Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 10/2011 psychologie"

Transkript

1 Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 násilí ; agrese ; porucha chování ; zákrok ; esko ; domácí násilí ; kazuistika Publikace pináší ucelené informace o jednotlivých podobách, formách a typech domácího násilí. Popisuje jeho cyklus, výskyt v eské populaci, pomáhajícím profesionálm nabízí metody a prostedky k jeho identifikaci. Odborný text je doplnn kazuistikami a píbhy lidí, kteí si prošli nelehkým postavením osob ohrožených domácím násilím. 2. Dramaterapie / Milan Valenta Praha : Grada, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychoterapie ; dramatická výchova ; dramaterapie ; terapeutický pístup Publikace, která vychází už ve tvrtém vydání, je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a píbuzných obor, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z technik arteterapie pro laickou veejnost. Na poutavých píkladech z praxe autor vysvtluje jednotlivé fáze terapie i konkrétních sezení.

2 3. Emoce a interpersonální vztahy / Ivan Slamník Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 emoce ; interpersonální vztahy ; psychologie osobnosti ; chování ; poznávací proces ; obecná psychologie Publikace objasuje problematiku emocí v historickém prezu klíových koncepcí až po souasné pojetí, které pipisuje pi vzniku a vysvtlování emocí rozhodující roli poznávacím procesm. Prbh a projevy emocí podléhají regulaci zejména s ohledem na sociální situace, ale samy o sob jsou emoce podstatným initelem regulace chování lovka. 4. Jak pekonat hazard : prevence, krátká intervence a léba / Karel Nešpor a kol. Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 zákrok ; diagnostika ; terapie ; prevence ; gamblerství ; rodinná terapie Kniha pojednává o problémech zpsobených hazardem. Postupn se zabývá diagnostikou, krátkou intervencí, lébou i prevencí hazardního hráství. Samostatná kapitola je též vnována pomoci rodinám s tímto problémem, a to i tehdy, když se osoba s hazardním hrástvím odmítá podrobit léb.

3 5. Jak pežít mateskou / Petr Šmolka Praha : Grada, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 rodinný život ; rodiovství ; mateská dovolená ; partnerský vztah ; sociální interakce Kniha spolehliv provede zrádnými úskalími nkolika nároných životních etap - zejména obdobím mateské a pozdjší rodiovské dovolené. Dosavadní zvyklosti je teba náhle pizpsobit nov vzniklé situaci a pitom se nedostává spolehlivých vodítek. Známý psycholog a manželský poradce pináší ty nejúinnjší zásady, jimiž lze nkterým trápením pedcházet, a zárove popisuje postupy, které vzniklé problémy mírní i odstraují. 6. Komunikace zamená na lovka : rozumt sob i druhým / Renate Motschnig, Ladislav Nykl ; [z nmeckého originálu... peložila Jana Bílková] Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 komunikace ; dialog ; vcítní ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; humanistická psychologie Kniha pedstavuje komplexní základy komunikace ve smyslu humanistické psychologie Carla Rogerse. Konstruktivní komunikace znamená zetelnji a nezaujat vnímat a prožívat sebe sama i ostatní, empaticky porozumt druhým lidem, lépe pochopit rzná stanoviska. Na základ pozorného naslouchání, otevenosti a respektu si vyvineme schopnost oživit naše vzájemné vztahy, lépe si rozumt a v konfliktních situacích nacházet smysluplné ešení.

4 7. Komunitní a skupinová psychoterapie v eské perspektiv / Jií Ržika (ed.) Praze : Triton, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 skupinová psychoterapie ; psychoterapie ; spoleenství ; analýza Práce pedstavuje ti významné proudy a tyi školy pracující s tématem komunitní a skupinová psychoterapie. V úvodu je vnována pozornost nejstarší tradici, kterou zastupuje jednak Skálv terapeutický program pro závislé pacienty, jednak Knoblochv systém, pvodn urený pro lébu neuróz. 8. Poruchy vztahové vazby : od teorie k terapii / Karl Heinz Brisch ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Patoka] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychopatologie ; psychoterapie ; pípadová studie ; attachment ; vztahová vazba Vztahová vazba je vrozený systém fungování mozku, díky nmuž dít pirozen vyhledává blízkost, nejastji matky. Bezpená vztahová vazba dítti umožuje s blízkými komunikovat a zvyšuje se tím jeho šance na pežití. Stžejní ást publikace ilustruje na jednotlivých pípadových studiích, jak aplikovat teorii attachmentu pi vyšetení a psychoterapii pacient všech vkových kategorií.

