Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice"

Transkript

1 JA N Á Č K O VA A K A D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í j e i š t n í technologie S t u d i j n í o b o r d i d e l n í m n ž e r s t í Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů České republice Bklářská práce A u t o r p r á c e : T á ň K o ř í k o á Ved o u c í p r á c e : J U D r. L e n k V l o á O p o n e n t p r á c e : d o c. M g r. J n K o l e g r B rn o

2 Bibliogrficky záznm K O VA Ř Í K O V Á, zhrničních Táň. muzikálů Získáání České licencí republice k uádění [ T k i n g Out Licence for Introducing Foreign Musicls in the C zech Republic]. Brno: Jnáčko kdemie múzicky ch umění Brně, Didelní fkult, Ateliér didelního mnžerstí ištní technologie, s. Ve d o u c í Získáání licencí diplomoé p r á c e J U D r. L e n k V l o á. Anotce Bklářská zhrničních muzikálů o problemtice k uedení práce České získání zhrničních r e p u b l i k y. Práce republice utorských n uádění podnáá prá muzikálů zhrnu k potřebných území teoretické České podnání o muzikálech, jich historii, utorskoprání problemtiku této oblsti, popis procesu získáání licencí pro didlo ýčet důležitých produkcí zhrničních muzikálů, které byly uedeny České republice. Annottion The bchelor thesis T k i n g out Licence for Introducing Foreign Musicls in the Czech Republic dels with the issue of obtining copyright necessry for stging foreign musicls in the Czech Republic. The thesis i n c l u d e s t h e o r e t i c l t r e t i s e b o u t m u s i c l s, t h e i r h i s t o r y, cop yright issues, the description of the process of tking out licences interntionl for performnces musicl Czech Republic. shows nd which were list of stged mjor in the

3 K l í č o á s l o zhrniční muzikál, utorské práo, licence, podmínky udělení licence K e yw o r d s foreign musicl, copyright, licence, licence conditions

4 Prohlášení Prohlšuji, že jm předkládnou práci zprcol smosttně použil n uedené prmeny literturu. B r n ě, d n e 1 9. k ě t n Táň Koříkoá

5 P o d ě ko á n í N Te s á č k o é tomto místě Petru bych Gzdíkoi rád z poděkol přínosné poskytnutí informcí zásdních pro tuto práci. Lence konzultce

6 Obsh Ú o d M u z i k á l j k o ž á n r P o j e m m u z i k á l H i s t o r i e m u z i k á l u M u z i k á l z h l e d i s k u t o r s k é h o p r á A u t o r s k é p r á o o b e c n ě A u t o r s k é p r á o m u z i k á l Z í s k á á n í l i c e n c í k u á d ě n í z h r n i č n í c h m u z i k á l ů Získáání licencí k zhrničním muzikálům pro m l á m t é r s k á d i d l S t e p h e n S c h w r t z, J o h n M i c h e l Te b e l k : G o d s p e l l D e n P i t c h f o r d, W l t e r B o b b i e, To m S n o w : F o o t l o o s e Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů p r o f e s i o n á l n í c h d i d l e c h Přehled ybrných muzikáloých produkcí zhrničních m u z i k á l ů Č e s k é r e p u b l i c e p o r o c e Alin Boublil, Clude-Michel Schönberg: Les M i s é r b l e s ( B í d n í c i ) A n d r e w L l o y d W e b b e r, T i m R i c e : J e s u s C h r i s t S u p e r s t r Gerome Rgni, Jmes Rdo, Glt McDermot: Hir A n d r e w L l o y d W e b b e r, T i m R i c e : E i t J i m J c o b s W r r e n C s e y : P o m á d Alin Boublil, Clude-Michel Schönberg: Miss S i g o n A n d r e w L l o y d W e b b e r : C AT S ( K o č k y ) M u z i k á l o é p r o d u k c e H u d e b n í h o d i d l K r l í n.4 4

7 4.8.1 Stee Cuden, Frnk Wildhorn, Leslie Bricus: J e k y l l & H y d e M e l B r o o k s, T h o m s M e e h n : P r o d u c e n t i Frnk Wildhorn, Normn Allen, Jck Murphy: C r m e n M u z i k á l o é p r o d u k c e M ě s t s k é h o d i d l B r n o L i o n e l B r t : O l i e r! A n d r e w L l o y d W e b b e r, Ti m R i c e : J o s e f j e h o ú ž s n ý p e s t r o b r e n ý p l á š ť J o h n D e m p s e y, D n P. R o w e : Č r o d ě j k y z E s t w i c k u M i c h e l K u n z e, S y l e s t e r L e y : M o z r t! S t e e n S t e r, D u n c n S h e i k : P r o b u z e n í j r P. L. T r e r s o á, R i c h r d S h e r m n, R o b e r t Shermn, Julin Fellowes, George Stiles, Anthony D r e w e : M r y P o p p i n s M u z i k á l o é p r o d u k c e D i d l J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i M u z i k á l o é p r o d u k c e N á r o d n í h o d i d l m o r s k o s l e z s k é h o Z á ě r...5 0

8 P ř e d m l u T t o Získáání bklářská licencí k práce zhrničním zprcoáá muzikálům tém České republice. Kromě popisu smotné problemtiky otázce získání utorských prá potřebných k uedení zhrničního muzikálu n některém z českých išť (ť už menším, nebo teoretické elkém podnání profesionálním) o muzikálu jko obshu tké žánru ho historický ýoj. Neopomenutelnou součástí tké ýčet muzikáloých produkcí, které české premiéře uedly po roce 1992 České republice některé ze sětoznámých muzikáloých děl. Tém této bklářské práce b ylo zoleno předeším proto, že České republice muzikál stl průběhu 90. let 20. století dním z kulturních fenoménů. Po protním úspěchu produkcí zhrničních muzikálů ČR od jich uádění zčlo přiklánět k upouštět uádění producenti půodních českých zčli děl. spíše Jedním z důodů pro tento krok i problém získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů. Didl produkční společnosti mují splňot při uádění náročné elmi konkrétní podmínky od zstupujících zhrničních gentur ne ždy n potřebné licence dosáhnou. Ty p i c k ý m příkldem stl muzikál The Phntom of the Oper, který pro sou finnční technickou náročnost oznču jko muzikáloé dílo, které nebude možné dohledné době n některé z českých didelních scén idět.

9 Ú o d Bklářská práce Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů České republice mpu zákldní utorskoprání problemtiku uádění zhrničních muzikálů České republice. Jedním z jích cílů bylo tké zjistit, co prou jko nejětší překážk uedení noého zhrničního muzikáloého díl České republice (finnce, přípdu licenční popst podmínky postup, pod.) jkým n konkrétním licence k být oěřeno, uádění zhrničních muzikálů získájí. Díky této práci by mělo zd pltí hypotéz, že některá muzikáloá díl sětoého formátu není možné České republice nikdy uést, protože žádné z didel (příp. žádná produkční společnost) nemůže zjistit yhoující podmínky jich uedení. Kromě studi dostupných mteriálů zbýjících uáděním zhrničních muzikálů České republice, byl y informce potřebné k popisu získány díky řízeným rozhoorům konzultcím. Otázk získáání prá k uádění zhrničních muzikálů České republice i přes fkt, že e ětší míře místo inscenoání zhrničních děl n českých j e i š t í c h u á d ě j í p ů o d n í č e s k é m u z i k á l y, e l m i k t u á l n í. Místo uádění muzikálů elkými produkčními společnostmi nstoupil muzikáloá didlech posledních díl stále ýrzně letech čstěji tk trend, uádějí ožiují že sětoá repertoároých drmturgické některých didelních scén České republice. 9 plány

10 1 Muzikál jko žánr 1.1 Pom muzikál Pro muzikál jko žánr nbízí elká řd definic. Obecně muzikál nejčstěji oznču jko hudební komedie (ychází z ýrzu musicl comedy), což dnešní době již není ideální pojmenoání. Muzikály totiž nbízejí nejrůznorodější témt, z nichž mnoho z nich z komedie rozhodně ýlučně oznčit nelze (npř. muzikály Šumř n střeše, Rent Námné či Probuzení jr). Postupem které snžily Leonrd čsu zčly ystihnout Bernstein, utor znikt podsttu hudby dlší definice, žánru muzikál. ke sětoznámému m u z i k á l u W e s t S i d e S t o r y, c h r k t e r i z o l m u z i k á l j k o merickou hudební smozřejmý děj, komedii, merická pro kterou temtik stl merická řeč, zýšený nárok n hudbu i text sm ysl pro rozmnitost u n i t ř u z ř e n é h o c e l k u. ( B e r n s t e i n i n S t e i n e r, , s t r. 16). Muzikál žánroě bohtý typ didl, kde proěřují schopnosti doednosti šech, kteří n torbě předstení prticipují ť už to jsou interpreti nebo smotní utoři. V muzikál České nejčstěji republice užíá definice pro ymezení teoretik pojmu hudebního didl I Osolsobě, který e sých studiích popisu muzikál jko moderní slohoou odrůdu didl, které m l u í, z p í á t n č í. ( S t e i n e r, , s t r. 1 6 ) Ašk při sledoání ýo muzikáloého didl nedá zcel potrdit žádná z definic, protože žánr 10

11 neustále proměňu. Dokldem toho smotná historie muzikálu. 1.2 Historie muzikálu Kolébkou muzikálu newyorská Brodwy1, kde dodnes proozu didlo n mimořádně ysoké úroni, kterou může sronát snd n londýnský West End2. Prní produkce, od které může dtot muzikáloá historie, uskutečnil již roku 1866, kdy N e w Yo r k u o d e h r á l p r e m i é r d i d e l n í h r y Č e r n ý y r h e l (The Blck Crook). Shodou náhod pro prní uedení spojil s příběhem znky středoěkého thrilleru f r n c o u z s k ý b l e t, k t e r ý p ř i p l u l d o N e w Yo r k u, l e d i d l o, kde měl ystupot, shořelo. A tk orgnizátoři přišli s m yšlenkou propojit blet s Černým yrhelem. N išti tk znikl melodrm, pestrá spoře podíná oděné zhrnující tnečnice, středoěké elé písničky ndpřirozené b ytosti. A předstení mělo neočekáný úspěch. A práě tto událost probudil didelní podniktele, kterým došlo, že tneční pěecké ložky zyšují trktiitu činoherních kusů. Následně docházelo k obohcoání dnotliých předstení o různá hudební č í s l, l e t k é o t i p y č i n r á ž k y n n e j r ů z n ě j š í s k n d á l y. A iště zčlo k diákům promlout pro ně srozumitelným jz ykem o událostech, které znli. Prní předchůdce muzikálu šk ště strší. Je jím žánr blld-oper sým nejznámějším zástupcem, Žebráckou operou John Gye Christoph 1 Viz Sloník pojmů 2 Viz Sloník pojmů 11

12 Pepusche. N merickém kontinentě b yl ueden již roku T t o o p e r z p o p ě k ů p r o d o l m ó d n í o f i c i á l n ě p r o p g o n ý ž á n r i t l s k é o p e r y. ( S t e i n e r, , s t r. 1 9 ). U nás Weil spíše známá erze pod názem Šestákoá Americe b yl uáděná Dreigroschenoper). přijt ž roce že obecensto i žánru, V kde 1954 šlo připreno dosud Bertold Brecht tto tk přeládl Kurt oper (Die erze diáky prní signál, ážnější témt o zhlédnout předeším popták po zábě. Dlším, tomto přípdě domácím zdrom m e r i c k é h o m u z i k á l u, j s o u t z. m i n s t r e l s k á p ř e d s t e n í. N iště nich popré stupu černošská hudb. V tomto typu show mísil hudební didelní složk, předsteních tnečníci i ystupoli rtisté. A bílí hudebníci, hudebníci herci, zpěáci, npodoboli ty č e r n o š s k é, č í m ž d o c h á z e l o k e z d i d e l n ě n í t ě c h t o s h o w. S inscencí Černý yrhel, která b yl zmíněn již ýše, obil žánr specifickým oznčením: féerie č i e x t r g n z. Te n p r o s é u á d ě n í p o t ř e b o l t e c h n i c k y dokonle ybené iště. Náměty pro tento žánr byly čsto romány p ř í b ě h y. Jule Postupně Ve r n le pohádkoé extrgnz či uolnil kouzelné prostor operetám reuím. Všechny žánry mjí merickém prostředí oproti Eropě sé specifické podání. Npříkld merický udeille oznčením pro rieté (oproti tomu e Frncii j d e e ý r z u u d e i l l e o c e l o e č e r n í e s e l o h r u ). V r i e t é le měl Americe šptnou poěst, tk pro tento žánr zčlo použít jiné oznčení, by pořdtelé přilákli rodinné publikum. Nejznámějším zástupcem této ktegorie 12

13 hr Výlet do čínské čtrti (A Tr i p to Chintown) proložená spoustou ggů líbiých melodií. Ve ý č t u p ř e d c h ů d c ů m u z i k á l u n e l z e o p o m e n o u t klsickou operetu. Operet nemá kořeny merické k u l t u ř e, l e p ř i š l z E r o p y. P o i m p o r t u z h r n i č n í c h t i t u l ů zčli operety psát i meričtí skldtelé. Ale šechny operety měl y den společný r ys:...dn jko druhá mjí c i z o k r j n o u p ř í c h u ť. ( S t e i n e r, , s t r. 2 4 ). A m e r i č n é s e díky operetě nučili posloucht dobré melodie texty předeším hudb byl n ysoké úroni, byl mnohem íce proprconá neměl dleko k opeře. Součsně rozíly dlší ž á n r y, které těšily elké populritě. Byl to předeším reue, která neb yl podpořen dějoou linkou, le e spojocích s c é n k á c h s e o b j e o l y s t i r i c k é p r k y. D ů l e ž i t é u r e u í bylo užití pro Američny blízkého hudebního st ylu jzzu. Nejznámějšími byly reue producent Ziegfeld, který si zkládl n ngžoání nejdokonlejších umělců ho reue mohly oznčit z bombstické. Muzikál od reue přebrl zásdní zkušenost: Jedno z nejětších tmstí nší zkládcí formule předložit obecenstu pl ynulý přesědčiý děj, přesto necht odejít domů z didl s pocitem ydřeného ečer plného legrce, tnce, elých scén, dojímých elých písniček hezkých d í e k. ( B e r n s t e i n i n S t e i n e r, , s t r. 2 6 ). Ve producent dcátých Ziegfeld letech obdnl dcátého hru podle století románu si Edny F e r b e r o é L o ď k o m e d i n t ů ( S h o w B o t ). T t o h r u t o r ů Jerom Kern Oscr Hmmerstein II., která funkčně spoju hudbu děj, b yl po dlouhá lét uáděná jko příkld muzikáloé t o r b y. Později 13 le řd kritiků

