Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy."

Transkript

1 Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

2 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 16 V roce 1999 spoleãnost dosáhla v razného rûstu obratu a poprvé od roku 1990 pfiekonala hranici 7 mld. Kã. Tohoto úspû ného v sledku docílila díky zdafiilému prûniku do nov ch trïních segmentû a strukturální adaptací produkãních sil. Situace na trhu stavebních prací Stavební v roba v âeské republice jiï tfii roky po sobû vykazuje meziroãní sníïení objemu prací. Je tû v roce 1995 vzrostlo stavebnictví oproti pfiedchozímu roku o 8,5 %, v roce 1997 v ak jiï stavební práce poklesly o 3,9 %, v roce 1998 o dal ích 7 %. Rok 1999 pokraãoval v sestupném trendu a zaznamenal sníïení o 6,5 %. Ve stál ch cenách je proti roku 1990 objem stavební v roby niï í o cca 20 %. Sestupn trend nastartovalo pfiijetí restriktivních opatfiení v roce Pro stavebnictví to znamenalo ménû vefiejn ch zakázek, a to jak státních, tak obecních. Pokles objemu stavebních zakázek negativnû ovlivnil zejména velké stavební spoleãnosti. V raznû v ak postihl i stfiední a malé spoleãnosti, které jsou závislé na subdodávkách pro velké firmy. Jako celek se ãeské stavebnictví v posledních deseti letech rozvíjelo velice nerovnomûrnû a v porovnání se zemûmi EU má prozatím zcela netypickou strukturu. Zatímco v západní Evropû cca 30 % trhu tvofií v stavba bytû, v âr je to necel ch 15 %. Obdobnû je v âeské republice velice nízk objem v stavby pro prûmysl. Trh tak tvofií pfieváïnû dopravní infrastruktura a obãanské stavby. První z nich v ak komplikuje nejen nedostatek finanãních zdrojû, ale hlavnû sloïit schvalovací proces staveb. Druhá pak postupnû mûní náplà a místo dfiíve ãasté v stavby hotelû a bankovních budov je dnes objemovû nejvût í v stavba pro obchodní sféru, kde trhu vévodí novostavby super a hypermarketû. V bytech pak jednoznaãnû pfievaïuje v stavba na prodej a zcela chybí v stavba nájemních bytû. Postavení Metrostavu Zmûnû struktury stavebního trhu se mimo Metrostav dokázalo pfiizpûsobit jen nûkolik stavebních spoleãností. Metrostav a.s. úspû nû hledala v mûnících se podmínkách nové, perspektivní oblasti a pfiitom si zachovala dobré postavení i v tradiãních segmentech. Stabilní postavení má Metrostav a.s. v podzemním stavitelství. V roce 1999 razila v hlavním mûstû Praze v souãasné dobû v âeské republice nejvût í silniãní tunel Mrázovka, budovala kolektory na Pfiíkopech a úspû nû pracovala i v zahraniãí. Jako v pfiede l ch letech ovládala cca 50 % trhu v oblasti tunelû a podzemního stavitelství v âeské republice. Dobré postavení má na e spoleãnost i v oblasti Ïelezobetonov ch konstrukcí a v posledních nûkolika letech se stala i respektovan m dodavatelem rekonstrukcí památkov ch objektû. V roce 1999 jsme napfi. rekonstruovali NosticÛv palác ãi Palác lechtiãen v Praze na Hradãanech. V loàském roce zaznamenala spoleãnost v razn úspûch v silniãním stavitelství, kdyï získala zakázku na stavbu ã. 517 silniãního okruhu kolem Prahy. Metrostav a.s. tak pûsobí na celém stavebním trhu a v roce 1999 posílila své postavení mezi nejpfiednûj ími spoleãnostmi v oboru. Bytov areál Mrázovka

