Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce Smart Administration města Mohelnice"

Transkript

1 Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0,

2 1. Obsah 1. OBSAH VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION SMART ADMINISTRATION MODEL A PODPŮRNÉ PROJEKTY DÍLNA KVALITY MĚSTA MOHELNICE TECHNOLOGICKÉ CENTRUM MOŽNÁ ARCHITEKTURA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA MĚSTA MOHELNICE VLASTNÍ KOMPONENTY VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU

3 2. Vymezení Smart Administratin Buřlivý rzvj infrmačních technlgií s sebu nese ptřebu hlubkých změn v struktuře a způsbu práce rganizací. Z dříve čistéh servisu zpracvání a uchvávání dat se infrmatika nyní mění v strategický nástrj správy a rzvje rganizací. Evrpská unie na tent jev zareagvala knceptem pd názvem Smart Administratin. Kncept Smart administratin je reakcí na tyt knkrétní prblémy rganizací veřejné správy: Prblém rganizační rztříštěnsti a nedstatečné znalsti Základním prblémem veřejné správy ČR je jistá vnitřní nekherence při pskytvání služeb a naplňvání plitických kncepcí. Tat nekherence je dána již legislativu, dále vymezením rganizačních struktur, nedstatečně kvalitní infrmační pdpru (různá data a aplikace pr stejné bjekty a navazující perace) a čast prtichůdnými pžadavky z různých úrvní řízení. Specificky se prblém nekhrence prjevuje v naplňvání kncepcí tyt jsu zaměřeny úzce dbrvě a jsu čast rzmělněny v různých dílčích dkumentech. Prt dchází k tmu, že jedntlivé dílčí kncepce na sebe nenavazují, někdy se navzájem dknce blkují. Dkumenty jsu buď v papírvé pdbě a neb jsu k dispzici jak nestrukturvaná data ve frmátu wrd bez zvláštní infrmatické pdpry. Prt je velmi btížné navazvat na tyt dkumenty například výknnstní parametry a jejich prstřednictvím krdinvat tvrbu hdnty na úřadě. Organizačně technlgicku nekhernci ilustruje brázek níže. Náplní Smart Administratin je dsahvání c nejvyšší rganizační kherence a tím i minimalizace zbytečných nákladů na řízení rganizace veřejné správy. Každá dílčí kncepce a z ní vyplývající každá činnst jedntlivéh referenta by měla být v suladu se strategií rzvje města a kncepcí řízení úřadu. Jen tam, kde je úsilí směřván jedním směrem, se mhu knat skutečně velké věci. ( M. Půček). Ideál rganizační kherence demnstruje brázek níže. Obrázek č. 1: Organizační nekherence versus rganizační zacílení 3

4 Prblém prcesní nekmpatibility Prblém rganizační rztříštěnsti bnažuje prblém vzájemné nekmpatibility rganizačních struktur a prcesů rganizací. Stávající rganizační strukturu veřejnprávních rganizací můžeme značit jak funkcinální. Je vytvřena na základě rganizačníh řádu, definujícíh rganizační jedntky dle funkčníh vymezení. Organizační struktury jak například dbry a útvary jsu pevně dány, avšak prcesy tedy způsby tvrby hdnty již definvány jednznačně nejsu. Prt čast dchází k prblémům v kmunikaci na rzhraní jedntlivých rganizačních jedntek a jejich činnsti jsu ptimalizvány nikliv z hlediska rganizace jak celku, nýbrž právě z hlediska rganizační jedntky. V případě prcesů, které prbíhají napříč rganizačními jedntkami, dchází na jejich rzhraních čast k různým zdržením, prcesy jsu zdvjvány a neb je vyknávána práce pr práci. Organizační struktury, stejně jak sftwarvé aplikace, jsu relativně stabilní jedntky. Prcesy, naprti tmu, jsu čast spntánně realizvané subry činnstí s cílem naplnění určité služby, jejichž živtnst je ve srvnání s živtnstí rganizačních jedntek či aplikací nižší. Ve funkcinální rganizaci veřejné správy vznikem nvé kmpetence (většinu ze zákna) vzniká čast i nvá rganizační jedntka. V průběhu času pak rganizační struktura bbtná a nereflektuje na změněné prcesy. Vedení rganizace Odbr 1 Odbr 2 Odbr 3 Odbr 4 Obrázek č. 2: Chatický prces napříč rganizací Dalším z prblémů funkcinální rganizace je její řízení. Díky nefrmálnímu zvykvému tku prcesů jsu prcesy prakticky neřiditelné. Ve veřejné rganizaci existují limity výknu činnstí (např. ve Správním řádu) - nicméně neexistuje způsb měření efektivity vynalžených zdrjů. Řízení prbíhá puze na perativní úrvni frmu úklů a na úrvni přidělvání prstředků knkrétnímu dbru jednu rčně prstřednictvím rzpčtu. Infrmační zabezpečení prcesů je realizván prstřednictvím prprietárních sftwarvých aplikací kupvaných vždy k pkrytí knkrétní ptřeby. Vzniká fragmentvané infrmační prstředí slžené z různých aplikací s různými datvými frmáty, s různými rzhraními a různými způsby vládání. Vzájemná nekmpatibilita aplikací vede k zamrznutí infrmačníh prstředí, kde jedntlivé aplikace tvří takzvaná aplikační sila neprpjené strůvky infrmací. Nedefinvaný prces Obrázek č. 3: Nedefinvaný prces a Aplikační sila 4

