Výzkum e-learningu - experti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum e-learningu - experti"

Transkript

1 Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006

2 . Témtické ymezení ýzkumu V rámci grntu byl relizoán expertní ýzkum změřený n problemtiku e-lerningu. Výzkum byl relizoán metodou dotzníkoého šetření. Dotzníky byly rozesílány elektronicky. Ze získných odpoědí byl ytořen dtoý soubor. Výzkum si nekldl z cíl získt kntittině rozsáhlý ýběroý soubor. Cílem ýzkumu bylo získt názory skutečných zbýjících se problemtikou e-lerningu. Díky expertnímu změření ýzkumu obshuje ýběroý soubor menší množstí respondentů 27 respondentů. Z tohoto důodu je zprá primárně zložen n bsolutní četnostech. Pro jistou rychlejší orientci jsou e zpráě uáděn i procent. 2

3 Chrkteristik Absolutní četnosti Reltiní četnosti do 30 let 6 (22%) 3 ž 40 let 4 (5%) Věk 4 ž 50 let 8 (30%) 5 ž 60 let 5 (9%) 6 ž 70 let 4 (5%) Pohlí žen muž 3 4 (48%) (52%) Profese Vš učitel ýzkumný, kdemický prconík pordce, konzultnt (63%) (%) (%) jiné 4 (5%) 3 Experti N=7

4 Definice e-lerningu I.?? Vzděláání, podporoné ICT, součsnosti ázné předeším n počítčoé sítě, přičemž musí být pedgogicky proprconé. Elektronickou podporu ýuky formou ýukoých textů, otázek k procičení, příkldů pod. Netriiální způsob yužití ICT e ýukoém procesu. Netriiálním chápu předeším nszeni multimedií komunikčních prostředků. Triiálním zeřejnění doc dokumentu n webu bez dlších zeb. E-lerning = multimediální podpor zdělácího procesu, spojená s moderními informčními komunikčními technologiemi pro zklitnění zděláání. Jedná se o elektronickou podporu ýuky. Existuje různých formách, npř. distnční texty, blended lerning nebo jko pouhý doplněk klsické formy ýuky. Podle mého názoru je podsttou e-lerningu názt ícerozměrnou komunikci ktérů ýuky (tutor studenti, studenti studenti, tutor tutor). Zákldem je tk ytoření diskusního rámce, který tz. klsické formě ýuky lze těžko relizot (důody čsoé, orgnizční). E-lerning je pro mě jkékoli učení se prostřednictím elektronických médií ť už jde o učení se z CD nebo prostřednictím Internetu. 4

5 Definice e-lerningu II. Nbídku elektronických kurzů distribuoných prostřednictím počítčoých sítí nejčstěji pk pomocí Internetu. Elektronické ýukoé zdělácí systémy (zejmén on-line podobě). Využíání počítčů elektroniky e ýchoně zdělácím procesu k podpoře řízení ýuky učení. Form zděláání yužíjící elektronická médi multimediální technologie (bez přímé účsti učitele se synchronní synchronní formou komunikce). Podsttu toří multimediální studijní mteriály, zpětnozební činnosti funkce pro spráu e-lerningu. Elektronicky zprostředkoná synchronní komunikce, která umožňuje rozšířený přístup ke zdělání, k informcím, umožňuje ktiní učení n dálku s yužitím různých yučocích metod. Druh sociální spolupráce. Interkce, interktiit s multimediálními obshy. Efektiní doplnění klsického yučoání. Jde o moderní zdělácí technologii smosttného (distnčního či kombinoného) studi z CD (DVD) nosičů, nebo zprostředkoného internetem, přičemž ýukoé mteriály jsou (nejčstěji formou h-textů) koncipoány jko multimediální (tj. umožňující šíření šemi telemtickými prostředky těchto prostředků yužíjící). Výuku, která yužíá možností IT. Jedná se předeším o komunikci, sdílení dt, orgnizci studijního čsu, yhodnocoání testoání. 5

6 Definice e-lerningu III. Pod e-lerningem si předstuji interktiní ýuku bez mé fyzické účsti učebně. Vnímám to jko úsporu sého čsu. Učení prostřednictím internetu. Výuk po internetu. Pod pojmem e-lerning si předstuji elektronické zděláání tj. zdělácí kurz ytořený LMS, který je určen k smostudiu z edení lektor, který komunikuje se studentem elektronicky tomto prostředí. Vzděláání (ýuk) podporoná informčními technologiemi (počítčoé ýukoé kurzy, nejčstěji s yužitím poč. sítí). E-lerning chápu jko ýuku podporonou moderními elektronickými prostředky (počítče, multimedi, internet..), to distnční, kombinoné i prezenční formě zděláání. E-lerning chápu jko multimediální podporu zdělácího procesu s použitím moderních informčních komunikčních technologií, které je zpridl relizoáno prostřednictím počítčoých sítí. Jeho zákldním úkolem je čse i prostoru sobodný neomezený přístup ke zděláání. 6

7 Definice e-lerningu IV. Pod liem sociokognitiních teorií při respektoání priority lidského fktoru nd technologiemi chápu e-lerning jko proces s následující tributy:. těžištěm e-lerningu jsou učební ktiity zložené n spolupráci 2. e-lerning stí n yužití interktiity technologií k interpersonální interkci i k interkci s multimediálními obshy 3. prky e-lerningu je možné neustále inoot, ktulizot, distribuot, td. 4. do procesů e-lerningu je možné se zpojit yužitím stndrdní internetoé technologie. Proto npříkld indiiduální práci s nosiči CD-ROM DVD nelze požot z e-lerning. Stejně jko online kursy typu: prostudujte uedené mteriály n záěr si prostřednictím testu oěřte, co jste si zpmtoli. V obou přípdech se jedná o interkci s multimediálním obshem, kde nedochází k interkci student student není zde příležitost ke kooperci. Vzdělácí obshy distribuoné n pených nosičích níc nelze ktulizot inoot podle měnících se potřeb, tím rychle zstrájí. Vyučoání s podporou ICT. Způsob ýuky relizoný prostřednictím informčních technologií. Je to form on-line nebo off-line ýuky tj. bez přítomnosti učitele. Při on-line ýuce jsou ýukoé podkldy n sereru je možný kontkt s lektorem (tutorem) přes internet prostředí, které je pro ýuku přizpůsobeno, při off-line jsou podkldy npř. n CD. 7

