Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice"

Transkript

1 JA N Á Č K O VA A K A D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í j e i š t n í technologie S t u d i j n í o b o r d i d e l n í m n ž e r s t í Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů České republice Bklářská práce A u t o r p r á c e : T á ň K o ř í k o á Ved o u c í p r á c e : J U D r. L e n k V l o á O p o n e n t p r á c e : d o c. M g r. J n K o l e g r B rn o

2 Bibliogrficky záznm K O VA Ř Í K O V Á, zhrničních Táň. muzikálů Získáání České licencí republice k uádění [ T k i n g Out Licence for Introducing Foreign Musicls in the C zech Republic]. Brno: Jnáčko kdemie múzicky ch umění Brně, Didelní fkult, Ateliér didelního mnžerstí ištní technologie, s. Ve d o u c í Získáání licencí diplomoé p r á c e J U D r. L e n k V l o á. Anotce Bklářská zhrničních muzikálů o problemtice k uedení práce České získání zhrničních r e p u b l i k y. Práce republice utorských n uádění podnáá prá muzikálů zhrnu k potřebných území teoretické České podnání o muzikálech, jich historii, utorskoprání problemtiku této oblsti, popis procesu získáání licencí pro didlo ýčet důležitých produkcí zhrničních muzikálů, které byly uedeny České republice. Annottion The bchelor thesis T k i n g out Licence for Introducing Foreign Musicls in the Czech Republic dels with the issue of obtining copyright necessry for stging foreign musicls in the Czech Republic. The thesis i n c l u d e s t h e o r e t i c l t r e t i s e b o u t m u s i c l s, t h e i r h i s t o r y, cop yright issues, the description of the process of tking out licences interntionl for performnces musicl Czech Republic. shows nd which were list of stged mjor in the

3 K l í č o á s l o zhrniční muzikál, utorské práo, licence, podmínky udělení licence K e yw o r d s foreign musicl, copyright, licence, licence conditions

4 Prohlášení Prohlšuji, že jm předkládnou práci zprcol smosttně použil n uedené prmeny literturu. B r n ě, d n e 1 9. k ě t n Táň Koříkoá

5 P o d ě ko á n í N Te s á č k o é tomto místě Petru bych Gzdíkoi rád z poděkol přínosné poskytnutí informcí zásdních pro tuto práci. Lence konzultce

6 Obsh Ú o d M u z i k á l j k o ž á n r P o j e m m u z i k á l H i s t o r i e m u z i k á l u M u z i k á l z h l e d i s k u t o r s k é h o p r á A u t o r s k é p r á o o b e c n ě A u t o r s k é p r á o m u z i k á l Z í s k á á n í l i c e n c í k u á d ě n í z h r n i č n í c h m u z i k á l ů Získáání licencí k zhrničním muzikálům pro m l á m t é r s k á d i d l S t e p h e n S c h w r t z, J o h n M i c h e l Te b e l k : G o d s p e l l D e n P i t c h f o r d, W l t e r B o b b i e, To m S n o w : F o o t l o o s e Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů p r o f e s i o n á l n í c h d i d l e c h Přehled ybrných muzikáloých produkcí zhrničních m u z i k á l ů Č e s k é r e p u b l i c e p o r o c e Alin Boublil, Clude-Michel Schönberg: Les M i s é r b l e s ( B í d n í c i ) A n d r e w L l o y d W e b b e r, T i m R i c e : J e s u s C h r i s t S u p e r s t r Gerome Rgni, Jmes Rdo, Glt McDermot: Hir A n d r e w L l o y d W e b b e r, T i m R i c e : E i t J i m J c o b s W r r e n C s e y : P o m á d Alin Boublil, Clude-Michel Schönberg: Miss S i g o n A n d r e w L l o y d W e b b e r : C AT S ( K o č k y ) M u z i k á l o é p r o d u k c e H u d e b n í h o d i d l K r l í n.4 4

7 4.8.1 Stee Cuden, Frnk Wildhorn, Leslie Bricus: J e k y l l & H y d e M e l B r o o k s, T h o m s M e e h n : P r o d u c e n t i Frnk Wildhorn, Normn Allen, Jck Murphy: C r m e n M u z i k á l o é p r o d u k c e M ě s t s k é h o d i d l B r n o L i o n e l B r t : O l i e r! A n d r e w L l o y d W e b b e r, Ti m R i c e : J o s e f j e h o ú ž s n ý p e s t r o b r e n ý p l á š ť J o h n D e m p s e y, D n P. R o w e : Č r o d ě j k y z E s t w i c k u M i c h e l K u n z e, S y l e s t e r L e y : M o z r t! S t e e n S t e r, D u n c n S h e i k : P r o b u z e n í j r P. L. T r e r s o á, R i c h r d S h e r m n, R o b e r t Shermn, Julin Fellowes, George Stiles, Anthony D r e w e : M r y P o p p i n s M u z i k á l o é p r o d u k c e D i d l J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i M u z i k á l o é p r o d u k c e N á r o d n í h o d i d l m o r s k o s l e z s k é h o Z á ě r...5 0

8 P ř e d m l u T t o Získáání bklářská licencí k práce zhrničním zprcoáá muzikálům tém České republice. Kromě popisu smotné problemtiky otázce získání utorských prá potřebných k uedení zhrničního muzikálu n některém z českých išť (ť už menším, nebo teoretické elkém podnání profesionálním) o muzikálu jko obshu tké žánru ho historický ýoj. Neopomenutelnou součástí tké ýčet muzikáloých produkcí, které české premiéře uedly po roce 1992 České republice některé ze sětoznámých muzikáloých děl. Tém této bklářské práce b ylo zoleno předeším proto, že České republice muzikál stl průběhu 90. let 20. století dním z kulturních fenoménů. Po protním úspěchu produkcí zhrničních muzikálů ČR od jich uádění zčlo přiklánět k upouštět uádění producenti půodních českých zčli děl. spíše Jedním z důodů pro tento krok i problém získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů. Didl produkční společnosti mují splňot při uádění náročné elmi konkrétní podmínky od zstupujících zhrničních gentur ne ždy n potřebné licence dosáhnou. Ty p i c k ý m příkldem stl muzikál The Phntom of the Oper, který pro sou finnční technickou náročnost oznču jko muzikáloé dílo, které nebude možné dohledné době n některé z českých didelních scén idět.

9 Ú o d Bklářská práce Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů České republice mpu zákldní utorskoprání problemtiku uádění zhrničních muzikálů České republice. Jedním z jích cílů bylo tké zjistit, co prou jko nejětší překážk uedení noého zhrničního muzikáloého díl České republice (finnce, přípdu licenční popst podmínky postup, pod.) jkým n konkrétním licence k být oěřeno, uádění zhrničních muzikálů získájí. Díky této práci by mělo zd pltí hypotéz, že některá muzikáloá díl sětoého formátu není možné České republice nikdy uést, protože žádné z didel (příp. žádná produkční společnost) nemůže zjistit yhoující podmínky jich uedení. Kromě studi dostupných mteriálů zbýjících uáděním zhrničních muzikálů České republice, byl y informce potřebné k popisu získány díky řízeným rozhoorům konzultcím. Otázk získáání prá k uádění zhrničních muzikálů České republice i přes fkt, že e ětší míře místo inscenoání zhrničních děl n českých j e i š t í c h u á d ě j í p ů o d n í č e s k é m u z i k á l y, e l m i k t u á l n í. Místo uádění muzikálů elkými produkčními společnostmi nstoupil muzikáloá didlech posledních díl stále ýrzně letech čstěji tk trend, uádějí ožiují že sětoá repertoároých drmturgické některých didelních scén České republice. 9 plány

10 1 Muzikál jko žánr 1.1 Pom muzikál Pro muzikál jko žánr nbízí elká řd definic. Obecně muzikál nejčstěji oznču jko hudební komedie (ychází z ýrzu musicl comedy), což dnešní době již není ideální pojmenoání. Muzikály totiž nbízejí nejrůznorodější témt, z nichž mnoho z nich z komedie rozhodně ýlučně oznčit nelze (npř. muzikály Šumř n střeše, Rent Námné či Probuzení jr). Postupem které snžily Leonrd čsu zčly ystihnout Bernstein, utor znikt podsttu hudby dlší definice, žánru muzikál. ke sětoznámému m u z i k á l u W e s t S i d e S t o r y, c h r k t e r i z o l m u z i k á l j k o merickou hudební smozřejmý děj, komedii, merická pro kterou temtik stl merická řeč, zýšený nárok n hudbu i text sm ysl pro rozmnitost u n i t ř u z ř e n é h o c e l k u. ( B e r n s t e i n i n S t e i n e r, , s t r. 16). Muzikál žánroě bohtý typ didl, kde proěřují schopnosti doednosti šech, kteří n torbě předstení prticipují ť už to jsou interpreti nebo smotní utoři. V muzikál České nejčstěji republice užíá definice pro ymezení teoretik pojmu hudebního didl I Osolsobě, který e sých studiích popisu muzikál jko moderní slohoou odrůdu didl, které m l u í, z p í á t n č í. ( S t e i n e r, , s t r. 1 6 ) Ašk při sledoání ýo muzikáloého didl nedá zcel potrdit žádná z definic, protože žánr 10

11 neustále proměňu. Dokldem toho smotná historie muzikálu. 1.2 Historie muzikálu Kolébkou muzikálu newyorská Brodwy1, kde dodnes proozu didlo n mimořádně ysoké úroni, kterou může sronát snd n londýnský West End2. Prní produkce, od které může dtot muzikáloá historie, uskutečnil již roku 1866, kdy N e w Yo r k u o d e h r á l p r e m i é r d i d e l n í h r y Č e r n ý y r h e l (The Blck Crook). Shodou náhod pro prní uedení spojil s příběhem znky středoěkého thrilleru f r n c o u z s k ý b l e t, k t e r ý p ř i p l u l d o N e w Yo r k u, l e d i d l o, kde měl ystupot, shořelo. A tk orgnizátoři přišli s m yšlenkou propojit blet s Černým yrhelem. N išti tk znikl melodrm, pestrá spoře podíná oděné zhrnující tnečnice, středoěké elé písničky ndpřirozené b ytosti. A předstení mělo neočekáný úspěch. A práě tto událost probudil didelní podniktele, kterým došlo, že tneční pěecké ložky zyšují trktiitu činoherních kusů. Následně docházelo k obohcoání dnotliých předstení o různá hudební č í s l, l e t k é o t i p y č i n r á ž k y n n e j r ů z n ě j š í s k n d á l y. A iště zčlo k diákům promlout pro ně srozumitelným jz ykem o událostech, které znli. Prní předchůdce muzikálu šk ště strší. Je jím žánr blld-oper sým nejznámějším zástupcem, Žebráckou operou John Gye Christoph 1 Viz Sloník pojmů 2 Viz Sloník pojmů 11

12 Pepusche. N merickém kontinentě b yl ueden již roku T t o o p e r z p o p ě k ů p r o d o l m ó d n í o f i c i á l n ě p r o p g o n ý ž á n r i t l s k é o p e r y. ( S t e i n e r, , s t r. 1 9 ). U nás Weil spíše známá erze pod názem Šestákoá Americe b yl uáděná Dreigroschenoper). přijt ž roce že obecensto i žánru, V kde 1954 šlo připreno dosud Bertold Brecht tto tk přeládl Kurt oper (Die erze diáky prní signál, ážnější témt o zhlédnout předeším popták po zábě. Dlším, tomto přípdě domácím zdrom m e r i c k é h o m u z i k á l u, j s o u t z. m i n s t r e l s k á p ř e d s t e n í. N iště nich popré stupu černošská hudb. V tomto typu show mísil hudební didelní složk, předsteních tnečníci i ystupoli rtisté. A bílí hudebníci, hudebníci herci, zpěáci, npodoboli ty č e r n o š s k é, č í m ž d o c h á z e l o k e z d i d e l n ě n í t ě c h t o s h o w. S inscencí Černý yrhel, která b yl zmíněn již ýše, obil žánr specifickým oznčením: féerie č i e x t r g n z. Te n p r o s é u á d ě n í p o t ř e b o l t e c h n i c k y dokonle ybené iště. Náměty pro tento žánr byly čsto romány p ř í b ě h y. Jule Postupně Ve r n le pohádkoé extrgnz či uolnil kouzelné prostor operetám reuím. Všechny žánry mjí merickém prostředí oproti Eropě sé specifické podání. Npříkld merický udeille oznčením pro rieté (oproti tomu e Frncii j d e e ý r z u u d e i l l e o c e l o e č e r n í e s e l o h r u ). V r i e t é le měl Americe šptnou poěst, tk pro tento žánr zčlo použít jiné oznčení, by pořdtelé přilákli rodinné publikum. Nejznámějším zástupcem této ktegorie 12

