Roãní zpráva skupiny Czech Coal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roãní zpráva skupiny Czech Coal:"

Transkript

1 Roãní zpráva skupiny Czech Coal: Hospodafiení a udrïiteln rozvoj v roce /-----/-----/--...

2

3 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. Soulad Úplná elektronická této verze zprávy této zprávy s reportovacími skupiny Czech Coal byla principy ovûfiena KPMG ovûfiila âeská republika, Global s.r.o. a Global Reporting Initiative (GRI). B+ Aplikace reportovací metodiky GRI v této zprávû je ovûfiena na úrovni B. Zpráva Skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s vyuïitím Sustainability Reporting Guidelines GRI Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvûtví tûïby nerostû (GRI Mining and Metals Sector Supplement, 2005). GRI v souladu s principy udrïitelného rozvoje prosazuje dobrovolné zvefiejàování environmentálních, ekonomick ch a sociálních ukazatelû ze strany organizací, zejména soukrom ch podnikatelsk ch subjektû. Cílem GRI je podpofiit transparentnost a dûvûryhodnost aktivit spojen ch s udrïiteln m rozvojem. Více informací o iniciativû GRI je k dispozici na

4 Roãní zpráva skupiny Czech Coal: Hospodafiení a udrïiteln rozvoj v roce /--.././-.-./ /---/.-/.-..

5 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. OBSAH: 1. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti V ROCE Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Czech Coal a.s Urãení Zprávy Profil Skupiny Hlavní obory ãinnosti Skupiny Vlastnická struktura Mapa ã. 1 Spoleãnosti a v znamná zafiízení Skupiny v Ústeckém kraji V voj akcionáfiské struktury Mostecké uhelné a.s Statutární orgány spoleãností Czech Coal a.s. a Mostecká uhelná a.s Organizaãní schémata a v konné vedení Czech Coal a.s. a Mostecké uhelné a.s Hospodáfiské v sledky skupiny Czech Coal Konsolidované základní ekonomické údaje za Skupinu Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Trh s elektfiinou v âeské republice Obchodování Czech Coal a.s. na burze PCX v roce Pozice koneãného zákazníka na liberalizovaném trhu s elektfiinou Dohled státních orgánû na obchod a distribuci elektrické energie Tvorba ceny elektrické energie Ceny energie z klasick ch a z obnoviteln ch zdrojû Pravidla pro zmûnu dodavatele elektfiiny Pût krokû, které vyïaduje zmûna dodavatele Pravidla pro v bûr kvalitního dodavatele elektfiiny Obchod s elektfiinou _ nabídka zákazníkûm V sledky obchodu s elektfiinou v roce 2007 a v hled pro rok

6 1.4 Obchod Czech Coal a.s. s hnûd m uhlím Obchod s hnûd m uhlím V sledky obchodu s hnûd m uhlím Sortimentní skladba prodeje hnûdého uhlí údaje za rok Segmenty trhu PrÛmûrné jakostní parametry produkce mosteckého hnûdého uhlí Strategie skupiny Czech Coal v obchodu s hnûd m uhlím Obchodní strategie Tvorba ceny hnûdého uhlí a zmûny v roce Poskytování informací zákazníkûm a reklamace Produkce hnûdého uhlí Mostecká uhelná a.s TûÏba hnûdého uhlí Historie tûïby v okolí Mostu Rozsah tûïby, v roba a expedice uheln ch produktû Mapa ã. 2 Zásoby hnûdého uhlí v hlavních lokalitách Mostecké uhelné a.s Sanace a rekultivace pozemkû dotãen ch tûïbou V hled tûïby hnûdého uhlí Management jakosti a odpovûdnost za uhelné produkty Informaãní systém pro fiízení jakosti hnûdého uhlí Popelomûry, síromûry a automatické vzorkovaãe Ochrana zdraví a bezpeãnosti zákazníkû a informace o environmentálních vlivech uheln ch produktû Strojírenství Kru nohorské strojírny Komofiany a.s Strojní celky a technologické konstrukce Ochrana zdraví a bezpeãnosti zákazníkû a informace o environmentálních vlivech strojních celkû a technologick ch konstrukcí Kotle Varimatik Ochrana zdraví a bezpeãnosti zákazníkû a informace o environmentálních vlivech automaticky fiízen ch kotlû Varimatik, Varikot na tuhá paliva Kalibraãní laboratofi Popis obchodních a v robních rizik V hled strojírenství /--.././-.-./ /---/.-/.-..

7 -.-./--.././-.-./ /---/.-/ Stavební a zemní práce, doprava DTS Vrbensk, a.s Gumárenské sluïby RENOGUM NILOS a.s Servis a renovace dopravních pásû Gumov program Dal í obory podnikání ve Skupinû OdvodÀování lomû, provozování ãistíren a ãerpadel HUMECO, a.s Informatika Infotea s.r.o Rekultivace REKULTIVACE a.s Zaji tûní sportovní ãinnosti HIPODROM MOST a.s Hlubinná tûïba hnûdého uhlí DÛl Kohinoor a.s Pfiehled standardû ISO, certifikátû a fází hodnocení jakosti hlavních produktû skupiny Czech Coal Standardy a certifikáty managementu jakosti ve spoleãnostech Skupiny, Fáze hodnocení jakosti v prûbûhu Ïivotnosti hlavních produktû Aplikovan v zkum a servis Aplikovan v zkum Laboratorní sluïby UDRÎITELN ROZVOJ V ROCE Praxe a reporting udrïitelného rozvoje ve Skupinû Vize a strategie Skupiny v kontextu udrïitelného rozvoje V voj environmentální a sociální odpovûdnosti ve Skupinû Cíle environmentální a sociální odpovûdnosti Skupiny Projekty zvy ování ekonomické, environmentální a sociální odpovûdnosti v MUS ízení a kontrola v konnosti v oblasti udrïitelného rozvoje Realizace hospodáfisk ch, ekologick ch a sociálních cílû Soulad s legislativou a dodrïování právních pfiedpisû Odpovûdnost za produkty v oblasti marketingové komunikace Participace na vefiejné politice