8 Definice e-lerningu V. E-lerning lze definot jko yužíání noých multimediálních technologií Internetu ke zýšení klity učení SE, to zpřístupňoáním zdrojů služeb stejně jko zdálené ýměny ideí kolborce. Pozn. Je spojen s distnční formou studi stejně jko s formou prezenční či kombinonou. Je lfou omegou celožiotního zděláání SE! Proces osojoání uči prostřednictím ICT technologie. Vzděláání prostřednictím počítče, zdělácí metod kdy jsou studijní informční mteriály studujícím zpřístupněny prostřednictím PC (může být i CD ROM) internetu. Pojmem e-lerning se oznčují zdělácí ktiity, které nějké míře použíjí Informčně komunikční technologie. 8

9 Vzth k e-lerningu Jký Jký je je Váš Váš zth zth k k e-lerningu? e-lerningu? (Více (Více možností) možností) Využíám e- lerning k ýuce % Podílím se n příprě e- lerningoých progrmů 2 78 % Využíám e- lerning ke sému zděláání % Počet 9 Experti N=27

10 Respondenti, kteří yužíjí e-lerning k ýuce Jk Jk dlouho dlouho prostřednictím prostřednictím e-lerningu e-lerningu yučujete? yučujete? Počet rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 8 let 9 let 0 Experti N=22

11 Respondenti, kteří se yužíjí e-lerning k ýuce Kde Kde yužíáte yužíáte e-lerning e-lerning e e sé sé ýuce? ýuce? (Více (Více možností) možností) Vš rámci prezenčního studi 5 68 % Vš rámci distnčního studi 3 59 % Dlší zděláání (firemní, profesní) 2 55 % Střední škol 2 9 % Počet Experti N=22

12 Respondenti, kteří se yužíjí e-lerning k ýuce Které Které formy formy e-lerningu e-lerningu e e ýuce ýuce yužíáte? yužíáte? (Více (Více možností) možností) Blended Blended lerning lerning (Kombinoná (Kombinoná ýuk) ýuk) % LMS (Lerning LMS - Lerning Mngement Mngement Systems (Systém pro řízení Systems) ýuky) (Systém pro řízení ýuky) WBT - Web Bsed Trining WBT - Web Bsed (Vzděláání Trining z (Vzděláání z podpory weboých technologií) podpory weboých technologií) CBT - Computer CBT - Computer Bsed Bsed Trining (Vzděláání z podpory (Vzděláání počítčů) z podpory počítčů) % 4 55 % Počet 59 % Experti N=22

13 Respondenti, kteří se podílejí n příprě e-lerningu Jk Jk dlouho dlouho se se podílíte podílíte n n příprě příprě e-lerningoých e-lerningoých progrmů? progrmů? Počet rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 2 let 3 Experti N=2

14 Respondenti, kteří se podílejí n příprě e-lerningu Pro Pro jkou jkou úroeň úroeň je je určen určen e-lerningoý e-lerningoý progrm progrm n n jehož jehož příprě příprě se se podílíte? podílíte? (Více (Více možností) možností) Vš rámci distnčního, kombinoného studi Vš rámci prezenčního studi % 8 % Dlší zděláání (firemní, profesní) 2 57 % Sebezděláání 52 % Střední škol 5 24 % Zákldní škol 2. stupeň 2 0 % Počet 4 Experti N=2

15 Respondenti, kteří se podílejí n příprě e-lerningu Jké Jké typy typy e-lerningoých e-lerningoých progrmů progrmů ytáříte? ytáříte? (Více (Více možností) možností) Blended Blended lerning lerning (Kombinoná (Kombinoná ýuk) ýuk) 9 9 % LMS (Lerning LMS - Lerning Mngement Mngement Systems (Systém pro řízení Systems) ýuky) (Systém pro řízení ýuky) WBT - Web Bsed Trining WBT - Web Bsed (Vzděláání Trining z (Vzděláání z podpory weboých technologií) podpory weboých technologií) CBT - Computer CBT - Computer Bsed Trining (Vzděláání z podpory (Vzděláání počítčů) z podpory počítčů) % 57 % Počet 67 % Experti N=2

16 Respondenti, kteří se podílejí n příprě e-lerningu Kdo Kdo se se podílí podílí n n torbě torbě e-lerningoého e-lerningoého progrmu? progrmu? (Pouze (Pouze jedn jedn odpoěď) odpoěď) Já, kolegoé z mého prcoiště externisté 3 62 % Já kolegoé z mého prcoiště 7 33 % Pouze já sám 5 % Počet Experti N=2

17 Vli n rozšíření yužíání e-lerningu V jké jké míře míře je je podle podle Všeho Všeho názoru názoru e-lerning e-lerning součsné součsné době době České České republice republice n n následujících následujících místech místech yužíán? yužíán? Index Mximální Mximální yužíání yužíání VŠ rámci distnčního, kombinoného studi 6,8 dlší zděláání (firemní,profesní) 6,7 sebezděláání 6,2 VŠ rámci prezenčního studi 5,6 střední škol 3,9 ZŠ 2. stupeň 2,8 ZŠ. stupeň Minimální Minimální yužíání yužíání 7,6 Experti, kteří odpoěděli

