvaných aktivit v blasti egvernmentu, čímž získává alternativní zdrje pr financvání těcht nárčných úklů. I tak bude psílení investičních mžnstí prstřednictvím výzvy 22 pr měst Český Brd znamenat důležitý krk směrem k plně kncepčnímu přístupu při budvání a prvzu technlgických služeb města Cíle prjektu Cílem prjektu je invace pskytvaných služeb TC ORP v návaznsti na TCK a sdílená data s registry veřejné správy, čímž djde ke knslidaci IT v prstředí samsprávy. Výsledkem bude i efektivnější výkn veřejné správy, nebť ve smíšeném mdelu veřejné správy je nutné pdprvat egvernment busměrně jak jedntnými registry státu a pravidly pr práci s jejich daty, tak i technicky a technlgicky pkud mžn jedntnu platfrmu IT prstředí bcí, které jsu nejblíže bčanům a které budu schpny rychle, efektivně a v suladu se záknem využívat takt státem připravené registry a systémy. Cž jak celek teprve pté můžeme nazývat funkčním egvernmentem v ČR. Strategický rámec prjektu vychází z příkladů dbré praxe výzvy č. 6 a 8 při budvání TC ORP a TCK, které plžily základ při zabezpečvání služeb veřejné správy na bcích a vymezily strategický rámec dalšíh směrvání rzvje TC s prvázanstí na prjekty státu, jak je například Czech Pint, datvé schránky či základní registry. Cílem prjektu je sučasně mdernizace územní veřejné správy prstřednictvím rzvje infrmační splečnsti, tj. umžnit efektivní přizvání vstupních dat, zvýšit transparentnst výknu veřejné správy vůči veřejnsti, zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnst úřadu, cž v reálu znamená: analyzvat sučasný stav IT úřadu, navrhnut a realizvat jeh úpravy tak, aby byl s STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 10 z 58

11 hledem k veliksti úřadu dsažen cílvéh stavu, tedy zajistit ptimální způsb fungvání úřadu, prezentaci služeb vůči veřejnsti, řízení změn ve struktuře úřadu, managementu řízení a splupráci se základními registry integrvat všechny existující SW kmpnenty d TC a zajistit jejich vzájemnu prvázanst a sjedncení či prpjení jedntlivých aplikací ptimálně d jednh infrmačníh systému nákup chybějících SW kmpnent pr ptimalizaci řízení chdu úřadu a schpnst zveřejnění maximálníh mnžství infrmací činnsti úřadu bčanům a institucím prvést integraci SW kmpnent pr výkn agend a jejich elektrnizaci prvést ptimalizaci rlí jedntlivých uživatelů ICT při zajištění agend vyknávaných žadatelem, včetně řešení bezpečných a transparentních přístupů zajistit úpravy ICT kmpnent neb ucelenéh řešení tak, aby vytvářely efektivní pdpru prcesů prbíhajících v rámci půsbnstí žadatele prezentvat pskytvané služby prstřednictvím prtálu Glbálním cílem prjektu je tedy mdernizace územní veřejné správy prstřednictvím rzvje infrmační splečnsti. Obrázek 2: Vizualizace cíle prjektu 3.2. Infrmace sučasném stavu prjektu Pdstatným vstupem pr vývj prjektu jsu výsledky průzkumu prjektvých záměrů prvedenéh MV ČR v rce 2008, kdy byly slveny bce a kraje s dtazem na jejich ptřeby týkající se elektrnizace veřejné správy a jejich aktuální záměry v blasti budvání a rzvje IS. Analýzu byly identifikvány hlavní prjektvé směry, nalezení knsenzu mezi jedntlivými úrvněmi samspráv a navržení jedntlivých typvých prjektů, které jsu předmětem výzev IOP, blast pdpry 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Příprava výzvy vychází zejména z těcht strategických dkumentů: Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválená usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. července 2007, Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst v České republice na bdbí schválenu usnesením vlády České republiky č. 854 ze dne 9. července 2008, Schválený prgramvý dkument Integrvaný perační prgram na bdbí Přijetí zákna č.111/2009 Sb., základních registrech sebu přinesl zvýšení pptávky p sjedncení prcesních systémů veducích k dstranění územních disparit v blasti ICT. STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 11 z 58