5 Infrmační architektura takt vzniklá je značně nepřehledná. Vztahy mezi jedntlivými aplikacemi není mžn kntrlvat integrace vstřebává mžné investiční zdrje a prakticky neumžní žádné radikální zásahy. Obrázek č. 4: Schéma infrmační architektury Prblém začlenění infrmatiky Tímt prblémem je vztah a zapjení infrmačních technlgií d živta rganizací zde specificky rganizací veřejné správy. Organizace veřejné správy jsu ttiž strukturvány funkcinálně tj. existují jedntlivé dbry úřadu se svými veducími, které jsu při vyknávání svých činnstí relativně autnmní a své prcesy realizují celkem nezávisle. Prblémem je, že infrmatika je také jedním z útvarů úřadu. Je začleněná v útvaru tajemníka a pdřízena přím tajemníkvi městskéh úřadu v tét struktuře a její prcesy se dtýkají rganizace jak celku. Infrmační systém je metafricky uchpitelný jak nervvý systém rganizace. Výbrně pracující úřad, výbrný infrmační systém a výbrně pracující úsek infrmatiky Úsek infrmatiky realizuje všechny svěřené úkly v c nejlepší kvalitě Mderní úřad nabízí infrmační služby bčanům a plitické reprezentaci Úsek infrmatiky je začleněn d hierarchické rganizační struktury úřadu Infrmatika je nervvým systémem úřadu Obrázek č. 5: Obslužný charakter infrmatických služeb veřejné správy, začlenění infrmatiky d úřadu jak úseku Prblém rzpčtvéh výhledu Z výše uvedených prblémů vyplývá prblém nemžnsti přesně měřit a řídit zdrje tvřící hdntu. Rzpčtvání se řídí zvykem a naprst nedstatečnu rzpčtvu snvu, zalženu na funkcinálním principu. Rzpčtvání na základě prjektů a prcesů není mžné rzpčtvé výhledy jsu sestavvány většinu frmálně a bez mžnstí adekvátních reakcí na změněnu situaci (např. rzpčtvé prpady při finanční krizi). 5

6 Ministerstv vnitra ČR se výše uvedenu situaci snaží změnit kncept Smart Administratin je dbrým výchdiskem. Prblém funkcinálníh mdelu veřejné správy je mnhdimenzinální: má především svu stránku rganizační, dále technlgicku (infrmaticku) ale i stránku psychsciální (mtivační). K plně efektivní Chytré veřejné správě je třeba realizvat změny v rganizační architektuře, způsbu řízení mtivací a v nasazení infrmačních technlgií. 6