18 Využíání e-lerningu Do Do jké jké míry míry dle dle Všeho Všeho názoru názoru oliňuje oliňuje rozšíření rozšíření yužíání yužíání e-lerningu e-lerningu české české společnosti společnosti následující následující : : Index Mximální Mximální li li Schopnost pedgogů n VŠ prcot s e-lerningem 7,9 7,7 PC grmotnost české populce Vybenost škol internetem 7,6 7,5 7,4 Schopnost pedgogů n SŠ prcot s e- lerningem Úroeň informonosti o e-lerningu 7,3 Vybenost škol počítči Dostupnost e-lerningoých progrmů 7,2 6,9 6,9 Pestrost e-lerningoých progrmů Schopnost pedgogů n ZŠ prcot s e-lerningem 6,9 6,9 Vybenost české populce přístupem k internetu Zájem české populce o e-lerning 6,8 Vybenost české populce počítči Finnční nákldy n e-lerning 6,7 3 2 Minimální Minimální li li 8 Experti, kteří odpoěděli

19 Využíání e-lerningu Jká Jká je je podle podle Všeho Všeho názoru názoru české české společnosti společnosti situce situce následujících následujících oblstech oblstech : : Index Výborná Výborná Šptná Šptná Vybenost škol počítči 7, 7,0 Vybenost škol internetem Vybenost české populce počítči 6, 5,8 Schopnost pedgogů n VŚ prcot s tkoými progrmy Nejlépe je hodnocen Nejlépe je hodnocen ybenost počítči ybenost počítči Internetem. Internetem. PC grmotnost české populce 5,6 5,4 Vybenost české populce přístupem k internetu Finnční náročnost e- lerningu 9 5,2 5,0 Dostupnost e-lerningoých progrmů Schopnost pedgogů n SŠ prcot s tkoými progrmy Pestrost e-lerningoých progrmů 4,7 4,2 4, Zájem české populce o e-lerning Nejhůře je hodnocen Nejhůře je hodnocen informonost o e- informonost o e- lerningu lerningu 3,7 Schopnost pedgogů n ZŠ prcot s tkoými progrmy Úroeň informonosti o e-lerningu 3,6 Experti, kteří odpoěděli

20 Využíání e-lerningu Otázk Otázk - - li: li: Jká Jká je je podle podle Všeho Všeho názoru názoru české české společnosti společnosti situce situce následujících následujících oblstech oblstech : : Otázk Otázk 2 2 součsná součsná situce: situce: Do Do jké jké míry míry dle dle Všeho Všeho názoru názoru oliňuje oliňuje rozšíření rozšíření yužíání yužíání e- e- lerningu lerningu české české společnosti společnosti následující následující : : Výborná Výborná Mximální Mximální li li Index PC grmotnost č. popul. 7,67 5,62 Vybenost č. popul. PC 6,76 6,88 6,88 6,08 Vybenost č. popul. Internetem 5,38 Zájem č. popul. o e-lerning 4,5 Dostupnost e-lerning. progrmů 7,5 4,96 Pestrost e-lerningoých progrmů 6,92 4,2 Úroeň informonosti o e-lerningu 7,4 3,62 6,72 5,8 Schopnost pedgogů n ZŠ prcot s Finnční e-lerning. nákldy n e-lerning 6,9 3,73 Schopnost pedgogů n SŠ prcot s e-lerning. 7,52 4,74 Schopnost pedgogů n VŚ prcot s e-lerning. 7,88 5,84 Vybenost škol PC 7,3 7,08 Vybenost škol internetem 7 7,58 Minimální Minimální li li Šptná Šptná 2 20 li součsná situce Experti, kteří odpoěděli

21 Vli e-lerningu n ýuku I. Oteřená Oteřená otázk: otázk: Jk Jk podle podle Všeho Všeho názoru názoru oliní oliní e-lerning e-lerning proces proces ýuky ýuky n n zákldní, zákldní, střední střední ysoké ysoké škole škole dlším dlším zděláání? zděláání? Nhrdí kombinoné formy studi ýrzně se promítne do frontální ýuky jko součást blended lerningu. Usndní ýuku podpoří smosttnou práci studentů. Jeho ýrznou roli idím zejmén e ysokoškolském dlším zdělání, n ZŠ jko zpestření doplněk. S nárůstem informonosti dostupnosti e-lerningu dojde k hojnému yužíání ýuky blended lerning. Pokud se e-lerning prosdí n šech typech škol, nepochybně ýrzně oliní proces ýuky. Větší mír indiidulizce zdělácího procesu, možnost přizpůsobení tempu jednotliců, stejná efektiit z nižší cenu, nárok n sebezděláání rozoj pedgogů oblsti práce s e- lerningem. Umožní respektot indiiduální tempo učební činnosti; spredliě hodnotí; relizuje zobrzocí možnosti; motiuje žáky k práci s technickými přístroji. 2

22 Vli e-lerningu n ýuku II. E-lerning se součsnosti elmi dobře upltňuje dlším zděláání (předeším e firemním), upltnění e školstí je ázáno n didktické strukturální změny, npř. změny učiu, formách struktuře ýuky, četně určité finnční ybenostní náročnosti e-lerningu). V nejbližší době, zhledem k technické nedostupnosti, stu ybenosti škol PC připojením n internet, oliní jen minimálně. Nejde o módní trend, nýbrž o technologii zděláání, která postupně pronikne do systému zděláání šech stupňů. Myslím, že neoliní. Nepředpokládám znik irtuálních škol, spíše se přikláním k názoru, že e- lerning umožňuje yužít noých postupů při nímání uči. Technologie, které umožňují prooz e-lerningu jsou de fcto totožné s technologiemi, které zjišťují prooz i jiným procesům. Proto náyky při učení prostředí e-lerningu umožňují snžší dptbilitu osttních oblstech. Pk lze předpokládt přirozenou poptáku po odběru informcí. Lze tdy sledot podobnou prlelu jko u PC her. Půodně ýukoý proces modelce se stl msoou zábou. Technologie je podobná, užití noé. Nemá smysl yužít e-lerningu jko substituce z jiné metody ýuky. E-lerning není metod, le prostředí, kde stájící formy ýuky dostájí noý technologický podkld tím se rozšiřují modifikují jejich lstnosti. 22