13 hr Výlet do čínské čtrti (A Tr i p to Chintown) proložená spoustou ggů líbiých melodií. Ve ý č t u p ř e d c h ů d c ů m u z i k á l u n e l z e o p o m e n o u t klsickou operetu. Operet nemá kořeny merické k u l t u ř e, l e p ř i š l z E r o p y. P o i m p o r t u z h r n i č n í c h t i t u l ů zčli operety psát i meričtí skldtelé. Ale šechny operety měl y den společný r ys:...dn jko druhá mjí c i z o k r j n o u p ř í c h u ť. ( S t e i n e r, , s t r. 2 4 ). A m e r i č n é s e díky operetě nučili posloucht dobré melodie texty předeším hudb byl n ysoké úroni, byl mnohem íce proprconá neměl dleko k opeře. Součsně rozíly dlší ž á n r y, které těšily elké populritě. Byl to předeším reue, která neb yl podpořen dějoou linkou, le e spojocích s c é n k á c h s e o b j e o l y s t i r i c k é p r k y. D ů l e ž i t é u r e u í bylo užití pro Američny blízkého hudebního st ylu jzzu. Nejznámějšími byly reue producent Ziegfeld, který si zkládl n ngžoání nejdokonlejších umělců ho reue mohly oznčit z bombstické. Muzikál od reue přebrl zásdní zkušenost: Jedno z nejětších tmstí nší zkládcí formule předložit obecenstu pl ynulý přesědčiý děj, přesto necht odejít domů z didl s pocitem ydřeného ečer plného legrce, tnce, elých scén, dojímých elých písniček hezkých d í e k. ( B e r n s t e i n i n S t e i n e r, , s t r. 2 6 ). Ve producent dcátých Ziegfeld letech obdnl dcátého hru podle století románu si Edny F e r b e r o é L o ď k o m e d i n t ů ( S h o w B o t ). T t o h r u t o r ů Jerom Kern Oscr Hmmerstein II., která funkčně spoju hudbu děj, b yl po dlouhá lét uáděná jko příkld muzikáloé t o r b y. Později 13 le řd kritiků

14 přiklonil spíše k tomu, že i přípdě Lodi komedintů šlo stále spíše o operetu. 29. řín 1929 merických dějinách zpsán j k o č e r n ý p á t e k n e w y o r s k é b u r z y s ě t o é e k o n o m i k y. Krize promítl tké didle. Autoři muzikálů zčli hledt zážnější témt, což olinilo tké hudební složku. Jedním ze zásdních počinů muzikáloé oblsti bylo e třicátých letech dcátého století dílo George Gershwin Porgy Bess do hudebního didl stoupil ážná temtik. Neopomenutelným e třicátých letech trendem, obot n který ištích zčl hudebního di dl, použití tnce k yj ádření dě. Choreogrfoé tk stáli edle utorů libret, utorů hudby režisérů ronocennými tůrci předstení. Z období nejětšího rozo muzikálu můžeme požot čtyřicátá pdesátá lét dcátého století. Vše odstrtolo utorů roku Oscr 1943 uedením Hmmerstein II. muzikálu Oklhom Richrd Rodger. Práě od tohoto dt, kdy Oklhomě obdiuhodně propojily složky dilog, hudb i blet, počítjí noé dějiny muzikálu. V této době n merickém kontinentě znikl řd titulů, které snd není možné yjmenot. Ve ý b ě r u t ě c h n e j z á s d n ě j š í c h b y l e r o z h o d n ě n e m o h l chybět Diotorný hrnec (Finin s Rinbow; u nás p r o s l e n ý p ř e k l d e m J. Vo s k o c e J. W e r i c h ), J i ž n í P c i f i k ( S o u t h P c i f i c ), M y F i r L d y, W e s t S i d e S t o r y č i Šumř n střeše (Fiddler on the Roof). Posledně jmenoný muzikál již zshu do let šedesátých, kdy do dnes již muzikáloé klsiky zpsl dlší nepřehlédnutelná díl jko Hello, Dolly!, Z zuků hudby (The Sound of Music) či Kbret (Cbret). Šedesátá lét 14

15 dl tké zniknout prnímu rockoému muzikálu Vlsy (Hir), e znmení ohlédnutím z rocku dobou ne rockenrolu i muzikál b yl Godspell muzikál Pomád (Gre). Do řdy slných titulů můžeme dále zřdit muzikály Funny Girl, Muž z L Mnchy (Mn of L Mnch) či Chicgo. V dmdesátých letech n Brodwyi prosdil žánr noý, rockoou kterým operou byl rockoá stl titul oper. Vůbec prní To m m y utor Pet To w n s h e n d, k t e r ý s e p r o s l i l t k é d í k y n h r á c e s k u p i n y The Who. Z řdy rockoých oper ptří dnes mezi nejznámější Jesus Christ Superstr Andrew Lloyd Webber Ti m R i c e. P r á ě An d r e w L lo yd Web be r Ti m Ri c e js o u u široké eřejnosti si nejznámější muzikáloou utorskou dojicí. Jejich prním společným proktem byl práce n m u z i k á l u Ti, p o d o b n í n á m ( T h e L i k e s O f U s ), k t e r á s e netkl ho s ýrznějším úžsný úspěchem. pestrobrený Dlší plášť titul, (Joph Jof nd the A m z i n g Te c h n i c o l o r D r e m c o t ), n p s n ý n o b j e d n á k u pro školní besídku, b yl již přijt elmi kldně, utorské duo pokrčolo e sé spolupráci. Po již zmíněném dílu Jesus Christ Superstr následol edle Lloyd Weberroy práce n hudbě k filmům (muzikál Jeees) jich spolupráce n rockoé opeře Eit, po jímž dokončení Lloyd Webber Rice jko utoři rozešli. Llo yd Webber dále npsl hudbu k muzikálům Kočky (Cts), Strlight Express, Podoby i dlší lásky Lloyd s ětrem Krásná Fntom (Aspects Webbero (Whistle hr opery (The Down (The Of Phntom Loe), n díl jko The Wind), Beutiful 15 of the Oper), dostl pódi Jen si tk Sunt Gme), Žen písknout Boulerd, bílém

16 (The Women In White) ztím posledním ho dílem Lásk nikdy neumírá (Loe Neer Dies), které p o k r č o á n í m s l n é h o F n t o m o p e r y. Dlším jménem, které by b ylo dobré muzikáloé historii zmínit, Stephen Sondheim, který u nás známý předeším jko utor písňoých textů k B e r n s t e i n o ě W e s t S i d e S t o r y. Z č á t k e m 6 0. l e t s e š k zčl proszot jko hudební skldtel, z hož per pocházejí dlší ýznmné tituly: Společnost (Compny), Pošetilosti Music), (Follies), Sweeney (Sweeney To d d : Mlá To d d : The noční Ďábelský Demon hudb (A holič Brber z Of Little Fleet Fleet Night Street Street), Do lesů (Into The Woods) nebo Nedělní odpoledne prku s Georgem (Sundy in the Prk with George). O těchto dílech čsto hooří jko o koncepčních muzikálech, kde še podřizu nikoli příběhu, nýbrž myšlence (Prostějoský, 2008, s. 43). K yjmenoání nbízí mnoho dlších utorů muzikáloých muzikál Les pod názem děl. K nejhrnějším Misérbles Bídníci) ( utorů z České nich lze zřdit republice známý Clud-Michel Schönberg Alin Boublil. Z dílny Schönbeg Boublil pochází tké muzikál Miss Sigon. Z ýrzných produkcí nutné zmínit ště muzikál A Chorus line, le i méně nákldná díl Pokrení brtři (Blood Brothers londýnská produkce tohoto díl stl čtrtou nejdéle hrnou inscencí n West Endu), Rocky Horror Picture Show nebo Šch (Chess). V letech dedesátých b yl y n Brodw yi předsteny muzikály Polibek poučí ženy (Kiss of the Spider Womn), Námné (Rent), Črodějky z Estwicku (The Witches of Estwick), Lí král (The Lion King) nebo Mmm Mi! dndcátém století si publikum oblíbilo 16

17 muzikály Producenti (The Producers), Črodějky ze země Oz (Wicked), muzikáloého Probuzení jr zprcoání (Spring dočkly Awkening) filmoé hity posledních let, npř. Pán prstenů (Lord of the Rings), Sestr kci (Sister Act), Shrek nebo Billy Elliot. 17

18 2 M u z i k á l z h l e d i s k u t o r s k é h o p r á 2. 1 Au t o r s k é p r á o o b e c n ě Autorské práo dnou ze specifických oblstí širšího komplexu práních disciplín oznčených souhrnně jko prá k dušenímu lstnictí. Obecně pom utorské práo chápán ykládán e dojím sm yslu, to obktiním subktiním. (Šebeloá, 2006, s t r. 9) V obkti ním sm yslu možno utorské práo chápt jko soubor práních uměleckých děl subktiním to norem uprujících (Šebeloá, jsou 2006, utoro ytoření s t r. užití 9), e smyslu opránění e zthu k y t o ř e n í u ž i t í u m ě l e c k ý c h d ě l. ( Š e b e l o á, , s t r. 9) Předmětem prá utorského dílo literární jiné dílo umělecké dílo ědecké, které dinečným ýsledkem tůrčí činnosti utor yjádřeno jkékoli obktině nímtelné podobě četně podoby elektronické, trle nebo dočsně, bez ohledu n ho rozsh, účel nebo ýznm (dále n dílo"). Dílem zejmén dílo sloesné yj ádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo drmtické dílo hudebně drmtické, dílo choreogrfické dílo pntomimické, dílo fotogrfické dílo yjádřené postupem podobným fotogrfii, kinemtogrfické, grfické dílo dílo sochřské, udioizuální, ýtrné, dílo jko jko dílo rchitektonické dílo mlířské, četně díl urbnistického, dílo užitého umění dílo krtogrfické. ( Ú Z A u t o r s k é p r á o, P r ů m y s l o á p r á, s t r. 11 ) Dílo drmtické k ištnímu V utorském proedení, zákoně z tkoé dílo, předádějící roku které děj určeno eřejnosti. obol termín

19 didelní určených o díl dílo, k které zstřešolo ištnímu drmtická, proedení, šechny konkrétně hudebně-drmtická, druhy děl dnlo choreogrfická p n t o m i m i c k á. ( Š e b e l o á, , s t r. 3 1 ) Prmeny utorského prá jsou České republice k nlezení předeším zákonu č. 2/1993 Sb. - Listině zákldních prá že Prá k sobod, ýsledkům kde tůrčí čl. 34 odst. dušení 1 uádí, činnosti jsou chráněn zákonem. Dlším prmenem zákon č. 40/1964 Sb. - občnský utorskopráních zákoník obshující zthů, mezi které obecnou jko úpru zláštní oblst zřzu i práo utorské. A komplexní úpru prá utor úpru prá souijící s utorským práem upru zákon č. 121/2000 Sb. - utorský zákon. V minulosti bylo práo utor k ho dílu chápáno ýhrdně e spojitosti s hmotným substrátem. Výjimkou byl přípd, kdy bylo dílo proozoáno žiě, kupříkldu eřejným přednem či di delním předstením, b yť bylo nstudoáno (Srstk, pro 2006, tento s t r. 7) účel z Otázk hmotného utorského substrátu. prá nebyl minulosti tk ktuální jko dnešní době. Díl neb ylo možné žádným způsobem kopírot, b ylo možné pouze pronjímt prá tedy či přímo zkoupit. docházelo n K porušoání zřídk, příkldem utorského může být proozoání drmtických děl n didle, to díky tomu, že drmtické texty ycházely podobě literárních děl Au t o r s k é p r á o m u z i k á l Muzikál jko žánr společně s operou, operetou bletem zřzoán mezi hudebně drmtická díl. V utorském zákonu le tto sponá díl nemjí přímou oporu. V předchozím znění utorského zákon (konkrétně 19

20 š l o o z á k o n č. 3 5 / , k t e r ý b y l p l t n ý ú č i n n ý d o ) bylo uedeno, že k proozoání díl hudebního s textem postčolo solení utor hudební části. ( S r s t k, , s t r. 7 8 ) K ů l i t o m u p ř e t r á á ž d o d n e š n í doby domněnk, že k uádění hudebně drmtických děl s t č í z í s k t s o u h l s u t o r h u d b y. C o ž s m o z ř e j m ě p r d není. V přípdě spoluutorském, le kždý toří muzikálu protože určitou nemůžeme utoři část mluit ni neytářejí díl o dílo hudbu, dílu spolu, libreto, či p í s ň o é t e x t y. Muzikál můžeme nejlépe zřdit do děl souborných. Souborným dílem rozumí soubor nezáislých děl nebo jiných prků, který způsobem ýběru nebo uspořádáním obshu nplňu znky utorského díl, tj. dinečným ýsledkem obktině souborného tůrčím činnosti nímtelné zákon uádí utor podobě. Jko sborník, yjádřeno příkldy jko díl čsopis, enc yklopedie, ntologie, pásmo či ýst. I přípdě souborného díl pltí, že pokud ho j e d n o t l i é s o u č á s t i j s o u s m y u t o r s k ý m i d í l y, m o h o u b ý t do díl souborného zřzeny n u t o r. ( C z e c h T r d e, , 11 ) 20 souhlm jich