3

4 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 18 Plnûní strategick ch zámûrû I v roce 1999 pokraãoval proces aktivace vnitfiních faktorû spoleãnosti, na nichï je závisl rûst produkce a efektivnosti, uvaïovan v dlouhodobé podnikatelské strategii spoleãnosti do roku To je dokumentováno skuteãností, Ïe pfies celkov pokles stavební produkce v âeské republice dosáhla spoleãnost v razného rûstu obratu a poprvé od roku 1990 pfiekonala hranici 7 mld. Kã. Tím vyrovnala dluh ve v i obratu z roku 1998 a naplnila strategické úkoly v roby stanovené pro léta 1998 a 1999 v souãtu. Tohoto úspûchu docílila zdafiil m progresivním prûnikem do nov ch trïních segmentû, stanoven ch marketingovou a v robní strategií spoleãnosti. Strukturální adaptace produkãních sil, nutná k dosaïení tohoto v sledku, si na druhé stranû vyïádala urãité vícenáklady. Ty spolu s korekcemi v cenové politice firmy, vynucené stále se zostfiujícím konkurenãním bojem, a s vytváfiením rezerv na ohroïené pohledávky a ocenûní aktiv sníïily tvorbu zisku proti uvaïované prognóze. Pfiesto i v tomto ohledu byl podpofien strategick cíl dosahování nadprûmûrné v nosnosti základního jmûní spoleãnosti. Svou pozitivní roli v tomto kontextu mûlo i plnûní dal ích hlavních úkolû, vypl vajících z dlouhodobé strategie pro rok Jedná se zejména o aktualizaci projektu rozvoje nosn ch stavebních oborû firmy, zavedení systému obchodních informací do uïivatelské praxe, splnûní harmonogramu úkolû pro implementaci nového komplexního informaãního systému firmy, zdokonalení systému nákladov ch kalkulací staveb a jejich vyhodnocování. Uvedené skuteãnosti ve svém souhrnu podporují nemûnnost hlavních cílû dlouhodobé podnikatelské strategie, uveden ch podrobnû ve v roãní zprávû spoleãnosti za rok Konkrétní strategické operace a hlavní úkoly pro rok 2000 smûfiující kjejich naplnûní byly vyhlá eny generálním fieditelem v lednu Obchodní politika Obchodní politika v roce 1999 zaji Èovala poïadavky kladené na ni základními strategick mi cíli, tj. zejména zv ení úãinnosti marketingu. Pfies celkov pokles objemu stavebního trhu dokázala zajistit rûst obratu a otevfiela i nové segmenty, z nichï nejdûleïitûj í je silniãní stavitelství. Po velice dobr ch hospodáfisk ch v sledcích roku 1998, kdy obrat ãinil 5,58 mld. Kã, byl i rok 1999, vzhledem k nelehk m podmínkám trhu, úspû n. Obrat v tomto roce vzrostl o 27 % a dosáhl v e 7,1 mld. Kã. Tato ãísla nejlépe dokládají postavení Metrostav a.s. na trhu stavebních prací. NejenÏe spoleãnost jako jedna z mála svûj obrat v raznû zv ila, ale dokázala to i pfii velké zmûnû v robní náplnû spoleãnosti. Rok 1999 byl prvním rokem od roku 1990, kdy stavba metra ztratila ve struktufie náplnû v razné postavení. Zatímco v roce 1990 ãinilo metro cca 85 % obratu, v posledních letech se podílelo na obratu cca 25 %. V roce 1999 v ak podíl metra na obratu poklesl na nev znamná 4 %. Marketingová ãinnost je integrální souãástí spoleãnosti jako celku a zahrnuje cel ãesk stavební trh. Velké a referenãní zakázky jsou vedeny v centrální databázi jako zakázky celofiremního v znamu, které jsou prûbûïnû sledovány vedením spoleãnosti. Stejnû je vyhodnocován i stav konkurence v oboru a perspektivní segmenty. Mírou úspû nosti marketingové ãinnosti je nejen zaji tûní celkového objemu zakázek, ale i jejich rozloïení v ãase a skladba prací tak, aby nedocházelo v urãitém ãasovém období ke kumulaci nebo k monotematickému soustfiedûní na jeden segment. I v tomto smyslu byla marketingová ãinnost spoleãnosti v uplynulém roce úspû ná.

5 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 19 Obchodní politika pfiední spoleãnosti se nemûïe soustfieìovat jen na bûïn rok, ale horizont jejích aktivit je vzdálenûj í a v pfiedstihu musí zabezpeãovat i dal í léta. V zakázkové ãinnosti se na í spoleãnosti tento úkol plnit podafiilo a v závûru roku 1999 mûla základní objem prací roku 2000 zaji tûn. Zakázkové krytí nového roku bylo pfii tom smluvnû zaji tûno podstatnû lépe neï v letech minul ch. V roba Realizace v ech zakázek ve spoleãnosti Metrostav a.s. se fiídí fiadou vnitropodnikov ch norem, z nichï nejdûleïitûj í jsou: manuál fiízení prûbûhu standardní zakázky (urãuje pfiesn postup od marketingu, pfies realizaci aï po závûreãné vyhodnocení stavby), manuál BOZ (urãuje ve keré podmínky pro ochranu a bezpeãnost práce), pfiíruãka jakosti pro generální dodávku staveb (stanoví pravidla fiízení jakosti). Tyto dokumenty vytváfiejí pfiesná vnitropodniková pravidla, ãímï pfiispívají kdobr m v sledkûm celé spoleãnosti. V roce 1999 spoleãnost realizovala fiadu v znamn ch zakázek v krátk ch lhûtách v stavby a vynikající kvalitû. Potvrdila svoji pozici v podzemním stavitelství na tunelov ch stavbách v âechách (tunel Mrázovka), na Slovensku (tunel Vi Àové) i v Nûmecku (tunel Euerwang). Dosáhla zároveà i dobré povûsti pfii realizaci dvou objektû MAKRO a nejvût í prodejny TESCO v âeské republice v Praze LetÀanech, kde privátní investory uspokojila jak kvalitou, tak nekompromisním dodrïením termínû. Svoje schopnosti prokazovala i pfii stavbû bytov ch objektû a pfii realizaci ostfie sledované stavby administrativní budovy v rámci dostavby Kongresového centra. V roce 1999 byly certifikovány dal í stavební ãinnosti: provádûní silniãních a Ïelezniãních staveb, provádûní chemick ch injektáïí a speciálních nátûrû, provádûní ústfiedního vytápûní objektû. Metrostav a.s. tak mûla ke konci roku 1999 certifikovány v echny své klíãové ãinnosti, vãetnû jiï dfiíve získané certifikace pro generální dodávku staveb. Dobrá práce spoleãnosti se projevila v roce 1999 nejen na vlastním obratu, ale dostalo se jí i fiady ocenûní. Dvû stavby realizované Metrostavem získaly titul Stavba roku, konkrétnû stanice metra Rajská zahrada a obytn soubor U KfiíÏe v Jinonicích. Jako první získala Metrostav a.s. znaãku Czech Made na provádûní Ïelezobetonov ch konstrukcí. Stavba divadla DISK v Praze získala cenu primátora hl. m. Prahy. Zahraniãní podnikání Metrostav a.s. je stoprocentním vlastníkem spoleãnosti Metrostav Slovakia a.s. se sídlem v Bratislavû a na Slovensku má zaloïenu rovnûï svou provozovnu. V Nûmecku byla téï zfiízena provozovna a v Maìarsku obchodní zastoupení. Peãlivû jsou monitorovány trhy v Rusku, Polsku, na Ukrajinû a v dal ích zemích. V roce 1999 probíhala na Slovensku raïba prûzkumné toly dálniãního tunelu Vi Àové. V SRN byla získána zakázka na raïbu tunelu pro vysokorychlostní Ïeleznici Euerwang, kde práce zaãaly v roce 1999 a budou probíhat aï do záfií Byla dokonãena tola elektrárny Sylvensteinsee.

