v r o ã n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9"

Transkript

1 v roãní zpráva 1999

2

3 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské republice. PÛsobí jak na domácím, tak na zahraniãním trhu.

4 obsah 4 Kontaktní údaje 6 Profil spoleãnosti 8 Finanãní a provozní ukazatele 10 Metrostav v roce Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 14 Zámûry dal í podnikatelské ãinnosti 16 Zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 24 V znamné stavby realizované v roce Majetkové úãasti 31 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 34 Zpráva dozorãí rady 35 Zpráva auditora 36 Roãní úãetní závûrka Metrostav a.s. 53 Zpráva auditora ke konsolidované úãetní závûrce 54 Konsolidované v sledky hospodafiení 57 Pfiehled v znamn ch událostí po roãní úãetní závûrce spoleãnosti 58 Informace pro akcionáfie 59 Informace z fiádné valné hromady 60 Organizaãní struktura Metrostav a.s. 62 Adresáfi Tunel Euerwang, SRN

5

6 kontaktní údaje 04 Obchodní jméno spoleãnosti Metrostav a.s. Sídlo spoleãnosti Dûlnická 12, Praha 7, Datum zaloïení spoleãnosti Datum vzniku spoleãnosti Rozhodující pfiedmût ãinnosti Provádûní v ech druhû staveb vãetnû jejich zmûn a kompletních rekonstrukcí se specializací na stavby podzemní, v roba a montáï ocelov ch konstrukcí, inïen rská a poradenská ãinnost v investiãní v stavbû. IâO DIâ Telefon vedení 02/ obchod 02/ tiskov mluvãí 02/ Fax vedení 02/ obchod 02/ vedení obchod Internetová stránka

7 Obrat akciové spoleãnosti Metrostav za rok 1999 dosáhl 7,1 mld. Kã a oproti pfiedchozímu roku vzrostl o 27 %.

8 profil spoleãnosti 06 Obchodní spoleãnost Metrostav a.s. je velká stavební firma schopná zajistit realizaci v ech druhû staveb jak v âeské republice, tak v zahraniãí. Jako akciová spoleãnost byla zapsána do obchodního rejstfiíku v roce Její historie v ak zaãíná jiï v roce 1971, kdy byl zaloïen samostatn subjekt Metrostav národní podnik, jehoï cílem bylo zajistit tehdy poãínající v stavbu metra v Praze. Za svoji existenci Metrostav v Praze postavil 50 km podzemních tras metra s 51 stanicí a stovky dal ích staveb dopravních, obãansk ch, bytov ch a vodohospodáfisk ch od drobn ch staveb aï po kolosy za sta milionû korun. Pfiedmût ãinnosti V prûbûhu témûfi tfiiceti let, a zejména po roce 1990 se z jednoúãelového podniku stala univerzální firma, která si z pûvodního zamûfiení zachovala specializaci na podzemní stavby. Ty je schopna realizovat technologiemi svûtové úrovnû. Firma se dopracovala k dal ím velk m specializacím, kter mi jsou rekonstrukce objektû a Ïelezobetonové konstrukce. Postupnû proniká i do dal ích segmentû trhu, jako jsou silniãní stavby a stavby mostû. Univerzalita se zaãátkem devadesát ch let stala programem a koncem století skuteãností. Postavení na trhu stavebních prací Metrostav a.s. je dnes na ãeském stavebním trhu silnou konkurenceschopnou firmou a respektovan m partnerem. UdrÏuje si vedoucí pozici v podzemním stavitelství, kde ovládá zhruba polovinu ãeského trhu a v znamnou pozici získala v Ïelezobetonov ch konstrukcích, kde je leaderem oboru. Trh oceàuje pfiedev ím spolehlivost spoleãnosti Metrostav, tedy její schopnost dodrïet cenu, termín i dohodnutou kvalitu. Tyto vlastnosti oceàuje i soukrom sektor, kter dnes tvofií polovinu obratu firmy. Velk m ocenûním její práce je nejen obecn zájem privátních investorû, ale zejména zájem velice zku en ch mezinárodních spoleãností, ke kter m patfií napfi. obchodní fietûzce. Pro nû jiï Metrostav odvedl práci za miliardy korun. Územní pûsobnost Spoleãnost disponuje nejvût ím mnoïstvím kapacit v Praze a okolí, zaji Èuje v ak stavby po celém území âeské republiky. V zahraniãí realizuje stavby na Slovensku a ve Spolkové republice Nûmecko. Metrostav jako skupina podnikû Spoleãnost má kapitálovou úãast v fiadû podnikû. Patfií mezi nû jak stavební spoleãnosti, s jejichï pomocí proniká do perspektivních regionû, tak i spoleãnosti developerské, pfies které realizuje své rozvojové aktivity na perspektivním segmentu trhu. Kapitálovû se podílí i na spoleãnostech specializovan ch na velkoobchod se stavebními materiály, v robu a transport betonu, nebo zku ebnictví stavebních materiálû a recyklaci stavebních odpadû.