14 přiklonil spíše k tomu, že i přípdě Lodi komedintů šlo stále spíše o operetu. 29. řín 1929 merických dějinách zpsán j k o č e r n ý p á t e k n e w y o r s k é b u r z y s ě t o é e k o n o m i k y. Krize promítl tké didle. Autoři muzikálů zčli hledt zážnější témt, což olinilo tké hudební složku. Jedním ze zásdních počinů muzikáloé oblsti bylo e třicátých letech dcátého století dílo George Gershwin Porgy Bess do hudebního didl stoupil ážná temtik. Neopomenutelným e třicátých letech trendem, obot n který ištích zčl hudebního di dl, použití tnce k yj ádření dě. Choreogrfoé tk stáli edle utorů libret, utorů hudby režisérů ronocennými tůrci předstení. Z období nejětšího rozo muzikálu můžeme požot čtyřicátá pdesátá lét dcátého století. Vše odstrtolo utorů roku Oscr 1943 uedením Hmmerstein II. muzikálu Oklhom Richrd Rodger. Práě od tohoto dt, kdy Oklhomě obdiuhodně propojily složky dilog, hudb i blet, počítjí noé dějiny muzikálu. V této době n merickém kontinentě znikl řd titulů, které snd není možné yjmenot. Ve ý b ě r u t ě c h n e j z á s d n ě j š í c h b y l e r o z h o d n ě n e m o h l chybět Diotorný hrnec (Finin s Rinbow; u nás p r o s l e n ý p ř e k l d e m J. Vo s k o c e J. W e r i c h ), J i ž n í P c i f i k ( S o u t h P c i f i c ), M y F i r L d y, W e s t S i d e S t o r y č i Šumř n střeše (Fiddler on the Roof). Posledně jmenoný muzikál již zshu do let šedesátých, kdy do dnes již muzikáloé klsiky zpsl dlší nepřehlédnutelná díl jko Hello, Dolly!, Z zuků hudby (The Sound of Music) či Kbret (Cbret). Šedesátá lét 14

15 dl tké zniknout prnímu rockoému muzikálu Vlsy (Hir), e znmení ohlédnutím z rocku dobou ne rockenrolu i muzikál b yl Godspell muzikál Pomád (Gre). Do řdy slných titulů můžeme dále zřdit muzikály Funny Girl, Muž z L Mnchy (Mn of L Mnch) či Chicgo. V dmdesátých letech n Brodwyi prosdil žánr noý, rockoou kterým operou byl rockoá stl titul oper. Vůbec prní To m m y utor Pet To w n s h e n d, k t e r ý s e p r o s l i l t k é d í k y n h r á c e s k u p i n y The Who. Z řdy rockoých oper ptří dnes mezi nejznámější Jesus Christ Superstr Andrew Lloyd Webber Ti m R i c e. P r á ě An d r e w L lo yd Web be r Ti m Ri c e js o u u široké eřejnosti si nejznámější muzikáloou utorskou dojicí. Jejich prním společným proktem byl práce n m u z i k á l u Ti, p o d o b n í n á m ( T h e L i k e s O f U s ), k t e r á s e netkl ho s ýrznějším úžsný úspěchem. pestrobrený Dlší plášť titul, (Joph Jof nd the A m z i n g Te c h n i c o l o r D r e m c o t ), n p s n ý n o b j e d n á k u pro školní besídku, b yl již přijt elmi kldně, utorské duo pokrčolo e sé spolupráci. Po již zmíněném dílu Jesus Christ Superstr následol edle Lloyd Weberroy práce n hudbě k filmům (muzikál Jeees) jich spolupráce n rockoé opeře Eit, po jímž dokončení Lloyd Webber Rice jko utoři rozešli. Llo yd Webber dále npsl hudbu k muzikálům Kočky (Cts), Strlight Express, Podoby i dlší lásky Lloyd s ětrem Krásná Fntom (Aspects Webbero (Whistle hr opery (The Down (The Of Phntom Loe), n díl jko The Wind), Beutiful 15 of the Oper), dostl pódi Jen si tk Sunt Gme), Žen písknout Boulerd, bílém

16 (The Women In White) ztím posledním ho dílem Lásk nikdy neumírá (Loe Neer Dies), které p o k r č o á n í m s l n é h o F n t o m o p e r y. Dlším jménem, které by b ylo dobré muzikáloé historii zmínit, Stephen Sondheim, který u nás známý předeším jko utor písňoých textů k B e r n s t e i n o ě W e s t S i d e S t o r y. Z č á t k e m 6 0. l e t s e š k zčl proszot jko hudební skldtel, z hož per pocházejí dlší ýznmné tituly: Společnost (Compny), Pošetilosti Music), (Follies), Sweeney (Sweeney To d d : Mlá To d d : The noční Ďábelský Demon hudb (A holič Brber z Of Little Fleet Fleet Night Street Street), Do lesů (Into The Woods) nebo Nedělní odpoledne prku s Georgem (Sundy in the Prk with George). O těchto dílech čsto hooří jko o koncepčních muzikálech, kde še podřizu nikoli příběhu, nýbrž myšlence (Prostějoský, 2008, s. 43). K yjmenoání nbízí mnoho dlších utorů muzikáloých muzikál Les pod názem děl. K nejhrnějším Misérbles Bídníci) ( utorů z České nich lze zřdit republice známý Clud-Michel Schönberg Alin Boublil. Z dílny Schönbeg Boublil pochází tké muzikál Miss Sigon. Z ýrzných produkcí nutné zmínit ště muzikál A Chorus line, le i méně nákldná díl Pokrení brtři (Blood Brothers londýnská produkce tohoto díl stl čtrtou nejdéle hrnou inscencí n West Endu), Rocky Horror Picture Show nebo Šch (Chess). V letech dedesátých b yl y n Brodw yi předsteny muzikály Polibek poučí ženy (Kiss of the Spider Womn), Námné (Rent), Črodějky z Estwicku (The Witches of Estwick), Lí král (The Lion King) nebo Mmm Mi! dndcátém století si publikum oblíbilo 16

17 muzikály Producenti (The Producers), Črodějky ze země Oz (Wicked), muzikáloého Probuzení jr zprcoání (Spring dočkly Awkening) filmoé hity posledních let, npř. Pán prstenů (Lord of the Rings), Sestr kci (Sister Act), Shrek nebo Billy Elliot. 17

18 2 M u z i k á l z h l e d i s k u t o r s k é h o p r á 2. 1 Au t o r s k é p r á o o b e c n ě Autorské práo dnou ze specifických oblstí širšího komplexu práních disciplín oznčených souhrnně jko prá k dušenímu lstnictí. Obecně pom utorské práo chápán ykládán e dojím sm yslu, to obktiním subktiním. (Šebeloá, 2006, s t r. 9) V obkti ním sm yslu možno utorské práo chápt jko soubor práních uměleckých děl subktiním to norem uprujících (Šebeloá, jsou 2006, utoro ytoření s t r. užití 9), e smyslu opránění e zthu k y t o ř e n í u ž i t í u m ě l e c k ý c h d ě l. ( Š e b e l o á, , s t r. 9) Předmětem prá utorského dílo literární jiné dílo umělecké dílo ědecké, které dinečným ýsledkem tůrčí činnosti utor yjádřeno jkékoli obktině nímtelné podobě četně podoby elektronické, trle nebo dočsně, bez ohledu n ho rozsh, účel nebo ýznm (dále n dílo"). Dílem zejmén dílo sloesné yj ádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo drmtické dílo hudebně drmtické, dílo choreogrfické dílo pntomimické, dílo fotogrfické dílo yjádřené postupem podobným fotogrfii, kinemtogrfické, grfické dílo dílo sochřské, udioizuální, ýtrné, dílo jko jko dílo rchitektonické dílo mlířské, četně díl urbnistického, dílo užitého umění dílo krtogrfické. ( Ú Z A u t o r s k é p r á o, P r ů m y s l o á p r á, s t r. 11 ) Dílo drmtické k ištnímu V utorském proedení, zákoně z tkoé dílo, předádějící roku které děj určeno eřejnosti. obol termín

19 didelní určených o díl dílo, k které zstřešolo ištnímu drmtická, proedení, šechny konkrétně hudebně-drmtická, druhy děl dnlo choreogrfická p n t o m i m i c k á. ( Š e b e l o á, , s t r. 3 1 ) Prmeny utorského prá jsou České republice k nlezení předeším zákonu č. 2/1993 Sb. - Listině zákldních prá že Prá k sobod, ýsledkům kde tůrčí čl. 34 odst. dušení 1 uádí, činnosti jsou chráněn zákonem. Dlším prmenem zákon č. 40/1964 Sb. - občnský utorskopráních zákoník obshující zthů, mezi které obecnou jko úpru zláštní oblst zřzu i práo utorské. A komplexní úpru prá utor úpru prá souijící s utorským práem upru zákon č. 121/2000 Sb. - utorský zákon. V minulosti bylo práo utor k ho dílu chápáno ýhrdně e spojitosti s hmotným substrátem. Výjimkou byl přípd, kdy bylo dílo proozoáno žiě, kupříkldu eřejným přednem či di delním předstením, b yť bylo nstudoáno (Srstk, pro 2006, tento s t r. 7) účel z Otázk hmotného utorského substrátu. prá nebyl minulosti tk ktuální jko dnešní době. Díl neb ylo možné žádným způsobem kopírot, b ylo možné pouze pronjímt prá tedy či přímo zkoupit. docházelo n K porušoání zřídk, příkldem utorského může být proozoání drmtických děl n didle, to díky tomu, že drmtické texty ycházely podobě literárních děl Au t o r s k é p r á o m u z i k á l Muzikál jko žánr společně s operou, operetou bletem zřzoán mezi hudebně drmtická díl. V utorském zákonu le tto sponá díl nemjí přímou oporu. V předchozím znění utorského zákon (konkrétně 19

20 š l o o z á k o n č. 3 5 / , k t e r ý b y l p l t n ý ú č i n n ý d o ) bylo uedeno, že k proozoání díl hudebního s textem postčolo solení utor hudební části. ( S r s t k, , s t r. 7 8 ) K ů l i t o m u p ř e t r á á ž d o d n e š n í doby domněnk, že k uádění hudebně drmtických děl s t č í z í s k t s o u h l s u t o r h u d b y. C o ž s m o z ř e j m ě p r d není. V přípdě spoluutorském, le kždý toří muzikálu protože určitou nemůžeme utoři část mluit ni neytářejí díl o dílo hudbu, dílu spolu, libreto, či p í s ň o é t e x t y. Muzikál můžeme nejlépe zřdit do děl souborných. Souborným dílem rozumí soubor nezáislých děl nebo jiných prků, který způsobem ýběru nebo uspořádáním obshu nplňu znky utorského díl, tj. dinečným ýsledkem obktině souborného tůrčím činnosti nímtelné zákon uádí utor podobě. Jko sborník, yjádřeno příkldy jko díl čsopis, enc yklopedie, ntologie, pásmo či ýst. I přípdě souborného díl pltí, že pokud ho j e d n o t l i é s o u č á s t i j s o u s m y u t o r s k ý m i d í l y, m o h o u b ý t do díl souborného zřzeny n u t o r. ( C z e c h T r d e, , 11 ) 20 souhlm jich

21 3 Z í s k á á n í l i c e n c í k u á d ě n í zhrničních muzikálů T t o k p i t o l k o n k r é t n ě p o p i s u j e s i t u c i, k d y c h c e didlo zžádt o licenci některého ze zhrničních muzikáloých děl. Chce-li didlo či produkční společnost získt opránění k uádění některého z hudebně-drmtických děl, uzírá s mjiteli prá licenční smlouu. Definice licenční smlouy k nlezení 46 utorského zákon: Licenční smlouou utor poskytu nbyteli opránění k ýkonu prá dílo užít (licenci) k dnotliým způsobům nebo ke šem způsobům užití, rozshu omezeném nebo neomezeném, nbytel zzu, není-li podle 49 odst. 2 písm. odměnu. Autor b) sdnáno nemůže jink, poskytnout poskytnout opránění utoroi k ýkonu prá dílo užít způsobem, který době uzření smlouy ště není znám. Nbytel poinen licenci yužít, ledže e smlouě sdnáno jink. Ustnoení 53 tím není dotčeno. Smlou yždu pímnou formu, poskytu-li licence jko ýhrdní. (ÚZ Autorské práo, P r ů m y s l o á p r á, s t r. 2 4 ) Smluními strnmi jsou ždy poskytotel licence (může to být utor smotný, ho dědic nebo osob, která ykonáá mtkoá utorská prá) nbytel licence (kdokoli fyzická či pránická osob kdo chce užít utorské dílo). Licenční smlou může uzřít pímné nebo ústní formě. Pokud dná o ýhrdní licenci, musí být tto form ždy pímná. 21

22 Smlou musí obshot tři náležitosti, kterými jsou způsob užití, rozsh užití odměn z licenci. Dále by licenční smlou měl obshot specifikci díl, to tkoém rozshu, by i třetí strny při čtení licenční s m l o u y p o c h o p i l y, k j k é m u d í l u s e l i c e n c e p o s k y t u j e. ( Š e b e l o á, , s t r. 7 6 ) Dlší kpitoly této práce budou zbýt spíše konkrétní problemtikou sponou získááním licencí, to pro mlá mtérská didl (poloprofesionální produkce) pro elká profesionální didl. 3.1 Získáání licencí k zhrničním muzikálům pro mlá mtérská didl Není podmínkou, uáděly pouze n scénách nebo společnosti. Čím že by elkých z dál ně čstěji zhrniční profesionálních postily i muzikály didelních ždy produkční České republice obují produkce n mlých didelních scénách či přímo mtérských didlech. I tomto přípdě šk nutno zjistit prá k uádění těchto děl u utorů či z s t u p u j í c í c h g e n t u r. V ý h o d o u j e, ž e p o k u d j e m u z i k á l uáděn n menší scéně, býjí podmínky pro ždtele o prá ětšinou mírnější (předeším otázce finncí). Stejně jko n elkých profesionálních scénách mjí mlá didl nebo mtérské spolky možnost získt prá přímo od zástupců utorských prá k dnému dílu nebo získt zprostředkoně přes českou genturu ( ČR to jsou D i l i, o b č n s k é s d r u ž e n í A u r P o n t s. r. o. ). Jko příkld získání prá přes českou genturu byl pro tuto práci ybrán inscence uáděn Didelním studiu Mrt. 22 Godspell, která byl