21 3 Z í s k á á n í l i c e n c í k u á d ě n í zhrničních muzikálů T t o k p i t o l k o n k r é t n ě p o p i s u j e s i t u c i, k d y c h c e didlo zžádt o licenci některého ze zhrničních muzikáloých děl. Chce-li didlo či produkční společnost získt opránění k uádění některého z hudebně-drmtických děl, uzírá s mjiteli prá licenční smlouu. Definice licenční smlouy k nlezení 46 utorského zákon: Licenční smlouou utor poskytu nbyteli opránění k ýkonu prá dílo užít (licenci) k dnotliým způsobům nebo ke šem způsobům užití, rozshu omezeném nebo neomezeném, nbytel zzu, není-li podle 49 odst. 2 písm. odměnu. Autor b) sdnáno nemůže jink, poskytnout poskytnout opránění utoroi k ýkonu prá dílo užít způsobem, který době uzření smlouy ště není znám. Nbytel poinen licenci yužít, ledže e smlouě sdnáno jink. Ustnoení 53 tím není dotčeno. Smlou yždu pímnou formu, poskytu-li licence jko ýhrdní. (ÚZ Autorské práo, P r ů m y s l o á p r á, s t r. 2 4 ) Smluními strnmi jsou ždy poskytotel licence (může to být utor smotný, ho dědic nebo osob, která ykonáá mtkoá utorská prá) nbytel licence (kdokoli fyzická či pránická osob kdo chce užít utorské dílo). Licenční smlou může uzřít pímné nebo ústní formě. Pokud dná o ýhrdní licenci, musí být tto form ždy pímná. 21

22 Smlou musí obshot tři náležitosti, kterými jsou způsob užití, rozsh užití odměn z licenci. Dále by licenční smlou měl obshot specifikci díl, to tkoém rozshu, by i třetí strny při čtení licenční s m l o u y p o c h o p i l y, k j k é m u d í l u s e l i c e n c e p o s k y t u j e. ( Š e b e l o á, , s t r. 7 6 ) Dlší kpitoly této práce budou zbýt spíše konkrétní problemtikou sponou získááním licencí, to pro mlá mtérská didl (poloprofesionální produkce) pro elká profesionální didl. 3.1 Získáání licencí k zhrničním muzikálům pro mlá mtérská didl Není podmínkou, uáděly pouze n scénách nebo společnosti. Čím že by elkých z dál ně čstěji zhrniční profesionálních postily i muzikály didelních ždy produkční České republice obují produkce n mlých didelních scénách či přímo mtérských didlech. I tomto přípdě šk nutno zjistit prá k uádění těchto děl u utorů či z s t u p u j í c í c h g e n t u r. V ý h o d o u j e, ž e p o k u d j e m u z i k á l uáděn n menší scéně, býjí podmínky pro ždtele o prá ětšinou mírnější (předeším otázce finncí). Stejně jko n elkých profesionálních scénách mjí mlá didl nebo mtérské spolky možnost získt prá přímo od zástupců utorských prá k dnému dílu nebo získt zprostředkoně přes českou genturu ( ČR to jsou D i l i, o b č n s k é s d r u ž e n í A u r P o n t s. r. o. ). Jko příkld získání prá přes českou genturu byl pro tuto práci ybrán inscence uáděn Didelním studiu Mrt. 22 Godspell, která byl

23 Příkldem získání prá k uádění bez zprostředkoání č e s k é g e n t u r y b y l y b r á n m u z i k á l F o o t l o o s e. Te n t o t i t u l by měl být ueden české premiéře jrních měsících roku 2012 noě znikjícím Didle n Orlí, které stne edle Jnáčkoy Didlo n Didelního kdemie Orlí studi múzických dosud nestojí, Mrt umění již nyní dlší scénou Brně. I když ydnáá o utorských práech pro muzikál Footloo. Pokud by n e p o d ř i l o d o k o n c e d i d e l n í s e z o n y / D i d l o n Orlí oteřít, uskutečnil by premiér Didelním studiu Mrt inscence by byl s noou zonou přenen do Didl n Orlí, které bude specilizoné předeším n hudební inscence (n JAMU to bude muzikál oper) Stephen Schwrtz, John Michel Te b e l k : G o d s p e l l Muzikál Godspell utorů Stephen Schwrtze (texty h u d b ) J o h n M i c h e l Te b e l k ( n á m ě t r e ž i e ) b y l uáděn české premiéře Didelním studiu Mrt od 2. březn 2008 do 25. kětn Dále uskutečnilo ště několik předstení rámci festilů. D i d e l n í s t u d i o M r t z í s k l o k u á d ě n í p o d m í n k y, které jsou běžné pro mlá či neprofesionální didl. Didelní zprostředkoání studio Mrt gentury k zolilo získání prá tomto k přípdě proozoání tohoto muzikálu. Zstupující genturou b yl gentur Aur P o n t s. r. o., k t e r á p o s t o u p i l D i d e l n í m u s t u d i u M r t licenci k uádění muzikálu Godspell n poloprofesionální scéně. 23

24 Didlo zázlo odádět gentuře proozocí honoráře z kždého předstení, které činily 16,5% z celkoé hrubé tržby (bez DHP). Půodním utorům b yl ště před 300,- podpim GBP tké smlouy námné uhrzen honorář klírního e ýthu, ýši libret dodtečných hudebních mteriálů z rok 2008 e ýši 825,- G B P. N druhý rok uádění byl prá opět zprostředkoán genturou Aur Pont. Didlo odádělo u t o r o i 1 5 % z c e l k o é h r u b é t r ž b y, m i n i m á l n í ý š e t o h o t o ododu b yl 75,- GBP z předstení (+ 10% DPH). Překld díl byl zplcen dnorázoě e ýši ,- Kč b e z n á r o k u n t n t i é m y. V přípdě, že by býlo Didelní studio Mrt chtělo tento muzikál uádět i n jiné scéně, b ylo poinno zjistit u pořdtelů honoráře e stejné ýši. Didelní studio Mrt bylo poinno předložit gentuře do 10. dne kždého měsíce yúčtoání šech předstení z uplynulý měsíc. Didelní studio Mrt bylo dále poinno: posk ytnout dě stupenky zstupující gentuře n premiéru n dlší předstení této inscence (do celkoého počtu deti stupenek po dobu pltnosti smlouy), informot o dtu derniéry období, kdy by dílo býlo nebylo uáděno, zslt gentuře reklmních tři proedení mteriálů týkjících šech propgčních proozoání díl uést do progrmu informci o zstupující gentuře.3 Didelní studio Mrt neb ylo opráněno posk ytot udělenou licenci ke zukoému, 3 třetím osobám, obrzoému či ni udílet solení zukoě-obrzoému Přesné znění šech podmínek k nlezení e smlouě Příloh C. 24

25 záznmu díl ho šíření. Pokud by Didelní studio Mrt mělo zám o tkoéto dlší šíření díl, mulo by s genturou podepst dlší smlouu. T k é nebylo opráněno k ydání textu didelní hr y literární podobě (ni tom přípdě, pokud by byl text součástí progrmu k předstení). Smlou byl Didelnímu studiu Mrt zslán k podpisu černu Te n t o způsob přes zstupující genturu k získání prá nemulo tomto záležitostí strnu tto sdnání k utorských nejdnodušší uádění díl. Didelní přípdě řešit elké zhrničními form pro prá zástupci didlo cestou studio množstí p r á. N finnčně Mrt dílčích druhou náročnější, protože kromě přímých popltků z utorská prá pltí ště určitá procent z tržeb zstupující gentuře D e n P i t c h f o r d, W l t e r B o b b i e, To m Snow: Footloo Připroná premiér muzikálu Footloo Didle n Orlí může sloužit jko příkld získání licence k uádění muzikálu České republice, kdy proces dosžení prá k uádění didlo není zprostředkoán přes českou genturu, le si toto zstupující opránění genturou domluí zhrničí. smo Tím, přímo že si licenci obstrá didlo smosttně, nepltí následně tk ysoké popltky z proozoání díl. Kontkt s londýnskou genturou Jof Weinberger Ltd. zprostředkol drmturgyně překldtelk Plín Hoggrd. Komunikce s genturou probíhá prostřednictím e-miloé korespondence 25 prní e-mil b yl odeslán

26 15. prosince V průběhu následujících týdnů byl domluen konkrétní spolupráce gentur zsll nárh s m l o u y. P r o t o ž e j e s m l o u n g l i č t i n ě, b y l p o o b d r ž e n í zprcoán český překld byly psány připomínky (od práník edení Di dl n Orlí). Připomínky byl y zprcoány smlou bude připren k podpisu. Při domluě b ylo potřeb specifikot elikost didl, kde produkce bude uádět, čsoé rozmezí uádění, počet plánoných předstení cen dné s t u p e n k y. P o z s l á n í i n f o r m c í b y l o p o t r z e n o z e s t r n y z s t u p u j í c í g e n t u r y, ž e i n s c e n c i b u d e m o ž n o D i d l e n Orlí uést. Zároeň byl zslán informce o ýši popltků sponých s uáděním muzikálu Footloo DnO, které činí $75 z pronám nejnižšími ( 55) z hudebních předstení podkldů. Ty t o možnými popltky sponými s $250 ( 183) částky jsou proozoáním tohoto konkrétního díl. V dlších krocích bude podepsán smlou gentur zšle mteriály potřebné k uedení díl (notoá prtitur libreto). Libreto texty písní budou přeloženy následně z ngličtiny mují gentuře zslt k i s dosloným utorizci. Po překldem schálení bude možno zčít s nstudoáním díl následným uedením. Z podmínek e smlouě yplýá, že JAMU zzu, že bez předchozího pímného souhlsu nebude proádět změny (doplnění, trnspozice, yškrtnutí, re- instrumentlizce) mteriálech dodných poskytotelem licence. Hudební bez předchozího mteriál pímného 26 podle smlouy souhlsu nesmí posk ytotelů

27 licence kopírot musí být do čtrnácti dnů po posledním uedení inscence rácen posk ytoteli. Posk ytotelům licence musí držitel licence zslt přiznání obrtu tržeb z kždého předstení. Pokud nenstne žádná situce, která by neumožnil uedení muzikálu Footloo Didle n Orlí, bude tímto dílem české premiéře DnO slnostně oteřeno n podzim roku Získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů profesionálních didlech V přípdě ětších profesionálních didel otázk získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů obdobná jko menších didlech či poloprofesionálních produkcích. Informce obsžené této bklářské práci nebudou tk konkrétní jko u mlých scén, likož nemohly být čerpány ze smlu k dným inscencím. Vždy nutné zkontktot genturu, která může prá poskytnout. Zde šk yskytu dn odlišnost. Menší didl ětšinou kontktují zprostředkotele licence (npř. genturu Jof Weinberger4), kdežto ětší profesionální scény čsto obrcejí přímo n elké společnosti, které utorská prá k dnotliým muzikálům s p r u j í. Ty t o s p o l e č n o s t i p ř i s t u p u j í k u d ě l o á n í l i c e n c í optrněji tomto přípdě i pro didlo těžší prá k uádění pridlo, produkcí, 4 Více dnotliých že gentury jimž informcí licenci k děl si získt. zkládjí poskytují. nlezení h t t p : / / w w w. j o s e f - w e i n b e r g e r. c o m / 27 n Pltí n Jejich totiž ysoké určité klitě pridlem internetoých, stránkách

28 že diák má práo kdekoli n sětě idět stejně klitní inscenci jko muzikáloých n West Endu scénách. či n Rozhodující dlších předních tedy umělecká klit připrenost dného souboru. Proto čsto stáá, že licenci n uádění některého ze sětoznámých muzikáloých děl poskytnou didlu ž e chíli, kdy si tuto klitu nějk oěří. Pro příkld možno uést situci Městském didle Brno (MdB). V půodním plánu chtělo edení MdB uést zoně 2005/2006 českou premiéru muzikálu John Dempyho Agentur Dn P. Cmeron Row Črodějky Mckintoshe z Estwicku. posk ytující prá k uádění tohoto díl šk nechtěl MdB udělit ronou licenci k uádění tohoto díl zdl didlu podmínku, že pokud chtějí tento muzikál inscenot, mují nejpre nsdit muzikál ke klsickým Čroděk Olier!, titulům. z který Proto Estwicku domluilo si prá Z rozhooru šéfem ptří MdB odsunout k uádění muzikálu n West mulo n Endu již premiéru dlší zonu muzikálu Olier!. Petrem Gzdíkem (iz příloh A) šk yplýá, že ni tento proces neb yl ůbec dnoduchý. Prá k muzikálu Olier! snžilo didlo půodně získt přes prostředník. Te n t o krok le p o s l é z e u k á z l j k o m é n ě š ť s t n ý. Ve l k é g e n t u r y, j k o j e npř. gentur Cmeron Mckintoshe, si zkládjí n přímém kontktu s ždteli o licence. Tím byl celý proces složitější. Od této zkušenosti tedy Městské didlo Brno odstoupilo od možnosti zprostředkoání prá třetí osobou změřilo n budoání dobrých zthů mezi nimi genturou. Práě to důležitým spektem, který e elké míře oliňu domluu ohledně 28 získáání licencí. Pokud