5 9. Reminiscenní terapie / Nadžda Špatenková, Barbora Bolomská ; [fotografie Jindich Štreit] Praha : Galén, c s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychoterapie ; starší lovk ; vzpomínání ; reminiscenní terapie ; skupinová terapie Publikace reflektuje nejen teoretické, ale pedevším praktické aspekty metody reminiscence. Jde o speciální metodu práce se seniory, založenou na uznání dležitosti vzpomínání s ohledem na zvyšování kvality života. Zahrnuje široké spektrum interaktivních, kreativních a výrazových aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti senior, kteí se jí úastní. 10. Síla pozitivního myšlení : jak získat životní nadhled a udržet starosti na uzd / Elke Nürnberger ; [peklad Jitka Koláová] Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 myšlení ; sociální chování ; komunikace ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; optimismus V knize se dozvíte, jak zmnit své vnímání, názory a myšlenkové stereotypy, které spouštjí série negativních reakcí, jak lze pomocí správné komunikace s ostatními i sami se sebou ovlivnit pozitivní myšlení i jak trénovat optimistický postoj a jednání.

6 11. Základy systemické terapie / Kurt Ludewig ; [z nmeckého originálu... peložila Jana Bílková] Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychoterapie ; sociální služba ; biologie lovka ; sociologie ; rodinná terapie ; systemická terapie Samostatný psychoterapeutický smr systemická terapie vznikl na zaátku osmdesátých let 20. století jako další fáze vývoje rodinné terapie. Autor knihu koncipoval jako úvod do problematiky, shrnuje v ní srozumitelným zpsobem základy systemické terapie. V první ásti popisuje podstatu systemického myšlení na úrovni biologie, neurovd, sociologie a systemické teorie, v druhé ásti jsou pak pedstaveny základy systemického jednání v terapeutické praxi. 12. Zázraná otázka : krátká terapie zamená na ešení / Steve de Shazer, Yvonne Dolan a kol. ; [z anglického originálu... peložil Ondej Fafejta] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychoterapie ; otázka ; systemická terapie ; terapie zamená na ešení ; SFBT Pedkládaná práce je poslední knihou, na níž se autorsky podílel Steve de Shazer, tvrce krátké terapie zamené na ešení, a jakýmsi završením jeho terapeutického pístupu. Kniha zahrnuje etné ukázky terapeutické práce s klienty. Shazerv pístup a jeho techniky jsou dnes v rzných modifikovaných podobách nedílnou souástí systemické terapie a kouování.

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie Výběr z nových knih 4/2013 psychologie 1. Asertivita v manželství a v rodině / Tomáš Novák -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011 -- 100 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3659-4 (brož.) Sign.: II 110643V1 asertivita

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Výběr z nových knih 10/2013 psychologie

Výběr z nových knih 10/2013 psychologie Výběr z nových knih 10/2013 psychologie 1. Člověk a strach : strach v antropologických perspektivách / Lenka Hanovská, Linda Hroníková a kol. -- Vyd. 1. Praha : Togga, 2013 -- 216 s. -- čeština ISBN 978-80-7476-018-1

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie Výběr z nových knih 9/2010 psychologie 1. Biosyntéza : výběr z textů / Boadella, Frankel, Correa ; [přeložil Eliáš Škrdlant] V Praze : Triton, 2009 -- 135 s. -- čeština. ISBN 978-80-7387-297-7 (brož.)

Více

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Markéta Kolárová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více