12 S hledem na infrmaci OSF plánvané výzvě na TC, prvedl měst přípravu na úrvni rganizace a v blasti finanční a technlgické a následně jí i v r realizval. Příprava prjektu na úrvni rganizace, tj. žadatele, spčívala mim vlastních prcesních a rganizačních patření zhledňujících stávající persnální základnu, také v detailním průzkumu vlastníh stavu ICT a marketingvém průzkumu pptávky p službách a ptřebách zaměstnanců úřadu. Zjištěné skutečnsti byly důkladně zanalyzvány a rzděleny d blastí, které byly řešeny samstatnými, lgicky na sebe navazujícími prjekty. Oblast technlgické infrastruktury a služeb v území byla řešena dvěma samstatnými navazujícími prjekty rámci výzvy č. 06 z IOP. Knkrétně se jednal : prjekt Technlgické centrum ORP Český Brd včetně elektrnické spisvé služby ve správním bvdu ORP prjekt Vnitřní integrace úřadu ORP Český Brd a tent předkládaný prjekt Knslidace IT a nvé služby TC bcí Obrázek 3: Synergický efekt již realizvaných prjektů Péče lidské zdrje Výzva 06 Výzva 53 Výzva 57 egvernment Interperabilita systémů Řízení Jedním z pdstatných závěrů zmíněné analýzy je t, že sučasná ICT infrastruktura Města Český Brd nepskytuje pžadvané prstředky pr dluhdbé pskytvání služeb dle knceptu. Prt je nutné upravit a dvybavit ICT kmpnenty d ucelenéh řešení dle prcesů prbíhajících v rámci půsbnsti žadatele. Finanční příprava spčívala v alkaci dstatečnéh bjemu finančních prstředků, které zajistí splufinancvání plánvaných prjektů jak v implementační tak v prvzní fází, minimálně p dbu udržitelnsti th-kteréh prjektu. Mim becné ptřeby investic d technlgických zázemí bcí nižších úrvní je nuté reflektvat zajištění kybernetické bezpečnsti státu jak jednu z klíčvých výzev sučasné dby. Lisabnský summit NATO uskutečněný v rce 2010 mim jiné zdůraznil nutnst řešení tét prblematiky jak na mezinárdní úrvni, tak i na úrvni nárdní. V blasti veřejné správy neexistuje jedntný způsb stanvení bezpečnstních standardů, které by minimalizvaly ptencinální škdy vzniklé z kybernetických útků. Rvněž chybí systém prevence a včasnéh varvání před těmit útky. V suvislsti s prbíhající elektrnizací veřejné správy je hrzba kybernetických útků stále aktuálnější a je zcela nezbytné přijmut patření, tak jak t dpvídá zahraničním zkušenstem se závažnými útky. Dalším vlivem je snaha výrazné zefektivnění výknu veřejné správy. STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 12 z 58

13 V sučasné dbě se prjekt nachází v přípravné fázi. Obrázek 4: Ptřebnst prjektu z různých úhlů phledu Sučasný stav systému řízení rganizační struktury Systém řízení rganizace není na úřadě řešen jedntně. Přístupvá práva se vedu pr jedntlivé IS resp. aplikace vždy samstatně. Nejrzšířenější je IS GINIS, který bsahuje nástrj Administrace funkčních míst a sb. Neřeší 100% pkrytí zaměstnanců úřadu, ale puze uživatele IS. Pr přístupy k serverům, jejich adresářům a subrům se právnění nastavuje v Active Directry (dále jenm AD ). Eknmické agendy IS GINIS využívají vlastní nástrj na řízení přístupů Sučasný stav systému řízení zdrjů Systém IS GINIS je na MěÚ značně rzšířen. Prbíhá pravidelná aktualizace a legislativní i technická pdpra celéh systému. V rámci placené pdpry lze získat i další nadstavby a případně IS rzšířit nástrje pr administraci, nastavení rlí, správu identit. Tyt nástrje budu pstupně prvázány s AD a rvněž s aplikacemi jiných stran tak, aby dšl k pstupné kncentraci rganizační struktury d jednh IS. Veličiny pr výknnst, kvalitu a efektivitu nejsu nastaveny Sučasný stav vnější integrace systému Vnější integrace pužívanéh infrmačníh systému na MěÚ Český Brd není zatím řešena frmu webvých služeb. V sučasné dbě se využívají webvé služby pr CzechPOINT. Pmcí webvých služeb lze napjit jakýkliv další externí systém včetně centrálních systémů jak RŽP, centrální registry apd. Pr buducí napjení zejména na centrální registry lze využít i některý z dstupných vývjvých nástrjů pr integraci resp. využít nástrje nabízené ddavatelem základníh infrmačníh systému. Tabulka 1: Přehled vnější integrace prvzvané mduly centrálních systémů Název agenda Ddavatel Míra pdpry epusa MVČR Plná Czech POINT MVČR Plná STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 13 z 58