23 Vli e-lerningu n ýuku III. Dle mého názoru je e-lerning n školách pro žáky studenty přínosem díky úspoře čsu indiiduálnímu přístupu ke kždému žákoi, či studentoi. Myslím si le, že žáci n zákldních školách ještě nemjí zkušenosti doednosti smostudiu, které je podle mě elmi důležité umět při e-lerningu. Proto si myslím, že e-lerning pro zákldní školy není moc hodný, lespoň ne pro. stupeň ZŠ. N zákldních středních školách minimálně, n ysoké škole prezenčním studiu umožní studentům lépe pochopit probírnou látku, kombinoném studiu se postupně přejde n tuto formu ýuky, totéž dlším zděláání. Odstrní čsoou prostoroou briéru. Podle mého názoru li e-lerningu ( jeho komplexní podobě, ne tedy jen distnční zděláání) bude mít zásdní li n podobu zdělácího procesu bude jej oliňot e ětšině oborů, to n šech stupních škol. Nejětší přínos smozřejmě je dlším zděláání n ysokých školách. Sníží se počet prezenčních hodin, bude klden ětší důrz n smostudium, zklitní se ýuk yužíáním multimediálních plikcí (blended lerning). Vzdělácí efekty jsou záislé n chápání e-lerningu. Dle mého názoru by se mělo jednt o klittině noý proces yužíjící beze zbytku potenciálu ICT (interktiit, multimedilit, hypertext td.). Pokud se pojem zredukuje pouze n e-lerningoé kursy jde o učení se ze zjednodušených textů formou indiiduální práce, pk jde o trnsmisi pozntků, i když zprostředkonou moderními technologiemi. 23

24 Vli e-lerningu n ýuku IV. Znásobí možnosti yužití moderních didktických prostředků, rozšíří spolupráci z hrnice státu, umožní komunikot e irtuálním prostředí. Z předpokldu dosttečného zdělání pedgogů této oblsti mximálně. ZŠ málo, SŠ 30%, VŠ 40%, DV 50%. Dobře relizoný el umožní relizci zděláání dle indiiduálních potřeb studujících, četně osob zdrotně hndicponých jink zneýhodněných, přispěje ke zpřístupňoání zděláání pro širší skupinu populce; přenáší odpoědnost n jedince, dáá mu možnost zdělát SE celožiotně j., dáá společnosti při zchoání kpcit pomýšlet n zděláání kždého jedince po celý jeho žiot j. ANO. Možnost: smostudi, ytářet rozličné školní zdělácí progrmy, relizce indiidulizce procesu osojoání uči, použití empirických poznácích postupů td. Může urychlit proces ýuky, motiot k učení, podporot tořiou ktiitu studentů, simulce reálných jeů (fyzik, ýuk jzyků), To bude rozdílné. Ztím obecně elmi málo. V zásdě by se měl použít postupně, s menší mírou n zákldní škole čím ýše tím íce. Jde le o to, nučit žáky metodám smosttné práce ž sebezděláání. 24

25 Využíání e-lerningu Otázk Otázk - - li: li: Jká Jká je je podle podle Všeho Všeho názoru názoru české české společnosti společnosti situce situce následujících následujících oblstech oblstech : : Otázk Otázk 2 2 součsná součsná situce: situce: Do Do jké jké míry míry dle dle Všeho Všeho názoru názoru oliňuje oliňuje rozšíření rozšíření yužíání yužíání e- e- lerningu lerningu české české společnosti společnosti následující následující : : Výborná Výborná Mximální Mximální li li Index Schopnost pedgogů n VŚ prcot s e-lerning. 7,88 5,84 PC grmotnost č. popul. 7,67 7,58 7,52 7,4 5,62 Vybenost škol internetem 7 Schopnost pedgogů n SŠ prcot s Úroeň e-lerning. informonosti o e-lerningu 4,74 3,62 Vybenost škol PC 7,3 7,08 Dostupnost e-lerning. progrmů 7,5 4,96 Informonost je požoán z Informonost položku s poměrně je požoán elkým z liem položku zároeň s poměrně situce elkým informonosti liem zároeň je hodnocen situce nejhůře informonosti ze šech sledoných je hodnocen nejhůře ze položek šech sledoných položek Pestrost e-lerning. progrmů 6,92 6,9 6,88 4,2 Schopnost pedgogů n ZŠ prcot s e-lerning. 3,73 Vybenost č. popul. Internetem 5,38 Zájem č. popul. o e-lerning 6,88 6,76 4,5 Vybenost č. popul. PC 6,08 Finnční nákldy n e-lerning 6,72 5,8 Minimální Minimální li li Šptná Šptná 2 25 li součsná situce Experti, kteří odpoěděli

26 Didktik e-lerningu Domníáte Domníáte se, se, že že e-lerning e-lerning yžduje yžduje lstní lstní didktiku didktiku (metodické (metodické postupy)? postupy)? Vyberte Vyberte pouze pouze jednu jednu odpoěď, odpoěď, která která nejíce nejíce odpoídá odpoídá Všemu Všemu názoru. názoru. E-lerning yžduje noou didktiku 7 63 % S drobnými úprmi lze yužít didktiky součsné 0 37 % Počet Experti N=27