8 Podpora otevfieného transparentního trhu Interní etické kodexy a smûrnice pro oblast hospodáfiské, ekologické a sociální v konnosti Rizika a pfiíleïitosti dlouhodobû udrïitelného podnikání Skupiny Rizika z hlediska udrïitelného rozvoje podnikání Skupiny PfiíleÏitosti Skupiny z hlediska udrïitelného rozvoje jejího podnikání Vztahy se zájmov mi skupinami (stakeholdery) skupiny Czech Coal Zásady vztahû se zájmov mi skupinami Typy zájmov ch skupin a obvyklé zpûsoby komunikace âlenství Skupiny v tuzemsk ch a zahraniãních organizacích a sdruïeních Reporting ãinnosti a udrïitelného rozvoje Skupiny UdrÏiteln rozvoj na firemní úrovni Struktura a metodika Zprávy Klíãové prvky Zprávy o hospodafiení a udrïitelném rozvoji Skupiny V bûr metodiky Global Reporting Initiative Zpracování údajû a zmûny, které ovlivàují kontinuitu dat ZpÛsob zpracování údajû a standardizace Zmûny ve vlastnictví a organizaci Skupiny UdrÏiteln rozvoj a pozice hnûdouhelné energetiky v âr V voj stavu Ïivotního prostfiedí ovzdu í v âr Vliv energetiky na Ïivotní prostfiedí ovzdu í Srovnání vlivu energetiky, dopravy a mal ch zdrojû zneãi tûní v âr Rizika zneãi tûní ovzdu í v âr a v znam jednotliv ch zdrojû (imisní situace) Mezinárodní kontext udrïitelného rozvoje hnûdouhelné energetiky v âr Vliv energetiky na Ïivotní prostfiedí ovzdu í v Ústeckém kraji Ústeck kraj, energetika a její v znam a vliv Posouzení trendû v voje kvality ovzdu í v Ústeckém kraji Srovnání v znamu velk ch a mal ch zdrojû v Ústeckém kraji Otázka regulace energetiky a zdravotních pfiínosû pro obyvatelstvo V znam hnûdouhelné energetiky v âr Zásoby hnûdého uhlí v Severoãeské uhelné pánvi a územní limity tûïby Produkce hnûdého uhlí v âr /--.././-.-./ /---/.-/.-..

9 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. Podíl v roby elektrické energie z hnûdého uhlí v âr VyuÏívání tfiídûného uhlí v âr v souãasnosti a perspektiva Strategické dokumenty k rozvoji energetického hospodáfiství âr Státní energetická koncepce, limity tûïby a produkce uhlí v âr Strategické dokumenty k rozvoji energetického hospodáfiství âr dûsledky jejich rozporû Ekonomické vztahy s okolními komunitami Typy úhrad z dob vání hnûdého uhlí Finanãní pfiínosy tûïby obcím v mosteckém a chomutovském regionu ReÏim loïisek vyhrazeného nerostu a dob vacích prostorû ZpÛsob identifikace a v kup pozemkû v dûlních prostorech Ochrana Ïivotního prostfiedí Principy péãe o Ïivotní prostfiedí ve spoleãnostech Skupiny Kontroly zdrojû zneãi Èování Ochrana vod Nakládání s odpady Správa a likvidace zafiízení s moïn m em PCB Pfiehledné údaje o vlivu jednotliv ch v robních spoleãností Skupiny na Ïivotní prostfiedí Zdroje zneãi tûní ve v robních spoleãnostech skupiny Czech Coal v roce Souhrnné environmentální indikátory v robních spoleãností, Ochrana Ïivotního prostfiedí pfii produkci hnûdého uhlí V voj celkov ch emisí produkce odpadû pfii tûïbû a zpracování uhlí v MUS Ochrana ovzdu í pfii tfiídûní a úpravû uhlí Vliv pfiepravy hlavních produktû skupiny Czech Coal VyuÏití vedlej ích energetick ch produktû ze spalování uhlí Mûfiení zneãi tûní v ovzdu í a hladiny hluku zpûsobené provozem v lomech Ochranná pásma Systém sledování boãních svahû lomu âsa Rekultivace obnova krajiny a Ïivotního prostfiedí Rekultivace území dotãeného tûïbou hnûdého uhlí Dûjiny rekultivaãní ãinnosti a struãn v voj tzv. ãeské rekultivaãní koly

10 Hlavní problémy, které fie í rekultivace Rozdíl v rekultivacích po hlubinné a povrchové tûïbû Problémy rekultivaãní ãinnosti, které pfiineslo schválení územních limitû tûïby v roce Typy rekultivací z hlediska krajinotvorby ZpÛsob projednávání projektû rekultivací Vztah rekultivací a územního plánování Péãe o biodiverzitu a pûvodní porosty Zdroje financování rekultivací V voj znalostí ve volbû zpûsobu rekultivace Historicky v znamné rekultivaãní projekty Prezentace rekultivací Rekultivace skupiny Czech Coal Mapa ã. 3 a 4 Stav rekultivací v roce 2007 a umístûní v znamn ch objektû rekultivací Základní údaje o rekultivacích skupiny Czech Coal Náklady na rekultivace Rozpracované a ukonãené rekultivace skupiny Czech Coal v roce Objemy rekultivovan ch ploch skupiny Czech Coal Aktuální projekty rekultivací MUS Pûstování energetick ch plodin na rekultivacích Zamûstnanecká politika Mapa ã. 5 V znam Skupiny jako zamûstnavatele v Ústeckém kraji Spoleãné principy zamûstnanecké politiky Spoleãné principy bezpeãnosti práce ve v robních spoleãnostech skupiny Czech Coal Úrazovost a pracovní neschopnost ve spoleãnostech Skupiny, Ocenûní spoleãností skupiny Czech Coal v kategorii bezpeãnosti práce âinnost Hlavní báàské záchranné stanice Most Hasiãsk záchrann sbor Mostecké uhelné a.s Pfiehled ekonomick ch, zdravotních a sociálních benefitû zamûstnancû ve spoleãnostech skupiny Czech Coal v roce Sociální náklady ve skupinû Czech Coal Sociální a zdravotní benefity Personální politika /--.././-.-./ /---/.-/.-..

11 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. Principy fiízení zamûstnanosti Rizika vypl vající ze stavu trhu pracovních sil Komunikace se zamûstnanci Postupy pfii náboru zamûstnancû Pravidelné hodnocení v konnosti a v voje kariéry Rovnocenné odmûàování muïû a Ïen Restrukturalizace, provozní zmûny a jejich dopady na zamûstnance Problematika zamûstnancû v pfieddûchodovém vûku a outplacement Vzdûlávání zamûstnancû organizované firmou Popis absolventského programu MUS Spolupráce se kolami praxe a projekty studentû Oddûlení psychologie práce a organizace MUS Participace zamûstnancû na fiízení firmy V znam kolektivních smluv Odborová ãinnost Úãast zamûstnancû a odborov ch organizací v fiídicích orgánech Regionální politika Principy regionální politiky skupiny Czech Coal Poskytování informací Pfiímá podpora regionálního rozvoje spoleãnostmi skupiny Czech Coal Pfiímá podpora projektû skupinou Czech Coal, Podpora regionálního rozvoje v Ústeckém kraji Vybrané v sledky programu Regionální politika Speciální rozvojové projekty MUS Podpora sociálním projektûm na celostátní úrovni âeská báàská nadace Podpora vysok m kolám a v zkumn m institucím Program Monitoring faktorû udrïitelného rozvoje Reporting pfiínosû a vlivû na sousední komunity Projekt zpfiístupnûní zásob hnûdého uhlí budoucím generacím Pfiímé jednání MUS s majiteli nemovitostí a obyvateli Horního Jifietína a âernic Nabídka na vypofiádání pro obyvatele Horního Jifietína v pfiípadû pfiesídlení