14 PlTel MVČR Plná etesty MDČR Plná Centrální registr řidičů MDČR Plná Vdprávní evidence MZČR Plná evpe - Editr vdprávní evidence MZČR Plná IS správních evidencí a registr vzidel MVČR Plná Registr živnstenskéh pdnikání MPO ČR Plná Sučasný stav klíčvých DB systému Databáze pracvníků je vedena nekncentrvaně v něklika databázích (AD, IS GINIS, lkální aplikace) 3.3. Účel prjektu, aktivity, předpkládané výstupy, čekávané přínsy Účel prjektu Oblast intervence 2.1 se zaměřuje na dsažení rychlejšíh a splehlivějšíh pskytvání veřejných služeb nejširší veřejnsti a prstřednictvím elektrnické správy pak umžnit bčanům a pdnikatelským subjektům jednduše a rychle kmunikvat s úřady územní samsprávy. Snaží se eliminvat slabé stránky veřejné správy resp. ICT využívanéh pr ptřeby výknu veřejné správy - v kntextu předkládanéh prjektu psiluje technlgie na straně úřadů. Účel prjektu spčívá v zajištění infrmatizace celéh úřadu a ve vytvření infrastruktury, zvýšení bezpečnsti a zajištění elektrnizace prcesů úřadu. Primárním účelem je: knslidace struktury HW/SW zlepšení zálhvání dat včetně systémů a tím pádem mezení výpadků služeb infrmačních systémů zrychlení bnvy p případné havárii autmatizace prcesů údržby infrmačních systémů a IT infrastruktury bce zjedndušení správy infrastruktury města sjedncení systémvé platfrmy města mezení mnžství HW Rzvj dalších služeb TC ORP pr ZZO ORP Zřízení VPN Integrace s TCK Zvýšit neb zautmatizvat zabezpečení síťvéh prstředí Zautmatizvat řízení prvzu a zátěže sítě Dpředu identifikvat mžné slabiny sítě a předcházet jim Zvýšit chranu dat Zajištění elektrnizace prcesů a dat. Myslí se tím především elektrnizace agend tam, kde existují puze v papírvé frmě, integrace na další agendy na bci s cílem sdílení dat, pdpra elektrnizace prcesů na bci, mžnst a schpnst napjení na registry veřejné správy, digitalizace dat. STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 14 z 58

15 Klíčvé aktivity Klíčvými aktivitami prjektu jsu následující krky: prjektvý záměr, jeh schválení dpvědnými rgány města vypracvání studie prveditelnsti a její schválení radu města pdání žádsti pskytnutí dtace výběrvé řízení na ddavatele HW/SW instalace a implementace technlgických kmpnent pr integraci na centrální prjekty, zejména integraci s: integrace všech SW kmpnent d ucelenéh systému spčívající v nasazení nvých mdulů Výčet integračních SW kmpnent je uveden v kapitle 5. věřvací (testvací) prvz HW/SW kmpnent šklení kncvých uživatelů a administrátrů IT realizace vlastníh prtálvéh řešení spčívající v: vytvření elektrnickéh katalgu služeb a jeh zveřejnění na prtálu bce s vazbu na tzv. křižvatku frmulářů frmulářvá řešení živtních situací (příjem a zpracvání frmulářů s pdpru vytěžvání/autmatickéh zpracvání dat) realizaci prtálu bčana, který umžní elektrnicku kmunikaci bčana s úřadem v minimálním rzsahu služeb: autrizvaný přístup k elektrnickým frmulářům s mžnsti jejich pdání a autmatickéh předání knkrétnímu úředníkvi v rámci některých agend mžnst vyřízení pžadavku bez nutnsti návštěvy úřadu (změna četnsti a výše místníh pplatku, aktualizace sbních údajů) věřvací (testvací) prvz prtálvých služeb rutinní prvz řízení prjektu, administrace prjektu vůči pskytvateli dtace p dbu realizace a udržitelnsti prjektu bnva technlgických a SW kmpnent p vypršení dby udržitelnsti prjektu Rzsah prjektu Rzsah prjektu krespnduje se stěžejními infrmacemi uvedenými v přecházejících kapitlách. Syntézu těcht infrmací získáme přesný rzsah prjektu, který zárveň vypvídá ptřebnsti jeh realizace a přínsům vzhledem k cílům uvedeným ve výzvě. Tabulka 2: Rekapitulace rzsahu prjektu Kd prjekt realizuje Kde se prjekt realizuje Obec s rzšířenu půsbnstí Český Brd prstřednictvím MěÚ Český Brd Území Města Český Brd Kdy bude prjekt realizván d d STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 15 z 58

16 Pr kh/kmu je prjekt určen (cílvé skupiny prjektu) Cíl prjektu Rzsah řešení a klíčvé aktivity Měst Český Brd a jeh příspěvkvé rganizace bčané a pdnikatelé ve správním bvdu ORP statní rgány VS stát Mdernizace územní veřejné správy prstřednictvím rzvje infrmační splečnsti Zvýšit úrveň služeb elektrnické veřejné správy na reginální a místní úrvni, snížit administrativní zatížení bčanů, pdnikatelů a veřejnéh sektru. integrace SW kmpnent pr výkn agend a jejich elektrnizaci dvybavení ptřebným SW kmpnenty a upgrade stávajících ptimalizace rlí jedntlivých uživatelů ICT při zajištění agend vyknávaných žadatelem zajištění úpravy ICT kmpnent či ucelenéh řešení dle prcesů prbíhajících v rámci půsbnstí žadatele Legislativní a nrmativní rámec prjektu Způsb financvání prjektu dkumenty Strategie SA v prgramvém bdbí a Strategie rzvje služeb pr IS znění Výzvy č. 22 IOP a její závazné přílhy zákn č.111/2009 Sb., základních registrech veřejné správy zákn č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách dílčí zákny, kterými se úřad řídí při výknu svých agend z 85% ze SF EU v rámci IOP priritní sa 2., z 15 % z veřejných prstředků (vlastní rzpčet města) Prtže se jedná prjekt řešený, financvaný a určený pr veřejný sektr, je mžné jeh rzsah znázrnit z phledu lgických rámců, které dpvídají jedntlivým vrchlům Hexagnu veřejné správy, jak je uveden na brázku. Obrázek 5: Rzsah prjektu z phledu pkrytí pilířů Hexagnu veřejné správy STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 16 z 58