6 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 20 Investice a modernizace Hmotné investice, které v roce 1999 pfiesáhly hodnotu 100 mil. Kã, byly urãeny na podporu hlavních oborû ãinnosti, tedy podzemního stavitelství (nákup vysokov konn ch mechanismû pro raïbu a vystrojení tunelû) a Ïelezobetonové konstrukce (kompletace systémov ch bednûní). Nehmotné investice byly soustfiedûny do informatiky, neboè rozvoj spoleãnosti si vynutil pfiechod na nov informaãní systém. Ve v bûrovém fiízení byl pfiijat systém One World. Tento systém je vyuïíván pfiedev ím v anglosask ch státech a odpovídá postavení a pfiedpokládanému rozvoji spoleãnosti Metrostav. Systém fie í komplexnû úãetnictví, platební styk, investiãní majetek, nákup, skladovou evidenci a stavební zakázku. V roce 1999 byla zahájena ve spolupráci s firmou BSC jeho implementace a poãátkem roku 2000 rutinní provoz. Developerské aktivity Developerská ãinnost umoïàuje vût í diverzifikaci aktiv a roz ífiení pûsobnosti spoleãnosti do dal ího segmentu trhu. Pomáhá optimalizovat portfolio jejích nemovitostí a vytváfií moïnosti stavebních zakázek pro jednotlivé divize. V roce 1999 byl úspû nû dokonãen obytn soubor U KfiíÏe. Pokraãovala v stavba administrativního centra Palmovka Park a byly zahájeny práce na projektu Cibulka. Rozpracováno je nûkolik dal ích projektû, které jsou umísèovány na trhu postupnû. Finanãní situace Pfii hodnocení finanãní situace spoleãnosti je dûleïité posoudit v sledky hospodafiení, finanãní stabilitu a tvorbu dostateãn ch finanãních zdrojû, jako nutné podmínky budoucího rozvoje. Z hlediska hospodafiení Metrostav a.s. dosáhla velmi dobr ch v sledkû v oblasti rûstu celkov ch v konû spoleãnosti a rekordním obratem pfiesahujícím 7,1 mld. Kã se mezi stavebními podniky zafiadila na druhé místo v âeské republice. Dobrou finanãní situaci podniku potvrzují velmi dobré hodnoty ukazatelû finanãní stability. Úvûrovou zadluïenost se podafiilo udrïet na nule. Celková zadluïenost se pohybuje kolem 55 %, coï je pfiimûfiená úroveà pro zachování finanãní stability. V voj úrokového krytí je také pozitivní, pfiedev ím z dûvodu pfiíznivého v voje úrokov ch sazeb v uplynulém roce a niï ích úvûrov ch potfieb, které se t kaly pouze pfieklenutí nedostatku penûïních prostfiedkû v krátk ch ãasov ch intervalech. Zlep ení nastalo v likviditû spoleãnosti. Zv ila se hodnota bûïné likvidity a ke zv ení do lo i v absolutní ãástce provozního kapitálu spoleãnosti. Stabilní finanãní situaci se podafiilo udrïet i zásluhou vyrovnaného cash flow, a to i pfies mírn pokles ãistého zisku a pomûrnû velké investiãní v daje. Tento pokles byl pfiedev ím zpûsoben tzv. nepenûïními operacemi ve v kazu ziskû a ztrát. DÛleÏit m aspektem je také v voj pohledávek. Celkové pohledávky vzrostly v souladu s velmi v razn m rûstem obratu spoleãnosti. Tento jev je vïdy mírnû nebezpeãn z hlediska udrïení finanãní stability a cash flow. Proto mûïeme kladnû hodnotit i dostateãné pokrytí pohledávek opravn mi poloïkami pfii pomûrnû pfiísn ch kritériích. Z hlediska zdrojû financování se podafiilo vytvofiit dostateãnou sumu vlastních zdrojû na krytí investiãních a provozních potfieb spoleãnosti, takïe nebylo nutné pouïít dlouhodobé zdroje financování. Tento v sledek je jasn m dûkazem finanãní stability, protoïe velká stavební firma v âeské republice bez úvûru je opravdu vzácností.