12 2.11 Seznam reportovan ch spoleãností skupiny Czech Coal P ÍLOHY 3.1 Finanãní v sledky skupiny Czech Coal a investice v roce Vymezení konsolidaãního celku Konsolidovan hospodáfisk v sledek skupiny Czech Coal Konsolidovan v kaz zisku a ztráty Konsolidovaná rozvaha Investice a v daje na dlouhodobou obnovu majetku skupiny Czech Coal V daje na dlouhodobou obnovu majetku a jeho rozvoj za rok Investice Investice do Ïivotního prostfiedí Tabulky GRI Pfiehled u a indikátorû dle GRI Skupina Czech Coal kontrolní souhrn dle Global Reporting Initiative GRI aplikaãní úroveà Souhrnná GRI tabulka Pfiehled manaïersk ch pfiístupû dle GRI Ovûfiení auditora dle GRI Version 3.0, Hodnocení Zprávy anketa CD-ROM s úpln m em Zprávy /--.././-.-./ /---/.-/.-..

13

14 /-----/-----/--... ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti v roce 2007

15 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Czech Coal a.s. Deklarace Tuto zprávu jsme vypracovali v souladu s metodikou Global Reporting Initiative (GRI). Pfiedstavuje vyváïenou a pfiimûfienou prezentaci hospodáfiské, ekologické a sociální v konnosti organizace v konsolidovan ch údajích za rok Integruje v sobû konsolidovanou úãetní závûrku skupiny Czech Coal (dle mezinárodních standardû úãetního v kaznictví /IFRS/ k ) a nefinanãní report zahrnující skupinu Czech Coal vãetnû Mostecké uhelné a.s. a jejích dûleïit ch dcefiin ch firem. Nefinanãní reporting se stal ve skupinû Czech Coal jiï zavedenou praxí. V podobû ucelené roãní zprávy se s ním mûïete prostfiednictvím tohoto dokumentu seznámit uï poãtvrté. Ekonomika Rok 2007 byl na trzích obou hlavních komodit, s nimiï skupina Czech Coal obchoduje, mimofiádnû nároãn. Obchod s hnûd m uhlím i elektrickou energií v celé Evropû v znamnû ovlivnila teplá zima loàského roku. Na trhu s hnûd m uhlím pfii rostoucí vzácnosti nerostu, kterou zpûsobují pfiedev ím stále platné územní limity tûïby, se nám i pfies pokles prodaného objemu podafiilo udrïet trïby v roce 2007 oproti pfiedchozímu roku s mírn m rûstem o necelé 1 %. V oblasti elektrické energie jsme nav ili obchodovan objem o témûfi 20 % na pfiibliïnû 1,5 TWh. Celkové konsolidované trïby skupiny Czech Coal ãinily 9,86 miliardy korun, pfii rekordním ukazateli EBITDA 3,32 miliardy korun a v sledku hospodafiení pfied zdanûním 2,64 miliardy korun. Perspektivy tûïby uhlí Letos oãekáváme pfii klesajícím objemu zásob v lokalitû âsa, které jsou je tû dostupné v rámci stávajících limitû tûïby, rostoucí tlak teplárensk ch a elektrárensk ch spoleãností na zaji tûní budoucích dodávek tohoto nejefektivnûj ího domácího paliva. Na ím cílem v oblasti hnûdého uhlí je poskytnout také v leto ním roce férové a rovné podmínky v em na im zákazníkûm. Pfiipravujeme proto obchodní model doprodeje zásob v rámci limitû. Na základû poptávky zákazníkû pfiitom usilujeme o vyuïití zásob i za územními limity tûïby. Postupujeme v souladu s horním zákonem, kter nám ukládá povinnost zpfiístupnit zásoby v platném dob vacím prostoru a vypofiádat stfiety zájmû. Jsme do tohoto projektu pfiipraveni investovat 22 miliard korun za podmínky, Ïe politická situace této investici nebude bránit. Limity tûïby se nedot kají na í druhé hlavní lokality. Lom Vr any má dostatek zásob do roku Skupina pokraãuje v pfiípravû projektu nového energetického zdroje. Rizika a pfiíleïitosti V loàské zprávû jsme se zaãali podrobnû vûnovat rizikûm a pfiíleïitostem spojen m s pûsobením v tûïbû a energetice, a to nejen z pohledu samotného podnikání, ale i z pohledu s ním vzájemnû propojen ch environmentálních a sociálních vztahû. Otázka udrïitelného rozvoje uhelné energetiky má zásadní v znam pro strategii spoleãnosti. Letos v tomto trendu pokraãujeme pfii vûdomí, Ïe nejen pfiesn popis uplynulého roku, ale i v hled pûsobení Skupiny ve stfiednû- aï dlouhodobém horizontu je na imi zájmov mi skupinami ( stakeholders ) poptáván. 14

16 Stakeholders Právû stakeholders jsou v znamn mi spoluautory u této Zprávy. Jejich odezva v podobû vyplnûn ch dotazníkû, reakcí ãi dotazû adresovan ch na í spoleãnosti, v stupû v podobû spoleãn ch semináfiû a jin ch aktivit nebo dialogû je zapracována. SnaÏíme se tak smûfiovat k nejpodstatnûj ímu cíli. Je jím vtaïení zájmov ch skupin do spoleãného dialogu, tzv. stakeholders engagement. Jeho zásadní podmínkou je transparentní popis pfiínosû a vlivû skupiny Czech Coal v regionálním i národním kontextu a rozsáhl soubor údajû k objektivní diskusi o dal ím v voji uhelné energetiky. Kultivace vzájemného dialogu s rûznorod mi zájmov mi skupinami, od zákazníkû po neziskové organizace, je hlavním cílem a pfiínosem Zprávy. Právû zahrnutí dat popisujících vztahy Czech Coal a jejích zájmov ch skupin a dûraz na ir í kontext na eho pûsobení patfií mezi vyhledávané prvky na eho reportingu. Díky nim pfiedáváme odborné reportovací znalosti nejen v âeské republice, ale jsme zváni ke sdílení této expertizy i na mezinárodní fóra, pfiíkladem je úãast na Global Reporting Summit, Berlín Mimo jiné právû rûst podílu mezinárodních stakeholders v na em portfoliu podporuje na i snahu o maximální transparentnost podle mezinárodnû uznávan ch standardû nefinanãního reportingu. Metodika Tato zpráva je zpracována podle metodiky GRI Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvûtví tûïby nerostû GRI Mining and Metals Sector Supplement, 2005, úroveà aplikace metodiky je ovûfiena externím auditorem. Petr Pudil pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Czech Coal a.s. místopfiedseda pfiedstavenstva Mostecké uhelné a.s /--.././-.-./ /---/.-/.-..