23 Příkldem získání prá k uádění bez zprostředkoání č e s k é g e n t u r y b y l y b r á n m u z i k á l F o o t l o o s e. Te n t o t i t u l by měl být ueden české premiéře jrních měsících roku 2012 noě znikjícím Didle n Orlí, které stne edle Jnáčkoy Didlo n Didelního kdemie Orlí studi múzických dosud nestojí, Mrt umění již nyní dlší scénou Brně. I když ydnáá o utorských práech pro muzikál Footloo. Pokud by n e p o d ř i l o d o k o n c e d i d e l n í s e z o n y / D i d l o n Orlí oteřít, uskutečnil by premiér Didelním studiu Mrt inscence by byl s noou zonou přenen do Didl n Orlí, které bude specilizoné předeším n hudební inscence (n JAMU to bude muzikál oper) Stephen Schwrtz, John Michel Te b e l k : G o d s p e l l Muzikál Godspell utorů Stephen Schwrtze (texty h u d b ) J o h n M i c h e l Te b e l k ( n á m ě t r e ž i e ) b y l uáděn české premiéře Didelním studiu Mrt od 2. březn 2008 do 25. kětn Dále uskutečnilo ště několik předstení rámci festilů. D i d e l n í s t u d i o M r t z í s k l o k u á d ě n í p o d m í n k y, které jsou běžné pro mlá či neprofesionální didl. Didelní zprostředkoání studio Mrt gentury k zolilo získání prá tomto k přípdě proozoání tohoto muzikálu. Zstupující genturou b yl gentur Aur P o n t s. r. o., k t e r á p o s t o u p i l D i d e l n í m u s t u d i u M r t licenci k uádění muzikálu Godspell n poloprofesionální scéně. 23

24 Didlo zázlo odádět gentuře proozocí honoráře z kždého předstení, které činily 16,5% z celkoé hrubé tržby (bez DHP). Půodním utorům b yl ště před 300,- podpim GBP tké smlouy námné uhrzen honorář klírního e ýthu, ýši libret dodtečných hudebních mteriálů z rok 2008 e ýši 825,- G B P. N druhý rok uádění byl prá opět zprostředkoán genturou Aur Pont. Didlo odádělo u t o r o i 1 5 % z c e l k o é h r u b é t r ž b y, m i n i m á l n í ý š e t o h o t o ododu b yl 75,- GBP z předstení (+ 10% DPH). Překld díl byl zplcen dnorázoě e ýši ,- Kč b e z n á r o k u n t n t i é m y. V přípdě, že by býlo Didelní studio Mrt chtělo tento muzikál uádět i n jiné scéně, b ylo poinno zjistit u pořdtelů honoráře e stejné ýši. Didelní studio Mrt bylo poinno předložit gentuře do 10. dne kždého měsíce yúčtoání šech předstení z uplynulý měsíc. Didelní studio Mrt bylo dále poinno: posk ytnout dě stupenky zstupující gentuře n premiéru n dlší předstení této inscence (do celkoého počtu deti stupenek po dobu pltnosti smlouy), informot o dtu derniéry období, kdy by dílo býlo nebylo uáděno, zslt gentuře reklmních tři proedení mteriálů týkjících šech propgčních proozoání díl uést do progrmu informci o zstupující gentuře.3 Didelní studio Mrt neb ylo opráněno posk ytot udělenou licenci ke zukoému, 3 třetím osobám, obrzoému či ni udílet solení zukoě-obrzoému Přesné znění šech podmínek k nlezení e smlouě Příloh C. 24

25 záznmu díl ho šíření. Pokud by Didelní studio Mrt mělo zám o tkoéto dlší šíření díl, mulo by s genturou podepst dlší smlouu. T k é nebylo opráněno k ydání textu didelní hr y literární podobě (ni tom přípdě, pokud by byl text součástí progrmu k předstení). Smlou byl Didelnímu studiu Mrt zslán k podpisu černu Te n t o způsob přes zstupující genturu k získání prá nemulo tomto záležitostí strnu tto sdnání k utorských nejdnodušší uádění díl. Didelní přípdě řešit elké zhrničními form pro prá zástupci didlo cestou studio množstí p r á. N finnčně Mrt dílčích druhou náročnější, protože kromě přímých popltků z utorská prá pltí ště určitá procent z tržeb zstupující gentuře D e n P i t c h f o r d, W l t e r B o b b i e, To m Snow: Footloo Připroná premiér muzikálu Footloo Didle n Orlí může sloužit jko příkld získání licence k uádění muzikálu České republice, kdy proces dosžení prá k uádění didlo není zprostředkoán přes českou genturu, le si toto zstupující opránění genturou domluí zhrničí. smo Tím, přímo že si licenci obstrá didlo smosttně, nepltí následně tk ysoké popltky z proozoání díl. Kontkt s londýnskou genturou Jof Weinberger Ltd. zprostředkol drmturgyně překldtelk Plín Hoggrd. Komunikce s genturou probíhá prostřednictím e-miloé korespondence 25 prní e-mil b yl odeslán

26 15. prosince V průběhu následujících týdnů byl domluen konkrétní spolupráce gentur zsll nárh s m l o u y. P r o t o ž e j e s m l o u n g l i č t i n ě, b y l p o o b d r ž e n í zprcoán český překld byly psány připomínky (od práník edení Di dl n Orlí). Připomínky byl y zprcoány smlou bude připren k podpisu. Při domluě b ylo potřeb specifikot elikost didl, kde produkce bude uádět, čsoé rozmezí uádění, počet plánoných předstení cen dné s t u p e n k y. P o z s l á n í i n f o r m c í b y l o p o t r z e n o z e s t r n y z s t u p u j í c í g e n t u r y, ž e i n s c e n c i b u d e m o ž n o D i d l e n Orlí uést. Zároeň byl zslán informce o ýši popltků sponých s uáděním muzikálu Footloo DnO, které činí $75 z pronám nejnižšími ( 55) z hudebních předstení podkldů. Ty t o možnými popltky sponými s $250 ( 183) částky jsou proozoáním tohoto konkrétního díl. V dlších krocích bude podepsán smlou gentur zšle mteriály potřebné k uedení díl (notoá prtitur libreto). Libreto texty písní budou přeloženy následně z ngličtiny mují gentuře zslt k i s dosloným utorizci. Po překldem schálení bude možno zčít s nstudoáním díl následným uedením. Z podmínek e smlouě yplýá, že JAMU zzu, že bez předchozího pímného souhlsu nebude proádět změny (doplnění, trnspozice, yškrtnutí, re- instrumentlizce) mteriálech dodných poskytotelem licence. Hudební bez předchozího mteriál pímného 26 podle smlouy souhlsu nesmí posk ytotelů

27 licence kopírot musí být do čtrnácti dnů po posledním uedení inscence rácen posk ytoteli. Posk ytotelům licence musí držitel licence zslt přiznání obrtu tržeb z kždého předstení. Pokud nenstne žádná situce, která by neumožnil uedení muzikálu Footloo Didle n Orlí, bude tímto dílem české premiéře DnO slnostně oteřeno n podzim roku Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů profesionálních didlech V přípdě ětších profesionálních didel otázk získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů obdobná jko menších didlech či poloprofesionálních produkcích. Informce obsžené této bklářské práci nebudou tk konkrétní jko u mlých scén, likož nemohly být čerpány ze smlu k dným inscencím. Vždy nutné zkontktot genturu, která může prá poskytnout. Zde šk yskytu dn odlišnost. Menší didl ětšinou kontktují zprostředkotele licence (npř. genturu Jof Weinberger4), kdežto ětší profesionální scény čsto obrcejí přímo n elké společnosti, které utorská prá k dnotliým muzikálům s p r u j í. Ty t o s p o l e č n o s t i p ř i s t u p u j í k u d ě l o á n í l i c e n c í optrněji tomto přípdě i pro didlo těžší prá k uádění pridlo, produkcí, 4 Více dnotliých že gentury jimž informcí licenci k děl si získt. zkládjí poskytují. nlezení h t t p : / / w w w. j o s e f - w e i n b e r g e r. c o m / 27 n Pltí n Jejich totiž ysoké určité klitě pridlem internetoých, stránkách

28 že diák má práo kdekoli n sětě idět stejně klitní inscenci jko muzikáloých n West Endu scénách. či n Rozhodující dlších předních tedy umělecká klit připrenost dného souboru. Proto čsto stáá, že licenci n uádění některého ze sětoznámých muzikáloých děl poskytnou didlu ž e chíli, kdy si tuto klitu nějk oěří. Pro příkld možno uést situci Městském didle Brno (MdB). V půodním plánu chtělo edení MdB uést zoně 2005/2006 českou premiéru muzikálu John Dempyho Agentur Dn P. Cmeron Row Črodějky Mckintoshe z Estwicku. posk ytující prá k uádění tohoto díl šk nechtěl MdB udělit ronou licenci k uádění tohoto díl zdl didlu podmínku, že pokud chtějí tento muzikál inscenot, mují nejpre nsdit muzikál ke klsickým Čroděk Olier!, titulům. z který Proto Estwicku domluilo si prá Z rozhooru šéfem ptří MdB odsunout k uádění muzikálu n West mulo n Endu již premiéru dlší zonu muzikálu Olier!. Petrem Gzdíkem (iz příloh A) šk yplýá, že ni tento proces neb yl ůbec dnoduchý. Prá k muzikálu Olier! snžilo didlo půodně získt přes prostředník. Te n t o krok le p o s l é z e u k á z l j k o m é n ě š ť s t n ý. Ve l k é g e n t u r y, j k o j e npř. gentur Cmeron Mckintoshe, si zkládjí n přímém kontktu s ždteli o licence. Tím byl celý proces složitější. Od této zkušenosti tedy Městské didlo Brno odstoupilo od možnosti zprostředkoání prá třetí osobou změřilo n budoání dobrých zthů mezi nimi genturou. Práě to důležitým spektem, který e elké míře oliňu domluu ohledně 28 získáání licencí. Pokud

29 didlo získá důěru od g e n t u r y, má elké šnce n p o k r č o á n í j e j i c h s p o l u p r á c e. To b y l n k o n e c i ý š e zmíněný příkld. Po nstudoání inscence Olier! přili zástupci ze společnosti Cmeron Mckintoshe zhodnotili, že Městské didlo Brno n tk ysoké úroni (co týče profesionlity souboru i technického ybení), že jim následně poskytli licenci n uádění Čroděk z Estwicku. Črodějky z Estwicku měly sou premiéru MdB necelých dm let po zcel prním uedení londýnském didle Drury Lne (premiér zde uskutečnil 18. čerence 2000). Do té doby uáděly pouze šesti sětoých metropolích. Agentur byl s brněnskou inscencí elmi spokon, dokonce jí zástupci zstájí n á z o r, ž e s e j e d n á o j e d n u z n e j l e p š í c h i n s c e n c í t o h o t o díl. Díky tomu součsné době domlouá poskytnutí licence pro uedení Čroděk z Estwicku pro Městské didlo Lublni (Mestno Gledlišče Ljubljnsko), kterým MdB spoluprcu (Stnisl Moš zde zrežírol několik inscencí didlo díky Lublni důěru ho osobě získlo Městské gentury zstupující utorská prá k tomuto dílu) Díky dobrým zthům klitním produkcím Městskému didlu Brno podřilo následně získt i licenci n uádění muzikálu Les Misérbles. Dlší metou stlo obdržení prá k uádění muzikálu Mry Poppins. V tomto přípdě byl domlu ztížená i tím, že dná o muzikál z p r o d u k c e W l t D i s n e y h o, j e h o ž s í d l o j e N e w Yo r k u. Systém uděloání prá zde fungu n trochu jiném p r i n c i p u n e ž t o m u j e u l o n d ý n s k ý c h g e n t u r. N e w y o r š t í zástupci mjí elmi proprconý s ystém, kde domlu složitější, protože schloání prochází delším procem. 29

30 Zástupci Městského didl Brno byli prními, kteří České republice požádli o prá k uádění tohoto titulu. I to edlo k následnému úspěchu otázce získání licence k uádění. J k d l o u h o t k o ý p r o c e s t r á? T t o o t á z k s e n e d á dnoznčně zodpoědět. Záleží n mnoh okolnostech. Dob, po kterou dosžení utorských prá domlouá, e ětšině přípdů počítá měsících (pokud by šlo o zobecnění, dá hoořit o čtyřech ž šesti měsících). V nejsložitějších přípdech dnání může protáhnout ž n den rok. Npříkld u prního uedení Les Misérbles roku 1992 Prze předcházel tkání producent Adm Noák s Cmeronem korespondence. Po jich Mckintoshem tkání lednu půlroční 1991 neměl Noák stále yhráno, protože Mckintosh mu poskytnutí prá nezručil. V ho snžení j le podpořil očekál doručení uedení konkrétních n informcí některém o plánoných cenách z o cstingu, pržských stupenek.5 V možnostech išť tomto nebo přípdě od prního tkání po premiéru uběhl rok půl. V dnešní době díky rozinutým informčním technologiím tento čs zkrcu, le záleží smozřejmě ždy n konkrétní situci. Ale pouhá domlu o smotném získání prá není diným složitým prkem celém procesu, který trá ž do smotného uedení inscence. Důležité plnit i dlší podmínky ze strny g e n t u r y. Ve ětšině (stejně jko u příkldu s Footloo 5 iz přípdů oddíl 3.1.2) O náročnosti přípr prního pržského uedení Les Misérbles píše Adm Noák progrmu k této inscenci. Protože progrm neobshu žádné bibliogrfické úd, nebylo možné pro něj ytořit bibliogrfickou citci uést j do znmu použitých zdrojů pro tuto bklářskou práci. 30