7 3. Smart Administratin mdel a pdpůrné prjekty V rámci OPLZZ je mžn realizvat měkké prjekty, zavádějící měkké prvky vnitřní integrace úřadu d architektury a prvzu úřadu pstupně, prstřednictvím na sebe navazujících lgických krků. Jedná se transfrmační prces v jehž rámci dchází k jednznačné identifikaci prcesů tak, aby byl mžn phlížet na úřad jak na systém generující hdntu pr jeh zákazníky bčany a další cílvé skupiny. Při respektu k dbrvému členění se úřad mění d tét cílvé pdby: Vedení rganizace Řídící prcesy Odbr 1 Odbr 2 Odbr 3 Odbr 4 Hlavní bslužné prcesy Pdpůrná jedntka 1 Pdpůrné prcesy Obrázek č. 6: Základní mdel prcesně-bslužné rganizace Základem rganizační architektury úřadu se p změně na Chytrý úřad stávají hlavní bslužné prcesy služící k realizaci služeb pr zákazníky bčany a další cílvé skupiny. Jedná se prcesy státní správy v přenesené půsbnsti a prcesy naplňvání samstatné půsbnsti - plitik definvaných radu a zastupitelstvem města. Tyt prcesy jsu realizvány v kntextu výstupů řídících prcesů. Jedná se především prcesy tvrby plitik, kncepcí a strategií, tvrbu rzpčtů a prcesy řízení kvality služeb města. K pdpůrným prcesům pak patří především prcesy řízení zdrjů majetku, infrmačních technlgií, financí, lidských zdrjů dále například právní služby pr rganizaci. Jasná dkumentace a schpnst měření výknnsti prcesů je hlavním znakem chytrsti veřejnprávní rganizace. K dalším znakům můžeme přičíst: - schpnst prvnávat reálnu výknnst prcesů s mdelem - existence systému cntrllingu a reprtingu - schpnst řízení prjektů - prpjení prcesů s jejich infrmační pdpru, autmatizace aktivit prcesů a přístup k prcesům přes prtál - integrvané infrmační prstředí - integrvaná datvá základna - schpnst definice strategie zlepšvání úřadu - existence systému pstupnéh zvyšvání výknnsti a kvality prcesů V rámci IOP je mžn realizvat investiční prjekty infrmatizace veřejné správy a budvání egvernmentu. Hlavním prjektem je tu prjekt Technlgické centrum ORP. Jeh sučástí je vybudvání hardwarvé základny s dstatečným výpčetním výknem na jedné straně a vytvření integračníh prstředí pr vnitřní integraci úřadu na straně druhé. Prjekt Technlgickéh centra ORP s nástrji vnitřní integrace se může stát základem pr integraci sftwarvé pdpry prvzu, řízení a dsahvání kvality úřadu a tím radikálně zvýšit efektivitu 7

8 vynalžených prstředků pskytvání veřejnprávních služeb. K zajištění integrace mezi sftwarem a přístupy dsahvání kvality (CAF, EFQM, ISO, SIX SIQMA, BPM etc ) služí Smart Administratin mdel tvřící základní sémantický rámec pr prces zlepšvání kvality a zvyšvání hdnty vytvářených služeb. Tent mdel je ulžen ve znalstní bázi. Na jeh základě pak prbíhá změnvý prces z funkcinální pdby d pdby prcesně-bslužné chytré rganizace. Smart Administratin mdel rganizuje data získávaná v transfrmačním prcesu d srzumitelných a přehledných celků infrmací k rganizačnímu zlepšvání. Kvalita vnitřní integrace úřadu prjekt z OPLZZ - mdel kvality CAF - prcesní mdel - prjektvé řízení - strategie - zvyšvání efektivity bj s krizí Výzva na technlgická centra částečně s krajem - IOP Datvé schránky SW - spisvá služba bsluha datvých schránek SW Vnitřní integrace úřadu prcesy, efektivita, bsluha registrů Státní registry Technlgické centrum Hardware, virtualizace Obrázek č. 7: Ukazuje prvázání prjektů technlgickéh centra (výzva č. 6 IOP) s prjektem zvyšvání kvality a efektivity (výzvy č. 53 a č. 57 OPLZZ) Klíčvým pjmem integrace všech v první kapitle uvedených rzprů se stává pr Smart Administratin mdel pjem služby. Jeh prstřednictvím je mžn vymezit užitečnst, efektivitu a rzvjvu dynamiku rganizace. Pjmu služby lze pak rzvinut d jazyka przumění mezi plitiky, eknmy, infrmatiky a zaměstnanci úřadu tak, aby byl mžn jednznačně definvat dmény kmpetencí mezi jedntlivými aktéry rganizačníh živta, a tak se vyrvnat v rámci stávajícíh právníh řádu se strukturálním rzprem. V praxi se jedná přístup integrace tří základních dimenzí hdnttvrné architektury na třech úrvních rganizační existence. 8