17 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. Urãení Zprávy Tato roãní zpráva nenahrazuje v roãní zprávu Czech Coal a.s., Mostecké uhelné a.s. nebo jiné spoleãnosti skupiny Czech Coal ani není jejím marketingov m nástrojem, ale pfiedkládá v kontinuitû od roku 2005 v sledky nefinanãního reportingu, kter ve vût inû ohledû vysoce pfiesahuje zákonem vyïadovan rámec v roãní zprávy. Vût ina podnikatelsk ch odvûtví potfiebuje pro svou ãinnost souhlas více zájmov ch skupin ( stakeholders ) neï jen zájem zákazníkû a soulad s legislativou. Vûrohodn nefinanãní reporting pfiedstavuje dûleïit aspekt odpovûdného chování firem a patfií mezi dûleïité nástroje pro komunikaci mezi firmou a klíãov mi (ovlivnûn mi i ovlivàujícími) zájmov mi skupinami, kter mi kromû zákazníkû jsou zejména akcionáfii, zamûstnanci, okolní komunity, státní správa a samospráva, média, odborná a iroká vefiejnost. Zpráva pfiedstavuje nenahraditeln zdroj informací o dlouhodob ch v sledcích Skupiny a konkrétním vlivu jednotliv ch spoleãností na její okolí a umoïàuje vymezit, za které vlivy a dopady nese skupina Czech Coal odpovûdnost. Zahrnuje tfii základní oblasti udrïitelného rozvoje ekonomickou stabilitu a v konnost, odpovûdnost k Ïivotnímu prostfiedí a sociální rozvoj. Existuje ve dvou typech: krácená ti tûná verze a úplná elektronická verze ta je k dispozici na samostatném digitálním disku i na www stránkách Skupiny V sledky reportingu pfiedkládané v této zprávû jsou zpracovány na základû metodiky v eobecnû uznáváné jako nejv znamnûj í mezinárodní nástroj nefinanãního reportingu metodiky Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Reporting Guidelines GRI. 16

18 1.1 Profil Skupiny Skupina Czech Coal zahrnuje spoleãnost Czech Coal a.s., obchodníka s energetick mi komoditami, pfiedev ím s hnûd m uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkov ch plynû. Dále ji tvofií spoleãnost Mostecká uhelná a.s., která disponuje nejvût ími zásobami uhlí v âr. Do skupiny rovnûï patfií fiada obsluïn ch spoleãností a majetkové úãasti v regionálních teplárnách. Skupina zamûstnává více neï 6 tisíc pracovníkû a v roce 2007 dosáhla celkov ch konsolidovan ch trïeb pfiesahujících 9,86 miliardy korun. Hlavní obory ãinnosti Skupiny obchod s hnûd m uhlím obchod s elektrickou energií a poskytování souvisejících sluïeb dob vání nerostn ch surovin rekultivace a revitalizace krajiny postiïené tûïbou Vlastnická struktura schéma hlavních ãástí Skupiny k 31. prosinci 2007 Skupina Czech Coal Skupina Czech Coal Vlastnická struktura schéma hlavních částí Skupiny k 31. prosinci 2007 Indoverse Czech Coal Investments Limited 49 % Czech Coal a.s. Mostecká uhelná a.s. (MUS) Krušnohorské strojírny Komořany a.s. RENOGUM NILOS a.s. DTS Vrbenský, a.s. REKULTIVACE a.s. HUMECO, a.s. Důl Kohinoor a.s. HIPODROM MOST a.s. Infotea s.r.o. Czech Coal N.V. 51 % Majetkové účasti v teplárnách Teplárna Otrokovice a.s. (34 %) Energetika Malenovice, a.s. (34 %) Teplárna Strakonice, a.s. (13,47 %) VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (5,2 %) a majetkové účasti v dalších společnostech Obû hlavní spoleãnosti Skupiny, matefiská Mostecká uhelná a.s. a spoleãnost Czech Coal a.s., jsou akciov mi spoleãnostmi. S v jimkou Czech Coal a.s. a nûkolika obsluïn ch spoleãností, které mají sídlo v Praze, pûsobí vût ina spoleãností Skupiny v Ústeckém kraji /--.././-.-./ /---/.-/.-..

19 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. Mapa ã. 1 Spoleãnosti a v znamná zafiízení Skupiny v Ústeckém kraji,

20 B Spoleãnost Czech Coal a.s. má od poãátku roku 2008 nové sídlo. Evropská 2690/ Praha 6 Tel: Letiště Ruzyně Evropská Velvarská Šárecká Glinkova Kolejní Kolejní Thákurova Gymnazijní Thákurova Evropská P Studentská P Zikova Hotel Diplomat VŠCHT ČVUT Šolínova Banskobystrická Kafkova Kafkova Kafkova Generála Píky Buzulucká P Kafkova Jugoslávských partyzánů Vítězné nám. Svatovítská Národní obrany Českosloven Dejvická /--.././-.-./ /---/.-/.-..