7 vodohospodáfiské stavby 1,30 bytová v stavba 11,17 prûmyslová v stavba 6,51 podíl oborû staveb na celkovém objemu roku 1999 v % Rozdûlení objemu stavební v roby mezi jednotlivé obory staveb dokládá diverzifikaci v robního programu. V roce 1999 mimofiádnû vzrostl podíl obãansk ch staveb, zejména obchodních komplexû a na minimum klesl podíl staveb metra. obãanské stavby 51,62 dopravní stavby 6,17 podzemní stavby hloubené a raïené 18,96 metro 4,27 kvalifikaãní struktura zamûstnancû k nejvy í dosaïené vzdûlání (poãet osob) v % Kvalifikaãní struktura dokládá vysokou úroveà personálu, kter má spoleãnost k dispozici. vysoko kolské (372) 12,5 stfiedo kolské (910) 30,5 vyuãení (1 447) 48,5 základní (253) 8, investice v období v tis. Kã Trend investic v pûtiletém období vykazuje stál rûst a je dokladem snahy spoleãnosti trvale zvy ovat svou trïní hodnotu. nehmotné investice hmotné investice nemovit majetek hmotné investice movit majetek

8 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 22 Organizace a fiízení Vedení spoleãnosti chápe systém fiízení firmy a formování její organizaãní struktury jako základní faktor dlouhodobého rozvoje podnikov ch aktivit v podmínkách tvrdé konkurence. Anal zy zpracované v roce 1999 potvrdily vhodnost souãasné divizionální struktury a vertikálního uspofiádání dûlby pravomocí a odpovûdností, resp. souãasnou kombinaci centralizace a decentralizace rozhodování v systému fiízení. Na druhé stranû anal zy poskytly podnûty k adaptaci uspofiádání organizaãní struktury centrály spoleãnosti. V sledkem pfiijat ch opatfiení bylo soustfiedûní strategického a operativního marketingu a obchodní strategie do jediného útvaru, posílení útvaru Public Relations, soustfiedûní agend pro fiízení lidsk ch zdrojû a dal í úpravy, zkvalitàující meziútvarovou dûlbu práce a umoïàující sníïení aparátu centrály. ízení lidsk ch zdrojû a sociální politika Ke konci roku 1999 mûla spoleãnost Metrostav a.s zamûstnance, coï oproti pfiedchozímu roku znamenalo sníïení o 189 osob. V prûbûhu roku byla novelizována smûrnice o odmûàování personálu, která byla pfiizpûsobena stávajícím potfiebám a zámûrûm vypl vajícím z podnikatelské strategie. Pfiedev ím se posílila zainteresovanost zamûstnancû na ekonomick ch parametrech. Pravidelnû byli vyhodnocováni nejlep í pracovníci divizí v kategorii dûlník a mistr a hodnoceni mladí manaïefii do 32 let. Kvalifikace zamûstnancû mûla zvy ující se tendenci. Péãe o zdraví je ve spoleãnosti zaji tûna nástupními, periodick mi a preventivními prohlídkami, které jsou smluvnû zaji tûny ve spolupráci se závodními lékafii. ManaÏerÛm je poskytována zdravotní péãe v souladu s personálními standardy jednotliv ch pozic. Akciová spoleãnost Metrostav vytváfií fond sociální pomoci zamûstnancûm (FSP) v souladu s Kolektivní smlouvou pro rok 1999 a zpûsob jeho ãerpání upravuje Statut FSP Metrostav a.s. Z fondu jsou ãerpány nejen finanãní pfiíspûvky zamûstnancûm nebo jejich rodinn m pfiíslu níkûm pfii fie ení sociálních a zdravotních problémû ãi mimofiádnû tíïivé Ïivotní situace, ale i finanãní odmûny pfii dlouhodobém pracovním pomûru u na í firmy. Sociální program spoleãnosti a zejména fond sociální pomoci plní velmi dobfie zámûry sociální politiky a v raznou mûrou utváfií stabilní sociální klima uvnitfi firmy. Stávající platná kolektivní smlouva byla uzavfiena na dva roky 1999 a Tato smlouva pfiispûla v roce 1999 k zachování kolektivního smíru a nevyskytly se Ïádné problémy, které by bylo nutno v této oblasti fie it. V prosinci 1999 byl k této smlouvû uzavfien dodatek, kter zapracoval do kolektivní smlouvy zmûny obecn ch závazn ch pfiedpisû i vnitropodnikov ch norem.