9 Hdnttvrná vize Vrchlvé řízení Operativní řízení Vlastní výkn činnstí Organizační architektura Infrmační architektura Obrázek č.8 ukazuje pyramidu rganizační integrace Organizaci je mžn rzčlenit d tří základních úrvní: Vrchlvé řízení a strategický cntrlling na tét úrvni prbíhá definice cílů rganizace na delší bdbí (tři až pět let) Operativní řízení a perativní cntrlling na tét úrvni dchází k převedení cílů rganizace d knkrétních aktivit (prcesů a prjektů) Prvzní sebeřízení a sbní výknnstní cntrlling na tét úrvni dchází k vlastní realizaci strategie prstřednictvím efektivně zaměřených činnstí knkrétních sb využívajících přidělené zdrje v rámci definvaných aktivit (prcesů a prjektů) V těcht úrvních pak mnitrvat tři základní dimenze: Organizační architektura je výchdiskem SA mdelu. Obsahuje v sbě veškeré prvky strukturace tvrby hdnty prstřednictvím rganizace. Infrmační architektura je akcelerátrem tvrby hdnty prstřednictvím digitalizace rganizační architektury Hdnttvrná vize je dynamizačním prvkem SA mdelu. Říká nám, kam chce rganizace v určitém čase, z hlediska zvyšvání vnitřní rganizační hdnty a tím i schpnsti genervat hdntu pr zákazníka, dspět. Smart Administratin mdel je zalžen na mdelvání tku hdnty na všech úrvních rganizace ve všech třech dimenzích. Prstřednictvím jejich integrace je dsažen maximální rganizační kherence. Tk hdnty je mdelván p prcesech. Jedntlivé prcesy jsu vyhdncvány na základě nákladnsti, jaksti a stupně autmatizace. Ideálním stavem je maximální prcesní autmatizace s maximální kvalitu výstupu (služby) realizvaná prstřednictvím internetvéh prtálu kamžitě. 9

10 Strategie cíle Lidé Prcesy - vlastníci Aktivity rle Zákaznické služby pskytvané úřadem Prcesní služby IT Veřejné digi - tální služby Činnsti Časvé náklady Služby entit Záznamy analgvé i digitální Obrázek č. 9 služí k pchpení pr analýzu rganizace prstřednictvím Smart Administratin mdelu sběr infrmací (rganizační audit) se pírá katalg služeb na jehž základě jsu mdelvány prcesy k ddávce těcht služeb a mžnsti digitalizace těcht služeb. Významný prstr pr zvýšení jaksti a efektivity leží reálně v náhradách nesuvislých činnstí digitálními službami, ideálně pak celých prcesních aktivit bslužnými prcesními infkmpnentami. 10

11 4. Dílna kvality města Mhelnice Prjekt Dílna kvality vychází ze zadání výzvy č.53 OPLZZ Zvýšení kvality řízení v úřadech a pkrývá ve své becné mdelvé verzi realizaci těcht systémvých krků: Vstupní audit úřadu v rámci tht krku bude realizván vstupní audit úřadu na základě Smart Administratin mdelu (jedná se mdel kmpatibilní a rzšiřující mdel CAF bjektivizvané důkazy ulžené v znalstní bázi dílny kvality a prvky infrmační architektury úřadu tak, aby dšl k zajišťující maximální kherence vnitřní integraci úřadu) Bude sestaven CAF tým a bude jmenván prjektvý manažer dílny kvality. Prběhnu příslušná šklení pr seznámení s SA mdelem a mdelem CAF. 2. Nastavení prjektvéh řízení a šklení na IPMA - v rámci tht krku bude nastaven prces prjektvéh řízení a budu jmenvání další prjektvý manažeři. Prjektvý manažer dílny kvality ve splupráci s externím asistentem sestaví prjektvý záměr sestavvání digitálníh prcesníh mdelu města Mhelnice. Na tvrbě digitálníh prcesníh mdelu se budu účastnit i další prjektvý manažeři tak, aby si v praxi svjili principy prjektvéh řízení. Prjektví manažeři budu šklení dle standardu IPMA (viz Sestavení digitálníh prcesníh mdelu jedná se klíčvý krk dílny jaksti. V jeh rámci bude sestaven digitální prcesní mdel. Základním nástrjem rganizační efektivity jsu ttiž vzájemně prvázané a vyladěné prcesy, které zaručují realizaci kvalitních služeb a vytváří hdntu pr zákazníka. Správně nastavené a řízené prcesy přináší kvalitní výstupy. Tímt přístupem se prcesně a prjektvě řízená rganizace veřejné správy zásadně dlišuje d tradičníh funkcinálníh mdelu. Ten je ttiž zalžen na pevně definvaných rganizačních strukturách a na nevydefinvaných či vágně definvaných prcesech, které jsu s rganizační strukturu většinu jen částečně kmpatibilní. Digitální prcesní mdel dále služí k definici ptenciálů zlepšení pr sestavení dbréh akčníh plánu a je základem pr vnitřní integraci úřadu (viz. návazný prjekt technlgickéh centra). V rámci sestavvání digitálníh prcesníh mdelu a definvání ptenciálů zlepšení budu zašklení minimálně klíčvý zaměstnanci úřadu ideálně pak všichni zaměstnanci úřadu. 4. Sestavení prcesní strategie zlepšvání úřadu - na vybraných klíčvých prcesech budu definvány aktivity zlepšvání tak, aby dšl k zvýšení efektivity prcesů. Implicitně je předpkládán, že hlavními zlepšvacími prvky jsu: infrmatizace a vzdělávání úředníků. Prcesní strategie zlepšvání úřadu bude realizvána na základě metdy Balanced Screcard. Mhu být realizvány dplňkvé strategie (infrmační strategie, strategie vzdělávání) zlepšvání úřadu; na stejných principech může být realizvána též strategie rzvje území. 5. Nastavení analytických účtů prcesů ve vazbě na nastavení měřítek a cílvých hdnt zlepšení k prcesním aktivitám budu přiřazeny číselníky, které ve vazbě na rganizační strukturu a strukturu služeb budu služit jak základ pr nastavení analytických účtů eknmické nárčnsti prcesů. Prstřednictví těcht účtů lze mnitrvat aktuální výknnst prcesů a srvnávat ji s mdelvu výknnstí prcesů definvanu ve strategii. 6. Sestavení digitální sebehdntící zprávy a akčníh plánu Na základě výše uvedených krků je v prstředí znalstní báze dílny kvality CAF týmem vytvřena digitální sebehdntící zpráva a digitální akční plán zlepšvání úřadu. Následně prjekt přechází d prvzní fáze kntinuálníh zlepšvání (realizace akčníh plánu zlepšvání není vlastní sučástí prjektu) K zabezpečení kntinuálníh průběhu prjektu bude využita znalstní báze dílny kvality včetně sftwarvé pdpry jedntlivých prjektvých blastí (např. sftwarvá pdpra CAFu či digitálníh prcesníh mdelu). Tat sftwarvá pdpra bude vázat na SOA integrační platfrmu realizvanu prstřednictvím kmpnent vnitřní integrace úřadu. Pr ORP Mhelnice bude prjekt Dílna kvality mdifikván na základě aktuálních ptřeb MÚ Mhelnice. 11