21 -.-./--.././-.-./ /---/.-/ V voj akcionáfiské struktury Mostecké uhelné a.s Vznik Mostecké uhelné spoleãnosti (MUS), spoleãnosti disponujícími nejvût ími uheln mi zásobami v âr 1998 MUS privatizována skupinou Appian Group 2002 Appian Group a.s. získává licenci obchodníka s elektrickou energií 2005/03 ManaÏefii MUS Antonín Koláãek, Lubo Mûkota, Vasil Bobela a Petr Pudil kupují prostfiednictvím spoleãnosti Severoãeská uhelná a.s. od skupiny Appian Group energetická aktiva v âr, která zahrnují mimo jiné MUS a Appian Group a.s. 2005/05 Pfiejmenování Appian Group a.s. na Czech Coal a.s., restrukturalizace Skupiny pod novou znaãkou Czech Coal 2006/05 Skupina Czech Coal zakládá spoleãn podnik v Teplárnû Otrokovice a.s. a Energetice Malenovice, a.s., se skupinou E.ON. Do skupiny Czech Coal vstupuje odkupem minoritního podílu kypersk finanãní investor INDOVERSE CZECH COAL INVESTMENTS LIMITED. 2008/03 Vasil Bobela a Petr Pudil odkupují podíly Antonína Koláãka a Lubo e Mûkoty ve spoleãnosti CZECH COAL N.V., která je s podílem 51 % majoritním vlastníkem skupiny Czech Coal Statutární orgány spoleãností Czech Coal a.s. a Mostecká uhelná a.s. Dozorãí rady a pfiedstavenstva spoleãností Czech Coal a.s. a Mostecká uhelná a.s. jsou voleny a odvolávány valnou hromadou akcionáfiû s v jimkou ãlenû dozorãí rady volen ch a odvolávan ch zamûstnanci v souladu s ustanovením obchodního zákoníku. Czech Coal a.s. Pfiedstavenstvo k 31. prosinci 2007 Petr Pudil, pfiedseda pfiedstavenstva Vasil Bobela, 1. místopfiedseda pfiedstavenstva Lubo Mûkota, 2. místopfiedseda pfiedstavenstva Vladimír ístek, ãlen pfiedstavenstva Petr Kolman, ãlen pfiedstavenstva Jan Ranãák, ãlen pfiedstavenstva Tomá Fohler, ãlen pfiedstavenstva (od 1. února 2007) Zdenûk Fousek, ãlen pfiedstavenstva (od 31. kvûtna 2007) Dozorãí rada k 31. prosinci 2007 Antonín Koláãek, pfiedseda dozorãí rady Oldfiich Klimeck, místopfiedseda dozorãí rady (do 30. listopadu 2007) Helena Veverková, místopfiedsedkynû dozorãí rady (od 11. prosince 2007) Jan Dobrovsk, ãlen dozorãí rady (od 20. listopadu 2007) Pfiedstavenstvo k 1. kvûtnu 2008 Petr Pudil, pfiedseda pfiedstavenstva Vasil Bobela, místopfiedseda pfiedstavenstva Petr Kolman, ãlen pfiedstavenstva Jan Ranãák, ãlen pfiedstavenstva Vladimír ístek, ãlen pfiedstavenstva Tomá Fohler, ãlen pfiedstavenstva Zdenûk Fousek, ãlen pfiedstavenstva Dozorãí rada k 1. kvûtnu 2008 Jan Dobrovsk, pfiedseda dozorãí rady Helena Veverková, místopfiedsedkynû dozorãí rady Lubo Dubniãka, ãlen dozorãí rady 20

22 Mostecká uhelná a.s. (MUS) Pfiedstavenstvo k 31. prosinci 2007 Lubo Mûkota, pfiedseda pfiedstavenstva Vasil Bobela, místopfiedseda pfiedstavenstva Petr Pudil, místopfiedseda pfiedstavenstva Petr Kolman, ãlen pfiedstavenstva Jan Ranãák, ãlen pfiedstavenstva Vladimír ístek, ãlen pfiedstavenstva Tomá Fohler, ãlen pfiedstavenstva** Dozorãí rada k 31. prosinci 2007 Antonín Koláãek, pfiedseda dozorãí rady Oldfiich Klimeck, místopfiedseda dozorãí rady Helena Veverková, ãlenka dozorãí rady Lubo Dubniãka, ãlen dozorãí rady Vlastimil Waic, ãlen dozorãí rady* Jifií Cingr, ãlen dozorãí rady* * âlenové dozorãí rady zastupující zamûstnance spoleãnosti. ** âlen pfiedstavenstva od ledna Do funkce byl navrïen minoritním akcionáfiem skupiny Czech Coal, spoleãností Indoverse Czech Coal Investments Limited Organizaãní schémata a v konné vedení Czech Coal a.s. a Mostecké uhelné a.s. V konné vedení spoleãnosti Czech Coal k 1. kvûtnu 2008 Petr Pudil, generální fieditel Vladimír ístek, fieditel finanãního úseku Alexandr Musil, fieditel odboru nákupu a prodeje uhlí Zdenûk Fousek, fieditel odboru nákupu a prodeje elektrické energie Radek Stavûl, fieditel odboru pro lidské zdroje a korporátní komunikaci Zdenûk Neterda, fieditel odboru development a reality Vladimír Zemánek, fieditel odboru speciálních projektû Radomír Johanna, právní záleïitosti Pavel âermák, manaïer pro informaãní technologie Pfiedstavenstvo k 1. kvûtnu 2008 Vasil Bobela, pfiedseda pfiedstavenstva Petr Pudil, místopfiedseda pfiedstavenstva Petr Kolman, ãlen pfiedstavenstva Jan Ranãák, ãlen pfiedstavenstva Vladimír ístek, ãlen pfiedstavenstva Tomá Fohler, ãlen pfiedstavenstva** Dozorãí rada k 1. kvûtnu 2008 Jan Dobrovsk, pfiedseda dozorãí rady Helena Veverková, místopfiedsedkynû dozorãí rady Jifií Cingr, ãlen dozorãí rady* Lubo Dubniãka, ãlen dozorãí rady Miroslav Dykas, ãlen dozorãí rady Vlastimil Waic, ãlen dozorãí rady* V konné vedení spoleãnosti Mostecká uhelná k 1. kvûtnu 2008 Petr Kolman, v konn fieditel Vladimír Rouãek, v robní fieditel Jan Ranãák, ekonomick fieditel Franti ek Svoboda, technick fieditel Ivan Ondfiejka, personální fieditel Damir Dordeviã, fieditel pro údrïbu Jan Pivko, IT fieditel /--.././-.-./ /---/.-/.-..

23 -.-./--.././-.-./ /---/.-/.-.. Technick úsek Sekretariát T Právník T Referát plánu T Odbor pofiízení a obnovy majetku Odbor fiízení aktiv Odbor správy majetku Odbor nákupu Organizaãní a funkãní schéma Mostecké uhelné a.s. Platnost ke dni Úsek generálního fieditele Sekretariát G Poradci G Referát práva a právní metodiky Oddûlení organizaãních agend Obor ochrany a obrany Obor interního auditu a kontroly V robní úsek Sekretariát V Odbor báàského rozvoje a zahlazování Odbor mûfiictví a geologie Odbor energetiky Odbor koncepcí V roba Kolejová doprava Úsek v konného fieditele Sekretariát Vk Ekonomick úsek Sekretariát E Odbor ekonomick ch nástrojû Odbor úãetnictví Odbor financování Odbor finanãního controllingu Úsek pro údrïbu Sekretariát Ú ÚdrÏba Závodní lomû Odbor bezpeãnosti a hygieny práce Odbor ekologie Hlavní báàská záchranná stanice Personální úsek Sekretariát P Referát personálních sluïeb Referát pracovního práva Odbor personální práce Odbor sociální práce Odbor mzdov ch systémû Odbor zamûstnaneck ch sluïeb Hotel irák IT úsek Odbor strategického fiízení IT Odbor bezpeãnosti a správy IT 22