17 Předpkládané výstupy Základní výstupy prjektu lze pr přehlednst rzdělit d 2 základních lgických blastí, na hmtné a nehmtné výstupy. Předkladatel prjektu si je vědm, že p dbu trvání prjektu, včetně minimálně 5leté dby udržitelnsti musí být níže uvedené výstupy v jeh vlastnictví. Hmtné výstupy prjektu vzejdu z výběrvéh řízení na ddávku HW/SW a dalších integračních kmpnent. Výčet pptávanéh HW/SW a kmpnent je uveden v kapitle 5 Nehmtné výstupy prjektu budu: Studie prveditelnsti licence ASW a integračních kmpnent pr ptřeby MěÚ dkumentace k přízeným a prvzvaným ASW smluvy s ddavateli distribuce dat d/z ISZR prvz vlastníh prtálu Očekávané přínsy Očekávané přínsy prjektu jsu dány jednak strategickými materiály, jednak věřitelnými identifikátry, a jednak vycházejí z výsledků a závěrů prvedené Analýzy aktuálníh stavu vnitřníh chdu úřadu ve vazbě na využívání ICT. Nejdůležitější čekávané přínsy Optimálně fungující vnitřní systém úřadu zajištění připravensti ICT žadatele na sučinnst se základními registry ptimálně nastavené ICT pdprující lgicky realizvané prcesy v rganizaci zajištění snížení administrativní zátěže spjené s využíváním ICT a její ptimální a efektivní správa. Obrázek 6: Virtualizace přínsů v kntextu egvernmentu STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 17 z 58

18 Vnější aspekty Vnitřní aspekty 3.4.Varianty řešení Varianty řešení uvedené v tét kapitle jsu zvažvány v širších aspektech. Pr zjedndušené rzhdvání zvlení ptimální varianty byla prvedena SWOT analýza stávajícíh stavu a vydefinvány limitující faktry prjektu. Tabulka 3: Výsledky SWOT analýzy S1 Silné stránky (S) Využití ICT pr zvýšení efektivity je v centru pzrnsti W1 Slabé stránky (W) Papírvý dkument představuje jisttu, nedůvěra v elektrnicku frmu kmunikace S2 Manažerský styl řízení a vedení města W2 Značný pdíl papírvých dkumentů na celkvé agendě S3 Jasně definvané kmpetence W3 Rezervy v pdpře klíčvých prcesů prstředky ICT S4 Příznivý trend rzpčtu pr pdprvané prjektvé aktivity W4 Chybí sustavné vzdělávání uživatelů v ICT S5 Příznivé legislativní pdmínky W5 Nízká infrmvanst mžnstech egvernment W6 Nedstatečné mžnsti výměny dkumentů v elektrnické pdbě mezi institucemi W7 Nutnst pčátečních investic W8 Nutnst krdinvat řešení s dalšími subjekty Příležitsti (O) Hrzby (T) O1 Mžnst získat kfinancvání z fndů EU T1 Archivace papírvých dkumentů zejména nárky na skladvací prstr O2 Značné psílení finančních prstředků EU pr ICT T2 Odchdy klíčvých pracvníků a ztráta jejich znalstí O3 Využít rámec vládní kncepce a legislativy T3 Zaknzervvání sučasnéh stavu a neschpnst vyhvět buducím legislativním a rganizačním změnám O4 Existence dstupných webvých služeb státu a reginálních institucí T4 Nízká infrmvanst mžnstech ICT O5 Prbíhají státní vzdělávací prgramy v ICT T5 Nečekané a bezkncepční legislativní změny O6 Vyšší připravenst pr další prjekty z hlediska technickéh i persnálníh T6 Přecenění sil a nesplnitelné čekávání STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 18 z 58

19 Limitující faktry jsu takvé, které mezují realizaci prjektu, vlivňují h a mají zásadní dpad na prjekt jak celek. Legislativní pžadavky Rzvj technlgie čekávané trendy a metdy v rámci ICT. Eknmické pdmínky: mnžství peněz v rzpčtu města, výnsy a pplatky. makreknmická stabilita země. inflace a její trendy Finanční mžnsti výše, struktura a vývj majetku rganizace vývj rzpčtvé skladby investiční plitika (ne)zájem zaměstnanců úřadu elektrnizaci a zautmatizvání prcesů Nulvá varianta řešení Pd pjmem nulvá varianta se rzumí nepřistupení k realizaci prjektu za daných pdmínek. Jedná se variantu, kdy by se zamýšlená investice v daných pdmínkách nerealizvala. Veškeré případné rganizační prblémy a finanční zatížení investra a prvzvatele by dpadly. Veškeré benefity nulvé varianty by se rvnaly nule. Náklady nulvé varianty můžeme definvat jak újmy z nerealizvání investice. Tabulka 4: Hdncení nulvé varianty Pr Není nutná realizace prjektu a s tím spjená alkace kapacit Měst se nezavazuje k udržení výstupů prjektu. Prti Nejsu naplněny příležitsti Měst pnese náklady na vybudvání infrastruktury bez finanční pdpry Slabé stránky nejsu eliminvány Knzervvání stavu je v rzpru se strategickými záměry klních rganizací VS, zejména Středčeskéh KÚ Nejsu realizvány definvané přínsy prjektu Není mdernizvána územní správa Veřejnst nemůže využívat kmfrtu z elektrnizace státní správy STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 19 z 58