9 profil spoleãnosti 07 Vefiejná ocenûní Nejlep ím dûkazem práce Metrostavu na vlastní budoucnosti i dobr m doporuãením pro budoucí investory jsou vefiejná ocenûní. V roce 1999 do seznamu cen a ocenûní udûlen ch stavbám, které firma realizovala pfiibyly dal í dva tituly Stavba roku. Firma získala fiadu certifikací pro své klíãové ãinnosti a právo uïívat znaãku Czech Made pro Ïelezobetonové konstrukce. Spoleãnost Metrostav se kaïd rok dobfie umísèuje mezi stavebními podniky v Ïebfiíãcích Czech TOP 100 i âesk ch 200 nejlep ích. Její akcie jsou na BCPP v eobecnû hodnoceny jako stabilní a zájem o koupi majoritního balíku akcií v roce 1999 dokázal, Ïe i na finanãním trhu má jméno firmy dobr zvuk. Spoleãnost Metrostav a.s. je stabilizovaná, dobfie organizovaná a seriózní firma, která cenou, kvalitou i lhûtou v stavby uspokojí kaïdého zákazníka. DrÏíme slovo.

10 finanãní a provozní ukazatele 08 název ukazatele roãní obrat (tis. Kã) hosp. v sledek po zdanûní (tis. Kã) aktiva celkem (tis. Kã) stálá aktiva (tis. Kã) obûïná aktiva (tis. Kã) vlastní jmûní (tis. Kã) základní jmûní (tis. Kã) cizí zdroje (tis. Kã) ostatní pasiva (tis. Kã) prûmûrn pfiepoãten stav zamûstnancû mûsíãní nominální v dûlek (Kã) pfiidaná hodnota na zamûstnance (Kã) zisk na zamûstnance (Kã) vyplacená dividenda (tis. Kã) stavební v roba celkem (tis. Kã) podzemní stavby mimo metro (tis. Kã) metro a stavby návazné (tis. Kã) stavby obãanské a bytové (tis. Kã) stavby prûmyslové a inïen rské (tis. Kã) rekonstrukce (tis. Kã) stavební v roba miliardy Kã podzemní stavby mimo metro metro a stavby návazné stavby obãanské a bytové stavby prûmyslové a inïen rské rekonstrukce , , , , , , ,6

11 obrat miliardy Kã Pfies recesi na trhu stavebních prací si spoleãnost udrïela trend nárûstu obratu a to zejména diverzifikací své ãinnosti , , , , , , , hospodáfisk v sledek miliony Kã Pokles zisku v roce 1999 oproti minul m letûm je zpûsoben mimofiádn mi vlivy v tomto roce , , , , , , ,24 vlastní jmûní miliardy Kã Na základû dlouhodobé strategie si spoleãnost rûstem vlastního jmûní udrïuje nezávislost na cizích zdrojích a tím vytváfií dobré v chozí podmínky pro svûj dal í rûst.