12 Obrázek č. 10 Obecný lgický prces dílny kvality ORP tj. vnitřní integrace úřadu na rganizační úrvni 1. Prcesy

13 5. Technlgické centrum 5.1. Mžná architektura Technlgickéh centra města Mhelnice Na základě becně dstupných materiálů ( a zkušenstí z prjektu technlgickéh centra města Mhelnice zhtvitel sestavil becný mdel egn centra služící k evaluaci aktuálníh stavu egvermentu v území. Tent mdel se pírá zřízení rbustníh technlgickéh centra, ve kterém jsu v prstředí virtualizvané infrastruktury (digitalizační blak) nasazvány jedntlivé aplikace či služby. Kmpnenty egon centra můžeme rzdělit d tří blastí: blast hardware v tét blasti bude přízena vysce škálvatelná infrastruktura umžňující pskytvat a dle ptřeb rzšiřvat vyský výpčetní výkn (viz. níže základní kmpnenty + nezbytná kapacita bude přízená v rámci stávající výzvy 1. etapa budvání technlgickéh centra) blast virtualizačníh blaku prstřednictvím virtualizace djde k abstrakci hardwarvé vrstvy tak, že na něklika rbustních fyzických systémech bude mžn prvzvat velké mnžství virtuálních serverů. Tímt djde ke knslidaci (centralizaci) servervéh prstředí cž umžní efektivně spravvat, přidělvat a pskytvat výpčetní zdrje. Knslidací tak djde k : snížení nákladů na správu až 40%; snížení energetické nárčnsti až 60 % snížení dby zavádění nvých aplikací a systémů více něž 50%; snížení nákladů za údržbu hardware až 55%. Virtualizace výpčetních kapacit s sebu přináší maximální využití stávající infrastruktury a relativně velké úspry. Prt se v suvislsti s virtualizací mluví zelené IT. V buducnu je uvažván vybudvání plnhdntnéh virtuálníh privátníh cludu (blaku) města Mhelnice. Virtuální privátní clud umžní městu Mhelnice využití těcht například těcht výhd clud cmputingu: Vyšší efektivnst prstřednictvím maximálníh využití kapacity všech serverů, strage systémů a sítí Větší dlnst díky vyšší kapacitě a dynamicky neb na pžádání přidělvaným prstředkům pr bnvu činnsti v případě nečekávanéh výpadku Rzšířené mžnsti účtvání při využívání mdelu individuálníh placení využité služby Vyšší kvalita prstřednictvím standardizvaných, auditvatelných a autmatizvaných úrvní služeb Vyšší pružnst díky využívání platfrmy, jež pdpruje i takvé aplikace, které nelze přepisvat a mdifikvat pr ptřeby buducích technlgií V případě cludvání dalších systémů veřejné správy bude mžná výměna aplikačních služeb přím na úrvni vzájemně prpjených cludů. blast aplikací systémvéh charakteru Budu umístěny pdle knkrétních prjektů CMS 13