9 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 23 Spoleãnost a okolí Pfiedstavenstvo spoleãnosti i její management vûnovali velkou pozornost vefiejnû prospû né ãinnosti. V kulturní oblasti byli jiï tradiãnû finanãnû podporováni: Vinohradské divadlo, orchestr Virtuosti di Praga a Fragnerova galerie. V oblasti sportu pak napfi. Katefiina Neumannová, Dukla Liberec, Sabina Rogie a dal í. Metrostav a.s. také v raznû podpofiila napfi. v stavu Petr Parléfi na PraÏském hradû. Dobrá péãe o zamûstnance Metrostavu zahrnuje i péãi o jejich kulturní a spoleãenské vyïití. JiÏ tradiãnû byl pofiádán pro zamûstnance i obchodní partnery seriál vánoãních koncertû váïné hudby, divadelní pfiedstavení, letní setkání manaïerû. Na e spoleãnost také podporuje Senior klub b val ch zamûstnancû i vlastní odboãku âeské stavební spoleãnosti. V znamná je i spolupráce s vysok mi kolami. Spoleãnost Metrostav uzavfiela smlouvy o spolupráci s âvut Praha fakultou stavební, V E Praha - fakultou podnikohospodáfiskou a Vysokou kolou báàskou TU Ostrava - fakultou stavební. V rámci tûchto kaïdoroãnû vyhodnocovan ch smluv probíhá nejen vûdecká a technická spolupráce, ale jsou napfi. i vypisovány soutûïe pro studentské práce z oblasti ãinností spoleãnosti. Metrostav a.s. realizuje nejen fiadu projektû, které k tvorbû a ochranû Ïivotního prostfiedí pfiispívají, ale mûïe svojí vlastní stavební ãinností Ïivotní prostfiedí v raznû ovlivnit. Proto je pfiedev ím v prûbûhu a pfii organizaci stavby vûnována ochranû Ïivotního prostfiedí velká pozornost a trvale jsou sledovány parametry hluãnosti a pra nosti, ale i ãistoty vod a dal í aspekty Ïivotního prostfiedí. Metrostav a.s. dlouhodobû pûsobila v centrech mûst, kde byl dûraz na udrïení kvalitního Ïivotního prostfiedí samozfiejmostí. Své schopnosti dostát nároãn m poïadavkûm pfienesla na v echny své stavby. Proto ani v roce 1999 nevznikla na na ich stavbách Ïádná ekologická havárie a obãané Prahy ani dal ích mûst, kde na e spoleãnost pûsobila, nevznesli Ïádné stíïnosti na pra - nost ãi hluãnost stavebního procesu. Plnûní usnesení pfiedchozí valné hromady ádná valná hromada v roce 1999 rozhodla o nabytí vlastních akcií do maximálního mnoïství ks. V rámci tohoto usnesení pfiedstavenstvo zajistilo odkoupení ks vlastních akcií v cenû 110 Kã za 1 akcii. Tím byly splnûny podmínky dané valnou hromadou. Závûr Spoleãnost Metrostav a.s. v roce 1999 plnû dostála stanoven m cílûm v oblasti strategie rozvoje spoleãnosti a v i obratu. V tvrdém konkurenãním prostfiedí, které panovalo na trhu stavebních prací tak nejen plnû obstála, ale vytvofiila si i dobrou startovací pozici pro rok 2000 a dal í léta.