12 metrostav v roce leden Zfiízení divize developersk ch aktivit únor ZaloÏení spoleãnosti SQZ, s.r.o. jedin m zakladatelem, kter m je Metrostav a.s. Otevfiení nové haly v Rudné u Prahy, urãené pro âesk Telecom, a.s. dodávka divize 3 PoloÏení základního kamene vlastní investice Administrativního centra Palmovka Park, budoucího sídla spoleãnosti centrum staví divize 9 bfiezen Dokonãení rekonstrukce ocelového ro tu pod kolejov m svr kem metra v Nuselském mostu zakázka divize 7 duben Pfiestûhování vedení divize 5 do nového objektu Na Zatlance v Praze 5 Neãekané úmrtí místopfiedsedy pfiedstavenstva Ing. Milana Ptáãka Slavnostní poloïení základního kamene pro rekonstrukci Kongresového centra v Praze nová administrativní budova je dodávkou divize 9 Zahájení provozu na rekonstruované stanici metra Námûstí Míru rekonstrukci provádûla divize 6 kvûten Podepsání prvního velkého kontraktu na dodávku silniãního stavitelství stavbu 517 okruh kolem Prahy, úsek epy Ruzynû Pfiedání Obchodního a nákupního centra Kaufland Havífiov zaji Èovala divize 3 ádná valná hromada Do pfiedstavenstva byl zvolen Ing. Vladislav Volenec, za ãleny dozorãí rady Ing. Petr Bratsk a RNDr. Franti ek Vencl, dozorãí radu opustil po skonãení svého funkãního období Ing. Lubor Pavlíãek ãerven Otevfiení pû í cesty od Klárova do Jeleního pfiíkopu za úãasti prezidenta republiky cestu realizovala divize 3 Zahájení ãtyfit denního provûfiování stavu spoleãnosti zájemci o koupi majoritního balíku akcií emitovan ch Metrostavem a.s. pod názvem Due Diligence ãervenec Kolaudace rekonstrukce a pfiístavby budovy Finanãního úfiadu v Praze 5 realizovala divize 1 srpen Zahájení raïby Ïelezniãního tunelu Euerwang Süd v SRN jako subdodávky pro spoleãnost HOCHTIEF provádí divize 5 záfií Zahájení provozu ve kole v Obfiíství rekonstrukci a pfiístavbu dodala divize 1 Otevfiení rekonstruované Masarykovy koleje rekonstrukci provedla divize 1 PropÛjãení znaãky Czech made na provádûní Ïelezobetonov ch konstrukcí Pfiedání diplomû Stavba roku za stavby stanice metra Rajská zahrada a obytného souboru U KfiíÏe Kolaudace Polyfunkãního domu Barrandov dodávky divize 6 fiíjen Otevfiení stanice Hloubûtín trasy IV.B praïského metra Zahájení provozu MAKRO StodÛlky zakázka divize 1 Zahájení provozu MAKRO âern most téï stavûla divize 1 Zahájení provozu Hypermarketu TESCO LetÀany zaji Èovala divize 3 listopad Vznik nové spoleãnosti M D recyklace, a.s. s majoritním podílem Metrostavu.

13 Metrostav je finanãnû zdravá, kapitálovû silná, perspektivní a personálnû dobfie vybavená spoleãnost. Dlouhodobû se fiadí mezi nejlep í stavební firmy v âeské republice. Do roku 2000 vstoupila jako stabilizovaná spoleãnost s dobfie zaji tûn m v robním programem.

14 úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 12 VáÏení akcionáfii, jako kaïdoroãnû dostáváte do ruky bilanci práce jedné z nejvût ích ãesk ch stavebních firem Metrostav a.s. Objem stavebních prací v âeské republice se v roce 1999 dále sníïil, a byl tak pro podnikání ve stavebnictví nepfiízniv. Po cel rok pokraãovala stagnace vefiejn ch zakázek a na trhu chybûly segmenty v jin ch zemích v razné, jako je napfi. bytová ãi prûmyslová v stavba. Metrostav a.s. se v ak s tûmito nepfiízniv mi podmínkami vyrovnala se ctí, a to zejména ze dvou dûvodû: Naplnûním strategického úkolu diverzifikace ãinností, znamenající omezení závislosti na tradiãních zakázkách. V prûbûhu roku byly otevfieny zcela nové perspektivní segmenty a Metrostav a.s. získala první velkou zakázku v silniãním stavitelství stavbu ã. 517 na praïském silniãním okruhu a fiadu zakázek pro obchodní fietûzce. Dobrou spoluprací pfiedstavenstva a managementu spoleãnosti. Pfiedstavenstvo jako v letech minul ch vsadilo na aktivitu managementu a tato deviza se opût osvûdãila. Postavení na trhu Pfiesto, Ïe v dobû pfiípravy této v roãní zprávy nebyly dosud publikovány v echny statistické údaje, je moïné potvrdit, Ïe postavení spoleãnosti v ãeském stavebnictví se dále upevnilo a z hlediska obratu se Metrostav dostal na druhé místo v Ïebfiíãku stavebních firem. Obrat za rok 1999 dosáhl 7,1 mld. Kã a oproti pfiedchozímu roku vzrostl o 27 %. Metrostav a.s. je dnes respektovan m partnerem i konkurentem v celé oblasti ãeského stavebnictví, univerzální stavební firmou a zároveà leaderem v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí. DÛkazem je skuteãnost, Ïe v souãasné dobû stavíme nejvût í silniãní tunel v âeské republice (tunel Mrázovka) a velice úspû nû razíme tunely v Nûmecku a na Slovensku. âísla v této v roãní zprávû jednoznaãnû dokazují, Ïe Metrostav a.s. je finanãnû zdravá spoleãnost, která není zatíïena pohledávkami. Dostateãnû o tom vypovídá jak pomûr vlastních a cizích zdrojû, tak dûvûra renomovan ch bankovních domû a konec koncû i stabilita ceny akcií spoleãnosti.