31 po přeložení díl musí ytořit dosloný překld zpět d o n g l i č t i n y, b y s i z á s t u p c i p r á m o h l i o ě ř i t, ž e s e ýznmy textů neliší od originálu. Dále poskytotelé l i c e n c í s c h l u j í n á r h y s c é n y, k o s t ý m ů t k é g r f i c k ý c h nárhů pro u tiskoin tiskoiny ( b i l b o r d y, obu pro plkáty české pod.) prostředí Práě dn zjímost. U sětoznámých muzikálů netkáme s tím, že by n plkátech interpretů. Zhrniční b yl ueřejněn muzikály známá yznčují jmén tomto ohledu zýrzněním grfického znázornění názu muzikálu či t ypického obrázku či s ymbolu, který slouží jko zedená znčk. Zástupci prá si hlídjí, by tto grfická úpr tiskoých mteriálů ýrzně nelišil od již zedených úpr diák si tk mohl spojit plkát k určité inscenci s dílem jko tkoým. Pro příkld možno uést situci s grfikou k muzikálu Les Misérbles. Ať už idíte plkát ke kterémukoli uedení tohoto díl, ždy n něm znázorněn post mlé Cotte, nebo respektie j e j í o b l i č e j. C e l ý o b r á z e k s i m ů ž e t e p r o h l é d n o u t n í ž e. T t o ilustrce pochází z půodního ydání románu Victor Hug Les Misérbles znkem šech z roku 1862 inscencí Les stl propojocím Misérbles n sěte. A kupříkldu n plkátech k muzikálu Mry Poppins uidí lidé ždy siluetu nebo postu létjící chůy s kouzelným deštníkem typickou tškou. 31

32 Obrázek č. 1: Post Cotte ilustrce z půodního ydání románu Les Misérbles Zdroj: Wikipedi. Wikipedi - the free encyclopedi [online] , [ c i t ]. L e s M i s é r b l e s - W i k i p e d i. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedi.org/wiki/les_mis %C3%A9rbles>. Zjímostí i uádění překldů názů sětoých muzikálů. Muzikál Les Misérbles nikde n sětě neuádí pod jiným než půodním názem. Stejný přípd obu i u Lloyd Webbero muzikálu Cts, které jsou bezpočtu noých nstudoání uáděny po celém sětě dodnes, to pod půodním názem Cts s ýjimkou P o l s k, k d e b y l n á z e p ř e l o ž e n j k o K o t y. ( P r o s t ě j o s k ý, , s t r ) Pokud jde o získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů, ýsledných ýrzy potřeb produkcí. replic nebo zmínit Inscence o zákldním mohou non-replic6. být Replicu rozdělení oznčeny možné chrkterizot jko kopii produkce, která uáděn 6 Te r m í n y r e p l i c n o n - r e p l i c i z. S l o n í k p o j m ů 32

33 L o n d ý n ě č i N e w Yo r k u ( j d e o p ů o d n í i n s c e n c i, k t e r á j e e ětšině přípdů prním uedením dného díl). Inscence oznčená jko replic má s půodní inscencí společné režijní potí, ýpru (scénu i kostýmy) choreogrfie. Nákldy n uedení replicy býjí mnohem yšší, protože mují splňot e ětšině přípdů náročné t e c h n i c k é p o ž d k y. O p r o t i t o m u n o n - r e p l i c s e y z n č u j e ětší olností uedení noé inscence. Výpr, c h o r e o g r f i e i r e ž i j n í p o j e t í z d e n e j s o u p ř e d e p s á n y. A l e by tyto inscence produkce, býá byl y tto neméně skutečnost klitní než půodní ošetřen e smlouě formulcí, která poždu po didlu či společnosti, která chce dný muzikál uádět, že didlo zzu uést t z. F i r s t C l s s P r o d u c t i o n 7. F i r s t C l s s z n m e n á, ž e t o předstení musí být n úroni součsně hrných p ř e d s t e n í n W e s t E n d u. ( G z d í k, ) T í m p á d e m i z použití prostředků jiných nesmí režijních mít diák postupů pocit, že technických idí předstení, které by bylo méně klitní než produkce toho smého díl zhrničí. N splnění těchto podmínek dohlížejí přímo zástupci gentury poskytující licenci k uádění díl, kteří e ětšině přípdů zúčstní premiéry dné inscence nezbytná i průběžná kontrol, o které již psáno ýše (kontrol nárhů scény pod.). Stále pltí, že přípdě elkých produkcí potřebný osobní kontkt s poskytoteli licence pridelná komunikce. V pouze České s republice jsme muzikáloými proztím produkcemi, mohli které tkt splňoly oznčení non-replic. Pouze uedení Les Misérbles roku 1992 Prze mělo předepsáno, že scén kostýmy mují shodot n přípdnou 7 s otázku, londýnskou proč jsme Viz. Sloník pojmů 33 produkcí8. České Odpoěď republice

34 dosud nemohli tkt s inscencí, která by splňol oznčení replic, není složitá. Uedení replicy totiž mnohem íce finnčně náročné, než připrit noou izuální či režijní koncepci. Při uedení replicy nutné ycházet z cen, které zpltily z přípru dné inscence zhrničí. Přironání: N Brodw yi stál M r y P o p p i n s 1 2 m i l i o n ů d o l r ů. V H g u s t á l 11 m i l i o n ů euro. A Brně byl ytořen z 4 miliony korun. Při přechodu n replicu musí ycházet z cen, které pltí zhrničí. Dlo by říci (ne přímém přepočtu), že pokud inscence stojí 12 milionů dolrů, znmená to, že Česku by stál třeb 40 milionů korun. (Gzdík, ) A práě finnční stránk í tomto ohledu jko rozhodující. Inestice řádech desítek milionů korun si didl doolit nemohou pro přípdného producent, k t e r ý b y u e d l i n s c e n c i p o d o b ě r e p l i c y, b y b y l t k ysoká částk nesmírným rizikem. Nedá yrátit, že by někdo tkoý nenšel, le součsné situci, kdy čeští diáci upřednostňují náštěu půodních českých muzikálů, tkoýto krok dosti neprděpodobný. Může zdát, že možné uést jkýkoli zhrniční muzikál podobě n o n - r e p l i c y. Non-replic mnoh přípdech možná, le existu několik titulů, n kterých si zstupující gentury zkládjí kromě ýjimečných přípdů nepoolují jich uádění jiné podobě než replic. Webber Klsickým Fntom příkldem opery muzikál (Phntom of Andrew the Lloyd Oper). Mckintosh lstní prá n n londýnské newyorské nstudoání. Prá 8 poždcích O dlších pro zbýjící část zhrniční sět gentury zůstl podnáá podkpitol této bklářské práce 4. 1 Alin Boublil, CludeMichel Schönberg: Les Misérbles (Bídníci) 34

35 e společnosti Relly Uful, (Prostějoský, 2008, s. 417) jíž lstníkem sám Andrew Lloyd Webber lstní sětoá prá prkticky n šechny ho m u z i k á l y. (Prostějoský, 2008, s. 417) Fntom opery specifický sou ýprou. Muzikál zčíná impozntním prologem, němž n pár centimetrů nd hlmi diáků předních řd zne z iště přímo ke stropu ohromný křišťáloý l u s t r, k t e r ý p k h l n í h r d i n t e d y F n t o m n k o n c i prní poloiny předstení překnutím prozů shodí z p á t k y. L u s t r j e y s o k ý t ř i m e t r y m á n s o b ě 3 6 t i s í c křišťáloých ozdob. (Prostějoský, 2008, s. 277). Nen t y t o s c é n y, l e i m n o h é d l š í j s o u d ů o d e m, p r o č n e n í možné uést tento muzikál jko replicu n žádné z českých scén ch ybí n nich odpoídjící technické ybení. Níc didlo, e kterém má inscence uádět, má ypdt jko operní dům. N sém Fntomoi opery si Andrew Lloyd Webber elice zkládá kromě ýjimečných přípdů poolu uádět toto dílo n jko replicu9. Dá tedy předpokládt, že kůli ýše zmíněným poždkům nebude následujících letech možné zhlédnout inscenci České republice diáci, kteří by chtěli tento muzikál idět, z ním budou mut cestot do zhrničí. 9 Výjimkmi jsou tomto přípdě pouze dě inscence polská mďrská, které získly prá n uedení Fntom opery jko non-replicu. 35

36 4 P ř e h l e d yb r n ý c h m u z i k á l o ý c h produkcí zhrničních muzikálů České republice po roce 1992 Te n t o ý b ě r m u z i k á l o ý c h p r o d u k c í j e z m ě ř e n n muzikáloé produkce uáděné České republice po roce Neznmená to šk, že by do té doby n českých morských ištích neobil žádný muzikáloý titul ze zhrničí. Již 60. letech mohli diáci zhlédnout n pržských či brněnských ištích muzikály j k o H e l l o, D o l l y!, K i s s M e, K t e č i W e s t S i d e S t o r y. A l e tto uedení byl režíroán Milníkem stl ž Didle n (Bídníci), který rok spíše operetním 1992, kd y b yl Vinohrdech muzikál z požoán popré ueden Les prní stylem. Misérbles elkou produkci zhrničního muzikálu České republice. I když býlém Českosloensku letech 20. století uáděl muzikáloá díl zhrničních utorů, nešlo o smosttné elké produkce, jké b ylo m o ž n o i d ě t L o n d ý n ě č i N e w Yo r k u. M u z i k á l y s e h r á l y repertoároých licencí, která didlech by neb yl y konkretizol ýrzněji způsob omezeny proedení dnotliých složek inscence. S tím popré muzikál ýrzněji tkl n nšem území ž roku 1992, kdy byl popré ueden Didle n Vinohrdech muzikál Les Misérbles (Bídníci), který požoán z prní elkou produkci zhrničního muzikálu České republice. Ve ý č t u j s o u z m í n ě n y p o u z e m u z i k á l o é i n s c e n c e, které b yl y uedeny jko česká premiér dného díl. V mnoh dlších přípdech poté dné muzikály uáděly i n dlších českých scénách. 36

37 4. 1 Al i n B o u b l i l, C l u d e - M i c h e l S c h ö n b e r g : Les Misérbles (Bídníci) (období uádění: Didle n Vinohrdech, Prh, producent Adm Noák) Z republice prní elký muzikáloý bezesporu požu počin prní České inscence ýprného muzikálu Les Misérbles (Bídníci). O tu zsloužil producent Adm Noák, kterého k uedení tohoto díl inspirolo zhlédnutí inscence Les Misérbles To r o n t u, k d e p r c o l e f i l m o é m p r ů m y s l u. K t o m u, b y byl stejný muzikál ueden i nšem hlním městě, edl strstiplná cest. Noák rozhodl k nártu do lsti zčl dělt didlo. Šel n to le odjinud, než b ylo Čechách doposud běžné. Místo žádání o přidělení dotcí nebo budoy k uádění, zkoupil utorská proozocí prá, zjistil peníze, herce, personál pronjl si n dobu letních prázdnin (s částečným přeshem do čern i září) Didlo n Vinohrdech. Jednou Admu z Noákoi podmínek licenční londýnskou smlouy společností udělené Cmeron Mckintosh bylo uádění díl pod originálním názem Les Misérbles. Celá licenční smlou měl rozsh 39 strn. Pržské uedení le nebylo zcel replikou londýnské erze, protože dostlo příslib, že rnže herců nebudou mut být tk striktně dodržoány režisér Petr Nootný bude mít tomto ohledu ětší olnost. Oproti tomu scén byl do detilu stejná jko Londýně Prze ji stěli přímo specilisté z Anglie přebrl tké zukoá technik. Jednlo o třidcátou muzikáloého titulu. 37 modifikci tohoto

38 V n kontrolu době generálních osobně zkoušek Cmeron přil Mckintosh do i Prhy přesto, že rnže herců měly být n režiséroi, upril některé s c é n y, b y y p d l y j k o z á p d n í c h p r o d u k c í c h. B y l t o n p ř í k l d o b r z, k d y H e l e n Vo n d r á č k o á r o l i F n t i n e měl půodně zpít z tyloým záěm hloubi iště. Mckintosh le Fntine postil ž n forbínu, by n hězdu bylo zblízk dobře idět, kd yž už si to diák zpltí. Admu Noákoi podřilo pro inscenci získt č e s k é p o p o é h ě z d y, t k s e n j e i š t i p o t k á l i J i ř í Korn jko Thénrdiére, Krel Černoch nebo Jn Ježek h l n í r o l i J e n V l j e n, L u c i e B í l á z z á ř i l r o l i Eponine Petr Jnů hrál hospodskou Thénrdiéroou. Inscence hrál necelé čtyři měsíce n išti Didl n Vinohrdech uskutečnilo kolem st repríz. České obecensto le neb ylo tu dobu zyklé chodit období letních prázdnin do didl, čímž utrpěl i náštěnost této produkce. I když náštěnost zčl postupně zedt, mul být produkce září ukončen, by uolnil místo stálému repertoáru Vinohrdského di dl. Adm Noák měl sice licenci k uádění zkoupenou n tři r o k y, le bohužel produkci již nedokázl obnoit. To t o u e d e n í š k n e b y l o j e d i n o u i n s c e n c í L e s Misébrbles České republice měl muzikál Les Misébrbles premiéru GoJ Music Hll n pržském Výstišti (opět režii Petr Nootného, tentokrát šk dnlo o non-replicu, tkže eškeré složk y inscence byl y ytořeny premiéry po i n toto uedení) Hudební scéně Městského dočkl didl Brno

39 (režie Stnisl Moš). Kždá z těchto inscencí již byl zcel jiná, diným spojujícím článkem bylo obszení Jn J e ž k d o p o s t y J e n V l j e n. Podle posledních informcí gentur GoJ chce s e z o n ě / m u z i k á l L e s M i s é r b l e s z n o u u é s t Prze Didle P yrmid An d r e w L l o y d We b b e r, T i m R i c e : J e s u s Christ Superstr (období uádění: Didle Spirál, Prh, muzikál uáděl gentur Musicl producent Stnisl Aubrecht) Prním muzikálem Andrew Llo yd Webber uedeným České republice stl roku 1994 muzikál J e s u s C h r i s t S u p e r s t r. P r o d u k č n í s p o l e č n o s t M u s i c l š k půodně chtěl získt prá n uádění jiného Lloyd Webbero muzikálu Cts (Kočky). Poskytotelé licence šk b yli ochotni nbídnout prá k uádění pouze n r o c k o o u o p e r u J e s u s C h r i s t S u p e r s t r. T k ž e i k d y ž produkce měl hotoou již poloinu českého překldu Cts, přijl tuto nbídku zčl připrot inscenci J e s u s C h r i s t S u p e r s t r. R e ž i s é r e m i n s c e n c e b y l s t e j n ě jko u Les Misébrbles Petr Nootný. Inscence Jesus Christ Superstr pržské Spirále stl muzikálem s nejětším počtem repríz České republice. Bylo uedeno r e p r í z i n s c e n c e s e h r á l s k o r o 4 r o k y byl ueden noá erze muzikálu (erze 97), kdy byl y změněny některé kostýmy scén rozšířil sětelný prk. Zjímostí této produkce, že kd yž dostli inscenátoři notoý zápis, tk si nešimli, že píň Could We Strt Agin Ple (Psát od prních řádků) b yl oznčen ětou, že z muzikálu yškrtnut. Zjistilo to 39