14 prvz schránek elektrnické pšty, prvz dmény, pravidelné zálhvání vyhrazenéh datvéh prstru, základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přensvé kanály) blast bslužné aplikační infrastruktury Oblast bslužné aplikační infrastruktury je realizvána ve virtualizačním blaku cž při správném řízení umžní snížení energetické nárčnsti a maximální vytížení hardwarvých kapacit. Celkvě je bslužná aplikační infrastruktura strukturvaná takt: - nsným základem je SOA sběrnice (Distributed Service Bus), jehž jedním z hlavních parametrů bude právě jeh distribuvanst tj. jeh velikst bude narůstat se zapjením každé další integrvané kmpnenty, jedntlivé integrační prvky mhu být situvány v různých prstředích. Integrace je realizvána na úrvni prcesní (je mžn realizvat BPEL instrukce), na úrvni aplikační (jsu zapjeny aplikace, které nabízejí své služby dalším aplikacím), dále na úrvni zapjení specifických zastaralých aplikací (Legacy) spravujících specifická data (tyt aplikace nemají bslužná rzhraní); pslední integrační vrstvu je pak zapjení jiných integračních prstředí Service Busů. SOA sběrnice umžní dále zapjení všech relevantních kmpnent SOA architektury bslužné registry a repsitry, infrastrukturní služby k zajištění bezpečnsti, specifické služby k zajištění správnéh tku zpráv v prstředí a služby k řízení prcesů. SOA sběrnice bude v sbě bsahvat takt katalg služeb v ideálním případě dle standardníh typvéh návrhu. SOA sběrnice je tedy hlavním integračním a kmunikačním kanálem mezi dílčími subsystémy infrmačníh prstředí a mezi externími subsystémy. Díky tevřeným standardům Sap, BPEL, etc. bude mžn kmunikvat s externími systémy především je uvažvána replikace základních registrů, služby k výměně analytických dat mezi základními registry a agentvými službami, je též uvažván případné výměně wrk-flw knstruktů k definici transfrmace agentvých služeb (tedy pkud budu tyt distribuvány v tevřených a becně uznávaných frmátech jak je například BPEL) či synchrnizacích wrk-flw s jinými systémy. V ideálním případě je v rámci tevřené architektury egn centra uvažván sémantické kmpatibilitě se službami externích systému (zde všechny systémy veřejné správy stát, etc.). Bhužel nejsu dpsud známy technické pdrbnsti (rzhraní) externích systémů státu (např. základních registrů specificky registru práv a pvinnstí); sémantika integračních služeb na tyt registry nebyla vůbec tevřena. - repliky dat základních registrů budu uchvávány a využívány v Analytickém engine. Bude se jednat knslidvaný datvý sklad s vazbami d všech vrstev sftwarvé architektury infrmačníh prstředí vybavený nástrji Business Inteligence. V ideálním případě se bude jednat absrpci typvéh prjektu datvé sklady (zatím nejsu známy bližší údaje tht prjektu) - ke kmunikaci s externím systémem datvých schránek, bude rzšířena aplikace spisvá služba (viz. níže) - k zajištění sftwarvých služeb eknmickéh charakteru bude služit eknmický subsystém. Tent subsystém bude realizván prcesně a bude služit k eknmické integraci všech agend tj. pskytvaných služeb úřadu. - vlastní agendy úřadu budu realizvány agendvým subsystémem. Tent subsystém bude taktéž prcesně rientván. V buducnu bude napjen na základní registry a v rámci případné vertikální integrace budu agendvá wrk-flw harmnizvána se službami externích systémů - integrvaný gegrafický infrmační subsystém bude využívat Digitální mapu veřejné správy a bude navázán na prtál ÚAP A ÚPD 14