29 didlo získá důěru od g e n t u r y, má elké šnce n p o k r č o á n í j e j i c h s p o l u p r á c e. To b y l n k o n e c i ý š e zmíněný příkld. Po nstudoání inscence Olier! přili zástupci ze společnosti Cmeron Mckintoshe zhodnotili, že Městské didlo Brno n tk ysoké úroni (co týče profesionlity souboru i technického ybení), že jim následně poskytli licenci n uádění Čroděk z Estwicku. Črodějky z Estwicku měly sou premiéru MdB necelých dm let po zcel prním uedení londýnském didle Drury Lne (premiér zde uskutečnil 18. čerence 2000). Do té doby uáděly pouze šesti sětoých metropolích. Agentur byl s brněnskou inscencí elmi spokon, dokonce jí zástupci zstájí n á z o r, ž e s e j e d n á o j e d n u z n e j l e p š í c h i n s c e n c í t o h o t o díl. Díky tomu součsné době domlouá poskytnutí licence pro uedení Čroděk z Estwicku pro Městské didlo Lublni (Mestno Gledlišče Ljubljnsko), kterým MdB spoluprcu (Stnisl Moš zde zrežírol několik inscencí didlo díky Lublni důěru ho osobě získlo Městské gentury zstupující utorská prá k tomuto dílu) Díky dobrým zthům klitním produkcím Městskému didlu Brno podřilo následně získt i licenci n uádění muzikálu Les Misérbles. Dlší metou stlo obdržení prá k uádění muzikálu Mry Poppins. V tomto přípdě byl domlu ztížená i tím, že dná o muzikál z p r o d u k c e W l t D i s n e y h o, j e h o ž s í d l o j e N e w Yo r k u. Systém uděloání prá zde fungu n trochu jiném p r i n c i p u n e ž t o m u j e u l o n d ý n s k ý c h g e n t u r. N e w y o r š t í zástupci mjí elmi proprconý s ystém, kde domlu složitější, protože schloání prochází delším procem. 29

30 Zástupci Městského didl Brno byli prními, kteří České republice požádli o prá k uádění tohoto titulu. I to edlo k následnému úspěchu otázce získání licence k uádění. J k d l o u h o t k o ý p r o c e s t r á? T t o o t á z k s e n e d á dnoznčně zodpoědět. Záleží n mnoh okolnostech. Dob, po kterou dosžení utorských prá domlouá, e ětšině přípdů počítá měsících (pokud by šlo o zobecnění, dá hoořit o čtyřech ž šesti měsících). V nejsložitějších přípdech dnání může protáhnout ž n den rok. Npříkld u prního uedení Les Misérbles roku 1992 Prze předcházel tkání producent Adm Noák s Cmeronem korespondence. Po jich Mckintoshem tkání lednu půlroční 1991 neměl Noák stále yhráno, protože Mckintosh mu poskytnutí prá nezručil. V ho snžení j le podpořil očekál doručení uedení konkrétních n informcí některém o plánoných cenách z o cstingu, pržských stupenek.5 V možnostech išť tomto nebo přípdě od prního tkání po premiéru uběhl rok půl. V dnešní době díky rozinutým informčním technologiím tento čs zkrcu, le záleží smozřejmě ždy n konkrétní situci. Ale pouhá domlu o smotném získání prá není diným složitým prkem celém procesu, který trá ž do smotného uedení inscence. Důležité plnit i dlší podmínky ze strny g e n t u r y. Ve ětšině (stejně jko u příkldu s Footloo 5 iz přípdů oddíl 3.1.2) O náročnosti přípr prního pržského uedení Les Misérbles píše Adm Noák progrmu k této inscenci. Protože progrm neobshu žádné bibliogrfické úd, nebylo možné pro něj ytořit bibliogrfickou citci uést j do znmu použitých zdrojů pro tuto bklářskou práci. 30

31 po přeložení díl musí ytořit dosloný překld zpět d o n g l i č t i n y, b y s i z á s t u p c i p r á m o h l i o ě ř i t, ž e s e ýznmy textů neliší od originálu. Dále poskytotelé l i c e n c í s c h l u j í n á r h y s c é n y, k o s t ý m ů t k é g r f i c k ý c h nárhů pro u tiskoin tiskoiny ( b i l b o r d y, obu pro plkáty české pod.) prostředí Práě dn zjímost. U sětoznámých muzikálů netkáme s tím, že by n plkátech interpretů. Zhrniční b yl ueřejněn muzikály známá yznčují jmén tomto ohledu zýrzněním grfického znázornění názu muzikálu či t ypického obrázku či s ymbolu, který slouží jko zedená znčk. Zástupci prá si hlídjí, by tto grfická úpr tiskoých mteriálů ýrzně nelišil od již zedených úpr diák si tk mohl spojit plkát k určité inscenci s dílem jko tkoým. Pro příkld možno uést situci s grfikou k muzikálu Les Misérbles. Ať už idíte plkát ke kterémukoli uedení tohoto díl, ždy n něm znázorněn post mlé Cotte, nebo respektie j e j í o b l i č e j. C e l ý o b r á z e k s i m ů ž e t e p r o h l é d n o u t n í ž e. T t o ilustrce pochází z půodního ydání románu Victor Hug Les Misérbles znkem šech z roku 1862 inscencí Les stl propojocím Misérbles n sěte. A kupříkldu n plkátech k muzikálu Mry Poppins uidí lidé ždy siluetu nebo postu létjící chůy s kouzelným deštníkem typickou tškou. 31

32 Obrázek č. 1: Post Cotte ilustrce z půodního ydání románu Les Misérbles Zdroj: Wikipedi. Wikipedi - the free encyclopedi [online] , [ c i t ]. L e s M i s é r b l e s - W i k i p e d i. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedi.org/wiki/les_mis %C3%A9rbles>. Zjímostí i uádění překldů názů sětoých muzikálů. Muzikál Les Misérbles nikde n sětě neuádí pod jiným než půodním názem. Stejný přípd obu i u Lloyd Webbero muzikálu Cts, které jsou bezpočtu noých nstudoání uáděny po celém sětě dodnes, to pod půodním názem Cts s ýjimkou P o l s k, k d e b y l n á z e p ř e l o ž e n j k o K o t y. ( P r o s t ě j o s k ý, , s t r ) Pokud jde o získáání licencí k uádění zhrničních muzikálů, ýsledných ýrzy potřeb produkcí. replic nebo zmínit Inscence o zákldním mohou non-replic6. být Replicu rozdělení oznčeny možné chrkterizot jko kopii produkce, která uáděn 6 Te r m í n y r e p l i c n o n - r e p l i c i z. S l o n í k p o j m ů 32

33 L o n d ý n ě č i N e w Yo r k u ( j d e o p ů o d n í i n s c e n c i, k t e r á j e e ětšině přípdů prním uedením dného díl). Inscence oznčená jko replic má s půodní inscencí společné režijní potí, ýpru (scénu i kostýmy) choreogrfie. Nákldy n uedení replicy býjí mnohem yšší, protože mují splňot e ětšině přípdů náročné t e c h n i c k é p o ž d k y. O p r o t i t o m u n o n - r e p l i c s e y z n č u j e ětší olností uedení noé inscence. Výpr, c h o r e o g r f i e i r e ž i j n í p o j e t í z d e n e j s o u p ř e d e p s á n y. A l e by tyto inscence produkce, býá byl y tto neméně skutečnost klitní než půodní ošetřen e smlouě formulcí, která poždu po didlu či společnosti, která chce dný muzikál uádět, že didlo zzu uést t z. F i r s t C l s s P r o d u c t i o n 7. F i r s t C l s s z n m e n á, ž e t o předstení musí být n úroni součsně hrných p ř e d s t e n í n W e s t E n d u. ( G z d í k, ) T í m p á d e m i z použití prostředků jiných nesmí režijních mít diák postupů pocit, že technických idí předstení, které by bylo méně klitní než produkce toho smého díl zhrničí. N splnění těchto podmínek dohlížejí přímo zástupci gentury poskytující licenci k uádění díl, kteří e ětšině přípdů zúčstní premiéry dné inscence nezbytná i průběžná kontrol, o které již psáno ýše (kontrol nárhů scény pod.). Stále pltí, že přípdě elkých produkcí potřebný osobní kontkt s poskytoteli licence pridelná komunikce. V pouze České s republice jsme muzikáloými proztím produkcemi, mohli které tkt splňoly oznčení non-replic. Pouze uedení Les Misérbles roku 1992 Prze mělo předepsáno, že scén kostýmy mují shodot n přípdnou 7 s otázku, londýnskou proč jsme Viz. Sloník pojmů 33 produkcí8. České Odpoěď republice

34 dosud nemohli tkt s inscencí, která by splňol oznčení replic, není složitá. Uedení replicy totiž mnohem íce finnčně náročné, než připrit noou izuální či režijní koncepci. Při uedení replicy nutné ycházet z cen, které zpltily z přípru dné inscence zhrničí. Přironání: N Brodw yi stál M r y P o p p i n s 1 2 m i l i o n ů d o l r ů. V H g u s t á l 11 m i l i o n ů euro. A Brně byl ytořen z 4 miliony korun. Při přechodu n replicu musí ycházet z cen, které pltí zhrničí. Dlo by říci (ne přímém přepočtu), že pokud inscence stojí 12 milionů dolrů, znmená to, že Česku by stál třeb 40 milionů korun. (Gzdík, ) A práě finnční stránk í tomto ohledu jko rozhodující. Inestice řádech desítek milionů korun si didl doolit nemohou pro přípdného producent, k t e r ý b y u e d l i n s c e n c i p o d o b ě r e p l i c y, b y b y l t k ysoká částk nesmírným rizikem. Nedá yrátit, že by někdo tkoý nenšel, le součsné situci, kdy čeští diáci upřednostňují náštěu půodních českých muzikálů, tkoýto krok dosti neprděpodobný. Může zdát, že možné uést jkýkoli zhrniční muzikál podobě n o n - r e p l i c y. Non-replic mnoh přípdech možná, le existu několik titulů, n kterých si zstupující gentury zkládjí kromě ýjimečných přípdů nepoolují jich uádění jiné podobě než replic. Webber Klsickým Fntom příkldem opery muzikál (Phntom of Andrew the Lloyd Oper). Mckintosh lstní prá n n londýnské newyorské nstudoání. Prá 8 poždcích O dlších pro zbýjící část zhrniční sět gentury zůstl podnáá podkpitol této bklářské práce 4. 1 Alin Boublil, CludeMichel Schönberg: Les Misérbles (Bídníci) 34

35 e společnosti Relly Uful, (Prostějoský, 2008, s. 417) jíž lstníkem sám Andrew Lloyd Webber lstní sětoá prá prkticky n šechny ho m u z i k á l y. (Prostějoský, 2008, s. 417) Fntom opery specifický sou ýprou. Muzikál zčíná impozntním prologem, němž n pár centimetrů nd hlmi diáků předních řd zne z iště přímo ke stropu ohromný křišťáloý l u s t r, k t e r ý p k h l n í h r d i n t e d y F n t o m n k o n c i prní poloiny předstení překnutím prozů shodí z p á t k y. L u s t r j e y s o k ý t ř i m e t r y m á n s o b ě 3 6 t i s í c křišťáloých ozdob. (Prostějoský, 2008, s. 277). Nen t y t o s c é n y, l e i m n o h é d l š í j s o u d ů o d e m, p r o č n e n í možné uést tento muzikál jko replicu n žádné z českých scén ch ybí n nich odpoídjící technické ybení. Níc didlo, e kterém má inscence uádět, má ypdt jko operní dům. N sém Fntomoi opery si Andrew Lloyd Webber elice zkládá kromě ýjimečných přípdů poolu uádět toto dílo n jko replicu9. Dá tedy předpokládt, že kůli ýše zmíněným poždkům nebude následujících letech možné zhlédnout inscenci České republice diáci, kteří by chtěli tento muzikál idět, z ním budou mut cestot do zhrničí. 9 Výjimkmi jsou tomto přípdě pouze dě inscence polská mďrská, které získly prá n uedení Fntom opery jko non-replicu. 35