40 ž při náštěě členů zstupující gentury z Londýn, kteří n tuto skutečnost upozornili. Píň i přesto pržském uedení zůstl díky této chybě (nebo dá říci spíše nepozornosti) rátil zpět do půodní prtitury muzikálu. Muzikál Jesus Christ Superstr byl České republice ueden ště n Hudební dnou. scéně V roce Městského 2005 měl didl premiéru Brno režii S t n i s l M o š i. To m u t o u e d e n í š k j e š t ě p ř e d c h á z e l o zázdoé turné po Eropě s mezinárodním obszením, které bylo podmínkou k tomu, by Jesus Christ Superstr mohl být ueden i Brně. 4.3 Gerome Rgni, Jmes Rdo, Glt McDermot: Hir (období uádění: , Didlo Pyrmid, Prh, muzikál uáděl gentur ORFEUS) Muzikál Hir (Vls y), proslený zejmén díky filmu Miloše Formn z roku 1979, nestl době sého pržského uedení S u p e r s t r. Ašk zhrničních místo. fenoménem muzikálu Režiséři jko historii npř. Jesus noodobého České republice Rdek Blš ( té má Christ uádění jistě době sé pedgog muzikáloého herectí n JAMU) Krel Did neybírli účinkující z řd popoých hězd (dinou ýjimkou byl Ilon Csákoá), le přes konkurzy ybrli přes pdesát lidí, kteří byli schopni skloubit hereckou, pěeckou tneční složku. Zjímostí, že práě touto inscencí byl oteřen noý didelní prostor Didlo Pyrmid, který s 876 dříe místy opětoně sloužil jko šk podle změnit n prostor smlouy prostor 40 ýstní. Noé mělo určený pro mít didlo možnost e l e t r h y, tudíž

41 konstrukce hlediště demontotelná. mul ážící Práě lstně 60 okolnost, ybudot tun že celý mul gentur být Orfeus didelní i n t e r i é r, z p ů s o b i l, ž e i n s c e n c e b y l z t í ž e n z n č n ý m i n á k l d y. V době premiéry Hir oficiálně hoořilo o dceti milionech korun. A jk později ukázlo, tento ysoký rozpočet nkonec stl muzikálu osudným. (Bicnoá, 2000). Kůli elkým finnčním nárokům mlé náštěnosti mul být pržská produkce Hir po 230 reprízách ukončen. Muzikál Hir mohli diáci ČR idět opět roce 2004, kdy byl ho premiérou slnostně oteřen Hudební scén Městského didl Brno. V tomto přípdě šlo le o inscenci rozdílnou, protože ycházel ze scénáře filmu Miloše Formn Hir z roku Díky tomu byl proprconý inscence příběh, obohcen který o silný půodní dobře didelní erzi chyběl An d r e w L l o y d We b b e r, T i m R i c e : E i t (období uádění: Didle Spirál, Prh, muzikál uáděl gentur MUSICAL, producent Stnisl Aubrecht) Muzikál Eit, poslední ze společných děl Andrew Lloyd Webber Ti m Rice, měl být dlším elkým muzikáloým thákem Prze. Premiér byl plánoná po ukončení produkce muzikálu Jesus C h r i s t S u p e r s t r. Jeho derniér šk stále odsoul, tk přípr Eity prothol z několik měsíců n několik let. Půodně hlní roli měl obit Lucie Bílá, která do proktu nkonec nezpojil hlní role byl sěřen děm studentkám konzertoře 41 Rdce Fišroé

42 Te r e z e S l o u k o é. E i t n e d o s á h l t k o é h o ú s p ě c h u j k o p r n í e r z e J e s u s C h r i s t S u p e r s t r, l e i p ř e s t o s e n e s t l neúspěšným proktem, dosáhl 331 reprízy nákldy n j e j í u e d e n í b y l y d í k y t r ž b á m p o k r y t y J i m J c o b s W r r e n C s e y : P o m á d ( o b d o b í u á d ě n í : G o J Music Hll (Pyrmid), Prh produkční společnost Bord, poté produkci přezl společnost GoJ uádění do srpn 2002, kdy byl prooz ukončen poodněmi) Muzikál Pomád neb yl dlším z muzikálů hězd, režisér Ján Ďuročík si prostřednictím konkurzů ybrl mldý tým, kterému zrekonstruoné n pržském GoJ podřilo Music Výstišti přitáhnout Hll početné (dříe do noě Pyrmid) publikum. Produkci bohužel ukončily poodně, které zsáhly Prhu srpnu Al i n B o u b l i l, C l u d e - M i c h e l S c h ö n b e r g : Miss Sigon ( , GoJ Music Hll, Prh, gentur GoJ, producent Frntišek Jneček) Muzikál Miss Sigon ystřídl GoJ Music Hll druhé uedení muzikálu Les Misérbles. Produkce sice sázel n to, že titul od utorů Les Misérbles přitáhne početné publikum. Butterfly šk Muzikál neměl u inspironý diáků operou Mdme očekáný úspěch nepomohl mu ni ýpr, kde b yl mezi di áky druhé poloině nenplnil instloán očekáání, replik proto 42 rtulníku. byl tto Náštěnost produkce

43 pozstoán, dnou uskutečnil obnoená premiér, le nkonec b yl inscence stžen An d r e w L l o y d We b b e r : C AT S ( K o č k y ) ( , Didlo Milénium, Prh, gentur Kočky triku, producent Stnisl Aubrecht) Muzikál C AT S měl půodně být pokrčotelem úspěšné série muzikálů Andrew Llo yd Webber Prze. Producent Stnisl Aubrecht získl prá n uádění C AT S j k o n o n - r e p l i c u. D ě j b y l p ř e n e s e n n p ů d u ( p ů o d n ě příběh Milénium (herci odehrál (dnešní smetišti) Metropolitní procházeli n herecké, n npř. pěecké i didlo) mezi prostor byl diáky). předeším Didl zcel Protože tneční yužit nároky ýkony b yl y tomto přípdě elmi ysoké, muli producenti odstoupit od s ystému obszoání známých táří (z populárních o s o b n o s t í s e p ů o d n í m o b s z e n í o b j e i l p o u z e Y e t t Blnroičoá) tlentoní pro dné přes herci, kteří role. pro propgci které již To konkurzy byli b yl bylo splnit n druhé smotného b yli náročné strně proktu. zyklé, ybráni poždky kámen Zázdoé že pržských mldí úrzu publikum, muzikáloých produkcích může idět známé táře, neilo o náštěu muzikálu C AT S elký zám náštěnost byl kůli tomuto fktu mnohem nižší. Pro pržské publikum byl z neýhodou loklit didl (nchází prostorech býlé tržnice Prze Holešoicích). Níc tento muzikáloý titul neb yl pro běžného diák tk známý jko jiný Lloyd Webbero díl. A tk produkce skončil po dné zoně (odehrálo přibližně sto repríz). Ač mělo uádění pokrčot, producent Stnisl Aubrecht 43

44 tři dny před zháním noé zony oznámil ukončení proktu z důodu kritické finnční situce. 4.8 Muzikáloé produkce Hudebního didl Krlín Hudební didlo Krlín (HdK) nejyhlášenějším didlem České republice oblsti hudebního didl. V 90. letech 20. století HdK uáděl předeším díl klsického muzikáloého repertoáru (Hello, Dolly!, Někdo to rád horké pod.). V roce 2002 bylo di dlo zsženo poodněmi po dobu rekonstrukce didl byl prooz přesunut do Kongresoého centr Prh Stee Cuden, Frnk Wildhorn, Leslie Bricus: Jekyll & Hyde ( o b d o b í u á d ě n í : ) Muzikál Jekyll & H yde byl prním muzikálem Frnk Wildhorn, který byl ueden České republice. Premiér uskutečnil ště Kongresoém centru Prh p o r e k o n s t r u k c i b u d o y H d K s e h r á l n j e j í m j e i š t i. To t o uedení tklo s elmi přízniým ohlm nen z řd publik, le sám Frnk Wildhorn byl s inscencí ntolik spokon, že s edením HdK domluil n dlší spolupráci ho nejnoější muzikál Crmen byl ueden práě Prze. 44

45 4.8.2 Mel Brooks, Thoms Meehn: Producenti (období uádění: 12. říjn 2006 dosud) Premiérou muzikálu Producenti oteřelo Hudební d i d l o K r l í n s o u n o ě z r e k o n s t r u o n o u b u d o u. Te n t o titul b yl n Brodw yi ueden n podzim 2001 když edení didl získlo n konci roku 2003 prá k uádění tohoto muzikálu, byl to prní udělená licence mimo Seerní Ameriku ( té době totiž muzikál hrál pouze n B r o d w y i k n d s k é m To r o n t u ). ( H u d e b n í d i d l o Krlín Producenti, 2006, 2) Frnk Wildhorn, Normn Allen, Jck Murphy: Crmen Crmen hož premiér prním muzikálem uskutečnil zhrničních České utorů, republice. Do hlní role byl obszen Lucie Bílá diáky lákl k náštěě i ýpr režisér Gbriel Brre zinscenol efektní podínou, kde nech ybějí žiá zířt n išti. 45 ni cirkusoá čísl

46 4.9 Muzikáloé produkce Městského didl Brno Městské didlo Brno (MdB) otázce hudebního didl si nejprogresinější scénou n nšem území. Kždoročně drmturgie didl snží nsdit některý ze zhrničních muzikáloých titulů. Noá muzikáloá ér nstoupil do MdB s ředitelem Stnislem Mošou, který přijl do souboru mnoho čerstých bsolentů uměleckých škol zčl inscenot jk půodní, tk zhrniční m u z i k á l y. A s i n e j ý r z n ě j š í m z n i c h b y l W e s t S i d e S t o r y, ž dočkl íce jk 600 repríz hr s menšími puzmi již 15 let slí elké úspěchy i n zhrničních turné. MdB le stlo předeším obitelem muzikálů, které České republice doposud žádné didlo ni žádná produkční společnost neuedl Lionel Brt: Olier! (období uádění: ) Půodním plánem režisér Stnisl Moši bylo uést muzikál Črodějky z Estwicku. Ašk gentur Cmeron Mckintoshe poskytující licenci k uádění zdl podmínku, že Městské didlo Brno musí nejpre potrdit klity souboru n muzikálu Olier!. MdB n tuto podmínku přistoupilo tůrčímu týmu podřilo připrit ýprnou inscenci, kde hrjí důležitou úkolu i dětské role. 46

47 A n d r e w L l o y d We b b e r, T i m R i c e : J o s e f ho úžsný pestrobrený plášť (období uádění: dosud) Jof ho úžsný pestrobrený plášť prním společným dílem Andrew Llo yd Webber Ti m Rice. Městské didlo Brno j nejpre přededlo n zhrničním turné ž následně j režisér Stnisl Moš mohl uést n išti Hudební scény MdB (stejnou podmínku mulo MdB splnit už při uádění muzikálu Jesus Christ Superstr) J o h n D e m p s e y, D n P. R o w e : Črodějky z Estwicku (období uádění: dosud) Po dlouhém domlouání získání licence k muzikálu Črodějky z Estwicku tůrčímu týmu čele Stnislem Mošou podřilo uést inscenci, která díky sému komediálnímu chrkteru stl diácky elmi úspěšnou. Črodějky z Estwicku nbízejí kromě známé předlohy chytlých melodií tké efektní ýpru, kde nech ybějí pyrotechnické efekty předstitelk y hlních rolí dokonce dné scéně znášejí nd ištěm (niž by bylo pro diáky zcel zřejmé, že isí n speciálních lnech). 47

48 4.9.4 Michel Kunze, Sylester Ley: Mozrt! (období uádění: dosud) Mozrt! prním muzikálem z dílny Michel Kunzeho Syl ester Le ye, který podřilo České republice uést. Jejich díl byl uáděn e Vídni následně zčl šířit po Eropě S t e e n S t e r, D u n c n S h e i k : P r o b u z e n í jr ( o b d o b í u á d ě n í : d o s u d ) Jzzrockoý muzikál Probuzení jr n išti MdB obil tři Stnisl ýpoědí roky Moš po sé brodwyské zprcol mldých lidí inscenci dílo premiéře. Režisér plnou oteřených některými genercemi oznčoáno ž z kontroerzní P. L. T r e r s o á, R i c h r d S h e r m n, Robert Shermn, Julin Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe: Mry Poppins ( o b d o b í u á d ě n í : d o s u d ) Mry Poppins prním licenconou produkcí Disneyho Cmeron Mckintoshe, kterou České republice podřilo uést. Nedná přímo o replicu, le inscenci k idění mnoho prků, které byly použity londýnském nstudoání (post kominík procházející po celém portálu iště či Mry Poppins znášející n konci předstení nd hlmi diáků). Mry Poppins 48

49 pro diáky láká předeším elmi efektní ýprou plnou t r i k ů h r o m d n ý m i s t e p ř s k ý m i č í s l y Muzikáloé produkce Didl Jof K j e t á n Ty l P l z n i D i d l o J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i ( D J K T P l z n i ) přichází posledních drmturgii od několik klsických letech s posunem muzikáloých titulů uáděných České republice mnohokrát k dílům, která jsou pro české didelní prostředí obitelská. V několik posledních zonách byl y DJKT Plzni ueden y české premiéry muzikálů Monty P ython s Spmlot, G ypsy či Croul M u z i k á l o é p r o d u k c e N á r o d n í h o d i d l morskoslezského Stejně i Národní jko Didlo didlo posledních Jof Ktán morskoslezské několik letech o Plzni (NDM) uádění pokouší zhrničních muzikálů. Půodně mělo NDM přebrt některé inscence z Městského didl Brno (npř. Črodějky z Estwicku NDM by použilo scénu z MdB účinkoli by tm někteří herci z brněnského souboru). K tomuto nedošlo. Ale n druhou strnu NDM kroku ztím podřilo uést sětoou premiéru noé erze muzikálu Mrgueritte utorů legendárních muzikálů Les Misérbles (Bídníci) Miss S i g o n C l u d - M i c h e l S c h ö n b e r g A l i n B o u b l i l. T t o erze byl utory speciálně upren přímo pro NDM. Dále byl NDM ueden české premiéře npř. muzikál Prdon My English George Iry Gershwinoých n zonu / j e n p l á n o n á č e s k á p r e m i é r m u z i k á l u G u y s nd Dolls. 49