24 1.2 Hospodáfiské v sledky skupiny Czech Coal Konsolidované základní ekonomické údaje za Skupinu Základní ekonomické údaje za Skupinu, meziroãní srovnání (miliony Kã)* 2006 dle IFRS 2007 dle IFRS Celkové konsolidované trïby za Skupinu âisté trïby (v kony + marïe) Pfiidaná hodnota Provozní (konsolidované) trïby EBITDA Provozní v sledek hospodafiení V sledek hospodafiení pfied zdanûním V sledek hospodafiení po zdanûní DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Poãet zamûstnancû (mûsíãní prûmûr) Finanãní ukazatele (index, procenta)* 2006 dle IFRS 2007 dle IFRS âist dluh / EBITDA 1,08 0,86 âist dluh / Vlastní kapitál 94,79 50,64 EBITDA margin (EBITDA / âisté trïby) = pomûr provozního zisku na trïbách 0,34 0,40 EQUITY ratio (Vlastní kapitál / Aktiva) = finanãní stabilita spoleãnosti 21,36 33,45 ROE (V sledek hospodafiení po zdanûní / Vlastní kapitál) 66,72 37,55 Ostatní ekonomické údaje za Skupinu (miliony Kã)* 2006 dle IFRS 2007 dle IFRS Náklady za nákup materiálu (v konová spotfieba) Celkové náklady na mzdy a benefity (osobní náklady) Celková ãástka daní ObdrÏené dotace od státu/vlády/eu (nezahrnuje náklady státu na rekultivace) Podrobné konsolidované finanãní v sledky skupiny Czech Coal (Konsolidovaná úãetní závûrka dle mezinárodních standardû úãetního v kaznictví /IFRS/ k ) jsou uvedeny v kapitole 3.1 Finanãní v sledky skupiny Czech Coal a investice v roce * Údaje jsou konsolidovány po auditu jednotliv ch spoleãností. Do konsolidaãního celku byly zahrnuty spoleãnosti: Mostecká uhelná a.s., Czech Coal a.s., DÛl Kohinoor a.s., Kru nohorské strojírny Komofiany a.s., DTS Vrbensk, a.s., HUMECO, a.s., REKULTIVACE a.s., RENOGUM NILOS a.s., MUS-UNISERVIS, spol. s r.o., HIPODROM MOST a.s., Infotea s.r.o., Servis Leasing a.s., Synergoinvest SA, CH-Fribourg. Data z roku 2007 a 2006 oproti roku 2005 neují spoleãnosti Teplárna Otrokovice a.s. a Energetika Malenovice, a.s. Data z roku 2007 oproti roku 2006 neují spoleãnosti E-GATE a.s., RÜCKL CRYSTAL a.s., Portoeuroinvest Anstalt /--.././-.-./ /---/.-/.-..

25 -.-./--.././-.-./ /---/.-/ Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Czech Coal a.s. se soustfiedí pfiedev ím na prodej hnûdého uhlí Mostecké uhelné a.s., na nákup a prodej elektrické energie, povolenek na emise skleníkov ch plynû a poskytování souvisejících sluïeb. Spoleãnost Czech Coal a.s. je jednou z nejvût ích firem v âr, obchodujících s energetick mi komoditami. Obchodování s elektrickou energií v âr bylo spoleãností Czech Coal a.s. zahájeno v roce 2002, tedy v nejkrat ím moïném zákonném termínu po otevfiení trhu s elektfiinou v âr. Czech Coal a.s. jako souãást pfiední energetické skupiny pfiedstavuje velmi silné znalostní a kapitálové zázemí i pro vlastní prodej elektfiiny. Czech Coal a.s. se zpoãátku více orientovala na velkoobchod s elektfiinou. Velké objemy byly v letech realizovány zejména na zahraniãních trzích. S postupn m otevíráním trhu pro koneãné zákazníky se firma zamûfiila také na tento trh. V souãasné dobû patfií mezi nejv znamnûj í nezávislé dodavatele elektfiiny pro tuto oblast trhu Trh s elektfiinou v âeské republice Trh s elektrickou energii v âr se stále dynamicky vyvíjí. V znamn m v vojem pro el trh v âr v ãervenci roku 2007, kdy se s vznikem Energetické burzy Praha (PXE) zásadnû zmûnil zpûsob nákupu elektfiiny na velkoobchodním trhu. Pro fiadu odbûratelû energie pfiedstavuje tato zmûna v obchodu s elektfiinou úplnû nov pohled na organizaci nákupu elektfiiny. Prostfiednictvím PXE lze nakoupit nebo prodat nabízené elektrické produkty za cenu, která podléhá trïním v kyvûm podobnû jako napfiíklad cena akcií. PXE dosáhla v znamné likvidity pfiekraãující jiné organizované obchodní platformy a do konce roku 2007 prodala obchodníkûm elektfiinu v objemu pfievy ujícím 34 TWh, coï odpovídá prodejní cenû milionû eur. Pfii porovnání v voje cen na rûzn ch likvidních trzích v Evropû lze dojít k závûru, Ïe ãeská elektfiina tuto cenu následuje, z toho plyne, Ïe cenotvorn m trhem je Nûmecko, kterému se dominantní dodavatel elektfiiny (âez) pfiizpûsobuje Obchodování Czech Coal a.s. na burze PCX v roce 2007 Spoleãnost Czech Coal a.s. zvládla potfiebné know-how a stala se v znamn m obchodníkem na energetické burze, kde s v hodou vyuïila dlouholet ch znalostí energetického trhu. Prostfiednictvím PXE bylo jiï v zaãátku druhé poloviny roku 2007 zaji tûno pro rok 2008 mnoïství elektfiiny odpovídající pfiibliïnû celkovému nákupu elektfiiny od dominantního v robce v pfiedchozím roce, ãímï bylo sníïeno riziko závislosti na nejvût ím dodavateli (âez) a souãasnû riziko nekontrolovatelného rûstu nákladû na pofiízení elektfiiny v závûru roku. Pro obchodní partnery skupiny Czech Coal byla nakoupena elektfiina za pfiíznivé ceny, v znamná ãást dodávek byla uzavfiena na období Celkovû bylo nakoupeno na PXE v období ãervenec prosinec roku 2007 mnoïství elektfiiny blí- Ïící se GWh. 24