10 v znamné stavby realizované v roce Metrostav a.s. v znamné stavby dokonãené v roce 1999 Název zakázky adresa Termín realizace Cena Objednatel Realizaãní mil. Kã divize V mûna eskalátorû stanice metra VI-98 IV InÏen ring dopravních staveb 6 Námûstí Míru vã. rekonstrukce stanice Na Moráni 3, Praha 2 Nuselsk most rekonstrukce X-98 IV InÏen ring dopravních staveb 7 rozná ecího ocelového mostu Na Moráni 3, Praha 2 Praha 2 a Praha 4 Obchodní a nákupní centrum VIII-98 III Dopravní stavby Olomouc a.s. 3 Kaufland, Havífiov Hynaisova 10, Olomouc Rekonstrukce a dostavba Finanãního X-97 VI Finanãní fieditelství pro hl. m. Prahu 1 úfiadu Prahy 5 tûpánská 28, Praha 1 Rekonstrukce Z a pfiístavba VII-96 VI Obec Obfiíství, okr. Mûlník 1 devítileté koly Obfiíství Logistick park hala ã. 3a I-99 VI Komerãní zóna Rudná a.s. 3 Rudná u Prahy Bfiehová 8, Praha 1 V robní hala PAL Praha a.s. III-99 VIII PAL Praha a.s. 3 Praha 9 Kbely Mladoboleslavská 15, Praha 9 Rekonstrukce KfiíÏové ulice Strahovsk I-98 VI Magistrát hl. m. Prahy zastoupen 5 tunel, Praha 5 Smíchov VIS a.s., Bezová ul. 1658, Praha 4 Rekonstrukce Masarykovy koleje X-96 IX âvut rektorát 1 Praha 6 Zikova 4, Praha 6 Hala mytí a údrïby tramvají VIII-97 IX Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., 9 Praha 5 vozovna Motol záv. DP Elektrické dráhy Bubenská 1, Praha 7 Administrativní budova a podzemní VI-98 IX Guardian s.r.o. 9 garáïe Guardian, Praha 7 U Uránie 18, Praha 7 OK pro dopr. most D 16 II-99 IX KODA AUTO a.s. 7 Mladá Boleslav Václava Klementa 869 Mladá Boleslav Rekonstrukce objektu âeské po ty II-99 XI âeská po ta s.p. 6 Merkur, Ústí n. L. Ol anská 9, Praha 3 Prodejní sklad MAKRO IV-99 XI AKCENT s.r.o. 1 Luka 4. stavba Prodejní areál DELVITA, Ostrovského 3/253, Praha 5 MAKRO, Praha 13 StodÛlky Obchodní areál MAKRO V-99 X AKCENT s.r.o. 1 âern Most, Praha 9 Ostrovského 3/253, Praha 5 Hypermarket, obchodní pasáï II-99 XI TESCO STORES âr, a.s. 3 a obchodní jednotky TESCO Národní tfi. 26, Praha 1 Praha 9 LetÀany Polyfunkãní dûm Barrandov XI-97 XII A-TRADE, s.r.o. 6 Praha 5 Hluboãepy V Jámû 1, Praha 1

11 Mûstsk okruh Praha 5, tunely Mrázovka Hypermarket Tesco LetÀany Stanice praïského metra, trasa IV.B Hloubûtín

12 v znamné stavby realizované v roce Metrostav a.s v znamné stavby rozpracované v roce 1999 Název zakázky adresa Termín realizace Cena Objednatel Realizaãní mil. Kã divize Rekonstrukce ul. U Trati, X-97 VI Stavby silnic a Ïeleznic a.s. 1 II. úsek, PlzeÀ Národní 10, Praha 1 Nemocnice Kyjov nové objekty III-96 III Nemocnice Kyjov 1 a rekonstrukce, Kyjov StráÏovská 976, Kyjov Provoznû admin. budova IV-96 I Univerzita Karlova 1 Praha 5 Jinonice Ovocn trh 5, Praha 1 Mûstsk okruh Zlíchov X-98 XII Stavby silnic a Ïeleznic a.s. 5 Radlická Národní 10, Praha 1 Trasa metra IV.B Depo Zliãín I-91 XII InÏen ring dopravních staveb 6 Praha 5 Na Moráni 3, Praha 2 Kanalizace Kolín VII-96 VIII Mûsto Kolín 6 (termín realizace bude prodlouïen) Karlovo nám. 78, Kolín âov II a spla ková kanalizace IX-97 IX Mûsto Úvaly 6 Úvaly PraÏská 276, Úvaly Metro trasa IV.B V-90 XII InÏen ring dopravních staveb 5, 6, 1, 3 Praha 8 Na Moráni 3, Praha 2 Mûstsk okruh Radlická II-98 I Magistrát hl. m. Prahy, 5 Strahovsk tunel, Praha 5 OMI Praha 2, Vy ehradská 51 Bytov areál Mrázovka VI-98 III A-TRADE, s.r.o. 6 Praha 5 Smíchov V jámû 1, Praha 1 Domov dûchodcû a DÛm XI-97 III Mûsto Hofiovice 5 peãovatelské sluïby, Hofiovice Palackého nám. 1, Hofiovice Rekonstrukce Nostického paláce XI-98 XII Min. kultury âr 9 Praha 1 Milady Horákové 139, Praha 6 Pfiestavba a dostavba Kongresového XI-98 V IPS a.s. 9 centra, Praha 4 Praha 10, Kubánské nám. 11 Hypermarket TESCO IV-99 I TESCO STORES âr, a.s., 3 Praha LetÀany Národní tfi. 26, Praha 1 Silniãní okruh kolem Prahy V-99 VI editelství silnic a dálnic âr 5 stavba 517, epy Ruzynû Na Pankráci 546/56, Praha 4 Rekonstrukce a dostavba areálu âsú X-98 IX âesk statistick úfiad 6 Invalidovna, Praha 8 Karlín Sokolovská 142, Praha 8 Bytová v stavba na Zbraslavi, V-99 VI Bohemia REAL INVEST, spol. s r.o. 1 blok A1 A9, Zbraslav Krãská 30, Praha 4 Modernizace trati IV-99 VI TCHAS, spol. s r.o. 3 Hu tûnovice Otrokovice 28. fiíjna 216, Ostrava Mar. Hory Strahovsk tunel, 3. stavba V-99 IX Hlavní mûsto Praha 5 (2. etapa) Praha 5, Smíchov Odbor mûstského investora Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1 Tunel Euerwang Süd v rub a zaji tûní V-99 X ARGE Tunnel Los Mitte (TLM) 5 v rubu, SRN, rychlostní Ïeleznice Hochtief Universale-Bau úsek Norimberk Ingolstadt Enkeringer Str. 5, Kinding Administrativní centrum XII-98 VI Metrostav a.s. 9 Palmovka Park, Praha 8 Dûlnická 12, Praha 7 Technické centrum TC4 I-86 XII InÏen ring dopravních staveb 1 Praha 8 Palmovka Na Moráni 3, Praha 2 Jachetní pfiístav Lipno objekty E, F, G, H VII-99 VI Marina Lipno I.+II., druïstvo 6 Lipno nad Vltavou PraÏská 1246, â. Budûjovice