15 úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 13 Hospodáfisk v sledek Hospodáfisk v sledek roku 1999 je niï í neï v roce pfiedcházejícím a odráïí stav celého ãeského trhu. Pokles v ak neznamená sníïení akceschopnosti spoleãnosti, která i v roce 1999 vynakládala pfiimûfiené prostfiedky na pofiízení hmotn ch i nehmotn ch investic. V e zisku v pomûru k dosaïenému obratu je i tak srovnatelná s parametry nejlep ích ãesk ch stavebních firem. Mírn pokles byl pfiedev ím zpûsoben tzv. nepenûïními operacemi ve v kazu ziskû a ztrát. Proces zmûny majoritního vlastníka V roce 1999 probíhal velice nároãn a sloïit proces prodeje majoritního balíku akcií spoleãnosti v dûsledku novely zákona o investiãních spoleãnostech. Znamenal podrobné hodnocení práce orgánû spoleãnosti i celého jejího managementu. S potû ením konstatuji, Ïe i po tûchto dûkladn ch kontrolách byla Metrostav a.s. v emi úãastníky hodnocena jako dobfie fiízená, kapitálovû silná, perspektivní a personálnû dobfie vybavená spoleãnost. Takfika roãní proces hledání kupce majoritního balíku akcií moïná zpûsobil urãitou nervozitu mezi zamûstnanci firmy. Nebyla v ak na místû, vïdyè zmûny majitelû i ve stabilizovaném hospodáfiství b vají bûïn m jevem. Jsem velice rád, Ïe se toto období nijak nepromítlo do ekonomiky spoleãnosti. Naopak, v roce 1999 Metrostav a.s. oproti dfiívûj ím letûm posílila. Stejnû pfiíznivû vyznívá na prahu nového roku konstatování, Ïe je tû nikdy jsme nemûli v robní program tak dobfie zaji tûn konkrétními smlouvami na cel rok, jako se nám podafiilo letos. Metrostav tak vstoupil do roku 2000 jako stabilizovaná spoleãnost s pevn m postavením na trhu. K jeho dal ímu rozvoji pfiispûje i novû koncipovaná podnikatelská strategie. Úspûch spoleãnosti není nikdy podmínûn jen jedním ãinitelem. Proto bych rád podûkoval nejen zamûstnancûm firmy za dobrou práci, ale i projektantûm za dobrá technická fie ení, subdodavatelûm za dobrou spolupráci a investorûm za inspirativní zakázky. Ti v ichni se na na em úspûchu podíleli a v em tedy patfií srdeãné podûkování. Ing. Jindfiich Hess, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

16 zámûry dal í podnikatelské ãinnosti 14 Základním fiídícím dokumentem akciové spoleãnosti Metrostav je její dlouhodobá podnikatelská strategie pro období , schválená pfiedstavenstvem 15. ãervence Základní vizí, o níï se strategie opírá, je pfiemûna Metrostavu jako jedné z nejv znamnûj ích ãesk ch stavebních firem na prosperující stavební firmu, pronikající úspû nû na zahraniãní trhy a do dal ích vhodn ch oborû hospodáfisk ch aktivit souvisících se stavební ãinností. Pfiedstavenstvo stanovilo dva základní strategické cíle: dosahování nadprûmûrné v nosnosti základního jmûní firmy, trval rûst její trïní hodnoty. V sledky dosaïené v roce 1999 potvrdily v souhrnu správnost a nemûnnost základních strategick ch cílû i cílû dílãích strategií pro rok Pro jejich dosaïení jsou nezbytné nûkteré dílãí úpravy, resp. doplnûní strategick ch operací. Kromû roz ífiení aplikace osvûdãen ch metod a nástrojû v marketingu a obchodní politice, které mají zabezpeãit dal í rûst objemu produkce firmy, se hlavní úkoly roku 2000 k zabezpeãení dlouhodobé podnikatelské strategie spoleãnosti soustfieìují do tûchto oblastí: e ení projektu pfiínosû z implementace nového informaãního systému pro zdokonalení systému fiízení a organizace spoleãnosti a sniïování nákladû. Zpracování návrhu opatfiení v oblasti zahraniãního podnikání a jejich promítnutí do strategie, pfiíp. organizace spoleãnosti. Vyhodnocení dosavadních trendû developersk ch aktivit spoleãnosti a optimalizace jejich dal ího v voje. Zdokonalení systému ovlivàování a hodnocení spoleãností s majetkovou úãastí spoleãnosti Metrostav. Aplikace alternativních postupû Metrostavu pro podporu získání velk ch stavebních zakázek financovan ch z privátních zdrojû. Optimalizace firemního systému nakupování materiálû, v konû a sluïeb s cílem sniïování nákladû. Vypracování souhrnné podnikatelské strategie spoleãnosti Metrostav na období koordinované se zámûry majoritních vlastníkû akcií.