27 Změny, které přinese yužíání e-lerningu učitelům Myslíte Myslíte si, si, že že yužíání yužíání e-lerningu e-lerningu přinese přinese pro pro učitele učitele následující následující změny? změny? Vyberte Vyberte pouze pouze jednu jednu odpoěď, odpoěď, která která nejíce nejíce odpoídá odpoídá Všemu Všemu názoru. názoru Neím, nedokážu posoudit Rozhodně ne Spíše ne 7 Ani ne, ni no 9 no 6 no 6 (59%) 8 (59%) 7 7 no 5 no 5 (55%) (55%) 6 4 no 0 no 0 (37%) (37%) 9 3 Spíše no Rozhodně no no 3 no 3 (%) (%) experti experti Širší možnosti oěřoání znlostí studentů Využití k pměťoým částem ýuky Ušetří učitelům čs Sníží se ýznm učitele 27 Experti N=27

28 Přípr učitelů n e-lerningu Myslíte Myslíte si, si, že že jsou jsou učitelé učitelé n n následujících následujících místech místech dosttečně dosttečně připroáni připroáni n n yužíání yužíání zčleňoání zčleňoání e-lernignu e-lernignu do do ýuky? ýuky? Neím, nedokážu posoudit Rozhodně ne Spíše ne Ani ne, ni no 9 3 no 2 no 2 (44%) (44%) 4 7 no 9 no 9 (33%) 6 (33%) 2 2 no 8 no 8 (30%) (30%) Spíše no Rozhodně no Přípr dlším profesním zděláání Přípr rámci studi n Pedgogické fkultě Přípr rámci studi n MFF, PřF, FF, technických školách 28 Experti N=27

29 Význm lstností doedností student (užitele) při yužíání e-lerningu Jk Jk důležité důležité jsou jsou následující následující uedené uedené lstnosti lstnosti doednosti doednosti student student (užitele) (užitele) e-lerningu e-lerningu při při yužíání yužíání e-lerningu? e-lerningu? důležité důležité důležité důležité 25 (93%) 25 (93%) 25 (93%) 25 (93%) důležité 9 důležité 22 (8%) 8 22 (8%) 2 Neím, nedokážu posoudit Spíše nedůležité Ani důležité, ni nedůležité Spíše důležité 9 3 důležité důležité 20 (74%) 20 (74%) Rozhodně důležité 7 8 Počítčoá grmotnost Motice Schopnost smosttné práce bez dohledu 29 Vytrlost Experti N=27

30 Vli e-lerningu n osobnost I. Oteřená Oteřená otázk: otázk: Jk Jk podle podle Všeho Všeho názoru názoru oliní oliní yužíání yužíání e-lerningu e-lerningu osobnost osobnost dítěte, dítěte, student, student, (rozoj (rozoj pměti, pměti, intelektu intelektu td. td. ; ; poziti, poziti, rizik). rizik). Poziti:Logické formuloání odpoědí n úkoly, systemtická práce s informcemi, erifikotelnost studentské práce, kolbortiní zděláání konstruktiismus. Negti: Nutnost sebekázně zodpoědnosti ze strny žák i učitele, náročná přípr, jiný způsob edení skupin, důrz n motici ktiizci studentů učitel či tutor musí být procesu zděláání zpojen tj. čs. Je tk rozíjen smosttnost při studiu i lstní úsudek, tříben lstní odpoědnost z studium, podporoán indiidulit jedince (kždý může dle lstního uážení studot či procičot něco důkldněji než jiné) td. Možné negtium idím e ztrátě bezprostředního osobního kontktu mezi učitelem žákem, možnosti méně upltňot ýchoné působení učitele i znesndnění uči pro studenty se sluchoou pmětí td. E-lerning ytáří u studentů kompetence: komuniktiní, k řešení problémů, k učení. Jsem poměrně skeptická otázce rozoje pměti: situce, kdy lze šechny informce nlézt n kliknutí myši, může ést k pocitu, že je zbytečné si cokoli pmtot. Z pozitiních stránek yužíání e-lerningu bych uedl smosttnost při získáání informcí, nutnost informce hodnotit oěřot, lepší mezilidskou komunikci oproštěnou od tělesnosti. Pměť, intelekt, smosttnost, hledáni informci. 30

31 Vli e-lerningu n osobnost II. Obecně se domníám, že e sronání s běžnou ýukou nedojde k ýrzně odlišnému působení n osobnost student. Pouze se změní form npř. komunikce z přímé n komunikci skrze elektronické prostředky. Poziti: indiiduální tempo učení, možnost rcení se k určitému učiu jeho procičoán pod. rizik: možný dopd n klitu erbálního projeu, chybějící sociální interkce, skupinoá tmosfér, společný zážitek, humor, legrce pod. Vede ho k smosttnosti, rozšiřuje technické doednosti, rozíjí myšlení, rozšiřuje obzor může ést k odtržení od reálného žiot, chybí kontkt s učitelem spolužákem. Využíání e-lerningu umožní přirozenou cestou yužít IT při učení následných procesech. Tké bude prohluboán indiiduální zodpoědnost z zdělání. Nutno podotknout, že drtiá ětšin uči bude i do budoucn zpřístupňoán předeším smostudiem proto je elmi efektiní, by studijní náyky znikly hned zpočátku. Tz. žiá ýuk pk může být mnohem přitžliější práě sou kolektiní formou. E-lerning umožňuje yužít i dočsných komunit, které mohou díky sndnému sdílení dt (jk jsme tomu sědky npříkld oblsti hobby) zniknout jen pro jeden projekt pod. To elmi obohtí sociální kontkty celkoou dptbilitu jedince technickém prostředí. Určitým nebezpečím je přeceňoání či snd snh změřit še co se dá. Zde pk může nstoupit ostržitost ob účstníků prmenící z předpokldu čipoání sledoání. Tomu lze poměrně sndno předejít tím, že e-lerning nebude prezentoán jko metod, le jko prostředí ýuky, kde probíhá regulérní učební proces. 3