50 Z á ě r Hlním cílem této bklářské práce bylo zmpot problemtiku uádění zhrničních muzikálů České republice. Zhrniční muzikály nezručují ždy diácký úspěch, z á l e ž í n d o b r é p r o p g c i k l i t ě i n s c e n c e. T k é t o bylo nejspíš důodem, proč n přelomu tisíciletí zčly produkční společnosti íce zjímt o půodní českou torbu zhrniční muzikály e elkých produkcích oboly spíše zřídk. Nákldy n pořízení licence, která umožňu uádět určité muzikáloé dílo, nemují být ni tk ysoké, le trend šel České republice jiným směrem. P r h u o l á d l y m u z i k á l y, k d e o b s z e n í d o m i n o l j m é n z n á m ý c h u m ě l c ů z n i k l s t á l e d l š í p ů o d n í d í l. T umožňují inscenátorům ytořit inscenci bez jkýchkoli o m e z e n í. To j e j e d e n z d ů o d ů, p r o č m u z i k á l y s ě t o ý c h jmen postupně opustily nše hlní město přesunuly s p í š e d o r e p e r t o á r o ý c h d i d e l. T m s i c e t t o d í l n i k d y nedosáhnou tkoé náštěnosti, jko by tomu mohlo být, pokud by uáděly kždodenně některém z pržských muzikáloých didel, le pomáhjí přitáhnout do didl i t y d i á k y, k t e ř í n e n š t ě u j í d i d l o t k č s t o. Hypotéz trdil, že některá muzikáloá díl sětoého formátu není možné České republice nikdy uést, protože společnost) žádné nemůže z didel zjistit (příp. yhoující žádná produkční podmínky jich u e d e n í. T t o h y p o t é z s e n e d á n i z c e l p o t r d i t, n i zcel yrátit. Je prdou, že jsou p ř í p d y, kdy by gentur poskytující licence byl solná k udělení prá k inscenoání některých děl podobě replicy (npř. to t e o r e t i c k y m o ž n é u L e s M i s é r b l e s ). E x i s t u j í l e m u z i k á l y, 50

51 jko třeb Fntom oper y od Andrew Llo yd Webber, které e ětšině přípdů mují inscenot podobě replicy jsou tk technicky předeším finnčně náročné, že není prděpodobné, že by nšel nějký producent, který by b yl ochoten ložit finnce do proktu, u kterého nedá zůstájí předpokládt stoprocentní úspěch. některá muzikáloá díl pro Proto českého stále diák neoben ti, kteří chtějí určité tituly zhlédnout, mují ypri t do Sponých do států Ve l k é Británie, merických. V Německ České nebo republice by změnu mohl ykont n osícený producent, který by nebál ložit do proktu nemlé finnční prostředky dokázl prorzit i mezi diácky oblíbenými půodními muzikáloými inscencemi. Nejětší překážkou při uedení české premiéry některého ze sětoých muzikáloých děl e ýsledku neí ni tk finnce nebo technická náročnost (muzikály čsto djí inscenot podobě non-replic y), le spíše schopnost konkrétně domluit s genturou n přesných podmínkách spolupráce. V přípdě, že by didlo chtělo uést replicu díl, hrály by finnce i technická náročnost rozhodně ětší roli. Při torbě této práce b ylo zásdní studium knih dokumentů podnájících o zhrničních muzikálech, l e e ý s l e d k u n e j d ů l e ž i t ě j š í b y l y r o z h o o r y s d i d e l n í k y, kteří přímo o licence k muzikálům žádjí. Protože o smotné možnosti získání licence informce shánějí n těžko. Pokud ndete n internetoé stránky j e d n o t l i ý c h g e n t u r, n l e z n e t e ě t š i n o u j e n j e n z á k l d n í informce. Konkrétní podmínky smlu domloují ž při osobní komunikci ť už dná o finncích nebo způsobu uedení. 51

52 Muzikál ptří má mezi n š t ě o á n y. českých didlech nejoblíbenější Díky ž á n r y, snhám již které některých pené místo jsou hojně repertoároých didel dostájí do České republiky díl, která slí úspěchy n Brodw yi či n West Endu drmturgické plány kždoročně obohcují o noá díl. Získání licencí k uádění dnotliých muzikálů dnodušší i díky rozinutým informčním technologií tké díky neustálému potrzoání klity některých souborů České republice budoání dobrých zthů mezi didlem genturou poskytující licenci. Nedá potrdit, zd někdy podří uést České republice i replicy sětoých muzikálů. Díky stále čstějším ýzdům do ciziny dá spíše předpokládt, že zámci o náštěu elkolepé muzikáloé inscence budou mut zdit do zhrničí České republice budou u á d ě t m u z i k á l y p o d o b ě n o n - r e p l i c y. P o k u d b u d o u t y t o inscence stále klitní, dá předpokládt, že gentury budou uolňot prá n dlší tituly český diák bude m í t m o ž n o s t o l b y, z d b u d e c h t í t i d ě t m u z i k á l, j e h o ž klity byl y oěřen y npř. n Brodw yi nebo dá přednost půodním českým muzikáloým dílům. 52

53 Použité informční zdro BICANOVÁ, [cit. Kteřin ]. Mu zikál Didlo Vlsy V l s y. [online]. Dostupné z 2000 WWW: <http://hipece.webprk.cz/didloc.htm>. C z e ch Tr d e. BusinessInfo.cz [online] [cit ]. A u t o r s k é p r á o - B u s i n e s s I n f o. c z. D o s t u p n é z WWW: < h t t p : / / w w w. b u s i n e s s i n f o. c z / c z / c l n e k / o r i e n t c e - -prnich-ukonech/utorske-proopu/ /51243/#b23>. Č e s k ý m u z i k á l o ý s e r e r [ o n l i n e ] [ c i t ]. Musicl.cz. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. m u s i c l. c z / >. D i d l o J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i [ o n l i n e ] [cit ]. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. d j k t - plzen.cz/?lng=cz>. H u d e b n í d i d l o K r l í n [ o n l i n e ] [ c i t ]. Hudební didlo Krlín. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. h d k. c z / >. K O Š AT K A, Pel. "Loe Neer Dies" neb po k r č o án í n e j zn á mě j š íh o mu zi k á l u s ě t. Mu s i c l.c z : Český muzikáloý rer [online] , 1., [cit ]. Dostupný z WWW: < h t t p : / / w w w. m u s i c l. c z / z h r n i c i / l o e - n e e r - d i e s / >. M ě s t s k é d i d l o B r n o [ o n l i n e ] [ c i t ]. Městské didlo Brno. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. m d b. c z / >. N á r o d n í d i d l o m o r s k o s l e z s k é [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z W W W : < h t t p : / / w w w. n d m. c z / c z / >. 53

54 PROSTĚJOVSKÝ, Michel. M u zi k á l expres : Mlý p r ů o d c e e l k ý m m u z i k á l e m. 1. B r n o : V ě t r n é m l ý n y, s. ISSN: SRSTKA, Jiří. Autorské práo didle. Vyd. 1. Prh : Akdemie múzických umění Prze, s. ISBN X. S T E I N E R, To m á š. M y F i r L d y ( z e Z e l ň á k u ). B r n o : Městské didlo Brno, s. ŠEBELOVÁ, Mrie. Autorské práo : zákon, komentáře, zory judiktur. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN ÚZ Autorské práo, Průmysloá prá. Ostr- Hbrůk : Nkldtelstí Sgit,.s., s. ISBN VA N Ě K, J n J. M u z i k á l Č e c h á c h : n e b V e l k ý s ě t mlé zemi. 1. [s.l.] : Prní nkldtelstí Knihcentrum, s. ISBN Wikipedie : Oteřená encyklopedie [online]. 2002, [cit ]. Dostupné Andrew Llo yd z W e b b e r. WWW: <http://cs.wikipedi.org/wiki/andrew_llo yd_webber>. Wikipedi. Wikipedi - the free encyclopedi [online]. 2001, 12. Wikipedi [cit ]. Dostupné Les z Misérbles WWW: <http://en.wikipedi.org/wiki/les_mis%c3%a9rbles>. 54 -

55 Seznm ilustrcí Obrázek č. 1: Post Cotte z půodního ydání románu Les Misérbles 55 ilustrce

56 Seznm zkrtek znček ČR Česká republik JAMU Jnáčko kdemie múzických umění Brně DnO Didlo n Orlí HdK Hudební didlo Krlín MdB Městské didlo Brno D J K T P l z n i D i d l o J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i Ltd. limited (compn y)10 10 Překld: omezené ručení (ngl. kcioá společnost) 56

57 S l o n í k Brodw y Mezi Aenue Street bezprostřední blízkosti Ti m e Squre leží didelní c e n t r u m ( T h e t r e D i s t r i c t ) N e w Yo r k u ů b e c S p o j e n ý c h států merických. Přímo n Brodw yi předeším jich p o s t r n n í c h u l i č k á c h n j d e m e d e s í t k y d i d e l n í c h b u d o. Kořeny didelní Brodwye shjí do poloiny 19. století, kdy zde rodil rieté poté operetní s c é n y. ( P r o s t ě j o s k ý, , s t r ) First n kterou Clss production poskytnut licence typ didelní produkce, podobě non-replicy která musí být sou klitou srontelná s inscencemi d n é h o t i t u l u u á d ě n ý m i L o n d ý n ě č i N e w Yo r k u replic didelní produkce, která zcel kopíru formu předepsnou zástupci utorských prá non-replic didelní produkce, kde licence n e n ř i z u j e d o d r ž o á n í p ř e d l o h y, k t e r o u j e ě t š i n o u p ů o d n í inscence díl inscenátoři mjí olnou ruku oblsti režie, choreogrfie či ýpry West End oblst centru Londýn, e které mnoho turistických trkcí, nejíce šk West End p r o s l i l s ý m i d i d l y ( W i k i p e d i e, , 1 ) 57

58 Seznm příloh Přílo h A: R ozho or s Petrem Gzdíkem Příloh B: Smlou k uedení muzikálu Footloo Di dle n Orlí Příloh C: Smlou k uedení muzikálu Godspell Di delním studiu Mrt 58

59 P ř í l o h A: R o z h o o r s P e t r e m G z d í k e m 11 Táň Ko říko á (dále n T. K.): Pokud chceš uádět muzikál, který u nás ště neměl českou premiéru, jk dlouho trá proces, který zčíná zžádáním o prá ž po smotné uedení? Dá to ndefinot? Petr Gzdík muzikálu to (dále úplně n P. jink. G.): A Nedá. hlně U kždého tky záleží n osobních kontktech. V přípdě Čroděk z Estwicku jsme muli zhrniční genturou ytořit nějký zth n zákldě nší n zákldě toho, práce, že kterou jsme jsme spolu udělli, několikrát le tké tkli, mluili jsme spolu, byli jsme si s ymptičtí (nebo neb yli) úplně běžný bussines zth, který fungu i jiném odětí businessu n osobních kontktech. Nebo respektie čím dál íc n osobních kontktech. A to znmená, že npříkld, pokud ptáš n Mry Poppins, tk práě Mry Poppins jsme získli práě proto, protože jsme prokázli nějkou nši profesionální fundonost tom dělt tkoý titul n druhé strně tky proto, že já jm n to zeptl zřejmě jko úplně prní dnesk už to fungu tk, že cokoli České republice dě, tk já o tom ím nebo oni o tom mnou lespoň komunikují, že někdo žádá o něco někde stli třeb my s tím nemáme nějký p r o b l é m. T k ž e j á k d y ž b y c h t e o r e t i c k y ř e k l : A n o, m y t o chceme uádět nechceme, by to uáděl někdo jiný, tk elká prděpodobnost, že oni tu licenci nedostnou. T. K. : A h, t k t o m p ř í p d ě t e ď ú p l n ě o d b o č í m, le kd yž teď teď budou obnoot Bídníci GoJi... P. G. : T k s e m ě p t l i. 11 C e l ý z á z n m r o z h o o r u j e k n l e z e n í n C D p ř i l o ž e n é m k t é t o bklářské práci.