17 Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

18 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 16 V roce 1999 spoleãnost dosáhla v razného rûstu obratu a poprvé od roku 1990 pfiekonala hranici 7 mld. Kã. Tohoto úspû ného v sledku docílila díky zdafiilému prûniku do nov ch trïních segmentû a strukturální adaptací produkãních sil. Situace na trhu stavebních prací Stavební v roba v âeské republice jiï tfii roky po sobû vykazuje meziroãní sníïení objemu prací. Je tû v roce 1995 vzrostlo stavebnictví oproti pfiedchozímu roku o 8,5 %, v roce 1997 v ak jiï stavební práce poklesly o 3,9 %, v roce 1998 o dal ích 7 %. Rok 1999 pokraãoval v sestupném trendu a zaznamenal sníïení o 6,5 %. Ve stál ch cenách je proti roku 1990 objem stavební v roby niï í o cca 20 %. Sestupn trend nastartovalo pfiijetí restriktivních opatfiení v roce Pro stavebnictví to znamenalo ménû vefiejn ch zakázek, a to jak státních, tak obecních. Pokles objemu stavebních zakázek negativnû ovlivnil zejména velké stavební spoleãnosti. V raznû v ak postihl i stfiední a malé spoleãnosti, které jsou závislé na subdodávkách pro velké firmy. Jako celek se ãeské stavebnictví v posledních deseti letech rozvíjelo velice nerovnomûrnû a v porovnání se zemûmi EU má prozatím zcela netypickou strukturu. Zatímco v západní Evropû cca 30 % trhu tvofií v stavba bytû, v âr je to necel ch 15 %. Obdobnû je v âeské republice velice nízk objem v stavby pro prûmysl. Trh tak tvofií pfieváïnû dopravní infrastruktura a obãanské stavby. První z nich v ak komplikuje nejen nedostatek finanãních zdrojû, ale hlavnû sloïit schvalovací proces staveb. Druhá pak postupnû mûní náplà a místo dfiíve ãasté v stavby hotelû a bankovních budov je dnes objemovû nejvût í v stavba pro obchodní sféru, kde trhu vévodí novostavby super a hypermarketû. V bytech pak jednoznaãnû pfievaïuje v stavba na prodej a zcela chybí v stavba nájemních bytû. Postavení Metrostavu Zmûnû struktury stavebního trhu se mimo Metrostav dokázalo pfiizpûsobit jen nûkolik stavebních spoleãností. Metrostav a.s. úspû nû hledala v mûnících se podmínkách nové, perspektivní oblasti a pfiitom si zachovala dobré postavení i v tradiãních segmentech. Stabilní postavení má Metrostav a.s. v podzemním stavitelství. V roce 1999 razila v hlavním mûstû Praze v souãasné dobû v âeské republice nejvût í silniãní tunel Mrázovka, budovala kolektory na Pfiíkopech a úspû nû pracovala i v zahraniãí. Jako v pfiede l ch letech ovládala cca 50 % trhu v oblasti tunelû a podzemního stavitelství v âeské republice. Dobré postavení má na e spoleãnost i v oblasti Ïelezobetonov ch konstrukcí a v posledních nûkolika letech se stala i respektovan m dodavatelem rekonstrukcí památkov ch objektû. V roce 1999 jsme napfi. rekonstruovali NosticÛv palác ãi Palác lechtiãen v Praze na Hradãanech. V loàském roce zaznamenala spoleãnost v razn úspûch v silniãním stavitelství, kdyï získala zakázku na stavbu ã. 517 silniãního okruhu kolem Prahy. Metrostav a.s. tak pûsobí na celém stavebním trhu a v roce 1999 posílila své postavení mezi nejpfiednûj ími spoleãnostmi v oboru. Bytov areál Mrázovka