20 Vzhledem ke stávajícím i buducím legislativním mantinelům však není mžné pustit myšlenku prjektu becně. Ani při zvlení nulvé varianty se předkladatel a partneři prjektu nezbaví nárků, které na ně jsu kladeny v suvislsti s elektrnizací veřejné správy. Tabulka 5: Pvinnsti předkladatele prjektu a statních knzumentů služeb při nulvé variantě Pvinnsti města Vlastními financemi zajistit rzvj ICT v území správníh bvdu Pvinnsti statních rganizací Vlastními financemi zajistit rzvj ICT v rganizaci Nutnst naplnění legislativních ptřeb Nutnst naplnění legislativních ptřeb U nulvé varianty výrazně převyšují negativa nad pzitivy a je zřejmé, že připuštění mžnsti nerealizvání prjektvéh záměru by v knečném důsledku vedl ke ztrátě plánvaných přínsů. Nulvá varianta se prt nedpručuje ať už z legislativních důvdů (zákn základních registrech), nepskytvání egon služeb, ale i z důvdů následných přílišných finančních nárků na rzpčet participujících subjektů Varianta řešení s využitím stávajících SW kapacit V tét variantě je zvažvána realizace prjektu za pmcí stávajícíh HW/SW přízeném z dřívějších investic. V zásadě lze uvažvat dvu variantách: Kmplexní využití stávajícíh SW a HW kmpnent Částečné využití SW licencí a HW prvků Ppis stávajících HW/SW kapacit Tabulka 6: Hdncení stávající SW kapacit Pr Žádné výdaje ORP, byť puze finanční spluúčast ve výši 15% Není nutné vyčlenění kapacit pr přípravu, realizaci a udržení prjektu Žádné nárky na splnění pdmínek výzvy Optimalizace HW již bude prvedena v rámci výstavby Technlgickéh centra Prti HW bude nutn bnvit z prstředků města před kncem dby udržitelnsti Stávající vybavení nemá dstatečný výkn k udržení pžadvaných služeb Přetíženst stávající hardware a sftware není připraven pskytvat služby v daném rzsahu Zachvání prvedených investic Sučasná SW infrastruktura ORP Český Brd je rztříštěná a nedispnuje funkcinalitu ptřebnu pr integrace s centrálními prjekty (zejména s Registrem práv a pvinnstí) a pr přístup k egon STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 20 z 58

21 službám. Z th důvdu variantu prvzu puze se stávajícím SW a HW vybavením nedpručujeme. Je nutné prvést upgrade a dpřízení ptřebnéh HW a SW, které by svými parametry pkryl předpkládané ptřeby. 3.5.Invativnst prjektu Měst Český Brd reflektuje výzvu 22 jak výjimečnu příležitst - výrazně invvat technlgické zázemí úřadu. Právě na mžnst invvat jsu cílena všechna témata, která prjekt bsahuje. Stávající stav Buducí stav Invativnst fyzické servery Farma virtualizvaných serverů Kmpletně virtualizvaný hardwarvý výkn pr běh všech aplikací města Český Brd. Měst nemá dedikvané datvé úlžiště, slabý systém zálhvání Vnitřní síť úřadu se spléhá na mezené bezpečnstní funkce směrvače. Diskvé ple a NAS zálha Dstatačně kvalitní hardwarvý firewall v reduntantní kmpzici, 2 kvalitní přepínače. Dedikvané, kvalitní diskvé ple s mderními prvky chrany dat, mderní systém zálhy serverů. Kvalitně a přiměřeně zabezpečená síť úřadu. Firewall lze knfigurvat pr sledvání phybů v síti. 3.6.Etapy prjektu Pr všechny výše uvedené zvažvané varianty řešení platí splečný harmngram prjektu, který je členěný na: I. fáze: přípravná - zahrnující zpracvání studie prveditelnsti, výběr dpručené varianty řešení, specifikaci zadávací dkumentace a samtné výběrvé řízení; II. fáze: investiční - spčívající v realizaci samtnéh prjektu, zahrnující implementaci včetně šklení administrátrů, zašklení uživatelů, implementace integračních kmpnentů a šestiměsíčníh testvacíh prvzu; III. fáze: prvzní - respektive strý prvz p dbu udržitelnsti prjektu (tj. p dbu 5 let d přechdu d stréh prvzu). Obrázek 7: Grafické znázrnění etapizace prjektu Začlenění v rámci výzvy 22 Realizace celéh prjektu v rámci výzvy 22 se předpkládá v termínu (délka 14 měsíců). Prjekt bude rzdělen d 2 etap (kvůli financvání - vždy p uknčení etapy se pčítá s mnitrvací zprávu a žádstí platbu) Plánvaný harmngram: STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 21 z 58