32 Vli e-lerningu n osobnost III. Oliní je souislosti s jeho silnými slbými stránkmi (některé z nich jsou mbilentní jsou proto zhrnuty obou skupinách): K silným stránkám (pozitiům) ptří: - dostupnost studi z hledisk souběžnosti s ýkonem profese; - indiidulizce studi (umožňující plánoání čsu ěnoného učení); - modulární ýstb obshu uči, umožňující sestit bohtě dierzifikoný ýukoý progrm; - technicky sndné úpry (inoce) obshu i struktury studijních opor; - čstá kontrol dílčích studijních ýsledků (jko nepostrdtelná součást studijních opor); - multimediálnost ýukoých mteriálů, poskytující mnohem lepší podmínky pro porozumění učiui jeho plikce (osojení rozumoých doedností); - sycení rychle dostupnými informcemi (prkticky šeho druhu); - rozoj smosttnosti při studiu; - možnosti flexibilní komunikce s prconíky zdělácí instituce i spolužáky ; - nízký počet dministrtiních, mnžerských pedgogických prconíků (zhledem k potenciálnímu počtu studujících). 32

33 Vli e-lerningu n osobnost IV. K slbým stránkám (negtiům) ptří: - zýšení prconí zátěže studujících; - indiidulizce studi (z hledisk pocitu sociální izolonosti); - nároky n hrdwroé ybení studujících, které při složitých (sofistikoných) progrmech překrčují běžný průměr, nicméně ustupují do pozdí souislosti s rostoucí ybeností domácností; - poždky n počítčoou grmotnost (čsto přeshující zákldní doednosti obsluze softwru); - obecně ětší problémy s osojoáním sociálně interktiních dlších odborných doedností; - zýšené nároky n smosttnost při studiu n motici; - finnční nákldy spojené s budoáním studijního prostředí utorskou příprou - modulů (studijních progrmů, resp. kurzů) z toho plynoucí yšší cen ýukoých produktů; - ysoké nároky n ýkon dministrtiy, orgnizci plánoání studi; Rizik: - zhlcení informcemi; - útlum ž ztrát motice (při studiu dlouhodobějších kurzů či progrmů) 33

34 Vli e-lerningu n osobnost V. Pozitiní pro student je, že si může sé znlosti stále oěřot prohlubot dle sého názoru. Negtiní by bylo riziko, že se studenti budou učit látku zpměti nebudou chápt souislosti. Negtiní by tké bylo to, že žák či student přijde do kolektiu osttních rsteníků jen spordicky. Rozine se mu smosttnost. Oliní ho podle mne podobně jko prezenční studium, níc ho nučí porozumět lépe písemným informcím (přesná interpretce zdných úkolů). Rozoj smosttnosti, riziko izolce. Smosttnost, schopnost třídit informce. Rozíjí intelekt studujícího, jeho senzomotorické schopnosti, kretiitu, komuniktiní doednosti td. Negti: zátěž zrku, chybí sociální kontkt, rušié liy okolí pod. Technologie jsou pouze prostředkem k doshoání stnoených cílů zděláání. Prostřednictím e-lerningu dojde k rozoji těch kognitiních/fektiních/psychomotorických procesů, které budou prostřednictím učebních ktiit rozíjeny. Budou-li kcentoán npříkld driloá cičení, pk půjde pouze o zpmtoání, budou-li studenti prostřednictím e-lerningu plnit úkoly yždující klittině yšší úroeň kognitiních procesů, pk můžeme docílit hodnotnějších zdělácích ýsledků. Jko pozitiní idím možnost respektoání indiiduálních zdělácích potřeb (učební styl, tempo, čsoý hrmonogrm, osobnostní chrkteristiky td.). Jko negtium se mi jeí mír interpersonální interkce spolupráce, jisté odlidštění komunikce (mezilidské zthy, těžko komunikotelné 34 emoce, bsence prlingistických jeů).

35 Vli e-lerningu n osobnost VI. Rozoj pměti, mechnické oládání techniky, rozoj intelektuálních schopností, rozoj sociální komunikce. Může olinit osobnost e smyslu ýchoy k smosttnosti (k smostudiu). Rozine jeho potřebu OCHOTU kooperot, sdílet, komunikot, respektot osttní. Rozoj intelektuálních doedností, plánot regulot proces učení. Rozoj smysloých percepcí s přehou zrku sluchu, rozšíření obzoru dítěte, nučení oládání technologií, rozoj tořiosti, rozoj rychlosti rozhodoání rekce. Důležitý je ýznm zthu učitel-žák: Vygotskij zón nejbližšího ýoje.dobrý učitel při tom z sebou táhne ýoj žák, který je při tom tké sám ktiní-lidský fktor nelze přehlížet. 35

36 Vli e-lerningu Domníáte Domníáte se, se, že že e-lerning e-lerning oliní oliní zdělácí zdělácí náyky, náyky, potřeby potřeby zájmy zájmy dětí, dětí, studentů studentů dospělých? dospělých? no % ne 4 % neím 4 % Počet 36 Experti N=2