19

20 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 18 Plnûní strategick ch zámûrû I v roce 1999 pokraãoval proces aktivace vnitfiních faktorû spoleãnosti, na nichï je závisl rûst produkce a efektivnosti, uvaïovan v dlouhodobé podnikatelské strategii spoleãnosti do roku To je dokumentováno skuteãností, Ïe pfies celkov pokles stavební produkce v âeské republice dosáhla spoleãnost v razného rûstu obratu a poprvé od roku 1990 pfiekonala hranici 7 mld. Kã. Tím vyrovnala dluh ve v i obratu z roku 1998 a naplnila strategické úkoly v roby stanovené pro léta 1998 a 1999 v souãtu. Tohoto úspûchu docílila zdafiil m progresivním prûnikem do nov ch trïních segmentû, stanoven ch marketingovou a v robní strategií spoleãnosti. Strukturální adaptace produkãních sil, nutná k dosaïení tohoto v sledku, si na druhé stranû vyïádala urãité vícenáklady. Ty spolu s korekcemi v cenové politice firmy, vynucené stále se zostfiujícím konkurenãním bojem, a s vytváfiením rezerv na ohroïené pohledávky a ocenûní aktiv sníïily tvorbu zisku proti uvaïované prognóze. Pfiesto i v tomto ohledu byl podpofien strategick cíl dosahování nadprûmûrné v nosnosti základního jmûní spoleãnosti. Svou pozitivní roli v tomto kontextu mûlo i plnûní dal ích hlavních úkolû, vypl vajících z dlouhodobé strategie pro rok Jedná se zejména o aktualizaci projektu rozvoje nosn ch stavebních oborû firmy, zavedení systému obchodních informací do uïivatelské praxe, splnûní harmonogramu úkolû pro implementaci nového komplexního informaãního systému firmy, zdokonalení systému nákladov ch kalkulací staveb a jejich vyhodnocování. Uvedené skuteãnosti ve svém souhrnu podporují nemûnnost hlavních cílû dlouhodobé podnikatelské strategie, uveden ch podrobnû ve v roãní zprávû spoleãnosti za rok Konkrétní strategické operace a hlavní úkoly pro rok 2000 smûfiující kjejich naplnûní byly vyhlá eny generálním fieditelem v lednu Obchodní politika Obchodní politika v roce 1999 zaji Èovala poïadavky kladené na ni základními strategick mi cíli, tj. zejména zv ení úãinnosti marketingu. Pfies celkov pokles objemu stavebního trhu dokázala zajistit rûst obratu a otevfiela i nové segmenty, z nichï nejdûleïitûj í je silniãní stavitelství. Po velice dobr ch hospodáfisk ch v sledcích roku 1998, kdy obrat ãinil 5,58 mld. Kã, byl i rok 1999, vzhledem k nelehk m podmínkám trhu, úspû n. Obrat v tomto roce vzrostl o 27 % a dosáhl v e 7,1 mld. Kã. Tato ãísla nejlépe dokládají postavení Metrostav a.s. na trhu stavebních prací. NejenÏe spoleãnost jako jedna z mála svûj obrat v raznû zv ila, ale dokázala to i pfii velké zmûnû v robní náplnû spoleãnosti. Rok 1999 byl prvním rokem od roku 1990, kdy stavba metra ztratila ve struktufie náplnû v razné postavení. Zatímco v roce 1990 ãinilo metro cca 85 % obratu, v posledních letech se podílelo na obratu cca 25 %. V roce 1999 v ak podíl metra na obratu poklesl na nev znamná 4 %. Marketingová ãinnost je integrální souãástí spoleãnosti jako celku a zahrnuje cel ãesk stavební trh. Velké a referenãní zakázky jsou vedeny v centrální databázi jako zakázky celofiremního v znamu, které jsou prûbûïnû sledovány vedením spoleãnosti. Stejnû je vyhodnocován i stav konkurence v oboru a perspektivní segmenty. Mírou úspû nosti marketingové ãinnosti je nejen zaji tûní celkového objemu zakázek, ale i jejich rozloïení v ãase a skladba prací tak, aby nedocházelo v urãitém ãasovém období ke kumulaci nebo k monotematickému soustfiedûní na jeden segment. I v tomto smyslu byla marketingová ãinnost spoleãnosti v uplynulém roce úspû ná.