22 ETAPA 1 ( ) Knslidace HW - síť Knslidace HW - servery Knslidace HW - datvé ulžiště Knslidace SW - servery Mnitring síťvéh prvzu Autmatizvané zálhvání pracvních stanic ETAPA 2 ( ) IS GINIS - EKO Vedení účetnictví a rzpčtu Objednávky Dšlé faktury Vystavené faktury Pkladna Evidence phledávek Evidence majetku Rzklikávací rzpčet Rzšíření IS Rzhraní inslvenčníh rejstříku Návrh a balancvání rzpčtu Střednědbý rzpčtvý výhled Evidence pplatků ze psa Evidence veřejných zakázek Hdncení Vzdělávání Inventarizace majetku Infrmační panel Úřední deska Příjmy a phledávky Elektrnizace pdání bčanů a rganizací ve správním bvdu ORP Český Brd ISZR Rzšíření IS infrmativní agendy Prtál pr vnitřní splupráci testvací prvz celéh systému STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 22 z 58

23 4. Lkalita prjektu a klí Místem realizace prjektu je Městský úřad Český Brd. V rámci členění pužívaném EU se jedná : NUTS II CZ02 - Střední Čechy NUTS III CZ020 - Středčeský kraj NUTS IV CZ Klín NUTS V CZ Měst Český Brd Obrázek 8: Umístění bce v rámci ČR 4.1. Umístění prjektu Prjekt bude realizván v prstrách úřadu Města Český Brd Název rganizace: Měst Český Brd Adresa: náměstí Husv 70, Český Brd IČ: DIČ: CZ Bude pskytvat sadu služeb pr své zákazníky, zejména pr: zaměstnanci vlastní rganizace zřizvané a zakládané rganizace žadatele stát prstřednictvím distribuvaných řešení, jak jsu např. základní registry bčané a právnické sby půsbící na daném území - jsu zásadní pr marketing prjektu 4.2. Stav technické infrastruktury Stávající stav Všechny důležité kmpnenty řešení jsu kncipvány jak redundantní. Datvé centrum TC ppis sučasnéh řešení Technlgická místnst datvéh centra TC je umístěna v budvě Městskéh úřadu Český Brd, STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 23 z 58

24 místnst je dislkvána d přízemí budvy s značením čp. 56. Rzměry místnsti jsu následující: 2,23m šířka x 5,06m délka. V tét místnsti jsu zde dále vyvedena zaknčení strukturvané kabeláže. V místnsti jsu prvzvány některé servery, hlavní silvý přívd místnsti je na UPS dstatečnéh výknu k tmu, aby zvládl napájení v případě výpadku ddávky elektrické energie. Dveře d spjené místnsti jsu vybaveny elektrnicky vládaným zámkem pr zabezpečení přístupu. Rzvaděče Technlgická místnst je vybavena rzvaděčem pr nvé technlgie. Vzhledem k nutnsti klimatizvat celu místnst (ne puze samtné rzvaděče) jsu instalvány rzvaděče s perfrváním dveří, zadníh krytu a strpu, pak je mžné zajistit dstatečné chlazení pr veškeré technlgie v rzvaděčích umístěné. Každý rzvaděč je vybaven pdle ptřeby plicemi pr zařízení, která nelze mntvat přím d rámu, dále pak jsu jedntlivé rámy prpjeny dstatečným pčtem TP kabeláže zaknčené na samstatných patch panelech tak, aby byl mžné bez prblémů prpjvat zařízení umístěná v různých rámech. Zálžní zdrj napájení (UPS) V technlgické místnsti je splečný redundantní zálžní zdrj napájení pr všechna zařízení v místnsti. Jeh výkn je dstatečný pr nepřerušený běh všech zásadních zařízení v místnsti p dbu dstatečnu k tmu, aby byl mžné regulérně uknčit všechny aplikace. V případě výpadku ddávky elektrické energie na delší než nastavený čas, má k dispzici realizátr diesel agregát, který napájení celé místnsti převezme. Napjení na EZS Datvé centrum je napjen na systém EZS. Klimatizace Chlazení místnsti je řešen dvěma klimatizačními jedntkami s externími výměníky pr zajištění dstatečné redundance zařízení v technlgické místnsti. Místnst pak musí být schpná prvzu i při výpadku jedné z klimatizačních jedntek p dbu dstatečnu k pravě jedntky vadné. Vzhledem k malým rzměrům místnsti lze chlazení řešit standardním způsbem bez nutnsti pužívat sfistikvané výpčetní systémy a detailní energeticku bilanci. Systémvá infrastruktura Architektura vrstvy systémvé infrastruktury pkrývá ptřeby aplikací a služeb a je navržena pr buducí růst. Navrhvané řešení nemá SPOF (single pint f failure). Pr výpadek vrstvy systémvé napjení na EZS. Obrázek 9: Technlgické centrum - schéma STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 24 z 58