37 Centrální rozprcoání problemtiky e-lerningu I. Oteřená Oteřená otázk: otázk: Domníáte Domníáte se, se, že že resort resort školstí školstí by by měl měl centrálně centrálně rozprcoát rozprcoát problemtiku problemtiku e-lerningu: e-lerningu: (didktik (didktik e-lerningu, e-lerningu, multimedilizce multimedilizce uči, uči, irtuální irtuální tříd, tříd, tutor, tutor, elektronická elektronická komunikce komunikce rámci rámci e-lerningoé e-lerningoé ýuky, ýuky, eluce eluce sebeeluce, sebeeluce, progrmoání progrmoání didkticky didkticky připreného připreného zdělácího zdělácího témtu) témtu) rámci rámci stájících stájících institucí institucí či či instituci instituci zložené zložené k k tomuto tomuto účelu? účelu? Už to uděll (CSVS NCDiV, CDV UP td.) mám 6 certifikcí různých center distnčního zděláání. Rámcoá pridl by měl být nsten rámci působení součsných institucí, je nutné konkretizot zejmén pridl pro kontrolu klity oblsti e-lerningu. Resort školstí by měl ytářet podpůrný systém torby, monitoroání eluce e-lerningu. Důležitá je podpor šíření osěty e-lerningu. K tomuto účelu může zniknout speciální oddělení pro e-lerning n MŠMT. Přesto bych ktiitu n ytáření e-lerningu částečně nechl i n smotných tůrcích e-lerningu s tím, že by podnětné nárhy či projekty byly finnčně motioány. Ano, domníám se, že by MŠMT se touto problemtikou zbýt mělo. Domníám se, že resort školstí by měl hrát roli rozoji didktiky eluce, osttní činnosti mohou zstt soukromé firmy. Ano součsně grntot přípru budoucích učitelů rámci stájících institucí. Určitě no. Smozřejmě záleží n školách jk to yužijí, le měly by mít možnost e-lerning yužít. 37

38 Centrální rozprcoání problemtiky e-lerningu II. Pro zákldní střední školy no, pro ysoké školy pordenstí dlší zděláání ne. Jednoznčně z přispění ysokých škol. Chybí centrální eidence hotoých e-kurzů, chybí e-knihon multimediálních komponent (olně stžitelných), chybí publikce čistých pedgogů psychologů k této problemtice (pedgogickopsychologické spekty elektronického učení). Práce n torbě e-kurzů by měl být koordinoná, ne šk řízená. V rámci stájících institucí rději než monopol jedné instituce. Domníám se, že resort školstí by měl centrálně rozprcot problemtiku e-lerningu rámci stájících institucí, zejmén fkult připrujících učitele. Měli by ji rozprcoát ti, kteří mjí zkušenosti. Ano, je třeb regulot tkoéto prostředky, by nich neexistoly hrubé chyby by učio resp. proces jeho osojoání byl ytořen n zákldě moderních teorií jeho efektiního osojoání. V rámci stájících institucí. Ano, centrálně rozprcoát. Orgnizční zčlenění není důležité. Jde o odbornost, t může být upltňoán i e stájících institucích. 38

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé Grnt 2006 Výzkum e-lerningu - učitelé Dosttek informcí o e-lerningu Máte Máte dosttek dosttek informcí informcí o o tom, tom, co co je je to to e-lerning e-lerning (elektronické (elektronické zděláání)?

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

M UZE UM P RO R ODIN U

M UZE UM P RO R ODIN U UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fkult Ktedr křesťnské ýchoy Sociální pedgogik M UZE UM P RO R ODIN U Bklářský projekt Petr Trlidoá, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Helen Pospíšiloá,

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

Hodnocení vzdělávání na vysoké škole absolventy Výsledky šetření REFLEX 2010. Radim Ryška a Martin Zelenka

Hodnocení vzdělávání na vysoké škole absolventy Výsledky šetření REFLEX 2010. Radim Ryška a Martin Zelenka Sociálně-ědní ýzum ysoé šoly, demici, studenti, eřejnost sborní příspěů 5. 5. 2011 Olomouc Hodnocení zděláání n ysoé šole bsolenty Výsledy šetření REFLEX 2010. Rdim Ryš Mrtin Zelen Inoce studijních oborů

Více

MOZD 1.2 6. 10. 2012

MOZD 1.2 6. 10. 2012 MOZD 1.2 6. 10. 2012 3 4 5 6 7 Účstníci jednání MgA Federico Díz Umělec oblsti noých médií. Vedoucí teliéru supermédií n VŠUP Prze. doc. MgA. Petr Bbák Grfický designér pedgog. Je edoucím grfického studi

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Technická příprava inscenace

Technická příprava inscenace JA N Á Č K O VA A KA D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í D i d e l n í m n ž e r s t í s e z m ě ř e n í m n j e i š t n

Více

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo?

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo? ..7 Ronoměrně zrychlený pohyb příkldech III Předpokldy: 6 Pedgogická poznámk: Hodinu dělím n dě části: 5 minut n prní d příkldy zbytek n osttní. I když šichni nestihnout spočítt druhý příkld je potřeb,

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

výr NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

výr NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 008 2 rá í zp očn ýr NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ KONTAKTY KLUBU MANDL: Družstení 587 549 01 Noé Město nd Metují telefon: 491 470 651 mobil: 736 472 604 605 204 090 foto

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník Střední odborná škol Střední odborné učiliště Jindřichův Hrdec Školní vzdělávcí progrm 36 67 H/01 Zedník Zkrácené studium - 1 - OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5. 2 Vzdělávcí oblst Mtemtik její plikce 5. 2. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Mtemtiku chápeme především jko metodu ke kvntittivnímu popisu svět. Mtemtik je nšem pojetí jednoduchá, názorná plikovtelná,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrzoé ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Úrzoé je upreno příslušnými ustnoeními Všeobecných pojistných podmínek HVP,.s., obecná část pro obnosoá, těmito Doplňkoými pojistnými

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá INFORMAČNÍ BULLETIN 8.10.2015 Svzek 1, Vydání 4 Dikonie Církve brtrské Webová dres http://www.cb.cz/dikonie/ Hermonská ros Michel Veselá Právě připrvuji toto číslo bulletinu z oknem se letní žár proměnil

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

říjen 2009, 4. číslo ročník 17

říjen 2009, 4. číslo ročník 17 říjen 2009, 4. číslo ročník 17 l l l l l l Akdemický den Ostrvské uiverzity Křest Historické encyklopedie podniktelů v Rothschildově zámečku Chemie je fscinující, zkrátk cool Nový knihovnický systém n