13 v znamné stavby realizované v roce Název zakázky adresa Termín realizace Cena Objednatel Realizaãní mil. Kã divize Rekonstrukce Centrálního v poãetního IX-99 II SPT Telecom, a.s. 9 stfiediska Hradec Králové Ol anská 5, Praha 3 Logistick park Hala ã.5 VIII-99 I Komerãní zóna Rudná a.s. 3 Rudná u Prahy Bfiehová 8, Praha 1 Hypermarket TESCO PlzeÀ XII-99 VI TESCO STORES âr, a.s. 1 Národní tfi. 26, Praha 1 Logistick areál firmy HOPI JaÏlovice X-99 III Barto inïen rská a projekãní 6 kanceláfi Brno Bydlení Cibulka Ko ífie, Praha 5 XII-99 V Metrostav Intertrade a.s. 3 Dûlnická 12, Praha 7 Rekonstrukce domu poboãky XII-99 VIII âeská spofiitelna a.s. 5 âeské spofiitelny Kladno Na Pfiíkopû 29, Praha 1 Rekonstrukce a dostavba budovy 15 mûsícû 188 PraÏská plynárenská a.s. 9 Národní tfiída 37/38, Praha 1 U Plynárny 500, Praha 4

14 majetkové úãasti 28 Pfiehled spoleãností s kapitálovou úãastí Metrostav a.s. Spoleãnost Pfiedmût ãinnosti Základní jmûní V e kapitálové Procentní podíl na úãasti základním jmûní METROS, s.r.o. Velkoobchodní prodej stavebních Kã Kã 100,00 % materiálû a skladové sluïby SQZ, s.r.o. Akreditované zku ebnictví stavebních Kã Kã 100,00 % materiálû, v robkû a konstrukcí, inïen rská geologie METROSTAV Slovakia a.s. Provádûní staveb vãetnû staveb Sk Sk 100,00 % provádûn ch hornick m zpûsobem, poradenská ãinnost v investiãní v stavbû a stavebnictví STATUS stavební a.s. Provádûní staveb zejména bytov ch, Kã Kã 67,60 % obãansk ch a prûmyslov ch, fiemeslné práce stavebního charakteru, mezinárodní kamionová doprava, prodej stavebnin M D recyklace, a.s. Likvidace stavebních odpadû, Kã Kã 57,00 % recyklace kameniva a stavebních materiálû, prodej recyklátû Dopravní stavby Olomouc, Kã Kã 53,90 % a.s. v likvidaci GAMA METROSTAV a.s. Projektová a inïen rská ãinnost Kã Kã 51,00 % ve v stavbû, provádûní staveb, realitní kanceláfi METROSTAV INTERTRADE, a.s. Projektová a inïen rská ãinnost Kã Kã 51,00 % ve v stavbû, provádûní staveb, realitní kanceláfi TBG METROSTAV s.r.o. V roba a doprava betonov ch, Kã Kã 50,00 % maltov ch a anhydritov ch smûsí vãetnû ukládání TERRAMET, spol. s r.o. Prodej a servis stavebních strojû Kã Kã 49,00 % Spoleãnost Západního mûsta, Provádûní staveb, inïen rská Kã Kã 35,09 % akciová spoleãnost ãinnost ve stavebnictví, realitní kanceláfi âkd MTS uzavfiená a.s. Marketing strojních a stavebních Rbl Rbl 34,00 % dodávek, inïen rská ãinnost ve v stavbû, dodávky stavebních prací EKOTUNEL Praha, s.r.o. Projektová ãinnost v investiãní Kã Kã 28,57 % v stavbû, provádûní dopravních staveb