60 T. K. : T k ž e t o u ž j e t e n o s o b n í z t h. P. G. : A n o. T. K.: Kd yž jm řešil s Lenku Te s á č k o o u, jk domloují českou premiéru Footloo, mlém školním di dle, tk oni komunikují yl oženě přes e-mil y řeší to z přes jinou genturu, šechno má pod bou Weinberg šechny mlé produkce obrcejí n něj. P. G. : M r y P o p p i n s m á m e t k y d o m l u e n o u j i n k. J e to korporce dou gentur nás to jko kdyby domlueno s Mckintoshem smlou s Weinbergem. Te ď j s e m s i p s l s L e w i s e m. S n í m j s e m j k o b y k m r á d tom sm yslu, byli jsme spolu n piu. Te ď mi psl, že přide n příští turnus Mry Poppins td. T. K. : U M r y b y l t e d y d o m l u j e d n o d u š š í? P. G. : N e b y l. U M r y P o p p i n s t o t r l o, p r o t o ž e t e n n e j ě t š í l i m á D i s n e y, k t e r ý j e N e w Yo r k u n e w y o r s k é g e n t u r y f u n g u j í ú p l n ě j i n k, t m t o t k t o n e f u n g u j e. To jsou elké toárny n uděloání prá tm skutečně fungu IT systém, kde čloěk zdá nějký poždek, ten přijde do nějkého oddělení, z toho oddělení to z pošlou do jiného oddělení, tkto to proběhne oni ni tolik nekontrolují, co dělá práě Mckintosh, le co dělá i D i s n e y, t o j e k l i t p ř e d s t e n í. N p r e m i é r u p ř i j e l zástupce od Mckintoshe, n dlší reprízu přil zástupce od Disneyho, teď přide ště od Weinberg. Ale ten přide podít n tk, protože ti předešlí říkli, že to s u p e r. A l e t i t o s t r š n ě k o n t r o l u j í. Č l o ě k m ů ž e b ý t d e fcto e zpoždění s plcením, le jkmile udělá něco, co jim nelíbí z hledisk uměleckého, tk jsou schopni přit zkázt to ze dne n den. Jkoby t umělecká klit nprosto rozhodující. Respektie, to

61 smozřejmě elmi subktiní. Čloěk může mít pocit, že ytořil úžsné umění, le pokud oni si nemyslí, že to duchu toho, co oni požují z úroeň... le tk to i e smlouě npsáno. My nedostááme ty s m l o u y, k t e r é j s o u n r e p l i c y i n s c e n c í. M y m á m e t z. F i r s t C l s s production, znmená, kde že to přesně dné popsáno, předstení že to musí First být Clss n úroni s o u č s n ě h r n ý c h p ř e d s t e n í n W e s t E n d u. T k ž e o n i přidou, kouknou n to zhodnotí, stli t úroeň z j e j i c h p o h l e d u d o s t č u j í c í č i n i k o l i. T. K. : J e s t l i j e t o s r o n t e l n é p o u m ě l e c k é s t r á n c e... P. G. : A t o j e t o n e j p o d s t t n ě j š í. A z t o h o y p l ý á i šechno osttní scénogrfie, procem dobrý rychle. kostýmů. ten ten Všechno schlocí zth. Protože schloání oni Já to ědí, probíhá proces dnes že nárhů můžu my plkátů, schlocím tk dlouhý, zřídit jk poměrně neymýšlíme blbosti z kždou cenu, Ale jink si myslím, že tkoý schlocí proces může trt i rok podle toho, jk jsou z n e p r á z d n ě n í. Te ď t ř e b d o m l o u á m p r á n Č r o d ě j k y Lublni tm si dájí hrozně n čs. Kolik míst kdo to bude stli co bude to režírot Stnisl? No dobře, tím pádem o tom bude přemýšlet td. T. K. : T k ž e t í m p á d e m y, j k o M ě s t s k é d i d l o B r n o, máte u nich už určité renomé že dělá ten jistý relizční tým. Ale u Čroděk to bylo jink, ne? Kd yž jste popré žádli o prá n tk elký muzikál. P. G. : U Č r o d ě j e k u ž t o z s t o l i k j i n é n e b y l o. Ú p l n ě j i n k t o b y l o u O l i e r. To j s m e z k o u š e l i p ř e s p r o s t ř e d n í k to b yl ch yb. Prostředník. dn pní, byl neriózní. Trdil, že s nimi zná. Z pré, pní byl neriózní,

62 z druhé oni stojí o přímý zth, pokud čloěk od nich něco chce. Pk možnost řešit to přes genturu, le podle mě gentury jko Dili nejsou npony přímo n npř. Cmeron Mckintoshe, on tomto specifický. A l e i W e b b e r j e t o m s p e c i f i c k ý. Ty g e n t u r y š e c h n y nše jsou npony práě n Weinbergr ne n ty elké zprostředkotele licencí. No my jsme si ytořili tkoýto zth teď, ne, že bych to mohl nějk zásdně olinit, le když ezmu příkld třeb těch Bídníků, tk ště předtím, než byl uzřen t smlou, tk mi npsli, že by jim to chtěli udělit stli s tím nemáme nějký zásdní problém. A kdybychom s tím měli nějký zásdní problém, tk smozřejmě bychom muli my jim nbídnout nějkou grnci toho, že jim to přine íc, když jim tu licenci nedjí. Což tom poměru to zřejmě nerelizotelné, protože my nemůžeme konkurot tomu, co můžou nbídnout Prze, že to třeb budou hrát pět t krát z ten rok. T. K. : O n i j s o u s c h o p n i h r á t o s m k r á t d o t ý d n e. P. G. : A t o j e e l k á o t á z k, j e s t l i t o t k m ů ž e f u n g o t zlášť P yrmidě td. T. K. : To j e o n o. P r á ě j k j á j s e m s i t e ď p r o c h á z e l ště ty produkce od toho 92. roku co byly Prze Bídníci jk ty produkce postupně yíly od toho šíleného boomu s Ježíšem, který měl skoro 1300 repríz, tk to s t e j n ě p o s t u p n ě d i á c i t o l i k n e y h l e d á l i. N e b o n e í m. Ty produkční společnosti neb yl y npř. Kočky schopné prodt. P. G. : K o č k y j s o u n ě c o j i n é h o. K o č k y u n á s z n á m á l o lidí z té širší populce nikdo si to neuměl předstit, j k o c o t o j e, ž e t m t n c u j í n ě j k é k o č k y.

63 T. K. : A n í c, c o j á s e s e t k á á m s l i d m i, t k j i m záleží n tom, koho n tom išti idí. Co týče buď zázdoého publik nebo běžného publik, tk ím, že n to stršně moc lidí dá, stli tm zpíá Hůlk nebo třetí l t e r n c e. To s i m y s l í m, ž e t m t k y h r á l o e l k o u r o l i, ž e t m p r o t y b ě ž n é d i á k y t y z u č n é j m é n n e b y l y. P. G. : To j e p r o s t ě p o k ř i e n ý t r h m u z i k á l u Č e c h á c h ten bude sprot stršně dlouho. Protože nikde n sětě to tk nefungu, to tk metropolích nebo nefungu, resp. T m těch nikde elkých nenjdeš n p l k á t e c h, k d o t o m h r j e. T m p r o s t ě j d e o t e n t i t u l oni si prostě tk hýčkjí ten didelní byznys, který hlě obchodem s těmi tituly ti šichni osttní jsou dělníci toho i když třeb uznání, le nejsou to ti, kteří to prodájí. Proto jim to tk dlouho fungu, Proto oni nedoolí, by Mry Poppins nebo cokoli jiného uděllo blbě. Protože to by tky mohlo znment, že kd yb y to nsdili příště, třeb z det let tk jko teď Londýně obnoená premiér Oli er, tk to po tom byl tkoý stejný hld, jko době, kdy to mělo sou premiéru. Protože to prostě nějkou dobu nebylo ten byznys fungu podle přesných pridel. Nějkou dobu to neb ylo teď ho obnoili. Ano, pro prní, nějké půlroční, u e d e n í, t m d l i M r. B e n, l e t o j e j o o e l k á h ě z d jkoby poronání s nšimi popoými hězdmi. A nikdy žiotě by ho tm nedli, kdyby on nebyl schopen hrát tu r o l i s e š e m i p r m e t r y, k t e r é t o m u p ř í s l u š í. U n á s j e t o t o p o k ř i e n é l i d i c h o d í n b l b o s t i, k t e r é j s o u o b s z e n y t z. zučnými jmény tím pádem jkoby jsou schopni skousnout to, že to blbost... T. K. : l e h l n ě, ž e j e t m i d í j e t o b r e n ý... P. G. : A n i n e, ž e j e t o b r e n ý

64 T. K. : A l e n o. M n ě t ř e b ž d y c k y d i l y D i d l e Brodwy jich prokce. Protože jich prokce pro mě byly ždycky ktstrofický. Kd yž jm iděl třeb n záznm Tří mušketýrů, tk jm říkl, že tohle ne... P. G.: On žd ycky t prokce lstně... já si myslím, že t prokce didle když už dostááme do obecné diskuze není důležitý, že konkrétně to b r e n ý n e b o t m t o j e t e n t m t o j e o n e n. T m j d e o t o, že pkliže to má celý nějký sm ysl, tk by tě to nemělo ni npdnout, Měl by sis prožít nějký příběh s něčím mělo by ti to být jkoby dno, Ale ti lidi nučili chodit n ýkon, n tář, n to, n to, n to tky to sronání publik zhrničního českého tkoý, že zhrniční publikum já jm npříkld hrál e Vídni, přijdeš n iště to fkt cítíš, jk ti lidi uděljí: Ach, Jidáš, to j e n á š J i d á š. A j á j s e m b y l Č e c h R k o u s k u. To s i m o h l i ř í k t j e ž i š m r j. Z t í m c o u n á s : T k G z d í k, c o d n e s k bude. A to ten hlní rozdíl. A postupně to průběhu p ř e d s t e n í l á m e, l e l i d i s e n u č i l i c h o d i t h o d n o t i t. To j e stršně šptně. A prostě u toho muzikálu to obroský problém, protože já si myslím, že pokud by dnesk chtěl někdo udělt joo dobrou produkci Prze, tk mu to nemůže podřit. Protože bude mut z zno nsáčkot tk určité lidi do určitých pozicí, protože jink to nebude fungot ště níc bude mut sést p o t z. d i s t r i b u č n í c h k n á l e c h t o h o c e l é h o t í m p á d e m n š e hlní město úplně odronné n x let. T. K. : J á j s e m t k y p ř e m ý š l e l, c o b y m o h l o z p ů s o b i t tu změnu ůbec nic mě nenpdlo. Když bíme o Prze. P. G. : Z m ě n u b y m o h l z p ů s o b i t j e n s t r š n ě b o h t ý osícený producent, který by sice použil některé ty

65 slné, le tk spráně tk fikně, jko že by zároeň neuhnul z toho ti lidi by ndnou zjistili... Proto tky t Prh tomu elmi brání. Aby lidi zjistili, že to tky může být jink. T. K. : J e p r d o u, ž e u ž d e l š í d o b u j s e m t m n i c neiděl, přestlo mě to lákt tm zdit po nějkých zkušenostech. Nposledy jm tm iděl snd Angeliku Golem řekl jm, že ne. P. G.: To já jm tu teď potkl pán, který byl ndšený, že už jde potřetí n Mry Poppins, že to ú ž s n ý. A l e t e ď, ž e i d ě l K t M y d l á ř e t o j e t k y s u p e r. J á t e d y n e í m, m o ž n á ž e o p r d u j e K t M y d l á ř s u p e r. A l e to Didle Brodwy tk dále... T k si říkám, že podle mě nemůže být sronání možný s Bídníkm nebo s M r y. A l e o n h n e d n á z l n o o n t m b y l t e n P e p Vo j t e k. T. K. : To j e o t o m, t m t o b e r o u j i n k. P. G. : A t e ď s i e z m i, ž e L o n d ý n ě n W e s t E n d u, tm to 50 let pořád dobré. Jsné, že tu něco blbější, le to tk přirozený byznys, že kd yž těm lidem něco nelíbí, tk n to nechodí, tk to skončí. T. K. : A j e š t ě m ě n p d á j e d n ě c. J s m e u n á s j e š t ě stále situci, že n některá díl produkce České republice nemůže prá dostt? Buď kůli finnční nebo technické náročnosti? Npříkld, že Fntom opery jko replic tdy nikdy nemůže hrát, protože neženeš tkoou budou, nebudeš mít tkoé technické možnosti t y prá ti nedjí. Pokud nezřídíš, by to ypdlo tk, jko tom Londýně.

66 P. G. : J e t o p r d. M y s l í m, ž e Č e s k á r e p u b l i k, d e fcto už dnes, možná může práě přípdě třeb Bídníků dostt replic licenci, le myslím si, že si to finnčně nemůže nikdo doolit. Protože tu chíli musíš ycházet z těch cen, z které zniká muzikál zhrničí. Přironání: N Brodwyi stál Mry Poppins 12 milionů dolrů. V Hgu stál 11 milionů euro. A Brně byl ytořen z 4 miliony korun. Při přechodu n replicu musí ycházet z cen, které pltí zhrničí. Dlo by říci (ne přímém přepočtu), le pokud inscence stojí 12 milionů dolrů, znmená to, že Česku by stál třeb 40 milionů korun. A to už stršně moc. A tím pádem si to ty gentury uědomují chrání si ty ěci pro be součsně to dobrý obchodní th, že pokud chceš idět tu originální erzi, tk přiď n Brodwy nebo n West End nebo do nějkého jiného centr, třeb Melbourne, le jink máš možnost idět ysoce klitní předstení, l e t r o c h u j i n é. P r o t o t o u o l ň u j í í c n e ž d ř í. A l e t ř e b Fntom opery to netýká, protože toho musíš dělt jko replicu. T. K. : J á í m, ž e n o n - r e p l i c y F n t o m b y l y s n d j e d n nebo dě Mďrsku nebo někde tk. P. G. : J s o u d i d l, k t e r á m j í j e š t ě l e p š í z t h y n e ž m y. T k y proto, že hrjí těch předstení íc. A spoluprcují spolu třeb od roku Já si m yslím, ž e p r n í B í d n í c i E r o p ě b y l i B u d p e š t i e V í d n i. T spolupráce mezi nimi trlá. Vídeňské didlo s b u d p e š t s k ý m k o o p e r u j e. Te ď t m d ě l l i R u d o l f o n i d ě l j í k o p r o d u k c i. T k ž e M ď r s k o j e t o m t o j e š t ě d á l. T k ž e t o m t o p ř í p d ě s i m y s l í m, ž e o n i j i m u d ě l i l i n ě j k o u ýjimku. Ale těch ýjimek b ylo jistě že Fntom dělli dnom mlém íc. Protože ím, didle blízko New

67 Yo r k u, e k t e r é m j s e m t e ď s h o d o u o k o l n o s t í b y l. To j e tkoé možné. jídelní didlo. Dostneš A tm tkoé tm ečeři mličké šechno išťátko, které technick y ýborně ybené, že tm můžou hrát šechno možné tkoé koncertní erzi. A hráli tm i Fntom. T. K. : C o j s e m p r o c h á z e l w e b y n ě k t e r ý c h g e n t u r, tk Fntom teď uolnili pro nějké školní produkce. P. G. : To j e z s e d l š í ě c, t o C m e r o n í m o c d o b ř e. Bídníky tky čsto uolňují pro školy zniká noá, mldší generce těch lidí, kteří n to budou chodit. Já jm byl pozný n koncert k 20. ýročí tm b ylo lidí e t ř i o d p o l e d n e i o s m e č e r. T k ž e l i d í dnom dni. Přišli, by podíli n koncert Bídníků. Doedeš si předstit, že šech těch lidí ty Bídníky idělo p ě t k r á t. A k ž d ý s i k o u p i l s t u p e n k u z l i b e r. T. K. : To j e t z n č k t s e p r o d á á. P. G. : A l e k d y b y s t m n p s l n p l k á t, ž e t m z p í á nějký pán, tk nic nestne. Zpíl ýborný zpěák, le nebyl nějk speciálně známý. A pokud byl známý, tk p r o t o, ž e z p í l V l j e n. T. K. : F u n g u j e t o o b r á c e n ě. U n á s t o f u n g o l o n p ř. p ř í p d ě D n i e l H ů l k y, k d y ž z p í l D r c u l u? P. G. : Te n m u z i k á l o ý b y z n y s u n á s z č l s p r á n ě, Viz Ježíš, iz Bídníci. A dokonce iz Drcul. Neím, kd y to pokřiilo, kdy to stlo. T. K.: le nemyslím Do Drculy si, že by b yl y byly obszeny obszeny minimálně tom prním obszení. známější šptně. táře, Jko

68 P. G. : T m b y l i m u z i k á l o í l í d ř i, k t e ř í u ž d ě l l i B í d n í k y ty ybrl Mckintosh, tkže kždý z nich mul té roli obstát. A prostě použili do toho dlšího. Ošem pk zčly dělt muzikáloé hězdy z dlších už to nikdo nekontrolol. T. K. : N e í m, j e s t l i j s e m s e j e š t ě n n ě c o d ů l e ž i t é h o nezpomněl zeptt... P. G. : O n o j e t o l s t n ě j e d n o d u c h é. N e b o, t e n p r o c e s není zs tk dnoduchý. Protože smozřejmě k nim dostt, pohoořit si s nimi, přesědčit, to není dnoduché, Ale potom, kd yž už to znikne, ten zth, tk ho nesmíš korát nijk zklmt (n to jsou oni hodně citlií). T. K. : K d y ž j s t e u e d l i O l i e r, t o b y l p o d m í n k pro uedení Čroděk, tk b yli n Oli eroi podít podle toho řekli, stli ám t prá djí. P. G. : J s n ě, o n i n š e m b y l i. T. K. : V ž d y c k y s i t u k l i t u k o n t r o l u j í. P. G. : N p ř í k l d n š e Č r o d ě j k y o n i p o ž u j í z j e d n u z nejlepších produkcí, která ůbec znikl n sětě, tkže poslli i nějké lidi, když jsme to hráli Prze, by přišli podít. A kromě jiného, že Stnd (Stnisl Moš pozn. utorky bklářské práce) teď Lublni že to bude ho koncepce, tk hned npsli, že nebude třeb žádné pýchu, schloání. oprdu to Dokonce berou oni jko sobě byznys, ni A nemjí pokud tu ten byznysmen idí, že to dobré, tk nemá důod tomu škodit. Jk to u nás my máme tkoou tendenci b ych já ynikl, tk potřebuji něco jiného utlčit. U nich tto lstnost nefungu. Nebo já jm s ní nepotkl.