25 5. Technické řešení 5.1. Vlastní kncept řešení Navrhvaná technická kncepce se skládá z následujících částí: Datvé centrum definuje parametry a prvzní pdmínky datvéh centra Kmunikační infrastruktura zajišťuje kmunikaci uvnitř i vně ORP Český Brd Virtuální infrastruktura pskytuje prstr a prstředky pr prvz aplikací a ukládání jejich dat Systémvé služby zajišťují splupráci mezi jedntlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a aplikacím, apd. Bezpečnst zajišťuje minimalizaci mžných bezpečnstních incidentů Servis, pdpra a řízení infrastruktury Buducí upravený infrmační a prcesní systém úřadu Český Brd musí splňvat tyt základní principy: princip funkcinality a eknmické efektivity sulad pžadavky-realizace-zdrje, princip systémvé integrace splupráce všech částí IS, princip pdpry prcesů funkce IS pdprují prcesy, nikliv napak, princip chrany investic pžadavek změny musí být dprvázen věcnými argumenty, princip zabezpečenéh prvzu a trvalé pdpry ICT je splehlivý pdpůrný nástrj, princip úspěšné implementace výhradně důsledné prjektvé řízení. 5.2.Návrh a ppis architektury řešení Prjekt je zalžen na invačním ptenciálu vybraných mderních technlgií, především pak na mžnstech virtualizace hardwarvéh výknu. Cílem prjektu je vytvření mderníh, stabilníh a zabezpečenéh technlgickéh zázemí, na kterém bude mci měst dluhdbě prvzvat veškeré agendy a aktivity, přičemž nvý stav bude i základvým stavem pr kncept trvale udržitelnéh rzvje služeb ICT města Knslidace HW a SW Knslidace serverů Rzšíření stávající kapacity servervé virtualizvané farmy jeden server a switch pr zajištění distribuvanéh prvzu ve dvu lkalitách včetně licenci virtualizačníh sftware Knslidace sítě Na úrvni síťvé vrstvy je třeba v intencích budvání stabilní a bezpečné síťvé infrastruktury dplnit stávající řešení jeden přístupvý přepínač kmpatibilní se stávajícím řešením (WS-C2960X-24TS-L) a firewall. Přepínač bude zapjen d stávajícíh stacku 2 x C2960S-24TS-L a bude služit pr redundantní připjení virtualizačnich serveru, redundantní připjení dalších přístupvých přepínačů a připjení kncvých zařízení, zapjen bude frmu síťvéh STACKu. Firewall bude instalván na perimetru sítě mezi LAN a ISP a bude služit jak hraniční ruter, stavvý firewall a VPN kncentrátr STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 25 z 58

26 pr zaknčvání site-t-site či user VPN, mdul IPS bude služit pr zajištění bezpečnéh prvzu mim perimetr LAN. Celá aktivita byla rzdělena d tří fází, z th dvě již byly realizvány v r Knslidace SW Sučástí třetí etapy bude i knslidace SW - Datacenter (3 licence) Knslidace datvéh ulžiště Navrhvané řešení zajistí redundanci lkalit technlgickéh centra, kdy v případě výpadku jedné lkality převezme funkce lkalita druhá. Redundance dat na diskvých plích bude prváděna pmcí replikace, která zajistí synchrnní přens dat mezi diskvými pli. Pr prvz virtualizace bude v každé lkalitě instance vcenter Server, v případě výpadku bude převeden prvz virtuálních strjů pmcí Site Recvery Manageru (SRM) d funkční lkality. Celé řešení tedy zajistí vysku dstupnst služeb technlgickéh centra. Cílem navrhvanéh řešení je zajištění vyské dstupnsti na úrvni lkalit. Stávající stav: Všechny důležité kmpnenty řešení jsu kncipvány jak redundantní. Datvé centrum TC ppis sučasnéh řešení Technlgická místnst datvéh centra TC je umístěna v budvě Městskéh úřadu Český Brd, místnst je dislkvána d přízemí budvy s značením čp. 56. Rzměry místnsti jsu následující: 2,23m šířka x 5,06m délka. V tét místnsti jsu zde dále vyvedena zaknčení strukturvané kabeláže. V místnsti jsu prvzvány některé servery, hlavní silvý přívd místnsti je na UPS dstatečnéh výknu k tmu, aby zvládl napájení v případě výpadku ddávky elektrické energie. Dveře d spjené místnsti jsu vybaveny elektrnicky vládaným zámkem pr zabezpečení přístupu. Rzvaděče Technlgická místnst je vybavena rzvaděčem pr nvé technlgie. Vzhledem k nutnsti klimatizvat celu místnst (ne puze samtné rzvaděče) jsu instalvány rzvaděče s perfrváním dveří, zadníh krytu a strpu, pak je mžné zajistit dstatečné chlazení pr veškeré technlgie v rzvaděčích umístěné. Každý rzvaděč je vybaven pdle ptřeby plicemi pr zařízení, která nelze mntvat přím d rámu, dále pak jsu jedntlivé rámy prpjeny dstatečným pčtem TP kabeláže zaknčené na samstatných patch panelech tak, aby byl mžné bez prblémů prpjvat zařízení umístěná v různých rámech. Zálžní zdrj napájení (UPS) V technlgické místnsti je splečný redundantní zálžní zdrj napájení pr všechna zařízení v místnsti. Jeh výkn je dstatečný pr nepřerušený běh všech zásadních zařízení v místnsti p dbu dstatečnu k tmu, aby byl mžné regulérně uknčit všechny aplikace. V případě výpadku ddávky elektrické energie na delší než nastavený čas, má k dispzici realizátr diesel agregát, který napájení celé místnsti převezme. Napjení na EZS Datvé centrum je napjen na systém EZS. Klimatizace STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 26 z 58