21 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 19 Obchodní politika pfiední spoleãnosti se nemûïe soustfieìovat jen na bûïn rok, ale horizont jejích aktivit je vzdálenûj í a v pfiedstihu musí zabezpeãovat i dal í léta. V zakázkové ãinnosti se na í spoleãnosti tento úkol plnit podafiilo a v závûru roku 1999 mûla základní objem prací roku 2000 zaji tûn. Zakázkové krytí nového roku bylo pfii tom smluvnû zaji tûno podstatnû lépe neï v letech minul ch. V roba Realizace v ech zakázek ve spoleãnosti Metrostav a.s. se fiídí fiadou vnitropodnikov ch norem, z nichï nejdûleïitûj í jsou: manuál fiízení prûbûhu standardní zakázky (urãuje pfiesn postup od marketingu, pfies realizaci aï po závûreãné vyhodnocení stavby), manuál BOZ (urãuje ve keré podmínky pro ochranu a bezpeãnost práce), pfiíruãka jakosti pro generální dodávku staveb (stanoví pravidla fiízení jakosti). Tyto dokumenty vytváfiejí pfiesná vnitropodniková pravidla, ãímï pfiispívají kdobr m v sledkûm celé spoleãnosti. V roce 1999 spoleãnost realizovala fiadu v znamn ch zakázek v krátk ch lhûtách v stavby a vynikající kvalitû. Potvrdila svoji pozici v podzemním stavitelství na tunelov ch stavbách v âechách (tunel Mrázovka), na Slovensku (tunel Vi Àové) i v Nûmecku (tunel Euerwang). Dosáhla zároveà i dobré povûsti pfii realizaci dvou objektû MAKRO a nejvût í prodejny TESCO v âeské republice v Praze LetÀanech, kde privátní investory uspokojila jak kvalitou, tak nekompromisním dodrïením termínû. Svoje schopnosti prokazovala i pfii stavbû bytov ch objektû a pfii realizaci ostfie sledované stavby administrativní budovy v rámci dostavby Kongresového centra. V roce 1999 byly certifikovány dal í stavební ãinnosti: provádûní silniãních a Ïelezniãních staveb, provádûní chemick ch injektáïí a speciálních nátûrû, provádûní ústfiedního vytápûní objektû. Metrostav a.s. tak mûla ke konci roku 1999 certifikovány v echny své klíãové ãinnosti, vãetnû jiï dfiíve získané certifikace pro generální dodávku staveb. Dobrá práce spoleãnosti se projevila v roce 1999 nejen na vlastním obratu, ale dostalo se jí i fiady ocenûní. Dvû stavby realizované Metrostavem získaly titul Stavba roku, konkrétnû stanice metra Rajská zahrada a obytn soubor U KfiíÏe v Jinonicích. Jako první získala Metrostav a.s. znaãku Czech Made na provádûní Ïelezobetonov ch konstrukcí. Stavba divadla DISK v Praze získala cenu primátora hl. m. Prahy. Zahraniãní podnikání Metrostav a.s. je stoprocentním vlastníkem spoleãnosti Metrostav Slovakia a.s. se sídlem v Bratislavû a na Slovensku má zaloïenu rovnûï svou provozovnu. V Nûmecku byla téï zfiízena provozovna a v Maìarsku obchodní zastoupení. Peãlivû jsou monitorovány trhy v Rusku, Polsku, na Ukrajinû a v dal ích zemích. V roce 1999 probíhala na Slovensku raïba prûzkumné toly dálniãního tunelu Vi Àové. V SRN byla získána zakázka na raïbu tunelu pro vysokorychlostní Ïeleznici Euerwang, kde práce zaãaly v roce 1999 a budou probíhat aï do záfií Byla dokonãena tola elektrárny Sylvensteinsee.