36 4 P ř e h l e d yb r n ý c h m u z i k á l o ý c h produkcí zhrničních muzikálů České republice po roce 1992 Te n t o ý b ě r m u z i k á l o ý c h p r o d u k c í j e z m ě ř e n n muzikáloé produkce uáděné České republice po roce Neznmená to šk, že by do té doby n českých morských ištích neobil žádný muzikáloý titul ze zhrničí. Již 60. letech mohli diáci zhlédnout n pržských či brněnských ištích muzikály j k o H e l l o, D o l l y!, K i s s M e, K t e č i W e s t S i d e S t o r y. A l e tto uedení byl režíroán Milníkem stl ž Didle n (Bídníci), který rok spíše operetním 1992, kd y b yl Vinohrdech muzikál z požoán popré ueden Les prní stylem. Misérbles elkou produkci zhrničního muzikálu České republice. I když býlém Českosloensku letech 20. století uáděl muzikáloá díl zhrničních utorů, nešlo o smosttné elké produkce, jké b ylo m o ž n o i d ě t L o n d ý n ě č i N e w Yo r k u. M u z i k á l y s e h r á l y repertoároých licencí, která didlech by neb yl y konkretizol ýrzněji způsob omezeny proedení dnotliých složek inscence. S tím popré muzikál ýrzněji tkl n nšem území ž roku 1992, kdy byl popré ueden Didle n Vinohrdech muzikál Les Misérbles (Bídníci), který požoán z prní elkou produkci zhrničního muzikálu České republice. Ve ý č t u j s o u z m í n ě n y p o u z e m u z i k á l o é i n s c e n c e, které b yl y uedeny jko česká premiér dného díl. V mnoh dlších přípdech poté dné muzikály uáděly i n dlších českých scénách. 36

37 4. 1 Al i n B o u b l i l, C l u d e - M i c h e l S c h ö n b e r g : Les Misérbles (Bídníci) (období uádění: Didle n Vinohrdech, Prh, producent Adm Noák) Z republice prní elký muzikáloý bezesporu požu počin prní České inscence ýprného muzikálu Les Misérbles (Bídníci). O tu zsloužil producent Adm Noák, kterého k uedení tohoto díl inspirolo zhlédnutí inscence Les Misérbles To r o n t u, k d e p r c o l e f i l m o é m p r ů m y s l u. K t o m u, b y byl stejný muzikál ueden i nšem hlním městě, edl strstiplná cest. Noák rozhodl k nártu do lsti zčl dělt didlo. Šel n to le odjinud, než b ylo Čechách doposud běžné. Místo žádání o přidělení dotcí nebo budoy k uádění, zkoupil utorská proozocí prá, zjistil peníze, herce, personál pronjl si n dobu letních prázdnin (s částečným přeshem do čern i září) Didlo n Vinohrdech. Jednou Admu z Noákoi podmínek licenční londýnskou smlouy společností udělené Cmeron Mckintosh bylo uádění díl pod originálním názem Les Misérbles. Celá licenční smlou měl rozsh 39 strn. Pržské uedení le nebylo zcel replikou londýnské erze, protože dostlo příslib, že rnže herců nebudou mut být tk striktně dodržoány režisér Petr Nootný bude mít tomto ohledu ětší olnost. Oproti tomu scén byl do detilu stejná jko Londýně Prze ji stěli přímo specilisté z Anglie přebrl tké zukoá technik. Jednlo o třidcátou muzikáloého titulu. 37 modifikci tohoto

38 V n kontrolu době generálních osobně zkoušek Cmeron přil Mckintosh do i Prhy přesto, že rnže herců měly být n režiséroi, upril některé s c é n y, b y y p d l y j k o z á p d n í c h p r o d u k c í c h. B y l t o n p ř í k l d o b r z, k d y H e l e n Vo n d r á č k o á r o l i F n t i n e měl půodně zpít z tyloým záěm hloubi iště. Mckintosh le Fntine postil ž n forbínu, by n hězdu bylo zblízk dobře idět, kd yž už si to diák zpltí. Admu Noákoi podřilo pro inscenci získt č e s k é p o p o é h ě z d y, t k s e n j e i š t i p o t k á l i J i ř í Korn jko Thénrdiére, Krel Černoch nebo Jn Ježek h l n í r o l i J e n V l j e n, L u c i e B í l á z z á ř i l r o l i Eponine Petr Jnů hrál hospodskou Thénrdiéroou. Inscence hrál necelé čtyři měsíce n išti Didl n Vinohrdech uskutečnilo kolem st repríz. České obecensto le neb ylo tu dobu zyklé chodit období letních prázdnin do didl, čímž utrpěl i náštěnost této produkce. I když náštěnost zčl postupně zedt, mul být produkce září ukončen, by uolnil místo stálému repertoáru Vinohrdského di dl. Adm Noák měl sice licenci k uádění zkoupenou n tři r o k y, le bohužel produkci již nedokázl obnoit. To t o u e d e n í š k n e b y l o j e d i n o u i n s c e n c í L e s Misébrbles České republice měl muzikál Les Misébrbles premiéru GoJ Music Hll n pržském Výstišti (opět režii Petr Nootného, tentokrát šk dnlo o non-replicu, tkže eškeré složk y inscence byl y ytořeny premiéry po i n toto uedení) Hudební scéně Městského dočkl didl Brno

39 (režie Stnisl Moš). Kždá z těchto inscencí již byl zcel jiná, diným spojujícím článkem bylo obszení Jn J e ž k d o p o s t y J e n V l j e n. Podle posledních informcí gentur GoJ chce s e z o n ě / m u z i k á l L e s M i s é r b l e s z n o u u é s t Prze Didle P yrmid An d r e w L l o y d We b b e r, T i m R i c e : J e s u s Christ Superstr (období uádění: Didle Spirál, Prh, muzikál uáděl gentur Musicl producent Stnisl Aubrecht) Prním muzikálem Andrew Llo yd Webber uedeným České republice stl roku 1994 muzikál J e s u s C h r i s t S u p e r s t r. P r o d u k č n í s p o l e č n o s t M u s i c l š k půodně chtěl získt prá n uádění jiného Lloyd Webbero muzikálu Cts (Kočky). Poskytotelé licence šk b yli ochotni nbídnout prá k uádění pouze n r o c k o o u o p e r u J e s u s C h r i s t S u p e r s t r. T k ž e i k d y ž produkce měl hotoou již poloinu českého překldu Cts, přijl tuto nbídku zčl připrot inscenci J e s u s C h r i s t S u p e r s t r. R e ž i s é r e m i n s c e n c e b y l s t e j n ě jko u Les Misébrbles Petr Nootný. Inscence Jesus Christ Superstr pržské Spirále stl muzikálem s nejětším počtem repríz České republice. Bylo uedeno r e p r í z i n s c e n c e s e h r á l s k o r o 4 r o k y byl ueden noá erze muzikálu (erze 97), kdy byl y změněny některé kostýmy scén rozšířil sětelný prk. Zjímostí této produkce, že kd yž dostli inscenátoři notoý zápis, tk si nešimli, že píň Could We Strt Agin Ple (Psát od prních řádků) b yl oznčen ětou, že z muzikálu yškrtnut. Zjistilo to 39

40 ž při náštěě členů zstupující gentury z Londýn, kteří n tuto skutečnost upozornili. Píň i přesto pržském uedení zůstl díky této chybě (nebo dá říci spíše nepozornosti) rátil zpět do půodní prtitury muzikálu. Muzikál Jesus Christ Superstr byl České republice ueden ště n Hudební dnou. scéně V roce Městského 2005 měl didl premiéru Brno režii S t n i s l M o š i. To m u t o u e d e n í š k j e š t ě p ř e d c h á z e l o zázdoé turné po Eropě s mezinárodním obszením, které bylo podmínkou k tomu, by Jesus Christ Superstr mohl být ueden i Brně. 4.3 Gerome Rgni, Jmes Rdo, Glt McDermot: Hir (období uádění: , Didlo Pyrmid, Prh, muzikál uáděl gentur ORFEUS) Muzikál Hir (Vls y), proslený zejmén díky filmu Miloše Formn z roku 1979, nestl době sého pržského uedení S u p e r s t r. Ašk zhrničních místo. fenoménem muzikálu Režiséři jko historii npř. Jesus noodobého České republice Rdek Blš ( té má Christ uádění jistě době sé pedgog muzikáloého herectí n JAMU) Krel Did neybírli účinkující z řd popoých hězd (dinou ýjimkou byl Ilon Csákoá), le přes konkurzy ybrli přes pdesát lidí, kteří byli schopni skloubit hereckou, pěeckou tneční složku. Zjímostí, že práě touto inscencí byl oteřen noý didelní prostor Didlo Pyrmid, který s 876 dříe místy opětoně sloužil jko šk podle změnit n prostor smlouy prostor 40 ýstní. Noé mělo určený pro mít didlo možnost e l e t r h y, tudíž

41 konstrukce hlediště demontotelná. mul ážící Práě lstně 60 okolnost, ybudot tun že celý mul gentur být Orfeus didelní i n t e r i é r, z p ů s o b i l, ž e i n s c e n c e b y l z t í ž e n z n č n ý m i n á k l d y. V době premiéry Hir oficiálně hoořilo o dceti milionech korun. A jk později ukázlo, tento ysoký rozpočet nkonec stl muzikálu osudným. (Bicnoá, 2000). Kůli elkým finnčním nárokům mlé náštěnosti mul být pržská produkce Hir po 230 reprízách ukončen. Muzikál Hir mohli diáci ČR idět opět roce 2004, kdy byl ho premiérou slnostně oteřen Hudební scén Městského didl Brno. V tomto přípdě šlo le o inscenci rozdílnou, protože ycházel ze scénáře filmu Miloše Formn Hir z roku Díky tomu byl proprconý inscence příběh, obohcen který o silný půodní dobře didelní erzi chyběl An d r e w L l o y d We b b e r, T i m R i c e : E i t (období uádění: Didle Spirál, Prh, muzikál uáděl gentur MUSICAL, producent Stnisl Aubrecht) Muzikál Eit, poslední ze společných děl Andrew Lloyd Webber Ti m Rice, měl být dlším elkým muzikáloým thákem Prze. Premiér byl plánoná po ukončení produkce muzikálu Jesus C h r i s t S u p e r s t r. Jeho derniér šk stále odsoul, tk přípr Eity prothol z několik měsíců n několik let. Půodně hlní roli měl obit Lucie Bílá, která do proktu nkonec nezpojil hlní role byl sěřen děm studentkám konzertoře 41 Rdce Fišroé

42 Te r e z e S l o u k o é. E i t n e d o s á h l t k o é h o ú s p ě c h u j k o p r n í e r z e J e s u s C h r i s t S u p e r s t r, l e i p ř e s t o s e n e s t l neúspěšným proktem, dosáhl 331 reprízy nákldy n j e j í u e d e n í b y l y d í k y t r ž b á m p o k r y t y J i m J c o b s W r r e n C s e y : P o m á d ( o b d o b í u á d ě n í : G o J Music Hll (Pyrmid), Prh produkční společnost Bord, poté produkci přezl společnost GoJ uádění do srpn 2002, kdy byl prooz ukončen poodněmi) Muzikál Pomád neb yl dlším z muzikálů hězd, režisér Ján Ďuročík si prostřednictím konkurzů ybrl mldý tým, kterému zrekonstruoné n pržském GoJ podřilo Music Výstišti přitáhnout Hll početné (dříe do noě Pyrmid) publikum. Produkci bohužel ukončily poodně, které zsáhly Prhu srpnu Al i n B o u b l i l, C l u d e - M i c h e l S c h ö n b e r g : Miss Sigon ( , GoJ Music Hll, Prh, gentur GoJ, producent Frntišek Jneček) Muzikál Miss Sigon ystřídl GoJ Music Hll druhé uedení muzikálu Les Misérbles. Produkce sice sázel n to, že titul od utorů Les Misérbles přitáhne početné publikum. Butterfly šk Muzikál neměl u inspironý diáků operou Mdme očekáný úspěch nepomohl mu ni ýpr, kde b yl mezi di áky druhé poloině nenplnil instloán očekáání, replik proto 42 rtulníku. byl tto Náštěnost produkce

43 pozstoán, dnou uskutečnil obnoená premiér, le nkonec b yl inscence stžen An d r e w L l o y d We b b e r : C AT S ( K o č k y ) ( , Didlo Milénium, Prh, gentur Kočky triku, producent Stnisl Aubrecht) Muzikál C AT S měl půodně být pokrčotelem úspěšné série muzikálů Andrew Llo yd Webber Prze. Producent Stnisl Aubrecht získl prá n uádění C AT S j k o n o n - r e p l i c u. D ě j b y l p ř e n e s e n n p ů d u ( p ů o d n ě příběh Milénium (herci odehrál (dnešní smetišti) Metropolitní procházeli n herecké, n npř. pěecké i didlo) mezi prostor byl diáky). předeším Didl zcel Protože tneční yužit nároky ýkony b yl y tomto přípdě elmi ysoké, muli producenti odstoupit od s ystému obszoání známých táří (z populárních o s o b n o s t í s e p ů o d n í m o b s z e n í o b j e i l p o u z e Y e t t Blnroičoá) tlentoní pro dné přes herci, kteří role. pro propgci které již To konkurzy byli b yl bylo splnit n druhé smotného b yli náročné strně proktu. zyklé, ybráni poždky kámen Zázdoé že pržských mldí úrzu publikum, muzikáloých produkcích může idět známé táře, neilo o náštěu muzikálu C AT S elký zám náštěnost byl kůli tomuto fktu mnohem nižší. Pro pržské publikum byl z neýhodou loklit didl (nchází prostorech býlé tržnice Prze Holešoicích). Níc tento muzikáloý titul neb yl pro běžného diák tk známý jko jiný Lloyd Webbero díl. A tk produkce skončil po dné zoně (odehrálo přibližně sto repríz). Ač mělo uádění pokrčot, producent Stnisl Aubrecht 43