27 Chlazení místnsti je řešen dvěma klimatizačními jedntkami s externími výměníky pr zajištění dstatečné redundance zařízení v technlgické místnsti. Místnst pak musí být schpná prvzu i při výpadku jedné z klimatizačních jedntek p dbu dstatečnu k pravě jedntky vadné. Vzhledem k malým rzměrům místnsti lze chlazení řešit standardním způsbem bez nutnsti pužívat sfistikvané výpčetní systémy a detailní energeticku bilanci. Systémvá infrastruktura Architektura vrstvy systémvé infrastruktury pkrývá ptřeby aplikací a služeb a je navržena pr buducí růst. Navrhvané řešení nemá SPOF (single pint f failure). Navrhvaný stav: Rzvaděč Nvý 42U vyský rzvaděč bude umístěn v nvé lkalitě - servervně IT 2. Patr budvy čp. 56, bude plně perfrvaný pr zajištění maximálníh účinku chlazení. Místnst má zaknčení kabeláže ptřebné pr prpjení se stávající servervnu (přízemí budvy čp. 56). Klimatizace Nvě bude instalvána kmpletní klimatizační jedntka v nvé lkalitě (servervna IT 2. Patr budvy čp. 56) a redundance chlazení bude zajištěna rzšířením stávající klimatizace úpravu řídící elektrniky a dplněním vnitřní jedntky. UPS Pr případ výpadku ddávky elektrické energie v nvé lkalitě (servervna IT 2. Patr budvy čp. 56) bude instalván 3kVA zálžní zdrj, který zajistí dstatečnu dbu ptřebnu pr vypnutí případně přesunutí systémů d druhé funkční lkality. Servery Stávající servery technlgickéh centra určené pr běh virtualizace budu rzšířeny na 64GB RAM a dplněny nvým serverem v nvé lkalitě (servervna IT 2. Patr budvy čp. 56). Každý ze serverů pak bude schpen převzít kmpletní prvz stávajících virtuálních systémů. Úlžiště Ke stávajícímu diskvému pli bude přízen další diskvé ple d nvé lkality (servervna IT 2. Patr budvy čp. 56). Mezi úlžišti bude nastavena synchrnní replikace dat, tzn., že v případě výpadku jednh úlžiště budu data k dispzici na druhém úlžišti. Virtualizace Pr zajištění vyské dstupnsti bude d nvé lkality přízena další instance vcenter Server a Site Recvery Manager. Tímt bude zajištěn, že v případě výpadku jedné lkality budu data dstupná v druhé, funkční lkalitě. STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 27 z 58

28 Obrázek 10: Virtualizace Síťvý mnitring Na dstupnsti a správné funkcinalitě pčítačvé sítě závisí fungvání rganizace. T si žádá mdernější a efektivnější prstředky. Ty musejí umžnit detailní phled d síťvéh prvzu s rzlišením na jeh jedntlivé slžky, zajistit dhalení vnějších i vnitřních bezpečnstních hrzeb a zárveň pskytnut nástrje pr rychlu a efektivní správu sítě. Přesně tut funkcinalitu nabízí nástrje zalžené na sledvání datvých tků v síti (NetFlw). Obrázek 11: Zasazení technlgie mnitrvání tků d suvislstí s statními nástrji. Zatímc SNMP statistiky pskytují jenm suhrnné infrmace prvzu a neumžňují vidět, c se v síti dpravdy děje (jaké je rzlžení prvzu, kd síť nejvíce zatěžuje, zda je síť terčem vnějších či vnitřních útků), statistiky pskytnuté sfistikvaným systémem pdávají detailní infrmace tm, kd kmunikval s kým, kdy, jak dluh, jak čast, nad kterým prtklem a klik byl přenesen dat. Tyt statistiky umžňují sledvání vytížení sítě v reálném čase, zvýšení bezpečnsti dhalením vnějších i vnitřních útků, mnitrvání aktivit uživatelů i služeb, ptimalizaci síťvé infrastruktury, sledvání využití internetu, či prkazvání bezpečnstních incidentů. Tím šetří finance vynalžené na správu pčítačvé sítě, usnadňují práci síťvých administrátrů a zvyšují spkjenst kncvých uživatelů a zákazníků. STUDIE PROVEDITELNOSTI - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ - MĚSTO ČESKÝ BROD Stránka 28 z 58

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více