15 - výše uvedené subsystémy budu v rámci mžnstí realizvány na základě typvéh prjektu Integrace vnitřníh chdu úřadu - k řízení vazeb mezi navrhvanu infrmační a rganizační architekturu úřadu bude služit kmpetenční centrum. Jedná se metdiku a sftwarvu pdpru dsahvání jaksti služeb úřadu prstřednictvím řízení a rzvíjení rganizačních kmpetencí. V rámci kmpetenčníh centra bude realizvána znalstní báze úřadu. V ní budu bsaženy například: prcesní mapy, výukvé kmpnenty, rganizační mdely, strategie, jedntlivá prcesní wrkflw ve frmátu BPMN, etc. Kmpetenční centrum bude prvázán s řídící a prezentační vrstvu, se všemi funkcinálními subsystémy, s analytickým engine a se SOA sběrnicí bude služit jak rganizačně lgický integrační prvek. - k řízení rzvje reginu bude služit balík služeb nazývaný řídící vrstva. Jedná se integrvaný prces strategickéh, taktickéh a prvzníh plánvání a řízení pstavený na principu kaskádvané Balanced Screcard. V realitě kraje a ORP by se jednal digitální ROP. Tent balík bude prvázán především se službami analytickéh engine a kmpetenčníh centra - jak rzhraní ke službám bude služit prezentační vrstva. V ní budu realizvány přístupvá rzhraní jak zevnitř úřadu (prtál úředníka), tak zvenčí úřadů (prtál bčana). Prezentační vrstva bude inspirvána typvým prjektem Czech v rámci mžnstí bude zpřístupňvat persnalizvaným způsbem lkální i centrální elektrnické služby Vzhledem k tmu, že většina typvých prjektů v rámci Smart Administratin není dsud dstatečně definvána, není mžn detailně uvažvat jejich zapjení a prvzu v technlgickém centru. Prt byla cílvá sftwarvá architektura prvzvaná v technlgickém centru navržena dstatečně rbustně a tevřeně aby byl mžn případně typvé prjekty d tét architektury bez velkých prblémů zasadit. Technlgické centrum v cílvé pdbě bude služit jak technlgické zázemí a virtualizační prstr pr výše uvedené subsystémy. Na základě definvaných rzhraní bude díky technlgickému centru prbíhat elektrnická kmunikace s externími systémy. Jsu t především: Systém datvých schránek (rzveden níže) Kmunikace mezi TC kraje a TC ORP Systém základních registrů Systém elektrnické státní pkladny 15

16 Obrázek č.11 Obecný mdel egn centra Obecný mdel egon centra Virtualizační blak, blast aplikací systémvéh charakteru Typvé prjekty MV, aplikace prcesů Smart Regin, další mžnsti rzšíření Virtualizvaná prezentační vrstva: Prtál bčana /prtál úředníka Systém datvých schránek Řídící vrstva prcesy strategickéh řízení (digitální ROP) a strategickéh cntrllingu Kmpetenční centrum egon centra rganizační architektura, jakst, mdely wrkflw, znalstní management Spisvá služba Prcesní eknmický subsystém Prcesní agendvý subsystém Integrvaný gegrafický infrmační systém SOA sběrnice integrace, agendvá wrkflw, service repsitry, registry Analytický engine Repliky základních registrů Databáze Systémy : - základních registrů - partnerských rganizací v území - další externí systémy Blade servery Datvé centrum 16

17 5.2. Vlastní kmpnenty vnitřní integrace úřadu Kmpnenty vnitřní integrace úřadu jsu pdrbně definvány dkumentem Vnitřní integrace úřadu (Typizvaný prjekt) verze 1.0. Tent dkument bude brán jak základ pr návrh vnitřní integrace s hledem na aktuální stav, přání a mžnsti bjednatele. Knkrétně bude vnitřní integrace vypadat takt: Systém řízení rganizační struktury je zaměřen k definici jednznačných systémvých rlí v rganizaci umžňujících jasné přičlenění k prcesům, službám a jim dpvídajícím metrikám. Systém řízení rganizační struktury umžní napjení na rzhraní d centrálníh persnálníh systému Prtál lidských zdrjů (prjekt připravvaný MV a spuštěný k 1. lednu 2011) a tím i řízení přístupvých právnění k prcesně rientvaným službám a k případnému rzhraní registru práv a pvinnstí Systém řízení zdrjů jeh základem je digitální prcesní mdel rganizace definující způsb efektivníh přičlenění prcesních rlí lidským zdrjům a jejich práci s dalšími zdrji rganizace (infrmační, majetkvé, finanční). S digitálním prcesním mdelem je prpjen subsystém systémvéh auditu na bázi Smart Administratin mdelu, bsahujícímu klíčvá měřítka pr měření výknnsti, kvality a efektivity, jehž prstřednictvím je mžn řídit rganizační transfrmaci k efektivnímu využívání mezených zdrjů. Měřítka a jim příslušné hdnty budu zbrazvány v graficky příjemném rzraní tak, aby i laikvé mhli vyhdncvat data efektivitě zdrjů. Systém řízení služeb vychází z výše uvedenéh prcesníh mdelu který rzvíjí d pdby definic sftwarvých služeb, následně naplňvaných jedntlivými aplikacemi. K vlastní integraci je pak využívána integrační platfrma, umžňující integraci frnt ffice (nabídka a dbyt) služeb, back ffice, dílčích agentvých systémů, spisvé služby a prcesních wrkflw. Díky integrační platfrmě je mžn kmunikvat též s externími partnery v tevřených frmátech sftwarvých služeb Vnější integrace systému na základě integrační platfrmy je mžn integrvat buducí služby centrálních systémů, nebť integrační platfrma zvládne všechny tevřené standardy k integraci. Je mžn též integrvat i služby dalších rganizací veřejné správy Klíčvé databáze systému klíčvu databází pr vnitřní integraci úřadu je databáze systémvých metadat. Sémantika tét databáze bude kmpatibilní se sémantiku databáze registru práv a pvinnstí a umžní tak integraci s tímt registrem. Databáze systémvých metadat bude následně řídit další dílčí databáze jak například databázi zaměstnanců, databázi prcesů a jim příslušných wrk-flw a dpvídajících pravidel (směrnice, zákny), databázi parterů, databázi služeb a databázi textvých subrů (DMS systém)