26 Efekt otevfiení energetické burzy PXE na konci ãervence 2007 a poradenství Czech Coal a.s. Cenu sjednáváme s kaïd m zákazníkem individuálnû. Firmám v nejmen ím segmentu s úãtem do pûti milionû korun jsme pomohli u etfiit aï deset procent nákladû v porovnání s jejich tradiãním regionálním dodavatelem, sdûlil Zdenûk Fousek, fieditel odboru obchodu s elektrickou energií. Zdroj: Právo Cena elektrické energie na velkoobchodním trhu v âesku totiï v závûru roku zaãala strmû stoupat k cenû 55 eur za MWh a pfiiblíïila se tak relacím na nûmecké burze EEX. Kdo si nezajistil smluvního partnera vãas, doplatil na cenovou turbulenci. Ta pfii- la právû v období, kdy vrcholily aukce a v bûrová fiízení na dodávky elektfiiny. Zdroj: Czech Coal News 1/2007 Cena elektřiny E/MWh 62,50 60,00 59,00 58,00 57,50 55,00 54,00 53,00 52,50 50, Pokud se burze podafií získat na stranû nabídky dostatek elektfiiny, pak bude mít trh opravdovou nezkreslenou informaci o trïní cenû na rok Podmínkou v ak je, aby âez podstatnou ãást své produkce na burze nabídl. Jinak se bude situace odvíjet obdobnû jako v minul ch letech, kdy âez prodával jen omezené mnoïství, a to formou virtuální elektrárny nebo aukce. Zdroj: Tisková zpráva Czech Coal a.s. Rozvinutá burza umoïní prûbûïné dokupování nebo prodávání elektfiiny, tedy nûktefií odbûratelé nemusí sdílet plné dopady fixace ceny na cel rok. Napfiíklad okamïité ceny nûkter ch mûsíãních produktû v roce 2008 jsou aï o desítky procent levnûj í oproti pofiizovacím cenám stejn ch produktû ze závûru roku Zdroj: Czech Coal News 2/2007 V voj ceny elektfiiny na rok EEX PXE Start prodeje samostatného produktu na rok 2008 na pražské burze 10/02/07 23/03/07 03/05/07 13/06/07 24/07/07 03/09/07 14/10/07 24/11/07 Odpadne systém, kdy se elektfiina prodávala jen dva t dny v roce, pak se zmrazila cena a zûstala cel rok stejná. Na burze se bude dennû cena mûnit podle poptávky a nabídky, vysvûtluje Zdenûk Fousek ze spoleãnosti Czech Coal, jeï se na burzu rovnûï chystá. KdyÏ si spotfiebitel zvolí vhodn typ dodávky, pak mu proud pfii poklesu velkoobchodní ceny mûïe zlev- Àovat. Na druhou stranu je tu ale riziko rûstu ceny pfii nepfiíznivém v kyvu trhu. EEX - Evropská energetická burza PXE - Pražská energetická burza Datum V raznû stoupl zájem stávajících i nov ch odbûratelû z fiad firemní klientely o urychlené uzavfiení smlouvy na dodávku elektfiiny pro rok 2008 a Nûktefií na i zákazníci pochopili v hodnost vãasného uzavfiení smluv na dodávky elektfiiny nakoupené Czech Coal levnû na zaãátku burzy a jiï s námi uzavfieli smlouvy. Lehk m dopoãtem lze zjistit, Ïe u etfiili minimálnû 5 % z ceny elektfiiny a je tû se pojistili proti nárûstu elektfiiny v roce 2009, shrnul fieditel obchodu s elektfiinou Czech Coal. Správnû nakoupená dvouletá elektfiina na roky 2008 a 2009 je pfiíleïitostí pro zákazníka získat jistotu dodávek za pfiimûfienou cenu i v roce 2009, potvrdil obchodník Czech Coal Jaroslav Paul. Na praïské burze se dnes prodává elektfiina na léta 2008 a RÛst proti leto ku se pohybuje kolem 20 procent pro pfií tí rok a 23 procent pro rok Zdroj: Právo, rozhovor se ZdeÀkem Fouskem Zdroj: Czech Coal News 4/2007 Zdroj: Hospodáfiské noviny /--.././-.-./ /---/.-/.-..

27 -.-./--.././-.-./ /---/.-/ Pozice koneãného zákazníka na liberalizovaném trhu s elektfiinou 1. Koneãn zákazník má právo uzavfiít smlouvu o dodávce elektfiiny s jak mkoli dodavatelem v rámci âeské republiky. 2. Distribuce a pfienos elektfiiny je státem regulovaná ãinnost. Cena za pfienos a distribuci je regulována a pro v echny subjekty na území âeské republiky na pfiíslu né napûèové hladinû stejná. Dodávku elektfiiny pro koneãného zákazníka ze zákona zaji Èuje územnû pfiíslu n distributor. Tento distributor je povinen dopravit elektfiinu k zákazníkovi od kaïdého dodavatele za stejn ch podmínek. Ze zákona nesmí diskriminovat ãi zv hodàovat jakéhokoli dodavatele ãi zákazníka. Jinak fieãeno: podmínky pfienosu a distribuce elektfiiny a poplatky za tyto sluïby jsou pro zákazníka vïdy stejné bez ohledu na to, kdo mu elektfiinu dodává. 3. Vlastní nákup elektfiiny realizují obchodníci buì pfiímo od nezávisl ch v robcû, ãi prostfiednictvím burzy. Na burzu mají pfiístup jen akreditovaní obchodníci. Úloha burzy jako základní cenotvorné platformy v âr je zcela zásadní. Dal ím moïn m zdrojem elektfiiny jsou pfieshraniãní dodávky. Obchodník, kter dokáïe optimalizovat nákup elektfiiny v ãase na domácích i zahraniãních trzích, má v hodu. 4. Îádná elektrárna nedodává elektfiinu pfiímo koneãn m zákazníkûm. Elektfiinu pro koneãné zákazníky vïdy dodávají obchodníci. Není Ïádn dûvod, aby dodavatel elektrické energie vlastnil elektrárnu provozovatelé benzinov ch pump také nevlastní ropné vrty Dohled státních orgánû na obchod a distribuci elektrické energie Obchod s elektfiinou a distribuce vãetnû cen je pod pfiísn m dohledem státních orgánû. Tyto instituce ochraàují zájmy koneãn ch spotfiebitelû, vytváfiejí a kontrolují dodrïování pravidel v emi úãastníky trhu, zejména distributory. Státní orgány dozoru na trhu s elektfiinou a jejich hlavní ãinnosti z pohledu koncového zákazníka: Energetick regulaãní úfiad (ERÚ) stanovuje regulované ceny pfienosu, distribuce elektfiiny a souvisejících sluïeb stanovuje ostatní regulované ceny a poplatky (napfi. kogenerace, obnovitelné zdroje, jalová elektfiina, poplatek operátorovi trhu s elektfiinou atd.) stanovuje a provádí úpravy pravidel, kter mi se fiídí trh s elektfiinou zaji Èuje stejné podmínky pro koneãné zákazníky bez ohledu na to, ve které ãásti území jsou pfiipojeni Státní energetická inspekce dohlíïí na dodrïování zákonû a vyhlá ek v elektroenergetice fie í spory mezi distributory a zákazníky ukládá pokuty na základû vlastního zji tûní, v sledky kontrolní ãinnosti âr-sei jsou sankãní opatfiení vûãi subjektûm poru ujícím zmínûné právní pfiedpisy, ale pfiedev ím umoïàují státním orgánûm objektivnû analyzovat chování v ech subjektû na stranû zdrojû, pfienosu i spotfieby energie a následnû z pozice státu pfiijímat úãinná opatfiení Operátor trhu s elektfiinou zaji Èuje skuteãné hodnoty dodávek a odbûrû elektfiiny pro úãastníky trhu s elektfiinou vyhodnocuje odchylky na základû smluv o dodávce elektfiiny subjektû zúãtování nebo registrovan ch úãastníkû trhu a skuteãnû namûfien ch dodávek a odbûrû elektfiiny registrovan ch úãastníkû trhu zaji Èuje zúãtování a vypofiádání odchylek mezi subjekty zúãtování 26