44 tři dny před zháním noé zony oznámil ukončení proktu z důodu kritické finnční situce. 4.8 Muzikáloé produkce Hudebního didl Krlín Hudební didlo Krlín (HdK) nejyhlášenějším didlem České republice oblsti hudebního didl. V 90. letech 20. století HdK uáděl předeším díl klsického muzikáloého repertoáru (Hello, Dolly!, Někdo to rád horké pod.). V roce 2002 bylo di dlo zsženo poodněmi po dobu rekonstrukce didl byl prooz přesunut do Kongresoého centr Prh Stee Cuden, Frnk Wildhorn, Leslie Bricus: Jekyll & Hyde ( o b d o b í u á d ě n í : ) Muzikál Jekyll & H yde byl prním muzikálem Frnk Wildhorn, který byl ueden České republice. Premiér uskutečnil ště Kongresoém centru Prh p o r e k o n s t r u k c i b u d o y H d K s e h r á l n j e j í m j e i š t i. To t o uedení tklo s elmi přízniým ohlm nen z řd publik, le sám Frnk Wildhorn byl s inscencí ntolik spokon, že s edením HdK domluil n dlší spolupráci ho nejnoější muzikál Crmen byl ueden práě Prze. 44

45 4.8.2 Mel Brooks, Thoms Meehn: Producenti (období uádění: 12. říjn 2006 dosud) Premiérou muzikálu Producenti oteřelo Hudební d i d l o K r l í n s o u n o ě z r e k o n s t r u o n o u b u d o u. Te n t o titul b yl n Brodw yi ueden n podzim 2001 když edení didl získlo n konci roku 2003 prá k uádění tohoto muzikálu, byl to prní udělená licence mimo Seerní Ameriku ( té době totiž muzikál hrál pouze n B r o d w y i k n d s k é m To r o n t u ). ( H u d e b n í d i d l o Krlín Producenti, 2006, 2) Frnk Wildhorn, Normn Allen, Jck Murphy: Crmen Crmen hož premiér prním muzikálem uskutečnil zhrničních České utorů, republice. Do hlní role byl obszen Lucie Bílá diáky lákl k náštěě i ýpr režisér Gbriel Brre zinscenol efektní podínou, kde nech ybějí žiá zířt n išti. 45 ni cirkusoá čísl

46 4.9 Muzikáloé produkce Městského didl Brno Městské didlo Brno (MdB) otázce hudebního didl si nejprogresinější scénou n nšem území. Kždoročně drmturgie didl snží nsdit některý ze zhrničních muzikáloých titulů. Noá muzikáloá ér nstoupil do MdB s ředitelem Stnislem Mošou, který přijl do souboru mnoho čerstých bsolentů uměleckých škol zčl inscenot jk půodní, tk zhrniční m u z i k á l y. A s i n e j ý r z n ě j š í m z n i c h b y l W e s t S i d e S t o r y, ž dočkl íce jk 600 repríz hr s menšími puzmi již 15 let slí elké úspěchy i n zhrničních turné. MdB le stlo předeším obitelem muzikálů, které České republice doposud žádné didlo ni žádná produkční společnost neuedl Lionel Brt: Olier! (období uádění: ) Půodním plánem režisér Stnisl Moši bylo uést muzikál Črodějky z Estwicku. Ašk gentur Cmeron Mckintoshe poskytující licenci k uádění zdl podmínku, že Městské didlo Brno musí nejpre potrdit klity souboru n muzikálu Olier!. MdB n tuto podmínku přistoupilo tůrčímu týmu podřilo připrit ýprnou inscenci, kde hrjí důležitou úkolu i dětské role. 46

47 A n d r e w L l o y d We b b e r, T i m R i c e : J o s e f ho úžsný pestrobrený plášť (období uádění: dosud) Jof ho úžsný pestrobrený plášť prním společným dílem Andrew Llo yd Webber Ti m Rice. Městské didlo Brno j nejpre přededlo n zhrničním turné ž následně j režisér Stnisl Moš mohl uést n išti Hudební scény MdB (stejnou podmínku mulo MdB splnit už při uádění muzikálu Jesus Christ Superstr) J o h n D e m p s e y, D n P. R o w e : Črodějky z Estwicku (období uádění: dosud) Po dlouhém domlouání získání licence k muzikálu Črodějky z Estwicku tůrčímu týmu čele Stnislem Mošou podřilo uést inscenci, která díky sému komediálnímu chrkteru stl diácky elmi úspěšnou. Črodějky z Estwicku nbízejí kromě známé předlohy chytlých melodií tké efektní ýpru, kde nech ybějí pyrotechnické efekty předstitelk y hlních rolí dokonce dné scéně znášejí nd ištěm (niž by bylo pro diáky zcel zřejmé, že isí n speciálních lnech). 47

48 4.9.4 Michel Kunze, Sylester Ley: Mozrt! (období uádění: dosud) Mozrt! prním muzikálem z dílny Michel Kunzeho Syl ester Le ye, který podřilo České republice uést. Jejich díl byl uáděn e Vídni následně zčl šířit po Eropě S t e e n S t e r, D u n c n S h e i k : P r o b u z e n í jr ( o b d o b í u á d ě n í : d o s u d ) Jzzrockoý muzikál Probuzení jr n išti MdB obil tři Stnisl ýpoědí roky Moš po sé brodwyské zprcol mldých lidí inscenci dílo premiéře. Režisér plnou oteřených některými genercemi oznčoáno ž z kontroerzní P. L. T r e r s o á, R i c h r d S h e r m n, Robert Shermn, Julin Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe: Mry Poppins ( o b d o b í u á d ě n í : d o s u d ) Mry Poppins prním licenconou produkcí Disneyho Cmeron Mckintoshe, kterou České republice podřilo uést. Nedná přímo o replicu, le inscenci k idění mnoho prků, které byly použity londýnském nstudoání (post kominík procházející po celém portálu iště či Mry Poppins znášející n konci předstení nd hlmi diáků). Mry Poppins 48

49 pro diáky láká předeším elmi efektní ýprou plnou t r i k ů h r o m d n ý m i s t e p ř s k ý m i č í s l y Muzikáloé produkce Didl Jof K j e t á n Ty l P l z n i D i d l o J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i ( D J K T P l z n i ) přichází posledních drmturgii od několik klsických letech s posunem muzikáloých titulů uáděných České republice mnohokrát k dílům, která jsou pro české didelní prostředí obitelská. V několik posledních zonách byl y DJKT Plzni ueden y české premiéry muzikálů Monty P ython s Spmlot, G ypsy či Croul M u z i k á l o é p r o d u k c e N á r o d n í h o d i d l morskoslezského Stejně i Národní jko Didlo didlo posledních Jof Ktán morskoslezské několik letech o Plzni (NDM) uádění pokouší zhrničních muzikálů. Půodně mělo NDM přebrt některé inscence z Městského didl Brno (npř. Črodějky z Estwicku NDM by použilo scénu z MdB účinkoli by tm někteří herci z brněnského souboru). K tomuto nedošlo. Ale n druhou strnu NDM kroku ztím podřilo uést sětoou premiéru noé erze muzikálu Mrgueritte utorů legendárních muzikálů Les Misérbles (Bídníci) Miss S i g o n C l u d - M i c h e l S c h ö n b e r g A l i n B o u b l i l. T t o erze byl utory speciálně upren přímo pro NDM. Dále byl NDM ueden české premiéře npř. muzikál Prdon My English George Iry Gershwinoých n zonu / j e n p l á n o n á č e s k á p r e m i é r m u z i k á l u G u y s nd Dolls. 49

50 Z á ě r Hlním cílem této bklářské práce bylo zmpot problemtiku uádění zhrničních muzikálů České republice. Zhrniční muzikály nezručují ždy diácký úspěch, z á l e ž í n d o b r é p r o p g c i k l i t ě i n s c e n c e. T k é t o bylo nejspíš důodem, proč n přelomu tisíciletí zčly produkční společnosti íce zjímt o půodní českou torbu zhrniční muzikály e elkých produkcích oboly spíše zřídk. Nákldy n pořízení licence, která umožňu uádět určité muzikáloé dílo, nemují být ni tk ysoké, le trend šel České republice jiným směrem. P r h u o l á d l y m u z i k á l y, k d e o b s z e n í d o m i n o l j m é n z n á m ý c h u m ě l c ů z n i k l s t á l e d l š í p ů o d n í d í l. T umožňují inscenátorům ytořit inscenci bez jkýchkoli o m e z e n í. To j e j e d e n z d ů o d ů, p r o č m u z i k á l y s ě t o ý c h jmen postupně opustily nše hlní město přesunuly s p í š e d o r e p e r t o á r o ý c h d i d e l. T m s i c e t t o d í l n i k d y nedosáhnou tkoé náštěnosti, jko by tomu mohlo být, pokud by uáděly kždodenně některém z pržských muzikáloých didel, le pomáhjí přitáhnout do didl i t y d i á k y, k t e ř í n e n š t ě u j í d i d l o t k č s t o. Hypotéz trdil, že některá muzikáloá díl sětoého formátu není možné České republice nikdy uést, protože společnost) žádné nemůže z didel zjistit (příp. yhoující žádná produkční podmínky jich u e d e n í. T t o h y p o t é z s e n e d á n i z c e l p o t r d i t, n i zcel yrátit. Je prdou, že jsou p ř í p d y, kdy by gentur poskytující licence byl solná k udělení prá k inscenoání některých děl podobě replicy (npř. to t e o r e t i c k y m o ž n é u L e s M i s é r b l e s ). E x i s t u j í l e m u z i k á l y, 50

51 jko třeb Fntom oper y od Andrew Llo yd Webber, které e ětšině přípdů mují inscenot podobě replicy jsou tk technicky předeším finnčně náročné, že není prděpodobné, že by nšel nějký producent, který by b yl ochoten ložit finnce do proktu, u kterého nedá zůstájí předpokládt stoprocentní úspěch. některá muzikáloá díl pro Proto českého stále diák neoben ti, kteří chtějí určité tituly zhlédnout, mují ypri t do Sponých do států Ve l k é Británie, merických. V Německ České nebo republice by změnu mohl ykont n osícený producent, který by nebál ložit do proktu nemlé finnční prostředky dokázl prorzit i mezi diácky oblíbenými půodními muzikáloými inscencemi. Nejětší překážkou při uedení české premiéry některého ze sětoých muzikáloých děl e ýsledku neí ni tk finnce nebo technická náročnost (muzikály čsto djí inscenot podobě non-replic y), le spíše schopnost konkrétně domluit s genturou n přesných podmínkách spolupráce. V přípdě, že by didlo chtělo uést replicu díl, hrály by finnce i technická náročnost rozhodně ětší roli. Při torbě této práce b ylo zásdní studium knih dokumentů podnájících o zhrničních muzikálech, l e e ý s l e d k u n e j d ů l e ž i t ě j š í b y l y r o z h o o r y s d i d e l n í k y, kteří přímo o licence k muzikálům žádjí. Protože o smotné možnosti získání licence informce shánějí n těžko. Pokud ndete n internetoé stránky j e d n o t l i ý c h g e n t u r, n l e z n e t e ě t š i n o u j e n j e n z á k l d n í informce. Konkrétní podmínky smlu domloují ž při osobní komunikci ť už dná o finncích nebo způsobu uedení. 51

52 Muzikál ptří má mezi n š t ě o á n y. českých didlech nejoblíbenější Díky ž á n r y, snhám již které některých pené místo jsou hojně repertoároých didel dostájí do České republiky díl, která slí úspěchy n Brodw yi či n West Endu drmturgické plány kždoročně obohcují o noá díl. Získání licencí k uádění dnotliých muzikálů dnodušší i díky rozinutým informčním technologií tké díky neustálému potrzoání klity některých souborů České republice budoání dobrých zthů mezi didlem genturou poskytující licenci. Nedá potrdit, zd někdy podří uést České republice i replicy sětoých muzikálů. Díky stále čstějším ýzdům do ciziny dá spíše předpokládt, že zámci o náštěu elkolepé muzikáloé inscence budou mut zdit do zhrničí České republice budou u á d ě t m u z i k á l y p o d o b ě n o n - r e p l i c y. P o k u d b u d o u t y t o inscence stále klitní, dá předpokládt, že gentury budou uolňot prá n dlší tituly český diák bude m í t m o ž n o s t o l b y, z d b u d e c h t í t i d ě t m u z i k á l, j e h o ž klity byl y oěřen y npř. n Brodw yi nebo dá přednost půodním českým muzikáloým dílům. 52