15 Polyfunkãní dûm Barrandov Základní kola v Obfiíství Rekonstrukce Královského pivovaru Kru ovice

16 majetkové úãasti 30 Developerská ãinnost prostfiednictvím spoleãností s kapitálovou úãastí Stabilizovaná a kapitálovû silná pozice umoïnila akciové spoleãnosti Metrostav zahájit v roce 1995 developerskou ãinnost. Vzhledem ke specifikûm této ãinnosti a jejímu úspû nému rozvoji byla poãátkem roku 1999 zfiízena divize developersk ch aktivit, zamûfiená na vyhledávání developersk ch pfiíleïitostí, jejich posuzování, v bûr a transformaci do perspektivních projektû. Pfiíprava a fiízení velk ch developersk ch akcí vyïaduje pfiímou mezioborovou spolupráci a v této situaci se prokázalo jako úspû né realizovat je prostfiednictvím úãelovû vytvofien ch samostatn ch podnikatelsk ch subjektû. Spoleãníky v nich jsou pfiedev ím osvûdãené projekãní firmy a majitelé pozemkû. Vzhledem k marketingov m hlediskûm se partnery u velk ch akcí stávají i dal í v znamní stavební dodavatelé. Rozhodující nebo podstatná majetková úãast umoïàuje akciové spoleãnosti Metrostav uplatnit pfii realizaci prostfiednictvím sv ch stavebních divizí vysoké nároky na komplexnost, termíny a zejména kvalitu stavûní. V neposlední fiadû pak dovoluje vloïené finanãní prostfiedky patfiiãnû zhodnotit. V souãasnosti Metrostav provádí developerskou ãinnost prostfiednictvím tfií spoleãností: GAMA METROSTAV a.s. vznikla v dubnu Jejím dal ím spoleãníkem je Atelier GAMA s.r.o. Touto spoleãností byl v roce 1999 úspû nû dokonãen obytn soubor 470 bytov ch jednotek U KfiíÏe v Praze 5 Jinonicích. Spoleãnost Západního mûsta, a.s. vznikla v kvûtnu Spoleãníky jsou IPS a.s., Mûstská ãást Praha 13 a Ing. Milan Svitek. Spoleãnost pfiipravuje v stavbu mûstské ãtvrti Západní Mûsto v Praze 13 v rozsahu bytov ch jednotek na území cca 700 ha. METROSTAV INTERTRADE, a.s. vznikla v únoru Jejím spoleãníkem je obchodní spoleãnost INTERTRADE CS, spol. s r.o. V roce 1999 vyvrcholila pfiíprava v stavby 120 bytov ch jednotek obytného komplexu Bydlení Cibulka v Praze 5 získáním stavebního povolení a zahájením stavby.

17 statutární orgány a vedení spoleãnosti 31 Pfiedstavenstvo Ing. Jindfiich Hess (*1940) pfiedseda pfiedstavenstva âvut stavební fakulta generální fieditel Metrostavu a.s. Ing. Miroslav Stehlík (*1942) místopfiedseda âvut Praha fakulta elektrotechnická generální fieditel Spofiitelní investiãní spoleãnosti, a.s. (SIS) Ing. Vladislav Volenec (*1963) místopfiedseda V E Praha fakulta v robnû ekonomická 1. námûstek fieditele Investiãní kapitálové spoleãnosti Komerãní banky, a.s. (IKS KB) Doc. JUDr. Jan KfiíÏ, CSc. (*1950) ãlen UK Praha fakulta právnická advokát Ing. Zdenûk inovsk (*1947) ãlen V E Praha fakulta národohospodáfiská finanãní fieditel Metrostavu a.s. Dozorãí rada Ing. Miroslav Vanûk (*1943) RNDr. Franti ek Vencl (*1966) Ing. Jifií Bûlohlav (*1950) Pavel Meyer (*1949) Ing. Petr Bratsk (*1955) pfiedseda V E Praha fakulta v robnû ekonomická námûstek generálního fieditele Spofiitelní investiãní spoleãnosti, a.s. (SIS) místopfiedseda Univerzita Karlova fakulta matematicko fyzikální námûstek fieditele Investiãní kapitálové spoleãnosti KB, a.s. (IKS KB) ãlen âvut Praha fakulta stavební v robnû-technick fieditel Metrostavu a.s. ãlen Stfiední prûmyslová kola hutnicko-hornická pfiedseda základní organizace odborového svazu Stavba pfii Metrostavu a.s. ãlen V dopravní Îilina starosta mûstské ãásti Prahy 13

18 statutární orgány a vedení spoleãnosti 32 Vedení spoleãnosti Generální fieditel Ing. Jindfiich Hess generální fieditel V konní fieditelé Ing. Zdenûk inovsk Ing. Jifií Bûlohlav Ing. Josef Martinovsk Ing. Pavel Pilát Ing. Franti ek Koãí PhDr. Josef korpil finanãní fieditel v robnû-technick fieditel fieditel podnikatelské strategie obchodní fieditel fieditel ekonomiky v roby a personalistiky v konn fieditel úseku generálního fieditele editelé divizí Ing. Tomá Bílek fieditel divize developersk ch aktivit Ing. Jan Walter fieditel divize správní Ing. Jaromír Maixner fieditel divize 1 Ing. Lubo Rys fieditel divize 3 Jaroslav Voves fieditel divize 5 Ing. René Hermann fieditel divize 6 Ing. Jaromír Kunrt fieditel divize 7 Ing. Ivan Kajer fieditel divize 9 Ing. Jan Richtr fieditel divize 11 Finanãní úfiad Praha 5

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více