28 1.3.5 Tvorba ceny elektrické energie Ceny silové elektfiiny pro koneãné zákazníky se tvofií na trhu. Cena se li í podle dodavatele a jím nabízen ch sluïeb. Tuto ãást ceny mûïe koneãn zákazník ovlivnit tak, Ïe si vybere dodavatele s v hodn mi sluïbami a s ním si smluvnû dohodne podmínky dodávky. Pro zákazníka je dûleïité, Ïe mûïe volit i délku kontraktu jednoletou aï tfiíletou. Cena silové elektfiiny se mûní, kolísá bûhem roku, ale i v prûbûhu dne: bûhem roku sezónnû (rozdíl zima x léto) bûhem dne je rozdíl ve piãce a mimo piãku v závislosti na datu nákupu elektfiiny obchodníkem v závislosti na datu, kdy koneãn zákazník uzavfie smlouvu o dodávce Hlavní složky ceny elektřiny pro konečného zákazníka (ilustrace) Část ceny, kterou může konečný zákazník ovlivnit cena silové elektřiny od výrobců na velkoobchodním trhu marže obchodníka Části ceny elektřiny, které nelze vyjednáváním ovlivňovat, jsou vyhlašovány regulačními úřady regulovaná cena za použití sítí regulovaná cena za rezervovanou kapacitu (měsíční, roční) regulovaná cena za systémové služby regulovaný příspěvek k ceně za obnovitelné zdroje Za vzrûst ceny silové elektfiiny na trhu v âr za posledních 5 let nemohou obchodníci, je dána prudk m nárûstem cen od v robcû elektfiiny na velkoobchodním trhu. Napfiíklad v roce 2003 stála dodávka silové elektfiiny o konstantním v konu 1 MW po cel rok (roãní pásmo) cca 735 Kã/MWh a na rok 2008 jiï cca Kã/MWh, coï je zdraïení o více neï 70 %. K nárûstu pfiispívají dal í vstupující faktory emisní povolenky, ekologická daà, vysoké regulované v kupní ceny elektfiiny z obnoviteln ch zdrojû, za které se musí elektfiina od tûchto v robcû vykupovat. V pfií tích letech cena energie nepochybnû dále vzroste z dûvodû pfiipravované legislativy Evropské unie napfi. v oblasti obnoviteln ch zdrojû ãi zmûnû pfiídûlového systému na aukãní u emisních povolenek. Dal ím v znamn m nav ením koncové ceny pro zákazníka je vzrûst níïe uveden ch regulovan ch cen pro jednotlivé distributory âez, E.ON a PRE. V daném roce stanovené regulované ceny elektfiiny nelze vyjednáváním ovlivàovat, jsou vyhla- ovány nezávisl m úfiadem (ERÚ). Ceny jsou pro cel rok platné na pfiíslu ném území daného distributora (âr). Jde zejména o: cenu za distribuci, tj. pouïití sítí/pfienosové soustavy cenu za rezervovanou kapacitu (mûsíãní ãi roãní) cenu za systémové sluïby pfiíspûvek k cenû za obnovitelné zdroje Ceny energie z klasick ch a z obnoviteln ch zdrojû Porovnání ceny elektfiiny z klasick ch zdrojû, která se tvofií trïnû, s pevnû stanoven mi cenami z obnoviteln ch zdrojû, za které musí elektfiinu od tûchto v robcû vykupovat pfiíslu n distributor: TrÏní cena silové elektfiiny na velkoobchodním trhu Kã/MWh: prûmûr mix uhlí/jaderná Ceny z obnoviteln ch zdrojû Kã/MWh: z biomasy (podle kategorie biomasy) vûtrné elektrárny (podle data uvedení do provozu) sluneãní záfiení (podle data uvedení do provozu) Ceny z obnoviteln ch zdrojû se následnû promítají do regulovan ch cen. Pro rok 2008 ãiní tento pfiíplatek pro kaïdého koneãného zákazníka 40,75 Kã/MWh. (V roce 2007 ãinila 34,13 Kã/MWh. Obnovitelné zdroje vedly ke zdraïení pfiíplatku o 19,4 % z roku na rok.) Vzhledem k oãekávané vût í podpofie obnoviteln ch zdrojû bude tato ãást pro koneãné zákazníky v znamnû rûst /--.././-.-./ /---/.-/.-..

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Tato roční zpráva skupiny Czech Coal byla vytvořena v souladu s metodikou GRI. Skupina

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010. I. Základní ekonomické údaje

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009 Anglická verze této roční zprávy skupiny Czech Coal byla ověřena Det Norske Veritas

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 1 Agregovaná skupina Agregované výkazy k 31. prosinci 2009 byly sestaveny agregací výkazů společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 Zlom 401-566 29.3.2005 14:59 Stránka 421 Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 mûrné emise mírnû nad celostátním prûmûrem (pro amoniak platí, Ïe byl v tomto pfiípadû

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr p fi e h l e d Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr INFORMAâNÍ PODPORA ONKOLOGICK CH PROJEKTÒ Z POPULAâNÍCH DATABÁZÍ âeského STATISTICKÉHO Ú ADU CZECH STATISTICAL OFFICE AND ITS

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více