53 Použité informční zdro BICANOVÁ, [cit. Kteřin ]. Mu zikál Didlo Vlsy V l s y. [online]. Dostupné z 2000 WWW: <http://hipece.webprk.cz/didloc.htm>. C z e ch Tr d e. BusinessInfo.cz [online] [cit ]. A u t o r s k é p r á o - B u s i n e s s I n f o. c z. D o s t u p n é z WWW: < h t t p : / / w w w. b u s i n e s s i n f o. c z / c z / c l n e k / o r i e n t c e - -prnich-ukonech/utorske-proopu/ /51243/#b23>. Č e s k ý m u z i k á l o ý s e r e r [ o n l i n e ] [ c i t ]. Musicl.cz. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. m u s i c l. c z / >. D i d l o J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i [ o n l i n e ] [cit ]. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. d j k t - plzen.cz/?lng=cz>. H u d e b n í d i d l o K r l í n [ o n l i n e ] [ c i t ]. Hudební didlo Krlín. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. h d k. c z / >. K O Š AT K A, Pel. "Loe Neer Dies" neb po k r č o án í n e j zn á mě j š íh o mu zi k á l u s ě t. Mu s i c l.c z : Český muzikáloý rer [online] , 1., [cit ]. Dostupný z WWW: < h t t p : / / w w w. m u s i c l. c z / z h r n i c i / l o e - n e e r - d i e s / >. M ě s t s k é d i d l o B r n o [ o n l i n e ] [ c i t ]. Městské didlo Brno. Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w. m d b. c z / >. N á r o d n í d i d l o m o r s k o s l e z s k é [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z W W W : < h t t p : / / w w w. n d m. c z / c z / >. 53

54 PROSTĚJOVSKÝ, Michel. M u zi k á l expres : Mlý p r ů o d c e e l k ý m m u z i k á l e m. 1. B r n o : V ě t r n é m l ý n y, s. ISSN: SRSTKA, Jiří. Autorské práo didle. Vyd. 1. Prh : Akdemie múzických umění Prze, s. ISBN X. S T E I N E R, To m á š. M y F i r L d y ( z e Z e l ň á k u ). B r n o : Městské didlo Brno, s. ŠEBELOVÁ, Mrie. Autorské práo : zákon, komentáře, zory judiktur. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN ÚZ Autorské práo, Průmysloá prá. Ostr- Hbrůk : Nkldtelstí Sgit,.s., s. ISBN VA N Ě K, J n J. M u z i k á l Č e c h á c h : n e b V e l k ý s ě t mlé zemi. 1. [s.l.] : Prní nkldtelstí Knihcentrum, s. ISBN Wikipedie : Oteřená encyklopedie [online]. 2002, [cit ]. Dostupné Andrew Llo yd z W e b b e r. WWW: <http://cs.wikipedi.org/wiki/andrew_llo yd_webber>. Wikipedi. Wikipedi - the free encyclopedi [online]. 2001, 12. Wikipedi [cit ]. Dostupné Les z Misérbles WWW: <http://en.wikipedi.org/wiki/les_mis%c3%a9rbles>. 54 -

55 Seznm ilustrcí Obrázek č. 1: Post Cotte z půodního ydání románu Les Misérbles 55 ilustrce

56 Seznm zkrtek znček ČR Česká republik JAMU Jnáčko kdemie múzických umění Brně DnO Didlo n Orlí HdK Hudební didlo Krlín MdB Městské didlo Brno D J K T P l z n i D i d l o J o s e f K j e t á n Ty l P l z n i Ltd. limited (compn y)10 10 Překld: omezené ručení (ngl. kcioá společnost) 56

57 S l o n í k Brodw y Mezi Aenue Street bezprostřední blízkosti Ti m e Squre leží didelní c e n t r u m ( T h e t r e D i s t r i c t ) N e w Yo r k u ů b e c S p o j e n ý c h států merických. Přímo n Brodw yi předeším jich p o s t r n n í c h u l i č k á c h n j d e m e d e s í t k y d i d e l n í c h b u d o. Kořeny didelní Brodwye shjí do poloiny 19. století, kdy zde rodil rieté poté operetní s c é n y. ( P r o s t ě j o s k ý, , s t r ) First n kterou Clss production poskytnut licence typ didelní produkce, podobě non-replicy která musí být sou klitou srontelná s inscencemi d n é h o t i t u l u u á d ě n ý m i L o n d ý n ě č i N e w Yo r k u replic didelní produkce, která zcel kopíru formu předepsnou zástupci utorských prá non-replic didelní produkce, kde licence n e n ř i z u j e d o d r ž o á n í p ř e d l o h y, k t e r o u j e ě t š i n o u p ů o d n í inscence díl inscenátoři mjí olnou ruku oblsti režie, choreogrfie či ýpry West End oblst centru Londýn, e které mnoho turistických trkcí, nejíce šk West End p r o s l i l s ý m i d i d l y ( W i k i p e d i e, , 1 ) 57

58 Seznm příloh Přílo h A: R ozho or s Petrem Gzdíkem Příloh B: Smlou k uedení muzikálu Footloo Di dle n Orlí Příloh C: Smlou k uedení muzikálu Godspell Di delním studiu Mrt 58

59 P ř í l o h A: R o z h o o r s P e t r e m G z d í k e m 11 Táň Ko říko á (dále n T. K.): Pokud chceš uádět muzikál, který u nás ště neměl českou premiéru, jk dlouho trá proces, který zčíná zžádáním o prá ž po smotné uedení? Dá to ndefinot? Petr Gzdík muzikálu to (dále úplně n P. jink. G.): A Nedá. hlně U kždého tky záleží n osobních kontktech. V přípdě Čroděk z Estwicku jsme muli zhrniční genturou ytořit nějký zth n zákldě nší n zákldě toho, práce, že kterou jsme jsme spolu udělli, několikrát le tké tkli, mluili jsme spolu, byli jsme si s ymptičtí (nebo neb yli) úplně běžný bussines zth, který fungu i jiném odětí businessu n osobních kontktech. Nebo respektie čím dál íc n osobních kontktech. A to znmená, že npříkld, pokud ptáš n Mry Poppins, tk práě Mry Poppins jsme získli práě proto, protože jsme prokázli nějkou nši profesionální fundonost tom dělt tkoý titul n druhé strně tky proto, že já jm n to zeptl zřejmě jko úplně prní dnesk už to fungu tk, že cokoli České republice dě, tk já o tom ím nebo oni o tom mnou lespoň komunikují, že někdo žádá o něco někde stli třeb my s tím nemáme nějký p r o b l é m. T k ž e j á k d y ž b y c h t e o r e t i c k y ř e k l : A n o, m y t o chceme uádět nechceme, by to uáděl někdo jiný, tk elká prděpodobnost, že oni tu licenci nedostnou. T. K. : A h, t k t o m p ř í p d ě t e ď ú p l n ě o d b o č í m, le kd yž teď teď budou obnoot Bídníci GoJi... P. G. : T k s e m ě p t l i. 11 C e l ý z á z n m r o z h o o r u j e k n l e z e n í n C D p ř i l o ž e n é m k t é t o bklářské práci.

60 T. K. : T k ž e t o u ž j e t e n o s o b n í z t h. P. G. : A n o. T. K.: Kd yž jm řešil s Lenku Te s á č k o o u, jk domloují českou premiéru Footloo, mlém školním di dle, tk oni komunikují yl oženě přes e-mil y řeší to z přes jinou genturu, šechno má pod bou Weinberg šechny mlé produkce obrcejí n něj. P. G. : M r y P o p p i n s m á m e t k y d o m l u e n o u j i n k. J e to korporce dou gentur nás to jko kdyby domlueno s Mckintoshem smlou s Weinbergem. Te ď j s e m s i p s l s L e w i s e m. S n í m j s e m j k o b y k m r á d tom sm yslu, byli jsme spolu n piu. Te ď mi psl, že přide n příští turnus Mry Poppins td. T. K. : U M r y b y l t e d y d o m l u j e d n o d u š š í? P. G. : N e b y l. U M r y P o p p i n s t o t r l o, p r o t o ž e t e n n e j ě t š í l i m á D i s n e y, k t e r ý j e N e w Yo r k u n e w y o r s k é g e n t u r y f u n g u j í ú p l n ě j i n k, t m t o t k t o n e f u n g u j e. To jsou elké toárny n uděloání prá tm skutečně fungu IT systém, kde čloěk zdá nějký poždek, ten přijde do nějkého oddělení, z toho oddělení to z pošlou do jiného oddělení, tkto to proběhne oni ni tolik nekontrolují, co dělá práě Mckintosh, le co dělá i D i s n e y, t o j e k l i t p ř e d s t e n í. N p r e m i é r u p ř i j e l zástupce od Mckintoshe, n dlší reprízu přil zástupce od Disneyho, teď přide ště od Weinberg. Ale ten přide podít n tk, protože ti předešlí říkli, že to s u p e r. A l e t i t o s t r š n ě k o n t r o l u j í. Č l o ě k m ů ž e b ý t d e fcto e zpoždění s plcením, le jkmile udělá něco, co jim nelíbí z hledisk uměleckého, tk jsou schopni přit zkázt to ze dne n den. Jkoby t umělecká klit nprosto rozhodující. Respektie, to

61 smozřejmě elmi subktiní. Čloěk může mít pocit, že ytořil úžsné umění, le pokud oni si nemyslí, že to duchu toho, co oni požují z úroeň... le tk to i e smlouě npsáno. My nedostááme ty s m l o u y, k t e r é j s o u n r e p l i c y i n s c e n c í. M y m á m e t z. F i r s t C l s s production, znmená, kde že to přesně dné popsáno, předstení že to musí First být Clss n úroni s o u č s n ě h r n ý c h p ř e d s t e n í n W e s t E n d u. T k ž e o n i přidou, kouknou n to zhodnotí, stli t úroeň z j e j i c h p o h l e d u d o s t č u j í c í č i n i k o l i. T. K. : J e s t l i j e t o s r o n t e l n é p o u m ě l e c k é s t r á n c e... P. G. : A t o j e t o n e j p o d s t t n ě j š í. A z t o h o y p l ý á i šechno osttní scénogrfie, procem dobrý rychle. kostýmů. ten ten Všechno schlocí zth. Protože schloání oni Já to ědí, probíhá proces dnes že nárhů můžu my plkátů, schlocím tk dlouhý, zřídit jk poměrně neymýšlíme blbosti z kždou cenu, Ale jink si myslím, že tkoý schlocí proces může trt i rok podle toho, jk jsou z n e p r á z d n ě n í. Te ď t ř e b d o m l o u á m p r á n Č r o d ě j k y Lublni tm si dájí hrozně n čs. Kolik míst kdo to bude stli co bude to režírot Stnisl? No dobře, tím pádem o tom bude přemýšlet td. T. K. : T k ž e t í m p á d e m y, j k o M ě s t s k é d i d l o B r n o, máte u nich už určité renomé že dělá ten jistý relizční tým. Ale u Čroděk to bylo jink, ne? Kd yž jste popré žádli o prá n tk elký muzikál. P. G. : U Č r o d ě j e k u ž t o z s t o l i k j i n é n e b y l o. Ú p l n ě j i n k t o b y l o u O l i e r. To j s m e z k o u š e l i p ř e s p r o s t ř e d n í k to b yl ch yb. Prostředník. dn pní, byl neriózní. Trdil, že s nimi zná. Z pré, pní byl neriózní,

62 z druhé oni stojí o přímý zth, pokud čloěk od nich něco chce. Pk možnost řešit to přes genturu, le podle mě gentury jko Dili nejsou npony přímo n npř. Cmeron Mckintoshe, on tomto specifický. A l e i W e b b e r j e t o m s p e c i f i c k ý. Ty g e n t u r y š e c h n y nše jsou npony práě n Weinbergr ne n ty elké zprostředkotele licencí. No my jsme si ytořili tkoýto zth teď, ne, že bych to mohl nějk zásdně olinit, le když ezmu příkld třeb těch Bídníků, tk ště předtím, než byl uzřen t smlou, tk mi npsli, že by jim to chtěli udělit stli s tím nemáme nějký zásdní problém. A kdybychom s tím měli nějký zásdní problém, tk smozřejmě bychom muli my jim nbídnout nějkou grnci toho, že jim to přine íc, když jim tu licenci nedjí. Což tom poměru to zřejmě nerelizotelné, protože my nemůžeme konkurot tomu, co můžou nbídnout Prze, že to třeb budou hrát pět t krát z ten rok. T. K. : O n i j s o u s c h o p n i h r á t o s m k r á t d o t ý d n e. P. G. : A t o j e e l k á o t á z k, j e s t l i t o t k m ů ž e f u n g o t zlášť P yrmidě td. T. K. : To j e o n o. P r á ě j k j á j s e m s i t e ď p r o c h á z e l ště ty produkce od toho 92. roku co byly Prze Bídníci jk ty produkce postupně yíly od toho šíleného boomu s Ježíšem, který měl skoro 1300 repríz, tk to s t e j n ě p o s t u p n ě d i á c i t o l i k n e y h l e d á l i. N e b o n e í m. Ty produkční společnosti neb yl y npř. Kočky schopné prodt. P. G. : K o č k y j s o u n ě c o j i n é h o. K o č k y u n á s z n á m á l o lidí z té širší populce nikdo si to neuměl předstit, j k o c o t o j e, ž e t m t n c u j í n ě j k é k o č k y.