69 Nopk oni yhýbjí tomu, co by mohlo být šptné, le hýčkjí si to, co požují z dobré. Ať už to z kterého koutu sět. Je to normální, tk by to mělo být. U nás to pomlu tky přijde s ší genercí. Vidím třeb n dcetiletých lidech, že spolu bí jink, oteřeněji řeší ty ěci možná lépe. Z to třeb něčem horší, le určitých ěcech to lepší, to přímější, jsnější.

70 Příloh B: Smlou k uedení muzikálu Footloo Di dle n Orlí (4 strn y)

71

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0 Generted b Foit PDF Cretor Foit Softwre http://www.foitsoftwre.com For elution onl. Kuželosečk I. Kuželosečk zákldních polohách posunuté to prtie je opkoání látk obkle probírné n střední škole. Kružnice

Více

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé Grnt 2006 Výzkum e-lerningu - učitelé Dosttek informcí o e-lerningu Máte Máte dosttek dosttek informcí informcí o o tom, tom, co co je je to to e-lerning e-lerning (elektronické (elektronické zděláání)?

Více

Technická příprava inscenace

Technická příprava inscenace JA N Á Č K O VA A KA D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í D i d e l n í m n ž e r s t í s e z m ě ř e n í m n j e i š t n

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo?

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo? ..7 Ronoměrně zrychlený pohyb příkldech III Předpokldy: 6 Pedgogická poznámk: Hodinu dělím n dě části: 5 minut n prní d příkldy zbytek n osttní. I když šichni nestihnout spočítt druhý příkld je potřeb,

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

( ) ( ) Pythagorova věta, Euklidovy věty II. γ = 90, je-li dáno: c = 10, c = 6. Předpoklady: 3205

( ) ( ) Pythagorova věta, Euklidovy věty II. γ = 90, je-li dáno: c = 10, c = 6. Předpoklady: 3205 3..6 Pythgoro ět, Euklidoy ěty II Předpokldy: 305 V kždém proúhlém trojúhelníku s oděsnmi, přeponou pltí: =, =, =, kde je ýšk n přeponu, jsou úseky přepony přilehlé ke strnám,. Kždou z předhozíh ět je

Více

M UZE UM P RO R ODIN U

M UZE UM P RO R ODIN U UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fkult Ktedr křesťnské ýchoy Sociální pedgogik M UZE UM P RO R ODIN U Bklářský projekt Petr Trlidoá, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Helen Pospíšiloá,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učení mteriál Projekt: Digitální učení mteriály e škole registrční číslo projektu CZ.1.07/1..00/4.07 Příjeme: Střední zdrotniká škol Vyšší odorná škol zdrotniká Huso 71 60 České Budějoie Náze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci.

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci. Otázk: Mrketingový informční systém Předmět: Ekonomie Přidl(): Jeniicek Z nglického slov mrket neboli trh koncovky -ing, která v ngličtině vyjdřuje děj, pohyb, kci. Je to systém vytvořený z účelem shromžďování,

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

MOZD 1.2 6. 10. 2012

MOZD 1.2 6. 10. 2012 MOZD 1.2 6. 10. 2012 3 4 5 6 7 Účstníci jednání MgA Federico Díz Umělec oblsti noých médií. Vedoucí teliéru supermédií n VŠUP Prze. doc. MgA. Petr Bbák Grfický designér pedgog. Je edoucím grfického studi

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

10/2014. Z obsahu: Citát měsíce 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME

10/2014. Z obsahu: Citát měsíce 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME 10/ 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME Citát měsíce Jk se jeil Počátkách... Nástupy lidu lí se z zpěu národních písní ulicemi. Děti ozdobené trikolormi, s čerenobílými prporky rukou. Rozzářené oči ěštily, čím srdce

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

3.2.5 Pythagorova věta, Euklidovy věty I. α = = Předpoklady: 1107, 3204

3.2.5 Pythagorova věta, Euklidovy věty I. α = = Předpoklady: 1107, 3204 3..5 ythgoro ět, Euklidoy ěty I ředpokldy: 1107, 304 roúhlý trojúhelník = trojúhelník s nitřním úhlem 90 (s prým nitřním úhlem) prý úhel je z nitřníh úhlů nejětší (zýjíí d musí dát dohromdy tké 90 ) strn

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Muzikál byl, když... aneb. 90 let angloamerického muzikálu v 5 etapách a 7 příkladech

Muzikál byl, když... aneb. 90 let angloamerického muzikálu v 5 etapách a 7 příkladech Muzikál byl, když... aneb 90 let angloamerického muzikálu v 5 etapách a 7 příkladech Pár hesel na úvod Muzikál není celé hudební divadlo Musical comedy Specificky americký žánr Opera comique, opereta,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrzoé ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Úrzoé je upreno příslušnými ustnoeními Všeobecných pojistných podmínek HVP,.s., obecná část pro obnosoá, těmito Doplňkoými pojistnými

Více

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře Hlubokovodní lodní th Dunj-Černé moře Viktor Voroncov 1 Poslední dobou se právě tk zčl v oficiálních ukrjinských zdrojích tisku nzývt průplv přes říční úžinu Bystroje v ukrjinské deltě Dunje, umožňující

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

Zvýšení úspěšnosti marketingových aktivit kapely

Zvýšení úspěšnosti marketingových aktivit kapely J A N Á Č K O VA A K A D E M I E MÚ Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ Divdelní fkult At e l i é r d i v d e l n í h o m n ž e r s t v í j e v i š t n í technologie Divdelní mnžerství Zvýšení úspěšnosti mrketingových

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců.

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců. II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU II. 1. Koncepce školy Škol je určen dětem od osmnácti měsíců. Koncepčně je rozdělen do tří věkových ktegorií: předškolní výchov: ) děti od 18 měsíců do 3 let b)

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice Obecně záazná yhláška obce Tuchoměřice č. 7 / 2004 o místním poplatku za užíání eřejného prostranstí Zastupitelsto obce Tuchoměřice schálilo dne 8.12.2004 podle ustanoení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Prostorový zvuk a jeho využití v divadle, filmu a televizi

Prostorový zvuk a jeho využití v divadle, filmu a televizi . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Didelní fkult At e liér udio izuální torb y didl Prostoroý zuk ho yužití didle, filmu teleizi Diplomoá práce Autor práce: BcA. Lukáš Nábělek Vedoucí práce: Ing.

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

29. OBJEMY A POVRCHY TĚLES

29. OBJEMY A POVRCHY TĚLES 9. OBJEMY A POVRCHY TĚLES 9.. Vypočítejte poch kádu ABCDEFGH, jestliže ) AB =, BC = b, BH = u b) AB =, BH = u, odchylk AG EH je ϕ H G Poch kádu učíme podle zoce: S = b + c + bc ( ) c E F D b C ) A B u

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

11.11.2014 od 17 hod.

11.11.2014 od 17 hod. 11/ NA SVATÉHO MARTINA, drž SE SYNKU KOMíNA Sátek stého Mrtin byl snd i je jedním z nejoblíbenějších sátků roku. Děti i hospodáři čekli n prní sníh, hospodyně pekly posícenskou mrtinskou husu mrtinské

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Minimální záznam RDA/MARC 21 pro speciální monografické zdroje

Minimální záznam RDA/MARC 21 pro speciální monografické zdroje Minimální záznm RDA/MARC 21 pro speciální monogrfické zdroje Indikátory u polí jsou vyznčeny pouze, pokud znmenjí rozdíl v typu zpisovných údjů. p údj je povinný vždy údj je povinný, pokud je plikovtelný

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno Veletrh nápdů učitelů fyziky 18 Fyzik cyklist JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Ktedr fyziky, chemie odorného vzdělávání, Pedgogická fkult, Msrykov univerzit, Poříčí 7, 603 00 Brno Astrkt Jízdní kolo spojuje mnoho

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce. Pronájem multifunkčních tiskových zařízení

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce. Pronájem multifunkčních tiskových zařízení Dodtečné informce č. 1 zdvtele k veřejné zkázce Pronájem multifunkčních tiskových zřízení Zdvtel upřesňuje zdávcí dokumentci výše uvedené veřejné zkázky n služby, vyhlášené v souldu s podmínkmi 25 38 zákon

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

Lineární algebra. 1) Vektor, lineární závislost a nezávislost. Def.: Číselným vektorem n-rozměrného prostoru nazýváme uspořádanou množinu n čísel

Lineární algebra. 1) Vektor, lineární závislost a nezávislost. Def.: Číselným vektorem n-rozměrného prostoru nazýváme uspořádanou množinu n čísel Lineání lge ) Vekto, lineání záislost nezáislost Def: Číselným ektoem n-ozměného postou nzýáme uspořádnou množinu n čísel,, ) ( n Čísl,, n nzýáme souřdnice ektou, číslo n dimenzí neo ozměem ektou Opece

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

5.2.8 Vzdálenost bodu od přímky

5.2.8 Vzdálenost bodu od přímky zdálenost bodu od přímky zdálenost bodu od roiny zdálenost roin zdálenost bodu od přímky zdálenost bodu od roiny zdálenost roin 5..8 zdálenost bodu od přímky ředpokldy: 507 edgogická poznámk: Tříd počítá

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová. Ict2-HV-19

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová. Ict2-HV-19 Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová Ict2-HV-19 americké hudební divadlo přijalo něco z opery, z revue, něco z operety a něco z vaudevillu (zábavný hudební pořad se zpěvy a tanci) ze všeho vzniklo něco nového,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Řín 2013 ŘÍJEN 2013 POUŤ POUŤ VEŘEJNÝCH ČINITELŮ 28. ZÁŘÍ 2013 - OLOMOUC

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

7.2.10 Skalární součin IV

7.2.10 Skalární součin IV 7.2.10 Sklární sočin IV Předpokld: 7209 Pedgogiká poznámk: Tto hodin je kontet čebnie zláštní. Obshje d důkz jeden příkld z klsiké čebnie. Všehn tři zdání jso znčně obtížná ždjí nápd, proto je řeším normálně

Více

celek jsme rozdělili na 8 dílů, ale žádný jsme si nevzali celek na nulka dílů rozdělit nelze!!!

celek jsme rozdělili na 8 dílů, ale žádný jsme si nevzali celek na nulka dílů rozdělit nelze!!! . Dělení celku zlomek 0 zlomek zlomková čár čittel udává z kolik stejných částí se zlomek skládá ( z ) jmenovtel udává n kolik stejných částí je celek rozdělen () Vlstnosti: Je-li v čitteli zlomku nul

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Ing. Lukáš Kadula Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy

Ing. Lukáš Kadula Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy Bodové hodnocení řidičů sttistické ukztele Ministerstv doprvy d vlá vlády Čeé eé republiky pro bezpeč bezpečnost silnič silničního provozu 25. listopdu 29 Ing. Lukáš Kdul ddělení BESIP Ministerstvo doprvy

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

Základy teorie matic

Základy teorie matic Zákldy teorie mtic 1. Pojem mtice nd číselným tělesem In: Otkr Borůvk (uthor): Zákldy teorie mtic. (Czech). Prh: Acdemi, 1971. pp. 9--12. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/401328 Terms of use: Akdemie

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem 2. Funkční řd Studijní text 2. Funkční řd V předcházející kpitole jsme uvžovli řd, jejichž člen bl reálná čísl. Nní se budeme zbývt studiem obecnějšího přípdu, kd člen řd tvoří reálné funkce. Definice

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

V = π f 2 (x) dx. f(x) 1 + f 2 (x) dx. x 2 + y 2 = r 2

V = π f 2 (x) dx. f(x) 1 + f 2 (x) dx. x 2 + y 2 = r 2 Odození zorců pro ýpočet objemů porchů některých těles užitím integrálního počtu Objem rotčního těles, které znikne rotcí funkce y f(x) n interlu, b kolem osy x, lze spočítt podle zorce b V f (x) dx Porch

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

4.4.1 Sinová věta. Předpoklady: Trigonometrie: řešení úloh o trojúhelnících.

4.4.1 Sinová věta. Předpoklady: Trigonometrie: řešení úloh o trojúhelnících. 4.4. Sinová vět Předpokldy Trigonometrie řešení úloh o trojúhelnííh. Prktiké využití změřování měření vzdáleností, tringulční síť Tringulční síť je prolém měřit vzdálenosti dvou odů v krjině změříme velmi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více