18 Zajištění vnitřní integrace úřadu bude vycházet z výše uvedenéh typizvanéh prjektu a z ptřeby zajištění technlgické platfrmy pr vlastní vnitřní integraci úřadu, která je definvaná v pžadavcích výzvy č. 53 OPLZZ. Základem pr návrh technlgické platfrmy je kncept kntinuálníh zlepšvání služeb, zalžený na pstupné integraci rganizační a infrmační architektury prstřednictvím Prcesně bslužné mapy. Strategie zlepšvání služeb Prcesně-bslužná mapa Organizační architektura Infrmační architektura Obrázek č. 12 Strategie zlepšvání a Prcesní mapa Cestu ke kncepční vnitřní integraci úřadu je vytvření architektnickéh rámce pr budvání a rzvíjení infrmačníh prstředí a následné pskytvání cílených infrmačních služeb kmenvým zaměstnancům. Infrmační prstředí je pjmem, značujícím kmbinaci technlgické infrastruktury a tevřených dílčích subsystémů, schpných nabízet efektivně uživatelům infrmačníh prstředí knkrétní digitální služby (například SOA či digitalizační blak clud). Klíčem k budvání takvéh infrmačníh prstředí je nalezení splečnéh jazyka mezi IT zaměstnanci a kmenvými zaměstnanci využívajícími digitální služby. Navrhujeme, aby se tímt splečným jazykem pr zaměstnance MěÚ stal jazyk prcesníh mdelvání Ntace k mdelvání rganizačních prcesů - BPMN Business Prcess Mdeling Ntatin. Obrázek č. 13 Schéma části prcesu v BPMN Infrmační architekturu dpručujeme zalžit na ESB distribuvaném bslužném Busu SOA integrujícím v Run-time režimu rganizační prcesy realizvané prstřednictvím služeb jedntlivých 18

19 sémanticky integrvaných subsystémů na základě jasně definvané strategie rganizační transfrmace. Obrázek č. 14 Prcesní SOA a její kmpnenty 19

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI Radim Vlček Mravská vyská škla Olmuc,. p. s. Olmuc 2010 Prjekt Aplikvatelný systém dalšíh vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134 je splufinancván

Více

Naše unikátní řešení správy dokumentů TS-DATAPOINT. správná cesta ke zvýšení efektivity práce ve Vaší firmě!

Naše unikátní řešení správy dokumentů TS-DATAPOINT. správná cesta ke zvýšení efektivity práce ve Vaší firmě! TS-eCLOUD TS-DATAPOINT ŘEŠENÍ NAŠE SOFISTIKOVANÉ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÍ SLUŽBOU PRO VAŠE Řešení TS-eCLOUD je kmpletní infrastruktura DOKUMENTY převedena d frmy SLUŽBY. Tj. servery, Hlavním cílem implementace

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zhotovitel provede analýzu stávajícího stavu a návrh řešení v tomto rozsahu: o

Zhotovitel provede analýzu stávajícího stavu a návrh řešení v tomto rozsahu: o TECHNICKÁ SPECIFIKACE přílha č. 2 ZD Předmětem veřejné zakázky je zajištění zpracvání kmpletní digitalizace archivu stavebníh úřadu, knkrétně: Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více