63 T. K. : A n í c, c o j á s e s e t k á á m s l i d m i, t k j i m záleží n tom, koho n tom išti idí. Co týče buď zázdoého publik nebo běžného publik, tk ím, že n to stršně moc lidí dá, stli tm zpíá Hůlk nebo třetí l t e r n c e. To s i m y s l í m, ž e t m t k y h r á l o e l k o u r o l i, ž e t m p r o t y b ě ž n é d i á k y t y z u č n é j m é n n e b y l y. P. G. : To j e p r o s t ě p o k ř i e n ý t r h m u z i k á l u Č e c h á c h ten bude sprot stršně dlouho. Protože nikde n sětě to tk nefungu, to tk metropolích nebo nefungu, resp. T m těch nikde elkých nenjdeš n p l k á t e c h, k d o t o m h r j e. T m p r o s t ě j d e o t e n t i t u l oni si prostě tk hýčkjí ten didelní byznys, který hlě obchodem s těmi tituly ti šichni osttní jsou dělníci toho i když třeb uznání, le nejsou to ti, kteří to prodájí. Proto jim to tk dlouho fungu, Proto oni nedoolí, by Mry Poppins nebo cokoli jiného uděllo blbě. Protože to by tky mohlo znment, že kd yb y to nsdili příště, třeb z det let tk jko teď Londýně obnoená premiér Oli er, tk to po tom byl tkoý stejný hld, jko době, kdy to mělo sou premiéru. Protože to prostě nějkou dobu nebylo ten byznys fungu podle přesných pridel. Nějkou dobu to neb ylo teď ho obnoili. Ano, pro prní, nějké půlroční, u e d e n í, t m d l i M r. B e n, l e t o j e j o o e l k á h ě z d jkoby poronání s nšimi popoými hězdmi. A nikdy žiotě by ho tm nedli, kdyby on nebyl schopen hrát tu r o l i s e š e m i p r m e t r y, k t e r é t o m u p ř í s l u š í. U n á s j e t o t o p o k ř i e n é l i d i c h o d í n b l b o s t i, k t e r é j s o u o b s z e n y t z. zučnými jmény tím pádem jkoby jsou schopni skousnout to, že to blbost... T. K. : l e h l n ě, ž e j e t m i d í j e t o b r e n ý... P. G. : A n i n e, ž e j e t o b r e n ý

64 T. K. : A l e n o. M n ě t ř e b ž d y c k y d i l y D i d l e Brodwy jich prokce. Protože jich prokce pro mě byly ždycky ktstrofický. Kd yž jm iděl třeb n záznm Tří mušketýrů, tk jm říkl, že tohle ne... P. G.: On žd ycky t prokce lstně... já si myslím, že t prokce didle když už dostááme do obecné diskuze není důležitý, že konkrétně to b r e n ý n e b o t m t o j e t e n t m t o j e o n e n. T m j d e o t o, že pkliže to má celý nějký sm ysl, tk by tě to nemělo ni npdnout, Měl by sis prožít nějký příběh s něčím mělo by ti to být jkoby dno, Ale ti lidi nučili chodit n ýkon, n tář, n to, n to, n to tky to sronání publik zhrničního českého tkoý, že zhrniční publikum já jm npříkld hrál e Vídni, přijdeš n iště to fkt cítíš, jk ti lidi uděljí: Ach, Jidáš, to j e n á š J i d á š. A j á j s e m b y l Č e c h R k o u s k u. To s i m o h l i ř í k t j e ž i š m r j. Z t í m c o u n á s : T k G z d í k, c o d n e s k bude. A to ten hlní rozdíl. A postupně to průběhu p ř e d s t e n í l á m e, l e l i d i s e n u č i l i c h o d i t h o d n o t i t. To j e stršně šptně. A prostě u toho muzikálu to obroský problém, protože já si myslím, že pokud by dnesk chtěl někdo udělt joo dobrou produkci Prze, tk mu to nemůže podřit. Protože bude mut z zno nsáčkot tk určité lidi do určitých pozicí, protože jink to nebude fungot ště níc bude mut sést p o t z. d i s t r i b u č n í c h k n á l e c h t o h o c e l é h o t í m p á d e m n š e hlní město úplně odronné n x let. T. K. : J á j s e m t k y p ř e m ý š l e l, c o b y m o h l o z p ů s o b i t tu změnu ůbec nic mě nenpdlo. Když bíme o Prze. P. G. : Z m ě n u b y m o h l z p ů s o b i t j e n s t r š n ě b o h t ý osícený producent, který by sice použil některé ty

65 slné, le tk spráně tk fikně, jko že by zároeň neuhnul z toho ti lidi by ndnou zjistili... Proto tky t Prh tomu elmi brání. Aby lidi zjistili, že to tky může být jink. T. K. : J e p r d o u, ž e u ž d e l š í d o b u j s e m t m n i c neiděl, přestlo mě to lákt tm zdit po nějkých zkušenostech. Nposledy jm tm iděl snd Angeliku Golem řekl jm, že ne. P. G.: To já jm tu teď potkl pán, který byl ndšený, že už jde potřetí n Mry Poppins, že to ú ž s n ý. A l e t e ď, ž e i d ě l K t M y d l á ř e t o j e t k y s u p e r. J á t e d y n e í m, m o ž n á ž e o p r d u j e K t M y d l á ř s u p e r. A l e to Didle Brodwy tk dále... T k si říkám, že podle mě nemůže být sronání možný s Bídníkm nebo s M r y. A l e o n h n e d n á z l n o o n t m b y l t e n P e p Vo j t e k. T. K. : To j e o t o m, t m t o b e r o u j i n k. P. G. : A t e ď s i e z m i, ž e L o n d ý n ě n W e s t E n d u, tm to 50 let pořád dobré. Jsné, že tu něco blbější, le to tk přirozený byznys, že kd yž těm lidem něco nelíbí, tk n to nechodí, tk to skončí. T. K. : A j e š t ě m ě n p d á j e d n ě c. J s m e u n á s j e š t ě stále situci, že n některá díl produkce České republice nemůže prá dostt? Buď kůli finnční nebo technické náročnosti? Npříkld, že Fntom opery jko replic tdy nikdy nemůže hrát, protože neženeš tkoou budou, nebudeš mít tkoé technické možnosti t y prá ti nedjí. Pokud nezřídíš, by to ypdlo tk, jko tom Londýně.

66 P. G. : J e t o p r d. M y s l í m, ž e Č e s k á r e p u b l i k, d e fcto už dnes, možná může práě přípdě třeb Bídníků dostt replic licenci, le myslím si, že si to finnčně nemůže nikdo doolit. Protože tu chíli musíš ycházet z těch cen, z které zniká muzikál zhrničí. Přironání: N Brodwyi stál Mry Poppins 12 milionů dolrů. V Hgu stál 11 milionů euro. A Brně byl ytořen z 4 miliony korun. Při přechodu n replicu musí ycházet z cen, které pltí zhrničí. Dlo by říci (ne přímém přepočtu), le pokud inscence stojí 12 milionů dolrů, znmená to, že Česku by stál třeb 40 milionů korun. A to už stršně moc. A tím pádem si to ty gentury uědomují chrání si ty ěci pro be součsně to dobrý obchodní th, že pokud chceš idět tu originální erzi, tk přiď n Brodwy nebo n West End nebo do nějkého jiného centr, třeb Melbourne, le jink máš možnost idět ysoce klitní předstení, l e t r o c h u j i n é. P r o t o t o u o l ň u j í í c n e ž d ř í. A l e t ř e b Fntom opery to netýká, protože toho musíš dělt jko replicu. T. K. : J á í m, ž e n o n - r e p l i c y F n t o m b y l y s n d j e d n nebo dě Mďrsku nebo někde tk. P. G. : J s o u d i d l, k t e r á m j í j e š t ě l e p š í z t h y n e ž m y. T k y proto, že hrjí těch předstení íc. A spoluprcují spolu třeb od roku Já si m yslím, ž e p r n í B í d n í c i E r o p ě b y l i B u d p e š t i e V í d n i. T spolupráce mezi nimi trlá. Vídeňské didlo s b u d p e š t s k ý m k o o p e r u j e. Te ď t m d ě l l i R u d o l f o n i d ě l j í k o p r o d u k c i. T k ž e M ď r s k o j e t o m t o j e š t ě d á l. T k ž e t o m t o p ř í p d ě s i m y s l í m, ž e o n i j i m u d ě l i l i n ě j k o u ýjimku. Ale těch ýjimek b ylo jistě že Fntom dělli dnom mlém íc. Protože ím, didle blízko New

67 Yo r k u, e k t e r é m j s e m t e ď s h o d o u o k o l n o s t í b y l. To j e tkoé možné. jídelní didlo. Dostneš A tm tkoé tm ečeři mličké šechno išťátko, které technick y ýborně ybené, že tm můžou hrát šechno možné tkoé koncertní erzi. A hráli tm i Fntom. T. K. : C o j s e m p r o c h á z e l w e b y n ě k t e r ý c h g e n t u r, tk Fntom teď uolnili pro nějké školní produkce. P. G. : To j e z s e d l š í ě c, t o C m e r o n í m o c d o b ř e. Bídníky tky čsto uolňují pro školy zniká noá, mldší generce těch lidí, kteří n to budou chodit. Já jm byl pozný n koncert k 20. ýročí tm b ylo lidí e t ř i o d p o l e d n e i o s m e č e r. T k ž e l i d í dnom dni. Přišli, by podíli n koncert Bídníků. Doedeš si předstit, že šech těch lidí ty Bídníky idělo p ě t k r á t. A k ž d ý s i k o u p i l s t u p e n k u z l i b e r. T. K. : To j e t z n č k t s e p r o d á á. P. G. : A l e k d y b y s t m n p s l n p l k á t, ž e t m z p í á nějký pán, tk nic nestne. Zpíl ýborný zpěák, le nebyl nějk speciálně známý. A pokud byl známý, tk p r o t o, ž e z p í l V l j e n. T. K. : F u n g u j e t o o b r á c e n ě. U n á s t o f u n g o l o n p ř. p ř í p d ě D n i e l H ů l k y, k d y ž z p í l D r c u l u? P. G. : Te n m u z i k á l o ý b y z n y s u n á s z č l s p r á n ě, Viz Ježíš, iz Bídníci. A dokonce iz Drcul. Neím, kd y to pokřiilo, kdy to stlo. T. K.: le nemyslím Do Drculy si, že by b yl y byly obszeny obszeny minimálně tom prním obszení. známější šptně. táře, Jko

68 P. G. : T m b y l i m u z i k á l o í l í d ř i, k t e ř í u ž d ě l l i B í d n í k y ty ybrl Mckintosh, tkže kždý z nich mul té roli obstát. A prostě použili do toho dlšího. Ošem pk zčly dělt muzikáloé hězdy z dlších už to nikdo nekontrolol. T. K. : N e í m, j e s t l i j s e m s e j e š t ě n n ě c o d ů l e ž i t é h o nezpomněl zeptt... P. G. : O n o j e t o l s t n ě j e d n o d u c h é. N e b o, t e n p r o c e s není zs tk dnoduchý. Protože smozřejmě k nim dostt, pohoořit si s nimi, přesědčit, to není dnoduché, Ale potom, kd yž už to znikne, ten zth, tk ho nesmíš korát nijk zklmt (n to jsou oni hodně citlií). T. K. : K d y ž j s t e u e d l i O l i e r, t o b y l p o d m í n k pro uedení Čroděk, tk b yli n Oli eroi podít podle toho řekli, stli ám t prá djí. P. G. : J s n ě, o n i n š e m b y l i. T. K. : V ž d y c k y s i t u k l i t u k o n t r o l u j í. P. G. : N p ř í k l d n š e Č r o d ě j k y o n i p o ž u j í z j e d n u z nejlepších produkcí, která ůbec znikl n sětě, tkže poslli i nějké lidi, když jsme to hráli Prze, by přišli podít. A kromě jiného, že Stnd (Stnisl Moš pozn. utorky bklářské práce) teď Lublni že to bude ho koncepce, tk hned npsli, že nebude třeb žádné pýchu, schloání. oprdu to Dokonce berou oni jko sobě byznys, ni A nemjí pokud tu ten byznysmen idí, že to dobré, tk nemá důod tomu škodit. Jk to u nás my máme tkoou tendenci b ych já ynikl, tk potřebuji něco jiného utlčit. U nich tto lstnost nefungu. Nebo já jm s ní nepotkl.

69 Nopk oni yhýbjí tomu, co by mohlo být šptné, le hýčkjí si to, co požují z dobré. Ať už to z kterého koutu sět. Je to normální, tk by to mělo být. U nás to pomlu tky přijde s ší genercí. Vidím třeb n dcetiletých lidech, že spolu bí jink, oteřeněji řeší ty ěci možná lépe. Z to třeb něčem horší, le určitých ěcech to lepší, to přímější, jsnější.

70 Příloh B: Smlou k uedení muzikálu Footloo Di dle n Orlí (4 strn y)

71

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více