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učení mteriál Projekt: Digitální učení mteriály e škole registrční číslo projektu CZ.1.07/1..00/4.07 Příjeme: Střední zdrotniká škol Vyšší odorná škol zdrotniká Huso 71 60 České Budějoie Náze

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

ROLE KONĚ V HISTORII ČLOVĚKA

ROLE KONĚ V HISTORII ČLOVĚKA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fkult Ktedr teorie kultury (kulturologie) Lenk BUREŠOVÁ ROLE KONĚ V HISTORII ČLOVĚKA The Role of Horse in the Course of Humn History Vedoucí práce: PhDr. Vldimír

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé,

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé, 4 / 2010 ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA Tém: Vážení kolegové, přátelé, dostává se Vám do rukou první číslo Odborné přílohy Zpráv Chrity, věnovné fenoménu sociálního vyloučení, se kterým se jko prcovníci

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Modernizace výroby vápna a mjetých vápenců

Modernizace výroby vápna a mjetých vápenců MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršoická 65 V Prze dne JÚ, ií JŮP/ Č.j.: /fů5c /ENV/08 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle *10 zákon č. 100/2001

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice Školní progrm environmentálního vzdělávání, výchovy osvěty Zákldní školy T. G. Msryk Šrdice Mgr. Mrtin Králíková V Šrdicích dne 1. 9. 2011 Anotce Motto: "Vzdělání není pouhým hromděním vědomostí, jko těstem

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství vištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

POVRCH A OBJEM HRANOLU A JEHLANU

POVRCH A OBJEM HRANOLU A JEHLANU Projekt ŠABLONY NA GM Gymnázim elké Meziříčí registrční číslo rojekt: CZ..07/.5.00/.098 I- Inoce zklitnění ýky směřjící k rozoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol PORCH A OBJEM HRANOLU A JEHLANU

Více

Zvýšení úspěšnosti marketingových aktivit kapely

Zvýšení úspěšnosti marketingových aktivit kapely J A N Á Č K O VA A K A D E M I E MÚ Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ Divdelní fkult At e l i é r d i v d e l n í h o m n ž e r s t v í j e v i š t n í technologie Divdelní mnžerství Zvýšení úspěšnosti mrketingových

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

10/2014. Z obsahu: Citát měsíce 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME

10/2014. Z obsahu: Citát měsíce 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME 10/ 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME Citát měsíce Jk se jeil Počátkách... Nástupy lidu lí se z zpěu národních písní ulicemi. Děti ozdobené trikolormi, s čerenobílými prporky rukou. Rozzářené oči ěštily, čím srdce

Více

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819 .8.0 Důkzy Pythgorovy věty Předpokldy: 00819 Pedgogická poznámk: V řešení kždého příkldu jsou uvedeny rdy, které dávám postupně žákům, bych jim pomohl. Pedgogická poznámk: Diskuse o následujícím příkldu

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

informacní technologie

informacní technologie STUDENT s 2/2013 Odborný čsopis od studentů pro studenty STUDENT s informcní technologie STUDENT s elektronická komunikce Výběr oceněných ZÁVĚREČNÝCH studentských prcí STUDENT S Best Editoril Tiráž Student

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Vnitřní organizační směrnice

Vnitřní organizační směrnice Koclíroskýzprodj 11. ROČNÍK ÚSPORNÉ ČÍSLO 10/2009 VYCHÁZÍ DNE 30.10. 2009 Drkiád 1. 10. 2009 (íce n str. 4) Koclířoský kotlík (íce n str. 4) A drci již pomlu zlétjí... Poslední přípry před strtem... O

Více

Osobní hodnocení a stanoviska

Osobní hodnocení a stanoviska Osobní hodnocení stnovisk Aktivity, u nichž bylo dosženo předpokládného cíle: Dlouhodobé rozvíjení obshu formy zhrdní krjinné rchitektury v podmínkách českého venkov n úrovni kulturně společenských, sociálních

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Teorie nekonečných her

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Teorie nekonečných her UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Teorie nekonečných her Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Krel Pstor, Ph.D Rok odevzdání:

Více

Návrh regulačního systému chlazení

Návrh regulačního systému chlazení Bnkovní institut vysoká škol,. s. Ktedr mtemtiky, sttistiky informčních technologií Návrh regulčního systému chlzení Diplomová práce Autor: Bc. Zbyněk Frýdl, DiS. Informční technologie mngement Vedoucí

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako 1 / 2014 KNTB informuje Centrem KNTB se specilizonou eškerého dění musí péčí čsto být ždy pcient z obshu plní funkci fkultní nemocnice Vážení spoluprconíci, pcienti, nosti nemocnice šíření dobrého jmén.

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Astronomická olympiáda 2010/2011

Astronomická olympiáda 2010/2011 Astronomická olympiád 00/0 Úvod V roce 00 jsme si připomenuli jedno význmné domácí výročí, uplynulo totiž 600 let od vyrobení nejstrších částí pržského orloje. V roce 0 nás tké čeká celá řd stronomických

Více

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, 790 70 Jorník IČO : 70986258 tel. 584 440 347 mob. 604 243 757 e-mil: msmiru.jorník@tiscli. cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ. za školní rok 2014/2015. KROMĚŘÍŽ září 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ. za školní rok 2014/2015. KROMĚŘÍŽ září 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ z školní rok 2014/2015 KROMĚŘÍŽ září 2015 Zprcovl: MgA. Miroslv Šišk, ředitel školy Obsh: strn Úvod 3 Část I. Zákldní

Více

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla Dynamika ozidla Hnací a dynamická charakteristika ozidla Zpracoal: Pael BRABEC Pracoiště: VM Tento materiál znikl jako součást projektu In-TECH, který je spoluinancoán Eropským sociálním ondem a státním

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více