22 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti 20 Investice a modernizace Hmotné investice, které v roce 1999 pfiesáhly hodnotu 100 mil. Kã, byly urãeny na podporu hlavních oborû ãinnosti, tedy podzemního stavitelství (nákup vysokov konn ch mechanismû pro raïbu a vystrojení tunelû) a Ïelezobetonové konstrukce (kompletace systémov ch bednûní). Nehmotné investice byly soustfiedûny do informatiky, neboè rozvoj spoleãnosti si vynutil pfiechod na nov informaãní systém. Ve v bûrovém fiízení byl pfiijat systém One World. Tento systém je vyuïíván pfiedev ím v anglosask ch státech a odpovídá postavení a pfiedpokládanému rozvoji spoleãnosti Metrostav. Systém fie í komplexnû úãetnictví, platební styk, investiãní majetek, nákup, skladovou evidenci a stavební zakázku. V roce 1999 byla zahájena ve spolupráci s firmou BSC jeho implementace a poãátkem roku 2000 rutinní provoz. Developerské aktivity Developerská ãinnost umoïàuje vût í diverzifikaci aktiv a roz ífiení pûsobnosti spoleãnosti do dal ího segmentu trhu. Pomáhá optimalizovat portfolio jejích nemovitostí a vytváfií moïnosti stavebních zakázek pro jednotlivé divize. V roce 1999 byl úspû nû dokonãen obytn soubor U KfiíÏe. Pokraãovala v stavba administrativního centra Palmovka Park a byly zahájeny práce na projektu Cibulka. Rozpracováno je nûkolik dal ích projektû, které jsou umísèovány na trhu postupnû. Finanãní situace Pfii hodnocení finanãní situace spoleãnosti je dûleïité posoudit v sledky hospodafiení, finanãní stabilitu a tvorbu dostateãn ch finanãních zdrojû, jako nutné podmínky budoucího rozvoje. Z hlediska hospodafiení Metrostav a.s. dosáhla velmi dobr ch v sledkû v oblasti rûstu celkov ch v konû spoleãnosti a rekordním obratem pfiesahujícím 7,1 mld. Kã se mezi stavebními podniky zafiadila na druhé místo v âeské republice. Dobrou finanãní situaci podniku potvrzují velmi dobré hodnoty ukazatelû finanãní stability. Úvûrovou zadluïenost se podafiilo udrïet na nule. Celková zadluïenost se pohybuje kolem 55 %, coï je pfiimûfiená úroveà pro zachování finanãní stability. V voj úrokového krytí je také pozitivní, pfiedev ím z dûvodu pfiíznivého v voje úrokov ch sazeb v uplynulém roce a niï ích úvûrov ch potfieb, které se t kaly pouze pfieklenutí nedostatku penûïních prostfiedkû v krátk ch ãasov ch intervalech. Zlep ení nastalo v likviditû spoleãnosti. Zv ila se hodnota bûïné likvidity a ke zv ení do lo i v absolutní ãástce provozního kapitálu spoleãnosti. Stabilní finanãní situaci se podafiilo udrïet i zásluhou vyrovnaného cash flow, a to i pfies mírn pokles ãistého zisku a pomûrnû velké investiãní v daje. Tento pokles byl pfiedev ím zpûsoben tzv. nepenûïními operacemi ve v kazu ziskû a ztrát. DÛleÏit m aspektem je také v voj pohledávek. Celkové pohledávky vzrostly v souladu s velmi v razn m rûstem obratu spoleãnosti. Tento jev je vïdy mírnû nebezpeãn z hlediska udrïení finanãní stability a cash flow. Proto mûïeme kladnû hodnotit i dostateãné pokrytí pohledávek opravn mi poloïkami pfii pomûrnû pfiísn ch kritériích. Z hlediska zdrojû financování se podafiilo vytvofiit dostateãnou sumu vlastních zdrojû na krytí investiãních a provozních potfieb spoleãnosti, takïe nebylo nutné pouïít dlouhodobé zdroje financování. Tento v sledek je jasn m dûkazem finanãní stability, protoïe velká stavební firma v âeské republice bez úvûru je opravdu vzácností.

23 vodohospodáfiské stavby 1,30 bytová v stavba 11,17 prûmyslová v stavba 6,51 podíl oborû staveb na celkovém objemu roku 1999 v % Rozdûlení objemu stavební v roby mezi jednotlivé obory staveb dokládá diverzifikaci v robního programu. V roce 1999 mimofiádnû vzrostl podíl obãansk ch staveb, zejména obchodních komplexû a na minimum klesl podíl staveb metra. obãanské stavby 51,62 dopravní stavby 6,17 podzemní stavby hloubené a raïené 18,96 metro 4,27 kvalifikaãní struktura zamûstnancû k nejvy í dosaïené vzdûlání (poãet osob) v % Kvalifikaãní struktura dokládá vysokou úroveà personálu, kter má spoleãnost k dispozici. vysoko kolské (372) 12,5 stfiedo kolské (910) 30,5 vyuãení (1 447) 48,5 základní (253) 8, investice v období v tis. Kã Trend investic v pûtiletém období vykazuje stál rûst a je dokladem snahy spoleãnosti trvale zvy ovat svou trïní hodnotu. nehmotné investice hmotné investice nemovit majetek hmotné investice movit majetek

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více